Page 1

s astikeren

NR.4 AUGUST 2012

ÅRGANG 62

BLIVER HAN

VERDENS BEDSTE?

NYT KURSUS: HVAD ER CP?

DETTE ÅRTIS STØRSTE

SKOLEPOLITISKE UDFORDRING

www.spastikerforeningen.dk


Hvad er CP egentlig? Hvordan udvikler et menneske med CP sig, og hvilke udfordringer giver det? Læs mere om nyt kursus på side 26-27

20

spastikeren 4/2012 Kommunikation er en menneskeret............ 4 Viden om................................................... 6 Dette årtis største udfordring..................... 8

24

Folkemødet på Bornholm......................... 10 Dækker din forsikring?............................. 11 Inklusion uden knaster............................. 13 Forskerpris til Susan................................. 14 Tværfaglighed er afgørende...................... 17 Hædret af Dronningen............................. 20 7 skarpe til Anders................................... 23

28

Familiedag på Elsass Centret.................... 24 Nyt om kurser: Hvad er CP?...................... 26 Kåre er fuld af energi............................... 28 SPU i Uganda – vil du med?..................... 31 Den sociale side....................................... 32 Verdens bedste spiller?............................ 34

37

Ungdom: SPU-spalten.............................. 37 On the road again.................................... 39 STU på Østerskoven................................. 41 Kæmp for dine drømme........................... 42 Kredsnyt.................................................. 44

– god læsning! Spastikeren ISSN 0561-5453 · Årgang 62 nr. 4/2012 • Udgivet af: Spastikerforeningen, Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø, tlf. 38 88 45 75, email: spastik@spastik.dk, www.spastikerforeningen.dk • Redaktion: Lone Møller (ansvarshavende) · Frands Havaleschka (DJ) redaktør, Benjamin Steengaard Rasmussen (DJ) • Annoncer: Æblehaven 49, 8362 Hørning, tlf. 86 91 46 87 • Layout: FL Reklame, tlf. 70 22 18 70 • Tryk: Zeuner Grafisk as, tlf. 87 46 40 10 • Oplag: 6.000 Distribution: Post Danmark. Spastikeren udsendes gratis til foreningens medlemmer 6 gange om året. Udgives også elektronisk. Eftertryk: Eftertryk med tydelig kildeangivelse er tilladt. De fremførte synspunkter står for forfatterens egen regning og deles ikke nødvendigvis af redaktionen og Spastikerforeningen. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i det indsendte materiale. • Spastikerforeningens protektor: H.K.H. Prinsesse Benedikte • Forsidefoto: Kørestolsrugby-talentet, Sebastian Frederiksen – foto: Benjamin Steengaard Rasmussen

Spastikeren 4/2012

3


Kommunikation er en menneskeret Hørte du DR’s P1-dokumentar om Jannie og hendes kamp for at kunne kommunikere, som blev sendt lige før sommerferien? Vi, der gjorde, glemmer den ikke. Tænk at have så meget på hjerte og så meget at meddele uden at kunne. Ikke fordi evnerne mangler, men

”S I D S T E

NYT

Bliv rollemodel for andre unge med handicap

fordi man ikke har færdigheden til at kommunikere. I udsendelsen blev det sammenlignet med at være ”levende begravet”. Mere præ-

Vi bruger alle sammen vores rollemodeller til at spejle

cist kan det vist ikke udtrykkes for os, der ikke har oplevet det selv.

os i – til at finde retning i livet. Men hvis det er vig-

Det er helt uacceptabelt, at mennesker med CP skal opleve, at

tigt, at kunne spejle sig i samfundets idoler, må det

de ikke får mulighed for at udfolde deres evner fuldt ud, blot fordi

også være vigtigt, at man kan finde et spejlbillede,

systemet ikke har fokus på at spotte og udrede de kognitive og

man kan se sig selv i.

kommunikative udfordringer, en stor gruppe spastikere fødes med. Spastikerforeningen har derfor taget kontakt til KL og socialmi-

Derfor afholder SUMH (Sammenslutningen af

nisteren for at få gang i en dialog om, hvordan vi sikrer, at alle børn

Unge Med Handicap) nu to uddannelsesforløb for

med CP tilbydes en grundig og professionel udredning af deres

unge med handicap, der ønsker at blive forbilleder,

kognitive funktionsniveau. Vi er blevet meget bedre til at udrede

idoler og rollemodeller for andre unge med handicap.

og behandle børn for deres fysiske funktionsnedsættelse, men vi

Det sker med projektet ’Vi går foran – rollemodeller

er håbløst bagud, når det gælder udredning af børnenes kognitive

for unge med handicap’.

og sproglige funktionsniveau. Ofte stilles der så at sige kun en halv diagnose med den konsekvens, at alt for mange får utilstrækkelig hjælp til at udvikle for eksempel sprog og alternativ kommunikation.

Hvis du er mellem 18 og 30 år og har et fysisk, kommunikativt eller kognitivt handicap eller en

En del af problemet skyldes nok, at vi historisk har betragtet CP

psykisk lidelse, så har du mulighed for at være med.

som et fysisk handicap og i mindre grad som et kognitivt handicap.

Der er ansøgningsfrist den 31. august 2012. Har du

Men problemet er langt mere grundlæggende. Mennesker med

spørgsmål, kan du skrive til rollemodel@sumh.dk eller

medfødte funktionsnedsættelser får ikke samme opmærksomhed

ringe på 30 11 76 89. Læs mere om uddannelsesfor-

i vores lovgivning, som mennesker med erhvervede funktionsned-

løbet på hjemmesiden: sumh.dk

sættelser. Tilsyneladende er det værre at miste noget, end aldrig at have haft det. Derfor ligger det også underforstået i lovgivningen, at mennesker, der er født med en funktionsnedsættelse, skal ”tåle mere” end mennesker, som efterfølgende mister en del af deres funktionsevne. Det er tankevækkende, at sociallovgivningen alene taler om rehabilitering og overhovedet ikke indeholder ordet habilitering. Derfor vil Spastikerforeningen kæmpe for at begrebet habilitering, og en systematisk indsats for mennesker med medfødte funktionsnedsættelser, får en markant plads på niveau med rehabilitering, når socialministeren fremlægger sin stort anlagte socialreform til efteråret.

Lone Møller Landsformand

4

Spastikeren 4/2012


Fokus på inklusion Landsmøde-temaet er inkluderet i dette nummer af Spastikeren.

Af Frands Havaleschka

- Jamen det skal da være på Egmont Højskolen! Medlemmerne i Spastikerforeningens hovedbestyrelse var ikke det mindste i tvivl, da de sidste år diskuterede, hvor årets landsmøde skulle holdes. Egmont Højskolen har vide rammer og rummer det hele, og når det overordnede landsmødeemne så oven i købet er INKLUSION, så kunne stedet ikke være mere velvalgt. For hvis nogen har talt for, Zumbainstruktør Lone Illum sætter gang i forsamlingen med Zumba Gold Chairclass.

arbejdet med og levet op til begrebet inklusion, så er det forstander Ole Lauth og Egmont Højskolen. På landsmødet, der afholdes i dagene fra den 31. august til 2. september med deltagelse af godt 100 af Spastikerforeningens tillidsrepræsentanter, vil

Bladredaktionen har derfor denne

temaet blive behandlet fra forskellige vinkler: Inklusion i skolen og uddannel-

gang valgt at sætte begrebet på dagsor-

sessystemet. Inklusion i daginstitutio-

denen og med en række gode historier

ner. Inklusion i idrætsklubber og andre

fortælle, at det godt kan lade sig gøre,

fritidsaktiviteter. Inklusion på arbejds-

hvis det bliver gjort ordentligt og helhjer-

markedet. Inklusion omkring boligtilbud.

tet. Der er ikke tale om et indrammet

Også inklusion omkring mode, stil og personlig identitet, samt velfærdsteknologiens muligheder for at styrke inklusionen bliver taget under lup. Det sker med

Forstander Ole Lauth og Egmont Højskolen byder indenfor til Spastikerforeningens landsmøde, der har inklusion som hovedtema.

ånd helt naturligt er inkluderet mellem det øvrige bladstof. ned i hver eneste lille detalje, men deri-

Hovedoplægget er lagt i hænderne på

mod mere overordnet gribe fat i emnet

Orla Hav (S), der er formand for FolkeSocialt samvær og netværk er også

inspirerende artikler, som i inklusionens

Det har ikke været målet at komme

forskellige fælles oplæg og workshops.

tingets Børne- og Uddannelsesudvalg.

tema med et bestemt sideantal, men

Det kræver nytænkning I erkendelse af at alt for mange men-

til inspiration og refleksion for læserne. Det starter på side 8, hvor lands-

en væsentlig del af landsmødet og ud-

nesker med en funktionsnedsættelse i

formand Lone Møller beskriver inklu-

bytterige ventiler mellem alle de interes-

dag lever i en slags parallelsamfund på

sion som dette årtis største skole- og

sefaglige oplæg og debatter. At Spasti-

kanten af flertalssamfundet, er begrebet

handicappolitiske udfordring. Det er

kerforeningen samtidig er en forening i

inklusion mere aktuelt end nogensinde.

en stor mundfuld, men det kan godt

bevægelse, får deltagerne et synligt be-

I Spastikerforeningens hovedbesty-

lade sig gøre, hvis skolerne fysisk bliver

vis på, når zumba- og fitnessinstruktør

relse har man for længst meldt ud, at

forbedret, og skoledagen organiseres

Lone Illum varmer deltagerne op med en

man gerne vil have større inklusion, for

langt mere fleksibelt, så den understøt-

god og underholdende gang Zumba Gold

eksempel i folkeskolen, men samtidig

ter mange forskellige læringsstile lyder

Chairclass, der inkluderer alle.

understreget, at det kræver nytænkning.

nogle af landsformandens bud.

Spastikeren 4/2012

5


viden OM Hvad skal vi lave? Hvad med en Idrætsdag? Er du 4-18 år, har mild til lettere CP og vil gerne dyrke idræt, men er i tvivl om, hvilken idrætsgren, der lige er noget for dig? Så er der en god mulighed for at blive inspireret søndag den 2. september kl. 11.00-14.30, når Sport for Brains holder idrætsdag i Åby Hallen, Åbyvej 80, 8230 Åbyhøj. Her kan deltagerne med familie komme og prøve forskellige idrætsgrene. Der vil være trænere og udøvere til stede fra de forskellige klubber. Desuden vil der være forskellige foredrag, primært for forældrene. Tilmelding på forhånd til Camilla Voigt på mail: cbv@elsasscenter.dk – læs mere på hjemmesiden www.sportforbrains.dk

Spaden i jorden

Spastikerforeningen i TV-Avisen Selv om der i dag findes moderne hjælpemidler som staveplader og øjenstyrede computere, lever en stor gruppe af Danmarks spastikere et isoleret liv uden mulighed for at tale og kommunikere med andre. Ganske enkelt fordi mange kommuner ikke vil bruge den nødvendige økonomi til at købe udstyr og træne personalet i at kommu-

Igennem det sidste års tid er der

nikere med alternative metoder. Det havde P1 et timelangt dokumentarprogram om

foretaget grundige forberedelser til

den 28. juni, som blev fulgt op

en større ombygning af Behandlings-

af et indslag i TV-Avisen samme

centret Østerskoven i Hobro. Man er

aften. I begge udsendelser med-

nu så langt fremme med projektet, at

virker Spastikerforeningens direk-

det første spadestik kan tages. Det

tør Mogens Wiederholt. Der var

sker den 20. august kl. 14.

brugt flere måneders research til det gennemarbejdede dokumentarprogram, der indeholdt eksempler fra flere familier og erfaringer med arbejdet fra bl.a. Østerskovens

kommunikations-

rådgiver Emmy Kjelmann.

Ü

DM-guld

og udtaget til PL Rytteren Caroline Cecilie Nielsen vandt

i London, der skydes i gang den 29.

Danmarksmesterskabet for femte gang

august. 22-årige Caroline Cecilie Niel-

i træk, da DM i paradressur blev afvik-

sen kan godt begynde at finpudse træ-

let på Broholm Slot i Gudme. På hesten

ningen og pakke kufferten til London,

Leon var den dygtige rytter med CP

da hun var en af de fem ryttere, der

urørlig. DM-stævnet blev samtidig brugt

blev udtaget.

som udtagelse til De Paralympiske Lege

6

Spastikeren 4/2012


Ü

klogere på BPA

Bliv

”Det er meget let at sige, hvad det betyder for mig at have en BPA. Den betyder forskellen mellem at kunne bo for mig selv og have mit eget liv frem for at skulle på bo-

Opholdsstedet Moesgaard

tilbud.” Sådan siger 24-årige Lea

Arnborgvej 15 6933 Kibæk Tlf. 97 19 12 80

Stigel Nielsen, der medvirker i en ny pjece om BPA (Borgerstyret Personlig Assistance). Det er Socialstyrelsen, der står bag pjecen. Den kommer godt omkring BPA, og hvad ordningen går ud på – blandt andet med nogle konkrete eksempler med borgere, der har en BPA. Pjecen kan downloades fra hjemmesiden: www.socialstyrelsen.dk

906

www.opholdsstedetmoesgaard.dk

-er det antal som pr. 1. juli abonnerer på Spastikerfor-

Alt inklusive

eningens nyhedsservice, der

28.000,-

stort set hver dag bringer

nyt om stort og småt fra Spastikerforeningen samt CP og handicapområdet. Målet er 1.000 abonnenter inden årsskiftet.

Ensartet opfølgning af kognitiv funktion Spastikerforeningen har sammen med interesseorganisationen “CP Norden” udfordret CPOP til at arbejde på at sikre en ensartet opfølgning af kognitiv funktion hos børn med CP. Der er nedsat en fælles nordisk arbejdsgruppe bestående af neuropsykologer og psykologer, der i løbet af efteråret 2012 skal præsentere et forslag til en ensartet opfølgning

{

Vejl. udsalgspris er for skabe, sokkel, greb bordplade, opvaskemaskine, ovn, emhætte, kogeplade, køl, vask og armatur.

}

af kognitiv funktion hos børn med CP i Norden. Danmark er repræsenteret ved Louise Bøttcher (Aarhus Universitet) og Klaus Christensen (Spastikerforeningen). For at give psykologer og andre interesserede mulighed for at bidrage med relevante input til arbejdet afholder CPOP et informationsmøde den 3. september kl. 12.30-15.30 i mødelokalet ”Under Volden” på Fredericia Sygehus. Læs mere på www.cpop.dk

alle har råd til et fedt køkken Kvik Gentofte: Nybrovej 87-89, Gentofte, tlf. 45 93 09 21

Spastikeren 4/2012

7


Af Lone Møller, landsformand i Spastikerforeningen

Inklusion

- dette årtis største skole- og handicappolitiske udfordring Næsten ligegyldigt hvor man kom-

ser eller ej, så skal vi gribe chancen og

Det handler om holdninger

mer eller kigger hen, så er inklusion

erobre dagsordenen. Vi vil inklusion. Vi

Men det er ikke gjort ved at ”udplante”

på dagsordenen. Inklusion er, sammen

vil, at spastikere og andre mennesker

nogle børn fra specialklasse- og special-

med regeringens mange reformer, den

med en funktionsnedsættelse skal leve

skolesystemet til de nuværende ”al-

varmeste handicappolitiske dagsorden

en tilværelse på de brede og gennemgå-

mindelige” klasser. Hvis ’jorden’ ikke er

lige nu. Derfor er inklusion også temaet

ende boulevarder – ikke i sidegaderne.

beredt, så er fiaskoen givet på forhånd.

for vores eget landsmøde til september:

Det gælder generelt, ikke mindst på

Derfor kræver det en helt ny folkeskole,

Inklusion i skolen og uddannelsessyste-

skoleområdet.

som tænker fundamentalt anderledes.

met, men også inklusion i daginstitutio-

Derfor har Spastikerforeningens

Det her er ikke en mindre organisatorisk

ner, fritidsaktiviteter, idrætsklubber og

hovedbestyrelse også for længst meldt

justering. Det er en helt ny tankegang,

ikke mindst på arbejdsmarkedet.

positivt ud til fordel for større inklusion

hvor problemer ikke eksporteres og lø-

Der breder sig en stigende erken-

i folkeskolen. Alt for få børn med CP får

ses ved at sende en stor del af eleverne

delse af, at alt for mange mennesker

mulighed for at udfolde og udvikle deres

ud af fællesskabet, men løses der hvor

med en funktionsnedsættelse lever i

ressourcer i et skolemiljø, som både for-

udfordringen opstår.

en slags parallelsamfund på kanten af

står de udfordringer, der skyldes barnets

flertalssamfundet. En erkendelse, som

handicap, og samtidig stiller krav og

derledes ud og skoledagen organiseres

er båret og understøttet af FN’s kon-

forventninger til børnenes faglighed og

langt mere fleksibelt, så den understøt-

vention om handicappedes rettigheder,

fremtid i uddannelsessystemet.

ter mange flere forskellige læringsstile.

men bestemt også en dagsorden, som

Den nuværende inklusionsdiskussion

Skolerne skal formentlig se fysisk an-

Grænsen mellem ”normalundervisning”

er båret af et ønske om besparelser og

er en åben og enestående mulighed

og ”specialundervisning” skal brydes

en revurdering af udgifterne til handi-

for at diskutere, hvordan langt flere af

op, så den enkelte elev ubesværet kan

capområdet. Parallelsystemer har vist

”vores” børn kan blive del af et inklude-

pendle mellem de forskellige under-

sig ikke alene at være en dårlig løsning,

rende ”normalt” skoleforløb, som giver

visningsformer. Ofte vil ”normalunder-

men ofte også en meget dyr løsning.

større faglighed, modner og udvikler

visningen” og ”specialundervisningen”

børnene socialt og psykisk og afsluttes

være til stede i samme undervisnings-

Vi skal gribe chancen

med en afgangsprøve, som giver adgang

lokale på en og samme tid og flere

og erobre dagsordenen

til det ordinære ungdomsuddannelses-

lærere. Man behøver ikke være enten

Men uanset om motiverne er besparel-

system.

”normalelev” eller ”specialelev”. Alle er

8

Spastikeren 4/2012


i virkeligheden begge dele på forskellige

le den nuværende todelte skole til én ny

for et stærkt specialiseret og højt kvalifi-

tidspunkter, i forskellige situationer og i

fælles skole, som kan rumme alle børn,

ceret tilbud til den gruppe børn.

forskellige fag.

med de forskelligheder de nu engang

Kompetenceløft Og så skal den nye mangfoldige og

Derfor er det afsindig vigtigt, at alle,

fødes ind i livet med. Men det er en helt

der har et ansvar for skolen, holder fo-

nødvendig forudsætning.

kus på, at kvaliteten og opmærksomhe-

Inklusionsprojektet står og falder

den også fastholdes på det specialise-

inkluderende folkeskole selvfølgelig

med, at forvandlingen lykkes. Hvis det

rede område. Hvad sker der, når en stor

have de faglige kompetencer, som er

ikke lykkes at overbevise både foræl-

gruppe elever og en stor gruppe lærere

nødvendige, for at løse den opgave

drene til de børn, som i dag går i den

fra det tidligere specialskole/specialklas-

vi forventer af den. Både lærere og

”almindelige” skole og forældrene til de

seområde overføres til den ”alminde-

ledelse skal kunne noget mere og noget

børn, som i dag vælger (eller får valgt)

lige” undervisning? Hvad betyder det for

nyt. Lærerne skal vide langt mere om

et specialtilbud til deres barn, om, at

kvaliteten af det tilbageværende tilbud?

handicap, og de særlige udfordringer og

”det nye” er noget andet og mere end

behov forskellige funktionsnedsættelser

den skole, vi kender i dag, så vil de

liserede tilbud, så bliver den geografiske

afføder i klasserummet og i indlærings-

ikke lægge børn til. Forældrene vil altid,

afstand mellem tilbuddene formentlig

situationen. Der bliver et stort behov for

hvad enten de er forældre til det ene

også større, og nogle elever kommer til

efter- og videreuddannelse.

eller andet barn, have sikkerhed for at

at rejse meget langt eller må flytte for

nytænkningen ikke går ud over deres

at komme i skole. Hvordan håndter er vi

komme via de specialklasse- og special-

barn. Hvis det ikke lykkes, bliver konse-

det?

skolelærere, som følger med eleverne

kvensen, at nogle børn vil flygte over i

ind i den nye mangfoldige skole. En

privatskolerne, mens andre vil rejse et

En del af den nye ekspertise skal

Når færre skal have det meget specia-

Risikoen er tillige, at vi i det øjeblik de mindst udfordrede elever i specialundervisningen ”rykker” ind i ”normalskolen” vil se, at afstanden mellem det specialiserede tilbud og normaltilbuddet

Det er en selvstændig opgave at sikre, at inklusionsprojektet ikke fører til, at det bliver væsentligt mere stigmatiserende at være elev i specialtilbuddene.

bliver endnu større. Derfor er det helt afgørende, at vi også arbejder med modeller for, hvordan vi kan sikre den størst mulige grad af inklusion for den gruppe elever, som går i specialtilbuddene. Det er en selvstændig opgave at sikre, at inklusionsprojektet ikke fører til, at det bliver væsentligt mere stigmatiserende at være elev i specialtilbuddene. Økonomiaftalen mellem KL og

af de helt store udfordringer bliver at

meget højlydt krav om specialskoler og

regeringen for 2013 siger, at 96 %

få den viden bragt i spil på skolerne.

specialtilbud. Alt imens vil den brede

af eleverne i 2015 skal rummes i den

Det kræver evner og vilje til at arbejde

almindelige folkeskole forbløde og blive

almindelige undervisning. Vi må for alt i

tværfagligt og bringe ny viden ind i klas-

et blodfattigt tilbud til de, som ikke kan

verden sikre, at de sidste 4 % ikke glem-

selokalet. Det, der foregår i klassen, skal

flygte nogen steder hen.

mes og overses i iveren for at få succes

være langt mere synligt og åbent, så

med de 96 %.

andre lærere, kompetencepersoner, og

Hvad med det særligt specialiserede?

ikke mindst skolens ledelse, kan se med

Midt i fokuseringen på at skabe en ny

Den rigtige vej

og gå ind i det, der foregår i klassen.

inkluderende fællesskole er det vigtigt, at

Spastikerforeningen vil inklusion. Det er

nogen stopper op og minder politikere,

den vej, vi skal gå. Men Spastikerforenin-

at de i langt højere grad skal interes-

embedsmænd og skolefolk om, at vi langt

gen vil også være en utrættelig forkæm-

sere sig for og have meninger om det,

fra taler om alle, selv når vi taler om ny

per for, at de børn, der har behov for et

der foregår i klasselokalet. Det er ikke

og inkluderende almen undervisning.

skoletilbud, som ikke kan løses i ”nor-

Derfor bliver kravet til ledelsen også,

længere et ”privat” anliggende mellem

Der vil - alt andet lige - være en

malklassen”, får et tilbud, som er af den

den enkelte lærer og eleverne. Det er et

ganske stor gruppe børn, hvis funktions-

højeste kvalitet. Og et tilbud som knyttes

fælles anliggende og et fælles ansvar for

nedsættelser er så omfattende og kom-

så tæt på det almindelige skoletilbud

lærer, skoleleder og skolebestyrelse.

plekse, at det ikke, hverken på den korte

som overhovedet muligt. Vi må ikke

eller mellemlange bane, bliver aktuelt at

risikere, at de, som skal have et special-

Troværdighed afgør skæbnen

se dem som en del af den ”almindelige”

tilbud, bliver endnu mere ekskluderet og

Det er en kæmpe udfordring at forvand-

undervisning. Der vil stadig være behov

stigmatiseret, end tilfældet er i dag.

Spastikeren 4/2012

9


Af Karen Nisbeth, kredsformand på Bornholm

Spastikerforeningen deltog også i Folkemødet

i forhold til, hvad vi hver især kunne ønske os. Mange ville også gerne tage vagter og fortælle om deres egne foreninger og fokusområder, så vi blev nødt til at skiftes lidt for at få plads til Der var trængsel i teltet, da seks foreninger sammen deltog i Folkemødet på Bornholm. Foto: Orla Pedersen.

gæster. I mellemtiden kunne vi så gå ud og snuse til noget af alt det andet, der skete. I vores telt kiggede mange forskellige gæster indenfor - politikere, organisationsfolk, turister og ikke

Spastikerforeningens kreds på Bornholm deltog i Folkemødet

mindst lokale, som lige skulle hilse på. Det lykkedes også at

2012 sammen med fem andre handicaporganisationer i et

få lavet egentligt lobbyarbejde med seriøse diskussioner og et

fælles telt, betalt af den bornholmske DH-afdeling. Formålet

par konkrete aftaler om efterfølgende møder. Alt i alt var det

var først og fremmest at fornemme, hvad Folkemødet egentlig

fire meget spændende og travle dage. Nu venter en grundig

var, og hvordan vi eventuelt til næste år skulle gøre en større

evaluering, før vi kan planlægge næste års udspil.

indsats. Men vi var selvfølgelig også med for at vise flaget. Det blev noget trangt at skulle præsentere seks foreninger i et telt på 3 x 6 meter, så vi måtte alle bøje lidt af for hinanden

10

Spastikeren 4/2012

Den umiddelbare holdning er, at man bør arbejde med temaer på tværs af organisationerne, frem for at præsentere de enkelte handicaps.


Yvonne Gysloff håber, at hendes triste oplevelse kan få andre til at tjekke, om de er dækket i en lignende situation.

Jeg har aldrig brugt forsikringen før, men har nu været nødt til at tegne den med udvidet plus

Efter at have været på skadestuen står Yvonne overfor de materielle skader, da hun kommer hjem. Nævnte intet Hun regnede med, at hun var dækket af sin indboforsikring, som hun har haft i 16 år uden at bruge den. Men da hun kontaktede sit forsikringsselskab, var svaret ikke som forventet. - Jeg fik at vide, at de ikke ville dække skaderne, fordi jeg skulle have haft

Er du dækket

af din forsikring?

Det troede Yvonne Gysloff fra Randers, at hun var, men da kørestolens joystick satte sig fast, med fysiske og økonomiske konsekvenser til følge, blev hun meget klogere på sin forsikringsdækning. Af Benjamin Steengaard Rasmussen

en udvidet plus-forsikring, der koster 128 kroner om året, fortæller Yvonne, der altså for et lille beløb ekstra årligt havde været dækket – problemet er bare, at ingen havde gjort hende opmærksom på, at det var nødvendigt at tegne den. - Det synes jeg godt, de kunne have gjort. Jeg har tidligere kontaktet dem for at gøre opmærksom på, at min minicrosser skulle være dækket, og der nævnte de intet, siger Yvonne, der efter i første omgang at have fået fuldt afslag, alligevel har fået lovning på en erstatning på 3.000 kroner for computeren. Det er bare ikke meget, når alle

Yvonne Gysloff er 54 år, har cerebral parese og skulle lørdag den 9. juni om morgenen

skaderne alt i alt løber op i 15-20.000

noget så simpelt som ud i sit køkken for at hente et glas vand med citron – det skulle

kroner.

vise sig at blive et meget dyrt glas vand. Yvonne satte sig i sin kørestol, hvilket viste sig at blive en skæbnesvanger hand-

- Jeg har aldrig brugt forsikringen før, men har nu været nødt til at tegne

ling, for da Yvonne kører i stolen, sætter joysticket sig fast, så stolen brager ind i et

den med udvidet plus, siger Yvonne,

bord og derefter rammer væggen.

der håber, at hendes oplevelse kan

Yvonne blev slynget af kørestolen og fik hul i hovedet og forstuvede foden. Hen-

være med til, at andre lige tjekker deres

des briller blev knust, hendes computer blev ødelagt, og der kom skader på møbler,

forsikring for at undgå en situation,

væg og kørestolen.

hvor de ikke er dækket.

Spastikeren 4/2012

11


12

Spastikeren 4/2012


Inklusion uden knaster Af Benjamin Steengaard Rasmussen

Niels Kliim har gode erfaringer med at inkludere børn med cerebral parese i volleyball-klubben Farum-Holte.

Sådan

startede det

Teen CP-holdet startede som et samarbejde mellem Fa-

For at inkludere børn og unge med cerebral parese i en almindelig volleyballklub begyndte otte børn med cerebral parese i Farum-Holte for to år siden. Men hvordan er det så gået med at blive en del af en almindelig klub?

rum-Holte, Helene Elsass Centeret og Ludvig og Sara Elsass Fond. Grundtanken med holdet er at lade børn med cerebral parese dyrke idræt i en helt almindelig sportsklub side om side med andre børn. Børnene på Teen CP-holdet spiller med særlige volleyball-regler, der gør den teknisk krævende sport lidt nemmere. Der begyndte otte børn på holdet, som i dag tæller 16 spillere i alderen 9-19 år.

Lyder det for rosenrødt? spørger Niels Kliim Spastikerens

holdene, og det har også været tilfældet for cp-holdet, men

udsendte, efter han har fortalt om Farum-Holtes erfaringer

der har ikke været problemer med andre hold eller spillere, der

med at inkludere børn og unge med cerebral parese. Og ja, det

har trænet ved siden af cp-holdet. Til klubarrangementer har

lyder næsten for godt til at være sandt, men sagen er bare,

spillerne fra cp-holdet dog ikke været særligt synlige endnu,

at inklusionen af de unge med cerebral parese er gået uden

men det ændrer sig sikkert i fremtiden, mener Niels Kliim.

problemer. Holdet startede op i august 2010, og her to år efter er det lutter gode erfaringer, klubfolkene står med. - Det har været rigtig spændende at bygge holdet op, siger

Til spørgsmålet om hvilken betydning holdet har haft for Farum-Holte, svarer han: - Ingenting – og det er ment på en positiv måde, for det er bare gået helt naturligt, at holdet er blevet en del af klubben

Niels Kliim, der er projektleder for holdet og har været træner i

som alle andre hold. Men vi er da stolte af dette projekt, og det

Farum-Holte i mange år.

bidrager til vores selvforståelse, at vi som klub tør prøve noget

Han bragte forslaget - der kom fra Elsass Centret - ind på klubformandens bord i Farum, der synes, det lød rigtig spæn-

nyt, siger Niels Kliim og fortsætter: - Vi var da spændte på, om der ville komme nogle knaster

dende. I forvejen havde Farum-Holte prøvet kræfter med at lave

med det her hold, men det har altså ikke været tilfældet. Det

volley for ældre og for overvægtige.

har drejet sig om andre udfordringer, som at alderssprednin-

- Vi var ikke så fokuserede på selve handicappet, men mere

gen på holdet er stor, hvilket gør træningen svær, og at skaffe

om vi som klub kunne leve op til det. Jeg tror, det har været

trænere, siger Niels Kliim, der er meget positiv overfor inklusi-

vigtigt at have en klubmand som mig med i det her, så det

onstanken.

nemmere bliver accepteret hele vejen rundt og forankret i klubben, forklarer Niels Kliim. - Vi taler ikke om spillerne som handicappede, for os er det bare endnu et ungdomshold, og vi går ikke så meget op i, at de har cerebral parese, siger han.

- Hvis man vil det her, kan det sagtens lade sig gøre, men man skal tænke det igennem fra start og forberede det, siger han. Ifølge projektlederen er der store potentialer i at inkludere børn med særlige behov i andre sportsklubber, i spejderforeninger og alle mulige andre tilbud.

Kan sagtens lade sig gøre Også i forhold til andre hold har det fungeret fint med et cp-

- Det kan spare samfundet for millioner, så det er bare med at komme i gang på alle niveauer, opfordrer han.

hold. Generelt er spillerne i klubben mest sociale internt på Spastikeren 4/2012

13


Forskerpris sætter fokus på CP

Meget er afdækket, men der er stadig mange sorte huller i forskningen inden for cerebral parese. Forskerpris giver bedre muligheder for ph.d. cand. med. Susan Ishøy Michelsen. Af Trine Kamp Larsen

Alt for få spastikere på arbejdsmarkedet

Mange børn har det bedre, end for-

var én af årsagerne til, at ph.d. cand.

ældrene tror

med. Susan Ishøy Michelsen fra Statens

- Et af mine første forskningsresultater

Institut for Folkesundhed (SIF) kastede

var, at kun en tredjedel af unge voksne

sig over forskning i børn og unge med

med CP var i arbejde på lige vilkår, og

cerebral parese. Et arbejde, der for nyligt

at få var i støttede jobordninger. Dertil

gav hende Vanførefondens Forskerpris.

kom, at kun halvdelen af de meget let

- Det er en kæmpe ære og anerken-

handicappede var i arbejde. Jeg tænkte,

delse at få den pris, og jeg håber, det

at det måtte vi kunne gøre bedre i Dan-

kan betyde, at der kommer mere fokus

mark, og Sparcle undersøgelsen var en

på området, siger Susan Ishøy Michel-

oplagt mulighed for at se nærmere på

sen om prisen, som hun har fået på

børn og unges trivsel og inklusion i sam-

baggrund af sin mangeårige forskning

fundet, fortæller Susan Ishøy Michelsen.

i børn, unge og voksne med cerebral parese.

Læser man Sparcle-rapporten,

Sparcle

fremgår det, at mange CP-børn i alderen

Susan Ishøy Michelsens forsknings-

8-12 år har et fint børneliv med aktiv

resultater er en del af den interna-

cesfulde forsker om hendes erfaringer

deltagelse i sports- og fritidsaktiviteter,

tionale Sparcle-undersøgelse, som

med CP-børns inklusion i et hverdags-

venner og en god skolegang:

undersøger livskvalitet og deltagelse

Vi har taget en snak med den suc-

miljø. Susan Ishøy Michelsen har bl.a.

- Den internationale undersøgelse vi-

i hverdagslivet blandt CP-børn og

bidraget til den internationale Sparcle-

ser, at 8-12 årige børn med CP, der selv

unge. I undersøgelsen deltager børn

undersøgelse, hvor de danske børn er

kan svare på spørgsmål om deres liv, har

og unge med både let og svært

beskrevet i rapporten ’Børn med cerebral

samme livskvalitet som andre børn på

handicap. Læs mere om den danske

parese i Danmark’. Vi bad hende sam-

samme alder. Det er interessant at se,

del af undersøgelsen på www.

menfatte, hvilke forskningsresultater der

at forældrene oftest bedømmer deres

spastikerforeningen.dk under ’Øvrige

gennem årene er kommet mest bag på

børns livskvalitet til at være ringere, end

publikationer’ eller besøg Sparcles

hende.

børnene selv gør. For mange børn er

hjemmeside www.ncl.ac.uk/sparcle

Forskerprisen Susan Ishøy Michelsen fik Vanførefondens Forskerpris for sin nationalt og internationalt anerkendte forsknings- og formidlingsindsats inden for børns sundhed, hvor hun især forsker i vilkår og livskvalitet for børn med spastisk lammelse. Ud over æren følger 100.000 kroner. Vanførefonden uddeler hvert år prisen til en forsker, der gennem sin forskning bidrager til at begrænse forekomsten af fysiske handicap på grund af sygdom, medfødte lidelser eller tilskadekomst. Prisen er ikke knyttet til bestemte fag eller forskningsområder og kan derfor gives til forskere, som øger samfundets erkendelse af konsekvenserne af fysisk handicap.

14

Spastikeren 4/2012


8-12 årige børn viser meget tydeligt, at det er hårdt arbejde at være forælder til et barn med CP. - Mange flere forældre med CP-børn er stressede end andre forældre. Det kan både skyldes det store praktiske arbejde med barnet, den evige dårlige samvittighed over de øvrige børn i familien, og ikke mindst ’kampen mod systemet’, som mange opfatter som meget tidskrævende og hård. Det ville være dejligt, hvis min forskning kan være med til at kortlægge, hvad der skal til for at gøre en hverdag mindre stressende, og hvad et mindre stressende familieliv betyder for et bedre voksenliv, forklarer Susan om et af forskningsområderne. Næste skridt: Voksne og søskende Susan Ishøy Michelsen har arbejdet med CP i mange år og i flere perioder haft en meget tæt tilknytning til Spastikerforeningen.

Den eksisterende forskning giver et billede af børn og unges vilkår, og Susan Ishøy Michelsen håber at få mulighed for at fortsætte arbejdet med at inkludere voksne og søskende:

deres handicap et vilkår, som de har

sultaterne af Sparcle-undersøgelsen i

- Vi har fulgt en række børn ind i

levet med hele livet, mens forældrene

teenageårene er ikke klar endnu, men

deres ungdom, og nu ville det være vær-

måske i højere grad bekymrer sig over

Susan Ishøy Michelsen har kigget på et

difuldt at kigge lidt mere på, hvordan de

de ting, børnene ikke kan.

enkelt område, nemlig de danske unges

unge mennesker udvikler sig og oplever

sportsvaner:

overgangen til voksenalderen. På den

- Jo mere stressede forældrene er, jo lavere bedømmer de deres børns

- Kun fem procent af de svært fysisk

måde kan vi se, hvilke faktorer der har

livskvalitet. Til gengæld ser det ud til,

handicappede i alderen 13-17 år delta-

betydning for deres levevilkår, og hvad

at forældre til børn, der ofte har smer-

ger ofte i organiserede sportsaktiviteter,

det betyder for deres udvikling.

ter, bedømmer livskvaliteten lavere end

mens det samme gælder for næsten

børnene selv, uddyber Susan Ishøy

hver tredje af de let fysisk handicap-

at kigge lidt mere på forældrenes rolle

Michelsen.

pede, og godt hver tredje af andre jævn-

og ikke mindst på søskende, der natur-

- Jeg håber også, vi får mulighed for

aldrende uden handicap. Da de unge var

ligt nok også er påvirket af at være i en

Udfordringerne vokser med alderen

8-12 år gamle, deltog både spastikere

familie med et CP-barn. Endeligt ville det

Anden del af Sparcle, der omhand-

med let og svært handicap lige så meget

være skønt at kunne kaste sig lidt mere

ler de samme børn i teenageårene,

i sportsaktiviteter, som andre børn på

målrettet over forskningen inden for

vil vise om dette billede ændrer sig,

samme alder, fortæller Susan Ishøy

arbejdsmarkedet. Hvor mange spastikere

når børnene bliver større. Det bliver

Michelsen, som tilføjer, at færre forældre

er i dag i arbejde - på lige eller støttede

mindre attraktivt for venner at følges

til teenagebørnene er tilfredse med de

vilkår - og hvad skal til for at sikre, at

med en spastiker, som måske sidder i

lokale fritidsfaciliteter, sammenlignet

endnu flere kommer det, slutter Susan

kørestol, og begrænsningerne begyn-

med barneårene.

Ishøy Michelsen, der understreger, at

der at melde sig. Og den bekymring

der er mange flere forskningsområder

rammer forældrene hårdt, der jo gerne

Stressede forældre

at kaste sig over i en meget forgrenet

vil deres børn det allerbedste. Re-

Sparcle undersøgelsen af familier til

problematik.

Spastikeren 4/2012

15


Intet mindre end et godt tilbud i Østjylland, lige ud til Kattegat. Feriehuse med 8 sengepladser, tv, radio og brændeovn. Området har asfalteret stisystem, tennis, beach-volley og 150 meter badebro – og ikke nok med det, alt er handicapegnet indrettet med god plads til kørestolsbrugere. Tror du det ikke, så ring efter en brochure på tlf. 87 81 79 99, eller se vores hjemmeside:

www.hou-seasport.dk

Hou Søsportcenter en naturlig ferie – også for kørestolsbrugere


Tværfagligheden Af Frands Havaleschka

helt afgørende for god inklusion

Det første alle elever møder om morgenen er diverse hjælpemidler samt elever med og uden handicap i en skøn blanding.

Vi er i Allerød i Nordsjælland, og klokken

lige udgangspunkt en forudsætning for

er tæt på otte. Skovvangskolens mange

succes, lyder det fra afdelingsleder Anne

elever er så småt ved at møde ind. En

Gundlund, der fortsætter:

del af dem har kørselsordning og har

Det giver eleverne sikkerhed og ro at have deres base i Centerklassen, understreger afdelingsleder Anne Gundlund.

- Når det kan lykkes for os her på

været længe undervejs – resten kommer

Skovvangskolen, så skyldes det samar-

fra lokalområdet og er bare på vej i skole

bejde mellem vores højt specialiserede

Afgørende betydning

i den lokale folkeskole.

Centerafdeling og skolens øvrige klasser.

Samme holdning kommer til udtryk hos

Eleverne har mulighed for at have lærere

Jette Haarder, der er klasselærer i 6. b,

i en skole, hvor hverdagen byder på en

En helt almindelig skoledag begynder

fra Centret med ud i de almindelige klas-

og som i flere år har haft en af Center-

bred vifte af fællesskaber mellem handi-

ser som ekstra ressource. Det betyder,

afdelingens elever med cerebral parese

cappede og ikke-handicappede.

at der bliver mulighed for at følge op og

inkluderet i sin klasse – også hun frem-

tilrettelægge særlige tiltag også i Center-

hæver tværfagligheden og sparringen

afdelingens mere rolige omgivelser.

med Centreret som helt afgørende for,

Skovvangskolens muligheder med på den ene side den store almindelige skole og på den anden et meget specialiseret

- Vi benytter også vores terapeuter

at inklusionen er lykkedes.

skoletilbud i Centerafdelingen, der lig-

f.eks. ergoterapeuten i hjemkundskab,

ger som en integreret del af den øvrige

og talepædagoger når det drejer sig om

hvis der i perioder f.eks. er brug for ud-

skole, giver helt unikke muligheder for

elever uden funktionelt verbal sprog, så

spænding, træning omkring spisning m.v.

at skræddersy et individuelt skoletilbud,

de får de bedste forudsætninger og mu-

Det lyder måske ikke af så meget, men

der ”tager det bedste” fra begge skole-

ligheder for at kommunikere med klasse-

det er afgørende for eleven og samværet

verdener.

kammerater – hvilket er helt afgørende

med klassens øvrige elever.

- Kort og godt, så er vores tværfag-

for inklusion, vurderer Anne Gundlund.

- Man skal have fagekspertisen med,

>>

- Netop fleksibiliteten og viljen

Spastikeren 3/2012

17


hos alle til, at det skal lykkes, er helt

mindelige skole. Eksempelvis er cerebral

ner, det vil gavne elevernes faglige og

afgørende. For der er udfordringer bare

parese et komplekst handicap, der også

sociale udvikling, at der tilrettelægges

i det øjeblik, hvor klassen skal have

kræver en kognitiv støtte til eleven og

inkluderende forløb på Skovvangskolen

undervisning andre steder - det være sig

supervision af skolens øvrige lærere. Det

i Allerød.

på tur eller bare lidt spontant i skoven.

er altid i det omfang personalet skøn-

Her er der brug for hurtige beslutninger og praktiske ressourcer at trække på. Det er også af stor betydning, at vi er lærere og kollegaer i begge afdelinger. Det giver gode muligheder for indsigt og samarbejde.

Ude i klasserne

Fællesskaber er målet - kommunikation er midlet Grundpillen for Skovvangskolens Centerafdeling er netop også den tværfaglige tilgangsvinkel, hvor udgangspunktet er

LOUISE SCHNOOR DELAURAN

elevens hele udvikling – og ikke blot de fagspecifikke forudsætninger. Dette afspejler sig eksempelvis også i brugen af talepædagoger, der, ud over deres specialuddannelse og kompetencer med talemaskiner m.v., samtidig også er dansklærere i centret. Dette giver helt

Hvis succes skal måles i karakterer,

opereret for en hjerneskade, der

særlige muligheder for i et tæt sam-

så har Louise Schnoor Delauran

har påvirket hendes bevægeappa-

arbejde med eleverne at udarbejde de

Petersen vist, hvad stålsat vilje og

rat og motorik. Hun har haft lærer

mest hensigtsmæssige strategier for

muligheder for en særlig tilrettelagt

og afdelingskoordinator Benedikte

kommunikationen.

undervisning og afgangsprøve kan

Krarup Nielsen som faglig, social og

betyde. Louise har netop opnået

praktisk støtte, og det har fungeret

for at formidle information, men for

karakteren 12 til 9. kl. afgangsprøve

godt. Efter sommerferien skal Louise

at deltage i sociale sammenhænge og

i fysik, hvor hun var oppe i syre

tage 10. kl. på Osted Efterskole.

skabe sin identitet. Det at kunne kom-

og base. Louise, der er 16 år, er

- Mennesker kommunikerer ikke bare

munikere er lige så vigtigt for mennesker med alternative kommunikationsbehov som for mennesker, der kommunikerer via talens brug, understreger talepædagog Marianne Palsbjørn. - For en vellykket inklusion af elever med talevanskeligheder, er det vigtigt, at

SEBASTIAN BUUR PETERSEN

vi som talepædagoger løbende er med til at udvikle og støtte elevens kommunikationsmuligheder. At jeg så samtidig er dansklærer for samme elever i centret, giver mig helt unikke muligheder for at træne og tilrettelægge de individuelle kommunikationsstrategier, mener Mari-

Sebastian Buur Petersen, 16 år, har

der her sidder sammen med f.v.

anne Palsbjørn.

valgt at være med i 8. klasse i histo-

Louise, Mathilde, Mynte, Linnea og

rie og samfundsfag. ”Ud over det

Caroline. ”Han kan godt være lidt

lund, at inklusion altid skal ses som en

faglige, så synes jeg, at det gør mig

svær at forstå, men det har været

proces, der kræver medvirken af flere

stærkere ”i livet” også at være med i

helt okay at have ham i klassen”, er

aktører.

en almindelig klasse, og det samme

pigerne enige om. Nu venter 9. a.

gælder for eleverne uden handicap,

efter ferien.

Afslutningsvis påpeger Anne Gund-

- Vores elevgruppe i centret har ikke blot brug for ”skubbere” eller ”bogholdere”, når de er ude i klasserne i den al-

18

Spastikeren 4/2012

de lærer af os”, fortæller Sebastian,


er han lynhurtig til at

JOHANNE MARIE BAAND POULSEN

peut. Og den indsats går

Jonas Højmose Dreiøe

betjene sin talemaskine,

Johanna Marie Baand

nu fra leg til noget langt

er 10 år, og han føl-

som han har haft i fire år.

Poulsen på 12 år elsker

mere praktisk og konkret.

ger skemaet i 3.b. med

”Jeg startede i 2. klasse

billedkundskab, som hun

Dermed skulle vi gerne

undtagelse af matematik,

og kendte ikke nogen i

har fulgt som enkeltfag

høste frugterne af den

idræt og kristendom. Men

starten, men nu kender

i 5.b. Efter ferien skifter

mere legende tilgang,

efter sommerferien, når

jeg alle”, siger Johan via

faget til hjemkundskab,

udtrykker ergoterapeut

han skal op i 4. klasse,

sin talemaskine. ”Det er

og det glæder hun sig

Carina Laursen, som lige

er matematikken med,

fedt at være i klassen, der

også til. Livretten er spa-

får et spil Klodsmajor

og det glæder han sig til.

er mere udfordring.”

ghetti med kødsovs, og

med Johanna.

JONAS HØJMOSE DREIØE

Hans største udfordring er, at han ikke har noget verbalt sprog. Til gengæld

den regner hun bestemt med at komme til at lave i løbet af skoleåret. For at klare udfordringerne rent motorisk har hun været tæt tilknyttet en ergotera-

Kan mit barn lære at stå? Kan mit lære at gå? Kan mit barn lære at tale?

MED PETÖ METODEN KAN DET LYKKES Hjemmetræning kan begynde allerede fra babystadiet jo tidligere indsats des bedre resultater! Fysioterapi, ergoterapi og talepædagogik samlet i én metode Se resultater med dit barns udvikling allerede efter 3 ugers træningskursus www.petocph.dk * Mobil: 61690058 * Facebook: Petö Method Copenhagen

Spastikeren 4/2012

19


Spastikere

Af Frands Havaleschka

hædret af Dronningen

Med kort tids mellemrum er Peter Jørgensen og Jan Karkov Sørensen blevet hædret for deres virke.

PETER VALDEMAR JØRGENSEN Peter Valdemar Jørgensen har igennem mange år været en institution i Allerød. Stort set alle i byen kender Peter, ikke mindst de mange brugere af Allerød Bibliotek. Her har han været ansat som biblioteksmedarbejder i 40 år. Den årelange ansættelse blev belønnet med Dronningens Fortjenstmedalje i sølv, som Allerøds borgmester Erik Lund ved en festlig sammenkomst satte på Peters revers. Ved samme lejlighed modtog den synligt stolte biblioteksmedarbejder mange anerkendende ord fra hans arbejdsgiver, bibliotekschef Anette Aalund.

Peter Jørgensen blev tildelt Dronningens Fortjenstmedalje i sølv for 40 års arbejde på Allerød Bibliotek. Foto: Mads Hussing, Allerødnyt.

JAN KARKOV SØRENSEN I den anden ende af landet, i Aalborg, bor Jan Karkov Sørensen, som også netop har haft nogle gode oplevelser. Ugen efter han fyldte 50 år og blev fejret efter alle kunstens regler, var han inviteret til regentparrets haveselskab på Fredensborg Slot. Det var den 19. juni, hvor landets repræsentanter for foreningslivet og det frivillige arbejde blev hyldet af regentparret. Hver kommune havde mulighed for at udpege to personer, som fortjente denne påskønnelse. I sin egenskab af frivillig leder og formand gennem mange år for Idrætsforeningen for Handicappede, IH Aalborg - en af landets største med 600 medlemmer - blev Jan Karkov Sørensen udpeget som den ene af Aalborg Kommunes repræsentanter. Han var meget glad for påskønnelsen, som han betragtede som en stor belønning Jan Karkov Sørensen har haft en bragende god sommer med 50 års fødselsdag og Dronningens invitation til haveselskabet på Fredensborg Slot. Foto: Martin Damgård, Nordjyske Medier.

20

Spastikeren 4/2012

for de mange hundrede frivillige timer, han hvert år bruger på handicapidrætten.


Peter, der tidligere på året fyldte 60 år, er født med cerebral parese. Det har gennem livet givet ham nogle verbale og motoriske udfordringer. Men det har ikke holdt ham tilbage. Tværtimod. Han har altid været yderst aktiv i byens kulturliv og haft en glubende appetit på at blande sig i den politiske debat. Interessen for politik har flere gange fået ham til at stille op til byrådsvalget i Allerød, de sidste par gange på hans egen liste, som han kalder Salsa. Som etiketten foreskriver, var Peter Jørgensen - i øvrigt ledsaget af sin tidligere arbejdskollega Gert Rasmussen - den 18. juni i audiens hos Dronningen for at takke for medaljen. Her fik han også lige lejlighed til at spørge til Dronningens velbefindende, specielt Dronningens fod, der i perioder har voldt problemer. - Men det blev alt i alt en rigtig dejlig dag, beretter Peter Jørgensen.

2ULJLQDOWEHWDOHUVLJ

Til daglig har han fast job som it-supporter hos Danish Crown og er gift med Anna Kirsten Olsen, der er formand for LO Aalborg og byrådsmedlem. Parret elsker at rejse. Bryllupsrejsen for fem år siden gik til De vestindiske Øer, som de besøger igen i år, og sidste år gik turen til Grønland.

0HGRULJLQDOH RSE\JQLQJVRJUHVHUYHGHOH IUD7UDQVSRUW7HNQLN HUGXVLNNHUWSnYHM

I det hele taget lader Jan Karkov Sørensen sig ikke begrænse af cerebral parese. Han har gennem årene dyrket meget idræt, specielt bordtennis, og i de lidt yngre år tog han tre måneders orlov fra sit job for at tage på en lang rygsækrejse til Australien, Fiji Øerne og New Zealand. Også en bestigning af det 4.995 meter høje bjerg, Mt. Kinabalu på Borneo (som han tidligere har beskrevet i Spastikeren) og rejser til bl.a. Sydafrika og Kina, er oplevelser han husker tilbage på med stor glæde. I det hele taget er Jan Karkov Sørensen en glad og omgængelig person, der lever livet ud fra sin egen enkle filosofi: Intet er umuligt, før det er prøvet! Og nu har han altså også prøvet at være inviteret til haveselskab hos Dronningen.

75$1632577(.1,. 9UDQGHUXSYHM‡'..ROGLQJ 7OI‡ZZZWUDQVSRUWWHNQLNGN

Spastikeren 4/2012

21


BE Consult Æblehaven 9 • 2680 Solrød Strand Ikke alle er lige gode til tal BE Consult kan hjælpe dig med det hele

Tel. 40 18 81 87

info@birgereskildsen.dk www.birgereskildsen.dk


Anders Rahbek 7 skarpe til

Hvad var udfordringerne for netop dig ved evakueringen? Udfordringen var helt bestemt trapperne op til toget, som var et IC3-tog. Var det en skræmmende oplevelse? Nej, det var overhovedet ikke skræmmende. Det var tværtimod hyggeligt. Der var jo ikke noget røg (æv), og de folk, der var med til det, var hyggelige og pjattede lidt. Har du efterfølgende tænkt nogle tanker om at være handicappet i evakuerings/redningssituationer? Nja, jeg har tænkt lidt over det. Jeg burde nok tænke mere over det, når man er et offentligt sted for eksempel til en Roskildekoncert eller i storcenter. Men jeg tror ikke, jeg kommer til at tænke over det, når jeg er der - kun hvis der sker noget, som kræver en evakuering/redning. DTU Byg gennemførte den 15. maj et stort evakueringsforsøg hos Rednings- og SikkerhedsCenter, Korsør. Formålet med forsøget var at sætte fokus på, hvordan børn, ældre og personer med funktionsnedsættelser reagerer i en tænkt evakueringssituation. Forsøget blev gennemført i naturtro skala med 100 deltagere fra et IC3-tog i en model af Storebæltstunnelen. En af deltagerne var 24-årige Anders Rahbek fra Birkerød, der har cerebral parese. Spastikeren stillede Anders syv skarpe spørgsmål om evakueringsforsøget: Hvordan er dit handicap? Jeg er let handicappet. Jeg går med to stokke og bruger elkørestol/crosser i skolen og over længere afstande. Hvordan kom du med i evakueringsøvelsen? Jeg kom med, fordi nogle af mine venner delte opslaget på Facebook. Hvorfor ville du gerne deltage? Jeg troede faktisk først, at det var den årlige øvelse i Storebæltstunnelen, hvor der er røg, kunstigt blod mm. Men da jeg opdagede, hvad det egentlig var, synes jeg alligevel, det var fint og deltog. Jeg var jo meget præcist i deres målgruppe. Hvordan gik selve evakueringen? Evakueringen gik godt. Jeg blev spurgt, om jeg ville gøre det flere gange, end hvad der var lagt op til, så jeg var lidt træt til sidst. Men det var super flinke mennesker, og der var også et par af mine bekendte.

Spastikeren 4/2012

23


Posen Af Frands Havaleschka

rystet til årets familiedag

Livskvalitet og inklusion er temaet på årets familiedag, når Helene Elsass Center inviterer indenfor i samarbejde med Spastikerforeningen, lørdag den 27. oktober. På baggrund af erfaringer og ønsker

prisen Årets ABE 2012 på Odense Teater

fra tidligere års velbesøgte familiedage

for deres engagerede arbejde med at

har årets arrangement på Helene Elsass

skabe en professionel teaterbase for

Center fået et indholdsmæssigt tvist,

skuespillere med funktionsnedsættelse.

så det i endnu højere grad lever op til

Prisen gives til personer, der helliger sig

begrebet ’Familiedag’. Arrangementets

kunsten, er skæve, uselviske, utilregne-

varighed er afkortet og deltagerantallet

lige og underholdende. Og det er de på

reduceret, så der bliver bedre plads spe-

Glad;Teater.

cielt til børnene. Formiddagen vil fortsat være forbeholdt spændende oplæg for

To spændende oplæg

de voksne og leg for børnene, mens

Årets tema er: Livskvalitet og inklusion.

hele familien er samlet til eftermidda-

Et meget aktuelt emne set i lyset af

gens aktiviteter.

den seneste tids fokus på begrebet

Her får vi besøg af Glad;Teater, som

inklusion. Det er lykkedes at få læge og

sætter liv i kludene. Initiativtagerne til

forsker Susan Ishøy Michelsen til at for-

Glad;Teater, Jesper Michelsen og Lars

tælle om CP og livskvalitet på baggrund

Werner Thomsen, har netop modtaget

af den store SPARCLE-undersøgelse om Susan Ishøy Michelsen Glad;Teaters initiativtagere er netop blevet præmieret.

CP-børns trivsel. Susan Ishøy Michelsen, der netop har modtaget Vanførefondens Forskerpris på 100.000 kroner, har i mange år været tilknyttet CP-området - og her været en aktiv del af SPARCLEundersøgelsen, der har strakt sig over otte år. Camilla Voigt er projektleder for det store ’Sport for Brains’ projekt, der er støttet af Elsass Fonden, og som i år er skudt i gang flere steder i landet. Camilla Voigt vil følge op med et oplæg, hvor vinklen er inklusion i fritiden. Hun fortæller om den nyeste viden inden for CP og idræt – hvordan idræt påvirker kroppen, og hvorfor det er særlig godt for børn og voksne med CP at dyrke idræt. Leg i Orangeriet Mens de voksne hører oplæg i mødesalen, vil børnene blive underholdt i orangeriet med leg og spil. Her sørger børneværterne for, at alle får en hyggelig formiddag. Det er vigtigt at pointere,

24

Spastikeren 4/2012


situationer eller ved andre særlige be-

Betalingen opkræves med bekræftelsen.

hov. Dagen starter med, at alle - både

Tilmelding og betaling foregår i Spa-

børn og voksne - mødes i Orangeriet og

stikerforeningen, mens selve arrange-

bliver introduceret for børneværterne.

mentet foregår på Helene Elsass Center, Holmegårdsvej 28, 2920 Charlottenlund.

Tilmelding

Der vil fra medio august kunne læses

Tilmelding til familiedagen foregår ved

mere på hjemmesiderne: elsasscenter.dk

at sende en mail til Spastikerforeningen

og spastikerforeningen.dk

til bc@spastik.dk – skriv ’familiedag’ i emnefeltet. Tilmeldingsfristen er den 5. september 2012. Ved tilmelding opgiv: Navn - adresse

Familiedagens program:

- telefonnummer - mailadresse - navn

09.30-10.00: Ankomst og hygge i

og alder på børne/unge deltagere -

Orangeriet

hvem af børnene, der har CP, og om

10.00-10.15: Velkomst v/Peder

barnet har sin egen børnepasser med.

Esben Bilde, direktør for Helene

Deltagelsen koster 100 kr. pr. voksen

Elsass Center

Camilla Voigt

og 50 kr. pr. barn op til 18 år. Prisen

10.15-11.00: Susan Ishøy Michel-

inkluderer: frokost-sandwich og forfrisk-

sen, CP og livskvalitet

at der ikke tilbydes pasning af børnene

ninger, kaffe og kage samt deltagelse i

11.00-11.15: Kort pause

som sådan. Børnene forventes at kunne

temadagens program. Der er begræn-

11.15-12.00: Camilla Voigt, Sport

tage vare på sig selv, f.eks. ved toiletbe-

set deltagerantal (ca. 20 familier). Har

for Brains

søg. Kan de ikke det, må familien også

vi den 5. september modtaget flere

12.00-13.00: Frokost-sandwich

tilmelde sin egen børnepasser (en god

tilmeldinger, end der er pladser, trækkes

13.00-14.00: Glad;Teater - fælles

ven, en bedstemor eller bedstefar), der

der lod om pladserne. Alle får besked,

aktivitet for børn og voksne

kan være barnet behjælpelig i sådanne

om de har fået plads på familiedagen.

Spastikeren 4/2012

25


NYT OM KURSER

Hvad er CP? Af Trine Kamp Larsen, Spastikerforeningen

Vi har alle sammen et billede af, hvordan en spastiker ser ud, men sandheden er mere nuanceret. Nyt kursus giver en introduktion til diagnosen.

Hvad enten du selv har diagnosen cerebral parese (CP), eller din bror, søster, barn eller kollega har, brænder du sikkert inde med spørgsmålet: Hvad er CP egentlig? Hvordan udvikler et menneske med CP sig, og hvilke glæder, sorger, begrænsninger og udfordringer giver det i forhold til familie og arbejdsliv? Vi varmer op til kurset ’Hvad er CP?’ og har bedt læge Karen Taudorf og psykolog Klaus Christensen om en uddybning. Tidlig forebyggelse vigtig CP skyldes en hjerneskade som følge af iltmangel, infektion, små blodpropper eller manglende ernæring igennem graviditeten, og mens enkelte skader sker under fødslen, er det stadig

Læge Karen Taudorf og psykolog Klaus Christensen er oplægsholdere på kurset 'Hvad er CP?'

langt størstedelen, som sker under graviditeten. - CP er først og fremmest et fysisk handicap, men holdningen til diagnosen har helt klart ændret sig igennem årene,

Kognitive vanskeligheder genkendes på mange måder, men

understreger Karen Taudorf, der har været læge en menneske-

mange spastikere har bl.a. svært ved at koncentrere sig, huske,

alder i København og Viborg, inden hun for nylig gik af:

skabe overblik, følge med i en hurtig samtale og er meget lidt

- Tidligere mente man, at CP udelukkende var et motorisk

omstillingsparate. Det, at løse mere eller mindre komplekse

handicap, altså noget med at man ikke kunne gå rigtigt og

problemstillinger, kan også volde problemer, og mange bliver

ikke kunne bruge sine arme ordentligt, men den holdning har

usikre og stressede, når de føler sig pressede, fordi der stilles

ændret sig. I dag er det ingen hemmelighed, at handicappet

krav. Det kan være en kæmpe hurdle, ikke mindst i forhold til at

lige så meget ligger i det kognitive og perceptuelle (hvordan

komme ud på arbejdsmarkedet:

man opfatter ting). Billedet af en spastiker er meget bredere

- Mange spastikere med kognitive problemer har svært

i dag, end det var for 30 år siden, siger Karen Taudorf, som

ved at systematisere deres hverdag, og det gælder om at lave

understreger, at også et stigende fokus på træning og behand-

nogle regler og retningslinjer, som man kan følge. Er hverda-

ling har indflydelse på, at mange spastikere udvikler sig meget

gen sat i system, kan det hele være meget lettere at overskue,

bedre end tidligere.

forklarer Klaus Christensen, som gerne giver lidt staldtips:

- Et fysisk handicap behøver ikke at udvikle sig så galt, hvis

- Ved du, at du husker dårligt og har svært ved at prikke

man er opmærksom på at træne barnet så tidligt som mu-

hul på en opgave, fordi du typisk ikke aner, hvordan den skal

ligt. Det gælder om at sætte ind med forebyggende fysio- og

angribes, hjælper det at skrive ned. Lav en plan for hver dag,

ergoterapi, og forskellige hjælpemidler som f.eks. benskinner

der præcis angiver, hvad der skal gøres, hvornår og hvordan. Så

er også med til at hjælpe CP-barnet med en bedre hverdag. Endeligt er behandlingsformerne, bl.a. med Botox, blevet meget bedre, forklarer Karen Taudorf. Svært at genkende et kognitivt handicap Men CP er mere og andet end kun det fysiske. Spørger man psykolog Klaus Christensen er de kognitive vanskeligheder ofte mere dominerende. - Det er svært at forholde sig til et handicap, du ikke kan se. Det er nemt nok at acceptere et menneske i kørestol, men sidder handicappet i hovedet, kan det være svært at købe som et reelt problem, forklarer Klaus Christensen, som understreger, at det fysiske og psykiske ofte følges ad.

26

Spastikeren 4/2012

Hvad er CP? Kurset ’Hvad er CP’ afholdes af Karen Taudorf og Klaus Christensen. Det blev afholdt den 18. august i Jylland og gentages den 6. oktober i Prøvehallen, Porcelænstorvet 4, 2500 Valby, kl. 1015. Det koster kr. 150 at deltage. Kurset giver en indføring i de fysiske og kognitive udfordringer ved diagnosen, og deltagerne får viden om forskning, behandling og muligheder for at komme ud på arbejdsmarkedet. Målgruppen er yngre voksne med CP samt forældre, søskende og pårørende.


NYT OM KURSER er det ’bare’ at følge skemaet, og opgaven bliver derved lettere at overskue. Klaus Christensen skynder sig samtidig at understrege, at forudsætningen for at bruge de kompenserende strategier naturligvis er, at der er dokumentation. Mulighed for kompenserende ordninger Ifølge Klaus Christensen er der en række kompenserende ordninger, som kan hjælpe til et godt arbejdsliv.

Den nye gangvogn

Meywalk 4

- Der er faktisk masser af hjælp at hente i de kompenserende ordninger. Det kan f.eks. være mentorordningen, hvor en kollega hjælper med at komme på plads i arbejdet og med at introducere for arbejdsgange og rutiner. Et andet tilbud er personlig assistance, som tilbyder praktisk hjælp til at løse en række arbejdsrelaterede opgaver. Endelig er der muligheder for at få konkrete hjælpemidler, f.eks. elektroniske, eller man kan overveje at indrette sin arbejdsplads på en mere formålstjenlig måde, så man har lettere ved at koncentrere sig. - Andre ordninger som flexjob og isbryderordningen er også til gavn for en stor gruppe, slutter Klaus Christensen og slår fast, at det er muligt at få et godt liv, også med arbejde, såfremt man er opmærksom på sine egne ressourcer og svage sider, kan synliggøre dem og melde sine behov ud.

Andre kurser: ’Nybagt CP-familie’. Hvad stiller man op, når man får et CP-barn? Dette weekendkursus giver en grundig indføring i psykologien bag, om lovgivningen og giver masser af mulighed for networking med andre familier i samme situation. Kurset afholdes den 9.-11. november på Brogården, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart, det koster mellem. 2.000-3.500 kroner per person at deltage, og der kan søges tilskud til deltagerbetalingen.

’Ud af skolen – hvad nu?’ Hvad sker der lovgivningsmæssigt, når et CP-barn forlader folkeskolen? Hvordan er støttemuligheder for uddannelse og arbejde? Det, og meget mere, bliver besvaret af psykolog Klaus Christensen og socialrådgiver Jens Tamborg lørdag den 15. september kl. 10-15 på Odense Kommunes Uddannelsescenter, Schacksgade 39 i Odense. Det koster kr. 150 at deltage.

Info & tilmelding Info om kurserne samt tilmelding hos kursuskonsulent Trine Kamp Larsen: kursus@spastik.dk eller tlf. 38 38 03 11

Læs mere på Spastikerforeningen.dk

Spastikeren 4/2012

27


Efter mange bump på vejen ser Kåre KyedHansen lyst på fremtiden.

Kåre er som sin arbejdsplads:

Fuld af energi! Når alle trækker i samme hammel, og arbejdspladsen er åben og imødekommende, så kan ting lykkes. Tekst og foto: Frands Havaleschka

Kåre Kyed-Hansen er en glad ung mand

en person som Kåre, der ikke vil sidde

eningen, var den helt rigtige benzin

på 29 år med overskud og et smittende

hjemme, men ud og lave et stykke kva-

til min motor, understreger Kåre Kyed-

humør - og masser af mod på livet. Men

lificeret arbejde og bruge sig selv og sin

Hansen.

sådan har det ikke altid været.

uddannelse.

Efter endt uddannelse som teknisk

Selv om det tog lidt tid og krævede

- Jeg begyndte at acceptere, at jeg havde en hjerneskade, og de ting det

designer og kort- og landmålingstekniker

en længere erkendelsesproces, så be-

medfører. Samtidig fik jeg en tydelig

i august 2005 oplevede han, hvor svært

gyndte de tunge skyer at lette, da Kåres

afklaring af, hvad der er mine stærke og

det kan være at finde et job, når man

sagsbehandler kontaktede Spastikerfor-

svage sider. Jeg skulle lære at passe på

har et handicap, selv om både evnerne

eningens psykolog, Klaus Christensen.

mig selv og ikke være bange for at sige

og viljen er til stede. Da det endelig lyk-

Langsomt fandt de sammen ud af, hvad

fra.

kedes efter flere års søgen, var kravene

der skulle til for, at Kåres forventninger

og arbejdspresset så stort, at han efter

og drømme kom til at matche de realisti-

En tur omkring Væksthuset

få måneder røg ned med stress og

ske muligheder. Bl.a. skulle han lære at

Det er en praksis, han siden har udført

depression. Han blev opsagt på grund

disponere sine ressourcer meget bedre,

med stor selvsikkerhed, og som jobkon-

af 120 dages sygereglen og røg på

end han tidligere havde gjort, hvor alt

sulent Rasmus Nygaard Berg arbejdede

dagpenge – og senere på kontanthjælp.

foregik i højeste gear.

videre med, da Kåre efter et kort ophold

En fuldstændig ulykkelig situation for

28

Spastikeren 4/2012

- Den viden, jeg fik i Spastikerfor-

på Egmont Højskolen og et halvt års


arbejdsprøvning i Roskilde Kommunes

med åbenhed og forståelse. Samtidig

tekniske forvaltning – to perioder som

har medarbejderne været gode til at

Kåre begge betegner som en succes –

inddrage hans ønsker og behov, så

blev henvist til Væksthuset, der er en

arbejdsmiljøet tilgodeser alle.

såkaldt anden aktør, når det gælder jobcenter aktiviteter. Rasmus Berg afklarede Kåres

En af dem, der er tættest på Kåre i løbet af arbejdsdagen, er Gitte Kiel, som ud over sit daglige arbejde også

muligheder med henblik på et fleks-

har påtaget sig at være mentor for

job, og undersøgte i den forbindelse

Kåre. Det er en opgave, hun er meget

forholdene omkring Kåres tidligere

glad for.

virke og hans bristede forventninger.

- Vi sidder ved siden af hinanden i

Sammen lagde de en strategi, der

en lille gruppe med fire medarbejdere,

skulle sikre ham et fleksjob indenfor

så det at give en hjælpende hånd er

hans uddannelsesområde. Planen gik

blevet en flydende del af det daglige

ud på at lave en liste med relevante

arbejde, fortæller Gitte Kiel, der med

større virksomheder indenfor en rime-

knap 30 års anciennitet hører til en af

lig radius fra Kåres bopæl i Roskilde.

de rutinerede medarbejdere i Køben-

om Kåre

Og så var det bare om at starte fra en

havns Energi.

Da aftalen med Københavns Energi

ende af med at sende uopfordrede ansøgninger. Et led i processen var også en god

Hendes støtte kan bl.a. være at

blev indgået, startede Kåre med en

skrive små huskesedler om interne

måneds ulønnet praktik for at begge

manualer på forskellige rutiner, som

parter kunne se hinanden an.

kontakt med Kåres hjemmevejleder og

ikke bruges så ofte, og hjælpe med

hans sagsbehandler samt Spastikerfor-

praktiske ting, når de er på kursus.

eningens psykolog, der gjorde Kåres

RUNDT

De sidder alle i en gruppe, der

Gensidig tilfredshed hos parterne sikrede Kåre et fleksjob 16 timer

skånebehov og betydningen af pauser

hedder ’Dokumentation’, og her

ugentligt eksklusiv frokost. Timerne

helt åbenlys for både jobkonsulenten

registrerer medarbejderne det store

er fordelt med fire timer hver dag fra

og Kåre selv.

ledningsnet i Københavns Kommune,

mandag til torsdag.

hvoraf hovedkloakken alene strækker Energien blev belønnet

sig over ca. 1000 km. Arbejdet sker

Det åbne kontorlandskab har været

Nu sidder de så omkring bordet i den

naturligvis på computer, hvortil der

en udfordring for Kåre og absolut ikke

store lyse bygning i Ørestaden, som

hele tiden udvikles nye og mere ef-

hans livret, men han har lært sig nogle

er domicil for Københavns Energi A/S,

fektive programmer for registreringen,

teknikker, så han er blevet i stand til

der for et halvt år siden blev Kåres

der for mange år tilbage foregik med

at koncentrere sig 100 procent om sit

faste arbejdsplads. Det er en stor og

blyant på papkort. Nu kan teleselska-

skærmarbejde.

god arbejdsgiver, der har mødt Kåre

ber eller andre, der skal i jorden for at >> Kåre elsker sit arbejde og har det om morgenen som en galophest i startboksen til derbyet, der bare venter på at komme af sted! Kåre er født med cerebral parese, men har gået i almindelig folkeskole og taget sin uddannelse på normeret tid. Hans diagnose påvirker hans gangfunktion, og han bliver hurtigere udtrættet. Først som voksen fandt Kåre og hans familie ud af, hvilken betydning de kognitive problemstillinger kan have i dagligdagen. Derfor har han nu lært at sige fra og passe bedre på sig selv.

Driller noget i det daglige arbejde, så er Kåres kollega og mentor, Gitte, klar med en hjælpende hånd.

Spastikeren 4/2012

29


reparere eller udføre gravearbejde, ved

Rasmus Berg, som siden er blevet

om cerebral parese. Og han er heller ikke i tvivl:

hjælp af et par klik på computeren præ-

projektleder i Jobcenter Roskilde, har

cist se, hvor det underjordiske afløbsled-

haft lejlighed til at følge Kåres udvikling

ningsnet løber under Københavns gader.

og været sparringspartner for ham i en

langt man kan komme, når alle parter

lang periode. Det har givet ham mange

trækker i samme hammel på et videns-

erfaringer og en mere specialiseret viden

baseret grundlag.

Arbejdsglæden smitter

- Dette er et kongeeksempel på, hvor

Registreringen og den grafiske indtegning er et arbejde, der for en stor dels vedkommende har rutinemæssig karakter. Men det har Kåre det rigtig godt med. Når han først har sporet sig ind på arbejdsgangen, så kører det derudaf. - Jeg arbejder nok lidt langsommere end de andre medarbejdere, men det har der været stor åbenhed omkring allerede fra start, da sektionslederen introducerede mig for det øvrige personale, så det har ikke betydet noget, fortæller Kåre, der føler, at han er blevet fuldt accepteret, som den han er. Det kan Gitte Kiel bekræfte: - Kåre viser hver dag stor arbejdsglæde og godt humør, og det smitter, understreger Gitte Kiel, der ikke har oplevet, at Kåres ankomst til arbejdspladsen har haft nogen negativ social betydning. Tværtimod.

Jobkonsulent Rasmus Nygaard Berg, kollega og mentor, Gitte Kiel og Kåre Kyed-Hansen er enige om, at anerkendelse, åbenhed samt viden og ærlighed omkring behovene har været væsentlige elementer i det gode fleksjob-forløb.

Strandvejen 27 • 6720 Fanø Åbent hele året 1/7-31/8: kl. 6.30-20.00 • 1/9-30/6: kl. 6.30-19.00

Tlf. 75 16 31 20

www.spar.dk • fano@spar.dk 30

Spastikeren 4/2012

Alt i tømrer/snedker og gasbeton arbejde udføres. Nybyg, tilbyg, renovering, tagarbejde, vinduer og døre, ingen opgave er for lille og ingen for stor.


Hvad laver SPU egentlig i Uganda?

Ungdomsafdelingens formand beretter om de uhyrlige forhold, der ligger til grund for ulandsarbejdet. Af Thomas Arpe

Der er mange, der spørger, hvad vi laver

organisation, der tager hånd om menne-

De bliver tit brugt som slaver. F.eks. får

i Uganda. Det kan jeg egentlig godt

sker med CP, som vi kender det fra Dan-

andre elever dem til at bære deres sko-

forstå. Fordi det ligger langt fra vores

mark. Det er det, vi prøver på at bygge

letasker. Når de bliver unge, så er der en

almindelige dagligdag. Og hvis man ikke

op. Men før vi kan nå så langt, gælder

myte om, at hvis man er sammen med

har lavet ulandsarbejde før, så er der

det om at finde folk med CP. De er ofte

en med CP, så bliver man helbredt for

mange, der siger: ”Hvorfor arbejde i et

gemt helt væk. De bliver typisk slået

HIV. Derfor bliver mange udnyttet rent

uland?”.

ihjel ved fødslen, fordi lægerne ikke ved

seksuelt, fordi de er lette ofre, og i tilgift

bedre. De tror, at det er meget dyrt at

bliver de måske oven i købet gravide og

sagen. Det at hjælpe andre. Det er vi

få et barn med CP. Så de råder folk til at

smittet med HIV.

nogle stykker i Spastikerforeningens

lade det ligge og dø. Altså af uvidenhed.

Ungdom (SPU), der gør. Vi kan lide at

Hvis de får lov til at leve, så skammer

med CP. Befolkningen kan bedre forstå,

hjælpe andre end os selv. Det giver os

forældrene sig over det. De tror det er

hvis man mangler et ben eller ikke kan

noget i vores dagligdag, og hvis man

onde ånder, der har besat hele familien.

se eller høre. Men desværre forstår de

ikke selv har været dernede, så forstår

Måske er det en straf for noget familien

ikke helt, hvad det vil sige at have CP.

man det ikke helt. Det gjorde jeg heller

har gjort. Selvfølgelig er der også nogle

Det er derfor, vi arbejder i Uganda.

ikke, da jeg startede med ulandsarbejdet

gode familier imellem, som forsøger at

i tidernes morgen.

hjælpe disse børn.

Jeg tror, at man skal brænde for

Nå, men hvad laver vi så i Uganda?

I Uganda forstår man ikke rigtig folk

Jeg håber, at det har givet et lille indblik i, hvad ’vi render og laver’ i Uganda. Der er virkelig meget at tage fat på,

Vi prøver at hjælpe folk med CP. Vi star-

Børn og unge med CP misbruges

for Uganda er mange steder halvandet

tede helt fra bunden af. De har ikke en

Men børnene bliver ofte drillet i skolen.

århundrede tilbage i tiden.

Vil du med? Hvis du er spastiker, er ung, rimelig mobil og har mod på en oplevelse for livet, så har du muligheden for at komme til Uganda som ungdomsleder i en måned. Vi er to, der skal af sted til foråret 2013, hvor vi skal ned og arbejde på projektet. Interesseret? – så kontakt mig gerne. Ungdomsformand Thomas Arpe mail: thomas@arpe.eu

Rasmus Storgaard fra SPU klarede opholdet i en lille landsby i Uganda i en manuel kørestol.

Spastikeren 4/2012

31


Af Jens Tamborg, Socialrådgiver

Ting skal gøres med omhu - men er 6 år ikke lidt rigeligt?

skal altså efter skat dække husleje, mad, tøj med mere. Hans kammerater er lige nu ved at planlægge ferietur til udlandet, men han må desværre undvære denne oplevelse på grund af

Jeg vil fortælle om en ung spastiker, der i juli 2012 fyldte 24 år. For at gøre historien lidt nemmere vil jeg kalde personen for Peter.

hans økonomi. Peter har nu modtaget kontanthjælp i små 6 år og er egentlig ikke kommet nærmere en afklaring. Jeg har hørt flere

Peter gik 10 år i folkeskolen, det sidste år i en specialklas-

socialministre forklare, at kontanthjælp er en ydelse i en kort

se. Han sluttede folkeskolen uden at tage nogen afsluttende

periode for at afklare og så bevilge en anden ydelse. Hvis 6 år

eksamen. Ud over CP har Peter en skæv ryg, forskellig ben-

er en kortere periode til afklaring er alt relativt!

længde og må højst løfte fem kilo. Da han blev 18 år, skulle det fremtidige forsørgelsesgrundlag afklares. Peter ville ikke satse på en boglig uddannelse, og indenfor det praktiske gøremål er han jo noget begrænset, da

Den specialiserede sagsbehandling

han har CP, skæv ryg, forskellig benlængde og højst må løfte fem kilo. Han kom herefter i jobafklaring på et rehabcenter,

På et kursus for ikke så længe siden deltog et forældrepar, der

men uden at finde nogen form for jobmulighed.

har en spastisk søn på 15 år. Ud over cerebral parese har søn-

Da Peter blev 22 år, var han stadig forsørget ved forrevalidering (kontanthjælp). På dette tidspunkt blev der rejst ansøgning om førtidspension, da det blev vurderet, at alle revaliderings- og aktiveringsforanstaltninger var udtømte. En måned

nen nu fået diagnosticeret epilepsi. Den medicinske behandling af epilepsien er temmelig dyr, og egenbetalingen er ca. 600 kr. pr. måned. Den kontakt, familien har til kommunen, er en sagsbehand-

før Peter fyldte 23 år, modtog han et afslag på tilkendelse af

ler, der står for aflastning. Familien nævnte medicinudgiften

pension. Begrundelsen for afslaget var, at det blev vurderet, at

overfor sagsbehandleren for seks måneder siden, og hun

han stadig havde en mulighed for arbejdstilknytning.

lovede at sende ansøgningen til den ansvarlige i kommunen.

Umiddelbart efter afslaget på pension fik Peter en visita-

Familien har flere gange forsøgt at få kontakt med sagsbe-

tion til et privat firma, hvor kommunen laver arbejdsprøvning.

handleren, der står for merudgifter til handicappede børn, men

Arbejdsprøvningen bestod i, at han pakkede beslag, perler og

er ikke kommet igennem. Enten fordi sagsbehandleren ikke var

andet, og ideen var, at han skulle være i denne arbejdsprøvning

til at træffe, eller fordi stillingen i perioder var ubesat. De har

i 13 uger.

også prøvet at få den sagsbehandler, de kendte og som arbejder med aflastning, til at prøve at rykke, men uden held.

Ingen mulighed for beskæftigelse

Når ansøgningen på et tidspunkt bliver behandlet, skal

Efter de 13 ugers arbejdsprøvning stoppede han i december

bevillingen ydes med tilbagevirkende kraft fra ansøgningstids-

2011. Konklusionen var, at det ikke var muligt at tilbyde ham

punktet. Lad os håbe, at den sagsbehandler, der fik ansøgnin-

beskæftigelse, da der var for få opgaver, han kunne beskæfti-

gen, har noteret dette i journalen.

ges med. Endvidere kunne han kun klare opgaverne i kortere tid, da han fik krampe i benene. Så var Peter hjemme i lejligheden igen. Det blev januar,

I vejledningen om særlig støtte til børn og unge og deres familier bliver det understreget, at kommunalbestyrelsen skal se den særlige indsats over for børn og unge med nedsat fysisk

februar og marts, og Peter hørte ikke fra sit jobcenter efter

eller psykisk funktionsevne i tæt sammenhæng med de tilbud,

den afsluttede arbejdsprøvning. Til sidst blev han så frustreret,

der iværksættes overfor de samme børn og unge efter anden

at han ringede til sin sagsbehandler. Endelig fik han kontakt,

lovgivning.

men sagsbehandleren kunne ikke oplyse, hvad der skulle ske

Det anføres videre i vejledningen, at den sociale indsats

efter arbejdsprøvningen. Kontakten blev afsluttet, og sagsbe-

overfor familier med handicappede børn er omfattende og

handleren bad om ikke at blive kontaktet igen. Hun skulle nok

indgribende i familiens liv. For at imødegå dette tilbyder nogle

kontakte Peter, når der var nyt i sagen.

kommuner en koordinerende sagsbehandler, som fungerer som

Nu skriver vi medio juni, og Peter har stadig ikke hørt noget. Det er meget frustrerende for Peter fortsat at leve i uvished om, hvilke beskæftigelsesmuligheder der er realistiske.

familiens indgang til forvaltningen og sørger for kontakt til de øvrige dele af forvaltningen. Havde den nævnte familie haft en koordinerende sags-

Han mangler den sociale kontakt med arbejdskammerater, og

behandler, havde den ikke haft de problemer, som jeg har

hans økonomi er ikke alt for god. Da han er under 25 år, er

beskrevet.

kontanthjælpen brutto 5.662 kroner pr. måned, og dette beløb

32

Spastikeren 4/2012


TELEFON

RÅDGIVNING

TLF. 38 88 45 95

Klaus Christensen psykolog

Anne-Marie Larsen socialrådgiver

Jens Tamborg socialrådgiver

Træffes: Tirsdag kl.15-18 og torsdag kl. 9-12.

Træffes: Mandag kl. 10.30-12 og onsdag kl. 9.30-12.

Træffes: Tirsdag kl. 15-18 og torsdag kl. 9-12.

Langvarig lidelse

Resumé:

Og så lige en praktisk oplysning. I den sag jeg her nævner, har

Det er den samlede nedsættelse af funktionsevnen, der skal

sønnen spasticitet og får så epilepsi. Da epilepsi er en lang-

lægges til grund ved vurderingen af, om et barn er omfattet af

varig lidelse, kan kommunen medtage udgifterne til medicin i

personkredsen og har ret til merudgifter.

merudgiftsberegningen. Der er truffet en afgørelse i Ankestyrelsen, der bekræfter dette:

Et barn med flere lidelser behøver således ikke være omfattet af personkredsen for hver enkel lidelse for, at merudgifter ved forsørgelsen af barnet i hjemmet kan dækkes. Det er den

Principafgørelse om: nødvendige merudgifter - børn - per-

samlede funktionsevne, der skal være betydeligt nedsat eller

sonkreds - funktionsevnevurdering

indgribende.

Lov: Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 904 af 18.

Det er dog en forudsætning, at den enkelte lidelse, og den

august 2011 - § 41

deraf følgende nedsættelse af funktionsevnen, er varig, langva-

Bekendtgørelse: Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1198 af

rig eller kronisk, og at merudgifterne er en konsekvens af den

15. oktober 2007 om tilskud til pasning af børn med handicap

nedsatte funktionsevne, og der er tale om nødvendige merud-

eller langvarig sygdom

gifter ved forsørgelsen af barnet i hjemmet.

v/ Orla Bjerregaard Nr.Stenderupvej 89

7556 1744 • BIL 4044 5306 • Vognmandskørsel 3 og 4 aksel m/hejs Kran/grab . Blokvogn • Container, sand, sten, støbemix, flis leveres

Spastikeren 4/2012

33


Verdens

Tekst og foto: Benjamin Steengaard Rasmussen

18-årige Sebastian Frederiksen, der har cerebral parese, blev sidste år kåret til årets talent i kørestolsrugby og spås en stor fremtid inden for den actionprægede sport. Knald. To kørestole rammer hinanden, og lyden fylder Tre

bedste spiller?

Det skyldes blandt andet, at han i forhold til andre spillere

Falke Hallen på Frederiksberg. Mens regnen danser på taget

er startet i en tidlig alder. Mange starter først, når de for ek-

af den nye, lækre idrætshal giver kørestolsrugby-holdet FHI

sempel er i midten af 20’erne og kommer ud for en ulykke, der

Falcons den gas til træning. Fire mod fire bølger spillet frem og

gør, at de skal sidde i kørestol. På den måde bliver kørestols-

tilbage på banen, hvor spillerne kaster eller kører med bolden i

rugby en relevant sport for dem. Men ud over at være kommet

forsøget på at lave point.

tidligt i gang, så tager Sebastian også sporten meget seriøst.

Sebastian Frederiksen er 18 år, har cerebral parese og har

- Kørestolsrugby er en stor del af min identitet. Jeg træ-

spillet kørestolsrugby i tre år, men det var lidt et tilfælde, at

ner to gange om ugen, og hvis jeg skal spille en vigtig kamp,

han prøvede den tempofyldte sport.

så prøver jeg for eksempel at undgå at drikke alkohol op til,

- Det var min fysioterapeut, der foreslog sporten, som jeg

forklarer han.

ikke kendte til i forvejen, forklarer Sebastian, der er dårligt gående, men ikke sidder i kørestol, hvilket ikke er noget krav for

Ambitioner om PL

at dyrke kørestolsrugby.

”Neeej” råber Sebastian, da han misser en bold i Tre Falke

Sebastian bor i Meløse vest for Hillerød, går på HTX og har planer om at uddanne sig til bygningsingeniør. Han fulgte sin fysioterapeuts opfordring, prøvede at spille kørestolsrugby, blev bidt af det og har her tre år efter slået sit navn fast som en talentfuld spiller med et stort potentiale. - Jeg var nervøs i starten, men har selvfølgelig fået mere rutine. Min succes her har givet mig meget selvtillid, og jeg føler virkelig, at jeg bidrager, når jeg spiller – jeg giver noget til holdet. Det er også fedt at have ansvar og skulle styre holdet, fortæller Sebastian. Stort udviklingspotentiale ”Sådan Sebastian” lyder det fra en medspiller i Tre Falke Hallen, da Sebastian erobrer bolden og triller ned og laver point. - Jeg har et godt boldøje og er hurtig fra start, der er kun få, der er hurtigere end mig i Danmark, forklarer Sebastian, der har et stort udviklingspotentiale.

34

Spastikeren 4/2012

Hallen. Entusiasmen og indlevelsen er ikke til at tage fejl af, og

Kørestolsrugby er en stor del af min identitet. Jeg træner to gange om ugen, og hvis jeg skal spille en vigtig kamp, så prøver jeg for eksempel at undgå at drikke alkohol op til.


det har sikkert været medvirkende til, at han blev kåret til årets talent 2011, hvilket naturligt nok har skabt et vist forventningspres - men mon ikke han kan indfri forventningerne? - Jeg håber, at jeg kan blive en toneangivende spiller i Danmark, og jeg har da ambitioner om at spille EM, VM og PL, og derudover vil jeg gerne være med til at videreudvikle sporten, siger Sebastian, og den glæde han opnår med kørestolsrugby, tror han også, andre spastikere vil kunne opnå.

Han kan blive en af de bedste i verden "Jeg oplever Sebastian som en glad, ung fyr, der er kommet fornuftigt ind på landsholdet. Han er den yngste på holdet, men det har han håndteret fint og vundet respekt blandt de andre spillere. Han passer godt ind, da han har en god og positiv indstilling, hvilket kan bringe ham langt. Han er den spiller, jeg har set, med størst talent i så ung en alder - mulighederne for ham er åbne. Der er nogle ting, han skal lære, og han skal have mere rutine, men hvis han bliver ved med at spille rugby og udviser den rette professionalisme, så kan han blive en af de bedste i verden." Thor Johansson - holdkammerat og landstræner

Det var lidt af et tilfælde, at Sebastian hørte om kørestolsrugby.

- Jeg synes, den bedste grund til at dyrke kørestolsrugby er, at man er på et hold. Der er en god holdånd både i klubben og mellem de forskellige klubber i Danmark. Det er også en intensiv sport, som man lægger meget energi i. Når man først har prøvet at spille, så bliver man fanget af det, konstaterer årets talent 2011 og – hvem ved – måske en kommende verdensstjerne.

Spastikeren 4/2012

35


Holst Sko Ryesgade 14 8000 Århus C Tlf. 86 12 91 11 Service, kvalitet udvalg Handicapvenlig butik Specialist i store og små sko-størrelser


SPU SPALTEN

SPU-spalten

Redigeret af Cæcilie Nisbeth

for i København regnede det, mens det i Aarhus dog holdt tørt, men var en kold fornøjelse. Trods det dårlige vejr, var stemningen i top. Aftenens højdepunkt var koncerten, hvor D:A:D fyrede den af i København og Michael Learns To Rock fyrede den af i Aarhus.

Læserbrev bragt Viborg Stifts Folkeblad Den 18. april bragte Viborg Stifts Folkeblad en artikel om den 22-årige spastiker Chris, der ikke kunne få bevilget en indendørs kørestol, fordi Viborg Kommune skulle spare. På den bagPå Folkemødet fik Rasmus Lund-Sørensen og Cæcilie Nisbeth fra SPU sammen med SUMH’s forkvinde Isabella Leandri-Hansen en god snak med Det Radikale Venstres undervisningsordfører Lotte Rod. Foto: Mads Bay.

grund valgte SPU’s bestyrelse at skrive et læserbrev. Det blev bragt i avisen den 23. april. I læserbrevet argumenterede vi for, at det at spare på hjælpemidler kun vil give større udgifter for kommunen i form af behandling af slitage og siddesår m.v. Ønsker du at læse læserbrevet i dets fulde længe, kan du

SUMH deltog i Folkemødet på Bornholm

finde det på hjemmesiden:

For andet år i træk afholdtes Folkemødet på Bornholm. I år var

www.spastikerforeningen.dk/ungdomsafdeling

det fra den 14.-17. juni, og denne gang deltog SUMH (Sammenslutningen af Unge Med Handicap). Målet var at sætte fokus på handicappede og få nogle politikere i snak om, hvordan man kan forbedre forholdene for unge med handicap. Fra SPU deltog ungdomsformand Thomas Arpe, næstformand Rasmus Lund-Sørensen og sekretær Cæcilie Nisbeth. Fredag satte vi fokus på, hvor vigtigt det er at få bevilget de hjælpemidler, man har brug for for at kunne få en hverdag til at hænge sammen. Lørdag var der fokus på uddannelse og idéen om en fleksibel uddannelse, hvor man som handicappet kan tage sin uddannelse på nedsat tid eller sætte den på pause, hvis man i perioder kun kan passe sin uddannelse med nedsat kraft på grund af sit handicap. Desuden var SUMH til stede, da Region Hovedstaden satte fokus på, hvordan hospitalsvæsnet skal være i fremtiden for unge patienter med handicap. Søndagen blev brugt på at snakke med politikerne og dele materiale ud. Bl.a. fik vi talt med Det Radikale Venstres undervisningsordfører, Lotte Rod, om behovet for en mere fleksibel uddannelse. Hun var lydhør overfor idéen og ville tage vore synspunkter med til de kommende forhandlinger på Christiansborg om en Flexuddannelse, som regeringen har skrevet i Regeringsgrundlaget, at de vil indføre.

Våd og kold tur i Tivoli Fredag den 1. juni havde SPU inviteret til tur i Tivoli i både København og Aarhus. Desværre var vejret ikke helt med os,

Spastikeren 4/2012

37


v/Aut. El-installatør Lars Vilhelmsen Stærevej 2A • 6705 Esbjerg Ø

Tlf. 75 15 72 77


ON THE ROAD AGAIN

Med 16 menneskers fortællinger sætter ny portrætbog fokus på bilen - som transportmiddel, som hjælpemiddel og som identitetsskaber. ”Bilen er med til at skabe fornemmelsen af at være inkluderet i samfundet. I kraft af bilen kommer vi så at sige over på den

med støtte fra en række fonde og aktører på bilområdet. Formålet med bogen er at formidle nuanceret og positivt

anden side af mange samfundsskabte barrierer. Det er forud-

om bilens betydning i forhold til inkludering i samfundet og

sætningen for at kunne leve på lige fod (eller næsten). Bilen

inspirere til øget livskvalitet. Det er tanken, at de personlige

er en livsnødvendighed for personer med bevægelseshandi-

erfaringer i bogen skal bidrage til både indsigt og inspiration.

cap. For at kunne tage en uddannelse. For at kunne passe et

Samtidig er det RYKs ønske, at sagsbehandlere, sundhedsfag-

arbejde og forsørge os selv. Og for at kunne komme til nødven-

ligt personale og bilindrettere vil hente menneskelig indsigt og

dig behandling og tage del i fritidsaktiviteter.”

nyttig viden til brug i sagsbehandling og rådgivning i bilsager.

Sådan skriver formand for Danske Handicaporganisationer,

FH

Stig Langvad, i forordet til en flot bog, som Foreningen RYK – rygmarvsskadede i Danmark - netop har udgivet. Bogen ”On the road again – efter en rygmarvsskade” er en

On the road again, ISBN 978-87-988410-2-9. Ud-

portrætbog med 16 fortællinger af mennesker, for hvem bilen

givet af RYK – Rygmarvsskadede i Danmark. Bogen koster

er nøglen til frihed – og langt mere end en kasse på fire hjul.

100 kroner plus evt. forsendelse og bestilles via ryk.dk el-

Portrætterne er samlet på 104 sider og varierer mellem

ler hos Dansk Handicap Forbund på tlf. 39 29 35 55. Bo-

lange interviews og korte, personlige skildringer. Bogen er il-

gen vil senere blive suppleret med en webbaseret bilguide

lustreret af fotograf Mads Eneqvist, der har fundet spændende

på ryk.dk.

locations til de mange og flotte helsidefotos. Bogen er udgivet

Spastikeren 4/2012

39


Nørregade 3 7500 Holstebro Tlf. 97 40 40 14 www.kyllingogco.dk

www.egmont-hs.dk

RESPEKT – udvikler hele mennesker!

DANMARKS MEST RUMMELIGE HØJSKOLE Solidaritet · Myndighed · Værdighed


Tag en STU på Østerskoven Nu kan du tage en STU – den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse – på Behandlingscentret Østerskoven i Hobro. Af Benjamin Steengaard Rasmussen

Uddannelsen varer tre år, og undervejs får du mulighed for at deltage i flere fag. Du får arbejdet med dine egne faglige interesser og dine personlige færdigheder - alt sammen med udgangspunkt i den praktiske hverdag. Du vil opleve samvær med andre unge og en vifte af læringsaktiviteter både i grupper med andre unge og alene. I fællesskab med din UU-vejleder bliver der udarbejdet en plan for din uddannelse med sigte på, at du efter et forløb har fået et springbræt til egen tilværelse. Om baggrunden for at Behandlingscentret Østerskoven nu tilbyder en STU, siger forstander Runa Steenfeldt: - Vi har de seneste par år fået flere henvendelser fra unge mennesker, pårørende og kommunale sagsbehandlere, der har efterspurgt muligheden for en STU på Østerskoven. Fælles for

folkeskolepligtige alder, og der har vi haft rigtig gode erfaringer med, at de tværfaglige teams er blevet suppleret med lærerkræfter, forklarer Runa Steenfeldt. Du kan læse mere om STU’en på Behandlingscentret Østerskovens hjemmeside: www.oesterskoven.dk

både STU-forløb og rehabiliteringsforløb er, at borgerens læring er i centrum. På Østerskoven har vi et fagligt miljø med fokus på udvikling, som derigennem vil kunne skabe gode forløb for de unge. Nye lærerkræfter i huset Som en del af STU'en skal der nu tilknyttes nye lærerkræfter på Østerskoven til de boglige fag. - Det glæder vi os til, også fordi vi de seneste par år har haft lærerkræfter i huset til de borgere, der har været i den

Hvad er en STU? STU er et treårigt uddannelsestilbud til unge mellem 15 og 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden

Fluebæksvej 194 • 4100 Ringsted Tlf. 57 67 27 19 • Mobil. 28 14 27 19

ungdomsuddannelse. Formålet med uddannelsen er at sikre, at unge med medfødt hjerneskade med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Ungdomsuddannelsen indledes med et afklaringsforløb på op til 12 uger, der afdækker den unges ønsker og behov i forhold til uddannelsen. Herefter udarbejdes der en individuel uddannelsesplan. Planen justeres mindst én gang årligt i forbindelse med det årlige statusmøde. Uddannelsesplanen har to dele. Den første er en almendannende del, der retter sig mod den unges personlige og sociale udvikling. Formålet er blandt andet at styrke den unges selvværd, identitet og kompetencer i samspil med andre.

Spastikeren 4/2012

41


Kæmp

for dine

drømme Journaliststuderende Kasper Skov Jensen undrer sig over, at nogle af landets mest magtfulde politikere finder det bemærkelsesværdigt, at man kan gennemføre en almindelig gymnasial uddannelse, selvom man har CP. Af Kasper Skov Jensen Kasper Skov Jensen har stadig ikke fundet opskriften på det gode liv, men han håber at finde den en dag.

Mange unge har sikkert brugt en del af

gerede jeg ved at storme op på rektors

sommerferien til at finde ud af, hvad

kontor for at spørge ham, hvad f….. hun

de vil med resten af deres liv. En stor

bildte sig ind! Og jeg talte aldrig med

beslutning for alle - men især for dem

den pågældende lærer igen. Sådan en

med CP. Og der skal kæmpes hårdt for,

behandling skal ingen mennesker finde

at drømmene går i opfyldelse.

sig i.

Jeg blev virkelig ked af det, da jeg

landets mest magtfulde politikere finder

Jeg fortsatte med at råbe op. Jeg

det så bemærkelsesværdigt, at man kan

læste historien om Andreas i Spastikeren

skrev breve til undervisningsministe-

gennemføre en almindelig gymnasial

nummer tre. Men jeg kan kun støtte op

ren og beskæftigelsesministeren for at

uddannelse, selvom man har CP. Det er

om budskabet med historien: at kæmpe

brokke mig over reglerne for henholds-

ubegribeligt.

og ikke finde sig i noget. I løbet af mine 17 år i uddannelsessystemet har jeg erfaret, at det betaler sig at være stædig. Har altid været et "brokkehoved" Jeg er 22 år og har medfødt CP i mild grad, så jeg har heldigvis altid kunnet klare mig selv. Som alle andre med CP har jeg selvfølgelig altid vidst, at jeg er "anderledes", men jeg nægter at blive behandlet respektløst - og jeg reagerer meget skarpt, når det sker. I 7. klasse sagde jeg venligt til min håndarbejdslærer, at det vidst ikke lige var et fag for mig, fordi jeg simpelthen

I løbet af mine 17 år i uddannelsessystemet har jeg erfaret, at det betaler sig at være stædig.

ikke kunne holde om nål og tråd. Hun kiggede vredt på mig og spurgte: "Hvad

vis SU og revalidering. Begge sendte et

Drømmen gik i opfyldelse

skal jeg så bruge sådan en som dig til?"

venligt svar tilbage, hvori de udtrykte

Det har altid været min store drøm at

beundring for, at jeg var kommet så

blive journalist, så da 10. klasse var

siden, bliver jeg stadig rasende, når jeg

langt. Jeg vidste ikke, om jeg skulle grine

overstået, søgte jeg ind på Danmarks

tænker tilbage på det. Dengang rea-

eller græde. Tænk engang, at nogle af

Medie- og Journalisthøjskole. Diverse

Selvom det efterhånden er en del år

42

Spastikeren 4/2012


studievejledere ønskede mig held og

Jeg har heldigvis haft en masse

gode liv, men jeg håber da at finde den

lykke med optagelsesprøven, men gjorde

fantastiske lærere og klassekammerater

en dag. Og hvorfor skulle jeg ikke vinde

meget ud af at fortælle mig, at jeg nok

i løbet af min skoletid. De kommer des-

den kamp også?

ikke ville blive optaget, fordi det kun er

værre nok aldrig til at læse det her, men

de bedste 250 ud af over 1000 ansø-

uden dem - og ikke mindst en familie

selv hvis de mister jordforbindelsen. Som

gere, der får de eftertragtede studie-

der altid har støttet mig - havde jeg nok

alle andre mennesker har de brug for

pladser. Der skulle dog meget mere til at

givet op på halvvejen.

frihed til at drømme. Forbered dem på

spolere drømmen.

Så kære forældre: Støt jeres børn,

en blød landing, når de er på vej ned Drøm dig væk

mod jorden igen. Og vigtigst af alt: husk

grå betonbygning i Århus til optagel-

Jeg håber, min historie har givet dig en

dem på hvor langt man kan komme, når

sesprøve, og kæmpede det bedste jeg

fornemmelse af, hvor vigtigt det er at

man brænder for noget.

havde lært. Omkring en måned senere

turde drømme, og at kunne brokke sig

Kære ung: Forfølg dine drømme.

kom der et næsten uvirkeligt brev med

når vejen hen mod drømmene bliver til

Lad dig ikke nødvendigvis styre af, hvad

posten: Jeg var blevet optaget direkte

en unødig forhindringsbane af vane-

samfundet og dine forældre forventer af

med studiestart 1. februar 2010.

tænkning, fordomme og uvidenhed. Det

dig. Lad dig ikke sætte i bås. Kæmp de

har taget mig mange år at nå dertil, hvor

kampe du kan, og søg støtte hos dem,

praktikforløb som en del af journalistud-

jeg er i dag. Og det har kostet massevis

der kan hjælpe dig med dem. Tro på dig

dannelsen. Jeg fik den første plads som

af blod, sved og tårer. Jeg har været tæt

selv, også når ingen andre gør det. Du

praktikant på tv2.dk, fordi jeg skrev en

på at læne mig tilbage og droppe det

fortjener at få det bedst mulige ud af

mail til TV 2's administrerende direktør

hele et utal af gange. Jeg har siddet i

livet, og det kræver hårdt arbejde. Det

Merete Eldrup og forklarede min frustra-

timevis og funderet over mit liv: Kan jeg

betaler sig i sidste ende.

tion over, at de havde trukket stillingen.

bruges? Er jeg god nok? Hvad hvis det

Mindre end en uge senere gik jeg derfra

slår fejl? Hvordan får man et godt liv?

Så den 2. maj 2009 sad jeg i den

I øjeblikket er jeg i gang med 1½ års

med en underskrevet ansættelseskon-

Nu kan jeg med sikkerhed fastslå,

trakt. Til august afslutter jeg praktikforlø-

at det har været det hele værd. Jeg har

bet med seks måneder hos Aller Media.

stadig ikke fundet opskriften på det

Steffen Brandt har i den grad ret, når han synger: ”Kys det nu, det satans liv, grib det, fang det, før det er forbi.”

Kirkebækskolen inviterer forældre og relevante fagpersoner til Åben Hus. Kirkebækskolen er en skole for elever med multiple funktionsnedsættelser uden verbalsprog. Onsdag d. 5. september 2012, 10.00 – 13.00 indbydes I til at kommer og se skolen og hører lærerne fortælle om, hvordan undervisningen og dagligdagen tilrettelægges for eleverne. Der bliver også mulighed for at besøge STU Kirkebæk, som er det nyeste skud på stammen. Vi byder på en let frokost og en kop kaffe/the, inden I skal videre. I kan tilmelde jer hos skolens sekretær, sekretæ Pia Henriksen på tlf. 43 66 05 50 eller mail 3ph@ishoj.dk Hvis I har spørgsmål kontakt gerne skoleleder Iben Goffmann på mobil 40 43 23 53 eller mail 3ig@ishoj.dk Vi glæder os til at se jer!!

Spastikeren 4/2012

43


19 16 15

13

18 17

4

14

3 1+2

6 5 7+8

11 12

9

København/Frederiksberg

1+2

10

Københavns omegn

3

hurtigt, hvis du vil være sikker på at få

Toke Rastad

Kristian Christiansen

plads. Alle får efterfølgende materiale

Tlf. 42 17 19 64

Tlf. 44 84 48 37

om turen.

Borgmester Fischersvej 5F, 1-2

Elverhøjen 50

2000 Frederiksberg

2730 Herlev

Mailadresser efterlyses

Mail: tokerastad@gmail.com

Mail: dlundbo@privat.dk

Send en mail til spastiker3@yahoo.dk

Kom til inspirationsaften

hurtigst muligt. Så hjælper du os med

Som vi lagde op til i sidste nummer af

Var det noget med et par herlige dage i Lalandia?

Spastikeren, så har bestyrelsen besluttet

Så hop med på kredsens tur til Lalandia

og billigt at kunne informere om ar-

at holde et inspirationsmøde for kred-

5.-7. oktober 2012.

rangementer i din lokalkreds. Selvom du

med oplysning om dit navn og adresse

sens medlemmer, hvor vi kan udveksle

Vi mødes fredag efter indkvartering

at kunne hjælpe dig med hurtigt, nemt

modtager nyhedsbrev fra Spastikerfor-

erfaringer og drøfte holdninger og nye

til hyggeligt samvær og amerikansk

eningen, er det ikke ensbetydende med,

ideer til kredsaktiviteter og projekter.

lotteri. Lørdag svømmer vi hver især og

at din lokalkreds har din mailadresse.

Alle ideer er velkomne.

mødes på restauranten til trylleri, pizza

Mødet bliver afholdt onsdag den 12. september 2012 kl. 19.00 i Spastikerforeningens sekretariat på Strandboulevarden 47B, 2100 København Ø.

Bestyrelsen

og softice. Søndag er der igen svømmetur, inden eventyret slutter. Alle skal selv sørge for transport

Nordsjælland

til Lalandia. Vi sørger for leje af huse,

Lisbeth Østergaard

kaffe og kage fredag aften og pizzabord

Tlf. 49 14 32 64/29 68 51 22

tement skal tilmeldingen til mødet ske

lørdag aften. Pris for børn 400,- og for

Damgårdsvej 63

senest den 6. september til Toke Rastad

voksne 600,-. Max. 5 tilmeldinger pr.

2990 Nivå

på mail: tokerastad@gmail.com – skriv

medlem. Tilmelding til Connie Petersson,

Mail: sant@hus.dk

navn, adresse og antal.

tlf. 44 92 29 26 eller

Af hensyn til planlægning og trak-

4

e-mail: phariss@mail.dk eller Helle

Faste aktiviteter:

Brødsgaard Thomsen, tlf. 40 10 81 48

Fodbold

eller e-mail: helletrold@live.dk

Drenge og piger i alderen 5-12 år.

Ved tilmelding husk at angive:

Hvornår: Onsdage fra kl. 18.00 til 19.00.

1. medlemsnummer

Hvor: Lindegårdsskolen, Lindegårds Alle

Deadline til Spastikeren nr. 5/2012,

2. navn, adresse og telefonnummer

18, 3550 Slangerup

der udkommer medio oktober:

3. antal voksne

Kontakt: Anne Mette Jensen, e-mail:

Almindeligt stof 10. september og

4. antal børn og børnenes alder

Ama.oj@webspeed.dk eller

kredsnyt senest 20. september –

5. kørestolsbruger

tlf. 20 48 91 14.

Bestyrelsen

GLEM IKKE AT HUSKE…

men gerne før. Materiale modtages på e-mail: fh@spastik.dk

44

Spastikeren 4/2012

Alle får materiale om turen efter sommerferien. Pladserne tildeles efter

Volleyball

først til mølle princippet, så tilmeld dig

Børn og unge, drenge og piger i alderen


8-20 år. Hvornår: Tirsdage kl. 17.00 til

Gummifræserne

have eller på altan. I må meget gerne

18.30. Hvor: Bybæk Hallen, Paltholmter-

Er du interesseret i kørestolsdans,

fortsat sende forslag til arrangementer

rasserne 1, 3520 Farum.

så trænes der en række lørdage. Alle

i kredsen. Det gøres på kredsens mail:

Kontakt: Niels Kliim,

træningsdage kan ses på foreningens

kreds9@live.dk – i bestyrelsen er vi sikre

e-mail: niels@farum-holte.dk

hjemmeside:

på, at der må være nogle medlemmer,

eller tlf. 26 20 09 00

www.spastikerforeningen.dk/

som ligger inde med gode ideer.

gummifrserne

Bestyrelsen

Hjemmeside og mailadresser

(tidligere Brunhøjskolen) Holbæk Have

Kredsens aktiviteter kan følges på Spa-

11 i Holbæk. Flere oplysninger om

Vi vil så gerne have jeres mailadresser

stikerforeningens hjemmeside. Du finder

”Gummifræserne” fås ved henvendelse

Fordi så kan vi:

os på www.spastikerforeningen.dk -

til instruktør Bente Langkjær,

- Hurtigere komme i kontakt med vores

under menuen ’Kredsene’. Og så har vi

tlf. 59 29 15 86.

medlemmer i kredsen.

Det foregår i CSU’s gymnastiksal

- Sende påmindelser om kommende ar-

en bøn til alle: Send din e-mailadresse til kredsformanden, så vi kan opdatere vores mailliste og derved sikre hurtige

Syd- og vestsjælland

7+8

rangementer. - Holde kredsens omkostninger nede.

informationer til alle kredsmedlemmer –

Inga Hansen

Så send meget gerne jeres mail-adresse

og portobesparelser i kredskassen.

Tlf. 58 52 62 78

til: kreds9@live.dk - og husk at skrive

Rolfsvej 13

hvem mailadressen tilhører - altså navn

4200 Slagelse

og adresse.

Bestyrelsen

Roskilde

5 Storstrøm

Bente Lis Clausen

9

Bornholm

Tlf. 46 13 92 98

Yvonne Thygesen

Karen Nisbeth

Nørregade 39 A

Tlf. 54 92 64 19 mob. 30 58 76 13

Tlf. 56 49 69 69

4030 Tune

Eiglersvej 8

Kirkebakken 1

Mail: bentelis@tunenet.dk

4900 Nakskov

3740 Svaneke

Mail: yet@youmail.dk

Mail: karen@nisbeth.dk

Nordvestsjælland

6

10

Sjov revy i Nykøbing

Udflugt til NaturBornholm

Knud Erik Dahl

Kredsen havde samlet 30 medlem-

Et besøg på NaturBornholm er en

Tlf. 59 43 07 57

mer fra Kreds 9 til en herlig revyaften i

spændende oplevelse for både børn og

Blomsterhaven 58

Nykøbing Falster den 22. juni. Det var

voksne, unge og gamle. Så meld dig

4300 Holbæk

en meget underholdende aften, og vi

og hele familien til, når vi inviterer til

Mail: knud.e.dahl@gmail.com

fik leet meget og længe. Rart at se nye

familieudflugt på oplevelsescentret ved

ansigter til kredsens arrangement.

Aakirkeby. Det foregår lørdag den 29.

Kredsaktiviteter 2012

september kl. 13.00.

Sommerudflugt - Tivoli.

Vi tager til landsmøde på Egmont Højskolen

udviklet sig meget, så alle elementer

31.aug.- 2.september:

Næsten hele bestyrelsen deltager i

i udstillingen præsenteres på en mere

Landsmøde i Hou

Spastikerforeningens landsmøde på Eg-

levende og spændende måde. Dino-

9. oktober:

mont Højskolen fra den 31. august til 2.

saurområdet er blevet flyttet og udvidet,

Bowling, Mega-bowl Holbæk

september 2012. Vi håber, vi får masser

der er en ”grusgrav”, hvor man selv kan

24. november:

af nye ideer og inspiration med hjem fra

lede efter fossiler, og i nutidsafdelingen

Julefest, Vig Forsamlingshus

landsmødet.

kan man i år møde en stor, udstoppet

Petra-træning

Forslag er velkomne

Vi træner hver onsdag kl. 17.00-19.00

Alle har forhåbentlig haft en god som-

på Holbæk Stadion. Måske er det noget

mer, når dette læses, hvad enten tiden

de mindre børn, så de kan køre rundt,

for dig? Kom og kig eller vær med.

er gået med læsning af bøger, ture

hvis de ellers først har trampet sig til

til seværdigheder eller hygge i egen

den energi, der skal bruges (en polet til

18. august:

I de sidste par år har NaturBornholm

bisonokse med sin kalv i anledning af bison-projektet i Almindingen. Udenfor er der kommet elbiler til

Spastikeren 4/2012

45

>>


bilen). Vi starter med at se på udstillin-

ker brunch. Til børnene vil der være en

gen, hvor Karen Nisbeth står til rådighed

børnevenlig brunch.

med uddybende forklaringer og historier

Fra kl.13 vil en guide føre os rundt

Ring eller mail til kredsforeningen Vi vil gerne have ideer og forslag til akti-

efter behov. Karen har selv arbejdet på

til de mange kunstværker og fortælle

viteter, som I kunne tænke jer i kredsfor-

centret i godt 10 år, og hun kan formidle

om baggrund og mening med værkerne.

eningen. Hold øje med, hvad der sker i

stoffet til både store og små.

Blandt andet skal vi opleve den store

efteråret og vinter på nettet under kreds

særudstilling med den amerikanske

Fyn på www.spastikerforeningen.dk

Kl. 14.30 har vi reserveret plads til alle i Café Saurus, hvor vi får en forfrisk-

kunstner Tony Matelli. Rundvisningen

ning. Man kan blive i huset helt til kl.

slutter kl. 14.30. Derefter er der mulig-

17.00. Hvis nogen får lyst til en guidet

hed for at se den nye attraktion ”Regn-

tur udenfor på Klintebakken, gør Karen

buen” med de mange farver, hvorfra

Dorte Lorenzen

også gerne dette.

man kan se ud over byen. Herefter er

Tlf. 74 48 99 30

arrangementet slut.

Sundgade 18 E

Tilmelding senest torsdag den 20. september til Karen på e-mail:

Indgang, brunch og guidet tur er gra-

karen@nisbeth.dk eller tlf. 30 28 13 85.

tis, ligesom foreningen betaler 200 kr. til

Pris: Kun kr. 50 per person, alt inklusiv.

benzin pr. bil, der kører. Der arrangeres samkørsel. Kig på ARoS` hjemmeside for yderligere information. Museets adresse er: ARoS, Aros Allé

6400 Sønderborg Mail: lorenzen@mail.dk

Jan Grønbæk Sørensen Tlf. 75 17 24 28

e-mail: info@aros.dk

Godthåbparken 58 A

Tilmelding senest den 28. august til

13

Sydvestjylland

2, 8000 Aarhus C., tlf. 87 30 66 00,

Birgit Rasmussen på e-mail:

12

Sønderjylland

6740 Bramming Mail: j-gronbaek@mail.tele.dk

birgit.r@mail.dk eller tlf. 66 10 42 95 elvoksne, børn og hjælpere til kørestols-

Fra blomsterpige til en rigtig frue

brugere (disse kommer gratis ind).

Bestyrelsen må have haft en god dag og

ler 26 61 12 15. Giv oplysning om antal Gæsterne kan blandt meget andet opleve udstoppede Bison-okser.

fin kontakt til dem, der står for vejret, da

Svømning i varmtvandsbassin

kreds 13 den 1. juli indbød sine med-

Sæsonen starter medio september. Kon-

Varde Sommerspil opfører på frilufts-

takt Mia Rømer og hør, om der er plads

scenen på Arnbjerg. Solen kastede sit

på et af holdene. Hun kan kontaktes på

smukkeste lys over os og bidrog til den i

mail: jensmia@email.dk eller

forvejen gode stemning og forventninger

lemmer til den årlige forestilling, som

telefon 56 95 76 76.

til forestillingen. Bestyrelsen

Det forudgående traktement med middag på Hotel Arnbjerg, hvor vi havde

Fyn

11

Tone Matellis provokerende værk ”Fucked” fra 2005.

Birgit Rasmussen

beregnet god tid til at mødes og hygge os over den lækre buffet med efterfølgende is- og dessertbord, høstede

Tlf. 66 10 42 95

Mail med forældregruppen

megen ros fra deltagerne og stor enig-

Åsumvej 307

Forældregruppen vil gerne i kontakt med

hed om, at det tåler en gentagelse til

5240 Odense NØ

forældre fra hele landet. Børn med CP

næste år. Efter indtagelse af maden og

Mail: birgit.r@mail.dk

har meget forskellige funktionsniveauer,

lidt godt til at ”skylle” den ned med, var

hvorfor det er vigtigt at få så mange

det ved at være tid for at indtage vore

Stadig plads på turen til ARoS Kunstmuseum

som muligt med. Hvis du er interesseret,

pladser, hvor vi blev vidner til, hvordan

så kontakt mig på e-mail:

professor Higgins formåede at hente

Lørdag den 8. september inviterer Kreds

birgit.r@mail.dk - så får du listen på

den simple blomsterpige fra rendeste-

Fyn til en interessant tur til ARoS i

gruppens medlemmer.

nen og gøre hende til en sand ”frue” i

Aarhus. Vi mødes i museets restaurant kl. 11.30, hvor der er bestilt en læk-

46

Spastikeren 4/2012

Birgit Rasmussen

forestillingen My Fair Lady. Jan Grønbæk


muntre hændelser i sit

sauce, pandekager m/is. Deltagerpris

lange lægeliv.

200 kr. - drikkevarer er for egen regning.

Det sker onsdag

Tilmelding til Bent Ole på tlf. 97 14

den 24. oktober 2012

24 83 eller mail: bon@privat.dk - se-

kl. 19.00 til ca. 21.30

nest lørdag den 1. september. Vi har et

i Bytoften Bo og Akti-

begrænset antal pladser, så det er dem,

vitetscenter, Bytoften

der tilmelder sig først, der får pladserne.

73, 7400 Herning.

På gensyn!

Entre 50 kr. Der kan

Bestyrelsen

købes kaffe og kage i pausen. Kredsens deltagere var klar på 1. række, da My Fair Lady rullede over scenen ved Varde Sommerspil.

Ledige pladser til El-Hockey El-hockey er den ultimative holdsport for fysisk handicappede, der kan lide fart og

Så længe mit hjerte slår

spænding. Sporten foregår i små specialbyggede sportsstole, som kan køre

Nyhedsservice på mail

op til 14 km/timen. Et hold er på tre

Hvis du ønsker at modtage vore tilbud

personer, og en kamp varer 2 x 15 min.

og informationer pr. mail, så send en

I Midt Vest El-Hockey, som træner på

mail til: j-gronbaek@mail.tele.dk - mærk

Lundgaardskolen i Herning torsdag aften

den ”medlemsinformation” og dit

kl.19-21 i vintersæsonen, har vi i den

medlemsnummer i emnefeltet (står ved

kommende sæson et hold i 2. division

modtageradressen på dette blad). Så vil

og et i 3. division. Vi har i det forløbne

vi fremover, nemt og hurtigt, sende vore

år været 10 unge drenge og piger. Til

medlemstilbud til dig via mail.

træningen er det vigtigt, at vi har det

Sydøstjylland

14

Der kommer ’fut i fejemøget’, når der inviteres til John Mogensen Cabaret.

sjovt sammen og får et godt venskab, samtidigt med at vi træner i at blive dygtige spillere. Vi har ledige stole og vil

Jens Peder Roed

gerne være flere spillere.

Tlf. 75 55 37 79

John Mogensen Cabaret, fredag den 14.

Dalbygade 38 B1 – 101

september kl. 17.00. Kom og vær med!

6000 Kolding

Cabareten - en nat med John Mogen-

Mail: jproed@mail.stofanet.dk

Kom og prøv, vi vil gerne vise dig og dine forældre, hvordan sporten er. Vi starter sæsonen den 13. september.

sen - er bygget op omkring et værtshus-

Hvis du er ung eller ældre med eller

miljø i det indre København. Debatten er

uden handicap og gerne vil hjælpe med

om medlemskab af EF og John Mogen-

træning og praktiske gøremål, hører

sens meninger om fremtiden. Her kan vi

vi gerne fra dig. Flere oplysninger kan

Bent Ole Nielsen

møde skæve eksistenser, ulykkelig såvel

findes på www.el-hockey.dk eller ved at

Tlf. 97 14 24 83

som lykkelig kærlighed, helt almindelige

kontakte Bent Ole.

Rønne Allé 67

mennesker i John Mogensens lokale

7451 Sunds

værtshus som ramme. Vi

Mail: bon@privat.dk

skal høre ”Så længe jeg

Vestjylland

15

El-hockey er en sport for både piger og drenge.

lever”, ”Nede i møget”,

Kan Humor Helbrede?

”Sidder på et værtshus”

Læge Ole Helmig vil i et foredrag kante

og mange flere af de

sig ind på, hvad humor er, og påvise den

gode gamle ørehængere.

rolle den spiller både i vores hverdag og

Inden forestillingen

patientbehandling. Ole Helmig vil give

bydes der på en menu

en række eksempler og fortælle om,

med: Serrano skinke m/

hvordan humor også kan hjælpe mod

melon og flutes, wiener-

stress og udbrændthed. Og så vil han

schnitzel m/ærter, chips,

ikke mindst berette lidt om en række

pommes saute & smør-

>>

Spastikeren 4/2012

47


16

Midtjylland

Fælles arrangement for Vestjylland-Midtjylland: Livet i en familie med et barn/ung med handicap

Jørgen Knudsen Tlf. 97 51 20 60 Asgårdvej 11

Tirsdag den 30. oktober kl. 19-21.30 i festsalen på Herning HF og VUC, Bror-

7800 Skive

sonsvej 2, 7400 Herning.

Mail: jk@asgaard-online.dk

Her byder vi velkommen til psykolog Leif Nord. Leif har en lang erfaring med handicapområdet og tidligere ansættelser på Børn og Unge Centret,

Arrangementskalenderen

Region Midtjylland, chefpsykolog på Taleinstituttet Århus Amt og er nu ansat

Vi har planlagt at arrangere følgende ak-

som psykolog på Revalideringscentret for Muskelsvind samt privat praktise-

tiviteter her i kredsen i løbet af efteråret:

rende psykolog.

- Tur til Mønsted Kalkgruber (ultimo aug.

Under foredraget vil Leif bl.a. komme ind på følgende emner:

2012)

Mænd og kvinders forskellige reaktioner på at have et barn med handicap

- Foredraget ”Livet i en familie med et

- de mange fagfolk, man skal samarbejde med - typiske belastninger - hvor-

barn/ung med handicap” med psykolog

dan mestrer man det forandrede liv – søskende. Undervejs gives små eksem-

Leif Nord tirsdag den 30. oktober i Her-

pler og forslag til afhjælpning af vanskelighederne. Foredraget er målrettet til

ning sammen med Kreds Vestjylland.

forældre, pårørende, behandlere, pædagoger, lærere, fysioterapeuter, ergote-

- Finn og Jakob i Viborg (8. dec. 2012),

rapeuter og hvem der ellers har lyst til at få inspiration og viden. Foredraget

julearrangement.

vil også kunne give inspiration til unge og voksne spastikere.

- Generalforsamling 2013 ultimo januar

Tilmelding senest den 22. oktober til kreds Vestjylland,

i Viborg inklusive et oplæg om service-

mail: bon@privat.dk eller telefon 97 14 24 83 eller kreds Midtjylland,

hunde. Bestyrelsen

mail: jk@asgaard-online.dk eller telefon 97 51 20 60. Telefon bedst aften. Vi vil gerne have oplysning om, hvilken målgruppe man tilhører: Entre 50 kr. pr. person inklusiv kaffe. På gensyn!

CP-Forældregruppen Kreds Midtjyllands forældregruppe har

Kreds Midtjylland og kreds Vestjylland

en folder. Ønsker man at rekvirere et sæt af folderne, så er man mere end velkommen til at ringe eller sende en mail til Jette Thomsen tlf. 97 58 41 68 eller e-mail: 2xj@post8.tele.dk Bestyrelsen

Østjylland

17

Peder Stausholm Tlf. 86 24 42 01 Jernaldervænget 25 8220 Brabrand Mail: stavs@stofanet.dk

Smagsprøver på et liv med CP Få en smagsprøve på et liv med cerebral parese og kognitive vanskeligheder fortalt med humor ironi og provokation. Onsdag den 12. september 2012 kl. 19 i Skelager Kirkes Sognegård, Skelagervej, Århus N. Med udgangspunkt i sit eget liv vil Der er lagt op til en inspirerende aften med psykolog Leif Nord.

48

Spastikeren 4/2012

informatør Christa Nielsen og fysioterapeut Paw Jensen skabe forståelse for


de svære udfordringer, der skal kæmpes

opholdet og uddelte verbale roser til be-

og kage. Der var også tid til en tur til

med. Kredsforeningen serverer kaffe

styrelsen, hvilket vi takker for.

stranden, inden vi skulle hjem.

er også meget velkommen. Tilmelding

Sejltur på Gudenåen

vandet, for der er jo en helt utrolig dejlig

senest 5. september til Kim W. Petersen

Sidst i maj måned 2012 var der et stort

"sti", som kørestolsbrugere kan benytte.

på mail: kimwp@mail.dk

arrangement på ”Randers Naturcenter”

Ved aftenstid var vi hjemme igen efter

i Randers, hvor borgmesteren indviede

en rigtig dejlig dag.

og kage. Medlemmer fra andre kredse

Nordøstjylland

18

Vi nød at kunne komme helt ned til

to handicapegnede både. Bådene er

Asger Laustsen

kan køre direkte ud i bådene og få sig en

Tlf. 86 44 32 21

sejltur på Gudenåen.

Tinghøjvej 15, Råsted

Frederik

indrettet således, at kørestolsbrugerne

Bestyrelsen har i den anledning ar-

8920 Randers NV

rangeret en tur til ”Randers Naturcenter”

Mail: il.as.laustsen@fiberflex.dk

tirsdag den 28. august 2012 kl. 17.00, hvor kredsens medlemmer med pårøren-

Tur til Slettestrand

de kan få sig en lille sejltur på Gudenå-

Turen til Feriecenter Slettestrand ved

en. Efterfølgende vil der blive arrangeret

Fjerritslev foregik i weekenden 1.-3. juni

spisning til rimelig pris. Skriftlig indbydel-

med 48 deltagere. Det var 4. år i træk,

se udsendes til alle medlemmer.

En collage over Onsdagsklubbens succesfulde sommerudflugt.

at bestyrelsen inviterede til Slettestrand, og igen i år havde deltagerne en god

Bowling

Onsdagsklubben

weekend med solrigt vejr.

Bestyrelsen har de seneste år haft stor

Ring og hør lidt om hvad der sker. Tov-

succes med bowlingarrangementer,

holder er Frederik Pedersen,

deres hjælpsomhed for god stemning og

hvorfor vi forsøger med et bowlingar-

tlf. 98 38 25 12, e-mail: fip@gvdnet.dk

ved måltiderne med fantastisk mad. Fe-

rangement igen søndag den 4. novem-

riecenteret har en god legeplads, hvor

ber kl. 16.00 hos ”Master Bowl” på

børnene kan muntre sig med mooncars,

Mariagervej i Randers. Efter en times

Svømning med ny tovholder

cykler, rutsjebaner, sandkasser mm, og

bowling vil der blive arrangeret spisning

Vil du vide mere om svømmeaktivite-

hvor forældre samtidig kan få mulighed

i restauranten, og eneste betaling for

terne, så kontakt tovholder Lisbeth Tved

for at udveksle erfaringer. Endvidere har

deltagerne er, hvad man selv nyder af

Olesen på telefon 30 10 57 68, der har

centeret indendørs opvarmet swimming-

drikkevarer. Skriftlig indbydelse udsendes

overtaget hvervet fra Michael Schirmer.

pool, som deltagerne frit kan benytte,

til alle medlemmer.

Personalet og værtinden sørgede med

Asger Laustsen

ligesom der er mulighed for, at børnene Feriecenteret har en god beliggenhed tæt på Vesterhavet, og på stranden

Voksen-netværk Vil du være med i netværket for voksne

kan få sig en ridetur på centerets heste. Nordjylland

19

spastikere? Så kontakt tovholder, Jan Bang Madsen,

er der udlagt ramper, så alle kan komme

Kirsten Hansen

Gråkildevej 60, 7700 Thisted,

helt ud til vandet.

Tlf. 98 29 62 97

tlf. 97 91 28 45,

Stakladen 32

e-mail: jbm@bagduggederuder.dk

Lørdag var der mulighed for en hestevognstur i området, hvor man også kom

9380 Vestbjerg

forbi ”Svinkløv Badehotel”. Kusken giver

Mail: kihan@stofanet.dk

undervejs en god orientering om områ-

RESTERENDE UDGIVELSER I 2012

det, og midt på turen er der et ophold,

Sommerudflugt

hvor der bydes på kaffe og kage. Lørdag

Det var et stort ønske fra klubbens med-

aften blev deltagerne budt på en lækker

lemmer, at Onsdagsklubbens sommer-

Blad

Afleveres til Postvæsenet

tre retters menu, hvorefter der var socialt

udflugt igen i år skulle gå til Slettestrand.

Nr.4

17. august

samvær blandt deltagerne.

Turen fandt sted søndag den 10. juni, og

Nr.5

19. oktober

det var lige så fantastisk som det plejer.

Nr.6

13. december

Efter et godt morgenmåltid søndag morgen var det tid til at pakke sammen

Vi kørte i bus fra Aalborg og kom til

efter en god afslappende weekend. Del-

Slettestrand til en dejlig frokost. Så var

tagerne var igen i år meget begejstret for

der hestevognstur med medbragt kaffe

Spastikeren 4/2012

49


Handicap Løgumgård Bo- og beskæftigelse Nørregade 26 6240 Løgumkloster Telefon 73 74 58 00 www.loegumgaard-vongshoj.dk

Laurbærvænget 70 • 8310 Tranbjerg J Tlf. 26 29 01 91 • www.rulleniels.dk

Nedbrydningsfirmaet Thomas Jensen

Erhvervsparken 13 • 8882 Fårvang • post@negham.dk

Telefon 40 68 61 71

Engelsholmvej 37 • 8940 Randers SV • Tlf. 87 11 47 00


K. Westergaard Automobiler A/S

Høegh Guldbergs gade 18 • 8700 Horsens

75 62 51 33

Fax 75 62 73 32

Sponsoreret

Oensvej 48 – 8700 Horsens Telefon 70 15 99 09 www.hatting-ks.dk


Alt henvendelse til: Spastikerforeningen · Strandboulevarden 47B · 2100 København Ø

MAGASINPOST SMP ID-NR. 46276

Spastikeren 4-12  

Spastikerforeningens medlemsblad nr. 4 - 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you