Page 1

Från kommunens IT-plan till elevdatorer i klassrummet

DEL 1 av 2 GENOMFÖRANDET

En undersökning av Johan Lundmark IKT och lärande, Lärarprogrammet, Uppsala universitet


Finns det skillnader i uppfattningar kring kommunens it-satsningar mellan kommuntjänstemän, rektor, lärare och elev? Uppsala kommuns Strategi och handlingsplan för pedagogisk tillämpning var välanalyserad, ett förberedande besök hos handledare, it-didaktiker och rektor genomfört, intervjufrågorna slimmade och upplägget klart. Men några minuter efter ha stigit in i konferensrummet hos Jens Persson på kommunen sätts mina premisser för undersökningen i gungning: Eftersom kommunens strategi är färdigskriven och nära klubbad, eftersom alla kommunala skolor i Uppsala har bärbara datorer till sina elever, eftersom IT-pedagoger finns ute på varje gymnasieskola, SÅ har kommunen sedan tidigare ett aktivt it-arbete som har påverkat elever och lärare och i alla fall rektorerna känner till att planen finns och en del av innehållet. Nej. Jag hade tagit saker för givet. Som inte stämde.


Uppsalas skolor står fria

gentemot kommunen som köper

tjänster av skolorna. De bärbara

datorerna har varje skola köpt in på eget

initiativ. Den kommunala planen har

begränsad förankring och rektorer

över lag känner inte till dess existens.

IT-didaktikerna är främst kopplade till rektorerna (men finansieras av en mellanchef på kommunen) och den enhet som utvecklat strategin är en stödenhet som får direktiv från en annan enhet och makt över skolorna finns inte.


Jag undersöker hur långt man kommit ute i skolorna, när det gäller IT som verktyg för lärande, i förhållande till kommunens kommande plan och strategi för IT.


Jag undersöker också i vilken grad elever använder sig av det material som fysiklärare Jacob tillhandahåller för lektionsförberedelse på egen hand genom IKT, och eventuella synpunkter hos elever som finns kring detta stöd.


Katarina är IT-didaktiker på Celsiusskolan. Sedan i somras har hon 25 % till sitt förfogande när det gäller att ge lärarna på skolan stöd i att använda it som ett pedagogiskt redskap. Det är Jacob Linder, Fysik och matematik-lärare, som är min handledare under perioden, men jag träffar på Katarina i korridorerna, i lärarrummet och bokar även in en intervju där jag kan få närmare kunskap kring hur hon arbetar som IT-didaktiker. Katarina är en engagerad typ av person. Hon säger att liknande uppgifter som hon har nu som it-didaktiker gjordes av henne tidigare också men nu har hon avsatt tid för detta och har det som en del av sin tjänst. Så när hon tillfrågades om att bli IT-didaktiker hade hon svårt att säga nej. Annars är spanska och engelska hennes undervisningsämnen. Men teknik och datorer är helt klart ett intresse.


Jacob Linder, lärare i fysik och matematik och min

handledare,

förberedande

berättar besök

under inför

mitt min

verksamhetsförlagda utbildning att han nyligen beställt en kamera för att filma lektioner men att han fick en övervakningskamera levererad. När jag anlände på riktigt hade en webbkamera kommit istället. Denna användes för att sända lektioner live och i efterhand till elever som inte närvarat. Jacob har kommit längre än flertalet lärare

när

det

gäller

att

använda

IT

i

lärandesituationen. Utöver att filma lektioner live handlar det exempelvis om att:  länka till egna och andras filmklipp från klassens lektionsplanering  ge stöd med hemuppgifter över sociala medier


”För att åstadkomma en förskola/skola som barnet/eleven upplever som intressant, meningsfull och utmanande ska IT finnas med.” - Strategi och handlingsplan för pedagogisk tillämpning

Jag har två problemformuleringar. Den ena kopplar direkt till kommunens nyligen framtagna strategi och handlingsplan vilken därför är högaktuell. Den andra går ned på klassrumsnivå. Brett och djupt.


Kommunen tar i sin Strategi och handlingsplan för pedagogisk tillämpning av IT ett helhetsgrepp kring IT i skolan:

Kompetensmål för elever, pedagoger, skolledare och skolan som helhet

Utbildning, examination och validering för pedagoger

Modellskolor som föredömen och kompetensbehov skolledare

Digitala läromedel och olika forum för erfarenhetsutbyte

IT-pedagoger som skolledares högra hand


IT-didaktiker vore ensamma där de sitter utplacerade på sin skola, om det inte vore för ITdidaktiker-gruppen. Där samlas IT-pedagoger från alla kommunala gymnasieskolor för att söka stöd, dela med sig av erfarenheter, samarbeta och utvecklas tillsammans. Heta frågor är läroplattform, it-didaktikers arbetsuppgifter i praktiken och vilka kunskapsmål för lärare som man ska arbeta mot.

Jörgen är Celsiusskolans rektor. Trott eller ej: Jörgen har tidigare arbetat som it-pedagog under ITIS-projektet! Som rektor är det däremot inte helt lätt att hinna med pedagogiskt ledarskap i den omfattning som man önskar, kanske speciellt när det gäller just IKT-pedagogik. Och hur värdefull en it-didaktiker på 25% än är, så gäller det att tydligt avgränsa arbetet för att få ett synbart resultat .


Resultatet kommer inom kort att presenteras i del tv책 av denna publikation.


november 2011 typsnitt copyright Microsoft bild JĂśrgen rektor copyright Celsiusskolan Ă–vrigt material CC Johan Lundmark enligt:


Johan. Studerar till IKT-pedagog. På Uppsala universitet. Läs i denna publikation kring genomförandet av två undersökningar på Fyrisskolan i Uppsala. Resultatet presenteras i en kommande publikation. kontakt: johan@sebastean.se

Från kommunens IT-plan till elevdatorer i klassrummet  

Del 1 av 2. GENOMFÖRANDET. En undersökning av Johan Lundmark IKT och lärande, Lärarprogrammet, Uppsala universitet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you