Årsregnskab for Spedalskhedsmissionen 2019

Page 1

Spedalskhedsmissionen

Penneo dokumentnøgle: YYBSZ-UBHV3-67PLE-5AY5E-K3THD-5I0MC

CVR 18 42 68 11

Årsregnskab for perioden: 1. januar - 31. december 2019


INDHOLDSFORTEGNELSE

3

Den uafhængige revisors revisionspåt egning

4-6

Ledelsesberet ning

7-8

Anvendt regnskabspraksis Result at opgørelse

9 - 10 11

Balance

12 - 13

Not er

14 - 16

Penneo dokumentnøgle: YYBSZ-UBHV3-67PLE-5AY5E-K3THD-5I0MC

Ledelsespåt egning

2


LEDELSESPÅTEGNING

Best yrelsen har dags dat o behandlet og godkendt årsrapport en for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Spedalskhedsmissionen. Årsrapport en er aflagt i overensst emmelse med årsregnskabsloven med de t ilpasninger, der følger af god regnskabsskik for en fond. Det er vores opfat t else, at årsregnskabet giver et ret visende billede af fondens akt iver, passiver og finansielle st illing pr. 31. december 2019 samt af result at et af fondens akt ivit et er for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019. Ledelsesberet ningen indeholder eft er vores opfat t else en ret visende redegørelse for de forhold, beret ningen omhandler.

Penneo dokumentnøgle: YYBSZ-UBHV3-67PLE-5AY5E-K3THD-5I0MC

Indsamlinger er foret aget i overerensst emmelse med reglerne i indsamlingsloven og bekendt gørelse om indsamling m.v. Frederiksberg, 4. april 2020 Best yrelse

Jørgen Andersen

Jens M øller Pedersen

Uffe Torm

Formand

Næst formand/ kasserer

M edlem af FU

Jens Krist ian Egedal

Filip Engsig-Karup

Lena H. Krist ensen

3


Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til Bestryrelsen i Spedalskhedsmissionen

Vi har revideret årsregnskabet for Spedalskhedsmissionen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfat t er anvendt regnskabspraksis, result at opgørelse, balance og not er. Årsregnskabet udarbejdes eft er årsregnskabsloven med de t ilpasninger, der følger af god regnskabsskik for en fond.

Det er vores opfat t else, at årsregnskabet giver et ret visende billede af fondens akt iver, passiver og finansielle st illing pr. 31. december 2019 samt af result at et af fondens akt ivit et er for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overrensst emmelse med årsregnskabsloven med de t ilpasninger, der følger af god regnskabsskik for en fond.

Penneo dokumentnøgle: YYBSZ-UBHV3-67PLE-5AY5E-K3THD-5I0MC

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overrensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse st andard og krav er nærmere beskrevet i revisionspåt egningens afsnit " Revisors ansvar for revision af årsregnskabet " . Vi er uafhængige af fonden i overrensst emmelse med int ernat ionale et iske regler for revisorer (IESBA' s Et iske regler) og de yderligere krav, der gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige et iske forpligt else i henhold t il disse regler og krav. Det er vores opfat t else, at det opnåede revisionsbevis er t ilskrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revision

Fonden har med baggrund i at øge oplysninger i åregnskabet medt aget budget t al for regnskabsåret i result at opgørelse og not er t il result at opgørelsen. Disse budget t al, har som det også fremgår af result at opgørelsen og not erne t il result at opgørelsen, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et ret visende billede i overensst emmelse med årsregnskabsloven med de t ilpasninger, der følger af god regnskabsskik for en fond. Ledelsen har endvidere ansvaret for den int erne kont rol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsent lig fejlinformat ion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne t il at forsæt t e drift en; at oplyse om forhold vedrørende fort sat drift , hvor det t e er relevant ; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort sat drift , medmindre ledelsen ent en har t il hensigt at likvidere fonden, indst ille drift en eller ikke har andet realist isk alt ernat iv end at gøre det t e.

4


Revisors ansvar af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent lig fejlinformat ion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåt egning med en konklsuion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garant i for, at en revision, der udføres i overensst emmelse eller fejl og kan bet ragt es som væsent lig, hvis det med rimelighed kan forvent es, at de enkelt vis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslut ninger, som regnskabsbrugerne t ræffer på grundlag af årsregnskabet .

Som led i en revision, der udføres i overensst emmelse med int ernat ionale st andarer om revision og de yderligere krav, der gældende i Danmark, foret ager vi faglige vurderinger og opret holder professionel skepsis under revisionen. Herudover: - Ident ificerer og vurderer vi risikoen for væsent lig fejlinformat ion i årsregnskabet , uanset om denne Penneo dokumentnøgle: YYBSZ-UBHV3-67PLE-5AY5E-K3THD-5I0MC

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reakt ion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er t ilst rækkeligt og egnet t il at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsent lig fejlinformat ion forårsaget af bevigelser er højere end ved væsent lig fejlinformat ion forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfat t e sammensværgelser, dokument afalsk, bevidst e udeladelser, vildledning eller t ilsidesæt t else af int ern kont rol.

- Opnår vi forst åelse af den int erne kont rol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisiosnhandlinger, der er passende eft er omst ændighederne, men ikke for at kunne udt rykke en konklusion om effekt ivit et en af fonden int erne kont rol. - Tager vi st illing t il, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og t ilknyt t ede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet , er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om forsat drift er passende, samt om der på grundlag for at opnåede revisionsbevis er væsent lig usikkerhed forbundet med begivenhder eller forhold, der kan skabe bet ydelig t vivl om fondens evne t il at forsæt t e drift en. Hvis vi konkluderer, at der er væsent lig usikkerhed, skal vi vores revisionspåt egning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet , eller hvis sådanne oplysninger ikke er t ilst rækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem t il dat oen for vores revisionspåt egning. Fremt idige begivender eller forhold kan dog medføre , at fonden ikke længere kan forsæt t e drift en.

- Tager vi st illing t il den samlede præsent at ion, st rukt ur og indhold af årsregnskabet , herunder not eoplysningerne,

samt

hvorvidt

årsregnskabet

afspejler

de

underliggende

t ransakt ioner

og

begivenheder på en sådan måde, at der gives et ret visende billede heraf. Vi kommunikerer med den øverst e ledelse om blandt andet det planlagt e omfang og den t idsmæssige placering af revisionen samt bet ydelige revisionsmæssige observat ioner, herunder event uelle bet ydelige mangler i int ern kont rol, som vi ident ificerer under revision.

5


Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberet ningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfat t er ikke ledelsesberet ningen, og vi udt rykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberet ningen. I t ilknyt ning t il vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberet ningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberet ningen er væsent liget inkonsist ent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på en anden måde synes at indeholde væsent lig fejlinformat ion.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberet ningen indeholder de krævede oplysninger i henhold t il årsregnskabsloven. Penneo dokumentnøgle: YYBSZ-UBHV3-67PLE-5AY5E-K3THD-5I0MC

Baseret på det udført e arbejde er det vores opfat t else, at ledelsesberet ningen er i overensst emmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensst emmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsent lig fejlinformat ion i ledelsesberet ningen.

Søborg, den 4. april 2020

Beierholm St at saut oriseret Revisionspart nerselskab CVR.nr. 32 89 54 68

Kim Larsen St at saut . revisor

6


Ledelsesberetning

Formål

Spedalskhedsmissionens formål er, at : - st øt t e de krist ne kirkers arbejde for at bringe evangeliet t il personer, der er ramt af spedalskhed - yde st øt t e t il bekæmpelse af sygdommen og - sprede kendskabet t il sygdommen og vække næst ekærligheden over for dens ofre samt st yrke menighedens ansvar og offervilje over for Ydre M ission.

Udviklingen i aktiviteter

Spedalskhedsmissionen i Danmark har i 2019 været i st and t il at gennemføre de for året planlagt e projekt er,

Gennem en akt ivit et sbevilling blev det muligt for 4 af Spedalskhedsmissionens best yrelsesmedlemmer at delt age i et møde med part nerne i Bangladesh, med henblik på en fornyelse af den løbende aft ale om samarbejde. På baggrund af mødet har Spedalskhedsmissionen indgået en ny part nerskabsaft ale om et fireårigt samarbede (2019-23) mellem TLM I-BD og Spedalskhedsmissionen i Danmark. En aft ale der vil danne baggrund for at spedalskhedsmissionen i Danmark også i de kommende år, kan forfølge sit formål om at yde st øt t e t il spedalske. Spedalskhedsmissionen bidrog t il part nermødet med 10 pct af de samlede udgift er, 6.460 DKK. Spedalskhedsmissionen har i året s løb formidlet offent lige midler gennem CISU- og DM RU-puljerne t il følgende udviklingsprojekt er i Bangladesh: Communit y based rehabilit at ion i Nilphamari området ialt 2019-overført : 647.376 DKK Communit y based rehabilit at ion i Dinajpur området ialt 2019-overført : 307.000 DKK Spedalskhedsmissionens eget bidrag i 2019 androg ialt kr. 437.590. Spedalskhedsmissionen har med udgangen af 2019 fået CISUs t ilsagn om et nyt Danidafinancieret projekt . Projekt et s samlede CISU beviliget budget er 2.7 mio DKK. Hert il kommer Spedalskhedsmissionens eget bidrag. Projekt et st art er 1. jan 2020.

Oplysning om indsamlinger

Spedalskhedsmissionen har den 27. juni 2016 indsendt " Oplysninger fra organisat ion uden anmeldelsespligt " t il Indsamlingsnævnet . Nævnet har

den 27. juni 2016 kvit t eret for modt agelsen og t ildelt fonden

sagsnummer 15-921-00108. Spedalskhedsmissionen har indbet alt kr. 3.300 i gebyr for 2019. Indsamling sker via hjemmesiden w w w .spedalsk.dk, direct mails, blade, møder og lign.

Ved årsmødet delt og repræsent ant er for både int ernat ionale og nat ionale samarbejdspart nere.

7

Penneo dokumentnøgle: YYBSZ-UBHV3-67PLE-5AY5E-K3THD-5I0MC

ved samarbejdet med sin part ner i Bangladesh The leprosy M ission Int ernat ional – Bangladesh.


Bestyrelsens arbejde

Forret ningsudvalget har i året s løb afholdt 3 møder og best yrelsen har afholdt 2 møder. Det ene best yrelsesmøde afholdt es i forlængelse af årsmødet i 2. november 2019. Best yrelsen har måt t et - med st or t ak - sige farvel t il Asbjørn Hansen. Asbjørn blev afløst af læge Lena H. Krist ensen i best yrelsen. Da Asbjørn var redakt ør på Spedalskhedsmissionens blad, blev der indgået aft ale med Ole Blume om at overt age opgaven som redakt ør.

Samlet set st år Spedalskhedsmissionen i Danmark ved udgangen af 2019 med et beskedent , men godt grundlag for at videreføre sine akt ivit et er jævnfør formålet , idet der er opbakning t il best yrelsens arbejde, der er en fornyet aft ale med samarbejdspart ner i Bangladesh, og der er søgt og bevilliget nye offent lige

Penneo dokumentnøgle: YYBSZ-UBHV3-67PLE-5AY5E-K3THD-5I0MC

midler t il både videreførelse af projekt og t il nye projekt akt ivit et er.

8


Anvendt af regnskabspraksis

Årsrapport en er aflagt i overensst emmelse med årsregnskabslovens best emmelsr for regnskabsklasse A med de t ilpasninger, der følger af god regnskabsskik for en fond. Den anvendt e regnskabspraksis er uændret i forhold t il foregående år. Årsrapport en er aflagt i danske kroner. Resultatopgørelsen Indtægter

Indt ægt er indregnes i result at opgørelsen, når indt ægt en modt ages, eller når der gives bindende t ilsagn om indt ægt en. Rent eindt ægt er indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret . Udbyt t e af invest eringsforeninger

Administrationsomkostninger

Administ rat ionsomkost ninger er omkost ninger t il kont rolhold, lokaleomkost ninger mv. Fundraisingsomkostninger

Fundraisingsomkost ninger er omkost ninger t il indsamling mv. Informationsomkostninger

Informat ionsomkost ninger er omkost ninger, der er knyt t et t il blad, indsamlinger mv. Tildelinger

Tildelinger indgår i result at disponeringen. Tildelinger er omkost ninger i forbindelse med t ildelinger, der er direkt e t ilknyt t et fondens formål. Skat

Årest skat , som best år af året s akt uelle skat og forskydning i udskudt skat , indregnes i result at opgørelsen med en del, der kan henhøres t il året s result at , og direkt e på egenkapit alen med den del, der kan henhøres t il post eringer direkt e på egenkapit alen.

9

Penneo dokumentnøgle: YYBSZ-UBHV3-67PLE-5AY5E-K3THD-5I0MC

indregnes, når udbyt t et er deklareret .


Balancen Bundne aktiver

Obligat ioner indregnet under bundne akt iver måles t il dagsværdi (børskurs) på balancendagen. Urealiserede kursgevinst er og -t ab føres over den bundne egenkapit al. Bankindest ående under bundne akt iver vedrører fondens kapit alkont o og indregnes t il nominel værdi. Disponible aktiver

Tilgodehavender måles t il amort iseret kost pris, der sædvanligvis svaret t il nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning t il imødegåelse af forvent ede t ab. Bankindest ående under disponible akt iver indregnes t il nominel værdi. Skyldige skat og udskudt skat

Akt uelle skat t eforpligt elser og t ilgodehavende akt uel skat indregnes i balancen som beregnet skat af året s acont oskat t er. Udskudt skat indregnes af alle midlert idige forskelle mellem regnskabsmæssige og skat t emæssige værdier af akt iver og forpligt elser. Udskudt e skat t eakt iver, herundeer skat t eværdien af fremførelsesberet t igede skat t emæssige underskud, indregnes i balancen med en værdi, akt ivet forvent es at kunne realiseret t il, ent en ved modregning i udskudt e skat t eforpligt elsee eller som net t oskat t eakt iver. Gældsforpligtelser

Gældsforpligt elser måles t il amort iseret kost pris svarende t il nominel værdi.

10

Penneo dokumentnøgle: YYBSZ-UBHV3-67PLE-5AY5E-K3THD-5I0MC

skat t epligt ige indkomst reguleret for skat af t idligere års skat t epligt ige indkomst er samt for de bet alt e


RESULTATOPGØRELSE FOR 2019

Not e:

2019 .

2018 .

2019* )

1.278.602

1.442.319

1.240.000

2 Administ rat ionsomkost ninger

-274.089

-414.362

-270.000

3 Fundraisingomkost ninger

-118.865

-54.971

-150.000

4 Informat ionsomkost ninger

-100.325

-162.359

95.000

785.323

810.629

915.000

0

0

0

785.323

810.629

915.000

1.220.227

914.975

778.761

-434.904

-204.346

0

0

100.000

0

785.323

810.629

778.761

1 Indt ægt er, net t o

Resultat før skat

10 Skat af året s result at Årets resultat

Penneo dokumentnøgle: YYBSZ-UBHV3-67PLE-5AY5E-K3THD-5I0MC

Budget

Forslag til resultatdisponering

5 Tildelinger Overført t il/ fra fri kapit al Overført es t il bunden kapit al Disponeret i alt

*)

Budget t et er ikke omfat t et af revsionen

11


BALANCE PR. 31. DECEM BER 2019 Not e:

2019 .

2018 .

4.131.744

3.882.400

161.436

160.709

100.000

100.000

8.650

35.909

4.401.829

4.179.018

Aktiver Bundne akt iver 6 Værdipapirer 7 Båndlagt arv M ellemregning med disponible akt iver Bankindest ående Bundne aktiver i alt

M ellemregning med bundne akt iver

-100.000

-100.000

Andre t ilgodehavender

134.768

91.384

Bankindest åender

966.971

1.524.435

Disponible aktiver i alt

1.001.740

1.515.819

Aktiver i alt

5.403.569

5.694.837

Penneo dokumentnøgle: YYBSZ-UBHV3-67PLE-5AY5E-K3THD-5I0MC

Disponible akt iver

12


BALANCE PR. 31. DECEM BER 2019 Not e

2019

2018

Bunden egenkapit al

4.401.829

4.179.018

Disponibel egenkapit al 8 Egenkapital i alt

886.095 5.287.924

1.320.999 5.500.017

Anden gæld

2.000

4.000

Langfristed gældsforpligtelser i alt

2.000

4.000

Skyldige omkost ninger

113.645

190.820

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

113.645

190.820

Gældsforpligtelser i alt

115.645

194.820

5.403.569

5.694.837

Passiver

Egenkapit al

Passiver i alt

Penneo dokumentnøgle: YYBSZ-UBHV3-67PLE-5AY5E-K3THD-5I0MC

Gældsforpligt elser

9 Projekt er i Bangladesh

13


Noter til årsrapporten 2019 .

2018 .

Budget 2019 * )

907.666

1.003.278

750.000

Privat e gaver Kollekt er og øvrige indsamlinger

42.029

50.985

300.000

Rent eindt ægt er, net t o

1

-7.154

0

Afkast af værdipapirer

165.588

147.856

0

Andre drift sindt ægt er

0

0

25.000

Kompensat ion for købsmoms

24.704

27.062

50.000

Kult urminist eriet

65.114

79.792

70.000

1.205.102

1.301.819

1.195.000

48.500

100.000

0

Arv Legat er og fonde I alt

25.000

40.500

45.000

1.278.602

1.442.319

1.240.000

Forsikring

6.830

7.964

9.000

Advokat

8.125

0

15.000

350

0

0

4.550

4.613

5.000

0

216

10.000

17.084

170

3.000

Note 2 - Administrationsomkostninger

Gaver Kont orhold Port o Telefon Tryksager M øder og rejser Part nerskabsrejse* Kont ingent er og abonnement er Rent er Gebyrer og depot afgift er

0

350

5.000

10.532

56.085

15.000

6.460

0

10.000

23.902

20.972

15.000

4.319

20.972

0

43.507

29.825

35.000

Kursus

0

0

0

Diverse

0

4.178

3.000

IT omkost ninger Revisor Revisor, t idl år Honorar administ rat or I alt

2.868

5.311

30.000

45.000

45.389

45.000

1.875

8.750

0

98.687

230.559

70.000

274.089

435.354

270.000

Indsamlingsomkost ninger

108.785

39.216

50.000

Honorar administ rat or I alt

10.080 118.865

15.755 54.971

100.000 150.000

Note 3 - Fundraisingomkostninger

14

Penneo dokumentnøgle: YYBSZ-UBHV3-67PLE-5AY5E-K3THD-5I0MC

Note 1 - Indtægt, netto


2019 .

2018 .

Budget 2019 * )

19.554

47.466

60.000

1.313

4.438

5.000

64.833

100.443

10.000

14.625 100.325

10.013 162.360

20.000 95.000

707.103

445.475

370.000

0

0

0

75.434

76.000

75.000

Note 4 - Informationsomkostninger

Blad Annoncer Informat ion Honorar administ rat or I alt

Tilskud t il projekt er i Bangladesh M embership Fee - Global Fellow ship Bangladesh Count ry Office Cost Gebyr Egenbet aling CISU-projekt Egenbet aling DM RU-projekt I alt

100

0

0

363.906

327.500

260.743

73.684

66.000

73.018

1.220.227

914.975

778.761

* Part nerskabskonferencen er budget t eret under t ildelinger, men bogført under administ rat ionsomkost ninger

Note 6 - Værdipapirer

Værdi 1. januar

3.882.400

4.107.960

Tilgang i året (kost pris)

531.834

1.831.013

Afgang i året (salgspris)

-504.574

-1.825.961

222.084 4.131.744

-230.612 3.882.400

Værdi 1. januar

160.709

166.005

Værdiregulering Værdi 31. december

727 161.436

-5.296 160.709

Værdiregulering Værdi 31. december

Note 7 - Båndlagt arv

Note 8 - Egenkapital

Egenkapit al 1. januar 2019 Værdiregulering værdipapirer

Bunden

Disponibel

Egenkapit al

egenkapit al

egenkapit al

i alt

4.179.018 222.811

Overført af året s result at Egenkapital 31. december 2019

4.401.829

1.320.999

5.500.017

0

222.811

-434.904

-434.904

886.095

5.287.924

15

Penneo dokumentnøgle: YYBSZ-UBHV3-67PLE-5AY5E-K3THD-5I0MC

Note 5 - Tildelinger


Note 9 - Projekter- og projektaktiviteter udført i Bangladesh

Fra Danida via Dansk M issionsråds Udviklingsafdeling og via CISU er der bevilget beløb t il udviklingsprojekt er ud over de akt ivit et et er, som gennemføres af Spedalskhedsmissionen. Der er t ale om følgende projekt er: Lokalsamfundsbaseret rehabilit eringspart nere, via CISU Dinajpur Sust ainable Communit y Based Rehabilit at ion Project (2016-2017) via DM RU Hert il har Spedalskhedsmisisonen selv bidraget med i alt kr 437.590, jf. not e 5

Dert il kommer, at Spedalskhedsmissionen gennem DM RUs puljemidler fik en bevilling t il gennemførelse af en Part nerskabskonferenen. De samlede omkost ninger androg 64.600 DKK, hvor

Note 10 - Skat af årets resultat 2019

Opgørelse af skat t epligt ig indkomst Året s result at før uddelinger

785.323

Skat t epligt e kursreguleringer, værdipapirer

222.811

Ej skat t epligt ige indkomst er, arv t il grundkapit al

0 1.008.134

Bundfradrag

-25.000

Indkomst før uddelinger

983.134

Beslut t ede almenvelgørende uddelinger Anvendt af hensat t il senere uddelinger

1.220.227 0 1.220.227

Konsolidering fradrag 4% af beslut t ede uddelinger

48.809 1.269.036

Hensat t il senere uddelinger Bundfradrag Fradrag i alt , dog max = indkomst før uddelinger Skat af året result at Tilgodehavende udbytteskat tilsvarer 22 % af kr. 126.302

0 -25.000 1.244.036

-983.134 0 27.786

16

Penneo dokumentnøgle: YYBSZ-UBHV3-67PLE-5AY5E-K3THD-5I0MC

af Spedalskhedsmissionens selv bet alt 10 pct , jfr part nerskabsudgift under drift somkost ninger.


Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Filip Engsig-Karup

Hans Uffe Frederik Torm

Bestyrelsesmedlem Serienummer: PID:9208-2002-2-883869754086 IP: 80.197.xxx.xxx 2020-04-13 14:15:53Z

Bestyrelsesmedlem Serienummer: PID:9208-2002-2-359408013753 IP: 80.167.xxx.xxx 2020-04-13 18:24:20Z

Jørgen Andersen

Jens Møller Pedersen

Bestyrelsesformand Serienummer: PID:9208-2002-2-363136296622 IP: 5.186.xxx.xxx 2020-04-13 19:21:14Z

Næstformand Serienummer: PID:9208-2002-2-984297361599 IP: 87.55.xxx.xxx 2020-04-15 08:21:02Z

Jens Møller Pedersen

Jens Kristian Egedal

Kasserer Serienummer: PID:9208-2002-2-984297361599 IP: 87.55.xxx.xxx 2020-04-15 08:21:02Z

Bestyrelsesmedlem Serienummer: PID:9208-2002-2-687349021092 IP: 109.57.xxx.xxx 2020-04-16 06:34:56Z

Lena Hesselvig Kristensen

Kim Larsen

Bestyrelsesmedlem Serienummer: PID:9208-2002-2-982054271386 IP: 178.157.xxx.xxx 2020-04-16 18:29:15Z

Statsautoriseret revisor På vegne af: Beierholm Serienummer: CVR:32895468-RID:34629841 IP: 212.98.xxx.xxx 2020-04-16 20:05:55Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden. Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret. Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: https://penneo.com/validate

Penneo dokumentnøgle: YYBSZ-UBHV3-67PLE-5AY5E-K3THD-5I0MC

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”