Page 1


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


bÇÐ×ÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄÁÖÒÅÀÇÌ¿ a¿É¿Ê¿ÁÙÏÐÉÇÇË¿ÂÇÐÑÙÏÐÉÇÎÏÍÂÏ¿ËÇ

cÄÏË¿ÌǾ

4ECHNISCHEÇ5NIVERSITATÇ+AISERSLAUTERN •¨À§Ç¯´»µ·³§½¯Æ —§®¶µ²µ­¬´¯¬ÂÏj¿ÈÆÄÏÐÊ¿ÒÑÄÏÌ ÎÏÍÁÇÌÕǾp¿ÈÌÊ¿ÌÃoÓ¿ÊÕ Šµ«¯´§Ç´§Çµ¸´µ©§©§´¬ ˆ·µ°Ç»§±º²¹¬¹¯ ˆ·µ°Ç¸¹º«¬´¹¯Ç ˆ·µ°Ç¾º­«¬¸¹·§´´¯Ç¸¹º«¬´¹¯Ç ‡±·¬«¯¹§½¯Æ4UJGUVOH[VS"LLSFEJUJFSVOH WPO4UVEJFOH¿OHFOJO%FVUTDIMBOE

XXXVOJLMEF 5FDIOJTDIF 6OJWFSTJU¿U ,BJTFSTMBVUFSO Ä ÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ Ð Ì¿ÒÖÌÍÑÄÔÌÇÖÄÐÉÇ ÎÏÍÓÇÊ qÂϿÿѿ ËÒ Ä Ï¿ÆÎÍÊÍÅÄÌ¿ Á ÀÊÇÆÍÐÑ ÃÍ ÐÁÄÑÍÁÌÍ ÇÆÁÄÐÑÌǾ ÏÄÆÄÏÁ¿Ñ 6/&4$0 #JPTQIFSF 3FTFSWF 1BMBUJOBUF 'PSFTU bÇÐ×ÄÑÍ ÒÖÄÀÌÍ Æ¿ÁÄÃÄÌÇÄ ÐÄ ÐÙÐÑÍÇ ÍÑ ÃÄοÏÑ¿ËÄÌÑ¿ Ð Ì¿Ã ÎÏÍÂÏ¿ËÇ Ì¿ ÍÀÒÖÄÌÇÄ sÖÄÀÌÍÑÍÆ¿ÁÄÃÄÌÇÄÇË¿ÇvÄÌÑÙÏÆ¿ÃÇÐÑ¿ÌÕÇÍÌÌÍ ÍÀÒÖÄÌÇÄ É¿ÉÑÍ Ç vÄÌÑÙÏ Æ¿ ÎÏÍÃÙÊÅ¿Á¿ØÍ ÍÀÒÖÄÌÇÄ ÉÍÈÑÍÄÁÑÍÏÇÎÍÂÍÊÄËÇÌ¿ÁcÄÏË¿ÌǾ oÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÇÑÄÌ¿ÒÖÄÀÌÍÑÍÆ¿ÁÄÃÄÌÇÄпÁÇÐÍ ÉÍÉÁ¿ÊÇÓÇÕÇÏ¿ÌÇ ¿ ÍÀÒÖÄÌÇÄÑÍ Ä ÐÑÏÒÉÑÒÏÇÏ¿ÌÍ Ñ¿É¿ ÖÄ ÐÑÒÃÄÌÑÇÑÄ ÿ ÇË¿Ñ ÃÍÐÑ¿ÑÙÖÌÍ ÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇ ÒÎÏ¿ÅÌÄÌǾ Æ¿ ÿ ËÍ¿Ñ ÿ Æ¿ÑÁÙÏþÑ ÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÇÑÄ ÐÇ ÆÌ¿ÌǾ g¿ ÕÄÊÑ¿ ÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑÙÑ Ï¿ÆÎÍʿ¿ Ð ËÌÍÅÄÐÑÁÍ ÃÍÀÏÄ ÍÀÍÏÒÃÁ¿ÌÇ Ê¿ÀÍÏ¿ÑÍÏÇÇ oÏÄÃʿ¿ ÐÄ ÍÀÒÖÄÌÇÄ Ì¿ ¿ÌÂÊÇÈÐÉÇ ÄÆÇÉ ÎÍ À¿É¿Ê¿ÁÙÏÐÉ¿Ñ¿ ÎÏÍÂÏ¿Ë¿ l¿ÑÄË¿ÑÇÉ¿ Ç ÎÍ Ë¿ÂÇÐÑÙÏÐÉ¿Ñ¿ ÎÏÍÂÏ¿Ë¿ lÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌ¿Ë¿ÑÄË¿ÑÇÉ¿ m¿ ÖÒÅÃÄÐÑÏ¿ÌÌÇÑÄ ÐÑÒÃÄÌÑÇ ÐÄ ÍÑÎÒÐÉ¿Ñ ÐÑÇÎÄÌÃÇÇпËÍÎÏÄÆÎÙÏÁ¿Ñ¿ÂÍÃÇÌ¿Ì¿ÍÀÒÖÄÌÇÄ p¿ÆËÄÏÙÑÌ¿ÐÑÇÎÄÌÃǾѿÄÞÌ¿ËÄÐÄÕ

‘§´«¯«§¹¸¹©§´¬ dÇÏÄÉÑÌÍÉÙËÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ¿ dÍÎÙÊÌÇÑÄÊÌÍÐÄÆ¿ÎÊ¿Ø¿¿ÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÑÇÁÌ¿Ñ¿ÉпÞ ÐÑÒÃÄÌÑÐÉÇÀÇÊÄѯÞÒÖÄÀÌÇÕÇ ÖÇÇÑÍÕÄÌÇÁ¿ÏÇÏ¿Ñ ÐÎÍÏÄÃÐÎÄÕÇ¿ÊÌÍÐÑÑ¿ lÄÐÄÖÌ¿ÇÆÃÏÙÅÉ¿ÍÉÍÊÍÞ

ˆ‡‘‡’‡‰¡—˜‘Ç–—•Š—‡“ …`ÏÔÇÑÄÉÑÒÏ¿ÇÐÑÏÍÇÑÄÊÐÑÁÍ …eÊÄÉÑÏÍÑÄÔÌÇÉ¿Ç ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÇÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇ …hÉÍÌÍËÇÉ¿ …hÌÓÍÏË¿ÑÇÉ¿ÇË¿ÑÄË¿ÑÇÉ¿ …l¿×ÇÌÌÍÇÌÅÄÌÄÏÐÑÁÍ …qÍÕÇ¿ÊÌÇÌ¿ÒÉÇ …tÇÆÇÉ¿ÇÔÇËǾÇÃÏ “‡Š˜™¡—˜‘Ç–—•Š—‡“ …aÇÍÇÌÓÍÏË¿ÑÇÉ¿ …bÍÃÌÇÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇÇÒÐÑÍÈÖÇÁÍÏ¿ÆÁÇÑÇÄ …eÊÄÉÑÏÇÖÄÐÉÇÇÉÍËÎÝÑÙÏÄÌÇÌÅÄÌÄÏÇÌ …jÍËÎÝÑÙÏÌÇÌ¿ÒÉÇ …hÌÅÄÌÄÏÌÍ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÍÐÑÏÍÄÌÄ …l¿ÑÄË¿ÑÇÉ¿ÇÃÏ

®¯¸±©§´¯ÆÇ®§ ©²§«¬¬´¬Ç´§Ç¬®¯±

     

 

 

aÄÆÑ¿ÉÐÇ aÄÆÑ¿ÉÐÇ

…5FTU%"' …%4% …%4) …;01 …6OJDFSU***


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


   

bÇÐ×ÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄÁÖÒÅÀÇÌ¿ l¿ÂÇÐÑÙÏÐÉÇÎÏÍÂÏ¿ËÇ

tÏ¿ÌÕǾ

0ARISÇ3TARÇ"USINESSÇ3CHOOL   

•¨À§Ç¯´»µ·³§½¯Æ —§®¶µ²µ­¬´¯¬ÂÏo¿ÏÇÅ tÏ¿ÌÕǾ ˆ·µ°Ç¸¹º«¬´¹¯ 

‡±·¬«¯¹§½¯Æ ÍÑ".#"Ç&'.%

IUUQQTCTJOUFSOBUJPOBMDPN 1"3*4 45"3 #64*/&44 4$)00- Ä Ö¿ÐÑÌÍ ÁÇÐ×Ä  ÒÖÄÀÌÍ Æ¿ÁÄÃÄÌÇÄ ÉÍÄÑÍ ÎÏÄÃʿ¿ Ì¿ ÐÑÒÃÄÌÑÇÑÄ ÐÇÎÏÍÂÏ¿ËÇÎÍÐÑÄÎÄÌÇÉ¿ÑÍ.#" .BTUFSPG#VTJOFTT ‘§´«¯«§¹¸¹©§´¬ "ENJOJTUSBUJPO .*# .BTUFS PG *OUFSOBUJPOBM #VTJOFTT ÎÍÎÙÊÌÄÌ¿ËÍÊÀ¿ÎÍÍÀÏ¿ÆÄÕÌ¿ÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ¿ ÃÇÎÊÍË¿Æ¿ .*5 .BOBHFNFOUPG*OGPSNBUJPO5FDIOPMPHZ É¿ÉÑÍÇ Æ¿ÁÙÏ×ÄÌÍÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ Ë¿ÂÇÐÑÙÏÐÉ¿ ÐÑÄÎÄÌ ÉÍÎÇÄ Ì¿  ÎÏÍÓÄÐÇÍÌ¿ÊÌÇÐÄËÇÌ¿ÏÇ ÃÍÉÒËÄÌÑÆ¿пËÍÊÇÖÌÍÐÑ ÇÌÑÄÏÁÝÐÅÒÏÇ  dÍÎÙÊÌÇÑÄÊÌÍÐÄÆ¿ÎÊ¿Ø¿Ñ¿ÉпÆ¿É¿ÌÃÇÿÑÐÑÁ¿ÌÄÞ bÇÐ×ÄÑÍ ÒÖÄÀÌÍ Æ¿ÁÄÃÄÌÇÄ Ä ÐÙÆÿÃÄÌÍ ÍÑ  Ñ¿ÉпÆ¿ÒÖ¿ÐÑÇÄÁÐÄËÇÌ¿Ï Þ ÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑÐÉÇ ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÇ ÉÍÌÐÒÊÑ¿ÌÑÇ Ç ÁÍÃÄØÇ ÓÇÂÒÏÇ Á ÀÇÆÌÄÐ ÐÏÄÃÇÑÄ oÏÄÃʿ¿ÌÇÑÄ   ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÌÇ ÎÏÍÂÏ¿ËÇ п ÒÌÇÉ¿ÊÌÇ ÎÍ ÐÁ;ѿ  ÐÙØÌÍÐÑqοÆÄÌÇпÁÐÇÖÉÇÄÁÏÍÎÄÈÐÉÇÇÆÇÐÉÁ¿ÌǾ “‡Š˜™¡—˜‘‡Ç˜™Œ–Œ” hÆÎÍÊÆÁ¿Ñ ÐÄ ÌÍÁ¿ÑÍÏÐÉÇ Ì¿ÖÇÌÇ Ì¿ ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÌÄ …aÇÆÌÄпÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÕǾ nÀÒÖÄÌÇÄÑÍÐÄÎÏÍÁÄÅÿÌ¿¿ÌÂÊÇÈÐÉÇÄÆÇÉ …lÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÄÌÀÇÆÌÄÐ …lÄÌÇÃÅËÙÌÑÌ¿ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÇÑÄÒÐÊÒÂÇÇ sÖÄÀÌÍÑÍÆ¿ÁÄÃÄÌÇÄÄÎÍÃÔÍþØÍ˾ÐÑÍÆ¿ÍÀÒÖÄÌÇÄ –—•›Œ˜•”‡’”Ç˜Œ“”‡— Ì¿ ÐÑÒÃÄÌÑÇ ÉÍÇÑÍ ÇË¿Ñ ÅÄÊ¿ÌÇÄ ÿ Ï¿ÆÁǾÑ …`ÁÑÍËÍÀÇÊÍÐÑÏÍÄÌÄ É¿ÏÇÄÏ¿ Á ËÄÌÇÃÅËÙÌÑ¿ rÍÈ Ä ÎÍÃÔÍþØ Ç Æ¿ …a¿ÌÉÇ tÇÌ¿ÌÐÇÇÆ¿ÐÑÏ¿ÔÍÁ¿ÌÄ ÍÌÄÆÇ ÉÍÇÑÍÇÐÉ¿ÑÿÐÄÎÏÄÉÁ¿ÊÇÓÇÕÇÏ¿ÑÇÊÇÿ …bÇÐÍÉÍÑÄÔÌÍÊÍÂÇÖÌÇÎÏÍÃÒÉÑÇ Æ¿ÎÍÖÌ¿ÑÐÁÍÈÐÍÀÐÑÁÄÌÀÇÆÌÄÐ …hÌÓÍÏË¿ÑÇÉ¿ ÄÀÇÆÌÄÐ …j¿ÒÖÒÉÍÁ¿ÇÎÊ¿ÐÑË¿ÐÍÁ¿ÎÏÍËÇ×ÊÄÌÍÐÑ sÖÄÀÌÍÑÍ Æ¿ÁÄÃÄÌÇÄ Ä Ï¿ÆÎÍÊÍÅÄÌÍ Á ÐÙÏÕÄÑÍ …kÒÉÐÍÆÌÇÎÏÍÃÒÉÑǯËÍÿ Ì¿ o¿ÏÇÅ jÙË ÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ¿ ÇË¿ ÀÄÆÎÊ¿ÑÄÌ …qÇÂÒÏÌÍÐÑÌ¿ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌ¿Ñ¿ÐÏÄÿ οÏÉÇÌ g¿ ÿ ËÍ¿Ñ ÿ ÐÄ ÎÏÇÃÁÇÅ¿Ñ ÎÍÊÄÐÌÍ …qÑÍË¿ÌÍÃÍÀÇÁÌÍÎÏÍËÇ×ÊÄÌÍÐÑ Ì¿ ÐÑÒÃÄÌÑÇÑÄ п ÍÐÇÂÒÏÄÌÇ ËÇÉÏÍÀÒÐÇ ÉÍÇÑÍ …uÏ¿ÌÇÑÄÊÌÇÎÏÍÃÒÉÑÇÇÃÏ ÿ ÂÇ ÍÑÉ¿ÏÁ¿Ñ ÉÙË ÐÑÒÃÄÌÑÐÉÇÑÄ ÍÀØÄÅÇÑǾ Ì¿ËÇÏ¿ØÇÐÄÁÇÆÁÄÐÑÌǾÉÁ¿ÏÑ¿ÊlÍÌÑοÏÌ¿Ð

®¯¸±©§´¯ÆÇ®§ ©²§«¬¬´¬Ç´§Ç¬®¯±

    .#"¯opncp`lh

 

Þ Ì¿ÂÍÃÇÌ¿ 

.*#.*5¯opncp`lh Þ Ì¿ÂÍÃÇÌ¿  

…50&*$ …(."5


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


eÆÇÉÍÁÍÍÀÒÖÄÌÇÄÁÖÒÅÀÇÌ¿ eÆÇÉÍÁÇÎÏÍÂÏ¿ËÇ

l¿ÊÑ¿

%%#Ç,ANGUAGEÇ#ENTRE •¨À§Ç¯´»µ·³§½¯Æ —§®¶µ²µ­¬´¯¬ÂÏoÇÄÑ¿ ÁÍÀÊ¿ÐÑÑ¿Ì¿ÐÑÍÊÇÕ¿Ñ¿ b¿ÊÄÑ¿ Šµ«¯´§Ç´§Çµ¸´µ©§©§´¬ ™§±¸¯Ç´§Çµ¨º¾¬´¯¬ ÍÑÞÃÍÞ Á Æ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÍÑÁÇÿÌ¿ÉÒÏп

XXXFEVDBUJPONBMUBDPN &&$-BOHVBHF$FOUSFÄÄÆÇÉÍÁ¿×ÉÍÊ¿ É;ÑÍÄÖ¿ÐÑ ÍÑ *5*4.BMUB eÆÇÉÍÁǾÑ ÕÄÌÑÙÏ Ä Ï¿ÆÎÍÊÍÅÄÌ Á ÍÀÊ¿ÐÑ Ì¿ÏÄÖÄÌ¿±,BQQBSB² 4BO(XBOOr¿ÆÇÍÀÊ¿ÐÑ ÄÍÂÏ¿ÃÄÌ¿ÍÑÂÏ¿ÃÍÁÄÑÄqÊÇÄË¿ oÄÈÐÁÇÊÇqÄÈÌÑ dÅÒÊÇÙÌÐ eÆÇÉÍÁ¿Ñ¿ ×ÉÍÊ¿ ÎÏÄÃʿ¿ Ì¿ ÐÑÒÃÄÌÑÇÑÄ ÐÇ ÉÒÏÐÍÁÄ ÎÍ ¿ÌÂÊÇÈÐÉÇ ÄÆÇÉ Æ¿ ÁоÉÍ ÌÇÁÍ  ÉÒÏÐ Æ¿ Ì¿ÖÇÌ¿ÄØÇ ÉÒÏÐ Æ¿ Ì¿ÎÏÄÃÌ¿ÊÇ ÐÊÄà ֿ̿ÊÌÍÑÍ ÌÇÁÍ ÉÒÏÐ Æ¿ ÐÏÄÃÌÍ Ì¿ÎÏÄÃÌ¿ÊÇ Ç ÉÒÏÐ п Ì¿ÎÏÄÃÌ¿ÊÇ Ì¿ ¿É¿ÃÄËÇÖÌÍ ÌÇÁÍ nÐÁÄÌ ÍÐÌÍÁÌÇÑÄ ÉÒÏÐÍÁÄ ÎÍ ¿ÌÂÊÇÈÐÉÇ ÄÆÇÉ ÒÖÇÊÇØÄÑÍ ÎÏÄÃʿ¿ Ç ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÆÇÏ¿ÌÇ ÉÒÏÐÍÁÄ ÍÏ¿ÌÇÆÇÏ¿ ÊÄÑÌÇ Ê¿ÂÄÏÇ ÉÒÏÐÍÁÄ Æ¿ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉ¿ Æ¿ ÇÆÎÇÑ ÎÍ ¿ÌÂÊÇÈÐÉÇ ÄÆÇÉ qÙØÍ Ñ¿É¿ ÐÄ ÎÏÄÃʿ¿Ñ ÉÒÏÐÍÁÄ ÎÍ ÀÇÆÌÄÐ ¿ÌÂÊÇÈÐÉÇÄÆÇÉ É¿ÉÑÍÇÉÒÏÐÍÁÄÆ¿ÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÇ lÇÌÇË¿ÊÌ¿Ñ¿ ÁÙÆÏ¿ÐÑ Æ¿ Æ¿ÎÇÐÁ¿ÌÄ Ì¿ ÉÒÏÐ Ä  ÂÍÃÇÌÇ oÏÄÃÇ ÿ Æ¿ÎÍÖÌ¿Ñ ÍÀÒÖÄÌÇÄÑÍ ÐÇ ÉÒÏÐÇÐÑÇÑÄÎÏ¿Á¾ÑÑÄÐÑÆ¿ÒÐÑ¿ÌÍÁ¾Á¿ÌÄÌÇÁÍÑÍ Ì¿ÁÊ¿ÃÄÄÌÄÌ¿ÄÆÇÉ¿ ÐÊÄÃÉÍÄÑÍÐÄÏ¿ÆÎÏÄÃÄʾÑÎÍ ÂÏÒÎÇÃÍÃÒ×Ç qÊÄà ÒÐÎÄ×ÌÍÑÍ Æ¿ÁÙÏ×Á¿ÌÄ Ì¿ ÁÐÄÉÇ ÄÃÇÌ ÄÆÇÉÍÁ ÉÒÏÐ ÁÐÇÖÉÇ ÐÑÒÃÄÌÑÇ ÎÍÊÒÖ¿Á¿Ñ ÐÄÏÑÇÓÇÉ¿Ñ ÉÍÈÑÍ Ä ÎÏÇÆÌ¿Ñ ÍÑ eÁÏÍÎÄÈÐÉǾ ÇÌÐÑÇÑÒÑ Æ¿ ÁÇÐ×Ä ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ ÇÆÁÄÐÑÄÌ É¿ÑÍ eÁÏÍÎÄÈÐÉÇ ÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ

–—•Š—‡“ ,ÒÏÐÆ¿Ì¿ÖÇÌ¿ÄØÇ ÐÄÃËÇÕÇ

™‡‘˜ÇŽ‡Ç•ˆšžŒ”Œ Þ

,ÒÏÐÆ¿ÐÏÄÃÌÍ Ì¿ÎÏÄÃÌ¿ÊÇ ÐÄÃËÇÕÇ

 Þ

,ÒÏÐÆ¿Ì¿ÎÏÄÃÌ¿ÊÇ ÐÄÃËÇÕÇ

 Þ

,ÒÏÐÆ¿ÎÍÃÂÍÑÍÁÉ¿Æ¿ ÇÆÎÇÑÆ¿Ì¿ÖÇÌ¿ÄØÇ

 Þ

ÐÄÃËÇÕÇ

,ÒÏÐÆ¿ÎÍÃÂÍÑÍÁÉ¿ Æ¿ÇÆÎÇÑÆ¿ÐÏÄÃÌÍ Ì¿ÎÏÄÃÌ¿ÊÇ

 Þ

ÐÄÃËÇÕÇ

,ÒÏÐÆ¿ÎÍÃÂÍÑÍÁÉ¿Æ¿ ÇÆÎÇÑÆ¿Ì¿ÎÏÄÃÌ¿ÊÇ ÐÄÃËÇÕÇ

 Þ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН МВА – ПРОГРАМИ

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Catalog_2009  

Catalog Bery Group