Page 1

s astikeren

NR. 4 AUGUST 2010

ÅRGANG 60

Godt den ikke er levende! Økonomisk selvmål Fokus på seksualitet i bofællesskab En god start på folkeskolen Stærkt landsmødeprogram


Så er vi nået til 1980’erne i Spastikerforeningens historie. Et årti, der bl.a. gav nye indtægtskilder og samtidig foreningen et nyt navn. Side 26+27

19

spastikeren

4/2010

Leder/sidste nyt ....................................... 4 Nyt om Sparcle-projektet.......................... 5 Viden om ................................................. 6 Koglernes tema om seksualitet ................ 8

29

Handicapkonvention et sort kapitel ........ 11 Politisk selvmål ...................................... 13 Konsekvensen af nye regler.................... 14 Nyt fra sekretariatet ............................... 17 Handicap-myten punkteres .................... 20 En god start på folkeskolen .................... 22 Det kan du bruge hjemmesiden til.......... 25 Sangskriveri giver mod på livet ............... 29 Den sociale side..................................... 34

32

Familiedag på Elsass Centret .................. 37 Trives du med din sondeernæring?......... 38 Maleriudstilling skudt i gang ................... 41 Spændende landsmødeprogram ............. 42 Kredsnyt ................................................ 44

42

– god læsning!

Spastikeren ISSN 0561-5453 · Årgang 60 nr. 4/2010 • Udgivet af: Spastikerforeningen, Flintholm Allé 8, 2000 Frederiksberg, tlf. 38 88 45 75, email: spastik@spastik.dk, www.spastikerforeningen.dk • Redaktion: Lone Møller (ansvarshavende) · Frands Havaleschka (DJ) redaktør, Benjamin Steengaard Rasmussen (DJ) • Annoncer: Æblehaven 49, 8362 Hørning, tlf. 86 91 46 87 • Layout: FL Reklame, tlf. 70 22 18 70 • Tryk: Zeuner Grafisk as, tlf. 87 46 40 10 • Oplag: 6.000 Distribution: Post Danmark. Spastikeren udsendes gratis til foreningens medlemmer 6 gange om året. Udgives også elektronisk. Eftertryk: Eftertryk med tydelig kildeangivelse er tilladt. De fremførte synspunkter står for forfatterens egen regning og deles ikke nødvendigvis af redaktionen og Spastikerforeningen. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i det indsendte materiale. • Spastikerforeningens protektor: H.K.H. Prinsesse Benedikte • Forsidefoto: Familieferie i Hov • Foto: Trine Kamp Larsen


De tungeste byrder på de svageste skuldre Som det allerede er bekendt for mange, så har regeringen og Dansk Folkeparti foreslået, at der lægges loft over tabt arbejdsfortjeneste

”S I D S T E

NYT

CP-funktionen på Odense Universitetshospital opretholdes

til forældre, der passer deres handicappede barn i hjemmet. Loftet foreslås fastsat til godt 19.200 kr. om måneden – uanset størrelsen

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde for nylig den længe

af den løn, den ”tabte arbejdsfortjeneste” skal kompensere for.

ventede specialeplan, som nu også indeholder forde-

Spastikerforeningen og samtlige andre handicaporganisationer

lingen af det ortopædkirurgiske speciale.

har højlydt protesteret mod den foreslåede forringelse. Det er helt

Da Sundhedsstyrelsen tidligere på året offentlig-

forfejlet og urimeligt at lade en så lille, sårbar og udsat gruppe be-

gjorde den første ”version” af specialeplanen, var det

tale en så stor del af prisen for den økonomiske genopretning. Det

uden ortopædkirurgi, som er det speciale, der omfat-

er de tungeste byrder på de svageste skuldre.

ter sygehusenes CP-funktion.

Ændres reglerne som foreslået, bliver det en dyrt købt fejlta-

Baggrunden var, at Det Rådgivende Udvalg og

gelse for både børn, forældre og samfund. De forældre, som i dag

”andre var kommet med væsentlige kommentarer”,

passer deres eget barn hjemme, vil i stort tal være nødsaget til at

som det fremgik af Styrelsens hjemmeside.

finde andre pasningsmuligheder og omsorgstilbud til deres børn, og omkostningerne vil meget hurtigt vise sig at blive langt dyrere end efter de nuværende regler. En hjemmearbejdende mor eller far på tabt arbejdsfortjeneste er i rigtig mange situationer det kit, som holder sammen på en familie, der skal have en krævende hverdag til at fungere. I fremtiden bliver begge forældre tvunget ud på arbejdsmarkedet, og de bliver tvunget til at søge aflastnings- og pasningsmuligheder, som totalt set er ringere og dyrere. Et åbent samråd med socialministeren umiddelbart op til som-

Det tjener i den grad Sundhedsstyrelsen til ære, at de har haft viljen til at lytte til de indvendinger og råd, de har fået.

merferien gav ikke anledning til optimisme, men det er dog glædeligt, at ministeren fastholder, at de ændrede regler ikke påvirker de nuværende brugere af ordningen. Det vil vi holde hende fast på, når

De kommentarer, der henvises til, var en massiv

lovforslaget fremsættes til oktober og derefter behandles i Folketin-

kritik af, at man planlagde at fjerne CP-funktionen fra

get.

Odense Universitetshospital. Spastikerforeningen vil - sammen med Danske Handicaporga-

Men i den netop offentliggjorte specialeplan

nisationer - gøre alt, hvad vi kan for at påvirke beslutningsproces-

er CP-funktionen på Odense Universitetshospital

sen. Du kan hjælpe ved at kontakte dine lokale folketingspolitikere,

bevaret.

skrive til socialministeren, Folketingets socialudvalg og medierne i

- Det tjener i den grad Sundhedsstyrelsen til

dit lokalområde. Fortæl din historie og synliggør over for politikerne,

ære, at de har haft viljen til at lytte til de indvendin-

hvorfor velfungerende regler om tabt arbejdsfortjeneste er et så

ger og råd, de har fået. Det er en meget glædelig

vigtigt ben i handicappolitikken.

beslutning for de mange børn, som er i behandling på hospitalerne i Odense og Kolding, siger Spastikerforeningens direktør Mogens Wiederholt.

Lone Møller Landsformand

4

Spastikeren 4/2010


En uudtømmelig kilde

FAKTA OM RAPPORTEN

til viden om børn med CP

Rapporten er baseret på den

Spastiske børn ligner til forveksling andre børn i deres gøren og laden. Til gengæld knokler forældrene en vis legemsdel ud af bukserne for at få hverdagen til at hænge sammen.

børn med spastisk lammelse og

europæisk SPARCLE undersøgelse. 115 tilfældigt udvalgte danske deres forældre indgik i undersøgelsen og blev interviewet om deres liv. Børnene var 8 til 12 år gamle, og i undersøgelsen deltog tillige 703 børn fra andre euro-

Af Mogens Wiederholt, direktør

pæiske lande. Børn med spastisk lammelse er den største gruppe

Det kommer givetvis bag på mange, men

de får for lidt og for dårlig hjælp fra det

af bevægehandicappede børn i

nu er det dokumenteret sort på hvidt.

offentlige hjælpesystem, som de troede

Danmark, og en del af dem har

Børn med cerebral parese i alderen 8-12

var til for dem. Rapporten vrimler med

tillige andre handicaps. Rap-

år har en hverdag, som er mindst lige så

udsagn og citater fra forældre, som op-

porten er udarbejdet af Susan I.

aktiv og fyldt med opgaver og forplig-

lever, at der skal kæmpes fra hus til hus.

Michelsen, Esben M. Flachs, Per-

telser, som et hvilket som helst andet

Manglende koordination, for lidt viden

nille Due og Peter Uldall. ”Børn

dansk barn i samme alder. De dyrker

hos sagsbehandlerne og langsommelig

med cerebral parese i Danmark”.

sport, har pligter i hjemmet, spiller com-

sagsbehandling hører til dagens orden.

Statens Institut for Folkesundhed,

puter, sms’er og taler i mobiltelefon lige

”Der er ikke nogen, der tager ansvar (…)

Syddansk Universitet.

så meget og hyppigt som deres jævnald-

en coach ville være godt givet ud”, som

rende. Det er en af de konklusioner, der

forældre til en 10-årig pige formulerer

kan læses i rapporten ”Børn med cere-

det.

Rapporten kan downloades på www.si-folkesundhed.dk

bral parese i Danmark”, som Susan Ishøj Michelsen m.fl. offentliggjorde i juni. Danske CP-børn ligner til forveks-

Mellemgruppen har det særlig svært Rapporten opdeler svarpersonerne i tre

ling andre danske børn, men adskiller

kategorier fordelt på sværhedsgraden af

sig derimod markant fra deres europæi-

deres funktionsnedsættelse: let, mode-

ske jævnaldrende. Danske CP-børn er

rat eller svært fysisk handicap. En af de

væsentligt bedre integreret, mere aktive

interessante iagttagelser man kan gøre,

og har en mere positiv vurdering af

når man læser rapporten, er, at mel-

deres livskvalitet end CP-børn i de øvrige

lemgruppen i en lang række situationer

EU-lande. Undersøgelsen forklarer ikke,

giver udtryk for at have det særlig svært.

hvorfor det forholder sig sådan, men

Den gruppe børn, som har de sværeste

skolen og ikke mindst skolefritidsordnin-

handicap, er også den gruppe, som har

gen får en stor del af æren.

færrest problemer med at gøre deres støtte- og hjælpebehov tydelige, mens

Forældrene leverer en stor indsats

de, der har de letteste motoriske handi-

Analysen dokumenterer også, hvad der

cap, umiddelbart har færrest problemer.

nok ikke kommer bag på mange læsere

Mellemgruppen kommer derimod ofte til

af dette blad, at forældrene til børn med

kort og har i en række situationer svært

CP leverer en enorm indsats for at få

ved at få forståelse og accept af deres

hverdagen for familien og deres han-

hjælpebehov.

dicappede barn til at hænge sammen.

Som nævnt er rapporten en uud-

Forældre til CP-børn føler sig mere stres-

tømmelig kilde til viden om CP-børns vil-

sede end andre forældre, mødrene er

kår. Spastikeren og vores hjemmeside vil

mindre på arbejdsmarkedet og der er et

over den kommende tid bringe en række

stort praktisk og mentalt arbejde forbun-

artikler, som tager enkelttemaer op fra

det med at få dagligdagen til at glide.

rapporten: Skole, livskvalitet, deltagelse,

Oven i et slidsomt arbejde med

familie etc. ●

at få familie og hverdag til at hænge sammen, oplever mange forældre, at

Foto: Helle Moos

Spastikeren 4/2010

5


viden OM Nordisk konference om CP og kognition I dagene fra 12.-14. november 2010 afholdes en nordisk kon-

Vigtig kontrolfunktion er nu placeret

ference, der sætter fokus på cerebral parese og kognitive pro-

Det bliver Institut for Menneskerettigheder, der fra årsskiftet

blemstillinger. Det er det svenske forbund RBU (Riksförbundet

skal overvåge implementeringen og fortolkningen af FNs

för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar), der arrangerer kon-

handicapkonvention i Danmark. I konventionens artikel 33,

ferencen med den norske CP-Forening og Spastikerforeningen

stk. 2, slås det fast, at der skal være en national instans,

som samarbejdspartnere. Der vil således være oplægsholdere

der overvåger, beskytter og fremmer konventionens gen-

fra både Sverige, Norge og Danmark. Konferencen foregår på

nemførelse. Siden FN konventionen trådte i kraft i august

Radisson Blu Scandinavia Hotel i Gøteborg, og den henvender

2009, har det været afventet, hvor overvågningsfunktionen

sig såvel til professionelle fagfolk, som til forældre med CP-børn

skulle placeres. Men for nylig kunne regeringen meddele, at

og voksne spastikere. Målet er at formidle viden og erfaringer,

det er Institut for Menneskerettigheder, der skal varetage

og give inspiration til et udviklende liv for både børn, unge og voksne med CP. Prisen for de tre konferencedage er 1.900 sv. kr., heri indgår formiddags- og eftermiddagskaffe, frokost tre dage og middag fredag og lørdag. Overnatning skal bookes derudover, men det kan gøres på Radisson Blu med stor rabat. Sidste frist for værelsesbooking med rabat er den 10 oktober,

Sprudlende aften på Experimentarium

mens tilmeldingen til konferencen har deadline den 15. okto-

Ikke færre end 105 deltagere var med, da Spastikerforeningen

ber. Begge dele gøres nemmest på en gang via hjemmesiden:

i samarbejde med Elsass Fonden inviterede til fødselsdagsar-

www.rbu.se – hvor man kan hente flere oplysninger om priser,

rangement på Experimentarium i Hellerup. Det skete lørdag

program m.v. og se den kode, der giver adgang til rabatten.

den 12. juni, hvor deltagerne fik smæk for skillingen. Bl.a. et stort kemi-show, hvor stedets piloter jonglerede med kemikalier og forskellige spektakulære elementer, der fik tilskuerne til at kikke en ekstra gang. Ikke mindst da de puttede Menthos i opvarmet cola. Så kan det nok være, at vulkanen på Island fik hård konkurrence. Hele aftenarrangementet, der havde tiltrukket familier lige fra Skagen til Gedser, klappede perfekt. Maden og kaffen var helt i orden, og der var rigeligt at det hele. Driftslederen Lea var rigtig sød og imødekommende. Piloterne var gode og gav et godt show i forhallen. Poul Kattler, der er ophavsmand til særudstillingen om Hjernen, var inspirerende og gav et godt og eftertænksomt oplæg om hjernen og udstillingen. Endelig fik vi også lejlighed til at snakke med de to spastikere Steffen Tang Christiansen og Dorthe Ludvig, der er ansat på Experimentarium som pilotassistenter. Foreningens ny landsformand, Lone Møller, var også forbi og prøve udstillingen. Hvor hun kunne forbedre sig, ville hun ikke lige umiddelbart ud med. Men sjovt var det.

6

Spastikeren 4/2010


overvågningsopgaven. Det betyder samtidig ændringer for Center for Ligebehandling af Handicappede og Det Centrale Handicapråd. Her har Satspuljepartierne besluttet, at cirka halvdelen af medarbejderne i Center for Ligebehandling overføres til Institut for Menneskerettigheder. Den tilbageværende del bliver omdannet til et nyt selvstændigt sekretariat for Det Centrale Handicapråd. Sekretariatet skal have form af selvejende institution under Socialministeriet. Man er nu i fuld gang med processen, der skal fordele opgaver og placering af medarbejdere. Det sker i dialog mellem Center for Ligebehandling af Handicappede, Institut for Menneskerettigheder og Socialministeriet.

DC 62 skifter navn Dagcentret af 1962 i Valby, der betegnes som verdens ældste af sin art, har skiftet navn. Det er sket efter en administrativ centralisering i København, hvor fire tilbud er slået sammen under fællesbetegnelsen ”Center for Selvejende Dagtilbud Lavuk Stjernen”. De har fået fælles leder, og den opgave er lagt i hænderne på Poul Anthonsen, som også var leder af DC

Bliv godt kørende

62. De fire institutioner har efterfølgende fået nyt navn, som indikerer det geografiske tilhørsforhold. De fire nye navne er:

Lej din handicapbil online på www.handiauto.dk

Dagtilbuddet Lærkevej, Dagtilbuddet Strødamsvej, Dagklubben Borgervænget og Dagtilbuddet Sønder Fasanvej, som altså må skippe navnet DC 62, som de har haft lige siden – ja såmænd 1962!

Spastiker vikarierede for Den Lille Havfrue Den danske stand på EXPO2010-udstillingen i Shanghai i Kina har lånt Den Lille Havfrue, der normalt sidder på Langelinie. En kopi er placeret i Tivoli, og nu har turistorganisationen Wonderful Copenhagen taget initiativ til dannelsen af Den Lille Havfrues Vikarbureau, der i løbet af august efterlyste levende mennesker, der skal overtage havfruens plads på en vikarsten i Nyhavn. Den første, der fik 15 minutters berømmelse var spastikeren Vibeke Baden Laursen, som benyttede lejligheden til at tale om den bekymrende udvikling i samfundet, hvor handicappede bliver stemplet som uligeværdige. Overfor

Nemt og enkelt bookingsystem HandiAuto har fået ny hjemmeside, hvor du kan booke din handicapbil med få klik. Vi har også fået mange nye biler, så klik ind på www.handiauto.dk og bliv godt

de fremmødte tilskuere, understregede ’havfruen’, at

kørende.

der er behov for større fokus på en bedre behandling af

Som bruger hos HandiHelp, får du 10% rabat på leje af

mennesker med handicap.

handicapbil hos HandiAuto.

Spastikeren 4/2010

7


Af Benjamin Steengaard Rasmussen

Hvad kalder man en luder i en kørestol?

…en firehjulstrækker. Humoren har været afgørende for 10 beboere med CP på Koglerne, hvor temaet seksualitet og handicap har fyldt skemaet i et års tid. Det er der både kommet en seksualpolitik og glade beboere ud af.

Nu ved beboerne her, hvad seksualitet er, og det giver så meget glæde. Nogle af de unge har været vant til, at seksualitet har været forbundet med skyld og skam, så de har fået nogle aha-oplevelser.

sonalet giver politikken klare linjer om, hvad beboerne forventer og ønsker af personalet. Men ud over selve seksualpolitikken har gevinsten ved forløbet vist sig også at være glade beboere. - Nu ved beboerne her, hvad seksualitet er, og det giver så meget glæde. Nogle af de unge har været vant til, at seksualitet har været forbundet

Porno, onani og s/m er normalt ikke

de sidder i kørestol, siger Jeannette

med skyld og skam, så de har fået nogle

samtaleemner, der bliver snakket højt

Bramming, der er seksualvejleder på

aha-oplevelser her, forklarer lærer Susan

og åbent om, men for 10 spastikere på

Koglerne.

Mehlin, der har undervist om seksualitet

botilbuddet Koglerne i Jyllinge – nord for

De 10 unge tilmeldte sig tema-

og handicap.

Roskilde – er der blevet vendt op og ned

forløbet, der blandt andet har budt på

på det.

demonstration af seksuelle hjælpemidler.

sonlige kommentarer, beboerne kommer

Og hvis man skal dømme på stemnin-

med. Det er tydeligt, at temaets forløb

og handicap’ har ændret jargonen og

gen, da Spastikeren var på besøg, har

har skabt en lettere tilgang til seksuali-

åbnet op for både uvidenhed og frustra-

det været både sjovt og lærerigt for

tet, og både Rino på 32 år og Kewin på

tioner hos beboerne.

beboerne at kaste sig over emnet.

27 år er ikke blege for at fortælle om

Et års tid med temaet ’Seksualitet

- Nogle af de unge her på Koglerne

Hendes ord bakkes op af de per-

intime detaljer og oplevelser.

kommer lige hjemmefra mor og far, hvor

Har fået aha-oplevelser

der måske ikke har været snakket om

Formålet med temaet var at skabe en

været et afgørende element og medvir-

seksualitet og handicap. Der har ikke

seksualpolitik for beboerne på Koglerne.

kende til, at de unge har turde åbne op

været fokus på deres seksualitet, derfor

Politikken skal hjælpe til, at beboerne får

og snakke frit fra leveren.

kender de den ikke, måske har de aldrig

klarhed om deres seksualitet og hjælp til

set, hvordan de ser ud forneden, hvis

at tilfredsstille deres behov. For per-

8

Spastikeren 4/2010

Det hele krydres af humor, der har

Men der har også været mange emner at tage fat på: Hvordan finder man


for eksempel sin seksualitet, hvis man

gang skal det være for pårørende til

fald været medvirkende til, at de 10 be-

sidder i kørestol, hvordan siger man fra,

beboerne, og det kan vise sig at blive

boere har fået en større viden om deres

hvis man ikke har noget sprog, hvordan

meget grænseoverskridende at skulle

egen seksualitet og er blevet gladere

får man dækket sit behov for sex eller

lave rollespil om seksualitet foran sine

mennesker. ●

tilfredsstillelse og hvordan hjælper man

forældre.

et kærestepar på Koglerne med at gå i

Men måske bliver det humoren, der

seng sammen. Det er bare nogle at de

bærer det hele igennem, den har i hvert

problemstillinger, som de unge har været igennem. Succesfuld temadag Det tabubelagte emne kan være grænseoverskridende for de unge og selvfølgelig også for personalet på Koglerne, der også har fået viden og informationer. Blandt andet via en temadag, der blev holdt i maj for personalet og samtlige beboere. Temadagen var en stor succes, og der blev lavet rollespil om at turde sige fra, rappet om sex og to af beboerne – Jonas og Dennis skulle spille et homoseksuelt par – selvom ingen af dem faktisk er homoseksuelle. Evalueringerne viste, at deltagerne

HOLDER OPLÆG Beboerne tager gerne ud og holder oplæg m.m. om seksualitet og handicap.

havde fået meget ud af temadagen, der

Hvis du vil høre nærmere om det, eller i det hele taget har spørgsmål til tema-

måske bliver fulgt op af en ny.

forløbet, kan du kontakte seksualvejleder Jeanette Bramming (tlf. 25 56 63 07)

De arbejder i hvert fald på at skabe

eller lærer Susan Mehlin (tlf. 50 99 03 08).

en ny temadag til efteråret, men denne

Humor har været en stor hjælp for de 10 beboere i arbejdet med at skabe en seksualpolitik for beboerne på Koglerne.

Spastikeren 4/2010

9


Pinex® (paracetamol). Anvendes ved svage smerter. Virker febernedsættende. Kan anvendes ved graviditet og amning. Dosering: Voksne: ½-1 g 3-4 gange dagligt, dog højst 4 g i døgnet. Børn: 50 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser. Kontraindikation: Svær leverinsufficiens. Bivirkninger: Bivirkninger er generelt sjældne. Forekomne bivirkninger er urticaria og forøget levertransaminase. Følg vejledningen på pakningen eller lægens anvisning. Bemærk: Paracetamol i doser over ca. 7,5 g indebærer risiko for leverskade, eventuelt også leversvigt og død. Man bør være opmærksom på samtidig behandling med anden paracetamolholdig medicin, især til børn. Giv aldrig børn under 2 år medicin uden lægens anvisning. Pakninger og priser Juni. 2010 (excl. recepturgebyr): Tabletter á 500 mg 10 stk. i blisterpakning: 14,55 kr. og 20 stk. i blisterpakning: 21,35 kr., 50 stk. i plastboks: 30,90 kr., 100 stk.: 35,00 kr., 200 stk.: 65,10 kr., 300 stk.: 92,75 kr. Brusetabletter á 500 mg 20 stk. i blisterpakning: 26,00 kr. og 60 stk. i blisterpakning: 62,15 kr. Pinex Junior oral opløsning á 24 mg/ml 60 ml: 26,05 kr. og 200 ml: 46,20 kr. Pinex Junior Suppositorier á 125 mg 10 stk.: 30,25 kr., á 250 mg 10 stk.: 30,25 kr., Pinex Suppositorier á 500 mg 10 stk.: 30,90 kr., á 1 g 10 stk.: 31,95 kr. Produktresuméet er omskrevet og forkortet i fht. det af Lægemiddel¬styrelsens godkendte produktresumé. Produktresuméet kan vederlagsfrit rekvireres fra Actavis A/S. For dagsaktuelle priser se www.medicinpriser.dk.

10

Spastikeren 4/2010


Handicapkonventionen – et sort kapitel i mange lande

Har et land ratificeret FNs handicapkonvention, er det også forpligtet til at følge de nye regler, men sådan er virkeligheden desværre ikke, siger FNs Special Rapporteur på handicapområdet, Shuaib Chalklen fra Sydafrika, som Spastikeren mødte for nylig. - Jeg er chokeret og skuffet over, at

som ’den ensomme cowboy’, der ofte

lande der har ratificeret handicapkon-

taler for døve ører.

ventionen, bare kører videre med deres sædvanlige praksis på området. Skuffelsen var ikke til at skjule for

- Var det på andre områder, at loven blev brudt, så skulle medierne nok

Et land forpligter sig til at følge konventionen, hvis landet har ratificeret

være der, mente han. Han opfordrede organisationerne

den, men Shuaib har erfaret, at det er

i Danmark til at give ham tilbagemel-

FN’s ny Special Rapporteur på handica-

svært for landene at skifte til det nye

dinger på udviklingen, og dermed lokalt

pområdet, Shuaib Chalklen fra Sydafrika,

regelsæt.

være hans øjne og ører.

da han kort før sommerferien fortalte

Det er meget svært at indføre han-

- Der er langt fra Sydafrika til Dan-

om sit arbejde. Det skete foran en lille

dicapkonventionens kapitler i praksis,

mark, så det er ikke et spørgsmål om, at

forsamling af organisationsrepræsentan-

og han mente, at en af årsagerne er,

vi skal mødes fysisk, men bare send mig

ter på Danske Handicaporganisationer’s

at der i langt de fleste lande har været

en mail, lød hans opfordring.

(DH) kontor i Hvidovre.

meget lidt mediebevågenhed omkring

Shuaib Chalklen startede i jobbet i august 2009 som den tredje FN handi-

FH & BSR

ratificeringen, som foreløbig er vedtaget i 86 lande.

capambassadør i rækken. Han har tidligere haft et tæt samarbejde med DH, blandt andet i forbindelse med aktivite-

På sin tur rundt i de nordiske lande talte Shuaib Chalklen både med ministerier og med handicaporganisationer.

ter i Sydafrika, herunder implementeringen af den afrikanske handicapdekade. Hans opgave som Special Rapporteur er at komme i dialog med regeringer og organisationer, og det er vigtigt for Shuaib Chalklen at opmuntre lande til at ratificere konventionen.

Var det på andre områder, at loven blev brudt, så skulle medierne nok være der.

Nordisk besøg Besøget i DH var en del af en nordisk rundtur, som havde til formål, at mødes med de respektive landes ministerier og en række handicaporganisationer for at få deres støtte til arbejdet. Efter turen rundt i Norden var han ganske godt tilfreds med de nordiske landes indstilling til handicapkonventionen. Men generelt betragtede han sig

Spastikeren 4/2010

11


12

Spastikeren 4/2010


Økonomisk og politisk selvmål

Spastikerforeningens landsformand, Lone Møller, mener ganske enkelt, at der er tale om et politisk og økonomisk selvmål.

Spastikerforeningen opfordrer regeringen og Dansk Folkeparti til ikke at forringe reglerne om tabt arbejdsfortjeneste. Af Mogens Wiederholt, direktør

Det er ganske urimeligt, når denne problemstilling beskrives gennem personer fra en enkelt eller to kommuner, hvor der ydes over 1 mio. kroner i tabt arbejdsfortjeneste.

Det bliver en dyrt købt fejltagelse for

- Loftet ligger så lavt, at en meget

kan matche de nuværende regler. Hvis

både forældre og samfund, hvis regerin-

stor del af de helt almindelige medlem-

den komplekse og tidskrævende opgave

gen og Dansk Folkeparti ændrer reglerne

mer Spastikerforeningen har, og som i

forældrene løser, skal klares ved hjælp af

om tabt arbejdsfortjeneste som foreslået

dag får kompensation for deres tabte

ansat personale, så bliver det kolossalt

i forbindelse med fremlæggelsen af

arbejdsfortjeneste, vil blive ramt af lof-

dyrt, forudser Spastikerforeningens for-

regeringens genopretningsplan.

tet, hvis det omfattede dem.

retningsudvalg, der behandlede sagen

Regeringen og DF foreslår, at der

på det sidste forretningsudvalgsmøde.

lægges loft over det beløb, der kan

Dyrere for samfundet

udbetales i tabt arbejdsfortjeneste til

Lone Møller mener, at der er tale om et

Holder sammen på familien

forældre, der passer deres handicappede

politisk og økonomisk selvmål.

En hjemmearbejdende mor eller far på

barn i hjemmet. Loftet foreslås fastsat

- De forældre, som i dag passer

tabt arbejdsfortjeneste er i rigtig mange

til godt 19.000 kroner om måneden –

deres eget barn hjemme, er jo nødsaget

situationer det kit, som holder sammen

uanset størrelsen af den løn, den ”tabte

til at finde andre pasningsmuligheder

på en familie, der skal have en krævende

arbejdsfortjeneste” skal kompensere for.

og omsorgstilbud til deres børn – og

hverdag til at fungere med et handi-

- Det er ganske urimeligt, når

omkostningerne til de tilbud vil meget

cappet barn. Nu bliver begge forældre

denne problemstilling beskrives gen-

hurtigt vise sig at blive langt dyrere end

tvunget ud på arbejdsmarkedet – og de

nem personer fra en enkelt eller to

omkostningerne efter de nuværende

bliver tvunget til at søge aflastnings- og

kommuner, hvor der ydes over 1 mio.

regler om kompensation for tabt ar-

pasningsmuligheder, som totalt set er

kroner i tabt arbejdsfortjeneste. Enhver

bejdsfortjeneste, understreges det.

ringere for familien – og som med ga-

ved, at kun meget meget få mennesker

Nogle forældre vil blive tvunget til

ranti bliver dyrere for samfundet.

har en indkomst i den størrelse. Det

at vælge et dyrt og uønsket døgntilbud.

er en fordrejning og et forsøg på at

I andre situationer bliver det nødven-

arbejdsfortjeneste er en kortsigtet og

trække misundelseskortet over for nogle

digt at etablere meget omfattende

uigennemtænkt hovsaløsning, som

familier, som ingen vil bytte med, siger

støtteforanstaltninger i hjemmet - eller

politikerne forhåbentlig har mod til at

Spastikerforeningens landsformand Lone

andre kommunale tilbud, som hverken

droppe, inden skaden er sket. ●

Møller.

i fleksibilitet eller på omkostningssiden

En forringelse af reglerne om tabt

Spastikeren 4/2010

13


Det betyder de nye regler om

tabt arbejdsfortjeneste Vedtages loven, så vil der fra 1. januar 2011 komme et loft over den hjælp, som forældre kan få i tabt arbejdsfortjeneste, hvis de forsørger et barn under 18 år med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Det sker som en følge af den genopretningsplan, regeringen har aftalt med Dansk Folkeparti. Af Benjamin Steengaard Rasmussen

Aller først skal det slås fast, at hvis du og din familie har fået

gamle regler. Forslaget gælder kun for nye ansøgninger efter 1.

udbetalt tabt arbejdsfortjeneste i 2010, så bliver I ikke berørt

januar 2011.

af de nye regler. Jeres økonomi vil være den samme som hidtil. Det gælder uanset, hvor meget du har fået udbetalt i løbet af året. For jer gælder de gamle regler, så længe I fortsat er omfattet af ordningen. Har du ansøgt om tabt arbejdsfortjeneste i 2010, men først får den bevilget i 2011, vil du også være omfattet af de

14

Spastikeren 4/2010

Det betyder, at alle familier i fremtiden kender de økonomiske vilkår ved ordningen, inden man ansøger. For nye ansøgninger efter 1. januar 2011 bliver der et loft på 230.964 kr. på tabt arbejdsfortjeneste, hvis man får ydelsen på fuld tid.


Hvad betyder det så? • Hvis man for eksempel tjener 228.000 kr. og får bevilget tabt arbejdsfortjeneste, bliver man ikke berørt af de nye regler. Her får man fortsat fuld lønkompensation. • Hvis man for eksempel tjener 225.000 kr. om året og får bevilget tabt arbejdsfortjeneste i 10 timer om ugen, bliver man heller ikke berørt, fordi lønnen ligger under loftet. • Hvis man for eksempel tjener 550.000 kr. om året og får tabt arbejdsfortjeneste på fuld tid, betyder loftet, at man får udbetalt et beløb på 230.964 kr. som erstatning for lønnen. • Hvis man for eksempel tjener 700.000 kr. og får tabt arbejdsfortjeneste i fem timer om ugen, får man udbetalt fem timers erstatning for sin løn beregnet ud fra loftet på 230.964 eller 19.247 kr. pr. måned. Det vil sige, at beregningsgrundlaget for de ugentlige timer på tabt arbejdsfortjeneste bliver nedsat i forhold til ens løn. Forældre kan dele Hvis forældreparret har delt tabt arbejdsfortjeneste i 2010 – kan parret fortsætte med det ud fra de gamle regler. Det er også muligt at dele tabt arbejdsfortjeneste med de nye regler. Der bliver ikke ændret på andre ordninger i serviceloven, og man kan fortsat modtage merudgiftsydelse og andre støtteog hjælpeforanstaltninger. ●

FAKTA OM TABT ARBEJDSFORTJENESTE •

Tabt arbejdsfortjeneste er en handicapkompenserende ydelse efter servicelovens § 42.

For at blive visiteret til ydelsen skal man have et barn med en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Ydelsen kan udmåles fra få timer om ugen og op til fuld tid.

I 2009 var der ca. 18.800 personer, der i løbet af året modtog tabt arbejdsfortjeneste.

I 2009 blev der udbetalt 1,24 mia. kr. i tabt arbejdsfortjeneste.

Kilde: Socialministeriet

Spastikeren 4/2010

15


Mageløse Madeira

Naturen på Madeira byder på en skønhed, som bare skal opleves – blomster i alle far ver, betagende udsigtspunkter, hyggelige bjergbyer og en dejlig, afslappet stemning. FourViews Monumental Lido, kat. 3+. Afrejse 6/12, 1 uge

2.949,-

Bestil ferien på spies.dk eller 70 10 42 00

16

Spastikeren 4/2010


fra sekretariatet

Betaling med PBS Flere og flere bruger muligheden for at betale sit kontingent via Pengeinstitutternes Betalings Service, bedre kendt under navnet PBS. Er du ikke tilmeldt PBS, så gør det nu på vores hjemmeside: www.spastikerforeningen.dk, i din bank eller via netbank. Når du er tilmeldt PBS vil dit kontingent for 2011 blive opkrævet automatisk. Det er både nemt for dig og for Spastikerforeningens kontor. Er du i tvivl om, hvordan du gør, så kontakt administrationen. Enten via e-mail: spastik@spastik.dk eller ring på tlf. 38 88 45 75. Telefonerne er åbne på alle hverdage mellem kl.10-12 og 12.30-15.

Husk Spastikeren kan fås elektronisk Er du af den ene eller anden grund ikke i stand til at håndtere eller læse dit medlemsblad ”Spastikeren”, så har du som medlem mulighed for at få bladet elektronisk på cd-rom. Det er Danmarks BlindeBibliotek – Nota – der indlæser alle årets seks udgivelser og udsender til de abonnenter, der er tilmeldt

Tænk på Spastikerforeningen, når du skriver testamente Spastikerforeningen er en handicappolitisk interesseorganisation, der arbejder på at sikre en bedre tilværelse for landets 10.000 spastikere. Vi oplever at der er kamp om ressourcerne i kommunerne. Vi kan vi gøre en forskel med kompetent rådgivning. Men det kræver at vi har midlerne til at løfte denne og mange andre opgaver. Med de nye arveregler er der flere muligheder for at begunstige en forening som Spastikerforeningen. Vil du vide mere, så kontakt din advokat eller hør mere om mulighederne i Spastikerforeningens sekretariat på tlf. 38 88 45 75. Ethvert gave- eller arvebeløb er mere end velkomment.

ordningen. For Spastikerens vedkommende er det pt. i alt 76 personer. Det tilstræbes, at det trykte blad og lydudgaven udsendes samtidig. Ønsker du at tilmelde dig ordningen (eller måske afmelde) så kontakt Spastikerforeningens administration på tlf. 38 88 45 75.

En ferieuge på Samsø med stor medlemsrabat I hele sommerferieperioden har Spastikerforeningens nye sommerhus på Samsø været udlejet. I skrivende stund er der ledigt fra oktober til december. Derfor har foreningens hovedbestyrelse besluttet at udleje huset med ekstra stor rabat. Prisen for en uge er derfor uhørt lav kun 1.700,- kr. for medlemmer resten af året. Heri er inkluderet slutrengøring, mens elforbrug betales særskilt til gældende takst. Det rummelige Birksø-bjælkehus på 140 kvm. indeholder tre soveværelser. Det ene med to nye elektriske senge, det andet har en ny dobbeltseng og det sidste har køjeseng. Der er to handicaptilgængelige badeværelser, det ene med spa. Desuden har huset et stort åbent køkken og en stor stue. Der er sengepladser til 6, men benytter man hemsen, så er der et par pladser mere. Ring til administrationen og hør mere om mulighederne og reservation på tlf. 38 88 45 75. Flere oplysninger kan også ses på Spastikerforeningens hjemmeside: www.spastikerforeningen.dk Det er Samsø Linien A/S, der står for sejladsen til og fra Samsø. Læs mere om priser, afgange og billetbooking på www.samsoetrafikken.dk – eller ring på tlf. 70 10 17 44.

Spastikeren 4/2010

17


Sengen siger godnat til Gry Gry Pedersen får hjælp af en moderne seng til en smertefri nat.

“Det er første gang, jeg frivilligt har lagt mig i en seng uden at skulle det” Gry Pedersen, Næstved.

Efter et halvt livs ryglidelser begynder og slutter Gry Pedersens dag nu smertefrit. Den 26-årige spastiker har efter fem operationer i ryggen svære smerter. Smerter, som var særligt kraftige, når hun skulle bevæge sig til eller fra sin seng: - Det vrid, det gav, når jeg skulle drejes ind i sengen, gjorde meget ondt, siger Gry Pedersen. Men i dag er det anderledes. Efter at have overværet, hvor smertefuld og anstrengende, det var for Gry Pedersen at komme i sin almindelige plejeseng, bevilgede Næstved Kommune en RotoFlex-seng til Gry Pedersen. Sengen har en fem-delt liggeflade, som klarer hele løfte- og rotationsbevægelsen. Den ’henter’ så at sige Gry Pedersen i kørestolen – og leverer hende tilbage igen efter søvnen: - Jeg har overhovedet ingen smerter, når jeg skal i seng. Det er en enorm forskel i mit liv. Og så er det også dejligt, at sengen har gjort mig mere selvhjulpen, siger Gry Pedersen.

CO M FO RT DESIGN Storegade 44 • 6640 Lunderskov • Tel 7552 0151 • Fax 7551 7474 • www.comfortdesign.dk • info@comfortdesign.dk

18

Spastikeren 4/2010


Familieferie Tekst og foto: Trine Kamp Larsen

i Hou

Stemningen var høj og vejret upåklage-

leder, et besøg på den økologiske have i

En del af dem finder sted i efteråret, og

ligt, da familieferien i Hou blev afholdt

Odder, hvor Aalborg zoo havde rykket ud

flere tilbud har stadig ledige pladser. På

i starten af juli. Under ferieværterne Kaj

med nogle af havens dyr. Nu er der kun

foreningens hjemmeside:

og Gitte Jakobsens kyndige ledelse blev

tilbage at glæde sig til næste års ferie.

www.spastikerforeningen.dk kan du

ugen en stor succes for alle deltagere.

Familieferien i Hou var blot et af de

Her kunne de nyde fællesskabet med

i alt 26 kursustilbud som Spastikerfor-

andre familier til både fællesspisning,

eningens medlemmer, deres familier og

skattejagt, badetur, og som på disse bil-

fagfolk har kunnet deltage på i 2010.

løbende holde dig orienteret om mulighederne.

Kaj Jakobsen siger pænt goddag til tigeren, som Aalborg Zoo havde medbragt til dagens program.

Mads og far Jan tager en velfortjent slapper i den bagende sol.

Ferievært Gitte holder styr på ungerne, der har nærkontakt med en af havens geder.

Den økologiske have i Odder dufter skønt af blomstrende roser.

Aalborg zoo stod for dagens underholdning, og slangen vakte stor begejstring!

Spastikeren 4/2010

19


Analyse punkterer myten om forgyldte handicappede Stigningen i omkostningerne til det specialiserede socialområde skyldes flere brugere og større lønudgifter i specialtilbuddene. Af Mogens Wiederholt, direktør

Kommuner har i årene efter kommunalreformen kunnet se, at udgifterne til handicappede og socialt belastede børn stiger. Derimod har forklaringen på stigningen været langt mere tåget. Påstandene og gætterierne har været mange: handicappede får dyre og bedre hjælp end tidligere, der er kommet flere handicappede børn, kommunerne har skruet priserne op, når de handler med hinanden, hjemtagningspolitikken i kommunerne har ført til store omkostninger til tomme pladser. Det er blot

Det er ikke en ekstravagant pleje, men flere brugere og større omkostninger til lønninger, der er årsagen til de stigende omkostninger, påpeger Spastikerforeningens direktør Mogens Wiederholt.

nogle af de gætterier, der har været i spil. Det specialiserede sociale område har på flere områder rent statistisk været henlagt i mørke. Et mørke, der har givet god grobund for anekdoter og spekulationer om, hvor pengene bliver af.

- Det er heller ikke dyre tillægstakster for særlig hjælp

Men nu bringer en hidtil ikke offentliggjort analyse af

eller støtte til den enkelte handicappede, som institutionerne

udviklingen på det specialiserede sociale område, som konsu-

opkræver kommunerne? Beløbet til den type takster er så lille,

lentfirmaet Deloitte har udarbejdet for regeringen og Kommu-

at det ikke betyder noget i det store regnestykke.

nernes Landsforening (KL), et vist lys over situationen. Og den

- Og det er heller ikke udgifter til dyre enkeltmandsprojek-

vender i høj grad op og ned på de gængse forestillinger.

ter, der har fået udgifterne til at vokse.

Flere brugere

Omkostning større end indtægterne

Af analysen fremgår det, at der i tidsrummet fra 2007 til 2009

Når taksterne alligevel har bidraget til, at udgifterne er steget

har været en realstigning (det vil sige en stigning ud over den

med 3 procent, så kunne man tro, at det har resulteret i et

almindelige løn og prisudvikling) i udgifterne til det specialise-

større overskud i de enkelte tilbud. Men det er heller ikke tilfæl-

rede område på 6 procent.

det viser analysen. Faktisk er omkostningerne i de forskellige

Undersøgelsen viser, at halvdelen (3 procent) af stignin-

tilbud steget mere end indtægterne. Derfor oplever mange af

gen skyldes, at der slet og ret er kommet flere brugere i de

tilbuddene rent faktisk, at kvaliteten - i den periode analysen

tilbud, der indgår i analysen. Den anden halvdel af stigningen

dækker - er faldet. Takststigningen på de 3 procent skyldes

skyldes, at prisen på de enkelte pladser er steget.

med andre ord ikke, at der er sket et generelt løft i kvaliteten,

Men stigningen i prisen på pladserne skyldes ikke, de forklaringer som ellers har været mest fremherskende den store i debat:

af de tilbud der gives til de mennesker med handicap. Stigningen i taksterne skyldes derimod i alt væsentligt udgifter til løn. Dels er der flere ansatte, og det betyder selv-

- Det er således ikke tomme pladser, som belaster øko-

følgelig større lønudgifter, dels har nogle medarbejdergrupper

nomien. Faktisk er belægningsgraden i de tilbud, der indgår i

fået løftet deres lønniveau. Analysen peger især på øgede

analysen, steget – ikke faldet!

udgifter til vikarer.

20

Spastikeren 4/2010


Flere vanskelige brugere

Myten punkteret

I interviewdelen af analysen peger Deloitte på en række

Det afgørende interessante ved analysen er, at den slår fast,

forhold, som kan være med til at forklare det stigende perso-

at udgiftsstigningen inden for det specialiserede socialområde

naleforbrug og de stigende lønudgifter: flere udad-reagerende

fordeler sig lige mellem flere brugere og større omkostninger til

brugere i tilbuddene, stigende arbejdsmiljøkrav, øget krav om

lønninger. Dermed punkterer analysen også myten om, at de

dokumentation og endelig større fokus på fastholdelse af

stigende udgifter til handicapområdet skyldes dyre og eks-

medarbejdere – alle forhold der forudsætter mere personale og

travagante tilbud til den enkelte handicappede. Myten om de

højere lønninger.

forgyldte handicappede afmonteres en gang for alle! ●

Analysen påpeger også, at tilbuddene i dag bruger flere penge på markedsføring og positionering for at klare sig i konkurrencen om brugerne. I samme retning trækker også, at tilbuddene bruger flere penge på drift og vedligehold for at ”lokke” kunder i butikken. Undersøgelsen viser som nævnt, at prisen pr. bruger i de omfattede tilbud er steget med 3 procent. Men de 3 procent er

FAKTA

en gennemsnitsberegning, som dækker over store variationer. Det fremgår således, at det primært er pladserne til børn- og

Analysen bygger på en gennemgang af 27 institutio-

unge med handicap, som er steget, hvorimod udgiften for

ner samt interview med de ansvarlige for disse tilbud.

pladser til voksne handicappede er faldet. Analysen påviser

Analysen er ikke repræsentativ, men omfatter tilbud til

samtidig, at der er en meget snæver sammenhæng mellem

ca. 1000 personer og en samlet økonomi på ca. 1 mia.

prisudviklingen og efterspørgslen efter pladser. Der er en særlig

kr. Analysen blev offentliggjort på DR’s P1, tirsdag den

stor efterspørgsel efter pladser til handicappede børn og unge,

8. juni 2010.

mens efterspørgslen efter tilbud til voksne med handicap er faldende. Det forhold afspejler sig direkte i taksten.

ALT UNDER ÉT TAG

HOS handi-mobil.dk Hos Handi Mobil får du hjælp til at købe din handicapbil. Vores dygtige, erfarne konsulenter guider dig hele vejen fra ansøgning og afprøvning til udlevering af den færdige bil. En stor fordel ved at vælge os er, at alle vores afdelinger har mange demo-biler. Det giver dig mulighed for at prøve meget forskellige biler — sådan at du kan få den løsning der passer dig bedst.

Der er aldrig langt til Handi Mobil – nu med afdelinger i seks byer. Her ser du vores salgsafdeling i Århus. Værkstedet ligger på Bredskiftevej 6 A, 8210. Handi Mobil Baggeskærvej 48 7400 Herning

Handi Mobil Fabriksparken 4–6 2600 Glostrup

Handi Mobil Vidalsvej 4 A 9230 Svenstrup

Handi Mobil Industrivej 22 6760 Ribe

Handi Mobil Fabriksvej 22 7000 Fredericia

Handi Mobil Vejlbjergvej 18 8240 Risskov

97 12 96 22

43 20 57 00

96 96 15 22

76 88 18 00

75 93 17 00

87 31 46 00

Herning@handi-mobil.dk

Kobenhavn@handi-mobil.dk

Aalborg@handi-mobil.dk

Ribe@handi-mobil.dk

Fredericia@handi-mobil.dk

Aarhus@handi-mobil.dk

Spastikeren 4/2010

21


En god start på

folkeskolen

Med god forberedelse, faste rutiner og en god dialog med skolen har man et godt udgangspunkt for en god skolegang, mener cand. psych. Louise Bøttcher fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. Af Trine Kamp Larsen

Som udgangspunkt er børn mere nysgerrige end fordomsfulde.

Louise Bøttcher har mange jern i ilden. Hun er Adjunkt, PhD, på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet (der trods navnet ligger i København). Hun er samtidig en flittig benyttet oplægsholder og desuden medforfatter til bogen ’Handicappsykologi’.

Skolestart står for døren, og mange for-

så barnet ikke starter i et helt fremmed

usynlige - handikap, jo bedre kan det

ældre har længe tænkt med bekymring

miljø, understreger Louise Bøttcher.

hjælpes. Det kan f.eks. være, at bar-

på, hvordan det skal gå, når deres små

net sidder i kørestol og derfor ikke kan

pus skal til at begynde i skolen efter

Den rigtige skole

deltage i idræt på lige fod med de andre

sommerferien. Men det er der råd for.

Mange forældre bekymrer sig naturligt

elever, men det betyder ikke nødvendig-

- En god skolestart begynder længe

om, hvordan man finder den skole,

vis, at barnet slet ikke kan deltage. Det

inden august. Som med alle børn hand-

som passer barnet bedst, og det gør

kan f.eks. være dommer.

ler det om at konkretisere, hvad barnet

det ikke lettere, at barnet som et følge

står over for. Et besøg på den nye skole,

af sit handikap har særlige behov. Men

ler specialskole? Det er et andet stort

og det at hilse på sin nye lærer, kan af-

her handler det simpelthen om at slå

spørgsmål, som naturligvis må bero på

mystificere meget, ligesom det i mange

koldt vand i blodet og tage en snak med

et individuelt skøn, men udgangspunktet

tilfælde er en god ide, i det omfang det

lærerne, så de er bedst muligt rustet til

vil i mange tilfælde være, at barnet kører

er muligt, at lade barnet fortsætte i sam-

at tage imod barnet. Jo mere lærerne

videre sammen med de venner, det al-

me skole som vennerne fra børnehaven,

ved om barnets - ofte mere eller mindre

lerede har fra børnehaven, hvis det er

22

Spastikeren 4/2010

Skal man vælge folkeskole el-


fagligt muligt, og følger med så længe

om at løse en opgave, fortæller Louise

hvis barnet har et nærmest usynligt han-

som det kan lade sig gøre. Også her har

Bøttcher.

dikap, som kan gøre det svært for barnet

forældrene er stor opgave i at støtte bar-

Når barnet skal arbejde, har det

at passe ind i sociale sammenhænge:

net og bakke det op i at gøre det, som

brug for en ramme ud fra 'de 8 H'er':

giver glæde i hverdagen, og som barnet

Hvad, hvorfor, hvornår, hvor, hvem, hvor-

situationsfornemmelse, som gør deres

er god til.

dan, hvor længe og hvad så.

sociale liv lettere, men nogle børn med

- Hvis man sidder i kørestol er det

I starten er det lærerens eller en

- De fleste mennesker har jo en vis

CP mangler den. Så kan der både være

sikkert svært at være med til fodbold,

støttelærers opgave at sætte denne

behov for, at skolen arrangerer mere

men så gælder det om at fokusere på de

ramme for barnet, men efterhånden

strukturerede aktiviteter, som børn med

ting, barnet er god til, og støtte selvvær-

skal barnet i højere grad undervises i at

eksekutive vanskeligheder bedre kan

det og selvtilliden, i stedet for at køre

sætte denne ramme for sig selv. Denne

deltage i, og at barnet får nogle kon-

fast i de ting, som barnet på grund af sit

fremgangsmåde kan give barnet den

krete anvisninger for, hvad det skal gøre

handikap ikke er så stærk i, siger Louise

fornødne ro til at arbejde med rent fak-

i problematiske situationer, for man kan

Bøttcher, der altså opfordrer til at finde

tisk at løse opgaven, så man ikke så at

ikke tage for givet, at det automatisk

barnets styrker og holde fast i dem.

sige starter fra scratch hver gang, men

kan regne det ud. - De fleste skoler er allerede meget opmærksomme på, at det er en fælles

De fleste skoler er allerede meget opmærksomme på, at det er en fælles opgave at skabe et godt klima i klassen for at undgå drillerier.

opgave at skabe et godt klima i klassen for at undgå drillerier, og det burde ikke være anderledes, fordi der i en klasse er en kammerat med CP. Det er stadig et spørgsmål om klassens fælles trivsel, slutter Louise Bøttcher og understreger, at selv om det ofte vil kræve noget ekstra af både forældrene og skolen, og her er en god dialog mellem skole og foræl-

Problemer, som kan afhjælpes

har en plan at forholde sig til. Og på

der helt centralt, kan det sagtens lade

Alle børn møder nye udfordringer, når

samme måde er rutiner vigtige, det er

sig gøre at få en vellykket skolegang,

de starter i folkeskolen, men for barnet

også meget vigtigt, at forældre og lærere

også selvom barnet har et handikap. ●

med CP kan udfordringen blive større.

træner den, så barnet altid får opgaven

Der er nemlig rigtig mange ting, som

introduceret på samme måde, og at

'normale' børn automatisk lærer, når

læreren påtager sig opgaven. Det kan

de indgår i en social funktion, men som

være at udstikke opgaver og roller, f.eks.

Hvad (hvad går opgaven ud på)

ikke kommer naturligt til alle CP børn.

ved gruppearbejde, så alle elever, ikke

En del af børnene har nemlig skjulte

kun barnet med CP, ved præcis, hvad det

Hvorfor (hvad er meningen med opgaven)

vanskeligheder inden for det, psykolo-

skal gøre.

ger kalder eksekutive vanskeligheder. Eksekutive vanskeligheder dækker over

Det svære kammeratskab

vanskeligheder med at styre og regulere

Skolegang er andet og mere end kun

adfærd, særligt i nye eller komplekse

det faglige, og sociale fællesskaber og

situationer. De børn med CP, som har

kompetencer er en meget stor del af

eksekutive vanskeligheder, har derfor

en vellykket skolegang. Også her er det

brug for en ekstra hjælpende hånd:

vigtigt at gribe det rigtigt an fra starten:

- Et normalt barn vil hurtigt lære

Hvornår (skal den laves) Hvor (i klassen eller derhjemme) Hvem (kun mig eller gruppearbejde) Hvordan (skal opgaven løses) Hvor længe (skal jeg/vi arbejde med opgaven) Hvad så (når opgaven slutter hvad er slutresultatet).

- Som udgangspunkt er børn mere

at opfylde skolens krav om eksempelvis

nysgerrige end fordomsfulde. Bliver de

at finde sin plads ved timens start, om

introduceret til deres nye klassekamme-

at koncentrere sig, og i det hele taget,

rats særlige behov på en ukompliceret

at der er nogle rutiner forbundet med

måde, giver fysiske handikap ofte ikke

at gå i skole. Men for nogle CP børn er

det store problemer socialt, særligt ikke,

det sværere at lære den slags rutiner

hvis lærerne er med på at finde på nogle

automatisk, og det er derfor vigtigt at

legeaktiviteter i frikvartererne, som

lave nogle retningslinjer, som barnet kan

alle kan være med til, vurderer Louise

arbejde inden for, så det ved, hvordan

Bøttcher.

det skal gribe det an, når det bliver bedt

DE 8 H'ER

Mere problematisk kan det være,

KURSER MED LOUISE Louise Bøttcher holdt i juni kursus i Spastikerforeningen om 'Undervisning af CP-børn i folkeskolen', og er på igen lørdag den 4. september i Aalborg. Sammen med kollegaen Jesper Dammeyer har hun netop udgivet bogen Handicappsykologi.

Spastikeren 4/2010

23


24

Spastikeren 4/2010


Det kan du bruge hjemmesiden til Spastikerforeningens hjemmeside er vejen til informationer, muligheder og tilbud. Klik ind på siden, der fik nyt design i juni, og oplev alle mulighederne. Af Benjamin Steengaard Rasmussen

Sker der noget på lørdag? Kalenderen rummer arrangementer fra kredsene, så her kan du hurtigt få overblik over kommende begivenheder. Det kan være alt fra vinsmagninger og diskofester til foredrag og banko-spil. Vil du tilføje et arrangement, skal du bare sende en mail til: bst@spastik.dk Hvilke opgaver har foreningen i disse år? Hjemmesiden rummer naturligvis også Spastikerforeningens vedtægter, beretning, arbejdsplan m.m. der er værd at kigge nærmere på, hvis du vil vide mere om foreningens arbejde. Overvejer du at søge legat? Hvis du vil søge et af foreningens legater, kan det klares via hjemmesiden. Her kan du læse om de enkelte legater og udfylde et skema på siden. Nemmere kan det ikke blive. ● Spastikerforeningens hjemmeside fik i juni en digital ansigtsløftning, der har gjort siden flottere og mere indbydende. Ansigtsløftningen har naturligvis ikke ændret på de mange, gode muligheder, hjemmesiden byder på: Kørt fast? På hjemmesiden kan du orientere dig om de muligheder for rådgivning, som Spastikerforeningen tilbyder. Det kan for eksempel være telefonrådgivning hos foreningens psykolog eller socialrådgiver, det kan være rådgivning via mail hos en af de tilknyttede eksperter, eller måske er dit spørgsmål allerede besvaret på hjemmesiden, hvor du finder svar på tidligere spørgsmål til netrådgivningen samt en masse baggrundsviden om cerebral parese. Hvor lagde jeg kursuskataloget? Kan du ikke finde kursuskataloget i papirbunkerne derhjemme, så brug hjemmesiden. Her er en oversigt over alle kurser og alle relevante oplysninger om de enkelte kurser – samtidig kan du nemt og hurtigt tilmelde dig via mail. Er du opdateret? Det seneste års tid er nyhedsstrømmen på hjemmesiden blevet øget, og det samme er tilgangen af nyhedsbrevsmodtagere. I skrivende stund er der over 550, der modtager nyhedsbrevet dagligt. Nyhederne spænder over alt fra handicappolitiske emner og politiske kommentarer til arrangementsnyheder og portrætter. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på forsiden.

Spastikeren 4/2010

25


’ 0 8erne I de tre foregående numre af Spastikeren har vi i kort form beskrevet foreningens historie i 50’erne, 60’erne og 70’erne. Nu er vi nået til 80’erne.

Foreningen får nyt navn - Spastikerforeningens historie i 80’erne

Af Benjamin Steengaard Rasmussen

I

begyndelsen af 80’erne kunne

Året efter kunne foreningen møn-

landsformanden konstatere, at

stre cirka 5.000 medlemmer, og 1982

diagnosticering og behandling

var også året, hvor der blev afholdt de

af børn med cerebral parese var lagt

første informationskurser for instituti-

i faste rammer. Man kunne ligeledes

onspersonale, børnehavelærere m.m.

konstatere, at der blev uddannet kompetente lægelige specialister indenfor

Mørke skyer

området.

Behandlingsbørnehaven i Holste-

1981 var stjerneår, og i spidsen stod Victor Borge, der gerne ville være

blev overskuddet brugt til at oprette

’Stjerne for spastikere’. Den sjove

’legatet af 1982’. Et andet legat - og

mand blev fulgt op af en lang række

foreningens største på det tidspunkt

andre kendte personer som: Poul

- blev oprettet samme år nemlig Anna-

Bundgaard, Jesper Klein, Buster Lar-

Vibeke Mærsk-Møllers legat. Baggrun-

sen, Jens Okking, Bodil Udsen m.fl.

den for det var, at Anna-Vibeke var

Samme år opfordrede Kredsforeningen for Østjylland folk til at

26

Spastikeren 4/2010

bro blev lukket, og ved afviklingen

spastiker. I 1983 blev de femte Olympiske

testamentere direkte til den enkelte

Lege for spastikere afholdt, og på den

kreds og ikke landsforeningen. Det

hjemlige front var der mørke skyer

skabte stor opstandelse. Foreningens

over foreningen. Der skulle spares og

hovedbestyrelse vedtog efterfølgende,

omstruktureres - blandt andet ved

at sådan en opfordring ikke ville blive

at nedsætte en ”sparebande”, få en

accepteret fremover.

ny forretningsfører og ændre årskon-


’ 80’ erne tingentet til 75 kroner. Heldigvis kunne man allerede ved årets udgang spore lidt optimisme og fremgang. I 1984 fik alle tillidsmænd i foreningen en håndbog, der skulle skabe ens retningslinjer i alle kredsene. Dagcentret af 1962 fejrede 25 års

Frederiksborg-kredsen gik forrest på det område, ligesom kredsen også senere opretter bedsteforældregrupper. Ferie- og kursusejendommen Nord-

lykkedes, men dog først i begyndelsen af 90’erne.

strand blev udvidet med en tvillingebyg-

Inden da - samme år som Berlin-

fødselsdag i 1987 - året efter Olof Palme

ning og en ny fløj, og i 1988 får forenin-

murens fald - får Spastikerforeningen

blev skudt, atomulykken i Tjernobyl og

gen nye vedtægter og navneforandring

i 1989 hele 898.000 kroner fra DRs

kartoffelkurens indførelse - og i 1987 var

- nu er navnet ’Spastikerforeningen’,

lørdags banko, hvor en lang række orga-

medlemstallet det samme som fem år

som vi kender det i dag.

nisationer skal dele overskuddet.

før – nemlig cirka 5.000. Kontingentet var nu sat op til 100 kroner årligt.

Samme år overvejer Rigshospitalet

Læs mere i næste nummer af Spa-

at nedlægge cp-klinikken og dermed

stikeren, hvor du kan læse om Spastiker-

behandlingsbørnehaven i Borgervænget.

foreningens deltagelse i et tv-program i

Navneforandring

Foreningen knokler for at bevare børne-

starten af 90’erne. ●

I løbet af 80’erne opstår der flere for-

haven, hvilket kan ske ved at omdanne

ældregrupper rundt omkring i landet.

den til en selvejende institution. Det

Spastikeren 4/2010

27


En Verden fuld af

verden

En fuld af

muligheder Muligheder

Sensotex Systems®! Med Sensotex Systems® som del af vores dynamiske ortosesystem skaber vi ortoser, der sikrer maximal midtliniestabilitet, især i diagonal- og rotationsbevægelser. Ortoserne skræddersys til individuelle behov og giver størst mulig komfort. Du er velkommen til at kontakte os; vi vil så gerne dele vores viden.

Frederiksborggade 23 Sundholmsvej 73 klinik@bjn.dk

28

Spastikeren 4/2010

1360 København K

2300 København S

Telefon +45 33 11 85 57


Katrine Drastrup og Anne Grethe Ipsen er enige:

Sangskrivning giver mod på livet

Læserindlæg skrevet af Tanja & Jan Pedersen og Sara & Claus Johansen

De to benhårde ladies, t.v. Anne Grethe Ipsen og Katrine Drastrup.

Katrine Drastrup på 17 år og Anne Grethe Ipsen på 22 er to

terne, som har givet gode resultater og skabt meget glæde for

unge spastikere, som har mødt hinanden under deres ophold

mange af Østerskovens beboere.

på Behandlingscentret Østerskoven i Hobro. Her har de knyttet et nært venskab og i de sidste par år lavet mange aktiviteter

Det giver rum og selvtillid

sammen.

To af dem er Katrine og Anne Grethe, som mener, at musikte-

- Faktisk har vores hverdag og træning på Behandlingscentret Østerskoven ikke været det samme for nogen af os, hvis

rapi har givet dem rigtig meget: - Det giver et rum, hvor vi kan arbejde med os selv. Det

ikke vi havde haft hinanden til at dele oplevelser, grin, musik,

giver os selvtillid, mod og ekstra vilje. Musikterapi giver os også

snakke og sene aftener med, fortæller Katrine og Anne Grethe

et stort pusterum fra hverdagen.

samstemmende.

- For et lille års tid siden fik vi mulighed for at danne en

Som en del af behandlingen har de begge modtaget

sangskrivningsgruppe. En af de sange vi har skrevet, bringer

musikterapi. Det er et musikterapeutisk behandlingstilbud, som

vi her. Den indeholder budskaber, som vi synes andre spasti-

har eksisteret på Østerskoven siden 2007. Et af de musikte-

kere kan have glæde af, siger Katrine og Anne Grethe, der selv

rapeutiske tilbud er sangskrivning. Her skriver borgerne egne

mener, at de har en vilje, der siger spar to.

tekster til såkaldte forkomponerede sange, eller også skriver de selv både tekst og sang. Det er musikterapeut Ulla Setterberg, der står for aktivite-

Jernviljen har de ønsket at formidle i sangen ”Østerskovens benhårde ladies”. Den handler om, hvor godt deres liv >>

nogen gange kan være, men også, hvor træls det kan være.

Spastikeren 4/2010

29


- Den handler også om vores vilje til at komme op igen,

Men vi kan godt li’ sjov og vi kan godt li’ at grine

når vi møder modgang i vores hverdag. Vi tør, som spastikere,

Og når vi skal ha’ luft fra institution

at være ærlige. Vi føler, at vores venskab har styrket os begge i

Så tager vi i skoven og fjoller ja

vores erkendelser i forhold til det at være spastiker, f.eks. at er-

Hallo så fat det dog

kende, at vi er, som vi er, og at vi skal leve med vores handicap

Det her er vores liv, ja

hele livet. - Når vi er sammen, støtter vi hinanden i at se positivt og

7. Ja sgu for fa’en og helvede, så tag så lige og fat det

humoristisk på tingene. Vores budskab til andre spastikere er,

Se os som mennesker, for vi har mod på livet

at man godt kan leve et godt liv med en hjerneskade, og at

Det gælder særligt jer som ikke kender os

man godt selv kan skabe et godt liv, hvor man har indflydelse

Jer som bare ser en stol og en skal

på sit eget liv, understreger Katrine og Anne Grethe, der har

En mund der klapper i og ord der ikke vil komme

følgende gode råd til andre: - Sørg for at have en masse gå på mod og bak jer selv op

8. Motivation i top og en vilje af stål ja

i det I tror på, og tro på jer selv og jeres egen intuition. Snak

Og vi skal vise verden, hvem vi er ja nemlig

med venner om det at være spastiker. Det bliver meget nem-

I ved slet ikke hvad I misser her

mere, når man kan snakke om tingene og kalde tingene for

Vi er helt vidunderlige

det, det er.

Vi fatter livets vej og livets sjov og alvor

Østerskovens benhårde ladies Tekst: Katrine Drastrup og Anne Grethe Ipsen Melodi: TV2, Kom lad os brokke os

Omkvæd: Når vi gør det, når vi tør det, når vi kravler og danser Bliver vi kreative og bryder grænser Vi fatter livets vej og livets sjov og alvor

1. Kom bare lyt til os, nu skal I fan’me høre For her i vores liv, der har vi nok at gøre Vi mærker at vi lever når vi kan for satan

DE TO SANGSKRIVERE

Og verden den åbner sig også for os

Katrine Drastrup

Og selv om vi er skadet, så kan vi godt funke

17 år og spastiker. Hun er opvokset på en gård lidt uden

2. At vi er spastikere, ups vi havde glemt det

for Nibe i Nordjylland. Hun er

Opdager dag for dag, at vores vilje vokser

den ældste ud af en søsken-

For vi vil ikke leve på institution

deflok på tre. Hun har boet

Resten af vores spastikerliv

på Behandlingscentret Øster-

Vi kan så meget selv, vi er vores vilje

skoven i to år og har modtaget musikterapi i 1½ år. Efter

3. Vi har en hjerneskade, og vores ben makker ikke

opholdet på Behandlingscen-

Men vi er godt nok ikke, nogen idioter

tret Østerskoven satser hun

Vi er også fuldstændig ligesom dig

på at komme på Egmont Høj-

Med følelser og tanker og veninder ja

skolen.

Og vi har en krop, der ikke makkeretter

Anne Grethe Ipsen 4. Og når vi har weekend, så er det der vi lever

22 år og spastiker. Hun kom-

Vi kan snakke sammen uden det står på Bosted

mer fra en gård i Fole, som

Vi bruger hinanden som vi vil

ligger i Sønderjylland. Hun er

Og det er ikke til diskussion

den ældste af en søskende-

Vi gi’r hinanden brændstof til at klare livet

flok på tre, og hun har boet på Behandlingscentret Øster-

5. Et venskab som er stærkt, som er fuld af vilje

skoven i fire år og har fået

Det venskab det har vi, vi deler mange snakke

musikterapi i tre år. Hun har

Vi giver hinanden det bedste vi har

været så heldig at få en plads

Sammen står vi stærkt og godt

på Egmont Højskolen, hvor

Det giver os fundament til at finde vejen.

hun starter her i august.

6. Og vi er ikke børn, behandl os som voksne

30

Spastikeren 4/2010


FAKTA Musikterapi er en 5-årig kandidatuddannelse på Aalborg Universitet. Musikterapi er en klinisk behandlingsform, som udøves indenfor sundhedssektoren, institutioner under Serviceloven samt i privat praksis. I musikaktiviteter og musikudøvelse etableres en relation til borgeren, som danner afsæt for, at musikterapeuten kan hjælpe borgeren med gradvist at bearbejde og forstå deres problemer og udviklingspotentialer. Det er Ulla Setterberg, der er musikterapeut ved Behandlingscentret Østerskoven. Hun har en uddannelse som cand. mag. i musikterapi og psykologi.

Musikterapeut Ulla Setterberg har opnået mange fine resultater med sangskrivning på Behandlingscentret Østerskoven i Hobro.

Borgergade 37 • 9620 Ålestrup • Tlf. 98 64 14 11 Spastikeren 4/2010

31


SKE

SE DET

Virksomhedsbesøg på Novo Nordisk

Der venter Spastikerforeningens medlemmer og deres familier et par spændende timer, når vi inviteres indenfor hos Novo Nordisk i Hillerød, torsdag den 30. september. Bindende tilmelding til Spastikerforeningen, e-mail: spastik@spastik.dk eller telefon 38 88 45 75. Pladserne fordeles efter ’først-tilmølle-princippet’. Max 4 tilmeldinger pr. familie. Besøget finder sted på: Novo Nordisk A/S Site Hillerød, Brennum Park, bygning 24A, 3400 Hillerød. ●

Novo Nordisk er en af Danmarks største

duktionsområdet (bygning 25A)

virksomheder med over 26.000 ansatte

• Kl.17.30-18.30: Rundtur i Diabe-

på verdensplan. På fabrikker i bl.a. Kina,

tes Pharmaceutical Production

Brasilien, USA og Frankrig produceres der insulin – og ikke mindst plastpenne

med Nina Kofoed-Nielsen • Kl.18.30: Besøget slutter.

til injektion af insulinen. En af årsagerne til Novo Nordisk’s

Tilmelding

store succes er netop disse højt spe-

Deltagelsen i arrangementet

cialiserede plastpenne. En del af disse

er gratis, men deltageran-

penne produceres på Novo’s fabrik i

tallet er begrænset til 25,

Hillerød i Nordsjælland.

heraf max 5 i kørestol. Så

Kom med på en rundtur, hvor du

der skal nok blive rift om

får mulighed for at se og høre mere om,

pladserne. Tilmeldingen

hvordan disse ekstremt præcise plastik-

starter den 25. august.

dimser bliver produceret. Der venter således deltagerne et par spændende timer på den internationale virksomhed, og så er deltagelsen gratis. Program: • Kl.16.30: Ankomst Novo Nordisk A/S Hillerød • Kl.16.30-17.15: Præsentation af Novo Nordisk af Nina Koefoed-Nielsen, Uddannelses- og Besøgs-koordinator • Kl.17.15-17.30: Spadseretur til pro-

32

Spastikeren 4/2010

Novo Nordisk er ikke mindst kendt for udviklingen af insulin og forskellige typer plastpenne.


Vi arbejder med hjælpemidler, det handler om mennesker At kunne kommunikere er vigtigt for alle. Det handler om at formidle behov, bibeholde integritet og personlighed. Abilia har fokus på brugervenlige løsninger, høj kompetence, kvalitet, service og leveringssikkerhed. Rolltalk-Memotime-Handi-GEWA-Programsnedkeren Information og inspiration: 7022 9808 www.abilia.dk info@abilia.dk

D

A

N

M

A

R

K

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Den nye lovgivning om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) gør, at du som borger med egen hjælpeordning nu frit kan vælge at overdrage arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed som HandicapHjælp Danmark. Vi tilbyder skræddersyede BPA-ydelser, som inkluderer: ■ ■ ■ ■ ■ ■

Lønudbetaling til hjælpere Udfærdigelse af hjælperkontrakter Indbetaling til SKAT, ATP og Feriekonto Indberetning af syge-/barselsdagpenge Forsikring af hjælpere Råd og vejledning i forbindelse med opstart og drift

Du får tilknyttet en fast kontaktperson samt adgang til et IT system, som gør det nemt og hurtigt at oprette hjælpere, lave vagtplaner samt indberette timer til vores lønkontor. HandicapHjælp Danmark Stationsalléen 42, 1. sal 2730 Herlev Tlf: 88 88 71 71 www.hhdanmark.dk

Spastikeren 4/2010

33


Af Jens Tamborg

Ændrede regler til støtte for køb af bil

BroBizz Handicap

Folketinget har i maj 2010 vedtaget ændringer i reglerne for

For at få BroBizz Handicap skal en person i husstanden være i

støtte til køb af bil efter Servicelovens § 114. Ændringerne vil

besiddelse af et Handicap parkeringskort eller et blåt invalide-

træde i kraft pr. 1. oktober 2010. Der er tale om ændringer på

skilt. Ejeren af bilen skal være bosat på samme adresse som

følgende områder:

den, der har parkeringskortet. BroBizz Handicap giver 20 procent rabat for hver tur over

Kommunalbestyrelsen kan overlade afprøvningen af

Storebælt, ud over den normale fem procent rabat der er på en

handicapbil til borgeren i samarbejde med en bilfor-

BroBizz.

handler eller anden privat aktør, der besidder den tekniske ekspertise på området. •

Ansøgningsskema kan hentes på samme måde som parkeringskortet (se ovenstående).

Ændrede regler for fordeling af overskuddet fra salg af bil mellem borger og kommune. Borgeren vil få en forholdsmæssig del af overskuddet, hvis vedkommen-

Så er den omstridte lov trådt i kraft

de har foretaget merkøb til (forbedring af bilen). •

Udvidelse af reglerne om eftergivelse af restgæld i bi-

Der er kommet ændrede regler vedrørende handlekommune

len. For eksempel ved frakendelse af bil i forbindelse

ved ophold i sociale botilbud, institutioner under sygehuse m.v.

med flytning til en institution eller et botilbud.

Denne lovændring trådte i kraft den 1. august 2010. Som ho-

Der afsættes fem mio. kr. årligt i 2010 til 2012 til en

vedregel beholder den oprindelige opholdskommune/betalings-

forsøgsordning med delebiler. Den målrettes forældre

kommune handlepligten for ydelser efter Serviceloven, når en

med handicappede børn på institution og borgere

person får ophold i bestemte boformer i en anden kommune,

med handicap, hvor kørselsbehovet ikke berettiger til

og den oprindelige opholdskommune har medvirket til ophol-

støtte til en bil.

det i boformen. Disse boliger i sociale botilbud er omfattet:

Socialministeren kan give kommunalbestyrelsen mulighed for at anvende en forenklet sagsbehandlings-

Boformer efter Servicelovens §§ 107 -110 (midlertidige og varige botilbud)og § 192 (plejehjem og

procedure i sager om genbevilling af bil.

beskyttede boliger) Som nævnt vil ændringerne træde i kraft pr. 1. oktober 2010, og når vejledningen kommer, vil jeg igen omtale ændringerne.

Boliger efter § 115 stk. 4 i lov om almene boliger (oprettede bofællesskaber) j.f.r. kommunernes omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes almene ældreboliger, der kan udlejes til ældre og personer

Parkeringskort og invalideskilt

med handicap, som har et særligt behov for sådanne boliger.

Personer, der opfylder betingelserne for at få støtte til køb af bil, kan søge om at få et parkeringskort, som giver ret til parkering på afmærkede steder. Afgørende for at en person er berettiget til parkeringskort

Handlepligten består, så længe personen har ophold i det pågældende botilbud eller et tilsvarende botilbud. Handlepligten for den oprindelige opholdskommune vil altså bestå, hvis

er, at den pågældende opfylder betingelserne for støtte til bil.

den person, der efter medvirken fra sin oprindelige opholds-

Det er altså ikke noget krav, at der allerede er ydet støtte til

kommune har haft ophold i et botilbud i en anden kommune,

køb af bil.

efterfølgende med den oprindelige opholdskommunes medvir-

Når parkeringskortet er erhvervet, giver det ret til at benytte de særlige parkeringspladser for invalidevogne. Invalide-

ken får ophold i et tilsvarende botilbud i en tredje kommune. Lyder det indviklet? Eller har man svært ved at se regel-

kortet giver også mulighed for at søge om afmærkning af en

forenklingen?

personlig parkeringsplads, hvis der er særlige behov herfor, f.

Hvilke ydelser skal handlekommunen træffe afgørelse om, og hvilke forpligtigelser påhviler i øvrigt kommunen? Det er alene ydelser efter Serviceloven, som den oprindelige opholdskommune er handlekommune for. Som eksempler kan nævnes:

eks. ved bopæl og arbejdssted. Ansøgning om parkeringskortet rettes til Danske Handicaporganisationer, Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovre, Brugerservice, eller www.handicap.dk - aktiver her fanen ’Brugerservice’.

34

Spastikeren 4/2010


Rådgivning og vejledning efter Serviceloven

Hjemmehjælp, omsorg og pleje

Men den oprindelige opholdskommune bevarer både det politi-

Økonomiske tilskud (merudgifter efter § 100)

ske og økonomiske ansvar, så denne kommune skal føre tilsyn

Aktivitets- og samværstilbud

med, hvordan opgaverne udføres i den aktuelle opholdskom-

Botilbud

mune (boformens beliggenhedskommune).

Hjælpemidler

Magtanvendelse

Om hjælpen fortsat opfylder sit formål

Om der er behov for andre former for hjælp

Det er kun opgaver efter Serviceloven, der kan delegeres.

Flere af de nævnte eksempler bevilges med udgangspunkt i kommunens serviceniveau. Da det nu med lovændringen er handlekommunen, der skal træffe afgørelse, vil det betyde, at det er handlekommunens serviceniveau – og ikke boformens beliggenhedskommunes serviceniveau. Dette vil have den konsekvens, at personer i samme boform vil få forskelligt serviceniveau afhængigt af, hvilken kommune der er deres handlekommune!

Bemærk forskellen

Telefonrådgivning

Som nævnt i indledningen til dette punkt er det alene ydelser

I Spastikerforeningens

efter Serviceloven den oprindelige opholdskommune skal

telefonrådgivning kan

træffe afgørelse i.

du komme i kontakt

Søges der om hjælp efter aktivloven, beskæftigelsesloven,

med socialrådgiver Jens

pensionsloven eller sygedagpengeloven er det den aktuelle

Tamborg og psykolog

opholdskommune (boformens beliggenhedskommune), der

Klaus Christensen, tirs-

er handlekommune.

dag kl. 15.00-18.00 og torsdag kl. 9.00-12.00.

Lad os tage et eksempel:

Telefonnummeret er 38

Der søges om dækning af merudgift til medicin efter Servicelo-

88 45 95. Er du kørt

vens § 100 i oprindelig handlekommune, men der bevilges af-

fast i systemet, i tvivl

slag. Så er det bare om at skrive en ny ansøgning om dækning

om noget eller ønsker

af enkeltudgift efter Aktivloven i boformens beliggenhedskommune. Regelforenkling??

et godt råd, så ring til Klaus Christensen, psykolog

telefonrådgivningen.

Borgerens rettigheder: •

Adgang til at klage over afgørelser som den bemyndi-

Fotos: Helle Moos

gede kommune træffer. Klagen skal sendes til den bemyndigede kommune. Hvis afgørelsen fastholdes, skal klagen behandles af Det Sociale Nævn i det Statsamt, den bemyndigede kommune tilhører. •

Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandling af sagen.

Alle muligheder for hjælp efter den sociale lovgivning skal undersøges, når der søges om hjælp.

Jens Tamborg, socialrådgiver

Spastikeren 4/2010

35


Lokalannonce

36

Spastikeren 4/2010


Familiedag med fokus på hjernen og dens funktion I samarbejde med Helene Elsass Center inviterer Spastikerforeningen igen i år til en spændende familiedag. Den finder sted lørdag den 30. oktober på Helene Elsass Center i Charlottenlund, hvor alle CP-familier er velkomne. Her er der aktiviteter for både børn og voksne. Af Frands Havaleschka

Sådan tilmelder du familien: Bindende tilmelding til familiedagen foregår ved at sende en mail til Spastikerforeningens e-mail adresse: spastik@spastik.dk – senest 1. oktober, men gerne før. Det er også muligt at sende et brev med tilmeldingen til Spastikerforeningen, Flintholm Allé 8, 2000 Frederiksberg. Der er begrænset deltagerantal, så pladserne bookes i den rækkefølge bestillingerne indløber. Ved tilmelding opgiv: Navn – adresse – telefonnummer - e-mail - navn og Efter sidste års velbesøgte familiedag

manden Tonny Skinbjerg og hans venner

alder på børne/unge deltagere - angiv

med 120 deltagere, og et tilsvarende

fra festteater.dk vil underholde børn

desuden, hvem af børnene, der har CP.

antal på venteliste, lå det ligesom i

og unge med musik, teater og sjove

Efterfølgende udsendes girokort og nær-

kortene, at det er en aktivitet, som skal

lege. Desuden vil en halv snes frivillige

mere oplysninger om familiedagen.

følges op. Derfor har de to samarbejds-

børnepassere gå til hånde og hygge om

partnere, Spastikerforeningen og Helene

børnene. Hvis der er behov for det, vil

Elsass Center, arbejdet på at tilrettelæg-

der ind imellem også blive tid til at sige

ding, registrering og betaling foregår i

ge en ny spændende temadag.

hej til far og mor i de indlagte pauser.

Spastikerforeningen, mens selve afviklin-

Det plejer at være rigtig skægt, og det

gen af arrangementet foregår på Helene

skal det nok også blive denne gang.

Elsass Center, Holmegårdsvej 28, 2920

Temaet for dagens voksenoplæg bliver: ”Hjernen og dens funktion - om næringsstoffers betydning samt ef-

Vær opmærksom på, at al tilmel-

Charlottenlund. ●

fekt af træning”. Oplægsholderne er en

Fødselsdag fejres

stribe kompetente fagfolk, der brænder

Familiedagen finder sted lørdag den 30.

for deres stofområde, og selv om det

oktober fra kl.10-16. Arrangementet

ofte er svært tilgængeligt stof, så vil

er alene for forældre og deres CP-barn

formidlingen være tilgængelig for alle. I

(børn) samt eventuelt øvrige søskende i

skrivende stund er de sidste aftaler ved

familien. Den 30. oktober kan Spastiker-

at falde på plads. Det endelige program

foreningen i øvrigt fejre 60 års fødsels-

vil fra medio september kunne læses på

dag, og det vil blive markeret med et

hjemmesiderne:

stort lagkagebord, naturligvis med de

www.spastikerforeningen.dk og

rigtige ’Food for Brains’ ingredienser.

www.elsasscenter.dk

Der er plads til i alt 120 deltagere, og deltagelsen koster 100,- kr. pr. voksen

Teatersport

og 50,- kr. pr. barn op til 18 år. Prisen

Mens de voksne hører oplæg i møde-

inkluderer såvel, frokost og forfrisknin-

salen vil der sideløbende blive kørt et

ger, kaffe og lagkage samt naturligvis te-

børneprogram i orangeriet, hvor teater-

madagens program for børn og voksne.

Spastikeren 4/2010

37


Trives du med din

sondeernæring? Et bredt udvalg af sondemad gør det nemmere at skræddersy netop den diæt, der passer bedst til dig og giver mest muligt overskud. Af Frands Havaleschka

38

Spastikeren 4/2010


Denne type sondemad smager af rigtig velkendt mad, hvilket brugerne kan smage, når de for eksempel bøvser.

- For at vi kan leve og trives, er det

- Denne sondeernæring ser vi ofte

vigtigt at få en god og rigtig ernæring.

gøre en stor forskel, fordi den opleves

Hvis det ikke er muligt at spise selv, eller

som nemmere at fordøje og afhjælper

spise nok selv, kan sondeernæring være

ofte nogle af tidligere omtalte gener.

en god løsning, der sikrer de rigtige

Desuden smager denne type sonde-

næringsstoffer og energi nok til at nyde

mad af rigtig velkendt mad, og det kan

livet og deltage aktivt i hverdagens

brugeren smage, når de for eksempel

aktiviteter.

bøvser.

Det understreger klinisk diætist Pia

Hvis sondebrugerne har diarré eller

O. Bjørn, der er en af de fire diætister

kaster op, kan det være et klart signal

hos firmaet Simonsen & Weel.

om, at de ikke trives på sondeernærin-

- Vi oplever, at mange menne-

gen. Men diætisterne oplever ofte, at

sker er sarte og har svært ved at tåle

sondebrugeren virker mere veloplagt

den sondeernæring, de får. Det kan

efter skift af sondeernæring, selvom der

også være svært at kunne rumme den

ikke har været tydelige tegn på forudgå-

mængde sondeernæring, der er behov

ende gener.

for, hvilket kan gøre det meget svært at holde en passende vægt, fortæller Pia O.

Der findes alternativer

Bjørn.

Pia O. Bjørn har erfaret, at mange

Hun gør dog opmærksom på, at

hospitaler, på grund af indkøbsaftaler,

sondeernæring kan give gener som hård

ofte er bundet til én producent, og det

mave, diarré, kvalme, opkast, maves-

kan være grunden til, at en bestemt

merter, ubehag, slim i mundhulen m.m.

type sondeernæring vælges. Hun synes

Det kan blandt andet skyldes typen af

imidlertid, at det er vigtigt at oplyse, at

sondeernæring, indgiftsmetoden eller

der findes alternativer, så den ordine-

forkert håndtering af sondeernæringen.

rede sondeernæring ikke er den eneste

For netop at afhjælpe eventuelle komplikationer og skabe tryghed, har

mulighed. - Jeg håber derfor, I vil tage kontakt

Simonsen & Weel fire diætister ansat.

til os diætister, så I får mulighed for

De er specialister indenfor området og

selv at tage stilling til, om der er bedre

vejleder og underviser både privatperso-

muligheder end de nuværende, opfor-

ner og personale på institutioner.

drer hun. ●

Skræddersyet diæt Firmaet forhandler sondeernæring og

FAKTA

ernæringsdrikke fra flere leverandører,

Ønsker du flere oplysninger om emnet, så kan du læse mere på hjemmesiden: www.sw.dk – ligesom du også er velkommen til at få rådgivning hos diætist Pia O. Bjørn. Hun træffes på tlf. 21 71 00 83.

hvilket betyder, at de har et bredt udvalg, som gør det nemmere at skræddersy diæten. - Vi har blandt andet den eneste type sondeernæring på markedet, der er

ERFARING FRA MØLLEHUSET I Møllehuset har vi en pige på 5 år, der får sondeernæring. I forbindelse med sondemadningen blev hun oftest forkvalmet og havde hyppige opkast flere gange ugentlig. Efter samråd med diætisten, blev vi opfordret til at ændre sondeernæringen til et produkt, der er baseret på naturlige råvarer. Allerede den første dag oplevede vi, at hun var mindre forkvalmet i forbindelse med måltider. Hun har fået en noget bedre livskvalitet, efter hun skiftede sondeernæring, og har sjældent opkast. Vi oplevede også at hendes mave-tarm funktion blev væsentlig forbedret. Hun producerer ikke så meget luft og samtidig har afføringen fået en fastere konsistens. Vi har i samråd med de andre forældre med sondebørn besluttet at prøve det nye produkt for at se om det har lige så god effekt på dem. Sygeplejerske Conny Høegh Larsen, Døgninstitutionen Møllehuset, Thisted

lavet af rigtig mad, og produktet indeholder blandt andet kylling og grøntsager. Desuden indeholder produktet naturligvis alle nødvendige næringsstoffer, vitaminer og mineraler, fremhæver

Sondemad er ikke bare sondemad, understreger diætist Pia O. Bjørn.

Pia O. Bjørn.

Spastikeren 4/2010

39


Lokalannonce

40

Spastikeren 4/2010


Maleriudstilling skudt i gang To nu afdøde spastikere, den anerkendte kunstner Preben Jørgensen og Helene Elsass, der takket være store donationer bl.a. har stiftet Ludvig og Sara Elsass Fond og Helene Elsass Center, er sammen med otte spillevende spastikere bidragsydere til en stor maleriudstilling, som i de kommende måneder kan opleves forskellige steder i landet. Den store udstilling ”Spastikere maler”, der består af 38 malerier, er en idé, som Spastikerforeningens tidligere næstformand, Bente Winther Olsen fik i forbindelse med markeringen af foreningens 60 års fødselsdag. Første udstillingssted er Jonstrupvang-Bebyggelsen i Værløse, hvor billederne kan nydes august måned ud. I september

Nyt tilbehør til Cavalier Aftagelig og justerbar hoftestyring, ryg/nakkestøtte, bordplade, kasse med låg evt. klargjort til talemaskine.

vil udstillingen blive vist i Viborg, derefter to uger i henholdsvis Rønne og Randers. Efterfølgende arbejdes der på at udstille et par steder mere inden jul. Ud over de to nævnte kunstnere bidrager følgende otte med et lille udpluk af deres arbejder: Cindie Bøgevig, Hillerød, Frank Dalhoff, Birkerød, Nina Frydshou, København, Yvonne Gysloff, Randers, Tove Jacobsen, Rønne, Carina Olsson, Frederiksberg, Peder Stausholm, Brabrand og Maria Boesen Søndergaard, Skanderborg. Aktivitetsmedarbejder Diana fra Jonstrupvang i gang med billedopsætningen. På væggen ses arbejder af Cindie Bøgevig, mens de tre øvrige billeder er malet af Helene Elsass og venligst udlånt af Camilla og René Frølund.

Petra by Connie Hansen Tel: +45 4819 5064 Fax: +45 4819 5066 mail@petrabike.com www.petrabike.com

Ledige kursuspladser Det er ikke altid let at have et CP-barn, men det er heller ikke nemt at være bror eller søster til en spastiker. Derfor tilbyder Spastikerforeningen kurset ”Kursusdage for CP-søskende”, hvor søskende i alderen 10-14 år og deres forældre mødes og lærer om CP, deler erfaringer, og får mulighed for at dele tanker og følelser med andre børn og voksne. Kurset foregår som et forløb over to dage, henholdsvis 2. oktober og 6. november i Fredericia. Det koster 750 kr. pr. person at deltage for begge dage. Interesseret? Skynd dig at tilmeld dig hos kursuskonsulent Trine Kamp Larsen på e-mail: kursus@spastik.dk

Spastikeren 4/2010

41


Handicapkonventionen og et kig i krystalkuglen Årets landsmødedeltagere kan se frem til en spændende weekend med folketingspolitikere, workshops, fremtidsforsker Uffe Palludan og hjerneforsker Peter Lund Madsen.

Af Frands Havaleschka

Hvordan får man transformeret handicapkonventionens inten-

stået for planlægningen. Og det ser virkelig ud til, at udvalget

tion og bogstav til en forbedring af handicappedes hverdag?

har fået ’skruet’ et spændende program sammen, som delta-

Hvordan kan vi som forening være med til at præge denne ud-

gerne kan glæde sig til.

vikling? Hvorfor er hjernen så interessant? Hvordan ser fremtidsudsigterne ud for en forening som Spastikerforeningen?

- Fra starten har det været arbejdsgruppens ønske at sikre en sammenhæng med landsmødeprogrammet og det, forenin-

Det er nogle af de mange spændende spørgsmål, der

gen beskæftiger sig med til daglig, således at vi kan følge op

gives kvalificerede svar på, når deltagerne til årets Landsmøde

på emnerne, siger direktør Mogens Wiederholt, der har været

samles på Egmont Højskolen i Hou i dagene 24.-26. septem-

tovholder under planlægningen.

ber. Spastikerforeningen afholder landsmøde hvert andet år, og det er et forum, hvortil foreningens 180 tillidsfolk i hoved-

Oplæg, debat og workshop

bestyrelser, kredsbestyrelser, informatørkorps, udvalg m.v. er

Programmet består af en god blanding af oplæg, debat og

inviteret. Dels for at få opdateret viden på vigtige områder og

workshops med relevante emner, som foreningen har priorite-

dels for at belønne det sure slid, som frivilligt foreningsarbejde

ret som fokusområder.

ofte er forbundet med. Tidligere år har landsmøde-arrangementet været lagt i

Fredag aften får deltagerne således lejlighed til at gå tæt på forretningsudvalget og landsformanden for at høre deres

hænderne på en eller flere kredse i fællesskab, ud fra hoved-

visioner for fremtiden. Lørdag tages der fat på handicapkon-

bestyrelsens retningslinjer omkring økonomi og indhold, men

ventionen, og hvilken forskel den kan gøre for dansk handicap-

i år har ingen kredse turde binde an med den store opgave. I

politik. Her vil de to folketingspolitikere og handicappolitiske

stedet har et landsmødeudvalg bestående af repræsentanter

ordførere Anne Baastrup (SF) og Tina Petersen (DF) redegøre

fra en række jyske kredse samt repræsentanter fra sekretariatet

for deres ambitioner og visioner på området. Selve indhol-

Det er de smukke omgivelser på Egmont Højskolen, der bliver rammen om Landsmøde 2010.

42

Spastikeren 4/2010


Fra starten har det været arbejdsgruppens ønske at sikre en sammenhæng med landsmødeprogrammet og det, foreningen beskæftiger sig med til daglig

det af konventionen, og hvilke nye ting den tilføjer området, vil menneskerettighedsrådgiver Birgitte Kofod fortælle mere indgående om. Derefter vil foreningens landsformand Lone Møller afrunde emnet med nogle bud på, hvordan vi kan bruge handicapkonventionen, styrke det politiske arbejde og præge udviklingen.

Hjerneforsker Peter Lund Madsen er en af oplægsholderne på årets landsmøde.

Senere lørdag afholdes der fire workshops med emnerne: bolig, sundhed, den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse og kommunikation. Lørdagens store program afsluttes med en 60-års fødselsdagsfest med lidt god mad, musik og underhold-

igangværende arbejde i foreningens ’reformgruppe’, som i øje-

ning.

blikket diskuterer foreningens mødestruktur og organisering. Set i det perspektiv bliver det derfor spændende at høre

Hvad med fremtiden?

nogle bud fra en fremtidsforsker, der har fingeren på pulsen.

Søndag tager deltagerne hul på fremtiden. Her vil hjerneforsker Peter Lund Madsen fortælle om, hvorfor det er så interessant

Stor tilgængelighed

med den hjerne, og hvorfor der er så meget fokus på hjernen?

Det har været af afgørende betydning for valget af landsmø-

Hvad er det, vi er på jagt efter? Er det total helbredelse eller

dested, at tilgængeligheden er helt i top. Derfor har man sikret

det evige liv?

sig Egmont Højskolen som ramme om begivenheden. Her er

Peter Lund Madsen er kendt for sin folkelige måde at formidle selv svært stof på. Med sin store viden og bevidsthed om

omgivelserne både smukke og tilgængelige. - Vi befinder os på en højskole, så deltagerne skal ikke

virkemidlerne er det et indslag, som arbejdsgruppen forventer

forvente 4-stjernet hotelservice, men til gengæld kan vi tilbyde

sig meget af, og som gør årets landsmøde ekstra spændende.

29 værelser med fulddækkende loftlift, fremhæver højskolefor-

Fremtidsforsker Uffe Palludan følger op og causerer over fremtidens frivillige. Han forsøger at kigge i krystalkuglen for at

stander Ole Lauth, der har brugt en del tid på logistikken. For når godt 100 landsmødedeltagere overtager værel-

se, hvordan det frivillige foreningsliv fungerer om eksempelvis

ser og feriehuse, så skal højskoleeleverne naturligvis tilbydes

10 til 20 år. Spastikerforeningen er som de fleste andre organi-

noget andet. Ole Lauth har derfor sendt eleverne på studietur

sationer presset på rekruttering af frivillige og opbakning til det

til Sverige og Norge for at give plads til Spastikerforeningens

lokale arbejde. Dette oplæg er en naturlig opfølgning af det

landsmødedeltagere. ●

Landsmødedeltagerne får lejlighed til at ’skyde’ på det nyvalgte forretningsudvalg: Lone Møller

Karen Nisbeth

Jørgen Knudsen Anette Rømer

Peder Stausholm Knud Erik Dahl

Jette Harild

Spastikeren 4/2010

43


19 16 15

13

18 17

4

14

3 1+2

6 5 11

7+8

12 9

København/Frederiksberg

1+2

10

hyggelig aften, i modsætning til Dan-

Adressen er Holmegårdsvej 28, 2920

Bente Winther Olsen

marks kamp mod Japan, hvor vi jo som

Charlottenlund. Her vil direktør Peder

Tlf. 38 60 65 48

bekendt tabte med sørgelige 3-1.

Esben Bilde vise os rundt i den store

Nina J

Rådmand Steins Allé 27, st.th. 2000 Frederiksberg

flotte ejendom og fortælle om de forskellige aktiviteter, som foregår i huset.

Efterårets program

Tilmelding senest den 20. september til

Café & Debatgruppen er netop nu ved

kredsformanden Bente Winther Olsen,

Webergrillen slog fodboldkampen

at lægge sidste hånd på efterårets

tlf. 38 60 65 47 eller på e-mail:

program. Medlemmer af gruppen vil

bwo@cafeer.dk

Vanen tro afsluttede Café & Debatgrup-

automatisk få det tilsendt med posten.

pen sæsonen med et festligt grillparty i

Andre interesserede kan rekvirere det

Spastikernes Hus på Frederiksberg. Det

hos formanden, Nina Jepsen på tlf. 26

Fødselsdagssammenkomst

skete den 24. juni. Takket være det strå-

94 04 43, eller ved at sende en mail til

I anledningen af Spastikerforeningens 60

lende solskinsvejr kunne vi sidde ude,

Nina på ninajepsen@gmail.com - Café

års fødselsdag i slutningen af oktober,

og maden, der bød på Bentes hjem-

& Debatgruppen er et tilbud til voksne

afholder kredsen et arrangement lørdag

melavede kartoffelsalat, Havaleschkas'

spastikere

den 9. oktober 2010 kl. 19.00. Her invi-

Mail: bwo@cafeer.dk

terer bestyrelsen alle kredsens medlem-

"kyllingefileter" samt som noget nyt,

mer til en sammenkomst i Spastikernes

VM værdigt. Netop denne aften spillede

Besøg på Helene Elsass Center

Danmark som bekendt mod Japan, men

Lørdag den 2. oktober kl. 13.00 præcis

berg. Der vil blive udsendt invitation til

jeg tror ikke vi, der var til stede fortrød

vil der blive mulighed for at besøge El-

vore medlemmer, men sæt allerede nu X

vi ikke så kampen, for vi havde en kanon

sass Fondens ejendom i Charlottenlund.

i kalenderen. Tilmelding til formanden på

mør kalveculotte, var uden tvivl også et

Hus, Flintholm Alle 8, 2000 Frederiks-

tlf. 38 60 65 47 eller e-mail: bwo@cafeer.dk

På bestyrelsens vegne Bente Winther Olsen

Københavns omegn

3

Kristian Christiansen Tlf. 44 84 48 37 Elverhøjen 59 2730 Herlev Mail: dlundbo@privat.dk

Gymnastik for børn med CP Vi starter igen til september. Er du mellem 8 og 15 år, er enkelt integreret i en

44

Spastikeren 4/2010


besluttede museet i 2010 at gennem-

muner: Albertslund, Ballerup, Brøndby,

føre en større uddeponeringsplan og

Bente Lis Clausen

Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup,

tilbød alle de statsanerkendte danske

Tlf. 46 13 92 98

Herlev, Ishøj, Høje Tåstrup, Tårnby eller

museer at vælge billeder og skulpturer

Nørregade 39 A

Vallensbæk (alle fra det gamle Køben-

fra en pulje på omkring et hundrede

4030 Tune

havns Amt) - så har vi et tilbud til dig,

værker. Valgene skulle være begrundet

Mail: bentelis@tunenet.dk

om at gå til gymnastik i Herlev under HI

i de sammenhænge, som de enkelte mu-

Gymnastik.

seer allerede havde i deres samling.

Lige nu er tre børn tilmeldt. Vi er

5

Roskilde

folkeskole og bor i en af følgende kom-

6

Nordvestsjælland

På den måde kan Louisianas

stadig i opstartsfasen og skal bygge

danske værker ikke alene komme frem i

Knud Erik Dahl

holdet og træningen op fra bunden. Vi

lyset, de kommer tillige ofte i bedre og

Tlf. 59 43 07 57

vil gerne tilbyde deltagerne den form

mere meningsfuldt selskab end de var.

Blomsterhaven 58

for gymnastik, som de synes er mest

En lang række af disse værker hænger

4300 Holbæk

interessant. I sidste halvår har vi trænet

sommeren over på Louisiana, hvorfra de

Mail: knud.e.dahl@gmail.com

styrketræning, cirkel træning, forhin-

så senere på året rejser til deres pågæl-

dringsbaner og springgymnastik.

dende destination.

Bowling i Holbæk

Aftenens program:

Kom og slå sidste års vinder ved vores

nok lidt kortere i starten - i Engskolens

Kl. 16.30: Vi mødes på Louisiana (ved

bowlingaften. Den finder sted tirsdag

gymnastiksal, Engskolevej 1 i Herlev. Hvis

medlemsindgangen). Kl. 17.00: Guidet

den 5. oktober 2010 i Mega Bowl, Mel-

det er noget for dig, så kontakt:

rundvisning. Kl. 18.00: Middag i muse-

lemvang 5, Holbæk.

DHIF, Jørgen Kjeldergaard tlf. 43 26 24

umscafeen og efter middagen er der god

Aftenens program:

62/51 36 52 85, e-mail:

tid til på egen hånd at se de forskellige

Kl. 17.30 oprettelse af hold, tildeling

jorgen.kjeldergaard@dhif.dk eller

udstillinger. Vi vil skaffe ekstra hjælpere,

af baner. Kl. 18.00-19.00 bowling. Kl.

Connie Petersson, HI Gymnastik, tlf. 44

hvis der er behov for det.

19.00 Spisning. Kl. 21.00 aftenen slut-

Vi træner lørdag kl. 10.00-12.00 -

92 29 26, e-mail: phariss@mail.dk PS: Holdet er oprettet under den frivillige idrætspulje, som starter nye

Deltagerbetaling: 150,- kr. pr. person for entré, rundvisning og middag.

ter. Deltagerbetaling 125,- kr. pr. person, samme beløb for hjælpere. Tilmel-

Drikkevarer er for egen regning. Tilmelding: Senest mandag den 25.

ding til Bente på tlf. 59 29 15 86 eller til

kommuner. Alle kommuner i Region

august 2010 til Kristian Christiansen, tlf.

Annette på tlf. 24 24 80 50 - senest den

Hovedstaden er inviteret til at støtte og

44 84 48 37 eller e-mail:

26. september 2010.

deltage i projektet. Jeg beklager at jeg

dlundbo@privat.dk

handicap idrætshold op i de deltagende

Vel mødt til en hyggelig aften.

Bestyrelsen

er nødt til at oplyse om den kommunale afgrænsning. Hvis du alligevel er interesseret, må du meget gerne ringe alligevel.

Nordsjælland

4

Vi vil gerne undersøge om vi kan hjælpe

Lisbeth Østergaard

Petra på banen igen!

dig via din hjemkommune, din DH kreds

Tlf. 49 14 32 64/29 68 51 22

Træningen finder som vanlig sted på

og dit handicapråd.

Damgårdsvej 63

Holbæk Stadion, hvor vi mødes hver

2990 Nivå

onsdag fra kl. 17.30. Har du spørgsmål,

Mail: sant@hus.dk

så er du velkommen til at kontakte John

Connie Petersson

Kom og oplev Louisianas danske samling Tur til Louisiana Museet med rundvisning og spisning, onsdag den 1. september 2010

Eriksen, tlf. 59 46 03 29 eller Knud Erik

Diskofest i oktober

Dahl, tlf. 59 43 07 57. Du er også altid

Bestyrelsen har arbejdet på at arrangere

velkommen til at komme ud at kigge,

endnu en af de populære diskofester.

mærke den hyggelige atmosfære og se,

Og nu er vi så langt i planerne, at vi kan

om det er noget for dig, uanset hvilket

oplyse, at den næste fest finder sted i

handicap du har.

Louisianas samling af dansk kunst frem

Ølstykke den 9. oktober med start kl.

til omkring 1960 rummer en lang række

16.00. Flere oplysninger kommer i næste

Gummifræserne

hovedværker i den danske kunsthistorie

udgave af kredsnyt.

Skulle du være interesseret i kørestols-

– værker som fortjener at vises hyppige-

dans, så trænes der på Brunhøjskolen

re end det kan ske i Humlebæk, forklarer

første lørdag i måneden fra kl.10.00-

museets direktør Poul Erik Tøjner. Derfor

12.00. Nærmere oplysning om ”Gum-

Spastikeren 4/2010

>>

45


mifræserne” fås ved henvendelse til

af jer. Fortsat god sommer og et rigtig

bliver søndag den 19. september kl.

instruktør Bente Langkjær, tlf. 59 29 15

godt efterår.

14.00 på Rovfuglecentret, Lundsgårdsvej

86.

Af hensyn til reservation af baner og middagsbestilling skal tilmelding ske Syd- og vestsjælland

7+8

4, Nyker. Selve showet varer en time, deref-

på forhånd – senest den 1. oktober til

ter er der servering af kaffe, the, vand

Inga og Ole Hansen, tlf. 58 52 62 78.

og kage. Da stedet har fået indendørs

Tove Byskov

Ved tilmelding skal man oplyse om antal

faciliteter, er vi uafhængige af vejret.

Tlf. 58 52 39 92

af kørestole.

Stedet er fuldt egnet for kørestole og

Med venlig hilsen kredsbestyrelsen

Gormsvej 58 4200 Slagelse Mail: joernbyskov@stofanet.dk

Sommerudflugt

gangbesværede. Showet er et særarrangement, kun for Spastikerforeningens medlemmer med familie, så der bliver en

9

Storstrøm

enestående lejlighed til at komme tæt på de imponerende fugle.

Årets sommerudflugt, der finder sted

Claus Petersen

lørdag den 11. september, går denne

Tlf. 54 43 47 36

incl. servering, da dette er vort jubilæ-

gang til Andelslandsbyen Nyvang i Hol-

Møllegårdsvej 4 A

ums-arrangement.

bæk. Vi har lejet en liftbus, der starter i

4840 Nørre Alslev

Faxe og kører via Næstved og Slagelse.

Mail: clausdelfin@hotmail.com

Egenbetalingen bliver kun kr. 50,

Tilmelding til Kirstine på tlf. 51 91 17 07 eller e-mail:

Så vi håber, at vi får en hyggelig og

kirstine.van.sabben@c.dk - senest 11.

social tur ud af det. Når vi kommer frem

Hyggetur i Zoo

til Andelslandsbyen, kan vi enten samlet

Så er vi på banen igen. Denne gang

eller hver især gå rundt og udforske

med en hyggelig tur for hele familien.

stedet. Deltagerne skal være opmærk-

Søndag den 29. august beder vi vejrgu-

somme på at der er grusveje, og at der

derne om godt vejr. Vi mødes kl. 15.00

nogle steder skal lægges ramper ud, for

foran indgangen til Guldborgsund Zoo

at komme ind.

og Botanisk Have, Øster Allé 97, 4800

Prisen for hele turen, inklusiv kørsel, entré, frokostplatte og kaffe er blot 100,- kr. pr. person. Køreturen starter kl. 8.30 fra Faxe

september.

Nykøbing Falster. Herefter går vi rundt og ser på dyrene en god times tid. Klokken 16.30 mødes vi igen og eftermiddagen afsluttes med fællesspis-

Bornholms Rovfugleshow byder på mange spændende rovfugle, som publikum oplever på tæt hold.

svømmehal på Rådhusvej. Næste stop

ning og hygge. Da kredsen giver maden

er i Næstved på Birkebjerg Alle 8, kl.

bliver prisen for denne herlige eftermid-

9.00 og dernæst Slagelses Busterminal

dag blot 50 kroner pr. person. Drikkeva-

Svampetur og smagsprøver!

kl. 9.45. En god oplevelse rigere kører vi

rer til maden er dog for egen regning.

Vi inviterer til en efterårstur i skoven for

retur kl. 16.00. Tilmelding senest den 30. august

Sidste tilmeldingsfrist er den 20. august 2010 og kan ske til Anette Berg

med oplysning om navn(e), adresse,

på tlf.54 44 20 14 eller på e-mail:

telefon og angivelse af antal kørestole til

kreds9@live.dk

efterårsskov. Det foregår lørdag den 16. oktober kl. 13.30. Vi mødes hos Susanne Knudsen,

Inga og Ole Hansen på tlf. 58 52 62 78.

Fødselsdags-bowling

at plukke svampe og nyde den dejlige

Bornholm

10

Rønnevej 114 i Nylars og kører samlet til Blemmelyngområdet. Her har vi tidligere

Husk det er den 30. oktober 2010, at vi

Karen Nisbeth

gjort ganske gode fund af f.eks. kanta-

afholder fødselsdagsbowling for kred-

Tlf. 56 49 69 69

reller, forskellige rørhatte og blomkåls-

sens medlemmer. Det sker i bowlingcen-

Kirkebakken 1

svamp.

tret Erantisvej 38 i Næstved. Vi starter

3740 Svaneke

friske kl. 15.30 og bowler i et par timer.

Mail: karen@nisbeth.dk

Der er ramper til dem, der har brug for

Efter turen i skoven drager vi atter til Nylars, hvor dagens fund gennemgås. Mens deltagerne nyder en kop kaffe, går

det. Kl.18.30 er kredsen vært for en

Rovfugleshow

køkkenholdet i gang med at tilberede

dejlig middag. Drikkevarer er for egen

I forbindelse med Spastikerforeningens

diverse smagsprøver på nogle af de

regning.

60 års jubilæum inviterer vi til et særar-

indsamlede spisesvampe.

Vi glæder os til at se rigtig mange

46

Spastikeren 4/2010

rangement for vore medlemmer. Det

Deltagergebyr til materialer: 25 kr.


Sønderjylland

12

Dorte Lorenzen Tlf. 74 48 99 30 Sundgade 18 E 6400 Sønderborg Mail: lorenzen@mail.dk

Sydvestjylland

13

Jan Grønbæk Sørensen Tlf. 75 17 24 28 Godthåbparken 58 A 6740 Bramming Mail: j-gronbaek@mail.tele.dk

Festlig dag i Varde Vejret var møjsomt bestilt og formanden Uhm…, der er ganske gode muligheder for at finde de velsmagende kantareller i Blemmelyngområdet.

havde sat solen op, da kredsen den 7. juli var til sommerspil på friluftsscenen i det smukke Arnbjerg anlæg i Varde, hvor 20 mennesker fra Spastikerforeningen

for voksne, 10 kr. for børn. Tilmelding til

ret, så kontakt mig på e-mail: birgit.r@

sammen med 2500 andre feststemte

Kirstine på tlf. 51 91 17 07 eller e-mail:

mail.dk - så får du listen på gruppens

mennesker så årets festlige forestilling

kirstine.van.sabben@c.dk - senest 10.

medlemmer.

"The Producers - Forår for Hitler".

Kig på hjemmesiden

tid ved sommerspillets spisetelt, hvor

Vi forsøger at lægge alt nyt af interesse,

nogle af os foretrak at indtage den læk-

bl.a. kommende arrangementer, refera-

kert anrettede platte under skyggefulde

Svømning i varmt vand

ter af bestyrelsesmøderne m.m. ud på

forhold i teltet imens andre nød menuen

Efter sommerpausen starter varmtvands-

hjemmesiden under kreds Fyn. Så tjek

i solen. Efter at have nydt maden, trak

træningen medio september. Der kan

en gang imellem hjemmesiden:

vi langsomt over mod scenen, hvor vi

godt blive plads til en enkelt eller to

www.spastikerforeningen.dk

bortset fra et øjebliks støvregn, havde

oktober.

Efter planen mødtes vi alle i god

Vel mødt! Bestyrelsen

endnu. Henvendelse til Mia Rømer, 56

tørvejr under hele forestillingen.

95 76 76, eller e-mail: jensmia@email. dk. Det er stadig Signe Koefoed, der er instruktør.

Fyn

11

Birgit Rasmussen Tlf. 66 10 42 95 Åsumvej 307 5240 Odense NØ Mail: birgit.r@mail.dk

Mail med forældregruppen Forældregruppen vil gerne i kontakt med forældre fra hele landet. Børn med CP har meget forskellige funktionsniveauer, hvorfor det er vigtigt at få så mange som muligt med. Hvis du er interesse-

Kredsens medlemmer var på plads til forestillingen ’Forår for Hitler’ i Varde, hvor der stort set var fuldt hus.

Spastikeren 4/2010

>>

47


Nyhedsservice på mail

bliver sendt. Mens vi så aftenens ud-

ning om navn, adresse og antal billetter

Hvis du ønsker at modtage vore tilbud

sendelse på skærmen, blev der serveret

– samt om du evt. bruger kørestol.

og informationer pr. mail, så send en

kaffe og brød.

Bestyrelsen

mail til: j-gronbaek@mail.tele.dk - mærk den ”medlemsinformation” og

En tur i baljen

dit medlemsnummer i emnefeltet (står

Fredericia Badeland og Varmtvands-

ved modtageradressen på dette blad).

bassin var rammen, da vi den 4. juni

Jørgen Knudsen

Så vil vi fremover, nemt og hurtigt, sen-

inviterede medlemmerne på et dejligt

Tlf. 97 51 20 60

de vore medlemstilbud til dig via mail.

kombineret vand- og spisevandarran-

Asgårdvej 11

gement. Vi var i alt 46, som havde to

7800 Skive

dejlige timer i bassinerne, og bagefter

Mail: jk@asgaard-online.dk

Sydøstjylland

14

spiste vi en god gang lækker aftensmad i

Jens Peder Roed

hallens Cafeteria. Tak til alle for den fine

Tlf. 75 55 37 79

opbakning til arrangementerne.

Dalbygade 38 B1 – 101 6000 Kolding Mail: jproed@mail.stofanet.dk

16

Midtjylland

Besøg på Egmont Højskolen Spastikerforeningens Kreds Midtjylland

Vestjylland

15

byder på et arrangement på Egmont Højskolen søndag den 22. august

Bent Ole Nielsen

2010. Forstander Ole Lauth vil holde et

Sommerudflugt

Tlf. 97 14 24 83

foredrag omkring sit liv som lærer og

Vi inviterer alle vores kredsmedlemmer

Rønne Allé 67

forstander på Egmont Højskolen, samt

til at deltage i den årlige sommerudflugt,

7451 Sunds

fortælle om skolens historie og fremtids-

som i år går til Djurs Sommerland. Det

Mail: bon@privat.dk

planer. Bagefter er der mulighed for at

sker søndag den 22. august. Liftbussen påbegynder opsamling i Fredericia, hvorefter den kører til Vejle for at opsamle de resterende. Vi skal være i Djurs Sommerland hele dagen, og her skal vi også

stille spørgsmål – f.eks. omkring højsko-

Udflugt til Danmarks Saltcenter i Mariager

leophold, varighed, fag, pris osv.

Lørdag den 28. august med afgang fra Bytoften 73 i Herning kl. 12.00.

på bådværftet og på søsportscenteret.

spise fælles aftensmad inden hjemturen.

Der vil være rundvisning på skolen Vi mødes ved indgangen til højskolen kl. 12.00. Efter vi har hilst på hinan-

Der er udsendt indbydelser til alle kreds-

Saltcentret er en oplevelsespark for

den vil der blive serveret frokost, inden

medlemmer.

både børn og voksne, hvor man lærer

det går løs med det øvrige program.

om saltets historie og dets forunderlige

Egmont Højskolens adresse er: Villavej

Jubilæumsfest i Bredsten

verden. Det er muligt at tage på en for-

25, Hou, 8300 Odder.

Spastikerforeningen har som bekendt 60

rygende underjordisk tur gennem den

års jubilæum i år, og I bedes allerede nu

verdensberømte saltmine. Det er muligt

hjælpere er gratis. Prisen dækker frokost

sætte et kryds i kalenderen ved lørdag

at prøve saltsydning, og du kan også få

kl. 12.30, eftermiddagskaffe og afslut-

den 6. november, for den dag markerer

en tur i ”Det Døde Hav” – med en salt-

ningsvis aftensmad ca. kl. 18.00.

vi jubilæet. Her holder vi vores jubilæ-

procent på 40 og en temperatur på 38.

umsfest på Hotel Bredehus i Bredsten.

grader. Tag håndklæde og badetøj med

august 2010 eller snarest derefter til

Indbydelse vil blive udsendt til alle kreds-

og prøv. Hele centret er kørestolsegnet,

Jørgen Knudsen, tlf. 97 51 20 60 eller

medlemmer.

dog undtagen ”Det Døde Hav”. Efter

e-mail: jk@asgaard-online.dk – eller til

oplevelsen i Saltcentret får vi serveret

Lene Svendsen, tlf. 30 29 72 05 eller

Spændende besøg på TV Syd

aftensmaden på en restaurant, hvorefter

e-mail: lene_pedersen@30mail.dk

Den 8. april havde vi arrangeret et

vi kører hjem igen med forventet hjem-

besøg på TV Syd i Kolding. Der var fin

komst i Tjørring kl. 21.00. Vil du vide

opbakning til arrangementet, idet vi var

mere om Saltcentret, så kig på hjemme-

50 deltagere, som fik en interessant og

siden: www.saltcenter.com

udbytterig aften. Vi oplevede forberedel-

Prisen for sommerudflugten er kr.

Pris: Medlemmer 50,- kr., mens

Tilmelding senest søndag den 15.

Vi håber at mange vil være med.

Bestyrelsen

Kalenderen Kommende arrangementer i Kreds

sen til aftenens udsendelse og talte med

250,- for medlemmer og kr. 400,- for

Midtjylland er på tegnebrættet, f.eks. ar-

studieværten. Vi så også de forskellige

ikke medlemmer. Tilmelding til Bent Ole

bejder vi fortsat på et arrangement med

lokaler og studier, hvor vi fik forklaret alt

Nielsen, tlf. 97 14 24 83 efter kl. 16 el-

Food for Brains. Hold øje med hjemme-

om, hvad der sker, inden udsendelsen

ler på e-mail: bon@privat.dk med oplys-

siden og KredsNyt!

>> (fortsætter side 50)

48

Spastikeren 4/2010


Sponsoreret

www.egmont-hs.dk

RESPEKT – udvikler hele mennesker!

DANMARKS MEST RUMMELIGE HØJSKOLE Solidaritet · Myndighed · Værdighed

www.cchobby.dk

I over 50 år har SCANPAN® været anerkendt verden over som leverandør af unikke køkkenserier. SCANPAN® følger ikke blot udviklingen, men er i høj grad med til at sætte dagsordenen for funktionelle og holdbare køkkenserier i eksklusivt design og professionel topkvalitet.

www.scanpan.dk

annonce_HPsoriasis-Nyt_89x60_nr61 1

Rasmus Færchs Vej 23 • 7500 Holstebro • Tlf. 96 13 30 10 Internet: www.cchobby.dk • Telefax: 96 13 30 11

15-10-2007 12:25:56

Spastikeren 4/2010

49


CP-Forældregruppen

Racerunning i Randers

chips, hovedret, dessert, kaffe m/kage,

Husk at Kreds Midtjyllands forældre-

Vi har nu i to år kørt racerunning i

musikalsk underholdning med mulighed

gruppe har en folder. Ønsker man at

Randers. Det foregår på Randers Atle-

for en svingom.

rekvirere den, så er man mere end vel-

tikstadion hver mandag og onsdag kl.

Tilmelding til:

kommen til at ringe eller sende en mail

16.00-17.30. Vi har plads til flere, så

Kirsten Hansen, tlf. 98 29 62 97 eller

til: Jette Thomsen, tlf. 97 58 41 68 eller

hvis du har lyst til at komme ud og prøve

e-mail: kihan@stofanet.dk - senest

e-mail: 2xj@post8.tele.dk

eller kigge på, skal du være velkommen.

17.oktober.

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Tilbuddet gælder børn og voksne fra 8 år og opefter. Flere oplysninger kan fås hos

17

Østjylland

træner Edith Hansen på tlf. 48 41 26 72

Onsdagsklubben

eller mobil 30 28 77 12.

Ring og hør lidt om, hvad der sker. Tov-

Peder Stausholm

holder er Frederik Pedersen, tlf. 98 38

Tlf. 86 24 42 01

Nordjylland

Jernaldervænget 25

19

25 12, e-mail: fip@gvdnet.dk

8220 Brabrand

Kirsten Hansen

Forældregruppen

Mail: stavs@stofanet.dk

Tlf. 98 29 62 97

Tænker du på et spændende emne, som

Stakladen 32

vi skal have fat i, så ring til tovholder

9380 Vestbjerg

Leif Køhne, tlf. 98 28 66 96, -

Mail: kihan@stofanet.dk

e-mail: kornelparken270@mail.dk

Svømning

Tinghøjvej 15, Råsted

Morgenkaffe og Racerunning

8920 Randers NV

Er racerunning noget for dig? Har du lyst

terne, så kontakt tovholder: Kirsten

Mail: il.as.laustsen@fiberflex.dk

til at se hvordan det foregår og få en

Hansen, Tlf. 98 29 62 97 -

hyggelig formiddag med andre børn og

e-mail: kihan@stofanet.dk

18

Nordøstjylland Asger Laustsen Tlf. 86 44 32 21

Husk turen til ”Ree Park” Bestyrelsen har igennem mange år ar-

Vil du vide mere om svømmeaktivite-

voksne? Så skal du, din familie og dine ven-

Voksen-netværk

rangeret tur til handicapdagen i Lego-

ner møde op til racerunning på:

Vil du være med i netværket for voksne

land. Denne handicapdag eksisterer

Skovdalen Atletik Stadion

spastikere? Så kontakt tovholder, Jan

desværre ikke mere i Legoland. Ree Park

Søndre Skovvej 2, 9000 Aalborg - lørdag

Bang Madsen,

ved Ebeltoft, som er en dyrepark, har

den 11. september 2010 kl. 10.00.

Skovgade 6,1 7700 Thisted

en handicapdag den 22. august 2010.

Alle er velkomne til at prøve race-

Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi i

running på banen. Spastikerforeningen

Tlf. 97 91 28 45

år arrangerer en ”kør-selv-tur” til Ree

vil være vært med rundstykker og kaffe.

e-mail: jbm@dsithisted.dk

Park denne dag. Kredsen giver entré og den deltagerbetaling. Skriftlig indbydelse

Invitation til fødselsdagsfest

udsendes til alle medlemmer.

Spastikerforeningen fylder 60 år, lørdag

Glem ikke at huske…

den 30. oktober 2010. Og det skal

Deadline til Spastikeren nr. 5/2010,

Bowling-arrangement

fejres!

der udkommer medio oktober: Almin-

Søndag den 7. november 2010 arrange-

Hvor?

deligt stof 10. september og kredsnyt

res et bowling-arrangement i ”MASTER

Salen på Syrenbakken i Nørresundby.

senest 20. september – men gerne

BOWL” på Mariagervej i Randers. Efter

Hvordan?

før! Materiale modtages på e-mail:

en times spilletid er der mad i restau-

Kl. 14.00-16.30: Arrangement for bør-

fh@spastik.dk

ranten. Deltagerbetalingen er hvad man

nefamilier, pris 25,- kr. pr. person.

frokost med drikkevarer mod en beske-

selv drikker. Skriftlig indbydelse udsendes til alle medlemmer.

Der serveres kaffe/sodavand, boller og kagemand. Hospitalsklovnen under-

Asger Laustsen

holder. Kl. 18.30-22.00: Arrangement for voksne, pris 150,- kr. pr. person. Festmiddag med velkomstpunch m/

50

Spastikeren 4/2010

Udgivelser i 2010 Blad

Afleveres til Postvæsenet

Nr.4

19. august

Nr.5

18. oktober

Nr.6

13. december


Alt henvendelse til: Spastikerforeningen. Flintholm AllĂŠ 8. 2000 Frederiksberg

UMM Id-nr. 46276

Spastikeren nr. 4-2010  

Spastikerforeningens medlemsblad "Spastikeren". Fjerde udgave i 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you