Page 1

s astikeren

NR.2 APRIL 2013

ÅRGANG 63

DEN STORE BADEDAG VANDHALLA INDVIET EFTER ALLE KUNSTENS REGLER PROJEKT BISIDDERKORPS STARTER UDDANNELSEN

ER KOMMUNALREFORMEN EN SUCCES? DE POLITISKE OPHAVSMÆND SIGER JA

MERRILD – UDEN FILTER! NY EFTERTÆNKSOM KLUMME

ENDNU EN STOR LEGATPORTION UDDELES STOR FOND UDDELER 1,25 MIO. KRONER www.spastikerforeningen.dk


Nu går kursus-sæsonen for alvor i gang. Læs mere på side 26-27.

14

spastikeren 2/2013 Leder: Er der plads til os i den nye SU-reform? 4 Sidste nyt: Forslag til STU-lovrevision............ 4 Ferieliv med god plads................................. 5

17

Viden om..................................................... 6 Projekt bisidderkorps.................................... 8 Er kommunalreformen en succes?................ 10 Nyt fra sekretariatet..................................... 13 Merrild – uden filter!..................................... 14 Invitation: Åbent hus................................... 17 Den store badedag...................................... 18

18

Højskole og maleri i fuld længde.................. 21 Ny legatuddeling.......................................... 22 Skema til legatansøgning............................. 23 Tips om www.spastikerforeningen.dk........... 25 Kom på kokkeskole...................................... 26 Nye +Habiliteringsforløb............................... 29 En verden til forskel..................................... 31

22

Den sociale side........................................... 32 SPU-spalten: Vellykket ungdomslandsmøde.. 34 SPU og kursusudvalget samarbejder............. 37 Nyt reformudspil – godt eller skidt?............. 38 Spastikerforeningens informatørkorps.......... 41 Kredsnyt...................................................... 43

– god læsning! Spastikeren ISSN 0561-5453 · Årgang 63 nr. 2/2013 • Udgivet af: Spastikerforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, tlf. 38 88 45 75, email: spastik@spastik.dk, www.spastikerforeningen.dk • Redaktion: Lone Møller (ansvarshavende) · Frands Havaleschka (DJ) redaktør, Benjamin Steengaard Rasmussen (DJ) • Annoncer: Æblehaven 49, 8362 Hørning, tlf. 86 91 46 87 • Layout: FL Reklame, tlf. 70 22 18 70 • Tryk: Zeuner Grafisk as, tlf. 87 46 40 10 • Oplag: 6.000 Distribution: Post Danmark. Spastikeren udsendes gratis til foreningens medlemmer 6 gange om året. Udgives også elektronisk. Eftertryk: Eftertryk med tydelig kildeangivelse er tilladt. De fremførte synspunkter står for forfatterens egen regning og deles ikke nødvendigvis af redaktionen og Spastikerforeningen. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i det indsendte materiale. • Spastikerforeningens protektor: H.K.H. Prinsesse Benedikte • Forsidefoto: Christina og Dorthe – elev og hjælper – fra Egmont Højskolen.

Spastikeren 2/2013

3


Er der plads til os i den nye SU-reform? Vores reformivrige regering har nu også sat sig for at reformere SUsystemet. Hovedsigtet er ifølge udspillet at tilskynde de studerende

”S I D S T E

NYT

STU-lovrevision uden de store ændringer

til hurtigere at afslutte deres studier. At man samtidig forventer at

Lovforslaget til revision af loven om den særligt

spare ca. 2 mia. på SU-systemet gør nok heller ikke noget. Derfor

tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) er væsentlig

foreslås SU-reglerne ændret, så den periode, hvor man kan få SU,

mindre end ventet - og frygtet. På positivsiden kan det

reduceres, hvis man ikke skynder sig gennem studiet. I dag kan

konstateres, at der ikke lægges op til større ændringer

man få SU i 12 måneder udover den normerede studietid. Med det

i målgruppen for uddannelsen. STU'en vil fortsat være

nye forslag vil disse 12 måneder bortfalde, hvis man venter med

et ungdomsuddannelsestilbud til alle unge, som ikke -

at påbegynde sin videregående uddannelse til 2 år eller mere efter

selv med betydelig støtte - kan gennemføre en ordinær

endt ungdomsuddannelse. Tilsvarende vil man få stoppet sin SU,

ungdomsuddannelse.

hvis man bliver mere end 6 måneder forsinket på studiet. I dag må

Dog er der stadig en gråzone i forhold til de ordi-

man være forsinket i op til 12 måneder, før det får konsekvenser for

nære ungdomsuddannelser, men det er trods alt langt

SU’en. Alt sammen initiativer som skal få de studerende hurtigere

at foretrække frem for, at man forsøger at trække en

gennem studiet.

række vilkårlige diagnosebaserede grænser mellem de

Spastikerforeningen har selvfølgelig ikke noget principielt imod, at SU-systemet indrettes på at få de studerende så hurtigt igennem

to uddannelsesområder. Glædeligt er det også, at lovforslaget ikke forsøger

uddannelsessystemet som muligt. Men det er afgørende for os, at

at udelukke nogen med den begrundelse, at de er for

reglerne bliver så fleksible, at unge spastikere ikke diskrimineres af

dårlige til uddannelse. Alle uanset sværhedsgraden af

SU-systemet på grund af deres funktionsnedsættelse.

deres handicap har fortsat krav på uddannelse.

Mange spastikere har brug for tid – ofte ekstra tid. Det kan være

Lovændringen lægger ikke op til, at der skal ske

tid til at komme sig efter en ungdomsuddannelse, før man har kræf-

ændringer i reglerne om forsørgelsesgrundlaget. I dag

ter og mod til at påbegynde en universitetsuddannelse, eller det

bibeholder man det forsørgelsesgrundlag, man kom-

kan være ekstra tid til at gennemføre selve uddannelsen. Koncen-

mer med. Spastikerforeningen har argumenteret for, at

trationsproblemer, overbliksvanskeligheder, hukommelsesproblemer

STU'en - i lighed med alle andre ungdomsuddannelser

og andre kognitive vanskeligheder vil - eventuelt kombineret med

- skulle gøres SU-berettiget, men det kommer ikke til

fysiske problemer - betyde at rigtig mange spastikere har behov for

at ske i denne omgang.

at gennemføre uddannelsen i et andet og lavere tempo end forudset i de nye SU-regler. Derfor er det Spastikerforeningens krav til en kommende SU-

Dermed fastholdes den urimelighed, som består i, at de der går på STU med kontanthjælp som forsørgelsesgrundlag, tvinges til at bruge en evt. opsparing før

reform, at der bliver mulighed for at studerende med handicap kan

de kan få kontanthjælp. De kommer i realiteten til at

dispensere for de nye stramme tidsgrænser. Studerende, der kan

betale deres egen ungdomsuddannelse, hvilket ingen

dokumentere, at deres funktionsnedsættelse giver et begrundet

andre gør.

behov for yderligere tid, skal selvfølgelig ikke forhindres i at tage en

Ændringerne i lovforslaget er små og primært af

videregående uddannelse. Disse problemstillinger har jeg understre-

mere teknisk karakter og handler stort set alle om

get i et brev til uddannelsesminister Morten Østergaard.

kommunernes planlægnings- og styringsmuligheder. Det er vigtigt at understrege, at der kun er tale om et lovforslag, som skal diskuteres med Folketingets partier, hvilket kan føre til ændringer.

Lone Møller Landsformand

4

Spastikeren 2/2013

MW


Ferieliv med god plads Takket være en god idé, et godt projekt og en stor indsats er det nu muligt at nyde ferielivet i en rummelig handicamper. Af Frands Havaleschka

besluttet, hvad der videre skulle ske. - Vores kontaktmand fra Guldmann, Erling Pontoppidan, var på besøg hos John Kronborg på Feriecenter Slettestrand, og her kom snakken ind på ”Nightrider”, fortæller John Busk. - Erling mente, at Feriecenter Slettestrand burde overveje at købe den. John Kronborg tyggede på opfordringen og kontaktede os for at høre vores vurdering af mulighederne. Handi-Travel-Info rådede Feriecenter Det er Finn Hallagers store fortjeneste, at handicamperen så dagens lys efter flere års udvikling og stor sponsorstøtte.

Præsentationen af det nye vidunder

kunne få gavn af den. Handi-Travel-

på 21 kvm. fandt sted i begyndel-

Info gik med i det spændende ar-

sen af marts, hvor handicamperen

bejde, og ikke mindst takket være Finn

”Nightrider” blev vist frem i Aarhus for

Hallagers ukuelige indsats blev den

50 premieregæster. Fremover er det

nødvendige startkapital rejst fra fonde

Feriecenter Slettestrand, der har købt

og firmaer.

handicamperen, der står for udlejnin-

Slettestrand til at købe den, og sådan blev det.

Der blev holdt en del møder om

gen. Så har du endnu ikke besluttet,

indretning og opbygning, inden man

hvor ferien skal tilbringes i år, så er

fandt frem til den rigtige model. Euro-

”Nightrider” en oplagt mulighed. Enten

wagon, som er specialister i at lave

i Feriecenter Slettestrand, på camping-

campingvogne, gik derefter i gang med

pladsen i Svinkløv eller måske et helt

at bygge vognen.

andet sted. I stå efter jomfrurejsen Historien om en god idé

I slutningen af maj 2011 var vognen

Medarbejderne i Handi-Travel-Info

klar til at blive sendt på jomfrurejse til

havde i mange år ønsket at få en

Egmont Højskolen i Hou med John Busk

super tilgængelig campingvogn eller

fra Handi-Travel-Info som overnattende

autocamper på markedet. Men først

gæst - hvilket blev en fin succes.

efter at Finn Hallager, der havde ALS,

Finn Hallager var også mødt frem på

henvendte sig og ville leje en i forbin-

Egmont Højskolen for at opleve handi-

delse med et stort familiearrangement,

camperen, som han havde givet navnet

kom der gang i sagerne.

”Nightrider”. Finn var rigtig glad for, at

Især var Finn Hallager meget aktiv.

den store indsats havde båret frugt,

Sammen med firmaerne Pressalit,

men han nåede desværre aldrig at se

Guldman og Eurowagon fik han stablet

den i drift, for kort tid efter døde han.

et projekt på benene, hvor målet var

Det betød, at projektet gik i stå.

at konstruere en handicamper med så

Vognen blev opmagasineret hos

god plads, at også kørestolsbrugere

Eurowagon i Fredericia, indtil det blev

John Busk fra Handi-Travel-Info har selv testet ferievognen, der nu er klar til udlejning.

Reservation og booking ”Nightrider” kan lejes direkte igennem Feriecenter Slettestrand, telefon 98 21 70 44 eller e-mail: mail@slettestrand.dk - flere oplysninger om priser, tidspunkter m.v. kan ses på hjemmesiden: www.slettestrand.dk Handi-Travel-Info hjælper også gerne med booking, råd og vejledning på e-mail: jbs@handi-travel-info.dk eller telefon 78 47 73 89.

Spastikeren 2/2013

5


viden OM Fælles mål for nordisk samarbejde Som et direkte resultat af det nordiske samarbejde i CP Norden sætter skandinaviske psykologer nu international fokus på kognitive problemstillinger. Det sker i forbindelse med en stor europæisk konference i Newcastle den 10.-12. oktober, hvor psykologerne - med ph.d. Louise Bøttcher i spidsen - inviterer deltagerne til et halvdagsseminar. Her vil betydningen af tidlige kognitive udredninger hos CP-børn blive belyst fra forskellige vinkler. Målet er at få udredningerne gjort obligatoriske, så de indgår som en helt naturlig del af behandlingen.

Rejseguide på nettet

Lokal repræsentation er vigtig

Mennesker med handicap har nu fået deres egen rejseguide på nettet. Den er ganske fremragende og indeholder rigtig mange, relevante

Der er kommunalvalg i november, og i den forbindel-

informationer om dét at rejse med et handicap. Samtidig giver den nye guide gode råd til bilferier, busrejser, flyrejser og tog samt tips om tilgængelige rejsemål og rejsearrangører. Formålet med guiden er at gøre det nemmere for rejselystne mennesker med handicap at komme af sted på ferie og ikke mindst planlægge rejsen hjemmefra. Du finder rejseguiden, der er udviklet med støtte fra Bevica Fonden, på Dansk Handicap Forbunds hjemmeside: www.danskhandicapforbund.dk/rejseguide

Anbragt i historien Vilkårene for udsatte grupper har været en overset del af Danmarkshistorien. Gennem de senere år har der været stigende fokus på denne skævhed, og det har ført til, at Socialministeriet har afsat midler til et projekt om udsatte gruppers historie i perioden fra 1945 til 1980. Det er Svendborg Museum, der gennemfører projektet, som har fået titlen Anbragt i historien. Er du selv en del af den, så er du velkommen til at bidrage med din historie på hjemmesiden: www.anbragtihistorien.dk

se skal der også vælges nye medlemmer til både handicapråd og lokale beskæftigelsesråd. Disse personer bliver som hovedregel udpeget af DH’s lokalafdelinger. Det er vigtigt at blive hørt i lokalafdelingerne, men det kræver, at foreningerne er repræsenteret. Derfor opfordrer både Spastikerforeningen og DH medlemmerne til at engagere sig i det lokale arbejde. I øjeblikket er Spastikerforeningen repræsenteret i ca. halvdelen af DH’s 97 lokalafdelinger.

Benedikte Kiær

afløser Palle Simonsen Bestyrelsen i Helene Elsass Center har på sit bestyrelsesmøde den 6. marts besluttet, at tidligere socialminister Benedikte Kiær tiltræder som nyt bestyrelsesmedlem. Benedikte Kiær efterfølger tidligere socialminister Palle Simonsen, som har været medlem af bestyrelsen siden etableringen af Helene Elsass Center i 2004. Han fratræder ifølge vedtægterne. Benedikte Kiær, der glæder sig til arbejdet på centret, som hun kender fra sin tid som socialminister, er 43 år og uddannet cand. scient. pol. ved Københavns Universitet. Hun er medlem af Folketinget, valgt for Det Konservative Folkeparti og var socialminister fra 2010-2011.

6

Spastikeren 2/2013


En halv million

mere om året til handicapidrætten Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) og Team Danmark har et godt samarbejde, som blandt andet bar frugt ved De Paralympiske Lege i London sidste år. Her blev de fem danske medaljer alle sikret i Team Danmark-støttede idrætsgrene. Det vidner ifølge DHIF’s elitechef Michael Møllgaard Nielsen om, at støtten fra Team Danmark er helt afgørende,

hvis handicapidrættens eliteatleter skal fortsætte med at kæmpe om de internationale medaljer. Og nu er der endnu mere støtte på vej fra Team Danmark, der årligt frem mod PL 2016 lægger en halv million kroner oveni den nuværende støtte. Det betyder, at DHIF modtager 1,3 mio. kroner til aktiviteterne i 2013.

Åbent laboratorium ”Den bedste måde at få velfærdsteknologi ind under huden er ved at se den i brug, afprøve den selv og udveksle erfaringer med dem, der bruger teknologien hver dag.” Det mener Inger Kirk Jordansen, der er specialkonsulent og projektleder for CareWare 2013, som netop har fundet sted i Aarhus. I to dage kunne deltagerne, udover producenter og leverandører af en række forskellige velfærdsteknologiske løsninger, stifte bekendtskab med både beboere og medarbejdere på Vikærgården, der til daglig har 65 borgere boende. Vikærgården er Aarhus Kommunes nye døgnrehabiliteringshotel og velfærdsteknologiske eksperimentarium, hvor mange spændende løsninger afprøves og udvikles til glæde for beboere og medarbejdere.

Spastikeren 2/2013

7


Projekt bisidderkorps tager sin begyndelse Spastikerforeningen etablerer henover sommeren sit eget bisidderkorps. Var du ikke med på et af rekrutteringsmøderne – så kan du stadig nå at blive en del af korpset. Af Mie Juul Pedersen

Baggrunden for etableringen af en bisidder-funktion her i foreningen er opstået, fordi vi løbende modtager mange henvendelser fra Spastikerforeningens medlemmer, der synes, det er svært og i nogle tilfælde også utrygt at være alene til møder i offentligt regi. Det kan ofte være vanskeligt at finde hoved og hale i, hvad der bliver sagt, og man kan nemt blive usikker på, om man får det hele med og har opfattet tingene korrekt. Derfor er der stor efterspørgsel på, at vi i Spastikerforeningen tager med

rollen. Vores idé med projektet, vores

else, men også ydmyghed; det er ikke

ud som bisiddere i sådanne kontekster.

tilhørende kursus-uddannelser osv. Mere

bisidderen, der er til møde, og derfor

Det har vi desværre ikke mulighed for,

end 25 mødte frem til de møder, der

heller ikke bisidderen, der skal være i fo-

men eftersom vi kan se, at behovet er

blev gennemført, så der er stadig plads

kus. Bisidderen skal som udgangspunkt

der, har vi besluttet at forsøge at danne

til mange flere.

forholde sig passivt og være fluen på

et korps af frivillige, der kan varetage

Hvis du ikke nåede at deltage på de

væggen, men må godt stille opklarende

opgaven som bisiddere. Håbet med pro-

afholdte rekrutteringsmøder, så frygt

spørgsmål i de tilfælde, hvor det gør en

jektet er, at vi får et korps, der i videst

ej, du har nemlig stadig mulighed for at

forskel for dialogen og dermed også for

muligt omfang kan dække hele landet,

være med til den endelige uddannelse

forståelsen.

så vi derved kan sikre vores medlemmers

og blive bisidder. Jeg vil her beskrive

behov bedst muligt. Og behovet er det

nærmere om bisidderrollen og hvilken

sidestiller det at være bisidder for

samme over hele landet.

procedure, du skal følge.

nogen med en slags civil advokat, klar

Alle har ret til en bisidder, og vi vil

Det er ikke ualmindeligt, at folk

til kamp mod ”den onde kommune”

med etableringen af dette korps søge at

Kort om bisidderrollen

eller ”den onde sagsbehandler”. Dette

sikre, at vores medlemmer får den hjælp

Det at være bisidder for nogen, betyder,

er en fejlfortolkning af bisidderrollen.

og støtte, de har brug for. Projektet er

som ordet selv antyder, at man skal

Som bisidder må du ikke overtage sagen

frivilligt og ulønnet, men man får selvføl-

stå nogen bi. Man skal være med til at

for den person, du er bisidder for, og

gelig dækket sine transportomkostnin-

skabe tryghed, bevare overblikket og

du skal som udgangspunkt ikke sige

ger, når man er ude som bisidder.

sikre, at det hele foregår i en ordentlig

noget, medmindre du stiller spørgsmål

tone, og at parterne og selvfølgelig i

af opklarende karakter, og det skal du

Rekrutteringsmøder i marts og april

særdeleshed den, man er bisidder for,

også kun gøre, når situation kræver det.

I begyndelsen af marts måned var der

kommer til orde.

Hvis vedkommende, du er bisidder for,

planlagt seks rekrutteringsmøder rundt

Man skal have en god og sund

er selvkørende, og dialogen kører fint af

omkring i landet. Her kunne interesse-

situationsfornemmelse og møde de

sig selv, blander man sig ikke – og altid

rede komme og høre mere om bisidder-

respektive parter med respekt og forstå-

mindst muligt.

8

Spastikeren 2/2013


din beskrivelse af dig, men ovenstående skal i hvert fald være besvaret. Endelig skal du også skrive, hvilket af de to kurser, du er interesseret i at deltage i, og om du medbringer hjælper, spiser specialkost eller der er andre forhold, vi skal tage hensyn til.

E-mailen sendes til: Mie Juul Pedersen mjp@spastik.dk

På de forskellige rekrutteringsmøder fik deltagerne mere at vide om bisidderrollen. Nu gælder det den egentlige uddannelse, som foregår en weekend.

Det er vigtigt at kunne læse den

være kurset, og hvis udvalget vurderer,

situation, man er i. En bisidder skal også

at kurset er gennemført på tilfredsstil-

kunne foreslå en timeout, hvis dialogen

lende vis, får man tildelt et diplom, som

er kørt af sporet, men alt skal foregå i

det synlige bevis på, at man er en del af

en ordentlig tone. Det er ikke en kamp,

Spastikerforeningens Bisidderkorps.

hvor ”de gode” går til kamp mod ”de

Der afholdes to uddannelseskurser

onde”, men der imod en konstellation,

med ens indhold, så man skal naturligvis

hvor det er vigtigt, at alt relevant er

kun med på ét af kurserne. Af hensyn til

blevet drøftet, og alle er blevet hørt og

den geografiske afstand fra ens bopæl,

har fået sagt, hvad de gerne vil sige.

er der planlagt kurser i både øst og vest:

Det er det, der er formålet med et succesfuldt møde. Det er meget vigtigt, at

1. Lørdag den 4. og søndag den 5. maj

man husker, at uanset hvilken baggrund,

2013 på Hotel Scandic Sydhavnen i

man har til hverdag, er man i sådanne

København

Sæt kryds i kalenderen med det samme

Det er en god idé at sætte kryds i kalenderen for begge kurser, da vi endnu ikke ved, hvordan fordelingen bliver. Når vi har modtaget din mail, vil du få en bekræftelse, og snarest muligt herefter vil du få besked om, hvorvidt du er optaget på kurset og i så fald hvilket. En uge før kursusstart vil alle kursusdeltagere modtage det endelige kursus-program med praktiske oplysninger, deltagerliste m.v.

situationer frem for alt bisidder. Man må IKKE begynde at tage andre myndig-

2. Lørdag den 1. og søndag den 2. juni

hedskasketter på!

2013 på Hotel Trinity i Fredericia

Næste skridt – hvad kan jeg gøre?

Sådan kommer du i betragtning til

Hvis du er interesseret i at blive en del

uddannelsen:

af Spastikerforeningens Bisidderkorps.

Hvis du kunne tænke dig at blive bisid-

Skal du med på et af vores to week-

der i Spastikerforeningens Bisidderkorps,

endkurser. Kurserne er den egentlige

skal du skrive en e-mail, hvor du, som

uddannelse og afholdes over to dage

minimum, besvarer følgende spørgsmål:

med overnatning. Her vil man blive

• Hvem er jeg? (navn, bopæl, alder,

meget klogere på bisidder-rollen og blive

kontaktoplysninger)

undervist i relevant lovgivning og emner

• Hvad er min baggrund?

som ”Den gode samtale” og ”konflikt-

• Hvorfor vil jeg gerne være bisidder?

håndtering”. Relevant gruppe- og case

• Hvad tænker jeg om bisidderrollen?

Kurset er gratis, og man får dækket sin transport – vi glæder os til at se dig.

arbejde samt rollespil indgår ligeledes i uddannelsesforløbet, hvor man bliver

Har du andre relevante ting, du vil

testet i de færdigheder, man har lært på

have med i beskrivelsen af dig selv, må

kurset. Et bedømmelsesudvalg vil over-

du selvfølgelig også gerne tilføje det i

Spastikeren 2/2013

9


Er kommunalreformen en succes? Af Mogens Wiederholt, direktør i Spastikerforeningen

Ja, lyder den overordnede konklusion af det store evalueringsarbejde. Men er den nu også det? Spastikerforeningens direktør, Mogens Wiederholt, er dykket ned i det omfattende rapport-materiale med kritiske handicapbriller. Nu her seks-syv år efter kommunalreformen blev søsat, er den blevet evalueret. Eller, måske er evalueret ikke det helt rigtige ord, for evalueringen er foretaget af de selvsamme mennesker og organisationer, som i sin tid udtænkte og gennemførte reformen. Derfor er det måske mere korrekt at karakterisere ”evalueringen” som et forældrepars kærlige portræt af deres førstefødte. Den overordnede hovedkonklusion er derfor heller ikke specielt overraskende: Kommunalreformen er en succes! Læser man lidt længere ned i materialet, så finder man imidlertid en række mere kritiske analyser, som konstaterer det samme, som Spastikerforeningen og mange andre handicaporganisationer har vidst længe. På det specialiserede socialområde er der sket en betydelig udvanding af den højtspecialiserede viden og ekspertise. På sundhedsområdet konstateres det, at koordinationen mellem det primære sundhedsvæsen og den kommunale del af sundhedsvæsenet ikke fungerer godt nok. Det sundhedsfaglige område Hvad angår den sundhedsfaglige del, så har Spastikerforeningens hovedanke

Spastikerforeningens direktør Mogens Wiederholt har læst sig igennem de mange hundrede sider, som evalueringen af kommunalreformen omfatter.

længe været, at medfødte og erhvervede hjerneskader ikke behandles ligeværdigt.

genoptræning varierer for meget, at der

somhed der er på sundhedsindsatsen,

Al opmærksomhed i evalueringen er på

mangler klare retningslinjer for, hvornår

når det gælder medfødte hjerneskader.

genoptræning af erhvervede hjerneska-

kommunen selv kan løse opgaven og

der, hvorimod habiliteringsindsatsen

hvornår der skal benyttes et særligt spe-

Det socialpolitiske område

overfor børn og (måske primært) voks-

cialiseret tilbud i genoptræningen.

På det specialiserede socialområde

Det er i bund og grund ikke en

(handicapområdet) fokuseres der i

ne, som er født med en hjerneskade, ikke nævnes med et ord. Evalueringen

problemstilling, som specifikt knytter sig

meget høj grad på adgangen til højt

peger således på en række udfordringer

til evalueringen og kommunalreformen.

specialiseret viden og tilbud. Præcist det

og nævner bl.a. at genoptræningspla-

Men det bliver enormt tydeligt, når man

vi og mange andre organisationer har

nerne er for upræcise, at ventetiden på

læser evalueringen, hvor lidt opmærk-

peget på som den største udfordring ved

10

Spastikeren 2/2013


reformen. Og evalueringen konkluderer,

den respons, de får fra kommunerne,

munerne. Og ikke mindst: som kommu-

at der er sket en afspecialisering, og at

så vil Socialstyrelsen få mulighed for at

nerne er forpligtet til at bruge og rette

den nuværende struktur ikke sikrer, at

hjemvise rapporten til kommunerne til

sig efter. VISO er på mange måder et

de nødvendige og relevante tilbud er til

fornyet behandling. Kommunerne skal i

eksempel på, at det rent faktisk kan lade

stede.

så fald vende tilbage med et nyt bud på,

sig gøre at opbygge og vedligeholde en

hvordan de vil løse opgaven.

sådan viden. Her er der en udmærket

I dag er det primært rammeaftalerne mellem kommunerne og regionen, der

I yderste, og meget sjældne situa-

model at bygge videre på.

skal sikre, at den nødvendige viden er

tioner, får Socialministeriet mulighed

til rådighed, og det nødvendige antal

for at pålægge kommunerne at drive et

til at bruge den viden, der ligger hos

pladser og specialtilbud findes. Men

bestemt tilbud.

VISO. Alt for få kommuner trækker på

evalueringen konkluderer, at rammeaf-

Udfordringen er at få kommunerne

VISO, og VISO rekvireres alt for sjældent

talerne ikke i tilstrækkelig grad har sikret

Dialog er godt, kontrol nødvendig

til udredningsopgaver. Derfor må man

koordinationen i udbuddet af tilbud i

Evalueringen understreger, at det er en

overveje strukturer og incitamenter,

kommunerne og på tværs af regionerne.

dialogisk model. Og ja, dialog er godt.

som sikrer, at kommunerne bruger den

Evalueringen konkluderer tillige, at der

Men ind imellem er kontrol og mere

relevante viden. Et element heri kunne

ikke er noget overblik over den speciali-

håndfaste incitamenter nødvendige.

være at give borgerne et retskrav på at

serede viden og de specialiserede tilbud.

Den foreslåede model er efter Spasti-

få VISO involveret i deres sag – og give

kerforeningens opfattelse alt for løs og

kommunerne pligt til at efterleve VISO’s

til specialiseret viden og specialiserede

uforpligtende til at sikre, at den nødven-

anbefalinger.

tilbud er blevet svære og væsentlig mere

dige og højt specialiserede viden er til

tilfældig efter kommunalreformen. Ikke

rådighed på de rigtige steder og i rette

Ny og mere solidarisk

mindst på kommunikationsområdet er

tid. Og frem for alt så er det en alt for

finansieringsmodel

det svært at få øje på den systematiske,

defensiv model, som ikke sikrer, at viden

En del af løsningerne er givet også en

fagligt velfunderede og vedvarende ind-

og tilbud udvikles.

mere solidarisk finansiering af handi-

Det er også vores erfaring. Adgangen

sats. Vilkårligheden og afhængigheden

Vi er helt med på, at udviklingen

capområdet. Den nuværende model

af at ”være det rigtige sted på det rigtige

hverken kan eller skal rulles tilbage til

tilskynder i alt for høj grad kommunerne

tidspunkt” er alt for udtalt.

den tid, hvor amterne/regionerne vare-

til at springe over, hvor gærdet er lavest.

tog den specialiserede indsats på han-

Kommunerne frygter fagligheden, fordi

Vores handicappolitiske konklusion

dicapområdet. Hvis nogen havde drømt

de tror, fagligheden koster kommune-

På lange strækninger er vi således enige

om, at evalueringen ville føre til amter-

kassen. Den væsentligste grund til, at

med evalueringen i dens diagnosticering

ne/regionerne genkomst, som nøglespil-

kommunerne generelt fravælger VISO

af problemerne. Men vi er bestemt ikke

ler på det specialiserede socialområde,

er formentlig frygten for udgiften til de

enige i den behandling, der ordineres på

så har de drømt forgæves. Evalueringen

opfølgende initiativer.

baggrund af diagnosen.

cementerer, at opgavevaretagelsen på

For at sikre, at den nødvendige viden er til rådighed – og ikke mindst for at sikre, at der findes specialiserede tilbud,

Derfor er vi nødt til at gøre op med

handicapområdet er kommunal. Sådan

myten om, at faglighed er lig med øgede

er det, og det ændres der ikke ved.

udgifter. En kvalificeret og speciali-

Men evalueringen viser også, at kom-

seret indsats vil - selv på den korte

foreslår evalueringen, at der etableres

munerne endnu ikke magter opgaven.

bane - ofte være en god forretning, og

en ny ”National koordinationsstruktur”.

Derfor er hovedopgaven at pege på

på den lange bane vil den rigtige og

Den nye koordinationsstruktur indebæ-

løsninger og modeller, som sikrer, at

kvalificerede indsats altid være en god

rer, at Socialstyrelsen får myndighed til

kommunerne kan løse opgaven kvalifice-

forretning. Dårlig sagsbehandling og

at udmelde nogle særlige indsatsområ-

ret og med inddragelse af den nyeste og

forkerte indsatser koster samfundet

der eller målgrupper, hvor der er behov

mest specialiserede viden.

uanede ressourcer. Vi sparer intet ved at

for en særlig specialiseret viden og

give borgerne en dårlig løsning. Udgif-

koordination. Socialstyrelsen kan f.eks.

Kommunerne skal bruge deres viden

terne kommer blot flerfold tilbage på et

pålægge kommunerne at have et særligt

Vi mener, at kommunerne skal forpligtes

senere tidspunkt.

fokus på børn med kommunikationsvan-

til at bruge den viden, der findes. Det

skeligheder. Men det vil fortsat være op

sikrer den ”vi-skriver-lidt-frem-og-tilba-

en ny finansieringsmodel, som styrker

til kommunerne selv at definere, hvori

ge-model”, som evalueringen lægger op

kommunernes incitament til at gøre det

det særlige fokus skal bestå. Og over-

til med den ”Nationale koordinations-

rigtige. Det kunne eksempelvis være ved

vågningen består i, at kommunerne skal

struktur” bestemt ikke. Vi er nødsaget

at etablere en fælleskommunal finan-

afrapportere til Socialstyrelsen, hvordan

til at sikre, at der opbygges en central

sieret pulje, som kan dække en del af

de har tænkt sig at løse opgaven.

- både forsknings- og praksisfunderet

udgifterne til de dyreste sager.

Er Socialstyrelsen ikke tilfreds med

Vi er derfor nødsaget til at etablere

viden - som stilles til rådighed for kom-

Spastikeren 2/2013

11


Har dit barn forsinket udvikling og motoriske vanskeligheder?

Vi kan hjælpe!

Fysioterapi, Ergoterapi og talepædagogik samlet i én metode. Få en gratis assessment! Se resultater med dit barns udvikling allerede efter 3 ugers træningskursus. Nu også mulighed for: PETÖ HJEMMETRÆNING og Baby kursus (fra 0 måneder) Tel : 6169 0058 • www.petocph.dk • Facebook : Petö Method Copenhagen

Nyt Petö Center i Farum! • Nyt Petö Center i Farum!

Feriecenter Slettestrand - Ferie med frihed Velkommen til ferieoplevelser for alle i smuk natur ved Vesterhavet • Handicapvenlige ferielejligheder med loftlift og elevationssenge • Hestevognsudflugt og varmvandsbassin, også for kørestolsbrugere • Restaurant Slettestrand: hjemmelavet mad af bla. økologiske råvarer 2 døgns ophold med alt inklusiv fra 970,-/person Tlf. +45 98 21 70 44 • mail@slettestrand.dk • www.slettestrand.dk


fra sekretariatet

Sådan kommer du i kontakt med Spastikerforeningens sekretariat

Mange ledige uger på Samsø

Med sekretariatets flytning til det store fælleshus i Høje Ta-

hus på Samsø har været fin, men der er stadig mange ledige

astrup, sammen med en række andre handicaporganisationer,

uger. I skrivende stund har du mulighed for at benytte det

er Spastikerforeningen blevet en del af den centrale telefonom-

dejlige sommerhus i følgende uger: 15-23, uge 25-26 samt uge

stilling. Ønsker du at komme i kontakt med sekretariatet skal

34 og året ud.

du fortsat ringe på telefon 38 88 45 75, og du vil blive omstil-

Interessen for at leje Spastikerforeningens rummelige sommer-

Prisen for medlemmer er blot kr. 4.500,- pr. uge i højsæso-

let til den medarbejder, du beder om. Hvis du ikke ved, hvilken

nen. Prisen inkluderer obligatorisk slutrengøring, mens elfor-

medarbejder du skal have fat i, vil du blive omstillet til Helle

bruget betales særskilt efter gældende takster. Huset udlejes

Thomsen eller Birgit Cornett.

fra lørdag til lørdag. Flere oplysninger om ledige uger, priser og

Telefon: 38 88 45 75

booking kan fås på hjemmesiden: www.spastikerforeningen.dk

Telefontid: Mandag kl. 10.30-12.00 og 12.30-15. Tirsdag til

– eller ved henvendelse til sekretariatet på tlf. 38 88 45 75.

fredag kl. 10.00-12.00 og 12.30-15. På vores hjemmeside www.spastikerforeningen.dk kan du finde navn, funktion og e-mailadresser til alle medarbejderne i sekretariatet. Spastikerforeningen kan desuden kontaktes på e-mail: spastik@spastik.dk – eller ved at skrive til: Spastikerforeningen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup.

Hovedbestyrelsen samles to gange årligt Spastikerforeningens hovedbestyrelse (HB) holder møde to gange om året. Årets første HB-møde fandt sted den 13. april med dagsorden ifølge vedtægterne, heriblandt beretning for det forløbne år og godkendelse af regnskabet for 2012. Årets andet møde afholdes lørdag den 23. november med dagsorden ifølge vedtægterne.

Husk at meddele adresseflytning Tænk også på Spastikerforeningen når du skifter adresse. Hvert år bruger foreningen en masse spildte kræfter og mange penge på at udsende medlemsblad og andre vigtige ting til personer på forkerte adresser. Opfordringen gælder også, når du skifter mailadresse. I begge tilfælde vil en hurtig lille besked til spastik@spastik.dk spare mange unødvendige fejlposteringer.

Spastikeren 2/2013

13


Merrild -uden filter Lige muligheder

kræver viljestyrke

Af Martin Merrild

Den finansielle krise har skærpet tabuiseringen af mennesker med funktionsnedsættelser og sat princippet om kompensation på standby. Men følelsen af ligeværd afhænger ikke af betalingsbalancen og den enkelte kommunes servicestandarder. Den afhænger af viljen til at engagere sig. Jeg tænker somme tider på, hvordan mit liv havde set ud,

henvisning til den økonomiske smalhals som hele den vestlige

hvis ikke mine klasselærere, mine kammerater og ikke mindst

verden i disse år kæmper en indædt kamp for at komme ud

mine forældre havde haft den vilje, der måtte til for at give mig

af. Og vi kan alle se, at vi bestemt ikke er alene om at måtte

muligheden for selv at have indflydelse på, hvordan jeg vil leve

acceptere nedskæringer. Blot må vi konstatere, at konsekven-

mit liv. Om jeg havde lært at opfatte mig selv som en ligeværdig

serne er fatale for alle, specielt når man som handicappet er

medborger og lært, hvilken betydning det har at kunne tage

afhængig af andre menneskers gode vilje.

del i samfundslivet, på mine egne præmisser, vel at mærke. Én ting er, som fysisk handicappet, at lære at gebærde sig

Kan vi som enkeltindivider overhovedet stille noget op imod denne udvikling, kunne man spørge. Det afhænger nok af den

i en verden, der er indrettet på majoritetens præmisser. Noget

enkeltes ambitioner, målsætninger og vedholdenhed. Histo-

andet er at erkende, at selvom jeg er underlagt samfundets

rien har vist, at det netop er i brydningstider som den aktuelle

syn på mig som minoritet, så er jeg selv ansvarlig for at nå

finanskrise, at nye veje dukker op i horisonten.

mine mål. Ansvaret går begge veje Underlagt det kollektive mentale overskud

Kan vi forestille os en verden, hvor vore funktionsnedsættel-

I takt med min opvækst, min skolegang og senere i livet i kraft

ser ingen betydning har? Hvor alle var inkluderet i samfundet

af mit arbejdsliv og foreningsarbejde har jeg lært at gebærde

og kunne handle frit, uden ansvar for sig selv eller for andre?

mig i en verden, hvor min egen viljestyrke er vital for at kunne

Næppe. Hvor alle havde lige muligheder og ingen pligter til at

leve mit liv på lige fod med min omgangskreds.

handle i overensstemmelse med det fælles bedste? Nej, vel?

Jeg har efterhånden også lært, hvor stor en betydning det har at tilhøre en samfundsminoritet, som, på trods af den

Og hvor ville det da egentlig også være kedeligt. Nogle vil måske mene anderledes, men vi kan heldigvis i

individuelle frihed, til alle tider vil være underlagt, ikke blot

store træk blive enige om, at vores handicap ikke er selvvalgt.

balancen på de offentlige finanser, men også det aktuelle kol-

Derfor må vi også forvente, at det samfund, vi er en del af, til

lektive mentale overskud.

stadighed vil arbejde for at skabe lige muligheder for alle. Man

I et demokratisk samfund må man kunne debattere de

kan påstå, at vi så kan vælge at lukke øjnene og acceptere de

udfordringer, der løbende opstår, med henblik på at skabe

vilkår, der nu bliver os givet. Men vi må også huske på, at vi

løsninger. Men erfaringerne fra de senere års diskussioner om

hver især har evnerne til at gøre den indsats, der er os mulig,

stigende udgifter på handicapområdet har også udstillet, hvor

for at nå de mål, vi sætter os, og at vi, uanset hvem vi er, altid

hurtigt nye tabuer kan opstå, mens gamle søges nedbrudt.

har muligheden for at give os selv en følelse af ligeværdighed. Ansvaret må nødvendigvis gå begge veje. Ellers bliver målet om

Smalhals for kompensationsmuligheder

ligeværdighed omsonst.

Forholdene for mennesker med handicap udsættes i disse år for et pres, der efterhånden har udmøntet sig i voldsomme

Kunsten at kunne sige fra

tilbageskridt, hvad angår den enkeltes muligheder for at skabe

Når en minoritetsgruppe som handicappede borgere igen og

sig en ønskværdig tilværelse. Mange har, som jeg selv, oplevet,

igen udsættes for nedskæringer i de ydelser, der udgør funda-

og oplever løbende, hvordan mulighederne for kompensation

mentet for vor mulighed for at blive anerkendt som ligeværdige

for vore funktionsnedsættelser til stadighed indskrænkes, med

samfundsborgere, må vi naturligvis sige fra. Netop herved

14

Spastikeren 2/2013


Skribenten bag Merrild – uden filter!

Martin Merrild er 28 år og er uddannet på RUC, hvor han har taget en bachelor i kommunikation og arbejdslivsstudier. Han er fantastisk velskrivende, hvilket han bl.a. beviste i en kronik i Politiken sidste år. Han har de sidste halvandet år arbejdet frivilligt som skribent i Kooperationen, som er en interesseorganisation for kooperative virksomheder, og nu har han også stillet sig til rådighed som fast klummeskribent i Spastikeren. Martin Merrild bor i en handicapbolig i Hillerød, hvor han har 24-timers hjælperordning.

bliver vi stærke og engagerede, og ved at bruge vores indignation indtræder vi samtidig i det store fællesskab og er med til at påvirke vores egen og andres fremtid. De tilbageskridt, der gennemføres på det specialiserede socialområde i disse år, er ingen tjent med. Heller ikke ud fra et samfundsøkonomisk langtidsperspektiv. Det store spørgsmål er, hvordan vi siger fra på en ordentlig og konstruktiv måde, således at vi får genskabt forståelsen af ligeværdighed som mennesker, uanset vore individuelle forskelligheder. Og her er vi alle hver især nødt til at skue indad og stille spørgsmålet: Hvordan kan jeg selv skabe de betingelser, der skal til, for at jeg kan nå mine mål? Ansvaret for at få det bedste ud af sin egen situation indebærer også muligheden for at påvirke de herskende vilkår.

Spastikeren 2/2013

15


Mangler du en bil tilpasset AALBORG

HERNING

dine behov?

AARHUS

Find en brugt bil, se flere produkter, eksempler på biler og meget mere på vores hjemmeside:

KØBENHAVN ODENSE RIBE

Se aktuelle nyheder, tilbud og info om events og meget mere på vores Facebook: facebook.com/ handicareautodanmark

handicare.dk/auto-danmark

Vi kan tilpasse din nye eller brugte bil efter dine behov. Vi bygger bilen op omkring dig, og er med hele vejen med rådgivning fra start til slut. Handicare Auto har over 15 års erfaring og er Danmarks største opbygger af handicapbiler til kommuner, institutioner, erhverv og private! Vi klarer enhver opgave! Se mere på handicare.dk, ring til os eller besøg en af vores afdelinger i hele landet!

HER NI NG

KØBEN H AVN

AALBORG

RIBE

AARHUS

OD EN S E

Baggeskærvej 48

Park Allé 289 G

Fabriksparken 3

Industrivej 22

Bredskiftevej 6 A

Hvidkærvej 39

DK-7400 Herning

DK-2605 Brøndby

DK-9230 Svenstrup

DK-6760 Ribe

DK-8210 Aarhus V

DK-5250 Odense SV

+45 97 12 96 22

+45 43 20 57 00

+45 96 96 15 22

+45 76 88 18 00

+45 87 31 46 00

+45 63 15 20 00


Spastikerforeningen inviterer til Åbent hus for foreningens medlemmer og tillidsrepræsentanter Lørdag den 4. maj 2013 kl. 13.30-15.30 Kom og oplev Handicaporganisationernes Hus på Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup Programmet byder på: • • •

orientering om det spændende byggeri rundvisning i huset kaffe/te og kage

Deltagelsen er gratis, dog skal man selv sørge for transporten til og fra arrangementet. Du må gerne tage en ledsager med, men af praktiske hensyn skal man tilmelde sig på forhånd til: Spastikerforeningen – mail: spastik@spastik.dk eller telefon 38 88 45 75 Senest 29. april – men gerne før da pladserne tildeles efter først-til-mølle! Vi glæder os til at vise jer huset!

Spastikerforeningen

Spastikeren 2/2013

17


Tekst og foto: Frands Havaleschka

Den store badedag Egmont Højskolens nye Vandhalla blev officielt indviet den 28. februar med rundvisning og taler og to dage efter med et kæmpe åbent hus-arrangement.

Daniel Bente var en af de første, der officielt åbnede rutsjebanen, hvilket bestemt ikke var kedeligt.

Flot og pompøst ser det ud – det nye Vandhalla på Egmont Højskolen.

Imponerende tager det sig ud allerede fra hovedvejen, hvor

formand, Sonja Mikkelsen, kunne præsentere de nye, flotte

man fornemmer de højloftede tanker i det store bygningsværk,

rammer.

der danner rammen om Vandhalla. Egmont Højskolens nye

Opgaven som konferencier havde Ole Lauth naturligvis også

vandtrænings- og rehabiliteringscenter, der efter godt to års in-

påtaget sig. Med sædvanlig humor og små anekdoter styrede

tensivt byggeri, ti års planlægning og et ukendt antal søvnløse

han den lange talerliste, hvor bl.a. regionsrådsformand Bent

nætter, for nylig blev præsenteret for offentligheden.

Hansen, Hans Peter Svendler, der er direktør i Realdania, Gre-

Den officielle indvielse fandt sted den 28. februar. Her

the Nymark fra Egmont Fonden og DH’s formand Stig Langvad,

havde 500 gæster taget imod invitationen og fundet vej via

havde indtegnet sig. Meget praktisk blev nogle af de efterføl-

den nye og mere direkte indkørsel til højskolen, der giver vil-

gende taler dog gemt til rundvisningen, så de mange gæster

lavejenes beboere lidt mere fred og ro. Det bliver sikkert også

samtidig oplevede tilgængeligheden og den store detaljerigdom

nødvendigt, når Vandhallas kvaliteter for alvor går op for bor-

i det 5.000 kvm. store byggeri.

gerne i Hou, Odder - ja i hele Østjylland. For godt nok er det en ny fantastisk dimension til Egmont Højskolens virke, men

Bassiner og vandrutsjebane

det er samtidig en aktivitet med offentlig adgang.

Omdrejningspunkt er den store svømmehal med super ad-

Vandhalla er dermed inklusion i ordets bedste betydning

gangsforhold og en 90 meter lang vandrutsjebane, der er til-

og den foreløbige kulmination på skolens udvikling. Det, der

gængelig for kørestolsbrugere. Med en elevator kan de komme

i 1956 startede med Oluf Lauths ideer om en højskole for

op til en fantastisk udsigt ved rutsjebanens start. Robottek-

vanføre, har nu udviklet sig til landets mest tilgængelige og in-

nologi er ikke indført, så overgangen til rutsjebanen sker med

novative højskole med mange forskellige uddannelsestilbud og

lift og varme hænder. Det samme gør opsamlingen efter den

aktiviteter for op imod 200 elever.

90 meter lange rutsjetur på en måtte og et par kubikmeter rindende vand. En tur, der i øvrigt ikke kun er sjov, men også

Stolt og lettet I velkendt stil var skolens forstander Ole Lauth her, der og alle

styrker både muskler og balance. I det 25 meter lange bassin med fire baner er der en bred

vegne, da premieregæsterne indfandt sig. Snart hilste han på

kørestolsrampe og en særlig grav, så alle let kan komme i

ved indgangen, og snart var han i gang med at betjene hæve-

vandet – og op igen. I Svømmehallen finder man også et rundt

sænke scenen og dirigere stoleopsætningen i multisalen, inden

varmtvandsbassin, der har en temperatur på 34-35 grader.

han både stolt og lettet sammen med højskolens bestyrelses-

Bunden kan hæves og sænkes, hvilket betyder, at bassinet kan

18

Spastikeren 2/2013


bruges til forskellige former for terapi og vandgymnastik. Også

stort lokale, der fungerer både som foyer og multimedielokale.

badefaciliteter og omklædningsrum, bl.a. seks individuelle om-

Det er her man finder Danmarks største vægmaleri på 80 kvm.

klædningsrum med rumdækkende loftlift er helt i top.

skabt af kunstneren Jørn Bie, samt ved siden af højskolens helt

Ved siden af ligger det nye, store træningslokale, der både indeholder almindelige fitnessmaskiner og virtuelle trænings-

nye indgangsparti. Jørn Bies maleri, der måler 20 x 4 meter, har en fantastisk

redskaber med eksempelvis Nintendo Wii. Mange af trænings-

detaljerigdom, der fortæller historien om afvigernes rolle og

maskinerne er beregnet til to eller flere personer, så brugerne

betydning for samfundet op gennem historien.

kan dyrke fitness sammen med deres hjælpere eller familie i stedet for at dyrke det hver for sig.

- Selv om billedet oprindeligt var tiltænkt en helt anden køber, så kunne det ikke hænge andre steder end her på Egmont >> Vandrutsjebanen snor sig 90 meter under svømmehallens loft, inden den ender i det lille opsamlingsbassin.

Efter sin åbningstale og gæsternes besigtigelse af de flotte faciliteter kunne en stolt og lettet Sonja Mikkelsen nyde arrangementet i fulde drag.

Mellem sine mange andre gøremål fik Ole Lauth også tid til at hilse på flere af gæsterne. Her regionsrådsformand i Region Midt, Bent Hansen. Siden 1991 har Ole Lauth stået i spidsen for Egmont Højskolen, i både medgang, modgang, søgang - og nu også vandgang.

To halve blev til en hel hal Bag træningsrummet, i forlængelse af den gamle spisesal, ligger den nye store multihal, der er etableret som en tilbygning til højskolens tidligere træningshal. To halve haller er dermed blevet til en hel hal - med de rigtige mål til en række populære sportsgrene. Samtidig er der etableret flytbare vægge, så det er muligt at have flere forskellige aktiviteter på én gang. Multisalen udmærker sig også ved at have en stor hævesænke scene og masser af depotplads, så den kan bruges til koncerter og andre kulturelle arrangementer. Endelig er der ved siden af svømmehallen etableret et To af højskolens assistenter Pernille t.v. og Nanna var klar til at hjælpe ved bassinkanten.

Spastikeren 2/2013

19


Mange andre større og mindre fonde har efterfølgende doneret væsentlige bidrag, ligesom også staten via satspuljen, Region Midtjylland samt Odder Kommune har bidraget. Hele herligheden endte op i en pris på 135 millioner kroner. Et beløb som dog skal tages med et vist forbehold. - Når de sidste regninger er betalt, ender vi nok nærmere på 143 mio. kroner, vurderede Ole Lauth overfor Spastikerens udsendte i et af de få rolige øjeblikke under indvielsen. Ole gik planken ud De første af højskolens elever og hjælpere var allerede i vandet I træningsrummet har flere mulighed for at være aktive omkring maskinerne.

ved åbningen og senere ved det store åbent hus-arrangement, hvor det anslås, at mellem 1200 og 1500 gæster kiggede indenfor. Mange af dem testede det runde varmtvandsbassin og det store bassin, som man forsøger at holde på 28 grader,

Højskolen. Her er centret for omsorg, mente Jørn Bie, da han

hvilket er 4-5 grader mere end de fleste offentlige svømmehal-

ved afsløringen kommenterede arbejdet med og historien bag

ler. Det sker af hensyn til de mange stærkt bevægelseshæm-

billedet.

mede badegæster, blandt andet spastikere, der hurtigt kommer til at fryse.

Realdania som partner

I øvrigt holdt Ole Lauth sig ikke tilbage. Under indvielsen gik

Det omfattende byggeri er realiseret i partnerskab med Real-

han planken ud og tog turen i vandrutsjebanen fuldt påklædt i

dania, som både har givet et meget stort økonomisk bidrag og

mørk habit, hvid skjorte, slips og sorte sko – til stor overraskel-

samtidig støttet skolen i hele byggeprocessen. Det har været

se for de omkringstående. Gennemblødt lod han sig efterføl-

en god og meget vigtig partner, idet et samarbejde med Real-

gende interviewe til tv.

dania giver det ultimative blå stempel til omverdenen om, at det pågældende projekt både er seriøst, velbeskrevet og værd at putte penge i.

20

Spastikeren 2/2013

Gennem årene har han fået skyld for meget – men kedelig har han aldrig været.


Ole Lauth kunne glad præsentere Claus Bies maleri i fuld længde. T.v. ses kunstneren og Dansk Handicap Forbunds formand Susanne Olsen.

Højskole og maleri ud i fuld længde

Af Frands Havaleschka

Jørn Bies maleri, der har titlen ”Des Mere Stakkarle Hades, Des

En del af udbudsmaterialet

Flere Bliver Der”, handler om de udstødtes historie, inspire-

Derfor indgik det rigtige vægmaleri på 80 kvm. i byggeprogram-

ret af karmelitermunken Povl Helgesen, der i 1528 bekymret

mets udbudsmateriale, således at maleriet blev tænkt ind som

skrev om statens overtagelse af ansvaret for tiggere med stave

en ligeså naturlig del af arkitekternes forslag som tilgænge-

(stakkarle).

ligheden og vandet i bassinerne. Kravet var, at maleriet skulle

Oprindeligt var billedet bestilt af Svend Heinild Centret i

have en helt central plads, så det fremstod som et symbol

Vordingborg. Men det gik konkurs under Bies arbejde og efter-

på bygningen, samfundets socialhistoriske udvikling og ikke

lod ham med et halvfærdigt værk. Via Hanne Reintoft, der sad i

mindst Egmont Højskolens holdningsmæssige arbejde. Og det

centrets bestyrelse, blev Ole Lauth kontaktet med salg for øje.

har det fået. Fremover vil det imponerende maleri i acryl indgå

Men han kunne heller ikke rejse den million kroner, det kræ-

i højskolens undervisning.

vede. Kort tid efter fik Egmont Højskolen imidlertid en donation på 1 million kroner, og efter at præmissen for donationen var aftalt, købte højskolen maleriet i 2004. I første omgang dog kun som model, fordi pladsen manglede. Modellen blev overrakt i 2006 i forbindelse med højskolens 50 års jubilæum.

Spastikeren 2/2013

21


Ny legatuddeling

– denne gang på 1,25 mio. kroner For tredje gang får Spastikerforeningen mulighed for at uddele legatportioner fra en stor fond til fordeling blandt spastikere. Denne gang med nye ansøgningskriterier. Af Mogens Wiederholt, direktør i Spastikerforeningen

• Støtte til neuropsykologisk udredning

ningsskema, som du finder på næste

hos en psykolog samt støtte til psyko-

side. Du kan også vælge at printe det ud

edukation (hvordan man læser og for-

fra Spastikerforeningens hjemmeside:

står den neuropsykologiske udred-

www.spastikerforeningen.dk

ningsrapport – herunder de faglige

Skemaet skal udfyldes med alle de

udtryk) så man dermed får en bedre

oplysninger, der bedes om. Giv en kort-

forståelse for sin egen livssituation og

fattet, konkret beskrivelse af, hvad der

værktøjer til videre udvikling.

søges til, hvor det skal praktiseres og

• Støtte til kursus for voksne med

hvordan det kan gavne dig.

CP. Nu er det muligt at komme på et weekendkursus for voksne spa-

Der må ikke vedlægges nogen form for bilag.

stikere. Weekenden vil være en I samarbejde med en stor fond fik Spa-

blanding af underholdning, god mad,

Underskriften er vigtig

stikerforeningen i 2012 mulighed for at

netværksdannelse og masser af fag-

Til slut er det meget vigtigt, at skemaet

uddele ikke færre end 5½ million kroner

lige oplæg. Giv dig selv chancen for

underskrives af ansøgeren eller af en

til mennesker med cerebral parese.

at få en inspirerende weekend, hvor

forældre/værge til den person, der søges

Uddelingen fandt sted ad to omgange i

du både oplever nye mennesker og

på vegne af. Underskriften er vigtig, fordi

foråret og i efteråret.

får ny viden. Se mere om program,

du med din underskrift skriver under på:

oplægsholdere osv. på foreningens

• at du/barnet er spastiker (har CP)

yderligere 1,25 million kroner fra den

Nu har vi fået mulighed for at uddele

hjemmeside:

• at vi må udlevere dit navn, adresse

samme fond, hvilket vi naturligvis er

www. spastikerforeningen.dk

og cpr-nummer til fonden, som be-

meget taknemmelige for. Dog skal man

• Uddannelse og personlig udvikling,

vilger og udbetaler legatet. Er disse

være opmærksom på, at ansøgningskri-

herunder studieophold og sprogkur-

ting ikke opfyldt, vil ansøgningen ikke

terierne denne gang primært er målret-

ser m.v. samt støtte til behandling og

blive behandlet

tet kognitiv udredning, kurser for voksne

terapi, der kan afhjælpe ens situation

med CP samt uddannelse og behandling.

i dagligdagen.

Det er fortsat en betingelse fra

Det udfyldte legatskema med underskrift kan scannes og mailes til

fonden, at donationen skal uddeles til

Legatet uddeles i portioner af 5.000 el-

mennesker, som selv har cerebral parese

ler 10.000 kroner, og der kan kun søges

(spastisk lammelse). Der uddeles legat-

én gang.

portioner på op til 10.000 kroner, og der

bc@spastik.dk eller sendes til: Spastikerforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup – og skal være Spastikerforeningen i hænde senest den

skal ansøges på et særligt ansøgnings-

Hvem kan søge?

skema, som du finder her i bladet og på

Legaterne kan søges af alle, som selv

foreningens hjemmeside:

er spastikere eller af forældre/værge på

www.spastikerforeningen.dk

vegne af børn (under 18 år) med spa-

imødekommet eller ej inden udgangen

stiske lammelser. Det er således et krav,

af juli 2013.

Personer, der fik støtte fra fonden i

6. maj 2013 kl. 14.00. Alle får svar om deres ansøgning er

2012, kan søge igen til denne uddeling,

at legatmodtageren selv har spastisk

hvis de opfylder følgende ansøgnings-

lammelse. Alle, der tidligere i år har søgt

mail til bc@spastik.dk eller ring til 38 88

kriterier.

andre legater i Spastikerforeningen, kan

45 75 og spørg efter Birgit Cornett.

også søge her. Hvad kan der søges støtte til? Legatansøgninger inden for de 3 neden-

Hvordan søger man?

stående områder vil blive prioriteret:

Der skal ansøges på et særligt ansøg-

22

Spastikeren 2/2013

Hvis du har spørgsmål, så send en


! Spastikerforeningen Landsforeningen for cerebral parese

Ansøgningsskema til fonden (hvis du søger for en anden - fx dit barn med cerebral parese - skal du skrive barnets oplysninger, men du skal selv skrive under nederst i skemaet)

Navn Adresse Postnr. og by CPR-nummer Telefon Mobil Email: Bank Reg.nr. Kontonummer Send IKKE bilag med ansøgningen Begrundelse for ansøgningen: Sæt kryds ud for den kategori, du søger til, og skriv en kortfattet, konkret beskrivelse af, hvad der søges til: ( ) Neuropsykologisk udredning ( ) Uddannelse og personlig udvikling ( ) Psyko-edukation (gennemgang af udredningen) ( ) Behandling og terapi ( ) Kursus for voksne med CP

Jeg erklærer ved min underskrift, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte, og at de må videregives til Arvid Nilssons Fond. Jeg bekræfter, at ansøger har cerebral parese.

Dato

Ansøgers underskrift

Ansøgningsfrist er den 6. maj 2013 – der kan forventes svar på ansøgningen inden august 2013 Ansøgningsskemaet sendes med post til: Spastikerforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup eller scannes (husk underskrift) og mailes til bc@spastik.dk

!

Protektor: Hendes kongelige Højhed prinsesse BENEDIKTE


TIPS OM Af Benjamin Steengaard Rasmussen

Nemmere indmeldelse og støtte-mulighed Nu er det blevet meget nemmere at melde sig ind i foreningen eller at give et støttebidrag. Hvis man skal melde sig ind i Spastikerforeningen, kommer man nu til en enkel side, hvor man vælger hvilken type medlemskab, man ønsker og udfylder en formular. Derefter betaler man med Dankort eller beder om et indbetalingskort – nemmere bliver det næsten ikke. Se mere her:

www.spastikerforeningen.dk Nemt at give støttebidrag Noget helt nyt på hjemmesiden er muligheden for at give et støttebidrag til Spastikerforeningen. Nu kan du nemt og enkelt klikke ind på siden, vælge beløb og derefter betale – støt Spastikerforeningen her: www.spastikerforeningen.dk/stoet-os

Spastikeren 2/2013

25


NYT OM KURSER

Af Trine Kamp Larsen, kursuskonsulent i Spastikerforeningen

Kom på

Kokkeskole

Sund og lækker mad er nøgleord i en aktiv hverdag. På kurset Kokkeskolen lærer du kunsten at sammensætte en sund menu og ikke mindst lave den. Det er ikke altid lige let at lave god mad i hverdagen, når det

på køkkenredskaberne og ikke kan stå op så længe ad gangen.

kan være svært at overskue en opskrift eller holde rigtigt på

Men Ulla Rasmussen understreger, at man sagtens kan plan-

en kniv. På Kokkeskolen får du tips, du kan bruge i din daglige

lægge sig ud af det:

madlavning, konkret viden om kostsammensætning og du lærer at lave lækker mad, som vi spiser sammen i fællesskab. Vi har taget en snak med Kokkeskolens kostvejleder Ulla

- Der er masser af specialredskaber, som gør det lettere at lave mad med et handicap. Det kan f.eks. være en kniv, der har et særligt håndtag, et skærebræt med hul til kartoflerne, så de

Rasmussen, der har knap 20 års erfaring med at lave sund og

ligger stille, når man skal skære dem, eller bare en almindelig

lækker mad, blandt andet på Egmont Højskolen.

blender, som gør det nemt at hakke og snitte grøntsagerne, uden man skal bruge kræfter.

Hold dig til opskriften og keep it simple

- Endelig er posegrønt også et vældigt godt alternativ til

Mange går kolde i madlavningen, allerede inden de har åbnet

friske produkter, de er lige så sunde og kræver ingen forbere-

kogebogen, men sådan behøver det ikke at være, for der er

delse, slutter Ulla Rasmussen.

mange ting, man selv kan gøre for at gøre den daglige madlavning nemmere. - Først og fremmest handler det om at skabe det fornødne overblik over situationen, så man ikke går død i en uoverskuelig opskrift. Når jeg laver mad med de unge her på højskolen, skriver jeg simpelthen ned punktvis, hvilke opgaver der skal løses. Jo mere simpelt, jo bedre, siger Ulla Rasmussen. - Så tager man et skridt af gangen, og inden man ser sig om, er man færdig. Og det er heller ikke helt ligegyldigt, hvad man sætter på menuen. Udgangspunktet er selvfølgelig, at opskriften skal være simpel. Jo mere enkel jo bedre. Ulla Rasmussen mener, at det sagtens kan lade sig gøre at lave lækker mad uden at bruge hverken specielt lang tid på det, eller uden at opskrifterne er komplicerede. - Keep it simple, altså. Den er vi med på. Mad med farver Du bliver, hvad du spiser. Det kostråd er mange af os vokset op med, og det er ikke helt ligegyldigt, hvordan man sammensætter sin kost. Ifølge Ulla Rasmussen skal man bare knalde nogle farver på: - Mad med naturlige farver er gode, for der er et højt indhold af antioxidanter, og det styrker immunsystemet. Desuden er det enormt vigtigt at spise mad, der ser lækkert og indbydende ud, og masser af farver er fristende. Grøntsager som rødbeder og bær er rigtigt gode, fortæller Ulla Rasmussen, der også minder om de sunde olier som raps- og olivenolier, plus fisk, kylling, kød, linser og bønner for protein. En kniv er ikke bare en kniv Mange spastikere er udfordret af, at de har svært ved at holde

26

Spastikeren 2/2013

Kostvejleder Ulla Rasmussen leder deltagerne på Kokkeskolen gennem en både spændende, sjov og udbytterig dag i køkkenet.


NYT OM KURSER

Om Food for Brains Kursusmenuen på Helene Elsass Center bygger på Food for Brains-principperne, som er udviklet af kokkene Mikkel Maarbjerg og Nikolaj Kirk i samarbejde med Helene Elsass Center. Food for Brains handler om den næring, der er nødvendig i forhold til børn med en medfødt hjerneskade. Både i relation til udvikling og ikke mindst vedligeholdelse af de færdigheder, der allerede er indlært. Tanken bag kostrådene er, at der skal en ganske særlig kostsammensætning til, for at hjernen fungerer optimalt, og at man kan forbedre hjernens funktioner ved den rigtige kost, samtidig med at maden skal være let at lave.

Om kursusdagen Kokkeskolen afholdes 25. maj på Helene Elsass Center, Holmegårdsvej 28, 2920 Charlottenlund kl. 14-19.30. Det koster 250 kroner at deltage. Tilmelding på Spastikerforeningen.dk/kurser senest 10. maj. Der er begrænset antal pladser, så pladserne bookes efter ”først til mølle”. Kurset starter med en rundvisning på Helene Elsass Center. Ønsker du ikke at deltage i rundvisningen, starter det første oplæg ved cand. scient. Kirsten Caesar kl. 15. Derefter gennemgår kostvejleder Ulla Rasmussen dagens menu. Dagen afsluttes med, at vi spiser resultaterne i fællesskab.

Andre kurser Få støtte fra kommunen Til unge over 18 år Tag på dette kursus, hvis du vil have konkret viden om, hvilke støttemuligheder der er i Serviceloven til unge og voksne over 18 år. Kurset afholdes 24. april kl. 17-20 hos Spastikerforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, og det er socialrådgiver Jens Tamborg, der underviser. Tilmelding og betaling senest 12. april på spastikerforeningen.dk/kurser

Der afholdes et lignende kursus for børn under 18 år – det sker den 8. juni i Odense. Se mere om tilmelding og info på vores hjemmeside spastikerforeningen.dk

Overlevelsestur i det fri Er du spastiker og mellem 15 og 25 år? Har du mod på en weekend i det fri fyldt med udfordringer som rappelling, kanosejlads og orienteringsløb? Så er ’Overlevelsestur i det fri’ lige dig. Læs mere på vores hjemmeside, hvor du også tilmelder dig senest 14. maj. Turen afholdes 15.-16. juni i Sorø.

Spastikeren 2/2013

27


Produceret i Danmark PFOA-fri 100% genbrugsaluminium

scanpan.dk

Legatuddeling Ragnhild Folkmanns Legat uddeler mindre beløb ultimo juli 2013. Legater kan søges af værdigt trængende familier med spastiske børn, fortrinsvis under 21, under forudsætning af at disse børn forsat bor i hjemmet. Der ydes ikke støtte til formål, som dækkes eller burde dækkes af det offentlige. Ansøgningen, hvortil der ikke findes særskilt blanket, skal ledsages af kopi af forældres seneste årsopgørelse fra SKAT tilligemed oplysning om barnets cpr. nr. Ansøgningsfrist: 15. maj 2013 Ansøgningen sendes til: Advokat Niels E. Valdal, Øster Allé, 2100 København Ø. Legatbestyrelsen består af følgende medlemmer: Overlæge, dr. med. Liselotte Skov, reg. revisor Mogens Olsen og advokat Niels E. Valdal


Nye +Habiliteringsforløb på Helene Elsass Center

Efter en effektfuld to-årig projektperiode med træningsprogrammet MiTii fortsætter centret med at tilbyde nye træningsforløb for aldersgruppen 8-16 år. arbejde aktivt om træningen med Mitii, understreger medarbejderne på Helene Elsass Center. Selve +Habiliteringsforløbet varer samlet set ca. 14 uger. Forløbet indledes med et ophold på Helene Elsass Center i tre dage, hvor træningen forberedes med oplæg, indledende tests mv. Herefter træner barnet eller den unge med CP i eget hjem i ca. 12 uger, hvorefter forløbet afsluttes med et sidste ophold på centret, hvor forløb og resultater evalueres. På Helene Elsass Centers hjemmeside www.elsasscenter.dk – kan du finde yderligere informationer om forløb og indhold, datoer, ansøgningsskema mv. Hvis der ikke er et aktivt link på forsiden, så klik på menuen 'Om CP' – dernæst 'For dig, der har Cp og dine pårørende' og til slut 'Nye +Habiliteringsforløb på Helene Elsass Center'. Så har du alle oplysningerne. FH

Træning skal være sjovt, lærerigt, udviklende og ikke mindst motiverende, og det er MiTii. Foto: Benjamin Steengaard Rasmussen.

Nu er det atter muligt for familier med børn og unge med CP at søge om deltagelse i +Habiliteringsforløb på Helene Elsass Center. Disse forløb tager udgangspunkt i et projekt, der blev gennemført i samarbejde med Københavns Universitet og afsluttet i 2012. Projektet havde til formål at undersøge effekten af indsatsen med det webbaserede træningsprogram Mitii. De positive erfaringer herfra danner nu grundlag for centrets nye +Habiliteringsforløb. Målgruppen er i alderen 8-16 år - For de forløb, der gennemføres i 2013, er målgruppen børn og unge med CP i alderen 8-16 år. Det er en forudsætning, at barnet eller den unge har gangfunktion og er i stand til at sam-

Spastikeren 2/2013

29


Handicapservice for dig

-omsorg med omtanke

Hvis du er tilkendt hjælperordning (BPA), selvudpeget hjælper, ledsagelse eller andet, tilbyder Naesborg A/S at varetage arbejdsgiveropgaven. Vælger du Naesborg Handicapservice betyder det: •

At du er arbejdsleder i det daglige – med en fast konsulent tilknyttet

At vi hjælper med at udsøge og udvælge hjælpere incl. afløsere – herunder annoncering uden beregning

At vi i et aftalt samarbejde planlægger og gennemfører personalemøder, lægger vagtplaner og udarbejder APV m.v.

At Naesborg Handicapservice sikrer udbetaling af løn, skat, feriepenge, forsikring, indberetninger m.v.

Naesborg A/S har indgået overenskomst med FOASydsjælland – en sikkerhed for ordnede arbejdsforhold. Kontakt os helt uforpligtende på telefon 5577 4466 og hør mere om hvad vi kan tilbyde dig. Ringstedgade 24-26, 2. 4700 Næstved tlf. 5577 4466 naesborg@naesborg.dk www.naesborg.dk


En verden

til forskel!

Spastikerforeningen har nedsat et ulandsudvalg, som støtter aktiviteter i Uganda. AF Frands Havaleschka

At hjælpe andre giver noget ekstra i dagligdagen. Dette faktum fik tidligere ungdomsformand Thomas Arpe og be-

For Mustapha har den fysioterapeutiske behandling også gjort indtryk: - Jeg har fundet ud af, at træning og

formelle godkendelse, siger Rasmus, der understreger, at de også selv vil gøre alt for at skrabe penge sammen til Uganda-

styrelsesmedlem Rasmus Storgaard til at

bevægelse kan være nøglen til en bedre

projektet. Blandt andet havde de for

kaste sig over et ulandsprojekt i Uganda

tilværelse, og det giver samtidig folk et

nylig taget initiativ til en støttekoncert i

i 2011. I samarbejde med SUMH (Sam-

mere uafhængigt liv, lyder hans vurde-

Hammel med musikeren Chris Herman,

menslutningen af Unge med Handicap),

ring.

hvilket gav et overskud på 12.500 kr.

opnået fine resultater med at organisere

Formel HB-godkendelse

Rasmus Storgaard sammen med deres

aktiviteter i Ugandas hovedstad Kam-

På baggrund af projektarbejdet i ung-

hjælpere klaret alle udfordringerne, men

pala.

domsafdelingen (SPU) har Spastikerfor-

der er nok at se til, derfor håber de, at

eningens hovedbestyrelse - efter ønske

flere gode kræfter vil være med til at

mange med cerebral parese (CP) som

fra SPU - besluttet at organisere ulands-

løfte opgaven i ulandsudvalget.

muligt, men vi er nødt til at udvælge

indsatsen i et specielt udvalg, således

vores fokusområder med omhu. En af

at alle kan være med. Et kommissorium

de vigtigste aktiviteter er f.eks. at lære

for gruppens arbejde bliver drøftet på

ulandsarbejdet var i 1996, hvor davæ-

forældrene, hvad de selv kan gøre for

hovedbestyrelsesmødet i april. Udvalget

rende formand Henri Holm sammen med

at træne og dygtiggøre deres børn med

samarbejder med DH om hovedprojek-

Kurt Agensø var involveret i et lignende

CP, fortæller Rasmus Storgaard, der for

tet, der støttes af Danida.

Danida-projekt, der handlede om at

tog de udfordringen op og har faktisk

- Hovedformålet er at hjælpe så

nylig var på besøg i Spastikerforeningens sekretariat sammen med Marion Tum-

Indtil videre har Thomas Arpe og

- Vi er glade for, at HB har sagt ja en gang, og nu venter vi kun på den

Sidst Spastikerforeningen var aktive i

opbygge en spastikerforening på Filippinerne.

webaze og Mustapha Sebyala. De to afrikanere har begge CP, bor i udkanten af millionbyen Kampala og er blevet inddraget som ungdomsledere i CP-projektet. Hvilket de både er meget glade for og stolte over. De er tilknyttet National Union of People with Disability in Uganda, også kaldet NUDIPU, som er Ugandas svar på Danske Handicaporganisationer. Et ophold med indtryk Under deres 14 dages ophold i Danmark har de gennemgået en lederuddannelse og har suget indtryk til sig fra en række besøg. Men hvad har de så fået ud af opholdet? - Jeg har lært, at man sagtens kan dyrke sport, selv om man har CP, fortæller Marion. Og selv om vi ikke har de samme muligheder og gode træningsfaciliteter hjemme i Uganda, så handler det i første omgang om at ændre holdningen til, hvad man kan, og ikke kan.

Ulandstrio på besøg. Rasmus Storgaard, flankeret af Marion Tumwebaze t.v. og Mustapha Sebyala. Foto: BST.

Spastikeren 2/2013

31


Af Jens Tamborg, socialrådgiver

Fleksjobreform – hvordan ser det ud før og nu!

et af følgende kriterier i forbindelse med visitation til fleksjob: 1) Man skal være berettiget til at modtage dagpenge efter lov om sygedagpenge eller lov om ret til orlov og dagpenge

Ligesom der er kommet nye regler for førtidspension, som vi omtalte i sidste nummer af Spastikeren, så er lovgrundlaget for fleksjob også blevet ændret. Det er en følge af den gennemgribende pensions- og fleksjobreform.

ved barsel. 2) Modtage sygedagpenge ved visitation til et fleksjob. 3) Deltage i revalidering efter en jobplan og modtage brutto revalideringsydelse.

Det er vigtigt at understrege, at bevilling af fleksjob efter 1.

Hvis man ikke opfylder et af ovenstående kriterier, modta-

januar 2013 følger de nye regler, mens personer, der er ansat i

ger borgeren kontanthjælp efter visitering til ledighedsydelse,

fleksjob før årsskiftet, forsætter på de gamle regler!

indtil der findes et fleksjob til vedkommende. Ledighedsydelsen er 91 % af dagpengesatsen og uafhæn-

Jeg vil her forsøge at beskrive de områder, hvor der er sket ændringer:

gig af ægtefælles indkomst. Nu: Alle er berettiget til ledighedsydelse, men med vidt forskellige satser. Ledighedsydelsen udgør 89 % af dagpengene,

Bevilling: Før: Ingen tidsbegrænsning på bevilling af fleksjob, bortset fra

hvilket p.t. svarer til 15.448 kr. pr. måned. For forsørgere, der kommer fra kontanthjælp, er ledigheds-

folkepension.

ydelsen 80 % af dagpengene, hvilket pt. svarer til 13.952 kr.

Nu: Hvis man er under 40 år, kan man højst få fleksjob for 5

pr. måned, og endelig for ’ikke forsørgere’, der kommer fra

år af gangen. Hvis man er over 40 år, kan man få permanent

kontanthjælp, er ledighedsydelsen 60 % af dagpengesatsen –

fleksjob efter den første 5-årige bevilling.

det svarer pt. til 10.500 kr. pr. måned.

Økonomi:

Fastholdelse på arbejdspladsen:

Før: Det er arbejdsgiveren, der udbetaler lønnen til fleksjob-

Før: For at få et fleksjob på den hidtidige arbejdsplads skal

beren, men får fra kommunen refunderet 2/3 eller halvdelen af

mulighederne for arbejdsfastholdelse være arbejdsprøvet. De

den mindste overenskomstmæssige løn, inklusiv tilskud fra ATP.

sociale kapitler kan være til hjælp i indsatsen, men ikke et krav.

Tilskuddet til løn kan dog maksimum beregnes ud fra en løn på

I øvrigt skal alle revalideringsmuligheder være afprøvet.

474.060 kr. om året eller 39.505 kr. pr. måned.

Nu: Der er først mulighed for ansættelse på samme arbejds-

Nu: Arbejdsgiveren betaler løn, inklusiv pension, for den

plads, når pågældende har været ansat efter de sociale kapitler

arbejdsindsats, den fleksjobansatte yder. (arbejdsindsatsen

i 12 måneder (hvilket er en del af overenskomsten). Kravet

kan nu være helt ned til f.eks. to timer om ugen). Kommunen

om ansættelse i 12 måneder efter de sociale kapitler gælder

supplerer lønnen fra arbejdsgiver med et tilskud, der reguleres

ikke, hvis den ansatte f.eks. har været udsat for akut opstået

på baggrund af lønindtægt. Tilskuddet er fuldt aftrappet ved en

skade eller sygdom, og det betegnes som åbenbart formålsløst

lønindkomst, inklusiv pension på 36.400 kroner pr. måned.

at gennemføre foranstaltninger med henblik på job efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår.

Timetal: Før: Fleksjobberen skulle yde minimum 12 timers arbejde om ugen (2/3) løntilskud. Der var ikke noget incitament for at øge

Afløsning - aflastning

timetallet. Nu: Arbejdsgiveren betaler løn for det antal timer, den ansatte

Det er tankevækkende, hvad kommuner gør for at spare. Et af

i fleksjob udfører. Kommunen udbetaler et fleksløntilskud, der

de seneste eksempler, jeg er stødt på, er en familie med en

reguleres på baggrund af lønindtægten. Her vil man få større

voksen, svært handicappet søn, hvor de nære pårørende var

løn, jo flere timer arbejdsgiveren betaler, og jo mindre tilskud

bevilget den nødvendige aflastning (70 døgn årligt), men uden

kommunen giver. Det er altså ikke som i den gamle ordning,

varsel blev det meddelt fra kommunen, at aflastningen var

hvor der blev betalt for fuld tid. Tilskuddet fra kommunen er

væsentlig reduceret.

fuldt aftrappet ved en lønindkomst inklusiv pension på 36.500 kr. pr. måned.

Når der ændres i en bevilling, har man som borger altid krav på en skriftlig og begrundet afgørelse af ændringen af bevillingen samt ankevejledning. (Det er så beklageligt, at De

Ledighedsydelse:

sociale Nævn i Statsforvaltningerne har fra 6 – 9 måneders

Før: For at være berettiget til ledighedsydelse skal man opfylde

sagsbehandlingstid, og at anken ikke har opsættende virkning.)

32

Spastikeren 2/2013


TELEFON RÅDGIVNING

Klaus Christensen psykolog Tlf 38 88 45 95

Jens Tamborg socialrådgiver Tlf. 38 88 45 96

Anne-Marie Larsen socialrådgiver Tlf. 38 88 45 97

Træffes: Tirsdag kl.15-18 og torsdag kl. 9-12

Træffes: Tirsdag kl. 15-18 og torsdag kl. 9-12

Træffes: Mandag kl. 10.30-12 og onsdag kl. 9.30-12

I regelsættet om afløsning/aflastning står der i Servicelo-

“Det kan være en stor belastning - både fysisk og psykisk

vens §§ 44 og 84 (§ 44 for børn og unge under 18 år, og § 84

- at passe en plejekrævende person i hjemmet. En familie eller

for voksne.):

en person, der passer en pårørende med nedsat fysisk eller

§ 84: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller

psykisk funktionsevne i hjemmet, kan derfor - efter en kon-

aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende,

kret, individuel vurdering af behovet - tilbydes afløsning eller

der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funkti-

aflastning efter § 84. Denne form for hjælp kan være en forud-

onsevne.

sætning for, at den plejekrævende person kan blive boende i

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Som det fremgår af § 84 har kommunen en forpligtigelse til at tilbyde afløsning (i hjemmet) eller aflastning (på institution)

hjemmet.” Det er vigtigt at henvise til ovenstående paragraf og bede om en skriftlig begrundet indstilling, hvis nogle af vore medlemmer oplever at få nedsat en bevilling i forbindelse med afløsning eller aflastning.

til pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven uddybes dette på følgende måde:

Klokkeklar afgørelse fra Det Sociale Nævn om tildeling af handicapbil Anna er en pige på 6 år, der bruger mange hjælpemidler. Hun er den ene af et tvillingepar, der blev født for tidligt (uge 25). Efter en stomi-operation fik hun en hjerneblødning, der har påvirket begge hjernehalvdele i svær grad. Det betyder, at hun er multihandicappet og kørestolsbruger. Familien søgte tilbage i 2010 deres hjemkommune i Midtjylland om en handicapbil, men fik i begyndelsen af 2012 afslag

understregede nævnet, at datteren lider af CP, er multihandi-

med den begrundelse, at datterens kørselsbehov kunne klares

cappet, kørestolsbruger, skal transporteres i sin kørestol og ikke

med andre transportmidler. Eller fragtes med almindelig bil og

ved egen hjælp kan komme op i f.eks. bus, men skal løftes ind i

trailer. Kommunen vurderede ”at ansøgeren er indenfor per-

kørestol. Derudover vil kommunen have lavet en afprøvning af,

sonkredsen, der er berettiget til køb af bil efter servicelovens

om Anna kan klare en fælles transport til specialbørnehaven,

§ 114, men at kørselsbehovet kan tilgodeses ved sygetrans-

hvor forældrene mener, at det kan gå ud over Annas trivsel.

porter, kørselsordningen til specialbørnehave og at offentlige transportmidler endnu kan bruges.”

Kommunen har derfor siden december 2012 haft sagen til ny behandling, bl.a. har sagsbehandleren kontaktet Annas bør-

Intet er mere forkert. Anna kan ikke sidde selv, og hun

nehave for at høre, om hun kan transporteres i bus. I skrivende

har begrænset hovedkontrol. Det er derfor umuligt at benytte

stund (marts) er sagen endnu ikke færdigbehandlet, men Spa-

offentlige transportmidler, da hun ikke kan sidde alene på et

stikerforeningens socialrådgiver vurderer, at Det Sociale Nævns

sæde, mens kørestolen hentes.

afgørelse er fuldstændig entydig, så kommunen må bevilge

Sagen anket

bilen, da den har stor betydning for familiens trivsel.

Derfor blev sagen naturligvis anket i Det Sociale Nævn. Det skete i maj 2012. Nævnet behandlede sagen og vurderede, at

Foreningen følger sagen

datteren ikke kan anvende offentlig transport. Derfor sendte

Hvis kommunen fastholder deres afslag, så kan sagen på ny

Det Sociale Nævn sagen tilbage til kommunen og bad dem

ankes i Det Sociale Nævn. Men det kan Spastikerforeningens

foretage en ny behandling (det der i fagsprog kaldes en hjem-

socialrådgiver ikke forestille sig bliver tilfældet med en så klar

visning).

afgørelse fra nævnet. Foreningen følger naturligvis sagen. FH

Som yderligere vejende grunde til at behandle sagen på ny

Spastikeren 2/2013

33


SPU SPALTEN Redigeret af Cæcilie Nisbeth

Et vellykket SPU-landsmøde og ny formand Skal man lade sit liv blive styret af sit handicap? Det var overskriften, da coach Thomas Wibling holdt oplæg på SPU's årlige landsmøde. Rammerne var, som i de tidligere år, Egmont Højskolen, hvor 25 unge var samlet i en weekend i midten af februar. Thomas Wiblings pointe var, at man skal se muligheder frem for begrænsninger i forhold til sit handicap. Det er ikke altid, det lykkedes første gang, men det er ikke ensbetydende med, at man så skal give op - tværtimod! Det er også vigtigt, at man ser på, hvorfor det ikke lykkedes, og om man eventuelt kunne gøre noget anderledes, så det lykkes næste gang. Desuden, understregede Thomas Wibling, er det vigtigt at sætte realistiske mål, så man altid har noget at arbejde henimod, så man ikke går i stå. Så, nej. Man skal bestemt ikke lade sig styre af sit handicap og se sig som offer, men tage ansvar for sit liv og have en positiv tilgang til de udfordringer, man møder.

Goddag og farvel. Efter seks år på formandsposten faldt Thomas Arpe t.v. for aldersgrænsen. Som ny formand valgtes Rasmus Lund-Sørensen fra Kolding. Foto: Cæcilie Nisbeth.

Ny ungdomsformand På det årlige SPU-landsmøde kommer man ikke uden om generalforsamlingen som et fast punkt om lørdagen, og sådan var det også i år. Generalforsamlingen blev ledet af Isak Kornerup Houe fra SUMH, som omhyggeligt og veloplagt guidede deltagerne igennem dagsordenen. Dette års generalforsamling var dog lidt speciel, da vi efter seks år skulle sige farvel til ungdomsformand Thomas Arpe. Thomas kunne ikke genopstille, da han faldt for aldersgrænsen Der var både plads til det hyggelige og det seriøse, da ungdomsafdelingen var samlet til landsmøde. Foto: Cæcilie Nisbeth.

i SPU på de 36 år. Inden valget af ny formand skulle sidste års regnskab godkendes, hvilket det blev uden problemer. SPU kom ud af 2012

Mange nye ansigter

med et overskud på 9.437 kr. mod underskud de forgangne år.

I år havde mange nye unge spastikere, som ikke tidligere har

Hvilket vi jo kun kan være tilfredse med.

været aktive i SPU, tilmeldt sig landsmødet. Vi er rigtig glade

Bestyrelsen havde på forhånd indstillet næstformand Ras-

for at se så mange nye ansigter, da SPU arbejder målrettet på

mus Lund-Sørensen til at efterfølge Thomas Arpe som ung-

at blive mere synlig. Et arbejde som ser ud til at virke.

domsformand. På dagen var der ingen yderligere, der opstil-

Derfor var der også godt gang i snakken på kryds og tværs, så snart muligheden bød sig. SPU-landsmødet har nemlig i de sidste år kørt efter et fast

lede til formandsposten, så Rasmus blev enstemmigt valgt til formand for SPU for en to-årig periode. Ud over ny formand var der valg til tre pladser i bestyrel-

koncept med både fagligt indhold og tid til socialt samvær,

sen. Følgende personer blev valgt: Cæcilie Nisbeth (genvalgt),

hvor man kan møde andre unge som en selv og udveksle erfa-

Julie Morell Jensen (nyvalgt) og Jeanne Bo Qvist (nyvalgt). De

ringer.

to suppleantposter blev besat af Mads Knudsen (1. suppleant)

34

Spastikeren 2/2013


SPU SPALTEN

Den nye og Nicolaj Hansen (2. suppleant). Så efter generalforsamling består bestyrelsen af: Formand, Rasmus Lund-Sørensen, næstformand og sekretær, Cæcilie Nisbeth, kasserer, Mette Rasmussen. Desuden er Nina Jepsen, Frederik Holm Johansen, Jeanne Bo Qvist og Julie Morell Jensen medlem af bestyrelsen, samt de to suppleanter Mads Knudsen og Nicolaj Hansen. Evaluering Søndag startede med evaluering og opsamling. Bestyrelsen

formand

har ordet

Den nyvalgte ungdomsformand Rasmus Lund-Sørensen er 29 år og bor i Kolding. Til daglig studerer han HF på VUC. I sin fritid er han politisk aktiv i Det Radikale Venstre, hvor han bl.a. stiller op til kommunalvalget i Kolding til november. Rasmus har været med i SPU før, nemlig i 2006-2008. Han kom i bestyrelsen igen i 2011, hvor han blev udpeget som næstformand.

havde bedt deltagerne udfylde et evalueringsskema, som gav

Hvad er dine planer som nyvalgt formand?

et grundigt billede af, hvad de syntes om afviklingen af lands-

- Vi skal være mere synlige og derved få flere nye med-

mødet, samt hvad de syntes om vores arrangementer m.v.

lemmer til SPU. Desuden skal vi være mere handicappo-

Bestyrelsen er nu i gang med at gennemgå besvarelserne og

litiske, både alene, sammen med Spastikerforeningen og

se, om der er noget, der skal forbedres. Men ud fra deltager-

sammen med Sammenslutningen af Unge Med Handicap

nes reaktion var de rigtig glade for arrangementet og fyldt med

(SUMH).

indtryk og oplevelser og glædede sig til at komme hjem og sove!

Hvilke drømme har du for SPU?

Med det i baghovedet takkede den nyvalgte formand af og ønskede alle en god tur hjem - og på gensyn til næste år.

- Vi skal være aktive i hele landet, og så skal vi kunne rådgive unge spastikere - ung til ung!

Forskellige behov – en selvfølgelighed hos Scandic!

Se mere på scandichotels.dk

0576_89x60 Handicap.indd 1

18/03/11 13.53

Spastikeren 2/2013

35


Soft Design Soft Design A/S Rosenkæret 13 2860 Søborg Telefon: 39 66 02 00 Telefax: 39 66 02 02

Også for kørestolsbrugere...

Tlf. 54 87 43 00

Sa m m en

nå rv io p

Telefax 54 87 43 01 • www.tjas.dk

Søndervang 3 9640 Farsø Tlf.: 98 63 24 33

www.time-danmark.dk

COMPLOT 01.10

Fuglegårdsvej 6 • 4892 Kettinge

Hardsysselvej 2 . Vejrum . DK-7600 Struer T: 97 46 47 33 . hardsyssel.dk

Teknisk isolering udføres af vvs-installationer, ventilationskanaler, brandsikring, m.m.". Højevej 14 - DK 4900 Nakskov Snedkervej 8 - DK 2630 Taastrup Tlf. 45 54 91 01 90 • www.activ-as.dk

EN DEL AF FDF

www.softdesign.dk


SPU og kursusudvalget i nyt samarbejde Af Nina Jepsen, SPU

Som flere af Spastikerens yngre læsere måske har bemærket,

Tid: 28.-29. september

havde vi i SPU sidste år betydeligt flere arrangementer end i

Sted: Egmont Højskolen, Hou, Odder

de foregående år, ligesom vi nu har fået stablet en masse nye initiativer på banen, som gerne skulle gøre os mere synlige for

Vi håber selvfølgelig senere at kunne samarbejde om endnu

netop jer unge.

flere kurser og er naturligvis spændte på at høre, hvordan

Det betyder, at vi nu har en fast spalte - SPU-spalten - i

interessen er. Derfor opfordrer vi også alle, der har ønsker el-

bladet, og at du løbende vil kunne læse referater fra vores

ler gode ideer til kurser, at henvende sig til en af os. Vi lytter

bestyrelsesmøder på Spastikerforeningens hjemmeside. Des-

meget gerne. Send en mail eller ring til:

uden har vi en aktiv Facebook-gruppe, hvor der løbende bliver tilføjet både små og store nyheder med interesse for vores medlemmer. Denne udvikling er noget, vi i bestyrelsen er rigtig glade for og stolte over, hvilket også har været en spændende

Nina Jepsen E-mail: ninajepsen@gmail.com Tlf. 26 94 04 43 eller

og kreativ proces, som har krævet, at vi lagde hjernerne i blød. I samme åndedrag kan jeg da også berolige jer med, at vi bestemt heller ikke er løbet tør for hverken arbejdsiver eller lyst til fortsat at skabe endnu flere sjove, spændende, lærerige og

Rasmus Lund-Sørensen

nytænkende aktiviteter her i SPU til glæde for jer medlemmer.

E-mail: razzlund1983@gmail.com

Tværtimod!

Tlf. 24 23 10 78

SPU vil lave kurser! Som et af de seneste skud på stammen, der understreger, at SPU stadig vokser, har vi taget det første spadestik til et kommende samarbejde med foreningens kursusudvalg. Det er sket ud fra den holdning, som mange ældre spastikere har givet udtryk for overfor os, nemlig at der mangler kurser for voksne. Yderligere er vi i SPU meget bevidste om, at det jo i sagens natur er vores medlemmer, der på sigt gerne skulle tegne foreningen, den dag de og vi ikke længere er unge nok til at være en del af SPU. Vi opfatter det derfor som vores ansvar at inspirere andre unge til også at tage aktiv del i foreningsarbejdet. Hvis vi vil tiltrække andre unge, er det jo ikke bare en forudsætning, at vi i SPU løbende har noget at byde på, men også at der i høj grad nu og i fremtiden bliver tilbudt en række kurser, vi som voksne kan identificere os med. Derfor er vi godt i gang med at etablere et samarbejde mellem SPU og kursusudvalget og glæder os over, at vi er kommet godt i gang. I år vil foreningens medlemmer kunne nyde godt af de følgende to kurser, som det indtil videre er blevet til:

Kursus 11 Scor drømmejobbet. Karrieredag fra ung til ung Tid: 21. august kl. 17-20. Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

Kursus 17 Slip tøjlerne: Fra barn til voksen

Spastikeren 2/2013

37


Nyt reformudspil på kontanthjælpsområdet

Af Frands Havaleschka

Er det godt eller skidt for Spastikerforeningens medlemmer? Det afhænger helt af, hvordan kommunerne udmønter opgaven, mener Spastikerforeningens direktør, Mogens Wiederholt. Regeringens meget omfattende udspil

gere ændret, således at matchgruppe 3

får ret og pligt til at gå i gang med en

til en kontanthjælpsreform, som blev of-

('midlertidigt passiv') afskaffes. Frem-

uddannelse. Hvis ikke, så er der ingen

fentliggjort den 25. februar, er et opgør

over kategoriseres både voksne og unge

støtte. For at hjælpe de unge på vej, så

mod langvarig passiv forsørgelse til især

kontanthjælpsmodtagere som ’jobparate’

tilbydes de det, der kaldes en motive-

de unge, som i dag lever af kontanthjælp

eller ’aktivitetsparate’.

rende og uddannelsesafklarende ind-

i årevis. Det indholdsmæssige sigte er

Udspillet lancerer forskellige indsat

sats. Mens de unge venter på at komme

først og fremmest at ”sparke” så mange

ser og ydelser til følgende målgrupper:

i uddannelse, vil de få ret og pligt til et

unge som overhovedet muligt i gang

• Kontanthjælpsmodtagere under 30

såkaldt ”nyttejob” – dvs. småjobs med

med en uddannelse. Derudover skal

år - henholdsvis uddannelsesparate

et stort samfundsnyttigt indhold.

kontanthjælpsreformen bidrage med en

og ikke-uddannelsesparate (aktivi-

besparelse på lidt over 1 mia. når den er

tetsparate), samt jobparate unge

Unge kontanthjælpsmodtagere uden

fuldt indfaset i 2017.

• Kontanthjælpsmodtagere over 30 år

uddannelse, som ikke er uddannel-

- henholdsvis jobparate og ikke-

sesparate

jobparate (aktivitets-parate)

Unge på kontanthjælp uden uddannelse,

I det nye reformudspil med titlen ”Alle kan gøre nytte” er den nuværende matchmodel for kontanthjælpsmodta-

som ikke umiddelbart er uddannelsesUnge kontanthjælpsmodtagere uden

parate betegnes som ”aktivitetsparate”.

uddannelse, som er uddannelsespa-

De vil - ligesom de uddannelsesparate - i

rate

fremtiden få uddannelseshjælp i stedet

Kontanthjælp til unge under 30 år uden

for kontanthjælp. Men i tillæg hertil vil

uddannelse afskaffes og erstattes af en

de, når de deltager i aktiviteter, som

ny ydelse, der kaldes uddannelseshjælp,

sigter mod at bringe dem tættere på at

der i kroner og ører svarer til SU (5700

blive uddannelsesparate, få et såkaldt

kr. pr. måned).

aktivitetstillæg.

Unge, der betragtes som ”uddannel-

Uddannelsesydelse plus aktivitetstil-

sesparate”, dvs. unge som uden videre

læg vil i niveau svare til den nuværende

vil kunne påbegynde en uddannelse,

kontanthjælp. Denne gruppe vil få tilbudt et bredt spektrum af indsatser, som skal hjælpe

- Om reformoplægget er godt eller skidt for vores medlemmer, er svært at sige, men nu skal den jo også lige vedtages først, understreger Mogens Wiederholt.

dem frem mod uddannelse. De vil bl.a. blive tilbudt en helhedsorienteret og uddannelsesrettet indsats. De vil få ret og pligt til uddannelse, når de er blevet uddannelsesparate, de vil blive tilbudt uddannelsesafklarende og motiverende tilbud, og endelig vil de få mulighed for at trække på en mentor. Hvor mange unge spastikere påvirkes? Vi ved ikke præcist, hvor mange unge under 30 år med CP, der i dag lever af kontanthjælp, hvor mange der har en

38

Spastikeren 2/2013


uddannelse, hvor mange der vil være

Personer over 30 år (med eller

- Som udspillet er beskrevet, er

uddannelsesparate, eller hvor mange

uden uddannelse) og unge, som har en

der derfor ikke meget at være imod

der har behov for massiv hjælp for at

uddannelse, der i dag er på kontant-

eller uenig i. Det er grundlæggende

komme nærmere en uddannelse.

hjælp, vil også blive omfattet af refor-

fornuftigt. Selvfølgelig skal unge men-

men. Personer over 30 år vil fortsat få

nesker ikke henslæbe deres ungdom på

der er ganske mange unge med CP,

kontanthjælp, mens unge under 30 med

kontanthjælp. De skal naturligvis have

som lever af kontanthjælp, vurderer

en uddannelse vil få en såkaldt unge

en uddannelse – og i job. Men om det

Spastikerforeningens direktør, Mogens

ydelse, som svarer til SU.

lykkes eller ej, afhænger helt og aldeles

- Mit bedste gæt er imidlertid, at

Wiederholt.

af, hvordan kommunerne griber opgaven Alt handler om implementering

an og vælger at udmønte de nye regler,

svære fysiske og eller kognitive vanske-

- Om reformoplægget så generelt er

når de engang bliver vedtaget. Det kan

ligheder, at de ikke er kommet i hverken

godt eller skidt, set fra Spastikerforenin-

gøres godt, og det kan gøres skidt. Alt

uddannelse eller beskæftigelse, men

gens side, det er umuligt at vurdere,

handler om implementering, fastslår

omvendt heller ikke er ”dårlige nok” til

fastslår Mogens Wiederholt.

Mogens Wiederholt.

- Det drejer sig om unge, som har så

at komme i betragtning til førtidspen-

- Vi ved, at der er en stensikker

sion. Og slet ikke efter førtidspensions-

sammenhæng mellem uddannelse og

reformen.

job. Jo mere uddannelse, desto større

Det er derfor Spastikerforeningens

er chancen for at få beskæftigelse. Det

forventning, at der findes mange unge

gælder for alle, handicap eller ej. Den

spastikere, som hører til i den gruppe,

giftigste cocktail, der findes, er handi-

som reformudkastet kalder de ”aktivi-

cap blandet med dårlige kvalifikationer.

tetsparate”, altså unge under 30 år, som

Derfor kan vi kun støtte ethvert initiativ,

ingen uddannelse har – men til gengæld

som sigter mod, at flest mulige med CP

har behov for betydelig støtte og speci-

får en uddannelse – som minimum en

fik tilrettelagt hjælp, hvis de skal kunne

ungdomsuddannelse og flest mulige en

gennemføre en uddannelse.

videregående uddannelse.

Læs mere Mogens Wiederholt har analyseret hele reformudkastet, herunder også en nærmere uddybning af udspillet for kontanthjælpsmodtagere over 30 år, og de mange konkrete initiativer, der er en del af reformen. Denne analyse finder du på foreningens hjemmeside: www.spastikerforeningen.dk

Benny Johansen & Sønner A/S Kirkevej 8 • 2765 Smørum Tlf: 44 97 00 71 • Fax: 44 65 06 96 Email: benny@bjogs.dk www.bjogs.dk

Marselis Boulevard 43 • 8000 Aarhus C Tlf. 86 76 00 75 • Fax 86 76 37 75 Spastikeren 2/2013

39


Svøm frit...

Krabat Pirat Svømmehjælp til børn/unge

Kontakt os for afprøvning.

Rødovre Centrum 75 • 2610 Rødovre Tlf. 36 70 43 28 • www.mmm-rc.dk

Brdr. Beierholm ApS Murer- og tømrerarbejde udføres

Levetoftevej 39 b • 4690 Haslev Telefon 56 38 01 38 • Fax 56 38 01 39 E-mail: brdr@beierholm-haslev.dk • wwwbeierholm-haslev.dk

For mennesker, der har et fysisk handicap og/eller har pådraget sig en hjerneskade.

Stefanshjemmet Carl Nielsens Vej 2 8000 Aarhus C Tlf. 87 33 19 00 info@stefanshjemmet.dk www.stefanshjemmet.dk

www.egmont-hs.dk

RESPEKT – udvikler hele mennesker!

DANMARKS MEST RUMMELIGE HØJSKOLE Solidaritet · Myndighed · Værdighed


Spastikerforeningens

informatørkorps Spastikerforeningen har et informatørkorps, der består af yngre spastikere mellem ca. 18 og 42 år. De holder foredrag og oplæg for skoleklasser, interessegrupper, forældregrupper, uddannelsessteder m.v. om det at leve et liv med cerebral parese. Forespørgsler, aftaler og andre praktiske ting aftales direkte med informatørerne. Som hovedregel tager de ud i det lokalområde, hvor de bor, men flere dækker også større områder. Listen findes i mere detaljeret form på www.spastikerforeningen.dk – klik på menuen ’rådgivning’ og derefter ’informatørkorps’. Region Hovedstaden: Frank Christensen (født 1973)

Britt Drud Sørensen (født 1986)

Brian Joensen (født 1966)

Grønager 16, 3400 Hillerød Tlf. 31 13 71 90 Mail: fc@jubii.dk

Lupinvej 11 st. 410, 4400 Kalundborg Tlf. 28 94 76 78 Mail: bds.handi@gmail.com

Ulvevej 30, 6715 Esbjerg N. Tlf. 75 46 82 82 Mail: bfj@esenet.dk

Nina Lund Jepsen (født 1982)

John Smedegaard Olsen (født 1968)

Mariann Lysgaard (født 1974)

Sækkedamsvej 52, 3500 Værløse Tlf. 26 94 04 43 Mail: ninajepsen@gmail.com

Rådhusvej 67, 4640 Faxe Tlf. 56 73 04 98 Mail: johnsmedegaard@tiscali.dk

Skødstrupvej 11, 6840 Oksbøl Tlf. 61 37 54 20 Mail: mariann-lysgaard@live.dk

Mads Wiberg Sørensen (født 1986)

Jacob Buurgaard

Nymarksvej 24, 2650 Hvidovre Tlf. 30 71 55 70 Mail: madswibergster@gmail.com

Cæcilie Nisbeth (født 1986) Godthåbsvej 64,3400 Hillerød Tlf. 61 68 68 86 Mail: caecilie.nisbeth@gmail.com

Nikolai Grzeskowitz (født 1981) Bækkebo Park 2A, 1.th., 2870 Dyssegård Tlf. 39 66 77 69 Mail: ngrzeskowitz@hotmail.com

Region Sjælland: Trine Birkholm (født 1979) Kildemarken 143 A, 4100 Ringsted Tlf. 57 67 59 10 Mail: turbotrine@mail.dk

Skovbrynet 1, lejl. 14, 4040 Jyllinge Mail: koglejacob@gmail.com

Berit Aagaard Sørensen Skovbrynet 1, lejl. 8, 4040 Jyllinge Tlf. 40 75 10 62

Region Midtjylland: Tor Martin Mandrup Møller (født 1968) Kriegersvej 19, 2. lejl.1, 8000 Aarhus C. Tlf. 86 13 16 26 Mail: tor.martin68@gmail.com

Casper Salling (født 1975) Bryndumsvej 8, 2.th., 8600 Silkeborg Tlf. 23 25 12 30 Mail: caspers@caspers.dk

Peder Mondrup Skovbrynet 1, lejl. 7, 4040 Jyllinge Tlf. 26 83 86 39

Region Nordjylland og det øvrige Jylland:: Christa Holmgaard Nielsen (født 1981)

Region Syddanmark: Rasmus Lund-Sørensen (født 1983) Hvidtjørnevej 2, 2 tv., 6000 Kolding Tlf. 24 23 10 78 Mail: razzlund1983@gmail.com

Haremarksvej 74 B, 8723 Løsning Tlf. 24 21 82 54 Mail: christa_nielsen@ofir.dk

Spastikeren 2/2013

41


Jyllandsgade 4 • 9000 Aalborg

Rute 980 Frederikshavn - Esbjerg Tlf. 98 11 66 00 • www.expressbus.dk

Cama Lift ApS Ellehammervej 6 – 9900 Frederikshavn Telefon 98 43 01 22 E-mail: cama@cama.dk Internetadresse: www.cama.dk

Handicap Løgumgård Bo- og beskæftigelse Nørregade 26 6240 Løgumkloster Telefon 73 74 58 00 handicap-loegumgaard.toender.dk

Grindsted Betonvarefabrik a/s Heimdalsvej 7 • 7200 Grindsted Tlf. 75 32 06 88 www.gbvf.dk

FARSØ ENTREPRENØRFORRETNING

• Aut. Kloakmestre • TV-inspektion • Slamsugning Vestbyen 43 • 9640 Farsø Telefon 98 63 15 77 Mobil 20 69 72 61


19 16 15

18 17

4

14

13

3 1+2

6 5 11

7+8

12 9

København/Frederiksberg

1+2

Toke Rastad

10

at blive medlem. Hvis du vil være med-

Nordsjælland

lem, koster det kun 125 kr. for et helt år. Tilmelding på telefon eller sms se-

4

Lisbeth Østergaard

Tlf. 42 17 19 64

nest søndagen inden til: Formand, Johan

Tlf. 49 14 32 64/29 68 51 22

Borgmester Fischersvej 5F, 1-2

Jepsen, tlf. 23 44 40 57 eller næstfor-

Damgårdsvej 63

2000 Frederiksberg

mand, Susie Brink, tlf. 23 95 56 16.

2990 Nivå Mail: lisbeth.oestergaard@hotmail.dk

Mail: tokerastad@gmail.com

3

Københavns omegn

Generalforsamling i kredsen

Connie Petersson

Mandag den 22. april kl. 19.00 til ca.

Kredsforeningen for København og

Tlf. 60 65 34 26

21.00 venter der en både sjov og in-

Frederiksberg afholder ordinær gene-

Højbuen 10

spirerende aften, når kredsen afholder

ralforsamling mandag den 22. april kl.

2730 Herlev

foredragsaften med Lola Jensen. Det

19.00. Det sker i Handicaporganisatio-

Mail: phariss@mail.dk

sker på Kommunikationscenteret, Skan-

nernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. Vi mødes og får en kort rundvisning i

Foredrag med Lola Jensen

sesvej 2D, 3400 Hillerød.

Mailadresser efterlyses

Alle er velkommen.

Send en mail til spastiker3@yahoo.dk

det nye hus. Herefter er der generalfor-

med oplysning om dit navn og adresse

Faste aktiviteter:

samling ifølge vedtægterne. Alle er vel-

hurtigst muligt. Så hjælper du os med

Fodbold

komne til en uformel snak om kredsens

hurtigt, nemt og billigt at kunne in-

Drenge og piger i alderen 5-12 år.

aktiviteter i det kommende år.

formere dig om arrangementer i din

Hvornår: Onsdage fra kl. 18.00 til

lokalkreds. Selvom du modtager nyheds-

19.00.

sms eller mail. Telefon og sms – 42 17

brev fra Spastikerforeningen, er det ikke

Hvor: Lindegårdsskolen, Lindegårds Alle

19 64.

ensbetydende med, at din lokalkreds har

18, 3550 Slangerup

din mailadresse.

Kontakt: Anne Mette Jensen, e-mail:

Tilmelding til Toke Rastad på telefon,

Mailadresse: tokerastad@gmail.com

Bestyrelsen

Plads til flere i Caféog Debatgruppen

tlf. 2048 9114.

Volleyball

Vi afholder caféaften den sidste tors-

Børn og unge, drenge og piger i alderen

dag i måneden kl.19.00-21.30, og det foregår i dagtilbuddet på Sdr. Fasanvej 92, Valby. Café- og Debatgruppen er for voksne spastikere, som vil debattere, høre foredrag og have socialt samvær. Har du selv et godt forslag til en aktivitet, så er du velkommen til at henvende dig til formanden eller næstformanden. Kom og prøv det, før du beslutter dig for

Ama.oj@webspeed.dk eller

UDGIVELSER I 2013 Blad

Afleveres til Postvæsenet

Nr.2

12. april

Nr.3

14. juni

Nr.4

16. august

Nr.5

14. oktober

Nr.6

13. december

8-20 år. Hvornår: Tirsdage kl. 17.00 til 18.30. Hvor: Bybæk Hallen, Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum. Kontakt: Niels Kliim, e-mail: niels@farum-holte.dk eller tlf. 26 20 09 00 >>

Spastikeren 2/2013

43


bestyrelsesoversigt for 2013 er under

Inga Hansen

Kredsens aktiviteter kan følges på

udarbejdelse, men vi vil fortsat annon-

Tlf. 58 52 62 78

www.spastikerforeningen.dk - under

cere vore aktiviteter her i kredsspalten.

Rolfsvej 13

Aktivitetsprogram og folder med

menuen ’Kredsene’. Send din e-mail-

7+8

Syd- og vestsjælland

Hjemmeside og mailadresser

KED

4200 Slagelse

adresse til kredsformanden, så vi kan opdatere vores mailliste og derved sikre

Racerunning

hurtige informationer til alle kredsmed-

Racerunning Klub Holbæk begynder

lemmer – og portobesparelser i kreds-

træningen på Holbæk Stadion onsdag

Yvonne Thygesen

kassen.

den 10. april kl. 17 med Anne Ledit-

Tlf. 54 92 64 19 mob. 30 58 76 13

zig som træner og Freja Berggren som

Eiglersvej 8

hjælpetræner. Klubben har behov for en

4900 Nakskov

hjælpetræner mere, så hvis du har lyst

Mail: yet@youmail.dk

Bestyrelsen

5

Roskilde Bente Lis Clausen

eller kender nogen, så hører vi gerne fra dig.

Tlf. 46 13 92 98

9

Storstrøm

I den organisatoriske del er Michael

Bestyrelsen genvalgt Kreds 9 afholdt generalforsamling den

Nørregade 39 A

Knak fratrådt som formand og træner

20. februar i Hollænderhaven, Vording-

4030 Tune

grundet tidnød. Anne Leditzig er nyvalgt

borg. Efter spisning og kaffe tog vi fat

Mail: bentelis@tunenet.dk

i bestyrelsen, Marlene Berggren er gen-

på selve generalforsamlingen, som blev

valgt og Britt Druud valgt som suppleant.

afholdt med godt humør. Desværre var

Få hurtige kreds-informationer

mail til Anne på telefon 22 24 05 45 el-

lyst til at deltage, men det håber vi æn-

Send en mail til adressen:

ler mail: anne@leditzig.dk

drer sig i 2014.

om dit navn og adresse. Så hjælper du

Sundhedsdag

her i foråret. Nærmere besked om dato,

med til, at vi kan få informationer om

Der er Sundhedsdag i Odsherred den

tid mv. vil blive lagt på kredsens hjem-

aktiviteter i kredsen frem til dig så hur-

15. juni, men til det forberedende møde

meside og tilgå medlemmerne via mail/

tigt som muligt.

den 16. april vil foreningen vil være

brev.

Ved forespørgsel til klubben ring eller

ellebirkep@yahoo.com med oplysning

Bestyrelsen

Der bliver arrangeret en biograftur

repræsenteret ved tidligere næstformand i kredsen, Elisabeth Friholt Larsen.

Nordvestsjælland

6

der ingen udover bestyrelsen, der havde

Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen den 21. juni 2013, der skal vi se årets Nykøbing Falster revy. Bestyrel-

Gummifræserne

sen ønsker alle kredsens medlemmer et

Knud Erik Dahl

Er du interesseret i kørestolsdans,

godt forår. Håber at se mange af jer til

Tlf. 59 43 07 57

så trænes der en række lørdage. Alle

de kommende arrangementer.

Blomsterhaven 58

træningsdage kan ses på foreningens

4300 Holbæk

hjemmeside:

Mail: knud.e.dahl@gmail.com

www.spastikerforeningen.dk/gummi-

Ros til forpagter

frserne

Jeg vil gerne rose Hollænderhavens

Generalforsamling

Bestyrelsen

Det foregår i CSU’s gymnastiksal

forpagter/bestyrer for at være opmærk-

Kredsens generalforsamling blev afviklet

(tidligere Brunhøjskolen) Holbæk Have

som på de forskellige behov, gæsterne

i god ro og orden, der var de vanlige

11 i Holbæk. Flere oplysninger om

kan have. Skulle andre have behov for et

plus et par mere, som fik lærdom om ar-

”Gummifræserne” fås ved henvendelse

arrangement på de kanter, så føler man

veloven. Vi hyggede os med lækker mad,

til instruktør Bente Langkjær, tlf. 59 29

sig altid velkommen i Hollænderhaven

et glas vin og efterfølgende kaffe.

15 86.

hos Jette Johansen.

Der blev genvalg til bestyrelsen og revisor, samt nyvalg til posterne som suppleanter. Her var det Lillian Starklint og Berit Aagaard Sørensen, der blev valgt ind. Konstitueringen gav ikke anledning til nogen ændringer.

44

Spastikeren 2/2013

Yvonne Thygesen


Bornholm

10

Karen Nisbeth

Susanne Knudsen kasserer, Erik Vest og

Ib Kruse

Tlf. 56 49 69 69

Freja Mortensen (ny) suppleanter samt

Tlf. 24 67 49 97

Kirkebakken 1

Ulla Vest revisor.

Kastanievænget 10

3740 Svaneke Mail: karen@nisbeth.dk

Efter generalforsamlingen blev det Lone Møllers tur. Hun fortalte om alt

11

Fyn

formand, Mia Rømer næstformand,

5800 Nyborg Mail: ib.kruse@mail.dk

det spændende arbejde, der foregår i

Generalforsamling med fint besøg

foreningen på landsplan, og hun understregede kraftigt vigtigheden af at være

Ny formand og tak til Birgit

Kredsens generalforsamling blev afholdt

aktive og synlige i debatten ved det

Kreds Fyn afholdt generalforsamling den

den 23. februar i Bornholms Lufthavns-

kommende kommunalvalg. Lone kunne

19.februar 2013, hvor kredsens mange-

restaurant.

flyve retur og deltagerne nå hjem, inden

årige formand Birgit Rasmussen havde

sneen hen under aften delvist lukkede

meddelt sin afgang. Birgit blev hædret

øen.

for sit store egennyttige arbejde med en

Stedet var valgt, fordi vores landsformand Lone Møller havde sagt ja til at deltage og kom flyvende til os midt i snevejret. Vi lagde ud med en lækker brunch og

tale og en gave fra kredsen. Birgit øn-

Familiearrangement

skes held og lykke med fremtiden uden

I forbindelse med generalforsamlingen

for bestyrelsen i Spastikerforeningen.

en uformel snak, inden generalforsam-

blev det foreslået, at vi i år skulle tage

Birgit afløses på formandsposten af

lingen blev afviklet.

på tur til Bornholms Tekniske Samling.

Ib Kruse. Else Demans er ny kasserer og

Dette vil bestyrelsen arbejde videre med,

Mads Demant ny sekretær. De øvrige be-

Karen Nisbeth bl.a. ind på Folkemødet

så vi i næste nummer kan melde ud med

styrelsesposter besættes af: Lone Skyt

2012, som kredsen for første gang

et færdigt program og en dato.

Christensen, Birgit Møller Jensen og Allan

I sin beretning kom lokalformand

deltog i sammen med fem andre or-

Bestyrelsen

ganisationer. Det havde været en stor

Dam, med Gurli Hansen og Christian Olsen som suppleanter.

masser af muligheder for at netværke

Svømning i varmtvandsbassin

og høre oplæg om det seneste nyt på

Er du interesseret i aktiviteterne på

handicapområdet. Det fælles telt var

ungdoms- og voksenholdet. Kontakt Mia

bemandet alle tre dage, så Spastikerfor-

Rømer for nærmere oplysninger på tlf.

Dorte Lorenzen

eningen blev flot eksponeret.

56 95 76 76 eller mail:

Tlf. 74 48 99 30

jensmia@email.dk

Sundgade 18 E

og spændende oplevelse, hvor der var

Valgproceduren gik let, der var genvalg over hele linjen og desuden

Bestyrelsen

Bestyrelsen

valg af en ekstra suppleant. Bestyrelsen

Sønderjylland

12

6400 Sønderborg Mail: lorenzen@mail.dk

er uændret med Karen Nisbeth som Sydvestjylland

13

Jan Grønbæk Sørensen Tlf. 75 17 24 28 Godthåbparken 58 A 6740 Bramming Mail: j-gronbaek@mail.tele.dk

Nyhedsservice på mail Hvis du ønsker at modtage vore tilbud og informationer pr. mail, så send en mail til: j-gronbaek@mail.tele.dk - mærk den ”medlemsinformation” og dit medlemsnummer i emnefeltet (står ved modtageradressen på dette blad). Så vil Der var lækker brunch, hygge og god stemning, da landsformand Lone Møller gæstede Bornholm til generalforsamlingen den 23. februar.

vi fremover, nemt og hurtigt, sende vore medlemstilbud til dig via mail.

Spastikeren 2/2013

45


14

Sydøstjylland

Vestjylland

15

Midtjylland

16

Jens Peder Roed

Bent Ole Nielsen

Jørgen Knudsen

Tlf. 75 55 37 79

Tlf. 97 14 24 83

Tlf. 97 51 20 60

Dalbygade 38 B1 – 101

Rønne Allé 67

Asgårdvej 11

6000 Kolding

7451 Sunds

7800 Skive

Mail: jproed@mail.stofanet.dk

Mail: bon@privat.dk

Mail: jk@asgaard-online.dk

Bestyrelsen udvidet med to

Sidste udkald: Foredrag med Jason Watt

En hyggelig aften ved Skive Trav

Vi afholdt den 4. marts vores ordinære

”Fordi jeg vil” - et foredrag om mod,

Vi var torsdag den 19. marts en flok

generalforsamling på Hejse Kro med 31

viljestyrke og ”viljen til at ville” finder

samlet på Skive Trav – Taroks gamle

deltagere, så det var meget tilfredsstil-

sted på Restaurant Søgaarden i Sunds:

hjemmebane – for at lægge ører til

lende. Vi indledte aftenen med spisning,

Onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 til

Bente Dalsbæks fortællinger og personli-

hvorefter vi afholdt generalforsamlingen.

ca. 21.30.

ge erfaringer og synspunkter vedrørende

Efter beretning og regnskab var der

Her vil deltagerne opleve et inspi-

valg til bestyrelsen. Her blev Jens Peder

rerende foredrag om mod, viljestyrke,

rangklasser og set igennem religiøse

Roed og Lizzi Jørgensen genvalgt, og der

engagement, at arbejde fokuseret på

perspektiver.

skete tillige det glædelige, at vi kunne

at nå sine mål, ikke at give op og ikke

udvide bestyrelsen med to medlemmer,

mindst viljen til at VILLE.

idet Kirsten Rasmussen og Lone Mathie-

Det handler om Jasons måde at

det at være sig selv. Både blandt sociale

Bente Dalsbæk er en kvinde, som har prøvet på at få alt med i sit liv, hvor man hurtigt mærker Pippi i hende. Der skal

sen begge ønskede at deltage i besty-

tackle tilværelsen på, hans kamp tilbage

ske noget. Og som i kraft af sin person

relsesarbejdet. Ulla Larsen blev genvalgt

til livet, og om et bemærkelsesværdigt

ikke på nogen måde har været fordøm-

som suppleant, og Anne-Marie Hansen

comeback i motorsporten, der gennem

mende overfor andre.

blev genvalgt som revisor.

årene havde lært ham, at selv håbløse

Vi sluttede aftenen af med kaffe og kage.

situationer kan vendes til sejre. Jason fortæller åbenhjertigt om

Bestyrelsen

Hun kom under sit foredrag hurtigt ind på, at hun er en sømandsdatter. Hun er opvokset i de små gule huse nær

tankerne i hans svære tid efter hans mo-

Østerport i København – bedre kendt

torcykelulykke, der gjorde ham lam fra

som Nyboder. Hendes familie havde ikke

brystet og ned. Men også omkring det,

meget plads at boltre sig på, eftersom

at livet selv nu ikke altid er den solstråle

deres lejlighed i Nyboder blot var på 40

historie, vi alle kender fra blade og tv.

kvadratmeter til fem familiemedlemmer.

Ikke mindst når det gælder det faktum

Så der var kamp om at skulle vise ’Hvem

ikke at være i stand til at være en fysisk

er jeg’.

GLEM IKKE AT HUSKE…

aktiv far til hans tvillinger.

Deadline til Spastikeren nr. 3/2013,

inklusiv kaffe og kage.

Entréen til arrangementet er 100 kr.

Vi kom på kort tid igennem meget af Bente Dalsbæks liv, hvor der egentligt kunne ha’ været tid til lidt mere. For da

der udkommer medio juni: Alminde-

det var en spændende aften og med

ligt stof 10. maj og kredsnyt senest

mange emner i luften, som f.eks. ’Jeg’et’

20. maj – men gerne før. Materiale

i et muslimsk ægteskab og ’Jeg’et’ i

modtages på e-mail: fh@spastik.dk

henhold til eget syn og værdier samt overbevisninger. Tissemænd kom vi skam også ind på. Som Bente skriver og fortæller ofte lystigt om, hvordan de til tider kan

OM SPASTIKERFORENINGEN

definere tilhørsforhold og måske også

Indlæg modtages gerne på e-mail:

semand”.

”et herreste gud, det er jo bare en tisAlt i alt virkede det som om delta-

fh@spastik.dk

gerne havde en hyggelig aften, som de

Læs mere om foreningen på:

helst ikke ville have overstået. Blandt

www.spastikerforeningen.dk Jason Watt gæster Sunds den 24. april.

46

Spastikeren 2/2013

andet fløj spørgsmålene mod Bente,


gen Knudsen genvalgt. Som suppleanter valgtes Karl Østergaard og Joan Højris. Genvalg til revisor Hanne Skipper. Under evt. blev besøg på Egmont Højskolen og Østerskoven foreslået. Vi har ca. 100 medlemmer her i vores kreds. Herefter var det hundenes tur. Servicehundefonden er et nonprofit foretagende, som eksisterer for de midler, som blandt andet skibsredderenkefrue Vivi Hendriksen og mange andre ligger mange penge i. Der er i de 6-7 år, de har eksisteret, produceret ca. 60 hunde. Takket være Bente Dalsbæk kom der liv i kludene på Skive Trav.

Man ansøger om en hund og får den kvit og frit – hvis man godkendes. Også foder og dyrlægebesøg i den tid hunden er på jorden. Behovet er stort, så der er lang venteliste. Herefter så vi to hunde udføre opgaver, tage strømper, bukser og sko af, åbne og lukke skabe, rydde op på gulvet m.v. Det er meget individuelt, hvad hver enkel hund lærer. Optræningen starter først ved hundens 1 års alder og tager ca. 6-8 måneder. En virkelig spændende aften var nu ved at være slut. Alle fik lov til at klappe hundene før hunde og deltagere begav sig ud på hjemturen! En god generalforsamling med en opfordring til at endnu flere deltager i vores dejlige foreningsarrangementer. Leif Winther >>

Kredsformand Jørgen Knudsen takkede Bente Dalsbæk for en god aften.

som hun gladeligt besvarede. Til sidst

buffet. Efter dette afviklede vi vores

måtte vi kigge på uret og stoppe, for det

generalforsamling. Som dirigent valgte vi

var jo en lang tur hjem til København for

aftenens særlige gæst, servicehundetræ-

Bente.

ner Kristian, som var mødt op helt fra

Og hun lovede at prale med i København, ”at nu havde hun også været på Taroks hjemegn”!

Sjælland. Han styrede mødet med hård hånd (politibetjent af profession). Bestyrelsens alenlange beretning,

DELTAG I DEBATTEN -skriv et indlæg i Spastikeren

som var udsendt på forhånd til alle

Hvornår har du sidst skrevet i dit

Generalforsamling med god økonomi og servicehunde

medlemmer, blev hurtig gennemgået

medlemsblad?

og godkendt uden kommentarer. Vores

Deltag i debatten – max 300 ord.

regnskab blev også godkendt. Vi har en

Indlæg modtages på:

Omkring 20 var mødt frem den 31.

egenkapital på små 90.000 kr., heraf har

januar til en aften med foreningen. Vi

vi de 75.000 kr. til gode fra hovedkonto-

startede med fællesspisning - en herlig

ret. Ved valgene blev Leif Winther og Jør-

e-mail: fh@spastik.dk

Spastikeren 2/2013

47


CP-Forældregruppen Husk at: Kreds Midtjyllands forældregruppe har en folder. Ønsker man at rekvirere sæt af folderne, så er man mere end velkommen til at ringe eller sende en mail til Jette Thomsen tlf. 97 58 41 68 eller e-mail: 2xj@post8.tele.dk Kreds Midtjylland håber, at alle kommer godt igennem vinteren 2012/2013 og siger på gensyn i foråret! Bestyrelsen

Dødsfald Ove Hansen, Viborg, der i mange år var revisor for kredsforeningen og desuden aktiv i Spastikerforeningens hovedbestyrelse, sov stille ind den 4. marts. Det var hans ønske at bisættelsen skulle foregå i stilhed,

Der var fin tilslutning og god stemning på kredsens generalforsamling, der blev afholdt på Aarhus Efterskole.

så kun den nærmeste familie deltog. Ove Hansen var landsretssag-

Nordøstjylland

fører med møderet for Højesteret

Centerdirektør for DUKH (Den Uvildige

og havde i mange år fremtrædende

Konsulentordning på Handicapområdet).

Asger Laustsen

juridiske poster i forskellige råd og

Han er tillige debattør og tidligere folke-

Tlf. 86 44 32 21

nævn. I flere år var han også med-

tingsmedlem for S i 14 år.

Tinghøjvej 15, Råsted

lem af bestyrelsen for Behandlings-

Renè fortalte om, hvad DUKH laver,

18

8920 Randers NV Mail: il.as.laustsen@fiberflex.dk

centret Østerskoven. Ove Hansen

og hvad vi kan bruge dem til. Der var

havde i de sidste 7 år demens inde

desuden megen debat og dialog om-

på livet, men han bibeholdt sin

kring det handicappolitiske område, hvor

gode fysik lige til det sidste. Ove

et af de helt hotte emner naturligvis var

Generalforsamling med deltagelse af Lone Møller

Hansen blev 88 år.

BPA-ordningen.

Onsdag den 20. februar 2013 holdt

Ved generalforsamlingen var der fem

Østjylland

17

Peder Stausholm Tlf. 86 24 42 01

kredsen sin årlige generalforsamling i

bestyrelsesmedlemmer på valg, hvoraf

festlokalerne på Husarvej i Randers. Der

fire ønskede genvalg. Alle fire blev valgt.

var rekordtilslutning i nyere tid med 31

Bestyrelsen består nu af otte personer

deltagere. Generalforsamlingen blev

fordelt med seks cp’ere og to forældre.

sædvanen tro indledt med spisning, og

Se mere på vores kredsside på

Jernaldervænget 25

internettet, hvor der er billeder fra ge-

8220 Brabrand

neralforsamlingen og et mere udførligt

Mail: stavs@stofanet.dk

referat.

her var der mørbradbøffer på menuen i år. Efter spisningen gav landformand Lone Møller et meget inspirerende og

Kim Winckler Pedersen

engageret indlæg om, hvad der rører

Velbesøgt generalforsamling

I støbeskeen…

indlægget var der mulighed for at stille

Østjylland Kredsen afholdt general-

Vi planlægger et kredsarrangement

spørgsmål til Lone, hvilket mange delta-

forsamling den 21. februar på Aarhus

til det nye, fantastiske Vandhalla på

gere benyttede sig af.

Efterskole. Der var 35 deltagere, som

Egmont Højskolen. Mere om tid og sted

indledte aftenen med en lækker buf-

senere.

fet og hyggesnak ved bordene. Efter

sig i Spastikerforeningen lige nu. Efter

Herefter var det tid til selve generalforsamlingen, og her kom formanden i

Bestyrelsen

sin beretning blandt andet ind på den

generalforsamlingen var der foredrag og

gode tilslutning til arrangementerne i lø-

debat med René Skau Björnsson, som er

bet af året, som bestyrelsen er taknem-

48

Spastikeren 2/2013


Nordjylland

melig for. Endvidere blev de fortsatte

Hansen og Dorthe Hansen, ligesom Kai

nedskæringer på handicapområdet, og

Schødt blev genvalgt som revisor. Under

Kirsten Hansen

de problemer det medfører for vores

punktet eventuelt kom der forslag om

Tlf. 98 29 62 97

medlemmer, naturligvis også berørt.

nye aktiviteter i kredsen.

Stakladen 32 9380 Vestbjerg

Regnskab og budget blev herefter forelagt af kredsens kasserer. Der var ikke

Konstituering

indkommet forslag til behandling.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitu-

Vedrørende valg til bestyrelsen var

19

Mail: kihan@stofanet.dk

eret sig med Asger Laustsen som for-

der genvalg til Inger Jensen, Sonja An-

mand, Inger Jensen som næstformand,

dersen og Yvonne Gysloff. Til suppleant-

Sonja Andersen som kasserer og Helle

Mindeord ved Margith Ellen Akselsens død

posterne var der genvalg til Lars Thue

Dahlstrøm som sekretær.

Margith var en ”Vejgaard” pige, der voksede op på Tovesvej i Vejgaard, som nummer fire i en børneflok på otte. Margith har været syg hele sit liv, men har alligevel haft mod på livet og dets udfordringer. Hun blev

6. juni bliver der sejltur på Gudenåen

i 1953 mor til en lille pige, Jane, mens hun stadig boede hjemme hos sine forældre. Senere flyttede

Bestyrelsen havde sidste år stor succes med et sejltursarrangement på Gu-

hun sammen med Jane til Magister-

denåen med udgangspunkt fra Randers Naturcenter. Vi har derfor planlagt en

parken. Siden 1965 har Margith

ny sejlads igen den 6. juni 2013 sidst på eftermiddagen med efterfølgende

været en flittig gæst i spastikerklub-

social hygge, der også inkluderer en lettere spisning.

ben, hvor hun sammen med Jane,

Randers Naturcenter fik sidste år skænket to handicapvenlige både, som er

har haft sin gang, lige til det sidste.

indrettet således, at kørestolsbrugere kan køre direkte ud i bådene og få sig en

Margith var også glad for at rejse.

lille sejltur på Gudenåen. Forud for arrangementet vil der blive udsendt skriftlig

Siden 1960’erne, blev det til flere

indbydelse til kredsens medlemmer.

rejser med ”Rejsefonden for voksne Asger Laustsen

spastikere”, hvor hun, flere gange, har været med til bl.a. Italien, Jugoslavien og Kreta. Margith vil være savnet af mange. Æret være hendes minde. KH

Onsdagsklubben Ring og hør lidt om hvad der sker. Tovholder er Frederik Pedersen, tlf. 98 38 25 12, e-mail: fip@gvdnet.dk

Svømning Vil du vide mere om svømmeaktiviteterne, så kontakt tovholder Lisbeth Tved Olesen på telefon 30 10 57 68.

Voksen-netværk Vil du være med i netværket for voksne spastikere? Så kontakt tovholder, Der bliver rig mulighed for at nyde den flotte natur fra vandsiden, når kredsen arrangerer en ny tur med bådene fra Randers Naturcenter.

Jan Bang Maden, Gråkildevej 60, 7700 Thisted, tlf. 97 91 28 45, e-mail: jbm@bagduggederuder.dk

Spastikeren 2/2013

49


MAN ODENSE A/S Højmevej 19 • 5250 Odense SV Telefon 66 17 17 01

Revisor Carlo Andreasen Torvevænget 10 - 8310 Tranbjerg J

Tlf. 86 11 27 16


Cimbria Ferie • Linåvej 59 • 8600 Silkeborg • Tlf. 86 84 58 18 • Mobil 26 73 69 22

Alt henvendelse til: Spastikerforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

MAGASINPOST SMP ID-NR. 46276

Spastikeren 2 - 2013  

Spastikerforeningens medlemsblad - 2. udgave i 2013

Advertisement