Page 1

dü+|ü⁄{Ï : 1

dü+∫ø£ : 6

ôV’≤<äsêu≤<é

ù|J\T : 12

qe+ãsY 23 X¯ìyês¡+ 2013

nu≤“jYT Çø£˝Ò&ÉT.. ª >=|üŒ ìsêà‘·, n<äT“¤‘y· TÓ qÆ ùdïVæ≤‘·T&ÉT, eT+∫ eTìwæ Çe˙ï e&˚¶ s¡yT˚ wt kı+‘·+. Ç≥Te+{Ï eTìwæ eT∞fl <=s¡ø£&É+ nkÕ<Ûä´+. Hê‘√ #ê˝≤ VüQcÕs¡T>± ‹]π>yê&ÉT. n˝≤{Ï ìsêà‘·ì, n˝≤{Ï eT+∫ ùdïVæ≤‘·T&çï bı+<ä&É+ nH˚~ ãVüQXÊ eT∞fl á »qà˝À »s¡>∑<äT. HÓ\qïs¡¡ øÏ+<äfÒ Äj·Tq≈£î πøq‡sY nì ‘Ó*dæ+~. nsTT‘˚ Ç+‘· ‘=+<äs¡>± rdüT≈£îb˛‘·T+<äì nqTø√˝Ò<äT.μ

` <ëdü]

eTqkıy˚Tà+b˛sTT+~..? eTq sêh+ ø±<äTø£<ë..! ‘·–q eTìwæøÏ ‘·–q |ü<$ä $uÛ»Ñ qô|’ õy√j·T+ |æ*y¢ TÓ T>∑\Z T

sê Áwü º

$uÛ Ñ » q nìyês¡ ´ + nì ‘˚*b˛sTTHê ôV’≤<äsêu≤<é $wüj·T+˝À øπ +Á<ä+ m≥÷ ‘˚\TÃø√˝Òø£ eT\¢>T∑ ˝≤¢\T |ü&TÉ ‘√+~. nø√ºãsY 11q sêÁwüº $uÛ»Ñ q ø£dsü ‘ ¡ T· Ô yÓTT<ä˝q’… Hê{Ï qT+∫ øπ +Á<ä+˝À, sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt≈£î ø£+{ÏMT<ä ≈£îqT≈£î ˝Ò≈î£ +&Ü b˛sTT+~. ˇø£kÕ] ‘˚H‘ Ó T· f…qº T ø£~bÕø£ ‘˚HÓ{°>∑\ ø±≥T ‹q≈£î+&Ü ‘·|æŒ+#·Tø√e&É+ n+‘· düT\uÛÑ+ ø±<äT. $uÛÑ»q yê<äT\≈£L, düyÓTÆø£´yê<äT\≈£L ≈£L&Ü yê]yê] yê<äq\qT düeT]Δ+#·Tø√e&ÜìøÏ düùV≤‘·Tø£ ø±s¡D≤˝Ò ñHêïsTT. nsTT‘˚ Çs¡T |üø±å \≈£L ÄyÓ÷<äj÷Ó >∑´+>± $uÛ»Ñ q Á|üÁøÏj·TqT eTT+<äT≈£î rdüT≈£îyÓfi‚fl $wüj·T+˝À eT+Á‘·T\ ãè+<ä+˝ÀH˚ @ø±_ÛÁbÕj·T+ ñqï≥T¢ ø£ì|æ+#·&+É ˝Ò<Tä . eTTK´+ >± ôV’≤<äsêu≤<é $wüjT· +˝À |”≥eTT&ç |ü&qç ≥T¢ ‘Ó\TdüTqÔ ï~. ˇø£yÓ’|ü⁄ sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ #ê˝≤ >∑{Ϻ>± düyTÓ øÆ ´£ yêDÏ $ì|ædTü +Ô &É>±.... øπ +Á<ä+ m˝≤ eTT+<äT≈£î yÓfi≤fl˝qï $wüjT· +˝À m≥÷ ‘˚\TÃø√˝Òø£ dü‘e· T‘·eTÚ‘·Tqï≥T¢ ø£ì|ædTü Ô qï~. $uÛ»Ñ q $wüjT· +˝À nqTdü]+#ê*‡q e÷s¡yZ T˚ $T≥qï~ ‘˚˝ÃÒ +<äT≈£î Ä+{À˙ H˚‘è· ‘·«+˝À @sêŒf…qÆ eT+Á‘·T\ ãè+<ä+ (õy√m+) es¡Tdü düe÷y˚XÊ\‘√ Vü≤&Üe⁄&ç #˚dTü qÔ ï~. $uÛ»Ñ q $wüjT· +˝À eTT+<äTøπ ø±˙ yÓqTø£&TÉ >∑T ˝Ò<qä ï uÛ≤eq ø£*Œ+#˚+ <äT≈£î á düe÷y˚XÊ\ Vü≤&Üe⁄&ç #˚düTÔqï≥T¢ ø£ì|ædüTÔqï<äì sê»ø°jT· |ü]o\≈£î\+≥THêïs¡T. $uÛ»Ñ q, y˚sêŒ≥T, ø=‘·Ô sêÁwü+º @sêŒ≥T Ç+<äT˝À m≥Te+{Ï dü+<˚V‰ü ìø° ‘êe⁄˝Òø£ b˛sTTHê....

ñeTà&ç sê»<Ûëì, ôV’≤<äsêu≤<é, bÕ´πøJ, s¬ yÓq÷´ |ü+|üø±\T, ˙{Ï |ü+|üø±\T ñ<√´>∑T\≈£î Ä|üq¸ T¢, eTØ eTTK´+>± 371&ç Ç‘ê´~ $wüj·÷\ ô|’H˚ m≥÷ ‘˚\TÃø√˝Òø£ Jy√m+ ‘·\\T |ü≥Tº≈£îì ≈£Ls¡TÃqï<äì|ædüTÔqï~. bÕs¡¢yÓT+≥T o‘êø±\ düe÷y˚XÊ\˝À _\T¢qT ÄyÓ÷~+|ü #˚kÕÔeTì øπ +Á<ä Vü≤√+eT+Á‹>±s¡T |ü<|˚ <ü ˚ Á|üø≥ £ q\T >∑T|æŒdüTqÔ ï |üŒ{Ïø° Ä $wüj·T+˝À Äj·Tqπø qeTàø£+ ø£\>∑˝Ò<äq&ÜìøÏ ‘êsêÿD≤\T nH˚ø+£ ø£ì|ædTü HÔ êïsTT. ˇø£kÕ] _\T¢ bÕs¡y¢ TÓ +≥T≈£î m|ü⁄Œ&ÉT edüT+Ô <√ #Ó|Œü ˝ÒeTì yê´U≤´ì+∫q Äj·TH˚ Ä yÓ+≥H˚ á o‘êø±\ düe÷y˚XÊ\˝ÀH˚ _\T¢ ÄyÓ÷~kÕÔeTì #Ó|üŒ&É+ #·÷düTÔ+fÒ ãj·T≥øÏ #Ó|üŒ˝Òì ˇ‹Ô&ç Á|üuÛ≤e+ |üì #˚düTÔqï<äì nì|æ+#·øe£ ÷q<äT. eTs√yÓ|’ ⁄ü ø±+Á¬>dt sêÁwüº e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® ~–«»jYTdæ+>¥ $uÛ»Ñ q $wüjT· +˝À eTT+<ä&TÉ >π ø±˙ eTs=ø£{Ï ˝Ò<äT nì #Ó|æŒq H√{Ï‘√H˚ ‘Ó\+>±D @sêŒf…Æ‘˚ ‘·sê«‘· ‘Ó\+>±D yêπs u≤<Û|ä &ü ‘ É ês¡T nì düHêïsTT H=≈£îÿ\T H=ø£ÿ&É+ #·÷düT+Ô fÒ sêÁwüº $uÛ»Ñ q n+X¯+ô|’ kÕø屑·÷Ô ø±+Á¬>dt ôV’≤ø£e÷+&é ˝ÀH˚ @ø±_ÛÁbÕj·T+ ˝Ò<ìä ‘√düTqÔ ï~. $T>∑‘ê 10e ù|J˝À...

Á|üeTTK Hê´j·T ø√$<äT&ÉT, q˝≤‡sY ˝≤ j·T÷ìe]‡{° Ábıô|òdsü Y e÷&ÉuÛÑ÷wæ Áo<ÛäsY πø+Á<ä düe÷#ês¡ ø£$TwüqsY>± X¯óÁø£yês¡+ u≤<Û´ä ‘·\T d” « ø£ ] +#ês¡ T . Ábıô|ò d ü s Y Áo<Û ä s Y »s¡ï*»+, Hê´j·T XÊÁkÕÔ\ô|’ Ç|üŒ{Ï es¡≈L£ Ç+^¢wßü , ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü\˝À 28 |ü⁄düÔø±\T sêXÊs¡T. MT&çj·÷ |ü]XÀ<Ûä≈£î&ç>± Äj·Tq düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥+º ô|’ Hê\T>∑T |ü⁄düøÔ ±\T s¡∫+#ês¡T. ñ<äjT· + ~q|üÁ‹ø£˝À »s¡ï*düT>º ± |ü<fi˚ fl¯ bÕ≥T |üì #˚dqæ Áo<Ûsä Y $$<Ûä düeTdü´\ô|’ e+<ä≈î£ ô|’ > ± yê´kÕ\T sêXÊs¡ T . »s¡ ï *»+ uÀ<Û ä q ≈£ î dü + ã+~Û + ∫ bÕsƒê´+XÊ\qT ≈£L&Ü s¡÷bı+~+#ês¡T. MT&çj·÷, Hê´j·TXÊÁdüÔ+, »s¡ï*»+ô|’ Äj·Tq C≤rj·T, n+‘·sê®rj·T ôd$THêsY\˝À |ü]XÀ<Ûqä |üÁ‘ê\qT düeT]Œ+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïø° Äj·Tq |ü\T n+XÊ\ô|’ $$<Ûä ~q|üÁ‹ø£\˝À yê´kÕ\T sêdüTHÔ êïs¡T. bÕe÷õø£ u≤<Û´ä ‘· ø£*–q e´øÏ>Ô ± düe÷»+˝Àì <äTsê#êsê\T, eT‘·ø£˝À¢˝≤\≈£î e´‹πsø£+>± ùV≤‘·T ã<ä+Δ >± Äj·Tq sêdæq |ü\T yê´kÕ\T $$<Ûä |üÁ‹ø£\˝À Á|ü#T· ]‘·eT j·÷´sTT. 2011 Ä>∑dTü º qT+∫ 2012 e÷]à es¡≈L£ Äj·Tq q˝≤‡sY e]‡{° ]õÁkÕºsY>± |üì #˚XÊs¡T. πø+Á<ä düe÷#ês¡ ø£$TwüqsY>± u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#˚+<äT≈£î q˝≤‡sY e]‡{° Ábıô|òdüsY>± Äj·Tq qe+ãsY 20q sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. Hê´j·TXÊÁdüÔ+, »s¡ï*»+\˝À Äj·Tq b˛düTº Á>±&ÉT´j˚TwüHé #˚XÊs¡T. s¬ { ’ Ÿ ≥T ÇqŒ¤sπ àwüH,é ìs¡“j ¤ T· j·÷ø˘,º ©>∑˝Ÿ ˝≤+π>«CŸ, ˝≤ Ä|òt mø˘‡Áô|wüH,é Ç˝≤ ˝≤, »s¡ï*»+, düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥+º e+{Ï |ü\T |ü⁄düøÔ ±\qT s¡∫+∫ Á|ü#T· ]+ #ês¡T. Ç+^¢wßü , ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü\ô|’ eT+∫ |ü≥Tº ñqï Áo<Ûsä qY T sêÁwüº Á|üuTÑÛ ‘·«+ á @&Ü~ ôdô|º+ãsY˝À ñ‘·eÔ T ñbÕ<Ûë´j·TT&ç |ü⁄s¡kÕÿs¡+ Á|ü < ëq+ #˚ d æ >ös¡ $ +∫+~. π ø +Á<ä dü e ÷#ês¡ ø£ $ Twü q sY > ± ìj·T$T‘·T˝…q’ e÷&Éu÷ÑÛ wæ Áo<Ûsä qY T <ëdü] Hêsêj·TDsêe⁄ Á|ü‘´˚ ø£+>± n_Ûq+~+#ês¡T.


2

qe+ãsY 23 X¯ìyês¡+ 2013

sêÁwüº sê»<Ûëì q>∑s¡+˝À U≤∞ C≤>± ø£ì|æùdÔ #ê\T uÛÑ÷ãø±düs¡T\T sêã+<äT˝≤¢ yê*b˛‘ês¡T. Ä U≤∞ düú\+ Á|üuTÑÛ ‘ê«ì<ä+fÒ yê]øÏ eT]+‘· Äq+<ä+. n&É>¶ √\T>± qøÏ© dü]º|òæπø≥T¢ |ü⁄{Ϻ+#˚j·T&É+ düT\uÛÑeTì yê] uÛ≤eq. n~>√ n˝≤+{Ï Á|üjT· ‘·ï+˝ÀH˚ n&É+¶ >± <=]øÏb˛j·÷s¡T. sê»<ÛëìøÏ øÏØ≥+˝≤+{Ï ôV’≤f…ø˘ dæ{ø° Ï düMT|ü+˝Àì U≤∞ C≤>±qT ø£u≤® #˚j·T&ÜìøÏ @ø£+>± ôdÁø£fÒ]j·T{Ÿ y˚~ø£>± bÕe⁄\T ø£~bÕs¡T. >∑]wüº uÛÑ÷|ü]$T‹ #·≥º+ øÏ+<ä X‚]*+>∑+|ü*¢ eT+&É\+ sêj·T<äTs¡Z e<ä› 279 mø£sê\ uÛ÷Ñ $Tì Á|üuTÑÛ ‘·«+ kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£î+~. á uÛ÷Ñ $T $\Te Á|üdTü ‘ Ô +· 200 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ñ+≥T+~. nsTT‘˚ Ä uÛ÷Ñ $T ‘·eTπø #Ó+<äT‘·T+<äì ø=+<äsT¡ ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#ês¡T. ôV’≤ø√s¡Tº˝À Ä yÓTT‘·Ô+ uÛÑ÷$T˝À 50

e&˚¶ s¡y˚Twt eTè‹

mø£sê\T $TqVü‰ $T–*q<ä+‘ê Á|üuTÑÛ ‘·« uÛ÷Ñ y˚Tq+≥÷ ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒ Ç∫Ã+~. Bìô|’ Á|üuTÑÛ ‘·«+ düTÁ|”+ ø√s¡Tqº T ÄÁX¯sTT+∫+~. dü¬s’q $esê\T ˝Òe+≥÷ düTÁ|”+ ø√s¡Tº Á|üuÛÑT‘·« |æ{ÏwüHéqT ø={Ïyº d˚ +æ ~. Bìô|’ ]eP´ |æ{wÏ Hü é y˚ùd jÓ÷#·q˝À Á|üuTÑÛ ‘·«+ ñ+~. á U≤∞ uÛ÷Ñ $Tì ø£u≤® #˚ùd+<äT≈£î ô|<ä\› T ô|<ä› |üHêï>∑yT˚ |üHêïs¡T. Áπ>≥sY˝À m|ü⁄Œ&√ ø±\+ #Ó*¢q øö\T<ës¡T #·{≤ºìøÏ ã÷E<äT*|æ ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± eT\#·T≈£îH˚ j·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. øö\T<ës¡T\ yês¡dTü \eT+≥÷ ø=+<ä]ï ‘Ósô¡ |’øÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. mì$T~ mø£sê\ Vü≤≈£îÿ\T øö\T<ës¡T yês¡düT\T>± ‘·eTπø #Ó+<äT‘·T+<äì n|æøπ¢ wüHé ô|≥Tº≈î£ Hêïs¡T. yÓ+≥H˚ Ä mì$T<Óøs£ ê\ô|’ Ä <äs¡U≤düTÔ<ës¡T\≈£î uÛÑ÷$Tô|’ j·÷»e÷q´ Vü≤≈£îÿ |üÁ‘ê\T Ç#˚ÃXÊs¡T. Ç+<äT≈£î kÕúìø£ Äضy√ |üP]Ô>± düV≤ü ø£]+#ês¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü >∑‘+· ˝À X‚]*+>∑+|ü*¢ ‘·V≤ü o˝≤›sT¡ >± |üì #˚dqæ n~Ûø±] ≈£L&Ü ‘·q e+‘·T düVü≤ø±s¡+ n+~+#ês¡T. á yÓTT‘·Ô+

‘·‘·+>∑eT+‘ê dü∫yê\j·T+ y˚~ø£>± »]–q≥T¢ Äs√|üD\T yÓ\T¢y‘ Ó T· ‘ Ô T· HêïsTT. Çø£ÿ&ç<ëø± ˇ¬ø‘·TÔ nsTT‘˚ 2011˝À dü<sä T¡ <äs¡U≤düTÔ<ës¡T\≈£î øö\T<ës¡T dü]º|òæπø≥T¢ Ç#˚Ãdæq ¬s+&˚fi¯fl ‘·s¡Tyê‘· Ç|ü⁄Œ&ÉT yês¡dü‘·« <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘·+ C≤Ø #˚XÊs¡T. n<ä+&û dü+>∑‹ n+‘ê u≤>± y˚TH˚CŸ #˚ùds¡T ø±˙ bÕ‘· ‘˚B‘√ #Ój÷· ´*‡q dü+‘·ø±ìï e÷Á‘·+ ‘êC≤ ‘˚B‘√ #˚XÊs¡T. @yÓT‘ Æ H˚ ˚ á ‘˚B Ä<Ûës¡+>±H˚ yÓTT‘·+Ô á uÛ÷Ñ dü+‘·sŒ¡ D u≤>√‘·+ n+‘ê ãj·T≥|ü&ç+~. á n&ɶ>√\T e´eVü‰sêìøÏ düVü≤ø£]+∫q Äضy√qT Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dü¬s+&ÉsY #˚dü÷Ô ôV’≤<äsêu≤<é ø£˝…ø£ºsY ìs¡j í T· + rdüT≈£îHêïs¡T. n˝≤π> ‘·q e+‘·T düV≤ü ø±s¡+ n+~+∫q n|üŒ{Ï X‚]*+>∑+|ü*¢ ‘·Vü≤o˝≤›s¡Tô|’ ≈£L&Ü #·s¡´\≈£î dæbòÕs¡düT #˚XÊs¡T. $uÛ»Ñ q Vü≤&Üe⁄&ç˝À á uÛ÷Ñ <ä+<ëqT mes¡T |ü{+ºÏ #·T ≈£î+{≤s¡T˝Ò nqï BÛe÷‘√ bÕe⁄\T ø£~|æq yês¡+<ä]ø° Ç<√ >∑TDbÕsƒ¡+.

<äsÙ¡ ø£ #·Áø£e]Ô Ä<äT]Ô ‘Ó\T>∑T dæìe÷≈£î |üs¡T>∑T\T H˚]Œq <äs¡Ù≈£î&ÉT Ä<äT]Ô

kÕVü≤k˛ù|‘·yÓTÆq ìsêà‘·>± ‘Ó\T>∑T ∫Á‘·|ü]ÁX¯eT˝À n+<ä]ø° Äràj·TT&ç>± ù|s=+~q Á|üeTTK ìsêà‘· e&˚¶ s¡yT˚ wt ø±\<Ûäs¡à+ #Ó+<ës¡T. >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± ø±´q‡sY yê´~Û‘√ u≤<Û|ä &ü TÉ ‘·Tqï Äj·Tq øÏyTé ‡ ÄdüT|üÁ‹˝À >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ø£qTïeT÷XÊs¡T. Äj·Tq eTè‹ ‘Ó\T>∑T #·\q∫Á‘· |ü]ÁX¯eT≈£î rs¡ì ˝À≥T. <äs¡Ùø£s¡‘·ï <ëdü] Hêsêj·TDsêe⁄, |ü\Te⁄s¡T q≥T\T, ìsêà‘·\T, <äsÙ¡ ≈£î\T Äj·Tq bÕ]Δe <˚V‰ü ìï dü+<ä]Ù+∫ ìyêfi¯ó \]Œ+#ês¡T. 65 @fi¯fl e&˚¶ s¡y˚Twt≈£î uÛ≤s¡´, ≈£îe÷s¡T&ÉT, ≈£îe÷¬sÔ ñHêïs¡T. Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT e&˚¶ qMHé dæìe÷ V”≤s√. Äj·Tq ≈£îe÷¬sÔ e÷<Ûä$. ÄyÓT ù|s¡T MT<äH˚ e&˚¶ s¡y˚Twt $»j·T e÷<ÛäM eT÷Mdt dü+düqú T kÕú|+æ ∫ nÁ>∑V≤” s√\+<ä]‘√q÷ |ü\T Væ≤{Ÿ dæìe÷\T ì]à+#ês¡T. |ü+&É+{Ï ø±|ü⁄s¡+ dæìe÷qT düTHéV≤ü s¡ dü+kÕsY ù|s¡T‘√ Væ≤+B˝ÀøÏ Øy˚Tø˘ #˚XÊs¡T. Áo<˚$ì V”≤s√sTTHé>± |ü]#·j·T+ #˚dü÷Ô rdæq bÕ&Éy√sTT uÛ≤s¡rj·TT&Ü Äj·Tq ‘Ó\T>∑T˝À H˚sT¡ >± ì]à+∫q ‘=* ∫Á‘·+. Ä ∫Á‘êìøÏ <äsÙ¡ ≈£î&ÉT <ëdü ] Hêsêj· T Dsêe⁄. Ä dæ ì e÷‘√ e&˚ ¶ s¡ y ˚ T wt , <ëdü ] Hêsêj·TDsêe⁄\ eT<Û´ä ô|qy˚dTü ≈£îqï nqTã+<Û+ä ∫e] es¡≈L£ ø=qkÕ–+~. <ëdü] <äs¡Ùø£‘·«+˝À e&˚¶ s¡y˚Twt u§_“*|ü⁄*, ø£≥ø£{≤\s¡TÁ<äjT· ´, s¡+>∑÷Hésö&ç, u…ãT“*, u≤ãT\T>±&ç <Óã“ e+{Ï mH√ï $»j·Te+‘·yTÓ qÆ dæìe÷\qT ì]à+#ês¡T. m˙ºÄsY, @mHêïsY, ø£èwü,í ∫s¡+J$ Ç˝≤ nÁ>∑ V”≤s√\+<ä]‘√q÷ dæìe÷\T rXÊs¡T. ‘·q ≈£îe÷s¡T&ÉT e&˚¶ qMHé V”≤s√>± ≈£L&Ü dæìe÷ ì]à+#ês¡T. <ë<ë|ü⁄ 30 dæìe÷\T ì]à+∫q e&˚¶ s¡yT˚ wt ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT˝À n+<ä]ø° ‘·\˝À Hê\Tø£˝≤ >∑T]Ô+|ü⁄ bı+<ës¡T. eT+∫ eTìwæ>± dæ˙ |ü]ÁX¯eT yÓTT‘·+Ô Äj·TqqT >ös¡$+#˚~. n+<ä]B ˇ¬ø‘·ÔsTT‘˚ <äs¡Ùø£s¡‘·ï ÄbÕ´j·T+>± nu≤“jYT nì |æ\T#·T≈£îH˚ s¡yT˚ wt ø£qTeTs¡T>∑e&É+ <ëdü]øÏ uÛ]Ñ +#·˝ìÒ m&Éu≤fÒ.

düTu≤“sêe⁄. ˇø£yÓ’|ü⁄ nÁ>∑q≥T\‘√ dæìe÷\T rdü÷Ô _J>± ñ+≥÷H˚ eTs√yÓ|’ ⁄ü ø=‘·Ô q≥T\‘√ Á|üj÷Ó >±‘·àø£ dæìe÷\T rùdyês¡T. V”≤s√ ø£èwüíqT ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡≈£î |ü]#·j·T+ #˚dæq <äs¡Ù≈£î&ÉT Ä<äT]Ô. ôV≤#Y.s¡y˚Twtu≤ãT ª<äs¡Ùø£ #·Áø£e]Ô Ä<äT]Ô düTu≤“sêe⁄ª |ü⁄düøÔ ±ìï dü+ø£\q+ #˚XÊs¡T. Ä |ü⁄düøÔ ±$wüÿs¡D V”≤s√ ø£èwüí ìyêdü+˝À »]–+~. ‘˚HeÓ TqdüT\T ∫Á‘·+ <ë«sê ‘·qqT ø£<ëÛ Hêj·T≈£î&ç>± |ü]#·jT· + #˚dqæ Ä<äT]Ô düTu≤“sêe⁄≈£î ‘êqT J$‘ê+‘·+ s¡TD|ü&ç ñ+{≤qì ø£èwüí #ÓbÕŒs¡T. Ä<äT]Ô eT<ÛTä s¡ C≤„|øü +£ >± $T–*b˛sTT+<äì nHêïs¡T. $»j·Tìs¡à\, <äsÙ¡ ø£‘«· +˝À ‘êqT Hê\T>∑T dæìe÷\T #˚XÊqqï ø£èwüí eT+∫ Á|æ H é ‡ eTùV≤wt u ≤ãT eT+E\, qÁeT‘· • s√<ä ø £ ÿ sY á dü¬ø‡dt kÕ~Û+∫ e÷j·T<ë] eT*¢>±&ÉT ‘·q≈£î eTs¡T|ü⁄sêì ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

∫Hêï] dü∫Hé V”≤s√ nì˝Ÿ>ös¡yé dü∫Hé f…+&É÷\ÿsY.... á s√E Á|ü|+ü #·+ yÓTT‘·+Ô dü∫HéqT ÁøϬø{Ÿ <˚e⁄&ç>± ø=\Tk˛Ô+~. n˝≤+{Ï dü∫Hé ≈£î ∫qï‘·q+˝À Ä<äsÙ¡ +>± ì*∫q ÁøÏ ¬ ø ≥sY nì˝Ÿ >ös¡yé. Ä s√E˝À¢ nì˝Ÿ >ös¡yéqT eTT+u…’ $yé]#·sY¶‡ nH˚yês¡T. ã+‹ì ã\+>± ø=≥º&+É m˝≤>√ dü∫Hé n‘·ì e<ä› qT+#˚ yÓTfi¯≈î£ e\T H˚sT¡ à ≈£îHêï&ÉT. n+‘˚Hê m+‘√ _&çjT· +>± ñ+&˚ dü∫Hé nì˝Ÿ >ös¡yé u≤´{Ÿ‘√ Ä&Ü\ì ÄX¯|&ü y˚ ê&ÉT. >ös¡yé u≤´{Ï+>¥ #˚dTü +Ô fÒ >∑+≥\ ‘·sã¡ &ç #·÷dü÷Ô ñ+&˚yê&ÉT. nsTT‘˚ dü∫Hé˝≤ >ös¡yé n+‘·sê®rj·T ÁøϬø{Ÿ˝À yÓTs¡|ü⁄\T yÓT]|æ+#·˝Ò<äT. ≈£î≥T+ã H˚|ü<∏ä´+ ø±s¡D+>± yÓT\¢yÓT\¢>± ø£qTeTs¡T¬>’b˛j·÷&ÉT. ‘·eTTà&çøÏ e÷|òj æ ÷· ‘√ ñqï dü+ã+<Ûë\ ø±s¡D+>± ‘·s# ¡ ÷· b˛©düT ùdºwüq¢ #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·÷ ÁøϬø{Ÿ≈£î <ä÷s¡eTj·÷´&ÉT. Ç+ø√ $wüjT· + @$T≥+fÒ nì˝Ÿ >ös¡yé ø√#Y ≈£L&Ü nÁ#˚øsπ£ ! Ç{°e\ j·T<Ûë˝≤|ü+>± Çs¡Te⁄s¡÷ ø£*dæq|ü⁄&ÉT n˙˝Ÿ>ös¡yé ˙≈£î H˚qT H˚]Œ+~ u≤´{Ï+>¥ø<£ ë... ‘ê>∑T&Ó|⁄ü Œ&ÉT H˚sT¡ Ã≈£îHêïyé nì n&ç>±&ÉT. n$T‘·yÓTÆq Çwüº+ ñqï Áø°&É≈£î <ä÷s¡yÓTÆq n˙˝Ÿ>ös¡yé ÁøÏø¬ {Ÿ≈î£ >ös¡yêìï rdüT≈£îe∫Ãq dü∫Hé ∫qï‘·q+ ˝À ‘·qqT V”≤s√>± #·÷ùdyê&Éì #Ó|Œæ eTT]dæb˛j·÷&ÉT.

ÄsY.$.

dü T ÁãVü ≤ àD´+ <ä s ¡ Ù ø£ ‘ · « +˝À lVü ≤ ], »j·T+‘Y\T V”≤s√\T>± q{Ï+∫q •eπøX¯yé ∫Á‘·+ e#˚ÃHÓ\ 5q $&ÉT<ä\≈£î dæ<ä›eTsTT´+~. dü+»q, >∑T]¢Hé #√ÁbÕ, X‚«‘·ãdüT Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À¢ q{Ï+∫q ∫Á‘êìøÏ ledü+‘Y dü+^‘·+ Áù|ø£≈å î£ \qT n\]düT+Ô <äHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À ∫Á‘·+˝Àì bÕ≥\ Á|ü<sä Ù¡ q nq+‘·s+¡ ìsêà‘·\T u≤dü÷s¡T ÁXÊeDÏ, kÕsTTHê<∏\é T e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. dæìe÷ ìsêàD düeTj·T+˝À lVü≤] ≈£L&Ü kÕj·T+ #˚XÊs¡ì, dæìe÷ $&ÉT<ä\ düeTj·÷ìøÏ Äj·Tq eTq eT<Û´ä ˝Òøb£ ˛e&É+ <äTs¡<èä wüøº s£ e¡ Tì nHêïs¡T. ∫Á‘· ìsêàD+˝À Á|ü‹ø£D å + yÓqï+{Ï ì*∫q lVü≤]øÏ dæìe÷qT n+øÏ‘$· TdüTqÔ ï≥T¢ ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T. á dæìe÷ <ë«sê e#˚à ˝≤uÛ≤˝À¢+∫ ø=+‘· uÛ≤>∑+ Äj·Tq <ä‘‘ Ô· · Á>±e÷\≈£î yÓ∫ÃkÕÔeTì ìsêà‘·\T Ç~es¡øπ Á|üø£{Ï+#ês¡T.


3

qe+ãsY 23 X¯ìyês¡+ 2013

ˇπøkÕ] eT÷&ÉT ∫Á‘ê˝À¢ Hê\T>∑T bÕÁ‘·\≈£î Je+b˛dæ q{Ï+#ês¡T nqTcÕÿ XË{Ϻ. ‘·qT q{Ï+#˚ eT÷&ÉT∫Á‘ê˝À¢ ¬s+&ÉT ∫Á‘ê\T V”≤s√sTTHé ÁbÕeTTK´‘· ø£*–q$. n+<äT˝À ˇø£{Ï es¡í nsTT‘˚ ¬s+&√~ s¡TÁ<äeT<˚$. ªes¡íμ áHÓ\ 22q $&ÉT<ä\≈£î dæ<ä›yÓTÆ+~. Äs¡´ ø£<∏ëHêj·T≈£î&ç>± q{Ï+#˚ á dæìe÷˝À nqTwüÿ ~«bÕÁ‘ê_Ûqj·T+‘√ n\]düTÔ+~. wüO{Ï+>¥˝À uÛ≤>∑+>± C≤]®j·÷øÏ yÓ[flq|ü⁄&ÉT eT+#·TqT ôd’‘·+ ˝…ø£ÿ#˚j·T≈£î+&Ü, ø£˙dü edü‘·T\T ø£s¡TyÓ’q |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü 90s√E\bÕ≥T ì]«sêeT+>± ∫Árø£s¡D≈£î düVü≤ø£]+∫+~. s¡TÁ<äeT<˚$ ≈£L&Ü ∫Árø£s¡D y˚>∑+>± »s¡T|ü⁄≈£î+≥÷ ‘·«s¡˝ÀH˚ Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£îsêqT+~. ‘·q 3e ∫Á‘·+ u≤VüQã* e÷Á‘·+ ø=+#Ó+ f…Æ+ rdüT≈£îH˚˝≤ ñ+~. á ∫Á‘·+ ø√dü+ <äs¡Ù≈£î&ÉT sê»eTÚ[ V”≤s√V”≤s√sTTq¢≈£î Á|ü‘˚´ø£ •ø£åDqT Ç|æŒdü÷Ô eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± Ç{°e\ nqTwüÿ ‘êqT $yêVü‰ìøÏ dæ<äΔ+>± ñHêïqì, n~ Áù|eT $yêVü≤+ ø±e#·Ãì nsTT‘˚ n+<äTø√dü+ dü¬s’q e´øÏÔì mqTïø√yê*‡ ñ+<äì ‘Ó*|æ+~. Äs¡´‘√ MT dü+ã+<Ûä+ @$T≥H˚ Á|ükÕÔeq rdüT≈£îsê>±, Äs¡´ eT+∫ düVü≤q≥T&Éì ‘·q≈£î, Äs¡´≈£î eT<Ûä´ πøe\+ ùdïVü≤+ e÷Á‘·y˚T ñ+<äì $e]+∫+~.

ø£+>±s¡T|ü&çb˛‘·Tqï ø£+>∑Hê... |æqï ej·TdüT˝À dæ˙J$‘·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|≥º&É+‘√ dü÷ÿ˝Ÿ ˝…’|òtì, ø±˝ÒCŸ &˚dtì $Tdü‡j·÷´qì u≤<Ûä|ü&ÉT‘√+~ ø£+>∑Hê s¡HÍ‘Y. ÁøÏwt`3, s¡CÀ® dæìe÷\ $»j·÷\T ‘·q Çy˚TCŸì Äø±XÊì¬ø‘˚Ôj·T&É+‘√ ø£+>±s¡T‘√ ø£+>∑Hê≈£î ø=‘·Ôø=‘·Ô Ä˝À#·q\T edüTÔHêïsTT. uÛÑTC≤q u≤´>∑T, #˚‹˝À ô|ì‡fi¯ófl, ô|sTT+{Ï+>¥ ôdÿ#Y\T rdüT≈£îì >∑T&é>∑sY¢˝≤ m+#·ø±ÿ ã&ç¬øfi¯óÔ+<ä+≥. Ádæÿ|tº ¬s’{Ï+>¥˝Àq÷, •\Œø£fi≤ ø√s¡T‡˝À¢q÷ C≤sTTHé nsTT |òüP´#·sY˝À ‘·q dæìe÷\≈£î ‘êH˚ Ádæÿ|tº sêdüT≈£îì <äs¡Ùø£‘·«+ ≈£L&Ü eVæ≤kÕÔqì dü+ãs¡|ü&ÉT‘·T+~. ô|[fl $wüj·T+ n&ç–‘˚ dü÷ÿ\T¬øfi‚fl Hê≈£î ô|fi‚¢+≥ì H=#·TÃ≈£î+~ bÕ|ü+. á Çy˚TCŸ‘√ ø±˝ÒCŸøÏ yÓfi‚Ô ≈£îÁs¡ø±s¡TqT ø£+>±s¡T ô|&ÉT‘·T+<√..˝Òø£ ‘êH˚ ø£+>±s¡T |ü&ÉT‘·T+<√...

>∑T]Ô+|ü⁄ ø√düyT˚ ... H˚qT Ä•+∫q kÕúsTT bÕÁ‘· ÇHêïfi¯fløÏ qqTï e]+#·+<äì neT˝≤bÕ˝Ÿ dü+‘√wü|ü&ÉT‘·T+~. yÓTÆHê ∫Á‘·+˝À z kÕúsTT ø±´¬sø£ºsY #˚dæq|üŒ{Ïø° ‘·q≈£î ªC…+&Üô|’ ø£|æsêEμ ∫Á‘·+ <ë«sêH˚ ‘êqT Ä•+∫q |üP]ÔkÕúsTT bÕÁ‘· \_Û+#·+<äì $e]+∫+~. düeTTÁ<äKì <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷|ü⁄~<äT›ø=+≥Tqï á∫Á‘·+ ‘·$Tfi¯+˝À ªì$T]+<äTì˝Ÿμ nH˚ f…Æ{Ï˝Ÿ‘√ #˚düTÔHêïs¡ì, n+<äT˝Àq÷ ‘êH˚ V”≤s√sTTHé>± q{ÏdüTÔHêïqì ‘·<ë«sê ˇπøkÕ] ‘·$Tfi¯, ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\≈£î <ä>∑Zs¡e«#·Ãì ÄX¯|ü&ÉT‘·T+~. áeT<Ûä´ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. H˚qT kÕºsY ne«&É+ ø√dü+ dæ˙|ü]ÁX¯eT˝ÀøÏ sê˝Ò<äì q{Ï>± sêDÏ+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#·TÃø√yê\ì e÷Á‘·y˚T Ä•düTÔHêïqì #Ó|ü⁄Œø=∫Ã+~. q{Ï>± >∑T]Ô+|ü⁄ bı+<ä&É+ø√dü+ >±¢eTsY bÕÁ‘·\¬ø’Hê düπsq+≥T+~ neT˝≤bÕ˝Ÿ.


4

qe+ãsY 23 X¯ìyês¡+ 2013

sêÁw+ºü $&çb˛sTTHê... ‘Ó\T>∑T Á|ü»\T ø£*düT+&Ü*!

` ¬ø.|æ.dæ. >±+BÛ

bòıs¬ ì‡ø˘ ì|ü⁄DT&ÉT, ôV’≤<ësêu≤<é˝À

sêÁwüº $uÛÑ»q ‘Ó\T>∑TC≤‹ düyÓTÆø£´‘·≈£î m˝≤+{Ï $|òü÷‘·+ ø£*–+#·≈£L&É<äì dæ˙q≥T&ÉT düTeTHé Äø±+øÏå+#ês¡T. sêÁwüº+ $&çb˛sTTHê ‘Ó\T>∑T Á|ü»\+<äs¡÷ ø£*düT+&Ü\qï<˚ ‘·q n_ÛeT‘·eTì #ÓbÕŒs¡T. yÓT<äø˘ õ˝≤¢ <äTu≤“ø£˝Àì ø£dü÷Ôsê“ bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\≈£î <äT|üŒ≥T¢, ù|<ä eTVæ≤fi¯\≈£î <äTdüTÔ\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq ‘Ó\T>∑T Á|ü»\T q≥T&ç>± ‘·qqT m+‘√ Ä<ä]+#ês¡ì, n+<äTπø sêÁwüº+>± $&çb˛sTTHê Á|ü»\T>± ‘Ó\T>∑Tyês¡+‘ê ø£*düT+&Ü\qï<˚ ‘·q nø±+ø£å nì #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À myÓTੇ bòÕs¡÷ø˘ VüQùd‡Hé bÕ˝§ZHêïs¡T. <äXÊu≤›\ b˛sê{≤ìøÏ Çø£ eTT–+|ü⁄ |ü\ø±\qï ñ<˚X› +¯ ‘√ rdüT≈£îqï $uÛ»Ñ q ìs¡j í T· +‘√ düeTdü´\˙ï |ü]cÕÿs¡yTÓ Æ ‘Ó\T>∑T Á|ü»\T düôVA<äsT¡ ˝≤¢ ø£*düT+&Ü\ì düTeTHé nHêïs¡T.

ªdü + ∫‘·μ

j· ÷ ìy˚ T wü H é s¡ + >∑ + ˝À Á|üy˚•+∫ ÄkÕÿsY $qïsY ª˝…’|òt Ä|òt ô|’, k˛ïyÓ’{Ÿ n+&é ~ Vü≤+{Ÿ‡e÷´Hé, {Ï+ø£sY u…˝,Ÿ n˝…d’ t ÇHé ~ e+&ÉsY ˝≤´+&éμ e+{Ï dæìe÷\≈£î |üì#˚dæ >∑ T ]Ô + |ü ⁄ ‘Ó # · T Ã≈£ î +~. @eTqT≈£ î +<√ @yÓ ÷ ‘·qøÏwüºyÓTÆq uÒøÏ+>¥ ‘·j·÷] |ü≥¢ ‘·q≈£îqï eT≈£îÿeπø ÁbÕ<Ûëq´‘· Ç∫à j·TT{ÏM‘√ #˚dTü qÔ ï eT+∫ ñ<√´>±ìøÏ sêJHêe÷ #˚d+æ ~. Çø£ es¡Tdü Äs¡¶s¡T¢ sêe&É+‘√ ‘·q≈£îqï düè»Hê‘·àø£ X¯øÏÔì |üP]ÔkÕúsTT˝À ñ|üjÓ÷–+∫ ø£düºeTs¡¢ n_Ûe÷q+ #·÷s¡>=+~. Ç~˝≤ ø=qkÕ>∑T‘·T+&É>± eTT+ãsTT qT+∫ ˇø±yÓT sêÁ‹ bò˛Hé#d˚ æ Hê≈£î ‘Ó\y¢ êπs˝À|ü⁄ øπ ø˘#d˚ æ Çe«>∑\yê, n$T‘êuŸ |ü⁄{Ïqº s√EøÏ Çyê«*.. H˚HêsTTq ùdïVæ≤‘·Tsê*ì nì n&ç–+~. Bìï #Ûê˝…+CŸ>± rdüT≈£îì ªneTsY nø£“sY Ä+<∏√ìμ˝À n$T‘êuŸ >∑T&ÉT¶ qT+∫ ãj·T≥≈£î e#˚à bÕ|ü⁄\sY bÕ≥qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì πøø˘ ‘·j·÷s¡T #˚dæ+~.

Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ bò˛s¬ ì‡ø˘ ˝≤uŸ @sêŒ≥T ˝À ø°\ø£ bÕÁ‘·<Ûë] &Üø£ºsY ¬ø.|æ.dæ. >±+BÛ . n+‘˚ ø ±<ä T <˚ X ¯ + ˝ÀH˚ Áô|’y˚≥Ts¡+>∑+˝À ‘=* bòı¬sì‡ø˘ ˝≤´uŸ @sêŒ≥T≈£î Ä<äT´&ÉT ≈£L&Ü. ª»dæºdt &ç˝Ò&é... »dæºdt &çHÓ’&éμ nqï dü÷πøÔ dü÷Œ¤]Ô>± H˚s¡ |ü]XÀ<Ûäq˝À XÊÁd”Ôj·T‘·, kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„Hêìï y˚Tfi¯$+∫ dü‘·«s¡+>± πødüT\T #Û˚~+#˚+<äT≈£î q&ÉT+_–+#ês¡T. bò˛¬sì‡ø˘ ôd’H釽À kÕ~Ûø±s¡‘· >±+BÛ kı+‘·+. ôd’+{Ï|òæø˘>± f…ø±ï\Jì ñ|üjÓ÷–+∫ øÏ¢wüºyÓTÆq H˚sê\qT ôd’‘·+ C≤|ü´+ ˝Ò≈£î+&Ü |ü]wüÿ]+#·e#·TÃqì ìs¡÷|æ+∫q >±+BÛ 2007, nø√ºãsY2q ªÁ≥÷‘Y˝≤uŸ‡μ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á @&˚fifl¯ ø±\+˝À <ë<ë|ü⁄ 5000πødüT\qT |ü]wüÿ]+#˚sT¡ . M{Ï˝À ø£˙dü+ yÓsTT´ øπ düT˝À¢ ªÁ≥÷‘Y˝≤uŸ‡μ |ü]XÀ<Ûqä ˝À ‘˚*q $wüj÷· ìï ø√s¡T\º T kÕ~Ûø±s¡ kÕøå±´\T>± >∑T]Ô+∫ n+^ø£]+#êsTT. ˇø£ÿ Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ ˝Ÿ ÀH˚ ø±<äT <˚X+¯ yÓTT‘·+Ô MT<ä mH√ï sêÁcÕº\T H˚s¡ |ü]XÀ<Ûqä ø√dü+ Á≥÷‘Y˝≤uŸ‡ düVü≤ø±s¡+ rdüT≈£î+≥THêïsTT. düTBs¡È b˛©düT $#ês¡D\‘√ $dæ–b˛sTT dü‘«· s¡ Hê´j·T+ ø√s¡T≈£îH˚˚ kÕe÷q´ Á|üC≤˙ø£+ ≈£L&Ü Á≥÷‘Y ˝≤uŸ‡ yÓ’ù| #·÷düTÔHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« kÕúsTT˝À H˚s|¡ Pü ]‘· øπ düT\ |ü]XÀ<Ûqä \qT` XÊÁdüÔ kÕ+πø‹ø£‘‘ · √ e´ed”øú è£ ‘·+ #˚dqæ ‘=* e´øÏ>Ô ± &Üø£sº Y >±+BÛøÏ <˚X+¯ ˝À Á|ü‘´˚ ø£ >∑T]Ô+|ü⁄ ñ+~. e÷J ◊õ Ä|òt b˛©dt nsTTq &Üø£sº Y >±+BÛ πø+Á<ä, sêÁwüº b˛©düT $uÛ≤>±˝À¢ 36 dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T ùde\+~+#ês¡T. á Áø£eT+˝À Äj·Tq Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ bò˛s¬ ì‡ø˘ ôd’H‡é ˝≤´uŸ‡ &Ós¬’ ø£sº >Y ± ≈£L&Ü |üì#˚XÊs¡T. n+‘˚ ø±≈£ î +&Ü <˚ X ¯ + ˝À Á¬ ø ’ + kÕº|üsY‡ Ä$sꓤyêìøÏ Ä<äT´&ÉT. Bìì n+‘·sê®rj·T Á¬øy’ Té kÕº|sü ‡Y Äs¡ Z H Ó ’ C Ò w ü H é ‡ ˝À u≤>∑ k Õ«eT´+ #˚≈£L]Ãq |òüTq‘· ≈£L&Ü &Üø£ºsY >±+BÛ<.˚ nyÓT]ø±, ø¬ q&Ü, Á_≥Hé, ÄÁùdº*j·÷, <äøD åÏ ≤Á|òøæ ±, j·T÷s√|t

<ëìï ø£¬sø˘º f…Æ+˝À n+<ä#˚dæ+~ ≈£L&Ü. á $wüjT· +˝À ôV’≤˝…{ ’ Ÿ @eT+fÒ n$T‘êuŸ ù|òdtãTø˘˝À ªdü+∫‘· Hêø√dü+ |ü+|æq πøø˘ n<äT“¤‘·+μ ` Ç~ _>¥ _ dü«j·T+>± sêj·T&É+! Ç+‘·øH£ êï @+ ø±yê*.

|òTü {À‘·ÿ#·T&ÉT ? |ü•ÃeT uÛ≤s¡‘+· ˝À

ãj·T\Œ&ɶ ˇø£ uÛ≤Ø e÷qe ndæ|Ô +ü »s¡+ me]<äqï $wüjT· +ô|’ ÄdüøøÔÏ s£ ¡ yê<äq »s¡T>∑T‘·Tqï~. eTVü‰uÛ≤s¡‘+· ˝À bÕ+&Ée⁄\ |üøå±q b˛sê&çq sêø£ådü jÓ÷<ÛäT&ÉT |òüT{À‘·ÿ#·T&ç ndæ|Ô +ü »s¡+>± <ëìì |ü\Te⁄s¡T #ÓãT‘·THêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ mquÛ’… n&ÉT>∑T\ á ndæ|Ô +ü »s¡+ \_Û+∫q ÁbÕ+‘·+˝ÀH˚ Væ≤&ç+; <˚$ <˚yê\j·T+ ñ+&É≥+ ≈£L&Ü yê] yê<äq≈£î ã\+ #˚≈L£ s¡TdüTqÔ ï~. eTVü‰uÛ≤s¡‘+· ˝À Væ≤&ç+_ì ;ÛeTT&ÉT >±+<Ûsä «¡ $yêVü≤+ #˚dTü ≈£î+{≤&ÉT. yê]<ä]› ø° |ü⁄{Ïqº ≈£ î e÷s¡ T &˚ |ò ü T {À‘· ÿ #· T &É T . á uÛ ≤ Ø ø£ fi ‚ ã s¡ Jsêí e X‚ w ü + |òüT{À‘·ÿ#·T&ç<ë? ø±<ë? nqï dü+<˚Vü‰ìï |üø£ÿq ô|{Ϻ n+‘·{Ï uÛ≤Øø±j·TT\T á uÛ÷Ñ $T MT<ä ìedæ+#˚sT¡ nqï <ëìøÏ s¡TEe⁄>± á ø£fiã‚ sêìï uÛ≤$+#·e#·TÃ. á ø£fiã‚ s¡+ \_Û+∫q ÁbÕ+‘êìï ôd’q´+ ‘·q nBÛq+˝ÀìøÏ rdüT≈£î+~. Ä ÁbÕ+‘êìøÏ dü+<äs¡Ù≈£î\HÓe]˙ nqTeT‹+#·&+É ˝Ò<Tä . á ndæ|Ô +ü »s¡+ @ ø±\+ Hê{Ï~? n+‘·{Ï uÛ≤Ø ø±j·TT\T ìedæ+∫q Ä ø±\+ @~? Ç˝≤+{Ï Á|üX¯ï\≈£î #·]Á‘·ø±s¡T\T |ü]XÀ~Û+∫ »yêãT\T #ÓbÕŒ*. n+‘· es¡≈L£ Ç~ eTq |òTü {À‘·ÿ#·T&ç ndæ|Ô +ü »s¡yT˚ nì qeTTà<ë+!

e+{Ï 23<˚XÊ\˝À Á¬ø’yéTkÕº|üsY‡ Äs¡ZHÓ’CÒwüq¢≈£î nqTdü+<Ûëq+>± uÛ≤s¡‘Y˝À Á¬ø’yéTkÕº|üsY‡qT *+ø˘ #˚dæq >±+BÛ Ä ‘·s¡Tyê‘· Á≥÷‘Y˝≤´uŸ‡qT Ä$wüÿ]+#ês¡T. Ç~ <˚X¯+˝ÀH˚ Áô|’y˚≥T s¡+>∑+˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï bò˛¬sì‡ø˘ |ü]C≤„q+‘√ @sêŒf…Æq &çf…øϺyé @C…˙‡. n‹ kÕe÷qT´&ÉT ≈£L&Ü m≥Te+{Ï Çã“+<äT\÷... C≤|ü´+ ˝Ò≈£î+&Ü ì»ìsêΔs¡D #˚düTø√e&ÜìøÏ Á≥÷‘Y˝≤´uŸ‡ <√Vü≤<ä |ü&TÉ ‘√+<äq&ÜìøÏ ì<äsÙ¡ q+ BìøÏ e∫Ãq nq÷Vü≤´ düŒ+<äq. ø±s=Œπs{Ÿ u≤´+≈£î\T, ø±s=ŒπswüqT¢, Hê´j·TkÕúHê\T, Á|üuTÑÛ ‘·« XÊK\T Ç˝≤ ˇø£≥H˚$T{Ï H˚s+¡ »]π> neø±X¯+ ñqï nìï dü+dü\ú ÷ ì»ìsêΔsD ¡ ≈£î Á≥÷‘Y˝≤uŸ‡qT ÄÁX¯sTTdüTHÔ êïsTT. Á≥÷‘Y˝≤uŸ‡qT Á|ü»\≈£î eT]+‘· <ä>sZ∑ ¡ #˚ùd+<äT≈£î, eT]+‘· m≈£îÿe>± Á|ü»\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚˝≤ n_Ûeè~Δ #˚ùd+<äT≈£î Á|üjT· ‘êï\T kÕ>∑T‘·THêïsTT. øπ e\+ ùdyê<äèø£Œ<Û+ä ‘√H˚ Bìì kÕú|+æ ∫q≥T¢ #ÓãT‘ês¡T &Üø£sº Y >±+BÛ. ≈£î≥T+ã‘·>±<ë\ qT+∫ ÄdæÔ ‘·>e∑ ⁄\ es¡≈L£ @ $wüjT· +˝ÀHÓH’ ê düsπ H˚s¡ ìsêΔsD ¡ ø√dü+ b˛©düT\qT ÄÁX¯sTT+#·&yÉ TÓ Tø£ÿfÒ e÷s¡+Z >± ñ+&˚ dæ‹ ú qT+∫ Ç|ü⁄Œ&ÉT Á≥÷‘Y˝≤´uŸ‡qT ÄÁX¯sTT+#˚+<äT≈£î yÓTT>∑TZ#·÷|ü⁄ ‘·THêïs¡T. b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚dæqyês¡T ≈£L&Ü bòı¬sì‡ø˘ ì|ü⁄DT\ô|’Hê Ä<Ûës¡|ü&É‘ês¡T. n+<äTπø eTT+<äT>±H˚ Á≥÷‘Y ˝≤´uŸ‡qT ÄÁX¯sTT+#·&+É e\¢ düeTj·T+ Ä<ë ø±e&ÉyT˚ ø±≈£î+&Ü ø£∫Ñ·yTÓ qÆ |ò*ü ‘·+ ≈£L&Ü edüT+Ô <äqï $XÊ«dü+ Ç{°e* ø±\+˝À u≤>± ô|]–+~. Ç+<äT≈£î ø±s¡D+ &Üø£sº Y >±+BÛ Á≥÷‘Y˝≤uŸ‡ ùde˝Ò>±ø£ Äj·Tq e´øÏ‘ Ô «· + nq&É+ m+‘·e÷Á‘·+ n‹X¯j÷Ó øÏÔ ø±<ä T . Á≥÷‘Y ˝ ≤uŸ ‡ ìy˚ ~ ø£ \ qT Hê´j· T kÕú H ê\T ≈£ L &Ü n+^ø£]düT+Ô &É≥+‘√ á ìy˚~ø£\ Ä<Ûës¡+>± Hê´j·TkÕúHê\˝À øπ düT\T >¬ *#˚+<äT≈£î neø±X¯+ ñ+≥T+~.


5

qe+ãsY 23 X¯ìyês¡+ 2013

ªb˛©dü T \ô | ’ sê»ø° j · T |ü s ¡ y Ó T Æ q ˇ‹Ô & ç ‘· – Z ‘ ˚ Á | ü C ≤s¡ ø £ å D ˝À b˛©dü T \T eT]+‘· eTT+<äT≈£îkÕ>∑&É+ kÕ<Ûä´|ü&ÉT‘·T+<äìμ <äs¡Ùø£s¡‘·ï nHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ düe÷»+˝À ñqï H˚sê\ rs¡T, &Éj·T˝Ÿ 100 |üìrs¡T |ü≥¢ Á|ü»˝À¢ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&É+ ø√dü+ b˛©düT j·T+Á‘ê+>∑+ ª; n\sYºμ ù|s¡T‘√ ˇø£ \|òüTT∫Á‘êìï s¡÷bı+~+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é, ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡˝Àì Á|ükÕ<é˝≤´uŸ‡˝À »]–q ; n\sYº dæìe÷ dæ&û Ä$wüÿs¡D˝À Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î\T <ëdü]

Hêsêj·TDsêe⁄ bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À q>∑s¡ ø£MTwüqsY nqTsê>¥ X¯s¡à, yÓ+ø£fÒwt, ø£èwüí, $»j·Tìs¡à\, ø£èwüí+sêE, düTeTHé\T ≈£L&Ü bÕ˝§Zì ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\qT e´ø£Ô|ü]#ês¡T. yÓ+ø£fÒwt Á|ü<ÛëqbÕÁ‘· b˛wæ+∫q á ∫Á‘·+˝À &Éj·T˝Ÿ 100 m˝≤ dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê˝À, H˚sê\rs¡T.. yê{Ï|ü≥¢ rdüTø√yê*‡q C≤Á>∑‘·Ô\ düe÷Vü‰s¡+‘√ ∫Á‘êìï ì]à+#ês¡T. á dæìe÷ dæ&û\qT ñ∫‘·+>± n+<äCÒj·TqTqï≥T¢ nqTsê>¥X¯s¡à $e]+#ês¡T.

∫Å\¶Hé‡ |òæ*+ ô|òdæºe˝Ÿ

eV”≤<ë¬sVü≤e÷Hé≈£î

ôd+{ÏqØ |ü⁄s¡kÕÿs¡+

@s¡Tyêø± kÕ>±s√s¡qï ∫qïqï.... ªs√E\T e÷sêsTTμ dæìe÷˝À án#·Ã

ôV’≤<äsêu≤<é y˚~ø£>± qe+ãsY 14 qT+∫ yês¡+ s√E\ bÕ≥T »]–q n+‘·sê®rj·T u≤\\ ∫Á‘√‘·‡e+ eTT–+|ü⁄ y˚&ÉTø£\T |òüTq+>± »]>±sTT. >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé eTTK´n‹~Û>± Vü‰»¬s’ u≤\\ ∫Á‘√‘·‡e+˝À u≤\\ uÛ≤>∑kÕ«e÷´ìï eT]+‘·>± ô|+#ê*‡q Äedü´ø£‘· ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. sêÁwü+º q\TeT÷\\ qT+∫ u≤\\T e∫à ‘·eT ø√dü+, ‘·eT˝À $C≤„Hêìï, ÄdüøÏÔì, ne>±Vü≤Hê X¯øÏÔì ô|+bı+~+#˚+<äT≈£î »]–q á ∫Á‘√‘·‡e+˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT \j·÷´s¡T. ◊e÷ø˘‡ ~∏jÓ÷≥sY˝À ø£qTï\ |ü+&ÉTe>± eTT+–+|ü⁄ ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. ∫Hêïs¡T\ dü+<ä&ç eT<Û´ä yês¡+ s√E\ bÕ≥T Á|ü<]ä Ù+∫q ∫Á‘ê\˝À $$<Ûä $uÛ≤>±\ ˝À >¬ \Tbı+~q ∫Á‘ê\≈£î ãVüQeT‹ Á|ü<ëq+ »]–+~. nyês¡T\¶ T, ã+>±s¡T mqT>∑T >¬ \T#·Tø√e&É+ ne˙ï |üøÿ£ q ô|&ç‘˚ |æ\\¢ ∫Á‘ê\T n˙ï <ë<ë|ü⁄ Vü≤è<äj÷· \qT Vü≤‘·T≈Ô î£ H˚ ÄÁs¡‘ ú ‘ · √ ñHêïsTT. ∫Hêïs¡T\ ÄX¯\T, ÄX¯j÷· \T, }Vü≤\≈£î Á|ü‹s¡÷|ü+>± ì*#êsTT. ∫qï, ∫qï n|üÁX¯ó‘·T\T $TqVü‰ ∫Á‘√‘·‡e+ $»j·Te+‘· yÓT+Æ ~. |æ\\¢ ø√dü+ Á|ü‘´˚ øÏ+∫q á ∫Á‘ê\˙ï ô|<ä\› q÷ $X‚w+ü >± Äø£]+¸ ∫ Äø£≥Tº≈î£ HêïsTT. n+<Ûä $<ë´s¡Tú\T ‘·eT Jeq>∑eTq+˝À m<äTs=ÿH˚ Çã“+<äT\qT yêdü$Ô ø£+>± #·÷|æq $TDT>∑Ts¡T\T ∫Á‘·+ u≤\

Áù|ø£å≈£î\qT $X‚wü+>± Äø£]¸+∫+~. |ü\Te⁄]˝À á dæìe÷ dü÷Œ¤]Ô s¡–*+∫+~. dæìe÷ n+fÒ düV≤ü »+>± eTq+ }Væ≤+#·T≈£îH˚ Vü≤&Üe⁄&û, ôd{Ï+º >∑T\ Äsꓤ≥+ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ n<äT“¤‘ê\T düèwæº+∫q <äs¡Ù≈£î\≈£î u≤\ Áù|ø£≈å î£ \T eTqdü÷Œ¤]>Ô ± n_Ûq+<äq\T #ÓbÕŒs¡T. yê] düè»Hê‘·àø£‘· Áù|s¡D>± ‘êeT÷ eT+∫ dæìe÷\T rkÕÔeTì |ü\Te⁄s¡T uÛÑ$wü´‘Y u≤\ <äs¡Ù≈£î\T #ÓbÕŒs¡T. eTTK´+>± u≤\ <äsÙ¡ ≈£î\ $uÛ≤>∑+˝À Á|ü<sä Ù¡ q≈£î e∫Ãq 34 ∫Á‘ê\÷ 34 ÄDÏeTT‘ê´\qï Á|üX+¯ dü\T n+<äT ≈£îHêïsTT. e#˚à @&Ü~øÏ u≤\ <äs¡Ù≈£î\ $uÛ≤>∑+˝À Á|ü<sä Ù¡ q≈£î e#˚à ∫Á‘ê\ dü+K´ 100 <ë{≤\ì eTT–+|ü⁄ ñ‘·‡yêìøÏ n‹<ÛTä \T>± e∫Ãq eø£\Ô T Äø±+øÏ+å #ês¡T.

eT÷&ÉT $uÛ≤>±\˝À ã+>±s¡T @qT>∑T ¬>\T#·T≈£îqï ∫Á‘ê\T Ç$ : ˝…y’ é j·÷ø£Hå é $uÛ≤>∑+˝À øöu≤jYT (HÓ<sä ê¢+&é) ∫Á‘+· ñ‘·ÔeT ∫Á‘·+>±, j·÷ìy˚TwüHé $uÛ≤>∑+˝À ªm¬sïdtº n+&é ôd*d”ºHéμ (bòÕHé‡), \|òüTT∫Á‘· $uÛ≤>∑+ ˝À ª∫+{μÏ (s¡cÕ´), ñ‘·ÔeT ∫Á‘ê\T>± ã+>±s¡T @qT>∑TqT ¬>\T#·T≈£îHêïsTT. Çø£ u≤\<äs¡Ù≈£î\ $uÛ≤>∑+˝À ñ‘·ÔeT <äs¡Ù≈£î&ç>± ªÁuÒøÏ+>¥ ~ ôd’˝…Hé‡μ ∫Á‘êìøÏ >±qT dæ<ëΔs‘YCÀwæ m+|æø£j·÷´&ÉT.

‘ÓqT>∑T |ü˝…¢|ü<ëìøÏ Hê≥´+ #˚dæq |ü<äVü‰s¡D≤\ ‘Ó\T>∑T |ü&ÉT#·T eV”≤<ë s¬ Vü≤e÷Hé. n~ yÓTT<ä\T... n+#·\+#·\T>± m~– u≤©e⁄&é˝À eT+∫ q{Ï>± $eTs¡Ù≈£î\ Á|üX¯+dü\T ôd’‘·+ bı+~+~. ÄyÓT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ôd+{ÏqØ |ü⁄s¡kÕÿsêìï Á|ü<ëq+ #˚d+æ ~. e+<˚fifl¯ dæìe÷ dü+<äsꓤìï |ü⁄s¡dÿü ]+#·T≈£îì ‘=*kÕ]>± Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |üs¡‡Hê*{° Ä|òt ~ Çj·TsY ôd+{ÏqØ nyês¡T¶≈£î eV”≤<ë¬sVü≤e÷HéqT m+|æø£ #˚dæ+~. á nyês¡T¶qT |üHêJ˝À »s¡T>∑T‘·Tqï 44e n+‘·sê®rj·T |ò*æ + ô|òdeºæ ˝Ÿ (Ç|ò)æ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+˝À q{Ï sêDÏeTTKØ® #˚‘·T\ MT<äT>± ÄyÓT á nyês¡T¶ n+<äT≈£îHêïs¡T. á |ü⁄s¡kÕÿs¡+ øÏ+<ä eV”≤<ë¬sVü≤e÷Hé≈î£ yÓ+&ç HÓeT*, Á|üX+¯ kÕ|üÁ‘·+, ‘√ bÕ≥T |ü~\ø£\å s¡÷bÕj·T\ q>∑<Tä n+<äCXÒ Ês¡T. n‘·´+‘· Á|ü‹cÕº‘à· ø£yTÓ qÆ ôd+{ÏqØ nyês¡Tq¶ T n+<äT≈£îqï ‘=* e´øÏÔ eV”≤<ë¬sVü≤e÷Hé.

$CÒ‘· u≤\´+ qT+N n+<ÛTä &Óq’ ø√˝≤ •eX‚KsY ‘·q≈£îqï ˝À|ü+‘√ @Hê&É÷ ø£è+–b˛˝Ò<Tä . #·<Tä e⁄˝À eTT+<äT+≥÷ n+‘·sê®rj·T+>± <˚XÊìøÏ >ös¡e+ ˇq>∑÷πsÃ&ÉT. Á|üdüTÔ‘·+ yÓTT<ä{ÏkÕ]>± sêÁwüºkÕúsTT n+<ÛäT\ #ÛÓdt #ê+|æj·THéwæ|t b˛{°\qT ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î düe÷j·T‘·eÔ TÚ ‘·THêï&ÉT. 2005 ˝À @<∏ÓH釽À »]–q n+‘·sê®rj·T n+<ÛTä \ #Ódt b˛{°\˝À Äs¡e sê´+ø˘ kÕ~Û+∫ nCÒjT· +>± ì*#ê&ÉT. á |òüTq‘· kÕ~Û+∫q @¬ø’ø£ uÛ≤s¡rj·TT&ÉT ø√˝≤ •eX‚KsY.


6

qe+ãsY 23 X¯ìyês¡+ 2013

ø=+#Ó+ ‘˚&Ü..!

n+‘˚..

Ç‘·ìï ‘·ìï n‘·ìï kÕ>∑q+|ü+&ç! ˇ ø£ eTTK´eT+Á ‹ ì e÷sêÃ\Hêï... ~+#˚j·÷\Hêï uÀ˝…&ÉT ‘·‘·+>∑+, n~ÛcÕºq+ @ø£Á^e ìs¡íj·T+ ñ+{≤j·T+{≤s¡T eT]. øÏs¡DY qTe⁄« ~–b˛ nì mes¡T|ü&ç‘˚ yêfi¯ófl n&ç–‘˚... nsTT‘˚ zπø nì #·|ü⁄Œq ~–b˛sTT <ë] Çe«&É+ »s¡>∑<ä+&ç |üX¯ó es¡ΔHé¬s&ç¶>±s¡÷! me]ø° düTŒ¤]+#·ì düT\Te⁄ e÷s¡Z+ eTq Áã<äsYøÏ ‘·{Ϻ+~. ªøÏs¡DY sêJHêe÷ #˚j·Tø£b˛‘˚ ‘·ìï |ü+bÕ*‡edüTÔ+<äμì |üX¯óes¡ΔHé>±s¡T Á|üe∫+#ês¡T. ‘·ìï |ü+|æ+#˚ kÂø£s¡´+ mø£ÿ&ÉT+<√? m˝≤ ñ+<√, m|ü⁄Œ&Ó’Hê >∑‘·+˝À »]–+<√ Çe˙ï {°M $X‚¢wü≈£î\≈£î n|üŒ–+#˚ùdÔ ‘˚*ÃbÕπskÕÔs¡T.

eT+Á‘·kÕì Hêsêj·TD ø±ÁyT˚ &é ‘Ó\+>±D≈£î qee÷kÕ\T ì+&ÜsTT. Çø£ Á|üdüe+ »s¡>±*‡+<˚ nHêïs¡Td”|”◊ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD nHêïs¡T. |ü⁄s¡T&ÉTb˛ùd u≤<Ûä´‘·qT ≈£L&Ü Äj·TH˚ rdüT≈£î+fÒ b˛˝≤? m+<äTø£+fÒ ø±qT|ü⁄ Ä\dü´yÓTÆ‘˚ $|ü‘·ÿs¡ |ü]dæú‘·T\T m<äTsö‘êj·Tì Äj·Tq ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T. n+fÒ _&ɶ n&ɶ+ ‹]– yÓTT<ä{Ïπø yÓ÷dü+ edüTÔ+<äHê?

#Ó|Œæ q≥Tº #˚jTY ... H˚ #˚dqæ ≥Tº #˚jT· ≈£î! ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ eTTK´eT+Á‹ nœ˝Òwtj·÷<äyé≈£î

ùdy˚ XÊ«dü>± ` ùV≤eT\‘ê \eD+ J$‘·

Á|ü k Õú q |ü ⁄ ‘=*Hêfi¯ fl ˝À ‘· + Á&ç C≤wüßyê, e÷eT>±¬sq’ , uÛsÑ ‘ Ô¡ +· Á&ç kÕ+|òTæ ø£ dü+düÿs¡Ô >√sê, $H√u≤uÛ≤y˚, uÛÑs¡Ô \eD+ Á|üuÛÑè‘·T\ Á|üu≤Û e+ ‘·qô|’ Á|üd]ü +∫ m+‘·>±H√ r]Ã~~› uÛ$Ñ ‘·≈î£ ~≈£L‡∫>± düV≤ü ø£]+∫+<äì ùV≤eT\‘ê \eD+ #Óù|Œyês¡T. H˚wüq˝Ÿ ãTø˘ Á≥dtºyês¡T Á|ü#·T]+#˚ $•wüº e´≈£î\Ô J$‘· >±<Û\ä |üs+¡ |üs˝¡ À ùV≤eT\‘· >±] dü+<˚XÊ‘·àø£ Jeq j·÷Hêìï nø£ås¡ã<äΔ+ #˚dæ eTq+<ä]øÏ n+<äTu≤≥T˝À ‘Ó#˚à Á|üj·T‘·ï+ m+‘Ó’Hê Vü≤s¡¸D°j·T+. <äTsêZu≤jYT <˚XŸeTTUŸ ‘·sê«‘· Ä+Á<Ûäsêh+ qT+∫ #·]Á‘·|ü⁄≥˝À¢øÏ mø£ÿuÀ‘·Tqï eTVæ≤fi≤dü+düÿs¡>Ô ± áyÓT s¬ +&Ée e´øÏÔ. 1937˝À >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ $qTø=+&É˝À »ìà+∫q áyÓT $H√u≤J‘√ ø£\dæ #·+ã˝Ÿ ˝Àj·T˝À ã+~b˛≥¢qT dü+düÿ]+∫ düHêàs¡+Z ˝À rdüT≈£îì e#˚à Á|üjT· ‘·ï+˝Àq÷, uÛ÷Ñ <ëqj·T»„ ø±s¡´Áø£eT+˝Àq÷ $ÁdüÔè‘·+>± |üs¡´{Ï+#·&É+ »]–+~. á nqTuÛ≤yê\T áyÓTô|’ Á|ü>±&ÛÉ eTTÁ<ä y˚dæ ‘·<äq+‘·s¡ ø±\+˝À kÕ+|òæTø£ <äTsê#ês¡ ìs¡ ÷ à\q, ã&É T >∑ T esêZ \ $eTTøÏ Ô ø=s¡ ¬ ø ’ J$‘ê+‘·+ ø£èwæ dü*ù|˝≤ Áb˛‘·‡Væ≤+#˚sTT. \eD+ <ä + |ü ‘ · T \T kÕú | æ + ∫q ªdü + kÕÿsY μ dü«#·Ã¤+<ä dü+düú <ë«sê ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝Àì

CÀ–ì e´edüúô|’ 1987 &Ûç©¢˝À »]–q ôd$THêsY dü+<äs¡“¤+>± e]ï ÁbÕ+‘·+˝À n|üŒ{Ïπø ˝À‘·T>± y˚fi¯SflqT≈£îqï ªCÀ–ìμ <äTsê#ês¡ e´edüúô|’ n\Tô|s¡T>∑≈£î+&Ü b˛sê&ç yê]ì Ä qs¡ø£≈£L|ü+ qT+∫ $eTTøÏÔ¬ø’ düs¡«X¯≈£îÔ\T ˇ&˚¶s¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± CÀ–ì <äTsê#ês¡ e´edüú jÓTTø£ÿ nqsêú\qT $X¯Bø£]dü÷Ô n+<ä] <äèwæìº Äø£]+¸ #˚ <äèø£Œ<Û+ä ‘√ &Û©ç ˝¢ À uÛ≤Ø m‘·TqÔ \eD+ <ä+|ü‘T· \T n|üŒ{Ï >∑es¡ïsY ≈£îeTT<éuH… é CÀwæ Ä<Û«ä s¡´+˝À ôd$THêsY ìs¡«Væ≤+#˚sT¡ . $»j·Tyê&É˝À e+>∑M{Ï s¡+>± Vü≤‘·´ »]–q|ü⁄&ÉT @s¡Œ&ɶ yÓw’ eü T´ yê‘êes¡D+, $<˚«wü #·s´¡ \T n\»&ç e+{Ï$ ô|#·Ã]*¢ b˛≈£L&É<äH˚ uÛ≤e+‘√ \eD+ <ä+|ü‘·T\T XÊ+‹, dü<들eHê j·÷Á‘·\T dü*ù|s¡T. ùdyê ø±s¡´Áø£e÷˝Ò |üse¡ ÷e~Û>± J$+∫q ùV≤eT\‘ê \eD+ 2008˝À $»j·Tyê&É HêdæøÔ £ øπ +Á<ä+˝À øπ q‡s¡T ø±s¡D+>± ‘·T~XÊ«dü $&ç#ês¡T.

Vü≤sƒê‘·TÔ>± Ç+^¢wüß MT<ä #Ó|üŒ˝Òq+‘· ø√|ü+ e#˚Ãdæ+~. n+‘˚ m+‘Ó’Hê eTTK´eT+Á‹ ø£<ë sƒ¡≈£îÿq ˇø£ Á|üø£≥q C≤Ø #˚ùdXÊ&ÉT. $<ë´s¡Tú\≈£î Ç+^¢wüß uÀ<Ûäq ≈£L&É<äT. |æ\¢\≈£î dü÷ÿfi¯fl˝À¢ Ç+^¢wüß H˚s¡Œ≈£L&É<äT nqï~ Ä Á|üø£≥q l$<ä´ n+‹eTXÊ«dü $&ç∫q|ü⁄&ÉT ÄyÓT≈£î 53@fi¯fl kÕsê+X¯+. nsTT‘˚ MT ≈£îe÷s¡T&ç Ç+^¢wßü #·<Tä e⁄ dü+>∑‘$˚ T{Ï? n‘·>±&çì Ç+^¢wüß MT&çj·T+ dü÷ÿ˝À¢ m+<äT≈£î #·~$düTÔHêïs¡T n+fÒ e÷Á‘·+ nœ˝Òwt ej·TdüT+≥T+~. Ä düeTj·T+˝À ø±´q‡sY‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT ã<äT*e«&É+ ˝Ò<äT. ‘·T+&˚ l$<ä´ kÕ<Ûës¡D yÓ<’ ´ä + rdüTø√e&É+ e\¢ n+<ä+

nø£ÿs¡≈î£ sêì \ø£\ å T

q$«b˛<äTs¡T>±ø£ Hê≈£L ùV≤MT dº >æ ÷∑ Z dü∫Hé @yÓTÆHê }]πø ÁøϬø{Ÿ Ä&Ü&Ü? Ä Ä≥<ë«sê uÀ˝…&ÉT &ÉãT“ dü+bÕ~+#·T≈£îHêï&ÉT. n≥Te+{Ï yê&çøÏ uÛ≤s¡‘·s¡‘·ï m+<äT≈£î Çyê«*? ndü\T m+<äT≈£î Ç#êÃs¡T n+≥÷ ø√|ü+‘√ >∑+>∑yÁÓsT¡ ˝…‘˚ÔXÊ&ÉT »q‘ê<äfiŸ(j·T÷) H˚‘· •yêq+<é ‹yê]. á ÄÁ>∑Vü≤+‘√ ndü\T yÓTT‘·Ô+>± uÛ≤s¡‘·s¡‘·ï nyês¡T¶qT Çe«&É+ e÷qTø√e&Éy˚T u…≥sY nì ñ∫‘· dü\Vü‰ ≈£L&Ü bÕπsXÊ&ûj·Tq. ndü*+‘·ø° dü∫Hé≈£î uÛ≤s¡‘·s¡‘·ï nyês¡T¶ ÇùdÔ áj·Tq≈£î m+<äTø£+‘· ñ\T≈£î.... ;Vü‰sY eTTK´eT+Á‹>± ‘·eT bÕغ n~ÛHêj·T≈£î&ÉT ìrXŸ≈£îe÷sY @ m+&Éø±>=&ÉT>∑T |ü≥º&É+˝À m+‘· ÁbÕMD´+ ø£qã]∫Hê nyês¡T¶≈£î |ü]o*+#·˝Ò<äH˚yÓ÷....nsTTHê sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\≈£î @eTq&Üì¬ø’Hê yÓs¡Tô|+<äT≈£î+≥T+B?

øπ J Á yê˝Ÿ ø±<äT øπÁ Jyê˝Ÿ n$˙‹ô|’ n\Tô|s¡T>∑ì b˛sê≥+ n+≥÷ nHêï Vü≤C≤πs‘√ ø£*dæ n&ÉT>∑T˝Òdæq πøÁJyê˝Ÿ Ç|ü ⁄ Œ&É T Äyé T ÄBàbÕغ n+≥÷ kı+‘· + >± ô|≥Tº≈£îHêï&ÉT. n+‘˚Hê &Ûç©¢ M<ÛäT˝À¢ n$˙‹ì }&˚ÃkÕÔq+≥÷ bÕغ >∑Ts¡TqÔ T N|ü⁄s¡T #˚dTü ≈£îHêï&ÉT. nsTT‘˚ n$˙‹ dü+>∑‘˚$T{À ø±˙ Vü≤dæÔq˝À n~Ûø±s¡+˝À ñqï ø±+Á¬>dtqT e~˝Òdæ >∑‘· |ü<˚fi¯ófl>± $|üø£å+˝À ñqï ;CÒ|”øÏ n~Ûø±s¡+ <äø£ÿìe«q+≥÷ VüQ+ø£]düTÔHêï&ÉT. &Ûç©¢˝À Vü≤+>¥ nôd+;¢ eùdÔ me]ø° eT<䛑·T Çe«qì #ÓãT‘·÷H˚ ;CÒ|”ì e÷Á‘·+ >∑<Ó›HÓø£ÿì#˚Ã~ ˝Ò<äì X¯|ü<∏ä+ #˚düTÔHêï&ÉT. á X¯|ü<∏ë\ yÓqTø£ ø±+Á¬>dt‘√ #˚sTTø£\T|ü⁄‘êqqï dü+πø‘·+ ø£ì|æùdÔ n~ »q+ ‘·|ü⁄Œø±<äT ø£<ë! nsTTHê Ç|ü⁄Œ&ÉT Äj·Tq πøÁJyê˝Ÿ ø±<äT. |ü<ä$ô|’ ÁπøCŸ ñqï yê˝Ò¢yÓ÷eT].

‘·–Zb˛‘·÷+<äì, KØ<Ó’q yÓ’<ä´+ ø√dü+ ‘·q ÄdüTÔ\T n+<äTu≤≥T˝À ˝Òø£ ∫e]øÏ ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒj·÷s¡T. KØ<Óq’ yÓ<’ ´ä + n+~+∫ ñ+fÒ ÄyÓT eT]ø=+‘· ø±\+ J$+∫ ñ+&˚yês¡ì n|üŒ{Ï ‹s¡Teq+‘·|ü⁄s¡+ Øõq˝Ÿ ø±´q‡sY ôd+≥sY &Ó’s¡ø£ºsY &܈ˆm+. ø£èwüíHéHêj·TsY ‘·q &Ó’Ø˝À sêdüT≈£îHêïs¡T. ôd’&émô|òø˘º‡ ‘·≈£îÿe ñ+&˚ yÓ’<ä´+ ø√dü+ ˇø√ÿ Ç+»ø£åHéøÏ s¡÷.\ø£å es¡≈£î Ks¡Ãe⁄‘·T+<äì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. nsTT‘˚ ‘·q ÄdüT\Ô qT z Á≥düT≈º î£ Ç#êÃqì, Ks¡Tà ì$T‘·Ô+ yê] nqTeT‹ nedüs¡eTì #Ó|üŒ&É+‘√ &Üø£sº T¡ ¢ Á≥düTqº T dü+Á|ü~+#ês¡T. nsTT‘˚ ‘·eTe<ä› n+‘· &ÉãT“ ˝Ò<ìä kÕ<Ûës¡D yÓ<’ ´ä y˚T n+~+#·eTì yês¡T #Ó|Œü &É+‘√ yÓqT~]>±s¡T. ‘·qT dü+bÕ~+∫q kıeTTà ‘·q ÁbÕD≤\T ì\T|ü⁄ø√e&Üìπø |üìøÏsêì <Óq’ dæ‹ ú ˝À l$<ä´ eTs¡D+ <äTs¡<èä wüøº s£ +¡ .

#·≥+º eTT+<äT eTqTwüß\÷ <˚e⁄&É÷ düe÷qT˝Ò! ôV’≤ø√s¡Tº Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô ˇø£ #ê]Á‘ê‘·àø£ s¡÷*+>¥ Ç#êÃs¡T. e´øÏÔ>∑‘· $XÊ«kÕ\T #·≥º+ ø£+fÒ >=|üŒ$ ø±eì $düŒwüº+>± ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. nj·T´|üŒ Bø£˝å À ñqï ˇø£ Hê´j·Tyê~ Bø£å ìã+<Ûqä \≈£î nqT>∑TD+>± q\¢ <äTdüTÔ\‘√ πødüT yê~düTÔ+fÒ ≈£L&É<äì nuÛÑ´+‘·s¡+ #ÓbÕŒs¡T. Bø£å eTT–ùd<ëø± yê<äq\T $ì|æ+#·e<äì› dü<sä T¡ Hê´j·Tyê~ yê~düTqÔ ï øπ düTqT s¬ +&ÉT HÓ\\T yêsTT<ë y˚XÊs¡T. $wüjT· y˚T$T≥+fÒ... y˚eTT\yê&É Áosê»sêCÒX«¯ ] <˚yê\j·T+ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À eT<ä´ ìùw<Ûëìï neT\T #˚j÷· \ì ø√s¡T‘·÷ <ëK˝…q’ |æ{wÏ Hü qé T nj·T´|üŒBø£˝å À ñqï Hê´j·Tyê~ yê~düTHÔ êïs¡T. ˝≤j·TsY Á&Ódt ø√&é Á|üø±s¡+ ‘Ó\# ¢ =ø±ÿ, q\¢ >öqT ø±≈£î+&Ü q\¢ #=ø±ÿ <Û]ä +∫ yê~düTqÔ ï dü<sä T¡ Hê´j·Tyê~ì ø±s¡DeT&ç>±s¡T Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt ø£˝≤´DY CÀ´‹ ùdHé>T∑ bÕÔ. ‘êqT nj·T´|üŒ Bø£˝å À ñHêïqì Äj·Tq ã<äT*#êÃs¡T. nsTT‘˚ #·≥+º ˝Àì ìã+<Ûqä \ ø£+fÒ Bø£å >=|üŒ~ ø±<äì düŒwü+º #˚dqæ N|òt »dædº t Bø£å |üPs¡j Ô T˚ ´es¡≈L£ yê<äq\T #Ó|Œü e<äì› dü÷∫+#ês¡T.


7

qe+ãsY 23 X¯ìyês¡+ 2013

Áoø±+‘Y e÷dt V”≤s√>± ø£åÁ‹j·T ôd+#·Ø ∫Á‘ê\ V”≤s√ Áoø±+‘YqT eTs√kÕ] |òü⁄˝Ÿ˝…+>¥Ô e÷dtV”≤s√>± #·÷|æ+#˚+<äT≈£î ªø£åÁ‹j·Tμ nH˚ |üesY|òü⁄˝Ÿ f…Æ{Ï‘Y‘√ ñ<äjYT#·+<äsY <äs¡Ùø£‘·«+˝À ∫Á‘·+ X¯s¡y˚>∑+>± ∫Árø£s¡D »s¡T|ü⁄≈£î+{À+~. ≈£î+≈£îyéT V”≤s√sTTHé. ñ<äjYT#·+<é <äs¡Ù≈£î&ÉT. á ∫Á‘·+ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ Ç{°e\ sêe÷Hêj·TT&ÉT #˚‘·T\ MT<äT>± »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&çq <äs¡Ù≈£î&ÉT ñ<äjYT#·+<é nìï esêZ\ Áù|ø£å≈£î\qT Äø£≥Tº≈£îH˚˝≤ á ∫Á‘êìï r]Ã~<ë›eTHêïs¡T.

C…ìf…ø˘‡ uÒ+ø˘ y˚TH˚»sY ≈£L‘·Ts¡T C≤˙ bÕ|ü #·T≥Tº| Á øü ÿ£ \ |æ\ø¢ ±j·T\+<ä] ˝Àq÷ ‘Ó*yÓ+’ <äì | ù s¡T >∑&+ç ∫q >∑&ÉT>±ZjYT. ø=‘·>Ô ± e∫Ãq ø±¢dt {°#s· Y dü+<Û´ä ªª#·÷&ÉT bÕbÕ ªªôdø’ √¢Hμé μ n+fÒ ‘Ó˝≤‡, #Ó|Œü >\∑ yê? nì n&ç–+~. >∑+;Ûs+¡ >± ∫s¡ïe⁄« q$« ñ<ëÈ{Ï+∫+~ C≤˙ bÕ|ü.. ªªôdø’ ˝Ï Ÿ ø=qTø√ÿe&ÜìøÏ uÒ+ø˘˝À ˝ÀHé ø√dü+ n|üs¢ TT #ÓjT· ´&ÉeTqï e÷≥!μμ

ø£\\T ø£\\ ¢ T ø±efÒ! dü+<Û´ä øÏ mes¡÷ ˝Òq|ü⁄Œ&TÉ yÓTT>∑T&ÉT õ‘˚+< Á ì ä @ø£e#·q+‘√ |æ\e&É+ düs¡<ë! dü+<Û´ä : ˇπs õ‘·÷.Ô .. Hê≈£î ã Á Vü‰à+&ÉyTÓ q Æ ø£\ e∫Ã+~. qTe⁄« Hê≈£î &Óe ’ T+&é HÓø¬ d ¢ t ø=+≥Tqï≥Tº. õ‘·T:Ô n¬s n¬s.. dü+p Hê≈£Lÿ&Ü ø£˝§∫Ã+<˚... Ä &Óe ’ T+&é HÓø¬ d ¢ øt Ï _\T¢ ‘·q ‘·+Á&ç C≤„|üø±s¡ú+ ª{°yéT $+≥sYμ nH˚ dü«#·Ã¤+<ädü+düúqT @sêŒ≥T #˚dæ Áb˛ùdº{Ÿ MTu≤ãT ø£fdºÒ qæ ≥Tº.!

$+≥sY $HÓdÿ” ...

ø±´q‡sYô|’ |ü]XÀ<Ûäq\≈£î $T*j·THé&Ü\s¡T¢ düeT≈£L]Ã+~. 14@fi¯fl ej·TdüT˝À K+&Ü+‘·sê\T <ë{Ï ]ø±s¡T¶\T kÕ~Û+#·&Éy˚Tø±ø£ ‘·q <ë‘·è‘·«+ Á|ü‹ eTìwæì Ä˝À∫+#˚˝≤ #˚d+æ ~ $+≥sY $HÓdÿæ . @&ÉT K+&Ü\˝À @sêŒ≥T #˚dqæ e÷s¡<ëÛ Hé b˛{°˝À¢ nìï+{Ï˝À¢q÷ bÕ˝§Zì Á|üÁ|ü<∏äeT+>± |æqï ej·TdüT˝ÀH˚ dü]ø=‘·Ô ]ø±s¡T¶qT HÓ\ø=*Œ+~. ∫qï, ô|<ä›.. Ä&É, eT>∑ me«s¡÷ ≈£L&Ü Ç|üŒ{Ïes¡≈£î á kÕVü≤dü+ #˚j·T˝Ò<äT. ‘·qT kÕ~Û+∫q á ]ø±s¡T¶qT Áb˛ùdº{Ÿ ø±q´sY u≤~Û‘·T\≈£î, yê] ≈£î≥T+u≤\≈£î n+øÏ‘·$TdüTÔHêïì #Ó|æŒ+~. ôdyÓHé ø±+{ÏHÓ+{Ÿ‡ ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ á b˛{°˝À¢ $HÓdæÿ yÓTT<ä≥>± 2012˝À j·T÷C…Hé e÷s¡<ÛëHé˝À bÕ˝§Zì ì‘·´+ eT+#·T‘√ ø£|üŒã&ç ñ+&˚ n+{≤]ÿ{Ïø± K+&É+˝Àq÷, eT+>√*j·÷, q÷´õ˝≤+&é, ô|s¡÷, k‘Y nyÓT]ø£Hé πsdt, Á≥j·T˝Ÿ e÷s¡<ÛëHé\q÷ $»j·Te+‘·+>± |üP]Ô #˚dæ @&ÉT K+&Ü\ ]ø±s¡T¶qT kÕ~Û+∫+~. 2018˝À »]π> ˇ*+|æø˘‡˝À bÕ˝§Zì ø£|ü⁄Œ kÕ~Û+∫ ‘·q ‘·+Á&ç ø√]ø£ rsêÃ\H˚ <äè&ÛÉ ìX¯Ãj·T+‘√ ñ+~.

ne÷à Hêqï }¬s[‘˚... ªne÷à Hêqï }¬s[‘˚.. @+ »s¡T>∑T‘·T+~? Á|üdüTÔ‘·+ j·TTe‘· uÛÑ$wü´‘·TÔ m≥Tb˛‘·÷+~? j·TTø£Ô ej·TdüT˝À rdüT≈£îH˚ ‘·|ü⁄Œ&ÉT ìs¡íj·÷\T yê] uÛÑ$wü´‘·TÔô|’ m˝≤+{Ï Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘êsTTμ e+{Ï ø£<∏ë+XÊ\‘√ <äs¡Ù≈£î&ÉT n+õ lqT ªneTà Hêqï }¬s[‘˚μ f…Æ{Ï˝Ÿ‘√ dæìe÷ rXÊs¡T. »≈£îÿ\ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ ì]à+∫q á ∫Á‘·+˝À k˛ìj·÷ n>∑sê«˝Ÿ ◊≥yéTkÕ+>¥ Á|ü‘˚´ø£ Äø£s¡¸D. 7/õ ãè+<ëeqø±\ì dü ÷ |ü s Y V æ ≤ {Ÿ kÕ~Û + ∫q k˛ìj· ÷ e÷Á ‘ · + Ç+&É Á d ” º ˝ À ì\<=≈£îÿø√˝Òø£b˛sTT+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT ◊≥yéTkÕ+>¥‘√ Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î edüTÔqï ÄyÓT @y˚Ts¡≈£î sêDÏdTü +Ô <√ #·÷&Ü*. &çôd+ãsY 5q $&ÉT<ä\≈£î dæ<e›ä Te⁄‘·Tqï á dæìe÷˝À dæ<ëΔseúY s¡à, $»jYT, eT<ÛäT, ‘˚», •˝≤Œdæà‘· eTTK´bÕÁ‘·\T b˛wæ+#ês¡T.

eT] Hê dü+>∑‘√...? Hê>∑ uÛ÷ Ñ wüD+ e÷ej·T´ <ä>sZ∑ ≈¡ î£ y˚Tq\T¢&TÉ sê»u≤ãT e#êÃ&TÉ .. ‘·q≈£îqï <Ûsä à¡ dü+ø£≥+ rs¡ÃeTì n&É>{ ∑ ≤ìøÏ. ªªe÷yê e÷yê.. #ê˝≤ | ô <ä› ø£w+ºü e∫à |ü&+ç ~. qTy˚« ~≈£îÿ, qTe⁄« m˝≤ #Ó| ù Ô n˝≤ #˚kÕÔqT. ªªÇ+‘·ø° $wüjT· + #Ó|Œü sê uÀdüT&çøπ ? qdüT>∑T‘·÷ #ÓbÕŒ&TÉ sê»u≤ãT ªªe÷yê Ç~ Hê J$‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫+~ ` Ç<äs› T¡ HêïsT¡ e÷yê Ç<ä]› ˝À me]ï #˚dTü ø√yê˝À ‘Ó*dæ #êe≥+ ˝Ò<Tä .. eTπs ˇø£sπ yÓ÷ s¡e÷Á|u ü ˝ÑÛ ≤ dü÷|üsY ñ+≥T+~.. eT+∫ ej·TdüT˝À ñ+~.. ø±˙ á&çà ‘·+‘˚ qj·÷ | ô k’ Õ ÄdæÔ ˝Ò<Tä .. | ô >’ ± Hê≈£î ø=+#Ó+ &Í≥T.. ‘·qT qqTï | ù $ ò Tk˛Ô+<äì ` ` eTπsyÓ÷ Ç+ø√‹Ô #Ûêj·÷<˚$ Ä+{° ñ+~.. yÓTTH˚ï yÓTT>∑T&ÉT b˛j·÷&ÉT.. yê&ÉT \øå±~Ûø±] á eT<Û´ä »\j·T»„+ |üqT˝À¢ u≤>± $T–*+~ ` @+ #˚jT· eT+{≤yé ø£s¬ ≈£î>º ± #Ó|⁄ü Œ e÷yê? ªªHê e÷≥ $ì ìqTï Çwü| º & ü TÉ ‘·Tqï s¡e÷Á|u ü q ÑÛ T #˚d ù düTø√.. düTK |ü&‘É êyé.. >±´s¡+{°μμ sê»u≤ãT Hê>∑ uÛ÷ Ñ wüD+ ø±fi¯fløÏ <äD+í | ô {Ϻ Äos¡«~+#·T e÷yê nì XË\e⁄ rdüT≈£î+≥T+fÒ ` n|ü⁄Œ&& É >ç ±&ÉT uÛÑ÷wüD+.. ` n~ düsπ >±˙ Ç+‘·ø° Ä Ä+{°>±] bò˛Hé q+ãs¡T zkÕ] ‘·qøÏe«eTì. ❁❁❁


8

qe+ãsY 23 X¯ìyês¡+ 2013

\*‘ê düV≤ü Ádü Hêe÷\T

‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ Á<ëøå±sêeT+˝Àì Áo ;ÛyT˚ X¯«sê\j·T+ |ü+#êsêe÷\˝À ˇø£{.Ï á Ä\j·T+˝Àì •e*+>±ìï dü÷s¡´ uÛÑ>∑yêqT&ÉT Á|ü‹wæº+#ês¡ì Á|ür‹. á Ä\j·T+˝À eTVü‰ •esêÁ‹, <˚MqesêÁ‘·T\T, ø±ØÔøe£ ÷dü+, <Ûqä Tsêàdü+ dü+<äs“¡ +¤ >± Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. á <˚yê\j·÷ìï <˚eø£q´\T ˇø£ÿ sêÁ‹˝ÀH˚ ì]à+#ês¡ì düú\|ü⁄sêD+ #Ó|ü⁄‘√+~. á <˚yê\j·T Á|üV‰ü Ø>√&É ìsêàD+ dü÷s√´<äjT· +˝À>± |üP]Ôø±ø£ b˛e&É+‘√ n~ ndü+|üP]Ô>±H˚ $T–*b˛sTT+<äqï~ uÛÑ≈£îÔ\ $XÊ«dü+. Ä $XÊ«kÕìøÏ ‘·–q≥T¢>± ndü+|üP]Ô>± $T–*b˛sTTq Á|üV‰ü Ø>√&É uÛ≤>±ìï Ä ‘·sT¡ yê‘· mìïkÕs¡T¢ ì]à+∫Hê ì\ã&É ˝Ò<Tä . n˝≤ ì]à+∫q Á|ü‹kÕ] ø=~› e÷kÕ\˝ÀH˚ ≈£L*b˛‘·÷ ek˛Ô+~. á <˚yê\j·T+ Áø°.X¯.800\˝À ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ Æ 11e X¯‘êã›+ ˝À |üPs¡sÔ TTq≥T¢ Á|üuTÑÛ ‘·« $esê\ Á|üø±s¡+ ‘Ó\TdüTqÔ ï~. s¬ +&É+ ‘·dTü \Ô eT+&É|+ü , s¬ +&ÉT >√&É\‘√ ì]à‘·yTÓ qÆ á Ä\j·T+˝À n+‘·s¡ Ä\j·÷ìï >∑sꓤ\j·T+ ˝Ò<ë >∑s¡“¤>∑T&ç n+{≤s¡T. >∑s“¡ >¤ T∑ &ç ìsêàD ÁbÕMD´+ Ç|üŒ{Ïø° nãT“s¡|sü T¡ düT+Ô ~. >∑s“¡ >¤ T∑ &ç ˝ÀìøÏ >±*, yÓ\T‘·Ts¡T <Ûësêfi¯+>± e#˚à $<Ûä+>± ìsêàD+ ñ+≥T+~. á Ä\j·T dü+Ô uÛ≤\ô|’ #√fi¯ó\T, XÊ‘·yêVü≤qT\T, $»j·Tq>∑ss¬¡ &ç¶ sêE\ XÊdüHê\T ø£ì|ækÕÔsTT. á XÊdüHê\T Á<ä$&É <˚eHê>∑], ‘Ó\T>∑T, dü+düÿè‘· uÛ≤wü\˝À ñ+&É≥+ $X‚w+ü . á Ä\j·T ÁbÕX¯d´Ôü + ø±s¡D+>± Á<ëøå±sêe÷ìï <äøD åÏ ø±o>± |æ\TkÕÔsT¡ . á Ä\j·T+˝À •e*+>∑+ 2.6 MT≥s¡¢

m‘·TÔ ñ+≥T+~. á Ä\j·T+˝ÀH˚ ˇø£ ∫qï Ä\j·T+ ≈£L&Ü ñ+≥T+~. uÛ$Ñ wü´‘Y ø±˝≤˝À¢ e÷qe⁄\ m‘·TÔ ‘·–bZ ˛sTT Á|ü<ëÛ q Ä\j·T+ yê]øÏ n+<äq+‘· m‘·T>Ô ± ñ+≥T+<äqï uÛ≤eq‘√ á Ä\j·÷ìï ì]à+#ês¡ì #ÓãT‘ês¡T. á Ä\j·T+ >√&É\T eÁC≤\‘√ ‘ê|ü&+É #˚ùds¡ì, nsTT‘˚ Ws¡+>∑CãÒ T <ä+&Éj÷· Á‘· #˚dqæ düeTj·T+˝À M{Ïì ô|ø£*+#·T≈£îb˛j·÷&Éì ‘Ó\TdüT+Ô ~. n+<äT≈£î kÕø£´å +>±Hê nqï≥T¢>± á >√&É\ô|’ eÁ»+ Äø±s¡+˝À ñqï sêfi¯ófl ø£ì|ækÕÔsTT. Á<ëøå±sêeT+˝Àì ;ÛyT˚ X¯«sê\j·T+˝À •e*+>±ìï yê´dü eTVü≤]¸ Á|ü‹wæº+#ê&Éì Á|ür‹. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü <äøj å£ T· »„+ »]–q düú\+ ø£qTø£ Á<ëøå±sêeT+≈£î Ä ù|s¡T e∫Ã+<äì #ÓãT‘ês¡T. á Ä\j·T+˝À ¬s+&ÉT ÁbÕø±sê\T ñHêïsTT. ãj·T{Ï ÁbÕø±sêìøÏ Hê\T>∑T Á|üyX˚ ¯ <ë«sê\T Á|ü‹ Á|üy˚X¯ <ë«sêìøÏ ˇø£ >√|ü⁄s¡+ ñ+≥T+~. ˝À|ü* ÁbÕø±sêìøÏ Á|üyX˚ ¯ <ë«s¡+ <äøD åÏ +yÓ|’ ⁄ü ñ+≥T+~. á ˝À|ü* ÁbÕø±s¡+˝À s¬ +&É+‘·dTü \Ô es¡ + &Ü ñ+≥T+~. á Ä\j· T + #êfi¯ ó ≈£ î ´\ ø±\+ Hê{Ï ìsêàD+>± Ä<Ûësê\T ø£ì|ækÕÔsTT.

ì•Ã+‘ê: ∫+‘· nq>± eTqdüT‡q≈£î $#ês¡eTTqT, <äT'KeTTqT ø£\T>∑CÒj·TT düàs¡DeTT. n{Ϻ $#ês¡eTT ˝Òì~.

ìs¡Vü≤+ø±sê: nVü≤+ø±s¡eTT eT÷&ÉT $<ÛäeTT\T. dü‘·Ô«, s¡»', ‘·yÓ÷>∑TDeTT\T. dü÷ú\ X¯Øs¡eTT H˚qqT nVü≤+ø±s¡eTT ‘êeTdüeTT dü÷ø£åàX¯Øsê_Ûe÷qeTT sê»düeTT. ø±s¡D X¯Øsê_Ûe÷qeTT kÕ‹Ô«ø£eTT. á eT÷&ÉT nVü≤+ø±s¡eTT\TqT ã+<Ûäø±s¡DeTT˝Ò. n{Ϻ nVü≤+ø±s¡ Á‘·j·TeTT ˝Òì~. ‘·q ì»s¡÷|üeTT ∫‘·ÿ\ nì ‘Ó*j·TT≥j˚T yÓ÷ø£åeTT.

ìs√àVü≤: dü«dü«s¡÷|ü $düàè‹, ndü‘·´eTT˝…’q |ü+#˚+Á~j·T dü÷ú˝≤~ <˚Vü‰~ø£eTT\+<äT dü‘·´‘·«C≤„qeTT. Ç$ yÓ÷Vü≤eTqã&ÉTqT. Ç{Ϻ yÓ÷Vü≤eTT ˝Òì~.

yÓ÷Vü≤Hê•˙: yÓ÷Vü≤eTq>± <Ó’«‘·eè‹Ô. ‘·q uÛÑ≈£îÔ\≈£î <Ó’«‘·ãT~Δì q•+|üCÒdæ Ä‘·à ˇø£{Ïj˚T j·TTqï~ nqT @ø£‘·«C≤„qeTTqT H=dü>∑Tq~ <˚$. @ø£‘·« C≤„qeTT ø£\yê]øÏ XÀø£yÓ÷Vü‰<äT\T ˝Òeì ÁX¯ó‹.

ìs¡àe÷: eTeT nqT X¯ã›eTT Ç~ Hê~ nqT ãT~Δ|üs¡eTT. Ç~ uÛÒ<äãT~Δì dü÷∫+#·TqT. Ç~ y˚s¡T nqTq~ <Ó’«‘·ãT~Δ ÄyÓT uÛÒ<äãT~Δ ˝Òì~. <Ó’«‘·C≤„q HêX¯eTT ìs¡àeT‘·«eTT. n{Ϻ ìs¡àeT‘·«eTT >∑\<äì uÛ≤eeTT.

eTeT‘êVü≤+Ár:

kÕ« ‘·+Á‘·´

dü + Á>±eT+˝À øÏ ≥ ÷º s ¡ T #ÓqïeTà <Ûs’Ó ´¡ kÕVü≤kÕ\T mqï<ä–q$. ø£sêï≥ø£ ˝Àì ∫qï sê»´+ øÏ≥÷ºsT¡ ≈£î sêDÏ #ÓqïeTà. 1728 nø√ºãsY 28q »ìà+∫q #ÓqïeTà Á_{Ïwt ádæ+º &çj÷· ø£+ô|˙øÏ e´‹πsø£+>± kÕj·TT<Ûä b˛sê{≤ìøÏ H˚‘·è‘·«+ eVæ≤+∫+~. 1824˝À ÄyÓT #˚dæq kÕj·TT<Ûä ‹s¡T>∑Tu≤≥T uÛ≤s¡‘· kÕ«‘·+Á‘·´ dü+Á>±eT ∫Vü≤ï+>± #·]Á‘·˝À ì*∫ b˛sTT+~. ÄyÓTqT Á_{Ïwt bÕ\≈£î\T n¬sdüTº #˚jT· &É+‘√ Ä ‹s¡T>∑Tu≤≥T Ä–b˛sTTHê ÄyÓT <Ûs’Ó ´¡ kÕVü≤kÕ\T, kÕ«‘·+Á‘·´ø±+ø£å Ä ‘·sT¡ yê‘·

kÕ«‘·+Á‘·´ dü+Á>±e÷ìøÏ dü÷Œ¤]>Ô ± ì*#êsTT. ÄyÓT <ÛÓ’s¡´kÕVü≤kÕ\≈£î >∑T]Ô+|ü⁄>± uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ 1977˝À ÄyÓT ‘·bÕ˝≤ _fi¯¢qT $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. s¡a≤˙‡ \ø°åàu≤jYT ø£+fÒ ◊<äT <äXÊu≤›\ eTT+<äT øÏ≥÷ºs¡T #ÓqïeTà kÕ«‘·+Á‘·´+ ø√dü+ kÕj·TT<Ûä b˛sê≥ e÷sêZìï m+#·T≈£î+~. >∑TÁs¡|ü⁄ kÕ«Ø, ø£‹Ôj·TT<äΔ+, $\T $<ä´˝À¢ •ø£åD bı+~ ÁbÕMD´+ kÕ~Û+∫q #ÓqïeTà sêC≤ eTdük¢ Õsê®qT $yêVü≤+ #˚dTü ≈£îì Ä ∫qï kÕÁe÷C≤´ìøÏ sêDÏ nsTT´+~. ø=&ÉT≈£î |ü⁄{Ϻ eTs¡D+Ï #·&+É ‘√ #ÓqïeTà •e*+>∑|Œü qT <ä‘·Ô‘· rdüT≈£îì yês¡düT&ç>± sêC≤´~Ûø±sêìï ø£≥ºu…{Ϻ+~. nsTT‘˚ <ëìì n+^ø£]+#·ì ádæ+º &çj÷· ø£+ô|˙ ì»*+>∑|Œü ≈£î ñ<ë«düq |ü\ø±*‡+~>± Ä<˚•+∫+~. Ä Ä<˚XÊ\qT ~Ûø£ÿ]+∫q #ÓqïeTà j·TT<ëΔìøÏ ôd’ n+~. ∫≥÷ºsT¡ KC≤Hêô|’ ø£Hï˚ dæq Á_{Ïwt bÕ\≈£î\ |ü|ü⁄Œ\T&Éø£ì $<Ûä+>± #ÓqïeTà Ms√∫‘·+>± b˛sê&ç+~. á j·TT<ä+Δ ˝À Á_{Ïwt sê»ø°jT· @C…+{Ÿ, ø£˝…ø£ºsY C≤Hé <∏ëø£πs eTs¡DÏ+#ê&ÉT.

Ç<äs› T¡ Á_{Ïwt n~Ûø±s¡T\T #ÓqïeTà≈£î ã+B\T >± ∫ø±ÿs¡T. j·TT<äΔ $s¡eTD ˇ|üŒ+<ä+˝À uÛ≤>∑+>± yê]ì #ÓqïeTà $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. nsTT‘˚ ˇ|üŒ+<ëìï ñ\¢+|òTæ +∫q Á_{°wt yês¡T eT]+‘· eT+B e÷s¡“\+‘√ øÏ≥÷ºs¡Tô|’ <ä+&Ó‹Ô e∫à #ÓqïeTàqT n¬sdüTº #˚XÊs¡T. _˝ŸV≤ü +>∑˝Ÿ ø√≥˝À U…B’ >± ñ+&É>±H˚ #ÓqïeTà ø£qTï eT÷dæ+~. nsTT‘˚ #ÓqïeTà Á_{Ïwt ùdq\ô|’ kÕ~Û+∫q ‘=* $»j·÷ìøÏ >∑Ts¡T>Ô ± Ç|üŒ{Ïø° øÏ≥÷ºsT¡ ˝À nø√ºãsY 22 qT+∫ 24 es¡≈£L ñ‘·‡yê\T »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. 2007 ôdô|º+ãsY 11q $Á>∑Vü‰ìï bÕs¡¢yÓT+{Ÿ Vü≤Ödt Äes¡D˝À Ä$wüÿ]+#ês¡T n|üŒ{Ï sêÁwü|º ‹ ü Á|ü‹uÛ≤ bÕ{Ï˝.Ÿ á $Á>∑V‰ü ìï sêDÏ #ÓqïeTà yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ ø£$T{° $sêfi¯+>± Ç∫Ã+~. á Ä$wüÿs¡D ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Á|ü<ëÛ ì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥, n|üŒ{Ï ˝Àø˘düuÛÑ d”Œø£sY k˛eTHê<∏é #·≥Ø®, $|üøå£ H˚‘· n<ë«˙, n|üŒ{Ï ø£sêï≥ø£ eTTK´eT+Á‹ ≈£îe÷s¡kÕ«$T ‘·~‘·sT¡ \T Vü‰»¬s’ Ä ø±s¡´Áø£eT ÁbÕeTTK´‘·qT #ê{Ï #Óù|Œs¡T.

uÛÑ≈£îÔ\ eTeT‘· (Hê~, H˚qT) nqT uÛ≤eeTTqT q•+|üCÒj·TTq~ dü«dü«s¡÷|ü C≤„qeTTqT uÛÑ≈£îÔ\ø=dü– <˚$ eTeT‘·«ãT~Δì q•+|üCÒj·TTqT.

ìcÕŒbÕ: bÕ|üeTq>± nC≤„qeTT, n$<ä´, bÕ|üeTT ˝Òì~ >±q <˚$ ìcÕŒ|üj·T>∑T#·Tqï~. uÛÑ≈£îÔ\T nC≤„q, n$<ä´\#˚ #˚j·TT bÕ|üeTT\qT \*‘ê<˚$ ‘=\–+#·TqT.

bÕ|üHê•˙: <˚$jÓTTø£ÿ eT+Á‘·eTTqT »|æ+#·T, |üPC≤düàs¡D≤<äT˝§qs¡Tà uÛÑ≈£îÔ\ bÕ|üeTT\qT q•+|üCÒj·TTqT.

ìÁc˛ÿ<ë: ˇø£]j·T+<äT <˚«wüeTT>±˙, ˇø£]j·T+<äT Á|æj·TeTT>±˙ ˝Òì~. <˚$øÏ <˚«wüÁø√<ÛäeTT\T ˝Òe⁄. Ä ‘·*¢øÏ n+<äs¡÷ Á|æj·TT˝Ò.

Áø√<ÛäX¯eT˙: uÛÑ≈£îÔ\ ø±eTÁø√<Ûë~ n]wü&É«sêZ+‘·s¡Z‘·yÓTÆq Áø√<ÛäeTTqT q•+|üCÒj·TTq~ <˚$. ø√|üeTT ø£\yê&ÉT mìï dü‘êÿs¡´eTT\ H=q]ÃqqT yêì |òü\eTT\ Hê‘·&ÉT bı+<ä˝Ò&ÉT.


9

qe+ãsY 23 X¯ìyês¡+ 2013

eT©ºkÕºs¡sY ∫Á‘ê\≈£î ô|s¡T>∑T‘·Tqï ÁπøCŸ <äs¡Ù≈£î\qT, ìsêà‘·\qT n˝≤+{Ï ∫Á‘ê\ô|’ <äèwæºkÕ]+#˚˝≤ #˚düTÔ+~. eTùV≤wt, yÓ+ø£fÒwt ø±+_H˚wüHé˝À e∫Ãq ªd”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢#Ó≥Tºμ $»j·T+‘√ yÓ+ø£fÒwt, sêyéT\T ø£*dæ ªeTkÕ˝≤μ #˚XÊs¡T. ø±yÓT&ûøÏ ô|<ä›|”sƒ¡ y˚dü÷Ô #˚dæq á ∫Á‘·+ Ä•+∫q kÕúsTT˝ÀH˚ q&ÉTdüTÔ+~. nõ‘Y, Äs¡´, sêHê, qj·Tq‘ês¡, ‘ê|”‡\T Á|ü<ÛëqbÕÁ‘·\T>± ‘·$Tfi¯+˝À ∫Á‹+∫q ªÄs¡+uÛÑ+μ dæìe÷ $»j·T|ü<∏ä+˝À eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·T+~. $wüßíes¡ΔHé <äs¡Ùø£‘ê«q s¡÷|ü⁄~<äT›≈£îqï á ∫Á‘·+ ‘·$Tfi¯Hê≥ kÕ~Û+∫q $»j·÷q+<√‘·‡e+‘√ ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\≈£î ªÄ≥ Äs¡+uÛÑ+μ ù|s¡T‘√ n+~+#·qTHêïs¡T. á e÷kÕ+‘·+˝À $&ÉT<ä\≈£î dæ<ä›eTe⁄‘·Tqï dæìe÷≈£î j·TTeHéX¯+ø£sYsêC≤ dü+^‘·+ ôV’≤˝…{Ÿ>± ì\TdüTÔ+<äì nHêïs¡T.

VüQyÓTeÆ ÷e÷*ø˘ |Á yüò Té bÕøÏkÕÔHé ÇÁe÷Hé Vü≤wæà.. V”≤s√>± ñ+fÒ Ä ∫Á‘·+˝À s=e÷Hé‡ >∑T]+∫ j·TTe‘· eTqdüT˝À¢ Ä˝À#·q\T Vü≤<äT›\T <ë≥T‘·T+{≤sTT. Ä πs+CŸ˝À bÕ≥\ ∫Árø£s¡D #˚düT≈£î+{≤&ÉT á V”≤s√>±s¡T. eT*¢ø± XËsêe‘Y, _bÕdüãdüT e+{Ï Ç+&çj·THé Vü‰{Ÿ >∑sY¢‡‘√ Vü‰©e⁄&éì eT]|æ+#˚ Ø‹˝À »]|æq s=e÷Hé‡ j·TTe‘· #˚‘·T˝À¢ì Á|ü‹ yÓTTu…’˝Ÿ‡\˝À ñ+{≤sTT. á j·TTeV”≤s√ Ç|ü⁄Œ&ÉT bÕøÏkÕú˙ ‘ês¡ VüQyÓTÆe÷e÷*ø˘‘√ »‘·ø£&ÉT‘·THêï&ÉT. <˚oj·T+>±H˚ á πs+CŸ s=e÷Hé‡ì |ü+&ç+∫q Vü≤wæà e÷*ø˘‘√ »]ù| s=e÷Hé‡ |ü≥¢ j·TTe‘· mìï ÄX¯\T ô|≥Tº≈£î+≥T+<√.. Ä kÕúsTT˝À s=e÷Hé‡ edüTÔ+<ë.. ˝Òø± n+‘·≈£î$T+∫ ñ+≥T+<ë.. #·÷&Ü*. uÀ˝Ÿ ∫Á‘·+‘√ bÕøÏkÕúHé ‘Ós¡≈£î |ü]#·j·TyÓTÆq e÷*ø˘ u≤©e⁄&é˝À ¬s+&ÉT ∫Á‘ê˝À¢ q{Ïdü÷Ô Ç|ü⁄Œ&ÉT Vü≤wæà‘√ q{Ï+#·&ÜìøÏ n+^ø±s¡+ ‘Ó*|æ+~.

. . . ¡ ´ ä s < + Â k √ s eì T

‘ê´MTqHé Á|ü<ÛëqbÕÁ‘·˝À q{Ï+∫q ∫Á‘·+ <é˝À e÷*ì`22 Ä&çjÓ÷ n$wüÿs¡D ôV’≤<äsêu≤ V”≤s√ ø£èwüí #˚‘·T\ MT<äT>± »]–+~. á T<Ûä, ø±s¡´Áø£eT+˝À $»j·T ìs¡à\, \‘·, »j·Tdü lÁ|æj·T bÕ˝§ZHêïs¡T. Ä&çjÓ÷ Ä$wüÿs¡D nq+‘·s¡+ $»j·T ìs¡à\ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ¡eTì, eTVæ≤fi≤ <äs¡Ù≈£î\T dæ˙ |ü]ÁX¯eT≈£î nedüs T lÁ|æj·T s¡÷|ü+˝À eTs√ eTVæ≤fi≤ <äs¡Ù≈£îsê\ |ü]#·j·TeTe«&É+ dü+‘√wæ+#·<ä>∑Z √ |ü]D≤eTeTì nHêïs¡T. ì‘·´MTqHéqT eTs kÂ+<äs¡´ nì ø=ìj·÷&Üs¡T. Hê q≥Á|ükÕúq+˝À H˚q÷Væ≤+#·ì bÕÁ‘·qT #˚XÊqT. á ∫Á‘·+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü Áù|ø£åø±<äs¡D bı+<äT‘·T+<äì ì‘ê´MTqHé ‘Ó*|æ+~. lÁ|æj·T <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q á ∫Á‘êìï sêCŸ≈£îe÷sY ùd‘·T|ü‹ ì]à+#ês¡T. ns¡$+<é X¯+ø£sY dü+^‘·+ Áù|ø£å≈£î\qT Äø£≥Tº≈£îH˚˝≤ ñHêïj·Tì ìsêà‘· #ÓbÕŒs¡T. ÁøÏwt dü‘êÔsY ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+∫q á ∫Á‘·+ ‘·«s¡˝ÀH˚ Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£îsêqT+~.


10

qe+ãsY 23 X¯ìyês¡+ 2013

ÄkÕÿsY nyês¡T\ ¶ T

ÄkÕÿsY ` 5

˝≤dt @+õ˝Ÿ‡˝Àì _˝Ÿyº ÷Ó sY Vü≤√≥˝Ÿ˝À ø£qTï\ |ü+&ÉTe>± »]–q Hê\T>∑e ÄkÕÿsY nyês¡T¶\ Á|ü<ëH√‘·‡e+˝À ªdæeTsêHéμ ñ‘·eÔ T ∫Á‘·+>±H˚ ø±≈£î+&Ü n‘·´~Ûø£ Hê$TH˚wqü T¢ bı+~q dæìe÷>± ≈£L&Ü ì*∫+~. ñ‘·eÔ T q≥T&ç>± ª m Á|ò” k˛˝Ÿª ∫Á‘·+˝Àì q≥q≈£ î >±qT *jÓ ÷ q˝Ÿ uÒ Ø yÓ ÷ sY ÄkÕÿsY |ü ⁄ s¡ k Õÿsêìï n+<äT≈£îHêï&ÉT. ñ‘·ÔeT q{Ï>± $THén+&é _˝Ÿ ∫Á‘·Hêj·TøÏ y˚TØ Á&Óds¢ü Y nyês¡T¶ n+<äT≈£î+~. ñ‘·eÔ T Ád”ÿHéù|¢ nyês¡T¶ dæeTsêHé ∫Á‘êìøÏ |üì #˚dqæ Vü≤yêsY¶ ádtÁº ã÷ø˘ n+<äT≈£îHêï&ÉT. 1931qe+ãsY 10q »]–q á nø±&ÉMT nyês¡T¶\ Á|ü<ëH√‘·‡yêìøÏ ˝≤¬sHé‡Á>±+{Ÿ Vü‰»s¡j·÷´&ÉT. dæeTsêHé ∫Á‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT yÓd”¢ s¡T¬>¢dt, s¡#·q m+&Ü ô|òs“¡ sY, á ∫Á‘·+˝À Ç+ø± ]#Ûs· &¶Y øç ‡˘ , Ǭs˙ &ÉTHÓï, Çôdº©¢ f…\Æ sY\T Á|ü<ëÛ q bÕÁ‘·\˝À q{Ï+#ês¡T. yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·sT¡ yêsTT... ( $uÛ»Ñ qô|’ õy√j·T+ |æ*y¢ TÓ T>∑\Z T )

Çø£ $uÛ»Ñ q $wüjT· +˝À >∑‘· kÕ+Á|ü<ëj·÷\qT bÕ{Ï+#ê\qï ñ<˚X› +¯ @B ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+˝À ñqï≥T¢ ‘√#·&+É ˝Ò<Tä . Ä]ºø˝£ Ÿ 3 Á|üø±s¡+ bÕs¡y¢ TÓ +≥T ÄyÓ÷<ä+‘√ sêÁcÕºìï $uÛõÑ +#ê\+fÒ Ä sêÁwüº nôd+;¢ ÄyÓ÷<ä+ ‘·|Œü ìdü] ø±<äT. n+<äT˝À me]ø° m˝≤+{Ï dü+<˚V≤ü + ˝Ò<Tä . nsTT‘˚ Ä Ä]ºø˝£ qŸ T ñ|üj÷Ó –+∫ dü«‘·+Á‘·´ uÛ≤s¡‘· <˚X+¯ ˝À sêÁcÕº\ $uÛ»Ñ q »]–q <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. mkՇ؇, @ø±_ÛÁbÕj·TkÕ<Ûqä , nôd+;¢ ÄyÓ÷<ä+ Çy˚ Ç|üŒ{Ï es¡≈L£ sêÁcÕº\ $uÛ»Ñ q≈£î nqTdü]+∫q |ü<‘ Δä T· \T. Ç|ü⁄Œ&ÉT ˇø£ÿ Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ $wüjT· +˝À e÷Á‘·yT˚ øπ +Á<ä+˝À ø±+Á¬>dt H˚‘è· ‘·«+˝À ñqï j·T÷|”@ Á|üuTÑÛ ‘·«+ >∑‘· kÕ+Á|ü<ëj·÷\≈£î _Ûqï+>± eTT+<äT≈£î yÓfi≤fl\ì uÛ≤$düTqÔ ï~. n~ düV≤ü »+>±H˚ $uÛ»Ñ qqT e´‹πsøÏdTü qÔ ïyê] nuÛ´Ñ +‘·sê\≈£î, ÄÁ>∑V‰ü ìøÏ ø±s¡DeTÚ‘·Tqï~. ndü\T $uÛ»Ñ q Á|üÁøÏjT· qT Ç+‘· y˚>+∑ >± eTT–+#ê*‡q nedüsy¡ T˚ $T≥qï~ sê»ø°jT· $X‚w¢ ≈ü î£ \ MTe÷+dü. $uÛ»Ñ q e\¢ ˝≤uÛqÑ cÕº\ e÷f…˝≤ ñHêï....Ä $uÛ»Ñ q ø±s¡D+>± Á|üu≤Û $‘·eTj˚T´ nìï esêZ\ (ùdºø˘ Vü≤√\¶s‡Y ) yê] n_ÛÁbÕj·÷\q÷ rdüTø√e\dæq ø£˙dü dü÷Á‘êìï ôd’‘+· $düà]+∫ Á|üÁøÏjT· qT eTT–+#ê*‡q ‘=+<äs¡ @eT≥qï~ yê] Á|üX¯ï. |”≥eTT&ç>± e÷]q ôV’≤<äsêu≤<é n+X¯+˝À düŒwüºyÓTÆq |ü]cÕÿs¡+ #·÷|ü≈î£ +&Ü, qB»˝≤\ $uÛ»Ñ q $wüjT· +˝À Ç|üŒ{Ïøπ bıs¡T>∑TsêÁcÕº\‘√ ñqï düeTdü´\≈£î ‘√&ÉT Ç|ü⁄Œ&ÉT $uÛ»Ñ q‘√ ‘·˝‘ … Ô˚ düeTdü´\ô|’ $düè‘ Ô y· TÓ qÆ #·sá ≈£î ‘ê$e«≈£î+&Ü m+<äTø° |üsT¡ >∑qï~ sê»ø°jT· $X‚w¢ ≈ü î£ \qT ôd’‘+· y˚~dÛ Tü qÔ ï Á|üXï¯ . #Ûr· dÔ >t &∑ éÛ @sêŒ≥T ø±s¡D+>± Ä sêÁwü+º ˝À ô|#·Ã]*¢q qø£‡˝Ÿ‡ düeTdü´qT |ü]>∑Dq˝ÀìøÏ rdüT≈£î+fÒ uÛ$Ñ wü´‘Y‘√ sêÁwü+º ˝À ≈£L&Ü rÁeyê<ä+ ˇø£ ô|<ä› düeTdü´>± e÷πs Á|üe÷<ä+ ñ+<äqï~ kÕø屑·÷Ô eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ #ÓãT‘·Tqï dü+>∑‹. sêÁwüº $uÛ»Ñ q e\¢ Çs¡T ÁbÕ+‘ê\T (‘Ó\+>±D, d”e÷+Á<Û)ä Çã“+<äT\T m<äTs=ÿqø£ ‘·|Œü <äqï~ d”m+ øÏsD ¡ Y $X‚w¢ D ü . Çe˙ï ˇ¬ø‘·TÔ nsTT‘˚ 371&ç $uÛ»Ñ q Á|üÁøÏjT· ≈£î ô|<ä› nes√<Û+ä >± ñ+≥T+<äqï~ k˛*dæ≥sY »qs¡˝Ÿ yêVü≤qe‹ ôd’‘+· #ÓãT‘·Tqï e÷≥. ñ<√´>±\ ø£\Œq Ç‘ê´~ n+XÊ\˝À ÁbÕ+rj·T ndüe÷q‘·\qT ‘=\–+#˚+<äT≈£î Á|ü‘´˚ ø£+>± sêÁwü+º ø√düyT˚ sêC≤´+>∑+˝À bı+<äT|ü]∫q 371&çì düe]+#· ≈£î+&Ü $uÛ»Ñ q Á|üÁøÏjT· düC≤e⁄>± kÕ>∑<qä ï~ Hê´j·Tì|ü⁄DT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç<˚ ø±≈£î+&Ü ñeTà&ç eTÁ<ëdüT sêÁwü+º qT+∫ Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ $&çe&çq|ü⁄Œ&ÉT ÁbÕ+‘ê\ eT<Û´ä $uÛ<Ò ë\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î ôV’≤<äsêu≤<é sê»<Ûëì>± n≥T d”e÷+Á<ÛTä \T ≈£L&Ü n+^ø£]+#˚+<äT≈£î ˇ|æŒdü÷Ô ôV’≤<äsêu≤<é˝À øπ +ÁBj·T $X¯«$<ë´\j·T+ @sêŒf…+Æ ~. Ç|ü⁄Œ&ÉT sêÁwüº $uÛ»Ñ q »]–‘˚ ôV’≤<äsêu≤<é ôd+Á≥˝Ÿ e]‡{°ô|’ d”e÷+Á<ÛTä \T Vü≤≈£îÿ\T m˝≤ e<äT\T≈£î+{≤s¡T? á Á|üXï¯ \˙ï ‘ÓsM¡ T<ä≈î£ edüTqÔ ï H˚|<ü ´ä∏ +˝À M{ÏøÏ n+<ä]ø° ÄyÓ÷<äj÷Ó >∑´yÓTqÆ |ü]cÕÿsêìï #·÷|ü≈î£ +&Ü eTT+<äT≈£î yÓfifl¯ &É+ øπ +Á<ä+˝Àì j·T÷|”@ Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ ø£‹MÔ T<ä kÕeTT e+{Ï<.˚ á $wüj÷· ìï Jy√m+, Vü≤√+XÊK esêZ\T Ç|üŒ{Ïøπ n+‘·s‘ Z¡ · dü+uÛ≤wüD˝À¢ n+^ø£]düTÔ HêïsTT. n˝≤π> Çø£ÿ&ç<ëø± e∫à $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·Tô|’ yÓqø£&ÉT>∑T y˚ùdÔ ø±+Á¬>dt Á|ü‹wüº≈£î eT#·Ã edüT+Ô <äqï Ä+<√fi¯q bÕغ ôV’≤ø£e÷+&é˝À ø£ì|ædTü qÔ ï~. nsTT‘˚ á $wüjT· +˝À Ç≥T d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>dt H˚‘\· qT ˇ|æŒ+#˚+<äT≈£î HêHê‘·+{≤\÷ |ü&TÉ ‘·Tqï|üŒ{Ïø° n~ n+‘· düT\Te⁄>± kÕ<Û´ä eTj˚T´ n+X¯+>± ø£ì|æ+#·&+É ˝Ò<Tä . n<˚ düeTj·T+˝À @ e÷Á‘·+ d”e÷+Á<ÛTä \ ˇ‹Ô&øç Ï ˝§+–q≥T¢>± ø£ì|æ+∫Hê ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T n–ZMT<ä>T∑ –Z\eTj˚T´ |ü]dæ‘ ú T· \T ø±qedüTHÔ êïsTT. yÓTT‘·+Ô >± kı+‘· bÕغ˝ÀH˚ @ø±_ÛÁbÕj·T kÕ<Ûqä ˝Ò≈î£ +&Ü sêÁwü+º ˝Àì nìï bÕغ\T, nìï ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\ Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\q÷ dü+‘·è|æÔ |ü]#˚˝≤ $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T‘√ πø+Á<ä+ m˝≤ eTT+<äT≈£î yÓfi¯ó‘·T+<äqï~ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚! <äXÊu≤›\T>± yÓqTø£u≤≥T≈£î >∑Ts¡j÷· ´eTqï y˚<qä ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ yê]~ ø±>±....mH√ï ‘ê´>±\T #˚dæ ôV’≤<äsêu≤<é n_Ûeè~ΔøÏ bÕ≥T|ü&qç ‘·eTqT Ä q>∑s+¡ qT+∫ <ä÷s¡+ #˚kÕÔsê nqï Äy˚<äq d”e÷+Á<ÛäT\~. Çs¡T ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\÷, ôd+{ÏyTÓ +≥÷¢ <Óã“‹q≈£î+&Ü, XÊ+‹uÛÁÑ <ä‘\· ≈£î $|ò÷ü ‘·+ ø£\T>∑≈î£ +&Ü á düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê*‡q nedüs+¡ m+‘ÓH’ ê ñ+~.

uÛ≤s¡‘·s¡‘êï\T

dü∫Hé... dæmHéÄsY sêe⁄

<˚X¯ n‘·T´qï‘· |ü⁄s¡kÕÿs¡+ uÛ≤s¡‘·s¡‘·ï. ˇπø s√E Ä |ü⁄s¡kÕÿs¡+ n+<äT≈£î nìï $<Ûë\T>± ns¡TΩ˝…’q Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\qT e]+∫+~. yê]˝À ˇø£s¡T ÁøϬø{Ÿ >±&é>± n_Ûe÷qT\ Vü≤è<äj·÷\˝À XÊX¯«‘·+>± ø=\Te⁄B]q dü∫Hé, eTs√ e´øÏÔ s¡kÕsTTø£ XÊÁdüÔy˚‘·Ô dæmHéÄsYsêe⁄. Çs¡Te⁄s¡÷ yê] yê] s¡+>±\˝À ÄDÏeTT‘ê´˝Ò. uÛ≤s¡‘·sêï˝Ò.

dü∫Hé 16 @fi¯fl ej·TdüT‡˝À n+‘·sê®rj·T ÁøÏø¬ {Ÿ Äs¡+_Û+∫q dü∫Hé....24 @fi¯fl bÕ≥T 22 >∑C≤\ |æ#HY ˚ ‘·q Á|ü|ü+#·+>± e÷s¡TÃ≈£îHêï&ÉT. |üs¡T>∑T\ es¡<ä bÕ]+#ê&ÉT. e+<ä ôd+#·Ø\‘√ Á|ü|ü+#·+˝À mes¡÷ ø£\˝À ≈£L&Ü }Væ≤+#·˝ìÒ <ëìï düTkÕ<Û´ä + #˚XÊ&ÉT. n‘·ì ÁøÏø¬ {Ÿ ÁbÕMD≤´ìøÏ Á|ü|+ü #·+ yÓTT‘·+Ô <ëk˛Vü≤eT+~. ÁøϬø{Ÿ n+fÒ ‘Ó*j·Tì yê]øÏ ≈£L&Ü Ä Ä≥˝Àì kı>∑düTqT ‘·q u≤´{Ï+>¥ <ë«sê #·÷|æ+#ê&ÉT. πøe\+ dü∫Hé ø√düy˚T ÁøϬø{Ÿ #·÷ùdyêfi¯óflHêïs¡+fÒ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<äT. á Áø£eT+˝À n‘·qT mH√ï ]ø±s¡T\¶ T ã<ä\› T ø={≤ºsT¡ . ≥qTï\ |üsT¡ >∑T\T sêã{≤º&TÉ . nsTTHê e´øÏ>Ô ‘ ∑ · dü+kÕÿs¡+ $wüjT· +˝À uÛ≤s¡‘· dü+Á|ü<ëj·÷\≈£î nqT>∑TD+>± m+‘· m~–Hê ˇ~π> ñHêï&ÉT. e´øÏ‘ Ô «· + $wüjT· +˝À yÓTT‘·+Ô Á|ü|+ü #êìπø Ä<äsÙ¡ +>± ì*#ê&ÉT.

dæmHéÄsYsêe⁄ s¡kÕsTTìø£ XÊÁdü+Ô ˝À ~>∑»Z +. ‘·q |ü]XÀ<Ûqä \‘√ <˚X¯ Á|ü‹wüqº T n+‘·sê®rj·T kÕúsTT˝À >∑D˙j·T+>± ô|+∫q e´øÏ.Ô 1934 pHé 30q u…+>∑fiS¯ s¡T˝À »ìà+∫q ∫+‘êeTDÏ Hêπ>X¯ sêeT#·+Á<äsêe⁄ (dæmHéÄsY sêe⁄) yÓTÆdü÷s¡T $X¯«$<ë´\j·T+˝À s¡kÕsTTq XÊÁdüÔ+˝À &çÁ^ rdüT≈£îHêïs¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· u…Hês¡dt Væ≤+<ä÷ $X¯«$<ë´\j·T+˝À myÓTàd”‡ |üP]Ô #˚XÊs¡T. nyÓT]ø±˝Àì Á|ü‹cÕº‘à· ø£ $X¯«$<ë´\j·T+ |òsü ÷¡ ´› j·T÷ìe]‡{° qT+∫ &Üø£sπº {Ÿ n+<äT≈£îHêïs¡T. uÀ<Ûqä qT eè‹Ô>± m+#·T≈£îì 1963 qT+∫ ø±q÷ŒsY ◊◊mdtd˝” À n<Ûë´|ü≈î£ &ç>± |üì #˚XÊs¡T. n+‘˚Hê....Äj·Tq |ü]XÀ<ÛHä ê s¡+>∑+˝À #˚dqæ ø£èwæì >∑T]Ô+∫ Á|ü|+ü #·yê´|ü+Ô >± <ë<ë|ü⁄ 60 j·T÷ìe]‡{°\T Äj·Tq≈£î &Üø£sπº {Ÿ Á|ü<ëq+ #˚XÊsTT. ì‘·´ |ü]XÀ<Û≈ä î£ &Óq’ &Üø£sº Y dæmHéÄsYsêe⁄ 1500 |ü]XÀ<ÛHä ê |üÁ‘ê\qT, 45 ôd’H‡é Á>∑+<∏ë\qT sêXÊs¡T. VüA>¥‡, Ç+&çjT· Héôd’H‡é , bÕø˘ H√u…˝Ÿ Á>∑V”≤‘· nãT›˝Ÿ ø£˝≤+ |ü⁄s¡kÕÿsê\qT n+<äT≈£îHêïs¡T. |ü<äàÁo, |ü<äàuÛÑ÷wüDY nyês¡T¶\qT ≈£L&Ü n+<äT≈£îqï dæmHéÄsYsêe⁄ ‘·q ◊<äT <äXÊu≤›\ |ü]XÀ<Ûøä £ J$‘·+˝À bÕ]ÁXÊ$Tø£ Á|ü>‹ ∑ øÏ n‘·´+‘· ñ|üj·TTø£ÔyÓTÆq mH√ï ø=‘·Ô Ä$wüÿs¡D\T #˚XÊs¡T.


11

qe+ãsY 23 X¯ìyês¡+ 2013

q+ãsYeHé ô|& ò sπÉ wüHé nì|æ+#·Tø√yê*: <ëdü] #êe⁄ bı<äT|ü⁄:

m˙ºÄsY dæ˙ ø±]àø£ uÛeÑ q+ sêh |ò*æ + Ç+&ÉÁd”º m+bÕ¢sTTdt ø=‘·Ô uÛeÑ q ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ <äsÙ¡ ø£s‘ ¡ ï· , j·TTes¡‘ï· #˚‘T· \ô|’ »]–+~. á ÁbÕ+>∑D nedüsê\ø√dü+ »eTTq j·÷uÛ…’y˚\T, sêe÷Hêj·TT&ÉT \ø£å, XÊ´+Á|ükÕ<és¬ &ç¶ \ø£så ÷¡ bÕj·T\T n+<ä#X˚ Ês¡T. <äs¡Ùø£s¡‘·ï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |òæ*+ô|ò&ÉπswüHé≈£î dü«+‘· uÛÑeq+ nH˚~ ø=H˚ïfi¯¢ ø£\.. Ä ø£\ Ç|üŒ{ÏøÏ HÓs¡y˚]q+<äT≈£î dü+‘√wü+>± ñ+~.

Áø£eT•ø£D å ≈£î e÷s¡Tù|¬sq’ eTq ô|ò&sπÉ wüHé Çø£ô|’ q+ãsY eHé ô|ò&sπÉ wüH>é ± ù|s¡T ‘Ó#T· Ãø√yê\ì nHêïs¡T. u≤\j·T´ m˙ºÄsY ù|s¡T á uÛeÑ HêìøÏ ô|{Ïqº +<äT≈£î m+‘·>±H√ dü+‘√wædTü qÔ ï≥Tº #Óù|Œs¡T. ô|ò&sπÉ wüHé n<Û´ä ≈£îå \T ø=eTs¡ yÓ+ø£fÒwt, eTTK´ø±s¡´<ä]Ù sêCÒX¯«s¡¬s&ç¶, ã÷s¡T>∑T|ü*¢ •esêeTø£èwüí, |üs¡#·÷] >√bÕ\ø£èwüí eTTqï>∑T dæ˙ Á|üeTTKT\T á ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

n‹e˝Ò ndü÷j·T|ü&˚ y˚<ë+‘·kÂ+<äs¡´+ Äj·Tq

Ns¡ø£&ç‘˚ Ä Ns¡πø n+<ä+ e#˚Ã~. Äj·Tq Ád”Ô y˚w<ü ëÛ s¡D˝À n_ÛqsTTùdÔ Ä kÂ+<äs´¡ +, kÂ≈£îe÷s¡´+, Ä ôVAj·T\T, e>∑\T Ád”Ô\πø ndü÷j·T ø£*π>˝≤ ñ+&˚$. Äj·Tq ù|s¡T y˚<ë+‘·+ dü‘´· Hêsêj·TD X¯sà¡ . ñcÕ|ü]Dj·T+, >=\¢ø˝£ ≤|ü+, $Á|üHêsêj·TD, yÓ÷Væ≤˙ s¡Tø±à+>∑<,ä yÓ÷Væ≤˙ uÛkÑ ÕàdüTs¡, X¯•sπ U≤ |ü]Dj·T+.... á qè‘·´s¡÷|üø±\ìï{Ï˝Àq÷ Ád” y˚w<ü ëÛ s¡D≈£î ˇø£ Á|ü‘´˚ ø£‘· ñ+~. yê{ÏøÏ Ä Á|ü‘˚´ø£‘·qT ÄbÕ~+∫+~ ≈£L∫|üP&ç qè‘ê´ìï n+‘·sê®rj·T kÕúsTTøÏ rdüT≈£îyÓ[flq y˚<ë+‘·+ dü‘´· Hêsêj·TD X¯sà¡ . qè‘·´s¡÷|üø±\ ˝À Ád”Ô y˚cÕìøÏ y˚<ë+‘·+ dü‘´· Hêsêj·TD X¯sà¡ n_Ûqj·T+ nì‘·s¡ kÕ<Û´ä + nqï Ø‹˝À ñ+≥T+~. eTTK´+>± uÛ≤e÷ø£˝≤|ü+˝À dü‘´· uÛ≤eT bÕÁ‘·qT ÄeT÷˝≤Á>∑+ Äø£[+|ü⁄ #˚düT≈£îì n_ÛqsTT+∫q rs¡T n<äT“¤‘·+. $eTs¡Ù≈£î\ Á|üX¯+dü\qT n+<äT≈£îqï Äj·Tq≈£î ø=‘·Ô>± m˝≤+{Ï ñ|üe÷Hê\÷ nedüs¡+˝Ò<äT. Äj·Tq≈£î Äj·TH˚ kÕ{Ï. dü‘·´uÛ≤eT˝Àì nVü≤+, Áoø£èwüßíìô|’ ñqï nbÕs¡ Áù|eT, düe‘·T\‘√ Äj·Tq nqTsê>±ìï |ü+#·Tø√e\dæ edüTqÔ ï+<äTq yê]ô|’ ndü÷j·T Ç˝≤ nìï uÛ ≤ yê\q÷ ‘· q uÛ Ñ + –eT\˝À kÕøå ± ‘· ÿ ]+∫ y˚ < ë+‘· dü‘´· Hêsêj·TD X¯sà¡ Ád”Ô y˚w<ü ëÛ s¡D˝À ‘·q≈£î ‘êH˚ kÕ{Ï nì ìs¡÷|æ+#·T ≈£îHêïs¡T. ì»+>± Ád”˝Ô Ò Ä y˚w<ü ëÛ s¡D #˚dHæ ê y˚+<ë+‘·+>±s¡+‘· u≤>± n_ÛqsTT+#·˝Òs¡qï Á|üX¯+dü\qT n+<äT≈£îHêïs¡T. Äj·Tq Ns¡ø£≥Tº Ä&Éyê]πø ndü÷j·T ø£*–+#˚+‘· eTH√Vü≤s¡+>± ñ+&˚~. <ë<ë|ü⁄ |ü~y˚\≈£îô|’>± Á|ü<äs¡Ùq*∫Ãq y˚<ë+‘·+ dü‘·´Hêsêj·TD X¯s¡à≈£î |ü+&ç‘T· \T, bÕeTs¡T\T nqï ‘˚&Ü ˝Ò≈î£ +&Ü nìï esêZ\ qT+N Á|üX+¯ dü\T

yÓ\T¢y‘ Ó êÔjT· +fÒ n‹X¯j÷Ó øÏÔ ø±H˚ ø±<äT. ˇø£ kÕ] Á|ü<sä Ù¡ q nq+‘·s+¡ Äj·Tq n_Ûqj·T øöX¯˝≤ìøÏ eTT>∑T&Δ ’Ó ˇø£ ô|<ä› eTìwæ Äj·Tq yÓT&É˝À <ä+&É y˚XÊ&ÉT. n<˚ ø±s¡´Áø£e÷ìï MøÏ+å #˚+<äTø£ e∫Ãq dü<sä T¡ ô|<äe› Tìwæ uÛ≤s¡´ ø√|ü+‘√ s¡–*b˛sTT+~. ‘·q uÛÑs¡Ô eTs√ Ád”Ô yÓT&É˝À <ä+&É y˚j·T&Éy˚T$T≥ì nÁ>∑Vü≤+‘√ }–b˛sTT+~. Ä ‘·s¡Tyê‘· dü+>∑‹ ‘Ó\TdüT≈£îì ø£eå ÷|üD ø√]+~. eTVæ≤fi¯\øπ X¯è+>±s¡ bÕsƒê\T HÓsπ Œ+‘· kÕúsTT˝À y˚<ë+‘·+>±] Ád”Ô y˚wü<Ûës¡D n_Ûqj·T+ ñ+&˚~. m+<äs√ eTVæ≤fi¯\T Äj·Tq Ns¡ø≥ £ Tº˝Àì n+<ä+ s¡V≤ü dü´+ #Ó|Œü eTì y˚&TÉ ≈£îHêï s¡+fÒH˚ Äj·Tq bÕÁ‘·b˛wüD, n\+ø£sD ¡ $wüjT· +˝À m+‘· ÁX¯<Δä rdüT≈£îH˚ yês√ ns¡eΔ TÚ‘·T+~. @&Ü~ ej·TdüT˝ÀH˚ ‘·+Á&çøÏ ø√˝ÀŒsTTq y˚<ë+‘· dü‘´· Hêsêj·TD X¯sà¡ ≈£î Hê≥´+˝À ‘=* >∑Ts¡Te⁄ nqï>±πs. Ä ‘·sT¡ yê‘· ∫+‘ê ø£èwüeí T÷]Ô>±] e<ä› •ø£D å bı+<ës¡T. ≈£L∫|üP&ç Á>±eT+˝ÀH˚ |ü ⁄ {Ï º ô|]–q Äj· T q J$‘êqï+‘ê ≈£ L ∫|ü P &ç qè‘ê´ìπ ø ø±{≤sTT+#ês¡T. nj·Tq ndüe÷q Á|ü‹uÛÑ≈£î eTT>∑TΔ˝…’ ‘=* Á|ü<Ûëì »eVü≤sê¢˝Ÿ HÓÁVüA, ‘=* sêÁwü|º ‹ ü düsπ «|ü*¢ sê<Ûëø£èwü,í m˙ºsêe÷sêe⁄, nãT›˝øŸ ˝£ ≤yéT, |ü<ëàdüTÁãeTDÏjT· yéT e+{Ï yês¡T m+<äs√ Äj·Tq≈£î n_Ûe÷qT\T>± e÷]b˛j·÷s¡T. dü«j·T+>± ≈£L∫|üP&ç˝À yÓ+ø£≥s¡eTD Hê≥´eT+&É*ì @sêŒ≥T #˚dæ ≈£L∫|üP&ç Hê≥´+˝À •ø£D å Ç#êÃs¡T. ≈£L∫|üP&ç qè‘·´Ø‹ì Áb˛‘·‡Væ≤+#˚ $wüj·T+˝À Á|üuÛÑT‘ê«\ qT+∫ dü¬s’q düVü≤ø±s¡+ ˝Ò<äì Äj·Tq m+‘·>±H√ Äy˚<äq #Ó+<˚yês¡T. J$‘ê+‘·+ ≈£L∫|üP&ç qè‘·´Ø‹ì ñqï‘· kÕúsTTøÏ rdüT≈£îyÓfifl‚ +<äTøπ ø£èwæ #˚dqæ Äj·Tq es¡+Δ ‹ dü+<äs“¡ +¤ >± ìyêfi¯ó\]Œdü÷.Ô ...

qè‘·´+ #˚d÷ü HÔ ˚ ø±\+ #˚kÕÔqT {≤©e⁄&é, u≤©e⁄&é, ø√©e⁄&é Ç+ø± nH˚ø£ ÁbÕ+rj·T uÛ≤cÕ ∫Á‘ê\πø ø±ø£ »|ü˙dt uÛ≤cÕ ∫Á‘ê\≈£î ≈£L&Ü qè‘·´ <äsÙ¡ ø£‘«· + eVæ≤+∫q •eX¯+ø£sY e÷kÕºsìY Ç+≥πsïwüq˝Ÿ >√¢ã˝Ÿ Á≥dt|º d” t dü+düú >ös¡e &Üø£sπº {Ÿ‘√ dü‘ÿ· ]+∫+~. á dü+<äs“¡ +¤ >± e÷kÕºsY e÷{≤¢&TÉ ‘·÷.. ‘·q n_Ûeè~ΔøÏ ‘√&ÉŒ&çq <äsÙ¡ ø£ ìsêà‘·\≈£î, Hê‘√{Ï yê]øÏ n+<ä]øÏ n_Ûq+<äq\T #Ó|Pü Ô á |ü⁄s¡kÕÿs¡+ yês¡+<ä]øÏ #Ó+<äT‘·T+<äì •eX¯+ø£sY ‘Ó*bÕs¡T. y˚sπ mìï uÛ≤wü˝À¢ #˚dqæ |üŒ{Ïø° ‘Ó\T>∑T ∫Á‘·|]ü ÁX¯eT‘√ Hê nqTã+<Û+ä $&ÉBj·T˝Òì~. qè‘·´y˚T Hê Äs√ÁbÕD+, qè‘·´+ #˚dü÷ÔH˚ eTs¡DÏ+#ê\H˚~ Hê ø√]ø£ n+≥÷ ñ<˚«>±ìøÏ ˝Àqj·÷´s¡T. eT>∑BÛs¡˝À sê»eTÚ[‘√ ø£*dæ #˚dæ C≤rj·TkÕúsTT nyês¡T¶ bı+<ëqT. Ç|ü⁄Œ&ÉT u≤VüQã*˝À ≈£L&Ü #˚j÷· \ì ñ+<äì Äj·Tq eTqdüT˝Àe÷≥ #ÓbÕŒs¡T.

|ò˝ü ≤Hê q÷´dt | ù |üsT¡ Ä|òd ” Tü øÏ >∑+>± uÛy Ñ êì |ü‹ Á ø± | Á øü ≥ £ q Çyê«\H˚ ñ<˚X› +¯ ‘√ yÓ[fl+~. | Á øü ≥ £ q Ä|òd ” Tü y˚TH˚»s¡T | ô <ë›$&çï >∑Ts¡T| Ô { ü ºÏ #ÛêjYT ‘Ó|Œæ +∫ $yêsê\&ç>π &ÉT... #Ó|Œü e÷à @+ø±yê*? ªªe÷yê] <äX¯ ~qø£sà¡ bòı{À‘√ düV‰ü yÓj÷ · ´*.. ø=+#Ó+ sπ ≥T ‘·≈î£ ÿej˚T´˝≤ #·÷&É+&ç.μμ | Á d ü Tü ‘Ô +· m+‘· ñ+~ MT <ä>sZ∑ ?¡ ªªmqô|’ò s¡÷bÕj·T\THêïjT· +&ç.μμ düsπ m+‘√ y˚T≥s¡T sê<äT.. nsTTHê sêdæe«+&ç, #·÷kÕÔqT. &Üø£sº Y X¯+ø£sY sêe⁄ >±s¡T |üse ¡ T|ü~+#ês¡T. nì ≈£î| ¢ +Ôü >± y Á êdæ Ç#˚Ãd+æ ~. y˚TH˚»s¡T ø±düÔ njÓ÷´ nì|æ+∫ ªª |òsü ê«˝Ò<e ä ÷à s¬ +&ÉT eT÷&ÉT yê´ø±´\T sêdüTø√ |òsπü < ¢ Tä .μμ nì düb˛s¡Tº #˚XÊ&ÉT. ø±düÔ yÓTTVü≤e÷≥+>±H˚ ø±–‘·+ rdüT≈£îì eT∞fl sêdæ ‹]– y˚TH˚»s¡T #˚‹øÏ∫Ã+~ >∑+>± uÛ^Ñ s¡B∏ düe÷qTsê\T! #·~$‘˚ ªª&Üø£sº Y X¯+ø£sY sêe⁄ >±s¡T |üse ¡ T|ü~+#˚sT¡ .. ø±s¡÷, Ç\÷¢ neTàø±ìøÏ>\∑ e⁄ ` dü+| Á ~ ü +#·>\∑ s¡T.μμ

$~Û ã©j·T+! kÕ«$T |ü]|üPsêíq+<ä ãdüT˝‡ À | Á j ü ÷ · D+#˚dTü +Ô fÒ | Á øü ÿ£ H=∫à ≈£Ls¡TÃHêï&TÉ . m+.mdt. Hêsêj·TD #˚‹˝À q÷´dt | ù |üsT¡ ` kÕsêsTT yêdüq >∑T|ü⁄ŒeT+{À+~. #=ø±ÿ ∫]– e÷dæb˛sTT ñ+~. #=ø±ÿ ˝À|ü* ã˙qT˝À+∫ dü>+∑ U≤∞#˚dq æ d”kÕ ø£qã&ÉT‘√+~.. #=ø±ÿ CÒãT˝À+∫ yê&çb˛sTTq eT˝…< ¢ +ä &É ˇø£{.Ï . kÕ$TJ #ê˝≤ s√‘·>± | ô fÒ& º TÉ eTTK+.. ø±˙ #ê˝≤ d”]j·Tdt>± | ù |üsT¡ #·<Tä e⁄≈£î+≥÷ ≈£Ls¡TÃHêï&TÉ m+.mdt., ø±ùd|ü{øÏ Ï dü&H Ó >é ± kÕ«MTJì n&ç>π &ÉT.. ªø°fiH ¢¯ =|ü⁄Œ\T m+<äTø=kÕÔjTY >∑Ts¡÷?μ ªHêj·THê $#·Ã\$&ç>± ‹]– #Ó&bç ˛&É+, o\dü+|ü<ä ˝Òøb£ ˛e&É+, n‹>± ‘Á ê>∑&+É , ‘√{Ï eTqTwüß\ |ü≥¢ >ös¡e+ ˝Òøb£ ˛e&É+` Ç˝≤{Ï ø±s¡D≤\ e\¢!μ m+.mdt. @<√ >=DT≈£îÿì ‘·q e÷Hêqï | ù |üsT¡ ˝À ©qeTsTT b˛j·÷&ÉT. bÕ|ü+ kÕ«$TJøÏ C≤˝Òd+æ ~... ªø£$ å T+#·T|ü⁄‘Á ê.. ìH˚ïeTsTTHê H=|æŒd ù .Ô Ç+‘·ø° mHêïfiì ¢¯ +N á ø°fi¢¯ H=|ü⁄Œ\‘√ u≤<Û| ä & ü TÉ ‘·THêïe⁄ Hêj·THê? m+.mdt ‘·\ì $~*+#˚&TÉ , >=+‘·T düe]+#·T≈£îHêï&TÉ ` ªHêU≤ÿ<äTkÕ«MT, Ç|ü⁄Œ&˚ | ù |üs√¢ #·÷XÊqT.. MT |”sêƒ ~Û|‹ ü düT+<äs# ¡ ‘’Ó H · ê´q+<äøÏ ø°fi¯¢yê‘·eTìμ!!


12

qe+ãsY 23 X¯ìyês¡+ 2013

eT+>∑fij ¯ ÷· q+ ‘=* bòı{À

n+>±s¡≈î£ &çô|’ |ü]XÀ<Ûqä \≈£î |üP]Ô>± dü«<˚o |ü]C≤„q+‘√ ÇÁk˛ Á|üjÓ÷–+∫q ªe÷yéTμ(e÷sY‡ Ä]“≥sY) s√<ädæ qT+∫ ‘=*kÕ]>± uÛÑ÷$T ∫Á‘êìï rdæ+~. n+<äT˝À Á|üdüTÔ‘·+ sêÁwüº+ô|’ $s¡T#·T≈£î|ü&ÉT‘·Tqï ôV≤˝…Hé ‘·TbÕHé ∫Á‘·+ ñ+~. e÷yéT |üìrs¡TqT, n+<äT˝Àì |ü]ø£sê\˙ï dü]>± |üì #˚düTÔHêïjÓ÷ ˝Ò<√ ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î ÇÁk˛ XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T #˚dæq Á|üj·T‘·ï+ |òü*‘·y˚T á ∫Á‘·+. ôV≤˝…Hé ‘·TbÕqT Á|üuÛ≤e+ sêÁwüº+˝Àì rs¡ ÁbÕ+‘ê\ô|’ m+‘· rÁe+>± ñ+≥T+<√ ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î á ∫Á‘·+ ≈£L&Ü m+‘·>±H√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ç+<äì XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T #Óù|Œs¡T. e÷yéT |üìrs¡TqT ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î #˚dæq ‘=* Á|üj·T‘·ïy˚T Ç+‘· n<äT“¤‘·+>± |òü*+∫+<äì yês¡T Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚ùds¡T.

Äq+<ä+, $cÕ<ä+, ∫s¡Tqe⁄«, ø£˙ï{Ï #ÓeTà ø£\>∑*dæq n|ü⁄s¡÷|ü dü+<äs¡“¤+, dü∫Hé M&√ÿ\T <äèX¯´+. 24 @fi¯ófl nsTT+~. dü∫Hé n+‘·sê®rj·T ÁøϬø{Ÿ˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻ. ÇH˚ïfi¯Sfl ÁøϬø{Ÿ n_Ûe÷qT\ >∑T+&ÓfiÀfl <˚e⁄&ç>± ø=\Tej·÷´&ÉT. á 24 dü+e‘·‡sê\÷ dü∫H˚ <˚X¯+˝À ÁøϬø{Ÿ≈£î ÄX¯... XÊ«dü>± ì*#ê&ÉT. ˇø√ÿ yÓT≥÷º m≈£îÿ‘·÷... Á_{Ïwt e\dü <˚XÊ\≈£î e÷Á‘·y˚T |ü]$T‘·yÓTÆq ÁøϬø{ŸqT $X¯«yê´|ü+Ô #˚dqæ |òTü q‘· ø£∫Ñ·+>± dü∫Hé<.˚ düsY Áu≤&éyTÓ Hé, düsY >±´Ø k˛ãsY‡, düsY ]#·sY¶‡, düT˙˝Ÿ >∑yêdüÿsY, ùwHéyêsYï... Ç˝≤ dü∫Hé≈£î eTT+<äT ≈£L&Ü ÁøϬø{ŸqT XÊ•+∫, XÊ«dæ+∫q Áø°&Üø±s¡T\T ñHêïs¡T. ø±˙ yê¬ses¡÷ dü∫Hé˝≤ yÓTT‘·Ô+ ÁøϬø{Ÿ Á|ü|ü+#êìπø ÁøϬø{Ÿ <˚e⁄&ç>± n_Ûe÷qT\ >∑T+&Ó˝À¢ ø=\Te⁄ Bs¡˝Ò<äT. 16 @fi¯fl q÷q÷>∑T MTkÕ\ ej·TdüT‡˝À n+‘·sê®rj·T ÁøϬø{Ÿ˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq dü∫Hé Ç|üŒ{Ï es¡≈£L ÁøϬø{Ÿ $Hê eTs√ Á|ü|+ü #·+ ˝Ò≈î£ +&Ü ã‹ø±&ÉT. ne÷à, HêHêï, uÛ≤s¡´ n+»*, |æ\\¢ T... Mfi¯fl+‘ê dü∫Hé≈î£ ÁøÏø¬ {Ÿ ‘·sê«‘˚. n+<äTøπ dü∫Hé˝ìÒ ÁøϬø{ŸqT eTq+ }Væ≤+#·˝ÒeTT. ÁøϬø{Ÿ ˝Òì dü∫Hé J$‘êìï n+»* }Væ≤+#·˝Ò<äT. nø£ÿ&ç <ëø± m+<äT≈£î dü∫Héπø n~ }Vü≤ø£+<äì $wüjT· +. n+<äTøπ $+&ûdt ˝≤dtº $¬ø{Ÿ |ü&bç ˛sTTq ø£åD+˝À rÁe uÛ≤y√<˚«>± ìøÏ ˝ÀHÓq’ dü∫Hé ø£+≥˙s¡T ô|{≤º&TÉ . ˇø£ÿ dü∫H˚Hê?... ùdº & ç j · T +˝À Ä≥qT Á|ü‘´· ø£+å >± ‹\øÏ+∫q 36 y˚\ eT+~.... {°M ôd≥¢≈£î n‘·T≈£îÿb˛sTTq ø√{≤¢~

ˇø√ÿ ]ø±s¡÷¶ ã<ä›\T ø=&ÉT‘·÷ ÁøϬø{Ÿ <˚e⁄&ç>± m~>±&ÉT. yÓTT‘·Ô+ uÛ≤s¡‘· C≤‹øÏ ÁøϬøfÒº eT‘·+>± e÷πsÃXÊ&ÉT dü∫Hé. n+<äTπø uÛ≤s¡‘Y˝À ÁøϬø{Ÿ ˇø£ eT‘·+. dü∫Hé ˇø£ <˚e⁄&ÉT. <˚X¯+˝À f…dtº e÷´#Y »s¡T>∑T‘√+<ä+fÒ Ä|ò”düT˝À¢ Vü‰»s¡T |ü\T#·>± ñ+≥T+~. ø±˝ÒJ˝À¢, dü÷ÿfi¯fl˝À¢ &ÉTe÷à ø=fÒº $<ë´s¡Tú\ dü+K´ #Ó|üŒqø£ÿπs¢<äT. Bq+‘·{Ïø° ø±s¡D+ ˇø£ÿfÒ... ˇø£ÿ&˚... dü∫Hé.

eT+~ ≈£L&Ü ø£+≥˙s¡T ô|{≤ºs¡T. ˝…C…+&é dü∫Hé≈£î ]f…Ƭsà+{Ÿ ˝Ò<Tä . Ç~ ø√{≤¢~ eT+~ dü∫Hé n_Ûe÷qT\ >∑T+&Ó #·|⁄ü Œ&ÉT. M&√ÿ\T Á|üd+ü >∑+ #˚d÷ü Ô ≈£L&Ü dü∫Hé |ü\Te÷s¡T¢ uÛ≤y√<˚«>±ìøÏ ˝Àqj·÷´&ÉT. ø£+{Ï yÓ+≥ ø±πs ˙{Ïì Ä|ü⁄ø√e&ÜìøÏ $|ò\ü j·T‘·ï+ #˚XÊ&ÉT. dü∫Hé H√{Ï yÓ+≥ e∫Ãq Á|ü‹ e÷{≤ Äj·Tq n_Ûe÷qT\ >∑T+&Ó\≈£î dü÷{Ï>± ‘êøÏ+~. ÁøϬø{Ÿ yÓTÆ<ëqy˚T J$‘·+>± >∑&ç|æq dü∫HéqT Çø£ yÓT<Æ ëq+ ˝À #·÷&É˝eÒ Tqï }ùV≤ yê]øÏ uÛ]Ñ +#·˝ìÒ ~>± nì|ædüTÔqï~. ....nsTTHê ‘·|üŒ<äT...... á eTT–+|ü⁄ nìyês¡´+. ÁøϬø{Ÿ˝À yÓTT>∑˝≤sTT˝≤+{Ï Áø°&Üø±s¡T&çøÏ n+‘·{Ï |òTü q M&√ÿ\T |ü*øπ +<äT ≈£î yê+K&˚ ùdº&j ç T· + y˚~ø¬ +’ ~. ;d”d◊” , eTT+u…’ ÁøÏø¬ {Ÿ nk˛dæjT˚ wüH,é b˛©düT dü+|òTü +.... dü∫Hé≈î£ Á{À|ò\” qT ãVü Q ø£ ] +∫ >ös¡ $ +#êsTT. ø√{≤¢ ~ n_Û e ÷qT\T ø£ ˙ ï{Ï ø£s# ¡ ê\q+‘√ >∑T+&Ó ãs¡TyÓøÿÏ +#ês¡T. »≥Tº düV≤ü #·sT¡ \T dü∫HéqT ‘·eT uÛTÑ C≤\ô|’ m‘·T≈Ô î£ ì yÓT<Æ ëqeT+‘ê ø£*j·T~]>±s¡T. 24 @fi¯fl bÕ≥T á 22 >∑C≤\ |æ#Y ‘·q J$‘·+ n+‘ê ÄÁø£$T+#˚d+æ <äì M&√ÿ\T Á|üd+ü >∑+˝À >∑<<Zä ä dü«s¡+‘√ #Ó|Œæ q dü∫Hé ‘·q ÁøÏø¬ {Ÿ Á|ükÕúq+˝À düV≤ü ø£]+∫q Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° ù|s¡Tù|s¡THê ø£è‘·»‘ „ \· T ‘Ó*bÕ&ÉT.e÷‘·è<˚y√uÛeÑ ...|æ‘è· <˚y√uÛeÑ ....Ä#ês¡´<˚y√uÛeÑ n+≥÷ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, >∑Ts¡Te⁄‘√ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ uÛ≤s¡´, |æ\¢\T düVü‰ n+<ä]˙ ù|s¡Tù|s¡THê ‘·\T#·T≈£îHêï&ÉT dü∫Hé. ‘·q≈£î ÁøÏø¬ {Ÿ˝À

zqe÷\T H˚]Œq >∑Ts¡Te⁄ nÁ#˚ø£sYqT düà]+#·T≈£îqï rs¡T ìs¡T|üe÷q+. 24 @fi¯fl ¬øØsY˝À mqï&É÷ u≤>± Ä&Üe⁄ nì Á|üX¯+dæ+#·ì >∑Ts¡Te⁄ n_Ûe÷Hêìï, Áù|eTqT, ÄbÕ´j·T‘·q÷ dü+|üP]Ô>± ns¡+Δ #˚dTü ≈£îqï e÷düsº Y u≤¢dsºü Y ªdüsY Ç|ü⁄Œ&ÓH’ ê yÓT#·Tà ≈£î+{≤sêμ nì >±s¡+>±, Áù|eT>± n&ç–q rs¡T dü∫Hé e´øÏ‘ Ô ê«ìï •Ks¡kÕúsTT˝À ì\u…{+ºÏ ~. ∫qï‘·q+˝À ‘·q≈£î e÷´#Y ÁbÕø°dº t ø√dü+ dü÷ÿ≥sYô|’ eTT+u…’ n+‘ê ‹|æŒq >∑Ts¡Te⁄≈£î n_Ûe÷qø√{Ï düeTø£+å ˝À ‘Ó*|æq ø£è‘·»‘ „ ê_Ûe+<äq+ quÛ÷Ñ ‘√ quÛ$Ñ wü´‹ nì #Ó|üŒe#·TÃ. ùdº&j ç T· +˝À dü∫Hé... dü∫Hé...dü∫Hé nqï ìHê<ë\ Vü≤√s¡T ‘·q #Óe⁄˝À¢ ‘·q }|æ] ñqï+‘· es¡≈£L e÷s√à>∑T‘·÷H˚ ñ+≥T+<äHêï&ÉT. ∫e]>± |æ#≈Y î£ qeTkÕÿs¡+ #˚dæ ÁøÏø¬ {Ÿ≈î£ ‘·T~ M&√ÿ\T |ü*ø±&ÉT. <ë<ë|ü⁄ ns¡>+∑ ≥ kÕ–q n‘·ì Á|üd+ü >∑+ kÕ>∑T‘·Tqï+‘· ùd|üP ...dü∫Hé...dü∫Hé n+≥÷ ìHê<ë\ Vü≤√s¡T.... nìï{Ïø° $T+∫ e÷≥\T˝Òì ∫qï y˚<qä ‘√ >∑T+&Ó ‘·&ç ø£+{Ïì #˚] u§≥Tº u§≥Tº>± ø±s¡T‘·Tqï nqTuÛ÷Ñ ‹. >±&é ‡ eTdt º _ Á π ø J.. ˝Ò ø £ b ˛‘˚ Á ø Ï ¬ ø {Ÿ >±&é ø Ï yêqÁ|dü +úü @$T{Ï? @+ u≤˝Ò<Tä .

˝≤+>¥*yé *{Ï˝Ÿ e÷düsº .Y

Editor: Dasari Narayana Rao, Printed and Published by him on behalf of Taraka Prabhu Publishers Private Limited, Printed at # 7/1, Industrial area, Azamabad, Hyderabad - 500 020. Phone : 040 - 27619999, 27622222

Issue6  
Issue6