Page 1

BLAD'S LANDSLEIRNUMMER


Med en Kodak og den nye hurtige Kodak Verichrome Film kan man ta gode billeder i overskyet vĂŚr, tidlig om morgenen, om eftermiddagen eller endog nĂĽr det regner. Selv om billedene ikke er tatt i solskinnsvĂŚr er de skarpe, detaljrike, briljante hvis man bruker Kodak Verichrome Film. Kodak kameraer koster fra kr. 10.00 og opover.

Ned

l o t t s g t . 13. s l o.

I


BYEN PÅ TERNINGMOEN Norge har &t en ny by. Og det kunde kamkje ha sln interesse B imre htt om den. For byen p& Tern q m w n er Norges nye%te by. (Hvis det ikke skulde oss* kwnmet en enda nyere ,p4hiandalskanten). Det er aldeles utrolig hvor bort den er &tt i været. S e i b u EB og ;bakte eig i aolen. ~ t t a k o l e IS n p& narven og ekjet p&bliuk. 98 kom det to mann og begynte B kjme telt@ser ut over plassen. Pb@ena uforstyrret, og rekruttene skj6t - dier lsp litt en gang i m e b Men da begynte de to mennene B reine telt. Og pl 3--4 dsger Y der en iby p& sletten. Det er den soligate og den remligate og den m a t renlinjede av aue Norges

am.

den avgbende ekspderes pi beste W. I ad&en kan man S1L kjept al b v e ' f o ~ a t e r .?dmd i r & fare tca butikk iil t@n bor B tak i det man msher dg. Og eA har byen et meget &ektivt sundllietavesen. Funksjonrarer med b u t t d e r bau og hvitt bind om od sy dagen forlange armen kan til h& tspskfmwens Apet til inispdrsjon I en speiderhy raå ingen mat bli bedervet ved idom&ti&et, og ingen ge matreater vamdra i SkYIIeduuken. S n i n d h e t a v ~ t und-ker ogs8 hvor det blL av a*allet. Det bare m& h a n n e , hennetikkbokaer blaWemmea og graves ned. En annen e d & m a n n (-kvinne) med Uarnibind h r Istrinene under observasjon. Ens en d e r annen &ulde falle og shrilbbe sig euer akjmre sig litt i fingeren. hper h m a t n i l a til hgewkten mm med kyndig hånd borbinder og stekler. Og ahulde der inntreffe noe mere alvorlig sylrdomaWeUe, er det h8de læge, overamter og sykehus parat Ternmgmoen er overhoK. V . U. KrspeideiByen det en w&dndaUg #anitær, hgggellg og trivelig by. Og byens merste har bare hubyggeruai sanne vel p& hjerte. Som 1kan n e w a t man har et eget kontor som har bl opgave & ta imot, opbevare og utlevere Rinne saker. Det er aandelig ihke i hver by man PBr igjen det man uniater. Landsleirpasten. som e@dagasvl8, knytter d l e de 1700 aammen til en stor atm. N b klokken er 7 om inorgenen, begynner alle byens innduere B krypa fm under ulltapgene. De 4derpker som har hatt nsrtavakf gir ikke Qne kamerater rist eller ro. Med tmnuner og andre dydaude, redsktbpr forkynnes det a t nu er det p& tide BatAop. Og sh begynner det 3 ryke bra alle so isen er og B drbte av kaffe og kakao, av kokte ss%ker og navreauppe. Og snart torisynne+ signaler a t nu er det

Alle husene er av aamme w :De har rundt gulv og &&uer jevnt q e r til de ender i en spiss. De Uger i heteako med en s t w felles lekepleas i midten P& den motsatte aide av teltene er k j # k k e n ~ e n e . Og i kjfMsenene er mangfoldigheten like stor som ensartetheten i soveteltene. Der vrimler av patenterte og ubeakytteae opfinneieer p4 komfyr- og stativomz6det Ingen skulde ha tenkt sig at det er s&mange miter %enge op vaakeidutar p& Og ikke er det mange som har sett slikt utvuig av komfyrtmer! Terningarnoen &er de meat id& aa I byen eisie forhola Alle har We hus, aue k like klær, alle spiser den eaanme mat og har like Rang tid til hvile og forndelaer. Og til alle er det oveflod av bRsk luft og sol. Dagen tiibringe helt under Bpen ,bhmei. W t søn mange ,hardremt omi, men bare HL hatt hM, an B @eve, det er virkelighet i #ecWen. Eer atleveres J 1 mat i portioner warende til &miliem stemeise. Alle ;PBr rikelig, og alle &r som sagt det saiame. Om det M r men forskjell p& de serverte retter, beror det u t e l d s n d e & tilberedningen, og den er msn selv ansvarlig for. Vannledning &r &rmem alle kjakken. Veden kj0res nindt t31 hver namiue daglig. Byen har ain egen PcmtmIeater som s0rger for at &onnmen pmt nBz sitt bestemmeiseasted, og for at m a t P t S

L

--


K. F. U. K. SPEIDERNES EKSTRANUMMER

2

Men innen den tid har heie Molkningen W e t sig ruudt flaggstangen, [byens *verste har lest en kort tekst bra Biheien, og. alle bar med Mtet heire arm - star apiderhilsen -- h&t blaggene idet de gil& til topps og gjentatt sitt Idte: Alltid (beredt. Efter frokost inmiserer hver kretschef sine. Og nBr man er aldeles sikker p& at der hersker fullstendig orden i ane M r , drar * e i d e e n e amted i sm8flokhvor de ber for finne sig en bmgelig plags i h ,bibeltime. ~~t er daga fredeligste stund, kan og karagteristisk for speiderpdkwbyen. forna at det ,he er alvar i leiren. p& rike alle steder hvor der kan lekes ?bllek eller hastes et redninerep, er der snart et m y l d r d e liv. iqoen tog men synger, noen alentrer 0 6 m g og stifter be. ikke en har tid 61 H kjede sig, kjentSlrruper,og spise h de det lakkende s-l igjen forkynner a t niaten er ferdig. Og sove kan de eftenpB der. ,men n& Uokken hlir 4 og komkurransedeltagerne Innfinner sig p4 feltet, er det ingen som sover lenger. Hvem er det som er sikrest til B kaste redningsrep? Hvem kan hge det flotteste l~eirstativet?Og hvem er ilingeat til B lagemat? Den dyktigste fiskjennes med vill jdxi, og den mindre dyktige tmstes av sin tropp QA den aller hyggeligste måten. I en apeiderleir er det festlig & vinne, men langbfra noen skam B tape.

*

:

!

Efterniddagafaredraget slukes av tilhnreme, og fritiden inntil aftens utnyttes fi den aller beste maten. Mtek aftens samles igjen alle til flagghilaen flaggene fires. Og sB. kommer en av dagens aller st<rmtC begiveniheter: Leirbsdet. Leinbålaplaasen er ideell. BSkken danner et naturlig amfiteater. Scenen ahlir liggende lavest og i midten og samtlige tilskuere kan hade se og here utmerket selv am de sitter i bakerste rekke. Og ,Wet blaffer, og muntre og alvBi.1ige sanger avl~serhverandre. 1700 si@denpiker kan synge, -i og de er glade i det. Og $. scenen trylles frem t81bIS. efter Bh18 Det er smiendinger Som optrer, og det er nordlendinger. ~ e r g e m e r n e Synger en fin kantate, og Odaspeiderne lar speideipilre-

-

ne d e v e selve eventwt. eirb bålet er stilig og festlig, leiroglet er samleode, IeinMlet taler sitt eget sprog til dem som er mottagelige for det. Og nkr b o m e n kvitrer sitt godnatt og solen kister de siste strAier inn mellem gyidne Zurulegger og over hvite telt, da er vi mottagelige alle. Da synges var vakre lebbålssang hje*et: Flamme skinn, kjærlighet i hjertet inn. Lær 068 du A varme, lyse slik at ingen sjel d fryse der hvor speidedokken din drager inn.

i .

fra

.'.w.

?%*

. i.&

*

AS

Speiderlandsleiren p& Teningmoen.

*. -


l

K. F. U. K. SPEIDERNES EKSTRANUMMER

3

BEFOLKNINGEN FLYTTER INN UTLENDINGENE

Ebba Lagerfeldt, Sverige.

Nina Knudsen. Danmark.

Mia~.Comber, England. * -

P A opf'brdring har de utenlandske deltagerne i vPir landsleir skrevet noen fh l i r til speiderbladet - og 'rier presentbrer de slg altså aelv for de norske speider-

pikene. Fmst kommer Danmark : bulle av forventning kommer vi et Hold fra Danmark. S a d e t fra de fjerneste egne av vort Land som en hilsen fra vort Korps .for a t opleve en Landelejrs Glæde og Kammeratskab med vore norske tammeratet. .Jeg mindea vor egen Landslejr i 1029, som var en stor oplevelse for mig, Gid Lejren iaar maa blive preget a i den rette speideraand, saa vi alle maa rejee hjem med fornyede K . d t e r og styrkede i Sin& Det er med Glæde 71 mr frem mot Lejren jpaa Terningmoen. Med m j d e ~ h i i s e n Nina Knudsen.

I look forward i m d y to c&g id%8m&n@t~)-' the w& a t Elverum as Uhere* always somethin. v e v khrilbg &ant a big camp and friee+h&s gn4g up quicker there than a n y w i i elee. I love seeh.T&.@W @p: Guida of anotarer country carry out their Gnidliig and hope to come back with many atmiea to tell and mahy photographa t o show Guida in England. -4

winkxi%~a*&,

Og den svenske: Til1 Terningsmoen, Elverum.. .... det &rniistan @r roligt far a t t vara sannt. f a n icke fårleg Er det vara &, ty min bar sjU.aagt det tiil mig. Jag blev j så. glad, vet ni, aB scoukfna fiek Pialla fast ,mig, så jeg t e j slwilde hoppa så bigt så jag skulde slå. liuMdet i taket. Nog er det alltid roiigt gir en scout att kamgia, p&: ett lager, og viset er det sarklrilt -&i@ f6r $98. helst att vara med p& ett utlandakt lim, & 4Den ene enge,lskY-repres+tant - som og& repre- iigt eom det ar f6r mig a t t Lomma til1 lan e&n i senterer verdem4sirn~o;oPeti.&river: . Norge, kan dett ioke w.#a n@n a n m mout. Og . , = .. ' , 1 Lave been a Guide Captain for twelve years and hatt g l & U e , ' q k $ & ~ ~ am very interested i? camping, training &d-t bf all in more contacts &tween m i d a of diffewwtries. Er&, s& jag vet til1 vilket lili li gt land jgg m e r , pg $ T h e three experieneea whioh have meant most to. me k6r det andra &rjag nog 1ycWg vam U d e norsk &@r hur kan man vara dekt .saare acting m postmaster a t the World Camq a t Fox- der o& s v d scauk. %r den att jag blev Mrst am lease ,of 1924, being on the Hoapifal s W - , o f the %out ger h a k k e agen. *en J a z n b ~ kof 1929 &d a t t e n a g the International Camp der, och G r jag sedan blev mtrigd tiil swut, d in Hollasd in 1930. ,Last Septemher I went to Geneva jag: Speider har jag i alla fall blivit i Nor.gej &-dett to sec as puch as'pmible of the work d the -gue of var som jag inte k u d e upph8ra a t t vara det. IoiSjvrf* over allt aam e m nmnW% *h *t yrfdo? 8- also '$rifted &e WorM Chalet &h was ar jag ly-g vH1 ett acoutlåger p& ett aldelerr~sIlrski1tsatt. . : &en only juat rising aibove t& @-mnd,

.%

.

am,

L


'4

K. F. U. K. S P E I D E R N E S EKSTRANUMMER

l

mang, det med spanning motsedda norska landsiageret inne. Norge, vad allt idnebar ej redan namnet. Så snart vi hora det n a m a s , se vi omedelbart framfor oss långa, slingrande fjordar ined djiipblhtt vatten och braut stupande k'ppvaggar, och ekyhoga fjali med snoh6ljds. t q par, som silvemita gnistra och glimma i solskenet, och & småningom mot kvallen purpras likt rosenroda moln & v den ,wllene attonroduans elans. e ed& i Kiagret Goro vi i iillfalle a t t Lara kanna ooh bli intresserade av de kacka ilorska speiderpikene. Och det kammer a t t bliva hirligt, a t t åter sammmtriiifa med de kara gamla vannerna og fA Isra

Olga Hochbaum, Tyskland.

Nu foratår ni kanskje varfor det a r sSrskilt roligt for mig a t t k-a tili Terningmoen, Elvenim, och a t t jag jublar: Hurra! Vad jag a r gla' Til1 Norge dra'. UFelks.

r (

'

i

Og så, ehefen for Ty&lands K. F. U. K.-speidere: Au& die dmtxhen ev. Pimifinderinnen sind auf .dem bwegischen Landeslager mit ihren Gedanken und ihrem Herzen daibw. Solch ein grosses Landeslager konbnt a n s wie ein Nirohen vor. Wir sind in ganz Deutsahland noeh nicht so vie1 wie ihr auf dem Lager. Unsere Saolie ist nooh ganz im Werden, aber sie wachst und as geht j e k t v o ~ a r t s .Unsere 'beiden V e r t r e m nen enhoffen vie1 von lhrem Lager und sollen Gruase van une allen mitbringen. Moge hieh frohe und echte Gemeinschaft und Segen geschenkt werden! Fin Heil! Fiir Elverum! Gut H a d ! Erilre Ehlert. Reidsfiihreren. des ev, Madcbenpfa~indenbundes Dentachlands. P$ hegaran W K. F. U. K. speidernes blad.

Infor det shndande norska IApt. ,Hurra, nn & a antligen och snart, snart a r aven tiden far sommarens stora evene-

Gemud Friedtich. Tysklmd. Irinna dem annu battre h e m m a i deras eget land, ocb deasutom få, som vi hoppas, &ra b n u flera nya treviiga tbekantskaper. Att lagret kammer att bliva något vådligt fint, i r o vi overtygade om. F&dan ryktet om a t t omkring tvåbusen deltaga= anmalt dg, talar ju tydligt for saken. For de norska seoutem? sjilva måtte lagret kven bliva h& geligen i n t r k a n t , då de, efter vad vi erfarit, nu far forsta gåfigea skola ka-ra i ialt. Vi soauter från Finland rakna med oalighet de dag a ~ m h n u å t e n t å tilla vi antrada v& resa. <Jim>,.


K. F. U. K. SPEIDERNES EKSTRANUMMER

5

FRA ALLE NORGES KANTER KOMMER DE FRA MIDNATTSOLENS LAND Ssndag kveld kom vi til Bo&. De alltid hyggeiige Bods-speidere hadde matt op pA kaien, og vi blev auerelakverdigst invitert op til deres d o t t , pB the og kaker. Der var ordentlig hyggelig, og det m r festlig B b r e hvor alle var optatt og ivrige med Elverurnisplaner. Da-baten gikk fra Bodra, var det slik tett tgke a t dem måtte ligge for anlrer en times tid. Vi sB. absolutt ingen ting omkring oss, bare tett, grå bika Men s& lettet den og&, og vi geile videre. Tidlig nmte morgen kom vi til &dn%1sjm. Dsr kom 12 nye hjelrke spekkpiker ombord, boniten en del gutter mm elcwlde til leiren i Mandal, e4 nu var der-samlet en anaelig speiderflokk p& Mteu. Om formidaapen snti vi oppe p%averste dekk og iviidnattsol ved Harstad. sang alle r&re kjære apeidarsanger, og humsret steg. Ved middagstider kom vi forbi Torghatten, og der blev DIS "Lototen" den 4\7-32. de mest skuelystne av pasaas.ierene satt i land for en sum av 3 honer. Været r a r nu stdlende. Sol, sol og bls. himmel. Vi blev helt varme vi som strevet oss apsydover! over ti1 hullet i fjeliet. Men anstrengeIsene var verd reSjwen skmlper og skvetter omkring baten v&r sultatet Da vi kom inn i hullet, felte vi det som om stolte skute d s xloboten,. Finere M t Bmde vi vel ikke vi stod i en kirke, en h0i og mektig k l r b , en d o e k e . reist med, det er VesterAlake dampskibsaelakaps nyeste. Vi gikk belt igjennem fjellet, og da vi kom pB d m Et stort, blott ovenbysget 1. plass dem. 3. plaas stAr andre siden, l4 bavet foran ws, stort og blAtt. Det var helier &ke tilbake m& dere tm. Alt er pent og ordentlig. et festlig syn. 1. Bra ferst av var det k r e 6 speiderpiker fra FimmarMen videre mB vi. Motarbhtan henter om og setter ken som var nmbord. Men flokken raket efter hvert jevnt oss ombord pA =Lafoten:, igjen, og m stevner vi atter [I; og sikkert. I ,Hamtad kom der 3 stykker omhord, tenk sydover. - Dagen gikk. Men den vek p l a e n for en li'" bare 3 stykker fra Tronis b e t a ! Det tok ikke lang tid ke& vidunderlig kveld. Fjellene tok farve av solen. De fm vi var #kjentmed hverandre alle 9 som a l & %nu F r s m ls. lengst borte, a t e t vi bare i &-fiolett dis. Det t\ samlet p& d.s xlcdotenr. b&te en deilig, varm vind, og mens vi stod der ved Været var fint, næsten for fint til A forlate Nord- relingen, og PA utover det herlige landet v&rt, d t t e vi lend, v& deilige midnattssol-rike. Men tanken p& Elve- uviWlig synge: Seilig er jorden,. nudeiren 5%1o y til & demme alle b$mkeliieter; og En natt til, og & er vi i Tronaeim. Da vi vi er glade og Wfredae ombrd. &et er rolig. Det er nordlendinger vi er kommet svært langt p& vei; Nu er bare over særlig utgatte &rak som Loppa og Vesifjor- det jo bafe 1dagsreise med toget, så er vi p% Elverum, den og Folh a t enkelte m& overgi sig til sjasykeno d r e ranskers d l ! kvaler. aNordluidsjentar

-

-

tur

-

ki /.

'

.,Lofoten" &al bringe speiderne sydover


"

K. F. U. K. SPEIDERNES EKSTRANUMMER

6

SKIBET ER LASTET MED BERGENS KRETS

.

hadde vanskelig for 4 få. blunde, synes allikevel a t aa I t e r k n a s t.. - Imorgen er det atter en dag. .glok.ken ei. 7. Vi v&gerdet ene eie ut skonieta. NB, Chr. Bjelland & Go. Ingen tvil. Vi er .i Stavanger. Vi er ined andre ord kominet sovende et stykke gjennem verden. Solskinn er ber ogsil. Solskinn ute cg solskinn inne. Alen d e t mA der ogsil vel vere. Trots ca. 300 speidere foruten om andre kvinner og bern, bBr hver enkelt en <idmerket a p v e r t n i . Det er ahdri vanskelig B d i ph underholdning n4r man er en glad og rmmter flokk! h av de. mest alqindelige, men dog uirivillige er h gh vill i ganger og korridorer. Dagen g&, nei, den I0per. Strekningen melleq Bergen og Oslo er a l t f o r kort. Og det akulde vaere helt forbudt for &tsvangerfjod~ 4 g&pned full bart n4r der var speidere ombord PA dekket ligger eller sitter nian, flat eller kroket, alt efter behag, og nyter turen i fulle drag. Det hender dog mel en og annen - nei, forresten slikt forteller man ikke - B forandre tarve i fjeset, det er der jo litt ~ h j 0 i,n og Ping-dang! Ding-dang! Her er vi en munter det &r jo sil snart over allikevel. 'A l t e r k ui a s tx. I flokk! D i i d a n g ! Ding-dang! Som har liv og krefter efterniiddag kom 70 Kristiansandspeidere ombord. et g d t og stett for nok. Ding-dang! Dingdang! - Nu er drammen b l i t t lot til at .x8iavaagenfjordr gikk .k til Wlkelighet! Nu er v i WsasJerer @ ~AmerikabBten.. det. Og det lot til at de nyaukm~e.fantmange agamlei g e Nu st4r v i it deroppe og blander våre m t e r med dem kjendten, og det blev: <Goddag og takk for sistx i h aom <nyss e i kommen home, you nå.?= Tenk! - Nu baner. - Vi bar det fremdeles udmerket her ombord. slipper v i A stå på kaien og <brokke nakkeni, for 4 f& ''&her gjm vi, og apkirtet,6& Gi, a g v i har d r stmnte & pB de Iyi%kelige som e h l reise. Og om en og annen meie med A ikke bli aaltdor hyggeligex mot dem (#b) aom varter m op? Hy=! - Sang og muaikfk e r nu rv oss feler &g ditt ovenpb er jo ikke det unaturlig! og dekket Den aller siste formaningen: s v e i nu fasiktign, festlig! Og d r kl. er 10 og været er -ert er stort! Je, hvad da? Da er det jo en selvf~lge at sa l t blir ahvidt bert, og .AmerikstAten legger ut*. Så. venter M e n . Vi lar den ikke vente Kart og kompass Ininde trenges her. Det fant vi ut e r k n a s t,. Vi d r m e r om leiren i ,både somed en gang vi kom omlmrd. Imidlertid satte vi kursen h r lenge. Godnatt! til våre respektive aovsplaeser, og snart sovnet de, de vende og v a e n tilstand. Snart kommer vi! -r V i g l eim fikk save, og snorket, selv am de ikke fLkk lov 4 d e r o s s a l i t! Og det vet vi at vi trygt kan. inorke. Og de aom felte sig uvant med forholdene og

-

-

-

-

-


E GANG - - - &a vi slmi se?^ - *Bære skynd dere og kom, der den i ett nu. apvisning av færøiske folkedanser kl. M9 står trikken!> - E t uvær av speiderpiker velter inn P& "Koster det n o g e t ? ~- Ingen billettør ved inngangen plattnormen. P å forreste plattform står de og meker i flokkm stormet inn. - Spreke karer og lette damer d dmen. *Kommer vi ikke inn?» E t vink f r a føreren briai- set ringdanser og sang færøiske folkeinser til. 40 ger dem til å stå stille. - <Ka det koster?» - aHvad øine fulgte dem med spent opmerksomhet, og på kaster det dere?* Kondktøren baner sig smilende vei fra festplassen til utgangen blev der odanset* fæ gjennem flohken. Det er <Nordlands og ~Ssrlamd»som hele veien, både med sang og fotens rytmiske tpamp. m t e r nok en natt p$ Enerhaugen stod bele flokk har &tea i Oslo og &al bese hovedstaden. Stuvet s m men en natt på halmen i Enerhaugens s d , u n d , har de u t e d o r Steen % Struim. Der blir innaientet tillatelse til iE funnet u t a t de er omtrent like godt ,kjente i byen, idet bese magwinet, og sB. begynte det. O p den rullende trapp, n e d den ahindelige, o p den rullende igjen. Den e n hei del a v speiderpikene ikke hadde vært der fm. Det var Bygde de i<sku sea. «Koster det nogetlu rullende ap til topps, elevator n e d så langt man 'kunde komme - - - Dette var spennende. Alle de vakre utP e n g w p r s d l e t er brennende. Men mannen ved -an-gen e r abilligu. 10 øre h a r man &d til å betale. Efter stilte varer fikk et blikk i fonbifarten. ~Bvilkenstatue er det?» Miøst 20 Eiender utstrakt megen forvirring er man k o m e t igjennem telleapparatet, og vandringen kan begynne. - Omsider har hele mot gamle Kristim kvart. <Og bvad er det f a r naget?# flokken innstallert sig i n n d o r døren til et a v husene. Like så mange hoder kikket mellem trærne inn mot Floikken gikk <Koster det nag et?^ 40 .par forventningsfulle øine er ret- brandvakten. «Her må vi inn og se!, tet mot damen bak disken. 26 ore. Ut igjen med allesani- frem mot inngangen og blev mottatt av en smilende men - ingen h a r råd til å betale 25 øre <Dare>> for ese brandmann. 3 brandbiler! Øinene krinde iWre komme fra nogeta! -- Inn i n&e hus. e'Ksoster det noget?n G r a- de veldige vognene. En berre i uniform ,betraktet smilent i s, å, men dette var festlig! Der var Karl Johans seng d e den&amd+-ende flokken, og f0r man visste ordet av iblk silke med gullfrynser der var Sioie g a e l e silke- det, hadde han plasert dem alle på den st0rilte brandbidrakter, o g der var den gamle stwtingssal Bra 1914! - len og kjørt det hele u t for iE fotografere d e t - - Folk Høilydt beundring og wmiddebbare u t r w som f+k den på Stortorvet s t w s e t e t siablikk a g stirret, og speiderpiganile vaktmann til A smile og stille sig ved døren med kene rapte et klingende hurra! Der hender sandelig meget når man beser sig i Oslo! luen i hånden: eAdieu madames!$ Dn ~ t o rplakat @ en stolpe. Hele flokken omkring MaFip Graf.

-

-

-

Teksten til den sarig som synges på opvisningen sendag når speiderne ,,danner Norge". Kalt av Gud pled vi går yeien eom,han oss vil vise mens vi -glad h a m n w n vil pRse for alt godt hos ham vi Hr. Sjel og legem h a m skal være, hver en gjeming liten, stor !ham til ære vokse alt som i oss bor. Mer vi står, Frelser god, fylket under koiuiets merke, k j d p a t vi ,må stå der sterke, gis oss seier, gi oss m t . På din vei vi v a d r e trygge, med din hjelp og !unit vi kan verne bygge ap for dig vårt Iedreland

I


* K. F. U. K. SPEIDERNES EKSTRANUMMER

DET SKAL TRENING TIL FORAN EN LANDSLEIR FRA OSLO'S KRETSMØNSTRING 5 . JUNI

I begynnelsen var alt kaos. ioulo kreis - og Ostre .Akershus ogla for den sa& skyld -- har den skikk st der Arlig holdes bannerkon-kurranee. Den t i o m m seirer i konkumaneen får altså den store ære B f i r e banneret det kommende år. Og i i r syntea \i at konkurraneen doni alt amer inhttt s t a i in:ion!cirens lem. Troppene fikk felgende opgave: Innwtt Iwrkjnkkpn til B &%?I? leir for 6 personer. DP V'~it(.i*tgi-n ting oin h v o r konkiit.i.n,iaen rkulde fuine sted. fik* b r e opgitt meldted ug tid. Annen de! a v konkurrnnscn omfattet p r n e av troppens 6 reprcseotantr'r i 1. og 2. g n i e n - men ilen ~kenminasjonenhar ingenting med 1andsle:ren A ajwre. .. På Etterstad hvor vi mettes kl. 8 smdag morgen st& store lastwbibiler og ventet.* ryggsekker. og litt av hvert annet. Og after mensiring riv drakt- og o p p a kn i n g -- *og. v i avsted. Efter en kort rast lød d&: <Her er leirplaasene. Troppens navn st$r på hvert sted. GA i g a n g ~ . I begynnelsen var alt kar^. Over hele sletten fløt ryggsekker, kjeler. spader og teltplugger. Og fonirringen var litt større enn den burde vaert. Alle begynte med alle ting pi en gang. I det minste tilsynelatende. &len kjøkken-teltene reiste sig snart. Og maten blev mere eller mindre fornuftig ambragt i telt og kjellere. Noen 10% saiirret flytebort i solsteken - mens de laget en deilig skyggefull kjeller, men det var enkelte fornuftige ilolandt.

Snart brant det lystig i 15 ildsteder - eller kanskje heller i 30 far de fleste hadde to hver - eller enda fler. Og fra alle kanter luktet det seikaker og rek. Middagsmaten var en behagelig overraskelse for deltagerne. For noe lettere enn seikaker og eplesuppe k m d e ingen finne på. For dommerne var den ikke udelt b b g e l i g . Ialfall ikke da de hadde 5plst hos de ferske 5 familier. Mere enn 5 seikaker smaker ikke om de er aldri så velkokte. Poteter skreltes med nervøse fingrer - skrellit blev og d a inkvisisjonen kom og %purtykkere og tykkere te efter avfallet, deriblandt potetskrell, var det enkelte som ikke visste hvor det var blitt av. Ja, slik kan det gå. Andre steder var det til gjengjeldså ekstra lett å opdage. Mai1 kundi: vanskelig g& over kjekkengulvet uten B

--

Men kjinkkenteltene reide sig snart.

resikere B b p midt i avfallshullet. Det hendte ogsb a t noen tillokkende gmnne kvisler på gulvet dekket o v e r - fettfellen. Men fotbad er sundt, så fomåvidt ...... Mor-. ro var det. Stativ på stativ reiste sig på plassen. Gryter, vaskekluter og &ge kjskkensaker anbragtes på den mesk raffinerte måte og var det et sted det ikke var^ så 'fint, så fikk de ialitall s e hvordan andre gjorde det.. Så når landsleiren kammer, blir det sel ekstraakstra. overalt. Der er det ingen som sier noe om en drar med sig en halv skog heller. F a r det er jo en kjent sak a t PA Teniingmoen f å r man hverken sten eller k a s t o g grener. Ja, nu har vi trenet - nu kan bare leiren komme.

Og fra 15 kjskken luktet det seikaker og

-

X

-

rek


9

K. F. U. K. SPEIDERNES EKSTRANUMMER

LEIRLEDELSEN HAR STORE FORVENTNINGER - Boinuudet har vel o 5 P sine forventninger til landsleiren? - Ja, det er sikkert. En landsleir er av atarste betydning for foihundet. - De mener a t fonbundet styrkes ved et slikt felles tiltak? - Absolutt - on ikke bare forbundet stvrkes. men kretser og sveises sammen. Det blir g n i ske naturlig en edel kappe8trid mellem de deltagende Irreiser. - B g n e r *Demed a t de enkelte speiderpikene h r noe nObytte av B reise p& landaleir? Ja, det gjm jeg. Bare det a t de reiser er noe. Vestlendmgene &%rlære Østlandet og dets forhold B kjenne, nordlendingene treffer mlendinger. Norge blir

,-

a k e .

- Det stiites naturligvis Ibekjentskap p& en slik leir - benijentskrup mellem speidere fra aue kanter av landet? ikke bere -eniskap, men der knyttes vennakaprib8nd sam kan ha )betydning for hele livet. Det ex jo heller ikke bare norske som her mrites. Der deltar o& apeiderpiker fra &e n b l a n d - og fra det &e utland. - Vil speiderpikene bunne tilegne aig mere apsiderferdighet p3 Isndnleiren? Ja, ganske sikkert. Det er sundt B leve en hel ahe aiik pA felifot, m w i k e n e fAr bruk for sin a@momhet og ski praktiske 88dI8. Det bemr helt og holdent p3 dem selv og deres eget arbeide, hvor god maten blir og hvor hyggelig og komfortabelt de far det i leiren. - De Iserer jo naturligvia en hel del av B se p?x hverandre o@? 8elvPelgeUg. N e sammen har jo einene med sig for B ae b a d .hrts de andre har funnet H - og sa gjelder det B gjme det enda bedre. -Jeg bar sett programmet for leiren. Der skal jo holdes en hel del bbltimex og foredrag? Ja, der m r De ved noe av det viktigved hele leiren. Vi vil gjerne a t speidenpilrene aka1 B u tb y t t e av leiren, og %ise &t PB det om*e. Derfor er det vi $ar hibeltime hver formiddag. Derfor er det vi begynner dagen med m o r g a n b n f m vi har figgbihn. Derfor alutter vi den med andakt ved

-

-

-

m k e n Barman, K F. U. K-speldemes landsohef, vandrer om .pA l e l a m e n buuidt telt og arbeidsfolk, og ser nkhg fornakt ut. Vi nærmer oss, og s90r om vi forstyrrer. Kanskje det var mulig B i& en liten samtale med Dem om leiren. Det gjelder speiderbladeta landsleirnummer. Ja-t p,jo da jeg skal komme. piymt og blokk er ferdig. Nu gjelder det bare B være snar i vendingen MLde til B swm Og skrive, d en fAr mest mulig med: - Det er en k o l d deltagelse i de- -l, rmen 86, venier man sig vel meget av den og&? - A ja, De hau tro det er mange mm har d m t om leiren nu iremomr vkren. Det var ikke så mange som meldte aig, hvis ikke W e speidere og forere trodde a t iwni8leIren blev en oplevelae. - Ja, s p e i d e r p i k e n e venter w k med spenning Id. 6. juli, men hvordan er det med lederne7 - A, -gen er ikke mindre ho8 oss som har ansvaret for a t alt giu godt, men det blir hkId. en annen d t e . For oss melder det B p l d e g g e alt d godt mm mulig og ta alle de fonhulasregler som tenkes hV i v 3 jo gjerne dere det som står i v4.r &t for B f4en veiiykket leir.

-

-

-

også 'beregnet & B gi i o e til de d e l t e ? - Ja, det vil De nok se av progrsiamet. Vi Mper i det hele a t leiren skal bety en berikelse På forskjellige o d e r for hver enkelt a v de mange r i p e i d w e n e som a d - lier fra alle kanter av VA&land og derigjennem o d for *re tropper, vAre Irretaer og for hel.e vart io,a,"nd. - Jeg vil gjeme M make lykke til med dette storartede foretagende. Og W e n ta!kk fordi landncbefen vilde ofre d megen e d p& mig. Jeg hilser og

-

&.


K F U K SPEIDERNES EKSTRANUMMER

NU E R LEIREN ÅPNET CHEFENS TALE VED ÅPNINGEN AV LANDSLEIREN TERNINGMOEN 7. JULI 1932. Speiderpiker bra hele landet, yerdenskomiteens reprwentant, fraken Margrethe Parm, og allle våre gode hjelpere, jeg ønsker dere v e i k m e n til landsleiren, den stirrste i yårt foribunde historie. ISpeidersøstre fm England med verdenskomiteens representant, Miss Comber og weidemestre fra Norge og fra hele Norden, f r a Tysklanid og Amerika, jeg hiser dere hjertelig velkommen til K. F. U. K.-speiderne3 landsleir. Vi tror a t dere som apeldere vil bringe oss det beste fra deras la& og gleder oss over å h& dere her. Og vi håber a t dere vil kjenne dere som venner blandt venner. Når jeg idag har den glede å hilse dere alle vel matt, så vil jeg minne om et lite. ard fra v&=Bibel: <Og staden6 navn skal f r a den dag være: Herren er derx. Det er vårt enske og vår bønn a t Herren må være midt iblandt m fra ferst til sist her i speiderpikenes by, og a t vi m$ På en gad leir nettap fordi vi aplever a t han er her. 8om motto for leiren har vi satt: S p e i d e r &. n d -s g e i d e r h u m ~ r . Fwr mange år siden hørte jeg engang prins Bernadotte fortelle a t gjennem alt tsnigverk i den engelske marine er der spunnet en rød tråid. Den er tegnet på a t det er engel& og rikets eiendom. apeiderpaker, det e r ikke ferat og fremst drakten vi bierer og alt det ytre som vi a s k e r skal være tegnet .fla t her bor apeiderpikene. Men tegnet skal være a t vi har speiderånd: Tjenestens ånd, villighetens og lydighetens And. At n gir den And makten som v% kjempe imot all ege&jærli@et og egoiiune. (Og alle ateder, i telt og brakk&, overalt skal det gode, glade speidenhumør lyse frem med smittende glede så a118iktene kan &inne omkcupp med den strålende sol, enten den lyser @A oss eller den gjemmer sig bak skyen. %amrnen Om leiren er vakker, nu det Oss å gi e t verdig og strålende innhold, så hndsleiren på Terningmoen kan risses inn i vår liistbrie og i våre hjerter med lysende skribt. Men meiderpurerBa Oss Det er med-Guds

Pfadfinderkameradinnen ans Enyland mit der Vertrelerin des Weltbureaas, Fraulein Comber, und Pfadfinderkamerndinnsn nus Norw$qen und gans Norden, aus Deiitschland und Amerika - ich heisse Each herzlich Willkommen sum Landesl<ignr der Norw-pischen K. E U. R.-Pfadfinderinnen. W i r glauben dass Ihr als Pfadfinderinnen uns das Beste von Euerem Lande bringen wollt und freuen uns dariiber Buch unter uns s u haben. Und wir hoffen dass Ihr Euch als frean.de unter Prennden fiihlen werdet. Wenn ich heute die frende habe l h r i n unsere Mitle einzi~tiihren, mill ich Euch mit einem Bcbelmort befriisen: Und der flarne der Stadt soll von dem Z'age an heissen: Hier wohnt der Herr. E s ist anser Wnnsch irnd anser Gebet dus hier i n der Stadt der Pfadfinderinnen der Herr von erstena bis zum letzten Tage untar iins wohnen wird, and dass unser Lager gesegnet wird eben dndurch d m s wir seine Anwesercheit erleben. Der Jf'ahlspruch des Lagers is1 : P f R df i n d e rgeist - Pfadfinderhamor. Vor uielen Jahren horle ich einmal den Prinsen Bernadotte eriahlen wie durch alles l'arrwark der britischen Mariene ein roter Faden eingesponnen ist als Zeichen der Angehorigheit a n dem britischen Staat. Pfadfinderkameradinnen ! Mcht nur unsere Tracht nicht nur dus Aussere soll unserem Pfadfindertam Ausdruck geben. Dus Kennzeichen m m s der Pfadfindergeist sein: der Geist der Vehorsamkeit, der Ueist der Bereilwilligkeit, zwar der Geist der die Selbstsucht und den Egoismus besiegen mill. C?berall - in Zelten and Hansern - muss gate, frohe Pfadfinderlanz~e heruorlenchten mit einer ansteokenden Frende so dass d ~ eGesichter selbst die struhlende Sonne uerdunkeln lionnten - sowohl die sonne seheint als sich hinter die

wolken

Der Rahmen des Lagers ist schon - wir miissen ihm einen miirdigen nnd strahlenden Innhalt geben, vi kan g r r e leirens til Det er .TO ~ B Wd m T ~ n n ~ do~~ ~ s l aaaf o ~ i '7'erainnrnom mit -~ ~~.~~ ...~, - . . . ~ ~ han som kan gi oss speidedmi og spelderhumer. leuchtender Schrift in unsere Geschichte and ensere Herzen geschrieben wird. Pfadfinderinnen aus dem gansen Lande, FrauAber Pfadfinderinnen - lassl uns nie uergessen: lein Margrethe Purm und ansere friihere Pfadfin- N,, ,it der ~ i l ~f ~ ~ &onnen t t den~ wahl~ dersekretarin Hrau Esther Schieohe - a l b die ans spruch des hUgers allein uerwirliligen. geholfen haben - ich heisse Euch vom Hersen karm uras Pfadfindecgeist zznd Pfadfinderhnmor kommen zu unserem Landeslager, dem qrossten k 3orhen,. der ffeschichte unseres ~ n n d e s y ~~~~~

~~~~


K. F. U. K. SPEIDERNES EKSTRANUMMER Girl Gaides from all parts of this country, the representatice of the World Gommiltee, Miss Y a r grethe Parm, our former Secretary, Mrs. Esther Schieche, nnd all those who haue been of help to us. I iuelcome you to the National Camp, the largest one in the history of ouy association.

11

W e haue chosen for the motto of the camp : Guide spirit - Guide humour. Many gears ago I heard prince Bernadotte relate how in the Royal Nnuy of England all ropes were interwouee with a red thread showing that it iuas British and the property of the state. Girl Gaides. Not on.l uniform that we wear, onide sisters from with the representatiue of the world Bureau, Miss Comber, and yoe not on$ the exterior fran~e shall sh'ow that Guides sister group in Norway and all the are liuing here. I t is the Guide spirit which shall from express who we are. The spirit of seruice, the SP& ~~~~h~~~ countries, from G~~~~~~ and America, rit of willingness and obiedience, the spirit willing cordial$ melcome you to the camp of the Nometo fight all selfishness and egoism shall preuail gia,L y, W. C, A.-~uides, we are glad to you all among us, we belieue that gon as Vuides will amOngSt And in allplaces, in tents and houses, euergwhere bring the best from your country, and we hope that shall the good, happy Guide humour shine forth yon will feel as friends anong friends. with infectioni joy so that the faces may be as When today I have the plensure of wpicomifig the bright sun - whdher it is shining upon us you to the camp, I should like to r-frr to a mord it is hidden .behind the clou&, from our Bible: And the name of the town shall site is beatqul, flow it is u p t o as rphe from that day be: Gud is here. to giue it worthy and flne contents so that the NaI t is our hope and our prayer that God, our tional camp on Terningmoen mag be written i n Lord, muat bee in our midst from the first duy to onr history and in oar hearts with bright letters. .. But Girls Guides, let us remember: I t i s with the the last here in the town of Girl Guides, and that the camp muy be a saccessful one, jast because we help of God we can realize the motto He alone can giue us Guide spirit and Guide humour. experiense that Gud is here.

zngland

SONDAG H A R VI OFFENTLIG

LEIRBAL.DER FREMFORES:

VÅRT FLAGG ,Ved fremvisning brerer speiderne hver sitt flagg på s k d fra heire skulder. Mens musikken spiller går meiderne frem på scenen og fremsier, så snart musikken er slutt, s i t t v e r s. Hun t a r så plass ved siden av dem s m alt har vlert fremme, og slik a t alle speiderne med flaggene danner en hestesko. Tilslutt føres ett eller 41ere tmppsflagg @å stang inn gå scenen. Og 53 synges d a , vi elsker,. Innledning. Der stiger sol over dypba fjell, over dal, over skog og fjord. ,Dens lys gir liv, når fra gry til kvell den v&m& vårt hjemlands jord. Den skuiner - og eiet ser landet fritt mens hjertet )blir v a m t , for - d i t t o g m i t t e r N o r g e, - med båten og plogen og .dltrosteaang i akagen. =ar du følt med dem. som har strevet og slitt

G r Norgea villmark fihk veier? ;Har du tenkt p& alt, som er kjempet og stridt

far P vinne det land, vi eier? La aia stanse idag en stund i v8it slmende bverdaajag!

La oss bere vår sagas hjerteslag, historiens manende stemme: la oas minnes - og aldri glemme det som skapte vårt norske ilagg! Speidere synger: Har du felt det en dag», vers 1, 3 og 4 av nr. 450 i uSan#bok for norsk ungdom».

Musikk: «Norrensfolket, det vil fare*. (Grieg) (Lrrvobanneret inn). Middelalder. Nargaa konger og hevdinger sterke på heiferd ,Perte sitt riddermerke d e n r e d e d u k m e d g y l d e n leve. Og mange var de modige menn .om under d e t merke stordåd fikk eve. Musikk: ailer er et yndig land>. (Danebme - inn).. Den norske kongerekke blev bmdt, med landets selvstendighet var det slutt.


K. F. U. K. SPEIDERNES EKSTRANUMMER

12

1500. hundre blev skikk, sitt landa Slagg fikk i ;langfart for g d r t . Og vide om jord drog .fL%tenmed dette Flagg i stavnen og norske &ter ombord.

-

Musikk: &Detstod sig e t slag udi iQeg&ugt». (OrlogWagget inn.) Til orloge bruktea Danebmg med splitt. tvert a v a W var tungen med hvitt, anens hjerter elog ,varmt far dets nide fold, i nordmenn som Huitneldt og Tardenskjold. Musikk: d e g vil verge mitt land.. (Orlogs og handeisflagg med leven kommer inn).

1814: Men Norges leve var ikke de*, i hjertene levei den! Da folket mr fattipst, og landet i ned W (bondenbuindet bark i sitt brad den vdaiet til h igjen! I atten hundred og fjorten fikk den av Unristian Fredrik raneen til B. &te inn i Danebwg i everate hjarne ved stangen. Fd lands og t i l a n m bniktes dette flagg, et &tegn i N o r m nye &g.

I--

-

Musikk: =Du gaøla du fnaa. (Det rene.weneke flagg inn).

1816. Da foreningen med Sverige kom, vi a&& B. sikre oss rett ffl vAci eget fhgg. Men bastemmelsen som d t t e fattes, var ikke lett. eiik som fonhaldet var. mAtte e k b n e g&. under Sveriges flagg. det gule og bl&, og ?or hundrede tuaen kroner pr. Ar kjapte vi rett til B. f e et hjorne mit. med hvitt kom p& skrA. D e t var, hvad et fattig uuid kunde n&

Musikk: *Den norske sjamann er». (Orlogsflagg av 1815 kommer inn). Orlogafiagget bkk tunge og splitt, pa handelaflagg d t t e vi vente litt. De norske fartrner b d t e B. heise det rene svenske pA lengere reise, 1818. .: (hand-gg av i818 komme inn under det feigende). til i atten hundmi og atten vi $&r unionanagg si langt som skibene &.

r:

Musikk: &ens Nordhavet bruser.. (Det rene norske flagg k a n n e r inn). 1821. I atten (hundre) en og tyve kom et fokekrav fra Norge om et eget flagg vi viide ha. Det kostet kamp, men det gikk bra!

For firstte gang en W d a g blev heist det rene, norske flagg. Men brukes kunde det dessverre, kun syd@ til K q Finisterre.

1838. I otte og tredve blev forbudet hevet, og Norge a k lhvad det hadde krevet. Det noreke flagg vi fritt kunde heise hvorben i verden vi vilde reise. Musikk: <Hurra for Jon= Anton Hjelms. (Orlogsblagget og handelsflagg av 1844 inn).

1844. Men endda var vi ikke ferdig vi manglet jo et orlogsflagg som var de norake farver verdig. Vi vilde eie ilagget fritt, slik som de svenske eiet sitt. Vi fikk det nok, men ikke helt, for i iverste h j ~ r n eblev flaggene d d t av unionarnerket, sorn da W e Sverige og Norge mAtte ta Oskar den fmste hjalp oss i striden, derfor vi takker ham alltid eiden.

-

Arene gikk. og vArt rene flagg kom ut av bruk, men ikke av sinn! Kjempet blev det med W e slag, for folket var vekket av vinterens dwle, fritt kunde det tenke, fritt vilde det Me.

1808. Isotte og nitti vsr'forslag om det rene flagg for tredje gang fremme i Norges storting. Men kongen nektet & gi det sin stemme. Bitre og heie gikk flaggstridens bvlger og store og s d fikk merke dens felger. Musikk: <Sanner av Norge*. (Handels- og orlogsflagg av lW3 w). I 1805 vi tok det aiste tak for vArt norske flagg! Den syvende juni det foldet sig ut over Norgea hud! Og med takk til Gud står vi idag for %vad han har gitt: v& Norge. d r t fedreland, frelst og fritt! ,Nu ser vi flagget, som dikteren sier, pA åpne veier, pA landsens stier: .Det vugges gjennem den bleie Monsun, det flerres av Sydpolens blest, det flommer fra Giiinland ned til Raiigun, det {Mgalgerfra Kaaton til Bretit. Norge er stwm enn noen vet av: Hvert &b ander fisggeia vift er det endtlest ede hav et nytt stykita Norge i driita. (Nordabl-Grieg). Alle synger: =Ja vi elsker,, de to f m t e vers. Østlendingen, Elverum,

1932.


K. F. U. K.'s

speiderleir bruker u t e l u k k e n d e EXTRA-margarin fra PELLERIN et bevis på dens glimrende kvalitet.

-

Norges første og største margarinfabrikk.

MELKCHOKOLADE Europas beste spisechokolade.


for opvisningen på Fylkesidrettsplassen søndag 13. juli. Norgeskartet. Speiderne danner kartets konturer. Standerne er plassert på sine hjemsteder. Flaggene betegner de tropper som er representert på leiren. 2. Demonstrasjon av forstehjelp. 3. Forhindringsløp. 4. Flaggparade. 1.

for leirbålsunderholdningen søndag 13. juli kl. 8. Motto : Vårt land.

.

.-

Norges vår. Kantate. Bergens krets. Vårt flagg. Tablå. Trøndelag krets. Andakt ved sogneprest Stabell, Vang.

Billettene gjelder både til Idrettsplassen og til leirbålet sandal. Pris kr. 1.00.

K F. U. K.-speidemes blad utgis av Norges kr. Ungdomsforbund. Red. : Koihrine Simonsen, Holbergr Pl. 1 , Oslo. Ebp. : Holbergs PL 1. Oslo. Utk. 10 ganger om aret og koster kr. 2.00 pr. Ar. Sendt utlondor kr. 3.50. eilzo..,tloin.~ r ~ , , . ~

Profile for Speidermuseet

KFUK speiderbladet leirekstra 1932  

Leirekstra av KFUK-speidernes blad til landsleiren på Terningmoen (Elverum) juli 1932

KFUK speiderbladet leirekstra 1932  

Leirekstra av KFUK-speidernes blad til landsleiren på Terningmoen (Elverum) juli 1932

Advertisement