Page 1

Regulamin konkursu z podstaw prawa cywilnego z umowami w administracji w roku akademickim 2011/2012

§1 Organizatorem konkursu jest Sekcja Prawa Cywilnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego działająca w porozumieniu z Katedrą Prawa Rolnego Wydział u Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

§2 Uczestnikami konkursu mogą być studenci Wydziału Prawa i Administracji UJ uprawnieni do składania egzaminu z przedmiotu podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji w roku akademickim 2011/2012. §3 Od uczestników wymagana jest znajomość problematyki objętej zakresem egzaminacyjnym z przedmiotu podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji.

§4 Konkurs składa się z jednego etapu.

§5 1. Konkurs odbędzie się 4 czerwca 2012 r. 2. Godzina i miejsce odbywania się konkursu zostaną podane w osobnym komunikacie na stronie spctbsp.wordpress.com §6 1. W trakcie konkursu uczestnicy odpowiadają na 35 pytań jednokrotnego wyboru. 2. Aby zostać laureatem konkursu należy uzyskać co najmniej 18 punktów z testu. 3. Uzyskanie od 18 do 20 punktów oznacza uzyskanie oceny dostatecznej. 4. Uzyskanie od 21 do 23 punktów oznacza uzyskanie oceny plus dostatecznej. 5. Uzyskanie od 24 do 27 punktów oznacza uzyskanie oceny dobrej. 6. Uzyskanie od 28 do 30 punktów oznacza uzyskanie oceny plus dobrej.


7. Uzyskanie co najmniej 31 punktów oznacza uzyskanie oceny bardzo dobrej. §7 1. Uczestnicy, którzy zostali laureatami konkursu mogą uzyskać wpis oceny uzyskanej w konkursie, co jest równoznaczne ze złożeniem egzaminu z przedmiotu podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. 2. Wpis oceny następuje na wniosek uczestnika konkursu. 3. Jeżeli uczestnik konkursu przystąpi do egzaminu z przedmiotu podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji, ocena uzyskana w konkursie zostaje unieważniona, nawet w sytuacji, gdyby nastąpił jej wpis do indeksu.

§8 1. Katedra Prawa Rolnego WPiA UJ czuwa nad przebiegiem konkursu i może podejmować wszelkie działania kontrolne. 2. Przygotowanie, kodowanie oraz sprawdzanie prac należy do kompetencji Katedry Prawa Rolnego WPiA UJ.

§9 1. Zapisy na konkurs są prowadzone za pomocą formularza elektronicznego, do którego link zostanie zamieszczony na spctbsp.wordpress.com 2. Zgłoszenie na konkurs zawiera: nazwisko, imię,rok oraz tryb studiów. 3. Zapisy na konkurs zostają zamknięte na cztery dni przed konkursem. §10 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwośćzmiany postanowień niniejszego regulaminu.

dr hab. Elżbieta Kremer, prof. UJ

Krystian Brzeziński

Kierownik Katedry Prawa Rolnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przewodniczący Sekcji Prawa Cywilnego TBSPUJ

Regulamin konkursu z podstaw prawa cywilnego 2012  

Regulamin konkursu z podstaw prawa cywilnego 2012

Regulamin konkursu z podstaw prawa cywilnego 2012  

Regulamin konkursu z podstaw prawa cywilnego 2012

Advertisement