Page 1

Uns erPr ogr amm

z urS t adt r at s wahl am 2 5 . Mai 2 01 4


I NHAL T Vor wor t

5

I . Wi r t s c haf t , Wi s s ens c haf tundT our i s mus–Gr undl agef ürz ukünf t i geE nt wi c kl ung

6

Ei neges undeWi r t s c haf tf ürei ns t ar k esMagdebur g

6

Di eWi s s ens c haf tal sEnt wi c k l ungs mot or

7

Magdebur gi nderMi t t eE ur opas

8

T our i s musal sWi r t s c haf t s f ak t or

8

I I . Bi l dungundSc hul e

1 0

Ganz t ags s c hul eundSc hul s oz i al ar bei t

1 0

L änger esgemei ns amesL er nen: Di eGemei ns c haf t s s c hul e

1 1

I nt egr at i onbei derBi l dung

1 1

I nk l us i v esL er nenundI nt egr at i ondur c hBi l dung

1 1

I nt er k ul t ur el l eEr z i ehung

1 2

Er wac hs enenbi l dungundber ui c heWei t er bi l dung

1 3

I I I . Soz i al eundwel t offeneSt adtMagdebur g

1 4

Bek ämpf ungv onAr mutal ss oz i al eVer ant wor t ung

1 4

Ar bei t s f ör der ungal sk ommunal eAuf gabe

1 4

Quar t i er s managements i c her n

1 5

GegenRec ht s e xt r emi s mus–F ürWel t offenhei tundT ol er anz

1 5

Gl ei c hber ec ht i gt esMagdebur g

1 5

Bek ämpf ungv onGewal tgegenF r auen

1 6

Bar r i er ef r ei esMagdebur g

1 6

Magdebur gi s tv i el f äl t i gundbunt

1 6

I V. L ebenmi tal l enGener at i onen–F ami l i enf r eundl i c heSt adtMagdebur g

1 7

Gut eKi nder bet r euungal sP ol i t i kf ürF ami l i en

1 7

Wohnenundauf wac hs en–L ebens r äumef ürF ami l i en

1 7

J ugendar bei t : Bi l dung, F r ei z ei tundDemok r at i ef ürdi ej ungeGener at i on

1 7

Gegens ei t i geAk z ept anz–Gener at i onenaufAugenhöhe

1 8

Di es oz i al eSt adti s tei neal t er s ger ec ht eSt adt

1 8

Är z t l i c heVer s or gungundP ege

1 9


I NHAL T V. Magdebur g, di emoder neSt adtanderE l be

2 0

Er f ol gr ei c heSt adt ent wi c k l ungf or t f ühr en

2 0

L ebenundAr bei t enanderEl be

2 0

Hoc hwas s er s c hut z

2 0

Sc haffungei neser l ebbar enundl ebendi genSt adt z ent r ums

2 1

Ent wi c k l ungderSt adt t ei l eunt er s t üt z en

2 1

Sani er ungdesSt r aßen-undWegenet z esf or t f ühr en

2 2

Vor r angf ürBus s eundBahnen–ÖPNVv er bes s er n

2 3

Radv er k ehr s ant ei l am Ver k ehr s au ommener höhen

2 3

F ußgänger v er k ehr

2 3

VI . Ök ol ogi s c heSt adtMagdebur g

2 4

Bl auesBandundgr üneL unge

2 4

Al t er nat i v eEner gi ennut z enundEner gi eeffiz i enzs t ei ger n

2 4

Umwel t s c hut zundKl i mas c hut zs t är k en

2 5

L uf t r ei nhal t ungundKl i mas c hut z

2 5

Abf al l

2 6

VI I . Kul t ur s t adtMagdebur g

2 7

Kul t ur pol i t i kal sT ei l ei nerv or aus s c hauendenSt adt pol i t i k

2 7

VI I I . Magdebur g–Spor t s t adtf ürGr oßundKl ei n

2 9

Moder neundl ei s t ungs f ähi geSpor t s t ät t en

2 9

F ör der ungv onBr ei t ens por tundL ei s t ungs s por t

2 9

I X. Bür ger s c haf t l i c hesE ngagementundbür ger naheVer wal t ung

3 0

Magdebur gal sgemei ns amesPr oj ek tmi tdenBür ger i nnenundBür ger n

3 0

Demok r at i emus sgel ebtwer den

3 0

WL anZugangi nderI nnens t adt

3 1

X. Or dnungundSi c her hei t

3 2

Zus ammenar bei tz wi s c henOr dnungs amtundP ol i z ei

3 2

Sauber esSt adt bi l d

3 2

St adt or dnungs di ens t

3 2

L ei s t ungs f ähi geF euer wehr en

3 3

Hoc hwas s er s c hut zs t är k en

3 3

I mpr es s um

3 4


5 VORWORT

L i ebeMagdebur ger i nnenundMagdebur ger , Magdebur ghats i c hi ndenl et z t enJ ahr ens ehrgutent wi c k el t .Dasz ei genni c htnurv or der ePl ät z ei nSt ädt er ank i ngs , das ss i ehtauc hmanbei mt ägl i c henGangdur c hdi eSt adt . Dar anhabenv i el eBür ger i nnenundBür ger mi t gewi r k t . Wi rhabenMagdebur ggemei ns am z uei ners c hönenundl ( i ) ebens wer t enSt adtgemac ht , aufdi ewi r Magdebur ger i nnenundMagdebur gerz uRec htmi tv i el Sel bs t bewus s t s ei nundSt ol zbl i c k enk önnen. Ni c htz ul et z t dasHoc hwas s eri m Sommerdesl et z t enJ ahr eshatgez ei gt ,wasal l esmögl i c hi s t ,wennal l eanei nem St r ang z i ehen. Di es enGei s tbr auc henwi rauc hi ndennäc hs t enf ünfJ ahr en, i ndernäc hs t enWahl per i odedesSt adt r at es . Di eSt adt r ät i nnenundSt adt r ät ederSPDhabens i c hi ndenv er gangenJ ahr engemei ns am mi tdem Ober bür ger mei s t ers ehrf ürdi eEnt wi c k l ungderSt adtengagi er t .I hr eEnt s c hei dungenhabenMagdebur gz um Pos i t i v env er änder t . Dav onz eugenunt erander em di eSani er ungf as tal l erSc hul enundv i el erSpor t s t ät t en, di eNeuges t al t ungdesEl buf er sunddi eWi eder er r i c ht ungderSt er nbr üc k e. Zudem hatdi eSPDF r ak t i ondi e Umges t al t ungdesDompl at z es ,denNeubauderSt r aßenbahnt r as s ebi sz um Bör depar k ,di eSani er ungdes Kat har i nent ur ms , di eKompl et t i er ungdesL är ms c hut z esaufdem Magdebur gerRi ngunddi eSani er ungdes Was s er t ur msSal bk ev or anget r i eben.Di es eer f ol gr ei c heSt adt ent wi c k l ungwol l enwi rmi tneuenVor haben wei t erf ühr en. Di es enWegwol l engemei ns am mi tI hnengehen! I mJ ahr2 01 4be ge he nwi rz ude m de n2 5 . J ahr e s t agde rf r i e dl i c he nRe v ol ut i on. Di eS oz i al de mok r at i nne nundS oz i al de mok r at e ni nMagde bur ghabe ndi e s ef r i e dl i c heRe v ol ut i onwe s e nt l i c hge pr ägtundge s t al t e t . Dasi s tunsal sS PD he ut enoc hVe r pi c ht ung, e i nede mok r at i s c heKul t urde rP ol i t i ki nuns e r e rS t adtz up e ge n. Wi rs i ndde rÜbe r z e ugung, das se i nel e be ndi geS t adtnurdadur c he nt s t e ht , das ss i ev oni hr e nBür ge r i nne nundBür ge r nge s t al t e twi r d. I ndenz ehnWahl ber ei c hen ndenSi eengagi er t eBür ger i nnenundBür ger , di ef ürdi eSPDal sVer t r et er i nnenund Ver t r et eri m St adt r atk andi di er en.Wi rs i ndüber z eugt ,das swi rdur c huns er eper s önl i c heVer wur z el ungi nden St adt t ei l enuns er erHei mat s t adtgut eVor aus s et z ungendaf ürhaben, di epol i t i s c henGes c hi c k euns er erSt adti n dennäc hs t enJ ahr env er ant wor t ungs v ol l z ul enk en. Dabei s i ndunsI hr eAnl i egen, di eAnl i egenuns er erMi t bür ger i nnenundMi t bür gerAns por nundRi c ht s c hnurf üruns erpol i t i s c hesHandel n. Wi rwol l enmi tuns er enEnt s c hei dungeni m St adt r atauc hI hrL ebenbes s ermac hen. F ürdi es esgemei ns ameAnl i egenwer benwi rum I hr eUnt er s t üt z ung. Sc henk enSi eunsI hrVer t r auenundwähl en Si ez urSt adt r at s wahl am 25 . Mai 201 4di eKandi dat i nnenundKandi dat enderSPDi nI hr em St adt t ei l !

J edeSt i mmez ähl t !I HRESt i mmez ähl t !


6 I . WI RT S CHAF T , WI S S E NS CHAF TUNDT OURI S MUS GRUNDL AGEF ÜRZUKÜNF TI GEE NTWI CKL UNG

E i neges undeWi r t s c haf tf ürei ns t ar kesMagdebur g Magde bur ghats i c hi nde nl e t z t e nJ ahr e nwi r t s c haf t l i c hz ue i ne rde rdy nami s c hs t e nGr oßs t ädt eDe ut s c hl andse nt wi c k e l t . Dami t s i nddi eS c haffungundS i c he r ungt aus e nde rz uk unf t s f ähi ge rAr be i t s pl ät z es owi edi eS t e i ge r ungde rGe we r be s t e ue r e i nnahme nv e r bunde n. F ürdi eF or t s e t z ungdi e s e re r f ol gr e i c he nwi r t s c haf t l i c he nEnt wi c k l ungs t e htdi eMagde bur ge rS PD! De rwe i t e r eHaf enaus bauunddi eWei t er ent wi c kl ungdesI ndus t r i egebi et sRot hens ees i nde i nKe r npunk tde rs t ädt i s c he nWi r t s c haf t s pol i t i k . Di eoffe ns i v eVe r mar k t ungundQual iz i e r ungde sHans e haf e nsal sHi nt e r l anddr e hs c he i bef ürdi eHoc hs e e häf e nan Nor d-undOs t s e ege hör te be ns odaz u, wi edi ez us ät z l i c heBe r e i t s t e l l ungundNut z bar mac hungv onal t e nBr ac h-undHaf e n äc he n z urAns i e dl ungwe i t e r e rI ndus t r i e -undL ogi s t i kr me n. Nac hde nEr f ahr unge nde sHoc hwas s e r s2 01 3br auc he nde rS t adt t e i l Rot he ns e eunddasge s amt eHaf e nge bi e tz ude me i ne ns i c he r e nHoc hwas s e r s c hut z . ZurS i c he r s t e l l ungde rEnt wi c k l ungMagde bur gsal se ur opäi s c he rL ogi s t i k -undWi r t s c haf t s s t andor ts i ndde rWe i t e r baude rA1 4al s L üc k e ns c hl us sundde rAus baude rWas s e r s t r aße nv onauße r or de nt l i c he rBe de ut ung. Di eS t är k ungde sHandwe r k sundde smi t t e l s t ändi s c he nGe we r be si s tf ürdi eMagde bur ge rS PDe i neS e l bs t v e r s t ändl i c hk e i t . Dar um wi r de smi tunsi nde nnäc hs t e nJ ahr e nk e i neE r höhungde sGe we r be s t e ue r he be s a t z e sge be n. Wi rwol l e ndi eUnt e r s t üt z ungv on E x i s t e nz -undNe ugr ündunge nmi tge e i gne t e n,k os t e ngüns t i ge nGe we r be äc he nv e r be s s e r nundde nAus baude sul t r as c hne l l e n I nt e r ne t si m ge s amt e nS t adt ge bi e tv or ant r e i be n. F ürunshabe nBe t r i e beundP r oduk t i ons s t ä t t e naufi nne r s t ädt i s c he nF l äc he nl angf r i s t i ge nBe s t a nds s c hut z . F ürdi eE x pa ns i onv ona ns ä s s i ge nBe t r i e be ns ol l e nk os t e ngüns t i geE r we i t e r ungsä c he nbe r e i t ge s t e l l twe r de n. I nde nk omme nde nJ ahr e nwe r de nwi rdi eAk t i v i t ät e nde rKul t ur -undKr eat i vwi r t s c haf ti nuns e r e rS t adtbünde l n. ZurVe r ne t z ung di e s e sz uk unf t s t r äc ht i ge nWi r t s c haf t s z we i ge swi r de i nZe nt r um f ürKul t ur -undKr e at i v wi r t s c haf te t abl i e r t . Zude m we r de ni nde r ge s amt e nS t adtAt e l i e r r äumek os t e ngüns t i gz urVe r f ügungge s t e l l t . Zurv e r be s s e r t e nAuße ndar s t e l l ungundVe r mar k t ungde rKr e at i v wi r t s c haf twi r de i nej ähr l i c heMe s s ee t abl i e r t . VonS e i t e nde rS t adt v e r wal t ungs ol l e i nebe s s e r eUnt e r s t üt z ungbe i de rBe ant r agungv onF ör de r mi t t e l nundZus c hüs s e nbe i BundundL ande r f ol ge n. I ml e t z t e nJ ahr z e hnthats i c huns e r eS t adtz ue i ne m übe r r e gi onal e nS t andor tf ürde nGr oß-undE i nz el handel e nt wi c k e l t . Wi runt e r s t üt z e naus dr üc k l i c hdi eS t är k ungde sGr oßhande l saufde naus ge wi e s e ne nL ogi s t i k äc he n. Hi ns i c ht l i c hde sEi nz e l hande l ss t e htf ür unsdi eBe i be hal t ungde sMagde bur ge rMär k t e k onz e pt sz urS i c he r ungundS t är k ungde sz e nt r al e nI nne ns t adt hande l sanobe r s t e r S t e l l e. Wi rl e hne ndi eAus we i s ungz us ät z l i c he rEi nz e l hande l säc he ns owi edi eEr we i t e r ungbe s t e he nde rEi nk auf s z e nt r e nauße r hal bde rI nne ns t adtab, s owe i tdi e s ez ue i ne rKau r af t abwande r ungv onI nne nnac hAuße nf ühr e n! ZurS i c he r s t e l l ungde rwi r t s c haf t l i c he nEnt wi c k l ungge hör tz ude m di eS t ei ger ungderAt t r akt i vi t ätf ürF ac hkr äf t e.Magde bur g mus sal sat t r ak t i v eundl e be ns we r t eS t adtge r adeauc hf ürgutaus ge bi l de t eF ac hk r äf t ev e r mar k t e twe r de n. De rEr hal tunddi eWe i t e r e nt wi c k l ungv onwi c ht i ge nAt t r ak t i v i t ät s f ak t or e n( z . B. Kul t ur ange bot , at t r ak t i v eS c hul l ands c haf t , gut eAus -undWe i t e r bi l dungs mögl i c hk e i t e n,v e r l äs s l i c heundqual i t at i vgut ehoc hwe r t i geKi nde r be t r e uungundv i e l f äl t i ge sF r e i z e i t -undS por t ange bot )s i nd dahe rauc he i nz e nt r al e rBe s t andt e i l uns e r e rWi r t s c haf t s pol i t i k . Dar übe rhi nausunt e r s t üt z e nwi rdi eKoope r at i onundVe r ne t z ung z wi s c he nde nS c hul e n, Hoc hs c hul e nundUnt e r ne hme nMagde bur gs .


7

Di eWi s s ens c haf tal sE nt wi c kl ungs mot or Magde bur ghats i c hi nde nv e r gange ne nJ ahr e nal sWi s s e ns c haf t s s t andor tk ont i nui e r l i c hwe i t e r e nt wi c k e l t .Wi s s e ns c haf twi r d dahe rauc hi nde rZuk unf te i nwi c ht i ge rF ak t orundAnt r i e bs k r af tde rS t adt e nt wi c k l ungs e i n. De s hal bunt e r s t üt z e nwi ral sS PDaus dr üc k l i c hde nEr hal tunddi eS t är k ungwi s s e ns c haf t l i c he rAr be i ti nde rS t adt . Mi tde rOt t ov onGue r i c k e Uni v e r s i t ätundde rHoc hs c hul eMagde bur gS t e ndal s i ndz we i r e nommi e r t eS t udi e n-undF or s c hungs e i nr i c ht unge nv orOr tange s i e de l t . De r z e i tabs ol v i e r e nhi e rr und1 9. 000j ungeMens c henei nS t udi um. Al l egr oße nwi s s e ns c haf t l i c he n Ge me i ns c haf t e n und Ge s e l l s c haf t e n De ut s c hl ands s i nd mi tF or s c hungs i ns t i t ut e ni n Magde bur gv e r t r e t e n:das F r aunhof e r I ns t i t utf ürF abr i k be t r i e bundaut omat i s i e r ungI F F ,dasHe l mhol t z Ze nt r um f ürUmwe l t f or s c hungGmbH UF Z,das L e i bni z I ns t i t utf ürNe ur obi ol ogi eL I NunddasMax Pl anc k I ns t i t utf ürDy nami kk ompl e x e rt e c hni s c he rS y s t e meMPI . DasDe ut s c he Ze nt r um f ürNe ur ode ge ne r at i v eEr k r ank unge ne. V. DZNEde rHe l mhol t z ge me i ns c haf thate be nf al l se i ne nS t andor ti nuns e r e rS t adt . I nMagde bur gi s te sauße r de m ge l unge n, di eS t adtunddi eWi s s ens c haf tnähe rz us amme nz ubr i nge n. Er ge bni s s edi e s e sPr oz e s s e s s i ndunt e rande r e m di ej ähr l i c hs t at tnde nde„ L angeNac htde rWi s s e ns c haf t e n“undde rRoboCup. F ürdi eMagde bur ge rS PDi s tdi eWi s s e ns c haf te i ne rde rwi c ht i gs t e nEnt wi c k l ungs mot or e n. Dahe rwol l e nwi rdi eUni v er s i t ätund Hoc hs c hul es t är k enundk e i nepaus c hal i e r t e nS par maßnahme nde sL ande sz ul as s e n. Dabe i s t e he nwi rz um Er hal tde rF ak ul t ätf ür Humanwi s s e ns c haf t e nande rOt t ov onGue r i c k e Uni v e r s i t ätundge ge ndi eVe r l age r ungk ompl e t t e rS t udi e ngängeanande r e S t andor t e. Gl e i c hz e i t i gmüs s e ndasF or s c hungs pr o lde rUni v e r s i t ätundde rHoc hs c hul ege s t är k tundF or s c hungs k oope r at i one n z wi s c he nde nv e r s c hi e de ne nF ak ul t ät e nge f ör de r twe r de n. Mi tge z i e l t e nMar k e t i ngk ampagne nmus sv e r s uc htwe r de n, di ede r z e i t i geS t udi e r e nde nz ahl z uhal t e nundwe i t e raus z ubaue n. Di eMe di z i ni s c heF ak ul t ätunddi eUni v e r s i t ät s k l i ni khabe nnat i onal und i nt e r nat i onale i ne nhe r v or r age nde nRufundmüs s e nwe i t e rpr ol i e r twe r de n. Di egr ößt eHe r aus f or de r ungl i e gti nde nnäc hs t e n J ahr e ni nde rl angf r i s t i ge nBi ndungj unge rWi s s e ns c haf t l e r i nne nundWi s s e ns c haf t l e ranuns e r eS t adt . Ei nege z i e l t eBi ndungv onAbs ol v e nt i nne nundAbs ol v e nt e ni s ti ns be s onde r edur c he i nev e r be s s e r t eZus ammenar bei tv onWi s s ens c haf tundWi r t s c haf tz ue r r e i c he n.Dur c hde nwe i t e r e nAus baude sWi s s e ns c haf t s haf e nswe r de nwi rz uk ünf t i gnoc hge z i e l t e r Unt e r ne hme ns gr ündunge nausde rUni v e r s i t ätf ör de r n.I m Wi s s e ns c haf t s haf e nwi r dt e c hnol ogi s c hor i e nt i e r t e nUnt e r ne hme n e i neMögl i c hk e i tz urAns i e dl ungi m Umf e l dde rF or s c hungs e i nr i c ht unge nge ge be n. Wi rwe r de ndi eI nnov at i ons -undGr ünde r z e nt r e nde rUni v e r s i t ätwe i t e r hi nunt e r s t üt z e n. Zi e luns e r e rWi s s e ns c haf t s pol i t i ki s tde rT e c hnol ogi e t r ans f e rausde rWi s s e ns c haf ti n di eUnt e r ne hme nde rRe gi on. ZurF ac hk r äf t e s i c he r ungi s tdasS t andor t mar k et i ngal sWi s s ens c haf t s s t andor tübe r auswi c ht i g.Magde bur gmus sal sWi s s e ns c haf t s s t andor tnat i onalundi nt e r nat i onalwe i t e rbe k anntge mac htwe r de n. Daz udi e ntdasv e r s t är k t eDur c hf ühr e nv onwi s s e ns c haf t l i c he nKongr e s s e nundT agunge n,abe rauc hdi eEr höhungde rAt t r ak t i v i t ätde rS t adtf üraus l ändi s c heS t udi e r e ndeund Wi s s e ns c haf t l e r i nne nundWi s s e ns c haf t l e r . Um Magdebur gal sl ebens wer t eS t adtf ürS t udi er endeundj ungeWi s s ens c haf t l er i nnen undWi s s ens c haf t l erz ue nt wi c k e l n, müs s e ndi e s ei ndass t ädt i s c heL e be n, i ns be s onde r ei npol i t i s c heundk ul t ur e l l eEnt s c he i dungs pr oz e s s ee i nbe z oge nwe r de n.


8 I . WI RT S CHAF T , WI S S E NS CHAF TUNDT OURI S MUS GRUNDL AGEF ÜRZUKÜNF TI GEE NTWI CKL UNG

Magdebur gi nderMi t t eE ur opas Di eChanc e nde rE ur opäi s c he nUni onwe r de nv e r s t är k tge nut z t , um Magde bur gsWi r t s c haf tundWi s s e ns c haf taufde me ur opäi s c he nBi nne nmar k tundi nne r hal bde se ur opäi s c he nF or s c hungs r aume sgutz upos i t i oni e r e n. De rNut z ungderneuenF ör der pr ogr ammede rEU f ürde nZe i t r aum 2 01 4bi s2 02 0k ommtdabe ie i nee nt s c he i de ndeRol l ez u.Dasbe t r i ffti ne r s t e rL i ni edi e E ur opäi s c he nS t r uk t ur f onds( EF REundES F ) , dasRahme npr ogr amm f ürF or s c hungundI nnov at i onHORI ZONT2 02 0unds pe z i e l l f ür k l e i neundmi t t l e r eUnt e r ne hme n( KMU)dasne ueWe t t be we r bs f ähi gk e i t s pr ogr amm COS ME. Di eBe t e i l i gungandi e s e nPr ogr amme nf unk t i oni e r tni c hti m Al l e i ngangundbe dar fde rUnt e r s t üt z ungde rS t adt . Mi tde rBe gl e i t ung v onUnt er s t üt z ungs net z wer k enundderz i el ger i c ht et enI nf or mat i ons wei t er gabewi r ddi eS t adtMagde bur ge i ne nBe i t r agl e i s t e n, um e i nemögl i c hs tgr oßeBe t e i l i gungandi e s e nPr ogr amme nz ue r mögl i c he n. Wi rs e he nhi e r i ne i neMögl i c hk e i t , di eWe t t be we r bs undI nnov a t i ons f ähi gk e i tuns e r e rWi r t s c haf tz us t är k e ns owi ee i ne nBe i t r agz urnac hhal t i ge nWi r t s c haf t s e nt wi c k l ungz ul e i s t e n. Ei nS c hl üs s e l f ürdi eEr höhungde rI nnov at i ons f ähi gk e i tv onUnt e r ne hme ns i nds owohl e i ge neF or s c hungs -undEnt wi c k l ungs ak t i v i t ät e nal sauc he i nee ngeKoope r at i onmi tde nHoc hs c hul e nundUni v e r s i t ät e n. Vorde m Hi nt e r gr und, das ss i c hk l e i neundmi t t l e r e Unt e r ne hme nv e r s t är k tanHORI ZONT2 02 0be t e i l i ge ns ol l e n, s e t z e nwi runsdaf üre i n, di eKoope r at i ons be z i e hunge ndi e s e rmi tde r Ot t ov onGue r i c k e Uni v e r s i t ätundde rHoc hs c hul eMagde bur gS t e ndal z us t är k e n. Ne be nde rdi r e k t e ni s tauc hdi ei ndi r e k t eUnt e r s t üt z ungv one nt s c he i de nde rBe de ut ungf ürdi eS t är k ungv onWi s s e ns c haf tundWi r t s c haf t . Dasbe t r i fftde nAus baude rI nf r as t r uk t ure be ns owi edi eE ne r gi e v e r s or gung. Be i de sge htni c htohneE ur opa, ni c htohnedi e E i nbi ndunguns e r e rRe gi oni nt r ans e ur opäi s c heE ne r gi e -undVe r k e hr s ne t z e . Vonl e t z t e r e ns ol l i ns be s onde r ede rHaf e npr ot i e r e n. I m Rahme nde re ur opäi s c he nRe gi onal pol i t i kwi r ds i c hdi eS t adtMagde bur gde s hal bi nt e ns i vdar um be mühe n, de nNut z e nde rE Uauf k ommunal e rE be newe i t e rz ue r s c hl i e ße n. VonBe de ut unghi e r be i i s tdi eS t är k ungde rwi r t s c haf t l i c henZus ammenar bei tmi tander en eur opäi s c henS t ädt enundRegi onen. Be i de rBe t e i l i gungane ur opäi s c he nKoope r a t i ons pr ogr amme n, wi ebe i s pi e l s we i s eI nt e r Re g, s ol l noc hs t är k e r e ral sbi s he rde rwi r t s c haf t l i c heNut z e nf ürS t adtundRe gi oni m Mi t t e l punk ts t e he n. Zi e l r i c ht ungi s tdabe i di eS t är k ung de rI nnov a t i ons k r af tde rUnt e r ne hme n. De m di e ntauc hdi eBe t e i l i gunganAus t aus c hpr ogr amme nf ürUnt e r ne hme nundBe s c häf t i gt e . S pe z i e l l de rKul t ur -undKr eat i vwi r t s c haf te r öffne ns i c hdur c hdasne ueP r ogr amm Cr eat i v E ur opev i e l f äl t i geMögl i c hk e i t e n.

T our i s musal sWi r t s c haf t s f akt or Magde bur ghats i c hi ml e t z t e nJ ahr z e hntal sbedeut endeT our i s t enmet r opol ei nS ac hs e nAnhal te t abl i e r t . Di e s eEnt wi c k l ungi s t ni c htnuri nwi r t s c haf t l i c he rHi ns i c htv onz une hme nde rBe de ut ung, auc hdi eBür ge r i nne nundBür ge runs e r e rS t adtpr ot i e r e nv on de rt our i s t i s c he nI nf r as t r uk t urode rv ont our i s mus or i e nt i e r t e nAnge bot e n. Gr unds ä t z l i c hgi l te s , f ürdi et our i s t i s c heunddami tauc hwi r t s c haf t l i c heE nt wi c k l ungMagde bur gsne ueI mpul s ez us e t z e nunddi e Mögl i c hk e i tde ss i c hE i nbr i nge nsbi shi nz urak t i v e nUms e t z ungi ndi e s e m Pr oz e s sz us c haffe n. I m näc hs t e nJ ahr z e hntmus sdahe r dasHaupt auge nme r kaufde rna t i onal e nundi nt e r na t i onal e nAus r i c ht unguns e r e st our i s t i s c he nAnge bot sl i e ge n.


9

Dabe ik ommtde rGes t al t ungdesDompl at z esunt e rde rz une hme nde nE t abl i e r ungwe i t e r e rGr oßv e r ans t al t unge ne i negr oße Be de ut ungz u. Hi e rgi l te sal l e r di ngsnoc hme hrdar aufz uac ht e n, das sdi eAuf -undAbbauz e i t e nwe i t e rv e r k ür z twe r de nmüs s e n. Um we i t e r eGr oßv e r ans t al t unge n, T agunge nundKongr e s s ei ndi eS t adtz uhol e n, be dar fe se i ne rent s pr ec hendenk onz ept i onel l en Wei t er ent wi c kl ungderMaßnahmendesS t adt mar k et i ngs( MMKT)undderMVGM. Wi rwol l e ne i neS ani e r ungs pe r s pe k t i v ef ürdi e S t adt hal l e. F ürdi eWe i t e r nut z ungde sAMObe dar fe se i ne st r agf ähi ge nGe s amt k onz e pt s . nwi r k ungMagde bur gsmus sme hri nde nMi t t e l punk tde sS t adt mar k e t i ngsr üc k e n.Dabe ii s ts c hwe r punk t mäßi gdi e Di eAuße „ Ot t os t adt Kampagne“we i t e r z ue nt wi c k e l n.Zude ms i nddi et our i s t i s c he nAnge bot ede rMagde bur ge rMus e e nhe r aus z us t e l l e n. Di ee r f ol gr e i c he nübe r r e gi onal e nAus s t e l l unge ni nMagde bur ghabe nv i e l f üre i nepos i t i v eAuße nwi r k ungde rS t adtbe wi r k t . Auc h dask ünf t i geDommus eum wi r ddabe i e i nee nt s c he i de ndeRol l es pi e l e n. De rRadv e r k e hr s t our i s musi s tdur c he i ne nwe i t e r e nAus baudesE l ber adwegss owi ede rBe s c hi l de r ungt our i s t i s c he rAt t r ak t i one nz u f or c i e r e n. Ge l unge ni s tde rE r hal tdesS c hi ffs hebewer k es , de s s e nWi e de r e r öffnungi mJ ahr2 01 3war . Dass i nde r s t eS c hr i t t ez um we i t e r e nAus baude sT our i s musaufundmi tde m Was s e r . Di eMaßnahme n, um di e s e st our i s t i s c heF e l dnoc hwe i t e rz ue r s c hl i e ße n, müs s e ne r ne utübe r dac htundMar i naS t at i one nwe i t e raus ge bautwe r de n.

Di eMagdebur gerSPDs t ehtf ür : denHaf enaus bauunddi eWei t er ent wi c kl ungdesI ndus t r i egebi et sRot hens ee, di eSt är kungdesHandwer kunddesmi t t el s t ändi s c henGewer bes , k ei neAus wei s ungz us ät z l i c herE i nz el handel s s t andor t ef ürL ebens mi t t el di s c ount er , denAus bauderZus ammenar bei tv onWi s s ens c haf tundWi r t s c haf t , denE r hal tundSt är kungderHoc hs c hul -undWi s s ens c haf t s ei nr i c ht ungen, di eF ac hkr äf t es i c her ung, di eF or t f ühr ungundWei t er ent wi c kl ungder„ Ot t os t adt Kampagne“ .


1 0 I I . BI L DUNGUNDS CHUL E Di eZuk unf t s f ähi gk ei tuns er erSt adtundi hr erBür ger i nnenundBür gerwi r dwes ent l i c hdur c hBi l dung, ber ui c heQual ik at i on, l ebens begl ei t endesL er nenundMedi enk ompet enzmi t bes t i mmt . Bi l dungi s tdi eent s c hei dendeZuk unf t s r es s our c euns er er Ges el l s c haf tunds omi tauc hf ürdi eSt adtMagdebur g.Di eAus bi l dungj unger ,gutqual iz i er t erMens c henmus shöc hs t e Pr i or i t ätbes i t z en.Dabeidar fdi es oz i al eHer k unf tdesundderEi nz el nenni c htüberdi eChanc enundPer s pek t i v eni m s pät er enL ebenent s c hei den.

Ganz t ags s c hul eundS c hul s oz i al ar bei t Di eS PDf or de r tdi ewe i t e r eF ör der ungunddenAus bauv onGanz t ages -undGemei ns c haf t s s c hul en.Nurmi tHi l f edi e s e rS c hul f or me ni s te smögl i c h, al l e nj unge nMe ns c he nbe s t eChanc e nf üri hr epe r s önl i c heZuk unf tz ue r mögl i c he n. S c hul i s c he rundbe r uf l i c he rEr f ol gdür f e nni c htv onde rs oz i al e nHe r k unf tabhängi gs e i n. Di e sdur c he i numf as s e nde s , s c hul i s c he sBe t r e uungs ange botz u ge währ l e i s t e n, i s te i nbe s onde r e sAnl i e ge nde rS PD. Di er äuml i c he nVor aus s e t z unge nhi e r f ürwe r de nge s c haffe n. Unt e rF ühr ungde rS PDhatdi eS t adtMagde bur gal sS c hul t r äge rs e i t 1 990be r e i t sübe r3 00Mi l l i one nE ur oi ndi eS ani e r unguns e r e rS c hul e ni nv e s t i e r tunddami te i ne sde rumf ängl i c hs t e nS c hul s ani e r ungs pr ogr ammei nDe ut s c hl andumge s e t z t . I nde rGe s c hi c ht ede rS t adti s tdi eS ani e r ungbz w. de rNe ubaus oz ahl r e i c he rS c hul s t andor t ei ns ok ur z e rZe i tohneVe r gl e i c h. Dami tdok ume nt i e r tdi eL ande s haupt s t adtMagde bur gs i c ht barundnac hdr üc k l i c h, das s s i ei m Rahme ni hr e rVe r ant wor t ungde rBi l dunge i ne nk ommunal pol i t i s c he nS c hwe r punk tz uwe i s t . We i t e r eMi l l i one ni nv e s t i t i one n we r de nf ol ge n, daMagde bur gauf gr unds t e i ge nde rGe bur t e nz ahl e ni nZuk unf tz us ät z l i c hemode r neS c hul ge bäudebe nöt i gt . F e r ne rt r e t e nwi rdaf üre i n, di eS c hul e ni nuns e r e rS t adtk ons e que ntz uGanz t ags s c hul e nwe i t e r z ue nt wi c k e l n. S owol l e nwi rdi e Gr undl age ndaf ürs c haffe n, das sj e de sKi nde i ne nAns pr uc haufe i ne nGanz t ags pl at zwahr ne hme nk ann. Ge r adei nde rGanz t ags s c hul egi bte sdi eMögl i c hk e i t , j e deundj e de nEi nz e l ne nz uf ör de r nunds ome hrChanc e nge r e c ht i gk e i tz ue r r e i c he n. Dar übe rhi naushats i c hde rE i ns at zv onS c hul s oz i al ar bei t er i nnenundS c hul s oz i al ar bei t er nanv i e l e nS c hul e ni nde rL ande s haupt s t adti nde nv e r gange ne nJ ahr e nbe r e i t sal se r f ol gr e i c he sI ns t r ume ntz urUnt e r s t üt z ungv onS c hül e r i nne nundS c hül e r ne r wi e s e n. Di eZahl v onS c hul v e r we i ge r i nne nundv e r we i ge r e r n, di es i c hv onChanc e n-undP e r s pe k t i v l os i gk e i tbe dr ohts e he n, k annv oral l e m dur c hdaspr äv e nt i v eunde i ngr e i f e ndeEngage me ntv onJ uge nds oz i al ar be i t e r i nne nunds oz i al ar be i t e r nr e duz i e r twe r de n.De r S t adt r athatdahe raufI ni t i at i v ede rS PD e i ne nwe i t e r e nAus baude rS c hul s oz i al ar be i tf ürdi eJ ahr e2 01 4und2 01 5mi te i ne m ume nv on1 , 6Mi l l i one nE ur obe s c hl os s e n. Auc hf ürde nZe i t r aum abde mJ ahr2 01 6s e t z ts i c hdi eS PDf ürdi eF or t f ühr ungv on Vol J uge nds oz i al ar be i tanS c hul e ne i n.


1 1

L änger esgemei ns amesL er nen:Di eGemei ns c haf t s s c hul e Di eS PDt r i t tan, de nZus amme nhangz wi s c he ns oz i al e rHe r k unf tundde mS c hul e r f ol gauf z ul ös e n. Ei nwe s e nt l i c he sMi t t e l hi e r z u i s tne be nde rGanz t ags be s c hul ungdasl änge r ege me i ns ameL e r ne n. I nde nme i s t e ne ur opäi s c he nL ände r nl e r ne ndi eS c hül e r i nne n undS c hül e rmi nde s t e ns6J ahr e, gr ößt e nt e i l ss ogar8bi s1 0J ahr ege me i ns am. Di e s e sl änger egemei ns ameL er nenf ühr ti ndi e s e n L ände r nz ue i ne ri m Ve r gl e i c hz uDe ut s c hl andde ut l i c hs t är k e r e nEnt k oppe l ungz wi s c he ns oz i al e rHe r k unf tundBi l dungs e r f ol g s owi ez ue i ne rge r i nge r e nS t r e uungde rL e i s t unge nunt e rde nS c hül e r i nne nundS c hül e r n. AufI ni t i at i v ede rS PDwur dei nS ac hs e nAnhal tdahe rmi tde rGe me i ns c haf t s s c hul ee i neähnl i c heS c hul f or m ge s c haffe n. S owur de e i nwi c ht i ge rS c hr i t tz urÖffnungde sS c hul s y s t e msf üre i nl änge r e sge me i ns ame sL e r ne nunde i nev e r be s s e r t ev e r t i k al eDur c hl äs s i gk e i tge t an. Dabe i he btdi eGe me i ns c haf t s s c hul ee i nez uf r üheAuf t e i l ungnac hde r4. J ahr gangs s t uf eauf , di es i c hi nde rVe r gange nhe i ti nde rPr axi sauf gr undde rmange l nde nDur c hl äs s i gk e i tz wi s c he nde nS c hul f or me nz ume i s tal sal l z uwe ni gk or r i gi e r bar e r wi e s e nhat . Di e s eVor t e i l ewol l e nwi rauc hi nMagde bur gnut z e n.

I nt egr at i onbei derBi l dung De ut s c hl andal sZuwande r ungs l andmus ss i c he i ne rv e r be s s e r t e ns oz i al e nunds t r uk t ur e l l e nI nt e gr at i on( i mS i nnev onT e i l habe ) de r Zuwande r e r i nne nundZuwande r e re i ne r s e i t sunt e rEr mögl i c hunge i ne ri nt e r k ul t ur e l l e nGe s e l l s c haf tande r e r s e i t ss t e l l e n. Ne be n de rVe r pi c ht ungaus l ändi s c he rZuwande r e r i nne nundZuwande r e rz um Er l e r ne nde rde ut s c he nS pr ac he, de rF ör de r ungs oz i al e r Bi ndunge nundKont ak t es owi eHi l f e nbe i m be r ui c he nEi n-bz w.Auf s t i e gk annauc hdi ePhas ee i ne sl änge r e nge me i ns ame n L e r ne nsbe i t r age n. Hi e r z uge hör te i nat t r ak t i v e s , br e i t ge f äc he r t e sBe r at ungs ange bot . S ac hs e nAnhal tmus sauc haufZuwande r ungunddi eQual i t äti hr e rBi l dungundAus bi l dungs e t z e n,um de m de mogr as c he n Wande l e nt ge ge nz uwi r k e n. Hi e r z uge hör tauc he i nev e r s t är k t eVe r ne t z ungz wi s c he nal l ge me i ne rundbe r ui c he rwi eauc hl e be ns be gl e i t e nde rWe i t e r bi l dung. F e r ne rmüs s e ndi eI nf or mat i one nübe rdi eVi e l f al tbe r ui c he rQual ik at i one nunddi eMögl i c hk e i t e n, übe rdi ebe r ui c heBi l dungS c hul abs c hl üs s ebi sz urHoc hs c hul be r e c ht i gungz ue r we r be n,de ut l i c haus ge bautwe r de n.Uns er e Ges el l s c haf ti s taufdi eF ör der ungv onBegabungenangewi es en.Dasbl ei btauc hf ürdi eZukunf tei nesderz ent r al enbi l dungs pol i t i s c henAnl i egen.Dar überhi nauswol l enwi rauc hdi eHoc hs c hul eundUni v er s i t äti ni hr erÖffnungf üral l eAl t er s gr uppen unt er s t üt z en.

I nkl us i v esL er nenundI nt egr at i ondur c hBi l dung Di es c hr i t t we i s eVer wi r kl i c hungei nesi nkl us i v enBi l dungs s y s t emsv er l angtgeei gnet eMaßnahmenz urEi ns t e l l ungv onqual iz i e r t e nL e hr k r äf t e ns owi ez urF or t bi l dungde rL e hr e r i nne nundL e hr e runds ons t i ge nMi t ar be i t e r i nne nundMi t ar be i t e r n.F ürdi e Be s e i t i gungr äuml i c he rHi nde r ni s s eundde rS c haffungnot we ndi ge r , ange me s s e ne rVor k e hr unge nf ürdi ei ndi v i due l l eUnt e r s t üt z ung s i nddi eS c hul t r äge r nanz i e l l e nt s pr e c he ndaus z us t at t e n. Hi e rhabe nwi ri nde rVe r gange nhe i tbe i de rS ani e r unguns e r e rMagde bur ge rS c hul e ne r s t eMaßs t äbege s e t z tundwe r de ndi e s e nWe gk ons e que ntwe i t e r v e r f ol ge n.


1 2 I I . BI L DUNGUNDS CHUL E Er f r e ul i c he r we i s ev e r f ügtuns e r eS t adtmi t t l e r we i l eübe re i ne nhohe nAnt e i lanbar r i e r e f r e i e n,s ani e r t e nS c hul ge bäude nund Hor t e n.S omi twur de ne r s t eVor aus s e t z unge nge s c haffe n,di eI nk l us i onanGr und,S e k undar ,Ge s amt s c hul e n,Gy mnas i e nund be r uf s bi l de nde nS c hul e nz ue r mögl i c he n.Di e s ebe s t e he nde nBe di ngunge ns i ndabe rnurde re r s t eS c hr i t t .E sbe dar fwe i t e r e r S c hr i t t ez urVe r wi r k l i c hungde rI nk l us i on: S c hr i t t wei s eE nt wi c kl ungal l erS c hul anl agenz urBar r i er ef r ei hei t Vor hal t enundE nt wi c k el nv onRäuml i c hk ei t enz urAr bei tmi tS c hül er i nnenundS c hül er nmi ts onder pädagogi s c hem Bedar f Aus s t at t ungmi tL ehr mi t t el nz urVer wi r kl i c hungdesgemei ns amenUnt er r i c ht s S c hr i t t wei s eI nkl us i onderS c hül er i nnenundS c hül erent s pr ec hendi hr esBehi nder ungs gr ades S i c her s t el l ung, Kont i nui t ätundWei t er f ühr ungderS c hul s oz i al ar bei tal swi c ht i gesMi t t el desgemei ns amenUnt er r i c ht s Al l eBet ei l i gt eni nderS c hul emüs s enf ürdi ei nkl us i v eBi l dungaus gebi l detundv or ber ei t ets ei n Gemei ns am mi tdem L andi m RahmendesS t ar k I I I Pr ogr ammsdi eS ani er ungal l erS c hul enauc hi mS i nneder i nkl us i v enBi l dungv or ant r ei ben Aus bauderi nkl us i v enBi l dungs angebot ei m Ber ei c hderE r wac hs enenbi l dung

I nt er kul t ur el l eE r z i ehung Ei nwi c ht i ge sEl e me ntz urF ör de r ungge ge ns e i t i ge nRe s pe k t sundz um Aus t aus c hunt e r s c hi e dl i c he rk ul t ur e l l e rP e r s pe k t i v e ns t e l l t di ei nt er kul t ur el l eE r z i ehungv onKi nde r nundJ uge ndl i c he ndar . Di eDr e i s pr ac hi geI nt e r nat i onal eGr unds c hul ei nMagde bur gz e i gt e r f ol gr e i c h, wi ewi c ht i gi nt e r k ul t ur e l l e sL e r ne ni m Hi nbl i c kaufdi eEnt wi c k l ungv onKi nde r nz uwe l t offe ne n, t ol e r ant e nundme hr s pr ac hi ge nBür ge r i nne nundBür ge r ni s t . Di eS PDunt e r s t üt z tdahe rdi ewe i t e r eEi nr i c ht ungv onS c hul e nundKi nde r t age s s t ät t e n mi ti nt e r k ul t ur e l l e rpädagogi s c he rAus r i c ht ung. DasZus amme nwac hs e nE ur opasunddi eGl obal i s i e r ungs i ndni c htbl oßeS c hl agwor t e. Di ei nt e r nat i onal eZus amme nar be i ti nF or s c hung, Wi r t s c haf t , Admi ni s t r at i onundKul t urs owi ede rwe l t we i t eAus t aus c hv onGüt e r n, abe rauc hv onMe ns c he nal sWi s s e ns c haf t l e r i nne nundWi s s e ns c haf t l e r , Ar be i t ne hme r i nne nundAr be i t ne hme r nundKul t ur s c haffe nde nne hme nz uundwe r de nauf Daue rf as tni e mande ni ns e i ne m be r ui c he nundpe r s önl i c he nUmf e l dunbe r ühr tl as s e n.Di eBas i sf ürdi eak t i v eT e i l nahmean di e s e m Pr oz e s ss i ndi nt e r k ul t ur e l l eKompe t e nz e nundi ns be s onde r edi eBe he r r s c hungv onF r e mds pr ac he n. Ne be nde rF ör de r ung v oni nt e r k ul t ur e l l e nAnge bot e ni m Rahme nde sGanz t ags ange bot sk anndi e sv oral l e m dur c hf ol ge ndeMaßnahme nge s c he he n: F ör der ungv onPar t ner s c haf t enmi taus l ändi s c henS c hul en, F ör der ungv onKont akt enderL ehr kr äf t ez uaus l ändi s c henL ehr kr äf t en, F ör der ungdesS c hül er aus t aus c hes , F ör der ungdesF r emds pr ac henunt er r i c ht sdur c hdi eBer ei t s t el l ungv onMedi enundAns c hauungs mat er i al i en s owi edenE i ns at zv onF r emds pr ac henas s i s t ent i nnenundas s i s t ent en. De nk barwär ei nMagde bur gauc hdi eEi nr i c ht unge i ne rS c hul emi te i ne mf r e mds pr ac hl i c he nS c hwe r punk t–ähnl i c hde m We r ne r v onS i e me ns Gy mnas i um, mi tde me i nehe r v or r age ndeS c hul emi tnat ur wi s s e ns c haf t l i c he mS c hwe r punk tbe s t e ht .


1 3

E r wac hs enenbi l dungundber ui c heWei t er bi l dung Di eVol ks hoc hs c hul ei s tal sSt andor tderEr wac hs enenbi l dungz us t är kenundz uer hal t en.Anges i c ht sders c hnel l en t ec hni s c henEnt wi c k l ungmüs s enber ui c heQual ik at i onenundKompet enz ens t ändi ger neuer twer den.Di eMögl i c hkei t enderWei t er -undNeuqual ikat i on,di edi eVol ks hoc hs c hul ebi et et ,wol l enwi rwei t eraus bauen.Dami tgar ant i er en wi rauc hei neangemes s eneWei t er bi l dungs bet ei l i gungv onäl t er enMens c hen. Di eSPD bek ennts i c hz udenber uf s bi l dendenSc hul en.Di eber ui c heQual ikat i oni s tVor aus s et z ungz urT ei l habeam Ar bei t s l eben. Vi el ej ungeMens c henuns er erSt adt , di eei neber ui c heAus bi l dungans t r eben, s c haffendi es enEi ns t i egüber di e dual e Aus bi l dung.Wi rwol l en di e ber uf s bi l denden Sc hul en s t är k en,denn v ol l s c hul i s c he Aus bi l dungs gänge s i nd Bes t andt ei lei nesv i el f äl t i genAngebot es .

Di eMagdebur gerSPDs t ehtf ür , das s ei neVer bes s er ungdesAngebot esundderQual i t ätanuns er enS c hul enr eal i s i er twi r d, mehrS c hul enal sGanz t ags s c hul engef ühr twer den, di eE i nf ühr ungv onGemei ns c haf t s s c hul engef ör der twi r d, di eS c hul s oz i al ar bei tandenS c hul endauer haf tet abl i er twi r d, wei t er eS c hul enundKi nder t ages s t ät t enmi ti nt er k ul t ur el l erpädagogi s c herAus r i c ht ung ei nger i c ht etwer den, i nkl us i v eBi l dungs angebot eaus ge wei t etwer den, noc haus s t ehendeS ani er ungenv onS c hul enundKi t ask ons equentf or t ges et z twer denbi s al l eE i nr i c ht ungens ani er ts i nd, dasi nt er k ul t ur el l eL er nenunddasE r l er nenv onF r emds pr ac heni ndenKi nder ei nr i c ht ungenundi n dens t aat l i c henS c hul enunt er s t üt z t , gef ör der tundaus gebautwer den.


1 4 I I I . SOZI AL EUNDWE L T OF F E NES T ADTMAGDE BURG

Bekämpf ungv onAr mutal ss oz i al eVer ant wor t ung Ar muti s tei ner ns t esges el l s c haf t l i c hesPr obl em, l ei derauc hi nMagdebur g. Hi erl ebenüber30. 000Bür ger i nnenundBür ger i nf as t20. 000Bedar f s gemei ns c haf t env onAr bei t s l os engel d,wei ls i eaufdem er s t enAr bei t s mar k tk ei neAr bei t nden. Zudem bez i ehenf as t2. 000Mens c henauf s t oc k endeSoz i al l ei s t ungen, obwohl s i e40St undeni nderWoc hear bei t en, wei l i hr Ei nk omment r ot z dem ni c htz um L ebenr ei c ht .Di es erZus t andi s tni c htt r agbar ,wederf ürdi eMens c hen,noc hf ürdi e Gemei ns c haf t . F ürunsi s terdaherVer pi c ht ung, di es eAr mutz ubekämpf en. E i neUr s a c hedi e s e rAr muts i ndNi e dr i gs t undDumpi ngl öhne . Di eS PDs t e htf ürdi eUms e t z unge i ne sge s e t z l i c he nMi nde s t l ohns ! Werar bei t et , mus sdav onl ebenk önnen!Dami thät t enz um ei nendi eMens c henei nEi nk ommen, dasi hr eL ebens gr undl age s i c her t . Zum ander enwür dedi eGemei ns c haf tent l as t et , wei l di eBel as t ungenausdenSoz i al l ei s t ungens i nk en. Al sunmi t t el bar eF ol gev onAr muthabenv i el eMens c henk aum di eMögl i c hk ei t , ans oz i al enundk ul t ur el l enAngebot ent ei l z unehmen. Dabeimus sv oral l em auc hKi nder nundJ ugendl i c hen, der enEl t er ns i c hi nei ners c hwi er i genwi r t s c haf t l i c hen L agebe nden,dergl ei c hber ec ht i gt eZugangz uBi l dungs angeboter mögl i c htwer den.Unsi s tesdaherwi c ht i g, Ver bände, Ver ei neundKör per s c haf t en, di es i c hs oz i al enundgemei nnüt z i genAuf gabeni nuns er erSt adtwi dmen, wei t er hi nz uunt er s t üt z en. Si es ol l enauc hz uk ünf t i gi hr enf es t enPl at zi nuns er em Gemei nwes enhaben. Zudem gi l t : DerMagdebur gPas smus ser hal t enbl ei ben!Erbi et etv i el enMi t bür ger i nnenundMi t bür ger nof tdi eof tei nz i ge Mögl i c hk ei t , am k ul t ur el l enunds por t l i c henL ebeni nuns er erSt adtt ei l z unehmen.

Ar bei t s f ör der ungal skommunal eAuf gabe I nMagdebur ggi btesaufderei nenSei t enac hwi ev orei nez uhoheAr bei t s l os i gk ei t , aufderander enSei t ev er wei s tdi el ok al e Wi r t s c haf tv er mehr taufei nenF ac hk r äf t emangel . Dahers t ehenwi rz um ei nenv orderHer aus f or der ung, di eJ ugendar bei t s l os i gk ei tz ubekämpf enundAr bei t s l os enei nenWegi ndenAr bei t s mar ktz uer öffnen. Zum ander enmüs s enwi rmögl i c hs t v i el ej unge, gutaus gebi l det eF ac hk r äf t eundHoc hs c hul abs ol v ent i nnenundabs ol v ent eni nderL andes haupt s t adthal t en. Di eS PDs t e htwe i t e r hi nz ude nz we i s t ädt i s c he nGe s e l l s c haf t e nGI S E( Ge s e l l s c haf tf ürI nnov a t i on, S ani e r ungundE nt s or gung mbh)undAQB( Ge s e l l s c haf tf ürAus bi l dung, Qual iz i e r ungundBe s c häf t i gunggGmbH) . S i el e i s t e ne i ne nwi c ht i ge nar be i t s mar k t -undge s e l l s c haf t s pol i t i s c he nBe i t r agf ürdi eL ande s haupt s t adt . L angz e i t ar be i t s l os ee r hal t e ndi eChanc e , s c hr i t t we i s e f ürde nAr be i t s mar k t tge mac htz uwe r de n, um e i neWi e de r e i ngl i e de r ungaufde m Ar be i t s mar k tz ue r mögl i c he n. Zure ffe k t i v e nBe k ämpf ungde rJ uge ndar be i t s l os i gk e i tmus se i neVe r ne t z ungde rv i e l f äl t i ge nAnge bot ede rS t adte r f ol ge n.Zude m be dar fe se i ne ri nt e ns i v e nZus amme nar be i t , um Me ns c he nde nE i ns t i e gi nde nAr be i t s mar k tz ue r mögl i c he n. Di eSPDs et z ts i c hni c htnurf ürMi ndes t l öhne, s onder nauc hf ür äc hendec k endeT ar i f v er t r ägeei n. Si ewi r ds i c hdaf ür s t ar kmac hen,das si ndens t ädt i s c henGes el l s c haf t enkei neL ei har bei t nehmer i nnenundar bei t nehmerbes c häf t i gt wer den,di er egul ärBes c häf t i gt eer s et z en.Di eSt adt v er wal t ungunddi es t ädt i s c henGes el l s c haf t ens i ndundbl ei ben wi c ht i geAr bei t geberi nMagdebur g. Dami ts i nds i eauc hwei t er hi ni nderP i c ht , Aus bi l dungs pl ät z ev or z uhal t enundj ungen Mens c henei negut eber ui c heP er s pek t i v ei nMagdebur gz ubi et en.


1 5

Quar t i er s managements i c her n Di eMagdebur gerSt adt t ei l ehabeni hrei genesGes i c htundi hr eei geneI dent i t ät , i hrei genesF l ai rundi hr eei genens oz i al enPr obl eml agen.Daheri s tei n gut esQuar t i er managementmi tei nerSt adt t ei l or i ent i er ungundei nerquar t i er s bez ogenenAr bei t wi c ht i gf ürdi eSt adt ent wi c k l ung. Dabei habens i c hdi eSt adt t ei l manager i nnenundmanagerbewähr t . Di eSt adtal sGanz esl ebt dur c hdi eEnt wi c k l ungi ndenSt adt t ei l en. Dahers t ehtdi eSPDf ürdi eEi nr i c ht ungbz w. Ent wi c k l ungdesQuar t i er s management si n denSt adt t ei l enundf ürdi eSi c her ungderSt adt t ei l management s .

GegenRec ht s ext r emi s mus–F ürWel t offenhei tundT ol er anz Magdebur gi s tei newel t offeneundt ol er ant eSt adti m Her z enE ur opas . Wi rs i ndoffenf üral l eMens c hen, di ehi erf r i edl i c hl eben undar bei t enwol l en, undv er s t ehenander eKul t ur enundMent al i t ät enal sBer ei c her unguns er erGes el l s c haf t . F ürGewal t ,r ec ht s e xt r emesGedank engut ,r ec ht s popul i s t i s c hePhr as en,Di s kr i mi ni er ungundMi s s ac ht unggegenüberander en Mens c heni s ti nMagdebur gk ei nPl at z !F ürunsi s tk l ar , das swi rde nRe c ht e nauc hi nZuk unf tde nöffe nt l i c he nRaum ni c htübe r l as s e n we r de n. Di eS PDwi r ddi eAr be i tge ge nRe c ht s e xt r e mi s mus , F r e mde nf e i ndl i c hk e i t , Ras s i s musundAnt i s e mi t i s muswe i t e rf or t s e t z e n. Dabe i s t e htf ürunsdi eUnt e r s t üt z ungde mok r a t i s c he rundz i v i l ge s e l l s c haf t l i c he rPr oj e k t e , I ni t i a t i v e nundBündni s s ei m Mi t t e l punk t , di es i c hge ge nRe c ht s e xt r e mi s mus , Re c ht s popul i s mus , Ant i s e mi t i s mus , Di s k r i mi ni e r ungundAus gr e nz unge ngagi e r e n. Di eumf as s endeI nt egr at i onv onMens c hen, di ei nMagdebur gei neneueHei matgef undenhaben, i s tdi eGr undl agef ürei nt ol er ant esMi t ei nanderi nuns er erSt adt . Di eSPDbek ennts i c haus dr üc kl i c hz uei nerv onal l enSei t engel ebt enWi l l k ommens kul t ur . Daz ugehör tdasVor hal t env onr el e v ant enI nf or mat i onenf üraus l ändi s c heMi t bür ger i nnenundMi t bür geri nv er s c hi edenen Spr ac henunddi eI nf or mat i onüberwei t er eBer at ungs s t el l en, Par t i z i pat i ons mögl i c hk ei t enundF r ei z ei t angebot e. Zudem s t r eben wi rgr unds ät z l i c hdi es c hnel l s t mögl i c hedez ent r al eUnt er br i ngungv onAs y l s uc hendenan. Zurer f ol gr ei c henI nt egr at i ongehör tauc hderAbbauv ons pr ac hl i c henBar r i er en. Daser öffnetMens c hendenWegi ndi eGes el l s c haf tundi s tderer s t eSc hr i t tz uei nem s el bs t ändi genL eben. Di eAngebot eundPr oj ek t ederVol k s hoc hs c hul el ei s t enhi erei nen her v or r agendenBei t r ag. Dabeik anndasI nt egr at i ons k onz eptnurdanner f ol gr ei c hs ei n, wennesanneuenGegebenhei t enangepas s tundv ondenv i el enAk t eur engemei ns am mi tL ebener f ül l twi r d.

Gl ei c hber ec ht i gt esMagdebur g Di egl ei c hber ec ht i gt eT ei l habev onF r auenundMänner ni nal l enges el l s c haf t l i c henBer ei c heni s twi c ht i gf ürdens oz i al enZus ammenhal ti nMagdebur g. Di eSPDs et z ts i c hdaf ürei n, Benac ht ei l i gungenabz ubauenundF r aueni ni hr erf ami l i är enundber ui c hen Wei t er ent wi c k l ungz uf ör der n. Daherunt er s t üt z enwi rdi eAr bei tderF r auenbeauf t r agt en, um bes t ehendeDi s k r i mi ni er ungenv on F r aueni nderL andes haupt s t adtabz ubauen. Deröffent l i c heDi ens thati nBez ugaufdi eGl ei c hs t el l ungv onMänner nundF r auenei neVor bi l df unk t i on. Des hal bs et z enwi rauf ei nek ons equent eGl ei c hs t el l ungs f ör der ungi m öffent l i c henDi ens t . Daz us ol l endi eBewer bungs v er f ahr enf ürSt el l eni nderSt adt v er wal t ungf or t ananony mi s i er tdur c hgef ühr twer den.


1 6 I I I . SOZI AL EUNDWE L T OF F E NES T ADTMAGDE BURG

Bekämpf ungv onGewal tgegenF r auen Ge wa l ti s tna c hwi ev or f ür v i e l eF r a ue nbi t t e r eR e a l i t ä t , i hr eBe k ä mpf ungbl e i btf ür di eS PDe i nwi c ht i ge sZi e l . J e dege wa l t be t r offe neF r a u mus sS c hut zbe k omme n,una bhä ngi gv onE i nk omme nundAuf e nt ha l t s s t a t us .F r a ue nhä us e rs i nddi ez e nt r a l eAnl a uf s t e l l ef ürdi e be t r offe ne nF r a ue nundKi nde r . Da be i br a uc he nge r a dea uc hKi nde ri ndi e s e rS i t ua t i onf a c hl i c heBe t r e uung, um di eF ol ge ne i ne rof tj a hr e l a nge nGe wa l t be z i e hungv e r a r be i t e nz uk önne n. Gl e i c he sgi l tf ürp e ge be dür f t i geF r a ue n. Um i hne ne i nee r s t eHi l f eundP e r s pe k t i v e z uge be n, mus sda sF r a ue nha usi mv ol l e nUmf a nge r ha l t e nbl e i be n. Da ne be ns i nda uc hdi eBe r a t ungs -undI nt e r v e nt i ons s t e l l e nf ürdi e s a c hk ompe t e nt eBe r a t ungv onGe wa l t opf e r nj e de nGe s c hl e c ht sunv e r z i c ht ba r . Wi rwe r de ni hr ehohequa l i t a t i v eAr be i ts i c he r n.

Bar r i er ef r ei esMagdebur g Be hi nde r ti s tma nni c ht ,be hi nde r twi r dma n–uns e r eAuf ga bemus se sda he rs e i nBe hi nde r unge na bz uba ue n.Da he rmüs s e ndi e Be l angev onMe ns c he nmi tBe hi nde r ungnoc hs t är k e ri nde nF ok usde rÖffe nt l i c hk e i tge r üc k twe r de n. E i nef unk t i oni e r e ndeI nf r a s t r uk t uri s tVor a us s e t z ungf üre i ner e geT e i l ha bea m ge s e l l s c ha f t l i c he nL e be n. Di ef r e i z ugä ngl i c heNut z ungde rba ul i c hge s t a l t e t e nUmwe l t s ol l t ef üra l l eMe ns c he nge s i c he r ts e i n.Ge r a dede rba r r i e r e f r e i eZ uga ngz uGe s undhe i t s e i nr i c ht unge ni s tdr i nge nde r f or de r l i c h. Wi r unt e r s t üt z e nne ueWohnf or me n, v ora l l e mi nde rI nne ns t a dt , dador tnoc hv i e l z uwe ni geda v ongi bt . De s ha l bwe r de nwi ra uc hwe i t e r hi ne ngmi tde m Be hi nde r t e nbe a uf t r a gt e nde rS t a dtMa gde bur gundde nT r ä ge r nf üre i negl e i c hbe r e c ht i gt eT e i l ha bev onMe ns c he nmi t Be hi nde r unga na l l e nBe r e i c he nde sge s e l l s c ha f t l i c he nL e be nsz us a mme na r be i t e n.

Magdebur gi s tvi el f äl t i gundbunt F ürdi eS PDi nMa gde bur gi s te ss e l bs t v e r s t ä ndl i c h, da s sMe ns c he nni c htwe ge ni hr e rs e xue l l e nOr i e nt i e r ungbe nac ht e i l i gtwe r de n. L e s be n, S c hwul e , Bi s e x ue l l e , I nt e r s e x ue l l eundT r a ns ge nde r( L S BI T)s i ndgl e i c hbe r e c ht i gt e rT e i luns e r e rGe s e l l s c ha f t . Gl e i c hge s c hl e c ht l i c heP a r t ne r s c ha f t e nv e r di e ne nAne r k e nnung, R e s pe k tundr e c ht l i c heGl e i c hs t e l l ung. Di eWür dea l l e r Me ns c he nz ur e s pe k t i e r e nundv or Aus gr e nz unge n, Di s k r i mi ni e r ung, I s ol a t i onundGe wa l tz us c hüt z e n, i s te i neda ue r ha f t eAuf ga be . P r oj e k t eundOr ga ni s a t i one n, di es i c h de rBe r a t ungundUnt e r s t üt z ungde rL S BI Twi dme nbz w. di ei m Be r e i c hAu l ä r ungundÖffe nt l i c hk e i t s a r be i tundBi l dungz ur Vi e l f a l tde r e be ns we i s e nt ä t i gs i nd, gi l te sz uf ör de r nundz uunt e r s t üt z e n. L

Di eMagdebur gerSPDs t ehtf ür , das s di eUr s a c he nde rAr mutbe k ä mpf twe r de n, i nde me i nge s e t z l i c he rMi nde s t l ohnf üra l l ez uge wä hr l e i s t e ni s t , i ns bes onder eJ ugendar bei t s l os i gk ei tv er mi edenwi r d, i ndem al l enei nBer uf s abs c hl us ser mögl i c htwi r d, di ek ommunal e nI ns t r ume nt ez urWi e de r e i ngl i e de r ungv onL angz e i t ar be i t s l os e ni nde ne r s t e nAr be i t s mar kt er hal t enbl ei ben, wobei S yner gi enz wi s c henderAQBundGI SEgef undenwer denmüs s en, di eF ol genv onAr mutabgemi l der twer den, i ndem ei negl ei c hber ec ht i gt eT ei l habeam Bi l dungs angebotund ges el l s c haf t l i c hem L ebengewähr l ei s t etwi r d, dasNet zderSt adt t ei l manageri ndenQuar t i er enunddasQuar t i er managementges i c her twi r d, anges i c ht sr ec ht s ext r emi s t i s c herT endenz enei neWi l l k ommens kul t urgegenüberMens c henausander en L änder nundKul t ur enges t är ktwi r d, di egl ei c hber ec ht i gt eT ei l habev onF r auenundMänner nwei t eraus gebautwi r d, Gewal tgegenF r auenwei t erz i el ger i c ht etbekämpf twi r d, di ebar r i er ef r ei eGes t al t ungderöffent l i c henI nf r as t r ukt urwei t erunt er s t üt z twi r d, Mens c henwegeni hr ers exuel l enOr i ent i er ungni c htbenac ht ei l i gtwer den.


1 7 I V. L E BE NMI TAL L E NGE NE RATI ONE N F AMI L I E NF RE UNDL I CHES T ADTMAGDE BURG

Gut eKi nder bet r euungal sPol i t i kf ürF ami l i en F ami l i e ns i ndwi c ht i gf ürdasL e be ni nde rS t adt .S i es i ndhe ut ev i e l f äl t i ge rundbunt e r . Dahe rgi l tf ürunsde rGr unds a t z„ F ürunsi s t F ami l i eübe r al ldor t , woMe ns c he ndaue r haf tf ür e i nande rVe r ant wor t ungübe r ne hme n. Daz uge hör e nP aar e–obmi tKi nde r node r ohne ,obmi tT r aus c he i node rohne–e be ns owi eAl l e i ne r z i e he nde ,P a t c hwor k -ode rRe ge nboge nf ami l i e ns owi eGr oße l t e r nund Me ns c he n, di ef üri hr ep e ge be dür f t i ge nE l t e r ns or ge n. “ I nMagde bur gwe r de ns e i te i ni ge nJ ahr e ne r f r e ul i c he r we i s ewi e de rme hrKi nde rge bor e n. I hne ngi l tuns e rbe s onde r e sAuge nme r k . E i n wi c ht i ge rF ak t orf ürF ami l i e ns i ndhe r v or r age ndeBe t r e uungs mögl i c hk e i t e nf ürKi nde r . I nMagde bur ggi bte sgut eKi nde r t age s s t ä t t e n undHor t e i nr i c ht unge n. Di eme i s t e ns i ndi nde ngut e nundbe währ t e nHände nv onf r e i e nT r äge r n. Daz uk omme ns e i t2 01 4dr e i ne ue k ommunal eKi nde r t age s s t ä t t e n. Al l di ev e r s c hi e de ne nBe t r e uungs mode l l eundk onz e pt i one l l e nAns ä t z ee r mögl i c he ne i nBe t r e uungs ange bot , dasS pi e l r äumee r öffne tundde nv i e l f äl t i ge nBe dür f ni s s e nv onKi nde r n, E l t e r n, E r z i e he r i nne nundE r z i e he r nge r e c htwi r d. Am E ndek önne nundwol l e nwi rdami tge währ l e i s t e n, das sj e de sKi nde i ne ngut e nKi t aPl at zbe k ommt . Di ehe ut i geAr be i t s we l ts t e l l tv oral l e m anF ami l i e nhoheAnf or de r unge n. S i emüs s e ndi eMögl i c hk e i thabe n, e i nak t i v e sF ami l i e nl e be n unde i ne ne r f ül l t e nBe r uf s al l t agmi t e i nande rz uv e r bi nde n. Daz uge hör e ne x i bl eÖffnungs z e i t e nv onKi nde r t age s e i nr i c ht unge n, de r Re c ht s ans pr uc haufGanz t ags be t r e uung, F r e i z e i t ange bot ef üral l eKi nde rundJ uge ndl i c he ns owi ede rAus bauv onwe i t e r e nKi nde r E l t e r nZ e nt r e n.Z ude m müs s e nunt e r s t üt z e ndeHi l f e ndur c hdasJ uge ndamtunddi ef r e i e nT r äge rge f ör de r twe r de n.Di eS PDs i e ht dabe idi ehe i mi s c he nUnt e r ne hme ni nde rVe r ant wor t ung,mi te x i bl e nAr be i t s z e i t mode l l e nundde rUnt e r s t üt z ungbe r uf s t ä t i ge r E l t e r ndi eVe r e i nbar k e i tv onF ami l i eundBe r ufz uge währ l e i s t e n. Dasgi l ti ns be s onde r ef ürdi ek ommunal e nUnt e r ne hme n.

Wohnenundauf wac hs en–L ebens r äumef ürF ami l i en F ami l i e nbr auc he nL e be ns r äume . Dasbe de ut e tni c htnure i nZ uhaus ei nbe z ahl bar e m undki ndge r e c ht e m Wohnr aum, dasbe t r i fft auc hde nöffe nt l i c he nRaum. F ami l i e nbr auc he nS pi e l pl ä t z e , S por t s t ä t t e nunds i c he r e , be l e uc ht e t e( S c hul ) We ge , dami tKi nde re r f ül l t auf wac hs e nk önne n. I nMagde bur gwe r de ns ol c hef ami l i e nf r e undl i c he nP r oj e k t es owohl v onde rk ommunal e nWOBAUal sauc hv on pr i v a t e nWohnungs ge nos s e ns c haf t e ni nv i e l e nS t adt t e i l e numge s e t z t . Unabhängi gda v onbl e i be nj e doc hdi eAk z e pt anzv onKi nde r n unddi eS c haffungk i ndge r e c ht e rL e be ns r äumee i nge s e l l s c haf t l i c he sDaue r t he ma. Wi rf r e ue nunsübe rs pi e l e ndeKi nde r . S i es i nddi e Z uk unf tde rS t adt .

J ugendar bei t :Bi l dung, F r ei z ei tundDemokr at i ef ürdi ej ungeGener at i on J uge ndar be i t ,J uge ndv e r bands ar be i tundJ uge ndpol i t i ks i ndf ürunswi c ht i geAr be i t s f e l de r .J ungeMe ns c he nbr auc he ns i nnv ol l e F r e i z e i t -undBi l dungs ange bot ef üre i nde mok r a t i s c he sHe r anwac hs e ni nuns e r e rS t adt . Di eJ uge ndar be i ti nVe r e i ne nundVe r bände n al sWe r k s t ä t t e nde rDe mok r a t i es t är k tdasVe r ant wor t ungs be wus s t s e i nunddi eP ar t i z i pa t i onj unge rMe ns c he n.Di eS PDs e t z ts i c h dahe rauc hwe i t e r hi nf ürde nE r hal tundnöt i ge nf al l sde nwe i t e r e nAus baude rJ uge ndar be i ti nMagde bur ge i n. J uge ndv e r bändes i nd wi c ht i geAk t e ur ez um Aus bauv onE hr e namtundE ngage me nt . De s hal bwe r de nwi rdi eF or t e nt wi c k l ungde rJ uge ndhi l f e pl anungauc h t i vbe gl e i t e nundunsdaf üre i ns e t z e n, das sdi egut eUnt e r s t üt z ungde rKi nde r -undJ uge ndar be i ti nMagde bur ge r hal t e n we i t e r hi nak undz i e l ge r i c ht e twe i t e r ge f ühr twi r d.


1 8 I V. L E BE NMI TAL L E NGE NE RATI ONE N F AMI L I E NF RE UNDL I CHES T ADTMAGDE BURG

Gegens ei t i geAkz ept anz–Gener at i onenaufAugenhöhe Magdebur gs t ec k tmi t t eni m demogr as c henWandel . Aufderei nenSei t ewer denwi edermehrKi ndergebor en, auc hderander en Sei t ewäc hs tauc hderAnt ei l derSeni or i nnenundSeni or enanderBe v öl k er ungs t et i gan. Di eSPDs t ehtf ürgegens ei t i geAkz ept anzundei nMi t ei nanderderGener at i onen.Seni or i nnenundSeni or env er di enenuns er en Res pektf üri hr eL ebens l ei s t ung.Si ev er f ügenüberv i el f äl t i geEr f ahr ungenundP ot ent i al e,di euns erGemei nwes enber ei c her n k önnen. Wi rwol l en, das sdi eSeni or i nnenundSeni or enak t i vt ei l habenundi hr eSt adtwei t ermi t ges t al t en. Dabeik önnens i ei hr Wi s s enundi hr eL ebens er f ahr ungenei nbr i ngen,i ndem s i eSc hul -undKi nder gar t enpr oj ek t eunt er s t üt z enoderHaus auf gabenhi l f eundF ami l i enpat ens c haf t enüber nehmen. Di eSPDs et z taufgener at i ons über gr ei f endePr oj ekt ewi eMehr gener at i onenhäus erundSt adt t ei l z ent r en. Si es i ndT r effpunk t eund Begegnungs s t ät t en,woF ami l i enundäl t er eMens c henehr enamt l i c hHi l f egebenundbek ommenk önnen.Di es esS y s t em mus s bei behal t enundwei t eraus gebautwer den. Dabei i s tesnot wendi g, i nal l enSt adt t ei l endi eZus ammenar bei tunddi eVer net z ung v onSc hul en, Ki nder t ages s t ät t en, Wohl f ahr t s v er bänden, F euer wehr en, J ugendc l ubs , l ok al enVer ei nenundKi r c hens owi ev onKul t ur ei nr i c ht ungen, Spor t s t ät t en, Mehr gener at i ons häus er nundSt adt t ei l z ent r enz ubef ör der n.

Di es oz i al eSt adti s tei neal t er s ger ec ht eSt adt Seni or enpol i t i ki s tei neges el l s c haf t l i c heQuer s c hni t t s auf gabe.Dasbet r i fftni c htnurdi eSt adt ,s onder nauc hal l eges el l s c haf t l i c henAk t eur e. Di eSPDs i ehti hr epol i t i s c heVer ant wor t ungdar i n, denSeni or i nnenundSeni or enei ns el bs t bewus s t es undei gens t ändi gesL ebeni nderSt adtz uer mögl i c hen. Daz ugehör enei neak t i v eBet ei l i gungderSeni or i nnenundSeni or en z . B. i m Seni or enbei r at . Unsi s tesei ngr oßesAnl i egen,di eMobi l i t ätderBewohner i nnenundBewohnerni c htei nz us c hr änk en,s oz i al eBez i ehungen bes t ehenz ul as s enundnac hbar s c haf t l i c heNet z wer k ez us t är k enundaus z ubauen.Äl t er eundhoc hbet agt eBür ger i nnenund Bür gers ol l eni hrL ebenei genv er ant wor t l i c hges t al t enundent s c hei denk önnen, i nwel c herUmgebungs i eal t er nmöc ht en. F ürs i e mus sei nWohnungs angebotbes t ehen, dasesi hnener mögl i c htbeiHi l f e-oderP egebedür f t i gk ei ti ndenv er t r aut enWohnr äumenwohnenbl ei benz uk önnen. DerBaubz w.Umbauz ual t er s ger ec ht em,bez ahl bar em Wohnr aum mus sdabei ank i er twer denv onei nerent s pr ec henden s oz i al enI nf r as t r ukt urmi tei nem Nahv er s or gungs angebots owi ehaus hal t s nahenDi ens t l ei s t ungen.Auc hderöffent l i c he Nahv er k ehrmus ss i c h dem demogr as c hen Wandels t el l en.Mi tgutl es bar en F ahr pl änen,abges enk t en Bor ds t ei gen, genügendPl at zi ndenWaggonsf ürRol l at or ens owi ebel euc ht et enundüber dac ht enHal t es t el l enmus serauc hf üräl t er e Bür ger i nnenundBür gers i c herbenut z bars ei n.


1 9

Är z t l i c heVer s or gungundP ege Seni or i nnenundSeni or enbedür f env oral l em uns er erAuf mer k s amk ei t , wenns i eges undhei t l i c hei nges c hr änk ts i ndoder ei nenk onk r et enUnt er s t üt z ungs -undP egebedar fhaben. Si ebr auc hengenügendRaum f üral t er s ger ec ht esWohnenund Mögl i c hkei t enf ürei neat t r akt i v eF r ei z ei t ges t al t ung.Daz umus sz um ei nendi eUmf el dges t al t ungs t är k eraufdi es e Bedür f ni s s eaus ger i c ht etwer den. Zum ander enwol l enwi rdi eGr unds ät z e„ ambul antv ors t at i onär “s owi e„ Rehabi l i t at i on v orP ege “ums et z en. Si ebi et engut eVor aus s et z ungendaf ür , mögl i c hs tl anges el bs t bes t i mmti nei nem v er t r aut enUmf el d l ebenz uk önnen. Dar überhi nausv er f ügtMagdebur güberei ngut esNet zanSeni or en-undP egehei men. Si ebi et eni nei nerL ebens s i t uat i on mi tei nem er höht enP egebedar fs ehrgut eVor aus s et z ungenf ürei nwür di gesL ebeni m Al t er . Zudem bedar fesi ndenSt adt t ei l enauc hger i at r i s c hges c hul t erundt ät i gerHaus är z t i nnenundär z t e. Di eSPDs et z ts i c h daherf ürdi eSi c her ungei nergr undl egendenär z t l i c henVer s or gungi nal l enSt adt t ei l enMagdebur gsei n. Di eMedi z i ni s c he F ak ul t ätderOt t ov onGuer i c k eUni v er s i t ätbi l dets ehrgut eMedi z i ner i nnenundMedi z i neraus .Esmus sgemei ns am bes s ergel i ngen, s i edur c hdi eBer ei t s t el l ungv onat t r ak t i v enAr bei t s pl ät z eni nMagdebur gz uhal t en. Daz ur egenwi ran, den Rahmenv er t r agmi tderk as s enär z t l i c henVer ei ni gungz uüber pr üf en. Somus sesmus swi r k s ameModel l ef ürPr axi s über nahmendur c hj ungeMedi z i ner i nnenundMedi z i nergeben.

Di eMagdebur gerSPDs t ehtf ür : j edesKi ndei nengut enKi t aPl at zbek ommt , di eRahmenbedi ngungenf ürdi eVer ei nbar k ei tv onF ami l i eundBer ufwei t er v er bes s er twer den, ei nes el bs t s t ändi geunds el bs t bes t i mmt eL ebens f ühr ungf ürSeni or i nnenundSeni or en bi si nshoheAl t ermögl i c hi s t , di egegens ei t i geAkz ept anzz wi s c henAl tundJ ungwäc hs t . Wi runt er s t üt z endaher di eUms et z ungv ongener at i onenüber gr ei f endenPr oj ekt en, dasS y s t em unt er s t üt z enderHi l f enbei behal t enundaus gebautwer denmus s , i nal l enSt adt t ei l enei negr undl egendeär z t l i c heVer s or gungges i c her ti s t , dasSt ädt i s c heKl i ni kum unddi eSt ädt i s c henSeni or enhei mei ns t ädt i s c herHandbl ei ben.


2 0 V. MAGDE BURG, DI EMODE RNES T ADTANDE RE L BE

E r f ol gr ei c heSt adt ent wi c kl ungf or t f ühr en Magdebur ghats i c hunt erdens oz i al demok r at i s c henOber bür ger mei s t er n, get r agenv onderSPDF r ak t i oni m St adt r at , s ehrgut ent wi c k el t . Dav onz eugenunt erander em di eSani er ungf as tal l erSc hul enundv i el erSpor t s t ät t en, derBaudesneuenF ußbal l s t adi ons , di eNeuges t al t ungdesEl buf er sunddi eWi eder er r i c ht ungderSt er nbr üc k e. Zudem hatdi eSPDSt adt r at s f r ak t i ondi eUmges t al t ung desDompl at z es ,den Neubau St r aßenbahnt r as s ebi sz um Bör depar k ,di eSani er ung desHaus esderL ehr er ,di e Kompl et t i er ungdesL är ms c hut z esaufdem Magdebur gerRi ngunddi eSani er ungdesWas s er t ur msSal bk ev or anget r i eben. Di es e er f ol gr ei c heSt adt ent wi c k l ungwol l enwi rmi tneuenVor habenwei t erf ühr en.

L ebenundAr bei t enanderE l be Ei nwes ent l i c hesEl ementf ürdasL ebeni nder„ Gr ünenSt adtam St r om“i s tdi eEi nbez i ehungderEl bei ndi eSt adt ent wi c k l ung. Di e Umnut z ungbr ac hl i egenderundehemal si ndus t r i el lgenut z t erF l äc henandenE l buf er ni mI nnens t adt ber ei c hi s twei t gehend abges c hl os s en. Di eEnt wi c k l ungdesehemal i genEl bbahnhof sz um Wohngebi etunddesehemal i genHandel s haf ensz um Wi s s ens c haf t s haf eni s tauc hdasEr gebni sdeshar t näc k i genEngagement sderSPDi m St adt r at . DerRot hehor npar ki s tauf gr unds ei nerL agei m Her z enderSt adt ,s ei nerBauges c hi c ht eunds ei nerr ei c henNat ur r äumev on bes onder erBedeut ung. Mi tdem Au auderSt er nbr üc k ei s tderPar knäherandi eI nnens t adther anger üc k tundal st our i s t i s c he Sehens wür di gk ei tbes s erangebunden. Sei nEr hol ungs wer ti s tdur c hdi eer f ol gr ei c heSani er ungdesAdol f Mi t t agSeesunddi e Er r i c ht ungei nesAbent euer s pi el pl at z esdeut l i c hges t i egen.Di e„ Per l e “Rot ehor npar kmus si ndennäc hs t enJ ahr enwei t eri n s ei nerAnz i ehungs k r af tal sKul t ur -undEr hol ungs ar eal ges t är k twer den. Daz udi enenauc hi nt el l i gent eL ös ungen, di edenAut ov er k ehrdeut l i c hv er r i nger n.

Hoc hwas s er s c hut z Vi el eengagi er t eHel f er i nnenundHel f erhabengegendasHoc hwas s ergek ämpf t . Zus ammenmi tdenEi ns at z k r äf t enunddem Kr i s ens t abi s tesi hnengel ungenv i el eSc hädenv onderSt adtabz uhal t en. Dennoc hgi btess ei tdem J uni Hoc hwas s er2 01 3geänder t e Anf or der ungenandenHoc hwas s er s c hut z . Di es es i ndi nAbs t i mmungmi tdem L andes bet r i ebf ürHoc hwas s er s c hut zundWas s er wi r t s c haf tk ons equentz uer f ül l en. Di ess c hl i eßtnebenderEr höhungundSani er ungderDei c hedasAus s et z env onBauv or habeni nbes onder sgef ähr det en Gebi et enei n. I ndenwei t er gef ühr t enBebauungs pl äneni s taufet wai geGef ähr dungendur c hHoc h-oderDr ängwas s erhi nz uwei s en.Hi ergi l tes ,di eHoc hwas s er s i c her hei tdur c h e xi bl eundt empor ärei ns et z bar eAnl agenz uer höhen.I m St adt t ei l Wer ders et z ts i c hdi eSPDdaf ürei n, das sbaul i c heVor k ehr ungenz um Sc hut zderBewohner i nnenundBewohner , i ns bes onder e Hoc hwas s er s c hut z mauer n,ges c haffenwer den.Auc hderSt adt t ei lRot hens eeunddasges amt eHaf engebi etbr auc henei nen s i c her enHoc hwas s er s c hut z . I m Ber ei c hderI nnens t adtgi l tes , woesgebot eni s t , di eHoc hwas s er s i c her hei tdur c h e xi bl eund t empor ärei ns et z bar eAnl agenz uer höhen.


2 1

Sc haffungei neser l ebbar enundl ebendi genSt adt z ent r ums Di eSPDs et z ts i c hdaf ürei n, das„ Zent r um“derSt adtumz uges t al t en. Dabei s ol l ei ner l ebbar esundl ebendi gesSt adt z ent r um ent s t ehen, i ndem hi s t or i s c heEl ement e, wi ederAl t eMar k t , undmoder ne, andi eBedür f ni s s ederMens c henangepas s t e, umwel t ger ec ht eund ges undeSt r uk t ur en har moni er en.Daz u bedar fesf ürden Ker nber ei c h derI nnens t adtei neri nt egr i er t en und ganz hei t l i c henÜber pl anung, anderdi eBür ger i nnenundBür gergenaus oz ubet ei l i gens i ndwi edi eI nt er es s env er bändedesi nner s t ädt i s c henHandel s . Di es ePl anungs ol ldasGel ändedesAl t s t adt k r ank enhaus es , den„ Bl auenBoc k “ , das„ Kar s t adt gel ände “ , das SKL Hoc hhausundv er s c hi edeneF r eiäc henr undum dasAl t eRat hausei nbez i ehen. Gl ei c hesgi l tf ürdi eEr ns t Reut er Al l ee, di edi e I nnens t adtdur c hs c hnei detundwi c ht i geBer ei c hederKer ns t adtt r ennt .Si es ol l t es t är k eral sbi s heri m Si nnedesak t uel l enVer k ehr s k onz ept sderSt adtaufi hr eF unk t i onf ürdenZi el v er k ehrunddi eEr s c hl i eßungderös t l i c henSt adt t ei l ebes c hr änk twer den. I n di es em Zus ammenhangk önnt edem Ul r i c hs pl at zei newi c ht i geEr l ebni s f unk t i onf ürdasSt adt z ent r um z uk ommen. DerAbs c hl us sderGes t al t ungdesNor dabs c hni t t esdesBr ei t enWegesunddi eWi eder ei nr i c ht ungv akant erGewer beobj ekt es i nd nac hwi ev orwi c ht i geAuf gabeni nderI nnens t adt . Di eAnz i ehungs k r af tMagdebur gsf ürdenEi nk auf s t our i s mushatdeut l i c hz ugenommen.Di eAt t r ak t i v i t ätundPl ur al i t ätdes Ges c häf t s z ent r umsderL andes haupt s t adtmus sdaherges t är k twer den,auc hi ndem dasMär k t ek onz eptderSt adtk ons equent umges et z twi r d.Ges c häf t ewi ei m Hunder t was s er haus ,di eei neAl t er nat i v eundEr gänz ungz um Ci t y Car r é,Ul r i c hs Hausund Al l eeCent erdar s t el l enk önnen, er höhendi eVi el f al tdesAngebot sunds c hl i eßenbes t ehendeBaul üc k en. Di eZunahmeanGewer be äc hendesEi nz el handel si s ti ns ges amtni c hter f or der l i c h. Ei nWi l dwuc hsani nnens t adt r el e v ant enGewer be äc henaußer hal b desSt adt z ent r umsmus sv er mi edenwer den.Di ess c hl i eßtei nebedar f s ger ec ht eWei t er ent wi c k l ungv onSt adt t ei l z ent r enni c ht aus . Dabeii s ti ns bes onder edi eEnt wi c k l ungderWohns t andor t ei nBuc k au, F er mer s l eben, Sal bk eundWes t er hüs endur c hei nen Vol l s or t i ment erz us t är k en. Di eBr ac h äc henderBahnmüs s enz ügi gi m Si nnederSt adt ent wi c k l ungüber pl antwer den.Bes onder eAr eal es i ndi ndi es t ädt i s c heVer mar k t ungz uüber nehmen,um ei nedens t ädt ebaul i c henI nt er es s enMagdebur gsent s pr ec hendeNut z ungz us i c her n. DasAr eal i nderMay bac hs t r aßei s tei nT ei l desF es t ungs gür t el s . Mi ts ei nenguter l ebbar enF es t ungs anl agen, ei gnetess i c hf ürdi e Ent wi c k l ungal st our i s t i s c herMagnet , ders i c hgutmi tei nergewer bl i c henoderWohnnut z ungv er bi ndenl äs s t .

E nt wi c kl ungderSt adt t ei l eunt er s t üt z en Di eSPDunt er s t üt z tdi eSt adt t ei l ebei derEr hal t ungundSt är k ungi hr erZent r enundderWahr ungi hr erI dent i t ät . Ar bei t s gr uppen, Ver ei nenundOr gani s at i onen, di es i c hdem Wohl desGemei nwes enswi dmen, bl ei benuns er ePar t ner i nnenundPar t ner . Di eSt adtMagdebur gmus sf ürRei hen, Doppel -undEi nf ami l i enhäus erwei t er hi naus r ei c hendeundbez ahl bar eF l äc heni nner hal b derSt adt gr enz enanbi et en, um f ürdenZuz ug, ni c htnurausdem Uml and, at t r ak t i vz ubl ei ben. Daz uei gnens i c hi ns bes onder e dur c hSt adt umbaumaßnahmenf r eiwer dendeBr ac h-undRes täc heni nSt adt quar t i er en. Di eBebauungi nner s t ädt i s c herGr ünäc henundehemal i gerKl ei ngar t enanl agenl ehnenwi rab,wenns i edadur c hi ni hr erF unk t i onal sKal t l uf t s c hnei s enundKal t l uf t ent s t ehungs gebi et ebeei nt r äc ht i gtwer den.


2 2 V. MAGDE BURG, DI EMODE RNES T ADTANDE RE L BE I nMagdebur gs t ehent r ot zdesv or anges c hr i t t enenSt adt umbausv i el eWohnungenl eer . Anges i c ht sderBe v öl k er ungs ent wi c k l ung wi r desf ürv i el ev oni hnens el bs tbei gut erwi r t s c haf t l i c herEnt wi c k l ungk ei nenBedar fgeben. DerRüc k -undUmbaui ndenWohnquar t i er enmus sdabei mi tderAuf wer t ungdesv er bl ei bendenBes t andesdur c hbedar f s ger ec ht eModer ni s i er ung–unt erander em dur c hHer s t el l ungv onBar r i er ef r ei hei t–undmi tderGes t al t ungei nesat t r ak t i v enUmf el desei nher gehen.Di eAr bei tderv er gangenenJ ahr emus sk ons equentwei t er gef ühr twer den,v oral l em i nOl v ens t edt ,Kannens t i eg,Neus t ädt erSeeundi nRef or m aberauc hi nander enbet r offenenSt adt t ei l en. F ürdi epos i t i v eE nt wi c kl ungi nBuc kau, F er mer s l eben, Sal bk eundWes t er hüs enf or der tdi eSPDdi ez ügi geAus wei t ungdesSani er ungs gebi et sSal bk eum di eWohnber ei c heent l angderHaupt v er k ehr s s t r aße. Wi rt r et enf ürdi eSt är k ungderdor t i genOr t s k er ne unddi eEnt l as t ungv om Dur c hgangs v er k ehrei n.Daz udi entdi eumgehendeEnt s c hl euni gungderhäu gal sDur c hf ahr t s t r aße genut z t enSc hönebec k erSt r aße. Ei ner s t erEr f ol gk onnt emi tdem Aus bauderKr euz ungF aul manns t r aßeundderangr enz enden Sül z ebr üc k eer z i el twer den, di eauc hdenz uk ünf t i genEr f or der ni s s endesHoc hwas s er s c hut z esgenügens ol l en. Mi t t el f r i s t i gs t r ebenwi rdenBauei nerE nt l as t ungs s t r aßez urEr s c hl i eßungderbes t ehendeni ndus t r i el l enKer ne–mögl i c hs t ent l angderBahns t r ec k e–an. Si edi entv or nehml i c hderEnt l as t ungderSc hönebec k erSt r aßev om Sc hwer l as t -undBer uf s v er k ehr . Si es ol lal l enf al l sunt er geor dnetal sz us ät z l i c heUmgehungs s t r aßedi enen, wei ldi edaz unöt i geAnbi ndungandi eSc hönebec k er St r aßez us ät z l i c heDur c hgangs v er k ehr eer z eugenwür de.

Sani er ungdesSt r aßen-undWegenet z esf or t f ühr en Mi tde mCi t y r i ngundda r a na nge bunde ne nHa upt s t r a ße nha tMa gde bur ge i ngutf unk t i oni e r e nde sHa upt s t r a ße nne t z . Be i s e i ne r We i t e r e nt wi c k l ungwol l e nwi re i ne r s e i t sdi eI ndus t r i e undGe we r be ge bi e t emi te i ne rf unk t i oni e r e nde nAnbi ndunga nda sBunde s undL a nde s s t r a ße nne t zz us t ä r k e n,a nde r e r s e i t sa be rWohnqua r t i e r eunddi eI nne ns t a dtv om Dur c hga ngs v e r k e hre nt l a s t e n.Di eAnbi ndungde s Ge we r be v e r k e hr sde se he ma l i ge nS KE T Ge l ä nde sübe rde nF e r me r s l e be rWe gunddi eBr e nne c k e s t r a ßei s tda be i v öl l i gunz ur e i c he nd. BeiderVer l änger ungdesSt r ombr üc k enz ugest r i t tdi eSPDf ürei nenv ol l wer t i genBr üc k enbauei n, derauc hbeiHoc hwas s erei ne unei nges c hr änk t eEr r ei c hbar k ei tderös t l i c henSt adt t ei l es i c her s t el l t .Dabeimus sderBaui ms ens i bl enBer ei c hderAl t enEl be s owohldi ei nf r as t r uk t ur el l eEnt wi c k l ungal sauc hdi eBel angedesNat ur s c hut z esber üc k s i c ht i gen.Di eSPDwi r ds i c hauc hbei ei nem Her aus l ös endesunmi t t el bar enBr üc k enber ei c hsausdem bes onder enSc hut zei nesF F HGebi et sf ürei nennat ur v er t r ägl i c henBr üc k enbaumi tmögl i c hs tger i ngenEi ngr i ffens t ar kmac hen!I ndi es em Zus ammenhangmus sauc hdi eAnbi ndungandas erüberdi eJ ohanni s ber gs t r aßev er bes s er twer den.Di eSPDhatei negl ei c hz ei t i gePl anungdi es erSt r aßeer r ei c htund Sc hl ei nuf s t r ebtei nemögl i c hs tz ei t gl ei c heUms et z ungbei derBaumaßnahmenan. I nei nem demok r at i s c henPr oz es shats i c hderSt adt r atmehr hei t l i c hent s c hi eden,am Haupt bahnhofei nenT unnelbauenz u l as s en. Di esbedar fderz ügi genUms et z ung, um Sc hadenv onderSt adtabz uwenden. Aufdem Gebi etdesSc hut z esderBewohner i nnenundBewohnerv orVer k ehr s l är mi s tv i elpas s i er t . L är ms c hut z maßnahmenan bes onder sbel as t et enSt r aßen, wi eWal t herRat henauSt r aße, Al ber t Vat er St r aße, Hal ber s t ädt erSt r aße, J er i c howerSt r aßeundAl t F er mer s l ebenmüs s enj edoc hwei t erv or anget r i ebenwer den. ZurVer r i nger ungderL är mbel äs t i gungbedar fesei neri nt el l i gent en Ver k ehr s pl anungderBes ei t i gungv onSt r aßens c häden, desEi ns at z esv onl är mmi nder ndenSt r aßenbel ägenundderEi nf ühr ung v onT empo30i nWohngebi et env oral l em i ndenNac ht s t unden. Di eSPDs et z ts i c hdaf ürei n, das sdi eBahnAGani hr enSt r ec k en i m St adt gebi etdi eAns t r engungenz urSc haffungv onL är ms c hut z ei nr i c ht ungenv er s t är k t .


2 3

Vor r angf ürBus s eundBahnen–ÖPNVver bes s er n Wi rwol l enei nengutf unk t i oni er endenVer k ehraufSt r aßen, Sc hi enen, Rad-undF ußwegenbeiei nerBe v or r ec ht i gungdesÖffent l i c henP er s onennahv er k ehr s( ÖPNV) . Dadur c hwer denderI ndi v i dual v er k ehrunds omi tderSc hads t offaus s t oßv er r i nger tundder i nner s t ädt i s c hePar k r aum ni c htv er k nappt .Di eSPD unt er s t üt z tdaherdi eF or t f ühr ungei nesz ügi genAus bausderNor dSüdVer bi ndungderSt r aßenbahni nAbs t i mmungmi tdenAr bei t s gr uppenf ürGemei nwes enar bei t . Dar überhi nauss et z enwi runswei t er hi nf ürdenbar r i er ef r ei enAus baual l erHal t es t el l enei n Di eMagdebur gerVer k ehr s bet r i ebe( MVB)bl ei bengehal t en, di eAngebot s qual i t ätz uv er bes s er n. Dabei s ol l ei nei nf ac hesund e xi bl esT i c k et s y s t em denAnr ei zer höhen, denÖPNVs t är k erz unut z en. Angebot ewi edasJ obt i c k ets ol l en e xi bl erges t al t etunddi e Ei nf ühr ungei nesel ek t r oni s c henT i c k et ss owi ebar gel dl os eBez ahl mögl i c hk ei t eni nt ens i v i er twer den.

Radver kehr s ant ei l am Ver kehr s au ommener höhen Di egut e nBe di ngunge nf ürde nRadv e r k e hri nMagde bur gwe r de nbi s he rnoc hni c htaus ge s c höpf t . Daz umüs s e ndi eL üc k e ni m Radwe ge ne t zge s c hl os s e n,Ge f ahr e ns t e l l e nbe s e i t i gt ,Radf ahr s pur e ne i nde ut i ge rmar k i e r tundRadabs t e l l anl age nge bautwe r de n.I n di e s e m Zus amme nhangs t r e be nwi ran, di eRad-undF ußwe gebe i de r s e i t sde rE l bev ol l s t ändi gz ue r hal t e nundf ürdi et our i s t i s c he Nut z ungaus z ubaue n. Uns e rZi e l i s te s , das sMagde bur gi nabs e hbar e rZe i tz ude nf ahr r adf r e undl i c hs t e nde ut s c he nS t ädt e nge hör t .

F ußgänger ver kehr Me ns c he nz uF ußma c he ndi eS t a dtl e be ndi g. We nns i c hdi eMa g de bur g e r i nne nundMa g de bur g e rundi hr eBe s uc he r i nne nundBe s uc he r wohl f ühl e n, s i eung e s t ör t bumme l nk önne n, we nnS t r a ße n, P a r k sundP l ä t z ev or ha nde ns i nd, di ez umVe r we i l e ne i nl a de n, e nt s t e ht e i nur ba ne s F l a i r , v onde m di eBür g e r i nne nundBür g e r , de rHa nde l unddi eGa s t r onomi epr ot i e r e n. Ma g de bur gmus sa t t r a k t i v eR ä umes c ha ffe nund e r ha l t e n. S i ebr i ng e nMe ns c he nmi t e i na nde r i nsGe s pr ä c h, s t ä r k e nda sGe me i ns c ha f t s g e f ühl undf ör de r ndi eVe r bunde nhe i tmi tde r S t a dt . haffungei nesbar r i er ef r ei enur banenRaumesgehör endi eSani er ungv onGehwegenmi tei nermögl i c hs tbewegungs f r eundZurSc l i c henOberäc henges t al t ung( Ver z i c htaufgr obeP as t er s t r uk t ur en) , aus r ei c hendeGehwegbr ei t eundBewegungsäc hens owi e derAus bauak us t i s c herL i c ht s i gnal anl agenf ürMens c henmi tei nerSehbehi nder ungundBl i nde. Di eAnl agev onRampenundL i f t ei nr i c ht ungenbeiSt uf enundT r eppeni m öffent l i c henSt r aßenr aum,v orGebäudeei ngängenus w.gehör tebens odaz u,wi edi e s i c her eAbs per r ungundKennz ei c hnungv onBau-undGef ahr ens t el l en. Ei negr oße, k ont r as t r ei c heBes c hi l der ungundaus r ei c hende Bel euc ht ungs owi edi eopt i s c hundt ak t i l er k ennbar eT r ennungv onGeh-undRadwegenk önnenKon i k t ev er mei den.

Di eMagdebur gerSPDs t ehtdaf ür , das s di ee r f ol gr e i c heS t adt e nt wi c kl ungf or t ge f ühr twi r d, dasL e be nundAr be i t e nande rE l bee i n we s e nt l i c he sE l e me ntde rS t adt e nt wi c kl ungbl e i bt , de rHoc hwas s e r s c hut zandi ege ände r t e n Anf or de r unge nange pas s twi r d, e i n e r l e bbar e s und l e be ndi ge sS t adt z e nt r um ge s c haffe nwi r d,

di eE nt wi c kl ungderS t adt t ei l eunt er s t üt z twi r d, di eSani er ungdesSt r aßen-undWegenet z es f or t gef ühr twi r d, derSt r ombr üc k enz ugv er l änger twi r d, L är ms c hut z maßnahmenv or anget r i ebenwer den, derÖPNVv er bes s er twi r d, s i c hde rRa dv e r k e hr s a nt e i l a mVe r k e hr s a u omme ne r höht .


2 4 VI . ÖKOL OGI SCHES T ADTMAGDE BURG

Bl auesBandundgr üneL unge Magdebur gsGes i c hthats i c hi ndenv er gangenenJ ahr enpos i t i vv er änder t .Di eel bs ei t i genI ndus t r i ebr ac henhabens i c hi m Zent r um uns er erSt adtz uat t r ak t i v enWohn-undEr hol ungs or t engewandel t . Vi el eMens c henbeiSpor tundEr hol ung, Caf ésund St r andbar ss c hmüc k endasUf eranderEl beundbr i ngendi eSt adtnäherz um F l us s . Magdebur ggehör tz udengr üns t enSt ädt enderBundes r epubl i k .I nZei t en,i ndenenVer k ehr s l är m undUmwel t v er s c hmut z ung z unehmen, i s tdasei nhohesGut , daswi rs c hüt z enmüs s en. Gegenüberander enL andes haupt s t ädt enhatMagdebur gei nAl l ei ns t el l ungs mer k mal ,dawei t eT ei l ederSt adts i c hi m„ Bi os phär enr es er v atMi t t el el be“be nden.Di eGr ünanl agenuns er erSt adt bi et enuns er enBür ger i nnenundBür ger nv i elEr hol ungundEnt s pannungdi r ek tv orderHaus t ür .Daz uhabendi eer f ol gr ei c he Dur c hf ühr ungderBundes gar t ens c hauunddi eEr öffnungdesEl bauenpar k sz urVer s c höner unguns er ergr ünenSt adtbei get r agen. Di eSPDs et z ts i c hf ürdi eE r hal t ungundP egedi es erGr ün-undPar kanl agenz um Kl i mas c hut zundal sBei t r agz urGes under hal t ungundE r hol ungderBür ger i nnenundBür gerei n. Di evi el f äl t i genKl ei ngar t enanl ageni nuns er erSt adtv er di enenwei t eruns er ebes onder eAuf mer ks amk ei tundUnt er s t üt z ung. Si e hel f en, al swi c ht i geKal t l uf t ent s t ehungs gebi et edasSt adt k l i maz ur egul i er en, undmüs s endi es eF unk t i onauc hbeiAuf gabeder bi s her i genNut z ungbei behal t en.Kl ei ngär t enbes i t z enei neVi el z ahlv ons oz i al en,ges el l s c haf t l i c henunds t adt k l i mat ol ogi s c hen F unk t i onen. Daheri s tesdasZi el derSPD, i nMagdebur gs ov i el eKl ei ngär t enwi enurmögl i c hz uer hal t en. Kl ei ngär t enbr i ngenEnt s pannung, bef r ei env om St r es sundf ör der ndi eKommuni k at i on. F ürdi eSPDgi l t : Kl ei ngar t enanl agens i ndk ei neSpek ul at i onsäc henz urpr ei s wer t enBaul andbes c haffung. Di eSPDwi r ddenE r hal t s t adt naherundat t r akt i v erKl ei ngar t enanl agens i c her n. Di ePäc ht er i nnenundPäc ht ers owi ederKl ei ngar t env er bands ol l enUnt er s t üt z ungf ürden Rüc k bau v on ni c htaus gel as t et en Anl agen i m St adt r andber ei c h undi n hoc hwas s er gef ähr det en Gebi et en er hal t en. Wi rs et z enunsdaherdaf ürei n,das sdi eKl ei ngar t enk onz ept i onderSt adti nengerAbs t i mmungmi tdenKl ei ngär t ner i nnenundKl ei ngär t ner nz ei t nahak t ual i s i er twi r d. Ei nwi c ht i gerBaus t ei nf ürdi egr üneSt adtMagdebur gi s tundbl ei btderMagdebur gerZoo. Erbr i ngtni c htnurger adeKi nder nund J ugendl i c hendi eNat uri ni hr erVi el f al tnäher , eri s tauc hei nbel i ebt esNaher hol ungs z i el . Di eMagdebur gerSPDunt er s t üt z tdaher auc hz uk ünf t i gdi eWei t er ent wi c k l ungdesZoosunddi eUms et z ungdergepl ant enMaßnahmen.

Al t er nat i v eE ner gi ennut z enundE ner gi eeffiz i enzs t ei ger n Magdebur gi s tModel l s t adtf ürer neuer bar eE ner gi en, di eSt adts el bs ts ol l t eal sVor bi l df ürdi eNut z unger neuer bar erEner gi en, z . B. dur c hBez ugv onÖk os t r om f üral l es t ädt i s c henObj ek t eoderpi l ot haf t eNut z ungv onEl ek t r oaut osi ms t ädt i s c henF uhr par kdi enen. I m RahmendesNeubausundderI ns t ands et z ungs t ädt i s c herGebäudes ol lei neUmr üs t ungz urNut z unger neuer bar erEner gi e unt erVer wendungener gi eeffiz i ent erBauf or mens t at tnden. I ns bes onder ebeiderSani er ungv onSc hul enundKi nder gär t eni s t di eNut z ungal t er nat i v erEner gi enei nz upl anen.


2 5

Umwel t s c hut zundKl i mas c hut zs t är ken Nat urundL ands c haf ts ol l e nauc hal sE r hol ungs r aum f ürde nMe ns c he nwi c ht i geF unk t i one ne r f ül l e n. I nt ak t eNa t ur undKul t ur l ands c haf t e ni ni hr e nf ürde nj e we i l i ge nNa t ur r aum t y pi s c he nAus pr ägunge ns i ndf ürdasWohl be nde nde sMe ns c he nune r l äs s l i c h. Si eber ei c her nuns eral l erL ebenundbes t i mmenganzmaßgebl i c huns er eL ebens qual i t ät . Beei nt r äc ht i gungendesNat ur r aums , di eausderNut z ungf ürF r ei z ei t z wec k ewi eSpor t , Angel n, Campenus w. r es ul t i er en, l as s ens i c hdur c hei negez i el t eBes uc her l enk ungr eduz i er en. Mi tderEr ar bei t ungwei t er erP ege-undEnt wi c k l ungs pl änef ürdi eei nz el nenBer ei c hewer dendi et heor et i s c hen Gr undl agenf ürei nenac hhal t i ge, dem j ewei l i genL ebens r aum angepas s t eBewi r t s c haf t ungges c haffen. BeiderNut z ungderE l beal sWas s er s t r aßes i nddi eök ol ogi s c henAs pek t ebeiwas s er baul i c henMaßnahmenz uber üc k s i c ht i gen, wi ez . B.di eVer net z ungz wi s c henSt r omel beundAl t ar men,derEr hal tv onKol k enundUf er z onenmi t ac hen,s t r ömungs ber uhi gt enBer ei c hen. Di eVer s c hmut z ungv onGewäs s er ndur c hSc hads t offes ol lr eduz i er twer den. I nbes onder enHoc hwas s er l agen oderbeiSt ar k r egenwer dent ei l wei s eAbwäs s eri nüber i r di s c heBac hl äuf egel ei t et .Di eSPDf or der t ,das sanges i c ht sderz unehmende xt r emer enWet t er l agendi enöt i genMaßnahmener gr i ffenwer den, um di eGef ahrei nerz us ät z l i c henBel as t ungderEl bez u v er mi nder n.

L uf t r ei nhal t ungundKl i mas c hut z Haupt v er ur s ac herderL uf t v er unr ei ni gungdur c hSt i c k oxi dei s tderSt r aßenv er k ehr .Hi ergi l tes ,denmot or i s i er t enI ndi v i dual v er k ehr , i ns bes onder ei nderI nnens t adtz ur eduz i er en. DerGes undhei t s s c hut zf ürdi eBewohner i nnenundBewohnerauc hanv i el bef ahr enenSt r aßeni s twi c ht i g.Di eMaßnahmenz urL uf t r ei nhal t ung,wi ederAus bauunddi eF ör der ungdesCar s har i ngs ,der Ei ns at zv onEr dgas -undemi s s i ons ar menF ahr z eugen, i ms t ädt i s c henF uhr par kaberauc hi m ÖPNV, s i nddaherk ons equentumz us et z en.Di eF ör der ungderEl ek t r omobi l i t ät ,s owohli m pr i v at enal sauc hi m öffent l i c henBer ei c hwi r dv onderSPDbef ür wor t et . Dem s t ädt i s c henF uhr par kk ommtdabei ei nebes onder eVor bi l dwi r k ungz u. Di eSPDbek ennts i c haus dr üc k l i c hz um k l i mapol i t i s c henL ei t z i el derSt adt , bi s205 0denAus s t oßk l i mas c hädl i c herGas ei m St adt gebi etauf3 , 2tCO2j eEi nwohnerundJ ahr( bz w. bi s2020um mehral sZwei dr i t t el gegenüber1 990)z us enk enunddami ti m Ver gl ei c hz um St at usquoum mehral sdi eHäl f t ez ur eduz i er en.Dar überhi naust r i t tdi eSPDf ürdi eEnt wi c k l ungei nerur banen St r at egi ez urKl i maanpas s ungs owi ef ürdi ek ons equent eBer üc k s i c ht i gungderAs pek t edesKl i mawandel si nderBaul ei t pl anung ei n. Wi rt r et enz udem daf ürei n, dasThemaKl i mas c hut zr egi onal mi tz uges t al t en, I nf or mat i onenundEr f ahr ungenmi tNac hbar s t ädt enaus z ut aus c henunddenKl i mas c hut zi nderRegi onei nhei t l i c hz uk ommuni z i er en.


2 6 VI . ÖKOL OGI SCHES T ADTMAGDE BURG

Abf al l Ei nenwes ent l i c henSc hwer punk tbi l detdi eAbf al l v er mei dung.Hi er beii s tdur c hAu l är ungs maßnahmendeut l i c hz umac hen, das sdi eNut z ungv onGebr auc ht güt er nmi tei nernac hhal t i genBewi r t s c haf t ungv onRes s our c en, mi tAbf al l v er mei dungundmi t ger i ngennegat i v enUmwel t wi r k ungenei nher gehens ol l . adt ebene i s t di e Ei nr i c ht ung v on St r uk t ur en z urWi eder v er wendung oder Mehr f ac hnut z ung v on Pr oduk t en Auf St ( Gebr auc ht war en)ent wederdur c höffent l i c hr ec ht l i c heI ns t i t ut i onenoderPr i v at eausSi c htderAbf al l v er mei dungundderWi eder v er wendungz uunt er s t üt z en. Gl ei c hesgi l tf ürRepar at ur net z wer k e, di es i c het waderRepar at uroderwei t er enAu er ei t ung v ongebr auc ht enPr oduk t en, wi eet waMöbel n, F ahr r äder n, El ek t r oger ät en, mi tdem Zi elderWi eder v er wendungderPr oduk t e wi dmen.Abf al lv er mei dendeNut z ungs -undDi ens t l ei s t ungs f or men,wi e„ Nut z ens t at tBes i t z en“s ol l enggf .dur c hgeei gnet e Rahmenbedi ngungengef ör der tunds t är k erbek anntgemac htwer den.

Di eMagdebur gerSPDs t ehtdaf ür , das s Magdebur gei nedergr üns t enSt ädt enderBundes r epubl i kbl ei bt , di eGr ün-undPar kanl agener hal t enundgep egtwer den, s t adt naheundat t r akt i v eKl ei ngar t enanl agener hal t enbl ei ben, al t er nat i v eE ner gi engenut z tunddi eE ner gi eeffiz i enzges t ei ger twer den, Umwel t s c hut zundKl i mas c hut zauc hdur c hAbf al l v er mei dungges t är ktwer den.


2 7 VI I . KUL TURS T ADTMAGDE BURG

Kul t ur pol i t i kal sT ei l ei nerv or aus s c hauendenSt adt pol i t i k Ohnede nBe i t r agde rKul t ural se l e me nt ar eBas i suns e r e rde mok r at i s c he nZi v i l ge s e l l s c haf ts i nddi epol i t i s c he nHe r aus f or de r unge n i nGe ge nwar tundZuk unf tni c htz ul ös e n. Nurmi tde ms oge l e bt e nVe r s t ändni sv onKul t ur pol i t i kwi r de sdaue r haf tge l i nge n, Kul t ur al söffe nt l i c heAuf gabei nde rP ar t ne r s c haf tmi tde nBür ge r i nne nundBür ge r nz uge s t al t e nundwe i t e rz ue nt wi c k e l n. I nMagdebur gbas i er tdask ul t ur el l eL ebenaufei nem di c ht enNet zanKul t ur ei nr i c ht ungen, v er ei nenunds t i f t ungenderv er s c hi edenenk üns t l er i s c henGenr esundSpar t en. Kul t ur pol i t i ki s tT ei lei nerv or aus s c hauendenSt adt pol i t i k . Di ek ul t ur el l eI nf r as t r uk t ur undei nbr ei t es , at t r ak t i v esk ul t ur el l esAngebotwer deni nz unehmendem Maßez uei nem St andor t f ak t or , derdenent s c hei denden Unt er s c hi edz wi s c henSt ädt enundRegi onenaus mac ht .Daheri s tei neakt i v eKul t ur pol i t i kal sei ns t r at egi s c hesE l ementder St adt pol i t i kz uv er s t ehen. Kul t ur el l eI nf r as t r uk t urwi r dni c htnurdur c hdi eSt adtber ei t ges t el l tund nanz i er t , s onder ner häl ter s tdur c hei nv i el f ac hesEngagementderBür ger s c haf ti m Ehr enamt , i nVer ei nen, Ki r c henundf r ei enGr uppens owi edur c hUnt er nehmenderKul t ur wi r t s c haf t undei nmögl i c hs tbr ei t esMäz enat ent um ei nehoheQual i t ät . Daherbes t ehtei nes t et i geAuf gabeders t ädt i s c henKul t ur pol i t i ki n derF ör der ungundVer net z ungdi es ervi el f äl t i genAkt i vi t ät enauc hunt erEi nbez i ehungal l erBi l dungs t r ägers owi ederUni v er s i t ät undderHoc hs c hul eMagdebur g. Nurdur c hdi es eF or m derVer net z ungwi r dei ne„ ak t i v i er endeKul t ur pol i t i k “er mögl i c ht . Ak t i v i er endeKul t ur pol i t i ks et z ts owohlaufKul t ur k onz ept eal sauc haufei genv er ant wor t l i c hesHandel nderei nz el nenAk t eur e, wi eauf ei negemei ns ameVer ant wor t ungv onP ol i t i k , Ver wal t ung, Kul t ur ei nr i c ht ungenundpr i v at em Engagement . I ndi es em Si nnehats i c hdi eKul t uri nMagdebur gz uei nem bedeut endenF ak t ork ommunal erP ol i t i kent wi c k el t . Kul t ur el l eThemenj ahr eundPr oj ek t ebes t ät i gendi egewac hs eneBedeut ungMagdebur gerKul t ur pol i t i k . I mage, I dent i t ätundSt adt ent wi c k l ung wur denundwer dendur c hdi eMagdebur gerKul t ur pol i t i ki nbes onder erWei s epos i t i vbeei n us s t .

Zi el ederKul t ur pol i t i k Di ei nderKul t ur c har t aMagdebur g2020f or mul i er t enMaßnahmengi l tes , k ons equentumz us et z en. Al swes ent l i c hesZi el derKul t ur pol i t i ki s tz udem di ev om St adt r atbes c hl os s eneBewer bungMagdebur gsf ürdi eNomi ni er ungal sKul t ur haupt s t adtE ur opas 2 02 5z unennen. DasTheat erMagdebur ghati ndenv er gangenenJ ahr enei neher v or r agendeAr bei tgel ei s t et . Di eSPDMagdebur gs t ehtdaf ür , di e Ar bei tdesTheat eral sVi er Spar t enTheat erl angf r i s t i gz us i c her n.Wi rbegr üßeni ndi es em Zus ammenhang,das smi tdem Abs c hl us sderTheat er v er t r ägemi tdem L anddi es eAr bei twei t er gef ühr twer denk annunddas ss i c hdasL andandenT ar i f s t ei ger ungenbet ei l i gt . Zudem unt er s t üt z enwi rwei t erdi egr oßar t i geAr bei tdesPuppent heat er s , dasmi tdem F i gur ent heat er z ent r um i nder„ vi l l ap. “ei nneuesHi ghl i ghtges c haffenhat . Dasal t eRei c hs bank gebäudemus sbi s201 9z uei nem Dommus eum ent wi c k el twer den,um den„ Er l ebni s r aum Dompl at z “mi t Dom, Mus eenunddem HausderRomani kz uber ei c her nunddenDompl at zz uei nem l ebendi genundf ürdenKul t ur t our i s mus at t r ak t i v enOr tz umac hen.


2 8

Di eMagdebur gerSPDunt er s t üt z tdenl angf r i s t i genEr hal tunddi e nanz i el l eF ör der ungdesT ec hni kmus eums , ei nesaußer s c hul i s c henL er nor t s , andem di egr oßei ndus t r i ek ul t ur el l eT r adi t i onuns er erSt adtgep egtwi r d. Di eent s t andeneVi el f al tderf r ei enundderv onSt udi er endenwes ent l i c hi ns pi r i er t enj ungenKul t ur s z enebedar fz ui hr erEnt wi c k l ungwei t er hi nk onk r et er ,aberauc he xper i ment el l er( F r ei ) Räume,dami ts i c hnebendens t ädt i s c henKul t ur i ns t i t ut i onenei ne ak t i v e,f r ei eKul t ur s z enel ebendi gwei t erent wi c k el nk ann.Ei nbes onder esAugenmer kl i egtaufderKr eat i vwi r t s c haf tmi tdem „ F or um Ges t al t ung“i nderBr andenbur gerSt r aße. Di eZus ammenar bei tz wi s c hendenHoc hs c hul enundderSt adtbi et etger adebei denambi t i oni er t enKul t ur pr oj ek t enei neunv er z i c ht bar eGr undl agedaf ür , di eaufbei denSei t env or handenenP ot ent i al es y ner get i s c hz uer gänz enundei nes t är k er eI nt er nat i onal i s i er ungMagdebur gsz uer r ei c hen.

Di eMagdebur gerSPDs t ehtdaf ür , das s di eKul t ur c har t aMagdebur gk ons equentumges et z twi r d, dasDommus eum bi s2 01 9ent s t eht , dasT ec hni kmus eum wei t ergef ör der twi r d, di eBewer bungMagdebur gsal sKul t ur haupt s t adtE ur opas2 02 5akt i vbegl ei t etwi r d, di ej ungeKul t ur s z enes i c hnebendens t ädt i s c henKul t ur i ns t i t ut i onenwei t erent wi c k el nk ann, di eZus ammenar bei tz wi s c hendenHoc hs c hul enundderSt adtbei ambi t i oni er t en Kul t ur pr oj ekt enwei t er ent wi c k el twi r d.


2 9 VI I I . MAGDE BURG SPORTS T ADTF ÜRGROßUNDKL E I N

Moder neundl ei s t ungs f ähi geSpor t s t ät t en Magdebur ghats i c hi ndenl et z t enz wei J ahr z ehnt enz uei neraner k annt enundbedeut endenSpor t s t adtent wi c k el t . DerGr oßt ei l al l erSpor t s t ät t eni s tmi t t l er wei l emi ter hebl i c hem nanz i el l em Auf wands ani er tbz w. neuer bautwur den. Ei neder ar t i geDi c ht e v onhoc hmoder nenundl ei s t ungs f ähi genSpor t s t ät t en, angef angenbei m St adi onundderGETECAr enaüberdi eSc hwi mmhal l en bi shi nz udenk l ei nenSt adt t ei l s por t pl ät z ens uc hti nDeut s c hl ands ei nes gl ei c hen.

F ör der ungv onBr ei t ens por tundL ei s t ungs s por t Di eMagdebur gerSPD hats i c hnebendernot wendi genF ör der ungdesBr ei t ens por t sf ol gendeSc hwer punk t ei nders por t pol i t i s c henEnt wi c k l ungges et z t : 1 .Qual iz i er t eF ör der ungderNac hwuc hs l ei s t ungs z ent r enf ürdenHandbal l -undF ußbal l s por t 2 .Wei t er erAu auei nesr egi onal enundnat i onal enBoxl ei s t ungs z ent r ums 3 .F ör der ungi nt er nat i onal erT i s c ht enni s mei s t er s c haf t eni nMagdebur g 4.Qual iz i er ungdesBas k et bal l s por t sal swei t er ess por t l i c hesAus hänges c hi l d 5 .E r hal tdesOl ympi as t üt z punkt esf ürdi ebi s her i genSpor t ar t en 6.E r r i c ht ungei nesv ol l wer t i genOl ympi as t üt z punkt esi m Sc hwi mmber ei c h NebenderNac hwuc hs f ör der ungi m Hoc hl ei s t ungs ber ei c hdergr oßenVer ei nes ehenwi runsal sSPD auc hderF ör der ungdes Ki nder -undJ ugends por t si nk l ei nenundmi t t l er enVer ei nenv er pi c ht et . F ürunss t el l tdi es por t l i c heT ei l habeal l erKi nder , ger ade der j eni genausdens oz i al enBr ennpunk t en, ei neHer z ens angel egenhei tdar . Di eSpor t f ör der r i c ht l i ni ederSt adtMagdebur gmus s hi erent s pr ec hendeVor habenderVer ei nehi ns i c ht l i c hdesAus bausundderT ei l habeam Ki nder -undJ ugends por tnoc hmehri n den nanz i el l enVor der gr unds t el l en. Danebens et z t enwi runsf ürei nebr ei t eF ör der ungdesi nt egr at i v enundges undhei t s f ör der ndenSeni or ens por t sei n. Ger adehi er s ehenwi rdi eHer aus f or der ung, das sdi ev er s c hi edenenAl t er s aus r i c ht ungenderSpor t v er ei negez i el tv er bundenwer dens ol l t en, um Kooper at i onenz wi s c henSeni or en, Behi nder t en-undJ ugends por tz uer mögl i c hen. ürdi eMa gde bur ge rS P Ds t e l l tdi ege z i e l t eF ör de r ungde rS por t v e r e i nee i negr undl e ge ndek ommuna l eAuf ga beda r , di emi tbe s onde r e m F Auge nme r kwe i t e r ge f ühr twe r de nmus s . Wi rs e t z e nunsa uc hf ürdi eWa hr ungde rgr oße nMome nt ede rMa gde bur ge rS por t ge s c hi c ht e e i n. I ne i ne mS por t a r c hi vs ol l e nz . B. di eE r f ol gede s1 . F CM, de sS CM, i m Ha ndba l l , i nde rL e i c ht a t hl e t i k , i m Ka nu, R ude r -undi mS c hwi mms por tpr ä s e nt i e r twe r de n, um E i nwohne r i nne nundE i nwohne r ns owi eGä s t e ndi es por t l i c he nE r f ol geuns e r e rS t a dtnä he r z ubr i nge n.

Di eMagdebur gerSPDs t ehtf ür di eSani er ungal l erSpor t s t ät t enuns erSt adt , di eF ör der ungdesSpi t z ens por t sunt erBei behal t ungdesOl ympi as t üt z punkt es , di eQual iz i er ungderNac hwuc hs f ör der ungbei m Hand-undF ußbal l s por t , di eE t abl i er ungei nesBoxl ei s t ungs z ent r ums , di eF ör der ungdesJ ugend-undSeni or ens por t s .


3 0 I X. BÜRGE RSCHAF TL I CHE SE NGAGE ME NTUNDBÜRGE RNAHEVE RWAL TUNG

Magdebur gal sgemei ns amesPr oj ektmi tdenBür ger i nnenundBür ger n F ürunsSoz i al demok r at i nnenundSoz i al demok r at eni s tMagdebur gHei mat . DasZus ammenl ebeni nuns er erSt adti s tunswi c ht i g, wi rmöc ht enesz us ammenmi tdenBür ger i nnenundBür ger nges t al t enundv er bes s er n.F ürei negut eundf r i edl i c heGemei ns c haf tengagi er enwi runsi nuns er erF r ei z ei ti nv er s c hi edenenI ni t i at i v enundt r agenmi tuns er enAk t i v i t ät endaz ubei , dasZus ammenl ebeni ndi es erSt adtnac hhal t i gundpos i t i vz uges t al t en. Dasbür ger s c haf t l i c he,ehr enamt l i c heE ngagementi s ti ns bes onder eaufk ommunal erEbeneei nunv er z i c ht bar er esEl ementder P ol i t i k . F ürei negut eEnt wi c k l ungderSt adtwol l enwi rmögl i c hs tv i el eMens c henmi ti hr enI deenundVor s t el l ungenei nbez i ehen. Dahers i nddi eGr uppenderGemei nwes enar bei t , di eF r ei wi l l i genagent urundv i el eander eI ni t i at i v enundZus ammens c hl üs s ef ür unsv onhoherBedeut ung. Si es i ndei nl ebendi gerBes t andt ei l derSt adt ges t al t ung. Bes onder swi c ht i gs i ndunsdasdi r ek t eundper s önl i c heGes pr äc hunddi eAnr egungenausderMi t t ederSt adt . Dahermöc ht enwi r al l eBür ger i nnenundBür gerdi es erSt adter mut i gen, Mögl i c hk ei t enz um Aus t aus c hmi tuns er enVer t r et er i nnenundVer t r et er ni m St adt r ati nt ens i vz unut z en.

Demokr at i emus sgel ebtwer den Ei nwi c ht i ge sAnl i e ge nde rS PDi s te s , di eMögl i c hk ei t enundChanc enz urMi t bes t i mmungi nF or mv onBür ge r e nt s c he i de ndaue r haf tz uv e r be s s e r nundz us t är k e n. Di e sbe i nhal t e tf ürunsi m We s e nt l i c he ne i neEr we i t e r ungundKonk r e t i s i e r ungde rAnwe ndbar k e i tdi e s e sI ns t r ume nt e ss owi ede nEi ns at zf üre i nedahi nge he ndnot we ndi geÄnde r ungi nde rHaupt s at z ungde rS t adt . Uns e rZi e l dabe i i s te s , di eF or mul i e r ung„ i nwi c ht i ge nAnge l e ge nhe i t e nde rS t adt “s owe i tz uk onk r e t i s i e r e n, das sBür ge r e nt s c he i deans c hl i e ße nde i newi c ht i geundange me s s e neRol l ei m de mok r at i s c he nS t adt ge s t al t ungs pr oz e s se i nne hme n. Dar überhi nauss et z enwi runsf ürei nes t är k er eBür ger bet ei l i gungei n. Anwohner i nnenundAnwohners ol l enf r ühz ei t i geri ndi e St adt pl anungei nbez ogenwer den.Dabeis ol l enam Anf angderPl anungs pr oz es s ewi c ht i gerBauv or habenhäu gerBür ger v er s amml ungenz . B. i m Rahmenv onGWASi t z ungendur c hgef ühr twer den. DerSt adt v er wal t ungunddem St adt r atwer dendi edor t au ommendenAr gument ef ürder enEnt s c hei dungsndungz urVer f ügungges t el l t .

F ürei nebür ger naheVer wal t ung Mi tmaßgebl i c herUnt er s t üt z ungderSPDi m St adt r atwur dedi eVer wal t ungderL andes haupt s t adtMagdebur gv er s c hl ank t–und dasohnebet r i ebs bedi ngt eKündi gungen!Dabeihabens i c hL ei s t ungundQual i t ätderVer wal t ungpos i t i vent wi c k el t . Dasi s tei n wi c ht i gesEl ementdaf ür , das sMagdebur gheut eei neeffiz i ent eVer wal t ungbes i t z t . Dasmobi l eunddi ef e s t e nBür ge r bür osbi e t e ne i ne nbür ge r nahe n, f r e undl i c he nunds c hne l l e nBür ge r s e r v i c ev orOr t . Di eS PDwi r ds i c h we i t e r hi ndaf üre i ns e t z e n,das sdi eVe r wal t unguns e r e rS t adte i nehoheQual i t ätanE r r e i c hbar k e i t ,Aus k unf t s f ähi gk e i tundUnt e r s t üt z ungde rBür ge r anl i e ge nbi e t e t . Daz umus sde rBür ge r s e r v i c es t ändi ganne ueGe ge be nhe i t e nange pas s twe r de n. Mi tde re i nhe i t l i c he nBe hör de nnumme rundde nS e r v i c e mögl i c hk e i t e naufde rI nt e r ne t s e i t ede rS t adtgi bte sdabe i s e hrpos i t i v eE r f ahr unge n.


3 1

WL anZugangi nderI nnens t adt Di eSPDunt er s t üt z tdasVor haben, i nderMagdebur gerI nnens t adtei nenk os t enl os enWL ANZugangz uer mögl i c hen. Dasi s tei n Ser v i c e, derni c htnuri nander enGr oßs t ädt ener f ol gr ei c hi s t , s onder nderauc hf ürdi eMagdebur ger i nnenundMagdebur gers owi e T our i s t i nnenundT our i s t enundGes c häf t s r ei s endes ehrwi l l k ommens ei ndür f t e.Unabhängi gdav onbl ei btesei newi c ht i ge Auf gabe, dasges amt eSt adt gebi etandi eBr ei t bandI nt er net v er s or gunganz us c hl i eßen.

Di eMagdebur gerSPDs t ehtdaf ür , das s dasbür ger s c haf t l i c heE ngagementunt er s t üt z twi r d, mehrBür ger näheundMi t ges t al t ungs mögl i c hk ei t enf ürdi eBür ger i nnen undBür gerges c haffenwer den, ei nebür ger nahe, effiz i ent e, f r eundl i c heBer at ungdesBür ger s er vi c esv orOr t gewähr l ei s t etbl ei bt , dasAngebotderBür ger bür oss t ändi ganneueGegebenhei t enangepas s twi r d, ei nAns c hl us sdesges amt enSt adt gebi et esandi eBr ei t bandI nt er net v er s or gunger f ol gt .


3 2 X. ORDNUNGUNDSI CHE RHE I T

Zus ammenar bei tz wi s c henOr dnungs amtundPol i z ei Di eMagdebur ger i nnenundMagdebur gerundi hr eBes uc her i nnenundBes uc hers ol l ens i c hi nI hr erSt adts i c herf ühl en. Or dnung undSi c her hei ti nMagdebur ghatf ürunsdaherhoherPr i or i t ät !Kr i mi nal i t ät s v er mei dungundVer bes s er ungdesSi c her hei t s gef ühl sderBev öl k er ungs i ndAuf gaben, denens i c hdi eSPDauc haufk ommunal erEbenes t el l t . Dabeis et z enwi raufdi ebewähr t e, i nt ens i v eZus ammenar bei tz wi s c henOr dnungs amtundP ol i z ei . Di es es ol lk ünf t i gnoc hi nt ens i v i er twer den. Al l enBes t r ebungen, di eaufei nenRüc k z ugderP ol i z ei ausdem öffent l i c hem Raum hi naus l auf en, t r et enwi rent s c hi edenent gegen! Di eSPDs et z ts i c hdaf ürei n, das sdi er egel mäßi genKont r ol l enderP ol i z ei z urEi nhal t ungaus gewi es enerHöc hs t ges c hwi ndi gk ei t en i m i eßendenVer k ehrdur c hdasOr dnungs amts i nnv ol ler gänz twer den.DerSc hwer punk ts ol ldabeii ndenWohngebi et enmi t T empo30Zonens owi ev orSc hul enundKi nder gär t enl i egen. Wi rwol l e n, das ss i c hdi eBür ge r i nne nundBür ge rnac ht sz uj e de rZe i ts i c he raufuns e r e nS t r aße nf ühl e nk önne n. Dahe rs ol l ge pr üf t we r de n, i nwi e we i ts i c he i neT e l e f onhot l i nenac hVor bi l dde sBe r l i ne r„ He i mwe gt e l e f ons “auc hi nde rL ande s haupt s t adtMagde bur g ums e t z e nl äs s t .

Sauber esSt adt bi l d Gez i el t eJ ugend-undSoz i al ar bei tk annSt r af t at enwi eVandal i s musundGr affit i Sc hmi er er ei env er hi nder n.Mi tderI ni t i at i v e „ l egal esGr affit i “wol l enwi rdaz ubei t r agen, das sj ungeKüns t l er i nnenundKüns t l erWändeundGebäudeges t al t enk önnen. I nak z ept abel s i ndaberdi eVer uns t al t ungv onHäus er wändenundMauer nmi tSc hr i f t z ügenundSc hmi er er ei en. I l l egal eGr affit i s c hädi genni c htnurdi ej ewei l i genEi gent ümer , s onder nv er uns t al t enuns erSt adt bi l d. Dem i s tk ons equentent gegenz ut r et en. Di eKampagne„ Bl ei bSauberMagdebur g“ , di ei ns bes onder edenüber auser f ol gr ei c henF r ühj ahr s put zmi tv i el enT aus endT ei l nehmer i nnenundT ei l nehmer nal l j ähr l i c hor gani s i er t , mus sf or t ges et z twer den. Zuei nem or dent l i c henSt adt bi l dgehör ens auber eF ußwegeundPar k l ands c haf t en. Mi tdens ei t ensderSPDmi t get r agenenNeur egel ungenderSt adt or dnung, z um Bei s pi elderP i c htderHundehal t er , s t ändi gT üt enz urEnt f er nungdesHundek ot smi ts i c hz u f ühr en, wur dendi eVor aus s et z ungendaf ürges c haffen. Hundes i ndaufKi nder s pi el pl ät z enuner wüns c ht ! Wi rs et z enunsdaf ürei n, das smi tv er s t är k t enKont r ol l enr undum di eSpi el pl ät z emehrSauber k ei ter r ei c htwer dens ol l . Di eSPDunt er s t üt z tdi eBemühungenderSt adt v er wal t ung,desz unehmendenPr obl emsderWi l dt i er ei nuns er erSt adtHer rz u wer den. I ndi eAus ges t al t ungundF or t s c hr ei bungdesdi es bez ügl i c henKonz ept swer denwi runsak t i vei nbr i ngen.

St adt or dnungs di ens t Di eSPDs et z ts i c hdaf ürei n, das sdi eMi t ar bei t er i nnenundMi t ar bei t erdesSt adt or dnungs di ens t ess oaus -undf or t gebi l dets owi e aus ger üs t etwer den, das si hnenei neffek t i v esundwi r k ungs v ol l esEi ns c hr ei t engegenSt ör erderöffent l i c henOr dnungmögl i c hi s t . Dar überhi nauswer benwi rf ürei nes t är k er eAk t i v r ol l euns er erBür ger i nnenundBür ger ,wennesdar um geht ,Zi v i l c our agez u z ei genundAggr es s i onenundGewal tent gegenz uwi r k en. I ni t i at i v enwi e„ Ot t ogr ei f tei n“geni eßenuns er ev ol l eUnt er s t üt z ung.


3 3

L ei s t ungs f ähi geF euer wehr en Derauc hv onderSPDaufdenWeggebr ac ht eNeubauderF euer wac heOl v ens t edti s tv ol l endet . J et z tgi l tes , z ügi gmi tdem Aus bau derGer ät ehäus erderf r ei wi l l i genF euer wehr eni nPr es t erundDi es dor ff or t z uf ahr en.Nebendenbaul i c henVor aus s et z ungen wol l enwi rauc hdi eAus s t at t unguns er erF euer wehr enmi tdennöt i genL ös c hf ahr z eugenwi edi enac hhal t i geUnt er s t üt z ungder Ar bei ti m Ber ei c hderKi nder -undJ ugendf ör der ungi m Augebehal t en.Di eAr bei ti nderF euer wehri s tgel ebt erDi ens tander Gemei ns c haf t , derderbes onder enUnt er s t üt z ungbedar f !Di eEi nf ühr ungderF euer wehr r ent ewarei ner s t erSc hr i t t , dem wei t er e f ol genmüs s en.

Hoc hwas s er s c hut zs t är ken Di eHoc hwas s er k at as t r ophev om J uni201 3mar k i er tei neZäs uri nderEnt wi c k l unguns er erSt adt . Di eSPDs et z ts i c hnac hhal t i g daf ürei n,i nAus wer t ungderE r ei gni s s edesHoc hwas s er s2 01 3denKat as t r ophens c hut zi nderL andes haupt s t adtz us t är k en.Si e f or der tv om L anddenwei t er enAus baunoc hni c hts ani er t erDei c he,i ns bes onder eent l angderUm-utundwi r ddenAus -und Neubauv onEnt wäs s er ungs anl agenk ons equentf or t f ühr en. Dar überhi nausbedar fesKonz ept e, wi edi eneuer di ngsgef ähr det en wes t el bi s c henBer ei c he, i ns bes onder ederHaf enundRot hens ee, aberauc hBuc k auunddi eI nnens t adtges c hüt z twer denk önnen. Am dr i ngl i c hs t eni s taberdi eReal i s i er ungei neseffek t i v en, t ec hni s c henHoc hwas s er s c hut z esf ürdi eEl bi ns el Wer der ! Di eSPDs et z ts i c hdaf ürei n, das süber al l dor t , woNat ur -gegenHoc hwas s er s c hut zs t eht , derVor r angdesSc hut z esderMens c hen undi hr esEi gent umsdur c hges et z twi r d.Gegebenenf al l smus sderSc hut z s t at usi nner s t ädt i s c herGebi et e,wi ez um Bei s pi eldes F l or aF aunaHabi t at Gebi et si nderAl t enEl be, auf gegebenwer den. I nderneuenL egi s l at ur per i odedesSt adt r at esmus sdert ec hni s c hewi eoper at i v eHoc hwas s er s c hut zaufei neneueGr undl age ges t el l twer den. Di eSPDwi r ddaz ui hr enak t i v enBei t r agl ei s t en!

Di eMagdebur gerSPDs t ehtdaf ür , das s di eZ us a mme na r be i tz wi s c he nP ol i z e i , Or dnungs k r ä f t e nundP ol i t i kf or t ge f ühr twi r d, mi tPr äv ent i onSt r af t at eni m Vor f el dv er hi nder twer den, derS t adt or dnungs di ens tf ürei neffekt i v esundwi r k ungs v ol l esE i ns c hr ei t enaus -und wei t er gebi l dets owi eaus ger üs t etwi r d, i nuns er erSt adtZi vi l c our agez um gut enT ongehör t , Magdebur gl ei s t ungs f ähi geF euer wehr enhat , derHoc hwas s er s c hut zandi eneueGef ähr dungs l ageangepas s twi r d.


3 4 I MPRE SSUM

Her aus geber : Soz i al demokr at i s c hePar t ei Deut s c hl and( SPD) St adt v er bandMagdebur g Bür gel s t r aße1 3 91 04Magdebur g T el ef on: 03 91-5 415 45 5 E Mai l : i nf o@s pdmagdebur g. de I nt er net : www. s pdmagdebur g. de V. i . S . d. P . Dr . F al k oGr ube( Vor s i t z ender )


Wahlprogramm der SPD Magdeburg zur Stadtratswahl 2014  

Wahlprogramm der SPD Magdeburg zur Stadtratswahl am 25. Mai 2014 in Magdeburg

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you