Page 1

s astikeren

NR.1 FEBRUAR 2014

ÅRGANG 64

RIDEFYSIOTERAPI

DET BEDSTE

VI HAR GJORT BISIDDERSTØTTE TIL VANSKELIGE

MØDER 3,75 MILLIONER

KRONER UDDELES I LEGATER STORT BEHOV FOR SOCIALRÅDGIVNING www.spastikerforeningen.dk


Læs meget mere om Spastikerforeningens kurser i 2014. Side 26-27.

10

spastikeren 1/2014 Leder: ordnede forhold............................... 4 Boliger kom som sendt fra himlen.............. 5 Viden om..................................................... 6 Fra katastrofal til ligegyldig......................... 8

19

Det bedste vi har gjort for Molly................. 10 Nyt fra sekretariatet................................... 13 Vanskeligt møde med kommunen?............. 14 En aften med Niels Hausgaard.................... 17 Voksne med CP vil have rådgivning............. 17 Legatuddeling - hvad kan der søges til?.... 18 Legatuddeling - weekendkursus................. 19 Legatuddeling - familieferie........................ 20

28

Legatuddeling - ansøgningsskema............. 21 Ledsagerordning i Nordisk Film Biografer... 23 Socialrådgivere hjælper rigtig mange.......... 24 Nyt kursusår er skudt i gang...................... 26 Erfaringer med baklofenpumper................. 28 Den sociale side.......................................... 32 Nina og Morten som rollemodeller............. 34 SPU-spalten................................................ 37 CP-spinning er en succes............................ 38 Spastikerforeningens informatørkorps........ 41

37

Kredsnyt..................................................... 42

– god læsning! Spastikeren ISSN 0561-5453 · Årgang 64 nr. 1/2014 • Udgivet af: Spastikerforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, tlf. 38 88 45 75, email: spastik@spastik.dk, www.spastikerforeningen.dk • Redaktion: Lone Møller (ansvarshavende) · Frands Havaleschka (DJ) redaktør, Benjamin Steengaard Rasmussen (DJ) • Annoncer: Æblehaven 49, 8362 Hørning, tlf. 86 91 46 87 • Layout: FL Reklame, tlf. 70 22 18 70 • Tryk: Zeuner Grafisk as, tlf. 87 46 40 10 • Oplag: 6.000 Distribution: Post Danmark. Spastikeren udsendes gratis til foreningens medlemmer 6 gange om året. Udgives også elektronisk. Eftertryk: Eftertryk med tydelig kildeangivelse er tilladt. De fremførte synspunkter står for forfatterens egen regning og deles ikke nødvendigvis af redaktionen og Spastikerforeningen. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i det indsendte materiale. • Spastikerforeningens protektor: H.K.H. Prinsesse Benedikte • Forsidefoto: Molly, hesten Jenka og Mette Eriksen. Foto: Benjamin Steengaard Rasmussen.

Spastikeren 1/2014

3


”S I D S T E Ordnede forhold Så kom det – socialministerens længe ventede forslag til en juste-

NYT

Nordisk CP-konference afholdes i København

ring af reglerne om borgerstyret personlig assistance: BPA’en. Og det rummer meget af det, vi havde håbet at se. Det betyder bl.a. en godkendelsesordning af de organisationer,

Støttet af medlemsorganisationerne i CP Norden har Spastikerforeningen taget initiativ til at afholde en nor-

som kan varetage arbejdsgiverfunktionen på vegne af borgere, som

disk CP-konference. Den finder sted onsdag den 14.

ikke selv ønsker eller kan påtage sig den opgave. Useriøse firmaer

maj 2014 i Scandic Sydhavnen, København.

har tidligere skæmmet branchen og truet med at ødelægge BPAordningen indefra. Med kravet om godkendelse, løbende tilsyn og

Med udgangspunkt i cerebral parese sættes

muligheden for at frakende et firma sin autorisation, er der skabt

forskning, behandling og træning under lup. Hvad er

grundlag for en sundere branche til glæde for både brugere og

myter og virkelighed med botox og baklofen? Hvad er

myndigheder. I fremtiden bliver det desuden en betingelse, at bor-

status, og hvad kan vi forvente os i forhold til kirurgisk

geren skal bestå et kursus i arbejdsgiver- eller arbejdstagerrollen for

behandling? Hvad kan træning udrette? Hvad er den

at få tildelt en BPA-ordning. Også det er i udgangspunktet en god

aktuelle status i hjerneforskningen set i relation til CP,

idé. Et sådan kursus kunne rigtig mange arbejdsgivere have glæde

og hvordan får vi den nye viden til at fungere i praksis?

af. Men det er vigtigt, at kurset får et skarpt og entydigt fokus på at uddanne og kvalificere brugerne til at løfte arbejdsgiver/arbejds-

Det er blot nogle af de spændende emner, som en

tagerrollen – og ikke bliver en stopprøve til at regulere antallet af

række kompetente oplægsholdere fortæller om på kon-

personer med BPA. Det må aldrig være en ’tilfældig’ underviser på

ferencen, der er målrettet mennesker med cerebral pa-

et kursus, der træffer afgørelse om, hvorvidt en borger er berettiget

rese og deres familier samt ikke mindst de forskellige

til en ydelse eller ej.

fagpersoner, der til dagligt arbejder indenfor området.

Endelig er det en del af ændringsforslaget, at udmålingen af tilskuddet til ansættelse af hjælpere fastsættes efter et fast takst-

Det færdige program, tilmelding m.v. kan læses på

system. En takst til betaling af hjælpernes løn, en takst til dækning

foreningens hjemmeside spastikerforeningen.dk fra

af andre omkostninger ved at ansætte hjælpere samt en takst til at

medio marts og i det næste nummer af Spastikeren.

betale omkostningerne ved at overføre arbejdsgiveransvaret til en forening eller et firma. Spastikerforeningen tilslutter sig intentionen om at forenkle tilskudsberegningen og ønsket om at gøre den mere ensartet. Men forudsætningen for vores tilslutning er selvfølgelig, at taksten sættes til et niveau, som gør det muligt at betale den løn, som følger af hjælperoverenskomsten. Og så forudsætter vi selvfølgelig, at taksten for at overgive arbejdsgiveransvaret til tredje part fastsættes på et niveau, så det rent faktisk bliver muligt at drive en seriøs forretning som administrator af hjælperordninger. Vi tror på intentionen, men det endelige svar får vi først, når takstbekendtgørelsen foreligger. Går vores forhåbninger i opfyldelse, så er vi kommet et stort skridt nærmere ordnede forhold på hjælper- og BPA-området.

Lone Møller Landsformand

4

Spastikeren 1/2014


Nye boliger kom som sendt fra himlen…

Af Frands Havaleschka

Egmont Højskolen viser igen vejen. 12 nye boliger med moderne handicapkompenserende udstyr blev indviet 10. januar.

Bygningerne er opført i præfabrikerede elementer af Jytas fra Galten. Projektet er støttet med 16,7 mio. kroner fra Velux Fonden, mens Frantz Hoffmanns Mindelegat har støttet med 1,2 mio. kr. til de moderne automatiske installationer.

Efter et langt forberedende arbejde med

smyger de uden om, eller også bygger

elev på højskolen. Men når de unge så

at finde den nødvendige finansiering og

de stadig ghettoer, hvor mennesker med

skal forlade højskolen, er det stort set

efterfølgende et større byggearbejde på

handicap stuves sammen. Men nu går

umuligt for dem at finde en egnet og

stedet med fundamentering og monte-

Egmont Højskolen forrest og viser, hvor-

tilgængelig bolig, hvor de ønsker at bo,

ring af præfabrikerede elementer, kunne

dan man hurtigt, let og billigt kan bygge

og som de har råd til at betale. Derfor

Egmont Højskolen i Hou ved Odder

lejligheder.

er det hendes håb, at projektet vækker

invitere til endnu en mærkedag. Det var

- Dermed er Egmont Højskolen igen

boligforeningernes og kommunernes

fredag den 10. januar, hvor højskolen

med til at sætte nye standarder for til-

indviede 12 nye udslusningslejligheder,

gængelighed, understregede højskolens

alle med eget hjælperværelse og egen

bestyrelsesformand Sonja Mikkelsen ved

Løsning på fremtidens boliger

indgang samt moderne handicapkom-

indvielsen.

Om baggrunden for boligerne siger for-

penserende udstyr, bl.a. loftkraner, automatiske døråbnere og persienner. For at sikre den helt rigtige bruger-

- Nybyggeri giver alt for ofte for høj en husleje, fordi man tegner og pro-

interesse.

stander Ole Lauth: - Socialministeriet nedsatte i 2010

jekterer forfra hver gang. Det afskærer

en tænketank, som netop fik til opgave

inddragelse har fire højskoleelever bidra-

mange unge med handicap og lav ind-

at finde løsninger til fremtidens boliger

get med idéer til indretning af lejlighe-

komst fra at opnå en selvstændig bolig.

til mennesker med handicap. Efter lange

derne. En af dem er 19-årige Jeanett

Med dette modulbyggeri har vi demon-

diskussioner nåede vi frem til, at boligen

Jensen, der er født med cerebral parese

streret, at byggeprisen kan holdes nede

er rammen om livet, at man selv skal

og har behov for hjælpere stort set døg-

på ca. 13.000 kr. per kvadratmeter efter

kunne vælge sin bolig, at bolig og støtte

net rundt. Hun føler, det er vigtigt med

2015-norm uden at give køb på kvalitet,

skal være adskilt og at boligmarkedet

et fælleskab i nærheden.

tilgængelighed og æstetik.

skal være inkluderende og tilgængeligt.

Nye tider – nye standarder

at højskolen nu får flere velegnede

viser vi en vej for kommuner og boligfor-

Mange kommuner har svært ved at

boliger til sine elever, så der fremover

eninger, der har svært ved at omsætte

tilbyde egnede handicapboliger. Enten

er plads nok til alle, der gerne vil være

FN’s handicapkonvention til handling.

Sonja Mikkelsen glædede sig over,

Det har vi sådan set taget alvorligt. Nu

Spastikeren 1/2014

5


viden OM Mere hæder til Team Tvilling Brødrene Peder og Steen Mondrup – bedre kendt som Team Tvilling – var i godt selskab med racerkøreren Tom Kristensen, svømmeren Jeanette Ottesen Gray, badmintonspilleren Tine Baun, svømmeren Rikke Møller Pedersen samt guldfireren i roning, da de kort før jul alle blev hædret med Hans Just Idrætspris. Det var 25. gang, at prisen, som oprindeligt blev stiftet af legendariske Gunnar Nu Hansen, blev uddelt. Med hver af de seks hædersbevisninger fulgte et diplom og 10.000 kr. Penge som Team Tvilling vil bruge til nyt udstyr, så de til august kan gennemføre en hel ironman ved KMD Ironman Copenhagen, hvilket er deres store mål. Foto: ole@photos4u.dk

Jonstrupvang-leder kåret som årets Furesøborger "Forvent det utænkelige” - sådan lyder mottoet på Jonstrupvang-Bebyggelsen. Og det var lige præcis, hvad der mødte forstander Kim Norup Frederiksen, da han ekstraordinært var kaldt på arbejde en lørdag i januar for at deltage i årets nytårscafé. Hvad han ikke vidste var, at han skulle kåres som 'Årets Furesøborger 2014'. Det er Danske Handicaporganisationer Furesø, der traditionen tro står for uddelingen af denne hædersbevisning for en særlig indsats i lokalsamfundet. Valget faldt på Kim Norup Frederiksen, der modtog en ordentlig buket ros – og blomster – af lokalformanden Susanne Olsen!

Årets erhvervsbyggeri Kort før jul kårede magasinet Byggeri Handicaporganisationernes Hus som Årets Byggeri 2013 i kategorien erhvervsbyggeri. Huset, der betegnes som verdens mest tilgængelige kontorhus, er beviset på, at når bare man tænker sig om, så behøver god tilgængelighed ikke at koste ekstra. Huset på 12.600 kvm. i fire plan er tegnet af CUBO arkitekterne, projekteret af NIRAS og opført af NCC, og samarbejdspartnerne er naturligvis stolte over anerkendelsen. ”Gennem samarbejdet har vi fundet løsninger, som siden er blevet guidelines for god tilgængelighed. I NIRAS har vi allerede brugt den viden, vi fik, i flere af de efterfølgende byggerier vi har projekteret,” siger direktør Mads Søndergaard, NIRAS.

6

Spastikeren 1/2014

Handicappris til Knud Erik Dahl På den internationale handicapdag den 3. december valgte man i mange kommuner at uddele en handicappris. En af dem, der fuldt fortjent blev begunstiget ved den lejlighed, var Spastikerforeningens kredsformand i Nordvestsjælland, Knud Erik Dahl, Holbæk. Det var kredsbestyrelsen, der havde indstillet ham og her påpeget hans store arbejdsindsats for mennesker med cerebral parese og andre handicapgrupper. ”Knud Erik Dahl er en helt særlig og vedholdende ildsjæl, der mere end nogen anden fortjener at modtage handicapprisen”, lød den afsluttende kommentar i indstillingen. Prisen blev overrakt af Holbæks borgmester Søren Kjærsgaard (V) og formanden for handicaprådet Morten Løvschall. Udover hæder og ære fulgte et maleri af kunstneren Andreas Vind og en check på 10.000 kr.

Formand får fire år mere Tue Byskov Bøtkjær, der for tre år siden blev udnævnt som formand for Det Centrale Handicapråd, da den daværende konservative socialminister Benedikte Kiær ønskede at revitalisere rådet, får nu fire år mere i formandsstolen. Det er socialminister Annette Vilhelmsen, der har genudnævnt Tue Byskov Bøtkjær, og det er han glad for: ”Vi har sammen støbt fundamentet for en masse spændende projekter, som vi skal bygge videre på i den nye periode. Vi har blandt andet fået den vigtige opgave af regeringen at lede arbejdet med at udvikle en strategi for, hvordan vi ændrer befolkningens holdninger til mennesker med handicap”, siger Tue Byskov Bøtkjær. Også Spastikerforeningens direktør Mogens Wiederholt fortsætter i bestyrelsen som en af de fem udpegede DHrepræsentanter.


Nytårskur – en ny tradition! ”I det første år har vi i organisationerne arbejdet ved siden af hinanden, nu skal vi også til at arbejde sammen med hinanden”. Det var et af budskaberne, som formanden for driftsselskabet i Handicaporganisationernes Hus (og direktør i Spastikerforeningen) Mogens Wiederholdt fremførte, da han den 6. januar tog hul på en ny tradition og bød velkommen til nytårskur i det store hus i Høje Taastrup. Her er 25 organisationer med tilsammen ca. 200 medarbejdere nu samlet. I talen til de mange medarbejdere var der samtidig en opfordring til, at man hver især bidrager med nye initiativer til et bredere fællesskab, så det bliver endnu sjovere at gå på arbejde og endnu bedre for organisationerne at være samlet i huset. ”Vent ikke på at andre gør det, gør det selv”, lød opfordringen i det lille frikvarter, der kulminerede med en skål og hånddyk i de til lejligheden opstillede skåle med nøddeblandinger.

Vellykket Speeddating i Århus På dagskolen Handi-K@ i Viby J. afholdt Forspring-linjens deltagere et stort speed-dating arrangement med indbudte unge handicappede fra hele landet. Og det forløb rigtig godt, lyder meldingen. Der var dækket op med kandelaber og hjerteballoner til romantisk middag, og efter at toastmasteren Louise havde sat dating-processen i gang, kunne de smukke unge mennesker i deres fineste puds og med makeup’en på plads kaste sig ud i syv runder ved datingbordene. Spændingen dirrede i de fint pyntede hjerterum. Da de havde kigget hinanden dybt i øjnene, overgav parrene sig til dansegulvet, hvor diskoteket sørgede for en forrygende og forførende danseaften.

Spastikeren 1/2014

7


Kommentar:

Fra

katastrofal til ligegyldig

Nye kliniske retningslinjer for fysio- og ergoterapi bygger på sparsom dokumentation. Derfor efterlyser vi forskning, der kan give os den manglende evidens. Af Mogens Wiederholt, direktør i Spastikerforeningen

Som fortalt her i bladet, på vores hjemmeside og mange andre

gives uanset den ringe kvalitet. Derfor kommer der formentlig

steder, så er Sundhedsstyrelsen i øjeblikket ved at lægge sidste

en klinisk retningslinje for fysio- og ergoterapi til børn og unge

hånd på ”Kliniske retningslinjer for fysio- og ergoterapi til børn

med cerebral parese i løbet af foråret.

og unge med cerebral parese”. Ni ofte anvendte fysio- og ergoterapeutiske træningsindsatser, som tilbydes børn med CP, er

Der er filet lidt på anbefalingerne

blevet gransket for deres effekt. Er der videnskabelig dokumen-

Undervejs i forløbet er der blevet filet en del på formulerin-

tation for, at de pågældende indsatser virker?

gerne af de enkelte anbefalinger i retningslinjen. I styrelsens

Svaret er, at den dokumentation, Sundhedsstyrelsen har

første udkast blev der således lagt op til, at syv af de ni indsat-

kunnet grave frem, er så sparsom og af en så ringe viden-

ser fik en ”svag anbefaling for”, mens to indsatser fik en ”svag

skabelig kvalitet, at det i realiteten er umuligt – ud fra det

anbefaling imod” – de to sidste er ridefysioterapi og passiv

foreliggende materiale – at sige noget som helst ædrueligt

udspænding. Men netop fordi det videnskabelige dokumenta-

om effekten af de pågældende træningsindsatser. I iveren for

tionsmateriale er så spinkelt, som tilfældet er, er det lykkedes

at skabe evidens for indsatsernes effekt har vi i stedet fået

af få ændret i anbefalingerne, så de negative anbefalinger af

evidens for forskningens ringe omfang

ridefysioterapi og udspænding, modereres og gøres ”neutrale”.

og lave kvalitet. Spastikerforeningens råd til

Når retningslinjen udkommer, vil vi med andre ord stå med en klinisk retningslinje, som på et meget spinkelt

Sundhedsstyrelsen har derfor

og videnskabeligt dårligt grundlag svagt anbefaler det

været at lægge retningslinjerne

meste, mens de sidste to indsatser får sådan en ”på-

på is, indtil der foreligger en

den-ene-side-og-på-den-anden-side” anbefaling ud i

ordentlig og anvendelig do-

det blå.

kumentation. Det, vi kan lære

Set fra Spastikerforeningens synspunkt ville det

af dette forløb, er ikke meget

have været en katastrofe, hvis vi var endt med negative

om effekten af de undersøgte

anbefalinger, baseret på det ringe dokumentationsgrund-

træningsindsatser, men derimod om manglen på gedigen og

lag der foreligger. Set i det lys, er det selvfølgelig godt, at de negative anbefalinger er blevet neutraliseret. Det er

anvendelig forskning.

lykkedes at få retningslinjen ændret fra det katastrofale til

Men Sundhedssty-

det ligegyldige, kan man sige. Er det så ikke en sejr? I så

relsen har ikke desto mindre insisteret på, at retningslinjerne skal færdiggøres og ud-

8

Spastikeren 1/2014

fald er det en sejr ad helvede til!


Retningslinjer skal give retning En klinisk retningslinje skal jo ikke være ligegyldig. Formålet med retningslinjer er, som navnet siger, at give retning. Den skal pege på løsninger og give guidelines til det personale, som træffer beslutning om, hvilken indsats der skal ydes. Denne retningslinje peger ingen steder hen, men efterlader de fagprofessionelle uden hjælp, kommunerne med et argument for besparelser og forældrene som Moses ved det Røde Hav. Hvis ridefysioterapi er uvirksom eller ligefrem skadelig, hvis styrketræning virkelig er godt, så lad os få det dokumenteret og ordentlig belyst, så vi med styrke og overbevisning kan sige til fysioterapeuter, kommuner og forældre, at det her det virker - eller det her det virker ikke. Derfor er Spastikerforeningens opfordring stadig: Lad være med at udgive den påtænkte retningslinje. Spild ikke vores og andres tid på rådgivning, som ingen steder peger hen. Brug i stedet tiden og kræfterne på initiativer og indsatser, som kan bringe os fremad – og bidrage med nye og spændende erkendelser af, hvilke trænings- og behandlingstilbud børn, unge og voksne med CP kan profitere af. Det er åbenlyst, at der er behov for langt mere forskning – forskning, som kan give os et solidt og troværdigt grundlag for at anbefale eller fraråde den ene træningsindsats frem for den anden. Vi har brug for at vide, hvad der virker, og hvad der ikke virker, så vi ikke spilder børn og unges barndom og ungdom på meningsløs træning. Og så har vi desperat brug for ny forskning, som kan være med til at udvikle og skabe nye træningsmetoder og -indsatser, som har dokumenteret effekt. Vi har brug for udvikling For det er jo det næste problem med en klinisk retningslinje, som den Sundhedsstyrelsen arbejder med: Den kommer meget let til at cementere og fastfryse et øjebliksbillede. Retningslinjen kanoniserer en bestemt liste over træningsindsatser til børn og unge med CP. Den bliver en slags fysio- og ergoterapeutisk arkivmeter: Her er positivlisten over det, vi tilbyder til den gruppe. Der er ingen udvikling, ingen dynamik eller nytænkning i en retningslinje. Og helt ærligt: Vi har måske mere brug for udvikling end retningslinjer uden retning. Derfor efterlyser vi forskning, som kan give os den evidens, vi mangler. Vi efterlyser forskning, som måske kan give os nye og effektive træningsmetoder. Vi efterlyser en systematisk indsats for at sikre, at den nye forskning, der måtte finde, omsættes til ny praksis i virkeligheden. Og vi efterlyser en åben og nysgerrig diskussion af evidensbegrebet, hvor man ikke kun fokuserer på det, der kan måles og vejes, men også er åben for at se på brugernes oplevede effekt. Vi efterlyser kort sagt en sundhedspolitisk indsats, som bringer nytænkning ind i det samlede sundhedsfaglige tilbud til mennesker med cerebral parese.

Tlf. 75 88 16 22 · www.daro.dk

Spastikeren 1/2014

9


agger Jenka. Ved siden af Molly nyder at sidde på den 20 år gamle nordb n. Torbe og Mette apeut sioter ridefy lle, Jenka står Miche

Mollys mor Lis a Kammann og Molly har gode fysioterapien en erfaringer med gang om ugen ridei Gribskov Ride klub.

Det bedste vi har gjort for Molly

Et år med ridefysioterapi har gjort en stor forskel for Molly på knap fire år med cerebral parese. Hendes mor er begejstret, og hendes ridefysioterapeut har mange års gode erfaringer med at bruge heste til træning af børn med cp. Af Benjamin Steengaard Rasmussen

Molly læner sig forover på nordbaggeren Jenka og skubber de

Molly sidder på Jenka, der traver rundt i ridehuset. Hun smi-

små bolde på hestens manke ned i gruset i det lille ridehus i

ler og synes, det er sjovt at være på hesten, der skifter retning

Gribskov Rideklub. Øvelsen er en del af den times ridefysiote-

og traver mod uret, så Molly ikke krænger til den samme side

rapi, Molly får en gang om ugen.

hele tiden.

Molly er knap fire år, har cerebral parese og har gået til ridefysioterapi i over et år, og det har givet gode resultater. - Vi har meget gode erfaringer med ridefysioterapi, som har

Et unikt træningsredskab Hestens varme og bevægelser bliver udnyttet, og hestens

gjort en kæmpe forskel for vores datter, fortæller Lisa Kam-

skridtgang overfører et bevægelsesmønster til personen, som

mann, mor til Molly.

svarer til menneskets gangbevægelse. På den måde kan man

Molly er for eksempel begyndt at bruge løbecykel, hvilket forældrene ikke regnede med ville ske så tidligt. - Hun ville simpelthen ikke være nået så langt, som hun er, hvis ikke hun havde gået til ridefysioterapi. Hun er blevet meget mere sikker på benene, har fået mere selvtillid, hun tør

arbejde med bedre balance, afspænding af spastiske muskler, generel styrkelse af kroppens muskler, forbedring af gangmønster og koordination, forbedret sansemotorik m.m. Og det har ridefysioterapeut Mette Eriksen 13 års erfaring med. - Hestene får børnene til at åbne op, så derfor er hesten et

mere og har fået flere succesoplevelser, siger Lisa Kammann

unikt træningsredskab. Kombinationen af hesten som den er

og tilføjer:

og dens bevægelser, gør den til et meget velegnet trænings-

- Hun går også til almindelig fysioterapi, men det får hun slet

redskab. Der kan vælges imellem forskellige heste i forhold til

ikke lige så meget ud af. Svømning ville måske være godt, men

størrelse, tykkelse, længde af skridt, hoppende bevægelser

der er for meget larm og for mange mennesker for Molly. Det

eller mere rolige bevægelser og hestens udstråling og imøde-

her er det bedste, vi har gjort for hende, og det har givet hende

kommenhed, forklarer Mette Eriksen og tilføjer:

rigtig meget, kan vi mærke, fortæller den begejstrede mor.

10

Spastikeren 1/2014

- Ridefysioterapi er mere effektivt end almindelig fysio-


terapi. Forældrene til de børn, jeg har her, er meget positive for det, de oplever, og den effekt der er, og jeg har haft flere oplevelser med svage børn med cerebral parese, der starter med en hjælperytter bagpå, hvorefter de efter længere tids træning er i stand til at sidde selv. Det er en stor succes, siger Mette Eriksen. Børnene får øget styrke i benene, hvilket bruges, når de for eksempel traver med hesten, hvor de skal rejse sig op og sætte sig ned i takt med hesten. - Det giver styrke, koordination, udholdenhed og balance. Flere af børnene starter som sådan kun med at sidde på et skind på hesten og følger hestens bevægelser, så kommer de andre øvelser hen ad vejen. For nogle går det hurtigere end andre, men det er altid en stor succes første gang barnet fanger en bevægelse, understreger Mette Eriksen. Hun har ikke tal på alle de børn med cp, hun har hjulpet i årenes løb, men i øjeblikket har hun 12 børn om ugen, der kommer hos hende i Gribskov Rideklub. I det lille ridehus sidder Molly nu baglæns på hesten og prøver også at ligge ned på hesten, som en del af de forskellige øvelser i dag. Lisa Kammann er ironisk nok ikke særligt be13 års gode erfaringer med at Ridefysioterapeut Mette Eriksen har cp. med børn af ing træn bruge heste til

gejstret for heste, men når nu en times tid sammen med Jenka en gang om ugen kan gøre så meget for hendes datter, så har hun det naturligvis fint med at være i ridehuset.

Spastikeren 1/2014

11


lads

En ledig p


fra sekretariatet

Fortsat muligheder i LBR

og 36 – og året ud til normal pris. Samsøs 114 kvadratkilome-

I forbindelse med efterårets kommunalvalg var der nyvalg til

ter byder på en smuk og meget afvekslende natur med lange

råd og nævn for den nye 4-årige valgperiode, blandt andet de

kyststrækninger, bakkelandskab med dybe dale og smelte-

kommunale handicapråd. Kandidaterne her er udpeget, men

vandskløfter og frugtbare landbrugsområder.

da det Lokale Beskæftigelses Råd (LBR) altid arbejder med et

Der er kilometervis af strande, idylliske landsbyer og en

lille overlap i den nye periode, er der først skiftedag i LBR den

helt særlig ø-stemning – og det bedste ved det hele er, at du

1. maj 2014. Så her er der fortsat mulighed for at stille sig til

som medlem af Spastikerforeningen kan booke foreningens

rådighed.

sommerhus midt i idyllen på Samsø til meget fornuftige priser.

Vær opmærksom på, at det er den lokale DH-afdeling, der

Udlejningsbureauerne på øen tager rask væk det dobbelte.

foretager den endelige udpegning til rådene, og at det kun er

Efter at den første ugefordeling nu er foretaget, vil reservation

de tilsluttede foreninger, som kan indstille kandidater. Det kan

og booking af ledige uger ske løbende. Bare ring på 38 88 45

ske via din lokale kredsformand i Spastikerforeningen.

75 eller send en mail til spastik@spastik.dk

Hva’ med en uge på Samsø?

Hovedbestyrelsen samles

Du kan stadig nå at reservere en uges Danmarks-idyl midt

Hovedbestyrelsen mødes til årets første HB-møde lørdag den

i landet i Spastikerforeningens dejlige feriehus på Samsø.

26. april 2014 med start kl. 10.00. Det foregår i Handicap-

Flere uger i højsæsonen er stadig ledige, og prisen er bil-

organisationernes Hus i Høje Taastrup. Dagsorden ifølge ved-

lig. I højsæsonen koster et ugeophold blot 4.500 kr. inklusiv

tægterne. Årets andet hovedbestyrelsesmøde afholdes lørdag

slutrengøring, mens du kan leje huset for bare 3.000 kroner i

den 22. november.

lavsæsonen. Du kan læse mere om huset – hvornår det er højog lavsæson – på foreningens hjemmeside:

En venlig påmindelse

www.spastikerforeningen.dk/feriehus

Alle medlemmer er med deres kontingentindbetaling og ga-

I skrivende stund er følgende uger ledige i sommerhuset på Samsø: Uge 12 til kampagneprisen 1.000 kr. samt uge 33

vebidrag med til at støtte Spastikerforeningens aktiviteter og sikre større gennemslagskraft i offentligheden. Men ikke alle har reageret på den lille kontingenthilsen, som Spastikerforeningen udsendte i oktober/november måned. De, der stadig mangler at betale kontingent, fik her i begyndelsen af februar en venlig påmindelse om forglemmelsen med en opfordring til fortsat at støtte Spastikerforeningen – og dermed landets ca. 10.000 spastikere og deres familier.

Husk på… …Spastikerforeningen, når du flytter. Det gælder også, når du skifter mailadresse. I den forbindelse vil en hurtig lille besked til spastik@spastik.dk være en rigtig god idé.

Spastikeren 1/2014

13


Vanskeligt møde med kommunen?

- brug Spastikerforeningens bisidderkorps Spastikerforeningens bisidderkorps er nu klar til at kaste sig over de mange opgaver. Af Mie Juul Pedersen, bisidderkoordinator

Står du overfor et vanskeligt møde med din kommune eller en anden offentlig instans, som du af den ene eller anden årsag føler, at du har svært ved at stå alene med? Og er sagen måske af en karakter, hvor du ikke har lyst til eller mulighed for at involvere dine pårørende? Så er Spastikerforeningens nyetablerede bisidderkorps noget for dig. I sommeren 2013 afholdt Spastikerforeningen sit første bisidderuddannelseskursus på Hotel Trinity i Fredericia. Her blev 15 engagerede frivillige undervist og trænet i de færdigheder, som vi i Spastikerforeningen mener er en forudsætning for at blive en god bisidder. Kurset var en sammensætning af relevante foredrag om kommunikation, herunder den gode samtale og konflikt-

15 engagerede frivillige blev trænet i bisidderens svære rolle, da de deltog i Spastikerforeningens skræddersyede bisidder-uddannelseskursus. De står nu klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for en bisidder.

håndtering. kan derfor med stolthed præsentere sit

De tre møder

mation om bisidderrollen fra én person,

første hold af bisiddere. Et korps, der

Hvis du tildeles en bisidder, starter et

der selv fungerer som bisidder, et oplæg

består af 15 engagerede og ambitiøse

forløb på tre møder:

om relevant lovgivning, når man funge-

frivillige, der glæder sig til at hjælpe dig,

Formødet, hvor I møder hinanden

rer som bisidder, samt et indblik i vores

når du har allermest brug for det.

første gang. Her drøfter I forventninger

Derudover var der gode råd og infor-

egen målgruppe; mennesker med CP set

til hinanden, og der lægges en strategi

fra et neuropsykologisk synspunkt, her-

Målgruppe og tildelingsprocedure

for mødet.

under også kognitive vanskeligheder.

– hvad gør jeg?

Selve mødet, som er omdrejningspunk-

Spastikerforeningens bisidderkorps kan

tet, og årsagen til at du har brug for en

en utroligt energisk og meget kompetent

På kurset havde vi desuden besøg af

benyttes gratis af medlemmerne. Hvis

bisidder.

teatergruppe, der gennemspillede reali-

du mener, at du har brug for en bisidder,

Eftermødet, hvor I sammen opsum-

stiske cases og her opstillede forskellige

kan du kontakte bisidderkoordinator Mie

merer, hvad der blev sagt og drøftet, og

scenarier med kursusdeltagerne i rollen

Juul Pedersen. Du vil derefter blive ringet

hvad næste skridt skal være.

som bisidder. Der blev stillet relevante

op, så vi kan få et overblik over sagens

spørgsmål og givet god feedback, og

omfang. Hvis vi vurderer, at der er brug

Når eftermødet er slut, slutter forløbet

det hele var en meget lærerig proces for

for det, forsøger vi at finde en bisidder

med bisidderen, og dette uanset om der

alle.

til dig.

er planlagt flere møder eller ej.

Kurset er vel overstået, og vi har

Det er os, der vælger bisidderen til

For at opnå det optimale udbytte af

efterfølgende brugt noget tid på at få

dig, og det er vigtigt, at du henven-

forløbet med bisidderen er det utroligt

detaljerne på plads omkring procedurer

der dig i god tid, så vi har de bedste

vigtigt, at alle tre møder prioriteres og

og retningslinjer for bisiddernes arbejde,

muligheder for at finde den helt rigtige

gennemføres. Man kan således IKKE

men nu er vi klar. Spastikerforeningen

bisidder til opgaven.

springe hverken formøde eller eftermø-

14

Spastikeren 1/2014


Der var dyb koncentration, fokus og engagement blandt deltagerne på Spastikerforeningens uddannelseskursus, så hvis du har brug for en bisidder, er korpset klar.

gen, og man må som medlem ikke selv kontakte bisidderen, når forløbet er slut. Dette skyldes, at vi i Spastikerforeningen er nødt at have overblik over samtlige bisidderforløb, så vi kan sikre, at de har den optimale virkning for vores medlemmer. det over, da det er vigtigt for processen

og er altså IKKE en slags civil advokat

og udbyttet, at man både påbegynder

eller socialrådgiver. Det er dig som med-

og afslutter forløbet på en hensigtsmæs-

lem, der er til møde, og ikke bisidderen.

sig måde.

Hvis en sag for alvor slår knuder, kan du

og hør mere

kontakte Spastikerforeningens rådgivere

Har du brug for en bisidder, spørgs-

Forventningerne afstemmes

for at få vejledning. Alle vore bisiddere

mål til brugen af vores bisidderkorps

Det er også vigtigt, at forventningerne

er underlagt tavshedspligt.

eller er du bare interesseret i at høre

er afstemt, så man ved, hvad man kan

KONTAKT OS

Når forløbet er afsluttet, vil du blive

mere, så kontakt bisidderkoordinator

forvente af en bisidder. Vores bisidderes

ringet op, så du kan give os en tilbage-

Mie Juul Pedersen på telefon 38 38

rolle er ment som en tryghed og et eks-

melding på, hvordan det hele er gået,

03 10 tirsdag og fredag - eller skriv

tra sæt øjne og ører, men er derudover

og om du evt. skal bruge en bisidder

en mail til: mjp@spastik.dk

en helt neutral part. Bisidderen forhol-

til flere møder. Al kontakt til bisidderne

Vi glæder os til at høre fra dig.

der sig derfor heller ikke til lovgivningen

skal foregå gennem Spastikerforenin-

“Vi leverer også til de kendte og kongelige, hvis de ringer “ tlf: 70

10 17 55

Mini Crosser M1 Kom og prøvekør vores nye Mini Crosser M1 Vi holder Åbent Hus den første fredag i måneden fra kl.12.00 – 15.00 eller efter aftale, på Enggårdvej 7, 7400 Herning. Få en prøvetur og en snak med en af vore erfarne konsulenter.

Spastikeren 1/2014

15


Lokalannonce


Kultur der du’r

– fælles arrangement

’Lad os jamre’

Er du også vild med Niels Hausgaards jyske lune? Og er du medlem? Så tag med Spastikerforeningen til show i Viborg. Der er max. fire billetter pr. familie. Den jyske troubadour Niels Hausgaard har gjort det igen. Dette forår er han aktuel med showet ’Lad os jamre’, flankeret af Signe Svendsen og Chr. Alvad. Årets turné er som sædvanligt en videreudvikling af tidligere års turnéer. Hausgaard skeler ikke meget til, hvad publikum vil have for tiden. "Tidsånden har altid været et flygtigt og ret uinteressant fænomen..." Mød manden der mener, at humor og latter er vigtigere end grøntsager og motion. Med mere end 40 års erfaring med at underholde, revse, skrive og tale er der garanti for en underholdende aften med stærke holdninger. Normalt er det meget svært at få billetter til hans shows, der altid er udsolgt på rekordtid, men Spastikerforeningen har været hurtige og sikret sig 30 billetter, heraf 5 kørestolspladser.

TID, STED OG TILMELDING: Tid: Torsdag den 3. april 2014 kl. 19.30.

Tilmelding: Til Birgit Cornett på mail: bc@spastik.dk

Sted: Tinghallen Kongres- & Musikhus, Tingvej 2, Viborg.

Det begrænsede billetantal bliver fordelt efter ’først-til-mølle

Pris: 100 kr. per billet. Spastikerforeningen byder på lidt at

princippet’.

drikke i pausen.

Af Benjamin Steengaard Rasmussen

Voksne med CP vil have rådgivning Voksne med CP er i høj grad medlem af Spastikerforeningen for at få rådgivning og vil gerne have flere aktiviteter samt inspiration. Det fremgår af en mini-undersøgelse, som Spastikerforeningen har foretaget. Undersøgelsen, der er lavet via internettet, er baseret på 33

På spørgsmålet om hvilke aktiviteter de savner i Spastiker-

svar fra voksne med cp og kan dermed ikke siges at være

foreningen, er der flere, der ønsker arrangementer med mulig-

repræsentativ, men giver et fint fingerpeg om ønsker og behov

hed for at skabe netværk og udveksle erfaringer.

blandt voksne med CP. Deltagerne blev blandt andet spurgt om, hvorfor de havde

- Denne undersøgelse giver os et fingerpeg om, at rådgivning er en meget central og vigtig del af Spastikerforeningens

valgt at være medlem eller ikke at være medlem af Spasti-

mange tilbud, hvilket de mange henvendelser, vi får i rådgiv-

kerforeningen. Svarene viste tydeligt, at mange har brug for

ningen, også viser. Ønsket om mere netværksdannelse og erfa-

rådgivning og betragter det som et hovedargument for at være

ringsudveksling er noget, vi er meget opmærksomme på og vil

medlem af foreningen. Også behovet for nye informationer/

arbejde mere med, siger Spastikerforeningens direktør Mogens

viden om området var der mange, der gav som begrundelse for

Wiederholt i en kommentar til undersøgelsen.

medlemskab. Et godt fingerpeg Spurgt om hvilket behov der var størst af rådgivning, kurser, foredrag og kulturarrangementer var topscoreren også rådgivning med 43 procent af svarene.

Spastikeren 1/2014

17


LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGA

Spastikerforeningen uddeler legater for 3,75 mio. kr.

I samarbejde med Arvid Nilssons Fond uddeler Spastikerforeningen i år et stort legatbeløb. Denne uddeling afløser Spastikerforeningens årlige legatuddeling. Hvem kan søge? Legaterne kan søges af alle, som har cerebral parese (spastikere) eller af forældre/værge på vegne af børn (under 18 år) med diagnosen. Personer, der fik støtte i 2013, kan søge igen til denne uddeling, hvis de opfylder ansøgningskriterierne. Legatet uddeles i portioner af 5.000 eller 10.000 kroner, og der kan kun søges én gang.

Hvad kan der søges støtte til? Legatansøgninger inden for disse 6 områder vil blive prioriteret:

1. Weekendkursus for voksne spastikere (se uddybende beskrivelse) 2. En uges familieferie på Musholm Bugt Feriecenter (se uddybende beskrivelse) 3. Støtte til uddannelse, studieophold, studierejser og lejrskoler 4. Ferierejser, hvor hjælper(e) er påkrævet - beboere på botilbud vil blive prioriteret 5. Sportsaktiviteter, som deltager/initiativtager 6. Træning og/eller behandling

Der er et begrænset antal pladser til aktivitet 1 og 2 (weekend-

kursus og familieferie på Musholm), men det skal ikke afholde

at du/barnet er spastiker (har CP) at vi må udlevere dit navn, adresse, cpr-nummer og

dig fra at søge. Hvis du får bevilget legatet, men aktiviteten

enten ikke bliver oprettet på grund af for få tilmeldte, eller den

legatet.

er overbooket, får du naturligvis legatet udbetalt.

Er disse ting ikke opfyldt, vil ansøgningen ikke blive behandlet.

Hvordan søger man?

Det udfyldte legatskema med underskrift kan scannes og

Der skal ansøges på et særligt ansøgningsskema, som du fin-

mailes til bc@spastik.dk eller sendes til:

der på næste side 21.

Spastikerforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

Du kan også vælge at printe det ud fra Spastikerforeningens hjemmeside: www.spastikerforeningen.dk/legater

kontonummer til fonden, som bevilger og udbetaler

– og skal være Spastikerforeningen i hænde senest den 20. marts 2014.

Skemaet skal udfyldes med alle de oplysninger, der bedes om. Giv en kortfattet, konkret beskrivelse af, hvad der søges til,

Alle får svar om deres ansøgning er imødekommet eller ej

hvor det skal praktiseres og hvordan det kan gavne dig.

inden 1. juni 2014.

Underskriften er vigtig

Hvis du har spørgsmål, så send en mail til bc@spastik.dk eller

Til slut er det meget vigtigt, at skemaet underskrives af ansø-

ring til 38 88 45 75 og spørg efter Birgit Cornett.

geren eller af en forældre/værge til den person, der søges på vegne af. Underskriften er vigtig, fordi du med din underskrift skriver under på:

18

Spastikeren 1/2014


ATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER

Weekendkursus for voksne

Lidt godt til krop og sjæl Er du over 30 år, og kan du godt lide gode vine, hygge over en lækker middag og masser af faglige oplæg? Så søg legat til dette weekendkursus, der er målrettet voksne med CP samt jeres partnere.

Fakta Weekenden ligger 6.-7. september 2014 på Brogården, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart. Der skal søges legat til ’Weekendkursus for voksne’, og det bedes angivet, om man ønsker at have en partner med, og om hjælper medbringes. Får du tildelt legatet, dækker det

Der er så skønt derude på landet. Sådan skrev H.C. Andersen

opholdet for dig og evt. partner samt evt. hjælper.

om det fynske, og sådan er det stadigvæk: I hvert fald glæder

Mere info følger efter evt. legat tildeling.

Spastikerforeningen sig til at byde jer velkommen til en dejlig weekend fuld af forkælelse, lækker mad, gode vine samt en række faglige oplæg på Kursuscenter Brogården, der ligger lige uden for Middelfart på Fyn. Du skal bare være fyldt 30 år, og har du en ægtefælle eller kæreste, er du velkommen til at tage ham eller hende med. Sundhedsrealisten Christian Bitz leverer guldkorn Vi starter lørdag formiddag med tjekind og fælles velkomst kl. 10. Herefter går ernæringsekspert Christian Bitz – kendt fra DR’s forbrugerprogram ’Bitz og Frisk’ – på og holder et veloplagt foredrag om sund livsstil. Christian er en erfaren oplægsholder og glæder sig til at komme og fortælle os om sundhed. Der er særdeles gode muligheder for dialog og for at stille spørgsmål. Efter frokost kommer psykolog Lone Vesterager Martinus fra Center for Hjerneskade og fortæller om hverdagens og parforholdets udfordringer med en hjerneskade. Vi slutter lørdag eftermiddag af med en vinsmagning, så der er lagt i ovnen til en hyggelig aften, når vi senere sætter os til bords og nyder en lækker 3-retters middag med vin. Søndag står i motionens tegn, idet vi har fået udviklingskonsulent Peter Kock Hansen fra Dansk HandicapIdræts-Forbund til at komme og fortælle om, hvordan idræt kan kombineres med et handicap. Og jo, det kan det godt! Peter tager en handicapidrætsudøver med, der fortæller sin egen historie. Weekenden slutter med pulsen oppe og fuld knald på anlægget, vi skal danse zumba, og alle kan være med. Der er tjekud efter frokost.

Spastikeren 1/2014

19


LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGA

Familieferie Kan du også lide at slikke sol, bade og møde masser af søde mennesker? Så søg legat til en herlig familieferie på Musholm Bugt Feriecenter i dagene 19.-26. juli 2014.

Masser at lave i området Trænger man til at se lidt af området, er der masser at tage sig til i området omkring Korsør. Foruden de fire købstæder Korsør, Kalundborg, Skælskør og Slagelse er der ikke langt til hverken Sejerø eller Sprogø, og Vikingeborgen Trelleborg og Naturpark Åmosen ligger også tæt på. For slet ikke at tale om BonBon-

Mange har efterlyst Spastikerforeningens familieferier, og nu er

Land. Tjek mulighederne ud på visitvestsjaelland.dk og læs

de tilbage takket være midler fra Arvid Nilssons Fond! Søg lega-

mere om Musholm Bugt Feriecenter på musholm.dk

tet og få mulighed for at komme på ferie sammen med andre ferieglade familier og en forventningsfuld værtsfamilie på det dejlige Musholm Bugt Feriecenter i Korsør på Sjælland. Direkte adgang til stranden Musholm Bugt Feriecenter er stedet, hvor mennesker med funktionsnedsættelser bliver mødt med muligheder frem for begrænsninger. De lækre, lyse og funktionelle ferieboliger ligger direkte ud til grønne arealer og med uhindret adgang til stranden. Så får vi en sommer, der bare nogenlunde matcher den, vi havde i 2013, er der lagt op til en skøn uge i de dejligste omgivelser. Vi skyder ferieugen i gang med fælles velkomst og middag og slutter af med endnu et fællesarrangement. Der vil desuden være et eller to frivillige sociale tilbud i løbet af ugen, så der er masser af muligheder for at lære de andre deltagere at kende og samtidig have tid til sin egen familie.

Fakta Hvis du vil lægge billet ind på denne familieferie, i dagene 19.-26. juli 2014, skal der søges legat til ’Familieferie’. En familie dækker forældre samt børn og eventuelle hjælpere. Der vil være en værtsfamilie, som glæder sig til at byde deltagerne velkomne og samtidig sikre, at alle får en dejlig ferie. Får du tildelt legatet, dækker det ophold for hele familien i feriehuset, fælles velkomst og 1-2 sociale arrangementer. Øvrig forplejning er for egen regning.

20

Spastikeren 1/2014


!

ATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER LEGATER

Spastikerforeningen Landsforeningen for cerebral parese

Ansøgningsskema til fonden Søger du for en anden, som forældre eller værge, skal du skrive vedkommendes oplysninger, men du skal selv skrive under nederst i skemaet.

Navn Adresse Postnr. og by CPR-nummer Telefon Mobil Email: Bank Reg.nr. Kontonummer Send IKKE bilag med ansøgningen Begrundelse for ansøgningen: Sæt kryds ud for den kategori, du søger til, og skriv en kortfattet, konkret beskrivelse af, hvad der søges til: 1. Weekendkursus for voksne spastikere 2. En uges familieferie på Musholm Bugt Feriecenter 3. Støtte til uddannelse, studieophold, studierejser og lejrskoler

4. Ferierejser, hvor hjælpere er påkrævet 5. Sportsaktiviteter, som deltager/initiativtager 6. Træning og/eller behandling

Jeg erklærer ved min underskrift, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte, og at de må videregives til Arvid Nilssons Fond. Jeg bekræfter, at ansøger har cerebral parese.

Dato

Ansøgers underskrift

Ansøgningsfrist er den 20. marts 2014 – der kan forventes svar på ansøgningen inden 1. juni 2014 Ansøgningsskemaet kan scannes (husk underskrift) og sendes via mail til: bc@spastik.dk eller sendes med post til: Spastikerforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

!

Protektor: Hendes kongelige Højhed prinsesse BENEDIKTE


Nordisk Film Biografer indfører ledsagerordning Muskelsvindfonden har gennem flere år opfordret Nordisk Film Biografer til at indføre gratis ledsagerbillet. Nu er ønsket imødekommet. Efter nogle henvendelser fra Muskelsvindfonden til Nordisk Film Biografer er der nu åbnet op for gratis ledsagerbilletter mod fremvisning af et gyldigt ledsagerkort. I brevet til Muskelsvindfonden fra Niels Andersen, driftskoordinator i Nordisk Films Biografer, står der: ”Til din information har vi besluttet, at vi indfører ledsagerordning i alle vores biografer. Det betyder, at en handicappet, der har behov for en hjælper, kan få denne gratis med i biografen mod fremvisning af et gyldigt ledsagerkort. Du kan se nærmere om, hvilke biografer der

Fakta

er vores på www.nfbio.dk. Vi er i gang med at informere

For at benytte muligheden skal du fremvise et ledsagerkort. Det

vores billetsælgere, så du må bære over med, hvis der

udstedes af DH’s Brugerservice, gælder i tre år og koster 200 kr.

lige går lidt tid inden, det har forplantet sig ud i alle led.

Læs mere på handicap.dk/brugerservice.

Vi håber, at du kan få glæde af dette.”

Nordisk Film Biografer findes stort set over hele landet: Køben-

Og det er der med garanti, mange der kan. Ikke kun

havn (4), Aalborg (2), Aarhus (2), Esbjerg, Herning, Kolding,

folk med muskelsvind, men også andre med handicap,

Randers, Odense, Taastrup, Næstved, Nykøbing Falster, Lyngby

der kræver ledsagerhjælp.

og Hillerød. Læs mere om biograferne på nfbio.dk

Spastikeren 1/2014

23


Spastikerforeningens socialrådgivere hjælper rigtig mange Det viser opgørelsen over rådgivninger i 2013. Tallet er på over 1000, hvoraf en stor del handler om BPA, tabt arbejdsfortjeneste, handicapbil, merudgifter og hjælpemidler. Af Frands Havaleschka

Spastikerforeningen har to socialrådgivere. Jens Tamborg på fuldtid og AnneMarie Larsen på deltid. En opgørelse viser, at de tilsammen har haft 1002 rådgivninger i 2013. Der er dog ikke tale om 1002 forskellige sager, da flere henvendelser kræver en længere sagsbehandling og således har været genstand

Af Sigrid Stilling Netteberg

for flere rådgivningssamtaler. Derudover har Jens Tamborg i 2013 besvaret 119 henvendelser i Spastikerforeningens netrådgivning, hvor socialrådgiveren erfaringsmæssigt er den fagperson, der får stillet langt de fleste spørgsmål. Faktisk lige så mange som alle de øvrige netrådgivere tilsammen. Det betyder, at det samlede antal rådgivninger i 2013 i alt er på 1121. Det skal understreges, at den interne registrering, som tallene bygger på, udelukkende omfatter antal rådgivninger, og de emner det drejer sig om og ingen personfølsomme oplysninger.

Kommunernes stramninger har betydet, at Spastikerforeningens to socialrådgivere, AnneMarie Larsen og Jens Tamborg, har haft nok at se til i 2013.

Hvilke sager ønskes der hjælp til?

erfarne på alle de områder, som perso-

Med i alt 197 rådgivninger er BPA-

ner med cerebral parese og deres fami-

løb, gennemser socialrådgiveren ofte

området det emne, der oftest spørges

lier konfronteres med i løbet af livet. De

sagsforløbet og råder på den baggrund

om. Det svarer til knap 20 % af samtlige

har således ingen specielle spidskompe-

til, hvilke muligheder og regler der kan

henvendelser. Heri indgår både § 95 og

tencer, som fremhæver den ene frem for

bruges i den pågældende sag. Det kan

§ 96. Tabt arbejdsfortjeneste, merudgif-

den anden på et givent område.

ske inden et opfølgningsmøde med

Er borgeren i gang med et sagsfor-

ter til børn (§ 41), merudgifter til voksne

Når Spastikerforeningens socialrådgi-

kommunen, men det kan også være i

(§ 100), førtidspension, arbejde og reva-

ver får en henvendelse, er det ofte, fordi

forbindelse med en partshøring, som

lidering, handicapbil samt hjælpemidler

vedkommende er kørt fast i systemet i

kommunen skal udsende til borgeren

til henholdsvis voksne og børn er andre

sin kommune eller ønsker at få et råd

med oplysninger om, hvad de har tænkt

områder, hvor der også er registreret

om et konkret emne, f.eks. uddannelse,

sig at gøre i sagen.

et stort behov for råd og vejledning fra

botilbud, handicapbil og kompenserende

Spastikerforeningens socialrådgivere.

foranstaltninger. Socialrådgiveren klæder

Hjælp til partshøring og anke

borgeren på i den konkrete sag med

Tit er indholdet i partshøringen ikke ef-

Hvad består rådgivningen i?

gode råd og erfaringer fra andre tilsva-

ter borgerens ønske. Derfor vil der ofte

De to socialrådgivere er hver især meget

rende sager.

være behov for, at Spastikerforeningens

24

Spastikeren 1/2014


socialrådgiver er medlemmet behjælpelig

Mange medlemmer benytter sig af

Tydelige tendenser har vist, at

med et svar til kommunen med henvis-

- og er glade for - den sparring de får,

mange kommuner også har haft kig på

ning til det relevante lovgrundlag og til

når de fremsender deres udkast til Spa-

BPA-brugernes daglige hjælper-timetal.

principafgørelser truffet i Den Sociale

stikerforeningens socialrådgiver, før de

Flere sagsbehandlere har derfor – til de

Ankestyrelse i lignende sager. Kom-

sender den egentlige anke. Foreningens

berørte borgeres store undren – forsøgt

munen træffer derefter den endelige

socialrådgiver hjælper meget gerne og

at reducere timetallet kraftigt, specielt

afgørelse.

oplever også, at kommunen nogle gange

under § 96. Men også her er det med

Mange familier giver udtryk for, at de

ændrer deres oprindelige afgørelse, så

gode argumenter lykkedes Spastiker-

i den situation står stærkere med Spasti-

en anke til Ankestyrelsen bliver imøde-

foreningens socialrådgivere at stoppe

kerforeningens hjælp. Derfor oplever de

gået.

mange ulykker.

også, at mange ting ofte bliver imøde-

I forbindelse med en anke har Spastikerforeningens socialrådgivere mulighed

Hjælpemidler og kassetænkning

for at vedlægge en kommentar som

Hjælpemiddelområdet er lidt længere

væsentlige hensyn, trods lovgivningens

bilag til borgerens ankebrev. Det sker

nede på listen, men har fyldt meget,

ofte i mere komplicerede sager, eller

især det sidste halve år, hvor kommu-

hvis medlemmet har behov for det. Som

nerne har haft en tendens til at sig nej

oftest er det med til at fremme sagen

til nye hjælpemidler, som de før har

til borgerens fordel. I flere tilfælde får

bevilget, eksempelvis en manuel kørestol

borgeren medhold, og i andre hjemvises

som supplement til el-kørestol. Selv om

sagen, hvilket betyder, at Ankestyrelsen

det reelle behov er der, har kommu-

pålægger kommunen at genbehandle

nerne konsekvent afvist mange af disse

sagen.

ansøgninger, oftest med henvisning

kommet, når argumenterne er i orden. Hvis kommunen alligevel ikke tager

Mange familier giver udtryk for, at de står stærkere med Spastikerforeningens hjælp

til væsentlighedskriteriet. Ligeledes er Tendenser i rådgivningen

stramningen sket på en række andre

Bredt set er det 40-50 forskellige

hjælpemidler, fordi kommunen har skøn-

emner, som socialrådgiverne er blevet

net, at det var et træningsredskab og

udfordret på i årets løb, men går man et

ikke et hjælpemiddel. Og når det handler

spadestik dybere, så har især to områ-

om træning og behandling, så er det

der fyldt meget: BPA og hjælpemidler.

regionens ansvar, mens det er kommu-

For BPA’en gælder, at mange kommuner har haft stor fokus på arbejdsle-

nen, der skal betale, når det drejer sig om hjælpemidler.

derrollen. Det betyder, at sagsbehand-

Hjælpemidler er i princippet tildelt

lerne, der løbende skal følge op på alle

til udlån og kan genbruges. Det er en

bevillinger mindst én gang om året, har

mulighed, som Spastikerforeningens so-

lagt op til at fratage mange borgere med

cialrådgivere i stigende grad oplever, at

ord, sund fornuft og socialrådgivernes

BPA retten til at være arbejdsleder. Ofte

kommunerne benytter sig af. Tildelingen

erfaringer og anvisninger, så har borge-

begrundet med borgerens kognitive pro-

af brugte hjælpemidler er derfor steget

ren mulighed for at sende en anke. Det

blemer eller manglende verbalt sprog.

markant.

sker til Ankestyrelsen, der siden 1/7-

I stedet er de blevet tilbudt en

2013 er den eneste lovgivningsmæssige

sammenstykket hjælp af hjemmehjælp,

mulighed for at anke kommunens afgø-

afløsere i hjemmet og specialpædago-

relse. Tidligere skulle sagen rejses for

gisk bistand, hvilket er en klar forrin-

Det Sociale Nævn, som nu er nedlagt.

gelse i forhold til en hjælperordning. Det

Mange henvendelser til socialråd-

betyder nemlig, at den daglige hjælp

Områder med flest rådgivninger:

giverne sker også i forbindelse med, at

bliver reduceret, ligesom muligheden

kommunen har givet afslag eller ikke

for at komme udenfor hjemmet er væk.

har bevilget den ansøgte hjælp/ydelse i

Samtidig oplever borgeren, at de skiften-

tilstrækkeligt omfang. Her hjælper social-

de afløsere i hjemmet har vidt forskellige

rådgiveren med at anke sagen. Det sker

kompetencer. Den sammenhængende

på samme måde, som når medlemmet

hverdag er væk og livskvaliteten stærkt

Merudgifter til børn

63

får hjælp i forbindelse med en parts-

forringet. Ved Spastikerforeningens

Merudgifter til voksne

60

høring. Medlemmet ’klædes på’ med

hjælp har mange dog alligevel vundet

Hjælpemidler 49

argumenter og det lovgivningsmæssige

deres ankesager og bibeholdt deres §

Arbejde/revalidering 46

grundlag.

96, BPA ordning.

BPA, §95 og §96

197

Tabt arbejdsfortjeneste

101

Handicapbil 67

Spastikeren 1/2014

25


NYT OM KURSER

Af Trine Kamp Larsen, kursuskonsulent i Spastikerforeningen

Et nyt kursusår

er skudt i gang!

Det nye kursuskatalog er på gaden med masser af gode tilbud. Vi glæder os til at byde dig velkommen til et nyt og spændende kursusår.

Er det for meget at hive en hel dag ud af kalenderen? Så fortvivl ej: Spastikerforeningen tilbyder igen i år en række fyraftensmøder, der sætter fokus på forskellige sider af cerebral parese og den seneste nye forskning. I år kan du høre meget mere om, hvordan det går med CPOP, om botoxbehandling, og endeligt de seneste nye forskningsresultater, der kigger på, om CP-behandlingen er den samme og lige fyldestgørende over hele landet. Har din bror eller søster CP, og kan det være svært at tale om? På søskendekurset, der ligger på Brogården uden for Middelfart, har vi afsat Det har allerede ligget på vores hjemmeside i noget tid, men

en hel dag til kurset, der sætter fokus på den svære rolle som

nu er papirudgaven også på gaden: Værsgo, her er Spasti-

bror eller søster til et handicappet barn. Der er parallelle forløb

kerforeningens kursuskatalog for 2014! Tjek det ud, for hvad

til børn og deres forældre, og dagen slutter med opsamling og

enten du er gammel eller ung, har cerebral parese eller et barn

fælles erfaringsudveksling.

med diagnosen, er en del af en børnefamilie, søster, bror, eller arbejder med mennesker med en funktionsnedsættelse, så har

Også kurser til fagfolk

vi et godt tilbud til dig i årets program.

Faglige kurser, altså kurser der er rettet mod fagligt personale, er blandt vores indsatsområder, og igen i år har vi disse tilbud

Kurser hverdag, weekender og aften

på plakaten. De seneste år med tilfredse deltagere og lange

Alle ved, at sund og nærende mad er grundstenen i en aktiv tilvæ-

ventelister har vist, at vi er ramt ind i et meget stort, udækket

relse, men hvordan får man lige passet madlavning ind i hverda-

behov, og vi er glade for igen i år at kunne tilbyde kurser til

gen, når pengene er små, og det er svært at holde på en kniv?

fagpersonale.

På Kokkeskolen får du tips til at lave sund mad, som ikke

På den måde håber vi fortsat at være med til at uddanne

tager hele dagen at forberede, og som heller ikke koster en

det danske fagpersonale, som arbejder med mennesker med

formue. Når du har svedt i køkkenet, spiser vi sammen og

cerebral parese. Foruden de udbudte kurser, sender vi også

nyder dagens arbejde. Lyder det bekendt? Sidste års kursus var

undervisningsteams ud på skoler, institutioner, bosteder, kom-

en stor succes, og i år rykker vi til Jylland, så trop op på Egmont

muner, ja alle steder, der er behov og interesse for at høre om

Højskolen den 3. maj, hvis du vil hakke og snitte.

cerebral parese fra et fagligt synspunkt.

26

Spastikeren 1/2014


Kurser i hele landet Igen i år har vi valgt at sprede kurser ud over hele landet, og vi har tilbud både i København, på Fyn samt i Herning og Århus. På den måde forsøger vi at møde vores medlemmer, hvor de bor, og gøre vores til, at ingen skal rejse alt for langt for at deltage i et kursus i Spastikerforeningen. Det er naturligvis ikke muligt at holde de samme kurser alle steder, men der vil altid være nogle gode attraktive tilbud indenfor en rimelig afstand. Der er med andre ord lidt for enhver smag. Kig i kataloget og meld dig til det, du synes kunne være sjovt og lærerigt, og tøv ikke med at invitere et familiemedlem eller veninde med. Mange kurser er åbne for alle, også for dem der ikke er medlem, men der er differentieret betaling.

Tilmelding Al tilmelding og betaling foregår på vores hjemmeside spastikerforeningen.dk under menupunktet ’kurser’. Har du spørgsmål til din tilmelding, er du altid velkommen til at kontakte kursuskonsulent Trine Kamp Larsen på kursus@spastik.dk

Udvalgte kurser Klar-parat-skolestart: Skal dit barn også til at begynde i skolen? Så er der meget at tage stilling til, hvis man skal være sikker på, at barnet får den fornødne støtte til at klare både det faglige og det sociale. På dette kursus får du en grundig indføring i diagnosen CP, samt en gennemgang af de udfordringer, der kan ligge i en skolegang. Tag på kursus og få konkrete redskaber til at hjælpe barnet med den bedst mulige skolegang. Tid og sted: 5. april kl. 10-15 i Spastikerforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. Pris: Medlem/ikke-medlem 150/300 kr. Sidste tilmelding: 24. marts på spastikerforeningen.dk/kurser

Kokkeskolen: De fleste elsker at sætte sig ved et veldækket bord, men nu kan du også lære selv at stå bag gryderne. Kom på Kokkeskole, og lær at sætte en lækker og velsmagende menu sammen, der ikke koster en formue. Du vil også få nogle praktiske tips til, hvordan du lettest klarer madlavningen, selvom du måske har svært ved at stå op længe eller ikke kan holde et tungt fad. Tid og sted: 3. maj kl. 16-20 på Egmont Højskolen, Villavej 25, Hou, 8300 Odder. Pris: Medlem/ikke-medlem 250/450 kr. Sidste tilmelding: 22. april på spastikerforeningen.dk/kurser

Spastikeren 1/2014

27


Gode erfaringer med

baklofenpumper Baklofenpumper, der opereres ind i bugvæggen, anvendes til børn, unge og voksne med svær og invaliderende spasticitet eller dystoni, hvor behandling i tabletform med forskellige former for muskelafslappende medicin ikke er tilstrækkelig effektiv eller giver uønskede bivirkninger. Af Niels Ove Illum, Specialeansvarlig overlæge i børneneurologi Illustrationer Medtronic

28

Spastikeren 1/2014


Til pumpebehandlingen anvendes foreløbigt udelukkende

Selve operationen

baklofen, der hæmmer forstærkede reflekser (hyperrefleksi).

Pumpen opereres ind i bugvæggen, således at den ligger under

Det sker ved, at nervecellerne i rygmarven hæmmes. Således

huden og over musklerne i den ene side af maven. Fra pumpen

vil børn og unge, der er meget spastiske og spænder meget i

føres en tynd plasticslange under huden, om til lænderygsøjlen

ryggen, få mindsket reflekser. De kan slappe bedre af og undgå

og ind i rygmarvsvæskehulrummet. Herefter videre op i dette

mange smerter. De kan derfor være lettere at flytte og hånd-

til et niveau, der svarer til brystkassehvirvellegemerne 7 eller 8

tere, uden at det udløser øget spænding.

- eller højere. Selve pumpen ligger fast, og den kan godt tåle,

Baklofen er det virksomme stof og markedsføres under

at man trykker på den, ligesom korset, bilsele og andet udstyr

navnet Baklofen eller Lioresal. Det er grundlæggende identiske

kan anvendes hen over pumpen. Bruger man korset, kan der

præparater.

dog være behov for en justering.

Baklofenpumpen

Medicinering og det umiddelbare efterforløb

På Odense Universitetshospital anvendes Medtronic Synchro-

Baklofen gives således ind i rygmarvsvæskehulrummet og blan-

Med II både til børn og voksne. Pumpen indeholder motor og

des med væsken fortrinsvis længere nede og kommer således

batteri, og man kan fylde den via en membran på forsiden.

i særlig grad til at påvirke nedre rygmuskler, bækkenmuskler

Den kan endvidere styres udefra med en sender, som lægges

og benenes muskler. Men det kan også påvirke spasticitet i

over pumpen. Herfra kan man bestemme pumpehastighed og

armene positivt. Effekten er uafhængig af, om barnet eller den

dermed dosis.

unge ligger ned eller sidder op.

Pumpen kan endvidere indstilles til at give særlig meget

Barnet eller den unge kan som bivirkninger have hovedpine,

medicin i bestemte perioder af døgnet, hvor spasticiteten

kvalme og eventuelt opkastninger i flere dage efter operatio-

eventuelt kunne være særlig voldsom og besværlig. Endeligt er

nen. Det kan skyldes forbigående udsivning af rygmarvsvæske

pumpen udstyret med en alarm, som afgiver toner, hvis der er

gennem stedet for slangens indføring til rygmarvsvæskehulrum-

noget i vejen. F.eks. hvis man overskrider tidspunktet for næste

met. Endvidere kan påvirkning af blærefunktionen med tilbage-

fyldning, eller batteriet er ved at være brugt op efter ca. 6 år.

holdelse af urin forekomme, hvis dosis i starten er sat for højt. Det er også almindeligt, at børn og unge med svær spasticitet

Forundersøgelse til operation

har ubehag efter bedøvelsen, og rekonvalescensperioden kan i

Selv om baklofen indgivet i rygmarvsvæskehulrummet vil virke

enkelte tilfælde tage mange dage.

hos langt de fleste patienter, er det dog meget vigtigt at få

Det er nødvendigt at forblive indlagt i flere dage efter

det undersøgt inden operationen, således at unødig operation

operationen, og børnelægen vil flere gange dagligt tilse barnet

undgås. Derfor indkaldes barnet eller den unge til en forun-

eller den unge med henblik på at tilpasse pumpehastigheden

dersøgelse, der kræver en halv dags indlæggelse. Børnelægen

og dermed medicineringen til behovet. Man vil således typisk

giver en testdosis af Lioresal ind i rygmarvsvæskehulrummet

starte med en forholdsvis lav dosering og efterfølgende skrue

med en nål indført mellem to hvirvler i lænderyggen. Herefter

op for den. Man kan ikke på forhånd sige, hvor meget medicin

observeres der for om muskelafslapning i benene faktisk finder

der virker bedst, da det er forskelligt fra barn til barn.

sted. Det vil ske i løbet af de næste to timer. Er det tilfældet, er barnet eller den unge egnet og vil efterfølgende blive indstillet

Vedligeholdelse af behandlingen

til operation, når forældre eller værge har givet deres tilsagn.

Pumpen skal fyldes med jævne mellemrum. Det foregår ved, at

Det er ofte meget nyttigt for de pårørende at opleve helt

en nål føres gennem huden, gennem membranen i pumpevæg-

konkret, hvordan medicinen virker. I særlige tilfælde er der

gen og ind til pumpekammeret. Den tilbageblivende medicin

behov for gentagne testninger med forskellige doser. I forbin-

trækkes ud og en ny fyldning foretages gennem samme nål.

delse med testen indlægges en plasticslange i rygmarvsvæ-

Herefter tages nålen ud og senderen lægges på huden over

skehulrummet, som så kan anvendes over flere dage. Det har

pumpen. Til senderen er knyttet et elektroniske apparat (trans-

særlig betydning, hvis man vil undersøge om børn med bevaret

ducer), der minder om en mobiltelefon. Den har en skærm,

gangfunktion kan opnå en bedring af denne ved anvendelse af

hvor alle barnets data kan kaldes frem. Herfra kontrolleres alle

baklofenpumpe.

data og indstillinger foretages. Proceduren tager omkring 15

Spastikeren 1/2014

29

>>


30

Spastikeren 1/2014


og kammeret er 40 ml, tager det 240 dage. Tidspunktet til næste fyldning aftales på basis af denne viden. Hvis der i mellemtiden skal ændres på dosis, kan det ske, uden at barnet skal stikkes. Man kan sagtens rejse med pumpen, og ethvert hospital i udlandet, der har samme system, kan til enhver tid aflæse barnets personlige data og pumpeindstilling og justere pumpen om nødvendigt. Barnets forældre får et identitetskort, som de kan have med på rejser. Det skal med dette kort oplyses i lufthavnen, at man har en sådan pumpe. Endvidere skal læger og sygehuspersonale altid orienteres om, at der er indopereret en pumpe. Det gælder især, hvis barnet skal skannes med MR skanner, idet skannerens magnetiske stråler kan standse pumpen under skanningen. Erfaringer fra Region Syddanmark I årene fra 2003 og til slutningen af 2013 er der på Odense Universitetshospital indopereret i alt 46 pumper på børn. I begyndelsen var de trykstyrede, efter 2009 er de udelukkende minutter. Pumpen skal altid fyldes på hospitalet af hensyn til

elektrisk styrede. Endvidere er de fleste trykstyrede pumper nu

sikkerheden omkring fyldningen, og der skal udvises meget

udskiftet med de elektrisk styrede pumper.

stor omhyggelighed ved indstillingen af transduceren.

De fleste børn har haft stor gavn af pumperne. I enkelte tilfælde har de måttet fjernes grundet infektion, og senere har

Dosis og påfyldningsintervaller

barnet fået en ny pumpe. Tekniske problemer med plastic-

Til fyldning af pumperne anvendes på H. C. Andersen Børneho-

slangen har været en af de hyppige komplikationer men også

spital, Odense Universitetshospital, baklofen 3000 mikrogram

infektioner forekommer. De fleste børn har opnået markant

pr. milliliter. Hvis barnet f.eks. skal have 500 mikrogram baklo-

mindsket refleksaktivitet, færre eller ingen smerter og mindre

fen pr. dag, og pumpen har et kammer på 20 ml, skal pumpen

ubehag samt bedre plejeforhold. Der har dog fortsat været

fyldes igen, inden der er gået 120 dage. Hvis barnet er større,

behov for ortopædkirurgiske operationer på ryg og hofter.

LITTERATUR

Kort om pumpen Det anslås, at der i Danmark er 230 børn og unge med cerebral parese, der bruger baklofenpumpe. Hos voksne anvendes pumpen også ved multipel sklerose.

Pin TW, McCartney L, Lewis J, Waugh M-C. Use of intrathecal baclofen therapy in ambulant children and adolescents with spasticity and dystonia of cerebral origin. A systematic review. Developmental Medicine and Child Neurology 2011;53:885-895 Lorentzen J, Willerslev-Olsen M, Crone C, Sinkjær T, Nielsen JB. Ny viden om spasticitet og dens behandling. Ugeskr Laeger 2012;174:569-73 http:\\manuals.medtronic.com

Spastikeren 1/2014

31


Af Jens Tamborg, socialrådgiver

Kun én socialrådgiver i en periode Min gode kollega, socialrådgiver Anne-Marie Larsen, er sygemeldt i en periode, da hun skal have ny hofte. I sygeperioden er jeg alene om rådgivningsopgaven.

Meget vigtig afgørelse om unges bolig

Indtil da var pigens månedlige nettohusleje sat til 5.429 kr., eksklusiv lys og varme.

I dette nummer vil jeg beskæftige mig med en meget vigtig af-

Præsenteret for afgørelse 113-13 valgte kommunen at gen-

gørelse fra Ankestyrelsen. Det drejer sig om afgørelse 113-13,

vurdere sagen. Kommunen vurderede, at med hendes indkomst

som i resuméet fastslår:

(førtidspension til reelt enlig, 17.348 kr.pr. måned) ville en nettohusleje på 3.500 kr. pr. måned være rimelig. Denne vurdering

Resumé: Når en ung flytter hjemmefra til et botilbud, vil en eventuel

blev antaget ud fra hendes alder og indkomst. Med dette som udgangspunkt ville hun være berettiget til

forøget husleje kunne dækkes efter merudgiftsreglerne. Dæk-

564 kr. i boligsikring og derfor en nettohusleje på i alt 2.936 kr.

ning af nødvendige merudgifter kan ske uanset boform.

pr. måned.

Det forhold, at der i reglerne om individuel boligstøtte er

Ud fra denne vurdering modtager den unge pige nu 2.493

særlige regler for beregning af boligstøtte, når borgeren er

kr. pr. måned som merudgift til husleje (før denne dækning af

visiteret til en bolig efter almen boligloven, gør ikke udtøm-

merudgift betalte hun som tidligere nævnt 5.429 kr.).

mende op med sådanne personers ret til at modtage tilskud til forhøjede boligudgifter. Når en ung flytter hjemmefra til et botilbud, skal kommunen ved vurderingen af boligudgiften foretage en samlet

Familien vil nu på vegne af den unge pige bede om at få tilbagebetalt det meget høje indskud. Indskud kan være tre måneders husleje, 3.500 x 3 = 10.500 kr. og ikke som den unge pige har betalt, ca. 40.000 kr.

vurdering af en sammenlignelig situation med en ikkehandicappet på samme alder og i samme livssituation. Alder,

Kom ud af busken…

beskæftigelse, uddannelse og lokalt prisniveau er elementer,

Jeg er opmærksom på, at der ganske givet også er andre af

der skal inddrages.

vore medlemmer, som er blevet tilbudt lejligheder med tilsvarende høje husleje og indskud som i eksemplet. Disse familier

Der er tale om dækning af merudgifter efter servicelovens

er meget velkomne til at kontakte mig, så skal jeg være be-

§ 100, og som det fremgår af ovenstående, er det de høje

hjælpelig med at rejse sagerne overfor kommunerne. Ligesom

huslejer og indskud vore unge medlemmer bliver mødt med,

nye, der skal til at flytte i egen lejlighed, skal være opmærksom

når de bliver tilbudt at flytte ind i de private plejehjem, som der

på denne regelændring, når de bliver præsenteret for gode

bliver opført rundt omkring i landet.

botilbud med høje huslejer. Og altså ikke sige nej før sagen er belyst fuldt ud.

Konkret sag Som et eksempel vil jeg fortælle om en sag, hvor denne omtalte afgørelse blev brugt til vores medlems store fordel.

Satsregulering af § 100

Det drejer sig om en ung kvinde, der før det 18 år flyttede hjemmefra til et midlertidigt botilbud for at tage en særlig

Som noget nyt er minimumsbeløbet for berettigelse til merud-

tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

gifter efter § 100 besluttet satsreguleret pr. 1. januar 2014.

Efter færdiggørelse af uddannelsen tilbød kommunen, at

I mange år har det været et krav, at udover at tilhøre per-

hun kunne flytte i friplejebolig, etableret efter almenboligloven.

sonkredsen skulle merudgifterne samlet være minimum 6.000

Der er tale om noget nybygget med en nettohusleje på 8.400

kr. om året. Dette beløb skal altså fra 1. januar 2014 satsregu-

kr. pr måned og med et indskud på godt 40.000 kr.

leres, så minimumsbeløbet er nu 6.108 kr. pr. år, hvilket svarer

Den unge pige fik betalt indskud og havde boet i friplejeboligen i et par måneder, da afgørelse 113-13 blev offentliggjort.

32

Spastikeren 1/2014

til 509 kr. om måneden.


TELEFON RÅDGIVNING

Afgørelse om forbrugsgoder

Klaus Christensen psykolog Tlf 38 88 45 95

Jens Tamborg socialrådgiver Tlf. 38 88 45 96

Træffes: Tirsdag kl.15-18 og torsdag kl. 9-12

Træffes: Tirsdag kl. 15-18 og onsdag kl. 9-12

Resumé: Principafgørelsen fastslår, at reglerne om frit valg i forhold til

Jeg vil slutte med en afgørelse, der blev truffet sidst i 2013,

hjælpemidler ikke kan anvendes for forbrugsgoder, der udeluk-

omhandlende forbrugsgoder. Som jeg har været inde på før,

kende fungerer som et hjælpemiddel.

kan visse forbrugsgoder bevilges som hjælpemidler, hvis forbrugsgodet på grund af den nedsatte funktionsevne udelukkende fungerer som et hjælpemiddel, således at ansøgeren

Et forbrugsgode, der udelukkende fungerer som hjælpemiddel, er i sin karakter et forbrugsgode og ikke et hjælpemiddel. Reglerne om frit valg af leverandør for hjælpemidler gæl-

ikke kan benytte produktet efter sit formål som forbrugsgode.

der alene for hjælpemidler. Det er en følge af, at det lovforslag

Det kunne for eksempel være en gps, husholdningsredskaber

om ændring af lov om social service, der indførte fritvalgsord-

eller køkkenmaskiner. I disse situationer omfatter hjælpen den

ningen, alene henviser til § 112 om hjælpemidler.

fulde anskaffelsespris på det bedst egnede og billigste produkt.

Det betyder, at borgere, der af kommunen får hjælp til

Hjælpen kan ydes som udlån. Men i denne situation er der ikke

anskaffelse af et forbrugsgode, der udelukkende fungerer som

tale om frit valg - se nedenstående.

hjælpemiddel, ikke frit kan vælge leverandør af hjælpemidler og at borgeren heller ikke mod betaling af prisdifferencen kan

Principafgørelse (121-13) om: hjælpemiddel - forbrugsgoder - frit leverandørvalg - frit valg.

vælge et dyrere hjælpemiddel end det, som kommunen vil yde støtte til.

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 - § 112, stk. 3, § 113, stk. 1 og § 113, stk. 5

Spastikeren 1/2014

33


Projekt Rollemodel:

Nina og Morten Af Frands Havaleschka

som rollemodeller

Sammen med andre unge med handicap har de brudt med gængse forestillinger om, hvad et liv med handicap betyder. Samtidig har de udvidet rammen i mulighedernes verden. - Men det er slut nu. For mig handlede det kort og godt om, at jeg ikke stolede nok på mig selv, og sådan tror jeg faktisk, der er mange med handicap, der har det, også selvom de måske ikke lige fortæller det højt, vurderer Nina Jepsen. Noget andet hun har fået med sig fra rollemodel-uddannelsen, og som virkelig har ændret hendes liv markant, var en aha oplevelse af, at de kognitive vanskeligheder slet ikke behøver begrænse hende så meget, som hun hidtil havde troet. - Det handler om at finde en måde at kompensere for sine vanskeligheder på, uanset om det betyder, at man får hjælp af andre, benytter et hjælpemiddel eller finder på en helt anden kreativ løsning, men først og fremmest at man bliver ved med at tro på, at det kan lade sig gøre, også selvom man ikke kan se vejen lige nu. Dialogen og tankerne fik frit løb under uddannelsen, og dermed blev mange nye initiativer født. Dem skal Morten og Nina nu være med til at bære videre.

Det er sjældent, at man ser unge med handicap i offentligheden som frontløbere for noget. Stikker de næsen frem i rampelyset en sjælden gang, er det ofte i en offerrolle, eller fordi de har behov for noget ekstraordinært i forskellige sammenhænge. Det gav Sammenslutningen af Unge Med handicap (SUMH) ideen til at starte et kursusforløb, hvor unge med forskellige handicap ses i et mere offensivt og positivt lys - som rollemo-

- Projekt Rollemodel har givet mig et stort selvværdsboost og et helt nyt syn på mig selv, siger en glad Nina Jepsen.

deller. Med betydelige fondsmidler i ryggen startede de derfor i efteråret 2012 en uddannelse, hvor 30 unge på tre hold frem til udgangen af 2013 blev uddannet som rollemodeller for

- Det er noget af det, jeg vil bruge resten af mit liv på at

andre unge.

formidle til andre, understreger Nina Jepsen.

Stor personlig udvikling

Rollemodel i Nordjylland

To af dem er Nina Jepsen og Morten Stadsvold, der var med

Også Morten Stadsvold, der bor i Hjørring, er glad for, at han

på det sidste hold. Begge er 31 år, har cerebral parese og helt

sagde ja til uddannelsen. Han blev sat på sporet af Nina og en

enige om, at det har været utroligt sjovt og lærerigt og samti-

anden kursus-deltager og fik kun kort betænkningstid.

dig har givet dem en god personlig udvikling. - Jeg har fået et stort selvværdsboost og et helt nyt syn

- Jeg tænkte som en gal, ikke mindst på, hvad der er en god rollemodel i Nordjylland, fortæller Morten Stadsvold, der hurtigt

på mig selv, siger en glad Nina Jepsen, der igennem hele sin

sagde ja-tak til tilbuddet og siden har været rigtig glad for at

folkeskoletid blev mobbet så meget, at hun til sidst mistede

have gennemført uddannelsen.

troen på sig selv og sine evner, noget der har forfulgt hende

- Nu tør jeg gøre mange flere ting end tidligere, og bare det

lige siden. Ord som ”du hører ikke til blandt os – skrid”, havde

jævnligt at tage toget frem og tilbage til København i det halve

virkelig bidt sig fast, fortæller hun lettere berørt.

år kursusforløbet fandt sted, var en stor ting for mig.

34

Spastikeren 1/2014


Tænk stort og drøm

i sin hjemmebase på NBV (Nordjyllands Beskyttede Værksted) i

Under kursusforløbet har deltagerne fået lejlighed til at

Hjørring. Herfra håber han til foråret at komme i tre måneders

drømme og tænke helt ud af boksen og derigennem skabe en

arbejdsprøvning på Reva.

ny identitet som rollemodel. Det behøver ikke altid at være så

- Så må vi tage den derfra, siger Morten Stadsvold, der hen

konformt og traditionelt som f.eks. foredrag på skoler. Ideen

ad vejen også har fået god støtte fra Spastikerforeningens råd-

med hele forløbet har nemlig været at skabe nye måder at

givningsteam og nu brænder for at komme ud og fortælle hele

være rollemodel på. Derfor har forløbet budt på forskellige

verden om sine oplevelser.

kurser med alt lige fra selverkendelse og meditation til projektstrategier, fundraising og retorik. I alt har de 30 deltagere skabt op imod 150 rollemodelsaktiviteter, hvoraf mange lige er startet og derfor fortsat er

Pris til projektet

godt i gang. En af dem, der har stået for uddannelsesforløbet, er pro-

På bare 14 måneder har de 30 unge ildsjæle stået bag

jektmedarbejder i SUMH, Peter Lentz. Han fortæller, at det har

mere end 150 rollemodelsaktiviteter, og grobunden er

været vigtigt at understøtte deltagernes ideer, så de har fået et

lagt for endnu flere aktiviteter, hvor rollemodellerne

ordentligt spark i forskellige retninger.

inspirerer andre unge - med og uden handicaps - til

En blind og en døv er således ved at arrangere et overle-

at turde tro på deres egne muligheder. Indsatsen blev

velseskursus i Norge, en har lavet en musikvideo, en pige er

belønnet kort før jul, hvor SUMH fik overrakt Dansk Ung-

blevet så dygtig, at hun er kommet på basketball-landsholdet

doms Fællesråds Foreningspris 2013 af kulturminister

for herrer og 11 sidder nu i forskellige bestyrelser.

Marianne Jelved.

- Målet har været at gøre uddannelsen langtidsholdbar, så

Prisen gives hvert år til en af DUFs medlemsorganisatio-

de ikke kun her og nu, men også fremadrettet de næste 40 år

ner, som har gjort en helt særlig indsats for at styrke det

lever op til rollen som rollemodel, understreger Peter Lentz.

frivillige foreningsliv. Dommerne bag DUFs Foreningspris 2013 kalder projektet for ”nytænkende og sympatisk” og

TV-program og job

hæfter sig desuden ved projektets langsigtede karakter.

Nina Jepsen har valgt at kaste sig over et par spændende projekter. Dels er hun ved at udvikle idéskitser til et tv-program, hvor temaerne er folks fordomme om, at unge med handicap blot er nogle, der bare er ude på at rippe statskassen og omgivelsernes usikkerhed om kognitive vanskeligheder. Hun har kontakt til et tv-produktionsselskab, som vurderer ideerne. Desuden er hun ved at få foden indenfor hos Socialpædagogernes Landsforbund og et bladforlag, hvortil hun har skrevet nogle artikeludkast.

Morten Stadsvold har været så begejstret over forløbet, at han meget gerne vil ud i botilbud og på skoler og holde foredrag om sine oplevelser.

Morten Stadsvold har to helt klare mål: Han ville lave et interview i Løkken/Vrå nærradio, hvilket er sket, og så vil han bevise, at det er muligt at komme fra beskyttet beskæftigelse til ordinær beskæftigelse med støtte. Det er han godt i gang med at undersøge mulighederne for

Spastikeren 1/2014

35


Lokalannonce


SPU SPALTEN Redigeret af Cæcilie Nisbeth

Kæmpe fremmøde til SPU's julefrokost

foregå. Men vi håber, at det med tiden vil udvikle sig til at blive

Ingen jul uden julefrokost! - Og traditionen tro holdt SPU deres

et godt samarbejde på tværs af grænserne, hvor vi kan mødes

årlige julefrokost for medlemmerne. Som de andre år blev det

og udveksle erfaringer på mange områder.

afholdt i både Øst- og Vestdanmark. Og i år slog fremmødet rekord! I København fordobledes deltagerantallet fra sidste års 10 til 20 deltagere, mens man i Hobro slog alle rekorder med over 40 deltagere. Alle mødte glade op og havde medbragt

Den nye kontanthjælpsreform Den 1. januar trådte den nye kontanthjælpsreform i kraft, der bl.a. betyder ændringer af udbetaling for personer under 30 år. Er du en af de unge spastikere, der rammes, eller risikerer

det gode julehumør. Der var dermed lagt op til et brag af en

du at blive ramt af den nye kontanthjælpsreform? Så husk, at

julefrokost begge steder.

du kan få råd og vejledning hos Spastikerforeningens socialråd-

Vi havde nogle fantastiske timer i hinandens selskab med

giverteam.

lækker mad og en heftig omgang pakkeleg. Da tiden var løbet ud, var det de sjoveste ting, der blev pakket ud. Dagen slut-

Gode legatmuligheder

tede med hyggelig snak og julemusik.

Udover at søge på den store legatuddeling, som Spastikerforeningen har slået op i dette nummer, skal du være opmærksom på muligheden for OGSÅ at søge Willy Kunsts Fond. Den støtter voksne spastikeres muligheder for at få en uddannelse og uddelte sidste år godt 100.000 kr.

Glæd dig til næste nummer af Spastikeren... ...hvor du kan læse en længere reportage om SPU's Årsmøde på Slettestrand!

Willy Kunst’s Fond til støtte for voksne spastikers Uddannelse Er du i gang med en uddannelse eller påtænker at starte på en, så har du mulighed for at søge et legat i Willy Kunst’s Fond til støtte for voksne spastikeres uddannelse. Fonden uddeler legatportioner én gang om året – i maj måned. Formålet er, at yde støtte til kortere og længere uddannelsesforløb for spastikere over 18 år, herunder studieophold, studierejser og hjælp til evt. støtteperson. For at komme i betragtning til uddeling i 2014 skal ansøgning sendes senest den 15. april 2014 på mail til: ms@nhglaw.dk – skriv Willy Kunst’s Fond i emnefeltet - eller pr. brev til advokat Michael Steffensen, Niels Hemmingsens Gade 10, Boks 15, 1001 København K. Der anvendes ikke ansøgningsskemaer.

Nordisk samarbejde Spastikerforeningen har i nogle år haft et nordisk samarbejde med søsterorganisationerne i Norge, Sverige og Island. Samarbejdet kaldes CP Norden.

Ansøgningen skal beskrive formål og anslået støttebehov. Oplysninger om økonomiske forhold samt dokumentation for ansøgers diagnose skal medsendes. Ansøgere kan forvente svar i juni.

Nu har SPU taget initiativ til at etablere et nordisk ungdomssamarbejde med ungdomsafdelingerne i Norge, Sverige og Island. Indtil videre er det kun på det forberedende stadie, hvor vi

Bestyrelsen for Willy Kunst’s fond til støtte for voksne spastikers Uddannelse

skal finde ud af, hvad indholdet skal være, og hvordan det skal

Spastikeren 1/2014

37


CP-spinning – en succes for både krop og sjæl

Af Frands Havaleschka

Både fysisk, psykisk og socialt har det været en kæmpe gevinst for deltagerne at starte med spinning. lige forbedringer. Alle på holdet har nydt godt af den fysiske træning, der har kørt i 20 uger, med en sveddryppende times spinning to gange ugentligt. Træningen har givet fysisk styrke, udholdenhed og for mange en langt bedre kropsholdning, balance og gangfunktion. Nogle har sågar smidt deres stok, andre kan gå ud til bilen i stedet for som tidligere at bruge kørestol. Stor social sidegevinst Som en ikke uvæsentlig sidegevinst har aktiviteten givet deltagerne et godt socialt netværk og et fantastisk sammenhold. Snakken går lystigt før og efter træningen blandt de 10-12 deltagere, og det meste af efteråret spiste mange Mads Wiberg Sørensen træner holdet og er glad for, at det nu kører videre under AOF Rødovre, godt støttet af Balance Club, der tilbyder motion for alle.

af dem frokost sammen en gang om ugen på en nærliggende café. Også de andre gæster

- Fra jeg startede til i dag, er der kæmpe stor forskel. Tidligere kunne jeg dårligt puste et stearinlys ud og havde lungebetæn-

i fitness-lokalet har taget godt imod gruppen. - Det er dejlige folk at snakke med, altid

delse hver vinter, men nu har jeg fået en langt bedre kondition,

positive, understregede pensionisten Ole

et generelt bedre funktionsniveau, og så har jeg tabt mig syv

Barfod, overfor Spastikerens udsendte i en

kilo.

pause.

Det var nogle af de konkrete forbedringer, som Maiken

Han bor selv i Vallensbæk og har i de

Riber fremhævede, da hun gjorde status på det spændende

sidste fem-seks år frekventeret træningscen-

CP-spinning projekt, som har kørt siden sommeren 2013 i

tret fem gange om ugen. Flere andre har vist

Vallensbæk Fitness.dk med Helene Elsass Center (HEC) som

så meget interesse for gruppen, at de har

igangsætter.

meldt sig ind i Spastikerforeningen for på den

Højre ben er blevet rettet ud af cykeltræningen, og det

måde at støtte deltagerne. Men når musik-

betyder, at hun går mere lige. Faktisk er forbedringerne så

ken brager løs i træningslokalet, afbrudt af

store, at lægen ved sidste konsultation spontant udbrød: Hvad

instruktørens kommandoer og små opmun-

i alverden er der sket med dig?

trende bemærkninger, har ingen dog kræfter

Læger tror normalt ikke på mirakler, men her var det tæt på.

trampe i pedalerne, og jævnligt slukke tørsten Og Maiken Riber er ikke den eneste, der har mærket syn-

38

til at være sociale. Her gælder det bare om at

Spastikeren 1/2014

så væskebalancen opretholdes.


Ny aftale – nyt sted

Skovmanden v/Tobias Sjolte Hansen

Eksperter i træfælding og stubfræsning

Kort før jul var deltagerne til en test på Helene Elsass Center i Charlottenlund, og her viste det sig, at flere af CP-spinningholdets deltagere har forbedret sig tæt på 100 procent siden starten med hensyn til kondition, pedalkraft og kadence. - Og det er noget, der har imponeret os alle sammen, siger Mads Wiberg Sørensen, der er instruktør og leder af holdet, og som i øvrigt selv har CP. Efter at projektet i HEC-regi var slut, kørte holdet i januar videre i Vallensbæk med støtte fra Spastikerforeningens lokalafdeling, men fra februar måneds start er der indgået en

Speciale i fældning af vanskelige træer, samt stubfræsning og haveservice. Ring for et uforpligtende tilbud - også gerne aftenen og i weekenden!

Tlf: 5050 7283 Additvej 22, 8740 Brædstrup www.skovmanden-tobias.dk • skovmanden@me.com

ny aftale med AOF Rødovre, der overtager holdet i folkeoplysningsregi. Holdet flytter samtidig til Balance Club på Rødovrevej 247 i Rødovre, som er indrettet mere tilgængeligt. Som noget nyt vil deltagerne også fremover skulle give en mindre egenbetaling for træningen. - Hvor meget det bliver, afhænger helt af de fondsansøgninger vi har ude i øjeblikket, men egenbetaling kommer der, siger Mads Wiberg Sørensen, der står for træningen i samarbejde med fysioterapeut Henrik Kirk (tidligere Andersen). - Vi træner på et lukket CP-hold hver mandag og onsdag fra kl. 9.40 og en time frem, og alle er velkomne såvel rutinerede som helt nye uden erfaring. Aldersspredningen er fra 16 til 57 år, vi har det sjovt og der er plads til alle, understreger Mads Wiberg Sørensen.

Vil du vide mere: Så er du velkommen til at kontakte Mads Wiberg Sørensen på telefon 30 71 55 70 eller mail: madswibergster@gmail.com

- Jeg kunne dårligt puste et stearinlys ud og havde lungebetændelse ti vintre i træk, men de problemer er slut nu, siger Maiken Riber, der er en af initiativtagerne til holdet.

Spastikeren 1/2014

39


Lokalannonce


Spastikerforeningens

informatørkorps Spastikerforeningen har et informatørkorps, der består af yngre spastikere mellem ca. 18 og 42 år. De holder foredrag og oplæg for skoleklasser, interessegrupper, forældregrupper, uddannelsessteder m.v. om det at leve et liv med cerebral parese. Forespørgsler, aftaler og andre praktiske ting aftales direkte med informatørerne. Som hovedregel tager de ud i det lokalområde, hvor de bor, men flere dækker også større områder. Listen findes i mere detaljeret form på www.spastikerforeningen.dk – klik på menuen ’rådgivning’ og derefter ’informatørkorps’. Region Hovedstaden: Frank Christensen (født 1973)

Britt Drud Sørensen (født 1986)

Brian Joensen (født 1966)

Grønager 16, 3400 Hillerød Tlf. 31 13 71 90 Mail: fc@jubii.dk

Lupinvej 11 st. 410, 4400 Kalundborg Tlf. 28 94 76 78 Mail: bds.handi@gmail.com

Ulvevej 30, 6715 Esbjerg N. Tlf. 75 46 82 82 Mail: bfj@esenet.dk

Nina Lund Jepsen (født 1982)

John Smedegaard Olsen (født 1968)

Mariann Lysgaard (født 1974)

Sækkedamsvej 52, 3500 Værløse Tlf. 26 94 04 43 Mail: ninajepsen@gmail.com

Rådhusvej 67, 4640 Faxe Tlf. 56 73 04 98 Mail: johnsmedegaard@tiscali.dk

Skødstrupvej 11, 6840 Oksbøl Tlf. 61 37 54 20 Mail: mariann-lysgaard@live.dk

Mads Wiberg Sørensen (født 1986)

Jacob Buurgaard

Nymarksvej 24, 2650 Hvidovre Tlf. 30 71 55 70 Mail: madswibergster@gmail.com

Cæcilie Nisbeth (født 1986) Godthåbsvej 64,3400 Hillerød Tlf. 61 68 68 86 Mail: caecilie.nisbeth@gmail.com

Nikolai Grzeskowitz (født 1981) Bækkebo Park 2A, 1.th., 2870 Dyssegård Tlf. 39 66 77 69 Mail: ngrzeskowitz@hotmail.com

Region Sjælland: Trine Birkholm (født 1979) Kildemarken 143 A, 4100 Ringsted Tlf. 57 67 59 10 Mail: turbotrine@mail.dk

Skovbrynet 1, lejl. 14, 4040 Jyllinge Mail: koglejacob@gmail.com

Berit Aagaard Sørensen Skovbrynet 1, lejl. 8, 4040 Jyllinge Tlf. 40 75 10 62

Region Midtjylland: Tor Martin Mandrup Møller (født 1968) Kriegersvej 19, 2. lejl.1, 8000 Aarhus C. Tlf. 86 13 16 26 Mail: tor.martin68@gmail.com

Casper Salling (født 1975) Bryndumsvej 8, 2.th., 8600 Silkeborg Tlf. 23 25 12 30 Mail: caspers@caspers.dk

Peder Mondrup Skovbrynet 1, lejl. 7, 4040 Jyllinge Tlf. 26 83 86 39

Region Nordjylland og det øvrige Jylland:: Christa Holmgaard Nielsen (født 1981)

Region Syddanmark: Rasmus Lund-Sørensen (født 1983) Hvidtjørnevej 2, 2 tv., 6000 Kolding Tlf. 24 23 10 78 Mail: razzlund1983@gmail.com

Haremarksvej 74 B, 8723 Løsning Tlf. 24 21 82 54 Mail: christa_nielsen@ofir.dk

Spastikeren 1/2014

41


19

Kredsgeneralforsamlinger

16 15

13

18 17

4

14

3 1+2

6

5

11 9

12

10

København/Frederiksberg

1+2

Efter nytår holder kredsene generalforsamlinger. Med små lokale varianter benytter alle kredse Spastikerforeningens standardvedtægter, hvilket betyder følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning fra kredsbestyrelsen 3. Forelæggelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer - forslag skal være bestyrelsen/formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 5. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt valg til HB og suppleant 6. Valg af revisor for kredsforeningen 7. Eventuelt.

4

Nordsjælland

gerne vil vide mere om holdet, vil vores

Toke Rastad

Lisbeth Østergaard

træner Mads Wiberg gerne besvare dine

Tlf. 42 17 19 64

Tlf. 49 14 32 64/29 68 51 22

spørgsmål. Han kan kontaktes på tlf. 30

Borgmester Fischersvej 5F, 1-2

Damgårdsvej 63, 2990 Nivå

71 55 70 eller på mail:

2000 Frederiksberg

Mail: lisbeth.oestergaard@hotmail.dk

madswibergster@gmail.com

Mail: toke.rastad@gmail.com

Generalforsamling i Hillerød

Hjemmeside og mailadresser

Tur til Den Blå Planet

Nordsjællandskredsen afholder general-

Kredsens aktiviteter kan følges på Spasti-

Lørdag den 15. marts 2014. Vi mødes

forsamling torsdag den 27. februar 2014

kerforeningens hjemmeside. Du finder os

ved indgangen kl. 15. Herefter er der

kl. 19-21 på følgende adresse:

på www.spastikerforeningen.dk - under

kaffe/te og kage i Spisestedet. Kl. 16-

Kommunikationscentret i Hillerød,

menuen ’Kredsene’.

17.15 er der rundvisning. Pris pr. delta-

Skansevej 2 D, lokale 309,

ger kr. 50. Prisen gælder alle deltagere

3400 Hillerød.

uanset alder/hjælper.

Send din e-mailadresse til kredsformanden, så vi kan opdatere vores mail-

Dagsorden ifølge gældende ved-

Tilmelding til birtehagelund@mail.dk. Der er plads til 25 deltagere. Du vil efter tilmelding blive bedt om at indbetale deltagergebyret. Dette tilbagebetales ikke, hvis du ikke kommer.

tægter. Der vil blive serveret kaffe/te og

liste og sikre hurtige informationer og portobesparelser i kredskassen.

brød.

Bestyrelsen

Tilmelding på mail til: lisbeth.oestergaard@hotmail.dk

Roskilde

Vi håber at se rigtig mange.

Vi glæder os til at se store/små/unge

Lisbeth

5

Bente Lis Clausen Tlf. 46 13 92 98

og ældre. Alle er velkomne. Birte Hagelund

Teenagefest med fed musik

Nørregade 39 A, 4030 Tune

Så er der snart teenagerfest igen. Vi

Mail: bentelis@tunenet.dk

har fundet et nyt, godt band, som vil spille – i øvrigt dem, der spillede for os

Generalforsamling!

til festen på Geelsgårdskolen. Det bliver

Årets generalforsamling holdes den 26.

lørdag den 29. marts 2014 Kl. 16.00 på

februar kl. 19 på Niels Juel Hotel i Køge.

Maglehøjskolen i Ølstykke.

Vi gentager succesen og har inviteret

Der er tilmelding til Lisbeth Østerga-

handicapkonsulent Gitte Madsen, der

ard på mail:

tidligere var socialrådgiver i Spastikerfor-

lisbeth.oestergaard@hotmail.dk

eningen. Nogle af de emner, vi har bedt

Husk det nu!

Gitte forberede, er den nye pensionsreform og trivselsbiler. Har du andre

Københavns omegn

3

Har du lyst til at spille bold?

emner, så skriv til Bente Lis, så Gitte kan

Volleyball-holdet for børn og unge

nå at forberede sig.

Connie Petersson

med CP i Farum vil rigtigt gerne se dig

Tlf. 60 65 34 26

til træning, hvis du har lyst til at spille

Højbuen 10, 2730 Herlev

bold. Vi træner i Bybækhallen i Farum

Mail: phariss@mail.dk

om tirsdagen fra kl. 17-18.30. Hvis du

42

Spastikeren 1/2014

Vi håber at rigtig mange har lyst til at deltage. Bente Lis


Nordvestsjælland

6

lavnsboller med flødeskum. Der kan

9

Storstrøm

Knud Erik Dahl

købes øl og sodavand til rimelige priser.

Yvonne Thygesen

Tlf. 59 43 07 57

Vi hygger os indtil fastelavnsfesten slut-

Tlf. 54 92 64 19 mob. 30 58 76 13

Blomsterhaven 58, 4300 Holbæk

ter kl. 17.00.

Eiglersvej 8, 4900 Nakskov

Mail: knud.e.dahl@gmail.com

Pris for at deltage er: 50 kr. pr.

Mail: yet@youmail.dk

voksen – 30 kr. for børn (indtil 12 år)

Generalforsamling på Vadestedet

inklusiv slikpose. Der kan også bestilles slikposer til større børn for kr. 30 pr.

Gode ideer er altid velkomne

Kredsforeningen for Nordvestsjæl-

pose. De skal bestilles ved tilmeldingen,

I 2014 har kreds 9 planer om følgende

land, der dækker Holbæk, Kalundborg,

der skal foretages inden 1. marts til:

aktiviteter: Tur til Knuthenborg Safari-

Slagelse og Sorø kommuner, afholder

Bente Langkjær, tlf. 21 72 80 26 eller

park, tur til Den Blå Planet, Nykøbing

ordinær generalforsamling på Restaurant

mail: bjpost@mail.tele.dk eller til Mai-

Falster Revy 2014 og en teater- eller

Vadestedet, Strandmøllevej 249 Holbæk,

Britt Eriksen, tlf. 50 48 80 03,

biograftur.

mandag den 24. februar 2014 kl. 20.30.

mail: mai-britte47@live.dk

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Som tidligere må kredsens medlem-

Vi håber at se rigtig mange!

På valg til kredsbestyrelsen er Bente

Festudvalget

Langkjær, Maibritt Eriksen, Britt Drud

mer meget gerne sende forslag, ris eller ros til bestyrelsen. Det gøres nemmest på mailadressen: kreds9@live.dk

Sørensen og Marlene Jørgensen. End-

Bestyrelsen

videre valg af revisor og suppleanter. medlemskab og betalt kontingent har

Besøg af Jens Tamborg til generalforsamlingen

stemmeret.

Husk det er lørdag den 22. februar 2014

Medlemmer med mindst tre måneders

Allerede kl. 18.30 byder kredsfor-

kl. 10.30, at kredsen holder ordinær

eningen på en dejlig to retters menu,

generalforsamling med dagsorden ifølge

drikkevarer for egen regning.

vedtægterne. Mødet finder sted i Bir-

Tilmelding bedes rettet til kredsformanden, hvad enten man ønsker at deltage i middagen eller ej, og se-

Fra det gamle fotoalbum: Der plejer at være flotte udklædninger og smæk for skillingen, når kredsen inviterer til fastelavnsfest.

nest den 18. februar 2014: Knud Erik

kebjerg Centret, Birkebjerg Allé 9, 4700 Næstved. Her vil der blive serveret kaffe/ te og brød. Spastikerforeningens socialrådgiver,

Dahl, telefon 59 43 07 57 eller mail:

Racerunning

Jens Tamborg, deltager i mødet, holder

knud.e.dahl@gmail.com

Vil du vide mere om Racerunning Klub

oplæg og besvarer spørgsmål. Det er al-

Holbæks aktiviteter, så kontakt Marlene

tid interessant og udbytterigt at høre nyt

Jørgensen telefon 60 49 94 16.

om lovgivningen på det sociale område.

KED

Fastelavnsfest på ”Gården”

I løbet af aftenen vil der blive trukket

Kom og vær med til at fejre fastelavns-

Gummifræserne

lod om gavekort/købmandskurv blandt

fest i kredsen for Nordvestsjælland. Det

Er du interesseret i kørestolsdans, så

de fremmødte stemmeberettigede. Alle

foregår søndag den 9. marts 2014 kl.

trænes der en række lørdage. Alle træ-

kredsens medlemmer har fået brev om

14.00-17.00. Stedet er Gården ved Kil-

ningsdage kan ses på foreningens hjem-

generalforsamlingen.

dehaven, Kalundborgvej 3, Svinninge.

meside: www.spastikerforeningen.dk/

Kravet for at deltage er, at alle børn skal være udklædt, men vi håber også,

Bestyrelsen

gummifrserne Det foregår på Gården, Kalundborg-

Bornholm

at lysten til udklædning er ligeså stor

vej 3 i Svinninge. Flere oplysninger -

hos de voksne.

kontakt instruktør Bente Langkjær,

Karen Nisbeth

tlf. 59 29 15 86.

Tlf. 56 49 69 69

Vi starter tøndeslagningen fra kl. 14 med kåring af to kattekonger og to kat-

Kirkebakken 1, 3740 Svaneke

tedronninger. Lige efter kåringen vil der

Mail: karen@nisbeth.dk

10

blive afstemning om de bedste udklædninger. Der er tre til børnene og tre til

Kære medlemmer

deltagere over 12 år.

Når I modtager dette blad, har vi afholdt

Kl. ca. 15 er der kaffe/te pause, hvor der bliver serveret teboller og faste-

den årlige generalforsamling. Alle vil få tilsendt et referat.

Spastikeren 1/2014

>>

43


Vi savner input fra jer om, hvad I øn-

Sønderjylland

sker, vi skal arrangere. Er det udflugter,

Dorte Lorenzen

foredrag, virksomhedsbesøg, legedag,

Tlf. 74 48 99 30

bowling eller noget helt andet?

Sundgade 18 E, 6400 Sønderborg

Kom nu ud af busken og kontakt en

12

Mail: lorenzen@mail.dk

af os med jeres forslag! Bestyrelsen

11

Fyn

Sydvestjylland

13

Jan Grønbæk Sørensen Tlf. 75 17 24 28

Ib Kruse

Godthåbparken 58 A, 6740 Bramming

Tlf. 24 67 49 97

Mail: j-gronbaek@mail.tele.dk

Kastanievænget 10, 5800 Nyborg

Julefest i kredsen

Mail: ib.kruse@mail.dk

Også i år var der pæn tilslutning til den

Lad os få en god start på året

årlige julefest, som vi traditionen tro

Bestyrelsen håber, alle er kommet godt

nens løb var der blandet underhold-

ind i 2014, og vi skal til at planlægge,

ning med musik fra Michael de Linde,

hvad vi skal lave af aktiviteter i 2014.

som også i år havde taget noget af sin

Derfor mød op til generalforsamling og

bedste musik med, og formanden havde

kom med dine ideer til, hvad 2014 skal

pudset sine entertainernumre af og le-

byde på her på Fyn.

verede nye tryllerier for børn og voksne

Vel mødt fra bestyrelsen

holdt i Tjæreborg Fritidscenter. I afte-

Kredsformanden havde inviteret Frække Anna med til festen, som kvitterede med flabede bemærkninger ved bordene.

og andre barnlige sjæle, ligesom han præsenterede sin nye "stjerne" - Frække

uden at få lov. Men det havde han ikke

Smørrebrød, foredrag og generalforsamling

Anna som selv mente, at hun måtte

særlig held af. I aftenens løb fik vi ser-

være noget særligt. Heller ikke juleman-

veret de gode, gamle traditionelle retter,

Der er tale om tre gode aktiviteter

den manglede. Men han manglede sit

som hører julen til, og som aftenens

på samme aften og samme sted, når

sædvanlige stemningsbarometer, - sno-

store kulmination var der amerikansk lot-

kredsen den 25. februar 2014 inviterer

ren der slår ud, hvis julestemningen er

teri, hvor mange havde mulighed for at

medlemmerne til et både spændende og

ordentlig på plads. Det skulle vise sig, at

få en ekstra julegave med sig hjem.

udbytterigt arrangement. Det finder sted

det var formanden, der havde "lånt" den

Jan Grønbæk

på Skovgården, Skovgårdsvej 16, 5230

Generalforsamling

Odense M. Vi starter kl. 18.00, hvor der serveres

Spastikerforeningen kreds 13 afholder

smørrebrød, øl/vand og kaffe. Derefter

sin årlige generalforsamling lørdag den

vil advokat Per Larsson fra Bogense

22. februar 2014 kl. 13.00 i Vindrosen,

komme og fortælle om arv, værgemål og

Jernbanegade 8 i Bramming med dagsor-

testamente. Der er mange spørgsmål og

den ifølge vedtægterne.

ting at tage stilling til, når ens børn og

Efter generalforsamlingen vil vi tradi-

unge bliver større.

tionen tro afholde et festligt og fornøje-

I forlængelse heraf vil kredsens gene-

ligt bankospil, og der vil blive budt på et

ralforsamling blive afholdt med dags-

stykke smørrebrød. Af hensyn til dette er

orden ifølge vedtægterne. Forslag skal

det vigtigt med en tilmelding. Forventet

være bestyrelsen/formanden i hænde

sluttidspunkt kl.16.

senest 8 dage før generalforsamlingen.

Jan Grønbæk

Tilmelding senest den 20. februar 2014 til Mads på telefon 23 26 54 94

Ferietur til Bornholm

eller mail: lenaogmads@gmail.com

Dansk Handicap Forbund (DHF), Esbjerg

Bestyrelsen

44

Spastikeren 1/2014

Julemanden fandt også denne gang vej til kredsens julefest.

afdeling, indbyder Spastikerforeningens medlemmer til at deltage i ferietur til


sted med videre følger senere. Hurtig

Nyhedsservice på mail

tilmelding anbefales grundet begrænset

Hvis du ønsker at modtage vore tilbud

plads.

og informationer pr. mail, så send en Connie Kristensen, DHF

mail til: j-gronbaek@mail.tele.dk - mærk den ”medlemsinformation” og dit

Svømmestævne i Esbjerg

medlemsnummer i emnefeltet (står ved

Sælungerne holdt i november det årlige

modtageradressen på dette blad). Så vil

svømmestævne på Vestervangskolen

vi fremover, nemt og hurtigt, sende vore

med deltagere fra HASA Århus, HASI Sil-

medlemstilbud til dig via mail.

keborg og Sælungerne Esbjerg. Da Lavia og Nord Als ikke stillede op denne gang, blev vi kun 46 svømmere, men bortset fra det var alle meget spændte og klar til

Jens Peder Roed

at dyste om medaljer.

Tlf. 75 55 37 79

Der blev svømmet hele eftermiddagen, kun afbrudt af en pause, hvor der

14

Sydøstjylland

Dalbygade 38 B1 – 101, 6000 Kolding Mail: jproed@mail.stofanet.dk

var sandwich og juice til svømmere, trænere og hjælpere. Ved computeren sad

Generalforsamling

de trofaste gennem mange år, Karin og

Onsdag den 26. februar 2014 kl. 18.00

Mogens. Stor tak for alle de timer som I

afholder vi vores årlige kredsgeneralfor-

bruger både før og ved stævnet.

samling. Den finder sted på Hejse Kro,

Alle svømmede alt hvad de kunne, og det gav en masse fine resultater, ikke

Skærbækvej 17, Fredericia. Vi begynder med en lækker 2-ret-

mindst til vores egne svømmere, der

ters menu. Når denne er spist, afholder

Hotel Balka Strand på Bornholm i da-

ofte var på sejrsskamlen ved præmie-

vi generalforsamlingen med dagsorden

gene fra 21. til 25. august 2014.

overrækkelsen.

ifølge vedtægterne. Til slut serveres der

Hotellet er smukt beliggende ud til

Henriette Christensen vandt sølv i 50

kysten, og det er særdeles handicapeg-

meter ordinær, Søren Jørgensen, bronze

net og tilgængeligt med kørestol. Prisen

i 50 meter og Rikke Jensen, bronze i 50

for turen er 5.900 kr. pr. person.

meter stjerneløb. På 100 meter distan-

kaffe. Der udsendes indbydelse til alle kredsmedlemmer. Bestyrelsen

cen var der guld til Camilla R. Nielsen

Mailadresser

holm med moderne liftbus med handi-

i ordinær og til Janus Gravengaard i

Hvis du ønsker at modtage indbydelser

captoilet, halvpension (morgenmad og

stjerneløbet, sølv til Søren Jørgensen og

og andre vigtige ting fra bestyrelsen på

aftensmad), og liftbus til rådighed alle

Peter Jensen, bronze til Heidi Kjær og

mail, bedes du sende en mail til: eng-

dage, så man kan komme ud på spæn-

Mikkel Buhl. Sælungerne vandt desuden

toften10@mail.dk – så kan vi samtidig

dende ture under opholdet.

sølv i 4x25 meter og bronze i 4x50

spare på portoudgifterne.

Med i prisen får du rejsen til Born-

Ved tilmelding betales 1.500 kroner i depositum, og tilmelding foregår til

meter stafet. Endelig fik Helene Madsen tildelt ’God tid pokalen’ på 100 meter.

Connie Kristensen. Kvaglundparken 1, 6.

Dagen sluttede med spisning på

lejlighed 96, 6705 Esbjerg Ø, telefon 27

Sydvesten, hvor der var dækket smukt

57 91 47 eller mail:

op, og menuen var som altid utroligt

kristensenconnie@live.dk - eller kontakt

lækker. Stor tak til Vita og personalet for

Brian Joensen, Ulvevej 30, 6715 Esbjerg

en super sød betjening.

N, telefon 30 23 82 82 eller mail: bfj@esenet.dk Vi søger fonde til at betale for

For at gennemføre et stævne kræver det mange hjælpere - og mange forældre mødte op og bidrog med deres

hjælpere, men deltagerne kan også selv

hjælp, ydermere kom der hjælpere, som

søge legat-tilskud til betaling af ferien.

ikke har tilknytning til klubben. Også tak

Spørg eventuelt Connie på ovenstående

til dem at de ville stå til rådighed en hel

telefonnummer. Hun hjælper gerne med

lørdag. Tak til alle for et godt stævne.

ansøgningen. Nærmere om mødetid og

Bestyrelsen

GLEM IKKE AT HUSKE… Deadline til Spastikeren nr. 2/2014, der udkommer medio april: Almindeligt stof 10. marts og kredsnyt senest 20. marts – men gerne før. Materiale modtages på e-mail: fh@spastik.dk

Karna

Spastikeren 1/2014

45


15

Vestjylland

Midtjylland

Bent Ole Nielsen

Troels Kløvedal beriger os med sine oplevelser

Jørgen Knudsen

Tlf. 97 14 24 83

Nu nærmer tiden sig, hvor vi får besøg

Tlf. 97 51 20 60

Rønne Allé 67, 7451 Sunds

af Troels Kløvedal, der beretter om

Asgårdvej 11, 7800 Skive

Mail: bon@privat.dk

Nordkaperen på de 7 have. Det sker den

Mail: jk@asgaard-online.dk

16

26. marts 2014 kl. 19.00.

Kom til generalforsamling og mød landsformand Lone Møller

det lykkedes os at få eventyreren, fore-

En inspirerende aften med Gert Rune

dragsholderen og langturssejleren til at

Vi har generelt ofte brug for inspiration

Onsdag den 26. februar 2014 kl. 18.00-

kaste anker og komme til Herning HF og

til at vende blikket i en positiv retning,

22.00 på Vores Restaurant, Fonnes-

VUC, Brorsonsvej 2, 7400 Herning.

mente bestyrelsen, der derfor i novem-

bechsgade 18, Herning.

Efter 35 år på de syv verdenshave er

Først fortælles der lidt om skibets hi-

Så er der igen gået et år, og besty-

ber i samarbejde med Lions Club Skive

storie og om hvordan, det hele startede

havde arrangeret en aften med en moti-

relsen indkalder til generalforsamling

i 60’erne, hvor en helt anden verden –

verende peptalk af triatleten Gert Rune.

med dagsorden ifølge vedtægterne.

end den vi kender nu - lå åben.

Som teenager fik han amputeret sit ene

Indholdet er: Beretning fra bestyrelsen,

Troels fortæller om kulturer og øriger,

ben på grund af kræft, og nu bruger han

regnskab, valg af bestyrelsesmedlemmer

der ligger derude, hvor man kun kan

sin historie til at motivere og inspirere

og revisor samt et sidste punkt even-

komme til, hvis man bygger en båd og

andre.

tuelt. Forslag til dagsorden skal frem-

sejler derud: Påskeøen, Tuamuto atol-

sendes til formanden Bent Ole Nielsen,

lerne nordøst for Tahiti, Micronesien

puteret sit venstre ben midt på låret på

Rønnealle 67, 7451 Sunds og skal være

med spændende vragdyk på Chuuk

grund af knoglekræft, var hans selv-

formanden i hænde 8 dage før general-

Island, hvor et af Anden Verdenskrigs

værd og selvtillid på nulpunktet, og der

forsamlingen.

største søslag stod i 1944.

skulle en ændring i hverdagen til for at

Inden generalforsamlingen vil Spastikerforeningens formand Lone Møller fortælle om Spastikerforeningen. Hvad kan og vil foreningen gøre for medlemmerne? Der vil også være mulighed for

Under foredraget vises filmklip fra hans mange togter på de syv have. Entre 100 kr. inkl. kaffe og kage. Vi glæder os til at se jer.

Da Gert Rune som 16-årig fik am-

få livsmodet tilbage. Svømmetræning blev et positivt holdepunkt og førte til flere guldmedaljer ved DM, en plads på landsholdet og ultimativt til deltagelse

Bestyrelsen

spørgsmål og diskussion.

ved de Paralympiske Lege. De positive resultater var en stor motivation til at fortsætte og indirekte et middel til at få et godt liv. I 2011 gennemførte han som første dansker med ét ben en Ironman.

Aftenens program:

En præstation, der kræver et stort men-

Kl. 18.00 Ankomst.

talt overskud og en god fysisk form.

Kl. 18.15 Middag - flæskesteg med

Netop det at se sort på tingene ken-

tilbehør

der Gert Rune alt til. I kraft af sit handi-

Kl. 19.30 Spastikerforeningens formand

cap har han mødt mange udfordringer i

livet, der satte begrænsninger for ham,

Lone Møller

Kl. 20.30 Kaffe med kage

lige indtil han indså, at begrænsningerne

Kl. 21.00 Generalforsamling

sad i hovedet. ”Jeg tror på, at udfordrin-

Kl. 22.00 Tak for i aften

ger i livet er gaver, der gør os stærkere. Det handler om at acceptere sin udfor-

Af hensyn til bestilling af fortæring er

dring. Ting kan sagtens lade sig gøre,

tilmelding nødvendig senest den 20.

hvis vi bare tør tænke lidt ud af boksen”,

februar til Bent Ole Nielsen tlf. 97 14 24

fortalte Gert.

83 efter kl.16.30, eller mail:

Efter foredraget blev det bl.a. frem-

bon@privat.dk eller til Claus B.S. Madsen

hævet, at det var en genial pointe, han

e-mail: spadsermadsen@webspeed.dk

havde med den sorte plasticpose over

Vi glæder os, til at se jer. Bent Ole Nielsen

46

Spastikeren 1/2014

hovedet og overkroppen. Det kunne Eventyreren Troels Kløvedal har været mange steder i verden, snart kan han også sætte et flueben ved Brorsonsvej 2 i Herning!

nogle af tilhørende helt klart relatere sig til i deres eget liv, hvor nogle er i færd


med at ’smide posen’ efter nogle hårde

CP-forældregruppen

år. Det er fantastisk godt gået, at Gert

Kreds Midtjyllands forældregruppe har

og med at synge julen ind, hvorefter der

er nået så langt på så kort tid (6 år)

en folder. Ønsker man at rekvirere sæt

var underholdning for børnene ved cir-

med sin triatlon og sine foredrag.

af folderne, så er man mere end velkom-

kusakrobaten Abdul Handout, som bare

men til at ringe eller sende en mail til:

er helt fantastisk til at inddrage børn og

Jette Thomsen telefon 97 58 41 68 eller

barnlige sjæle uanset handicap.

Det blev således en god og inspirerende aften.

Vi startede med kaffe/te, kage mm.

e-mail: 2xj@post8.tele.dk

Mens der var underholdning for børnene spillede de voksne amerikansk

17

Østjylland

lotteri om en masse flotte præmier, som vi har fået fra velvillige sponsorer.

Peder Stausholm

Børnene fik gaver og godteposer af jule-

Tlf. 86 24 42 01

manden i kørestols-kanen, og vi sluttede

Jernaldervænget 25, 8220 Brabrand

som sædvanlig med sodavand, gløgg og

Mail: stavs@stofanet.dk

æbleskiver. I bestyrelsen glæder vi os allerede til at gentage succesen næste år.

Generalforsamling, spisning og fritidsskole for alle

kredsens Facebook-side, som bl.a. kan

Vi holder kredsens generalforsamling

findes via link på kredsens side på

med spisning og oplæg af centerleder

www.spastikerforeningen.dk

Der er billeder fra adventsfesten på

Ole Dixen, onsdag den 26. februar 2014

Bestyrelsen

kl. 18.30 på Aarhus Efterskole, BrunbakGert Rune sørgede for, at deltagerne fik en god og inspirerende aften.

kevej 21, Skåde, Højbjerg. Her byder kredsen på en lækker buffet – gratis! Generalforsamling med dagsorden ifølge

Arrangementskalenderen

vedtægterne indledes ca. kl. 19.30.

Torsdag den 24. april kl. 19.00 venter

Efter generalforsamlingen er der

der et forrygende foredrag med Arne

oplæg ved Ole Dixen fra Solbakkens

Nelson, 10-dobbelt verdensmester og

Rådgivningscenter. Han vil fortælle om

olympisk sølvvinder i kanoroning, og

Solbakkens Fritidsskole, hvis formål er at

nuværende coach. Det finder sted på VIA

tilbyde undervisning, kurser og andre ar-

University College, Skive Seminarium,

rangementer med adgang for alle. En del

Dalgas Allé 20 i Skive.

af kurserne vil desuden tage højde for, Bestyrelsen

at mennesker med kognitive dysfunktioner også skal kunne deltage. Men alt det

Hvornår er Abdul Handout bedst? Hver gang! Han gav et helt fantastisk show for alle børn og barnlige sjæle.

fortæller han meget mere om. Foredraget/debatten starter efter generalforsamlingen. Der serveres kaffe, te og kage under foredraget. Vi slutter senest kl. 22. Af hensyn til bestilling af mad m.v. skal tilmelding ske på forhånd. Når disse linjer læses er fristen passeret, men har du lyst til at være med og ikke er tilmeldt, så kontakt Kim Winckler Pe-

Med 99 deltagere ved adventsarrangementet var der fyldt godt op ved bordene.

dersen pr. mail: kimwp@mail.dk – og hør om der skulle være ledige pladser! Bestyrelsen

Slap’a weeekend 2014 2.-4. maj 2014 på Feriecenter Slette

Vellykket adventsfest

Arne Nelson

Strand.

Den sidste søndag i november var vi 99

For 12. gang er det tid til tilmelding

deltagere til årets adventsfest på Scan-

til årets hyggeligste weekend! Musikken

dic Aarhus Vest.

til lørdag aften er booket, så det er bare

Spastikeren 1/2014

47

>>


med at gøre danseskoene/-hjulene klar

tionelt blev julefesten påbegyndt med

på det socialpolitiske område. Herefter

til en ordentlig svingom, så vi kan fylde

en mindre gudstjeneste i Sct. Clem-

vil der være rig mulighed for at stille

dansegulvet op hele aftenen.

mens kirke, hvorefter der var julehygge i

spørgsmål til Jens Tamborg indenfor det

selskabslokalet ”Krybten” under kirken.

sociale område. Aftenen afsluttes med

være. Hvilket vil sige hygge og socialt

Her blev der først serveret kaffe/te

generalforsamling med dagsorden ifølge

samvær med familien og de andre del-

med kransekage, hvorefter kirkens kor

vedtægterne. Alle opfordres til at komme

tagere. Eneste faste programpunkter er

gav nogle numre fra deres repertoire.

denne aften.

spisetiderne. Tiden bruges til det, man

Herefter var der underholdning med

har lyst til. Familier med børn/unge med

multikunstneren Søren Brynjolf. Han var

Bowling i Randers

CP møder voksne med CP og omvendt.

især god til at få inddraget børnene i

Søndag den 23. marts 2014 kl. 16.00

hans numre.

arrangerer vi bowling hos ”Master Bowl”

Programmet er, som det plejer at

Lørdag er der hestevognsture med kaffe og kage til Svinkløv Plantage. Der

Efter underholdningen kom juleman-

på Mariagervej i Randers. Efter en times

vil være mulighed for trækture på heste.

den og hans rensdyrveninde og uddelte

bowling vil der være spisning i restau-

Se mere på www.spastikerforeningen.dk

godteposer til børn og handicappede.

ranten, og eneste betaling er, hvad man

- under kreds 17.

Så var det tid til smørrebrød med øl og

selv nyder af drikkevarer. Der vil være

vand, inden dagen blev afsluttet med

ramper, så alle i kørestol også har mulig-

ser, og tilmelding foregår efter først til

Der er rift om de begrænsede plad-

amerikansk lotteri med fine gevinster,

hed for at spille med. Skriftlig indbydelse

mølle princippet. Så skynd dig at sende

hvoraf mange var sponsoreret, så mange

udsendes til alle kredsmedlemmer.

tilmelding til: kimwp@mail.dk

tak for det til sponsorerne. Der deltog Bestyrelsen

Nordøstjylland

18

106 i julefesten, som efter bestyrelsens

Weekendtur til Slette Strand

opfattelse havde en god eftermiddag.

Foreningens weekendtur til feriecenter ”Slette Strand” afholdes i weekenden 23.-25. maj 2014, hvor det primære

Asger Laustsen

Generalforsamling og møde med Jens Tamborg

Tlf. 86 44 32 21

Kredsens generalforsamling afholdes

familien og de andre deltagere. Der er

Tinghøjvej 15, Råsted,

onsdag den 19. februar 2014 kl. 17.30

ikke noget program ud over de faste

8920 Randers NV

i Fælleshuset, Husarvej 68, Randers.

spisetider. Men én ting er sikkert: Lørdag

Mail: il.as.laustsen@fiberflex.dk

Her vil der først blive arrangeret spis-

vil der som sædvanligt blive arrangeret

ning, hvorefter Spastikerforeningens

hestevognstur til Svinkløv Badehotel

socialrådgiver Jens Tamborg vil komme

og plantage, hvor der i en pause nydes

med en orientering om det sidste nye

kaffe og kage. Fra feriecenteret er der

vil være hygge og socialt samvær med

mulighed for gåture til Vesterhavet,

GLEM IKKE AT HUSKE…

ligesom der er mulighed for at benytte centerets aktivitets- og svømmefacilite-

Deadline til Spastikeren nr. 2/2014,

ter. Skriftlig indbydelse udsendes til alle

der udkommer medio april: Almin-

kredsmedlemmer.

deligt stof 10. marts og kredsnyt

Bestyrelsen

senest 20. marts – men gerne før. Materiale modtages på e-mail: fh@spastik.dk

Nordjylland

19

Kirsten Hansen

UDGIVELSER I 2014

Søren Brynjolf gav den fuld gas fra scenen.

Julefest med 106 deltagere Kredsens årlige julefest blev afholdt lørdag den 14. december 2013. Tradi-

48

Spastikeren 1/2014

Blad

Afleveres til Postvæsenet

Nr.1.

14. februar

Nr.2.

11. april

Nr.3.

13. juni

Nr.4.

16. august

Nr.5

18. oktober

Nr.6

13. december

Tlf. 98 29 62 97 Stakladen 32 9380 Vestbjerg Mail: kihan@stofanet.dk

Vellykket julefest Den 24. november afholdtes den årlige julefest i Vejgård Hallen, hvor de 100 fremmødte medlemmer medbragte god stemning i den julepyntede sal. Kredsfor-


manden bød velkommen og efter en

Svømning

julesalme, var der god tid til at nyde

Vil du vide mere om svømmeaktivite-

en lækker julebuffet akkompagneret

terne, så kontakt tovholder Lisbeth

af julemusik.

Tved Olesen på telefon 40 14 28 01.

Inden underholdningen leveret af

Der var fest og hygge ved bordene, da kredsen holdt julefest i Vejgård Hallen.

”Tryl og Spas” blev der trukket lod

Voksen-netværk

om en meget flot gavekurv blandt

Vil du være med i netværket for

indgangsbilletterne. Senere var der

voksne spastikere? Så kontakt tov-

dans om det store og flotte juletræ,

holder, Jan Bang Maden, Gråkildevej

ført an af julemanden. Juledansen

60, 7700 Thisted, tlf. 97 91 28 45,

afsluttedes med uddeling af julepo-

e-mail: jbm@bagduggederuder.dk

ser. Efter ris á la mande, kaffe og kage samt sange fremført af Nille, blev der uddelt mange gevinster i forbindelse med amerikansk lotteri. Bestyrelsen siger tak til alle for en dejlig eftermiddag!

DELTAG I DEBATTEN -skriv et indlæg i Spastikeren

Hvornår har du sidst skrevet i dit medlemsblad?

Onsdagsklubben

Deltag i debatten – max 300 ord.

Ring og hør lidt om hvad der sker.

Indlæg modtages på:

Tovholder er Frederik Pedersen, tlf. Tryl og Spas leverede underholdningen.

98 38 25 12, e-mail: fip@gvdnet.dk

e-mail: fh@spastik.dk

Feriecenter Slettestrand - Ferie med frihed Velkommen til ferieoplevelser for alle i smuk natur ved Vesterhavet • Handicapvenlige ferielejligheder med loftlift og elevationssenge • Hestevognsudflugt, varmvandsbassin og træningsfaciliteter • Restaurant Slettestrand: hjemmelavet mad af bla. økologiske råvarer 2 døgns ophold med alt inklusiv fra 970,-/person Tlf. +45 98 21 70 44 • mail@slettestrand.dk • www.slettestrand.dk

Udetøj til dig med særlige behov

Kærmosevej 10, Fangel 5260 Odense S Tlf. 66 17 70 16 http://tuluna.wix.com/tuluna-design Spastikeren 1/2014

49


DUPONT Nutrition Biosciences Aps LangkĂŚr 22 DK-6100 Haderslev

Handicap venlig restaurant


Alt henvendelse til: Spastikerforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

MAGASINPOST SMP ID-NR. 46276

Spastikeren nr. 1 - 2014  

Spastikerforeningens medlemsblad nr. 1 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you