Page 1

|2013

NYTT FRA SPARESKILLINGSBANKEN MAI

STP

NYTT SPAREPRODUKT:

GIR DEG MER Å RUTTE MED

SKILLINGSFONDET BIDRAR:

EN MILLION TIL NYTT DOMKIRKEORGEL

UFØREFORSIKRING FRA FRENDE:

EN VEI UT AV UFØRET


APRIL 2013

Sparing og samfunnsnytte Vi opplever i banken at våre kunder i økende grad er opptatt av sparing. Pensjonsreformen, som har fått bred omtale i media, har i sterk grad bidratt til dette. Pensjonsreformen vil få konsekvenser for de fleste av oss. Det som kanskje er den største forskjellen fra tidligere, er at yngre mennesker i langt større grad må tenke på sparing til pensjon. Det som er viktig er at hver enkelt setter seg inn i hvilke private pensjonsordninger man selv har, og hvilke ytelser man kan forvente å få fra det offentlige. I mange tilfeller er det et gap mellom det man forventer å ha disponibelt etter oppnådd pensjonsalder, og det man faktisk får utbetalt gjennom de ulike pensjonsordningene. I banken har vi verktøy og kompetente medarbeidere som vil være behjelpelige med å avdekke den enkeltes nåsituasjon og fremtidige behov. Banken har nylig lansert et nytt spareprodukt – Sparing til Pensjon (STP) – som er en god ordning for deg som ønsker å komme i gang med pensjonssparing. Banken gjennomførte i vinter en kundetilfredshetsundersøkelse blant våre kunder. Responsen var meget god og vi fikk mange gode og konstruktive tilbakemeldinger som vi aktivt vil bruke videre til å utvikle en enda bedre bank. Gjennomgående var tilbakemeldingene meget positive og oppløftende. Vi vil bruke resultatene til fortsatt å arbeide for å forbedre oss som leverandør av bank- og forsikringstjenester for våre kunder. Skillingsfondet har etablert seg som en viktig bidragsyter til engasjement og utvikling i vårt distrikt. I løpet at den tiden Skillingsfondet har eksistert, har nær 10 mill. kroner vært tildelt ulike prosjekter i Kristiansand og omegn. Det nye scenetaket i Ravnedalen ble i 2012 realisert takket være et betydelig bidrag fra fondet. Gjennom bidrag fra Skillingsfondet vil publikum i år kunne oppleve tonene fra et nytt og enestående orgel i Kristiansand domkirke. I tillegg bidrar fondet med midler til flere samfunnsnyttige prosjekter i vårt nærområde. Nytt av året er at Skillingsfondet vil øke antallet tildelinger. Dette, og mere til, kan du lese om i denne utgaven av Skillingen.

Kenneth Engedal

INNHOLD

ADMINISTRERENDE BANKSJEF SPARESKILLINGSBANKEN

3

STP – NYTT, LØNNSOMT SPAREPRODUKT

FINANSIELLE RÅDGIVERE

6

BANKENS AUTORISERTE

UFØREFORSIKRING FRA FRENDE

MED STØTTE FRA SKILLINGSFONDET

11

5

10

8

NYTT KIRKEORGEL

SKILLINGSFONDET – NYE SØKNADSKRITERIER

SKILLINGEN-QUIZ

NYTT FRA SPARESKILLINGSBANKEN • UTGITT I KRISTIANSAND • MAI 2013 • Ansvarlig redaktør: KENNETH ENGEDAL Grafisk utforming, tekst & foto: APTUM KOMMUNIKASJON • Trykk: KRISTIANSAND TRYKKERI


gir deg mer å rutte med

Gir gode råd Eirin Vinvand og Arild Hobbesland; to av bankens autoriserte finansielle rådgivere.

Et av livets store spørsmål er dette: Hvordan vil du leve når du en dag trekker deg tilbake fra yrkeslivet og må greie deg på mye mindre enn du er vant til – kanskje så lite som halvparten av lønnsinntekten? Svaret er STP – sparing til pensjon; et nytt, skreddersydd spareprodukt for deg som vil gå alderdommen i møte med færre økonomiske bekymringer. 3


Vår nye pensjonskalkulator kan gi deg en rask prognose på hva du får utbetalt som pensjonist. Se spareskillingsbanken.no/pensjonskalkulator Et annet nyttig nettsted er norskpensjon.no

– STP er en svært gunstig ordning, enten du sparer i bank eller fond, eller velger en kombinasjon av begge deler, fastslår Arild Hobbesland, assisterende banksjef i Spareskillingsbanken. Han kan fortelle om stor interesse for det nye spareproduktet i etterkant av lanseringen i mars i år. STORT GAP – Interessen for STP henger nok sammen med den offentlige debatten rundt den nye pensjonsreformen, noe som har medført en økt bevissthet om og interesse for dette saksområdet, bekrefter en av bankens autoriserte finansielle rådgivere, Eirin Vinvand. Men uavhengig av offentlige ytelser, er det et faktum at gapet mellom lønnsinntekt og alderspensjon er betydelig. Dette innebærer at den enkelte må spare til alderdommen for å unngå at økonomien legger hindringer i veien for livsutfoldelsen når man etter et langt yrkesliv endelig skal nyte sitt otium. ULIKE LIVSFASER Men sparing kan være så mangt, og det vil ifølge Eirin Vinvand være ulike måter å sikre seg en pensjonisttilværelse uten altfor store økonomiske bekymringer:

4

STP – SPARING TIL PENSJON • Du velger selv om du foretrekker bank- eller fondssparing – eller en kombinasjon av begge deler (kombinasjonssparing) • Ved kombinasjonssparing velger du selv ønsket prosentvis fordeling mellom bank og fond • Fondene du kan velge mellom er SKAGEN- og DNB-fondene (totalavkastningen er avhengig av fondets prestasjon) • Ved banksparing får du ekstra gode rentebetingelser på oppspart beløp (p.t. 3,5 %) • Ved uttak før pensjonsalder belastes et gebyr på 4 % av uttaksbeløpet

– For en 38-åring med stort boliglån, er det tilrådelig å tilbakebetale gjeld, mens det for en 48-åring med lavere låneutgifter er fornuftig å legge til side penger til alderdommen, og i den forbindelse er STP et svært godt sparealternativ, sier hun. BEGYNN NÅ! Arild Hobbesland peker på at det aller viktigste er å ta stilling til dette presserende spørsmålet mens det ennå er tid og muligheter for å legge seg opp en anselig sparekapital. – Vi i banken kan gi gode råd om pensjonssparing, og drøfte med den enkelte fordelingen mellom av bank- og fondssparing og hvilken risikoprofil man føler seg komfortabel med, utdyper han. Hobbesland viser til at det som en tommelfingerregel kan være smart å velge en spareform med høyere risiko for en som er i begynnelsen av 40-årene, mens det lønner seg å ha en lavere risikoprofil når pensjonsalderen nærmer seg. – Vi ønsker alle en pensjonisttilværelse der vi har økonomi til å realisere drømmene våre; reise til nye steder, tilbringe mer tid med barn og barnebarn eller gå til anskaffelse av en lettstelt, sentrumsnær leilighet. STP kan bidra til å oppfylle disse drømmene – derfor er det viktig å komme i gang med sparingen så fort som mulig, avslutter han.


Nina E. Nilsen • tlf. 97 05 51 55 nen@spareskillingsbanken.no

Frode Selstø • tlf. 48 11 17 09 fs@spareskillingsbanken.no

Gunn Alice Bjerland • tlf. 97 05 51 52 gab@spareskillingsbanken.no

Bankens autoriserte finansielle rådgivere står parat til å gi deg gode og trygge råd om STP og andre spareprodukter – tilpasset dine behov og økonomiske bæreevne. Kontakt oss gjerne direkte på telefon eller e-post. Arild Hobbesland • tlf. 97 05 51 80 ah@spareskillingsbanken.no

Harald Sørensen • tlf. 97 05 51 50 hs@spareskillingsbanken.no

Eirin Vinvand • tlf. 97 05 51 73 ev@spareskillingsbanken.no

Niklas Grønning • tlf. 97 05 51 58 ng@spareskillingsbanken.no

Reidar Kleggetveit • tlf. 97 05 51 72 rk@spareskillingsbanken.no

Irina Andås • tlf. 97 05 51 69 ia@spareskillingsbanken.no

Svein Rune Aas • tlf. 97 05 51 75 sra@spareskillingsbanken.no

5


Klar melding Uføreforsikring er en investering i fremtiden, påpeker Niklas Grønning (t.v.), Glenn Kjevik, Elisabeth Rypestøl og Gert Flateland.

UFØREFORSIKRING FRA FRENDE:

EN VEI UT AV UFØRET

Alle som kjøper ny bil tegner også kaskoforsikring for å være på den sikre siden hvis uhellet inntreffer. Vi forsikrer også hus og innbo, hund og barn. Men svært få av oss tegner forsikring mot sykdom eller ulykker som medfører uførhet; en tilstand som kan medføre en halvering av inntekten og få dramatiske følger for den som rammes.

6


SPARESKILLINGSBANKENS FORSIKRINGSKVARTETT Har du spørsmål om uføreforsikring eller ønsker en gjennomgang av dine samlede forsikringer, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss i forsikringsavdelingen i Spareskillingsbanken på telefon eller e-post.

Fakta om uføreforsikring – uførerente/pensjon: • Forsikringen kan kjøpes av personer mellom 15 og 60 år og gjelder ut det året du fyller 67 år • Utbetalingen starter når du har vært minst 50 % sammenhengende ufør i ett år • Forsikringen gir deg en månedlig utbetaling så lenge du er minst 50 % arbeidsufør • Hele forsikringssummen utbetales ved minimum 50 % uførhet • 20 % av forsikringssummen beskattes som alminnelig inntekt (28 %)

Elisabeth Rypestøl

Niklas Grønning

leder av forsikringsavdelingen

forsikringsrådgiver bedriftsmarkedet

tlf. 90 66 68 54 • er@spareskillingsbanken.no

tlf. 97 05 51 58 • ng@spareskillingsbanken.no

Glenn Kjevik

Gert Flateland

forsikringsrådgiver privatmarkedet

forsikringsrådgiver privatmarkedet

tlf. 97 05 51 56 • gk@spareskillingsbanken.no

tlf. 97 05 51 57 • gfl@spareskillingsbanken.no

Ved langvarig sykmelding dekker folketrygden for inntektsbortfallet første året. Utover dette har du rett til andre ytelser som arbeidsavklaringspenger og uførepensjon fra det offentlige. Problemet er at denne støtten for svært mange kun vil utgjøre om lag halvparten av den ordinære inntekten. Og hvem kan med hånden på hjertet si at de klarer seg på halve lønna, når regninger forfaller, huslånet skal betales og unger forsørges …

boliglån, fortsetter hun. – I denne fasen av livet er gjerne de økonomiske marginene små slik at konsekvensene blir store dersom den ene parten får lavere inntekt over et lengre tidsrom. – I tillegg har vi de mer langsiktige konsekvensene av inntektsbortfallet; med få år bak seg i arbeidslivet er risikoen for å ende opp som minstepensjonist stor.

STORE KONSEKVENSER – Konsekvensene av å bli langvarig eller varig ufør blir fort merkbar, både for den enkelte og for familien til den som rammes, bekrefter Elisabeth Rypestøl, leder av bankens forsikringsavdeling. – Dette er spesielt viktig å tenke over for unge mennesker som gjerne har høye

UFØREFORSIKRING GIR TRYGGHET For å unngå å havne i et økonomisk uføre, anbefaler derfor Rypestøl å tegne uføreforsikring i Frende. – Uførhet kan ramme oss alle og vil automatisk medføre en kraftig reduksjon av inntekten. Mot en relativt beskjeden årlig forsikringssum, sikrer du deg økonomisk for fremtiden slik at du er i stand til å ivareta dine økonomiske forpliktelser, fastslår hun.

7


– GLED DERE TIL ORGELBRUS! Kommende november vil fortryllende og flunkende nye toner kime fra Kristiansand domkirke. Etter tildelingen på én million kroner fra Skillingsfondet kan domkirken se frem til et nytt katedralorgel i særklasse.

S

tøtten fra Skillingsfondet er helt avgjørende. At Spareskillingsbanken nå blir generalsponsor på dette prosjektet er helt fantastisk, forteller Ragna Marie Henden. Hun har ledet arbeidet med å samle inn sponsormidler til det nye katedralorgelet. – Et nytt orgel betyr mye for kirkemusikk i hele regionen. Det vil tiltrekke seg internasjonale musikere, større kirkekonserter og blir et flott supplement til Kilden, sier Henden. MERKBAR FORSKJELL Domkantor Andrew Wilder ser spent frem til å traktere instrumentet som ankommer i mai. – Det tar to måneder å sette orgelet sammen, og deretter tre måneder å intonere og stemme rørene. Orgelet er spesialtilpasset for domkirken og vil få en helt personlig klang. Jeg tror menigheten vil høre tydelig forskjell; gled dere til orgelbrus!, sier Wilder begeistret. Vil glede mange Skillingsfondet skal ifølge statuttene gi støtte til «prosjekter, arrangementer og andre tiltak av allmennyttig karakter». Dugnadsånd og et brennende engasjement trekker klart opp, forteller markedssjef i Spareskillingsbanken, Lene Heia. – Det er mange engasjerte mennesker involvert i dette prosjektet, og søknaden svarte godt på Skillingsfondets kriterier, sier hun. – Et nytt katedralorgel er i stor grad et allmennyttig formål. Domkirken er et symbol i byen. Vi vet at den blir brukt av mange ulike samfunnsgrupper. Vi vet også at et slikt orgel er mer eller mindre vedlikeholdsfritt i nær hundre år, så dette er en langvarig investering som vil glede kommende generasjoner, tror Heia. Folkets kirke Domkirken åpner 3. november dørene for allehelgensgudstjeneste og innvielse av det nye katedralorgelet. – Vi håper det nye orgelet bidrar til at enda flere mennesker tar turen til domkirken, sier Ragna Marie Henden. – Domkirken skal være en åpen kirke for folk flest. På mange måter bidrar Spareskillingsbanken til å skape folkets kirke, og det er vi veldig takknemlige for, avslutter hun.

8

Nye toner Domkantor Andrew Wilder gleder seg til å få det nye orgelet på plass.

Samstemt trio Ragna Marie Henden (t.v.), Andrew Wilder og Lene Heia håper at gaven fra Skillingsfondet vil trekke flere folk til domkirken.


9


Ny soknadsrunde – frist 31. mai Nå deler vi ut 300 000 kr til lag og foreninger som viser dugnadsånd og brennende engasjement i møte med andre mennesker. Søknadsskjema finner du på spareskillingsbanken.no/skillingsfondet. NYE TILDELINGSFRISTER OG -KRITERIER Med virkning fra våren 2013, har Spareskillingsbanken besluttet å endre regler og retningslinjer for søknader til Skillingsfondet. Mens det fram til nå har vært én felles søknadsrunde der alle midlene i fondet har blitt delt ut, vil kriteriene for tildeling fremover bli som følger: • Én årlig hovedtildeling – søknadsfrist 15.11 – der det deles ut i alt 1 350 000 kr. Det vil i utgangspunktet gis støtte til ett større tiltak/prosjekt som skal være til glede for hele byens befolkning. • I tillegg blir det tre søknadsrunder der det totalt deles ut 900 000 kr (300 000,– pr. søknadsrunde). Søknadsfrister: 31.05, 31.09 og 31.01. Informasjon om søknadsdatoer, -beløp og -kriterier finner du på vår hjemmeside, Facebook og i andre kanaler.

10


quiz VINN iPAD MINI !

POPULÆR TURISTDESTINASJON KRISTIANSANDS ORDFØRER KJØPESENTER I KVADRATUREN BYDEL I KRISTIANSAND FLYPLASS NYTT INSTRUMENT I DOMKIRKEN BYENS KULTURELLE STORSTUE

Løsningsordet sendes til quiz@spareskillingsbanken.no innen 01. juni 2013. Vi trekker ut en heldig vinner av en iPad mini. Vinneren vil bli kontaktet.

JUNIORKORT LITT SOM Å VÆRE VOKSEN – nå også for barn under 13 år. Se spareskillingsbanken.no for mer informasjon.

11


B

Festningsgt.11 • 4611 Kristiansand • telefon 38 17 26 00 • telefaks 38 17 26 01 www.spareskillingsbanken.no

Skillingen a4 april 2013 lr  

Skillingen 1-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you