Page 1

s astikeren

NR.5 OKTOBER 2013

DET KØRER FOR

TEAM TVILLING

BESPARELSER

FORKLÆDT

SOM EVIDENS? VI KAN JO ALTID

FLYTTE HJEM PRÆSENTATION AF ØSTERSKOVEN

FOKUS PÅ

KOMMUNALVALGET

www.spastikerforeningen.dk

ÅRGANG 63


Fyraftensmøde om alderdom og andre gode kursustilbud. Læs mere side 26-27

14

spastikeren 5/2013 Leder: Ferien er slut.................................... 4 Godt tilbud til bekymrede forældre............. 5 Viden om..................................................... 6 Respirator-tvillinger blev til jernmænd........ 8

18

Besparelser forklædt som evidens?............ 10 Nyt fra sekretariatet................................... 13 Vi kan altid flytte hjem................................ 14 Festlig indvielse af nye boliger................... 17 Tema: KV-2013............................................ 18 En grøn oase i København.......................... 25 Nyt om kurser............................................. 26

25

Merrild uden filter....................................... 28 Hvad kom først – ret eller pligt?................. 31 Den sociale side.......................................... 32 Indsamling til Thailand................................ 34 Præsentation af Østerskoven..................... 37 SPU-spalten................................................ 41 Kredsnyt..................................................... 43

37 – god læsning! Spastikeren ISSN 0561-5453 · Årgang 63 nr. 5/2013 • Udgivet af: Spastikerforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, tlf. 38 88 45 75, email: spastik@spastik.dk, www.spastikerforeningen.dk • Redaktion: Lone Møller (ansvarshavende) · Frands Havaleschka (DJ) redaktør, Benjamin Steengaard Rasmussen (DJ) • Annoncer: Æblehaven 49, 8362 Hørning, tlf. 86 91 46 87 • Layout: FL Reklame, tlf. 70 22 18 70 • Tryk: Zeuner Grafisk as, tlf. 87 46 40 10 • Oplag: 6.000 Distribution: Post Danmark. Spastikeren udsendes gratis til foreningens medlemmer 6 gange om året. Udgives også elektronisk. Eftertryk: Eftertryk med tydelig kildeangivelse er tilladt. De fremførte synspunkter står for forfatterens egen regning og deles ikke nødvendigvis af redaktionen og Spastikerforeningen. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i det indsendte materiale. • Spastikerforeningens protektor: H.K.H. Prinsesse Benedikte • Forsidefoto: Team Tvilling i aktion. Foto: FH

Spastikeren 5/2013

3


”S I D S T E Ferien er slut… …for os, der har ferie. Men igen i denne sommer er medierne flydt

NYT

CPUP Vuxen forsøges overført til Danmark

over med historier om mennesker, som på grund af deres handicap ikke kan holde den ferie, de gerne vil. Børn, unge og voksne, som

I vores nabolande Sverige og Norge har fagpersoner

bor på botilbud, har ikke krav på ferie med den støtte og hjælp, de

gennem længere tid haft fokus på de sundhedsfaglige

er helt afhængige af.

tilbud til voksne med cerebral parese (CP). De sene-

Det er en ren kommunal beslutning, hvorvidt en borger på f.eks.

ste 10 år er der gennemført en række udviklings- og

Jonstrupvang har mulighed for at få den helt nødvendige praktiske

forskningsprojekter om helbredstilstanden hos denne

hjælp eller socialpædagogiske bistand med på ferie.

gruppe.

Mange kommuner har egne regler for området. Nogle tilbyder

Erfaringen viser, at en stor del af voksne med CP

hjælp i 4, 5, 6 eller 7 dage. Kun meget få tilbyder mere. Ofte er det

oplever kroniske muskel- og ledsmerter, fysisk træthed,

tillige en forudsætning, at hjælpen gives sammen med flere andre fra

nedsat ledbevægelighed, hofteluksation og rygskæv-

botilbuddet og ikke som en individuel mulighed for at tage hjælpen

hed.

med, hvorhen han eller hun ønsker. Og med hjælp i kun 4-6 dage så

Selv om der er store forskelle i organiseringen af

er udlandsophold i praksis så godt som udelukket, fordi ferieboliger

sundhedsfaglige tilbud i Sverige og Danmark, så har en

og flyrejser typisk er på ugebasis.

gruppe fysioterapeuter og ergoterapeuter besluttet, at

Det er selvfølgelig ikke en

de vil afprøve om CPUP Vuxen kan anvendes herhjem-

menneskeret at holde ferie eller at holde ferie på en bestemt måde. Men så alligevel. Vi, der kan og selv bestemmer, vi suser verden rundt – og ofte flere gange om året. Derfor virker det utrolig sølle og mentalt fattigt, at vi vil byde mennesker, som i øvrigt ikke

Her er virkelig et område, hvor en kommunalpolitiker kan gøre en forskel

me. Målet med projektet er at oversætte fysioterapeutiske og ergoterapeutiske redskaber til dansk, uddanne fagpersoner til at anvende redskaberne og afprøve den standardiserede undersøgelse. Det forventes, at projektet får tilknyttet mindst 30 ergo- og fysioterapeuter, som i løbet af efteråret og vinteren vil undersøge mindst 50 voksne med CP. Projektgruppen, der nu allerede er godt i gang,

har verdens største handleradius,

håber, at det kan være det første skridt på vejen til,

ikke at få den afveksling, at de

at CPOP bliver et tværfagligt tilbud til alle børn, unge

den ene gang om året kan komme væk fra de vante omgivelser.

og voksne med CP i Danmark. Læs mere om CPOP på

Spastikerforeningen vil have ændret loven, så man får krav på at tage sin individuelle hjælp med på ferie i mindst to uger om året. Men indtil da er det en kommunal afgørelse. Så husk, at kommunalvalget står lige for døren, hvilket du kan læse mere om i dette nummer. Brug denne anledning til at konfrontere dine lokale politikere med problemstillingen. Her og nu handler det ikke om lovgivning eller regler vedtaget af Folketinget. Det er alene kommunens holdninger og prioritering, der sætter standarden. Her er virkelig et område, hvor en kommunalpolitiker kan gøre en forskel. Lone Møller Landsformand

4

Spastikeren 5/2013

www.cpop.dk


Et godt tilbud til alle bekymrede forældre

Af Frands Havaleschka

- og dem som bare vil vide lidt mere!

Spastikerforeningen holder to orienteringsmøder om inklusion i grundskolen. Hvad går det ud på, og hvad skal være på plads for at tilgodese CP-børns behov? Med fokus på inklusion har Spastikerfor-

ninger, ledelse og organisering, tekno-

spastik@spastik.dk med angivelse af

eningen fået mulighed for at tilrettelæg-

logi, bygningstilpasning og meget mere.

navn, adresse, deltagerantal og cp-

ge og gennemføre to orienteringsmøder

Først når den lange række af tiltag er

barnets alder – og om det er Århus eller

for forældre til skolesøgende børn. Det

gennemført, kan man med god samvit-

Høje Taastrup, der ønskes pladser til.

ene møde finder sted den 13. november

tighed sige, at man har været hele vejen

Hvert sted er der ca. 50 pladser, som

på Scandic Århus Vest og det andet den

rundt for at skabe en inkluderende

fordeles efter først-til-mølle princippet.

20. november i Handicaporganisationer-

grundskole.

Møderne er kun for voksne, og det er

nes Hus i Høje Taastrup. De to temamøder er støttet af Un-

- I Spastikerforeningen har vi ofte

gratis at deltage.

kontakt med dybt bekymrede forældre

dervisningsministeriet og en del af DH’s

til skolesøgende børn, der er i tvivl om,

En politisk vision

kampagne ”Skolens fællesskab for alle

hvad der er bedst for deres barn, fortæl-

I inklusiv pædagogik betragtes for-

– inklusion i grundskolen”, som har til

ler Spastikerforeningens direktør Mogens

skelligartethed som det udgangs-

formål at oplyse om inklusion og fortælle

Wiederholt.

punkt, der anses for normen. Inklu-

om nogle af de konkrete erfaringer på

- Og det er denne gruppe forældre,

sion er en overordnet politisk vision

området. Samtidig giver det forældrene

vi nu prøver at samle til de to orien-

om et samfund, hvor alle har lige

en god mulighed for at udtrykke alle de-

teringsmøder. Dels for at diskutere de

muligheder for at deltage i samfun-

res bekymringer, snakke sammen og få

forskellige muligheder, og dels for at

dets demokratiske processer og lige

svar på de mange spørgsmål, der melder

give forældrene mulighed for at udveksle

adgang til velfærdssamfundets res-

sig i kølvandet på den nye reform.

erfaringer.

sourcer. Inklusion er en målsætning

- Og det er ikke et spørgsmål, om vi

for at skabe lærings- og udviklings-

vil inklusionen, for den er kommet for at

Sådan tilmelder du dig:

miljøer, hvor alle har ret til og mulig-

blive, men hvordan vi får den implemen-

Ønsker du at deltage i et af de to

hed for at være aktive deltagere.

teret i skolesystemet, så børn med CP

temamøder, så send en mail til:

får optimale betingelser i deres skoleforløb, understreger Spastikerforeningens direktør, Mogens Wiederholt, der sammen med foreningens psykolog Klaus Christensen og yderligere en ekstern inklusionsvejleder vil være oplægsholdere og paneldeltagere ved de to møder, der afholdes i tidsrummet fra kl. 17-20. Grundigt forarbejde er nødvendigt Der skal meget mere end gode intentioner til at skabe en skole, der rummer og tilgodeser alle grupper i skolemiljøet. Inklusion i folkeskolen handler således om mange forskellige indsatser. Det kræver holdningsbearbejdning, uddannelse og efteruddannelse af en række faggrupper, investering i kvalitet frem for kortsigtede besparelser, sammenhæng til fritidsord-

Spastikerforeningens direktør Mogens Wiederholt og psykolog Klaus Christensen har taget initiativ til at holde to orienteringsmøder om inklusion i grundskolen.

Spastikeren 5/2013

5


viden OM Koglerne på besøg i Spastikerforeningen

Daghøjskoleeleverne Jonas, Kewin, Lasse, Stine, Berit, Vicky, Rino, Marie, Anders og Mette var glade og tilfredse. Det samme var lærerne Jeanette, Stine og Birgitte, da de den 21. august besøgte Spastikerforeningens sekretariat i Høje Taastrup. Her fik de en bred orientering om sekretariatets arbejde og medarbejdernes funktioner af Spastikerforeningens direktør, Mogens Wiederholt, der også bød deltagerne på en lille rundvisning i det spændende hus. Besøget var et led i daghøjskolen Koglernes samfundsorienterende arbejde, hvor de bl.a. får læring om uddannelse, arbejde, miljø og andre aktuelle samfundsmæssige forhold. I den kommende tid stiller daghøjskolen skarpt på det forestående kommunalvalg og det lokalpolitiske arbejde.

Billedhugger med CP: Udstillingen gik helt vildt godt Billedhuggeren Kristian Sverdrup, som blev portrætteret i juni-udgaven af Spastikeren, udstillede i august flere skulpturer i Cobra-rummet på Sophienholm nord for København. - Der var vel 50 gæster til ferniseringen, og selve udstillingen er også gået rigtig godt. Jeg har fået rigtig god respons, og der har været 20-40 besøgende på hverdage og over 100 – måske tæt på 200 – besøgende i weekenderne, siger Kristian Sverdrup, der har brugt meget tid på at fortælle om værkerne til de mange besøgende. Skulpturerne, som med sine forskellige symbolfragmenter hver især indkredser og repræsenterer årtiet 00’erne, står nu til opbevaring, og Kristian arbejder på at kunne udstille dem andre steder.

Søren Kierkegaard for alle TAVS-gruppen er en tværfaglig arbejdsgruppe, der har til formål at formidle kendskab til ASK (alternativ og supplerende kommunikation), og de muligheder ASK giver personer med kommunikationshandicap. De dygtige, frivillige fagfolk i gruppen prøver på alle mulige måder at finde emner og metoder, der kan stimulere den ofte oversete gruppe. I anledning af 200 året for Søren Kierkegaards fødselsdag har mange børn og unge fået mulighed for at fordybe sig i Søren Kierkegaards univers ved hjælp af alternative kommunikationsredskaber, udklædning, spil, musik og digitale materialer. Det er sket på de to temadage ”Lad tanker og drømme flyve – Søren Kierkegaard for alle”, som er støttet af Spastikerforeningen og LEV. Den første fandt sted den 29. maj på Institut for Syn og Hørelse i Aalborg, og succesen blev gentaget den 10. september på Østermølle Skole i Thisted. Over 90 børn og unge mellem 6 og 15 år har deltaget i arrangementerne. Endnu et arrangement finder sted den 7. november på Behandlingscentret Østerskoven i Hobro. Udover beboerne på Østerskoven har andre unge ASK-brugere fra området også mulighed for at deltage. Læs mere på www.tavsgruppen.dk

Når aktivering bliver spiselig Falck har forlænget i tre år Folk med handicap og gangbesværede har i flere år været fint betjent i Kastrup Lufthavn af en servicegruppe fra Falck. De er rykket ud, når flypassagerer fra nær og fjern havde behov for assistance og skulle køres til gaten. Nu er det meddelt, at aftalen mellem Falck og lufthavnen fortsætter de næste tre år.

6

Spastikeren 5/2013

Det er den geniale titel på en ny bogudgivelse fra Handicapidrættens Videnscenter. Bogen giver 10 gode bud på en beskæftigelsesindsats, der virker. Gennem snart 20 års virke med det rummelige arbejdsmarked og derigennem mødet med mange aktører og endnu flere mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, har Videnscentret erfaret, at arbejdet og forarbejdningen af mad i en kantine, på en café eller en restaurant giver mennesker på kanten af samfundet nogle kompetencer og succeser, der bidrager til et rigere liv. Derfor har redaktionen valgt at samle 10 aktører, der arbejder med det rummelige arbejdsmarked med mad som omdrejningspunkt, og fået deres bud på, hvad der skal til for at lykkes. Bogen på 168 sider indeholder også interviews og lækre madopskrifter. Bogen koster 250 kr. plus forsendelse og kan købes via hjemmesiden: www.handivid.dk


Kampagne skal nedbryde fordomme om handicap Med en storstilet kampagne under sloganet ”Det er ikke et handicap” har Socialstyrelsen i september forsøgt at udfordre fordomme og øge bevidstheden om, at personer med handicap har samme rettigheder som alle andre. Det er sket ved at fortælle positive historier, der kan være med til at nedbryde fordomme om, at handicappede er svage og ingenting kan. Til at gå i spidsen for arbejdet har de to kampagneværter, Jacob Nossell, kendt fra dokumentarfilmen ”Det røde kapel”, og tv-værten Thomas Skov, DR, der fik sit tvgennembrud som Anders Lund Madsens praktikant, været landet rundt i en kampagnebil for at indsamle positive og livsbekræftende historier. Kampagnen har haft et tæt samarbejde med DR, der har sendt en række temaudsendelser om handicap, bl.a. på DR Ultra, som er målrettet større børn. Undersøgelser viser nemlig, at det bedste middel til at overvinde fordommene er kendskab og viden, og at det allerede er i barndommen, at holdningerne til personer med handicap bliver grundlagt. I forbindelse med kampagnen er der således også udarbejdet undervisningsmaterialer til 4.-6. klassetrin. En række andre tv- og radiokanaler har arbejdet med kampagnen. Bl.a. radiokanalen P4, der havde DHF’s formand Susanne Olsen til en lang snak i udsendelsen ”Formiddag på 4’eren”. Også flere aviser har fulgt op bl.a. Politiken, der havde en stor artikel om Mads Wibergs spinninghold for spastikere. For Jacob Nossell, der selv er spastisk lammet og til daglig læser journalistik på RUC og desuden arbejder som praktikant på CPH:DOX, har det været et spændende projekt. - Jeg vil gerne være med til at give et mere nuanceret billede af det at have et handicap og vil gerne udfordre fordommene, og det er ’synd for os’ vinklen, siger Jacob Nossell, der selv om han har mange jern i ilden ofte siger nej til at være med i programmer om personer med handicap, fordi de reproducerer de fordomme om handicap, som der er i forvejen. - Jeg sagde ja, fordi det er en ny måde at føre kampagne om personer med handicap på, understreger Jacob Nossell. Kampagnen kører fortsat på Facebook og rummer en masse inspirerende kommentarer og historier fra personer med handicap, deres pårørende og andre med noget på hjerte. Læs mere på: facebook.com/ deterikkeethandicap

Spastikeren 5/2013

7


Respirator-tvillingerne der blev til jernmænd Peder Mondrup er spastiker, sidder i kørestol og kan ikke løbe en meter. Det kan hans tvillingebror Steen til gengæld og har gjort det i mange år. Nu gør de det sammen i Team Tvilling. Af Frands Havaleschka

”Intet er umuligt for den, der bærer viljen i sit hjerte”. Sådan lød det messende budskab fra tv-værten Thomas Mygind, da han tog hul på reality tv-genren i slut-90’erne med seersucceserne Robinson Ekspeditionen og Fangerne på Fortet. Med samme ukuelige vilje og et stærkt drive til at gøre noget sammen, trods de ulige betingelser, besluttede tvillingerne Steen og Peder Mondrup i foråret at deltage i BT’s halvmaraton. Steen som løber, Peder placeret i en løbestol, som Steen skubbede. Missionen lykkedes, og det gav dem blod på tanden til noget mere.

Peder og Steen Mondrup har gjort deres fælles projekt til en livsstil, de begge nyder.

timer. Med tiden i skiftezonerne betød det, at holdet Team Tvilling kom i mål med en samlet tid på 11.33:01 timer. Stor oplevelse - Det var en helt fantastisk oplevelse og det største i vores liv, var de to tvillinger enige om efter løbet. Hele vejen rundt på ruten ved Københavns havnefront fik de en fantastisk opbakning af de mange tusinde tilskuere, hvoraf flere allerede kendte parret fra tv- og avisomtale i ugen op til arrangementet. Langs ruten var der flere hundrede tusinde tilskuere i alle aldre.

- Alle har simpelthen været så søde, og det har betydet meget for os både under træningen og til selve løbet, fortæller Steen Mondrup, der erkendte, at der var lidt krise undervejs ved ca. 20 km.

KMD Ironman

Men trods krisen og presset klarede de udfordringen og var

Den næste udfordring var derfor at gennemføre maraton-distancen ved KMD Ironman Copenhagen som en del af stafetholdet Team Tvilling. Med tusindvis af tilskuere på ruten på en solbeskinnet dag i august klarede de opgaven flot og krydsede målstregen ved Christiansborg under stor jubel i tiden 5 timer og 9 minutter for de 42,195 km. Forud for løbedisciplinen havde Anne Marie Nobel brugt 1,18:26 til at svømme 3,8 km i lagunen ved Amager Strandpark, mens elitecykelrytteren Tasja Stenum tilbagelagde 180 km på de nordsjællandske landeveje i en supertid på godt fem

8

Spastikeren 5/2013

Det var en helt fantastisk oplevelse og det største i vores liv


De gjorde det igen – overgik sig selv! Lørdag den 7. september klarede Peder og Steen Mondrup alle tre discipliner ved et triatlonstævne i Helsingør. Mens flere tusinde giftelystne borgere havde travlt med at indgå ægteskab på den historiske lørdag med datoen 7-9-13, så havde tvillingerne Peder og Steen Mondrup en helt anden plan for dagen. De ville klare alle tre discipliner ved Go Epic Kronborg triatlonstævne i Helsingør. Der var tale om en kvart ironman. Det vil sige, at deltagerne skulle svømme 950 meter, cykle 45 km og løbe 10,5 km. De havde derfor til lejligheden indkøbt en smal gummibåd, som Peder kunne ligge i, mens Steen svømmede, og fået specialdesignet en cykel, hvor Peder sad fastspændt foran. Til selve løbedelen havde parret deres specialdesigEn af de mest prominente deltagere i feltet var nr. 45, HKH Kronprins Frederik.

nede racerstol fra KMD Ironman, som Steen skubbede de 10,5 km. Optimismen var stor inden løbet, og den blev fuldt ud indfriet, da parret kom i mål i tiden 3.47,15 timer.

ovenud lykkelige, da de efter løbet stod med Ironman-medaljen om halsen. I alt havde KMD Ironman Copenhagen 2600 deltagere. En af de mest prominente atleter havde startnummer 45. Det var HKH Kronprins Frederik, der gennemførte hele distancen på 10.45:32, og han blev dermed efter sigende verdens første kongelige jernmand.

En helt eventyrlig oplevelse for både Peder og Steen og deres mor, som overværede begivenheden på tætteste hold og var synlig stolt over sønnernes præstation. I alt havde løbet ca. 1400 deltagere, der ligesom Peder og Steen, fik en herlig dag omkring Kronborg. Læs mere om tvillingernes projekt på hjemmesiden: www.teamtvilling.dk

Kampen for at overleve Med en fødselsvægt på hver blot 1200 gram blev Peder og Steen Mondrup født tre måneder for tidligt. Først Steen og så Peder. Det skete for 33 år siden på Rigshospitalet, hvor de længe lå i respirator. De følgende måneder blev en kamp for at overleve, og situationens alvor betød, at de hurtigt blev døbt. Den alvorlige udfordring blev klaret, men mens Steen voksede sig stor og stærk med normal vækst, så gik det hurtigt op for lægerne, at Peder havde en ret hård udgave af diagnosen cerebral parese – spastisk lammelse. Det har imidlertid ikke forhindret Peder i at få en god skolegang, HF-eksamen og leve et aktivt liv. Blandt andet har han i mange år været en del af Spastikerforeningens informatørkorps, og til daglig får han en god hverdag til at hænge sammen i bofællesskabet Koglerne i Jyllinge, som er rammen om hans liv. Trods modsætningerne har de masser til fælles og vil gerne være sammen om dem. Derfor fandt de i sportens verden nogle fysiske udfordringer, som blev den grundlæggende idé med Team Tvilling, og som de stadig forsøger at udvikle. Søndag den 15. august kom den foreløbige kulmination og den ultimative forvandling fra respirator-tvilling til jernmand!

Spastikeren 5/2013

9


KOMMENTAR:

Besparelser forklædt som evidens? National klinisk retningslinje for børn og unge med cerebral parese (CP). Af Mogens Wiederholt, direktør i Spastikerforeningen

Evidens betyder bevis. Bevis for at en indsats eller behandling

og det sparsomme materiale man finder, viser sig at være af en

virker eller ikke virker. Og det er selvfølgelig vigtigt, at den

meget lav kvalitet. Det er Sundhedsstyrelsens egen konklusion.

behandling, vi tilbyder mennesker med CP, virker. Ingen er interesseret i behandling, som ikke virker eller

Dokumentationen mangler

måske ligefrem skader. Derfor støtter Spastikerforeningen også

I enhver fornuftig verden vil det føre til den slutning, at man

ideen om, at der skal udarbejdes såkaldte "kliniske retnings-

ikke kan fremkomme med evidensbaserede anbefalinger eller

linjer" for fysioterapi til børn med CP. Kliniske retningslinjer

det modsatte. Den dokumentation, der findes, er simpelthen

betyder, at man på et sundhedsfagligt grundlag anbefaler eller

for sparsom og for dårlig. Ud fra det foreliggende materiale vil

fraråder en bestemt behandling med udgangspunkt i en gen-

det derfor være mere relevant, at anbefale at der blev gennem-

nemgang af de videnskabelige studier og den videnskabelige

ført en række videnskabelige studier, som gav os den videnska-

litteratur, der findes om en given behandling.

belige dokumentation, som vi mangler.

En arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen har gennem

Men nej! Sundhedsstyrelsen går ufortrødent videre og ka-

mere end et år været i gang med at udarbejde ”National klinisk

ster sig ud i at fremkomme med positive og negative anbefa-

retningslinje for børn og unge med cerebral parese”. Og nu er

linger af de ni undersøgte behandlingstilbud. Syv svagt positive

arbejdet så fremskreden, at vi kan se resultatet. Og det skræm-

anbefalinger og to svagt negative anbefalinger bliver resultatet. Man kan så spørge: Vil det have nogen praktisk betydning?

mer os.

De anbefaler trods alt det meste. Ni behandlinger udvalgt Sundhedsstyrelsen har udvalgt ni karakteristiske og ofte anvendte fysio- og ergoterapeutiske behandlinger til børn med CP, der typisk bevilges som vederlagsfri fysio- og ergoterapi af kommunerne. Det drejer sig om: •

målrettet træning af funktioner

træning af håndfunktion

positionering i den stående stilling

udspænding

træning af spise- og drikke funktionen

træning af den visuelle funktion

ridning som sundhedsfaglig indsats

styrketræning

træning i vand

Disse behandlingstilbud har man så gennemgået for "videnskabeligt bevismateriale": evidens. Hvad findes der af videnskabelig viden om, hvilke af disse behandlinger der dur eller ikke dur? I sig selv en udmærket og fornuftig øvelse. Problemet er bare, at der stort set ikke findes videnskabelig dokumentation -

10

Spastikeren 5/2013

Spastikerforeningen opfordrer Sundhedsstyrelsen til at klappe hesten og bl.a.vurdere ridefysioterapien ud fra et bredere videnskabeligt grundlag.


Ja, det vil formentlig få kolossal betydning. Baggrunden for Sundhedsstyrelsens iver for at færdiggøre disse kliniske retningslinjer er nemlig dobbelt. Dels er der selvfølgelig et sundhedsfagligt ønske om at have dokumentation for, at de behandlinger, vi udsætter mennesker for, virker. Men de kliniske retningslinjer er også del af en politisk aftale, som handler om at reducere omkostningerne til vederlagsfri fysioterapi. Derfor handler disse retningslinjer i ekstremt høj grad om, hvorvidt der er en så sikker dokumentation for, at en behandling virker, at det er rimeligt at tilbyde den gratis til børn med CP. Den beslutning træffer Sundhedsstyrelsen ikke – det gør kommunen. Kommunerne klapper kassen i Man behøver ikke have nogen kandidatgrad i offentlig forvaltning for at vide, at enhver tvivl og enhver usikkerhed om, hvorvidt en behandling har effekt eller ej, vil få kommunerne til at gøre alt, for at kunne klappe kassen i. Det er jo det, der er den underliggende og dybt bekymrende dagsorden. Undskyld sprogbrugen, men et stort antal kommuner vil læse disse retningslinjer, som Fanden læser biblen: De vil konkludere, at ridefysioterapi ikke virker – og virkningen af de øvrige otte indsatser er der kun en meget svag anbefaling til fordel for. Ergo er der ingen grund til at kaste penge efter disse behandlingsformer. Vupti, så er der sat spørgsmåltegn - ikke alene ved ridefysioterapi og udspænding, men også målrettet træning af funktioner, træning i at stå, styrketræning, træning i vand etc. Sundhedsstyrelsens - iøvrigt fuldt ud støtteværdige - forsøg på at skabe et bedre vidensgrundlag for at give eller afstå fra bestemte behandlinger ender i stedet med at blive en legitimering af en kommunal rundbarbering af den vederlagsfri fysioterapi til børn med CP - forklædt som evidens. Evidens som dårlig undskyldning Spastikerforeningen støtter fuldt og helt udgangspunktet om, at der skal være en solid videnskabelig dokumentation for, de behandlinger vi udsætter mennesker for. Tænk bare på de mange unødige operationer mange spastiker for år tilbage jævnligt blev udsat for. Men når det gælder de ”Nationale kliniske retningslinjer for børn og unge med cerebral parese”, som Sundhedsstyrelsen er på vej med, så må vi bare konstatere, at de bygger på et så spinkelt og dårligt vidensgrundlag, at det store plusord EVIDENS blot bliver en dårlig undskyldning - et figenblad som på ingen måde dækker over, at det her betyder massive nedskæringer i den vederlagsfri fysioterapi til børn med cerebral parese.

Spastikeren 5/2013

11


fra sekretariatet

Kredsmedlemmer på Sjælland har nu fået fast tilhørsforhold

Husk at meddele adresseflytning

Trods mange ihærdige forsøg på at samle en bestyrelse i kreds

Hvert år bruger foreningen en masse spildte kræfter og mange

7+8 har medlemmerne på Midtsjælland længe været uden

penge på at udsende medlemsblad og andre vigtige ting til

kreds-samlingspunkt, men selvfølgelig med alle medlemsrettig-

personer på forkerte adresser. Opfordringen gælder også, når

heder i behold. I forbindelse med en justering af den organi-

du skifter mailadresse. I begge tilfælde vil en hurtig lille besked

satoriske struktur har Spastikerforeningens hovedbestyrelse

på spastik@spastik.dk spare mange unødvendige fejlposterin-

imidlertid besluttet, at alle medlemmer skal have mulighed for

ger. Flytning kan også meddeles via hjemmesiden:

lokal forankring i en kreds.

www.spastikerforeningen.dk/adresseaendring

Tænk også på Spastikerforeningen, når du skifter adresse.

Derfor er der nu sket en administrativ deling af den tidligere kreds 7+8. Konkret betyder det, at medlemmerne i

Kontakt sekretariat

Næstved, Faxe og Stevns fremover hører til kredsforeningen

Ring… til 38 88 45 75 - der er telefontid mandag kl. 10.30-

for Storstrøm, der har Yvonne Thygesen som kredsformand,

12.00 og 12.30-15. Tirsdag til fredag kl. 10.00-12.00 og

og medlemmerne fra kommunerne Slagelse og Sorø fremover

12.30-15. Hvis du ikke ved, hvilken medarbejder du skal have

hører under kredsforeningen for Nordvestsjælland, der i mange

fat i, vil du blive omstillet til Helle Thomsen eller Birgit Cornett.

år har haft Knud Erik Dahl som kredsformand.

På foreningens hjemmeside www.spastikerforeningen.dk/med-

For aktiviteterne i svømmeklubben Flipper har ændringen

arbejdere kan du finde navn, funktion og e-mailadresser til alle

ingen betydning. Klubben kører stadig i Spastikerforeningens

medarbejderne.

klub-regi. De to kredsforeninger og sekretariatet vil sammen

Send en mail…til pågældende medarbejder eller til hoved-

formidle budskabet, så alle er klar over deres fremtidige til-

mailen: spastik@spastik.dk

hørsforhold, og hvilke gode muligheder det giver.

Skriv et brev…til adressen: Spastikerforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.

Den nye kredsinddeling efter delingen af kreds 7+8.

Hvad med en tur til Samsø? Spastikerforeningen kører i øjeblikket en medlemskampagne, hvor alle medlemmer kan leje feriehuset for kun 1.000 kr. plus elforbrug i lavsæsonen. Obligatorisk slutrengøring er med i prisen. Interessen har været stor, men der er forsat ledige uger frem til jul og igen et par uger efter nytår. Ønskes flere oplysninger om ledige uger og booking, så kontakt sekretariatet på tlf. 38 88 45 75 eller læs mere på foreningens hjemmeside: www.spastikerforeningen.dk/feriehus

HB samles i november Spastikerforeningens hovedbestyrelse holder to årlige møder – forår og efterår. Det næste HB-møde finder sted lørdag den 23. november 2013 kl. 10-16 med dagsorden ifølge vedtægterne. Blandt andet er vedtagelse af foreningens budget og arbejdsplan for 2014 nogle af hovedpunkterne.

13


Familien Sall har taget springet og er flyttet fra Randers til Malaysia, men det har krævet mange overvejelser, inden beslutningen blev truffet.

Tekst og foto: Benjamin Steengaard Rasmussen

- Vi kan jo altid flytte hjem I juni flyttede familien Sall med 7-årige Marie med cerebral parese fra Randers til Malaysia. Overvejelserne om de skulle tage springet begyndte to år før og efter grundig research blev beslutningen truffet.

Flyttekasserne var for længst sendt af

almindelig folkeskole og har til daglig

sted med skib, da familien Sall fra Ran-

en hjælper ved sin side i skoletiden, så

mere på Marie, når hun kommer i sin

ders tirsdag den 25. juni klokken 10.50

jagten på en international, tilgængelig

kørestol, end herhjemme, for i Malaysia

satte sig til rette i flyet for at tage til

skole i Malaysia gik i gang. Familien be-

er det ikke ualmindeligt, at man gemmer

Malaysias hovedstad Kuala Lumpur, hvor

søgte 6-7 skoler, men blev af forskellige

de handicappede væk, siger Gitte Sall.

familien skal bo de næste år.

årsager valgt fra.

De mange og store overvejelser over

- På nogle skoler fik vi at vide, at de

- Vi er klar over, at folk nok vil kigge

Da familien sagde farvel til Danmark, var det også et farvel til det danske

at flytte familien, der tæller Gitte 43,

som sådan godt kunne modtage Marie,

sundhedsvæsen og støtte fra det of-

Lars 41, Emma 11 og Marie med CP på 7

men da der var mange ansøgere, ville

fentlige. I Malaysia vil familien være på

år, til Malaysia begyndte allerede for to

de hellere vælge en, der var mindre kræ-

egne hænder omkring Maries udvikling

år siden, hvor muligheden for, at Lars,

vende, forklarer Lars Sall.

og behandlingsbehov. Men dog ikke

der arbejder for virksomheden Kosan

Familien valgte dog at besøge en

mere end at de har kontaktet et center

Crisplant, der producerer og leverer løs-

skole, de allerede havde fået afslag fra,

for spastikere i Kuala Lumpur, der blandt

ninger, udstyr og service til gasselskaber

igen, og da de troppede op med Marie

andet tilbyder forskellig behandling m.m.

i hele verden, kunne få fast base som

i kørestol, var skolen pludselig mere

business unit manager i Malaysia.

samarbejdsvillig, hvilket resulterede i, at

vat støtte. Det er under renovering, men

begge pigerne fik plads på skolen.

kan stadig ikke dække alle Maries behov,

- Det var naturligvis afgørende, at det ikke kommer til at gå ud over vores

- Lige siden vi fik plads, har skolen

- Centret er primitivt og lever af pri-

siger Lars Sall.

børn, siger Gitte Sall, der sammen med

været meget hjælpsom og blandt andet

- Vi skal betale tingene selv og får

Lars har brugt rigtig meget tid på at

foreslået at rive en væg ned på toilettet

ikke støtte, bortset fra at der er skat-

undersøge, hvad konsekvenserne af en

for at gøre det mere tilgængeligt, siger

tefradrag for køb af handicapudstyr. Til

sådan flytning vil være.

Gitte Sall.

gengæld er det et meget billigere samfund end i Danmark. Vi skal for eksem-

Begge piger på samme skole

Står på egne hænder

pel selv betale løn til den hjælper, Marie

Marie sidder i kørestol, men er men-

Generelt er Malaysia ikke et specielt kø-

skal have i skolen, men det drejer sig

talt og verbalt meget velfungerende

restolsvenligt land, og synet på handicap-

kun om cirka 2.000 kroner om måneden,

og en kvik pige. I Randers går hun i en

pede er ikke så moderne som i Danmark.

forklarer Lars Sall, hvis løn altså kommer

14

Spastikeren 5/2013


til at dække alle familiens behov. Men selv om den økonomiske del er

Slut med ankesager

noget andet positivt ved at ”flytte ud af

Foran det røde murstenshus i Randers

systemet”.

i orden, hvad så med den lægelige og

holdt den koksgrå Citroën Jumpy med

behandlingsmæssige del?

lift, der som alle hjælpemidler skulle

bevillinger, der ikke er tilstrækkelige,

leveres tilbage til kommunen.

og slippe for at skulle anke sager, siger

”I gør ikke skade på Marie ved at tage af sted,” sagde Maries læge på

- Vi spurgte, om det var muligt at leje

- Det bliver skønt at slippe for

Gitte Sall.

hospitalet i Randers til Lars og Gitte,

eller købe Maries hjælpemidler, men det

og faktisk var lægen meget interesseret

kunne ikke lade sig gøre. Derfor måtte vi

En stor udfordring

i at høre nogle erfaringer fra Malaysia

i gang med at købe nye, og vi har fundet

Efter 14 dages ferie med research i

om akupunktur, som er mere udbredt i

nogle gode, billigere muligheder til pri-

Malaysia for et års tid siden tog familien

østen, også til personer med cp.

vate end dem, man får fra kommunen,

hjem og besluttede kort efter at sige ja

forklarer Lars Sall.

til muligheden for at flytte dertil. Lars

- Dét med at vi kommer til at være på egen hånd er ikke så skræmmende,

Familien har søgt på nettet og blandt

Salls kontrakt er på to år, men familien

for vi kender Marie bedst. Vi kommer til

andet købt hos et amerikansk firma via

regner med at forlænge, så de bliver der

at prøve noget andet end i Danmark,

en nordjysk forhandler. Alt i alt har fami-

i fire år.

for eksempel må Marie undvære botox-

lien købt for 22.000 kroner hjælpemidler

behandlinger. Men så får hun andre ting,

som ståstativ, badestol, klapvogn m.m.

at skulle leve der, og børnene er da også

for eksempel er klimaet meget bedre for

og derudover skal de købe en el-kørestol

lidt skræmte over at skulle flytte. Det vil

hende. Løsningerne i Malaysia er ikke

i Malaysia, hvilket de forventer koster

også kræve noget indkøringstid, når vi

de samme som i Danmark, men det skal

omkring 40.000 kroner.

er kommet derover, siger Gitte Sall, der

man ikke lade sig slå ud af, vi kommer

De kommunale samarbejdspartnere

- Det er en stor udfordring for Marie

er lægesekretær, men har valgt at gå

bare til at prøve tingene lidt anderledes,

har givet sparring i flytte-processen

hjemme i Malaysia, så der er gode mu-

siger Gitte Sall.

og været ganske positive, og så er der

ligheder for at dyrke familien, passe hus og have den store fleksibilitet, det giver. - Vi er åbne for, hvad der kommer til at ske, men skrækscenariet er helt klart, hvis børnene ikke trives, siger Lars Sall og tilføjer: - Men vi kan altid trække nødbremsen og flytte hjem, vi regner bare ikke med, at det bliver nødvendigt. Spastikeren vil følge familien Sall og på et senere tidspunkt bringe en artikel om deres liv og hverdag i Malaysia.

Gode råd til andre Hvis I overvejer at flytte til udlandet, så er det vigtigt at have god tid til at undersøge forholdene i landet i forvejen. Tag de forskellige emner (skole, behandling, bolig etc.) bid for bid og tag ud og se Marie er 7 år og har CP. Værelset i Randers er nu skiftet ud med et nyt i Kuala Lumpur i Malaysia, hvor hun skal bo de kommende år.

og mærk efter det pågældende sted. Find ud af, hvilke krav der absolut skal være opfyldt, for at I vil tage springet.

Spastikeren 5/2013

15


Festlig indvielse

af Østerskovens nye boliger Knap 200 gæster kiggede indenfor, da Behandlingscentret Østerskoven i slutningen af august holdt indvielse af nye boliger og renoveringen af de eksisterende bygninger. Tekst og foto: Benjamin Steengaard Rasmussen

Der var fyldt godt op i den nye bygning, da gæsterne lyttede til indvielsestalerne.

De nye boliger er store og flotte, og bygningen passer godt til resten af Østerskoven.

Alene de smukke omgivelser, som Be-

Ulla Astman og borgmester i Mariager-

handlingscentret Østerskoven ligger i, er

fjord, Hans Christian Maarup, kunne

værd at køre en omvej for, men onsdag

gæsterne se de nye, flotte boliger, der

den 28. august var det dog indvielsen

er meget indbydende, blandt andet med

af de nye boliger og renoveringen af

store badeværelser.

de eksisterende bygninger, der havde lokket knap 200 gæster forbi Amerikavej

Glædelig markering

i Hobro.

I Østerskovens hovedbygning var der

Vejret var flot, og det samme kan

efterfølgende lidt at spise, mens blandt

siges om de nye boliger, der er meget

andre forstander Runa Steenfeldt holdt

attraktive. I den nye bygning sagde Spa-

tale. Hun roste medarbejdere og borgere

stikerforeningens landsformand, Lone

på Østerskoven for at have affundet sig

Møller, blandt andet i sin indvielsestale:

med at være på en byggeplads i et år.

- Dette er ikke en investering i mur-

Og netop det markerede flere med-

sten, men i entusiastiske personer og en

arbejdere og håndværkere på morsom

visionær ledelse.

vis med en lille optræden, der illustre-

Og formanden konstaterede også at:

rede, at der har været udfordringer

- Vi har nu udviklet et tilbud i ver-

forbundet mellem at arbejde og være

densklasse, men det skal bruges, ellers

på Østerskoven samtidig med, at stedet

overlever det ikke.

blev udbygget og renoveret.

Og dermed en opfordring til kom-

Indvielsen var en glædelig markering

munerne om at bruge Østerskovens 16

af de nye tiltag på Østerskoven, der

pladser til unge med cerebral parese og

forhåbentlig kan være med til at gøre

seks pladser til folk med senerhvervede

Østerskovens høje faglighed endnu mere

hjerneskader.

kendt i kommunerne.

Efter taler af regionsrådsformand

Spastikerforeningens landsformand Lone Møller opfordrede kommunerne til at bruge Behandlingscentret Østerskoven.

Spastikeren 5/2013

17


KV 2013

Spastikerforeningens Tekst og foto: Benjamin Steengaard Rasmussen

tillidsfolk blev klædt på

Forud for kommunalvalget den 19. november var Spastikerforeningens tillidsfolk inviteret til et seminar i begyndelsen af september. Her blev deltagerne klædt på til den kommende valgkamp. - Den handicappolitiske dagsorden skal stå lysende klar i kommunerne, sagde Spastikerforeningens landsformand Lone Møller, der indledte seminaret på Hotel Scandic i Odense tirsdag den 3. september. Hun konstaterede, at et kommunalvalg også er en handicappolitisk dag, og opfordrede seminarets deltagere til at kigge på kommunens handicappolitik. Som det sidste betonede Lone Møller, at konkurrencen om at få sine budskaber igennem op til valget bliver hård, så vi skal være skarpe på, hvad vores budskaber er. Mette Søndergaard Pedersen, konsulent i DH og byrådspolitiker, satte seminarets deltagere til at diskutere, hvorfor kommunalvalg er vigtige, og mange var

Seminaret i Odense gav god viden og erfaringer til deltagerne.

enige om, at det handler om nærhed og lokale beslutninger. DH-konsulenten konstaterede, at

arbejder, hvordan de vælger historier og

pedebat, hvor deltagerne i tre grupper

størstedelen af handicaplovgivningen bli-

hvordan man kan få en historie i avisen.

debatterede, hvordan man kan få Spa-

ver udmøntet i kommunerne og gav tre

Det sidste kunne han naturligvis ikke

stikerforeningens budskaber frem i den

gode råd til deltagerne: Hold person og

give den endelige opskrift på, men han

politik adskilt, få politikerne til at forstå,

rådede deltagerne til at gøre meget ud

hvad emnet drejer sig om og drøft din

af at forklare problemstillingen i den

Spastikerforeningens direktør Mogens

personlige sag med sagsbehandleren

sag/det emne, de ville have i medierne

Wiederholt af og deltagerne tog hjem

ikke politikerne.

og servere budskabet, så journalisten

med gode input, erfaringer og redskaber

nemt kan sætte sig ind i det.

til valgkampen op til kommunalvalget

Gode presseråd fra en journalist

En lokal krog er naturligvis en fordel,

Efter Mette Søndergaard Pedersen gen-

hvis det er lokale/regionale medier, man

nemgik Spastikerforeningens direktør,

kontakter, og så skal man glemme alt

Mogens Wiederholt, foreningens bud-

om at få en journalist ud til at dække en

skaber i den kommende valgkamp, hvor

generalforsamling eller et bestyrelses-

der blandt andet vil være fokus på inklu-

møde.

sion, skolereformen, STU, opfølgning på

Tore Bønke Jeppesen gav et godt

kommunalreformen, retssikkerhed m.fl.

indblik i arbejdet som journalist, og del-

Journalist Tore Bønke Jeppesen fra Fyens Stiftstidende var inviteret til at fortælle om, hvordan redaktionen

18

Spastikeren 5/2013

tagerne fik mange gode råd omkring det at kontakte pressen. Sidste del af seminaret var en grup-

lokale valgkamp. Efter en vellykket dag rundede

den 19. november.


KV 2013

Nyvalg til råd og nævn - er det noget for dig? Stillede du ikke op til kommunal- og

dicapråd og det lokale beskæftigelses-

sekretariatet. Vær opmærk på, at det

regionrådsvalget, men har en stor in-

råd for den nye 4-årige valgperiode.

er den lokale DH-afdeling, der foreta-

teresse for kommunal handicappolitik

Spastikerforeningen er repræsen-

ger den endelige udpegning til rådene,

og brænder for sagen, så er der stadig

teret i DH-afdelinger, handicapråd

og at det kun er de tilsluttede for-

mange muligheder som Spastikerfor-

og de lokale beskæftigelsesråd rundt

eninger, som kan indstille kandidater.

eningens repræsentant i DH’s lokalaf-

omkring i landet, men langt fra i alle

Dette skal gøres omkring 1. november

delinger.

landets 98 kommuner, hvilket vil være

og sker via din lokale kredsformand i

ambitionen.

Spastikerforeningen.

I forbindelse med kommunalvalget er der nemlig nyvalg til råd og nævn, herunder også til de kommunale han-

Har det vakt din interesse, skal du kontakte din lokale kredsformand eller

– brug d e n ! Alle har en stemme I mange ulande og primitive samfund

deltagelsen for de unge er faldet fra

eller en kandidat. Det er også en helt

ville borgerne give sin højre arm for at

54 % til 46 % siden 1997, og blandt

central måde at deltage i demokratiet

få lov at stemme og dermed være en

flere nydanske grupper er faldet endnu

på”.

naturlig del af det demokratiske sam-

større. Den absolut laveste valgdel-

fund. Men ofte har diktaturet afskrevet

tagelse i 2009 fandt man blandt de

stemme lokalt kom ministeren med et

dem muligheden.

socialt marginaliserede, herunder

par forslag:

Herhjemme har vi alle retten til at

gruppen af kontanthjælpsmodtagere

I sin opfordring til at få flere til at

”Nogle kommuner kan måske lade

stemme til kommunal- og regionsvalg,

og handicappede, hvor valgdeltagelsen

sig inspirere af Københavns Kommune,

men den ret undlader et stigende

blot var 32 %.

som rykkede et brevstemmested midt

antal mennesker at benytte sig af. De

Generelt er valgdeltagelsen i

ind på Hovedbanegården i forbindelse

bliver hjemme i sofaen, når krydset

Danmark meget højere end i så mange

med sidste folketingsvalg. Det benyt-

skal sættes, blandt andet mange med

andre vestlige lande, men de alar-

tede mange vælgere sig af. Og måske

handicap. Og det skal vi have gjort

merende tal fik alligevel økonomi- og

kan man få flere unge til at stemme,

noget ved. Derfor skal opfordringen fra

indenrigsminister Margrethe Vestager

hvis kommunerne giver dem mulighed

Spastikerforeningen lyde: Brug din de-

til tidligere på året at skrive til alle

for at brevstemme på deres uddan-

mokratiske ret, sørg for at få sat dit X

landets kommuner med en opfordring

nelsessted. Valgloven giver gode

til valget inden stemmestederne lukker!

om, at de tager initiativer, der kan give

muligheder for, at kommunerne rykker

en højere valgdeltagelse ved kommu-

brevstemmestederne ud, hvor folk er”,

nalvalget den 19. november.

understregede Margrethe Vestager i

Bekymrende fald i valgdeltagelsen Ved kommunalvalget i 2009 var den

brevet til kommunerne.

samlede valgdeltagelse på 65,8 %,

Alle skal med

hvilket er det laveste i 35 år. Og en

I brevet til kommunerne hed det blandt

nogle kommuner har taget udfordrin-

nedgang på over 3 % i forhold til

andet:

gen op – og senere følge om det gav

valget i 2005, hvor valgdeltagelsen var på 69,5 %. Særligt bekymrende er det, at valg-

”Vi skal have alle med, når der er

Spændende bliver det at se, om

målbare resultater.

valg. For det at sætte sin stemme er ikke bare at sætte et kryds ved et parti

Spastikeren 5/2013

19


KV 2013

Handicappolitiske temaer set med Spastikerforeningens briller Politiske valgmøder med deltagelse af opstillede politikere er en vigtig del af valgkampen. De nævnte arrangementer på side 23 er blot nogle få af de mange vælgermøder, paneldebatter og politiske aktiviteter, der foregår op til kommunal- og regionrådsvalget den 19. november. Hold selv øje med aktiviteterne i dit lokalområde og deltag gerne. Forud for et vælgermøde er det altid en god idé at planlægge, hvad man vil spørge politikerne om. Som inspiration har Spastikerforeningen her samlet en række handicappolitiske temaer, som optager os netop nu. Lokalt kan der være mange andre indgangsvinkler til relevante handicappolitiske spørgsmål. Et godt råd er altid at være klar og præcis i sine spørgsmål. Red.

Inklusion i folkeskolen

Glem ikke specialtilbuddene

Skolereformen

Folkeskolen er kommunernes ansvar, og dermed har de også det endelige

Midt i fokuseringen på at skabe en

vigtige tiltag på skoleområdet. Den

ansvar for, at den meget følsomme

ny inkluderende skole er det vigtigt,

store folkeskolereform kan også få

inklusionsdagsorden føres ud i livet

at vi også har blik for de børn, hvis

vidtrækkende konsekvenser for børn

på en god og ansvarlig måde.

funktionsnedsættelser er så kom-

og unge med handicap. Skolerefor-

plekse, at det ikke giver mening at se

men indeholder, hvis den gennemfø-

af øget inklusion. Alt for mange børn

dem som en del af den almindelige

res rigtigt, en række meget positive

er i årevis blevet udskilt til særlige

undervisning. Der vil stadig være

elementer. Mere gymnastik, lektie-

skoler eller i særlige klasser. Derfor

behov for et stærkt specialiseret og

hjælp, bedre forældre/skolesamar-

er der god grund til at tænke nyt og

højt kvalificeret tilbud til den gruppe

bejde og ordblindetest. Omvendt kan

anderledes. Men det er ikke gjort ved

børn.

længere skoledage være et alvorligt

Spastikerforeningen er tilhænger

at ”udplante” nogle børn fra special-

Derfor er det vigtigt at holde fo-

klasse- og specialskolesystemet til de

kus på, at kvaliteten også fastholdes

nuværende ”almindelige” klasser for

på det specialiserede område. Det er

at spare penge. Det kræver en helt ny

en selvstændig opgave at sikre, at in-

folkeskole, som tænker fundamentalt

klusionsprojektet ikke fører til, at det

anderledes.

bliver væsentligt mere stigmatiseren-

Skolerne skal se fysisk anderledes

Inklusionsdebatten er ikke det eneste

problem for en del unge med kognitive vanskeligheder.

de at være elev i specialtilbuddene.

ud, tilgængeligheden bringes i orden og skoledagen organiseres langt mere fleksibelt, så den understøtter forskellige indlæringsmåder. Man be-

STU - særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

høver ikke være enten ”normalelev”

Regeringens målsætning er, at 95 % af en årgang skal gennemføre en ungdoms-

eller ”specialelev”. Det skal vi holde

uddannelse. Hvis det skal lykkes, er det helt afgørende, at også unge med et

kommunalpolitikerne fast på.

handicap får en ungdomsuddannelse. Unge, som ikke får gavn af en ordinær ungdomsuddannelse, har krav på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

KV 2013 20

Spastikeren 5/2013

(STU), som kommunen skal tilbyde. Der er imidlertid en række forhold omkring STU’en, som kommunerne skal efterleve: Uddannelsen skal tilbydes alle under 25 år, som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse – uanset hvor svær funktionsnedsættelsen er. Alle har krav på at udvikle sig. Uddannelsen skal tilrettelægges individuelt og med den enkelte elev i centrum. Uddannelsen er ikke en pakkeløsning, men et individuelt tilrettelagt treårigt forløb, som er designet specielt med henblik på at sikre den enkelte elevs udviklingsmuligheder.


KV 2013 Opfølgning på kommunalreformen Regeringen offentliggjorde umiddelbart før sommerferien sit bud på en justering af kommunalreformen. Regeringen erkender, at der er behov for en styrkelse af det specialiserede handicapområde. Selv om tyngden mangler, så er det dog en del af opfølgningen på kommunalreformen, at udvalgte specialiserede tilbud og højt specialiseret viden garanteres enten gennem regionale tilbud eller gennem kommunale samarbejder. Men det er jo ikke gjort med, at specialiserede tilbud og specialiseret viden garanteres. Det helt afgørende er selvfølgelig, at den bruges. Kommunerne skal ”tvinges” til at bruge den viden og de specialiserede tilbud, der findes. En vigtig lokal handicappolitisk opgave er derfor at holde kommunerne fast på, at de skal bruge den viden, der findes, bl.a. VISO, specialinstitutioner som Østerskoven, kommunikationscentrene m.fl.

God sagsbehandling

Kommunikationsområdet

anstændigt og i overensstemmelse

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

med de rettigheder og pligter, lovgiv-

Efter ændringerne i lovgivningen for

i øvrigt også en stor gruppe voksne

ningen giver mennesker med handi-

nogle år siden er BPA blevet meget

CP’ere – ikke får den støtte og hjælp

cap. Vi skal værne om handicappedes

vigtig for en endnu større gruppe

til at udvikle deres kommunikation,

retssikkerhed. Ofte bliver retssikker-

af voksne spastikere. Men kommu-

som de har behov for. Vi ser børn

hedsdiskussionen til en diskussion

nernes udhulning af ordningen har

med svære kommunikationsproble-

om klagemuligheder. Men rygraden

betydet store ulemper for mange

mer, som ikke bliver identificeret

i al retssikkerhed starter med god

BPA-brugere. Der er mange udfor-

tidligt nok, vi ser børn og unge,

og grundig sagsbehandling. Vi skal

dringer på området, dels med over-

som bliver udsat for nye og forskel-

presse på for at få forvaltningerne

enskomster, tildeling af timer, uens

lige kommunikationsstrategier, hver

og kommunalpolitikerne til at arbejde

administrationsbidrag og dels lidt for

gang de skifter miljø: fra børnehave

for en kvalitets- og redelighedskultur

kreative firmaer, der arbejder med

til skole, til botilbud etc. og vi ser

i den kommunale sagsbehandling.

BPA. En autorisation af aktørerne,

kommunikationshjælpemidler, som

Det handler i høj grad om holdnin-

ens bidrag og fælles overenskomst vil

ikke opdateres og følges op, når de

ger og ordentlig kommunikation og i

være vejen frem.

går i stykker. Hvis kommunerne satte

Kommunerne skal behandle borgerne

Det er vores oplevelse, at alt for mange børn og unge med CP – og

mindre grad om penge. Det handler

effektivt og målrettet ind på kommu-

om at genskabe tilliden mellem kom-

nikationsområdet, så vil en betydelig

munen som myndighed og borgerne.

gruppe borgere kunne få en langt

Og det er præcist, hvad gode kom-

mere selvhjulpen tilværelse, hvor

munalpolitikere kan bidrage til.

deres langsigtede behov for hjælp og støtte vil kunne reduceres betydeligt.

Specialbørnehaver

Retningslinjer for fysioterapi til børn med CP

Det er et område, der er under alvorligt

Dette fokuspunkt er et nyt, men meget aktuelt område, hvor Spasti-

pres. Flere kommuner har fundet på kreative

kerforeningen skal ind og markere sit standpunkt. Baggrunden er, at

fortolkninger af reglerne. De nedlægger det

Sundhedsstyrelsen har besluttet at lave nye forslag til nationale kliniske

specielle dagtilbud og tager børnene over i

retningslinjer for de ydelser til børn med CP, der kan dækkes ind under

en almindelig børnehave med vægt på, at de

vederlagsfri fysioterapi. Ved mange af de nuværende tilbud, f.eks. ride-

har behov for pasning. Det giver mulighed

fysioterapi og udstrækning har Sundhedsstyrelsen sat spørgsmålstegn

for forældrebetaling og afskaffelse af kørsel.

ved effekten. De vil derfor - sammen med stort set hele den nuværende

Men det er ikke kun pasning også behandling,

palet af behandlingstilbud - glide ud, hvis forslagene går igennem.

derfor er det indiskutabelt, at kommunen skal

Dette tager Spastikerforeningen skarpt afstand fra, idet der ikke forelig-

betale for transporten, fordi tilbuddet ofte

ger nogen som helst lægefaglig dokumentation, som kan begrunde

ligger langt fra hjemmet. Forældrebetaling til

forslagene. Det er naturligvis en kamp, der også kommer til at berøre

selve pasningsdelen i lighed med andre foræl-

de voksne spastikere.

dre bliver formentlig en del af virkeligheden.

Spastikeren 5/2013

21


Velkommen til orienteringsbesøg på Geelsgårdskolen torsdag den 7. november 2013 Geelsgårdskolen inviterer forældre og alle samarbejdsparter til orienteringsbesøg på og om Geelsgårdskolen. Besøg klasserne fra kl. 9:00-10:30 og/eller deltag i orienteringsmødet fra kl. 10:30-12:00. Geelsgårdskolen er Region Hovedstadens specialskole: • til elever med svære bevægelseshandicap, herunder elever med cerebral parese • til elever med multiple funktionsnedsættelser • til elever med medfødt døvblindhed • til elever der er døve/hørehæmmede med problemer indenfor ADHD- og autismespektret, cerebral parese m.v. • til elever med problemer indenfor ADHD- og autismespektret • til elever med andre sjældne handicap – herunder charge. • med ungdoms - og voksentilbud (herunder STU) til unge med ovennævnte funktionsnedsættelser • aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 Tilmelding kan ske til skolesekretær Bente Kampner på tlf. 4511 4006 eller på mail: geelsch@hav1.regionh.dk Hvis I har spørgsmål kan skoleinspektør Preben Hald kontaktes på tlf. 4511 4004 eller mail: preben.hald.christensen@regionh.dk På gensyn! Geelsgårdskolen, Kongevejen 252, 2830 Virum – tlf. 4511 4000 • geelsch@hav1.regionh.dk – www.geelsgaardskolen.dk


KV 2013

Byrådskandidater med CP Lars Thue Hansen · 48 år, Risskov

Vælgermøder Vælgermøde på Københavns Rådhus Med Handicaprådet i København som arrangør afholdes der vælger-

Opstillet som nr. 16 for Det Konservative Folkeparti til

møde med paneldebat på Kø-

Aarhus Byråd.Stiller også op til valget i Region Midtjylland. Mærkesager: Specialtilbud for handicappede skal centraliseres, så de bliver ensartede og sikrer, at alle med fysiske og psykiske handicaps behandles korrekt. Optimal behandling på alle regionens sygehuse, bl.a. fælles it-systemer. Bedre trafikforhold for handicappede.

benhavns Rådhus tirsdag den 22.

Rasmus Lund-Sørensen · 30 år, Kolding Opstillet som nr. 3 for Det Radikale Venstre til Kolding

oktober kl. 19.00-21.30. Her vil der være fokus på handicappolitiske emner. Aftenens ordstyrer er Spastikerforeningens direktør, Mogens Wiederholt. Mød talstærkt frem og deltag i debatten.

Vælgermøde i Roskilde Kom til vælgermøde med politikerne

Byråd. Ungdomsformand i SPU.

og hør hvad de vil, og hvilke visioner

Mærkesager: Bedre tilgængelighed i Kolding kommune. Større fokus på fritidsmuligheder for de uddannelsessøgende så de bliver i Kolding.

de har for handicappolitikken i Roskilde. Sådan lyder opfordringen fra DH-Roskildes formand, Peter Vonsild. Vælgermødet foregår torsdag den 24. oktober 2013 kl. 16.00 i Auditoriet på Rådhuset, Rådhusbuen

Lene Nielsen · 49 år, Hadsund Opstillet som nr. 4 for Socialdemokraterne til Mariagerfjord Byråd. Mærkesager: Tryghed og omsorg for ældre og borgere med handicap. Demensområdet. Udsatte børn og unge. Frivillighed.

1, Roskilde. Mødet ledes af redaktør Torben Kristensen fra Roskilde Avis og forventes at slutte kl. 18.00. DH repræsenterer mere end 10.000 medlemmer og pårørende i Roskilde Kommune, hvilket svarer til ca. 3 mandater i byrådet.

Årsmøde i Frivilligrådet Den 12. november er der en uge

Christian Leth · 45 år, Svendborg Opstillet som nr. 8 for Det Radikale Venstre til Svendborg Byråd. Mærkesager: Bedre forhold for børnefamilier, herunder bedre daginstitutionstilbud og skoler. Større fokus på handicapområdet, bedre vilkår for såvel brugere som hjælpere. Mere støtte til det frivillige arbejde.

til kommunalvalget, og den lokale velfærd er på dagsordenen. Frivilligrådets årsmøde 2013 handler i år om civilsamfundets rolle mellem reformerne og den kommunale virkelighed. Er civilsamfundet the missing link, der kan binde den lokale velfærd sammen? Bliver der reelt plads til civilsamfundet - og er civilsamfundet klar til at deltage?

Vibeke Baden Laursen · 43 år, Skodsborg Opstillet som nr. 3 for Enhedslisten til kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune. Mærkesager: Socialpolitik bredt dækkende. Miljøpolitik, herunder flere grønne investeringer i økologi og vindenergi. Kvindesagskampen – mere ligeberettigelse.

Sæt kryds i kalenderen og vær med til at debattere udviklingen af fremtidens lokale velfærd. Datoen er den 12. november kl. 9.30-16.30, og stedet er Docken, Færgehavnsvej 35, 2100 København Ø. Læs mere om Frivillighedsrådet på: www.frivilligraadet.dk

Spastikeren 5/2013

23


KV 2013

Vidste du… At antallet af byrådsmedlemmer i kommuner med over

80.000 indbyggere modtager årligt ca. 66.400 kr., i kom-

20.000 indbyggere skal være ulige og mindst 19 og højest

muner over 80.000 indbyggere er det ca. 79.700 kr. og i

31 i henhold til loven om kommunernes styrelse.

Københavns Kommune ca. 90.000 kr. Dertil kommer ca. mellem 12 og 20.000 kr. årligt pr. udvalg og 13.000 kr. år-

At hvis man i en kommune vil ændre antallet af byråds-

ligt, hvis man har hjemmeboende børn under 10 år.

medlemmer, så skal det vedtages af kommunalbestyrelsen senest den 1. september i valgåret for at få virkning fra

At den samlede gennemsnitsindtægt for en almindelig

førstkommende valgperiode.

byrådspolitiker er ca. 100.000 kr. årligt, som er skattepligtigt. Det mener Kommunernes Landsforening er for lidt, da

At de etablerede partier ifølge loven altid er garanteret den

vederlaget - udover Finansministeriets gældende regule-

samme bogstavbetegnelse og derfor ikke kan tildeles til

ringssatser - ikke er steget i de sidste 16 år.

andre kandidatlister. A: Socialdemokraterne. B: Det Radikale Venstre. C: Det Konservative Folkeparti. F: SF – Socialistisk

At borgmesteren generelt er den eneste fuldtidsbeskæftige-

Folkeparti. I: Liberal Alliance. O: Dansk Folkeparti. S: Slesvisk

de politiker. Størrelsen af borgmesterens vederlag beregnes

Parti. V: Venstre. Ø: Enhedslisten – De Rød-Grønne. De

ud fra kommunens indbyggertal. Eksempelvis tjener en

øvrige bogstaver i alfabetet kan tildeles andre kandidatlister

borgmester i Kolding med 89.556 indbyggere 826.000 kr.

end de nævnte - dog ikke bogstavet X.

årligt, mens borgmesteren i Hørsholm med 24.440 indbyggere har en årsløn på 593.000 kr. Viceborgmesteren får

At der er faste regler for udbetaling af vederlag og diæter

oveni sit byrådsvederlag desuden 10 % af borgmesterløn-

for byrådsarbejdet. Ifølge loven er der tre gradueringer

nen.

for byrådsvederlag. Byrådsmedlemmer i kommuner under

24

Spastikeren 5/2013


En grøn oase midt i København

Centerbørnehaven Borgervængets 38 børn har nu, takket været en fin bevilling fra Københavns Kommune, fået helt eventyrligt gode legemuligheder. Tekst og foto: Frands Havaleschka

Med gæsterne og den nye legeplads som kulisse holdt overborgmester Frank Jensen åbningstalen.

På Østerbro i København, tæt ved Hans

Forstander Inger Zapffe og bestyrelsesformand Laura Thatt Amstrup var på alles vegne glade for den nye, flotte og funktionelle legeplads.

- Det er dejligt at se, hvad I har fået

I den grønne oase finder man såle-

Knudsens Plads og således langt væk

ud af bevillingen fra Københavns Kom-

des masser af græs, buske og nylagte

fra strandvejsmiljøet, ligger en stor

mune. I har børn med særlige udfordrin-

stier med fast belægning, så hjælpemid-

grøn oase. Den er til daglig rammen

ger, og de har nu fået gode, optimale

ler og legeredskaber ruller bedre. Der

om Centerbørnehaven Borgervængets

rammer både inde og ude, sagde Frank

er desuden etableret nye rutsjebaner,

aktiviteter; tilsammen 38 børn – hvoraf

Jensen, der oplevede Centerbørnehaven

sandkasser og gyngestativer samt ude-

stort set alle har cerebral parese – samt

som et sted, hvor både medarbejdere,

køkken og bålplads.

en gruppe af dedikerede pædagoger og

forældre og børn har det godt med

behandlere.

hinanden.

Sammen med forældre, søskende

Han understregede, at København

Hele herligheden har kostet 1,3 millioner kroner. Københavns Kommune har bevilget 2/3 af beløbet, mens børne-

og inviterede gæster kunne de i be-

skal være en by for alle, derfor var han

haven selv gennem fem års økonomisk

gyndelsen af august indvie den nye

både glad og stolt over, at Borgerrepræ-

påpasselighed har sparet den sidste del

superlegeplads til 1,3 mio. kr. En sådan

sentationen havde valgt at prioritere en

af beløbet op.

begivenhed kræver kommunalpolitisk

milliard kroner ekstra i 2013-budgettet

- Vi har blandt andet fået bedre stier

opmærksomhed, og den fik institutio-

til en række forbedringer rundt omkring

mellem legeredskaberne og etableret en

nen og de mange fremmødte gæster

i København – heraf altså godt og vel

helt ny sti bag højen, som giver børnene

af overborgmester Frank Jensen (S),

trekvart million til legepladsen.

flere muligheder for at udforske områ-

der havde lovet at kigge forbi og holde åbningstalen. Det lille kig blev dog til et timelangt

Efter åbningstalen klippede Frank

det, fortalte Inger Zapffe, der også er

Jensen den obligatoriske røde snor over

glad for bålpladsen og det nye udekøk-

sammen med bestyrelsesformand Laura

ken.

besøg for overborgmesteren, som be-

Thatt Amstrup - og efterfølgende snup-

fandt sig godt i den veldrevne institu-

pede han den første tur på den brede

fem medarbejdere på kursus, så vi kan

- Det har betydet, at vi nu har haft

tion, som i flere år har haft Inger Zapffe

rutsjebane.

lave Food for Brains udendørs.

som leder. Sjove udfordringer København - en by for alle

Alle var glade og ikke uden grund. For

I sin tale udtrykte Frank Jensen stor

den nye legeplads rummer alt, hvad

glæde over resultatet:

hjertet kan begære at sjove udfordringer.

Spastikeren 5/2013

25


NYT OM KURSER

Af Trine Kamp Larsen, kursuskonsulent i Spastikerforeningen

En god alderdom med CP Hvordan sikrer man den bedst mulige alderdom med CP? På dette fyraftensmøde bliver du klogere.

Aldringsprocessen sætter ind ca. 20 år tidligere hos nogle mennesker med CP, og bevægeapparatet kan hurtigere føles slidt Alderdommen byder på mange udfordringer, og mange oplever, at der skal en ekstra indsats til for at holde kroppen vedlige. Har man CP er udfordringen endnu større, for hvad sker

Peder Esben Bilde.

Medicin: Jo ældre du bliver, jo mere forrykkes fedtvævsbalancen, og det er vigtigt, for de typer af medicin, der er fedtopløselig. Over tid kommer vi alle i risikogruppen for

der med kroppen og hjernen, når man bliver ældre, og hvor-

sygdomme som hjertekarsygdomme, diabetes 2 osv. Det er

dan forholder man sig til, at kroppen langsomt ikke vil være

derfor vigtigt, at din læge ikke overmedicinerer, men finder den

med længere? Vi har taget en snak med direktør Peder Esben

rigtige balance, som passer til alder og form. Som amerikanske

Bilde fra Helene Elsass Center om, hvad der sker med kroppen,

forskere siger det ved aldring og CP: Start low – go slow. Tag

når den bliver ældre – og hvad man selv kan gøre for at lindre

en løbende status og sørg for, at sammensætningen af din

aldringen.

medicin passer til den aktuelle situation.

De tre M’er - motion, mad og medicin - Alle oplever, at kroppen forfalder, men der er meget, du selv kan gøre, ikke mindst med en CP-diagnose, starter Peder Esben Bilde med at fastslå.

Andre kurser

- Jeg plejer at tage udgangspunkt i de tre M’er: Motion, Mad og Medicin. Det er vigtigt at røre sig, men har du CP, er

’Daglige udfordringer med en hjerneskade’ holdes

det ikke sikkert, at du kan følge de almindelige sundhedsan-

26. oktober kl. 10-15, Spastikerforeningen, Blekinge

visninger om op til en times motion om dagen og pulsen op.

Boulevard 2, 2630 Taastrup. Underviser er neuropsyko-

Derfor er det ekstra vigtigt at søge professionel rådgivning, det

log Lone Vesterager Martinus fra Center for Hjerneskade.

kan være hos fysioterapeuten eller lægen, så I sammen kan

Det koster 150 kr. at deltage. Tilmelding og betaling på

finde en motionsform, som gavner dig, men ikke slider din krop

spastikerforeningen.dk/kurser

unødigt. Og netop slid er en af CP-diagnosens udfordringer. Ald-

’Nybagt CP-familie’ afholdes 2.-3. november på

ringsprocessen sætter ind ca. 20 år tidligere hos nogle menne-

Brogården, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart.

sker med CP, og bevægeapparatet kan hurtigere føles slidt. Det

Mere info om undervisere og priser, samt tilmelding og

betyder, ifølge Peder Esben Bilde, ikke, at alderdommen bliver

betaling på spastikerforeningen.dk/kurser

dårlig, eller at mennesker med CP som hovedregel dør tidligere end andre, men at det er vigtig at have fokus på at gøre en

Vil du vide mere? Kontakt kursuskonsulent

ekstra indsats, for at alderdommen skal blive så behagelig som

Trine Kamp Larsen på kursus@spastik.dk

muligt.

26

Spastikeren 5/2013


Rigtig kostsammensætning Endelig er der maden. Peder Esben Bilde understreger, at det naturligvis ikke alene er vigtigt at spise sundt, men også at få den rigtige kostsammensætning. Det er blandt andet principperne bag Helene Elsass Centrets Food for Brains-program, men også almindelige kostråd. - Det er vigtigt at optimere sin kost. Din krop har brug for al den energi, den kan få for at holde den kørende og alderens skavanker på afstand, det vil sige ingen tomme kalorier, ikke for meget fedt, og spis rigtigt og alsidigt.

Kort om Ældre med CP Fyraftensmødet ’Ældre med CP’ holdes 21. november kl. 17-19.30 på Helene Elsass Center. Underviser er direktør Peder Esben Bilde. Det koster 75 kr. at deltage, prisen inkluderer forplejning. Tilmelding og betaling på spastikerforeningen.dk/kurser

Tryghedsplejen er din lokal private hjemmepleje med kontor i Rødovre, Køge, Odense, Vejle, Halsnæs og Slagelse.

Spastikeren 5/2013

27


Merrild -uden filter!

Gode hensigter

Af Martin Merrild

er ingen garanti

Serviceloven bygger på hensigten om at øge den enkeltes livskvalitet. Men uden borgernes ret til kompensation har kommunerne, særligt i disse år, svært ved at leve op til de fine principper. At vi som mennesker med funktionsnedsættelser har mulighed

Ligebehandlingsprincippet kom, sammen med solidari-

for at kunne leve en tilværelse som enhver anden, på vores

tetsprincippet og sektoransvarsprincippet, til at virke som de

egne præmisser, ligger som en af byggestenene i den danske

bærende elementer i bestræbelsen på, ikke nødvendigvis at

lov om social service (Serviceloven).

behandle alle ens, men at give alle mennesker lige muligheder

Formålet med hjælpen efter Serviceloven er at fremme den

for og ret til fuld deltagelse i samfundslivet og som skulle sikre,

enkeltes mulighed for at klare sig selv og forbedre livskvali-

at den nødvendige hjælp blev ydet, således at mennesker med

teten. Og netop hensynet til ’livskvaliteten’ er et essentielt

funktionsnedsættelse, ikke i form af særlige privilegier, men

princip, fordi det indebærer et krav om, at hjælpen tilrettelæg-

ud fra en hensigt om at udjævne et ulige udgangspunkt, blev

ges ud fra den enkeltes personlige behov og forudsætninger.

i stand til at fungere som ligeværdige samfundsborgere. I den

Kommunerne fik ved et lovindgreb sidste år en blåstempling

henseende har kompensationsprincippet udgjort et kerneele-

til at videreføre den praksis, der længe har været en realitet

ment i bestræbelsen på at skabe lige muligheder for alle.

– nemlig at sidestille forpligtelsen til en konkret og individuel vurdering i afgørelser efter Serviceloven med hensynet til den

Ønske om at slanke den offentlige sektor

enkelte kommunes økonomi.

Men tendenserne i det seneste årti har desværre vist sig at

I en tid med økonomisk krise var dette muligvis et nødven-

medføre et stærkt ønske om at minimere den offentlige sektor,

digt tiltag af rent økonomiske årsager. Men det var også et far-

herunder de fundamentale handicapkompenserende ydelser.

ligt paradigmeskift, der potentielt kan medføre en undergrav-

Og for at reducere det offentlige underskud, som følge af

ning af hensynet til den enkeltes livskvalitet og dermed også

finanskrisen, må opgaverne efter den herskende logik enten

en undergravning af et af de bærende principper i Serviceloven.

udliciteres eller på anden måde indskrænkes.

Lovindgrebet sætter derfor de enkelte kommunalpolitikeres

En mekanisme, der for mange mennesker med funktions-

ansvar på spidsen, og opfordringen herfra til de politikere, som

nedsættelser virker fundamentalt krænkende på individets

stiller op ved det forestående kommunal- og regionsvalg den

retsfølelse, når ansvaret for ligebehandlingen langsomt, men

19. november i år, må således være at tage hensynet til bor-

sikkert overlades til markedsmekanismerne og den enkeltes

gernes livskvalitet alvorligt og bringe balancen mellem hensynet

samvittighed, og fundamentale ydelser reduceres til et mini-

til kommunens økonomi og borgerens livskvalitet tilbage, når

mum med nye indskrænkninger i den personlige frihed til følge.

der skal træffes beslutninger ud fra bestemmelserne i Serviceloven.

Spørgsmålet, vi som samfund må stille os selv, særligt i den forestående valgkamp, er, om vi ønsker at prioritere borgernes retsfølelse over betalingsbalancen – eller omvendt?

Lige muligheder for alle Med nedlæggelsen af ’særforsorgen’ i 1940’erne og afskaf-

Er problemerne løst med konventionen?

felsen af den gamle strategi med anbringelse af handicappede

Danmark ratificerede i 2006 FN’s konvention om rettigheder

i institutionernes lukkede sfærer – som i stigende grad blev

for mennesker med handicap (Handicapkonventionen). Heri

opfattet som utidssvarende og uværdige – og efter ligeværds-

understreges det, at personer med handicap har de samme

og normaliseringsdiskurser spredtes i det danske samfund,

rettigheder som alle andre. Der er således ikke tale om nye ret-

opstod en modreaktion, som resulterede i en nytænkning af de

tigheder, men kun om at fokusere på handicapvinklen i forhold

handicappolitiske grundprincipper om ligebehandling, solidari-

til de borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle

tet, sektoransvar og kompensation.

rettigheder.

28

Spastikeren 5/2013


Så skulle problemet vel være løst, kunne man hævde. Er man skeptisk anlagt, kunne man betragte handicapkonventionen som en smuk hensigtserklæring. Eller man kan kaste et blik på udviklingen på det handicappolitiske område i praksis. En ratifikation af Handicapkonventionens tillægsprotokol kunne give borgere med handicap den nødvendige retssikkerhed med muligheden for at bringe sager op overfor et internationalt anerkendt organ, der overvåger og behandler klager i henhold til konventionen. Indtil tillægsprotokollen er ratificeret af Folketinget, har danske borgere altså ikke mulighed for at kontrollere overholdelsen af konventionen. Vi har heller ikke et sted, hvor vi kan henvende os med henblik på at afklare eventuelle spørgsmål vedrørende forståelse af konventionens enkelte regler og principper. Vi må blot sætte vores lid til politikernes gode intentioner. Og heri ligger måske en væsentlig hindring i forhold til at ville ratificere tillægsprotokollen: Har de ansvarlige politikere det nødvendige mod til at afgive kontrollen med overholdelsen af hensigtserklæringen? Man kunne, med kommunernes øgede økonomiske autonomi in mente, godt have sin tvivl.

Spastikeren 5/2013

29


DEBAT

Vi får mange uopfordrede debatindlæg. Det er vi glade for. Men for at så mange som muligt kan komme til orde, skal vi indskærpe, at debatindlæg/læserbreve højest må fylde max 300 ord. Red.

Hvad kom først - retten eller pligten? Ikke altid lige let

ikke arbejdsgiverne incitamentet for at

- men vi har det godt

ansætte en i fleksjob. Incitamentet ligger

Vi har det godt som handicappede i

i, at arbejdsgiveren kun skal betale for

Danmark. Nej, det er ikke altid let, og

det effektive udførte arbejde, resten af

det kræver sine kampe, men sammen-

papirarbejdet tager kommunen sig af.

lignet med handicappede i andre lande

Desuden sigter fleksjobreformen på at

eller andre minoriteter har vi det godt.

omfatte flere end tidligere. Selv de der

Efter at have læst Martin Merrilds

Vi lever i et samfund med et velfærdsy-

kun kan arbejde et par timer om ugen,

klumme om ret og pligt i Spastike-

stem, der er under pres, og som trods

kan nu komme ud og gøre brug af deres

ren nr.3/2013 måtte jeg sætte mig til

en høj skatteprocent ikke har råd til alle

viden og kunnen, og det må da bidrage

tasterne og skrive dette debatindlæg. I

de ting, befolkningen drømmer om.

til den enkeltes livskvalitet.

artiklen gør Merrild opmærksom på de

Jeg tror, samfundet er rigtig træt af at

nedskæringer og ændringer, der er sket

høre på brok fra os. Det kunne være

ting ved reformen. Lønnen afhænger

på handicapområdet de sidste år, og

dejligt, hvis der var råd til, at alle kunne

nu i høj grad af den enkeltes evne til

på de menneskelige konsekvenser af

få al den hjælp, de drømte om og gå til

at forhandle løn, og man vil ikke få

ændringerne. Merrild argumenterer for,

de fritidsinteresser, de ønskede, men

den samme løn som en fuldtidsansat i

at hvis vi skal gøre vores pligt i samfun-

virkeligheden er desværre en anden. Lad

samme stilling. Man kan mene, det er

det, må vi også have retten til at få den

os i stedet for se det som vores pligt at

urimeligt, især hvis de har samme ud-

hjælp, der skal til, for at dette er muligt.

bidrage med en del af vores hjælperord-

dannelse, men på den anden side står

Jeg har lyst til at vende diskussio-

ning til samfundets økonomiske genrejs-

vi ikke til rådighed samme antal timer,

ning.

ligesom der i hvert enkelt sag skal tages

Af Stine Christensen

nen på hovedet og spørge. Er det ikke vores pligt at bidrage til samfundet i en

Jeg har oplevet mennesker være

Selvfølgelig er der også mindre gode

forskellige skånehensyn.

krisetid, også selvom det betyder, at

nærmest følelsesmæssige afhængige

vores ret til hjælp dermed indskrænkes

af deres hjælperordning. Tanken om at

Lad os tænke ud af boksen

en smule?

være uden hjælper en del af dagen gør

Jeg ved, jeg med dette indlæg nok ska-

dem næsten paniske. Selvfølgelig er

ber debat. Det er derfor vigtigt for mig

det er frustrerende, når der bliver skåret

det utrygt at vide, at man de næste to

at sige, at jeg ikke mener, handicappede

i ens hjælperordning, således at man

timer ikke kan komme på toilettet, og

bare skal sidde alene derhjemme, klare

ikke føler, man kan udnytte sin viden

jeg stemmer ikke for, at folk bare skal

sig selv, og være glade og tilfredse over

og ressourcer, men jeg synes, tingene

tisse i bukserne. Bestemt nej. Men når

at komme i bad og få mad. Jeg savner

skal sættes i relief. Danmark befinder sig

vi i denne debat snakker om livskvalitet,

bare noget gejst og positivitet. Lad os

stadig i en økonomisk krise, og der skal

kan jeg ikke lade være med at tænke på

tænke ud af boksen og finde måder,

spares på rigtig mange områder. Alle må

den livskvalitet, det giver at være sig selv

hvorpå vi kan bruge vores evner og

bidrage til, at landet kan komme ud af

uden nogen anden. Det er selvfølgelig

ressourcer, også selvom vi ikke helt får

den økonomiske krise. Det er ikke bare

ikke alle, der kan, men jeg tror også, der

den hjælp, vi kunne drømme om. Hvis vi

på handicapområdet, der bliver sparet.

er rigtig mange som ”bare” ikke tør. Men

vil kræve retten til at blive opfattet som

Hr. Hansen på 82 som hele sit liv har

I skulle prøve det. Det kræver øvelse,

en inkluderet del af samfundet, har vi

arbejdet og betalt sin skat bliver tilbudt

men det er så fedt at fornemme, at man

også pligt til at bidrage, når samfundet

et bad en gang hver 14 dag og rengø-

faktisk kan være helt alene, bare for en

befinder sig i en finanskrise.

ring en time hver tredje uge. Selvfølgelig

tid.

Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at

skal den enes elendighed ikke betyde, at andre tilbydes samme ringe serviceni-

Kan ikke genkende billedet

veau. Men jeg synes, vi skal have det in

Som jobsøgende fleksjobber kan jeg

mente, når vi må afgive hjælpertimer og

ikke genkende det billede Martin Merrild

f.eks. ikke længere kan gå til de samme

tegner af fleksjobreformen i sin arti-

fritidsinteresser.

kel. Den nye fleksjobordning fratager

Spastikeren 5/2013

31


Af Jens Tamborg, socialrådgiver

Ændring af ankesystemet

Satsreguleringsprocenten vil for 2014 være 1,8 %. Modtagere af tabt arbejdsfortjeneste skal altså pr. 1. januar 2014

Med virkning fra den 1. juli 2013 blev De sociale Nævn og Be-

modtage en forhøjelse på 1,8 % af deres beregnede hjælp.

skæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningerne nedlagt. Ankestyrelsen blev fra denne dato så at sige eneste klagemulighed på det sociale og beskæftigelsesmæssige område.

Ankeafgørelser om merudgifter

Der er følgende hovedpunkter i lovændringen: 1. Alle klager påklages til Ankestyrelsen som eneste

Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - af-

klageinstans.

lastning - sandsynliggjorte udgifter – dokumentation. Lov

2. Ved genvurdering af klagesager skal kommunen bruge

om social service - lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli

2012 - § 41.

et særligt ankeskema.

3. Statsforvaltningen overtager Det sociale Nævns opgaver

i sager om optagelse i særlige botilbud (f.eks. varige

Afgørelsesdato: 18-04-2013

botilbud).

Nummer: 98-13

Der er ikke ændret på, hvilke afgørelser der kan ankes. Det

J.nr. 5200582-12

fremgår af Serviceloven og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats samt af Aktivloven. Der er udelukkende tale om, at der fremover kun er én

Resumé: Principafgørelsen fastslår: Merudgiftsydelsen udmåles efter en

klageinstans, hvor man tidligere havde både Det Sociale Nævn

konkret vurdering af de sandsynliggjorte merudgifter for den

og Ankestyrelsen. Lovændringen betyder også, at kommunen

enkelte ydelsesmodtager.

som hovedregel ikke kan klage over afgørelsen fra ankenævnet. Går den imod, skal kommunen rette ind. Ankestyrelsen vil fremover opdele sagerne i principielle

Har familien sandsynliggjort en merudgift, kan kommunen ikke kræve dokumentation for afholdelsen af udgiften. Der skal laves et overslag over omfanget af de behov, som barnet eller

og generelle sager, der mødebehandles som hidtil. Sager der

den unge med al sandsynlighed vil få i det kommende år, og

mødebehandles vil kunne behandles administrativt og er derfor

hvad det medfører af merudgifter.

ikke principielle eller generelle, men giver de beskikkede medlemmer indblik i de sager der påklages. Administrative sager kan visiteres til principiel behandling.

I dette overslag kan indgå et skøn over merudgifter ved pasning af et handicappet barn f.eks. ved benyttelse af barnepige/aflastning. Formålet med merudgiftsydelsen er at dække de udgifter, som familien ikke ville have afholdt, hvis barnet ikke havde

1,8 % - det er satsreguleringsprocenten fra 2014

været handicappet. Sigtet med ydelsesformen er at give modtageren mulighed

Fra Økonomiministeriet er satsreguleringsprocenten for 2014

for selv at tilrettelægge, hvordan behovet bedst kan dækkes.

nu meldt ud. Mange sociale ydelser bliver reguleret ud fra

Familien skal ikke søge kommunen om hjælp for hver enkelt

denne procent, og for vore medlemmer er det specielt den

konkret udgift.

tabte arbejdsfortjeneste, der er omfattet.

Socialrådgiverens kommentar: Denne afgørelse er meget

Og mens vi venter Som nævnt tidligere blev De sociale Nævn nedlagt 1. juli i

handicappet søn på 11 år, hvor den enlige mor var tilkendt

år, og anker skal nu sendes til Ankestyrelsen, som er første

tabt arbejdsfortjeneste 37 timer om ugen, blev bevillingen

ankeinstans. Baggrunden er, at afgørelser nu skal være ens i

ved revurderingen sat ned til 20 timers tabt arbejdsfortjene-

hele landet. Det eneste problem er nu, at når en sag er an-

ste om ugen. Altså næsten en halvering af indkomsten.

ket til ankestyrelsen, står der i kvitteringen for modtagelse

Når tabt arbejdsfortjeneste nedsættes er modtageren

af anken, at borgeren må påregne en sagsbehandlingstid på

berettiget til at modtage hjælpen i en afviklingsperiode på 3

11 måneder. Dette er noget af en svær situation for mange.

måneder, men dette forslår jo ikke i forhold til den sagsbe-

I en af de sager jeg kender til, der handler om en multi-

32

Spastikeren 5/2013

handlingstid, der er i ankesystemet nu 11 måneder.


TELEFON RÅDGIVNING

Klaus Christensen psykolog Tlf 38 88 45 95

Jens Tamborg socialrådgiver Tlf. 38 88 45 96

Anne-Marie Larsen socialrådgiver Tlf. 38 88 45 97

Træffes: Tirsdag kl.15-18 og torsdag kl. 9-12

Træffes: Tirsdag kl. 15-18 og onsdag kl. 9-12

Træffes: Tirsdag kl. 10-12 og onsdag kl. 10-12

vigtig, da flere kommuner har krævet, at modtagere af aflast-

år. Udgifterne dækkes ikke krone for krone, men med udgangs-

ning efter § 41 skulle sende oplysning om barnepigens navn

punkt i de sandsynliggjorte udgifter.

samt dokumentation for indberetning af lønnen som B-indkomst. Dette krav er altså ikke gældende.

Sandsynliggjorte merudgifter inden for en 12 måneders periode sammenlægges. Merudgifterne vedrører både løbende udgifter og enkelt-

Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løben-

udgifter. Sandsynliggjorte udgifter, som afholdes inden for et

de udgifter - inden for et år – opfølgning. Lov om social

år (12 på hinanden følgende måneder), sammenlægges fra

service - lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012 - § 41.

ansøgningstidspunktet eller opfølgningstidspunktet.

Afgørelsesdato: 30-08-2013

uventede eller store ændringer af udgifter, som ventes at være

Nummer: 99-13

blivende, skal udmålingen af hjælpen revideres snarest. Dette

J.nr. 5200893-12

gælder både, hvis udgifterne er lavere, og hvis de er højere end

Opfølgningstidspunktet er mindst en gang årligt, men ved

oprindelig antaget. Resumé:

Selv om merudgifterne ligger under minimumsbeløbet i

Principafgørelsen fastslår, at merudgiftsydelsen beregnes fra

enkelte måneder, vil der kunne udbetales en merudgiftsydelse,

ansøgningstidspunktet. Perioden for beregning af merudgifter

hvis kommunalbestyrelsen skønner, at de samlede udgifter i

begynder fra den dag, kommunen modtager ansøgningen.

løbet af kalenderåret vil overstige standardbeløbet inden for et

Kommunen bevilger merudgifter, hvis ansøger kan sandsynlig-

år.

gøre merudgifter af et vist omfang. Ansøger skal lave et over-

Merudgifter er en løbende ydelse.

slag over de sandsynliggjorte merudgifter for det kommende

“Vi leverer også til de kendte og kongelige, hvis de ringer “ tlf: 70

10 17 55

Mini Crosser M1 Kom og prøvekør vores nye Mini Crosser M1 Vi holder Åbent Hus den første fredag i måneden fra kl.12.00 – 15.00 eller efter aftale, på Enggårdvej 7, 7400 Herning. Få en prøvetur og en snak med en af vore erfarne konsulenter.

Spastikeren 5/2013

33


Fysioterapeut Anne Møller Mortensen i Thailand:

- Rigtig mange

Af Frands Havaleschka

har brug for vores hjælp

Anne Møller Mortensen, der er 28 år og uddannet fra fysioterapeutskolen i Esbjerg, kan se tilbage på to meget spændende ophold på Raindrop Foundation i det nordøstlige Thailand, som Spastikerforeningen samler ind til. - Jeg var af sted i et halvt år fra april til oktober 2012, og derudover to uger i slutningen af maj i år, hvor de manglede frivillige derude, fortæller Anne Møller Mortensen, der til daglig arbejder på bo- og genoptræningscentret Lunden i Varde, der er et center for voksne med erhvervede hjerneskader. Arbejdet i Thailand bestod i at behandle patienter på de 11 stationer, som ligger rundt omkring i provinsen Sakon Nakhon. Enten tog de frivillige medarbejdere ud på én station om Fysioterapeuterne, Sofie Irene Lystbæk Jørgensen og Anne Møller Mortensen, træner på et hjemmebesøg.

formiddagen og en anden om eftermiddagen, eller også lavede de hjemmebesøg over middag. Herefter stod den på journalskrivning, hvilket typisk også tog et par timer. - Det var benhårdt arbejde, husker Anne Møller Mortensen, der udover undersøgelserne og behandlingen af patienterne også havde til opgave at instruere pårørende og personale og køre et decideret undervisningsforløb for det lokale sundhedspersonale. Målet var at ruste dem til på sigt selv at varetage den daglige behandling og træning. - Rigtig mange mennesker har hårdt brug for vores hjælp, og for manges vedkommende ville de ingen hjælp få, hvis ikke organisationen eksisterede. Det gør vores arbejde utroligt meningsfuldt, og de mange arbejdstimer det hele værd. Stimulere børnenes udvikling En stor del af patienterne er børn med handicap, og mange af dem har cerebral parese (CP). For disse børn handler det ofte om at give de pårørende redskaber til at stimulere børnenes naturlige udvikling og vedligeholde deres fysiske funktionsniveau. Det kan derfor være svært at få øje på de synlige fremskridt, når man følger dem tæt i en kortere Det lokale personale og en pårørende bliver superviseret i at lave ståtræning.

34

Spastikeren 5/2013

periode.


Indsamling

med mennesker med handicap. Så det faldt hende helt naturligt at søge om at blive sendt ud for Raindrop

pr.01.10.2013

Mål 20.000 kr.

Foundation. - Jeg havde et ønske om komme Sammen med ergoterapeut Martin Haarbye Vejlgaard behandler Anne nogle CP-børn på en af stationerne.

ud i den store verden og lave frivilligt arbejde inden for mit fag i en kultur, som er langt fra den, vi kender herhjemme. Jeg fik kendskab til organisationen via en bekendt, som skulle

For Anne var det derfor rigtig fedt at komme tilbage efter godt syv måneder og opleve, at nogle af børnene havde opnået rigtig fine fremskridt. - Specielt husker jeg en lille pige, som jeg selv var med til at

derud. Derefter kontaktede hun projektkoordinatoren Christel Molde, og efter at have talt med hende var hun ikke

opstille træningsmål for første gang, jeg var af sted. Målet var

i tvivl. Hun ville af sted for sammen

dengang, at hun selvstændigt kunne sidde og selv kunne spise.

med organisationen at gøre en for-

Jeg husker tydeligt den glæde, som strømmede igennem mig,

skel. Og gjorde det!

2.040 kr.

da jeg kom tilbage og konstaterede, at hun havde nået målene – og at der nu var opsat nogle nye. Derudover oplevede Anne det som meget overvældende og

Sådan støtter du

rørende at blive taget så flot imod af de pårørende, som var

Send en sms med CP til nummer 1999, så støtter du med

glade for at se hende igen.

100 kr. Det er også muligt at indsætte beløb direkte på Spastikerforeningens indsamlingskonto: Reg.nr: 2191

Det lå i kortene

– kontonummer: 0716 740 382 – skriv ’indsamling’ i

Siden hun blev færdig med gymnasiet, har Anne i et eller andet

emnefeltet.

omfang vidst, at hendes fremtidige arbejdsliv lå i at arbejde

Spastikeren 5/2013

35


Lokal annonce


Præsentation af Østerskoven:

Mange kompetencer og muligheder

samlet på ét sted

I smukke omgivelser nær Mariager Fjord ved Hobro ligger Behandlingscentret Østerskoven. Det er et veldrevet behandlingscenter, der er kendt for stor faglighed og gode resultater.

Østerskoven er et tilbud til unge med

lighed for at leve dør om dør med andre

pelvis være overblik over egen økonomi

en hjerneskade. Det er indrettet med to

unge – lidt som på et kollegium. Det, at

og viden om sund kost og madlavning.

afdelinger for unge med cerebral parese

få nye venskaber og i hverdagen opleve

og en afdeling for unge med en erhver-

at bo tæt sammen med andre unge, er

samarbejde på en god måde med de

vet hjerneskade. Gennemsnitsalderen

både hyggeligt og sjovt, men der er også

kommunale sagsbehandlere omkring

er i starten af 20'erne. Mange vælger

udfordringer forbundet med dét at bo

bl.a. hjælpemidler. Alle disse ting indgår

dog at starte et forløb umiddelbart efter

tæt sammen med andre. Det er der også

i et botræningsforløb og tilpasses den

folkeskolen, andre lidt senere i livet.

meget god læring i, og ofte giver det en

enkeltes behov og forudsætninger.

Fælles for alle forløb er, at der er

Mange har også brug for at kunne

personlig robusthed og bidrager til den

fokus på læring, fokus på at blive udredt

proces, som alle andre unge gennemgår,

Kommunikation

tværfagligt og at den unge i samarbejde

at man bliver mere klar på, hvordan man

På Østerskoven er ca. 1/3 af borgerne

med sit tværfaglige team sætter mål for

ønsker at leve sit liv.

uden funktionel verbal tale. Derfor er

lige præcis dét, som for den enkelte vil

der fokus på alternativ og supplerende

gøre forskellen. Her tages der hensyn til

Botræning

kommunikation - samspil og kommuni-

ønsker og drømme om ting, den enkelte

Langt de fleste unge bruger opholdet

kation for alle. Der arbejdes på at finde

gerne vil kunne mestre. Der udarbejdes

på Østerskoven til at træne og modtage

strategier, metoder og redskaber til at

en plan, og den arbejdes der målrettet

undervisning i mange af de dagligdags-

sikre, at borgeren kan kommunikere hele

efter. Mange unge søger et forløb på

funktioner, som er vigtige at mestre på

døgnet med dem, de vil, om det de vil,

Østerskoven, fordi de samtidig får mu-

vejen mod et voksenliv. Det kan eksem-

hvor de vil.

>>

Spastikeren 5/2013

37


På Østerskoven er der et stærkt

som flere unge ønsker, og som der har

Tværfaglig udredning

kommunikativt miljø, idet der i dag er 9

været fin succes med i de sidste par år.

På Østerskoven er der fokus på at have

ud af 22 borgere, der anvender en eller

Uddannelsen tilrettelægges med afsæt

gode udredningsmetoder, der giver en

flere former for alternativ og suppleren-

i den enkeltes behov – det kan være

god basis for, hvordan læringen skal

de kommunikation - f.eks. kommunikati-

med fokus på den boglige undervisning,

tilrettelægges, og at kunne overføre det

onsbøger, tavler eller talecomputer, der

samfund og kultur, idræt eller de mere

til nye muligheder i hverdagen.

for nogles vedkommende betjenes med

kreative fag i værkstedet.

øjnene eller hovedet. Borgerne agerer

Som en del af et STU-forløb kan bor-

Videoanalyser bliver brugt som én blandt flere metoder, hvor teamet

i høj grad rollemodeller for hinanden,

geren blive tilbudt at være en del af en

optager situationer fra dagligdagen, til

og personalet understøtter en måske

studiekreds omkring kommunikation. Her

fælles analyse. Formålet kan f.eks. være

gryende alternativ kommunikationsform

deltager også kontaktperson og kommu-

en bred kommunikativ og kognitiv ud-

ved også at være rollemodeller for, hvor-

nikationsvejleder, ligesom de pårørende

redning - eller der kan være en specifik

dan man kan udtrykke sig via alternative

også inddrages i arbejdet. Der arran-

målsætning omkring særligt udfordrende

kommunikationsformer.

geres også værksteder og workshops

områder. Videoanalysen kan føre til nye

indenfor såvel høj- som lavteknologiske

tiltag i hverdagen og muligvis også spe-

STU på Østerskoven

redskaber, hele tiden med fokus på at

cifikke undersøgelser hos neuropsykolog

Det er muligt at tage en STU, særligt

skabe kommunikativ udvikling i forhold

eller andre fagpersoner.

tilrettelagt ungdomsuddannelse, på

til den kommunikation, der allerede er.

Østerskoven. Det er en uddannelse

Kognition Den kognitive undervisning og træning tager afsæt i en neuropsykologisk test i kombination med personalets observationer i hverdagen, og der lægges sammen med borgeren en plan for, hvilke mål der skal trænes hen i mod. Dette bidrager til, at den unge, og dennes omgivelser, bliver tydelige i, hvad der skal til for, at den enkelte trives, herunder hvad den enkelte har brug for af støtte til, og hvornår det bare kører. Den kognitive træning kan også kombineres med musikterapi – både i gruppeforløb og som eneundervisning. Mange unge, som ikke har funktionel tale, oplever musikterapien som et frirum, hvor der gennem musikken kan

38

Spastikeren 5/2013


Fakta Udover at tilbyde STU-forløb kan Østerskoven også tilbyde ophold efter Servicelovens § 107 – der er et midlertidigt tilbud med fokus på (re)habilitering. Østerskoven har i dag plads til 22 beboere. De unge er oftest i aldersgruppen 15 og 25 år. De fysiske rammer rummer følgende fællesfaciliteter: Fysioterapi, ergoterapi, kommunikationsværksted, træ- og metalværksted, undervisningslokale, sanserum og shelter. Der køres ugentligt til træningsfaciliteter udenfor Østerskoven i varmtvandsbassin og til ridefysioterapi. De unge har dannet et borgerråd (elevråd), som blandt andet tilrettelægger festerne – eksempelvis til Sankt Hans og jul. Borgerrådet har også taget initiativer til foredrag og til at få indflydelse på hverdagen og rammerne på stedet – herunder projektet ”Indflydelse på eget liv”.

sættes ord på dét at leve med en hjer-

træffes i hverdagen, og i den store sam-

den fysiske udregning og træning har

neskade.

menhæng. Fokus bliver dermed på at

fundet sted. Også den vedligeholdende

blive aktiv deltager i eget liv.

træning bliver vigtig – det sker i bassin-

Musikterapi støtter den personlige udvikling og modning gennem at styrke

terapi, i fysioterapien og i det gruppe-

evnen til affektregulering og evnen til at

Fysisk udredning og træning

indgå i samarbejde og fællesskab med

Et godt fysisk udgangspunkt – uden

andre.

smerter – er en afgørende forudsætning

Botræning i egen lejlighed

for at kunne lære nyt. Derfor er den fy-

med BPA-ordning

støtte og træning af sociale færdigheder

siske udredning og træning et afgørende

Mange unge drømmer om at komme til

som en vej til at indgå i fællesskaber

element på Østerskoven. Flere fagper-

at bo i egen lejlighed. På Østerskoven

med andre unge. Samlet bidrager den

soner bidrager. Men det er fysioterapeu-

kan der laves et realistisk setup i træ-

kognitive træning til, at de unge opnår

terne og Østerskovens neurolog, der er

ningslejligheden, hvor den unge får sit

en højere grad af selvbevidsthed og

omdrejningspunktet for at tilrettelægge

eget personale, kan øve sig i at udarbej-

personlig robusthed, på en måde sådan

forløbet. Der er erfaring for, at andre

de personalets vagtplaner, at bo mere

at de unge bedst muligt kan agere så

vigtige livsområder som f.eks. forudsæt-

selvstændigt og mange af de funktioner,

selvstændigt som muligt. Både i for-

ningerne for at lære nyt i fagene dansk

som er vigtige inden udflytning i egen

bindelse med de små beslutninger, der

og matematik er afgørende bedre, når

lejlighed.

Fokus på kognition indebærer også

idrætsforløb, som er tilrettelagt.

Spastikeren 5/2013

39


Lokal annonce


SPU SPALTEN Redigeret af Cæcilie Nisbeth

Tivolitur i Tivoli Friheden

unge med lækker mad, hyggeligt samvær og pakkeleg? - Så

Ti friske unge var fredag den 23. august

sæt allerede nu kryds i kalenderen ud for den 7. december.

mødt op for at deltage i SPU’s tilbage-

Julefrokosten vil blive afholdt på Østerskoven i Hobro og på

vendende arrangement, tivolitur i Tivoli

Dagcentret Sdr. Fasanvej (tidligere Dagcentret af 1962) i Valby.

Friheden i Aarhus. Vi startede med fælles-

De nærmere detaljer vil SPU’s medlemmer snart modtage i

spisning, hvor vi nød en lækker buffet. Der blev både hygget,

en invitation pr. mail/post. Hold desuden også øje med vores

snakket og man nød hinandens samvær.

Facebook-side.

For nogle blev det et gensyn med ”gamle” venner, mens det for andre blev til nye bekendtskaber. Da vi var mætte, fulgtes vi ned igennem Friheden, der emmede af god stemning

Kommunalvalget nærmer sig

på den lune sommeraften. Vi endte nede ved scenen, hvor DJ

Den 3. september deltog SPU's formand og næstformand i

Kato leverede et festfyrværkeri af et show. Det fik i den grad

Spastikerforeningens konference om det kommende kommu-

Tivoli Friheden til at feste og synge med på gamle kendinge

nalvalg. Foreningen havde inviteret sine tillidsfolk til at sætte

som SJUS og Champion og tage godt imod de nye numre som

fokus på, hvordan Spastikerforenings mærkesager kan komme

Dimito (Let Go)! Til at holde gang i festen havde Kato blandt

på dagsordenen i den kommende valgkamp.

andet selskab af Clements, Electric Lady Lab og Bjørnskov.

Der var på forhånd valgt nogle emner ud, som kommunerne har ansvaret for. Bl.a. inklusion, STU og kommunikationsområdet.

Julefrokost i både Øst- og Vestdanmark

SPU vil selvfølgelig under valgkampen prøve at sætte fokus

Igen i år disker SPU op med en hyggelig julefrokost, og igen

på ungdomspolitiske emner, der berører vores medlemmer, så

holder vi det både i Øst- og i Vestdanmark. Synes du, det kan

kommunalpolitikerne også får øjnene op for unge med handi-

være fedt med en hyggelig julefrokost sammen med andre

cap.

Spastikeren 5/2013

41


19 16 15

18 17

4

14

13

3 1+2

6

5

11 9

12

10

København/Frederiksberg

1+2

Filmudvalget vælger film i Lyngby Bio eller Cinemax på Fisketorvet. Bagefter

4

Nordsjælland

Toke Rastad

finder vi et hyggeligt sted og spiser buf-

Lisbeth Østergaard

Tlf. 42 17 19 64

fet sammen.

Tlf. 49 14 32 64/29 68 51 22

Borgmester Fischersvej 5F, 1-2

Prisen for de tre arrangementer er

2000 Frederiksberg

300 kr., hvilket omfatter biografbillet,

Mail: tokerastad@gmail.com

mad og en sodavand. Der er plads til max 10 deltagere,

Københavns omegn

3

Connie Petersson

Damgårdsvej 63, 2990 Nivå Mail: lisbeth.oestergaard@hotmail.dk

Faste aktiviteter:

og minimumsalderen er 11 år. Forældre

Fodbold

ingen adgang.

Drenge og piger i alderen 5-12 år.

Det er Malena Phariss, 14 år, og

Hvornår: Onsdage kl. 18.00 - 19.00.

Tlf. 60 65 34 26

Anders Brodersen, 14 år, der laver

Hvor: Lindegårdsskolen, Lindegårds Alle

Højbuen 10, 2730 Herlev

programmet. Vi beklager, det ikke er helt

18, 3550 Slangerup

Mail: phariss@mail.dk

klar endnu, da disse linjer skrives, men

Kontakt: Anne Mette Jensen, e-mail:

hvis du er interesseret i at deltage, må

Ama.oj@webspeed.dk eller tlf. 20 48 91 14.

Julehygge og bankospil

du meget gerne sende en mail til Connie

Lørdag den 30. november 2013 kl.

Petersson (Malenas mor – vi skal lige

Har du lyst til at spille bold?

14.00 til 17.30 på Dagcentret Sdr. Fa-

være sikre på, at mailen bliver modta-

Volleyball-holdet for børn og unge

sanvej 92, 2500 Valby.

get) på adressen: phariss@mail.dk eller

med CP i Farum vil rigtigt gerne se dig

ring på telefon 44 92 29 26.

til træning, hvis du har lyst til at spille

Kom og få en hyggelig eftermiddag til det traditionelle julebanko. Der er fine

Vi fremsender forslag til datoer og

bold. Vi træner i Bybækhallen i Farum

gevinster ved 1 og 2 rækker samt pladen

forestillinger til alle interesserede, og

om tirsdagen fra kl. 17-18.30. Hvis du

fuld. Gløgg og æbleskiver, kaffe og kage,

først herefter er der bindende tilmel-

gerne vil vide mere om holdet, vil vores

øl og vand kan købes til rimelige priser.

ding. Husk rigtige film skal ses i biogra-

træner Mads Wiberg gerne besvare dine

Der er hjælpere til bankospillet og til

fen!

spørgsmål. Han kan kontaktes på tlf. 30 71 55 70 eller på mail:

servering. Tilmelding skal ske til Kristian Chri-

Tur til zoo

madswibergster@gmail.com

stiansen, telefon 44 84 48 37, eller på

I anledning af Spastikerforeningens

e-mail: dlundbo@privat.dk - senest den

fødselsdag (30. oktober) vil kredsen

Hjemmeside og mailadresser

20. november.

gerne invitere til en tur i Københavns

Kredsens aktiviteter kan følges på Spa-

Vi glæder os til at se jer. Medlem-

Zoo søndag den 3. november. Vi har ikke

stikerforeningens hjemmeside. Du finder

mer fra andre kredsforeninger er meget

afklaret alle detaljer, men vi vil snart an-

os på spastikerforeningen.dk - under me-

velkommen.

noncere dem på vores hjemmeside. Max

nuen ’Kredsene’. Send din e-mailadresse

antal deltagere er 20 personer. Hvis du

til kredsformanden, så vi kan opdatere

vil modtage besked herom, så snart vi

vores mailliste og derved sikre hurtige

Tre film-ture for handicap-søskende

kender pris og indhold, så send en mail

informationer til alle kredsmedlemmer –

til Connie Petersson på: phariss@mail.dk

og portobesparelser i kredskassen.

Vi har et godt tilbud: Tre gange i biffen

- eller ring på telefon 44 92 29 26.

Kristian Christiansen

Bestyrelsen >>

i løbet af vinterhalvåret 2013/2014.

Spastikeren 5/2013

43


5

Roskilde

viteter, vi kan tilbyde. Dels enkeltarran-

Det foregår i CSU’s gymnastiksal

Bente Lis Clausen

gementer, men også de mere blivende

(tidligere Brunhøjskolen) Holbæk Have

Tlf. 46 13 92 98

aktiviteter som racerunning og kørestols-

11 i Holbæk. Flere oplysninger om

Nørregade 39 A, 4030 Tune

dans. Velkommen til.

”Gummifræserne” fås ved henvendelse

Mail: bentelis@tunenet.dk

Hilsen Knud Erik Dahl

til instruktør Bente Langkjær, tlf. 59 29 15 86.

Invitation til vælgermøde

Julefest i Vig forsamlingshus

Som optakt til kommunalvalget den 19.

Vi inviterer til julefest i Vig på Ravns-

november inviterer DH’s lokalafdeling

bjergvej 1, lørdag den 23. november

til vælgermøde torsdag den 31.oktober

2013. Spisningen starter præcis kl.

Yvonne Thygesen

2013, kl. 19.00-21.00 på Knud Lavards

12.00, hvor der serveres den sædvanlige

Tlf. 54 92 64 19 mob. 30 58 76 13

Centret, Eksercerpladsen 3, 4100 Ring-

gode frokost med diverse ”Julede” retter

Eiglersvej 8, 4900 Nakskov

sted.

til god musik.

Mail: yet@youmail.dk

En lang række spørgsmål presser sig

Storstrøm

9

Vi danser om juletræet og afhol-

på – ikke mindst for mennesker med

der lotteri i løbet af eftermiddagen. Vi

Velkommen til de nye

handicap og socialt udsatte. Sammen

forventer at slutte arrangementet ca. kl.

Velkommen til de ’nye medlemmer’,

med deres pårørende har de betalt en

17.00.

som vi nu har fået fra Næstved, Faxe og

høj pris gennem det seneste stykke tid,

Pris for en hyggelig dag er voksne

Stevns kommuner – efter at den tidligere

hvor især kommunernes spareplaner har

150 kr. og børn (op til 12 år) inkl.

midtsjællandske kreds 7+8 er blevet

ramt de svageste grupper.

slikpose 80 kr. Eventuelle hjælpere skal

delt. Vi håber, I vil finde jer til rette un-

også betale 80 kr.

der kredsforeningen for Storstrøm og vil

Derfor ønsker DH at sætte fokus på den kommunale handicappolitik og stille

Ekstra slikpose til alle de ”voksne

skarpt på centrale dele af social- og

børn” skal bestilles ved tilmeldingen og

handicappolitikken i den kommunale

koster 30 kr. Bindende tilmelding senest

valgkamp.

19. november – men gør det bare al-

Følgende partier er inviteret: Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folke-

deltage aktivt i de forskellige aktiviteter, vi tilbyder. Mange hilsner Yvonne

Biograftur til Scala

lerede nu, så er det gjort! Bente Langkjær, telefon 59 29 15

Søndag den 20. oktober 2013 klokken

parti, Radikale Venstre, Liberal Alliance,

86/21 72 80 26, eller Majbritt Eriksen,

15.00 er der biograftur i Scala Bio for

Enhedslisten og Konservativ Folkeparti.

telefon 50 48 80 03.

kredsens medlemmer.

Ved mødets start får hver kandidat

På glædeligt julegensyn.

mulighed for at præsentere sit partis

Bestyrelsen

handicap-politiske program – dog med

Prisen er blot 25 kr. per medlem. Scala Bio ligger på Slotsbryggen 5, 4800 Nykøbing Falster. Transporten sørger

udgangspunkt i ovenstående emner, og

Generalforsamling 2014

man selv for. Tilmelding til mail

senere vil der blive muligheder for at

Kredsen afholder sin ordinære gene-

kreds9@live.dk eller telefon 30 58 76

stille spørgsmål til panelet.

ralforsamling mandag den 24. februar

13. Indbetal beløbet til Nordea reg nr.

2014 kl. 18.30 på Restaurant Vadeste-

0678 kontonr. 0712 714 522. Der er

det i Holbæk. Sæt bare X i kalenderen

begrænset antal pladser.

På vegne af DH-Ringsted Lisbeth Balling

allerede nu.

Racerunning

Tur til ’Jul i Tivoli’ med spisning

Knud Erik Dahl

Sæsonen er ved at lakke mod enden,

Søndag den 17. november 2013 mødes

Tlf. 59 43 07 57

men vil du vide mere om Racerunning

vi foran Tivoli i København klokken

Blomsterhaven 58, 4300 Holbæk

Klub Holbæks aktiviteter, så kontakt Mar-

11.00. Prisen er 50 kr. per medlem, som

Mail: knud.e.dahl@gmail.com

lene Jørgensen telefon 60 49 94 16.

betales ved tilmelding til vores konto i

Nordvestsjælland

6

Nordea: reg nr. 0678 kontonr. 0712 714

Velkommen!

Gummifræserne

522. Med et stort tilskud fra kredsen

Kredsen for Nordvestsjælland er nu ble-

Er du interesseret i kørestolsdans,

dækker deltagerbetalingen entre til

vet udvidet til også at omfatte medlem-

så trænes der en række lørdage. Alle

julemarked i Tivoli og et måltid mad. Vi

merne i Slagelse og Sorø kommuner. Alle

træningsdage kan ses på foreningens

har et begrænset antal pladser, så mon

dem byder vi hjertelig velkommen. Vi

hjemmeside: www.spastikerforeningen.

ikke at der bliver rift om billetterne.

håber, I vil være med til de mange akti-

dk/gummifrserne

Tilmelding på mail til kreds9@live.dk eller

44

Spastikeren 5/2013


telefon 30 58 76 13. Seneste tilmelding er mandag den 4. november 2013. Transporten til og fra Tivoli, der ligger

samling gamle kørestole og benskinner! Alle opdagede noget, de kunne gen-

11

Fyn

Og midt i det hele faldt vi over en Ib Kruse

Tlf. 24 67 49 97

på Vesterbrogade 3, 1630 København V,

kende fra barndommen. Enten noget,

Kastanievænget 10, 5800 Nyborg

skal man selv sørge for.

de selv havde brugt, eller noget, de

Mail: ib.kruse@mail.dk

havde set hos gamle familiemedlemmer.

Julehygge

Glæden over at gense gamle og - ofte

Søndag den 1. december 2013 klokken

glemte -ting og sager, var tydeligvis stor.

12.00 mødes vi til julehygge på FrivilligCenter Lolland. Først hygger vi os med fremstilling

Over kaffen var alle enige om, at det,

Jens Tamborg holder styr på lovgivningen Har du styr på lovgivningen? Vi holder

der gjorde oplevelsen så særlig, var, at

informationsaften den 14. november

de forskellige genstande netop ikke var

2013 med Spastikerforeningens social-

af juledekorationer, og derefter er der

ældre end, at vi kunne knytte personlige

rådgiver Jens Tamborg. Det sker på Skov-

frokost for deltagerne. Deltagelsen er

minder til dem. Alt i alt en helt igennem

gården, Skovgaardsvej 16, 5230 Odense

gratis, og der er lys, ler og gran til frem-

vellykket familietur.

M, hvor vi starter med smørrebrød, øl

stilling af juledekorationer, når I møder

og vand kl. 18.00. Efterfølgende er der

op. Nemmere kan det næsten ikke være.

oplæg, debat og spørgsmål.

Men det kræver en tilmelding, så vi ved,

Tilmelding og eventuelt gode ideer

hvor meget materiale der skal købes ind.

til oplægget skal være os i hænde senest

FrivilligCenters adresse er Søndre Boule-

den 10. november. Ring til Mads på

vard 84, 4930 Maribo. Tilmelding på mail

telefon 23 26 54 94 eller send en mail

til kreds9@live.dk eller telefon 30 58 76

til: lenaogmads@gmail.com

13 - senest mandag den 18. november

Vi glæder os til at se jer, så kom og

2013. Som ved de øvrige aktiviteter, så skal man selv sørge for transporten. Håber vi ses til arrangementerne! Bestyrelsen

få en hyggelig informativ aften. ArrangeNostalgien og minderne fra en svunden tid blomstrede, da kredsen besøgte den tekniske samling.

mentet er gratis.

Dejlig dag på Egeskov Slot Tak til alle for en dejlig dag på Egeskov

Bornholm

10

Slot den 17. august. Vejret var med os, og vi hyggede alle sammen mellem de

Karen Nisbeth

Lad ikke et handicap styre dit liv

Tlf. 56 49 69 69

Inspirerende fyraftensmøde med coach

Vi så også slottet samt parken og det

Kirkebakken 1, 3740 Svaneke

og foredragsholder Thomas Wibling.

blev også til kaffe og is i haven. Det er

Mail: karen@nisbeth.dk

Torsdag den 24. oktober kl. 16.00-19.00

bare fedt, når I møder op fynske med-

på Bornholms Hospital, store sal.

lemmer!

Familietur i nostalgiens tegn

Thomas er hørehæmmet og har

Lørdag den 24. august mødtes en

oplevet mange vanskeligheder på egen

samling forventningsfulde deltagere ved

krop. Med udgangspunkt i sit eget liv og

Bornholms Tekniske Samling på Borrel-

input fra deltagerne giver han redskaber

yngsvej. Knapt var vi kommet indenfor,

til at tackle forskellige udfordringer i

før de første udbrud af "næh" og "ih",

forhold til at have en funktionsnedsæt-

"se dér" og "kan du huske..?" gjaldede i

telse. Han arbejder med positiv psyko-

lokalerne. Der var et eldorado af gamle

logi, og hans metode er dialogbaseret,

ting og sager: Køkkentøj, værktøj og

så det forventes, at deltagerne spiller

legetøj, en oldgammel computer, en 20

aktivt med. Hvis det ønskes, kan forhold

kg tung mobiltelefon og en velbevaret

til arbejdslivet inddrages.

telefoncentral. Biler, landbrugsmaskiner,

gamle biler og genstande på museerne.

Mads Witt Demant

Hurtig tilmelding på mail til: karen@

gamle høstmaskiner, et fuldt møbleret

nisbeth.dk – eller telefon 30 28 13 85.

stuehus fra vore bedsteforældres tid. Ja,

Pris: 50 kr. pr. person inklusiv en let

Sæt bare X’et allerede nu!

der var så meget, at det var umuligt at

anretning. Mødet er åbent for alle.

Vi er i god tid, men sæt bare allerede nu

overskue, endsige fordybe sig i det alt sammen.

Karen Nisbeth

X i kalenderen. Den 25. februar 2014 >>

holder vi foredrag/informationsaften

Spastikeren 5/2013

45


om arv, værgemål og testamente samt

tilstedeværende, hvordan man dykker.

efterfølgende generalforsamling.

Efter en hektisk, men dejlig formiddag

Der er mange spørgsmål og ting at

og weekend, blev det desværre tid for

tage stilling til, når ens børn og unge

at tage afsked for dem, der ikke allerede

bliver større, og som man siger, små

havde været nødt til at køre hjem afte-

børn små problemer og store børn store

nen i forvejen.

problemer. Advokat Per Larsson og

Jan Grønbæk

advokatsekretær Janne Frank kommer og fortæller. Foredraget efterfølges af kredsens ordinære generalforsamling. Vi vil

De store bolde skabte megen morskab både indeni og ude ved bassinkanten.

Sydøstjylland

stå for lidt mad og drikke. Arrangemen-

Jens Peder Roed

tet er gratis. Mere info i næste blad.

Tlf. 75 55 37 79

14

Dalbygade 38 B1 – 101 Sønderjylland

6000 Kolding

12

Mail: jproed@mail.stofanet.dk

Dorte Lorenzen

Fin tilslutning til sommerudflugten

Tlf. 74 48 99 30 Sundgade 18 E, 6400 Sønderborg Mail: lorenzen@mail.dk

Den 10. august drog 47 forventningsKarna Gregersen har rundhåndet delt ud i 35 år.

Sydvestjylland

13

fulde deltagere i to busser fra Vejle, Kolding og Fredericia til Kerteminde, hvor de skulle besøge Fjord- og Bæltcentret.

Jan Grønbæk Sørensen

eftermiddag om de flotte pokaler. Efter

Det bruges af Syddansk Universitet til

Tlf. 75 17 24 28

en rask omklædning var der om aftenen

forskning, og det var meget interessant

Godthåbparken 58 A, 6740 Bramming

”dømt” festmiddag med en tre retters

at se, hvordan de trænede marsvin og

Mail: j-gronbaek@mail.tele.dk

menu for de mange deltagere, og såvel

sæler. På hjemvejen spiste vi aftensmad

Sælungerne som Karna blev i aftenens

på Restaurant Fjelsted Skovkro.

Sælungerne fejrede 35 års fødselsdag

løb hyldet med sange og taler. Det var

Den 21. september mødtes 30 forvent-

om klubbens spændende historie, som

Kom og del dine forældreerfaringer

ningsfulde Sælunger og lige så mange

Karna havde medbragt til lejligheden,

Vi inviterer herved alle forældre til børn

hjælpere, trænere og forældre til en

og i aftenens løb var der sørget for

med CP i alderen 0 til 10 år til en aften,

fornøjelig weekend på vandrerhjemmet

underholdning. ”Mads og Marie” gav en

hvor man kan udveksle erfaringer,

i Oksbøl for i fællesskab at fejre Sælun-

opvisning i dans, og kredsformanden,

spørge hinanden til råds og bare hygge

gernes 35 års fødselsdag. Og da evigt

som eftermiddagen igennem havde

sig sammen med nogen, der ved, hvad

unge og humørfyldte Karna altid benyt-

gemt sig bag et kæmpe fotoapparat

det vil sige at have et barn med CP.

ter enhver lejlighed til en fest for Sælun-

klædt ud til ukendelighed som fotograf,

gerne, var dette en oplagt begivenhed.

havde i dagens anledning medbragt sit

den 22. oktober kl. 19.00 i Vejle Handi-

Arrangementet var støttet af spon-

lille trylleshow, som han efter en festlig

cap Center, Kirkegade 11C, 7100 Vejle.

sorater fra Lidaz Fond v/Oscar Nielsen,

præmieoverrækkelse til dagens mange

Foreningen er vært ved kaffe.

Esbjerg selskabelige klub, Spastikerfor-

vindere, underholdt børn, voksne og

eningen og Rene Madsen, som er træner

andre barnlige sjæle med.

for Sælungerne. Uden disse donationer

også muligt at bladre i tykke ringbind

Søndag formiddag var ren leg og

Arrangementet finder sted tirsdag

Hurtig tilmelding på mail til: kirstenaarhus@hotmail.com eller tlf. 28 76 30 10.

ville et arrangement som dette ikke have

afslapning, naturligvis i Sælungernes

været muligt.

rette element, hvor man havde lejet

vante forældre. Da vores medlemsregi-

Weekenden startede i svømmehallen,

Der udsendes indbydelse til de rele-

nogle store bolde, som man skulle kravle

ster desværre ikke er helt opdateret med

hvor Karna havde arrangeret svøm-

ind i og prøve at ”gå på vandet” til

hensyn til børnenes alder, kan der være

mekonkurrencer. Selv om en af discipli-

megen morskab og fornøjelse for både

nogle, som ikke får en indbydelse, men

nerne måtte udsættes til en anden dag

dem, der var inde i bolden, og dem der

de er selvfølgelig velkomne alligevel.

på grund af tekniske vanskeligheder,

så på. En dykker var også ”indskrevet”

blev det alligevel en uhyre spændende

til lejligheden, og han forklarede de

46

Spastikeren 5/2013


Julebanko med fine gevinster

havde de samme muligheder, som vi

Lørdag den 16. november afholder vi ju-

kender det i dag, og han måtte gå så

lebanko på I. P. Schmidt i Fredericia. Det

meget hårdt igennem med nederlag på

begynder kl. 14.00, og der er mulighed

nederlag, inden han til sidst fandt sin

for at vinde både ænder, flæskestege

rette hylde som rejsende gadegøgler.

og andre fine gevinster. Der er også et

Kom og få rørt lattermusklerne og

specielt spil for børn og handicappede,

oplev et spændende foredrag, vekslende

hvor alle er sikre på at få en gevinst. I

mellem tale, musik og små filmindslag.

løbet af eftermiddagen er der fælles kaf-

Tilmelding til Claus B.S. Madsen

febord. Der udsendes indbydelse til alle

e-mail: spadsermadsen@webspeed.dk

medlemmer.

eller til Bent Ole Nielsen telefon 97 14 24 83 efter 16.30, e-mail bon@privat.dk

Mailadresser

- senest den 7. november.

Hvis du fremover ønsker at modtage sende en mail til: engtoften10@mail.dk,

Giv jer til kende og deltag i lodtrækningen

så vi kan spare på portoudgifterne.

Vi vil gerne have mulighed for at kon-

Ironman med kun ét ben!

takte dig på mail, så vi hurtigt, nemt

Vi har en ændring i efterårets kreds-

og billigt kan sende informationer om

arrangementer. Foredraget med den

relevante kurser og arrangementer. Send

tidligere kanoroer og nu meget brugte

Bent Ole Nielsen

os følgende: mailadresse, hvilken kom-

coach, Arne Nelson, er udskudt til den

Tlf. 97 14 24 83

mune du bor i, fødselsår, om du selv er

24. april 2014.

Rønne Allé 67, 7451 Sunds

CP’er, pårørende (evt. hvordan), familie

Mail: bon@privat.dk

med CP-barn, firma og hvad du syntes

Gert Rune – en Ironman med kun ét

er vigtigt for os at vide. Oplysningerne

ben!

sendes til mailadressen:

Kunne du tænke dig:

vestjylland@hotmail.dk

- at du havde mere energi?

indbydelser m.v. på mail, bedes du

Vestjylland

15

En aften med Cibrino – entertainer og rottekonge

Her til november kommer i stedet:

Humoristisk fortalt af Jan Grønbæk. Lør-

Bestyrelsen vil gerne opfordre alle til

dag den 16. november kl. 14 i festsalen

at svare, og alle som har svaret inden 1.

på Bytoften 73, Herning. Der serveres

februar 2014 vil på generalforsamlingen

Så er en inspirerende peptalk om

kaffe og kage.

deltage i en lodtrækning om flotte gaver

motivation med Gert Rune løsningen!

Mange voksne og ældre husker Cibrino, men også mange yngre fortæller, at

og gavekort. Så har du ikke sendt dine oplysninger, så gør det endelig.

de husker ham fra deres barndom, hvor

- at du var positiv overfor forandringer? - at du glædede dig til mandag morgen?

Arrangementet er lavet i samarbejde med Lions Club i Skive og finder sted

Bestyrelsen

de træf ham i en eller anden gågade

torsdag den 21. november 2013 kl. 19.30. Entreen er 75 kr., men stedet

Cibrino var stærkt ordblind, fik en

Så er det nu - Michelle Bellaiche i Herning

hjerneskade efter meningitis som barn,

Det er onsdag den 23. oktober 2013 kl.

og senere blev han ramt af polio i en

19.00 til ca. 21.30, at tv-værten Michelle

Øvrige aktiviteter:

tid, hvor de sociale foranstaltninger ikke

Bellaiche gæster Herning HF og VUC,

Vi holder julearrangement i Skive med

Brorsonsvej 2, 7400 Herning.

computerspil og sygehusklovne i starten

sammen med deres forældre.

Entre kr. 100 inklusiv kaffe og kage. Bestyrelsen

endnu ikke fastlagt. Det vil blive meddelt senere.

af december. Generalforsamling 2014 afholdes ultimo januar i Skive, inklusive et oplæg

Midtjylland Jørgen Knudsen

16

om erfaringer med stamceller. Mere info findes på hjemmesiden og kommer her under KredsNyt!

Tlf. 97 51 20 60 Asgårdvej 11, 7800 Skive

HUSK AT:

Mail: jk@asgaard-online.dk

Kreds Midtjyllands forældregruppe har en folder. Ønsker man at rekvirere sæt

Spastikeren 5/2013

47

>>


af folderne, så er man mere end velkom-

Adventsfesten starter med kaffe, te,

men til at ringe eller sende en mail til:

brød/kage og fælles hygge, hvorefter vi

Jette Thomsen telefon 97 58 41 68 eller

synger julen ind.

e-mail: 2xj@post8.tele.dk

17

meget handicapvenlig med fliser på

og ”barnlige sjæle”, mens der er ameri-

alle gangene, så det er nemt at komme

kansk lotteri for de voksne. Børn under

rundt også for dem i kørestol. En rigtig

18 år får en gave og en godtepose, så

god dag ifølge bestyrelsens opfattelse.

Peder Stausholm

husk at oplyse navn og alder på børn

Tlf. 86 24 42 01

under 18 år ved tilmeldingen. Vi slutter

Jernaldervænget 25, 8220 Brabrand

vanen tro med gløgg og æbleskiver.

Mail: stavs@stofanet.dk

samvær med de øvrige deltagere. Parken er i de senere år blevet

Der vil være underholdning for børn

Østjylland

stillet. Her var der også tid til lidt socialt

Kredsen bidrager med stort tilskud, så deltagerbetaling for alt dette kun er

Fra udfordring til mulighed

80 kr. for voksne inkl. lodder til ame-

Kredsen indbyder til en aften, hvor Spa-

rikansk lotteri og 60 kr. for børn under

stikerforeningens psykolog Klaus Chri-

18 år inkl. 2 sodavandsbilletter, gave og

stensen og informatør Christa Nielsen på

godtepose.

flere måder vil sætte fokus på hjælp til at

Tilmelding inden 15. november

mestre sin hverdag, når man lever et liv

til Kim Winckler Pedersen på e-mail:

med kognitive vanskeligheder:

kimwp@mail.dk

* Hvad betyder det for et menneske at

Ved tilmelding modtages en be-

have et skjult handicap?

kræftelse med oplysning om kredsens

* Hvilken hjælp kan foreningen give?

kontonummer, hvor deltagerbetaling skal

* Hvordan kan man mestre sit liv

overføres til. Vi glæder os til at mødes

i praksis?

igen til en god dag!

* Betydningen af et VISO-forløb?

Bestyrelsen

de to oplægsholdere vil komme ind på. Arrangementet foregår den 31.

Løvfaldstur Den 20. oktober 2013 arrangerer vi

Det er blot nogle af de mange emner, Nordøstjylland

18

løvfaldstur i liftbus omkring Mariager Fjord. Turen går først til Hobro, hvorefter

oktober på Folkestedet, Carl Blochs

Asger Laustsen

vi kører på nordsiden af Mariager Fjord

Gade 28, 8000 Aarhus C, kl. 19.00 til ca.

Tlf. 86 44 32 21

til Bramslev Bakker og Stinesminde.

21.30. På Folkestedets p-plads kan man

Tinghøjvej 15, Råsted,

Herefter kører vi videre til ”Færgekroen”

holde frit med blåt handicapskilt synligt

8920 Randers NV

i Hadsund, som ligger med udsigt ud

i forruden, men vi har kun 16 pladser,

Mail: il.as.laustsen@fiberflex.dk

over fjorden, hvor vi har bestilt det store kaffebord. På hjemturen tager vi sydsi-

og I må påregne, at der er andre i huset.

Dejlig tur til Djurs Sommerland

den af Mariager Fjord omkring Dania til

Godsbanen, der ligger lige overfor. Kredsen serverer kaffe, te og kage undervejs.

Bestyrelsen havde den 7. september

Randers. Skriftlig indbydelse er udsendt.

Alternativt kan I mod betaling parkere på

Tilmelding kan ske til Marianne

Mariager, hvorefter turen atter går mod

2013 bestilt godt vejr, og det blev som

senest 21. oktober – eller snarest muligt

ønsket en rigtig solrig og varm efterårs-

Julefest

herefter hvis du først har fået bladet

dag i forlystelsesparken ”Djurs Sommer-

Vores julefest afholdes i år lørdag den

efter denne dato - på telefon 21 17 76

land” ved Nimtofte på Djursland.

14. december 2013, kl. 16.00 i Sct. Cle-

38 eller mail:

I år havde 60 tilmeldt sig arrange-

mens Kirke med efterfølgende julehygge

mentet, og de havde en rigtig god dag

i Sct. Clemens Huset. Bestyrelsen har

med at afprøve diverse forlystelser. For

arrangeret et mindre underholdningspro-

her er der noget for enhver smag med

gram, der afsluttes med amerikansk lot-

Glæd jer til den store adventsfest

bl.a. små og stille karruseller og luftgyn-

teri og smørrebrød. Skriftlig indbydelse

ger for de mindste til store rutsjebaner

udsendes til alle medlemmer.

Sæt et stort X i kalenderen til kredsens

og raftingbaner for dem, som har lidt

store adventsfest, som vi holder søndag

mere vovemod.

mmpedersen@mail1.stofanet.dk Bestyrelsen

den 24. november kl. 14.00 til 18.00 på Hotel Scandic, Rytoften 3, Århus V

48

Spastikeren 5/2013

Vi fik også en dejlig buffet i Wild West-restauranten, hvor sulten blev

Sæt X - Slette Strand 2014 Sæt allerede kryds ved weekenden 23.25. maj 2014, hvor vi igen har bestilt


weekend-ophold på feriecenter Slette

Vi håber på mange deltagere, så kom

Voksen-netværk

Strand. Nærmere information følger i det

endelig og få en hyggelig aften i godt

Vil du være med i netværket for voksne

nye år.

selskab.

spastikere? Så kontakt tovholder, Jan

Asger Laustsen Nordjylland

Bestyrelsen

Bang Maden, Gråkildevej 60, 7700 Thisted, tlf. 97 91 28 45, e-mail:

19

Juletræsfest

jbm@bagduggederuder.dk

Kirsten Hansen

Den årlige juletræsfest afholdes søndag

Tlf. 98 29 62 97

den 24. november 2013 kl. 11.30-

Stakladen 32, 9380 Vestbjerg

16.00 i Vejgaardhallen, som du finder

Mail: kihan@stofanet.dk

på adressen: Vejgaard Torv 3, 9000 Aal-

UDGIVELSER I 2013 Blad Nr.5 Nr.6

borg. Vi håber, at rigtig mange vil være

Gave-andespil

med. Indbydelse pr. brev følger senere.

Der afholdes gave-andespil onsdag den

Afleveres til Postvæsenet 14. oktober 13. december

Helle Jensen

6. november kl. 19.00 på personaleværelset på Vester Mariendal Skole i

Onsdagsklubben

Aalborg. Her spiller vi om mange gode

Ring og hør lidt om hvad der sker. Tov-

GLEM IKKE AT HUSKE…

gevinster (medbring også selv en pakke).

holder er Frederik Pedersen, tlf. 98 38

Deadline til Spastikeren nr. 6/2013,

25 12, e-mail: fip@gvdnet.dk

der udkommer medio december.

Der serveres kaffe med franskbrødsmadder og kage.

Almindeligt stof 10. november og

Svømning

Alle deltagere får 2 plader, og der

kredsnyt senest 18. november –

kan ikke købes flere. Der udtrækkes

Vil du vide mere om svømmeaktivite-

men gerne før. Materiale modtages

gevinster på den gratis indgangsbillet.

terne, så kontakt tovholder Lisbeth Tved

på e-mail: fh@spastik.dk

Vi forventer at slutte spillet kl. 21.00.

Olesen på telefon 40 14 28 01.

Mangler du en bil tilpasset AALBORG

HERNING

dine behov?

AARHUS

Find en brugt bil, se flere produkter, eksempler på biler og meget mere på vores hjemmeside:

KØBENHAVN ODENSE RIBE

Se aktuelle nyheder, tilbud og info om events og meget mere på vores Facebook: facebook.com/ handicareautodanmark

handicare.dk/auto-danmark

Vi kan tilpasse din nye eller brugte bil efter dine behov. Vi bygger bilen op omkring dig, og er med hele vejen med rådgivning fra start til slut. Handicare Auto har over 15 års erfaring og er Danmarks største opbygger af handicapbiler til kommuner, institutioner, erhverv og private! Vi klarer enhver opgave! Se mere på handicare.dk, ring til os eller besøg en af vores afdelinger i hele landet!

HE RNI NG

KØB EN H AVN

AALBORG

RIBE

AARHUS

OD EN S E

Baggeskærvej 48

Park Allé 289 G

Fabriksparken 3

Industrivej 22

Bredskiftevej 6 A

Hvidkærvej 39

DK-7400 Herning

DK-2605 Brøndby

DK-9230 Svenstrup

DK-6760 Ribe

DK-8210 Aarhus V

DK-5250 Odense SV

+45 97 12 96 22

+45 43 20 57 00

+45 96 96 15 22

+45 76 88 18 00

+45 87 31 46 00

+45 63 15 20 00

Spastikeren 5/2013

49


- verdens største producent af radiotortermostater DANFOSS A/S • HÅRUP • SILKEBORG

Handicapservice for dig

-omsorg med omtanke

Så kører det for dig :) Hvis du er tilkendt hjælperordning (BPA), selvudpeget hjælper, ledsagelse eller andet, tilbyder Naesborg A/S at varetage arbejdsgiveropgaven. Vælger du Naesborg Handicapservice betyder det: •

At du er arbejdsleder i det daglige – med en fast konsulent tilknyttet

At vi hjælper med at udsøge og udvælge hjælpere incl. afløsere – herunder annoncering uden beregning

At vi i et aftalt samarbejde planlægger og gennemfører personalemøder, lægger vagtplaner og udarbejder APV m.v.

At Naesborg Handicapservice sikrer udbetaling af løn, skat, feriepenge, forsikring, indberetninger m.v.

Naesborg A/S har indgået overenskomst med FOASydsjælland – en sikkerhed for ordnede arbejdsforhold. Kontakt os helt uforpligtende på telefon 5577 4466 og hør mere om hvad vi kan tilbyde dig. Ringstedgade 24-26, 2. 4700 Næstved tlf. 5577 4466 naesborg@naesborg.dk www.naesborg.dk

Faglighed Kammeratskab Oplevelser www.ofe-skole.dk

www.egmont-hs.dk

RESPEKT – udvikler hele mennesker!

DANMARKS MEST RUMMELIGE HØJSKOLE Solidaritet · Myndighed · Værdighed


Alt henvendelse til: Spastikerforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

MAGASINPOST SMP ID-NR. 46276

Spastikeren 5 13  

Spastikerforeningens medlemsblad nr. 5 - 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you