Page 1

ปที่ ๑ ฉบับที่ ๕

วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

จดหมายขาว

กลุมงานประชาสัมพันธ กลุมอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

บรรยากาศวันแรก วันรับสมัครครผู้ ูช่วย สพป.สพรรณบรี ุ ุ เขต ๓ วันที ๒๙ เม.ย.๕๖ อ.ก.ค.ศ.เขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ ให้ดาํ เนินการสอบแข่งขันเพือบรรจุ และแต่งตังบุคคลเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ผชู้ ่วย สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ ครังที ๑/๒๕๕๖ รับสมัครระหว่างวันที ๒๙ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รับสมัคร ๔ อัตรา ได้แก่ ๑. กลุ่มวิชา ภาษาไทย ๑ อัตรา ๒. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ๑ อัตรา ๓. กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ ๑ อัตรา และ ๔. กลุ่มวิชาปฐมวัย ๑ อัตรา บรรยากาศในวันรับสมัครครังแรก มีผมู้ าสมัครทยอยเข้าสมัครเป็ นระยะ มียอดผูส้ มัคร ไทย ๖ ราย ภาษาอังกฤษ ๑๐ ราย คณิ ตศาสตร์ ๖ ราย และปฐมวัย ๔๗ ราย รวม 69 ราย


จดหมายขาว

ขาว สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓

หนา ๒

ปชส.สุพรรณบุรี เขต ๓


ขาว สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓

ปที่ ๑ ฉบับที่ ๕ หนา ๓

อบรมการออกแบบการเรี ยนรู้บูรณาการสู่ ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๕๖ นายวิเชียร อินทรศักดิ์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ เปนประธานเปดการอบรม การออกแบบการเรียนรูบูรณาการสูประชาคมอาเซียน โดยมีนายธวัช หมอยาดี ผอ.กลุมนิเทศฯ เปนผูก ลาว รายงานการจัดการอบรม วิทยากรผูใ หความรูไดรับเกียรติจาก นายครรชิต มนูญผล ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 ใหความรูเรื่องการสรางเด็กไทยใหเปน 1 กลยุทธการบูรณาการการพัฒนาศักยภาพ เด็กไทยใหเปนบุคคลแหงอนาคตในทศวรรษที่ ๒๑ บรรยากาศการบรรยายของวิทยากรมีลกู เลน ลูกฮา เรียกเสียง หัวเราะจากผูเขารับการอบรม ๑๖๐ คน เปนระยะๆ การอบรมครั้งนี้มขี ึ้นระหวางวันที่ ๒๕-๒๖ เม.ย.๕๖ ณ ศูนย พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓

ปชส.สุพรรณบุรี เขต ๓


กลุมงานประชาสัมพันธ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ หนา ๔

ขาว ปชส.สุพรรณบุรี เขต ๓


กลุมงานประชาสัมพันธ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓

ขาว ปชส.สุพรรณบุรี เขต ๓ หนา ๕

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ พัฒนาผูตรวจสอบภายในระบบ เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๖ นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ เปนประธานเปดการพัฒนา "โครงการพัฒนาผูต รวจสอบภายในดานการปฏิบัติงานตรวจสอบในระบบ GFMIS" โดยมีนางชุติมา มีพฤกษ ผอ.หนวยตรวจสอบภายในเปนผูกลาวรายงานการพัฒนา การพัฒนาผูต รวจสอบภายในดานการปฏิบัติงาน ตรวจสอบในระบบ GFMIS ครั้งนี้เปนการพัฒนาผูตรวจสอบภายใน กลุมเครือขายที่ ๕ ประกอบดวย สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑-๓, สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑,๒, สพป.สระบุรี เขต ๑,๒, สพป.สิงหบุรี และ สพป. อางทอง รวม ๙ เขต รวม ๒๐ คน และครั้งนี้ สพม.๙ ขอเขารวมประชุมดวย นายจักรพรรดิ์ กลาววา "ผอ.หนวย ตรวจสอบภายใน และเจาหนาที่มคี วามสําคัญกับโรงเรียนและขาราชการครูในเขตมาก เพราะในการปฏิบัติงาน ดานการเงินนั้น ครูไมไดเชี่ยวชาญดานการเงินและพัสดุ และขณะนีก้ ระทรวงการคลังใหโรงเรียนรายงานการเงิน โดยเขาระบบซึ่งครูไมชํานาญ ตรวจสอบภายในจึงมีความสําคัญมาก สําหรับผูตรวจสอบภายในกลุมเครือขายที่ 5 ครั้งนี้ถือเปนโอกาสดีที่ไดมาพบปะกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู สําหรับโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรบอย ๆ ชวยกันคิดวาทําอยางไร จึงจะชวยทําใหบุคลากรของโรงเรียนทํางานดานการเงินอยางมีประสิทธิภาพตอไป..."


กลุมงานประชาสัมพันธ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ หนา ๖

ขาว ปชส.สุพรรณบุรี เขต ๓


กลุมงานประชาสัมพันธ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓

ขาวปชส.สุพรรณบุรี เขต ๓ หนา ๗

สพป.สพรรณบรี ุ ุ เขต ๓ ได้รับพรจากท่ านเสน่ ห์ ขาวโต ในวันสืบสานประเพณีวนั สงกรานต์ วันที่ ๑๐ เม.ย. ๕๖ นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ พรอมดวย ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรและลูกจาง ไดรวมกันจัดงานประเพณีวันสงกรานต หรือวันขึน้ ปใหมของไทย ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ เพื่อรวมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และขาราชการอาวุโส ซึ่งมีกจิ กรรมทีส่ ําคัญเริ่มตั้งแตเชา ไดแก การสรงน้ําพระ, การรดน้ําดํา หัวขอพรผูอาวุโส และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ กิจกรรมรืน่ เริงและการละเลนในวันสงกรานต, และรับประทานอาหาร รวมกัน การจัดงานครั้งนี้มกี ารรดน้ําดําหัวขอพรจากผูใหญ ไดแก ทานเสนห ขาวโต อดีตผูตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ นายศักดา วังทอง นายสมปอง ดอกรัก แสดงถึงความเคารพนบนอบตอผูใหญหรือผูที่เคารพนับถือและผูมีพระคุณ เพื่อแสดงความ กตัญูพรอมกับการขอขมาและขอรับพรเพื่อเปนสิริมงคลแกตัวเองเนื่องวันขึ้นปใหมหรือวันสงกรานตของไทย วันนี้ทกุ คนมีแตความสุข สนุกสนาน มีรอยยิ้ม นอกจากนี้ รร.อนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดทาชาง) ยังไดนําคณะ กองยาวของนักเรียนมาทําใหบรรยากาศสนุกสนานเพิ่มขึน้ อีก


กลุมงานประชาสัมพันธ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ หนา ๘

ขาว ปชส.สุพรรณบุรี เขต ๓


กลุมงานประชาสัมพันธ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓

ขาว ปชส.สุพรรณบุรี เขต ๓ หนา ๙


กลุมงานประชาสัมพันธ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓

ขาว ปชส.สุพรรณบุรี เขต ๓

หนา ๑๐

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 พัฒนาสมรรถนะดานภาษาอังกฤษเขาสู AEC วันที่ ๗ เม.ย. ๕๖ นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ เปนประธานเปดการพัฒนาสมรรถนะ ผูบริหารสถานศึกษาและผูเกี่ยวของดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยมีนายวิเชียร อินทรศักดิ์ รอง ผอ.สพป.เปน ผูกลาวรายงานการพัฒนาครั้งนี้ การอบรมมีขึ้นระหวางวันที่ ๗-๘ เม.ย.๕๖ ณ เพชรไพลิน รีสอรท จ.กาญจนบุรี มี วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาและผูเกี่ยวของดานภาษาอังกฤษดานการสื่อสาร สรางความ พรอมการศึกษาสูประชาคมอาเซียน พัฒนาองคความรู และทักษะภาษาอังกฤษดานสื่อสารใหกับผูบริหารสถานศึกษา และผูเกี่ยวของไดนําไปใชในการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองใหเขาสูอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะวิทยากรที่ ใหความรู ไดแก นางสาวกัญภิกา วังเปรม ครูโรงเรียนบานสระเตย หัวหนาคณะวิทยากร นายวิวัฒน พลายละหาร นางสาวนันทิยา นภาแสง ครูโรงเรียนอนุบาลดานชาง นางเจนจิรา จันทรทอง ครูโรงเรียนวัดหนองทราย Mr.Marvin M cuizon และ ครูชาวตางประเทศ โรงเรียนอนุบาลดานชาง เปนวิทยากร หลักสูตรที่ใชในการอบรม ประกอบดวย Four Language Skills ,Basic Conversation : Daily Life, At Work, English for Specific Purposes, English for Effective School Presentation นายจักรพรรดิ์ กลาวในการอบรมครั้งนี้ไววา “..ขณะนี้ ภาษาอังกฤษถือวาเปนภาษาที่ สําคัญอยางมาก เนื่องจากจะมีคนอาเซียน เขามาอยูในไทยมากมายไปหมด และมักจะพูดภาษาไทยไมคอยได แตจะ ใชภาษาอังกฤษ (AEC มีมาตรฐานจะใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางใน AEC) บางทีเรานึกวาคนไทยไปทักพูดคุยดวย แตเคาพูดภาษาอังกฤษกลับมา เราอาจเสียความมัน่ ใจได บางครั้งปายตางๆ หนังสือพิมพ, สื่อตางๆ จะมีภาษาอังกฤษ มากขึ้น ภาษาอังกฤษจึงเปนสิ่งจําเปนที่ผูบริหารสถานศึกษาของเราตองพัฒนาเพื่อเปนผูนําใหครู นักเรียน พัฒนา ภาษาอังกฤษทําใหสามารถสื่อสารได หากเด็ก ๆ เราไมพัฒนาดานภาษาอังกฤษแลว อีกไมนานเมื่อกาวเขาสู AEC เด็กๆ ของเราจะลําบาก งานก็จะหายากขึ้นหากไมสามารถสื่อสารเปนภาษาอังกฤษได..ขอฝากผูบริหารสถานศึกษาไว ดวย...”


กลุมงานประชาสัมพันธ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓

ขาว ปชส.สุพรรณบุรี เขต ๓ หนา ๑๑


กลุมงานประชาสัมพันธ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ หนา ๑๒

ขาว ปชส.สุพรรณบุรี เขต ๓


กลุมงานประชาสัมพันธ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓

ขาว ปชส.สุพรรณบุรี เขต ๓ หนา ๑๓

สพป.สพรรณบรี อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ุ ุ เขต ๓ ขับเคลือนคณธรรมน้ ุ วันที่ ๓๐ มี.ค. ๕๖ นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ เปนประธานเปดการอบรมการขับเคลื่อน คุณธรรมนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาดวยรูปแบบ MENT Model รวมกับการนิเทศแบบโคช (Coaching Team) โดยมี นายวิเชียร อินทรศักดิ์ รอง ผอ.สพป.กลาวรายงานการจัดการอบรม วิทยากรไดรับเกียรติจาก ศน.ฮุสนา เงินเจริญ จาก สพป.ระยอง เขต ๒ การอบรมครัง้ นี้เกิดจาก สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ ตระหนักในความสําคัญ ของการจัดการศึกษาที่มุงใหผูเรียนเกิดความรูค ูคณ ุ ธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนํามาเปนแนวทาง ในการพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ใหบรรลุเปาหมายอยางชัดเจนจึงไดนํากระบวนการนิเทศการศึกษา เขามาชวยเหลือสนับสนุนสถานศึกษา โดยจัดใหมีโครงการการขับเคลื่อนคุณธรรมนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสูสถานศึกษาดวยรูปแบบ MENT Model รวมกับการนิเทศแบบโคช(Coaching Team)กับโรงเรียนในสังกัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความเปนไทย มีจิตสาธารณะและอยูอยางพอเพียง ขับเคลื่อนหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงตนแบบเปนศูนยการเรียนรูข องสพป.สพ.๓ อยางนอย ๒ ศูนย ใหเกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและโคชชิ่ง(Coaching Team) โรงเรียนวิถีพุทธ พัฒนาโครงงาน คุณธรรม “เยาวชนไทย ทําดีถวายในหลวง” การจัดการอบรมมีขึ้นระหวางวันที่ ๓๐-๓๑ มี.ค. และสําหรับวันที่ ๓๑ มี.ค. ไดรับความรวมมือจากโรงเรียนตาง ๆ นําผลงานและนิทรรศการมาแสดงดวย ณ ศูนยพฒ ั นาครูและบุคลากรทางการ ศึกษาฯ (ภาพจาก ศน.เมน)


กลุมงานประชาสัมพันธ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ หนา ๑๔

ขาว ปชส.สุพรรณบุรี เขต ๓


กลุมงานประชาสัมพันธ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓

ขาว ปชส.สุพรรณบุรี เขต ๓ หนา ๑๕

สพป.สพรรณบรี ุ ุ เขต ๓ ขานรับการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ วันที่ ๑ เม.ย.๕๖ นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ เปนประธานการประชุมชี้แจงการจัดทํา คํารับรองการปฏิบัติราชการปงบประมาณ ๒๕๕๖ (ระบบKRS:KPI Report system) และรายละเอียดคูมือการ ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ ๒๕๕๖ (ระบบARS:Action Plan Report system) ตามที่ สํานักงานก.พ.ร.ไดกําหนดแนวทางการจัดทําเพื่อใชเปนกรอบการประเมินผล การปฏิบัติงานของสวนราชการ และ เพื่อใหบุคลากรทุกกลุม/กลุมงานมีความเขาใจไดตรงกันทุกระดับและนําไปสูก ารปฏิบัติ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ก.พ.ร.จะเปดระบบใหสพป.รายงานในระบบฯระหวางวันที่ ๑-๑๕ เม.ย.๕๖


กลุมงานประชาสัมพันธ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓

ขาวเครือขาย ปชส.สุพรรณบุรี เขต ๓

หนา ๑๖

การนําเสนอนิทรรศการโครงการขับเคลือนคณธรรมน้ อมนํา ุ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ สถานศึกษา วันที ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ โรงเรี ยนวัดบ้านสระ โดยการ นําของ นายผจญวุฒิ อินโต ผอ.รร.ได้รับคัดเลือกให้โรงเรี ยน นําเสนอนิทรรศการเกียวกับสถานศึกษาพอเพียงเพือเป็ นการ เผยแพร่ ความรู้กบั โรงเรี ยนทีเข้ารับการประเมินเป็ น สถานศึกษาพอเพียงปี การศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๕๘ โรงเรี ยน ทางโรงเรี ยนได้รับการเยียมชมการนําเสนอนิทรรศการจาก นายวิเชียร อินทรศักดิ รองผอ.สพป.สพ.เขต ๓ ศึกษานิเทศก์ และผูเ้ ข้ารับการอบรม ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้รับความรู้และแนว ทางการการจัดการเรี ยนการสอนและหลักในการเขียนแผน บูรณาการเกียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ได้ เป็ นอย่างดีและเกิดประโยชน์ และสามารถขยายผลให้กบั นักเรี ยน ครู และชุมชนต่อไป(สุวรรณา/ภาพ/ข่าว)

รายงานความก้าวหน้ า "โครงการกองทนการศึ กษา" ุ วันที ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ นายบุญรอด พลเสน ผูอ้ าํ นวยการพร้อมคณะครู รวม ๘ คน เข้าร่ วมประชุม ปฏิบตั ิการเกียวกับรายงานความก้าวหน้า ระยะที ๑ โครงการ พัฒนา คุณธรรม จริ ยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษา โดย มี ฯพณฯพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็ นประธาน พร้อมคณะองคมนตรี คณะติดตามความก้าวหน้าประกอบด้วย เลขาธิการสํานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ศูนย์คุณธรรม มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ คณะทํางานของสํานักงาน โครงการกองทุนการศึกษา และอีกหลายหน่วยงาน (รร.บ้าน ละว้าวังควาย ภาพ/ข่าว)


กลุมงานประชาสัมพันธ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓

ขาวเครือขาย ปชส.สุพรรณบุรี เขต ๓ หนา ๑๗

Nakon Patom Rajabhat University ENGLISH CAMP 2013 วันที ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม ได้จดั โครงการเข้าค่าย ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรี ยนในพืนทีห่างไกลเพือ สนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาทําเนียบ องคมนตรี ให้กบั นักเรี ยนสหวิทยาเขตชาวดอย จํานวน ๔๐ คน ณ สถานีบาํ รุ งพันธ์สตั ว์จงั หวัด สุพรรณบุรี โดยมีท่านรองผูอ้ าํ นวยการเขต พืนที การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๓ นายวิเชียร อินทรศักดิ เป็ นประธานเปิ ดการฝึ กอบรม นักเรี ยน ได้รับความรู้ ความสนุก จากกิจกรรมทีหลากหลาย จนไม่อยากกลับบ้าน แม้จะเป็ นวันหยุด (รร.บ้าน ละว้าวังควาย ภาพ/ข่าว) เตรียมความพร้ อม.....ก่อนส่ ู โลกกว้าง... วันที ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ คณะอาจารย์และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จดั การ ฝึ กอบรมการใช้TABLETให้กบั นักเรี ยนชัน มัธยมศึกษาปี ที ๓ เพือเป็ นการเตรี ยมพร้อมทีจะ ออกสู่โลกกว้าง โดยมีท่านรองผูอ้ าํ นวยการเขต พืนทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๓ นายวิเชียร อินทรศักดิ ให้เกียรติเป็ นประธานเปิ ด การฝึ กอบรมนายบุญรอด พลเสนผูอ้ าํ นวยการ โรงเรี ยนให้การต้อนรับ กราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี (รร.บ้านละว้าวังควาย ภาพ/ข่าว)


กลุมงานประชาสัมพันธ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓

ขาวเครือขาย ปชส.สุพรรณบุรี เขต ๓

ข่ าวประชาสัมพันธ์

หนา ๑๘

กลุ่มบริ ษทั รู ซึงได้ดาํ เนินกิจกรรมเพือสังคม มุ่งเน้นให้การส่งเสริ มและสนับสนุนปลูกความรู้ ด้วยกิจกรรม “เปิ ด โลกทัศน์แห่งการเรี ยนรู้ สู่โรงเรี ยนทัวประเทศ” ภายใต้โครงการ “ทรู ปลูกปัญญา” มาอย่างต่อเนือง ตังแต่ปี ๒๕๕๐ โดย ได้คดั เลือกโรงเรี ยนกลุ่มเป้ าหมายเข้าร่ วมเป็ นโรงเรี ยนในโครงการทรู ปลูกปัญญา พร้อมทังได้ส่งมอบ “ชุดอุปกรณ์และ สือดิจิทลั เพือการเรี ยนรู้” ไปแล้ว ๔,๐๐๐ โรงเรี ยน และปี ๒๕๕๖ นี กลุ่มบริ ษทั รู จะเปิ ดรับสมัครโรงเรี ยนเพือรับการ คัดเลือกเป็ นโรงเรี ยนในโครงการทรู ปลูกปัญญา เพิมเติม จํานวน ๑,๐๐๐ โรงเรี ยน ขอเชิญชวนโรงเรี ยนทียังไม่ได้อยูใ่ น โครงการทรู ปลูกปัญญา และมีคุณสมบัติ สมัครได้ตงั แต่วนั ที ๑๕ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ศึกษารายละเอียด เพิมเติมได้ที www.trueplookpanya.com ติดต่อสอบถามได้ที ๐ ๒๖๑๕ ๙๖๑๗ คณะกรรมการโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็ นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖ วุฒิสภา จะมอบใบประกาศ เกียรติคุณ โดยประธานวุฒิสภาให้แก่บุคคล องค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน ทีสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์ คิดค้น นําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประกอบกิจกรรมหรื อประกอบกิจการ จนก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิงแวดล้อมอย่างเป็ นรู ปธรรม จึงขอเชิญชวนครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลกรทาง การศึกษา สมัครส่งผลงานหรื อเสนอรายชือเข้าร่ วมโครงการดังกล่าว ภายในวันที ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ ผูส้ นใจสามารถ ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิมเติมได้ที www.senate.go.th หรื อ www.science.or.th สพฐ. ได้ดาํ เนินโครงการจัดทํารายการโทรทัศน์ “นักคิดพิชิตจักรวาล” ซึงเป็ นรายการในรู ปแบบวาไรตีเกมโชว์ ที มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากสาระการเรี ยนรู้ต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ชันประถมศึกษาปี ที ๔-๖ เพือการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม โดยรายการดังกล่าวออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

ั ่ สมัครมาเป็ นเพือนกบเราในเครื อขายประชาสั มพันธ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ ที ่ ่ ่ ่ http://๑๒๓.๒๔๒.๑๖๔.๑๓๒/spb๓/e-networks/ ทานจะได้ รับและสงขาวสาร เพือเผยแพรประชาสั มพันธ์ ิ ั หรื อทีเว็บเพจ (facebook) ประชาสัมพันธ์ สุพรรณบุรี เขต ๓ กจกรรมของโรงเรี ยนกบเรา

http://๑๒๓.๒๔๒.๑๖๔.๑๓๒/spb๓/enews/ หนังสือพิมพอิเล็กทรอนิกส สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ มีขาวสารทางการศึกษาใหติดตาม ไดรวดเร็วทันใจ เจาของ

กลุมงานประชาสัมพันธ กลุมอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

ที่ปรึกษา

นายอํานวย ดีประสิทธิ์ , รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ ,นายดุสติ อารยกูล ผอ.กลุมอํานวยการ

บรรณาธิการ

นางนพวรรณ อารยกูล ; http://www.facebook.com/#!/nopa.al

กองบรรณาธิการ

นายดุสติ อารยกูล, นายพฤทธิ์ ทองทับ ,นางนพวรรณ อารยกูล และเครือขายประชาสัมพันธภายในองคกร

ที่อยู

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ หมู ๕ ตําบลเขาพระ อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๒๐

จดหมายข่าว ฉบับที่ 5  

จดหมายข่าว สพป.สุพรรรบุรี เขต 3

จดหมายข่าว ฉบับที่ 5  

จดหมายข่าว สพป.สุพรรรบุรี เขต 3

Advertisement