Page 1

Шпаркасе банка и Браќа Манаки

Ком­па­ни­и­те се не­рас­кин­лив дел од оп­штес­тво­то во кое ра­бо­тат и не­ми­нов­но иг­ра­ат го­ле­ма у­ло­га во не­ го­ви­от раз­вој. Не­ ко­и доз­во­лу­ва­ат таа у­ло­га да им ја на­мет­нат о­кол­ нос­ти­те, без не­кој план или спе­ци­ фич­на цел. Не­ко­и, ка­ко „Шпар­ка­се бан­ка“, нас­то­ју­ва­ ат да ја вра­мат, од­нос­но стра­теш­ ки да ја ос­мис­лат сво­ја­та у­ло­га во оп­штес­тво­то. Поддр­шка­та на 33-ти­от Фил­мски фес­ти­вал „Бра­ќа Ма­на­ки“ е потвр­ да за тоа

Пар­тне­ри во гра­де­ње

Што зна­чи да се би­де/има кон­ти­ну­и­ран пар­тнер на кул­тур­на ма­ни­фес­та­ци­ја од по­зи­ци­ја на ком­па­ни­ја и од по­зи­ци­ја на ор­га­ни­за­тор­? Крис­ти­на: Не мо­же­ме и не сме­е­ме да ги зат­ во­ра­ме о­чи­те пред се­то она кое н¢ оп­кру­жу­ва и да фун­кци­о­ни­ра­ме ка­ко и­зо­ли­ра­на е­дин­ка. Тоа е во спротивност и со прин­ци­пи­те на на­ ша­та Гру­па­ци­ја, на ко­ја кор­по­ра­тив­на­та од­го­ вор­ност £ е сво­е­вид­на ду­хов­на вред­ност. За­то­а, на­ша дол­го­роч­на оп­ре­дел­ба е тие прин­ци­пи да ги сле­ди­ме и во Ма­ке­до­ни­ја. Континуираната поддр­шка на кул­ту­ра­та е нај­мно­гу из­ра­зе­на пре­ку поддр­шка­та на Фил­ мски­от фес­ти­вал „Бра­ќа Ма­на­ки“, ко­ја на за­ ед­нич­ко за­до­вол­ство и о­ва­а го­ди­на ја ре­а­ли­ зи­ра­ме. Ма­ке­дон­ска­та ки­не­ма­тог­ра­фи­ја теж­не­е да би­ де ед­на од нај­пре­поз­нат­ли­ви­те на Бал­ка­нот. Ја и­ма­ме страс­та, кре­а­тив­нос­та и ен­ту­зи­јаз­мот, се­пак, на фил­мска­та у­мет­ност £ тре­ба ог­ром­ на поддр­шка, пред сè фи­нан­сис­ка. Неј­зи­ни­от 32 ТЕА МОДЕРНА | 12 СЕПТЕМВРИ 2012

раз­вој за­ви­си од за­ед­нич­ки­от труд на др­жав­ ни­те ин­сти­ту­ци­и, биз­нис-сек­то­рот, ог­ром­на­ та кре­а­тив­ност и пос­ве­те­ност. На­ша­та цел е суш­тин­ски да по­мог­не­ме, да ос­та­ви­ме свој бе­ лег де­ка неш­то на­вис­ти­на сме нап­ра­ви­ле.

Ла­би­на: Факт е де­ка не­ма се­ри­о­зен фес­ти­вал во свет­ски рам­ки кој не­ма кон­ти­ну­и­тет на пар­ тнер­ства, спон­зор­ства, поддр­жу­ва­чи. Мно­гу чес­то и го­ле­ми­на­та и се­ри­оз­нос­та на са­ми­те фес­ти­ва­ли се те­ме­ли на ова. Та­ка и „Ма­на­ки“ за­поч­на да гра­ди пар­тнер­ски од­нос со о­ни­е сто­пан­ски суб­јек­ти кои нав­ре­ме­но го пре­поз­ на­а по­тен­ци­ја­лот на о­ва­а ма­ни­фес­та­ци­ја, ка­ко што е „Шпар­ка­се бан­ка“. И­зос­тре­но­то чув­ство за кор­по­ра­тив­на од­го­вор­ност кое се по­ја­ву­ва кај пом­ла­ди­те ме­на­џер­ски струк­ту­ри во о­ви­е ком­па­ни­и мо­же да ра­ду­ва ако го пог­лед­не­ме во по­да­леч­на пер­спек­ти­ва, но, оп­што зе­ме­но, сос­тој­ба­та не е во­оп­што ро­зо­ва во мо­мен­тов. Се на­де­вам де­ка од ис­клу­чок ќе се прес­тро­и­ме во ка­те­го­ри­ја пра­ви­ло.

Ка­ко поч­на пар­тнер­ство­то? Крис­ти­на: На на­ше ба­ра­ње, но и на за­ем­на пре­по­ра­ка од наш за­ед­нич­ки при­ја­тел, Вла­ ди­мир А­нас­та­сов – Вац, е­ден од на­јус­пеш­ни­те про­ду­цен­ти во Ма­ке­до­ни­ја. Пред по­че­то­кот на 31-виот Фил­мски фес­ти­вал, „Шпар­ка­се бан­ка“ се реб­рен­ди­ра­ше. Глав­на цел на на­ша­ та стра­те­ги­ја то­гаш, но и се­га, бе­ше да вос­пос­ та­ви дол­го­роч­на рам­ка за раз­вој и при­ме­на на оп­штес­тве­на­та од­го­вор­ност во за­ед­ни­ца­та во ко­ја жи­ве­е­ме. Фес­ти­ва­лот от­се­ко­гаш бил сим­ бол за фил­мска­та у­мет­ност во на­ша­та др­жа­ва, но со Ла­би­на на вис­тин­ско­то мес­то на­ли­ку­ва на фес­ти­вал од ев­роп­ски рам­ки, за­то­а се од­ лу­чив­ме да ја по­ну­ди­ме на­ша­та поддр­шка. Кај нас про­ек­ти­те се пла­ни­ра­ат и ре­а­ли­зи­ра­ат на стра­теш­ки на­чин, се­ко­гаш и­мај­ќи ги пред­вид дол­го­роч­ни­те е­фек­ти, до­де­ка ед­на од ос­нов­ ни­те ра­бо­ти за про­ек­ти­те е нив­ни­от ква­ли­тет, ка­ко во од­нос на прог­ра­ма­та, та­ка и за не­го­ ви­те ре­зул­та­ти, впро­чем как­ви што ги има и „Ма­на­ки“.


Крис­ти­на Де­по - ди­ рек­торка на Служ­ бата за мар­ке­тинг и ко­му­ни­ка­ци­и во Шпар­ка­се бан­ка Ма­ке­до­ни­ја и Ла­би­ на Ми­тев­ска - ди­ рек­торка на ИФФК „Бра­ќа Ма­на­ки‘‘

е­то тра­ди­ци­ја Кои се ва­ши­те за­ед­нич­ки ин­те­ре­си кои ги де­ли­те? Што ги спо­и „Шпар­ка­се“ и „Бра­ќа Ма­на­ки“? Крис­ти­на: Фил­мски­от фес­ти­вал „Ма­на­ки“ и „Шпар­ка­се бан­ка“ се брен­до­ви ко­и сим­бо­ли­зи­ ра­ат тра­ди­ци­ја и кон­ти­ну­и­ра­ност. А бра­ќата Ма­на­ки се сим­бол на ра­ѓа­ње­то на фил­мот во Ма­ке­до­ни­ја, до­де­ка „Шпар­ка­се“ е бан­ка со 187-го­диш­на тра­ди­ци­ја на си­гур­ност за фи­ нан­сис­ка поддр­шка за си­те гра­ѓа­ни. Две­те ин­сти­ту­ци­и се си­но­ним на ста­бил­ност, пос­ ве­те­ност, про­фе­си­о­нал­ност, гри­жа за сво­и­те кли­ен­ти, од­нос­но пуб­ли­ка и по­мал­ку или по­ ве­ќе ди­рек­тно, при­до­не­су­ва­ат во раз­во­јот на кул­ту­ра­та, за а­фир­ма­ци­ја на кул­тур­ни­те вред­ нос­ти и мла­ди та­лен­ти, а со тоа и во сев­куп­ни­ от раз­вој на оп­штес­тво­то. Ла­би­на: И нам и на „Шпар­ка­се“ нај­важ­ни ни се гра­ѓа­ни­те, нај­важ­ни ни се гле­да­чи­те. Фес­ ти­ва­лот не го пра­ви­ме за се­бе, фес­ти­ва­лот го пра­ви­ме за ма­ке­дон­ска­та јав­ност да у­жи­ва во не­го. Се тру­ди­ме со мно­гу љу­бов, труд и пос­

ве­те­ност да о­воз­мо­жи­ме по­доб­ри ус­ло­ви за ин­те­рак­ци­ја по­ме­ѓу гос­ти­те и по­се­ти­те­ли­те, на фес­ти­ва­лот. Как­ви спо­ме­ни Ве вр­зу­ва­ат од из­ми­на­ти­от пе­ри­од на Ва­ша­та со­ра­бот­ка, штом се спо­ ме­не „Ма­на­ки“? Крис­ти­на: „Ма­на­ки“ – Ла­би­на и Би­то­ла, тоа е пр­во­то што ќе ми пад­не на па­мет. Во те­кот на ор­га­ни­за­ци­ја­та на фес­ти­ва­лот, на е­ден кре­а­ти­вен на­чин и со раз­го­вор ги ре­ша­ва­ме обвр­ски­те кои ги и­ма­ме во те­кот на фес­ти­ва­ лот, ра­бо­ти­ме ка­ко пар­тне­ри. Во пе­ри­о­дот на „Ма­на­ки“, гра­дот жи­ве­е со фес­ти­ва­лот. За­то­а не мо­жам да не ги спо­ме­нам и прек­рас­ни­те за­ба­ви во ед­на ре­лак­си­рач­ка ат­мос­фе­ра, ти­ пич­на за фил­мски­от свет. На­вис­ти­на зна­ат да те о­пуш­тат. Ла­би­на: Пред с¢, со­ра­бот­ка­та со „Шпар­ка­ се“ ми а­со­ци­ра на Ти­на и неј­зи­на­та е­нер­ги­ја и у­пор­ност. Од го­ди­на во го­ди­на се за­поз­на­вам и со дру­ги лу­ѓе од таа ком­па­ни­ја и си­те во­о­ ду­ше­ву­ва­ат со сво­јот ен­ту­зи­ја­зам, про­фе­си­

о­на­ли­зам и ог­ром­на чо­веч­ност ко­ја ја потвр­ ду­ва­ат со цврс­та­та и пос­то­ја­на поддр­шка на фес­ти­ва­лот. На кои неш­та сте гор­ди од из­ми­на­ти­от пе­ ри­од на со­ра­бот­ка? Крис­ти­на: Фил­мски­от фес­ти­вал „Манаки“ ги има ток­му ка­рак­те­рис­ти­ки­те по кои се во­ди­ме во на­ша­та стра­те­ги­ја - оп­штес­тве­на од­го­вор­ ност. Раз­војот на Фес­ти­ва­лот зна­чи и раз­вој на Бан­ка­та и нам ни е дра­го што мо­же­ме да при­до­не­се­ме за не­го­ви­от раз­вој и збо­га­ту­ва­ ње­то на содр­жи­ни­те на о­ва­а врв­на кул­тур­на ма­ни­фес­та­ци­ја во Ма­ке­до­ни­ја. На­ша­та со­ра­ бот­ка ќе про­дол­жи и во ид­ни­на, Ла­би­на пос­ та­ви но­ви стан­дар­ди во ра­бо­те­ње­то на Фес­ти­ ва­лот што е ток­му и од­ли­ка на на­ша­та Бан­ка, и­но­ва­тив­ни про­ек­ти и на­чин ка­ко тие да се ос­тва­рат. Ла­би­на: Се­кој фес­ти­вал се соз­да­ва пре­ку це­ла го­ди­на. И во тој долг про­цес често има мно­гу нер­во­зи, мно­гу ди­ле­ми, мно­гу не­сог­ла­су­ва­ња и мно­гу проб­ле­ми. Но, ток­му по­ра­ди тоа мно­гу е важ­но да се и­ма­ лу­ѓе и ком­па­ни­и кои мо­жат да да­дат поддр­ шка, си­гур­ност и да пот­тик­ну­ва­ат и то­гаш ко­ га не си си­гу­рен да­ли го пра­виш вис­тин­ски­от че­кор­. Ток­му по­ра­ди тоа ние из­брав­ме да ра­бо­ти­ме со „Шпар­ка­се“. Нив­ни­те и­де­и, на­чи­нот на кој фун­кци­о­ни­ра­ат во све­тот, нив­на­та сил­на од­ го­вор­ност кон за­ед­ни­ца­та е она кое нам ни се до­па­ѓа и ка­де што се пре­поз­на­ва­ме. Пред с¢, се гор­де­ам со фак­тот де­ка вос­пос­та­вив­ме про­фе­си­о­на­лен од­нос на нај­ви­со­ко ни­во во ко­рист на по­ши­ро­ка­та за­ед­ни­ца во ко­ја фун­ кци­о­ни­ра­ме и та­ка при­до­не­су­ва­ме за мал­ку по­у­бав жи­вот на си­те на­ши сог­ра­ѓа­ни. Про­фи­ли­ра­ни ка­ко дол­го­роч­ни парт­не­ри со ви­зи­ја на си­гур­ни па­те­ки, ка­де са­ка­те да го ви­ди­те фес­ти­ва­лот? Кое ни­во да го дос­тиг­не? Ла­би­на: На­ши­те ам­би­ци­и рас­тат се­ко­ја го­ди­на. Се­ко­ја го­ди­на и­ма­ме но­ви пла­но­ви, по­го­ле­ми и по­ам­би­ци­оз­ни. Но, за да про­дол­жи­ме по таа на­гор­на ли­ни­ја „Ма­на­ки“ тре­ба да про­дол­жи да рас­те за­ед­но со сво­и­те пар­тне­ри, поддр­жу­ ва­чи и љу­би­те­ли на фил­мска­та у­мет­ност. Зош­то и ка­ко ком­па­ни­и­те тре­ба да ги про­ на­о­ѓа­ат сво­и­те ин­те­ре­си во поддр­шка на вак­ви нас­та­ни? Кои се нив­ни­те ди­рек­тни бе­не­фи­ти? Крис­ти­на: Оп­штес­тве­на­та од­го­вор­ност е моќ­на а­лат­ка во ра­це­те на о­ни­е кои зна­ат да ја вред­ну­ва­ат. Таа от­вора но­ви ви­ди­ци, мож­ нос­ти, по­доб­ру­ва­ње на пер­фор­ман­си, ос­тва­ ру­ва­ње про­фит и о­воз­мо­жу­ва кон­тро­ла на ри­зи­кот. Свес­ни сме за важ­нос­та на оп­штес­тве­на­та од­ го­вор­ност во на­ше­то ра­бо­те­ње, за­то­а ак­тив­но сме вклу­че­ни во де­лот на неј­зи­ната про­мо­ци­ја, гра­ди­ме ква­ли­тет­ни од­но­си и вос­пос­та­ву­ва­ме дол­го­роч­на со­ра­бот­ка со на­ши­те пар­тне­ри. Поддр­шка­та на про­ек­ти од оп­штес­тве­на од­ го­вор­ност но­сат ко­рист за са­ми­те ком­па­ни­и. Тие се нај­вид­лив дел на секое прет­при­ја­ти­е и и­ма­ат вли­ја­ни­е врз и­ми­џот, ка­ко не­кој ќе би­де пре­поз­на­ен во јав­нос­та: не­кој кој се гри­жи и вло­жу­ва во за­ед­ни­ца­та во ко­ја и жи­ве­е. Ис­то та­ка, вли­ја­е и на по­тен­ци­јал­ни­те кли­ен­ти кои прет­по­чи­та­ат да ра­бо­тат со бан­ка или прет­ при­ја­ти­е за кое зна­ат де­ка дел од про­фи­тот ќе се вра­ти на­зад во за­ед­ни­ца­та, со што и тие са­ми­те ин­ди­рек­тно го пот­по­ма­га­ат неј­зи­ни­от ин­те­рес. 12 СЕПТЕМВРИ 2012 | ТЕА МОДЕРНА 33

Шпаркасе Банка и Браќа Манаки во Теа Модерна  

Интервју во Теа Модерна