Page 1

s astikeren

NR.3 JUNI 2010

Ă…RGANG 60

Ny landsformand ser fremad En hverdag uden overblik Nej tak til fjernbehandling Beretning og nøgletal


Vi fortsætter med foreningens historie, der i 70’erne blev indledt med en bemærkelsesværdig gave fra den unge gårdejer Knud Gravsholt, der skænkede sin landejendom ”Øster slyk” til foreningen. Side 26+27

13

spastikeren

3/2010

Leder/Nyt web-design............................... 4 Lone Møller ny landsformand .................... 5 Et godt grin i Herning ................................ 6 Handi-Travel-Info på Færøerne .................. 6

15

Følelser i ny ungdomsfilm .......................... 7 En hverdag helt uden overblik ................... 8 Nyt fra administrationen ......................... 11 Nej tak til fjernbehandling ....................... 14 ”Hesten” blev hans redning..................... 19 Beretning og nøgletal.............................. 22 Temadag for forældre .............................. 25 Mindeord ................................................ 25 Ret til omsorg ......................................... 29

17

Dejlig tur til Kreta .................................... 30 Folkeskole eller specialskole? .................. 31 Den sociale side...................................... 34 Glimt fra Rehab-messen .......................... 37 Tappernøje Musikfestival ......................... 38 CP-kontakt .............................................. 41 Kredsnyt ................................................. 42

20

Informatørkorps ...................................... 50

– god læsning!

Spastikeren ISSN 0561-5453 · Årgang 60 nr. 3/2010 • Udgivet af: Spastikerforeningen, Flintholm Allé 8, 2000 Frederiksberg, tlf. 38 88 45 75, email: spastik@spastik.dk, www.spastikerforeningen.dk • Redaktion: Lone Møller (ansvarshavende) · Frands Havaleschka (DJ) redaktør, Benjamin Steengaard Rasmussen (DJ) • Annoncer: Æblehaven 49, 8362 Hørning, tlf. 86 91 46 87 • Layout: FL Reklame, tlf. 70 22 18 70 • Tryk: Zeuner Grafisk as, tlf. 87 46 40 10 • Oplag: 6.000 Distribution: Post Danmark. Spastikeren udsendes gratis til foreningens medlemmer 6 gange om året. Udgives også elektronisk. Eftertryk: Eftertryk med tydelig kildeangivelse er tilladt. De fremførte synspunkter står for forfatterens egen regning og deles ikke nødvendigvis af redaktionen og Spastikerforeningen. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i det indsendte materiale. • Spastikerforeningens protektor: H.K.H. Prinsesse Benedikte • Forsidefoto: Spastikerforeningens ny landsformand Lone Møller • Foto: FH


Systemet frem for borgeren

”SIDSTE NYT

Med et snævert flertal, og ændringsforslag fra oppositionen, har Folketinget vedtaget socialminister Benedikte Kiærs forslag (L 169) om at ændre retssikkerheds- og administrationslovens regler om visitationskompetence og finansieringsansvar. Det betyder, at det bliver ens oprindelige opholdskommune, der beslutter, hvilken hjælp og støtte man som spastiker kan få - også selv om man for længst er fraflyttet kommunen. Debatten og ministerens svar på blandt andet Spastiker-

Nyt design til hjemmesiden Tidligere på året var det medlemsbladet Spastikeren,

foreningens henvendelse (læs side 14-15) viser, at lovforslaget

der trådte frem i nye klæder, og nu er det så hjem-

udelukkende har set dagens lys for at tilgodese kommunernes øko-

mesidens tur.

nomiske styringsbehov. Det er et regulært spareforslag, som alene

Spastikerforeningens hjemmeside har haft

forsvares med henvisning til systemets behov for styring. Der ses

samme udseende de sidste fem år, og det er derfor

fuldstændig bort fra de mennesker, det handler om.

tiltrængt med en digital ansigtsløftning. Der er altså

Vi har i Spastikerforeningen mange medlemmer, der for årtier

ikke tale om en splinterny hjemmeside, hvor alt er

siden er flyttet på kryds og tværs af landet for at bo i særlige botil-

blevet ændret, men om et visuelt løft af den gamle

bud. Det giver ingen faglig mening, hvis deres oprindelige opholds-

side. Den nye forside er blevet pænere og mere mo-

kommune pludselig skal til at tage stilling til disse borgeres behov. Konsekvensen bliver uvægerligt, at politikere og kommunale sagsbehandlere skal sidde på langdistancen og tage stilling til livs-

derne end forgængeren og rummer flere muligheder for at sætte fokus på nyheder, begivenheder etc. Forsiden byder nu også på nemmere adgang til

vigtige beslutninger om mennesker, hvis liv de stort set ikke kender. Beslutninger om for eksempel behovet for hjælpemidler, personlig

kreds-redigering, et enkelt klik fra Spastikerforenin-

assistance, ledsager og beskæftigelses- eller fritidstilbud. Det er

gens Facebook-gruppe, og så er billeddelen blevet

hverken fagligt forsvarligt eller menneskeligt acceptabelt.

opprioriteret, så siden fremstår flottere og mere le-

Dertil kommer, at loven er en demokratisk misforståelse. Et

vende end tidligere med blandt andet et billedgalleri.

kardinalpunkt i det kommunale selvstyre er, at man stemmer direkte på de lokalpolitikere, hvis beslutninger har indflydelse på ens liv og

Få relevante nyheder

hverdag. En stor gruppe mennesker med handicap fratages denne

Et af de væsentlige elementer på forsiden er nyhe-

mulighed. De har stemmeret, der hvor de bor, men det er politikere

derne, som er blevet opprioriteret og fylder mere end

i en helt anden kommune, der fastsætter det serviceniveau, de er

tidligere. Du kan naturligvis stadig nemt tilmelde dig

underlagt. Alle vil være bedre tjent med, at kommunerne viser tillid til

nyheder fra Spastikerforeningen direkte på forsiden

hinanden og stoler på kvaliteten og den faglige begrundelse for de

– det har over 530 personer gjort, og de får alle re-

beslutninger, de nuværende handlekommuner træffer. Vi i Spastiker-

levante nyheder om Spastikerforeningen, om cerebral

foreningen vil nøje følge udviklingen.

parese og om handicap-området generelt. Ligeledes er der nem adgang til rådgivning, kalenderen med aktiviteter i foreningen og til debatforummet, hvor du kan diskutere med andre medlem-

Lone Møller Landsformand

4

Spastikeren 3/2010

mer.

BSR


Lone Møller ny landsformand Der var skiftedag i Spastikerforeningens øverste politiske ledelse, da både landsformand og næstformand valgte at takke af efter mange års indsats. Af Frands Havaleschka

Også på næstformandsposten var der skiftedag. Her overlod Bente Winther Olsen t.v. udfordringen til Karen Nisbeth.

Her i overgangen har Flemming Bay-Jensen taget godt hånd om Lone Møller, som nu afløser ham på landsformandsposten.

På Spastikerforeningens hovedbestyrel-

genopstiller til Folketinget ved næste

14 år som næstformand trak sig fra

sesmøde den 17. april blev folketings-

valg. Som landspolitiker har hun haft

posten og arbejdet i forretningsudvalget

medlem Lone Møller valgt som ny lands-

en række centrale ordførerskaber for

for fremover at hellige sig aktiviteterne

formand. Det skete uden modkandidat.

sit parti. I øjeblikket sidder hun blandt

i kredsforeningen for København/Fre-

Dermed afløser hun Flemming Bay-Jen-

andet i arbejdsmarkedsudvalget, og hun

deriksberg. Efter kampvalg blev Karen

sen, der efter 12 år i landsformandssto-

er med i bestyrelsen for Helsefonden.

Nisbeth valgt som ny næstformand. Tre

len valgte at takke af fra posten, nu hvor hans valgperiode udløb.

I forbindelse med valget til lands-

andre stillede op til næstformandspo-

formand vil Lone Møller lægge vægt på

sten: Jørgen Knudsen, Peder Stausholm

at gøre Spastikerforeningen mere synlig

og Thomas M. Arpe. Men efter skriftlig

i Spastikerforeningens hovedbesty-

i offentligheden og geare foreningen til

afstemning ad to omgange måtte de se

relse siden 2008. Hun er kendt som

den stadig hårdere kamp om ressour-

sig slået af kredsformanden fra Born-

en utrættelig og ukuelig talskvinde for

cerne i kommunerne.

holm, som nu sidder i stolen i de næste

Lone Møller, 60, har siddet med

handicappedes vilkår. Både gennem sit

- Vi skal forberede os på 0-vækst

tre år. En position hun tidligere har

folketingsarbejde, lokalpolitisk i Gribskov

eller måske ligefrem minus vækst i de

haft, da hun i midten af 90’erne delte

Kommune, hvor hun sidder i byrådet,

kommende år. Derfor skal vi kæmpe for,

næstformandsposten med Inger Jensen

som flittig læserbrevsdebattør og ikke

at nedskæringerne ikke rammer handi-

fra Randers.

mindst som mor til et svært handicap-

capområdet. Der er ingen tvivl om, at

pet barn, har Lone Møller kæmpet for

det bliver en hård opgave, understreger

forretningsudvalg. Her var der genvalg

handicappedes lige muligheder.

Lone Møller.

over hele linjen. De fem pladser er delt

Der var også valg til det øvrige

op med tre pladser fra vest, som gik Kamp om ressourcerne

Ny næstformand

til Jørgen Knudsen, Peder Stausholm

Lone Møller har siden 1987 siddet i

Også på næstformandsposten var der

og Jette Harild, mens de to øst-pladser

Folketinget for socialdemokraterne, men

skiftedag, da Bente Winther Olsen på

genbesættes af Anette Rømer og Knud

har for længst meddelt, at hun ikke

forhånd havde meddelt, at hun efter

Erik Dahl. ●

Spastikeren 3/2010

5


Et godt grin i Herning Af Frands Havaleschka

Østergaards Hotel i Herning var den 27. marts rammen om det første af en række fødselsdagsarrangementer i anledningen af Spastikerforeningens 60 års fødselsdag. I den store festsal foldede revystjernerne Jan Schou og Susanne Breuning sig ud sammen med en håndfuld af morgendagens lysende, unge stjerner. Og der blev grinet godt og grundigt i de næsten fem timer revy-showet varede. De første

John Busk Sørensen ser på tilgængeligheden på Færøerne.

Handi-Travel-Info

menu, så der også var noget at nyde mellem numrene.

indtager Færøerne

Sjove tekster

Af Frands Havaleschka

par timer blev revy-løjerne akkompagneret af en lækker revy-

Specielt havde revyens ankermand, Jan Schou, mange sjove tekster at arbejde med – og som han sagde: Hellere en go’rilla

- I Handi-Travel-Info vil vi gerne hjælpe så mange mennesker

end en ond’dulat! Det var dels tekster han selv havde skrevet

med handicap som overhovedet muligt, samtidig er vi også

og dels dugfriske løjer fra de velkendte revyforfattere, Leif

indstillet på at udvide feriemulighederne. Derfor har vi beslut-

Maibom og Jens Krøyer. Ingen emner var hellige, så publikum

tet at lave en research-rejse til Færøerne for at se på tilgænge-

kunne opleve både Pave Benedict, Dronning Margrethes fød-

ligheden deroppe.

selsdagsforberedelser, et gensyn med Keld og Hilda og meget

Det fortæller Handi-Travel-Infos direktør John Busk Sø-

mere. De 29 deltagere fra Spastikerforeningen, med daværen-

rensen, der vil kigge lidt nærmere på hoteller, vandrerhjem og

de landsformand Flemming Bay-Jensen og fru Eva i spidsen, fik

feriecentre.

en herlig aften med et godt grin, god mad og mulighed for en

Hvis forholdene er i orden, betyder det, at Handi-Travel-

lille sving-om til tonerne fra det velspillende orkester, der tog

Info også vil have mulighed for at anbefale folk at tage til

over, da revyen var færdig.

Færøerne.

Det var vanen tro Ludvig og Sara Elsass Fond, der havde

- Det er et fantastisk sted, som vi mener, alle fysisk han-

givet arrangementet en økonomisk håndsrækning, så det

dicappede - om de er spastikere, har muskelsvind eller noget

kunne gennemføres til en attraktiv deltagerbetaling. ●

andet - må have mulighed for at opleve. - Og vores besøg på Færøerne betyder, at vi kan stå 100 procent inde for de steder, vi anbefaler. Vi vil selv have set og oplevet stederne, understreger John Busk Sørensen. Rejsetips Hvis man slet ikke kan komme ind på det hotel, man har bestilt værelse på, eller hvis badeværelset ikke er til at komme ud på, kan man nemt få en dårlig tur. - Vi synes, at vores kunder skal have en rigtig fed rejse, og det er lige meget, hvor de skal hen, om det er til Italien eller til Færøerne. Når vi kommer hjem fra Færøerne, så har vi en masse at fortælle om, lover John Busk, der betragter denne første udmelding som et rejsetip, der senere vil blive udbygget. ●

BRUG OS John Busk Sørensen opfordrer folk til at bruge Handi-Travel-Info. Du kan få rejsetips på: Tlf. 86 11 37 77, mobil 40 18 14 56, e-mail: jbs@handi-travel-info.dk, hjemmeside: www.handi-travel-info.dk

6

Spastikeren 3/2010


Følelser og tanker i ny ”handifilm” Af Jacob Yoon Egeskov Nossell, journaliststuderende ved Roskilde Universitet

Spastikerforeningens Ungdom har i samarbejde med Egmont Højskolen afholdt et filmseminar, hvor en række personer med handicap udvekslede deres ideer til en film om handicap. Ideerne fra filmseminaret skal bruges til en kortfilm. Personer med handicap skal vise deres følelser og tanker

i al almindelighed. Det er derfor vigtigt, at man udnytter et

- også på film. Sådan lyder budskabet fra formanden for

medie som filmen, påpeger Thomas.

Spastikerforeningens Ungdom, Thomas Michael Arpe, som tog initiativet til et filmseminar med temaet: Hvordan kommer man til orde, når man har et handicap?

Kursusugen var vellykket, og det er en tilfreds formand, der ser tilbage på seminaret: - Alle kursusdel-

Seminaret løb af stablen i ugen fra den 22. til 29. marts

tagerne var glade og

2010 på Egmont Højskolen i Hou. Omkring 20 kursusdeltagere

tilfredse, og jeg er glad

udvekslede og diskuterede ideer til en ny kortfilm om handicap.

for, at alle blev hørt,

Målet er, at filmen skal bruges som nyt talerør for personer

smiler Thomas. Nu skal

med handicap og desuden vises på DR eller TV2.

alle ideerne koges ned

Dermed kan filmen bidrage til, at personer med handicap

og bruges til at produ-

kan komme til orde i samfundet, som denne minoritetsgruppe

cere en kortfilm. Hvornår

ellers har så svært ved. Thomas Michael Arpe uddyber problem-

seminaret er en succes

stillingen:

er svært svare på for

- Der er mange personer med handicap, der generelt

Thomas, men han håber

bliver overhørt i samfundsdebatten. Problemet er, at disse per-

meget på, at DR eller

soner ofte er bange for at sige deres meninger over for deres

TV2 køber den endelige

bo-tilbud, hjemmeplejen, kommuner, banker og offentlighed

kortfilm. ●

ALT UNDER ÉT TAG

Thomas Arpe glæder sig til at vise den færdige film.

HOS handi-mobil.dk Hos Handi Mobil får du hjælp til at købe din handicapbil. Vores dygtige, erfarne konsulenter guider dig hele vejen fra ansøgning og afprøvning til udlevering af den færdige bil. En stor fordel ved at vælge os er, at alle vores afdelinger har mange demo-biler. Det giver dig mulighed for at prøve meget forskellige biler — sådan at du kan få den løsning der passer dig bedst.

Der er aldrig langt til Handi Mobil – nu med afdelinger i seks byer. Her ser du vores salgsafdeling i Århus. Værkstedet ligger på Bredskiftevej 6 A, 8210. Handi Mobil Baggeskærvej 48 7400 Herning

Handi Mobil Fabriksparken 4–6 2600 Glostrup

Handi Mobil Vidalsvej 4 A 9230 Svenstrup

Handi Mobil Industrivej 22 6760 Ribe

Handi Mobil Fabriksvej 22 7000 Fredericia

Handi Mobil Vejlbjergvej 18 8240 Risskov

97 12 96 22

43 20 57 00

96 96 15 22

76 88 18 00

75 93 17 00

87 31 46 00

Herning@handi-mobil.dk

Kobenhavn@handi-mobil.dk

Aalborg@handi-mobil.dk

Ribe@handi-mobil.dk

Fredericia@handi-mobil.dk

Aarhus@handi-mobil.dk

Spastikeren 3/2010

7


En hverdag helt uden overblik og rutiner Af Trine Kamp Larsen

Udfordringerne er mange, når man skal have hverdagen til at hænge sammen med kognitive funktionsvanskeligheder, men med en skudsikker plan kan det lykkes.

En person med kognitive problemer oplever en hverdag uden overblik og rutiner. Man begynder forfra hver gang.

De fleste kender nok den med at gå ud i køkkenet og have glemt, hvad man kom for. Det er helt normalt at være lidt glemsom. Men for mennesker med CP er kognitive vanskeligheder - problemer med at huske, lære nyt og koncentrere sig - en følgesvend, som man bliver nødt til at lære at leve med for at få en så normal hverdag som muligt. Spastikeren tog en snak med neuropsykolog Marianne Verdel fra Center for Hjerneskade, som i september holder foredrag i Spastikerforeningen om

Spastikerforeningens informatør Britt Drud Sørensen holder styr på hverdagen med et overskueligt tavlesystem.

kognitive vanskeligheder og indlæring. - ’Almindelige’ mennesker genbruger erfaringer. Hvis man Flere slags vanskeligheder

for eksempel har prøvet at lave en lasagne et par gange, ved

Mange mennesker med CP oplever en hverdag fyldt med kogni-

man hvordan den skal skæres. Men har du kognitive funkti-

tive vanskeligheder, men det er meget forskelligt, hvordan det

onsvanskeligheder, kan du ikke på samme måde genbruge din

kommer til udtryk:

erfaring og nyde godt af de rutiner, der for os andre ligger op-

- En person med kognitive problemer oplever en hverdag

lagret i baghovedet, fortæller Marianne Verdel, der også peger

uden overblik og rutiner. Man begynder forfra hver gang, for

på problemer ved at aflæse stemninger som en udfordring for

ofte kan man simpelthen ikke huske, eller overskue, hvordan

mange:

man greb en opgave an sidste gang, forklarer Marianne Verdel,

- Mennesker uden handikap forstår godt sarkasme og ved,

der i 15 år har arbejdet med at forske i og afdække hvilke ud-

hvad det betyder, hvis vores kollega er kort for hovedet, griner

fordringer, et kognitivt handikap giver.

eller ser sur ud. Men har du svært ved at aflæse andre men-

På Center for Hjerneskade - Neurocenter for Børn og Unge

neskers mimik og sociale signaler, skal der mere konkret hjælp

- arbejder man med udredning og rådgivning af mennesker,

til. Derfor har det faktisk hjulpet nogen at lave en bog, hvori

som har kognitive vanskeligheder. Et problem, som medfører

man skriver ned, hvad de forskellige ansigtsudtryk betyder, for

forskellige grader af problemer i forhold til blandt andet social

eksempel smil = en glad person. - Og selvom mange har svært

afkodning, kommunikation og forståelse af logiske sammen-

ved at holde orden i hjemmet, simpelthen fordi man glem-

hænge.

mer, hvor tingene skal ligge - sokkerne ryger ind i bogreolen og mælken ud på badeværelset - er der også råd for det. ’Skriv

Problemer i hverdagen

ned! Lav sedler og skriv udenpå skufferne, hvad der hører til

Mennesker med kognitive vanskeligheder løber ind i nogle pro-

hvor. Lav en synlig plan - skab et overblik; på den måde har

blemer, vi andre ikke gør. Det kan være en udfordring at gen-

du et helt fast mønster, som du kan bruge’, fortæller Marianne

kende ansigtsudtryk, rumlig fornemmelse og det at finde vej.

Verdel.

8

Spastikeren 3/2010


Store udfordringer med arbejde og studier

kan hjælpe lærerne til at forstå deres børns handikap. Her gæl-

Der er mange krav til os i dag, og samfundet er indrettet til

der det, som tidligere nævnt, om at udarbejde nogle systemer,

’normale’ mennesker. Gruppearbejde i skolen, højt arbejdspres,

som barnet kan forholde sig til.

forventninger om at vi alle sammen kan multitaske og et højt tempo er med til at stresse, særligt mennesker med CP. - Typisk vil mennesker med CP blive hurtigere trætte, have svært ved at multitaske, og have svært ved at abstrahere fra ting, som ikke er vigtige. Det kommer for eksempel til udtryk,

- Man kan sammenligne det med at skulle finde vej i en fremmed by. Her vil man normalt hive et kort frem, og præcis det samme gælder i denne situation. Man skal have en plan, et kort, siger Marianne Verdel. Hun gør opmærksom på, at forældre selv kan hjælpe deres

hvis der er larm uden for ens vindue. En person uden handikap

børn ved at tale med dem om de udfordringer, ethvert barn

kan oftest godt skelne mellem for eksempel børn der larmer

møder, når det begynder i skolen. Her gælder det om at gøre

udenfor (uvæsentlig larm) og en brandalarm, der går i gang

det forståeligt, at det handler ikke om at ”være dum”, men om

(væsentlig), og reagerer i henhold til det, mens en person med

at have specifikke vanskeligheder - som kan sammenlignes

CP bliver lige frustreret uanset, hvad påvirkningen går på. Også

med at nogle mennesker har behov for briller for at kunne se.

store krav om effektivitet og samarbejde i skolerne er med til at stresse en person med CP. - En metode til at blive bedre til at klare det mange input

Faglig hjælp er vejen frem Det første skridt til at kunne gøre noget ved de kognitive pro-

kan være, at man sørger for at begrænse de ydre forstyrrende

blemer er naturligvis at erkende dem, og her kan en børneneu-

faktorer – for eksempel ved at sidde med ryggen til de andre

ropsykologisk undersøgelse være en stor hjælp. På den måde

i klassen, så alle de ting der foregår i klassen ikke kan ses -

får man kortlagt barnets specifikke vanskeligheder og ressour-

og dermed ikke forstyrre eller aflede opmærksomheden fra

cer, og derefter kan man arbejde videre med en målrettet plan.

opgaven. Det kan også være en god ide at høre det samme

I nogle tilfælde kan undersøgelsen, og den videre rådgivning

stykke monotone stykke musik på Ipod’en for at udelukke

til forældre, institution eller skole, søges og bevilges gennem

forstyrrende lyde, og skærpe opmærksomheden om det, der er

VISO, der er en gratis, landsdækkende specialrådgivning. Det

i fokus, mener Marianne Verdel, som understreger, at kognitive

kan du læse mere om på: www.servicestyrelsen.dk ●

problemer ikke nødvendigvis udelukker et godt arbejdsliv eller skolegang, så længe man har de fornødne redskaber til at løse udfordringerne. Sæt tingene i system Mange forældre frygter for, hvordan det skal gå, når deres børn skal begynde i skole, og vil gerne have hjælp til, hvordan de

Neuropsykolog Marianne Verdel har mange års erfaring med at undervise i kognitive indlæringsvanskeligheder.

Spastikeren 3/2010

9


10

Spastikeren 3/2010


Kontoret har åbent hele sommeren

allerede er booket op, men uge 25 er pt.

sidste har køjeseng. Der er to handi-

ledig. Derefter er der ledigt fra weeken-

captilgængelige badeværelser, det ene

Spastikerforeningens sekretariat holder

den i uge 37 (17. september) og helt

med spa. Desuden har huset et stort

åbent hele sommeren. Dog vil medar-

frem til årsskiftet.

åbent køkken og en stor stue. Der er

bejderne på skift afvikle deres ferie i

Hver årstid har sin charme på den

sengepladser til 6, men benytter man

den traditionelt stille ferieperiode fra

dejlige ø, hvor naturen er fantastisk i

hemsen, så er der et par pladser mere.

slutningen af juni til begyndelsen af

nord og hyggen stor i syd, bl.a. havne-

Ring til administrationen og hør mere

august. Sekretariatet i Spastikernes Hus

miljøet ved Ballen Havn.

om mulighederne, priser og reservation

på Frederiksberg har fortsat telefon-

Det rummelige Birksø-bjælkehus på

på tlf. 38 88 45 75. Flere oplysninger

tid alle hverdage kl.10.00 til 12.00 og

140 kvm., indeholder tre soveværelser.

om sommerhusene kan også ses på

12.30 til 15.00. Nummeret er 38 88 45

Det ene med to nye elektriske senge,

Spastikerforeningens hjemmeside:

75. Alle medlemmer, deres familier og

det andet har en ny dobbeltseng og det

www.spastikerforeningen.dk

bladets øvrige læsere ønskes en rigtig god sommer!

Færgerne sejler til Samsø hele året.

Tamborg udpeget til Ankestyrelsen Efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer har socialminister Benedikte Kiær udpeget Spastikerforeningens socialrådgiver, Jens Tamborg, som beskikket medlem af Ankestyrelsen. Hvervet gælder i en 4-årig periode fra den 1. juni 2010 til den 31. maj 2014. Medlemmerne forventes at deltage i ankemøder inden for alle Ankestyrelsens sagsområder, der primært omfatter arbejdsskadesager, børnesager samt principielle afgørelser vedrørende den sociale lovgivning.

Gerda Glottrup Spastikerforeningen fik for nylig en sørgelig meddelelse om, at Gerda Glottrup,

Tænk på Spastikerforeningen når du skriver testamente

som i de sidste par år har været forenin-

Den nye arvelov, der trådte i kraft 1. januar 2008, giver dig bedre mulighed for

gen en stor økonomisk støtte, var afgået

selv at bestemme, hvordan arven skal fordeles. En velgørende organisation som

ved døden. Efter et fald i et badeværelse

Spastikerforeningen, der ifølge ligningsloven er godkendt til at modtage testa-

under en rejse fik hun amputeret det

mentariske gaver, kan med fordel betænkes et beløb eller måske hele arven.

ene ben, og det kom hun sig aldrig over.

Der er flere muligheder for at skrive et testamente, som tilgodeser netop dine

Gerda Glottrup blev 89 år.

ønsker. Spastikerforeningen betaler ikke boafgift af arveindtægter. Det betyder, at hele beløbet kan bruges direkte til fordel for spastikere. Vi anbefaler, at du taler med en advokat, hvis du ønsker at skrive testamente.

Prøv en uge på Samsø

Og har du Spastikerforeningen i tankerne, hjælper vi dig gerne med dette

Det er stadig muligt at leje Spastiker-

arbejde. Du er altid velkommen til at kontakte foreningens sekretariat for flere

foreningens sommerhus på Samsø.

oplysninger på tlf. 38 88 45 75 (kl. 10-12 og 12.30-15)

Dog ikke i skolernes sommerferie, som

Spastikeren 3/2010

11


SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT

FORENINGSBLAD Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret for et, kan vi tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et foreningsblad er ofte det vigtigste bindeled mellem forening og medlemmer. Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og kan være behjælpelige med layout, tryk, distribution og eventuelt annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet. Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver, f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort. Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af vores erfaring...

FL REKLAME

Agerbakken 21 · 8362 Hørning · 7022 1870 www.flreklame.dk · fl@flreklame.dk

12

Spastikeren 3/2010


Oplev en vingård – og smag på vinen Produceres der vin i Danmark? Ja da, endda rigtig gode vine. Af Frands Havaleschka

Det kan man få smagsprøver på - og

vinmarken, hvor deltagerne ser de for-

i kørestol. Hurtig tilmelding må tilrådes,

indblik i - når Spastikerforeningen invi-

skellige vinsorter og hører om det grund-

da der bliver rift om billetterne. Max fire

terer til en ny fællestur i anledning af

læggende markarbejde. Derefter går

billetter pr. medlem. Børn fra 10-12 år

foreningens 60 års fødselsdag. Vanen

turen til ’vineriet’, hvor de store stålfade

er også velkomne, de vil i stedet for vin

tro, sker det i samarbejde med Ludvig

syder og bobler sommeren over. Efterføl-

få serveret sodavand.

og Sara Elsass Fond, som denne gang

gende serveres der en let, velsmagende

inviterer medlemmerne på en tur til

frokostanretning i vinstalden. Hertil vil

selsvejledning m.v. vil efter tilmeldingen

Degnemosegaard i Ferslev, nær Skibby

der blive smagsprøver på tre forskellige

blive tilsendt sammen med billetterne.

midt i det idylliske Hornsherred. Her

danske vine fra Degnemosegaard.

har parret Kirsten og Gorm Poulsen

Samtidig vil Kirsten og Gorm for-

Et mere detaljeret program, kør-

Kort om programmet:

siden 2002 drevet en af landets fineste

tælle om dansk vinproduktion og give

Tur i vinmarken og rundvisning i vine-

vingårde. Blandt andet blev Degnemose-

en nærmere præsentation af Degnemo-

riet - oplæg om produktion af dansk vin

gaard i 2007 hædret for deres rosévin. I

segaards egne vine, der omfatter flere

- fortælling om Degnemosegaard - let

dag har vingården knap 4500 vinstokke

forskellige hvide, røde og rosé vine.

frokostanretning med blandt andet ost,

på et fire tønder stort område, og det

paté og friskbagt brød - smagsprøver på

gav sidste år et rekordudbytte på hele ni

Sådan sikrer du dig billet:

tre forskellige slags vine fra Degnemo-

tons druer.

Tilmelding til Spastikerforeningen, Flint-

segaard - mulighed for at købe vine til

holm Allé 8, 2000 Frederiksberg, eller på

specialpris. Adressen er:

Frokost-arrangement

e-mail: spastik@spastik.dk eller på te-

Degnemosegaard, Degnemosevej 6,

Arrangementet finder sted søndag den

lefon 38 88 45 75. Prisen pr. person er

Ferslev, 4050 Skibby.

29. august 2010 fra kl. 11.00 til ca.

blot kr. 100,- (normalpris 260,-). Der er

Læs mere på:

14.00. Programmet starter med en tur i

plads til max 45 deltagere – heraf 8-10

www.degnemosegaard.dk ●

Spastikeren 3/2010

13


Nej tak til fjernbehandling og distancepolitik

– ja tak til lokalkendskab og nærdemokrati

I en udtalelse fra Spastikerforeningens seneste hovedbestyrelsesmøde siger foreningen klart nej til regeringens forslag om, at handicappedes oprindelige opholdskommune skal bestemme det fremtidige hjælpe- og støtteniveau.

Af Spastikerforeningens hovedbestyrelse

Det er ikke acceptabelt, at vi på den måde får skabt et A og et B-hold på vores botilbud.

gig af, hvilken kommune den enkelte beboer oprindelig kommer fra. Det er ikke acceptabelt, at vi på den måde får skabt et A og B-hold på vores botilbud. Demokratisk misforståelse Ud fra et demokratisk synspunkt er lovforslaget også en misforståelse. Det er en væsentlig del af nærdemokratiet og det kommunale selvstyre, at man som borger kan stemme på de lokale politikere, hvis beslutninger har direkte

Folketinget behandlede den 8. april

ger om mennesker, hvis liv de stort set

indflydelse på ens liv og hverdag. Den

socialminister Benedikte Kiærs forslag

ikke kender eller har nogen relation til

mulighed fratager lovforslaget en stor

(L 169) om at ændre retssikkerheds- og

- beslutninger om for eksempel behovet

gruppe handicappede. De har stem-

administrationsloven, så det bliver ens

for hjælpemidler, personlig assistance,

meret, der hvor de bor, men det er

oprindelige opholdskommune, der kom-

ledsager og beskæftigelses- eller fritids-

politikere i en helt anden kommune,

mer til at afgøre, hvilken hjælp og støtte

tilbud. Det er hverken fagligt forsvarligt

der fastsætter det serviceniveau, de er

man som handicappet kan få - også selv

eller menneskeligt acceptabelt. Det

underlagt.

om man for længst er fraflyttet kom-

virker som kynisk spekulation i, at det er

Spastikerforeningen opfordrer

munen.

nemmere at sige nej til mennesker, man

derfor socialministeren til at opgive lov-

ikke kender og ikke har nogen relation

forslaget. Alle vil være bedre tjent med,

til.

at kommunerne viser tillid til hinanden

Lovforslaget er et bureaukratisk fejlskud, som fuldstændig overser de mennesker, som reglerne kommer til at

Derudover vil vi opleve, at der på et

påvirke. Vi har mange medlemmer, som for årtier siden er flyttet på kryds og tværs af landet for at komme til at bo i særlige botilbud til spastikere. Det giver ingen mening, hvis deres oprindelige opholdskommune pludselig skal til at

og samme botilbud vil forekomme vidt

tage stilling til disse borgeres hjælpe- og støttebehov. Beslutninger på langdistance Konsekvensen bliver uvægerligt, at politikere og kommunale sagsbehandlere kommer til at sidde på langdistancen og tage stilling til livsvigtige beslutnin-

14

Spastikeren 3/2010

forskellige servicestandarder, alt afhæn-

og stoler på kvaliteten og den faglige begrundelse for de beslutninger, de nuværende handlekommuner træffer. ●

Lovforslaget er et bureaukratisk fejlskud, som fuldstændig overser de mennesker, som reglerne kommer til at påvirke.


lovforslaget bliver handlekommune i

Socialminister Benedikte Kiær (C) forventer, at lovforslaget vil sikre, at ressourcerne anvendes bedst muligt for borgerne. Foto: Steen Evald.

forhold til indsatser efter serviceloven, kan aftale at delegere udøvelsen af sine opgaver i tilfælde, hvor det forekommer mest hensigtsmæssigt, at den nye opholdskommune står for udøvelsen af opgaver efter serviceloven i forhold til borgeren. Det kan f.eks. være i situationer, hvor en borger har ophold i boform, der ligger geografisk fjernt fra handlekommunen. Kommunerne får på den måde mulighed for lokalt at finde hensigtsmæssige løsninger, der tager hensyn til den enkelte borgers situation. Uanset om delegation anvendes,

Benedikte Kiær

vil det være nødvendigt, at der i den enkelte sag indgås et hensigtsmæssigt

svarer hovedbestyrelsen:

samarbejde mellem handlekommunen

Spastikerforeningens Hovedbestyrelses-

ydelser en borger med handicap har ret

helhed i indsatsen over for borgeren. KL

møde tager i henvendelsen afstand fra

til, forbliver med lovforslaget helt uæn-

har tilkendegivet, at KL vil bistå kom-

lovforslaget og dets virkning i forhold til

drede. Den tidligere opholdskommune,

munerne med at fremme helhedsbe-

de omfattede borgere.

der efter lovforslaget får handlepligten

tragtninger over for borgerne og rådgive

Som også anført i bemærkningerne

efter serviceloven og borgerens opholdskommune med henblik på at sikre

i forhold til en borger i relation til hjælp

kommunerne om at have opmærksom-

til lovforslaget og besvarelserne af

efter serviceloven, skal således admini-

hed på dette.

spørgsmål 1 og spørgsmål 19 er lovfor-

strere hjælpen efter de regler, der også

slaget en udmøntning af aftalen mellem

gælder i dag, blot med kommunens eget

forslagets virkning, som flere organi-

regeringen og KL om kommunernes

serviceniveau. Beboerne vil som hidtil

sationer har givet udtryk for i deres

økonomi for 2010 med hensyn til sam-

skulle visiteres individuelt til ydelser

høringssvar, vil Socialministeriet følge de

menhæng mellem visitationskompetence

efter serviceloven og tilbydes individuelle

administrative virkninger af forslaget for

og finansieringsansvar på det specialise-

handleplaner.

de berørte borgere, deres pårørende og

rede socialområde. Formålet med forslaget er at give

Kommunen skal yde hjælp i samme

Bl.a. på grund af den bekymring for

kommunerne med henblik på, at Folke-

omfang til de borgere, den overtager

tingets Socialudvalg inden udgangen af

kommunerne bedre mulighed for at

handlepligten for, som til de borgere,

Folketingsåret 2011-12 kan modtage en

styre økonomien på det specialiserede

der bor i kommunen, og kommunen skal

redegørelse herfor.

socialområde.

tilrettelægge behandlingen af sagerne

Den foreslåede ordning vil gøre det

Det er imidlertid væsentligt, at

på en sådan måde, at borgeren har mu-

kommunerne får bedre mulighed for at

mere gennemskueligt for kommunerne

lighed for at medvirke ved behandlingen

styre økonomien på det specialiserede

at benytte tilbud i andre kommuner ved

af sin sag.

socialområde. Bedre sammenhæng

at sikre, at kommunerne fortsat har ind-

Herudover skal understreges, at

mellem betalings- og handlekommune

flydelse på sagsforløb og serviceniveau

den kommune, der er handlekommune i

er et af redskaberne til bedre økono-

i disse tilfælde. Ved udmøntningen af

forhold til indsatser efter serviceloven, i

mistyring. Princippet om sammenhæng

aftalen med KL har det været væsentligt

alle tilfælde efter retssikkerhedslovens §

mellem visitationskompetence og

at sikre, at lovændringen ikke vil have

10 har ansvaret for, at den er i besid-

finansieringsansvar er hovedreglen og

negativ indvirkning på kommunernes

delse af tilstrækkelige oplysninger om

det bærende princip for den kommunale

incitament til at etablere og drive højt

borgerens forhold til at kunne træffe

opgavevaretagelse. Det er min forvent-

specialiserede botilbud og tage imod

afgørelser og tage beslutninger om den

ning, at lovforslaget vil styrke rammerne

borgere fra andre kommuner. Det kan

konkrete indsats over for borgeren.

for økonomistyringen i kommunerne og

ikke være i hverken borgernes eller

dermed bidrage til at sikre, at ressour-

handicaporganisationernes interesse, at

Opgaver kan deles

cerne anvendes bedst muligt til fordel

kommunernes incitament til at etablere

Endelig bemærkes, at lovforslaget giver

for borgeren. ●

specialiserede tilbud reduceres.

mulighed for delegation, således at en

Servicelovens regler om, hvilke

tidligere opholdskommune, der med

Loven er nu vedtaget af Folketinget.

Spastikeren 3/2010

15


Sengen siger godnat til Gry Gry Pedersen får hjælp af en moderne seng til en smertefri nat.

“Det er første gang, jeg frivilligt har lagt mig i en seng uden at skulle det” Gry Pedersen, Næstved.

Efter et halvt livs ryglidelser begynder og slutter Gry Pedersens dag nu smertefrit. Den 26-årige spastiker har efter fem operationer i ryggen svære smerter. Smerter, som var særligt kraftige, når hun skulle bevæge sig til eller fra sin seng: - Det vrid, det gav, når jeg skulle drejes ind i sengen, gjorde meget ondt, siger Gry Pedersen. Men i dag er det anderledes. Efter at have overværet, hvor smertefuld og anstrengende, det var for Gry Pedersen at komme i sin almindelige plejeseng, bevilgede Næstved Kommune en RotoFlex-seng til Gry Pedersen. Sengen har en fem-delt liggeflade, som klarer hele løfte- og rotationsbevægelsen. Den ’henter’ så at sige Gry Pedersen i kørestolen – og leverer hende tilbage igen efter søvnen: - Jeg har overhovedet ingen smerter, når jeg skal i seng. Det er en enorm forskel i mit liv. Og så er det også dejligt, at sengen har gjort mig mere selvhjulpen, siger Gry Pedersen.

CO M FO RT DESIGN Storegade 44 • 6640 Lunderskov • Tel 7552 0151 • Fax 7551 7474 • www.comfortdesign.dk • info@comfortdesign.dk

16

Spastikeren 3/2010


atleter Også i år har mange udenlandske mst. anko meldt deres

Der bliver kamp om medaljerne, når EM afvikles på Frederiksberg

Stadion.

Europa-mesterskab i RaceRunning Men det er ikke kun eliten, der dyster – også nybegyndere er velkommen, når atleter inden for racerunning samles på Frederiksberg Stadion i dagene 4.-11.juli. Af Frands Havaleschka

For 14. gang er Frederiksberg Idrætspark

EM-starten går lørdag

rammen om den årlige internationale

Om lørdagen, den 10. juli kl. 10, går

Frederiksberg Handicap-Idræt, Dansk

RaceRunners Sports Camp, hvor danske

startskuddet til det første europame-

Handicap Idræts-Forbund og CPISRA

og udenlandske racerunnere i alle aldre

sterskab i racerunning nogensinde.

- der er den internationale idrætsorga-

mødes til træning og stævne. Det sker

Der vil være kamp til stregen blandt de

nisation for spastikere – og i år er ar-

i dagene fra 4.-11. juli, hvor der bydes

bedste racerunnere fra Portugal, Sverige,

rangementet desuden støttet af Spasti-

på en masse spændende aktiviteter for

England, Færøerne og Danmark. EM

kerforeningen.

atleter, hjælpere, trænere, sponsorer og

afholdes fra kl. 10-16 på Frederiksberg

pressen.

Idrætspark, Sønderjyllands Allé 6, 2000

hjemmesiden: www.RaceRunning.dk –

Frederiksberg.

hvor man løbende – før, under og efter

- Campen rummer både elite og begyndere, fortæller stævnekoordinator

Det store stævne er arrangeret af

Læs mere om Sports Campen på

stævnet – kan finde informationer. ●

Mansoor Siddiqi, der i stævneugen har samlet alle ressourcer i racerunningmiljøet på ét sted. - Der er derfor masser af hjælp og

HVAD ER RACERUNNING?

vejledning at hente undervejs med hensyn til sport, udstyr, mentaltræning, af-

Racerunning er en dansk opfundet idrætsform, som giver handicappede

spænding og træningstilpasning i forhold

atleter mulighed for at dyrke sport på højeste niveau. Det er en oplagt

til den enkelte løbers ønsker og niveau.

sportsmulighed for bl.a. spastikere, gigtramte og amputerede. Racerun-

Så bare kig forbi, opfordrer Mansoor. Der

ning giver handicappede, der til daglig kun kan komme rundt i elektrisk

sker noget hver dag fra kl. 10 til ca. 16.

kørestol, mulighed for at bevæge sig rundt ved egen kraft. En racerunner

For de yngste løbere i alderen 6-12

er en specialbygget 3 hjulet ”løbecykel” uden pedaler.

tilbyder Campen en særlig børnelejr, som har været et populært indslag i de seneste år.

Spastikeren 3/2010

17


Torvegade 9 • 4930 Maribo Tlf. 5475 8050

Nyt tilbehør til Cavalier Aftagelig og justerbar hoftestyring, ryg/nakkestøtte, bordplade, kasse med låg evt. klargjort til talemaskine.

Petra by Connie Hansen Tel: +45 4819 5064 Fax: +45 4819 5066 mail@petrabike.com www.petrabike.com

18

Spastikeren 3/2010


’Hesten’ blev hans redning De dumme ben. Spasticitet i benene afhjælpes af en mekanisk hest, der hverken skal fodres eller sviner i stuen. Af Dorthe Ahle

Jeg har oplevet rigtig mange med de samme problemer og ville ønske, at jeg kendte til den mulighed langt tidligere.

Frederik er 12 år, spastiker og kørestols-

ondt, fordi knæene går sammen, og

han se tv, spille Playstation eller spille

bruger. Da Frederik var lille, trænede han

fodstillingen er blevet indaddrejet.

Wii. Joba´en træner på sigt også musk-

efter Doman-metoden i 3½ år. Trænin-

lerne ved hofterne og mave/ryg-musku-

gen havde rigtig god effekt på mange

En god løsning på problemet

laturen. Frederik føler ikke, han går glip

områder, blandt andet fik Frederik ho-

Vi har gennem hele perioden søgt efter

af noget ved at sidde der. Han spiser for

ved- og kropskontrol, blev renlig, kunne

et middel til at holde benene adskilt, det

eksempel morgenmad på den, og så må

føle sult og tørst og kunne holde varmen

kunne være medicinsk, træningsmæssigt

han endda se tv samtidig med.

i hele kroppen. Han lærte at krybe og

eller mekanisk. Vi oplevede, at han efter

kravle. Han øvede at gå, men de dumme

ridefysioterapien havde adskilte ben, og

Mærkbar forskel når ’hesten’ har fri

ben ville ikke være med. Spasticiteten

det holdt nogle timer, så vi ønskede, at

I juleferien var han ikke på Joba´en, og

trak lårene sammen, og han kunne ikke

han kunne ride hver dag. Nu har vi ikke

efter ferien sagde såvel hans fysio-

selv adskille dem. Sådanne ben er van-

lige en hest i baghaven, og den ville

terapeut som ridefysioterapeuten, at

skelige at gå med.

også kræve pleje og pasning, så derfor

de kunne mærke stor forskel, om han

Nu fem år efter træningen har

måtte vi finde en anden løsning. Det har

brugte Joba´en eller ikke. De ville begge

Frederik stadig de samme funktioner,

taget lang tid, men vi har fundet vores

på det kraftigste anbefale, at han bruger

men han er ikke i samme træningsform.

løsning.

den dagligt fremover.

Før trænede han mange timer dagligt,

Frederik rider nu hver dag to til tre

Dette er skrevet i håb om, at andre,

og i dag får han 45 minutters fysioterapi

gange af cirka 20 minutters varighed

der har samme problemer som Frederik,

+ 45 minutters ridefysioterapi om ugen.

på sin ’Joba’, som er en slags mekanisk

kan få glæde af en Joba. Jeg er pædagog

Det gør en forskel i en spastisk krop,

hestesaddel. Den står på værelset, og

og har i mange år arbejdet med spa-

ligesom det ville gøre ved en hvilken

den skal ikke fodres, og der skal ikke

stikere. Gennem årene har jeg oplevet

som helst anden krop, om man træner

gøres rent efter den. Når han kommer

rigtig mange med de samme problemer

få eller mange timer. I dag er Frederiks

af Joba´en, er hans ben helt almindelige.

og ville ønske, at jeg kendte til den mu-

ben blevet mere spastiske, udspændin-

Spasticiteten er brudt, han sidder godt,

lighed langt tidligere. ●

ger hjælper ikke, så det er vanskeligt at

og han har mere frie bevægelser i hele

få tøj på og gå-træning er helt umuligt.

kroppen og i armene. Han beder selv om

Han har gennem et par år fået botox-

at komme på den, da han også tydeligt

behandlinger cirka hver 4. måned, men

mærker forskellen. Ved tre gange daglig

det har desværre kun haft minimal

træning kan udspændingen holdes hele

effekt. Hvis han går på benene, gør det

dagen. Når han sidder på Joba´en, kan

FAKTA Du kan læse mere om Joba på hjemmesiden: www.lemco.dk

Spastikeren 3/2010

19


Formand og næstformand

sagde farvel De tre stærke kvinder: F.v. Bente Winther Olsen, Karen Nisbeth og Lone Møller.

Af Frands Havaleschka

Ved en velbesøgt reception i Spastikernes Hus den 22. april, sagde Spastikerforeningens landsformand, Flemming Bay-Jensen og næstformand, Bente Winther Olsen, farvel efter henholdsvis 12 og 14 år i den øverste ledelse. Mange gæster, husets venner, samarbejdspartnere og familie

Bente fik blomster af centerleder Poul Anthonsen.

På Cafébrugernes vegne var Nina Frydshou utrolig im-

var mødt frem, og talerækken var lang, da foreningen holdt

poneret over den store energi og engagement, som Bente

afskedsreception for formandskabet. Spastikerforeningens

Winther Olsen havde lagt i arbejdet som ’Cafémutter’. Det tak-

direktør Mogens Wiederholt indledte med at ridse periodens

kede hun for. Den nye landsformand, Lone Møller, benyttede

aktiviteter op, og takke de to for deres store indsats i årene

lejligheden til kort at præsentere sig selv og den måde, hun var

der er gået. På foreningens vegne overrakte han desuden af-

blevet involveret i foreningen på.

skedsgaver, som stod på deres ønskeliste: Ravsmykker til Bente og et gavekort til en TV-forhandler til Flemming. Bente Winther Olsen fulgte op med tak for talen og et

Mange tillidshverv Som afrunding takkede Flemming Bay-Jensen for de mange

stort velkommen til de to nye på posten, Lone Møller og Karen

gode stunder i Spastikerforeningen, som han første gang lærte

Nisbeth. Hans Skytte Pedersen, direktør for Elsass Fonden, be-

at kende i starten af 90’erne, da Spastikerforeningens lokal-

nyttede lejligheden til at sige farvel og tak til Flemming for de

afdeling drev en pølsevogn på Torvet i Esbjerg. Her var den

seks års samarbejde de havde haft. Peder Esben Bilde, der nu

velkendte bestilling: ’To ristede med det hele’ blevet til ’To

står i spidsen for Helene Elsass Center, ønskede held og lykke

rystede…’.

og glædede sig over, at det ser mere lovende ud end nogensinde for mennesker med CP.

20

Spastikeren 3/2010

Flemming Bay-Jensen, tidligere borgmester i Esbjerg, er efterhånden blevet 72 år. I tidens løb har han haft mange til-


Flemming Bay-Jensen lærte Spastikerforeningen at kende allerede i begyndelsen af 90’erne.

D

A

N

M

A

R

K

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Familien samlet. Fra venstre er det sønnen Peder Bay-Jensen, datteren Karin Bay-Jensen Jung, barnebarnet Frida (datter af Karin), fru Eva, Flemming, barnebarnet Storm (søn af Karin), sønnen Lars Reissmann og barnebarnet Viktor (søn af Lars).

Den nye lovgivning om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) gør, at du som borger med egen hjælpeordning nu frit kan vælge at overdrage arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed som HandicapHjælp Danmark. Vi tilbyder skræddersyede BPA-ydelser, som inkluderer:

lidshverv, bl.a. har han været formand for Dansk Politiforbund,

■ ■ ■ ■ ■ ■

Danske Elværkers Forening (nu Dansk Energi) og professionshøjskolen University College Vest. I de senere år har han gradvis trappet ned på aktiviteterne, og derfor var det naturligt, at han sagde stop i Spastikerforeningen, nu hvor hans 3-årige valgperiode udløb. - Det har været nogle fantastisk spændende år, hvor jeg har forsøgt at få handicappolitikken på dagsordenen, men der

Lønudbetaling til hjælpere Udfærdigelse af hjælperkontrakter Indbetaling til SKAT, ATP og Feriekonto Indberetning af syge-/barselsdagpenge Forsikring af hjælpere Råd og vejledning i forbindelse med opstart og drift

Du får tilknyttet en fast kontaktperson samt adgang til et IT system, som gør det nemt og hurtigt at oprette hjælpere, lave vagtplaner samt indberette timer til vores lønkontor.

er lang vej endnu før de handicappedes vilkår er acceptable, erkender Flemming Bay-Jensen, der dog ikke helt slipper området, idet han fortsat har plads i Sundhedsbrugerrådet i Region Syddanmark. ●

HandicapHjælp Danmark Stationsalléen 42, 1. sal 2730 Herlev Tlf: 88 88 71 71 www.hhdanmark.dk

Spastikeren 3/2010

21


Beretning og nøgletal Trods røde tal på bundlinjen var 2009 et godt år for Spastikerforeningen med mange spændende aktiviteter. Den fyldige beretning kan hentes på hjemmesiden: www.spastikerforeningen.dk Af Frands Havaleschka

Landsformand Flemming Bay-Jensen aflagde sin 12 og sidste beretning for hovedbestyrelsen, mens direktør Mogens Wiederholt og næstformand Bente Winther Olsen andægtigt lytter dertil.

Flemming Bay-Jensen havde forud for Spastikerforeningens

341.000 kr. bedre end sidste år. Trods underskuddet på driften

hovedbestyrelsesmøde den 27. april udsendt sin 12. og sidste

blev foreningens grundkapital styrket med ca. 400.000 kr.,

beretning, der var en meget omfattende gennemgang af

hvilket skyldes kursgevinster.

foreningens aktiviteter i 2009. Landsformanden kom i den 14 sider lange beretning ind på emner som blandt andet: Kom-

Hent beretningen på hjemmesiden

munal handicappolitik, boligområdet og specialeplanlægning,

For første gang er det nu muligt at hente beretningen på for-

Brugerstyret Personlig Assistance og vanskelighederne ved

eningens hjemmeside. Den fyldige beretning finder man i sin

opstarten af LOBPA, en gennemgang af Spastikerforeningens

fulde ordlyd på adressen: www.spastikerforeningen.dk – klik på

tilknyttede tilbud, CP-registret, kursusaktiviteter, telefonråd-

menuen ’Foreningen’ og derefter på undermenuen ’Beretning’.

givning, psykologens arbejdsmarkedsprojekt, informationsaktiviteter herunder udvikling af hjemmesiden, samarbejdet med

kontakten til medlemmerne og foreningens økonomi.

Spastikerforeningen NØGLETAL 2009

Mange udfordringer

INDTÆGTER (hele kroner)

Elsass Fonden, foreningens sommerhus på Samsø, fokus på handicap parkeringsproblemer, informatørkorpsets aktiviteter,

2009

2008

Samtidig kunne han overordnet konstatere, at der i den kommende tid venter mange spændende udfordringer. Blandt

1. Egne indtægter

andet udviklingsplanerne på Behandlingscentret Østerskoven

Medlemskontingent:

678.486

591.575

i Hobro og Jonstrupvang-Bebyggelsen i Værløse, flytningen til

Egenbetaling vedr. aktiviteter:

358.934

357.615

et nyt fælles domicil i Høje-Taastrup sammen med 15 andre

Leje/institutioner:

2.275.357

2.278.102

organisationer, usikkerheden om den danske spillelyst og der-

Annoncer/PR-artikler:

224.814

195.822

med støttemidlerne fra Tips-Lotto, afholdelsen af landsmødet

Renteindtægter:

3.008.633

2.681.159

på Egmont Højskolen og endelig arbejdet med at få udviklet

I alt

6.546.224 6.104.273

CP-registret til en offentlig anerkendt kvalitets-database og Spastikerforeningens fremtidige opbygning og struktur. Beretningen var vanen tro genstand for en frugtbar debat

2. Tilskud og støtte Tilskud, bidrag og støtte:

659.557

962.920

i hovedbestyrelsen, der endte med at godkende såvel beret-

Fra Socialstyrelsen:

267.000

283.000

ning som regnskab. Sidstnævnte udviste et driftsunderskud på

Andel af Tips/Lotto:

1.392.855

1.583.306

1.166.029 kr. hvilket var en smule mindre end budgetteret og

I alt

2.319.412 2.829.226

22

Spastikeren 3/2010


3. Arv m.m.

Modtaget arv:

0

Prioritetsydelser/institutioner:

1.499.215 1.509.461

13.365

Ekstraordinære udgifter:

172.419

I alt

2.894.332 3.275.215

Andre indtægter:

51.217

82.749

I alt

51.217

96.114

623.761

7. Oplysning og information

Indtægter i alt:

UDGIFTER (hele kroner)

8.916.853 2009

9.029.613 2008

4. Aktiviteter i kredsene

Blad, info og oplysning:

1.594.074 1.487.682

Kontingenter:

22.461

I alt

1.616.535 1.504.182

16.500

8. Ledelse og administration

Tilskud til kredsforeningerne:

587.796

575.909

HB, FU, udvalg og landsmøde (*):551.035

Klubber:

297.244

294.581

Administration:

2.848.505 2.771.910

Ungdomsafdelingen:

88.934

68.437

I alt

3.399.540 3.658.139

Vedligeholdelsestræning:

42.355

36.853

Støtte til projekter:

127.300

161.450

I alt

1.143.629 1.137.230

886.229

Udgifter i alt:

10.082.882 10.537.203

Samlet resultat:

-1.166.029 -1.507.590 (*) Der holdes kun landsmøde i de lige år.

5. Kurser, ferieophold m.v.

Kurser:

800.832

Indtægter

757.562

Sommerhus, Samsø:

303.248

Spastikernes Hus (drift):

- 75.234 134.288

I alt

1.028.846 962.437

Udgifter

3.

70.587

4.

2.

5.

8.

6. Forskning, rådgivning og institutioner

Forskning, CP-Center og Register: 696.946

612.919

Socialrådgivning:

529.074

525.752

1.

7.

Spastikeren 3/2010

6.

23


Vognmand

Anders H. Ravn Stubbekøbingvej 42 4840 NØRRE ALSLEV

20 32 31 80

24

Spastikeren 3/2010


Temadag for forældre

om Cerebral Parese (CP)

Hvornår:

bil. Faderens navn, adresse, postnr., by,

Tirsdag den 28. sept. 2010 kl. 10-16.

e-mail, telefon, mobil. Desuden angives alderen på barnet med CP.

Hvor: Helene Elsass Center, Holmegårdsvej 28,

Oplysningerne mailes til:

2920 Charlottenlund.

krr@elsasscenter.dk – skriv i emnefeltet: ”Temadag 28.september”.

Pris:

Tilmeldingen foregår med udgangs-

100 kr. pr. person.

punkt i ’først-til-mølle-princippet’. Såfremt der er flere interesserede, end der

Helene Elsass Center afholder en særlig

Fortæring:

er pladser, vil en ny temadag evt. blive

temadag for forældre til børn med CP i

Frokost samt kaffe og te er inkluderet i

planlagt. Tilmeldingen er først endelig,

alderen 0-7 år. Det sker onsdag den 28.

prisen.

når den er bekræftet af centret, og ind-

september fra kl. 10.00. Temadagen vil

betaling efterfølgende er foretaget.

bl.a. omfatte oplæg om følgende emner:

Tilmeldingsfrist:

• Nyeste viden: Hvad er CP og hvad

Mandag den 16. august 2010.

skyldes det?

Betaling: Når tilmelding bekræftes af centret, ori-

Tilmelding:

enteres samtidigt nærmere om betalin-

Bindende tilmelding foretages ved at

gen. Læs mere på hjemmesiden:

bud til børn og voksne med CP og

oplyse om følgende: Moderens navn,

www.elsasscenter.dk ●

deres familier

adresse, postnr., by, e-mail, telefon, mo-

• Brain Food – CP og ernæring • Helene Elsass Center – et til

Mindeord om Grethe Herbst Skrevet af Anne Engel på vegne af tidligere kolleger

Efter længere tids tapper kamp mod

Karen Bysted og senere som overfysio-

visioner på børnenes vegne. Hun vid-

alvorlig sygdom sov Grethe Herbst

terapeut.

ste, at et hvert barn, uanset handicap-

stille ind den 29. marts 2010. Grethe blev 69 år.

Da klinikken blev delt i Børneneu-

grad, havde udviklingspotentiale, og

rologiskbehandlingsklinik og Center-

det var op til fysioterapeuten at finde

børnehaven Borgervænget, fortsatte

vejen. Grethe så altid muligheder frem

Teilmans kursus i 1963. Efter at have

hun som overfysioterapeut i Center-

for begrænsninger.

arbejdet på Bispebjerg Hospital i et år,

børnehaven, indtil hun gik på efterløn

tog hun til USA, hvor hun i Philadelphia

i 2004.

Grethe blev fysioterapeut fra

stiftede bekendtskab med børnefy-

Grethe var i mange år medlem af

Ved sin indfølingsevne gav hun børnene tryghed, og ved sin målrettede indsats fik hun dem til at samarbej-

sioterapien, der siden kom til at fylde

Spastikerforeningens hovedbestyrelse,

de og erobre nye færdigheder. Grethe

hendes arbejdsliv.

ligesom hun var medlem af Læge- og

knyttede mange venskaber med bør-

Specialistrådet.

nene og deres familier. Venskaber, der

Efter hjemkomsten kom hun til Geelsgårdskolen, hvor hun arbejdede

Det var et privilegium at arbejde

i fem år. Det var en tid, hun altid om-

sammen med Grethe. Hun delte med

talte med glæde, og som bekræftede

glæde ud af sin enorme viden, erhver-

fuldt ud at nyde at være bedstemor,

hende i, at det var børnene, hendes

vet dels ved sit arbejde med børnene,

og når man så hende sammen med

hjerte bankede for. I 1970 blev Grethe,

dels på kurser i ind- og udland og ved

Angelina, Jamie og datteren Bitten, var

grundet sin dygtighed, opfordret til

flittig læsning af faglitteratur. Hun var

man ikke i tvivl om, at det var den helt

at søge ansættelse på Klinikken for

en ildsjæl, der aldrig blev træt af at

rigtige beslutning. Grethe vil blive sav-

Cerebral Parese og Børneneurologi,

stille spørgsmål og søge svar for at

net af mange og husket med glæde.

først som afdelingsfysioterapeut under

højne det faglige niveau. Grethe havde

bestod selv efter børnene blev voksne. Grethe valgte at gå på efterløn for

Spastikeren 3/2010

25


’ 0 7erne

Bemærkelsesværdig gave til foreningen - Spastikerforeningens historie i 70’erne

Af Benjamin Steengaard Rasmussen

70’erne i foreningens historie blev ind-

og de første internationale olympi-

ledt med en bemærkelsesværdig gave.

ske lege for spastikere blev afholdt i

Den unge gårdejer Knud Gravsholt

London i juli 1974. Året inden kunne

skænkede i april 1970 sin landejen-

foreningens medlemskartotek vise

dom ”Øster slyk” til foreningen.

5019 medlemmer.

Den venlige tanke bag gaven var, at den skulle bruges til feriekoloni,

Oliekrise

men da den ikke var velegnet til det

Mens Danmark var ramt af oliekrise,

formål, blev den solgt, og i stedet

var antallet af kredse i 1974 kom-

investerede foreningen i to grunde på

met op på 16, og René Liisberg fra

Langeland.

Roskilde fik medlemsnummer 10.000

Grundene blev brugt til at opføre

omkring 5.000 medlemmer, så lige så

som blev indviet i juni 1971. Samme

mange havde altså tidligere forladt

år kunne foreningen tælle 13 kredse

foreningen. På repræsentantskabs-

landet over, og et stort behov for råd

mødet i september 1974 blev det for

og vejledning på det sociale område

første gang foreslået at foreningen

betød, at socialrådgiverstaben blev

skal have to næstformænd, det blev

udvidet, så der var tre socialrådgivere

dog nedstemt – denne gang.

fordelt på de store landsdele. 1971 var også året, hvor der blev

26

Spastikeren 3/2010

– dog var der på det tidspunkt kun

to sommerhuse ”Sol” og ”Sommer”,

I slutningen af 74 blev det første spadestik taget i Værløse nord

sendt seks deltagere til den første

for København, og et års tid efter

Europæiske Olympiade for spastikere,

står Jonstrupvang-Bebyggelsen klar.


’ 70’ erne Jonstrupvang blev indviet i 1976, hvor protektor Prinsesse Benedikte deltager. I 1975 har foreningen 25 års fød-

og specialistrådet siden 1959. Samme år bliver der indført edb i foreningens administration, det ændrer

selsdag, og samme år indbringer salg

dog ikke på, at foreningens lokaler på

af to millioner blomsterhilsner 270.000

Vangehusvej er nedslidte, så året efter

bliver det nordiske samarbejde udbygget

kroner.

- i 1978 - flytter foreningen til Vanløse

med et ungdomsseminar, og samme år

i København. Her kan administrationen

får foreningen for første gang to næst-

tælle 4550 medlemmer i kartoteket.

formænd.

Stampe takkede af Et par år efter takker landsformand Erik

I 1978 bliver reglerne ændret, så

Læs mere om Spastikerforeningens

Stampe af efter 17 år i spidsen for for-

hver kreds får et medlem i hovedbe-

historie i næste nummer af Spastikeren,

eningen. Ny formand bliver professor dr.

styrelsen, og derudover vælges der 12

hvor du kan se, hvilken kendt person,

med. Johannes Melchior, der har siddet i

medlemmer udenom kredsene.

der gik forrest og blev ”stjerne for spa-

hovedbestyrelsen siden 1972 og i læge-

I slutningen af årtiet – i 1979 –

stikere” i begyndelsen af 80’erne. ●

Spastikeren 3/2010

27


LADEFOGED Tømrer & Snedker Nr. Bjertvej 181 6000 Kolding info@ladefoged-tomrer.dk

28

Spastikeren 3/2010


DEBAT Alle skal have

ret til omsorg

Læserindlæg skrevet af Tanja & Jan Pedersen og Sara & Claus Johansen

Vi er en gruppe forældre til både mentalt og fysisk handicap-

helt specielle måde, som alle der normalt passer barnet jo har

pede børn, der har valgt at kæmpe en kamp for bedre vilkår

lært.

for vores børn og familier. Vi er alle blevet nødt til, af for-

Nogle vil reagere udadvendt, blive voldelige, bide, rive,

skellige personlige grunde, at lade vores handicappede børn

skrige og derved forværre, det de faktisk er indlagt med. Andre

flytte på døgninstitution. Derfor står vi nu i den situation, når

vil trække sig helt tilbage, gå ind i sig selv og bare ligne en, der

vores dejlige børn bliver syge og må indlægges, eller de skal

sover. Men uanset hvad, så skader det dem og en tillid, der

til undersøgelser i sundhedssystemet, at vi skal bruge ferie på

måske er brugt år på at bygge op, smuldrer totalt.

dette eller trækkes i løn. Dette skal almindelige familier også, men vores børn kan være indlagt en gang om måneden i flere

Citat fra Politikens håndbog - ”Bogen om barnet” af

dage eller mere, derfor mener vi, at vi bør være berettiget til at

Vibeke Manniche:

modtage tabt arbejdsfortjeneste for at kunne pleje vores syge

Hvis ingen af barnets forældre har mulighed for at være hos barnet, bør man forsøge at få andre kendte og nære personer til at være hos barnet mest muligt f.eks. bedsteforældre. Det har stor betydning for barnets tryghed og velbefindende, at det har en kendt og elsket person i nærheden. Man kan ikke undgå, at enkelte oplevelser vil være ubehagelige for barnet, og da er en kærlig favn den bedste trøst.

børn, imens de er indlagt. Vi har ikke ret til barnets første sygedag, omsorgsdage mv. når barnet er flyttet hjemmefra. Hvilket måske lyder rimeligt, da institutionen jo skal passe barnet 24 timer i døgnet, men sådan er realiteterne ikke ved indlæggelse. Besparelser har gjort, at de fleste institutioner er nødsaget til at følge regelsættet i serviceloven, som betyder, at de kører med ved indlæggelse, giver sygepersonalet besked om,

Hus forbi

hvad der er galt, hvilke behov barnet har, medicinering osv. og

Men det gælder så bare ikke for døgnanbragte børn!

så skal de køre igen! Derfra er det så sygehuset, der skal passe og pleje det handicappede barn. De sygeplejersker og læger, der skal passe vores børn,

Samtidig står det i stærk kontrast til det sygehusvæsen, man som forældre møder, når man, inden barnet flytter, er indlagt. Her kan man dårligt få lov at gå i kantinen og spise, for

har ikke en chance for at forstå børnene og derfor heller ikke

hvem skal så passe barnet imens? ”Det har vi ikke ressourcer

for at hjælpe dem, uden at vi er der til at ”tolke” vores børns

til”, lyder det fra personalet.

signaler. Vi taler her om børn, der på udviklingstrin ligger fra 3-10 måneder uden sprog.

Selv lægerne melder ofte ”hus forbi” og spørger os som forældre, hvad vi tror, der er galt med barnet, for vi kender det jo bedst. Hvordan skal man som forældre kunne forsvare,

Tror på sin mavefornemmelse

at ens barn så skal ligge alene under indlæggelse, efter det er

Som forælder til et handicappet barn lærer man at læse selv

flyttet?

de helt bittesmå signaler barnet sender. Man lærer sit barns

Det skal være muligt for institutionen og forældrene i sam-

helt unikke kommunikation, som jo ofte er helt uden sprog, til

råd, at dække barnet ind ved indlæggelse. De fleste forældre vil

tider helt uden lyd, ja nogle gange bare et blink med øjet. Man

hjertens gerne være der for deres børn, men vi må også indse,

lærer, at barnets farve, lugt, lyd, oplevelser dagen før, anderle-

at der er begrænsninger, når børnene er så ofte indlagt, som

des vip med øjnene, ændringer i spasticitet, alt sammen har en

vores desværre er. Men et samarbejde der gør, at forældre og

mening, og man tør bruge det. Man lærer at tro på sin mave-

institution sammen kan give barnet en tryg indlæggelse, uden

fornemmelse, når man føler, der er noget galt.

at en familie skal lide store økonomiske tab kan da ikke være et

Uden sine forældre, eller andre kendte omsorgspersoner omkring sig, vil ethvert barn blive skræmt og utrygt. For dem er

urimeligt krav. Så kan man spørge, hvorfor vi ikke har beholdt børnene

alt det de finder tryghed i revet fra dem. Ingen kendte stem-

hjemme således, at vi er berettiget til tabt arbejdsfortjeneste?

mer. Lydene og lugtene er anderledes, og når man kalder, er

Men for nogle forældre er byrden med tiden for stor. Mange

der ingen, der forstår, om det her er et nødråb eller forsøg

år uden ordentlig søvn, venner der har været på standby, da

på at fortælle, at man har ondt, er sulten, er kvalm eller bare

barnet ikke har tålt alt det sociale, ægtepar der har brugt alt

trænger til, at der kommer en og klemmer hånden på den der

for meget tid hver for sig, da der jo skulle være en hos barnet,

Spastikeren 3/2010

29

>>


DEBAT som ikke kunne klare, at komme udenfor pga. larm, luft osv.

Der er mange gode døgninstitutioner i Danmark og med

eller søskende, der bliver påvirket af, at der altid er gråd og

personale, der gør det så super godt. Men det er jo ens aller-

sygdom og en uvished om, hvornår mor og far igen skal på

kæreste - vores eget kød og blod. Vi skal turde stole på, at de

sygehuset med bror eller søster og andre må passe den der er

kan lære alt det, vi selv har brugt år på, for at hverdagen for det

tilbage - det tærer hårdt på hele familiens ressourcer.

enkelte barn fungerer så godt som muligt. Som forældre kan man nærme sig at almindeligt liv, med arbejde, venner, glade

Det er i ferierne man kan gøre noget

søskende, der kan have legekammerater med hjem og samtidig

Vi kan vælge at bruge ferie til at dække sygdom og sygehusbe-

få overskud til at nyde, at være sammen med sit handicappede

søg, men når antallet af disse for nogen løber op i flere måne-

barn. Og barnet får hele tiden personer omkring sig, der kun

der, så bliver det svært. Desuden syntes vi heller ikke, at man

vil hjælpe og give kærlighed og som samtidig har overskuddet,

som velfærdssamfund kan tillade sig, at en i forvejen presset

uanset om barnet er sygt.

familie ikke kan holde ferie. Det er blandt andet i ferierne, at vi

I bund og grund gælder det jo om at varetage barnets

har mulighed for at tilgodese vores raske børn, som i hverdagen

tarv, og det gør man bestemt ikke i Danmark, som det er i dag.

må leve med en anderledes familieform, som kan kræve stor

Og det på trods af, at man har underskrevet FN´s handicap-

selvstændighed, tålmodighed og overbærenhed af søskende.

konvention, hvor der udtrykkeligt står, at alle beslutninger skal

Ligeledes er det også i ferierne man kan gøre noget ekstra for

varetage barnets tarv.

det anbragte barn – da de fleste institutioner ikke har økonomi-

Ville I lade jeres børn ligge alene på sygehuset? Nej vel. Så

ske ressourcer til andet end den daglige rutine.

hjælp os, så vores børn heller ikke skal. ●

til Kreta med Rejsefonden Dejlig tur

En frisk rejsehilsen fra Lilian og Verner, der ønsker de næste rejsehold en rigtig god tur.

To nye rejsehold tager snart af sted til

Vi boede på Hotel Christina i nær-

dage gik alt for hurtigt. Pludselig var vi

Kreta sammen med Rejsefonden for

heden af Chania. Det var i sig selv en

på vej til lufthavnen for at vende næsten

Voksne Spastikere. Vi var med sidste

stor oplevelse. Programmet bød på

hjemad. Og det kostede en pakke Kle-

år og vil gerne give deltagerne et par

mange dejlige udflugter, og vi var også

enex, for vi ville bare ikke hjem.

rosende ord med på vejen.

ude i byen og spise.

Vi bor i Vojens i Sønderjylland og

Sejltur, jeeptur i bjergene, irsk

Alle med handicap havde en hjælper på turen, og der var to rejseledere

vores forventninger til at møde de andre

aften på hotellet, hyggelige stunder på

til at styre det hele. Tak til alle for en

deltagere og hjælpere var store. Tænk

tavernaen, var nogle af de andre sjove

fantastisk oplevelse. Og rigtig god tur til

at vi var så heldige, at der var personer,

ting, vi foretog os. Nogle syntes, det var

de næste hold.

som frivilligt vil bruge deres ferie for

for struktureret, men man skal huske på,

vores skyld. For uden deres hjælp ville

at hjælperne er frivillige og har ansvaret

Verner Hansen og Lilian Laursen

det ikke være muligt for os at komme af

for, at vi alle kommer hjem i god behold.

Elmegade 12, st.a.

sted.

30

Alt sjovt får en ende, og de 14

Spastikeren 3/2010

6500 Vojens


DEBAT

Kommentar:

Folkeskole eller specialskole? Af Birgit Rasmussen, socialrådgiver, kredsformand for Fynskredsen

Ligesom direktør Mogens Wiederholt

Birgit Rasmussen

Den specialskole, jeg gik på, var

mener jeg, at det er uanstændigt, at

meget fokuseret på at behandle handi-

så mange handicappede børn forlader

cappede. Eleverne blev ustandseligt he-

skolen uden at aflægge en afsluttende

vet ud fra undervisningen. Enten skulle

prøve. Da jeg både har gået på special-

vi til fysioterapi, ergoterapi, svømning,

skole og i folkeskolen, ganske vist for

ridning, speciallæge, bandagist, tand-

mange år siden, vil jeg give et bud på,

læge eller lignende. Alt sammen foregik

hvorfor så mange elever fra specialskoler

i skoletiden. Det er klart, at man mister

og specialklasser ikke får mulighed for at

en stor del af undervisningen, når man

tage en afsluttende prøve, der kan give

hele tiden skal afbrydes. Dertil kommer,

dem en adgangsbillet til det ordinære

at vi aldrig fik lektier for. Holdningen var

uddannelsessystem.

øjensynligt, at vi jo alligevel skulle have >>

førtidspension, når vi kunne få det.

Spastikeren 3/2010

31


Jeg hører ofte, at forældre til handicappede børn er tilbageholdende med at sende børnene i normalklasse af frygt for, at de skal blive mobbet. Al den tid, jeg har gået i normalklasse, har der aldrig været et ondt ord mellem mig og mine kammerater

en højere uddannelse og senere få job,

cykel midt i skolegården. Det varede ikke

har betydet uendelig meget mere for

længe før alle skolens 1100 elever stod

mig, end hvis jeg evt. måske var blevet i

i en tyk kreds rundt om mig. Jeg husker

stand til at gå nogle få meter alene.

det tydeligt. Men det var i virkeligheden vældig godt. Så fik de lejlighed til at se

Man må bruge hovedet

mig, stille spørgsmål til mig og få deres

Jo større ens fysiske handicap er, i jo hø-

naturlige nysgerrighed stillet.

jere grad må man bygge på det faglige niveau. For hvis man ikke er i stand til at

Saglig oplysning fremmer forståelsen

bruge sine lemmer normalt i en arbejds-

Nogen mener måske, at tiderne er for-

situation, må man satse på et område,

andret fra dengang, og børn er mere

hvor man bruger sin faglige kunnen og

ubarmhjertige nu. Men hvis de får saglig

sit intellekt.

oplysning om handicappets art, har de

En anden ikke uvæsentlig gevinst

fleste børn forståelse. Da vores datter

ved at gå i normalklasse, hvor vi var 32

gik i skole, var der heller ingen proble-

elever uden støttepædagog, støttelærer

mer. Jeg kom ofte på skolen både til

eller praktisk hjælper, var, at jeg fik lært

undervisningen, til forældremøder og

at klare mig på egne præmisser. Og jeg

andre arrangementer. Ligesom hendes

fik et normalt forhold til mine kam-

kammerater kom hjem til os. Men det er

merater, uden at jeg blev stemplet som

ikke kun forældrene, der er ængstelige.

mere afvigende, end jeg var. Der var

Det er i høj grad også psykologer og

Ringe fagligt udbytte

selvfølgelig nogle ting, jeg måtte bede

dem, der skal rådgive om, hvor børnene

Man fokuserede mere på elevernes

mine kammerater om hjælp til, men det

skal gå i skole. En specialskole eller

fysiske optræning end på deres faglige

faglige havde jeg check på. Og det gav

klasse er udmærket for de elever, der

standpunkt. For mit vedkommende blev

mig en stor tilfredsstillelse.

af intellektuelle grunde ikke kan klare

mit fysiske handicap ikke bedre trods de

Jeg hører ofte, at forældre til

at gå i normalklasse. Men det er meget

mange terapier. Men hvad der var lige

handicappede børn er tilbageholdende

ødelæggende for selvrespekten hos de

så slemt, eller endog meget værre, var,

med at sende børnene i normalklasse

børn, der godt kan klare en normal-

at mit faglige udbytte af undervisningen

af frygt for, at de skal blive mobbet. Al

klasse evt. med hjælp. Det er jo sådan,

kunne ligge på et meget lille sted.

den tid, jeg har gået i normalklasse,

at man spejler sig i og agerer efter dem,

har der aldrig været et ondt ord mellem

man er sammen med og jo højere ens

mine ringe skolekundskaber, de kunne

mig og mine kammerater. Den første

selvrespekt er, jo flere udfordringer tør

sammenligne med min tvillingebrors

skoledag ankom jeg på min trehjulede

man tage op. ●

Gudskelov opdagede mine forældre

niveau. Efter et år på specialskolen, fik mine forældre trumfet igennem, at jeg kom til at gå på samme skole som min bror, dog en klasse under på grund af min manglende undervisning på specialskolen. Nogle vil så spørge, hvad så med terapien? Jeg fik ikke nogen terapi, i hvert fald ikke i skoletiden. Min mor lavede nogle øvelser med mig, og min far opsatte en 10 meter lang gangbarre af nogle vandrør i haven. Det var obligatorisk, at jeg skulle gå 100 meter i den hver dag efter skoletid. Har jeg så manglet terapien senere? Nej, jeg tror ikke på, at terapien ville have kunnet forbedre mit handicap væsentligt. Men jeg føler mig overbevist om, at det, at jeg har fået mulighed for at tilegne mig nogle gode skolekundskaber, som gjorde mig i stand til at tage

32

Spastikeren 3/2010

BANEBRYDEREN Birgit Rasmussen har skrevet en selvbiografi, der har titlen ”Banebryderen”, hvor hun blandt andet beskriver sit år på specialskolen og de gode år i folkeskolen. Bogen kan købes for kr. 100,- + 20,-kr. i forsendelse enten hos Spastikerforeningen eller hos Birgit Rasmussen selv – e-mail: birgit.r@mail.dk


Sponsoreret

Spastikeren 3/2010

33


Af Jens Tamborg

Sagsbehandling kan tage meget lang tid

Grænser for alt

For at illustrere ovenstående vil jeg fortælle om en af de sager,

Denne nyhed fra Beskæftigelsesministeriet har jeg valgt at

jeg har arbejdet med i en længere periode. I den konkrete sag

klippe, da den viser, at der er grænser for privatiseringen. Jeg

handler det om udskiftning af bil, hvor der var ydet støtte efter

mener, den er vigtig at videregive, og nyheden kan tale for sig

Servicelovens § 114.

selv. Nyheden blev bragt den 5. maj 2010.

Vores medlem søgte i 2006 om erhvervelse af kørekort i

Her var beskæftigelsesminister Inger Støjberg kaldt i

sin hjemkommune (A). Den daværende bil, hvortil der var ydet

samråd i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg for at svare på

støtte, blev kørt af hendes daværende mand.

en række spørgsmål om kommunernes brug af andre aktører i

Kørekortet blev erhvervet februar 2009, og pr. 1. juni 2008 var vores medlem flyttet til en anden kommune (B).

sygedagpengesager. Baggrunden for samrådet var, at Ankestyrelsen har truffet

Under gennemgang af sagen fik jeg oplyst, at køreundervis-

afgørelse i otte sager fra tre kommuner og vurderet, at anden

ningen havde fundet sted på PTU i København. Vores medlem

aktør i strid med loven havde truffet afgørelse om retten til

havde fået dækket transportudgifter til og fra PTU af sin første

sygedagpenge. På dagens samråd slog beskæftigelsesmini-

kommune, men efter flytning var der givet afslag fra den nye

ster Inger Støjberg fast, at det alene er kommunen, der kan

kommune.

beslutte, om folk har ret til dagpenge:

Stor var glæden over det nye kørekort som vores medlem

- Jeg vil gerne slå fast, at andre aktører ikke kan træffe

jo fik i februar 2009. Vores medlem havde stadig den han-

afgørelse om retten til sygedagpenge. Det har de aldrig no-

dicapbil, der var bevilget i år 2000, men denne kunne hun

gensinde måttet gøre. Skal sygedagpenge stoppes, så er det

desværre ikke køre. Problemet var, at hun aldrig havde benyttet

kommunen - og kun kommunen - der kan træffe afgørelse. Her

denne bil, som jo blev ført af hendes tidligere mand. Det næste

er lovgivningen på området meget klar.

problem var, at vores medlem kun kunne køre en bil med hånd-

- Med principafgørelserne fra Ankestyrelsen er der udstuk-

betjent speeder og bremse samt automatgear (krav, anført i

ket en klar praksis for, hvordan kommunerne skal administrere

vores medlems kørekort).

lovgivningen. En praksis, som kommunerne er juridisk forpligtet

På grund af bilens alder (år 2000) kunne der desværre ikke bevilges særlig indretning i den.

til at følge. Derfor har jeg også en klar forventning om, at kommunerne retter ind og følger den praksis, der er udstukket fra Ankestyrelsen.

Kommuner diskuterer

Ministeren oplyste desuden på samrådet, at kommunerne

Efter vores medlem fik kørekort i februar 2009 var der stor dis-

selvfølgelig skal træffe nye afgørelser i sagerne. Og i de sager,

kussion mellem A og B kommune om, hvorvidt der var rejst an-

hvor kommunen ændrer en afgørelse, hvor en anden aktør

søgning om udskiftning af bil med støtte. Diskussionen endte

har stoppet sygedagpengene, vil den pågældende borger få

med, at det var kommune B, der skulle rejse ansøgningen. De

sygedagpenge i den periode, hvor de har ret til det. Altså også

valgte så helt at starte med en ny ansøgning om udskiftning af

med tilbagevirkende kraft

bil, og vores medlem fik oplyst, at det jo slet ikke var sikkert,

i nogle tilfælde. Endelig

hun tilhørte personkredsen, da hun jo havde skiftet adresse.

fortalte ministeren, at

Fra Spastikerforeningen sendte vi en anmodning om frem-

kommunerne stadig kan

skyndelse af ansøgning om støtte til bil, og sagen blev da også

anvende vikarer, så længe

fremskyndet. I januar 2010 var vores medlem kommet så langt,

de indgår i kommunens

at hun var henvist til et Hjælpemiddelinstitut for at prøve flere

medarbejderstab på fuld-

bilmodeller.

stændig samme vilkår som

I april måned 2010 bevilgede kommune B vores medlem

de øvrige ansatte. ●

fire køretimer, da hun jo i mellemtiden havde glemt noget af det, hun havde lært, da hun tog kørekortet i februar 2009. De sidste forlydender er, at bilen nu er bestilt fra kommunen. Vores medlem vil derfor snart kunne sætte sig i sin nye bil – og bruge de bevilgede fire køretimer – så hun endelig kan

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg fastslår, at andre aktører ikke kan træffe afgørelse om retten til sygedagpenge. Foto: Les Kaner.

få glæde af selv at komme ud fra sin bopæl. ●

Relevante SM afgørelser 65-10 – vedrørende merudgifter - vejledningsforpligtigelse ansøgningstidspunkt

34

Spastikeren 3/2010


Resume:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 941 af 1.

Faderen til en førtidspensionist med infantil autisme og uden

oktober 2009 - § 112, stk.1, § 113, stk. 1, § 113, stk. 3 og §

sprog søgte på sønnens vegne om dækning af merudgifter.

113, stk. 4

Oplysninger om konkrete udgifter, fremført på et handlemøde med repræsentanter fra den kommunale forvaltning flere år

Bekendtgørelse:

tidligere, burde have givet kommunen anledning til at vejlede

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 987 af 6. august 2007

om mulighederne for eventuelt at få støtte efter reglerne i

om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter

serviceloven om merudgifter. Ansøger skulle stilles, som havde

serviceloven § 1, § 4, stk. 4 og § 19, stk. 2

han ansøgt på dette tidspunkt. Resumé: Afgørelse:

En anmodning fra en borger om udskiftning af styregreb på

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i NN's sag om bevilling af

el-køretøj, bevilget som hjælpemiddel, kunne ikke begrunde en

merudgifter. Resultatet er:

udskiftning af el-scooteren og en ny bevilling af en el-scooter

• NN skal stilles, som om han den 1. april 2005 havde ansøgt om dækning af merudgifter efter serviceloven. Det betyder, at kommunen skal træffe afgørelse om, hvilke

som et forbrugsgode. Ankestyrelsen lagde vægt på, at borgeren havde behov for et nyt styregreb, men at der ikke var behov for en udskift-

merudgifter, der eventuelt vil kunne dækkes for perioden 1.

ning af el-scooteren. El-scooteren dækkede i øvrigt borgerens

april 2005 til 31. oktober 2006.

behov. ●

Principafgørelse om boligindretning i forældrenes bolig Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 - § 116

Telefonrådgivning I Spastikerforeningens

Resumé:

telefonrådgivning kan

En hjerneskadet ung mand var berettiget til boligindretning i

du komme i kontakt

forældrenes hus, da dette fortsat kunne betragtes som hans

med socialrådgiver Jens

hjem. Han opholdt sig hos sine forældre i alle weekender og

Tamborg og psykolog

ferier.

Klaus Christensen, tirsdag kl. 15.00-18.00 og

Ankestyrelsen lagde vægt på, at han havde en stor tilknytning til sin familie, og at han på grund af sin sygdom fortsat

torsdag kl. 9.00-12.00.

havde et stort behov for at have sine forældres bolig som sit

Telefonnummeret er 38

hjem, samt at han ikke havde anden permanent bolig, som han

88 45 95. Er du kørt

kunne kalde sit hjem.

fast i systemet, i tvivl om noget eller ønsker

Det forhold, at han opholdt sig i et midlertidigt botilbud

et godt råd, så ring til

efter serviceloven, var ikke i sig selv til hinder for, at der kunne ydes hjælp til boligindretning i forældrenes bolig. Det forhold, at han var visiteret til et varigt botilbud efter serviceloven, som

Klaus Christensen, psykolog

telefonrådgivningen.

ikke var konkret, og hvortil han endnu ikke var flyttet, var heller ikke til hinder for, at der kunne ydes hjælp til boligindretning i

Fotos: Helle Moos

hans nuværende hjem. Vær opmærksom på, at den unge mand p.t. bor i midlertidigt botilbud, samt at han kommer hjem hver weekend samt i ferier. El-scooter Og til sidst igen noget om el-scooter, bevilget som hjælpemiddel – disse kan repareres uden de ændrer status til forbrugsgode!

Jens Tamborg, socialrådgiver

Principafgørelse om hjælpemiddel - tilretning - el-scooter

Spastikeren 3/2010

35


www.egmont-hs.dk

RESPEKT – udvikler hele mennesker!

DANMARKS MEST RUMMELIGE HØJSKOLE Solidaritet · Myndighed · Værdighed

36

Spastikeren 3/2010


Årets Rehab-messe - i tekst og billeder Danmarks største udstillingsvindue med hjælpemidler, Health & Rehab i Bella Center, havde i løbet af de tre udstillingsdage i starten af maj besøg af Tilgængelighedspolitiet, som var rundt på messen for at tjekke tilgængeligheden på en række forskellige hjælpemidler. Den selvbestaltede ’politienhed’ består af elever fra Egmont Højskolen i Hou, der rejser landet rundt og med humoristisk sans og iklædt kasketter, knipler og en bødeblok, prøver at sætte fokus på bl.a. fysiske adgangsforhold og hjælpemidlers kvalitet. Bl.a. tjekkede de for nylig byrummet i Århus for afgangsforhold. - Hele idéen med Tilgængelighedspolitiet er at synliggøre de mange tilgængelighedsudfordringer, personer med handicap møder i dagligdagen og

Ud over et par hundrede stande med nye hjælpemidler af enhver art, var der også mange aktiviteter på de forskellige opvisningsarealer. Bl.a. boccia og dans. Fotos: Benjamin Steengaard Rasmussen.

derved skabe endnu bedre hjælpemidler og adgangsforhold med direkte involvering af brugerne, fortæller Bertil Sidenius, der er lærer på Egmont Højskolen og manden bag idéen. Udstillingen blev sammenlagt besøgt af 7954 gæster. En af dem var socialminister Benedikte Kiær, som fik et indblik i den seneste udvikling indenfor velfærdsteknologi - herunder robotteknologi. Det er en industri, som forventes at blive et milliard-marked for danske virksomheder inden for hjælpemiddelindustrien, som skal overtage en række rutineopgaver i ældreplejen. Socialministeren blev også præsenteret for de seneste nyheder indenfor hjælpemidler, der deltog i prisen om at blive ’Årets Nyhed’. I år blev vinderen virksomheden Ropox A/S med deres Mississipi svingbar vask, som kan svinges ind til brugeren ved toiletbesøg, så vedkommende ikke behøver at flytte sig over i kørestolen og køre hen til vasken. ●

Den svingbare vask fra Ropox A/S blev kåret som årets nyhed.

Spastikeren 3/2010

37


Stærk musiklørdag i Tappernøje Intet er umuligt for den, der har billet til Tappernøje Musikfestival. Køb dem i Spastikerforeningen og få stor rabat. Af Frands Havaleschka

Er du til jazz eller rock – eller begge

mentet, inklusiv frokost, for blot 200,-

den 18. august kl. 19 i Snesere Kirke

dele, så har du alle tiders mulighed for

kr. pr. person (normalpris 292,- med

med New Or’ Nielsens Hot Five og Co-

at få lysten styret på Tappernøje Mu-

gebyr).

penhagen Blues Brothers på stor scene,

sikFestival, der i år finder sted i dagene

Ønsker du billet til aftenens rock-

fredag den 20. august. Adressen på

20.-21. august. Spastikerforeningen har

arrangement, så er billetprisen ligeledes

festivalen er: Tappernøje Musikfestival,

takket være en god forhandling med

200,- kr. pr. person. Her er normalprisen

Teglværksvej 2, 4733 Snesere, Tapper-

arrangørerne, ikke mindst bagmanden

ved indgangen 350,- kr.

nøje.

Sune Mandrup, sikret sig billetter til

Vær opmærksom på, at har du be-

musikaktiviteterne lørdag. Dem kan vi

hov for en handicaphjælper, så kommer

Sådan sikrer du dig billetter

tilbyde Spastikerforeningens medlemmer

han/hun gratis ind.

Spastikerforeningen har sikret sig 25

med ledsager til stor rabat.

rabatbilletter til begge arrangementer, I år også børnescene

som sælges efter ’først-til-mølle’ prin-

jazz-arrangement om eftermiddagen

- Ud over at prøve kræfter med større

cippet. Skriv, ring, eller mail til Spasti-

og et godt rock-program om aftenen.

kendte navne, så har vi i år også udvidet

kerforeningen, Flintholm Allé 8, 2000

Jazzen starter med en stor frokostbuf-

aktiviteterne med en lille scene, hvor

Frederiksberg – tlf. 38 88 45 75 - e-mail:

fet fra kl. 11.30, hvorefter musikscenen

der primært er underholdning for børn,

spastik@spastik.dk – hurtig bestilling

betrædes af Katja & Fjeldtetten Dixie,

bl.a. trylleshow og musik, fortæller Sune

tilrådes!

The Spirit of New Orleans med Jørgen

Mandrup, der vanen tro også har sikret,

Svarre samt orkestret Tobaco. Jazz-efter-

at handicaptilgængeligheden er helt i

Overnatning

middagsprogrammet slutter kl. 19.

top.

Har du brug for overnatning, så er

Her byder festivalen på et solidt

Er du mere til rock, så går det fra kl.

I det hele taget er der mange

tilgængeligheden stor på Næstved

20.00 løs med alle tiders musikbrag, der

muligheder for at få nogle gode oplevel-

Vandrerhjem. Feriehytter på Tappernøje

kører helt frem til kl. 02.00. Program-

ser på festivalen, herunder også speciel

Camping er ligeledes en mulighed, lige-

met byder på god gedigen rock og blues

service som bestilling af gruppearran-

som det også er muligt at købe teltplads

leveret af Billy Cross Band og Queen Ma-

gementer og individuel bordreservation

lige ved siden af festivalen. Her kan man

chine, der spiller helt fantastisk Queen-

ud fra sloganet: Intet er umuligt for den,

overnatte i sit telt for kr. 50,- pr. person.

musik. Når de optræder, kan man være i

der har billet til Tappernøje Musikfesti-

Dog er tilgængeligheden ikke voldsom

tvivl, om det er selveste Freddie Mercury,

val!

god. Spørgsmål om teltbooking - send

der står på scenen. Som medlem af Spastikerforeningen kan du købe billet til jazz-arrange-

Katja & Fjeldtetten Dixie

38

Spastikeren 3/2010

Læs i øvrigt mere om hele festivalprogrammet på: www.musikfest.nu – der bl.a. byder på en kirkekoncert onsdag

en e-mail til: info@musikfest.nu ●


1,5 millioner

Bliv godt kørende

kroner til CP-forskning

Lej din handicapbil online på www.handiauto.dk

Bjarne Møller-Madsen, overlæge, professor og dr. med. på Ortopædkirurgisk Afdeling E, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus har modtaget 1,5 millioner kroner til forskning i cerebral parese. Det er Ludvig og Sara Elsass Fond, der står bag donationen til forskning, der skal forbedre behandlingen af børn med cerebral parese. Bevillingen giver mulighed for at forske i hofteledsskred hos børn med cerebral parese. Bl.a. vil man undersøge, hvordan man bedst muligt giver smertebehandling til børn, der skal opereres for hofteledsskred. Og efterfølgende vil man undersøge, om børnene kommer til at sidde bedre efter operationen. ●

Tilgængeligheden

halter

Nemt og enkelt bookingsystem HandiAuto har fået ny hjemmeside, hvor du kan booke din handicapbil med få klik. Vi har også fået mange nye biler, så klik ind på www.handiauto.dk og bliv godt kørende.

Tilgængeligheden

Som bruger hos HandiHelp, får du 10% rabat på leje af handicapbil hos HandiAuto.

på de offentlige hjemmesider halter, mener Videnskabsministeriet. De offentlige myndigheder er stadig for dårlige til at lave hjemmesider, som også kan bruges af handicappede. Det er den nedslående konklusion af en kortlægning af it-tilgængeligheden, som Videnskabsministeriet har foretaget. Undersøgelsen viser, at der på halvdelen af de offentlige hjemmesi-

- Både i ministerier, regioner og kommuner bør man være langt mere indstillet på at bruge de it-løsninger, der sikrer øget tilgængelighed, siger videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

der er enten væsentlige funktionaliteter eller store dele af indholdet, som ikke er tilgængeligt for folk med funktionsnedsættelser. Hver tiende offentlige hjemmeside er blevet vurderet til at være decideret dårligt tilgængelig. Resultatet af undersøgelsen er næsten identisk med en lignende undersøgelse fra 2008, og videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen mener, at resultatet er utilfredsstillende. I Videnskabsministeriet barsler man for tiden med et nyt e-læringsværktøj, som skal kunne vejlede webmastere i, hvordan dokumenter og hjemmesider kan gøres bedre tilgængelige. Tjenesten lanceres efter nytår. BSR ●

Spastikeren 3/2010

39


Smede- og Maskinfabrik Håndværkervej 65 • 6700 Esbjerg

Tlf. 75 15 38 43

40

Spastikeren 3/2010


Kan nogen bruge mig 10 timer om ugen?

• Hjælpe med til at (gen)skabe dialog mellem borger og en

’Frivillig-job’ efterlyses. Jeg er en kvinde på 47 år, der søger et

• Oplyse om sagsgange, opgavefordeling og ansvarsfordeling

job som frivillig 10 timer om ugen. For eksempel som lettere

sagsbehandler inden for det offentlige.

kontormedhjælper, der kan gå til hånde, hvor der er behov. Jeg

Ring skriv eller mail til: DUKH, Banegårdspladsen 2 – 2.sal,

er selv spastiker i lettere grad og har prøvet lidt af hvert på det

6000 Kolding. Tlf. 76 30 19 30. E-mail: mail@dukh.dk - det er

jobmæssige område.

også muligt at hente hjælp på hjemmesiden:

Jeg bor i min egen lejlighed i København og klarer mig selv. Jeg

www.dukh.dk - her finder man under menupunktet ”Råd om

har ingen børn, men er moster med stort M. Jeg interesserer

Ret” svar på nogle af de spørgsmål, som oftest bliver stillet.

mig for forskellige kulturoplevelser og træner to gange om ugen for at holde mig i form. Hvis det lyder interessant for nogen, så kontakt mig endelig.

Skriv til CP-kontakt

Så kan vi tage den derfra.

Rubrikken er et mødested, hvor du kan efterlyse en god ven,

Med venlig hilsen

en rejsekammerat, købe, sælge eller måske noget helt femte.

Lene Brinch

Men husk, det er kun for private til private. Ønsker du ved kon-

Bryggervangen 38, 1.tv., 2100 København Ø.

taktannoncer anonymitet i den store offentlighed, så respekte-

Tlf. 39 27 90 00

res det, hvis redaktionen er navn og adresse bekendt. Det sker i så fald via billetmærke.

Sælges LINA hæve/sænke ”pusle/skifte” bord – max belastning 150 kg. Elektronisk højdeindstilleligt. Måler i længden inklusiv vask to meter, og bredden er 90 centimeter inklusiv ophæng. Yderligere informationer www.handicare.dk Ny pris kr. 19.975,-. Til salg for kr. 9.000,-. Det står som nyt! Har det interesse, så kontakt Finn Petersen Mobil 20 87 23 70

Fyr med kørekort søges Jeg er en ældre dame på 64 år som savner en kæreste/hjælpsom fyr med kørekort, som gerne må køre i bil med lift, da jeg sidder i kørestol. Men alt det praktiske kan vi jo snakke om, når vi mødes. Venlig hilsen Inge Nielsen Nørremarken 23, lejl. 33, 6690 Gørding

Brug os hvis sagen gør knuder Både borgere og myndigheder kan bruge Den Uvildige Konsulentordning for Handicappede (DUKH). DUKH kan bl.a.: • Rådgive og oplyse om lovgivningen for personer med varige funktionsnedsættelser • Oplyse om støttemuligheder for personer med varige funktionsnedsættelser

Spastikeren 3/2010

41


19 16 15

13

18 17

4

14

3 1+2

6 5 11

7+8

12 9

København/Frederiksberg

1+2

10

Grill-party

den 25. juni blev som forventet revet

Bente Winther Olsen

Torsdag den 24. juni afslutter Café & De-

væk. Billetterne blev solgt efter ”først-

Tlf. 38 60 65 48

batgruppen sæsonen med et grill-party

til-mølle-princippet”, og der gik ikke lang

Rådmand Steins Allé 27, st.th.

i Spastikernes Hus på Flintholm Allé 8

tid, før vi kunne melde udsolgt.

2000 Frederiksberg

med start kl. 19.00. Er du ikke tilmeldt,

Mail: bwo@cafeer.dk

så ring og hør om der fortsat er ledige

Tur i Tivoli

pladser.

Årets Tivolitur bliver afholdt i august el-

Kontakt Nina Jepsen, tlf. 26 94 04 43

ler september som vanligt. Den præcise

eller e-mail: ninajepsen@gmail.com

dato er ikke fastsat endnu. Hold øje med

Fin eftermiddag med Peter Bastian Masser af inspirerende viden om musikkens verden og spændende anekdoter fra et langt liv som musiker, forfatter,

kredsens hjemmeside og næste udgave Københavns omegn

fysiker, underviser og eftertænksomt

Kristian Christiansen

menneske glædede et halvt hundrede

Tlf. 44 84 48 37

mennesker, som havde fulgt kredsens

Elverhøjen 59

opfordring og var mødt op til et spæn-

2730 Herlev

dende forårsarrangement i Spastikernes

Mail: dlundbo@privat.dk

3

glædede ikke mindst Nina Frydshou, der stod for det fine kulturelle arrangement.

God sommer til alle! På bestyrelsens vegne Anette Rømer, næstformand

Roskilde

5

Bente Lis Clausen

Hus. De fik en rigtig god eftermiddag i selskab med Peter Bastian, og det

af kredsnyt.

Nordsjælland

4

Tlf. 46 13 92 98 Nørregade 39 A

Lisbeth Østergaard

4030 Tune

Tlf. 49 14 32 64/29 68 51 22

Mail: bentelis@tunenet.dk

Damgårdsvej 63 2990 Nivå Mail: sant@hus.dk

Nordvestsjælland

6

Knud Erik Dahl

Glæd jer – så er der disko!

Tlf. 59 43 07 57

Bestyrelsen har arbejdet på at arrangere

Blomsterhaven 58

endnu en af de populære diskofester.

4300 Holbæk

Og nu er vi så langt i planerne, at vi kan

Mail: knud.e.dahl@gmail.com

oplyse, at den næste fest finder sted i 16.00. Flere oplysninger kommer i næste

Sommerudflugt til Gavnø Slot

udgave af kredsnyt.

Kredsens årlige sommerudflugt går den-

Ølstykke den 9. oktober med start kl.

ne gang til Gavnø Slot, hvor vi skal nyde

Peter Bastian øste af sin viden om musik og livet ved kredsens arrangement i april.

42

Spastikeren 3 /2010

Billetter blev revet væk

de mange smukke blomster i parken

De 30 billetter kredsen havde indkøbt til

og spise på Café Tulipanen. Sommertu-

Kim Larsens koncert på Ølstykke Stadion

ren finder sted lørdag den 21. august.


Nærmere oplysninger vil blive udsendt til

nødvendigheden af at vide, hvad det

vores medlemmer hen på sommeren.

er, vi spiser og hvorfor. Det gav en fin

faciliteter, er vi ikke så afhængige af

debat. Tak for det.

vejrforhold og temperatur.

God sommerferie! Kredsformanden

I forbindelse med generalforsamlingen var vi så heldige at få to nye besty-

Sæt X i kalenderen

Da de har udvidet med indendørs

Alle vil få nærmere besked pr. brev eller mail.

relsesmedlemmer fra Næstved.

Kredsens aktivitetsprogram ser for resten af året således ud:

Kredsen for Syd- og vestsjælland har ikke egne fysiske aktiviteter, men

21. august: Sommerudflugt

til gengæld har vi en meget velfunge-

5. oktober: Familiebowling

rende handicap idrætsforening med bl.a.

27. november: Julefest

varmtvandssvømning. I Næstved er der desuden både svømning og boccia med

Petra på banen igen!

god tilslutning til begge aktiviteter.

God sommer til alle! Tove Byskov

Vi har nu taget hul på Petra-sæsonen for racerunning. Træningen finder som vanlig sted på Holbæk Stadion, hvor vi mødes hver onsdag fra kl. 17.30. Har

Aktivitetskalender

du spørgsmål, så er du velkommen til at

Sæt x i jeres kalender nu, og I hører

kontakte John Eriksen, tlf. 59 46 03 29

nærmere om programmet i næste blad.

eller Knud Erik Dahl, tlf. 59 43 07 57. Du er også altid velkommen til at komme ud at kigge, mærke den hyggelige atmo-

Bornholms Rovfugleshow byder på mange spændende rovfugle, som publikum oplever på tæt hold.

11. september: Andelslandsbyen i Holbæk 30. oktober: Bowling i Næstved

Bestyrelsen

sfære og se, om det er noget for dig,

Svampetur Årets svampetur er fastsat til lørdag den 16. oktober. Vi håber på bedre vejr og

uanset hvilket handicap du har. Storstrøm

Gummifræserne

9

flere svampe end sidste år. I hører mere herom senere, men reservér allerede nu

Skulle du være interesseret i kørestols-

Claus Petersen

dans, så trænes der på Brunhøjskolen

Tlf. 54 43 47 36

første lørdag i måneden fra kl.10-12.00.

Møllegårdsvej 4 A

Svømning i varmt vand

Nærmere oplysning om ”Gummifræ-

4840 Nørre Alslev

Efter sommerpausen starter varmtvands-

serne” fås ved henvendelse til instruktør

Mail: clausdelfin@hotmail.com

træningen medio september. Der kan

datoen!

godt blive plads til en enkelt eller to

Bente Langkjær, tlf. 59 29 15 86. Bornholm Syd- og vestsjælland

7+8

10

endnu. Henvendelse til Mia Rømer på tlf. 56 95 76 76, eller

Karen Nisbeth

e-mail: jensmia@email.dk. Det er stadig

Tove Byskov

Tlf. 56 49 69 69

Signe Koefoed, der er instruktør.

Tlf. 58 52 39 92

Kirkebakken 1

Gormsvej 58

3740 Svaneke

God sommer!

4200 Slagelse

Mail: karen@nisbeth.dk

Vi håber, at I alle får en rigtig god som-

Mail: joernbyskov@stofanet.dk

mer med tid til at nyde den, hvad enten

Rovfugleshow

nu vejret bliver godt eller skidt. Der er

Vi arbejder på et familiearrangement

gode muligheder for at lave hyggelige

Kredsen har afholdt den årlige general-

med fælles udflugt til det spændende

aktiviteter sammen, uanset vejret.

forsamling. Det skete i Slagelse den 11.

Rovfugleshow i Nyker. Vi vil spæde til fra

februar med 17 fremmødte. Vi startede

kredsens kasse, så vi kan få et særar-

aftenen med spisning med opskrifter fra

rangement kun for os. Der har været lidt

Spastikerkogebogen ”Food for Brains”.

bøvl med at finde en dato, fordi de har

Vi havde inviteret direktør Peder Esben

så mange arrangementer i sensomme-

Bilde fra Helene Elsass Centret til at give

ren, men vi håber på, at det kan lade sig

os et indblik i, hvordan bogen er blevet

gøre sidst i august eller første halvdel af

til samt give os en bedre forståelse for

september.

Fin debat om ’hjernemad’

De venligste hilsner bestyrelsen

Redaktionen

ønsker alle

en rigtig god sommer!

Spastikeren 3/2010

43


Fyn

11

Efter showet var der lejlighed til at

Birgit Rasmussen

blive fotograferet sammen med ham/

Tlf. 66 10 42 95

hende og få autografer af alle de kendte

Åsumvej 307

sangerinder i en og sammen person.

Jan Grønbæk

5240 Odense NØ Mail: birgit.r@mail.dk

Bankospil

Mail med forældregruppen

Godt 25 mennesker havde en hyggelig

Forældregruppen vil gerne i kontakt med

aften, da Spastikerforeningen den 11.

forældre fra hele landet. Børn med CP

maj afholdt et lille bankospil med pæne

har meget forskellige funktionsniveauer,

gevinster i form af gode danske penge-

hvorfor det er vigtigt at få så mange

sedler, som blev delt venligt ud til afte-

som muligt med. Hvis du er interesseret,

nens vindere. ETAC lagde velvilligt lokaler

så kontakt mig på e-mail:

til, og i aftenens løb blev der serveret

birgit.r@mail.dk - så får du listen på

velskænket kaffe med sprøde småkager

gruppens medlemmer.

fra et af byens bedste supermarkeder.

Kig på hjemmesiden

og Birgit tog pænt imod indbetalingerne

Bankopladerne havde vi lånt os til, Vi forsøger at lægge alt nyt af interesse, bl.a. kommende arrangementer, referater af bestyrelsesmøderne m.m. ud på

Peter Andersen kunne opleves i fantastiske kostumer.

hjemmesiden under kreds Fyn. Så tjek

fra deltagerne, som mødte forventningsfulde frem til aftenens begivenhed. Med sin klare og blide røst råbte Connie numrene op, og aftenen var præget af

en gang imellem hjemmesiden:

følte næsten, man var kommet i selskab

spænding og koncentration hver gang,

www.spastikerforeningen.dk

med blandt andre Sanne Salomonsen,

nogen var ved at nærme sig fuld række

da Dragqueenen med sin underholdende

eller fuld plade, og nogle var selvfølgelig

mimik invaderede salen med ”I en Taxa”.

mere heldige end andre, da Kirsten og

Sønderjylland

12

Da selveste Celine Dion i aftenens løb

Lisbeth i rollen som aftenens ”glædespi-

Dorte Lorenzen

tonede frem med ”My Heart Will Go on”,

ger” kontrollerede pladerne og delte

Tlf. 74 48 99 30

var det så overbevisende, at Peter med

gevinsterne ud.

Sundgade 18 E

værdighed kunne dublere ”originalen”

6400 Sønderborg

næsten uden at blive afsløret, for ikke

Mail: lorenzen@mail.dk

at tale om selveste Birthe Kjær der i

Jan Grønbæk

aftenens løb insisterede på at give byen Sydvestjylland

13

Jan Grønbæk Sørensen Tlf. 75 17 24 28 Godthåbparken 58 A 6740 Bramming Mail: j-gronbaek@mail.tele.dk

Dragshow med knald på Alle sejl var sat, da 100 forventningsfulde mennesker den 15. april var til Dragshow i ETAC. Efter en overdådig middag, kongeligt serveret af ETAC’s personale, blev der lagt op til aftenens underholdning serveret af Peter Andersen, som gav den uhyre overbevisende som mange af vore kendteste pop- og rockidoler, og man

44

Spastikeren 3/2010

en ny farve.

Connie var aftenen igennem fuld af numre!


Nyhedsservice på mail

Prisen for sommerudflugten er kr.

programmet på Skive Stadion hver man-

Hvis du ønsker at modtage vore tilbud

250,- for medlemmer og kr. 400,- for

og informationer pr. mail, så send en

ikke medlemmer. Tilmelding til Bent Ole

mail til:

Nielsen, tlf. 97 14 24 83 efter kl. 16 el-

eller kigge på, så er du velkommen til

ler på e-mail: bon@privat med oplysning

det, men ring lige først til kredsformand

den ”medlemsinformation” og dit

om navn, adresse og antal billetter –

Jørgen Knudsen på tlf. 97 51 20 60 eller

medlemsnummer i emnefeltet (står ved

samt om man evt. bruger kørestol.

send en mail til: jk@asgaard-online.dk

j-gronbaek@mail.tele.dk - mærk

modtageradressen på dette blad). Så vil vi fremover, nemt og hurtigt, sende vore

Tilmelding senest lørdag den 14. august.

– og hør om aktiviteterne foregår som planlagt.

14 Midtjylland

Jens Peder Roed Tlf. 75 55 37 79

Jørgen Knudsen

Dalbygade 38 B1 – 101

Tlf. 97 51 20 60

6000 Kolding

Asgårdvej 11

Mail: jproed@mail.stofanet.dk

7800 Skive

16

Mail: jk@asgaard-online.dk Vestjylland

Har du lyst til at komme ud at prøve

På gensyn og god sommer! Bestyrelsen

medlemstilbud til dig via mail.

Sydøstjylland

dag og onsdag fra kl. 16.30 til 18.00.

15

Ud af starthullerne

Kredsformanden, Jørgen Knudsen, gæstede selv Skive Stadion og kunne konstatere, at alle havde det fornøjeligt.

Bent Ole Nielsen

Skive Handicapforening, DHIF, SAM og

Tlf. 97 14 24 83

Spastikerforeningen Kreds Midtjylland,

Rønne Allé 67

indbød lørdag den 15. maj til afprøvning

7451 Sunds

af racerunning på Skive Stadion. Mål-

Kalenderen

Mail: bon@privat.dk

gruppen var bevægehandicappede børn

Kommende arrangementer i Kreds Midt-

og unge mellem 9 og 25 år, men os på

jylland er på tegnebrættet, f.eks. et

25+ var heldigvis også velkomne til at

arrangement med Food for Brains! Hold

prøve kræfter med petracyklerne.

øje med på hjemmesiden og KredsNyt!

Udflugt til Danmarks Saltcenter i Mariager Lørdag den 28. august med afgang

Ved racerunning/Petra-cykling an-

fra Bytoften 73 i Herning kl. 12.00.

vendes en specialbygget 3-hjulet cykel

CP-Forældregruppen

uden pedaler. Rytteren hviler på et sæde

Husk at Kreds Midtjyllands forældre-

Saltcentret er en oplevelsespark for

og en mavestøtte og løber så med cyk-

gruppe har en folder. Ønsker man at

både børn og voksne, hvor man lærer

len. Cyklen kompenserer for kroppens

rekvirere den, så er man mere end vel-

om saltets historie og dets forunderlige

manglende balance, og selvom man har

kommen til at ringe eller sende en mail

verden. Det er muligt at tage på en for-

meget dårlig balance, kan man godt

til: Jette Thomsen, tlf. 97 58 41 68 eller

rygende underjordisk tur gennem den

racerunne. Cyklen er konstrueret enkelt

e-mail: 2xj@post8.tele.dk

verdensberømte saltmine. Det er muligt

og simpelt, men på samme tid er den

at prøve saltsydning, og du kan også

genialt udtænkt.

få en tur i ”Det Døde Hav” – med en

En god blanding af interesserede,

Bestyrelsen

Østjylland

saltprocent på 40 og en temperatur på

handicappede, hjælpere og familie var

38. grader. Tag håndklæde og badetøj

mødt op på stadion. Alle fik mulighed

Peder Stausholm

med og prøv.

for at afprøve cyklerne, og vi fik nogle

Tlf. 86 24 42 01

gode diskussioner omkring cyklerne og

Jernaldervænget 25

dog undtagen ”Det Døde Hav”. Efter

sporten. Vi havde en hyggelig og spæn-

8220 Brabrand

oplevelsen i Saltcentret får vi serveret

dende dag og fik nogle gode oplevelser

Mail: stavs@stofanet.dk

aftensmaden på en restaurant, hvorefter

med i bagagen.

Hele centret er kørestolsegnet,

17

komst i Tjørring kl. 21.00. Vil du vide

sjov sport, og vi håber på, at vi frem til

Slap’a weekend på Slette Strand 2010

mere om Saltcentret, så kig på hjemme-

sommerferien kan samarbejde med de

- fortalt af fire familier

siden: www.saltcenter.com

andre aktører om at have racerunning på

vi kører hjem igen med forventet hjem-

Racerunning er både en sund og

>>

Spastikeren 3/2010

45


den er meget bedre end derhjemme".

Mette Holmgaard, forælder til Joachim (cp) på 8 år.

Vi glæder os allerede til næste år Vi er en familie, der altid tæller dagene, til vi skal på Slap a´ weekend på Feriecenter Slettestrand med Spastikerforeningen. Vi glæder os til det sociale samvær, hygge og den afslappede stemning, som er på Slap a´ weekenden, som vi har været med til 7 ud af de 8 gange, Joachim og hans kammerat Rasmus hyggede sig i restauranten.

den har været afholdt. Vi er familier, der mødes hvert år for at snakke, hygge og udveksle erfaringer. Samtidig er det en

”Maden er meget bedre end derhjemme”

nød friheden, fordi de kunne komme

tur, hvor vi får svømmet, leget, spillet,

rundt overalt, men også det, at der var

kørt mooncars, hoppet på trampolin og

Vi var i år for 6. gang med på Slap’ a

så mange børn, der ligesom dem havde

gået ture langs Vesterhavet. Om lørda-

weekend på Slette Strand. Ligesom de

rollator, crosser, skinner osv. Vi voksne

gen er der arrangeret den dejligste he-

tidligere fem år havde vi en dejlig afslap-

slappede af og nød samværet med de

stevognstur, som er blevet en tradition

pende familieweekend, hvor vi i fulde

andre forældre og voksne CP´ere - såvel

- uanset vejret. Hestevognsturen går

drag nød dels at blive opvartet og dels

nye ansigter som velkendte - og så nød

gennem ”lille Norge”, ud forbi Svinkløv

at være sammen med andre voksne og

vi som sædvanligt naturen, Anne Maries

Badehotel, ned til det gamle fiskerhus,

børn med CP samt deres familier.

og de andre medarbejderes imødekom-

hvor vi får kaffe og kage, og derefter

menhed og sidst, men ikke mindst alt

går turen tilbage til Slettestrand. Vi

servicehund med, og Joachim (CP) havde

den dejlige mad, for som Joachim sagde

er formentlig ikke den eneste familie,

fået lov til at få sin kammerat Rasmus

(og jeg citerer "desværre" direkte): "Mor,

som nyder den lækre mad, som bliver

med, som har rygmarvsbrok. Det var

noget af de bedste ved at være heroppe

serveret på Feriecenter Slette Strand. Vi

tydeligt at se, hvordan de to drenge

er altså poolen og alt den dejlige mad -

glæder os allerede til Slap a´ weekenden

I år havde vi for første gang vores

i 2011. Rasmus fornøjede sig bl.a. en hel del med legepladsens forskellige køretøjer.

Michael og Susanne Stoltenberg, forældre til Carsten på 15 år og Rasmus (cp) 11 år.

Et dejligt afbræk fra hverdagen For os var Slap’a weekenden det første møde med menneskerne bag Spastikerforeningens lokalkreds, og vi var selvfølgelig lidt spændte. Vi havde valgt at deltage i weekenden for at få et pusterum fra dagligdagen og møde mennesker med erfaring og forståelse for et liv med et handicap. Det gjorde stort indtryk at se glæden ved gensyn og fællesskabet mellem dem, som havde været med tidligere. Vi nød det frie program og legepladsen lige uden for døren samt muligheden for at snakke med andre forældre. Vores to små piger elskede le-

46

Spastikeren 3/2010


gepladsen, svømmebassinet og turen på pony og masser af is til dessert! Opholdet var et dejligt og befriende afbræk fra hverdagen, og vi håber, vi får mulighed for at deltage igen.

Mary og Jakob Nielsen, forældre til tvillingerne Isabella og Eva Mai (cp) på 2 år.

Konceptet er helt genialt Det var egentlig en tilfældighed, at vi kom på Slap’a weekend første gang for 8 år siden, for titlen lyder lidt kedelig, og hvem tror på, at de kan slappe af, når børnene er med? Det var et ønske om at møde ligestillede - andre børn, som vores søn kan spejle sig i, og andre forældre som vi kunne tale med. I dag færdes vores søn hjemmevant på feriecenteret, hvilket han egentlig gjorde helt fra starten - uvant noget

Tvillingerne Eva Mai og Isabella skulle prøve det hele - også en tur på hesteryg.

andet vi nogensinde havde prøvet. Der er plads til alle på feriecenteret, og der er ingen - hverken andre gæster,

give sig tid sammen med andre forældre.

dele ud af egne erfaringer, og hvor man

personalet eller ejerne - der ser skævt

Vi har fundet en række forældre, der

ikke skal forsvare, at man ikke altid har

til de ”ulykker”, man måtte lave. Som

mere eller mindre er i samme situation

overskud, og hvor snakken går lystig

forældre er det en stor frihed, at man

som os, som vi kan tale med, hvor man

trods små uheld og forstyrrelser. Noget

kan slække lidt på overvågningen og

kan spørge og få svar, og hvor man kan

som andre steder kan få folk til at hæve et øjenbryn - det gør man ikke her - her

Tobias og Mia er klar til en af de altid populære hestevognsture.

hjælper man hinanden. Selve konceptet er helt genialt. Man skal blot passe de meget fleksible spisetider. Traditionen med hestevognskørsel i al slags vejr er også helt genial. Vi observerer nye ting hvert år, og historierne fra kusken ændrer sig også, hvilket blot gør turen endnu mere spændende! - og så det, at turen ikke foregår ved 80 km/t, men i et tempo vi byboer sjældent befinder os i - det er genialt. Ud over ligestillede, dem med små (nu halvstore) børn, så er der også tid til en snak med dem, der laver foreningsarbejde i Spastikerforeningen og med voksne spastikere, som også har meget erfaring at give videre. Som forældre er det også en glæde at se de halvstore børn deltage uden forældre, men nu med hjælpere - og som det ser ud fra vores stol - med stort udbytte. Det betyder, at man som forældre kan

Spastikeren 3/2010

47

>>


Nordjylland

se muligheder for sit eget barn. At så

så alle havde god mulighed for en gåtur

mange aldersgrupper og med så forskel-

til havet, hvor der på stranden er udlagt

Kirsten Hansen

lige behov kan mødes og finde sammen

ramper, så også kørestolsbrugere kan

Tlf. 98 29 62 97

på kryds og tværs findes nok ikke så

komme helt ned til vandet.

Stakladen 32

mange andre steder i vores lille danske samfund.

Lørdag formiddag og eftermiddag var der arrangeret hestevognsture til

Vores slap’ a weekend er grobund

19

9380 Vestbjerg Mail: kihan@stofanet.dk

Svinkløv, hvor alle kunne komme med.

for venskaber og erfaringsudveksling og

Vejret lørdag var desværre ret blæsende,

Onsdagsklubben

giver ny energi frem til næste års Slap

og der kom lidt regn, men alle delta-

Ring og hør lidt om, hvad der sker.

a weekend. Der er ingen grund til at

gerne nød alligevel den guidede tur,

Tovholder er Frederik Pedersen,

ændre noget, der fungerer – og det gør

hvor kusken fortalte livligt om området.

tlf. 98 38 25 12, e-mail: fip@gvdnet.dk

vores slap a’ weekend på Slette Strand

Midt på turen var der kaffe med kage.

år efter år! Stor tak til Spastikerforenin-

Om aftenen blev der serveret en lækker

Forældregruppen

gen kreds Østjylland.

3 rettes menu, hvorefter der var socialt

Tænker du på et spændende emne, som

samvær blandt deltagerne.

vi skal have fat i, så ring til tovholder

Annemarie og Tony Dalentoft, forældre til Tobias (cp) på 12 år.

Søndag morgen var der først morgenmad. En af deltagerne, Carl, havde

Nordøstjylland

18

Leif Køhne, tlf. 98 28 66 96, e-mail: kornelparken270@mail.dk

fødselsdag, og hans hjælper havde arrangeret en tale og en fællessang

Svømning

Asger Laustsen

for Carl. Efter morgenmaden var det

Vil du vide mere om svømmeaktivite-

Tlf. 86 44 32 21

tid at pakke sammen efter en afslap-

terne, så kontakt tovholder: Kirsten

Tinghøjvej 15, Råsted

pende weekend, og igen i år fik besty-

Hansen, Tlf. 98 29 62 97

8920 Randers NV

relsen mange roser for arrangementet.

- e-mail: kihan@stofanet.dk

Mail: il.as.laustsen@fiberflex.dk

Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi også arrangerer en weekend næste år

Tur til ”Slette Strand”

Voksen-netværk

på ”Slette Strand”, og det er planlagt til

Vil du være med i netværket for voksne

Bestyrelsen havde igen i år arrangeret

weekenden 6.-8. maj 2011, hvilket man

spastikere? Så kontakt tovholder, Jan

en weekendtur til Feriecenter ”Slette

bedes notere sig.

Bang Madsen, Skovgade 6,1 - 7700

Strand” ved Fjerritslev for foreningens

Thisted. Tlf. 97 91 28 45

havde vi kæmpesucces med denne tur,

Tur til Ree Park ved Ebeltoft

så i bestyrelsen var vi spændte på, om

Bestyrelsen har igennem mange år ar-

turen i år kunne leve op til forventnin-

rangeret tur til handicapdagen i Lego-

Glem ikke at huske…

gerne. Og det kunne den. I år havde 54

land. Denne handicapdag eksisterer

Deadline til Spastikeren nr. 4/2010,

tilmeldt sig turen, hvilket vi i bestyrelsen

desværre ikke mere i Legoland. Ree Park

der udkommer medio august: Almin-

var godt tilfreds med.

ved Ebeltoft, som er en dyrepark, har

deligt stof 10. juli og kredsnyt senest

en handicapdag den 22. august 2010.

20. juli. Materiale modtages på

fantastisk weekend med god mad fra

Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi i

e-mail: fh@spastik.dk

værtinden Inge Marie og hendes perso-

år arrangerer en ”kør-selv-tur” til Ree

nale og hyggeligt samvær. I bestyrelsen

Park denne dag. Kredsen giver entre og

glædede vi os også over at flere nye

frokost med drikkevarer mod en beske-

familier med børn deltog, og der blev

den deltagerbetaling. Skriftlig indbydelse

knyttet kontakt imellem disse forældre.

udsendes til alle medlemmer.

medlemmer med pårørende. Sidste år

Lige som sidste år blev det en

- e-mail: jbm@dsithisted.dk

Efter middagen fredag aften gav Inge Marie en god orientering om ste-

God sommer

det, og hvilke muligheder man har for at

Alle kredsens medlemmer ønskes en god

tage på ture i området.

sommer. Vi ses til kommende arrange-

Feriecenteret har en god legeplads, hvor børnene kan lege, og her blev især cykler og mooncars flittigt benyttet. Endvidere ligger stedet tæt på Vesterhavet,

48

Spastikeren 3/2010

menter i efteråret.

Asger Laustsen

Udgivelser i 2010 Blad

Afleveres til Postvæsenet

Nr.3

15. juni

Nr.4

19. august

Nr.5

18. oktober

Nr.6

13. december

Deltag i debatten – skriv et indlæg til Spastikeren


TANKEGANG Van ebr yde nde Vis uel kom mu nik atio n dk nkegang. . www.ta 12 44 12 70 n: fo le te 0 FrH . 40 . 990 midtpunkt

Nedbrydningsfirmaet Thomas Jensen

Energiparken 13 • 8450 Hammel

Telefon 40 68 61 71

Spastikeren 3/2010

49


Spastikerforeningens INFORMATØRKORPS Spastikerforeningen har et informatørkorps, der består af 19

med informatørerne. Som hovedregel tager de ud i det lokal-

yngre spastikere mellem ca. 18 og 40 år. Det er en selvkørende

område, hvor de bor. Flere dækker også større områder.

enhed, der hver for sig tager ud og holder foredrag og oplæg

Her følger en opdateret liste over informatørerne. Den

for skoleklasser, interessegrupper, forældregrupper, uddannel-

finder du også i mere detaljeret form på Spastikerforeningens

sesinstitutioner m.v. om det at leve et liv med cerebral parese.

hjemmeside: www.spastikerforeningen.dk – klik på menuen

Forespørgsler, aftaler og andre praktiske ting aftales direkte

’Rådgivning’ og derefter ’Informatørkorps’:

Frank Christensen Grønager 16, 3400 Hillerød Tlf. 31 13 71 90 E-mail: fc@jubii.dk

Nina Lund Jepsen Sækkedamsvej 52, 3500 Værløse Tlf. 26 94 04 43 E-mail: ninajepsen@gmail.com

Peder Mondrup Skovbrynet 1, lejl. 7, 4040 Jyllinge Tlf. 26 83 86 39

Berit Aagaard Sørensen Skovbrynet 1, lejl. 8, 4040 Jyllinge Tlf. 40 75 10 62

Jacob Buurgaard Skovbrynet 1, lejl. 14, 4040 Jyllinge E-mail: jacob@koglerne.dk

Nikolai Grzeskowitz Bækkebo Park 2A, 1.th., 2870 Dyssegård Tlf. 39 66 77 69 E-mail: ngrzeskowitz@hotmail.com

Christian Helt Olsen Rebek Søpark 11, 5.mf., 2650 Hvidovre Tlf. 28 43 08 21 E-mail: mac.helt@mac.com

Mads Wiberg Sørensen Nymarksvej 24, 2650 Hvidovre Tlf. 30 71 55 70 E-mail: madswibergster@gmail.com

Johannes Jensen Bronzealderen 2 a, 2640 Hedehusene E-mail: johannesjjensen@gmail.com

Christa Holmgaard Nielsen Engtoftevej 4A, 4293 Dianalund Tlf. 58 28 68 46 – 24 21 82 54 E-mail: Christa_nielsen@ofir.dk

50

Spastikeren 3/2010

Trine Birkholm Kildemarken 143 A, 4100 Ringsted Tlf. 57 67 59 10 E-mail: turbotrine@mail.dk

Britt Drud Sørensen Lupinvej 11 st. – 410, 4400 Kalundborg Tlf. 28 94 76 78 E-mail: brittdrudsorensen@hotmail.com

John Smedegaard Olsen Råddhusvej 67, 4640 Faxe Tlf. 56 73 04 98 E-mail: johnsmedegaard@tiscali.dk

Cæcilie Nisbeth Østervang 17, 3700 Rønne Tlf. 61 68 68 86 E-mail: caecilie.nisbeth@gmail.com

Mariann Lysgaard Skødstrupvej 11, 6840 Oksbøl Tlf. 61 37 54 20 E-mail: mariann-lysgaard@live.dk

Brian Joensen Ulvevej 30, 6715 Esbjerg N. Tlf. 75 46 82 82 E-mail: bfj@esenet.dk

Casper Salling Bryndumsvej 8, 2.th., 8600 Silkeborg Tlf. 23 25 12 30 E-mail: caspers@caspers.dk

Tor Martin Mandrup Møller Kriegersvej 19, 2.sal. lejl.1, 8000 Århus C. Tlf. 86 13 16 26 E-mail: tor.martin@3mail.dk

Rasmus Lund-Sørensen Nymarks Allé 166, 8320 Mårslet Tlf. 24 23 10 78 E-mail: rasmus.lund_soerensen@hotmail.com


ADVOKATFIRMAET ISAKSEN & NOMANNI

Viby Centret 24 • DK-8260 Viby J • Aarhus • Tlf. 86 11 40 00 • Telefax 86 11 41 18 www.isaksennomanni.dk | www.boligadvokaterne.dk | www.inkassoadvokaterne.dk


Alt henvendelse til: Spastikerforeningen. Flintholm AllĂŠ 8. 2000 Frederiksberg

UMM Id-nr. 46276

Spastikeren nr. 3-2010  

Spastikerforeningens medlemsblad "Spastikeren". Tredje udgave i 2010.

Advertisement