Page 1

s astikeren

NR.5 OKTOBER 2011

ÅRGANG 61

En fødselsdagssang for Østerskoven Strukturdebat om fremtiden Vi vil se ambitioner og visioner To spændende bolig-projekter


Behandlingscentret Østerskoven i Hobro kan den 4. november fejre 50 års jubilæum. Læs mere om Østerskovens fortid og fremtid på side 18-22.

14

spastikeren

5/2011

Hvor blev handicap-politikken af? ............. 5 Viden om .................................................. 6 Hul på strukturdebat ................................. 8

24

Vi vil se ambitioner og visioner! ............... 11 Nyt fra sekretariatet ................................ 13 Boliger for spastikere .............................. 14 Café- og debatgruppen siger farvel ......... 17 Tema om Østerskoven ............................. 18 Debat: Tag dit ansvar .............................. 23 Goddag og farvel .................................... 24 Nyt om kurser ......................................... 26 Spastikerforeningens informatørkorps ..... 29

26

Pil de handicappede ned af korset .......... 30 Den sociale side...................................... 32 Ungdom: SPU-spalten ............................. 35 Spastikeren på cd-rom ............................ 37 SOFUS - et kognitivt træningsapparat...... 38 CP-sport ................................................. 41 Kredsnyt ................................................. 42

38

– god læsning!

Spastikeren ISSN 0561-5453 · Årgang 61 nr. 5/2011 • Udgivet af: Spastikerforeningen, Flintholm Allé 8, 2000 Frederiksberg, tlf. 38 88 45 75, email: spastik@spastik.dk, www.spastikerforeningen.dk • Redaktion: Lone Møller (ansvarshavende) · Frands Havaleschka (DJ) redaktør, Benjamin Steengaard Rasmussen (DJ) • Annoncer: Æblehaven 49, 8362 Hørning, tlf. 86 91 46 87 • Layout: FL Reklame, tlf. 70 22 18 70 • Tryk: Zeuner Grafisk as, tlf. 87 46 40 10 • Oplag: 6.000 Distribution: Post Danmark. Spastikeren udsendes gratis til foreningens medlemmer 6 gange om året. Udgives også elektronisk. Eftertryk: Eftertryk med tydelig kildeangivelse er tilladt. De fremførte synspunkter står for forfatterens egen regning og deles ikke nødvendigvis af redaktionen og Spastikerforeningen. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i det indsendte materiale. • Spastikerforeningens protektor: H.K.H. Prinsesse Benedikte • Forsidefoto: Musik på Østerskoven • Foto: Benjamin Steengaard Rasmussen

Spastikeren 5/2011

3


Fulde af forventninger

”S I D S T E

NYT

Spastikerforeningens sekretariat flytter til Østerbro

Det er vores håb og forventning, at en ny regering også betyder en

Siden november 1998 har Spastikerforeningens

ny tilgang til handicappolitikken, hvis udgangspunkt er at genskabe

sekretariat haft til huse i en ejendom på Flintholm

værdigheden og ordentligheden i den handicappolitiske debat. En

Allé 8 på Frederiksberg, som foreningen overtog fra

god start vil være at få en tværgående og ambitiøs handicappolitisk

Foreningen af Registrerede Revisorer. I forbindelse

handlingsplan skrevet ind i selve regeringsgrundlaget. Det vil være en

med et stort byfornyelsesprojekt i området købte Fre-

nyskabelse – og det vil sende et signal om, at vi har fået en stats-

deriksberg Kommune for nogle år siden ejendommen.

minister og et ministerhold, som aktivt vil arbejde for også at være

Efterfølgende har Spastikerforeningen i en periode

regering for mennesker med funktionsnedsættelser. Uanset hvem

boet til leje i bygningen.

der kommer til at beklæde de handicappolitisk centrale ministerier, vil Spastikerforeningen byde dem velkommen i embedet med en op-

Men nu er det slut. Fra den 1. december skal

fordring til at mødes med os, samt med en liste over de problemstil-

ejendommen sammen med nabogrunden omdannes

linger vi forventer, de vil tage op til (gen)overvejelse, bl.a.

til ungdomsboliger. Derfor flytter Spastikerforenin-

• Det alt for lave loft over kompensationen for tabt arbejds-

gens sekretariat til en ny adresse på Østerbro, hvor

fortjeneste.

foreningen har lejet lokaler af Kræftens Bekæmpelse.

• De urimelige og bureaukratiske regler om hjem- og betalingskomFlytningen finder sted i dagene 28., 29. og 30.

mune. • Kommuneaftalen, som lægger op til, at den enkelte kommunes

november 2011, hvor sekretariatet holder lukket. Det

økonomi kan overtrumfe Serviceloven og borgernes retssikkerhed.

nye kontor forventes derefter at stå klar til åbning

• En finansieringsreform, som sikrer, at kommunerne ikke tilskyndes

- både fysisk og på telefonerne - torsdag den 1.

økonomisk til at ”jage” borgere med et handicap over til nabokom-

december 2011.

munen. • Fagligheden og forsvarligheden af den inklusionsbølge, som kom-

Efter denne dato vil sekretariatets adresse være:

munerne har sat i værk for at spare penge på specialundervisninStrandboulevarden 47B

gen. • Kommunernes helt utilstrækkelige implementering af reglerne om

2100 København Ø.

borgerstyret personlig assistance. • Tilbud om kognitiv udredning til børn, unge og voksne med CP.

De velkendte telefonnumre til såvel sekretariat som

• Indførsel af det systematiske opfølgningsprogram: CPOP - som i

CP-rådgivningen ændres ikke.

dag kun findes i Region Syddanmark. Listen er meget længere – og vi vil gøre alt for at få disse og alle de andre problemstillinger bragt op overfor de relevante ministre. Men øverst på ønskesedlen står en ambitiøs og tværgående handicappolitisk handlingsplan, der med udgangspunkt i handicapkonventionen udstikker de overordnede og langsigtede målsætninger og visioner for handicapområdet, kombineret med konkrete initiativer til realisering af den overordnede vision.

Lone Møller Landsformand

4

Spastikeren 5/2011


Billedet er fra Politiken. Tirsdagen før valget var alle partilederne til debat på DR. Ordenes størrelse viser, hvor mange gange ordet blev sagt under debatten – kan du finde ordet ’Handicap’?

Hvor blev handicap

-politikken

af?

I valgkampen op til folketingsvalget den 15. september fik handicapområdet ikke meget fokus, dog dukkede der lidt handicapdebat op til sidst. Af Benjamin Steengaard Rasmussen

De var svære at få øje på, men i den sidste uge af valgkampen dukkede der sporadisk nogle handicapdebatter op. Özlem Cekic fra SF og socialminister Benedikte Kiær (K) krydsede klinger på DR Update, og der blev afholdt to debatmøder om handicap i Københavnsområdet. Handicaprådet og DH i København inviterede til

Spastikerforeningens direktør var ordstyrer, da DH København forsøgte at vende op og ned på handicap-politikken.

vælgermøde, hvor otte folketingskandidater deltog. 80 publikummer overværede debatten, der havde Spastikerforeningens direktør som ordstyrer. Hans tilstedeværelse var desværre ikke nok til, at politikerne kom med markante udmeldinger i debatten. Lidt flere var mødt op på Instituttet for Blinde og Svagsynede i Hellerup, der havde inviteret til valgdebat med fokus på arbejdsmarkedet og handicap. Debatten kom til også at handle om alt muligt andet end arbejdsmarked. Der var repræsentanter fra alle partier i den velfungerende debat, der dog ikke gjorde publikum meget klogere på, hvordan der kommer flere handicappede i arbejde. Også et par jyske arrangementer blev det til, bl.a. i Skive, hvor den lokale kredsformand Jørgen Knudsen havde fin gennemslagskraft i avisdebatten. Men kendetegnende for hele valgkampen så var de handicap-politiske udmeldinger meget svære at få øje på.

Instituttet for Blinde og Svagsynede havde inviteret til valgdebat med fokus på handicap og arbejdsmarkedet.

Spastikeren 5/2011

5


viden OM

IOF

– Inspiration, Oplysning og Foredrag

CPOP fortsætter i Region Syddanmark Efter to år som forsøgsprojekt er opfølgningsprogrammet for CP-børn og unge – også kaldet CPOP - nu blevet et perma-

IOF, der oprindeligt står for Invalideredes Oplysnings Forbund

nent tilbud i Region Syddanmark. Den nye status fik CPOP

og blev grundlagt helt tilbage i 1957, er en regional aftenskole

fra 1. september 2011 og vil fremover blive udført på de fire

fortrinsvis for mennesker i Hovedstadsregionen med fysisk han-

sygehuse i henholdsvis Odense, Kolding, Sønderborg og Es-

dicap. Her tilbydes undervisning i lokaler, der er tilgængelige for

bjerg. Den lokale forankring sikres med en CPOP ansvarlig

alle, og selve undervisningen er tilrettelagt, så der kan kompen-

fysioterapeut på hver af de fire børneafdelinger, som skal

seres for de begrænsninger, man måtte have i forhold til det

varetage den lokale koordinering af de enkelte patientforløb

valgte hold. F.eks. har IOF talestyringsprogrammer, specialtasta-

og motivere til, at børn med cerebral parese tilbydes opfølg-

turer, specialmus og andre hjælpemidler på deres EDB kurser. Desuden er der på langt de fleste hold hjælpere, der løser de

er der hold i aquarytmik, bevægelse i varmtvandsbassin, afspæn-

Store oplevelser og stor check

ding og yoga. Desuden

Når Lions Club Pandrup inviterer til ’all inclusive’, så mener de all

tilbydes mange spæn-

inclusive – og lidt til. For ikke nok med at de aktive løver i Pan-

dende foredrag inden-

drup arrangerede en spændende dag med ridning og svømning

for

emner.

for børn og voksne fra kredsforeningen for Nordjylland med alt

Der undervises på små

betalt, efterfølgende kvitterede de også for den store opbakning

hold på 4-8 perso-

med et pengebeløb. Den store check på 7.500 kr. fra Lions Club

ner. Har man ikke selv

Pandrup blev overrakt i forbindelse med aktiviteten i Blokhus

mulighed for at trans-

Ridecenter. Søndag den 4. september blev således på mange

portere sig til under-

måder en rigtig dejlig dag for den nordjyske kredsforening.

praktiske problemer, som kan opstå i løbet af lektionerne. IOF tilbyder de samme kurser som andre aftenskoler, bl.a. EDB og sprog, men også mere kreative fag som sang, musikoplevelse, tegning, knipling, madlavning og keramik. I den fysiske afdeling

aktuelle

visningsstederne,

giver flere kommuner fortsat

kørselstilskud,

og IOF vil gerne hjælpe dig med at administrere ordningen. Læs mere på hjemmesiden: www.iof.dk Foto: Hanne Loop.

Allergivenlig barnevognsmadras I efteråret 2011 lancerer det Odenseanske firma wellness4u ApS en barnevognsmadras med Silver Protect. Efter hvad firmaet oplyser, skulle der derved være mulighed for at beskytte sin baby mod støvmider, allergener, bakterier og væggelus i dets første leveår, hvor barnet tilbringer en del tid i sin barnevogn. En af hemmelighederne bag produktet er en indvævet sølvtråd, der bekæmper bakterierne. Læs mere på www.wellness4u.dk

6

Spastikeren 5/2011


ning med CPOP i det regionale og kommunale sundhedsvæsen. Samtidig har CPOP fået en central

koordinator-

funktion, som skal sikre den overordnede drift af CPOP som klinisk arbejdsredskab og som regional klinisk kvalitetsdatabase. Den centrale koordinatorfunktion er normeret til 18½ time pr. uge, og den varetages af Helle Mätzke Rasmussen. Du kan læse meget mere om CPOP på hjemmesiden: www.cpop.dk

Britt er glad for Kvickly... Denne overskrift kunne man for nylig læse i Sjællandske. Hertil kan vi så tilføje: Det er Kalundborg Kommune også! For kommunen med borgmester Martin Damm (V) i spidsen overrakte årets Rummelighedspris til Kvickly i Kalundborg for at integrere mennesker med handicap på arbejdspladsen. Det skete i forbindelse med en stor arbejdsmarkedskonference, hvor Kvicklydirektør Karsten Thomsen fik overrakt prisen. Her udtrykte han stor glæde over at have Britt Drud Sørensen til at styre tørvareafdelingen. Det er Spastikerforeningen ønske, at mange andre vil følge det gode eksempel.

ADVOKAT RÅDGIVNING - når skaden er sket

Portal med ny viden Inklusion kræver viden og indsigt i handlemuligheder. Portalen Tilgængelighed til Uddannelse samler nu mere end 40 nye tekster – blandt andre med bidrag fra Spastikerforeningen - der beskriver gode råd og vejledning i forhold til funktionsnedsættelser, undervisning og hjælpemidler til alle i uddannelsessystemet. De mere end 40 nyskrevne tekster om otte udvalgte funktionsnedsættelser og undervisning er resultatet af et stort udviklingsprojekt på Tilgængelighed til Uddan-

Elmer & Partnere er førende advokatfirma indenfor ansættelses- og erstatningsret. Vi er specialister og beskæftiger os kun med disse områder og repræsenterer kun lønmodtageren eller den skadelidte. Vi har siden 1. januar 2007 været fast advokat for Politiforbundet på arbejdsskadeområdet og behandler mange arbejdsskadesager for forbundets medlemmer. Derudover rådgiver om alle erstatnings- og forsikringsretlige spørgsmål, der kan opstå som følge af ulykker i fritiden herunder patientskader m.m. Kontakt advokat Karsten Høj gerne på kh@elmer-adv.dk.

nelse på EMU – Danmarks undervisningsportal. På portalen kan man finde viden om ADHD, autisme, stammen, talblindhed, ordblindhed, hørehandicap, synshandicap og bevægelseshandicap samt undervisning og hjælpemidler. Projektets fokus på praksisrelateret vidensdeling giver underviserne et konkret afsæt for inklusion af elever, studerende og kursister med særlige behov. Læs mere på www.emu.dk – i menuen om ’tilgængelighed’.

ADVOKATAKTIESELSKAB

5&-&'0/

STORE KONGENSGADE 23

5&-&'"9

#"()64&5t,#),

WWW.ELMER-ADV.DK

Spastikeren 5/2011

7


Hovedbestyrelsen tog hul på strukturdebat Af Frands Havaleschka

Færre kredse, men til gengæld mere aktivitet i formaliserede netværk og interessegrupper. Plads til en mere zappende foreningskultur. Større handicappolitisk tyngde og direkte valg til landsformandsposten på landsmødet. Det var nogle af punkterne i strukturudvalgets oplæg.

- Vi er i en brydningstid, vi er nødt til at

Noe, Asger Laustsen, Brian Joensen, Ib

familier ikke ønsker en spastikerforening

tænke fremadrettet.

Kruse og Birgit Rasmussen med Mogens

eller ikke melder sig ind i Spastikerfor-

Wiederholt som sekretær, var kommet

eningen. Faktisk har Spastikerforenin-

mærkning fra landsformand Lone Møller,

vidt omkring i deres diskussion om Spa-

gen oplevet en stille, men kontinuerlig

da hun den 3. september bød Spasti-

stikerforeningens fremtid.

stigning i medlemstallet.

Sådan lød den indledende be-

kerforeningens hovedbestyrelse (HB)

Strukturoplægget, som var udsendt

Derimod skal årsagen snarere

velkommen til strukturseminar. Foran

til deltagerne før mødet, blev gennem-

findes i, at tiden i al almindelighed er

deltagerne lå strukturudvalgets oplæg,

gået af Mogens Wiederholt, der frem-

ved at løbe fra den nuværende lokale

som landsformanden betegnede som et

hævede præmisserne for de nødvendige

organisering. Det er en udvikling, som

spændende og nytænkende stykke papir,

ændringer. Hovedbudskabet er, at

Spastikerforeningen ikke er alene om,

og et godt oplæg til den igangsatte

Spastikerforeningen er nødt til at følge

men som mange frivillige organisationer

strukturdebat.

med tiden, så foreningens opbygning

har oplevet i de senere år.

Men Lone Møller understregede, at dette blot er et skridt på vejen frem mod en ny struktur: - Vi skal give os god tid til at

og aktiviteter passer til den virkelighed, som vi i dag lever i. - Det har over de seneste år

Specielt unge menneskers måde at indgå i frivilligt foreningsarbejde på er under forandring. Tiden er ikke til ”lange

fremstået tydeligere og tydeligere, at

seje træk” som formand eller kasserer

diskutere forslaget i alle hjørner af

Spastikerforeningens nuværende kreds-

i en bestyrelse, men snarere til en lidt

foreningen, før vi beslutter, hvordan den

struktur er nødlidende. Der er vigende

mere zappende tilgang – ”ind for en tid

endelige organisering skal se ud, lød

tilslutning til bestyrelsesarbejdet, der

og så ud igen”, når opgaven er løst.

hendes opfordring.

kommer meget få mennesker til general-

Samtidig blev det understreget, at

Denne zapperkultur og relativt løse

forsamlingerne, det er svært at besætte

organisering er imidlertid svær at kombi-

der ikke er tale om et spareforslag, men

bestyrelsesposter, især har vi svært ved

nere med den klassiske foreningsstruk-

en metode til at skabe endnu mere ak-

at rekruttere unge til de nuværende

tur. Spastikerforeningen er afhængig af

tivitet i Spastikerforeningen og imødegå

mange kredsbestyrelser, fremhævede

en vis formel struktur for at kunne for-

nogle af de store udfordringer, som vi

Mogens Wiederholt.

valte et repræsentativt foreningsdemo-

oplever i dag.

- Gennemsnitsalderen i de nuvæ-

krati og samtidig opfylde de revisions-

rende bestyrelser er ret høj, og flere

mæssige krav, der stilles til en forening,

Strukturudvalgets oplæg

steder er interessen for kredsarrange-

der modtager offentlige midler.

Forud for mødet havde strukturudvalget,

menterne vigende, og faktisk er flere

nedsat af HB i november 2009, drøftet

kredse enten lukket helt ned eller kører

nødt til at have en grad af formel struk-

en række muligheder for nye møde-

med meget lidt aktivitet.

tur, kontinuitet og ansvar, for bl.a. at

former og fremtidig organisering. Det

- Spastikerforeningen er derfor

kunne sende penge ud i systemet, for-

er sket på fem møder, hvor udvalget

Tiden er løbet fra bogholderen

talte Mogens Wiederholt, der understre-

bestående af: Kirsten Hansen, Hans Ole

Årsagen er ikke, at spastikere og deres

gede, at det grundlæggende i oplægget

8

Spastikeren 5/2011


derfor er at opretholde et element af den

Hver kreds udpeger 2 medlemmer til

vedtager en flerårig strategiplan. Lands-

kendte kredsstruktur kombineret med en

HB og herudover 10 stemmeberettigede

mødet beslutter og nedsætter politiske

mere projektinspireret organisering.

delegerede til landsmødet. Kredsene

arbejdsgrupper, samt opretter og nedlæg-

etablerer en bestyrelse på mindst 3 per-

ger netværksgrupper.

Strukturen og foreningsdemokratiet bygger stadig på repræsentativt demo-

soner – en formand, en næstformand og

krati, dog er landsmødet tillagt en større

en kasserer, og får (som tidligere) stillet

fokus og kommer med udtalelser om

handicappolitisk rolle og samtidig en

midler til rådighed fra foreningen.

centrale handicappolitiske temaer.

mere direkte politisk funktion ved at have valg til landsformand og næstformand.

Kredsbestyrelsen er økonomisk ansvarlig over for foreningen og har

Landsmødet har handicappolitisk

Landsmødet beskæftiger sig med foreningens fremtid og indre liv.

ansvaret for at fordele kredsens midler Kredsantallet reduceret

mellem de interessegrupper, der måtte

Hovedbestyrelsen (HB):

Den væsentligste ændring er en halvering

være i kredsen. Kredsbestyrelsen kan

HB består af 22 medlemmer. Hver kreds

af det nuværende antal kredse. Det var

også reservere midler til aktiviteter, som

udpeger 2 medlemmer (i alt 16). Der-

denne knast, som tiltrak størst opmærk-

de selv sætter i gang, herunder den årlige

udover udpeger de tre netværksgrupper

somhed, da deltagerne på strukturse-

generalforsamling. Kredsene støtter og

(ungdomsnetværket, forældrenetværket

minaret fik lejlighed til at drøfte oplæg-

tilskynder til etableringen af lokale inte-

og voksennetværket) hver 2 medlemmer

get i mindre grupper. Langt de fleste af

ressegrupper, og indstiller medlemmer til

(i alt 6).

mødedeltagerne var enige om, at der

lokale organisationer som f.eks. kommu-

skulle ske en reducering af det nuvæ-

nale handicapråd, DH, LBR m.fl.

rende kredsantal på 17, men hvor mange

HB mødes 2 gange om året og vælger af sin midte et forretningsudvalg (FU), der består af 7 medlemmer. Lands-

kredse, der skal slås sammen, og hvilke

Landsmøde (hvert andet år):

formand og næstformand vælges direkte

kriterier der skal lægges til grund for den

I landsmødet deltager de 10 kredsudpe-

på Landsmødet og er fødte medlemmer

nye inddeling, det blev strukturgruppen

gede og hovedbestyrelsen som stem-

af FU.

bedt om at regne på til næste gang.

meberettigede. Desuden deltager - uden

I det hele taget kræver så store

HB godkender budget og regnskab

stemmeret - relevante ansatte i sekre-

og tager stilling til alle andre økonomiske

ændringer, at foreningens vedtægter

tariatet, gæster og tillidsrepræsentanter

forhold, som ligger ud over daglig drift.

omskrives.

fra foreningen (f.eks. kursusudvalget,

Her er en kort gennemgang af for-

informatører o.a.)

HB godkender foreningens arbejdsplan, vedtægtsforhold og formandens

slaget til ny struktur. Da kreds-organise-

På landsmødet vælges landsfor-

beretning, og kan indstille netværk og

ringen er den fundamentale nøgle til den

manden og næstformanden. Valg af hhv.

arbejdsgrupper til landsmødet. I nær-

øvrige organisering, nævnes den først.

formand og næstformand sker forskudt,

mere beskrevne situationer kan HB selv

og opstillingsberettigede er medlemmer

nedsætte arbejdsgrupper. Det er HB, der

Kredsene:

af HB. Landsmødet udstikker de over-

ansætter og afskediger direktøren.

De nuværende 17 kredse nedlægges og

ordnede politiske prioriteringer i form af

erstattes af 8 nye landsdækkende kredse.

fokusområder for de kommende år og

Forretningsudvalget (FU): FU består af 7 medlemmer. 5 medlemmer

Strukturforslaget blev modtaget med stor interesse og drøftet i mindre grupper. Her er det Jens Peder Roed og Jette Harild, der studerer forslaget.

vælges af HB. Landsformanden og næstformanden vælges direkte på landsmødet og er fødte medlemmer af FU. FU er - sammen med direktøren ansvarlig for foreningens daglige drift. FU tager stilling til alle løbende forretninger og dispositioner i foreningen. Den nærmere afgrænsning mellem FU og HB fastlægges i vedtægten som i dag. Netværksgrupper: Der etableres tre faste netværksgrupper, som fokuserer på særlige interesser og målgrupper inden for foreningen. Hvilke netværksgrupper, der skal findes, besluttes af landsmødet efter indstilling fra HB. I første omgang kunne de tre net>>

værksgrupper være: Ungdomsnetværket,

Spastikeren 5/2011

9


Forældrenetværket og Voksennetværket

lemskredsen. Indholdet i en interesse-

(netværk for voksne med CP). Netværks-

gruppe kan være både fagligt, socialt, po-

tværs af kredsgrænser, således at en in-

grupperne er landsdækkende og får

litisk eller målgruppedefineret. Eksempler

teressegruppe kan være fælles for to eller

tilskud fra foreningen på linje med kred-

kan være interessegrupper for forældre til

flere kredse.

sene. Netværket skal derfor konstituere

spædbørn med CP, for brugere af BPA, for

sig med en bestyrelse, som er økonomisk

litteratur og kunst, for boliger osv.

ansvarlig overfor foreningen. Netværket kan derudover organisere sig efter eget ønske og behov. Netværket

Interessegrupper kan etableres på

Arbejdsgruppe, kredse og hovedbestyrelse arbejder nu videre med forslaget.

Interessegrupperne organiserer sig efter eget valg og søger om økonomisk støtte fra kredsen.

er forpligtet til at udarbejde et kommissorium for sit arbejde og skal igangsætte aktiviteter af netværksdannende karakter

FAKTA · Det bliver ændret

for den målgruppe, netværket henvender sig til. Netværksgrupperne udpeger 2 medlemmer til HB. Interessegrupper: Det væsentligste arbejde på kredsniveau skal ske via interessegrupper. Kredsene er ansvarlig for, at støtte etableringen af et antal interessegrupper, som fokuserer på temaer af interesse for forskellige målgrupper i kredsen. Der er ingen forhåndsbindinger på, hvad en interessegruppe kan handle om,

Overblik over de væsentligste ændringer i strukturgruppens forslag: • Kredsantallet reduceres fra 17 til 8. • Hver kreds får 2 pladser i HB mod nuværende 1. Valg til HB af personer udenfor kredsene sløjfes. • Ungdomsafdelingen afløses af et netværk, der får tilskud fra foreningen som hidtil. • To yderligere netværk etableres – et for forældre til CP-børn og et for voksne med CP. • Der etableres interessegrupper i hver kreds. Disse grupper kan godt dække flere kredse. • Interessegrupperne får tilskud fra kredsen(e). • På landsmødet er der direkte valg til landsformand og næstformand. • Landsmødet holdes hvert andet år, og der lægges op til, at landsformand og næstformand vælges på skift, og således får valgperioder på 4 år.

men den skal afspejle et behov i med-

IOFs nye program er på gaden. Ring på tlf. 38 60 71 11 og få det ƐĞŶĚƚƟůĚƆƌĞŶĞůůĞƌ læs det nu på iof.dk

10

Spastikeren 5/2011


Vi vil se ambitioner og visioner – ikke opremsninger! Regeringens afrapportering til FN om handicapkonventionen har blikket stift rettet ud af bagruden. Af Mogens Wiederholt, direktør i Spastikerforeningen

fremmer udelukkelse og modarbejder

interessant. Det er her, konflikten med

inklusion. Vi er helt enige. Men en lidet

konventionen ligger. Og den konflikt

overraskende tilståelse, taget de initia-

er kun yderst indirekte og lidt patetisk

tiver i betragtning, som regeringen har

berørt gennem det indledende afsnit om

igangsat for at fremme en større inklusi-

de demografiske og økonomiske udfor-

on af børn med funktionsnedsættelser i

dringer, Danmark står over for.

den ordinære folkeskole. Initiativer, som forhåbentlig vil føre til større inklusion.

Kalder på en skyggerapport

Men også initiativer, som kun i begræn-

Rapporten kalder så meget på, at vi som

set omfang er styret af ønsket om at

handicaporganisationer bruger energi på

efterleve konventionen. De er snarere

at skabe en debatskabende udfordring

presset igennem af kommunernes ønske

til den officielle rapport gennem en

På 2-årsdagen for handicapkonventio-

om besparelser på specialundervisnings-

”skyggerapport”.

nens ikrafttræden i Danmark, den 23.

området.

august, afleverede regeringen sin første

Det mest interessante ved rap-

Og så kalder rapporten i den grad på den handicappolitiske handlingsplan,

rapport om gennemførelsen af konven-

porten bliver derfor alt det, som ikke

socialministeren lige nåede at introdu-

tionen i Danmark. Og det er desværre

står der. Og her er fraværet af stort set

cere. Vi kan simpelthen ikke blive ved

ret forudsigelig og temmelig farveløs

enhver refleksion over forholdet mel-

med at smykke os af resultater, som er

læsning.

lem den lovgivning, som remses op i

skabt for fem, ti eller femten år siden.

rapporten, og implementeringen af selv

Vi drøner selvfede derudaf med blikket

opremsning af den lovgivning og de

samme lovgivning, det mest iøjnefal-

stift rettet på bakspejlet. Hvor langt mon

initiativer, der - artikel for artikel - efter

dende. Rapporten savner i den grad

man når på den måde? Der skal andre

regeringens opfattelse understøtter, at

overvejelser over, hvorvidt den lovgiv-

boller på suppen – også selv om bol-

vi i Danmark er godt og sikkert i mål i

ning og de initiativer, der er fastsat og

lerne måtte hedde mere og bedre ser-

forhold til konventionen.

givet i rammebetingelserne fra centralt

vice for de samme penge. Er det sådan

hold, også resulterer i en hverdag, for

verden ser ud, så må vi tage snakken

udmærket og nyttigt overblik over den

de mennesker det handler om, som er i

med det udgangspunkt. Men vi har ikke

vigtigste handicaplovgivning og nogle af

overensstemmelse med det bogstav og

lov til at sidde på hænderne og se på, at

de vigtigste handicappolitiske initiativer

den ånd, som bærer konventionen.

en af velfærdssamfundets kerneydelser

Rapporten har form som en

Rapporten giver på den måde et

gennem de seneste år. Men den bidra-

smuldrer væk.

ger ikke meget til den handicappolitiske

Uoverensstemmelse mellem

vision og debat.

lov og praksis

Rapporten findes kun på engelsk

Som handicaporganisation er det vores

og hedder:

Årets underdrivelse

oplevelse, at der er en kæmpemæssig

Denmark's first report to the UN Com-

Kun to steder åbner rapporten en lille

og voksende uoverensstemmelse mellem

mittee on the Rights of Persons with

kritisk flanke. Det gælder boligområdet,

lovgivningens intentioner og den kom-

Disabilities on measures taken with a

hvor rapporten vedstår, at den nuværen-

munale praksis. Kommunerne lever ikke

view to implementing the UN Conventi-

de kommunale praksis kan virke begræn-

op til lovgivningen. Det er jo præcist den

on of 13. December 2006 on the Rights

sende på det frie valg af bolig. Det må

konflikt, som er begravet i den aktuelle

of Persons with Disabilities.

vist siges at være årets underdrivelse.

diskussion om, hvorvidt lokal økonomi

Tilsvarende vedstår rapporten, at

og lokale serviceniveauer skal kunne

Du kan finde rapporten på:

Danmark i alt for lang tid har opretholdt

indgå ved tildeling af hjælp efter service-

www.spastikerforeningen.dk i menuen

et specialundervisningssystem, som

loven. Og det er jo præcist her, det bliver

’Publikationer ’.

Spastikeren 5/2011

11


fra sekretariatet

Kontingenthilsen på vej Den forestående kontingentopkrævning, der udsendes i oktober, sker via NETS. Her får alle medlemmer, der ikke er tilmeldt betalingsservice, en lille hilsen fra Spastikerforeningen og et indbetalingskort, som skal betales som hidtil, enten på posthuset eller via netbank. Ønsker du fremover at betale via betalingsservice skal du samtidig huske at tilmelde dig NETS, enten i din bank, via netbank eller foreningens hjemmeside: www.spastikerforeningen.dk. For de mange, der allerede har tilmeldt sig ordningen, sker kontingentbetalingen helt automatisk. Er du i tvivl om noget, så ring til sekretariatet, opfordrer medlemssekretær Birgit Cornett.

Kalender 2012 er udsendt En frisk udgave af Spastikerforeningens lommekalender for 2012 blev udsendt til Spastikerforeningens medlemmer i slutningen af september. Kalenderen, der indeholder et væld af praktiske oplysninger om foreningen og forskellige instanser, vil efterfølgende blive udsendt løbende til nye medlemmer så langt oplaget rækker. Ekstra eksempla-

20 år i samarbejde med brugere og sportsudøvere

rer af lommekalenderen for 2012 kan købes for 40 kr. plus forsendelse.

Årets sidste HB-møde Foreningens udpegede hovedbestyrelsesmedlemmer mødes

De første skridt på egen hånd

til ordinært hovedbestyrelsesmøde, lørdag den 26. november 2012 med start kl.10.00. Dagsorden ifølge vedtægterne. Et af de faste punkter på mødet i november er fastlæggelse af budget for det kommende år.

Husk at melde flytning Tænk også på Spastikerforeningen, når du skifter adresse. Hvert år bruger foreningen mange spildte penge og kræfter på at udsende medlemsblad og andre vigtige ting til personer på fraflyttede adresser. Og det er ærgerligt, når pengene kunne være brugt til noget andet og bedre. Med Johnny Jagwanis muntre illustration vil vi derfor endnu engang opfordre til, at du melder flytning til sekretariatet. Til gengæld vil vi så også meddele dig, at vi skifter adresse fra den 1. december. Den nye adresse er: Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø. De mest benyttede kommunikationsveje er dog stadig de samme: Telefon 38 88 45 75 og e-mail: spastik@spastik.dk

Spastikeren 5/2011 Annonceforslag_89x127mm.indd 6

13 02-08-2011 13:05:01


Flere gode grunde til at bygge boliger for spastikere - Hvidovrevej 135, Ragnagade 9 og et stort behov for at flytte hjemmefra er blot nogle af dem! Af Frands Havaleschka

Interessen for Ludvig og Sara Elsass Fonds to boligprojekter i Københavnsområdet har været utrolig stor. På det første informationsmøde til boligerne på Hvidovrevej 135 mødte ca. 60 personer op for at høre mere om projektet, og for nylig holdt bygherren også informationsmøde om boligerne Ragnagade 9 på Østerbro. Går det efter planen, står 17 lejligheder, heraf 8 til beboere med cerebral parese (CP), klar til indflytning i Hvidovre den 1. februar 2012. Projektet på Ragnagade 9 omfatter 28 lejligheder, hvoraf de Byggeriet er i øjeblikket i fuld gang begge steder. Her på Hvidovrevej, hvor man bemærker elevatortårnene, der strækker sig fra kælder til kvist.

14 er tilegnet mennesker med cerebral parese. Her forventes den første indflytning at ske fra 1. maj 2012. Begge steder tilbydes boliger på 65

SÅDAN PRÆSENTERER LUDVIG OG SARA ELSASS FOND SELV PROJEKT GATESTEP:

14

GateStep består i etableringen af boliger til unge med CP i et

bestride erhvervsarbejde. Mange borgere har stor berørings-

miljø med andre, der ikke har CP. Det tager særligt udgangs-

angst overfor mennesker med handicap og mangler bl.a.

punkt i følgende forhold:

viden om, at CP er en meget bred diagnose, der omfatter

• Alt for mange unge og voksne med CP bor fortsat hjemme

mennesker med samme behov og ønsker som alle andre, men

hos deres forældre, selv om de har alderen til at bo i egen

med forskellige forudsætninger for at opnå disse.

bolig. Alt for mange unge og voksne med CP i lettere grad er

Det er derfor projektets målsætning:

på overførselsindkomst, selv om de med målrettet og relativ

• At hjælpe de unge til at flytte hjemmefra ved at skabe

beskeden indsats ville kunne gennemføre en uddannelse og

hensigtsmæssige tilbud om boliger.

Spastikeren 5/2011


kvm. til enlige og 85 kvm. til par, til månedlige huslejepriser fra ca. 6.500 kroner. Her skal så fratrækkes de muligheder for tilskud og boligsikring, som mange vil kunne opnå. Den øvrige del af bebyggelsen vil begge steder rumme lejligheder for børnefamilier med størrelser på helt op til 120 kvm. Alle lejligheder er i øvrigt udstyret med store, flotte altaner. Døren er åbnet Elsass Fonden kalder det nye boligprojekt for GateStep, og bag dette begreb ligger opfordringen: Vi åbner døren – du tager skridtet! Målet er at etablere et blandet boligmiljø for yngre mennesker med CP og andre, der ikke har CP. Der vil blive taget hånd om alle beboerne og igangsat forskellige aktiviteter. Bl.a. er der begge steder etableret en række fælles faciliteter både inde og ude til møder, fester og andet samvær. Men for ikke at skuffe nogle af dem, der gerne vil tage beslutningen og flytte ind, men måske ikke får mulighed for det, så understreger Elsass Fondens direktør Hans Skytte Pedersen, at målgruppen for CP-lejlighederne er de unge voksne spastikere i alderen fra 18 til ca. 30 år, som har CP i lettere grad og således kun et mindre eller slet ingen behov for støtte til at klare sig selv i dagligdagen. Indretningen er derfor meget åben og tilgængelig - det gælder i øvrigt samtlige lejligheder – men ingen lejligheder er udstyret med loftlift og servicearealer for plejepersonale. Det har bygherren ikke haft mulighed for i rammerne for boligprojekterne. - I første omgang er det vigtigt at få afprøvet, hvad det er, der skal til for at tilgodese boligbehovet for den store gruppe spastikere, der ikke har et stort plejebehov, understreger Hans Skytte Pedersen. • At medvirke til at de unge opnår større kontrol over eget liv, bliver selvforsørgende og derved også bidrager samfundsøkonomisk på lige fod med øvrige samfundsborgere. • At medvirke til at bedre inklusion ved at skabe rammer for at mennesker med og uden CP bor side om side. Ud over at bygge boliger vil Elsass Fonden og Helena Elsass Center også understøtte målsætningerne via støtte og vejledning til de unge beboere med CP.

- Denne erfaring er vi nødt til at tilegne os i de første to byggerier, så vi står godt rustet til at tilbyde lignende boligprojekter for spastikere med større hjælperbehov, eksempelvis BPA-ordninger. I de to boligprojekter forsøger Elsass Fonden dog at være så fleksible som overhovedet muligt. Er man for eksempel over 30 år, er man naturligvis hjertelig velkommen alligevel. Det er Elsass Fondens store mål at få sammensat en rigtig god og blandet beboergruppe, der har det godt med hinanden i trygge omgivelser. Det gælder både på Østerbro og i Hvidovre. Ønsker du ansøgningsskema til en lejlighed eller vil vide mere om boligprojekterne, så kontakt Ludvig og Sara Elsass Fond på e-mail: elsassfonden@elsassfonden.dk eller telefon 39 90 95 65. Udsigten fra de øverste lejligheder i Ragnagade er helt fantastisk, konstaterer Elsass Fondens direktør, Hans Skytte Pedersen.

Spastikeren 5/2011

15


“Vi leverer også til de kendte og kongelige, hvis de ringer “ tlf: 70

10 17 55

Mini Crosser M1 Kom og prøvekør vores nye Mini Crosser M1 Vi holder Åbent Hus den første fredag i måneden fra kl.12.00 – 15.00 eller efter aftale, på Enggårdvej 7, 7400 Herning. Få en prøvetur og en snak med en af vore erfarne konsulenter.

BANDAGISTER PÅ TVÆRS

Individuelle løsninger Sammen finder vi den rette løsning til dig

www.ortos.dk

Vi er 15 bandagister, som står parat til at hjælpe dig. ÅRHUS AFDELING

ESBJERG AFDELING

KOLDING AFDELING

ODENSE AFDELING

BRØNDBY AFDELING

Graham Bells Vej 8

Tømrervej 18-20

C.F. Tietgens Vej 10

Børstenbindervej 12

Sognevej 25, Bygning 87

8200 Århus N

6710 Esbjerg

6000 Kolding

5230 Odense M

2605 Brøndby

Telefon: 8622 0505

Telefon 7656 4060

Telefon 7557 4060

Telefon 6315 0505

Telefon 4353 0505


CAFE

og debatgruppe

CafĂŠ- og Debatgruppen Inden der lukkes og slukkes efter 10 ĂĽrs aktiviteter, inviterer gruppen til fest. Af Frands Havaleschka

Ting har som bekendt sin tid, og CafĂŠ-

interesse for vores aktiviteter skyldes,

lĂŚkre kagekreationer fra CafĂŠmutter

og debatgruppen i København har

at man i det daglige er nødt til at lave

Bentes hĂĽnd.

igennem lĂŚngere tid mĂĽttet sande, at

en benhĂĽrd prioritering af, hvad man vil

tilslutningen til aktiviteterne bliver min-

bruge sine ressourcer pĂĽ. Alting tager

november til Nina Jepsen pĂĽ tlf. 26 94

dre og mindre. Derfor har bestyrelsen

som bekendt lĂŚngere tid, nĂĽr man har

04 43 eller mail: ninajepsen@gmail.com

taget den lidt triste beslutning at opløse

en følgesvend som CP.

CafĂŠ- og debatgruppen. - Da vi jo imidlertid ikke er kendt

Tilmelding skal ske senest den 1.

Pris pr. person er 75 kroner – hvil-

- Samtidig ved vi, at mange af vore

ket ogsĂĽ gĂŚlder for evt. hjĂŚlpere. Pen-

tidligere medlemmer er faldet fra, fordi

gene skal indsÌttes pü følgende konto:

for at opstille grĂŚdemure, men altid

deres handicapkørsel kun tillader dem

Reg.nr. 3186 - Konto: 100 68061.

har sat en ĂŚre i at skabe en hyggelig,

en køretur om ugen, og sü kan jeg godt

munter og ikke mindst festligt stemning

forstĂĽ, hvis man vĂŚlger andre ting.

i Cafegruppen, ønsker vi heller ikke, at

Husk at skrive dit navn i modtagerfeltet, sü vi kan se, hvem der har betalt. Tilmeldingen er først gÌldende, nür

denne nyhed skal vĂŚre genstand for

Alle er velkomne

pengene er modtaget pĂĽ kontoen. Der

en masse tristesse, for livet gĂĽr jo som

Afslutningsfesten finder sted fredag den

er max plads til 40 personer, hvorfor vi

bekendt videre, understreger CafĂŠgrup-

11. november kl. 18.00-22.00 i Spasti-

bruger �først til mølle-princippet�, oply-

pens formand, Nina Jepsen, der sammen

kernes Hus pĂĽ Flintholm AllĂŠ 8, Frede-

ser arrangørerne.

med den øvrige bestyrelse inviterer til

riksberg. Her vil

afslutningsfest, hvor der lukkes ned pĂĽ

der blive arrangeret

en festlig og hyggelig facon.

en lĂŚkker buffet

Nina Jepsen hĂĽber, at der senere kan dukke en ny spĂŚndende ramme

lĂŚskende drikke til

op om noget socialt samvĂŚr i en eller

ganen (øl, vin og

anden form, eventuelt i samarbejde med

vand). Under mid-

andre organisationer som Spastikerfor-

dagen vil der vĂŚre

eningen i fremtiden kommer til at dele

levende under-

hus med i Høje-Taastrup.

holdning af �Den

- Der vil stadig vĂŚre behov for

"ORGERSTYRET 0ERSONLIG !SSISTANCE

med dertilhørende

levende jukeboks�.

socialt samvĂŚr for spastikere og deres

Arrangementet af-

familier. Jeg tror blot, at den svigtende

sluttes med nogle

Lidt historie: Cafe- og Debatgruppen blev startet i 2001 og nüede süledes at eksistere i 10 ür. Initiativet blev taget af Nina Frydshou og nu afdøde Carsten Borg, der ønskede at skabe et forum, hvor voksne spastikere kunne mødes og hygge sig, udveksle ideer og erfaringer og høre foredrag om forskellige emner. I starten blev der nedsat en lille styregruppe, som satte aktiviteterne i system. I 2003 blev der valgt en bestyrelse med Carsten som formand og en rÌkke engagerede spastikere pü bestyrelsesposterne. Senere overtog Nina Jepsen posten som formand. Fra den spÌde start og indtil for kort tid siden har kredsformanden for København og Frederiksberg, Bente Winter Olsen, vÌret den organisatoriske drivkraft i arbejdet og styret de mange

OMSORGMEDOMTANKE

(VISDUERTILKENDTHJÂ?LPERORDNING"0! KANDUNU FRITVÂ?LGEATLADEENPRIVATVIRKSOMHEDHAVEARBEJDS GIVERANSVARET 6Â?LGERDU.AESBORG(ANDICAPSERVICEBETYDERDET

„ !TDUERARBEJDSLEDERIDETDAGLIGE¯MEDEN KONSULENTTILKNYTTET

„ !TVIIETAFTALTSAMARBEJDEUDSžGEROGUDV�LGER HJ�LPEREINCLAžžSERE

„ !TVIIETAFTALTSAMARBEJDEPLANL�GGEROGGEN NEMFžRERPERSONALEMžDERSAMTL�GGERVAGTPLANER

„ !T.AESBORG(ANDICAPSERVICESIKRERUDBETALINGAF LžN SKAT FERIEPENGE FORSIKRING INDBERETNINGERMV

.AESBORG!3HARINDGkETOVERENSKOMSTMED&/! 3YDSJ�L LAND¯ENSIKKERHEDFORORDNEDEARBEJDSFORHOLD +ONTAKTOSHELTUFORPLIGTENDEPkTELEFONOGHžR MEREOMHVADVIKANTILBYDE 2INGSTEDGADE   .�STVED TLF NAESBORG NAESBORGDK WWWNAESBORGDK

praktiske trĂĽde i og omkring cafĂŠlokalerne.

Spastikeren 5/2011

17


ØSTERSKOVEN / TEMA

”Østerskoven er helt unik”

En 50-årig har typisk rygsækken fuld af erfaring, men stadig mod på nyt. Sådan kan man også betegne

TEMA

Behandlingscentret Østerskoven, der i november har 50 års jubilæum. Østerskoven rummer masser af ekspertise og gode tilbud, men har også en masse ambitioner.

Af Benjamin Steengaard Rasmussen

Østerskoven er helt unik, og vi er det eneste sted i landet, hvor ungdomskulturen og rehabiliteringsmiljøet går hånd i hånd

Runa Steenfeldt har været forstander for Behandlingscentret Østerskoven i knap tre år og har store planer for det unikke sted i Hobro.

I udkanten af Hobro, få hundrede

Tværfaglighed er nøgleordet på

meter fra Mariager Fjord og omgivet

Østerskoven, og personalet arbejder

af skoven, ligger Behandlingscentret

bevidst med at bruge hinandens kompe-

Østerskoven, der den 4. november kan

tencer for at skabe størst mulig udvikling

fejre sit 50 års jubilæum.

for borgeren.

I knap tre af de 50 år har Runa

- Netop den tværfaglige persona-

Steenfeldt været forstander, og ifølge

lesammensætning med en specialise-

hende er det et behandlingscenter,

ret viden indenfor området udgør en

der emmer af erfaring og viden, der

hjørnesten i arbejdet. Det betyder også,

kan fejre jubilæum.

at Østerskoven ikke kun omsætter og

- Østerskoven er samtidig en

implementerer den nyeste faglige viden

arbejdsplads, hvor fornyelse og ud-

hurtigt, men også at vi bidrager til den

vikling er en integreret del af arbejdet

faglige metodeudvikling, siger Runa

– blandt andet i forhold til at anvende

Steenfeldt.

den nyeste neurofaglige viden og den nyeste teknologi. For eksempel var Østerskoven også blandt de første til

Borgerne opnår derfor også flotte resultater på kort tid. - Borgerne har forskellige udgangs-

at ansætte en musikterapeut, forklarer

punkter, og sammen med borgeren, de

Runa Steenfeldt, som et supplement

pårørende og kommunen lægger vi sam-

til de øvrige fagpersoner; psykolog,

men en strategi for, hvilke mål vi skal

neurolog, seksualvejleder, pædagog,

nå i løbet af opholdet på Østerskoven,

fysioterapeut, ergoterapeut m.v.

forklarer Runa Steenfeldt.

18

Spastikeren 5/2011


TEMA / ØSTERSKOVEN

Nye fysiske rammer

have opført et varmtvandsbassin og en

hvor Østerskoven ligger helt i toppen

Borgerne på Østerskoven er unge, og

idrætshal, siger Runa Steenfeldt og ud-

med en høj karakter på alle områder,

der er et godt ungemiljø på stedet.

dyber:

hvilket Runa Steenfeldt naturligvis

- Østerskoven er helt unik, og

- I dag bruger vi bassin og hal an-

er meget glad for. Glade og tilfredse

vi er det eneste sted i landet, hvor

dre steder, men det vil skabe nogle helt

medarbejdere er i sagens natur afgø-

ungdomskulturen og rehabiliterings-

nye muligheder, hvis vi får faciliteterne i

rende for, at energien bliver brugt rig-

miljøet går hånd i hånd. Det skaber en

eget hus.

tigt og dermed på at hjælpe de unge

dynamik, at vi kun har unge borgere,

borgere på Østerskoven videre i livet.

og at fokus er på at støtte de unge i

God trivsel

at kunne klare mest muligt selv i livet,

Som noget nyt er Østerskoven i gang

Østerskoven er, at de unge i højere

forklarer Runa Steenfeldt.

med at etablere den tre-årige STU (Sær-

grad kan mestre eget liv og samtidig

ligt tilrettelagt ungdomsuddannelse).

har viden om, på hvilke områder den

Ofte står de unge i en situation,

- Formålet med et forløb på

hvor de lige er flyttet hjemmefra og

- Vi vil gerne udbyde STU’en fra års-

enkelte har brug for støtte fra omgivel-

har brug for en mellemstation, hvor

skiftet. Vi har oplevet mange unge, pårø-

serne - fysisk, kognitivt og socialt. Det

der er fokus på botræning og dét at

rende og kommunale sagsbehandlere,

er helt centralt, at de unge rustes til

blive klædt på til voksenlivet. Og det

der efterspørger den hos os, fordi vi har

at træffe vigtige beslutninger i eget liv

hjælper personalet på Østerskoven

specialistviden indenfor CP-området. Og

– de er direktør i eget liv – og vi skal

dem med. At være et tilbud i udvikling

STU’en passer rigtig godt her, fordi vi har

passe på, at alle os professionelle på

stiller også krav til de bygningsmæs-

det lærende miljø for unge. Vi forventer

tilbuddene og i kommunerne ikke får

sige rammer.

derfor, at der skal ansættes en lærer,

taget ansvaret fra de unge ved altid

siger Runa Steenfeldt, der naturligvis er

at være parat til at træffe velmenende

begejstret for tanken om STU’en.

beslutninger på deres vegne, slutter

- Østerskoven har nogle år på bagen og trænger til at få fornyet

Hvis det bliver virkelighed, så vil en

rammerne. En del forbedringer blev lavet i 2006 – men vi mangler den

nyansat lærer komme til at arbejde et

sidste etape, så bygningerne bliver

godt sted, det viser Region Nordjyllands

tidssvarende. Samtidig vil vi gerne

trivselsundersøgelse af sociale tilbud,

Runa Steenfeldt.

FAKTA · Døgnbaseret rehabiliteringstilbud Behandlingscentret Østerskoven er et døgnbaseret rehabiliteringstilbud for unge og voksne. Østerskoven består af to afsnit: Senskadeafsnittet for personer med erhvervet hjerneskade samt fødselsskadeafsnittet for personer med Cerebral Parese (spastisk lammelse) eller andre medfødte lidelser. Der arbejdes både med de fysiske, kognitive og sociale begrænsninger. Behandlingscentret Østerskoven er en selvejende institution med egen bestyrelse forankret i Spastikerforeningen. Østerskoven har driftsoverenskomst med Region Nordjylland i henhold til Lov om Social Service § 107 og § 67. Læs mere på: www.oesterskoven.dk

Spastikeren 5/2011

19


ØSTERSKOVEN / TEMA

Stor fornyelse og åbenhed

TEMA

Behandlingscentret Østerskovens bestyrelsesformand har oplevet stor fornyelse de senere år og ser kommunernes økonomi som den største udfordring for Østerskoven i de kommende år.

Af Benjamin Steengaard Rasmussen

Som formand for Østerskovens bestyrelse har Kim Winckler Pedersen oplevet stor fornyelse de senere år.

Østerskovens personale har stor kompetence til at involvere de unge, gøre dem selvstændige og hjælpe dem på vej til at finde ud af, hvad de vil med deres liv.

ler sig fra andre steder ved, at de har

Kim Winckler Pedersen er far til en søn

- Kommunerne holder igen med

mange tværfaglige ekspertiser - for

at bevilge ophold eller finder andre

eksempel kommunikation og it, siger be-

muligheder, og der er løsningen, at

styrelsesformanden, der har flere roser

vi skal fastholde og videreudvikle så

til personalet:

godt og kompetent et landsdækkende

med cerebral parese, sidder i bestyrel-

- Østerskoven har dygtige medar-

sen i Spastikerforeningens Østjyllands

bejdere, der er gode til at samarbejde

om, at Østerskoven er det bedste,

kreds og er formand for Østerskovens

om indsatsen over for borgerne og til at

langsigtede tilbud til gavn for borgeren

bestyrelse. Han har oplevet stor udvik-

udnytte mulighederne for at søge midler

i mange år frem, forklarer Kim Winc-

ling på behandlingscentret de seneste

– både til forbedring af forholdene for

kler Pedersen, der til slut gerne vil

år.

borgerne og til videreudvikling af deres

rose samarbejdet mellem bestyrelsen,

egne kompetencer.

Spastikerforeningen, Region Nordjyl-

- Der er sket en stor fornyelse og åbenhed – en kæmpe udvikling. Per-

Den største udfordring i de kom-

sonalet brænder virkelig for arbejdet,

mende år, mener Kim Winckler Peder-

og Østerskoven tiltrækker i dag højt

sen, er kommunerne.

kvalificeret arbejdskraft. Jeg fornemmer virkelig, at de arbejder med at tilpasse sig omgivelserne og samfundet, og så har de skabt et rigtig godt ungemiljø, siger Kim Winckler Pedersen, der har siddet i Østerskovens bestyrelse i ni år heraf de seneste fire år som formand. - Østerskovens personale har stor kompetence til at involvere de unge, gøre dem selvstændige og hjælpe dem på vej til at finde ud af, hvad de vil med deres liv. Østerskoven adskil-

20

Spastikeren 5/2011

tilbud, så kommunerne ikke er i tvivl

land og Mariagerfjord Kommune.


TEMA / ØSTERSKOVEN FAKTA · Hvordan begyndte det?

FAKTA · Det vidste du ikke om Østerskoven

Det, der i dag er Behandlingscentret Østerskoven, begyndte med, at der var en kreds af borgere, deriblandt forældre til en handicappet søn, der havde fået en ide om at få bygget et sted, hvor unge spastikere kunne bo, arbejde og få optræning i en "flytte hjemmefra-periode".

Da Østerskoven blev bygget, var badekarrene sænket ned i gulvet, da det arkitektonisk ville se bedst ud.

Hobro Kommune forærede en byggegrund til formålet og fabrikant Dinesen, Hobro, gav 100.000 kroner, Ambulancedagskommiteen gav 40.000 kroner og Foreningen for Spastisk lammede børn gav 100.000 kroner til formålet. I 1958 var der grundstensnedlæggelse, hvor bl.a. daværende Socialminister Julius Bomholdt var med. I 1961 var bebyggelsen klar til at modtage de første elever – 32 unge mennesker - på Spastikerhjemmet Hobro, som det kom til at hedde.

For mange år siden var der et enkelt fjernsyn til hele huset, og man talte om at købe et mere, men var bekymret for om borgerne så ikke ville lave andet end at se fjernsyn. Det kostede cirka fire millioner kroner at bygge Østerskoven. I begyndelsen var der otte medarbejdere på vagt til 30 borgere - arbejdsugen var på 48 timer. Samlet var der oprindeligt 28-30 medarbejdere på Østerskoven til 30 borgere (i dag er der cirka 70 medarbejdere til 22 borgere). Da Østerskoven blev etableret, var der også hest og hestevogn, i 1963/64 fik Østerskoven bil.

Institutionen har haft flere navne gennem årene. Det begyndte med Spastikerhjemmet, derefter Arbejds- og behandlingshjemmet for voksne Spastikere, Revalideringshjemmet og nu altså Behandlingscentret Østerskoven.

FAKTA · Sådan markeres jubilæet på Østerskoven I weekenden den 4. og 5. november skal der festes igennem på Østerskoven. Fredag den 4. november er der inviteret til reception - og borgerne og personalet er alle involveret i planlægningen og forberedelserne. Om lørdagen holdes der fest om aftenen for borgere, personalet, bestyrelsen og de nærmeste samarbejdspartnere - der er lagt op til en aften med masser af musik, hvor det lokale band Starturn kommer og spiller.

Spastikeren 5/2011

21


ØSTERSKOVEN / TEMA

Peder Stausholm

er 20 år, fra Herning og bor på Behandlingscentret Østerskoven

er 52 år, formand for Kreds Østjylland og har tidligere boet på Østerskoven Foto: Morten Barker

Juliane Thomsen

Hvorfor er du på Østerskoven, og hvor længe skal du

Hvornår var du på Østerskoven og hvor længe?

være her?

Mit ophold på Østerskoven var fra november 1976 til om-

Jeg hørte om Østerskoven fra min veninde, så jeg læste

kring juni/juli 1979.

om Østerskoven i Spastikeren og fandt mere info på deres hjemmeside. Jeg synes, det så rigtig spændende ud. Jeg

Hvordan var det at være på Østerskoven?

sagde til min mor og min sagsbehandler, at jeg gerne ville

For mig var det springet til at flytte hjemmefra. Nu skulle

på Østerskoven for at prøve noget helt nyt og møde andre

jeg lære at tage beslutninger og stå på egne ben, derfor

unge med lignende handicap. Vi lagde vægt på, at jeg

ser jeg ser det som en slags dannelsesrejse. Det var rigtig

kunne afprøve og få flere og nemmere kommunikations-

godt for mig, at der var et skema for ugens forløb, og at

muligheder, og at jeg skulle lære, hvordan jeg kunne blive

jeg skulle indordne mig under nogle regler. Det virkede

mest muligt aktiv og selvstændig. Efter et halvt år fik jeg

godt med de forskellige værksteder – et om formiddagen

bevilget opholdet. Jeg flyttede ind den 1. september 2008,

og et andet om eftermiddagen. Men det var helt klart det

og i dag har jeg et halvt til et helt år tilbage. Efter Øster-

sociale, der var i højsædet for mig, forstået på den måde

skoven vil jeg gerne have et ophold på Egmont Højskolen,

at man kunne snakke med andre jævnaldrene handicap-

og derefter vil jeg gerne bo i egen lejlighed og have BPA-

pede om vores fælles problemer. Da gik det netop op for

ordning.

mig, at det ikke kun var mig, der havde de problemer. Vi fik lov at være unge som alle andre på denne alder, der var

Hvad synes du om at være her?

fest i weekenderne, og personalet var gode til at forstå,

Jeg er rigtig glad for at bo her. Jeg har en aktiv hverdag

at vi var unge, med alt hvad det nu indebærer. Personalet

med fysio- og ergoterapi, kommunikation, musikterapi

var der, når der var brug for dem – også som brobygger

m.m. Mit team består af disse personer samt mine kon-

mellem os og vores forældre. De var gode til at skabe den

taktpædagoger og selvfølgelig mig selv. I teamet laver vi

tryghed, mine forældre havde brug for, og de var gode til

handleplaner for, hvad jeg skal lære/øve mig i for at blive

at sortere i de informationer, de skulle have.

bedre til de ting, jeg gerne vil og skal kunne. Jeg er med i alt, hvad der sker omkring mig og lærer at tackle store som

Hvad var det bedste ved dit ophold på Østerskoven?

små udfordringer. Jeg har fået mange nye gode venner,

Det var helt klart det sociale og det at flytte hjemmefra.

som jeg er meget sammen med. I weekenden er vi tit til

Opholdet var det første skub for mig, i det at skulle stå

koncerter og ude af huset. Det gode ved at være her er, at

på egne ben og frigøre mig fra mine forældre. Det var nok

der er andre i samme situation som mig selv, og vi deler

i virkeligheden en større øvelse for dem, end det var for

erfaring og ideer. Nogle gange er det bare nemmere at

mig. Jeg har altid været en meget selvstændig person, der

snakke med andre, der minder om en selv, og der er flere

vidste, hvad jeg ville. Det, at bo sammen med forskellige

her, som jeg har god kemi med.

mennesketyper, var i høj grad med til at modne mig til den person, jeg er i dag. På det private, personlige plan har

Hvad tror du dit ophold på Østerskoven kommer til at

Østerskoven haft stor betydning for mig senere i mit liv.

betyde for dig?

Det var der, jeg mødte min mand, som jeg har været kæ-

Mit ophold har rykket mig rigtig meget. Jeg har lært at

reste med i 31 år og boet sammen med i 28 år. Så det er

strukturere, lært at tackle forskellige situationer, at tage

helt klart, at Østerskoven har en særlig plads i mit hjerte.

ansvar for mine valg, lært hvad jeg vil fremover, og så er jeg blevet mere selvstændig – for eksempel ved selv at tage kontakt til kommunen og ringe til nogen. Jeg har fået bedre kommunikation og kan nu sende sms’er og snakke i telefon selv uden hjælp.

22

Spastikeren 5/2011


DEBAT

Vi får mange uopfordrede debatindlæg. Det er vi glade for. Men for at så mange som muligt kan komme til orde, skal vi indskærpe, at debatindlæg/læserbreve højest må fylde max 300 ord. Red.

Tag dit ansvar Af Thomas Michael Arpe

borgere, der misforstår det

hjælp. Så hvem har ansvaret i den sidste

med det juridiske ansvar og

ende? Jeg spørger bare?

det praktiske ansvar. Hvis

Det er rigtig nok, at hvis du fyrer

man har overgivet sit arbejdsgiveran-

en hjælper uden grund, så har du ikke

svar, er man stadigvæk arbejdsleder, det

ansvaret, fordi du har overgivet dit

vil sige, at man skal varetage, hvordan

arbejdsgiveransvar, men du er arbejds-

man får dagligdagen til at køre. Så rent

leder, du skal sørge for, at dine hjælpere

praktisk skal man fortsat se sig selv som

har det godt hos dig.

arbejdsgiver. Det vil sige, hvis en hjælper

Du skal ikke være bange for at få

ikke har fået sin løn, og han ringer til

din egen hjælperordning, og den nye

For ca. tre år siden blev hjælperordnin-

firmaet, som du bruger, og firmaet ikke

ordning er kommet for at blive. Og den

gen lavet om, så den kom til at hedde

gør noget ved det, så er det stadigvæk

ordning er rigtig god, fordi du ikke har

BPA (brugerstyret personlig assistance).

din hjælper, og jeg håber, at du er inte-

det juridiske ansvar, og du har altid

Ændringen skete for at give flere mu-

resseret i at beholde de gode hjælpere.

andre i ryggen. Jeg ved godt, at nogle

lighed for at få en personlig hjælper.

Så hvis de ikke har fået løn, så er det

kommuner ikke vil have, at du bruger

Det, synes jeg, var positivt, fordi man

lidt at skyde sig selv i foden, hvis du ikke

andre end dem til det, men min egen

med den nye ordning kunne afgive sin

gør noget.

holdning er, at man skal kæmpe for sine

arbejdsgiverrolle til et firma, pårørende

I teorien kan dem du overgiver dit

rettigheder, fordi der står i lovgivningen,

eller en organisation. Det var en god

arbejdsgiveransvar til rent juridisk være

at du selv må selv vælge, hvem der skal

ide, for så har man ikke det juridiske

ligeglade. Det er ikke dem, det går ud

varetage din arbejdsgiverrolle for dig.

ansvar. Desværre har jeg oplevet nogle

over, det er jo dig, der har brug for

Spastikeren 5/2011

23


Goddag til kredsen og farvel til Folketinget Efter 24 år i Folketinget sagde landsformand Lone Møller farvel til sin gamle arbejdsplads, men nåede i samme uge at blive indlagt og få besøg af Kredsforeningen for Sydøstjylland. Tekst: Frands Havaleschka – Foto: Jens Peder Roed

I ugen op til folketingsvalget havde Spastikerforeningens landsformand, Lone Møller, nogle både hektiske og bevægede dage. Fredag sagde Socialdemokraterne i Hillerød farvel og mange tak for hendes år i Folketinget ved et vemodigt afskedsarrangement i partiforeningen, fredag aften fik hun et mindre ildebefindende og måtte en tur på Hillerød Sygehus, lørdag tog hun imod 43 deltagere

Det er en meget mærkelig og meget vemodig fornemmelse

fra Spastikerforeningens Sydøstjyllandskreds til en rundvisning i Folketinget, og tirsdag pakkede hun så definitivt sit kontor ned på Christiansborg efter 24 år i Folketinget. - Men nu er det slut, og det er en meget mærkelig og meget vemodig fornemmelse, siger Lone Møller. Nogle dage før var hun inde på sit kontor på Christiansborg og starte oprydningen. - Her snakkede jeg med min sekretær gennem 20 år, og vi græd, og så kom rengøringsdamen, som har været der i 27 år, og så græd vi lidt mere, siger Lone Møller. Landsformanden havde dog haft et par år til at vænne sig til tanken. For allerede i 2009 besluttede Lone Møller, at hun ikke ville genopstille til Folketinget, når den igangværende periode udløb, men i stedet koncentrere sig om sit landsformandskab i Spastikerforeningen, sit bestyrelsesarbejde og det lokalpolitiske arbejde i Gribskov byråd, hvor hun er formand for Arbejdsmarkedsudvalget.

Jamen, kom dog indenfor. Landsformand Lone Møller holdt, hvad hun lovede, og fik midt i valgkampen dørene åbnet til Christiansborg.

Kredsdeltagerne fra Sydøstjylland havde en fornøjelig dag i Folketinget.

24

Spastikeren 5/2011

- Tænk, hvis jeg havde plads her, så skulle I se ting og sager, sagde Michael, der fandt sig fint til rette i folketingssalen.


Døren åbnet trods valget For længe siden havde kredsformand i Sydøstjylland, Jens Peder Roed, sammen med Lone Møller aftalt en kredsudflugt til Christiansborg den 10. september. Her skulle hun vise deltagerne rundt og fortælle om arbejdet i Folketinget. Dog med den klausul at en aflysning kunne komme på tale, hvis valget kom på tværs for arrangementet. - Det lugtede da også af en aflysning, da Lars Løkke Rasmussen i slutningen af august trykkede på valgknappen, indrømmer Jens Peder Roed, der sammen med resten af bestyrelsen på det tidspunkt havde samlet hele 43 deltagere til udflugten. Men selv om Folketinget var lukket i de tre uger op til valget, gjorde Lone Møller alt for at turen alligevel kunne gennemføres med det oprindelige program. Et kvart århundrede på tinge kan i visse tilfælde få døre til at åbne sig. Glade for besøget I kredsen var man naturligvis glade for, at det trods alle genvordighederne lykkedes at komme indenfor murene, og Lone var i stand til at gennemføre rundvisningen. - Vi fik derfor en alle tiders oplevelse på Christiansborg, hvor vi hørte om arbejdet og bl.a. var helt inde i Folketingssalen og se, hvor de forskellige politikere sad. Ja, nogle kom helt op på talerstolen, fortæller Jens Peder Roed, der har fået mange fine tilbagemeldinger om turen. Efter et par timers rundvisning på Christiansborg tog selskabet videre på en sightseeingtur i København, hvor deltagerne oplevede nogle af hovedstadens seværdigheder, bl.a. Langelinie, Amalienborg, Amaliehaven og den smukke udsigt over til Operaen på Holmen. På vejen hjem spiste udflugtsholdet aftensmad på Benløse Kro ved Ringsted, inden det atter gik hjemad mod Vejle, hvor gruppen var fremme kl. 22. Men så havde de også været på farten i godt 12 timer.

Spastikeren 5/2011

25


NYT OM KURSER

Det frivillige arbejde bærer foreningen I år er det europæisk frivillighedsår, og som mange andre organisationer er også Spastikerforeningen afhængige af frivillig arbejdskraft. Af Trine Kamp Larsen, kursuskonsulent

til at udvikle og afvikle endnu flere gode tilbud til vores medlemmer. Nina har været frivillig i Spastikerforeningen i mere end 10 år og er engageret i mange forskellige grene af foreningen. Hun sidder bl.a. i kursusudvalget, som planlægger årets kursustilbud. Det startede ved et tilfælde: - Jeg rendte ind i tidligere kursusudvalgsformand Birte Hagelund, som spurgte, om jeg ikke havde lyst til at være med. Det havde jeg, og resten er

At planlægge arrangementer til gavn

skærene som forening. Og heldigvis er

historie, fortæller Nina, som lægger 10-

for hele foreningen og gøre noget

vi i Spastikerforeningen velsignede med

15 timer hver måned i foreningen.

godt for andre. Det er nogle af

en lang række mennesker, som bruger

grundene til, at 29-årige Nina Jepsen

en masse af deres fritid for at løfte en

arrangerer hun også debatter i husets

har valgt at involvere sig i Spasti-

lang række opgaver. Mere end 180 frivil-

café, er med i ungdomsforeningen, og

kerforeningens frivillige arbejde. En

lige i kredse, forældregrupper, udvalg og

fungerer som informatør, et tilbud, som

kæmpe indsats, som ikke bare vi,

klubber m.v., hjælper med at løfte nogle

er rettet mod primært institutioner og

men mange andre små organisatio-

opgaver, som ellers ikke ville blive udført,

skoler, som vil have besøg af en spasti-

ner er afhængige af, hvis vi skal klare

og er dermed nøglepersoner i forhold

ker, der kan fortælle om sit liv med CP.

Foruden arbejdet i kursusudvalget,

Refleksioner fra et overlevelseskursus

Af Connie Petersson

Overlevelseskursus på kursusprogrammet – og i år er der modige deltagere. Som kursusleder har jeg også fået fornøjelsen af at skrive til Spastikeren. Desværre udtrykker jeg ikke humor særlig godt på papir, så det må I undvære. Synd for jer, kære læsere. For det var sjovt, men det kan kun opleves! Bromme Centret lørdag formiddag lige omkring kl. 10. Der var meget stille, da syv unge og fem voksne ankom, men

Lørdag:

• Aften – alle hjælper til med aftens-

det varede ikke længe.

• Formiddag – kig på kortet og find til

mad, bål og snobrødsdej.

Anders og Søren, vores instruktører,

Bromme Lillesø til fods. Praktisk opgave:

• Nat – alle sover ude – nogen i shelter

startede den obligatoriske præsentati-

Byg en pyramide i alle sammen kan være i.

andre på jorden – ingen uden myg.

onsrunde. Nogle sagde meget - andre

• Frokost i det grønne.

knap så meget - men ingen slap for at

• Eftermiddag – kig på kortet og find

Søndag:

tale. Og så i gang! For at gøre en lang

ud til grusgraven – på med tov og seler

• Morgen – nogen står op kl. 5, andre

historie kort skriver jeg i punktform. Jeg

og ned ad skrænten til I kommer ned til

venter til kl. 6. Nogen står slet ikke op,

kan sagtens trætte alle læsere, men det

vandet – og bagefter op igen ad samme

men skal hældes ud af soveposen. Vi

er der ingen grund til.

skrænt.

havde masser af sovekammerater – de

26

Spastikeren 5/2011


NYT OM KURSER Det er sjovt at være frivillig Det er ikke kun hårdt slid at være frivillig, det er også sjovt. - Det er faktisk vildt sjovt og en fin måde at udvide sit sociale netværk på. Jeg får selv rigtigt meget tilbage og kunne slet ikke undvære at være frivillig, fortæller Nina, som dog slutter af med en lille bøn: ’Vi kunne godt bruge nogle flere unge frivillige. Det er os unge, som skal køre foreningen videre, og vi bliver nødt til at engagere os i arbejdet, hvis der også skal være noget, der hedder

Europæisk frivillighedsår 2011 er udnævnt til europæisk frivillighedsår. Formålet er at synliggøre og anerkende den frivillige indsats rundt om i Europa og skabe bedre forhold for den frivillige indsats. I Danmark blev dagen markeret den 30. september med en række arrangementer landet over. Fremadrettet er det planen hvert år at afholde ’Frivillig fredag” den sidste fredag i september. Læs mere på: www.frivillighed2011.dk

Spastikerforeningen fremover, understreger Nina. Denne opfordring vil vi hjertens gerne være med til at bringe videre.

Som frivillig har Nina Jepsen selv flere kasketter på.

havde seks ben og vinger og summede

• Frokost – med bus blev alle kørt til en

Læringspunkter af kurset:

hele natten.

silo, det blev sent, og maden blev for en

1. Dejligt at være sammen med nogen,

• Morgenmad – alle dækker bord, og

gangs skyld serveret.

der er lige.

alle rydder op.

• Eftermiddag – Rappelling – først

2. Samarbejde er svært, men det er så

• Formiddag – kig på kortet og find

prøve på 3 meter – derefter 34 meter op

fedt, når det lykkes.

til Bromme Lillesø igen. Formiddagens

i tårnet og ned derfra i rebet, hvis man

3. Vi kan godt selv, når vi vil.

opgave: Byg en tømmerflåde af tønder,

stadigvæk havde lyst.

Til sidst vil jeg gerne selv sige tak for en

brædder og reb – og så kunne den fak-

• Sen eftermiddag – bussen tilbage til

fantastisk weekend med nogle pragt-

tisk sejle med alle, der ville med ud på

Bromme Centret. Afslutning – på en skala

fulde mennesker. Det var simpelthen

søen.

fra 1 til 10 var alle deltagere på 9-10.

bare ’grineren’.

Spastikeren 5/2011

27


Personlig Kontakt – Bedre service CPH Handicap Service tilbyder alle former for hjælp i brugernes eget hjem: fra administrative opgaver til assistance med personlig pleje. Vi har sundhedsfagligt personale fra forskellige fagområder som SOSU-hjælpere og sygeplejerskere. Forståelse, omsorg, empati og stabilitet er nogle af de grundlæggende principper hos os for at opnå tryghed. Vores mission er at yde den bedste service med den højeste kvalitet til din fulde tilfredshed. Besøg os på www.cphhandicapservice.dk eller ring til os på 61 80 80 80. Vi ser frem til at høre fra dig.

Kan mit barn lære at stå? Kan mit lære at gå? Kan mit barn lære at tale?

MED PETÖ METODEN KAN DET LYKKES Hjemmetræning kan begynde allerede fra babystadiet jo tidligere indsats des bedre resultater! Fysioterapi, ergoterapi og talepædagogik samlet i én metode Se resultater med dit barns udvikling allerede efter 3 ugers træningskursus www.petocph.dk * Mobil: 61690058 * Facebook: Petö Method Copenhagen

28

Spastikeren 5/2011


Spastikerforeningens

informatørkorps Spastikerforeningen har et informatørkorps, der består af yngre spastikere mellem ca. 18 og 42 år. De holder foredrag og oplæg for skoleklasser, interessegrupper, forældregrupper, uddannelsessteder m.v. om det at leve et liv med cerebral parese. Forespørgsler, aftaler og andre praktiske ting aftales direkte med informatørerne. Som hovedregel tager de ud i det lokalområde, hvor de bor, men flere dækker også større områder. Listen findes i mere detaljeret form på www.spastikerforeningen.dk – klik på menuen ’rådgivning’ og derefter ’informatørkorps’. Region Hovedstaden: Frank Christensen (født 1973)

Britt Drud Sørensen (født 1986)

Brian Joensen (født 1966)

Grønager 16, 3400 Hillerød Tlf. 31 13 71 90 Mail: fc@jubii.dk

Lupinvej 11 st. 410, 4400 Kalundborg Tlf. 28 94 76 78 Mail: bds.handi@gmail.com

Ulvevej 30, 6715 Esbjerg N. Tlf. 75 46 82 82 Mail: bfj@esenet.dk

Nina Lund Jepsen (født 1982)

John Smedegaard Olsen (født 1968)

Mariann Lysgaard (født 1974)

Sækkedamsvej 52, 3500 Værløse Tlf. 26 94 04 43 Mail: ninajepsen@gmail.com

Rådhusvej 67, 4640 Faxe Tlf. 56 73 04 98 Mail: johnsmedegaard@tiscali.dk

Skødstrupvej 11, 6840 Oksbøl Tlf. 61 37 54 20 Mail: mariann-lysgaard@live.dk

Mads Wiberg Sørensen (født 1986)

Jacob Buurgaard

Nymarksvej 24, 2650 Hvidovre Tlf. 30 71 55 70 Mail: madswibergster@gmail.com

Cæcilie Nisbeth (født 1986) Godthåbsvej 64,3400 Hillerød Tlf. 61 68 68 86 Mail: caecilie.nisbeth@gmail.com

Nikolai Grzeskowitz (født 1981) Bækkebo Park 2A, 1.th., 2870 Dyssegård Tlf. 39 66 77 69 Mail: ngrzeskowitz@hotmail.com

Region Sjælland: Trine Birkholm (født 1979) Kildemarken 143 A, 4100 Ringsted Tlf. 57 67 59 10 Mail: turbotrine@mail.dk

Skovbrynet 1, lejl. 14, 4040 Jyllinge Mail: koglejacob@gmail.com

Berit Aagaard Sørensen Skovbrynet 1, lejl. 8, 4040 Jyllinge Tlf. 40 75 10 62

Region Midtjylland: Tor Martin Mandrup Møller (født 1968) Kriegersvej 19, 2. lejl.1, 8000 Aarhus C. Tlf. 86 13 16 26 Mail: tor.martin68@gmail.com

Casper Salling (født 1975) Bryndumsvej 8, 2.th., 8600 Silkeborg Tlf. 23 25 12 30 Mail: caspers@caspers.dk

Peder Mondrup Skovbrynet 1, lejl. 7, 4040 Jyllinge Tlf. 26 83 86 39

Region Nordjylland og det øvrige Jylland:: Christa Holmgaard Nielsen (født 1981)

Region Syddanmark: Rasmus Lund-Sørensen (født 1983) Hvidtjørnevej 2, 2 tv., 6000 Kolding Tlf. 24 23 10 78 Mail: rasmus.lund_soerensen @hotmail.com

Haremarksvej 74 B, 8723 Løsning Tlf. 24 21 82 54 Mail: christa_nielsen@ofir.dk

Spastikeren 5/2011

29


Pil de handicappede ned af korset

De handicappede skal ned fra korset som et lidende folkefærd. Lidelsen skal udskiftes med selvindsigten i de handicappedes selvforståelse. Af Jacob Yoon Egeskov Nossell, komiker og journaliststuderende

LIDELSE. Tiden er inde til et opgør med den traditionelle forståelse af handicap, som værende en lidelse eller sygdom, som skal forbedres eller helbredes. Denne forståelse sender stort set alle mennesker med handicap og handicaporganisationerne på et sisyfosarbejde mod normaliteten, som ingen rigtig ved, hvad er. Alle handicappede har et grundlæggende problem til fælles. Samfundet betragter nemlig samtlige mennesker med handicap som syge eller lidende, uden lidende. For eksempel bruger lægevidenskaben konsekvent sygdom eller lidelse, når de skal beskrive handicap. Vi lider af cerebral parese, muskelsvind, rygmarvsbrok, høretab og så videre. Listen er lang med lidelser og sygdomme, også

Illustration: Johnny Jagwani

at de selv måtte føle sig som syge eller

selvom man sagtens kan diskutere om, mennesker med cerebral parese, muskelsvind eller høretab i realiteten lider

vi stiller de rigtige spørgsmål omkring

og er syge. Alligevel betragter de fleste

handicapforskningen og udbedring af

danskere handicap som et problem, som

handicapvilkårene.

skal løses eller forbedres.

Lad os anskue det sådan her. Stort set alle kroniske handicap, som cerebral

Det siger sig selv, at man ikke kan løse noget, man ikke ved, hvad er.

Selvforståelsen er sat skakmat

parese og muskelsvind, er uhelbredelige,

Denne forståelse af handicap sætter

altså noget man skal leve med hele livet.

personer med handicap og handicapor-

Måske skulle man begynde at fokusere

ganisationerne skakmat i deres selvfor-

på, hvordan det er at leve med handi-

konsekvensen, at vi glemmer at be-

ståelse. Ræsonnementet bliver, når nu

cap i lige så høj grad, som hvordan man

skæftige os med, hvor står vi i dag. Vi

samfundet siger, at vi lider og er syge,

forbedrer eller helbreder handicap.

glemmer i al sin enkelthed selvindsigten.

så må vi hellere gøre os umage for at

Livet med handicap er nærmest

Vi glemmer at stoppe op og spørge os

fremstå som så normale som muligt.

blevet et tabu at forholde sig til under

selv om, hvordan vi egentligt har det, og

Derfor fokuserer næsten alle handicap-

parolen ”fremskridtet er bedre”. Alle

om det overhovedet giver mening, det vi

organisationer primært på forskning og

handicappede og handicaporganisatio-

foretager os.

udbedring af vilkårene for de handicap-

ner har meget travlt med at beskæftige

pede. Selvfølgelig er disse to fokusom-

sig med dagen i morgen. Nye frem-

På-trods-af

råder vigtige at have ind på lystavlen,

skridt, nye hjælpemidler, ny forskning,

Når vi endeligt kigger indad, så græder

men man kan godt stille spørgsmålstegn

som kan bringe os lidt nærmere på det

vi med ofrene for systemet eller hylder

ved, om der er andre fokusområder, som

gode liv – det normale liv. I vores iver

dem, som klarer sig godt på trods af

er lige så vigtige. Og i særlig grad om,

for at skabe fremdrift og forbedring er

handicappet. Især ”på-trods-af” fortæl-

30

Spastikeren 5/2011


godt. Uden at stræbe imod eller blive

med vores handicap, så bliver det også

sammenlignet med det ikke-handicappe-

nemmere at løse dem. Det siger sig selv,

de - det normale.

at man ikke kan løse noget, man ikke

Dette er ikke ensbetydende med, at

ved, hvad er.

vi skal begynde at være jubeloptimister

Tiden er inde til et opgør med den traditionelle handicap-forståelse, mener Jacob Nossell.

og fejre hver gang, der fødes et barn

Det normale findes ikke

med handicap. Overhovedet ikke, der

Faktum er jo, at ”det normale” findes

er mange ting ved at have et handi-

ikke. Ikke andet end, at mange får børn,

cap, som er både smerteligt og hårdt.

bliver skilt og arbejder 37 timer om

Pointen er blot, at vi skal være forsigtige

ugen. Det mest normale for os men-

med at gøre vores liv til en lidelse, som

nesker er, at vi alle sammen udgør arten

kun skal og bør helbredes. For når vi gør

mennesker. Derfor skal personer med

det, så glemmer vi selvindsigten.

handicap gøre op med selvforståelsen,

Denne selvindsigt er et vigtigt

som siger, at vi er unormale, har en

redskab til at få et godt liv. Perso-

lidelse eller en sygdom, som absolut

lingen øger selvforståelsen af, at handi-

ner med handicap kigger oftest efter

skal helbredes eller forbedres. Selvføl-

cap er en lidelse, som skal helbredes el-

fremskridtet, uden at bruge tid på hvad

gelig skal vi stadigvæk forske i handicap

ler fjernes. Selvfølgelig indgyder det håb

dette fremskridt betyder for en. Om

og forsøge at gøre livet bedre for det

til andre, når en person klarer sig godt

det giver mening. Det gælder bare om

enkelte menneske. Det er jo menneskets

på trods af sit handicap. Men samtidigt

at komme fremad. Og man kan stille

natur at udvikle sig. Fremskridtet mod

accepterer vi præmissen om, at det er på

spørgsmålstegn ved, om selvforståelsen

”det normale” må bare ikke stå alene,

trods af handicappet. Derved accepterer

som lidende er gavnlig for selvindsigten,

vi skal også have selvindsigten og lysten

vi også, at der er noget galt i at have

hvis man antager, at handicappede ikke

med i vores udvikling.

et handicap, som bør fikses. Det kunne

er lidende. Vi burde måske stoppe op

være befriende, at høre om en person

og bruge lidt tid på at finde ud af, hvad

korset. Lidelsen må ikke definere, hvem

klarer sig godt, fordi personen klarer sig

vi vil, og hvilke reelle udfordringer vi har

vi er.

De handicappede skal pilles ned fra

Skønne feriedage ved Sharm el-Sheikh

Trænger du til en ferie med sandstrande, saltvand og sol på kroppen, er Sharm el-Sheikh det rigtige valg. Det Røde Hav har gode muligheder for at dykke og snorkle, og bagefter kan du tage på opdagelse i Egyptens fortid blandt pyramiderne i Cairo eller Kongernes Dal i Luxor. F.eks. Ghazala Beach Hotel, kat. 3+ Afrejse 8/12, 1 uge

3.849,-

Bestil ferien på spies.dk eller 70 10 42 00

Spastikeren 5/2011

31


Af Jens Tamborg, Socialrådgiver

Boligsikring til førtidspensionister og boligydelse

Den årlige boligsikring kan maksimalt være 38.628 kr. om året (2011), medmindre der er fire eller flere børn i husstanden.

Jeg vil i dette indlæg prøve at give et overblik over de forskellige muligheder, der er for at søge støtte til leje af bolig.

Der bliver alene ydet boligsikring til huslejen. Det vil sige, at udgifter til varme og el ikke skal medregnes ved huslejens størrelse.

Boligsikring: For at få boligsikring skal du bo til leje og ikke være pensionist.

Boligsikring til førtidspensionister:

Boligen skal være en helårsbolig, og den skal have eget køkken

Som ved boligsikring er det også her en betingelse, at du bor

og toilet eller køkkenniche med indlagt vand og afløb.

til leje, men også at du er tilkendt førtidspension efter reglerne

Boligsikringens størrelse er afhængig af en række faktorer. Her skal nævnes de vigtigste:

af 1. januar 2003. Boligen skal være en helårsbolig, og den skal have eget køkken og toilet eller køkkenniche med indlagt

Husstandens samlede indkomst

vand og afløb. Reglen om eget køkken gælder dog ikke for

Huslejens størrelse

visse ældreboliger og kollektive bofællesskaber.

Boligens størrelse

Antallet af personer i husstanden

Antallet af børn i husstanden

Der ydes boligsikring efter de særlige regler, hvis bare ét af husstandsmedlemmerne opfylder en af betingelserne: •

Er førtidspensionist efter de regler, der trådte i kraft 1.

Som lejer skal man betale et mindstebeløb af huslejen

januar 2003

selv. I 2011 er dette beløb 22.000 kr. om året, og samtidig kan

Er stærkt bevægelseshæmmet og er ikke samtidig fol-

boligsikringen højst udgøre 15 procent af huslejen, medmindre

kepensionist eller førtidspensionist efter reglerne før 1. januar

der er børn under 18 år i husstanden.

2003.

ALT UNDER ÉT TAG

HOS ŚĂŶĚŝͲŵŽďŝů͘ĚŬ ,ŽƐ,ĂŶĚŝDŽďŝůĨĊƌĚƵŚũčůƉƟů ĂƚŬƆďĞĚŝŶŚĂŶĚŝĐĂƉďŝů͘sŽƌĞƐ ĚLJŐƟŐĞ͕ĞƌĨĂƌŶĞŬŽŶƐƵůĞŶƚĞƌ ŐƵŝĚĞƌĚŝŐŚĞůĞǀĞũĞŶĨƌĂĂŶƐƆŐͲ ŶŝŶŐŽŐĂĨƉƌƆǀŶŝŶŐƟůƵĚůĞǀĞƌŝŶŐ ĂĨĚĞŶĨčƌĚŝŐĞďŝů͘ Ŷ ƐƚŽƌ ĨŽƌĚĞů ǀĞĚ Ăƚ ǀčůŐĞ ŽƐ Ğƌ͕ Ăƚ ĂůůĞ ǀŽƌĞƐ ĂĨĚĞůŝŶŐĞƌ ŚĂƌ ŵĂŶŐĞĚĞŵŽͲďŝůĞƌ͘ĞƚŐŝǀĞƌĚŝŐ ŵƵůŝŐŚĞĚĨŽƌĂƚƉƌƆǀĞŵĞŐĞƚĨŽƌͲ ƐŬĞůůŝŐĞďŝůĞƌͶƐĊĚĂŶĂƚĚƵŬĂŶ ĨĊ ĚĞŶ ůƆƐŶŝŶŐ ĚĞƌ ƉĂƐƐĞƌ ĚŝŐ ďĞĚƐƚ͘

,ĂŶĚŝDŽďŝůĞƌŶLJĨŽƌŚĂŶĚůĞƌĂĨ^ƉĂĐĞƌŝǀĞ͖ŵŽĚĞƌŶĞƌƵŵƚĞŬŶŽůŽŐŝŽǀĞƌĨƆƌƚƟůĚĂŐůŝŐͲ ĚĂŐƐďƌƵŐŝďŝůĞƌ͘ƵŬĂŶƐƚLJƌĞĚŝŶďŝůŵĞĚƐŵĊůĞƩĞďĞǀčŐĞůƐĞƌ͘

32

,ĂŶĚŝDŽďŝů ĂŐŐĞƐŬčƌǀĞũϰϴ ϳϰϬϬ,ĞƌŶŝŶŐ

,ĂŶĚŝDŽďŝů &ĂďƌŝŬƐƉĂƌŬĞŶϰʹϲ ϮϲϬϬ'ůŽƐƚƌƵƉ

,ĂŶĚŝDŽďŝů sŝĚĂůƐǀĞũϰ ϵϮϯϬ^ǀĞŶƐƚƌƵƉ

,ĂŶĚŝDŽďŝů /ŶĚƵƐƚƌŝǀĞũϮϮ ϲϳϲϬZŝďĞ

,ĂŶĚŝDŽďŝů &ĂďƌŝŬƐǀĞũϮϮ ϳϬϬϬ&ƌĞĚĞƌŝĐŝĂ

,ĂŶĚŝDŽďŝů sĞũůďũĞƌŐǀĞũϭϴ ϴϮϰϬZŝƐƐŬŽǀ

ϵϳϭϮϵϲϮϮ

ϰϯϮϬϱϳϬϬ

ϵϲϵϲϭϱϮϮ

ϳϲϴϴϭϴϬϬ

ϳϱϵϯϭϳϬϬ

ϴϳϯϭϰϲϬϬ

,ĞƌŶŝŶŐΛŚĂŶĚŝͲŵŽďŝů͘ĚŬ

<ŽďĞŶŚĂǀŶΛŚĂŶĚŝͲŵŽďŝů͘ĚŬ

ĂůďŽƌŐΛŚĂŶĚŝͲŵŽďŝů͘ĚŬ

ZŝďĞΛŚĂŶĚŝͲŵŽďŝů͘ĚŬ

&ƌĞĚĞƌŝĐŝĂΛŚĂŶĚŝͲŵŽďŝů͘ĚŬ

ĂƌŚƵƐΛŚĂŶĚŝͲŵŽďŝů͘ĚŬ

Spastikeren 5/2011


TELEFON

RÅDGIVNING

TLF. 38 88 45 95

Klaus Christensen psykolog

Anne-Marie Larsen socialrådgiver

Jens Tamborg socialrådgiver

Træffes: Tirsdag kl.15-18 og torsdag kl. 9-12.

Træffes: Mandag kl. 10.30-12 og onsdag kl. 9.30-12.

Træffes: Tirsdag kl. 15-18 og torsdag kl. 9-12.

Boligsikring for førtidspensionister er også afhængig af de nævnte faktorer:

Ved ansøgning om boligsikring og boligydelse er der en formue- og indkomstgrænse, så der er mange variabler. Det er

Husstandens samlede indkomst

Huslejens størrelse

Boligens størrelse

over, hvor du vil flytte hen, skal du rette henvendelse til Bor-

Antallet af personer i husstanden

gerservice i kommunen. Her vil du ved henvendelse kunne få

Antallet af børn i husstanden

oplyst, hvor stor boligsikring du vil kunne modtage. Boligsikring

Også her skal du selv betale mindst 22.000 kr. om året i

i kommunen, der skal søges om boligsikring og boligydelse. Mit bedste råd er, at hvis du overvejer at flytte og er klar

er for øvrigt en forudbetalt ydelse.

husleje, og som udgangspunkt kan du som førtidspensionist

(kilde www.borger.dk)

højst få udbetalt 38.628 kr. (2011) årligt i boligsikring. Dette maksimum kan dog hæves i følgende situationer: •

Hvis du er stærkt bevægelseshæmmet, og din bolig er

egnet for dit bevægelseshandicap.

Kontanthjælpshåndbogen i ny udgave

Hvis du modtager døgnhjælp efter Servicelovens § 96

En ny og fuldt opdateret udgave af Kon-

Hvis der er fire eller flere børn i husstanden.

tanthjælpshåndbogen er nu på gaden.

Der bliver alene ydet boligsikring til huslejen. Det vil sige,

Kontanthjælpshåndbogen 2012 beskri-

at udgifter til varme og el ikke skal medregnes ved huslejens

ver den enkelte persons sociale rettigheder og pligter

størrelse.

indenfor kontanthjælpsområdet, som det ser ud efter

Der er også mulighed for boligsikring, når du bor i andels-

afslutningen af folketingssamlingen i juni 2011. Det

bolig eller ejerbolig, men her vil jeg henvise til Borgerservice i

vil sige, at alle ændringer, der er sket i folketingsåret

egen kommune.

2010-2011, er blevet indarbejdet. Desuden er bogen opdateret med alle relevante SM-afgørelser og takster

Boligydelse:

siden sidste udgave. Bogen indeholder desuden bl.a.

Endelig er der boligydelse. Dette kan søges af folkepensioni-

optryk af aktivloven og retssikkerhedsloven, uddrag af

ster eller personer, der er tilkendt førtidspension før 1. januar

lov om aktiv beskæftigelsesindsats og af serviceloven.

2003. Bor I flere sammen i en husstand og er bare én af bebo-

En nyttig opslagsbog for såvel brugere som fagfolk. Kon-

erne folke- eller førtidspensionist fra 1. januar 2003, kan der

tanthjælpshåndbogen er udgivet af Forlaget Frydenlund.

søges om boligydelse.

Den er skrevet af Erik Jappe, der er socialrådgiver og

Boligen skal være en helårsbolig, og den skal have eget køkken og toilet eller køkkenniche med indlagt vand og afløb.

forfatter. Bogen er på 496 sider og koster 299,- kr. ISBN: 978-87-7887-998-1

Reglen om eget køkken gælder dog ikke for visse ældreboliger og kollektive bofællesskaber. Boligydelsen er afhængig af de samme faktorer som boligsikring. Også her er der en mini-

Afgørelse fra Ankestyrelsen

mumsydelse af huslejen, som borgeren selv skal betale. Dette beløb er 11 procent af din indkomst (hvis du er enlig), dog mindst 14.800 kr. om året (2011). Som udgangspunkt kan du højest modtage 41.400 kr. (2011) årligt i boligydelse. Dette beløb hæves dog i følgende situationer: •

Principafgørelse om revalidering - forlængelse af revalideringsperiode - revalideringsplan – varighed. Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 49 og § 56.

Hvis du er stærkt bevægelseshæmmet, og din bolig er

egnet for dit bevægelseshandicap.

Resumé:

Hvis du modtager døgnhjælp efter Servicelovens § 96

En revalidend, hvis uddannelsesforløb var blevet forsinket på

Hvis der er fire eller flere børn i husstanden.

grund af sygdom, havde ret til revalideringsydelse til færdig-

Fælles for ovenstående er, at hvis du får udbetalt boligsik-

gørelse af den oprindeligt planlagte uddannelse. Når forreva-

ring eller boligydelse til lejlighed, udbetales dette som tilskud.

lideringen blev fratrukket, ville revalideringen i den konkrete

Hvis du eller et andet husstandsmedlem ejer boligen eller er

sag ikke overskride 5 år. Revalidenden kunne ikke få bevilget

andelshaver i en privat andelsboligforening, udbetales bolig-

revalidering til en overbygning (mastergrad). Revalidendens

ydelsen som lån. Det vil sige, at du skal betale lånet tilbage,

helbredsmæssige forhold var ikke afklaret, og det var ikke

hvis boligen bliver solgt, eller hvis modtageren af boligydelsen

sandsynliggjort, at den oprindelige uddannelse ikke kunne

flytter.

hjælpe revalidenden tilbage på arbejdsmarkedet.

Spastikeren 5/2011

33


Y U·PHGLI OOHVVNDEHW Y U·PHGLI OOHVVNDEHW Mener ministeren, at handicaphjælperne som faggruppe grundet de særlige økonomiske forhold, ^ŽŵŵĞĚůĞŵŝ>KWďůŝǀĞƌĚƵĞŶĚĞůĂĨĞƚƐƚčƌŬƚĨčůůĞƐƐŬĂď͘sŝŚĂƌŬƵŶĠŶ ^ŽŵŵĞĚůĞŵŝ>KWďůŝǀĞƌĚƵĞŶĚĞůĂĨĞƚƐƚčƌŬƚĨčůůĞƐƐŬĂď͘sŝŚĂƌŬƵŶĠŶ der gælder på BPA-området, skal være holdt uden for den danske arbejdsmarkedsmodel?

ŝŶƚĞƌĞƐƐĞŽŐƐĂŐʹǀĞůĨƵŶŐĞƌĞŶĚĞWŵĞĚĨƵůĚƐĞůǀďĞƐƚĞŵŵĞůƐĞƚŝůĚŝŐƐŽŵ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞŽŐƐĂŐʹǀĞůĨƵŶŐĞƌĞŶĚĞWŵĞĚĨƵůĚƐĞůǀďĞƐƚĞŵŵĞůƐĞƚŝůĚŝŐƐŽŵ ďƌƵŐĞƌ͊ ďƌƵŐĞƌ͊ Dette er kun ét af mange spørgsmål, som LOBPA har stillet socialministeren og socialordførerne for alle partier. Læs alle spørgsmål på: www.lobpa.dk/nyheder

KǀĞƌĚƌĂŐĞƌĚƵĚŝƚĂƌďĞũĚƐŐŝǀĞƌĂŶƐǀĂƌƚŝů>KW͕ĨĊƌĚƵƉƌĂŬƚŝƐŬĞǀčƌŬƚƆũĞƌƚŝů KǀĞƌĚƌĂŐĞƌĚƵĚŝƚĂƌďĞũĚƐŐŝǀĞƌĂŶƐǀĂƌƚŝů>KW͕ĨĊƌĚƵƉƌĂŬƚŝƐŬĞǀčƌŬƚƆũĞƌƚŝů ĂƌďĞũĚƐůĞĚĞƌŽƉŐĂǀĞŶŽŐŚũčůƉƚŝůĚĞŵĂŶŐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞŽŐƉƌĂŬƚŝƐŬĞŽƉŐĂǀĞƌ͘ SomĂƌďĞũĚƐůĞĚĞƌŽƉŐĂǀĞŶŽŐŚũčůƉƚŝůĚĞŵĂŶŐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞŽŐƉƌĂŬƚŝƐŬĞŽƉŐĂǀĞƌ͘ medlem i LOBPA bliver du en del af et stærkt fællesskab. Vi har kun én interesse og sag ƵďůŝǀĞƌŽŵĨĂƚƚĞƚĂĨŚĂŶĚŝĐĂƉŚũčůƉĞƌŽǀĞƌĞŶƐŬŽŵƐƚĞŶ͕ƐĊĚŝŶĞŚũčůƉĞƌĞĨĊƌ ƵďůŝǀĞƌŽŵĨĂƚƚĞƚĂĨŚĂŶĚŝĐĂƉŚũčůƉĞƌŽǀĞƌĞŶƐŬŽŵƐƚĞŶ͕ƐĊĚŝŶĞŚũčůƉĞƌĞĨĊƌ – velfungerende BPA med fuld selvbestemmelse til dig som bruger! ƚƌLJŐŐĞƌĂŵŵĞƌŽŵĂŶƐčƚƚĞůƐĞŶ͘ ƚƌLJŐŐĞƌĂŵŵĞƌŽŵĂŶƐčƚƚĞůƐĞŶ͘ Bliv medlem og støt vores arbejde for et liv på lige og værdige vilkår.

 

/>KWĞƌŽŵĚƌĞũŶŝŶŐƐƉƵŶŬƚĞƚĚŝŶŚǀĞƌĚĂŐŽŐĚŝƚďĞŚŽǀ͊ />KWĞƌŽŵĚƌĞũŶŝŶŐƐƉƵŶŬƚĞƚĚŝŶŚǀĞƌĚĂŐŽŐĚŝƚďĞŚŽǀ͊

LOBPA er en demokratisk medlemsorganisation for alle med BPA.

>KWĞƌĞŶĚĞŵŽŬƌĂƚŝƐŬŵĞĚůĞŵƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĨŽƌĂůůĞŵĞĚW͘ >KWĞƌĞŶĚĞŵŽŬƌĂƚŝƐŬŵĞĚůĞŵƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĨŽƌĂůůĞŵĞĚW͘ LOBPA arbejder for fuld selvbestemmelse i BPA, og at lovgivnin-

gen tilpasses brugernes situation og ikke forringer vores vilkår. >KWĂƌďĞũĚĞƌĨŽƌĨƵůĚƐĞůǀďĞƐƚĞŵŵĞůƐĞŝW͕ŽŐĂƚůŽǀŐŝǀŶŝŶŐĞŶ >KWĂƌďĞũĚĞƌĨŽƌĨƵůĚƐĞůǀďĞƐƚĞŵŵĞůƐĞŝW͕ŽŐĂƚůŽǀŐŝǀŶŝŶŐĞŶ ƚŝůƉĂƐƐĞƐďƌƵŐĞƌŶĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶŽŐŝŬŬĞĨŽƌƌŝŶŐĞƌǀŽƌĞƐǀŝůŬĊƌ͘ ƚŝůƉĂƐƐĞƐďƌƵŐĞƌŶĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶŽŐŝŬŬĞĨŽƌƌŝŶŐĞƌǀŽƌĞƐǀŝůŬĊƌ͘

LOBPA tilbyder erfaringsudveksling, mentorordning og kompetent faglig vejledning. >KWƚŝůďLJĚĞƌĞƌĨĂƌŝŶŐƐƵĚǀĞŬƐůŝŶŐ͕ŵĞŶƚŽƌŽƌĚŶŝŶŐŽŐŬŽŵƉĞƚĞŶƚ >KWƚŝůďLJĚĞƌĞƌĨĂƌŝŶŐƐƵĚǀĞŬƐůŝŶŐ͕ŵĞŶƚŽƌŽƌĚŶŝŶŐŽŐŬŽŵƉĞƚĞŶƚ ĨĂŐůŝŐǀĞũůĞĚŶŝŶŐ͘ ĨĂŐůŝŐǀĞũůĞĚŶŝŶŐ͘ LOBPA varetager dit arbejdsgiveransvar

>KWǀĂƌĞƚĂŐĞƌĚŝƚĂƌďĞũĚƐŐŝǀĞƌĂŶƐǀĂƌƉĊŶŽŶͲƉƌŽĨŝƚďĂƐŝƐ͘ >KWǀĂƌĞƚĂŐĞƌĚŝƚĂƌďĞũĚƐŐŝǀĞƌĂŶƐǀĂƌƉĊŶŽŶͲƉƌŽĨŝƚďĂƐŝƐ͘

Bliv medlem på www.lobpa.dk eller ring til os på 7012 3012

 

ůŝǀŵĞĚůĞŵƉĊǁǁǁ͘ůŽďƉĂ͘ĚŬĞůůĞƌƌŝŶŐƚŝůŽƐƉĊ§ϳϬϭϮϯϬϭϮ ůŝǀŵĞĚůĞŵƉĊǁǁǁ͘ůŽďƉĂ͘ĚŬĞůůĞƌƌŝŶŐƚŝůŽƐƉĊ§ϳϬϭϮϯϬϭϮ

:LUNLUZPNLYNVKUH[[PS.Y` *U\3HGHUVHQInUKM OSDIHQPRGHUQHVHQJWLOHQVPHUWHIULQDW

´'HWHUI¡UVWHJDQJMHJ IULYLOOLJW KDU ODJW PLJ L HQ VHQJXGHQDWVNXOOHGHWµ *U\3HGHUVHQ1 VWYHG

(IWHUHWKDOYWOLYVU\JOLGHOVHUEHJ\QGHURJVOXWWHU*U\3HGHUVHQVGDJQXVPHUWHIULW 'HQnULJHVSDVWLNHUKDUHIWHUIHPRSHUDWLRQHULU\JJHQVY UHVPHUWHU6PHUWHU VRPYDUV UOLJWNUDIWLJHQnUKXQVNXOOHEHY JHVLJWLOHOOHUIUDVLQVHQJ 'HWYULGGHWJDYQnUMHJVNXOOHGUHMHVLQGLVHQJHQJMRUGHPHJHWRQGW VLJHU*U\3HGHUVHQ 0HQLGDJHUGHWDQGHUOHGHV(IWHUDWKDYHRYHUY UHWKYRUVPHUWHIXOGRJDQVWUHQJ HQGHGHWYDUIRU*U\3HGHUVHQDWNRPPHLVLQDOPLQGHOLJHSOHMHVHQJEHYLOJHGH 1 VWYHG.RPPXQHHQ5RWR)OH[VHQJWLO*U\3HGHUVHQ 6HQJHQKDUHQIHPGHOWOLJJHÁDGHVRPNODUHUKHOHO¡IWHRJURWDWLRQVEHY JHOVHQ 'HQ·KHQWHU·VnDWVLJH*U\3HGHUVHQLN¡UHVWROHQ²RJOHYHUHUKHQGHWLOEDJHLJHQ HIWHUV¡YQHQ -HJKDURYHUKRYHGHWLQJHQVPHUWHUQnUMHJVNDOLVHQJ'HWHUHQHQRUPIRUVNHOL PLWOLY2JVnHUGHWRJVnGHMOLJWDWVHQJHQKDUJMRUWPLJPHUHVHOYKMXOSHQVLJHU *U\3HGHUVHQ

'31*368 ()7-+2 6WRUHJDGH‡/XQGHUVNRY‡7HO‡)D[‡ZZZFRPIRUWGHVLJQGN‡LQIR#FRPIRUWGHVLJQGN

34

Spastikeren 5/2011


SPU SPALTEN

SPU-spalten Fra og med dette nummer har Spastikerforeningens Ungdom fået en fast spalte her i Spastikeren. Her er den første udgave med stort og småt. Vi håber, I vil synes om initiativet. Redigeret af Cæcilie Nisbeth

På tur i Tivoli Den 3. september havde Spastikerforeningens Ungdom inviteret deres medlemmer i Tivoli i Købehavn og Aarhus. Nogle af medlemmerne havde nemlig spurgt, om SPU ikke kunne stå for en tur i Tivoli, hvor der var mulighed for at have det sjovt og nyde det sociale samvær sammen med andre unge spastikere. Der var et pænt fremmøde, og vejret viste sig fra den gode side. Der var dermed lagt op til nogle fornøjelige timer. Forlystelserne blev flittigt afprøvet, og der blev undervejs indtaget en god frokost. Tak for en god dag!

SPU inviterer til temaweekend om BPA SPU og Ungdomskredsen (UK) under Dansk Handicap Forbund

Nogle tog gyngerne, andre karrusellen…

inviterer til julekursus. Kurset handler om BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) og de problemstillinger, det giver. Det er et weekendkursus, der finder sted i december. Datoen er endnu ikke fastlagt, men der vil blive udsendt invitationer, når tiden nærmer sig. - Så hold øje med din postkasse eller e-mail-indbakke!

Vidste du, at SPU er på Facebook? Nemlig! Spastikerforeningens Ungdom findes på Facebook. Gå ind på Facebook og søg efter ”Spastikerforeningens Ungdom”. Her vil løbende blive informeret om arrangementer, aktiviteter, nyheder m.v. Det er også her, at du kan komme med idéer, ris og ros til SPU. Men er du ikke på Facebook, så fortvivl ikke. Informationer om vores arrangementer vil stadig blive sendt ud pr. brev/email. Desuden vil de så vidt muligt blive omtalt her i Spastikeren.

Har du en god idé til et arrangement? Hvad kunne du godt tænkte dig, at SPU arrangerede i fremtiden? Brænder du inde med en god idé til et arrangement eller aktivitet, som du synes, at Spastikerforeningens Ungdom skal lave? Så send din idé til: idebankspu@gmail.com Så vil bestyrelsen se, om din idé kan realiseres. På gensyn i næste nummer!

Spastikeren 5/2011

35


Gitte Søgaard Møller Pædagogisk konsulent

Tlf. 3032 0060 gitte@bevaegelseforsjov.dk www.bevaegelseforsjov.dk

Autohuset Vestergaard A/S Handicap & Buscenter Stor ekspertise i indretning af handicapbiler og busser Anders Larsen tlf. 29 26 11 93 anders.larsen@autohuset-vestergaard.dk Dorte Falkenberg tlf. 21 38 97 47 dorte.falkenberg@autohuset-vestergaard.dk Kim Søndergaard tlf. 40 16 07 01 kim.soendergaard@autohuset-vestergaard.dk www.autohuset-vestergaard.dk

36

Spastikeren 5/2011


Revisor Carlo Andreasen TorvevĂŚnget 10 - 8310 Tranbjerg J

Tlf. 86 11 27 16

Spastikeren 5/2011

37


SOFUS -

Af Gudlaug Fridgeirsdottir og Theresa Schilhab

Et kognitivt træningsapparat for børn med cerebral parese

SOFUS er udviklet af Gudlaug Fridgeirsdottir, industriel designer og psykologistuderende, og siden afprøvet i samarbejde med Theresa Schilhab, der er forsker på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. til og sætter dermed tankerne i gang. Når der f.eks. trykkes på solsymbolet, høres der først reallyde som f.eks. lyde af børn og voksne, der snakker og spiser, fuglesang og -kvidren, pludren, hikke og latter. Disse lyde samler sig harmonisk til glad og kåd musik. Musikken består altså både af allerede kendte elementer, som alle børn støder på, men også af elementer, som f.eks. fuglesang og lyden af regndråber, som børnene måske ikke før har bidt mærke i. SOFUS sætter dermed ’sol’ i forbindelse med forskellige sammenfaldende sansninger såsom visuelle og auditive oplevelser gennem lydene og en særlig emotionel stemning gennem musikken. Testet i Island Det er industriel designer Gudlaug Fridgeirsdottir, der står bag det nye, bløde træningsapparat SOFUS. Foto: Valli

SOFUS blev testet i en blandet børnehave i Island af en specialpædagog og lærer sammen med en dreng på to et halvt år med CP-lignende diagnose. Apparatet blev brugt i alt 17 sessioner

Især for børn uden talesprog er det vigtigt at få hjælp til bedre at kunne fange asso-

i fem måneder. Fra starten var det ret

ciationerne bag hverdagssymboler som ’sol’ og ’måne’, for derigennem at skabe mere

tydeligt, at drengen bedst kunne lide

nuanceret kommunikation og begrebsdannelse. På grund af deres motoriske og kog-

solsymbolet. Han klappede, lo, kvidrede

nitive nedsættelser har CP-børn ofte ikke de samme muligheder for oplevelser som

og bevægede sig med musikken. Enten

andre børn. Det betyder, at de sjældnere kan støtte sig til egen-erfaringer i forsøget på at hægte begreber og deres symboler sammen med sanseoplevelser, og dermed opnå en dybere sproglig forståelse. De får dermed heller ikke helt den samme mulighed for at skabe sammenhæng mellem begreber i sproget, og det de repræsenterer. Lyde og bløde knapper Læringsapparatet SOFUS har bløde knapper, placeret forskellige steder på puden, som hver repræsenterer et ud af seks naturelementer; måne, sol, vind, torden, regn, bølger - fænomener som alle kender. Lyden og musikken, som fremkommer når knapperne berøres, understøtter den stemning, som de udvalgte naturelementer ansporer

38

Spastikeren 5/2011

Målet med SOFUS er at stimulere CP-børns kognitive udvikling.


var han ret koncentreret og lyttede intenst eller ukoncentreret og prøvede at skubbe apparatet væk. Muligvis fordi han var træt eller kedede sig. Af og til kunne han virke lidt irriteret over nogle af de “mørkere” lyde, koblet til voldsommere begivenheder som f.eks. tordenen og vinden. I visse tilfælde var der særlige reaktioner. Drengen havde fået en lillesøster i den samme periode, som afprøvningen fandt sted. I en af sessionerne, efter den store begivenhed, spilede han øjnene helt op og smilede, da han lyttede til barnegråd fra SOFUS. Specialpædagogen gestikulerede og brugte mimik, som drengen kender og før har reageret på, og sammen med SOFUS stimulerede det barnet. Hun arbejdede mest med begreber som ’le’, ’sjovt’, ’børn’, ’lege’, ’fugl’, ’kat’, ’koldt’, ’sove’, ’snakke’, ’tromme’, ’danse’ og desuden med lydkonstruktioner som ’la la la la’. Hendes vurdering er, at barnet pludrer mere, når SOFUS medvirker. Afprøvet ved rollespil SOFUS blev ligeledes afprøvet blandt en lille gruppe børn, som legede rollespil. De fleste var uden handicap eller med lettere nedsat taleudvikling. Apparatet lå på bordet,

FAKTA Målet med SOFUS er at stimulere CP-børns kognitive udvikling med særligt fokus på stimulation af kommunikation, fantasi og koordination af sanserne. Ved at samle endnu flere data omkring brug af SOFUS, kan vi afgøre om den virker og er egnet til produktion og salg. Vi vil afprøve apparatet sammen med lidt ældre børn og lettere ramte børn og forsøge at øge ordforråd og begrebsdannelse mere målrettet. Projektet er støttet af Ludvig og Sara Elsass Fond. Ønsker du flere oplysninger om SOFUS, så kontakt: gufr@dpu.dk

og børnene kunne bruge det frit. I starten var de meget spændte og trykkede på alle knapper, men senere fik den mindre opmærksomhed. Af og til kom en og trykkede på en knap. Det medførte, at legen ændrede sig, f.eks. under afspilningen af ophidsede

se. Den kan ligeledes bruges til at træne

dyr, hvor de som reaktion legede løver og ulve. Når der lød musik, dansede de, og

tegn, stimulere lyddannelse og øge

under meget opstemt musik ”galopperede” de ’på vej til svømmehallen’ og lignende

ordforråd, initiativ og koncentration. Når

ting. SOFUS styrede altså dermed legen uden at sluge al opmærksomhed.

følelser skal beskrives, scenarier laves

Ifølge specialpædagogen kan læringsapparatet bruges til stimulering af kommunikation, ikke mindst der hvor der bliver arbejdet med lydanalyse og auditiv forståel-

og lyde og billeder forbindes, kan SOFUS også være nyttig.

Handi-Travel-Info Vi specialiserer os i handicaprejser, både i Danmark og i udlandet. Hvis I har brug for hjælp til at arrangere ferie eller weekendophold, kan I skrive eller ringe til os. Så sørger vi for, at I kommer godt af sted. Vi tager blot et lille gebyr for tjenesten.

Med venlig hilsen John Busk Sørensen Handi-Travel-Infos direktør

Tlf.: 8611 3777

www.handi-travel-info.dk

Spastikeren 5/2011

39


Klinisk Psykolog Lars Landberg

7BMEFNBSTUPSWFU TBMt7PSEJOHCPSH

5MG Medlem af Dansk Psykolog Forening "VUPSJTFSFU1TZLPMPHt4ZHFTJLSJOHTPSEOJOH XXXQTZLPMPHMBSTMBOECFSHEL

Vi arrangerer gerne Deres rejse i ind- & udland. Vi har 3 & 4 stjernet turistbusser fra 10 - 55 personer. Liftbuskørsel, hvor vi kan transportere op til 10 kørestole i samme bus.

Brdr. Davidsens/Ravnkilde turistfart /Â&#x201C;SIPMNTWFKt"MCPSH 5MGtUVSJTU!NBJMUFMFEL

VĂŚvervFKt Viborg Tlf viborg@grontmijELtwww.grontmij.dk

40

Spastikeren 5/2011


CPsport Fodbold for børn og unge med CP

Kørestolsrugby er en sport for personer med forskellige

Er du vild med fodbold? Bor du i København eller Nordsjælland

typer handicaps. Mange af udøverne er rygmarvsskadet, har

og drømmer om at spille fodbold på et hold, hvor du kan følge

cerebral parese (diplegi og hemiplegi), sclerose eller muskel-

med de andre på trods af et dårligt ben eller dårlig motorik?

svind. Der er fire spillere på banen ad gangen. Kørestolsrugby

Nu får du chancen.

kan prøves i tidsrummet klokken 10-12.

Der er mange børn og unge rundt omkring i Danmark, der

Kørestolsbasket er den handicapidræt, der har den brede-

er begyndt at spille fodbold på særlige hold, ofte under en al-

ste målgruppe. Det vil sige, at alle lige fra rygmarvsskadede til

mindelig fodboldklub. Således er der etableret fodboldhold for

folk med dårligt knæ kan spille med. I kørestolsbasket tildeles

lettere fysisk handicappede i Ballerup, Kastrup, Frederiksberg,

spillerne point alt efter graden af deres funktionsnedsættelse.

Silkeborg, Århus og Ålborg.

Der er fem spillere på banen. Kørestolsbasket kan prøves i

Et par forældre til bevægelseshandicappede teenagere for-

tidsrummet klokken 12.30-15.00.

søger nu at starte et nyt fodboldhold for lettere fysisk handicappede i Nordsjælland i samarbejde med Jægersborg Boldklub.

Mere information

Det er meningen, at det skal i gang allerede her i efteråret, når

Kontaktperson for kørestolsrugby:

de første 5 - 6 deltagere har meldt sig.

Torben Nygaard, tlf. 28 56 00 19

I første omgang er det især aldersgruppen 13-30 år, man

e-mail: nygaardtorben@gmail.com

vil invitere, men yngre spillere må gerne melde sig, så man

Kontaktperson for kørestolsbasket:

også kan starte et hold for dem. Spillerne vil blive almindelige

Jacob Dahl, tlf. 20 10 13 11

medlemmer af boldklubben, men de vil danne deres eget hold.

e-mail: Jacobdahl@gmail.com

- Du behøver ikke at have spillet fodbold før. Eneste krav, for at spille med på holdet, er, at du kan gå uden stok eller

Du kan finde mere på Facebook:

støtte. Holdet er først og fremmest et tilbud til velfungerende

Kørestolsrugby – www.facebook.com/quadrugby.dk

lettere fysisk handicappede, fordi der allerede findes flere fod-

Kørestolsbasket – www.facebook.com/koerestolsbasket.dk

boldtilbud til udviklingshæmmede, understreger Jens Alstrup, der er en af initiativtagerne i Jægersborg Boldklub. Han er far til Carl Christian, som er på CP-landsholdet og selv stiller op for Jægersborg Boldklub. Sådan kommer du med Er du interesseret, så ring eller skriv til Jens Alstrup på telefon 40 31 43 49 eller e-mail: ja@enrumvej-27.dk

Kørestolsbasket og –rugby i Århus Har du lyst til at kombinere sport og social hygge, så har du nu mulighed for at prøve at spille kørestolsbasket og kørestolsrugby i Aarhus den 6. november. Arrangementet foregår i tidsrummet kl. 10-15 på Tovshøjskolen, Janesvej 2, 8220 Brabrand. Her stilles basket- og rugbystole samt andet udstyr til rådighed, så alle interesserede har mulighed for at stifte bekendtskab med de to idrætter. De to sportsgrene er designet til fysisk handicappede, hvor personer med mest styrke og funktion oftest spiller kørestolsbasket, mens dem, der har mindre funktion, tit vælger kørestolsrugby. Begge har både kvindelige og mandlige udøvere i alderen fra 11 til over 50 år.

Der er fart over feltet, når OL-drengene spiller, men vi andre har det også sjovt, lover de århusianske arrangører.

Spastikeren 5/2011

41


19 16 15

13

18 17

4

14

3 1+2

6 5 7+8

11 12

9

København/Frederiksberg

10

1+2

Cobra (1948-51). Udstillingen sætter

stiansen, tlf. 44 84 48 37, eller e-mail:

Bente Winther Olsen

manden Paul Klee og bevægelsen Cobra

dlundbo@privat.dk - senest den 24.

Tlf. 38 60 65 48

sammen i et overraskende, frodigt og

november.

Rådmand Steins Allé 27, st.th.

interessant møde, som åbner døren til

2000 Frederiksberg

Klees værk med omkring 120 værker, og

mer fra andre kredsforeninger er meget

Mail: bwo@cafeer.dk

lærer os at se Cobra - Corneille, Appel,

velkommen.

Jorn m.fl. - på en ny måde med omkring

Julehygge i Dagcentret

Vi glæder os til at se jer. Medlem-

Kristian Christiansen

100 værker af disse kunstnere.

hygge, dog i andre omgivelser. Arrange-

Dagens program:

Vi har brug for din mailadresse!

mentet afholdes søndag den 11. decem-

Kl. 15.30: Vi mødes på Louisiana (ved

For hurtigt, billigt og nemt at kunne

ber kl.14.00 til kl. 17.00 på Dagcentret

medlemsindgangen).

informere om arrangementer i din lokal-

1962, Sdr. Fasanvej 92, 2500 Valby.

Kl. 16.00: Rundvisning med guide på

kreds har vi brug for din e-mail adresse.

udstillingen Klee & COBRA

Samtidig giver det os bedre mulighed

Kl. 18.00: Middag i museumscafeen

for at kontakte dig, hvis vi har behov for

Igen i år har vi besluttet at afholde jule-

Tilmelding kan ske senest den 20. november til Susan Johannesen på email: susan@esw.dk

Efter middagen er der god tid til Bestyrelsen

Københavns omegn

3

Kristian Christiansen Tlf. 44 84 48 37

flere oplysninger, der betyder, at vi kan

på egen hånd at se de forskellige andre

målrette vores arrangementer lige netop

udstillinger. Vi vil skaffe ekstra hjælpere,

til dig. Selvom du modtager nyheds-

hvis der er behov for det. Deltagerbeta-

brev fra Spastikerforeningen er det ikke

ling: 150 kr. pr. person for entré, rund-

ensbetydende med, at din lokalkreds har

visning og middag, eksklusiv drikkevarer.

din email-adresse. Derfor send en mail

Tilmelding senest lørdag den 29.

til spastiker3@yahoo.dk med oplysning

Elverhøjen 50

oktober 2011 til Kristian Christian-

om dit navn og adresse hurtigst muligt.

2730 Herlev

sen, telefon 44 84 48 37 eller e-mail:

Så hjælper du os med at kunne hjælpe

Mail: dlundbo@privat.dk

dlundbo@privat.dk

dig. På forhånd tak for din hjælp. Bestyrelsen

Klee og Cobra på Louisiana

Julehygge og bankospil

Tur til Louisiana Museet i Humlebæk

Lørdag den 3. december 2011 kl. 14.00

Vedligeholdelsestræning

med rundvisning og spisning, onsdag

til 17.30 på Dagcentret Sdr. Fasanvej 92,

Vi tilbyder vedligeholdelsestræning for

den 9. november 2011 kl. 15.30. Her

2500 Valby.

voksne spastikere. Det er holdtræning

skal vi se udstillingen Klee og COBRA.

Kom og få en hyggelig eftermiddag

med individuel tilrettelagt undervisning

til det traditionelle julebanko. Der er fine

med op til 8 deltagere og to fysiote-

udtrykke sig i billeder er et gennemgå-

gevinster ved 1 og 2 rækker og pladen

rapeuter som instruktører. Det finder

ende tema hos den schweiziske kunst-

fuld. Gløgg og æbleskiver, kaffe og kage,

sted mandage kl. 17.00 til 19.00. Det

ner Paul Klee (1879-1940). Flere årtier

øl og vand kan købes til rimelige priser.

startede den 3. oktober 2011 og slutter

senere blev dét at dykke ned i børns

Der er hjælpere til bankospillet og til

i marts 2012. Er du endnu ikke tilmeldt,

billedverden en kilde til kunstnerisk og

servering.

så kan det nås endnu, da der er 2-3

Fascinationen af børns evne til at

politisk opbrud for kunstnergruppen

42

Spastikeren 5/2011

Tilmelding skal ske til Kristian Chri-

ledige pladser. Har du brug for hjælper,


betaling for hele sæsonen er 750 kr.

5

Roskilde

skal du selv medbringe denne. Deltager-

Bente Lis Clausen

Inga Hansen

Tlf. 46 13 92 98

Tlf. 58 52 62 78

lingsklinik, Borgervænget 11, 2100

Nørregade 39 A

Rolfsvej 13

København Ø.

4030 Tune

4200 Slagelse

Sted: Børne- neurologisk behand-

7+8

Syd- og vestsjælland

Mail: bentelis@tunenet.dk Har du lyst til at være med, så ring til Kristian Christiansen, tlf. 44 84 48 37. Deltagere fra andre kredse er også meget velkommen. Bestyrelsen

Nordsjælland

4

9

Storstrøm

6

Nordvestsjælland

Claus Petersen

Knud Erik Dahl

Tlf. 54 43 47 36

Tlf. 59 43 07 57

Møllegårdsvej 4 A

Blomsterhaven 58

4840 Nørre Alslev

4300 Holbæk

Mail: clausdelfin@hotmail.com

Mail: knud.e.dahl@gmail.com

Super dag på klinten

Lisbeth Østergaard Tlf. 49 14 32 64/29 68 51 22

Julefest i Vig

Damgårdsvej 63

Årets julefest foregår igen i Vig Forsam-

arrangeret en tur til Geocenter Møns

2990 Nivå

lingshus, Ravnsbjergvej 1, Vig, lørdag

Klint. Adgang til stranden og dele af

Mail: sant@hus.dk

den 26. november.

klinten var spærret på grund af risiko

Søndag den 4. september havde kredsen

Frist for tilmelding er den 18.

for skred efter den meget våde sommer.

Sæt x i kalenderen

november til Bente på tlf. 59 29 15 86

Med på turen var 16 af kredsens med-

Husk vores julearrangement søndag den

eller 21 72 80 26 eller til Solveig tlf. 59

lemmer, der fik en guidet rundvisning fra

27. november 2011. Nærmere oplysnin-

43 80 43.

klokken 10.30-11.30 om klintens tilbli-

ger følger.

Programmet byder på de sædvan-

velse og Danmark efter istiden. Guiden

lige juleaktiviteter med frokost kl.12.00,

fortalte levende, og børnene havde stor

Faste aktiviteter:

dans, underholdning af sangerinden

fornøjelse af de interaktive skærme, som

Fodbold

Lotte Riisholt og lotteri. Arrangementet

de gik på opdagelse i. Ingen så i hvert

Børn, drenge og piger i alderen 5-12 år.

slutter kl. 17.00.

fald ud til at kede sig. Efter rundvisning

Hvornår: Onsdage fra kl. 18.00 til

Pris for deltagelse er for voksne

19.00.

135 kr. og børn op til 12 år (inklusiv slik-

Hvor: Lindegårdsskolen, Lindegårds Alle

pose) 80 kr. Hjælpere betaler også 80 kr.

18, 3550 Slangerup

Ønskes der slikpose til de "voksne"

Kontakt: Anne Mette Jensen, e-mail:

børn, koster den 30 kr. og skal bestilles

Ama.oj@webspeed.dk eller tlf. 20 48 91

ved tilmeldingen. Som nævnt - bindende

14.

tilmelding senest den 18. november. Vel mødt til alle!

Volleyball

Bestyrelsen

var kredsen vært ved en frokostbuffet. En god oplevelse for deltagerne, der alle blev lidt klogere på den geologiske fortid. Bestyrelsen

Aktivitetsforslag hilses velkommen Medlemmer af kredsen er meget velkomne til at kontakte os i bestyrelsen,

Børn og unge, drenge og piger i alderen 8-20 år.

Gummifræserne

hvis de har forslag til ture, foredrag,

Hvornår: Tirsdage kl. 17.00 til 18.30.

Er du interesseret i kørestolsdans, så

museumsbesøg eller andet, som vil være

Hvor: Bybæk Hallen, Paltholmterras-

trænes der en række lørdage her i vinter-

interessant for kredsens medlemmer. Så

serne 1, 3520 Farum.

sæsonen. Alle træningsdage kan ses på

hold jer endelig ikke tilbage med ideer

Kontakt: Niels Kliim, e-mail:

foreningens hjemmeside: www.spasti-

og refleksioner.

niels@farum-holte.dk eller tlf. 26 20 09 00

kerforeningen.dk/gummifrserne.6

Bestyrelsen

Det foregår i CSU’s gymnastiksal

Hold øje med hjemmesiden

(tidligere Brunhøjskolen) Holbæk Have

Jagten fortsætter

11 i Holbæk. Flere oplysninger om

Vi fortsætter jagten på mailadresser, så-

Kredsens aktiviteter kan følges på

”Gummifræserne” fås ved henvendelse

ledes at vi nemt og omkostningsfrit kan

foreningens hjemmeside. Man finder os

til instruktør Bente Langkjær, tlf. 59 29

sende invitationer og nyhedsbreve ud til

på www.spastikerforeningen.dk - under

15 86.

alle kredsmedlemmer. Vi vil derfor fort-

menuen kredsene.

sat meget gerne have jeres mailadresser, >>

Spastikeren 5/2011

43


Sydvestjylland

så send dem endelig til e-mail:

13

Jan Grønbæk Sørensen

kreds9@live.dk

Tlf. 75 17 24 28 Bornholm

Godthåbparken 58 A

10

Karen Nisbeth

6740 Bramming Mail: j-gronbaek@mail.tele.dk

Det var nødvendigt at pakke sig godt ind til hestevognsturen.

Tlf. 56 49 69 69 Kirkebakken 1 3740 Svaneke Mail: karen@nisbeth.dk

Svømning i varmt vand Varmtvandstræningen med Signe Koefoed som instruktør er i fuld gang. Har det interesse, så ring og hør, om der er ledige pladser på holdet. Henvendelse til Mia Rømer, 56 95 76 76, eller e-mail:

Deltagerne nød den smukke natur ved Slette Strand.

jensmia@email.dk

Fyn

11

Ring eller mail til kredsforeningen Vi vil gerne have ideer og forslag til akti-

Birgit Rasmussen

viteter, som I kunne tænke jer i kredsfor-

Tlf. 66 10 42 95

eningen. Hold øje med, hvad der sker i

Åsumvej 307

efteråret og vinter på nettet under kreds

5240 Odense NØ

Fyn på www.spastikerforeningen.dk

Mail: birgit.r@mail.dk

Julemanden og musikeren Michael de Linde har allerede meldt deres ankomst til årets julefest i kreds 13.

Julefest i kredsen Så indbyder vi igen til Spastikerforenin-

Racerunning i Odense

gens julefest for børn og voksne, som vi

Den udendørs racerunning i Odense

igen i år holder i Tjæreborg Forsamlings-

Et lille antal familier havde en hyggelig

Atletik/OGF sluttede den 10. oktober. Er

hus' store sal, Skolevej 44 i Tjæreborg.

forlænget weekend den 16.-18. septem-

du interesseret i at høre mere om akti-

Den finder sted den 3. december 2011

ber med god mad, hestevognskørsel og

viteterne, og hvornår de starter igen, så

kl. 17.00-22.00.

en tur i poolen m.m. Vejret var heldigvis

kontakt idrætsmedarbejder i DHIF, Alex

nogenlunde. For en gang skyld regnede

Skærlund tlf. 51 59 72 75.

Turen til Slette Strand

det ikke, men det var lidt køligt til udendørs aktiviteter.

Hvis vi er heldige, kommer den legendariske julemand eller en af hans hjælpere forbi og leger med børn og

Mail med forældregruppen

voksne. Igen i år vil den (næsten)

Forældregruppen vil gerne i kontakt med

verdensberømte Michael de Linde

forældre fra hele landet. Børn med CP

underholde os med kendte toner under

har meget forskellige funktionsniveauer,

spisningen samt til fællessang og dans,

hvorfor det er vigtigt at få så mange

hvis der skulle være stemning for det.

som muligt med. Er du interesseret, så

Der vil blive sammensat en lækker

kontakt mig på e-mail: birgit.r@mail.dk

buffet til os, bestående af en række af

så får du listen på gruppens medlemmer.

alle de lækre retter, som hører julen til,

Birgit Rasmussen

og vi er blevet lovet, at der vil være noget for enhver smag, og ingen behøver

Sønderjylland Dorte Lorenzen

Vandet indenfor var mere tillokkende end udenfor.

44

Spastikeren 5/2011

12

at gå sultne hjem. Drikkevarer købes til forsamlingshusets priser. Hele denne festlige aften tilbyder

Tlf. 74 48 99 30

vi for den rørende pris af 150 kr. for

Sundgade 18 E

voksne og 75 kr. for børn under 12 år.

6400 Sønderborg

Børn under 3 år er gratis

Mail: lorenzen@mail.dk

Til børn og barnlige sjæle, som


en udsendelsesrække i TV Charlie. Det vil også være muligt at se stakkevis af billeder fra sommerens koncerter på www.mariehaven.dk. Jan Grønbæk

Nyhedsservice på mail Hvis du ønsker at modtage vore tilbud og informationer pr. mail, så send en mail til: j-gronbaek@mail.tele.dk - mærk den ”medlemsinformation” og dit medlemsnummer i emnefeltet (står ved modtageradressen på dette blad). Så vil vi fremover, nemt og hurtigt, sende vore Kredsens medlemmer havde sammen med knap 1300 andre en rigtig hyggelig dag i Mariehaven med god underholdning i smukke omgivelser.

medlemstilbud til dig via mail.

Sydøstjylland

deltager i arrangementet, kan der bestil-

kor, solister og orkester under den lange

les én godtepose á 20 kroner, ligesom vi

koncert med kendte sange fra det om-

Jens Peder Roed

byder på det festlige amerikanske lotteri.

delte program, hvor de vigtigste sange

Tlf. 75 55 37 79

I aftenens løb vil der blive taget billeder

var trykt til lejligheden.

Dalbygade 38 B1 – 101

under festen, og det vil være muligt at

I dagens løb havde vi kun mindre

bestille en cd-rom med billederne for

regnbyger af kortere varighed, og den

25 kr. eller en DVD med billederne som

helt store ”vasker” kom heldigvis først,

diasshow - lige til at sætte i en DVD-

efter vi var kommet hjem.

afspiller - for 50 kr.

Mange har tidligere kunne se

14

6000 Kolding Mail: jproed@mail.stofanet.dk

Sommerudflugt til Zoo Den 13. august afholdt vi vores som-

koncerter fra Mariehaven. Bl.a. har TV

merudflugt, som i år gik til Jyllands Park

bæk, på 75 17 24 28 (bedst kl. 18-19)

Syd bragt optagelser fra koncerterne, og

Zoo. Vi var 63 glade deltagere, som tog

hvis du ikke har modtaget indbydelsen

sidste år var det muligt for ”det ganske

af sted i 2 busser, og vi havde nogle

inden 1. november.

land” at se fællessang fra Mariehaven

dejlige timer i Zoo. På hjemvejen spiste

over DR 1. Og oplevelsen var ikke min-

vi aftensmad på Hotel Dalgas i Brande.

Kontakt kredsformanden, Jan Grøn-

Sommersang i Mariehaven

dre. da vi selv var til stede.

Udsigten til en svær regnbyge den 14.

I Sommerens løb har et tv-hold

august kunne ikke spolere stemningen

fulgt koncerterne i Mariehaven, og i

for de forventningsfulde medlemmer af

løbet af foråret 2012 vil der blive bragt

Spastikerforeningen, som sammen med godt 1200-1300 andre tilskuere inva-

Der var fin tilslutning til sommerudflugten til Jyllands Park Zoo.

derede Helge Engelbrechts have for at opleve en af hans festlige koncerter med musik for enhver smag under festlige, farverige og fornøjelig former i grønne omgivelser. Blandt andet De Gyldne Løver, Dario, Viggo Sommer og Trine Gadebjerg gav den for fulde sejl, og ikke et øje var tørt, da Viggo Sommer under en af pauserne på den store scene sang ”Jeg ved en lærkerede” fra den lille teltscene. Dagen igennem var der rig lejlighed til at få smurt stemmebåndene sammen med

Spastikeren 5/2011

45

>>


Besøg på Christiansborg Den 10. september havde vi arrangeret en tur til Christiansborg med efterfølgende bustur rundt i København. Det

Foredrag om kognitive vanskeligheder og cerebral parese

blev en rigtig dejlig tur. Læs og se mere

Har du husket at tilmelde dig til fælles arrangementet onsdag den 2.

på side 24-25.

november 2011 kl. 19.00-22.00 i festsalen på Herning HF og VUC, Brorsonsvej 2, 7400 Herning.

Kom til bankospil Vi afholder vores årlige BANKOSPIL lør-

Kredsforeningerne for Vestjylland og Midtjylland byder velkommen til Aase

dag den 12. november på I. P. Schmidt i

Tromborg, der er specialist i børneneuropsykologi. Aase har mange års erfaring

Fredericia.

og er bl.a. tilknyttet Spastikerforeningens forsknings- og behandlingsudvalg

Her vil der være mulighed for at vinde ænder, flæskestege og meget andet. Der er også et specielt spil for alle børn og handicappede, hvor alle er

samt netrådgivningen. Hvad er kognitive vanskeligheder, og hvilke vanskeligheder kan det give spastikere? Kan det helbredes, eller er det noget, man skal lære at leve med? Der sættes særlig fokus på vanskeligheder vedrørende opmærksomhed

sikker på at vinde en gevinst. I løbet af

- evnen til at orientere sig i rum og retning - evnen til at forstå informationer

eftermiddagen er der fælles kaffebord.

med rækkefølge - evnen til at planlægge og bearbejde. Undervejs gives små

Indbydelse udsendes til alle medlemmer.

eksempler og forslag til afhjælpning af vanskelighederne. Foredraget er målrettet behandling af børn og unge og henvender sig der-

15

Vestjylland Bent Ole Nielsen

for specielt til forældre, pårørende, behandlere, pædagoger, lærere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og hvem der ellers har lyst til at få inspiration. Foredraget vil også inspirere unge og voksne spastikere.

Tlf. 97 14 24 83

Tilmelding senest den 23. oktober til kreds Midtjylland på e-mail:

Rønne Allé 67

jk@asgaard-online.dk - tlf. 97 51 20 60 eller kreds Vestjylland på e-mail:

7451 Sunds

bon@privat.dk - tlf. 97 14 24 83 – bedst om aftenen. Ved tilmelding vil vi gerne

Mail: bon@privat.dk

have oplyst, hvilken målgruppe du tilhører. Entré 50 kr. pr. person, inklusiv kaffe.

El-hockey i Herning

Kreds Midtjylland og Kreds Vestjylland

I vintersæsonen træner Midt Vest ElHockey torsdag aften på Lundgaardskolen i Herning. Til træningen er det vigtigt, at vi

Midtjylland

16

lammede og 6 til senhjerneskadede. Et ophold er individuelt og strækker sig

har det sjovt sammen og får et godt

Jørgen Knudsen

over et forløb på ca. 4 år. Østerskoven

venskab, samtidigt med at vi træner i at

Tlf. 97 51 20 60

viser flotte resultater og høster stor

blive dygtige spillere. Det er en sport for

Asgårdvej 11

anerkendelse for deres arbejde, ikke

unge, der kan lide fart og spænding. Er

7800 Skive

mindst fra de unge, som udvikler sig

det noget for dig? Så kontakt kredsfor-

Mail: jk@asgaard-online.dk

meget i de gode rammer. Der er mange

manden eller se mere på www.el-hockey.dk Bent Ole Nielsen

forskellige fagområder tilknyttet Øster-

Kredsens besøg på Østerskoven i Hobro

skoven. Disse områder arbejder som et

Det var et fantastisk flot vejr, lørdag den

har alle de sidste nye hjælpemidler, her

3. september, hvor godt en snes af vore

tænkes særligt på kommunikationsom-

medlemmer var mødt op til arrangemen-

rådet.

team omkring den enkelte beboer. Man

tet på Østerskoven. Behandlingscentret

Med et par af de unge beboere

ligger i de flotteste omgivelser man kan

som guider blev vi vist rundt. Det var en

RESTERENDE UDGIVELSER I 2011

tænke sig, inde midt i en skov, med en

glad og munter rund-visning, som viste

herlig natur lige uden for døren. Og lige

os, hvor meget de unge selv deltager i

Blad

Afleveres til Postvæsenet

ved siden af ligger Julemærkehjemmet.

deres hverdag, bl.a. med madlavning,

Nr.5

17. oktober

Nr.6

12. december

46

Spastikeren 5/2011

Stedets leder, Runa Steenfeldt, tog godt imod os, og hun fortalte om stedet, hvor der er 16 boliger til spastisk

hobbies og bo-træning, der ruster de unge til en tilværelse i egen bolig. Der blev hygget omkring os med


Glæd jer til den store adventsfest Sæt et stort X i kalenderen til kredsens store adventsfest, som vi holder søndag den 27. november kl. 14.00 til 18.00 på Hotel Scandic, Rytoften 3, Århus V. Vi starter med lidt forfriskninger – kaffe, te, kage og fælles hygge. Der vil være underholdning for børn og barnlige sjæle samt amerikansk lotteri med fine Inden rundvisningen fortalte forstander Runa Steenfeldt om arbejdet på Østerskoven.

præmier til de voksne. Børn under 18 år får en gave og en godtepose. Vi slutter vanen tro med gløgg og æbleskiver. Tilmelding inden 15. november til Kim Winckler Pedersen på e-mail: kimwp@mail.dk – husk at oplyse navn og alder på børn under 18 år. Vi glæder os til at se Jer alle Bestyrelsen

Jens Tamborg på besøg Torsdag den 29. januar 2012 kl. 19.00 får vi besøg af Spastikerforeningens socialrådgiver, Jens Tamborg. Hans oplæg handler primært om børn/unge med CP og Serviceloven. Reserver allerede nu datoen i jeres kalender!

Nordøstjylland

Deltagerne blev vist rundt af stedets unge beboere.

18

Asger Laustsen Tlf. 86 44 32 21 god mad og dejlig kage. Og mens vi drak

CP-Forældregruppen

Tinghøjvej 15, Råsted

kaffen, fortalte Runa om planerne for

HUSK AT: Kreds Midtjyllands forældre-

8920 Randers NV

den kommende renovering af Østersko-

gruppe har en folder. Ønsker man at

Mail: il.as.laustsen@fiberflex.dk

ven. Denne renovering af Østerskoven,

rekvirere et sæt af folderne, så er man

der i år holder 50 års fødselsdagsfest, er

mere end velkommen til at ringe eller

Tur til Djurs Sommerland

absolut tiltrængt.

sende en mail til Jette Thomsen tlf. 97

Kredsforeningen havde den 4. septem-

58 41 68 eller email: 2xj@post8.tele.dk

ber 2011 arrangeret en ”kør-selv-tur” til

Solen stod flot og højt på himlen, da vi sagde tak for besøget til Runa og

Bestyrelsen

50 år. Østerskoven et dejligt sted med et herligt liv! Leif Winther

forlystelsesparken Djurs Sommerland ved Nimtofte på Djursland.

ønskede hende held og lykke i de næste Østjylland

17

Parken har i de senere år gennemgået en større renovering og en udvidel-

Peder Stausholm

se, så den nu står meget handicapvenlig

Tlf. 86 24 42 01

med fliser på alle gange mm. Der er

Julearrangement

Jernaldervænget 25

også kommet mange nye og større for-

Vi har et julearrangement i støbeskeen.

8220 Brabrand

lystelser for dem, som har mulighed for

Det vil blive offentliggjort på hjemmesi-

Mail: stavs@stofanet.dk

at afprøve disse, og for dem som turde

den. Ellers følg med som altid på hjemmesiden og her under KredsNyt!

prøve. Og det var der flere, der gjorde. Til frokost var der en større buffet,

Spastikeren 5/2011

47

>>


som deltagerne nød. Efterårsvejret viste

Sæt X ved Slette Strand

få juice, saftevand, æbler, gulerødder og

sig fra den bedste side med sol hele

Sæt allerede nu kryds ved weeken-

agurker, mens de ventede på at få en

dagen, så deltagerne havde en god dag

den 1.-3. juni 2012, hvor vi har bestilt

ridetur. Ved frokosttid blev der serveret

i parken. Der deltog 61 i arrangemen-

ophold på Feriecenter Slette Strand. Når

lækre brød med pålæg og pølsehorn, det

tet, hvilket vi i bestyrelsen var meget

tiden nærmer sig vil mere information

hele skyllet ned med sodavand og safte-

tilfredse med.

følge.

vand. Familierne hyggede sig sammen. Asger Laustsen Nordjylland

19

Efter frokost kørte vi til Jetsmarkhallen i Pandrup. Der kunne alle familiemedlemmerne komme i svømmehallen,

Kirsten Hansen

der til lejligheden kun havde åbent for

Tlf. 98 29 62 97

Spastikerforeningen, så der var god

Stakladen 32

plads til at boltre sig i det dejlige vand.

9380 Vestbjerg Mail: kihan@stofanet.dk

Hele arrangementet var sponsoreret af Lions Club Pandrup, der foruden arrangementet også overrakte kredsfor-

Dejlig heste- og svømmedag

eningen en check på 7.500 kr. En fantastisk dag med glade børn og voksne.

Søndag den 4. september var Spastikerland indbudt til heste- og svømmedag af

Kommende arrangementer:

Lions Club Pandrup.

Den 9/11: Gave- og andespil

foreningens kredsforening for Nordjyl-

Familierne mødtes kl. 10.00 ved

Den 4/12: Julefest

Blokhus Ridecenter. Her blev de spastiske børn og deres søskende delt op i

Onsdagsklubben

hold, hvorefter de fik en skøn ridetur i

Ring og hør lidt om, hvad der sker. Tov-

skoven. Alle børnene var meget glade.

holder er Frederik Pedersen, tlf. 98 38

Lions Club havde sørget for at alle kunne

25 12, e-mail: fip@gvdnet.dk

Ikke et øje var tørt, da kredsen gæstede Djurs Sommerland…

Bowlingarrangement Som tidligere annonceret arrangerer vi søndag den 6. november 2011 kl. 16.00 et hyggeligt bowlingarrangement i ”Masterbowl” på Mariagervej i Randers. Efter en times spilletid er der mad i restauranten. Deltagerbetalingen er, hvad man selv drikker. Skriftlig indbydelse udsendes til alle medlemmer.

Julefest Årets julefest arrangeres i år lørdag den 17. december 2011 kl. 16.00 i Sct. Clemens Kirke med efterfølgende julehygge i Sct. Clemens Huset. Vi har igen i år arrangeret et mindre underholdningsprogram, hvor det også i år er lykkedes at få multikunstneren ”Abdul” til at optræde for os. Skriftlig indbydelse udsendes til alle medlemmer.

48

Spastikeren 5/2011

Det var sjovt at ride på de dejlige heste i Blokhus Ridecenter.


Svømning Vil du vide mere om svømmeaktiviteterne, sü kontakt tovholder: Michael Schirmer Nielsen, tlf. 98 22 54 03, e-mail: vust@post.tele.dk

Voksen-netvĂŚrk Vil du vĂŚre med i netvĂŚrket for voksne spastikere? SĂĽ kontakt tovholder, Jan Bang Maden, GrĂĽkildevej 60, 7700 Thisted, tlf. 97 91 28 45, e-mail: jbm@bagduggederuder.dk

GLEM IKKE AT HUSKEâ&#x20AC;Ś

Deadline til Spastikeren nr. 6/2011, der udkommer medio december: Almindeligt stof 10. november og kredsnyt senest 20. november â&#x20AC;&#x201C; men gerne før da produktionen er presset pĂĽ grund af den tidlige udgivelse inden jul. Materiale modtages pĂĽ e-mail: fh@spastik.dk

Auning Taxi og Turistfart KONTAKT OS OG FĂ&#x2026; ET GODT TILBUD

86 48 30 73 *OEVTUSJWFKt"VOJOHtXXXBVOJOHUVSJTUGBSUEL

tel: 3325 4002

Effektiv handicap ridning i eget hjem...

www.lemco.dk

Spastikeren 5/2011

49


89 59 22 30

Zink- og aluminiumanoder BAC CORROSION CONTROL A/S ������������������������� FÆRØVEJ 7-9 ����������� 4681 HERFØLGE ������������� DANMARK ������� PHONE: ��������������� +45 70 26 89 00 ������ FAX: +45 70 26 97 00 ���� ��������������� E-MAIL: ��������������� INFO@BACBERA.DK ������� WWW.BACBERA.DK ��������������

Klinik for Fodterapi v/Hans Erik Petersen Orebyvej 28, 4990 Sakskøbing

Tlf. 40 82 26 73

%HWRQQDWXUligvis 6WHYQVYHM‡7KLVWHG 7OI‡(PDLOVDOJ#WFWGN‡ZZZWFWGN


COMPLOT 01.10

EN DEL AF FDF

Ogsü for kørestolsbrugere... Hardsysselvej 2 . Vejrum . DK-7600 Struer T: 97 46 47 33 . hardsyssel.dk

WWWEGMONT HSDK

2%30%+4nUDVIKLERHELEMENNESKER

$!.-!2+3-%34 25--%,)'%(Â&#x152;*3+/,% 3OLIDARITETq-YNDIGHEDq6Â?RDIGHED

5VMJQWFKt3BOEFST47

89 10 50 00


Alt henvendelse til: Spastikerforeningen. Flintholm AllĂŠ 8. 2000 Frederiksberg

Magasinpost sMp id-nr. 46276

Spastikeren nr. 5 - 2011  

Spastikerforeningens medlemsblad

Spastikeren nr. 5 - 2011  

Spastikerforeningens medlemsblad

Advertisement