Page 1

Regulamin konkursu z prawa cywilnego w roku akademickim 2011/2012 §1 Organizatorem konkursu jest Sekcja Prawa Cywilnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego(zwana dalej „Sekcją”) działająca w porozumieniu z Katedrą Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego(zwana dalej „Katedrą”). §2 1. Uczestnikami konkursu mogą być studenci Wydziału Prawa i Administracji UJ uprawnieni do składania egzaminu z przedmiotu prawo cywilne w roku akademickim 2011/2012. 2. Uczestnik konkursu musi być członkiem TBSP UJ i opłacić składkę członkowską na rok akademicki 2011/2012. §3 Konkurs odbywa się w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012. §4 Od uczestników wymagana jest znajomość problematyki objętej zakresem egzaminacyjnym z przedmiotu prawo cywilne. §5 Egzamin składa się z dwóch etapów: testowego i kazusowego. §6 Pierwszy i drugi etap konkursu odbędzie się w kwietniu 2012 r. §7 1. W pierwszym etapie konkursu uczestnicy rozwiązują obejmujący 20 pytań test wielokrotnego wyboru. Za prawidłowe rozwiązanie pytanie testowego uznaje się wybór wszystkich trafnych odpowiedzi spośród odpowiedzi wskazanych przy danym pytaniu testowym. 2. Osoby, które prawidłowo rozwiązały co najmniej 10 pytań testowych zostają zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu. §8 Przewodniczący Sekcji określi terminy etapów oraz limit zgłoszeń na I etap konkursu.


§9 W drugim etapie konkursu uczestnicy rozwiązują 2 kazusy oceniane przez egzaminatorów w skali 0-10 punktów dla każdego kazusu; warunkiem zaliczenia drugiego etapu konkursu jest uzyskanie co najmniej 7 punktów. W części kazusowej dopuszczalne jest korzystanie z tekstów aktów prawnych. §10 1. Uczestnicy, którzy zaliczyli drugi etap konkursu mogą ubiegać się o wpis oceny uzyskanej na podstawie wyniku konkursu, co jest równoznaczne ze złożeniem egzaminu z prawa cywilnego. Progi punktowe dla poszczególnych ocen są tożsame z obowiązującymi na egzaminie z prawa cywilnego. 2. Wpis oceny następuje na wniosek uczestnika konkursu, złożony w sekretariacie Katedry Prawa Cywilnego w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Po bezskutecznym upływie tego terminu wygasa uprawnienie uczestnika konkursu do wpisu oceny. §11 Katedra czuwa nad przebiegiem konkursu i może podejmować wszelkie działania kontrolne. §12 1. Kodowanie i sprawdzanie prac należy do kompetencji Katedry. 2. Kodowanie i sprawdzanie prac uczestników pierwszego etapu może zostać delegowane Sekcji. 3. Prace konkursowe są udostępniane piszącym na dyżurach pracowników naukowych wyznaczonych przez Kierownika Katedry Prawa Cywilnego UJ. §13 1. Zapisy na konkurs są prowadzone za pomocą formularza elektronicznego. 2. Formularz zgłoszeniowy zostanie udostępniony na stronie http://spctbsp.wordpress.com 3. Terminy zapisów zostaną podane po ustaleniu terminu I etapu. §14 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

Kierownik Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przewodniczący Sekcji Prawa Cywilnego TBSP UJ

Prof. dr hab. Bogusław Gawlik

Krystian Brzeziński

Regulamin konkursu z prawa cywilnego 2012  

Regulamin konkursu z prawa cywilnego 2012