Page 1

ÅRSRAPPORT

2012


INNHOLD SpareBank 1 Nordvest Fra administrerende direktør.............................................................

5

Finansielle resultater Styrets beretning 2012......................................................................................

6

Erklæring fra styret og administrerende direktør ...........................................

15

Oppstilling av totalresultat .........................................................................

18

Oppstilling av finansiell stilling ...................................................................

19

Endring i egenkapital .................................................................................

20

Kontantstrømoppstilling ................................................................................

21

Noter til regnskapet ..................................................................................

23

Note 1

Generell informasjon

25

Note 2

Regnskapsprinsipper

25

Note 3

Finansiell risikostyring

30

Note 4

Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper

31

Note 5

Segmentinformasjon

32

Note 6

Netto renteinntekter

34

Note 7

Netto provisjons- og andre inntekter

35

Note 8

Inntekter fra andre finansielle investeringer

35

Note 9

Personalkostnader og ytelser til ledende ansatte og tillitsvalgte

36

Note 10

Andre driftskostnader

37

Note 11

Skatt

38

Nore 12

Kredittinstitusjoner - fordringer og gjeld

39

Note 13

Utlån til og fordringer på kunder

40

Note 14

Aldersfordeling på forfalte, men ikke nedskrevne utlån

43

Note 15

Tap på utlån og garantier

44

Note 16

Kreditteksponering for hver interne risikorating

46

Note 17

Maksimal kredittrisikoeksponering, ikke hensyntatt pantestillelser

47

Note 18

Kredittkvalitet pr. klasse av finansielle eiendeler

48

Note 19

Sertifikater, obligasjoner og rentefond

49

Note 20

Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser

49

Note 21

Virkelig verdi av finansielle instrumenter vurdert til amortisert kost

51

Note 22

Investeringer i eierinteresser

52

Note 23

Vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter

53

Note 24

Vesentlige transaksjoner med nærstående selskaper

55

Note 25

Eiendom, anlegg og utstyr

56

Note 26

Andre eiendeler

57

Note 27

Innskudd fra og gjeld til kunder

58

Note 28

Gjeld ved utstedelse av verdipapirer

59

Note 29

Annen gjeld og forpliktelse

60

Note 30

Pensjoner

61

Note 31

Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån

63

Note 32

Kapitaldekning og kapitalstyring

64

Note 33

Likviditetsrisiko/Gjenværende kontraktsmessig løpetid på forpliktelser

67

Note 34

Markedsrisiko

69

Note 35

Hendelser etter balansedagen

69

Kontrollkomiteens melding .......................................................................

73

Revisors beretning ....................................................................................

74

Tillitsvalgte .............................................................................................

77


5

Fra administrerende direktør

SOLID BANK I TAKT MED MARKEDET SpareBank 1 Nordvest opplevde et 2012 som var preget av fortsatt finansiell usikkerhet og uro i de europeiske finansmarkedene. Renten på statsgjeld i flere europeiske land steg til uholdbare nivåer. Staten og bankene fikk kun tilgang til kriselån og faren for at dette skulle utvikle seg til en bankkrise i Europa, påvirket norske banker via høyere fundingkostnader i begynnelsen av 2012. Dette ga likevel i liten grad utslag på veksten og lønnsomheten i norske banker. SpareBank 1 Nordvest fikk et godt resultat i 2012, selv om rentemarginen ikke kom opp på 2011-nivå. Økningen i andre inntekter kompenserte for svekket renteinntekt og bidro sammen med lavere tap og stabil kostnadsutvikling til et resultat betydelig bedre enn resultatet i 2011. Bankens soliditet og likviditet er god og danner et godt fundament for både å videreutvikle banken og bidra til vekst og utvikling i regionen. Selv om rammebetingelsene for bankene blir innskjerpet og kampen om kundene blir tøffere, har banken god tro på fortsatt god lønnsomhetsutvikling. Utsiktene for internasjonal økonomi stabiliserte seg gjennom sommeren og høsten. Veksten hos våre handelspartnere vil i følge Statistisk sentralbyrå (SSB) bli 1,3 prosent i 2013, stigende til 2,0 prosent i 2014. Det meste av veksten vil komme i de fremvoksende økonomier, spesielt Kina og India. Veksten i USA vil trolig ligge rundt 2 prosent fremover, mens vekstutsiktene for Europa er svake. Innstramningene i offentlig sektor vil åpenbart bidra til lav vekst i den industrialiserte verden i flere år fremover. Statistisk sentralbyrås siste anslag for norsk økonomi, som ble presentert 6. desember 2012, viser en BNPvekst i 2013 og 2014 på hhv. 2,9 og 3,5 prosent i fastlands-Norge. Veksten må sees i sammenheng med fortsatt oppgang innenfor privat og offentlig forbruk og investeringer. Ikke minst venter SSB at aktivitetsnivået i oljesektoren vil holde seg høyt. Eksportnæringene vil bli rammet av lavere markedsvekst, et høyt kostnadsnivå og trolig en sterk kronekurs. Den tradisjonelle vareeksporten vil imidlertid stige i følge SSB. SpareBank 1 Nordvest forventer en fortsatt positiv utvikling i langtidsperioden 2013-2016. Dette er tatt inn i bankens strategiplan ”Nordvest 2016”. Banken må fortsatt jobbe aktivt for å utvikle moderne kundekonsept, gode produkter og videreutvikle en profesjonell organisasjon. Slik skal banken vinne kampen både om kundene og rekruttering av de beste medarbeiderne i årene fremover. Mye av denne utviklingen sikres gjennom det gode samarbeidet som er utviklet i SpareBank 1-alliansen. Produksjon og sysselsetting i fylket ventes å stige også de nærmeste to årene. Oppgangen vil gjøre seg gjeldende innenfor et bredt spekter av næringer og sektorer. Ikke minst gjelder dette innenfor offentlig og privat tjenesteyting, herunder oljerelatert virksomhet. Som

følge av dette vil arbeidsledigheten holde seg omtrent på dagens nivå. SSB’s anslag viser en klar produksjonsøkning i de fire store sektorene innen privat tjenesteyting i årene framover; varehandel, forretningsmessig tjenesteyting, innenriks samferdsel samt bank og forsikring. Oppsummert forventes det noe høyere produksjon innenfor industrien, klar produksjonsvekst i privat tjenesteyting, noe høyere produksjon i primærnæringene, ekspansjon i offentlig sektor og vedvarende lav arbeidsledighet. Scenariene som tegnes for fortsatt vekst i det regionale markedet, bekreftes også av en undersøkelse rettet mot bedrifter i regionen. Disse tror både på økt omsetning, økt sysselsetting og bedre lønnsomhet de neste årene. Med det langsiktige perspektivet som tegnes for regionen, er også grunnlaget for bankens vekstmuligheter lagt. SpareBank 1 Nordvest må sikre og ta del i denne utviklingen gjennom sin rolle som finansiell aktør i Møre og Romsdal. Vi skal fortsatt spille en viktig rolle som utviklingsaktør med stort samfunnsengasjement. SpareBank 1 Nordvest har de siste 2 årene investert betydelig i oppussingen av eiendommen Knudtzonlunden. Dette for å sikre minnet om en av de mest betydningsfulle regionale næringsaktørene noensinne, Nicolay H. Knudtzon III. Tradisjon er viktig, men enda viktigere er det å leve opp til de planer en legger for vekst og utvikling. I tiden fremover vil banken fremstå som enda mer handlingsorientert tuftet på kunnskap om kunden og ”den gode kundeopplevelsen”. Lokal selvstendighet gir mulighet for raske og korte beslutningslinjer. SpareBank 1 Nordvest sin visjon står fast. - Vi skaper verdier der du er.

Odd Einar Folland adm. dir.


6

STYRETS BERETNING 2012

STYRETS BERETNING 2012 VIRKSOMHETSOMRÅDE OG MARKED Konsernet SpareBank 1 Nordvest består av morbanken og de tre heleide datterselskapene NordmørsNett AS, Knudtzonlunden AS og Nordmøre Eiendom AS. Bankens datterselskaper hadde begrenset aktivitet i 2012. Tallene i beretningen er knyttet til konsernet dersom ikke annet er opplyst. SpareBank 1 Nordvest har sitt primære markedsområde i Møre og Romsdal fylke. Banken har sin største markedsandel på Nordmøre. I Romsdal og på Sunnmøre er banken i en utfordrerposisjon. Banken har siden 1999 vært medlem i SpareBank 1-alliansen, og har et godt utbygd kontornett med totalt 11 kontorer i kommunene Smøla, Aure, Halsa, Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Eide, Gjemnes, Molde og Ålesund. SpareBank 1 Nordvest er totalleverandør av produkter og tjenester innen finansiering, leasing, sparing og plassering, forsikring og betalingsformidling. Banken er medeier i EiendomsMegler1 Midt-Norge AS som tilbyr eiendomsmegling i hele fylket og i SMN Finans AS.

er små og store henvendelser, enten det skjer gjennom telefon, NettBank eller elektronisk post. Våre spesialister er tilgjengelig når viktige avgjørelser skal tas, enten det gjelder betalingsformidling, finansiering, plassering eller forsikring. De tradisjonelle kassene erstattes fortløpende av selvbetjente løsninger. RESULTATUTVIKLING, INNTEKTER OG KOSTNADER Oppstilling av totalresultat er endret fra 2012 ved at ”Netto resultat fra eierinteresser” ikke lenger er inkludert i ”Netto driftsinntekter”, men tas inn i resultatet før linje for skattekostnad. Fra 2012 er bankbygg ført til virkelig verdi, og regnskapstall for 2011 er omarbeidet for å gi korrekt sammenlikningsgrunnlag mellom 2012 og 2011. Resultatet av ordinær drift før tap viser et overskudd for konsernet på 75,4 millioner kroner, mot 61,4 millioner kroner året før.

ØKONOMISKE HOVEDTREKK I 2012 • Forretningskapitalen er 13.831 millioner kroner. • Forvaltningskapitalen er 10.572 millioner kroner. • Utlånsvekst inkl. avlastning til SpareBank 1 Boligkreditt 7,3 % • Innskuddsvekst 5,6 %. • Finansiering fra markedet øket noe; fra 3.580 til 3.650 millioner kroner. Likviditeten har vært god gjennom hele året. • Resultat før skatt 69,7 millioner kroner.

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter (rentenettoen) utgjorde 159,7 millioner kroner, en reduksjon på 4,1 millioner kroner fra 2011. Rentenettoen i 2012 er 1,56 %, en reduksjon på 4 rentepunkter fra 2011.

BANKENS VIRKSOMHET I 2012

Netto andre driftsinntekter utgjorde 97,9 millioner kroner i 2012, mot 59,6 millioner året før.

SpareBank 1 Nordvest har sitt markedsmessige tyngdepunkt på ytre Nordmøre. I kommunene Eide, Averøy og deler av Aure er SpareBank 1 SMN vår største konkurrent. I Molde og Ålesund er vår alliansepartner en av flere konkurrenter. Vi samarbeider med de øvrige SpareBank 1-bankene i fylket gjennom EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS og SMN Finans AS. På Nordmøre er tradisjonelle bankprodukter vår styrke, men forsikringssalget er økende. I Romsdal og på Sunnmøre har vi mange forsikringskunder, og bankporteføljen er i stadig vekst. Spesielt er samarbeidet med LO og dets medlemmer av stor betydning. Vi mener å leve opp til vår visjon om at ”Vi skaper verdier – der du er.” og forretningsideen: ”SpareBank 1 Nordvest skal gjennom god rådgivning levere finansielle produkter og tjenester for å oppnå god lønnsomhet for kunde og bank.” Banken tilbyr et godt utbygd distribusjonsnett. Vårt kundesenter håndter-


7

STYRETS BERETNING 2012 Driftskostnadene økte fra 162,1 millioner kroner i 2011 til 182,2 millioner kroner i 2012. Beregnet kostnadsprosent for konsernet er derimot redusert til 67,5 % i 2012, mot 68,8 % i 2011.

DISPONERING AV ÅRETS OVERSKUDD Som nevnt ble resultatet av ordinær drift før skatt for konsernet et overskudd på 69,7 millioner kroner. For morbanken er overskuddet 67,2 millioner kroner. Etter samlet skattekostnad på 14,0 millioner kroner fremkommer et overskudd for morbanken på 53,2 millioner kroner i 2012. Morbankens overskudd er anvendt som følger: Overført til gavefond 4.500.000 kroner Overført til sparebankens fond 48.656.350 kroner __________________________________________________ Totalt 53.156.350 kroner BALANSEUTVIKLING

Resultat før skatt ble 69,7 millioner kroner mot 49,6 millioner kroner i 2011. Det er bokført tap og tapsnedskrivninger med netto 18,2 millioner kroner mot 23,9 millioner kroner i 2011. Pr. 31.12.2012 utgjør bankens nedskrivninger på utlån: Nedskrivninger på individuelle utlån 31,5 mill kr. Nedskrivninger på grupper av utlån 36,1 mill kr. __________________________________________________ Totalt 67,6 mill kr. Styret anser nedskrivningene for å være tilstrekkelige sett i forhold til tapsrisikoen. For 2013 forventes lavere tap enn de siste årene. Netto resultat fra eierinteresser er bokført med 12,4 millioner kroner, mot 12,2 millioner kroner i 2011. Det er i 2012 ikke aktivert kostnader vedrørende forskning og utvikling. MORBANK OG KONSERNREGNSKAPSTALL Forskjellen mellom resultat- og balansetall for morbank og konsern skyldes hovedsakelig bankens deltagelse som aksjonær i selskaper i SpareBank 1-alliansen (Samarbeidende Sparebanker AS m.fl.). Disse eierpostene er vurdert å inngå i såkalt felleskontrollert virksomhet og blir i konsernregnskapet regnskapsført etter egenkapitalmetoden. Dette innebærer at regnskapsført verdi på aksjepostene bestemmes av utvikling i egenkapital i de underliggende selskap og at banken hvert år regnskapsfører sin prosentvise andel av resultat etter skatt som inntekter av eierinteresser. Eierinteressen i Samarbeidende Sparebanker AS gjenspeiler de økonomiske resultatene i SpareBank 1 Gruppen AS og øvrige allianseselskaper, og her har banken regnskapsført et positivt resultatelement på 12,4 millioner kroner.

Konsernets forvaltningskapital var ved årsskiftet 10.572 millioner kroner. Årets økning er på 418 millioner kroner eller 4,1 %. Forretningskapitalen (forvaltningskapitalen med tillegg av lån formidlet til SpareBank 1 Boligkreditt AS) er 13.831 millioner kroner (økning 8,7 %). Brutto utlån til kunder er økt med 87 millioner kroner eller 1,1 % til totalt 8.093 millioner kroner. I tillegg har banken behandlet lån på til sammen 3.259 millioner kroner (herav utgjør årets økning 694 millioner kroner) som er formidlet til SpareBank 1 Boligkreditt AS. Banken har arbeidet målrettet for å imøtekomme kredittetterspørselen i sitt markedsområde. Kredittgivningen har i hovedsak skjedd etter samme retningslinjer som i 2011. Innskudd fra kunder økte med 300 millioner kroner eller 5,6 % til totalt 5.694 millioner kroner. Banken har tilført regionen betydelige midler via interbankmarkedet. Ved årsskiftet beløp dette seg til 3.650 millioner kroner. Samtidig har banken svært god likviditet med en beholdning av kontanter og innskudd i Norges Bank på 392 millioner kroner. Bankens beholdning av verdipapirer utgjorde ved årsskiftet 1.747 millioner kroner, mot 1.471 millioner kroner i 2011. Av dette var aksjeporteføljen 437 millioner kroner, hvorav 276 millioner kroner føres til virkelig verdi. Hele obligasjonsporteføljen på 1.310 millioner kroner føres til virkelig verdi. PERSONMARKED Siste 12 måneder økte utlånene innen personmarkedet – inkludert overførsel av boliglån til SpareBank 1 Boligkreditt AS – med 7,3 %; mot 6,1 % i 2011. I samme tidsrom økte innskuddene med 5,6 %. Veksten kommer som resultat av generell markedsvekst samt satsing på kvalifisert rådgivning understøttet av en sterk merkevare, SpareBank 1. SpareBank 1 Nordvest bygger og utvikler posisjonen i Møre og Romsdal via et bredt samfunns-engasjement ut fra verdiene nær, dyktig, engasjert og fremtidsrettet. Det satses sterkt på nyrekruttering av kunder og mer-


8

STYRETS BERETNING 2012 salg til eksisterende kunder. Banken vektlegger å tilby gode tjenester til LO’s store medlemsmasse gjennom LO Favør-produktene. BEDRIFTSMARKED Drevet frem av olje- og gassnæringen, har næringslivet i Møre og Romsdal jevnt over hatt et høyt aktivitetsnivå siste år. Utlånsvolumet til bedriftsmarkedet økte med 7,1 % i 2012, mot 3,8 % i 2011. Innskuddene var omtrent uendret fra året før. Banken er en viktig støttespiller i utviklingen av lokalt næringsliv, og virksomheten er rettet mot små og mellomstore bedrifter. Kompetente rådgivere innen fagfeltene finans, cash management, plassering, pensjon og forsikring – kombinert med bransje- og lokalkunnskap – er vår styrke. Våre beslutningstakere sitter lokalt og dette gir en effektiv saksbehandlingsprosess. DATTERSELSKAPER Banken har tre heleide datterselskaper: Knudtzonlunden AS, selskapet het tidligere AS NordmørsData Regnskaps- og databehandling. Navneskiftet skjedde høsten 2012 og formålet er nå utleie av bankens eiendom Knudtzonlunden på Frei som består av møte- og konferanselokaler. NordmørsNett AS. Det er for tiden ingen aktivitet i selskapet. Nordmøre Eiendom AS eier en kombinert forretningsog boligeiendom. Det arbeides med salg av eiendommen. Datterselskapene påvirker i begrenset grad konsernets resultat. BANKSTRUKTUR Det er stor konkurranse mellom bankene i fylket. Det er tre SpareBank 1-banker, seks Terra-banker samt Sparebanken Møre i fylket. Alle de landsdekkende bankene er representert, fortrinnsvis i de største byene. I Norge er det i dag 110 sparebanker og 17 sparebankstiftelser; de sistnevnte er betydelige eiere i sparebanker som har utstedt egenkapitalbevis eller aksjer. Gjennom EU/EØS samt nasjonal lovgivning skjerpes de regulatoriske kravene til finansinstitusjonene. Dette medfører økte krav til kompetanse – og økte kostnader – spesielt for små banker. Bankene har derfor i stor grad organisert seg i allianser som SpareBank 1 og Terra (planlagt navneskifte til Eika). I kapitalmarkedene krever investorene et større risikopåslag (spread) for utlån til små banker enn til større banker. For å oppnå stordriftsfordeler, forventes det at flere banker i tiden fremover vil søke sammen. Denne type sammenslåing skjer i dag gjennom etablering av sparebankstiftelser som sikrer at den opparbeidede egenkapitalen i den enkelte bank forblir under lokal kontroll, også etter en fusjon.

STRATEGISK SAMARBEID SpareBank 1 Nordvest er en aktiv deltager i SpareBank 1-alliansen – et bredt samarbeid mellom 15 selvstendige norske sparebanker. I tillegg kommer BN Bank ASA og Bank 1 Oslo Akershus AS. Alliansen er et bank- og forsikringsamarbeid. Alliansen er samlet sett en av de største tilbydere av finansielle produkter og tjenester i det norske markedet. Bankene i SpareBank 1-alliansen distribuerer SpareBank 1 Gruppen konsernets produkter og samarbeider på sentrale områder som merkevare, arbeidsprosesser, kompetansebygging, IT-drift, systemutvikling og innkjøp. Alliansen har inngått strategiske samarbeidsavtaler med LO og LOs fagforbund. Et overordnet mål for SpareBank 1-alliansen er å sikre den enkelte banks selvstendighet og regionale forankring gjennom sterk konkurranseevne, lønnsomhet og soliditet. Samtidig representerer SpareBank 1-alliansen et konkurransemessig fullverdig bankalternativ på nasjonalt nivå. For å oppnå felles mål har bankene i alliansen etablert en nasjonal markedsprofil og utviklet en felles strategi for merkevarebygging og kommunikasjon. Den markedsstrategiske plattformen danner også basis for felles produkt- og konseptutvikling. Markedsinnsatsen i Alliansen er i hovedsak rettet mot personmarkedet, små og mellomstore bedrifter, forbund tilknyttet LO og offentlig sektor. Selskapet Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA utgjør den administrative overbyggingen for alliansesamarbeidet. Selskapet ivaretar finansiering av og eierskap til applikasjoner, konsepter, kontrakter og merkevare på vegne av deltakerne i alliansesamarbeidet. SpareBank 1 Gruppen AS eies av SpareBank 1 SRBank ASA, SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 SMN, Samarbeidende Sparebanker AS (19,5 % hver), Sparebanken Hedmark (12 %) samt Landsorganisasjonen/ fagforbund tilknyttet LO (10 %). LO/ fagforbundene er ikke en del av alliansen. SpareBank 1 Nordvest er en av 11 eierbanker i Samarbeidende Sparebanker AS. Aksjekapitalen i Samarbeidende Sparebanker er fordelt slik at de stemmeberettigede A-aksjene er likt fordel på de 11 medlemsbankene, mens B-aksjene uten stemmerett er ulikt fordelt. SpareBank 1 Gruppens hovedfunksjoner innen SpareBank 1-alliansen er todelt: For det første, drive og utvikle finanskonsernet med produksjon og leveranse av konkurransedyktige produkter og tjenester for distribusjon gjennom alliansebankene, øvrige banker, som har distribusjonsavtale med selskap i SpareBank 1 Gruppen, og LO. Dette arbeidet er organisert i selskapet SpareBank 1 Gruppen AS. Dernest, drive og utvikle alliansesamarbeidet med felles forvaltning, utvikling og gjennomføring av aktiviteter som gir stordrifts- og kompetansefordeler. Dette arbeidet er organisert i selskapet Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA.


9

STYRETS BERETNING 2012 SpareBank 1 Gruppen AS er morselskapet i konsernet som består av: • SpareBank 1 Skadeforsikring AS (100 %) – som eier 100 % av aksjene i Unison Forsikring AS • SpareBank 1 Livsforsikring AS (100 %) • ODIN Forvaltning AS (100 %) • SpareBank 1 Medlemskort AS (100 %) • SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS (100 %) – som eier 100 % av aksjene i Conecto AS • SpareBank 1 Markets AS (97,47 %) Produktselskapene etablert under SpareBank 1 Gruppen AS og alliansebankene har utviklet en felles teknologiplattform. Erfaringsutveksling og overføring av kompetanse innenfor alliansen, basert på beste praksis, er et viktig element for å utvikle alliansen videre. Som et ledd i denne satsingen er det etablert kompetansesentra for henholdsvis Kredittstyring i Stavanger, Betaling i Trondheim og Læring i Tromsø. Produktselskapene leverer gode og konkurransedyktige produkter innenfor finansiering, spare-, pensjons- og forsikringsområdet. Dette gir muligheter for å kunne videreutvikle SpareBank 1 Nordvest sin markedsposisjon i fylket.

skreditt AS har konsesjoner som kredittforetak og utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i henholdsvis boliglåns- og næringseiendomsporteføljer kjøpt av eierbankene. Selskapene eies av banker i SpareBank 1-alliansen og bidrar til å sikre eierbankene stabil og langsiktig finansiering til konkurransedyktige priser. SpareBank 1 Nordvest hadde pr. 31.12 solgt et utlånsvolum på vel 3,2 milliarder kroner til SpareBank 1 Boligkreditt AS. Foreløpig har vi ikke avlastet lån til SpareBank 1 Næringskreditt AS. REGNSKAPSPRINSIPPER Fra 1. kvartal 2006 har SpareBank 1 Nordvest som konsern med børsnoterte lån avlagt sitt regnskap etter regelverket i internasjonale regnskapsstandarder, IFRS, tilsvarende også for morbanken. Dette innebærer at finansielle instrumenter hovedsakelig regnskapsføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet og at bankens utlån og innskudd regnskapsføres til amortisert kost ved bruk av effektiv rente. For øvrig regnskapsføres de enkelte regnskapsposter i henhold til de enkelte regnskapsstandarder. Soliditet – kapitaldekning, Basel II og III

SpareBank 1-bankene har etablert et felles kundesenter i Stavanger. Dette kundesenteret betjener de respektive bankers kunder i de tidsrom den enkelte banks eget kundesenter er stengt. Dermed har kundene tilgang til kundesenteret fra klokken 07:00 – 24:00, 365 dager i året. Bank 1 Oslo Akershus AS ble i 2010 utfisjonert fra SpareBank 1 Gruppen AS. Sparebanken Hedmark har kjøpt eierandeler fra regionbankene, og vil, forutsatt godkjennelse fra Finanstilsynet, eie 40,5 %. LO og tilknyttede forbund eier etter en rettet emisjon 29,9 prosent, SamSpar-bankene 15,2 prosent (eid gjennom selskapet Samarbeidende Sparebanker Bankinvest II AS), SpareBank 1 SR-Bank ASA, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge 4,8 prosent hver. Kjøpet av Glitnir ASA (nå BN Bank ASA) ble mulig på grunn av det tette samarbeidet mellom bankene i Alliansen. Vår eierandel i banken går via eierskap i Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS som eier 20 %. SpareBank 1–alliansen har en avtale med Evry ASA om løpende drifts- og tjeneste-leveranser ut 2014, herunder videreføring av pågående utviklingsoppdrag og prosjekter. I SpareBank 1-alliansen inngår også EiendomsMegler 1, som er Norges nest største eiendoms-meglerforetak. EiendomsMegler 1 har felles kjedekontor, men de enkelte kontorene eies direkte av de enkelte SpareBank 1-bankene. SpareBank 1 Nordvest er medeier i EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS som har virksomhet i Trøndelag-fylkene og Møre og Romsdal. SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næring-

Kapitaldekningsregelverket bygger på 3 pilarer: • Pilar 1 Minstekrav til ansvarlig kapital • Pilar 2 Krav til vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging • Pilar 3 Markedsdisiplin/offentliggjøring av informasjon SpareBank 1 Nordvest beregner kreditt- og markedsrisikoen etter standardmetoden, og den operasjonelle risikoen etter basismetoden. Baselkomitéen (the Basel Committee on Banking Supervision) la 16. desember 2010 fram nye kapital- og likviditetsstandarder for banknæringen, ”Basel III”. En beregningsstudie viser at mange banker vil trenge betydelig kapitaltilførsel for å møte de skjerpede kravene til likviditet og soliditet. Det er hovedsakelig de skjerpede kravene til likviditet som er utfordrende for norske banker. Hovedtrekkene i Basel III er: • Skjerpede minstekrav til ansvarlig kapital og krav om kapitalbuffere som begrenser bankenes mulighet til å betale utbytte dersom de opererer med en kapitaldekning nær minstekravet. • Minstekrav til uvektet egenkapitalandel (Leverage Ratio - LR) som et supplement til de risikobaserte minstekravene. • Kvantitative likviditetskrav i form av krav om kortsiktig likviditetsbuffer (Liquidity Coverage Ratio – LCR) og langsiktig stabil finansiering (Net Stable Funding Ratio – NSFR). Minstekravene til ansvarlig kapital og buffere skal innføres gradvis i perioden 2013-19. Bufferkravet skal innrettes slik at bankene må ha større buffere i perioder med sterk kredittvekst.


10

STYRETS BERETNING 2012 Både den uvektede egenkapitalandelen og de to likviditetsindikatorene skal følges opp over en periode før de gjøres til bindende minstekrav i 2015 (LCR) og 2018 (LR og NSFR).

Styrets målsetting er en kjernekapital på 11,5 %, økende til 12 % i 2015. Tilsvarende krav til ren kjernekapital er 10,5 %, økende til 11 % i 2015. Måltallene skal revideres i inneværende år.

I desember 2011 kom det krav om at ren kjernekapital skulle utgjøre minimum 9 % av risikoveide eiendeler pr 30.06.2012. 2012

2011

Mor

Konsern

Mor

Konsern

Netto ansvarlig kapital

921 mill.

851 mill

908 mill.

853 mill.

Ren kjernekapital i %

11,13 %

11,17 %

10,71 %

10,88 %

Kjernekapital %

13,23 %

13,29 %

12,05 %

12,24 %

Kapitaldekning %

14,32 %

13,38 %

14,33 %

13,65 %

RISIKOSTYRING Kjernevirksomheten til SpareBank 1 Nordvest er å oppnå verdiskapning gjennom å ta planlagt og akseptabel risiko. Styret i SpareBank 1 Nordvest har gjennom sin Strategiplan 2013-2016 vedtatt rammebetingelser for risikoen knyttet til bankens drift. Banken skal drives med en moderat risikoprofil innenfor bankens forretningsområder. Med dette menes at en enkelthendelse ikke skal kunne true bankens finansielle stabilitet. Banken har en egen enhet for risikostyring underlagt Finansdirektør. Risiko og kapitalstyringen i SpareBank 1 Nordvest støtter opp under konsernets overordnede strategi. Risikostyringen skal gi støtte til bankens strategiske utvikling og måloppnåelse, samt bidra til å sikre forsvarlig drift og forvaltning, og unngå unødig risiko og tap. Kredittrisiko Kredittrisikoen styres gjennom bankens kredittstrategi, kredittpolitiske retningslinjer og bevilgningsreglement. Kredittstrategien fastsettes minimum årlig av styret. Bankens kredittstrategi fokuserer på risikosensitive måltall og rammer, som er satt sammen slik at de på en mest mulig hensiktsmessig og effektiv måte styrer bankens risikoprofil på kredittområdet. Dette gjøres gjennom begrensninger knyttet til eksponering og risikoprofil på porteføljenivå, bransjer og enkeltkunder. Totalt mislighold utgjorde pr. 31.12.2012 på 114 millioner kroner, mot 72 millioner kroner året før. I 2012 er det bokført tap og tapsnedskrivninger for PM og BM med i alt netto 18,2 millioner kroner. For 2013 er det prognostisert tap på 13,3 millioner kroner. Mislighold og utlånstap har hatt en positiv utvikling. En betydelig del av bankens utlån, er sikret med pant i fast eiendom, hovedsakelig innenfor 80 % av forsvarlig verdigrunnlag, tapspotensialet er begrenset dersom boligverdiene ikke faller vesentlig. Risikoprofilen i porteføljen vurderes som lav.

Bedriftsmarkeds-porteføljen vurderes å ha en moderat risikoprofil. Banken har ved årsskiftet 2 bedriftsengasjement som overstiger 10 % av bankens netto ansvarlige kapital. Banken har i inneværende periode hatt en god kvalitetsutvikling i både person- og bedriftsmarkeds-porteføljen. Bakgrunn for dette er godt fokus på risikohåndtering, lav arbeidsledighet og høy aktivitet i vår region. Markedsrisiko Markedsrisikoen styres gjennom Strategi for markedsrisiko som gjennomgås minimum årlig av bankens styre. Styret setter i strategien rammer for bankens investeringer i aksjer, obligasjoner, samt rente- og valutaposisjonene. Bankens renterisiko knyttet til en mindre portefølje av fastrenteinnskudd samt fastrentelån er beskjeden. Renterisikoen er hovedsakelig knyttet til finansielle instrumenter, plassering i obligasjoner og sertifikater som utgjør 1,3 mrd., samt innlån i form av obligasjoner som utgjør 3,65 mrd. Bankens beregning av risikojustert kapital for markedsrisiko tar høyde for en 2 % endring i markedsrentene. SpareBank 1 Nordvest har minimal risiko i fremmed valuta, hovedsakelig knyttet til en beholdning av reisevaluta. Markedsrisikoen i banken vurderes som moderat. Operasjonell risiko Det avsettes kapital for operasjonell risiko i henhold til kapitalkravsforskriften. Bankens beregning av risikojustert kapital for operasjonell risiko tar utgangspunkt i basismetoden. Uønskede hendelser registreres løpende i en egen database. Banken har fokus på endring og forbedring av rutiner med utgangspunkt i denne databasen på en strukturert måte. Operasjonell risiko representerer både på kort og lang sikt en trussel som kan representere en vesentlig kostnad. Utfordringer knyttet til informasjonssikkerhet utgjør den største eksterne trusselen.


11

STYRETS BERETNING 2012 Det er ikke registrert hendelser som har medført vesentlige økonomiske tap for banken. Den operasjonelle risiko vurderes å være av moderat karakter. Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen styres gjennom Strategi for likviditetsrisiko med tilhørende beredskapsplan. Strategiene fastsettes minimum årlig av bankens styre. I Strategiplan 2013-2016 er måltallene for likviditetsindikatorene uendret 100 % (indikator 1) og 105 % (indikator 2). Bankens tall sammenlignes løpende med Finanstilsynets kvartalsvise referanseindikatorer. Likviditetsindikator I er ved årsskiftet 112,0 % og II på 121,3 %. Banken har gjennom 2012 hatt god tilgang på likviditet. Finansieringen fra interbankmarkedet har en langsiktig forfallstruktur. Banken har kommiterte og ukommiterte trekkrettigheter. I tillegg til finansiering gjennom seniorobligasjonsmarkedet er SpareBank 1 Boligkreditt en alternativ kilde for finansiering av deler av utlånsporteføljen. Ved årsskiftet var boliglån for 3,3 mrd kroner overført. Bankens likviditetsrisiko vurderes til å være lav. Eierrisiko Eierrisiko er risikoen for at SpareBank 1 Nordvest blir påført negative resultater fra strategiske eierposter og / eller må tilføre egenkapital til disse selskapene. Banken har eierandeler i følgende strategiske selskaper i SpareBank 1-familien – som det beregnes eierrisiko for: SpareBank 1 Gruppen AS (gjennom eierskap i Samarbeidende Sparebanker AS), Samarbeidende Sparebanker Bankinvest I AS (BN Bank ASA), Samarbeidende Sparebanker Bankinvest II AS (Bank 1 Oslo Akershus AS), SpareBank 1 Boligkreditt AS, SpareBank 1 Næringskreditt AS, Samarbeidende Sparebanker Utvikling DA og Eiendomsmegler 1 MidtNorge AS. Eierrisikoen i nevnte selskaper vurderes å være moderat. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE ) Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 Nordvest omfatter de mål og overordnede prinsipper som konsernet styres og kontrolleres etter for å sikre kundenes og andre gruppers interesser i konsernet. Konsernets virksomhetsstyring skal sikre en forsvarlig formuesforvaltning og gi økt trygghet for at kommuniserte mål og strategier blir nådd og realisert. Bankens prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring, jfr. Lov om årsregnskap m.v. § 3-3b, er omtalt i et eget dokument ”Eierstyring og selskapsledelse” som er offentliggjort på bankens hjemmesider www.snv.no.

Dette bygger på ”Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse”. REDEGJØRELSE VEDRØRENDE VIRKSOMHETSSTYRING SpareBank 1 Nordvest sine prinsipper og policy for eierstyring og selskapsledelse bygger på Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse utarbeidet av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Det ses også hen til Finanstilsynets modul for evaluering av overordnet styring og kontroll, som reflekterer prinsipper fra European Banking Authority (EBA). Banken tilpasser seg nevnte rammeverk så langt de passer. SpareBank 1 Nordvest sine prinsipper og policy skal sikre at virksomhetsstyringen er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift. Videre skal virksomhetsstyringen sikre et godt samspill mellom de ulike interessenter som långivere, kunder, ansatte, styringsorganer, ledelse og samfunnet for øvrig. Det er styrets oppfatning at SpareBank 1 Nordvest sin virksomhetsstyring er tilfredsstillende og i overensstemmelse med prinsipper og policy. Det er i 2012 avholdt 13 styremøter. Oppfølging av driften, strategi, risiko- og kapitalstyring, og overvåking av markeder og rammebetingelser har vært styrets fokusområder. Styret har utarbeidet en årsplan for sitt arbeid, og legger vekt på å sikre tilstrekkelig kunnskap og kompetanse blant styrets medlemmer. Egenevaluering av arbeidsform, kompetanse, prioriteringer og samarbeid mellom styre og ledelse gjennomføres årlig. Styret utgjør bankens revisjonsutvalg, som behandler bankens risikorapportering og bankens regnskaper før godkjenning i styret, og skal se til at SpareBank 1 Nordvest har en uavhengig og effektiv ekstern og intern revisjon samt regnskaps- og risikorapportering i samsvar med lover og forskrifter. Det er også etablert et godtgjørelsesutvalg bestående av bankens styre. Godtgjørelsesutvalget behandler og vedtar prinsipper og policy for bankens godtgjørelsesordninger. Bankens økonomiavdeling har ansvar for fagområdene finansiell rapportering, intern økonomistyring, skatt/ avgift og internkontroll over finansiell rapportering. Herunder følger ansvar for kvartalsvis finansiell rapportering i samsvar med gjeldende lovgivning, regnskapsstandarder og fastsatte regnskapsprinsipper for konsernet. Konsernledelsen foretar månedlig gjennomgang av driftsrapportering mot budsjett med orientering til styret. REVISJON Konsernets eksterne revisor er fra og med 2012 - regnskapet PricewaterhouseCoopers AS (PwC). Bankens tidligere eksterne revisor, KPMG AS, har tiltrådt som intern revisor i banken. Internrevisjonen rapporterer til bankens styre.


12

STYRETS BERETNING 2012 SAMFUNNSENGASJEMENT SpareBank 1 Nordvest er en direkte fortsettelse av fusjonsbanken Nordmøre Sparebank som ble dannet i 1973 ved sammenslutning av Kristiansunds Sparebank, Kristiansunds Spareskillingsbank, Øre Sparebank og Smølen Sparebank. Flere lokale sparebanker var tidligere blitt en del av Kristiansunds Sparebank: Tustna Sparebank, Frei Sparebank, Bremsnes Sparebank og Kvernes Sparebank. Etter 1973 har banken fusjonert med Straumsnes Sparebank, Valsøfjord Sparebank og Halsa Sparebank. Konsul Nicolay H. Knudtzon (III), 1816-1895, preget bankens og Kristiansunds utvikling i store deler 1800-tallet. Han var initiativtaker til opprettelsen av Christianssunds Spareskillingsbank i 1861 og var formann i Christiansunds Sparebanks direksjon 1854-92. Hans far Nicolay H. Knudtzon (II) tok initiativet til å opprette Selskabet for Christiansund Byes oeconomiske Vel i 1830, og regnes som Christianssunds Sparebanks stifter. Banken fikk konsesjon i 1834 og startet sin virksomhet søndag 5. april 1835, som den første banken mellom Bergen og Trondheim. SpareBank 1 Nordvest kjøpte i 2010 eiendommen Birkelunden på Frei, konsul Nicolay H. Knudtzon (III)’s landsted fra 1874. Anlegget har nasjonal verneverdi som monument over klippfisk-adelens storhetstid. For å ære regionens største gründer og verdiskaper har banken valgt å kalle stedet Knudtzonlunden, og den nye konferansesalen for Knudtzonsalen. Offisiell nyåpning fant sted 24. mai 2012. Stedet driftes av bankens datterselskap Knudtzonlunden AS. Banken har også i 2012 vært en viktig bidragsyter til lokalsamfunnet gjennom sin gave- og sponsorvirksomhet – vel 8,1 millioner kroner er benyttet til å støtte lag og organisasjoner i deres samfunnsnyttige arbeid. Banken har vært en viktig fødselshjelper og støttespiller for KBK – Kristiansund Ballklubb. I 2012 ble endelig målet om opprykk til 1. divisjon nådd. Et lite utvalg av andre viktige samarbeidspartnere i 2012: Operaen i Kristiansund, Tahitifestivalen, Nordic Light, Kristiansund Kirke Kunst og Kultur festival, Toppidrettsveka, Aure Arena, NordvestHall 1, Bjørnsund Leirskole og Ålesund Båtfestival. ORGANISASJON OG ARBEIDSMILJØ Det ble utført 117,9 årsverk i morbanken i 2012. Dette er en økning på 1,9 årsverk fra 2011. I 2012 er fire ansatte tildelt gullklokken for 25 års ansiennitet, og tre ansatte er tildelt Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste med 30 års ansiennitet. Kunnskapsdeling mellom våre medarbeidere er avgjørende for å bevare og videreutvikle kompetansen i banken. Gjennom å bygge kompetanse vil vi styrke vårt verdigrunnlag som dyktig.

Det er etablert en autorisasjonsordning for finansielle rådgivere (AFR). Alle våre finansielle rådgivere og bedriftsrådgivere som gir råd om finansielle spareprodukter til ikke-profesjonelle kunder i personmarkedet, skal være autorisert. Det har derfor vært stort fokus på å forberede våre medarbeidere til autorisasjonsordningens kunnskapsprøve og praktiske prøve. 14 personer er autorisert som finansielle rådgivere i SpareBank 1 Nordvest i 2012. Det er totalt 54 autoriserte finansielle rådgivere i banken. Innen skadeforsikring er det etablert en godkjenningsordning. Ordningen krever at rådgivere som selger skadeforsikring, gjennomfører og består en kunnskapsprøve og praktisk prøve. 5 rådgivere i SpareBank 1 Nordvest ble godkjent i 2012. Totalt er nå 26 rådgivere godkjent. For nye rådgivere er det utviklet et opplæringsløp som skal gi de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Sentralt i opplæringsløpet er bruk av de ressurser som finnes i Læringshuset (elektronisk opplæring). I tillegg arrangeres det fagsamlinger der både egne medarbeidere og eksterne kursholdere er ansvarlig for det faglige innholdet. Målet er at nyansatte rådgivere skal bli autoriserte finansielle rådgivere i løpet av sitt første år i banken. Gjennom samarbeidet Kom Trainee søker banken og andre bedrifter å trekke personer med høy faglig kompetanse til Nordmøre. To personer fra trainee-ordningen har hatt sitt virke i banken i 2012. Det er en målsetning at vi skal være en åpen organisasjon med fokus på medvirkning og involvering fra medarbeidere. Vi har fokus på å ivareta de gode sosiale relasjonene på arbeidsplassen, og derigjennom opprettholde det gode arbeidsmiljøet. Samtaler med tillitsvalgte foregår jevnlig, både i det daglige og i de partsammensatte utvalg. Bankens samarbeids- og arbeidsmiljøutvalg har avholdt seks møter i løpet av året 2012. Banken inngikk en ny samarbeidsavtale om et inkluderende arbeidsliv i 2011. Sentrale mål i vårt IA-arbeid er bl.a.: - øke friskhetsgraden i banken. - heve den reelle pensjonsalderen til 65 år. - videre styrking av bankens gode arbeidsmiljø. - systematisk HMS-arbeid. Friskhetsgraden i banken var i 2012 på 92,2 % mot 94,9 % i 2011. Av fraværet på 7,8 % utgjør korttidsfraværet 1,7 %. Fravær ut over arbeidsgiverperioden utgjorde 6,1 %. Våre ledere har også i 2012 fått opplæring i oppfølging av sykemeldte. Banken har innført elektroniske personal-, HMS- og lederhåndbøker. Det utøves internkontroll i banken i henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Det ble gjennomført en organisasjonsundersøkelse i 2012. Resultatet er godt, men det er rom for forbedringer. Ny organisasjonsundersøkelse vil bli gjennomført første kvartal 2013.


13

STYRETS BERETNING 2012 Banken tilbyr nyansatte medarbeidere en innskuddsbasert pensjonsordning. Bankens ytelsesbaserte ordning ble lukket 30. april 2009. Ved utløpet av 2012 var 48 ansatte medlemmer i innskudds-ordningen. Bankens pensjonsordninger oppfyller kravene etter Lov om obligatorisk tjeneste-pensjonsordning. Bankens ordning med Gavepensjon ble i 2011 vedtatt avviklet, og det ble vedtatt en lukket overgangsordning for medarbeidere født til og med 1957. SpareBank 1 Nordvest ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling, både i lokalmiljøet og nasjonalt. Det er vår oppfatning at bankdriften i begrenset grad påvirker det ytre miljø. Vår virksomhet påvirker det ytre miljø i hovedsak gjennom kontordrift og reisevirksomhet, på linje med andre finansinstitusjoner. Miljøpåvirkningen fra kontordriften består blant annet i strømforbruk, innkjøp og forbruk av kontormateriell og avfall. Reisevirksomheten inkluderer blant annet ansattes flyreiser og bilkjøring.

SpareBank 1 Nordvest tilrettelegger for lik mulighet for kvinner og menn til kompetanseheving og videreutdanning samt like muligheter ved all nyrekruttering/intern utlysing av stillinger. Ut over dette er det ikke iverksatt spesielle tiltak for å nå lovenes mål. Ved utgangen av 2012 hadde banken 128 medarbeidere, hvorav 63 var kvinner og 65 menn. I bankens konsernledelse er det fra 01.01.2013 seks menn og to kvinner. Bankens styre består av fire menn og tre kvinner. Bankens ledelse i 2012 besto av fire menn, jfr note 9. Mens gjennomsnittslønnen for heltidsansatte kvinner utgjorde 432.136 kroner, var den 494.616 kroner for menn. Ni kvinner og tre menn hadde redusert arbeidstid. LEDELSEN

Banken benytter videokonferanseutstyr ved hovedkontoret samt ved våre avdelinger i Molde og Ålesund for å redusere reisevirksomheten. I tillegg har vi to mobile video-enheter. Bruken av internett-løsninger som nettbank medfører redusert ressursbruk. Avfall kildesorteres. En del varmepumper er installert. I 2011 anskaffet banken tre el-biler, der en bil er stasjonert på hvert av kontorene i Kristiansund, Molde og Ålesund. Målet er at disse bilene skal medføre redusert bruk av ansattes privatbiler i tjenesten, samt understreke bankens miljøprofil.

Bankens konsernledelse består av administrerende direktør Odd Einar Folland, administrerende direktørs stedfortreder, juridisk direktør Olav Rugset, banksjef for bedriftsmarkedet Rune Solli, finansdirektør Steinar Sogn, HR-leder Kathrine Gjestad, regionbanksjef region Nordmøre Leif Joar Almvik, regionbanksjef region Romsdal Martin Torvik Hansen og regionbanksjef region Sunnmøre Turid Humlen.

Styret har vedtatt at banken skal sertifiseres som miljøfyrtårnbedrift. Kontorene i Ålesund og Molde ble sertifisert i 2009, Halsa i 2010 og Gjemnes, Straumsnes, Smøla, Averøy og Eide i 2011. I 2012 er det gjennomført sertifiseringsmøter på Futura og Tustna. Fullføring av sertifisering av hovedkontoret ventes å skje første kvartal 2013.

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er avgitt under denne forutsetning.

DISKRIMINERING/ LIKESTILLING

Etter regnskapsårets utløp er det ikke inntrådt forhold som er av betydning for vurderingen av regnskapet.

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) og Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) pålegger arbeidsgivere et spesielt ansvar for å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og hindre diskriminering. I likestillingslovens formålsparagraf står det at kvinner og menn skal gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling. SpareBank 1 Nordvest tilstreber at forskjeller som grunner seg i nedsatt funksjonsevne, etnisitet, religion eller kjønn ikke skal ha betydning for rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse og utviklingsmuligheter. I rekrutteringsprosesser etterstreber vi å innkalle alle kvalifiserte søkere med minoritetsbakgrunn til samtale om den utlyste stillingen. Trakassering av medarbeidere med bakgrunn i disse eller andre årsaker tolereres ikke.

FORTSATT DRIFT

Det er styrets oppfatning at årsregnskap og noter gir et rettvisende bilde av utviklingen og resultatet av bankens virksomhet.


STYRETS BERETNING 2012 UTSIKTENE FOR 2013 Ambisjonsnivået for banken ved inngangen til 2013 er høyt. Vi forventer størst vekst og utvikling langs aksen Kristiansund – Molde – Ålesund. Banken står godt rustet til å lykkes selv om det fortsatt hefter en viss usikkerhet til utviklingen i den internasjonale og nasjonale økonomi. Styret fastholder bankens selvstendighetslinje. Deltakelse i SpareBank 1-alliansen bidrar til å sikre bankens selvstendige og uavhengige stilling. Banken vil bidra aktivt til at SpareBank 1 skal bli en enda sterkere merkevare i Møre og Romsdal. Bankens gode omdømme er et viktig suksesskriterium. Vi vil gjennom all vår atferd arbeide for å opprettholde og styrke det tillitsforholdet vi i dag har til våre kunder, myndigheter og omverdenen forøvrig. Vi satser betydelig på kompetanseutvikling, bl.a. ved at stadig flere av våre medarbeidere blir autoriserte finansielle rådgivere. Banken skal være synlig til stede i de nye sosiale mediene og ha en bred kanalstrategi for distribusjon av produkter og tjenester.

14 Banken er aktiv på innovasjons- og nyskapingsarenaen. Vi har stort fokus på å delta med egenkapital i bedrifter med vekst- og utviklingspotensial. Driftsåret 2012 har vært utfordrende, der rentenettoen har vært under press, særlig med bakgrunn i økende fundingkostnader. Med målsetting om å styrke de økonomiske resultatene i årene som kommer, iverksatte banken i tidlig i 2012 et eget lønnsomhetsprosjekt. Dette har fått resultater alt i 2012, og banken er nå i ferd med å implementere resterende tiltak for å bedre både kostnads- og inntektssiden. Med bakgrunn i de rammebetingelser som har vært rådende i driftsåret, er styret tilfreds med de resultater som er oppnådd, og takker bankens kunder for god oppslutning om banken i året som er gått. Styret vil også takke bankens ansatte og tillitsvalgte for god innsats til beste for banken i 2012.


ErklÌring fra styret og adm. direktør

15


SE HER GUTTA! - de har gjort om appen til en bank! For mange er mobilbanken nok, og vi gjør stadig mobilbanken enklere slik at alle kan bruke den, men du er fortsatt velkommen der vi faktisk er :-)


ÅRSREGNSKAP


18

ÅRSREGNSKAP

OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT Morbank 2011

Konsern 2012 (i hele tusen kroner)

Noter

2012

2011

454 900

440 500 Renteinntekter

440 195

454 779

290 952

280 467 Rentekostnader

280 466

290 948

163 948

160 033 Netto renteinntekter

6

159 729

163 831

64 743

87 689 Provisjonsinntekter

7

87 689

64 742

6 010 Provisjonskostnader

7

6 013

6 570

2 115 Andre driftsinntekter

7

2 481

1 432

6 181

3 209

7 570

-3 167

97 909

59 645

257 638

223 477

9,30

100 022

89 133

10

82 196

72 940

182 218

162 073

75 420

61 404

18 206

23 936

57 215

37 468

12 449

12 174

69 664

49 642

13 996

12 119

55 667

37 523

55 667

37 523

15 544

0

6 570 1 422 11 017 -3 167 67 444 231 393 89 133 72 735 161 868

15 445 Utbytte 7 570 Netto resultat fra andre finansielle investeringer 106 809 Netto andre driftsinntekter 266 843 Netto driftsinntekter 100 022 Personalkostnader 81 463 Andre driftskostnader 181 485 Sum driftskostnader før tap på utlån

69 525

85 358 Resultat før tap på utlån

23 936

18 206 Tap på utlån og garantier

45 589

67 153 Resultat etter tap

-313

8

0 Netto resultat fra eierinteresser

45 276

67 153 Resultat før skatt

12 119

13 996 Skattekostnad

33 156

53 156 Resultat etter skatt

33 156

53 156 Resultat etter skatt

15

22

11

Utvidet resultatregnskap 0 0 33 156

15 544 Verdiregulering virkelig verdi bygg

25

-4 352 Skatteeffekt verdiregulering virkelig verdi bygg

11

64 348 Totalresultat for regnskapsåret

-4 352

0

66 859

37 523


19

ÅRSREGNSKAP

OPPSTILLING AV FINANSIELL STILLING Morbank 2011

Konsern 2012 (i hele tusen kroner)

Noter

2012

2011

EIENDELER 490 133 7 889

392 040 Kontanter og fordringer på sentralbanker 150 686 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

392 040

490 133

12

150 686

7 889

7 961 532

8 025 068 Utlån til og fordringer på kunder

13

8 016 952

7 950 032

1 107 219

1 309 863 Sertifikater, obligasjoner og rentefond

215 416 91 767 1 199

19

1 309 863

1 107 219

276 057 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser

20

276 063

215 422

100 534 Investering i eierinteresser

22

160 693

148 455

22

0

0

22 840

66 600 Leide bygg, maskiner, inventar og transportmidler

25

66 600

22 840

78 906

90 780 Egne eide bygg

25

90 780

78 906

10 812

13 345 Finansielle derivater

23

13 345

10 812

87 115 Andre eiendeler

26

95 040

122 400

10 572 062

10 154 108

12

0

130 000

110 999 10 098 712

1 125 Investering i konsernselskaper

10 513 212 Sum eiendeler GJELD

130 000

0 Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner

5 396 032

5 695 363 Innskudd fra og gjeld til kunder

27

5 694 397

5 394 671

3 450 000

3 650 000 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

28

3 650 000

3 450 000

29

107 475

96 846

96 778 7 206 260 000 9 340 016

107 217 Annen gjeld og balanseført forpliktelse 7 401 Utsatt skatt forpliktelse 235 000 Ansvarlig lånekapital

11 28, 31

9 694 981 Sum gjeld

7 401

7 206

235 000

260 000

9 694 273

9 338 723

764 029

714 545

49 565

40 423

4 637

3 728

-600

0

EGENKAPITAL 714 545 40 423 3 728 0 0 758 696 10 098 712 171 597 1 068 500

764 029 Sparebankens fond 49 565 Verdireguleringsfond 4 637 Gavefond 0 Annen egenkapital 0 Fond for vurderingsforskjeller 818 230 Sum egenkapital

32

10 513 212 Sum gjeld og egenkapital

60 159

56 689

877 790

815 385

10 572 062

10 154 108

207 894 Betingede forpliktelser

17

207 894

171 597

1 011 055 Deponert i Norges Bank

17

1 011 055

1 068 500


20

ÅRSREGNSKAP

ENDRING I EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Morbank

(i hele tusen kroner)

Egenkapital pr 01.01.2011

Sparebankens fond

Gavefond

683 333

4 387

Prinsippendring bankbygg Totalresultat for regnskapsåret

33 156

Avskrivning på verdiregulering

2 056

Fond for vurderingsforskjeller

Annen Egenkapital

Sum egenkapital

0

687 720

42 479

42 479 33 156

-2 056

Utdelt fra gavefond Overføring til gavefond

Fond for urealiserte gevinster

-4 000

0

-4 659

-4 659

4 000

0

Endringer ført direkte mot egenkapitalen

0

Egenkapital pr 31.12.2011

714 545

3 728

40 423

758 696

Egenkapital pr 01.01.2012

714 545

3 728

40 423

758 696

11 192

64 348

Totalresultat for regnskapsåret

53 156

Avskrivning på verdiregulering

2 051

-2 051

Utdelt fra gavefond Overføring til gavefond

-4 500

Endringer ført direkte mot egenkapitalen

-1 223

Egenkapital pr 31.12.2012

-

-3 591

-3 591

4 500

-1 223

764 029

4 637

49 564

818 230

Opptjent egenkapital Konsern

(i hele tusen kroner)

Egenkapital pr 01.01.2011

Sparebankens fond

683 333

Gavefond

4 387

Prinsippendring bankbygg Totalresultat for regnskapsåret

Fond for urealiserte gevinster

Fond for vurderingsforskjeller 0

56 976

Annen Egenkapital

0

42 479

Sum egenkapital

744 696 42 479

25 349

12 174

37 523

Utbytte fra fellekontrollert virksomhet

7 808

-7 808

0

Avskrivning på verdiregulering

2 056

Utdelt fra gavefond

-2 056

0

-4 659

-4 659

-4 000

4 000

0

Egenkapital pr 31.12.2011

714 546

3 728

40 423

56 689

Egenkapital pr 01.01.2012

714 546

3 728

40 423 11 193

Overføring til gavefond Endringer ført direkte mot egenkapitalen

Totalresultat for regnskapsåret

-4 653

43 818

Utbytte fra fellekontrollert virksomhet

9 264

Avskrivning på verdiregulering

2 051

Utdelt fra gavefond Overføring til gavefond Endringer ført direkte mot egenkapitalen Egenkapital pr 31.12.2012

-4 500

815 386

56 689

0

815 386

12 449

-600

66 860

-9 264

-

-2 051

-

-3 591

(3 591)

4 500

-

-1 150 764 029

-4 653 0

285 4 637

49 565

60 159

(865) -600

877 790


21

ÅRSREGNSKAP

KONTANTSTRØMOPPSTILLING Morbank

Konsern

(i hele tusen kroner)

2011

2012

48 131

67 153

0

0

-133

Kontantstrømoppstilling

Note

Resultat før skatt

2012

2011

69 664

52 497

Inntekter av eierinteresser

22

-12 449

-4 366

-2 216

Gevinst ved salg av anleggsmidler

25

-2 216

-133

7 025

10 271

Av- og nedskrivninger

25

10 271

7 025

-16 192

11 988

Tap på utlån/garantier

15

11 988

-16 192

-4 659

-3 591

Gaver

-3 591

-4 659

-12 919

-10 943

-10 943

-12 919

21 253

72 661

Tilført fra årets virksomhet

62 723

21 253

-22 716

21 351

Endring øvrige fordringer

26

24 828

-22 717

-4 652

-7 146

Endring annen kortsiktig gjeld

29

-6 957

-4 652

-5 861

13 394

Endring pensjonsforpliktelser

30

13 394

-5 861

-11 976

100 261

Likviditetsendring i resultatregnskapet

93 989

-11 977

87 356

-75 523

Endring brutto utlån til kunder

-66 920

87 356

175 062

-142 798

330 572

299 331

0

0

Betalbar skatt

11

Endring fordringer på kredittinstitusjoner

12

-142 798

175 062

Endring innskudd fra kunder

27

299 726

330 572

Opptak gjeld til kredittinstitusjoner

12

0

0

0

-130 000

Tilbakebetaling gjeld til kredittinstitusjoner

12

-130 000

0

-470 802

-202 644

Endring sertifikater og obligasjoner

19

-202 644

-470 802

110 212

-151 372

A Netto likviditetsendring fra virksomhet

-148 647

110 211

-7 562

-50 854

533

0

0

-8 767

-58 071

-62 100

-65 100

-121 721

600 000

900 000

-900 000

-700 000

0

100 000

Investeringer i varige driftsmidler

25

-53 579

-7 562

Avgang varige driftsmidler

25

0

533

Utbetalt kapital felles kontrollerte virksomheter

22

-8 767

0

Kjøp av aksjer

20

-62 100

-58 071

-124 446

-65 100

B Netto likviditetsendring investeringer Opptak gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

28

900 000

600 000

Tilbakebetaling gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

28

-700 000

-900 000

Opptak ansvarlig lånekapital

31

100 000

0

Tilbakebetaling ansvarlig lånekapital

31

0

-125 000

-125 000

0

-300 000

175 000

C Netto likviditetsendring finansiering

175 000

-300 000

-254 888

-98 093

A+B+C Netto endring likvider i året

-98 093

-254 888

745 021

490 133

Likviditetsbeholdning periodens start

490 133

745 021

490 133

392 040

Likviditetsbeholdning periodens slutt

392 040

490 133

-254 888

-98 093

Endringer

-98 093

-254 888


BANKKORT FOR BARN - et trygt alternativ til penger Bankkortet er spesielt tilpasset barn og kan brukes på samme måte som andre bankkort, men inneholder flere sikkerhetselementer. En fin anledning til å lære barn gode vaner tidlig ved bruk av visakort og “digitale lommepenger” i trygge omgivelser.


NOTER


NOTER


25

NOTER

Note 1 Generell informasjon

Note 2 Regnskapsprinsipper

Konsernet SpareBank 1 Nordvest

Grunnlaget for utarbeidelse av det konsoliderte årsregnskapet

Konsernet består av morbanken SpareBank 1 Nordvest og de tre datterselskapene Knudtzonlunden AS (eks. AS NordmørsData Regnskaps- og databehandling), NordmørsNett AS og Nordmøre Eiendom AS. Datterdatterselskapet Nordmøre Eiendom 1 AS er solgt i løpet av året. Driften i disse selskapene er liten og påvirker regnskapene bare i ubetydelig grad. Ut over dette har banken eierandeler i felles kontrollerte virksomheter som påvirker konsernregnskapet for 2012. SpareBank 1 Nordvest er en av 11 eierbanker i Samarbeidende Sparebanker AS, som sammen med SpareBank 1 SR-Bank ASA, SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 SMN hver eier 19,5 % av finanskonsernet SpareBank 1 Gruppen AS. Sammen med Sparebanken Hedmark (12 %-eierandel) utgjør disse eierne SpareBank 1-alliansen, som SpareBank 1 Nordvest er en aktiv deltager i. Alliansen er et bank- og forsikringsamarbeid og samlet sett en av de største tilbydere av finansielle produkter og tjenester i det norske markedet. Bankene i SpareBank 1-alliansen distribuerer SpareBank 1 Gruppens produkter og samarbeider på sentrale områder som merkevare, arbeidsprosesser, kompetansebygging, IT-drift, systemutvikling og innkjøp. Alliansen har inngått strategiske samarbeidsavtaler med LO og LOs fagforbund.

Årsregnskapet for morbanken og konsernet er utarbeidet i samsvar med Internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) som er fastsatt av EU. Dette omfatter også tolkninger fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC) og dens forgjenger, Den faste tolkningskomité (SIC). Årsregnskapet skal behandles av forstanderskapet 27. februar 2013 for endelig godkjennelse. Frem til endelig godkjennelse har styret myndighet til å endre årsregnskapet. Målegrunnlaget for konsernregnskapet er historisk kost med unntak for finansielle eiendeler og gjeld til virkelig verdi over resultat eller amortisert kost og bankbygg til virkelig verdi. Presentasjonsvaluta Presentasjonsvalutaen er norske kroner (NOK), som også er bankens funksjonelle valuta. Alle beløp i notene er angitt i 1.000 kroner med mindre noe annet er angitt. Konsolidering

Via samarbeidet i Alliansen er SpareBank 1 Nordvest en totalleverandør av produkter og tjenester innen finansiering, sparing og plassering, forsikring og betalingsformidling. Banken er medeier i EiendomsMegler 1 som tilbyr eiendomsmegling i hele fylket.

Konsernregnskapet omfatter banken og alle dens datterforetak. Som datterforetak regnes alle foretak hvor banken har kontroll, dvs. makt til å styre et foretaks finansielle og driftsmessige prinsipper i den hensikt å oppnå fordeler av foretakets aktiviteter.

Beskrivelse av virksomheten

Datterforetak er konsolidert fra det tidspunkt banken har overtatt kontroll, og tas ut av konsolideringen fra det tidspunkt banken gir fra seg kontroll. I morbanken er datterselskapene regnskapsført etter kostmetoden. Utbytte og konsernbidrag inntektsføres i morbanken i samme år som utbyttet eller konsernbidraget vedtas i datterselskapet.

SpareBank 1 Nordvest har sitt primære markedsområde i Møre og Romsdal. Banken har et godt utbygd kontornett med kontorer i kommunene Smøla, Aure, Halsa, Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Eide, Gjemnes, Molde og Ålesund. SpareBank 1 Nordvest har røtter tilbake til 05.04.1835 da Christianssunds Sparebank startet sin virksomhet. Banken føler et særskilt ansvar for å bidra til en positiv utvikling for næringsliv og privatpersoner i Møre og Romsdal. Banken har sin største markedsandel på Nordmøre. I Romsdal og på Sunnmøre er banken i en utfordrerposisjon. Årsregnskapet og konsernregnskapet for 2012 ble godkjent av styret i SpareBank 1 Nordvest den 12.02.2013.

Felles kontrollert virksomhet

SpareBank 1 Nordvest har sin egen hjemmeside på www. snv.no. Banken har børsnoterte obligasjoner og er dermed underlagt børsregelverket.

SpareBank 1 Nordvest har indirekte eierposter i SpareBank 1 Gruppen AS gjennom sin aksjepost i Samarbeidende Sparebanker AS, i BN Bank ASA gjennom sin aksjepost i Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS og i Bank 1 Oslo AS gjennom sin aksjepost i Samarbeidende Sparebanker Bankinvest II AS. Alle disse investeringene klassifiseres som felles kontrollerte virksomheter på grunn av de avtalene eierne av disse selskapene har inngått.

Felles kontroll innebærer at SpareBank 1 Nordvest gjennom avtale utøver felles kontroll sammen med andre deltakere. Felleskontrollerte foretak regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i bankens konsernregnskap og kostmetoden i selskapsregnskapet. Utbytte regnskapsføres samme år som utbyttet vedtas av det underliggende selskapet.


26

NOTER

Finansielle eiendeler Utlån og tap på utlån Utlån vurderes til virkelig verdi med tillegg av eventuelle direkte transaksjonsutgifter ved første gangs måling. Utlån måles etter etableringstidspunktet til amortisert kost ved anvendelse av effektiv rente-metode. Amortisert kost er anskaffelseskost minus tilbakebetalinger på hovedstolen, pluss eller minus kumulativ amortisering som følge av en effektiv rente-metode, fratrukket eventuelle beløp for verdifall eller tapsutsatthet. Den effektive renten er den renten som nøyaktig diskonterer estimerte fremtidige kontante inn- eller utbetalinger over det finansielle instrumentets forventede levetid. Banken følger samme regnskapsprinsipp for utlån med flytende og fast rente. Også kontanter, fordringer på sentralbanker og andre fordringer med oppgjør i kontanter eller annen finansiell eiendel regnskapsføres på samme måte etter amortisert kost. Individuelle og gruppenedskrivninger Nedskrivninger for tap skal foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Som objektive bevis regnes blant annet vesentlige finansielle problemer hos debitor, betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Det foretas ikke nedskrivning basert på forventninger om tap. Hendelsene som resulterer i en nedskrivning skal være inntrådt på balansedagen. Individuell nedskrivning foretas på enkeltengasjementer med bakgrunn i tapshendelse som gir estimerte reduksjoner i utlånets fremtidige kontantstrømmer. Gruppenedskrivninger foretas med tilsvarende bakgrunn, men hvor tapshendelsene ikke kan identifiseres på enkeltengasjementer. Analyseverktøy og statistisk metode med utgangspunkt i tapserfaring legges til grunn for beregningene. Nedskrivning for tap innebærer bruk av skjønn, og det kan hefte usikkerhet rundt beregningene. Nedskrevne engasjementer har særskilt oppfølging. Reversering av tidligere nedskrivninger skjer i den utstrekning tap er redusert og objektivt kan knyttes til en hendelse inntruffet etter nedskrivningstidspunktet. Tapsvurdering blir foretatt kontinuerlig gjennom året, og engasjementer hvor det tidligere er foretatt tapsnedskrivning blir revurdert periodisk. Friskmelding av tidligere tapsnedskrevne engasjementer skjer når dette er brakt i orden ved at gjeldende betalingsplan er fulgt og engasjementet ikke lenger er tapsutsatt. Verdipapirer Verdipapirer består av aksjer og andeler, sertifikater og obligasjoner. Ved første gangs innregning er verdipapirer av ledelsen klassifisert som finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatregnskapet da disse forvaltes, og deres inntjening vurderes på grunnlag av virkelig verdi, i samsvar med dokumentert risikohåndterings- eller inves-

teringsstrategi, og informasjonen om konsernet gis internt på dette grunnlag til foretakets nøkkelpersoner i ledelsen. Etter førstegangs innregning av de nevnte eiendelene vurderes disse fortsatt til virkelig verdi. Realisert og urealisert gevinst og tap som oppstår som følge av endringer i virkelig verdi på finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatregnskapet, er inkludert i resultatregnskapet i den perioden hvor de oppstår. Kjøp og salg av verdipapirer bokføres på handelsdato, dvs. den dato da konsernet forplikter seg til at risikoen knyttet til eiendelene overføres fra selger til kjøper. Virkelig verdi på noterte instrumenter tar utgangspunkt i gjeldende børskurs. Dersom det ikke finnes et aktivt marked for en finansiell eiendel (eller eiendelen er unotert), beregne konsernet virkelig verdi ved bruk av ulike verdsettelsesmodeller. Utbytte fra investeringer inntektsføres i det år utbyttet formelt blir vedtatt. Derivater Et derivat er et finansielt instrument med alle følgende karakteristika: •

Verdien på instrumentet blir endret som et restulat av endringer i rente, kurs eller pris på et underliggende objekt

Instrumentet krever ingen eller liten initiell investering

Instrumentet blir gjort opp på en fremtidig dato

Derivater balanseføres til virkelig verdi på det tidspunktet derivatkontrakten inngås, og deretter løpende til virkelig verdi. Bankens derivater i balansen omfatter rentebytteavtaler. Realiserte og urealiserte gevinster/tap og endringer i verdier på derivater resultatføres i den perioden disse oppstår. Overføring av utlån SpareBank 1 Nordvest (“Banken”) har inngått avtale om juridisk salg av utlån med høy sikkerhet og pant i fast eiendom til SpareBank 1 Boligkreditt AS. I tråd med forvaltningsavtale mellom Banken og kredittforetakene forestår Banken forvaltning av utlånene og opprettholder kundekontakten. Banken mottar et vederlag i form av provisjon for de plikter som følger med forvaltning av utlånene. Det foreligger en gjenværende involvering knyttet til overførte utlån ved mulig begrenset avregning av tap mot provisjon. Kredittforetakene kan under forvaltningsavtalen med Banken foreta videresalg av utlån som er kjøpt fra Banken samtidig som Bankens rett til å forvalte kundene og motta provisjon følger med. Videre har Banken opsjon til å kjøpe tilbake utlån under gitte betingelser. Det vurderes derfor at Banken har beholdt reell kontroll over de overførte utlånene. Banken har således verken beholdt eller overført det vesentligste av risiko og avkastning knyttet til de overførte utlånene. Banken regnskapsfører som eiendel og forpliktelse det beløp som knytter seg til gjenværende involvering. Banken regnskapsfører dertil som en forpliktelse virkelig verdi av gjenværende kredittrisiko knyttet til overførte utlån. Denne er bereg-


27

NOTER

net som svært liten. Banken har ut fra en vesentlighetsvurdering ikke regnskapsført noe beløp for gjenværende involvering i de overførte utlånene. Det vises til beskrivelse i note 24. Eiendom, anlegg og utstyr Eiendom, anlegg og utstyr omfatter bygninger, tomter og driftsløsøre. Egne eide bygg verdireguleres periodisk til virkelig verdi, som danner basis for lineære avskrivninger over forventet levetid. Verdivurderingen utføres av uavhengige takstmenn hyppig nok til at den virkelige verdien av byggene ikke avviker vesentlig fra balanseført verdi. Øvrige bygninger og driftsløsøre førsteganginnregnes til anskaffelseskost og avskrives deretter lineært over forventet levetid. Ved fastlegging av avskrivningsplan splittes de enkelte eiendeler i nødvendig utstrekning opp i komponenter med forskjellig levetid, og det tas hensyn til estimert restverdi. Eiendom, anlegg og utstyr som hver for seg er av liten betydning, eksempelvis PC-er og annet kontorutstyr, vurderes ikke individuelt for restverdier eller verdifall, men vurderes som grupper. Tomter er bokført til kostpris fratrukket nedskrivninger. Kostpris inkluderer alle direkte henførbare kostnader knyttet til kjøpet av eiendelen. Levetid på ulike klasser av eiendom, anlegg og utstyr er: •

Råbygg 50 år

Fasade 25 år

Andre komponenter i eiendommen

20 år

Avskrivningssatsene for øvrige varige driftsmidler er: •

Innredning 10 %

Inventar 20 %

Transportmidler og maskiner

PC-maskiner 25 %

Programvare 30 %

20 %

Økninger i balanseført verdi som følge av verdiregulering av egne eide bygg føres over utvidet resultat til Fond for urealiserte gevinster i balansen. Hvert år overføres differansen mellom resultatførte avskrivninger, som er basert på driftsmidlenes verdiregulerte verdi, og de avskrivningene som ville blitt gjort basert på anskaffelseskost fra Fond for urealiserte gevinster til Sparebankens fond. Nedreguleringer av tidligere verdiøkninger føres motsatt av verdiøkningene, inntil nedreguleringene eventuelt overstiger tidligere økninger. I så fall resultatføres ytterligere nedreguleringer. Etterfølgende utgifter balanseføres som driftsmidler i den grad dette representerer påkostninger som kan måles pålitelig og øker driftsmidlenes fremtidige økonomiske fordeler som kommer banken til gode. Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader resultatføres i den perioden disse pådras.

Nedskrivning av ikke finansielle anleggsmidler Eiendom, anlegg og utstyr som avskrives er gjenstand for nedskrivningstest i samsvar med IAS 36 når omstendighetene indikerer det. Balanseført beløp av bankens anleggsmidler, med enkelte unntak, blir gjennomgått på balansedagen, for å vurdere om det foreligger indikasjoner på verdifall. Dersom det foreligger slike indikasjoner, estimeres eiendelens gjenvinnbare beløp. Nedskrivninger foretas når balanseført verdi av en eiendel eller kontantstrømgenererende enhet er høyere enn gjenvinnbart beløp. Nedskrivninger føres over resultatregnskapet og reverseres i senere perioder dersom estimerte gjenvinnbare beløp igjen overstiger bokførte beløp på tilhørende eiendeler. Renteinntekter og -kostnader Renteinntekter og -kostnader knyttet til eiendeler og forpliktelser som måles til amortisert kost resultatføres løpende basert på en effektiv rente-metode. Alle gebyrer knyttet til rentebærende innlån og utlån inngår i beregningen av effektiv rente og amortiseres dermed over forventet løpetid. For rentebærende instrumenter som måles til virkelig verdi, vil amortiseringseffekten klassifiseres som renteinntekt eller -kostnad, mens effekten av renteendringer klassifiseres som inntekt fra andre finansielle investeringer. Provisjonsinntekter og -kostnader Provisjonsinntekter og -kostnader blir generelt periodisert i takt med at en tjeneste blir ytt. Gebyrer knyttet til rentebærende instrumenter blir ikke ført som provisjoner, men inngår i beregningen av effektiv rente og resultatføres tilsvarende. Honorarer for rådgivning opptjenes i samsvar med inngått rådgivningsavtale, som oftest etter hvert som tjenesten ytes. Det samme gjelder for løpende forvaltningstjenester. Honorar og gebyr ved omsetning eller formidling av finansielle instrumenter, eiendom eller andre investeringsobjekter som ikke genererer balanseposter i bankens regnskap, resultatføres når transaksjonen sluttføres. Transaksjoner og beholdninger i utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved transaksjonskursen. Gevinst og tap knyttet til gjennomførte transaksjoner eller til omregning av beholdninger av pengeposter på balansedagen innregnes i resultatregnskapet. Skatt Resultatført skatt består av periodeskatt (betalbar skatt) og endring i utsatt skatt. Periodeskatt er beregnet skatt på årets skattepliktige resultat. Utsatt skatt regnskapsføres etter gjeldsmetoden i samsvar med IAS 12. Det beregnes forpliktelse eller eiendel ved utsatt skatt på midlertidige forskjeller, som er differansen mellom balanseført verdi og skattemessig verdi på eiendeler og forpliktelser. Det beregnes likevel ikke forpliktelse eller eiendel ved utsatt skatt på goodwill som ikke


28

NOTER

gir skattemessige fradrag, og heller ikke på førstegangsinnregnede poster som verken påvirker regnskapsmessig eller skattepliktig resultat. Det beregnes en eiendel ved utsatt skatt på fremførbare skattemessige underskudd. Eiendel ved utsatt skatt innregnes bare i det omfang det forventes fremtidige skattepliktige resultater som gjør det mulig å utnytte den tilhørende skattefordelen. Skatteeffekten på poster som føres over utvidet resultat føres i samme oppstilling. Finansielle forpliktelser Innskudd Innskudd med flytende rente Innskudd førstegangs innregnes til opptakskost, som er virkelig verdi av det mottatte vederlaget etter fradrag av transaksjonsutgifter. Innskudd måles deretter til amortisert kost. Enhver forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir periodisert over lånetiden ved hjelp av lånets effektive rente. Banken følger samme regnskapsprinsipp for innskudd med flytende og fast rente. Også gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og annen gjeld med oppgjør i kontanter eller finansielle eiendeler regnskapsføres på samme måte etter amortisert kost. Ansvarlige lån og fondsobligasjoner Ansvarlige lån har prioritet etter all annen gjeld. Ansvarlige lån klassifiseres som forpliktelse i balansen og måles til amortisert kost. Fondsobligasjoner føres som annen langsiktig gjeld til amortisert kost. Tidsbegrenset ansvarlig lån kan telle med 50 % av kjernekapitalen i kapitaldekningen, mens evigvarende ansvarlige lån kan telle med inntil 100 % av kjernekapitalen. Fondsobligasjon er godkjent som et element i kjernekapitalen innen en ramme på 15 prosent av samlet kjernekapital. Finanstilsynet kan kreve at fondsobligasjonene skrives ned proporsjonalt med egenkapitalen dersom bankens kjernekapitaldekning faller under 5 prosent eller samlet kapitaldekning faller under 6 prosent. Pensjoner Banken dekker sine pensjonsforpliktelser overfor de ansatte gjennom kollektive pensjonsordninger og tilleggsavtaler for enkelte ansatte/grupper av ansatte. Basert på forsikringstekniske prinsipper beregnes nåverdien av antatt fremtidige pensjonsytelser av den ytelsesbaserte ordningen. Denne beregnede påløpte forpliktelsen sammenholdes med verdien på innbetalte og oppsparte pensjonsmidler. Differansen, korrigert for ikke-balanseført estimatavvik, føres som gjeld (hvis negativ) eller eiendel (hvis positiv). Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi fratrukket forventede transaksjonskostnader. Forventet avkastning på pensjonsmidlene tar utgangspunkt i historisk avkastning på ulike eiendelsklasser korrigert for det faktiske rentenivået. Diskonteringsrenten fastsettes med utgangspunkt i markedsrenten på obligasjoner med svært høy

kredittverdighet og en løpetid tilsvarende forventet løpetid for forpliktelsene. Til og med 2011 ble renten på statsobligasjoner benyttet som et utgangspunkt, men fra og med 2012 benyttes renten på obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Usikkerheten i beregningene er i stor grad knyttet til bruttoforpliktelsen og reflekteres i årlige estimatavvik. Estimatavvikene som oppstår resultatføres systematisk over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid i den grad estimatavvikene akkumulert overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene ved inngangen til året. Arbeidsgiveravgiften er inkludert i tallene. Planendringer resultatføres systematisk over gjennomsnittlig opptjeningstid. Eventuelle endringer basert på tidligere opptjening resultatføres når de vedtas. Periodens pensjonskostnad består av periodens opptjente rettigheter og rentekostnader på tidligere opptjente rettigheter fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene og periodisert arbeidsgiveravgift. Endring i netto pensjonsforpliktelse inngår i posten pensjoner under sum lønn og generelle administrasjonskostnader. Usikre forpliktelser Banken utsteder finansielle garantier som ledd i den ordinære virksomheten. Tapsvurderinger skjer som ledd i vurderingen av tap på utlån og vurderes i henhold til IAS 37. Det foretas avsetninger for andre usikre forpliktelser dersom det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen materialiserer seg og de økonomiske konsekvensene kan beregnes pålitelig. Det gis opplysninger om usikre forpliktelser som ikke fyller kriteriene for balanseføring dersom de er vesentlige. Avsetning for restruktureringsutgifter foretas når banken har en avtalemessig eller rettslig forpliktelse. Egenkapital Sparebankens fond Banken har ingen eiere og Sparebankens fond kan benyttes fritt innenfor de rammene finanslovgivningen og kravene til kapitaldekning gir. Bankens resultater tillegges Sparebankens fond i den grad deler av resultatet etter lov eller vedtak ikke skal henføres andre fond. Sparebankens fond inngår fullt ut i bankens ansvarlige kapital.

Gavefond Banken har anledning til å overføre en viss andel av årets resultat til et gavefond for allmennyttige formål. Fondsmidlene representerer den ikke-benyttede delen av disse øremerkede midlene. Gavefondet inngår fullt ut i bankens ansvarlige kapital. Verdireguleringsfond Forskjeller mellom bokførte verdier på egne bygg vurdert til virkelig verdi og tilsvarende avskrevet verdi etter historisk kost skal tillegges verdireguleringsfondet. Verdireguleringsfondet innregnes med 45% av verdien i bankens ansvarlige kapital.


NOTER

Fond for vurderingsforskjeller Forskjeller mellom bokførte verdier på investeringer i fellekontrollerte virksomheter vurdert etter egenkapitalmetoden og tilsvarende verdi etter historisk kost tillegges fond for vurderingsforskjeller, som inngår fullt ut i bankens ansvarlige kapital.

Segmentrapportering Banken har forretningsområde som sitt primære rapporteringsformat. Selv om banken opererer i ulike byer, anser banken å operere innenfor ett og samme geografiske marked. Banken rapporter derfor kun segmentinformasjon knyttet til forretningsområdene, som er definert å være personmarked og bedriftsmarked. Hendelser etter balansedagen Regnskapet anses som godkjent for offentliggjøring når styret har behandlet regnskapet. Forstanderskap og regulerende myndigheter vil etter dette kunne nekte å godkjenne regnskapet, men ikke forandre dette. Hendelser fram til regnskapet anses godkjent for offentliggjøring og som vedrører forhold som allerede var kjent på balansedagen, vil inngå i informasjonsgrunnlaget for fastsettelsen av regnskapsestimater og således reflekteres fullt ut i regnskapet. Hendelser som vedrører forhold som ikke var kjent på balansedagen, vil bli opplyst om dersom de er vesentlige. Fortsatt drift Regnskapet er avlagt etter en forutsetning om fortsatt drift. Denne forutsetningen var etter styrets oppfatning til stede på det tidspunkt regnskapet ble godkjent for fremleggelse. Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger a) Nye og endrede standarder implementert i 2012 I 2012 var det ingen nye eller endrede IFRSer eller IFRIC-fortolkninger som trådte i kraft som fikk en vesentlig påvirkning på konsernets årsregnskap. b) Standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som ikke er trådt i kraft og hvor konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse Konsernet har ikke valgt tidliganvendelse av noen nye eller endrede IFRSer eller IFRIC-fortolkninger: IAS 1 Presentasjon av finansregnskap er endret og medfører at poster i utvidet resultat skal deles inn i to grupper, de som senere omklassifiseres over resultatet og de som ikke gjør det. Endringen påvirker ikke hvilke poster som skal inkluderes i utvidet resultat og har ingen vesentlig betydning for banken. IAS 19 Ansatteytelser ble endret i juni 2011. Endringen medfører at alle estimatavvik føres i utvidet resultat, en umiddelbar resultatføring av alle kostnader ved tidligere perioders pensjonsopptjening og at man erstatter rentekostnader og forventet avkastning på pensjonsmidler med et netto rentebeløp som beregnes ved å benytte diskonteringsrenten på netto pensjonsforpliktelse (eien-

29 del). Videre konsekvenser for banken av denne endringen er angitt i note 30. IFRS 9 ”Financial Instruments” regulerer klassifisering, måling og regnskapsføring av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. IFRS 9 ble utgitt i november 2009 og oktober 2010, og erstatter de deler av IAS 39 som omhandler regnskapsføring, klassifisering og måling av finansielle instrumenter. Etter IFRS 9 skal finansielle eiendeler deles inn i to kategorier basert på målemetode: de som er målt til virkelig verdi og de som er målt til amortisert kost. Klassifiseringen gjøres ved første gangs regnskapsføring. Klassifiseringen vil avhenge av selskapets forretningsmodell for å håndtere sine finansielle instrumenter og karakteristikkene ved de kontraktsfestede kontantstrømmene fra instrumentet. For finansielle forpliktelser er kravene i hovedsak lik IAS 39. Hovedendringen, i de tilfeller hvor man har valgt virkelig verdi for finansielle forpliktelser, er at den delen av en endring i virkelig verdi som skyldes endring i selskapets egen kredittrisiko føres over utvidet resultat i stedet for i resultatregnskapet, dersom dette ikke medfører en sammenstillingsfeil i resultatmålingen. Banken har ennå ikke vurdert hele påvirkningen av standarden på regnskapet, men planlegger å anvende IFRS 9 når standarden trer i kraft og er godkjent av EU. Standarden trer i kraft for regnskapsperioder som begynner 1. januar 2015. IFRS 10 ”Consolidated Financial Statements” er basert på dagens prinsipper om å benytte kontrollbegrepet som det avgjørende kriteriet for å bestemme om et selskap skal inkluderes i konsernregnskapet til morselskapet. Standarden gir utvidet veiledning til vurderingen av om kontroll er til stede i de tilfeller hvor dette er vanskelig. Banken mener denne standarden ikke har konsekvenser for banken regnskaper. IFRS 12 ”Disclosures of Interest in Other Entities” inneholder opplysningskravene for økonomiske interesser i datterselskaper, felleskontrollert virksomhet, tilknyttede selskaper, selskaper for særskilte formål ”SPE” og andre ikke-balanseførte selskaper. Banken mener standarden vil få liten betydning for bankens regnskaper. IFRS 13 ”Fair Value Measurement” definerer hva som menes med virkelig verdi når begrepet benyttes i IFRS, gir en enhetlig beskrivelse av hvordan virkelig verdi skal bestemmes i IFRS og definerer hvilke tilleggsopplysninger som skal gis når virkelig verdi benyttes. Standarden utvider ikke omfanget av regnskapsføring til virkelig verdi men gir veiledning om anvendelsesmetode der bruken allerede er påkrevd eller tillatt i andre IFRSer. Konsernet benytter virkelig verdi som målekriterium for visse eiendeler og forpliktelser. Konsernet har ennå ikke vurdert den fulle innvirkning av IFRS 13 utover at ytterligere noteinformasjon kreves, men vil anvende standarden for regnskapsåret 2013. IFRS 11 “Joint Arrangements” krever at fellesordninger klassifiseres etter sitt reelle innhold og ikke kun formell form. Felleskontrollert virksomhet regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Felles drift regnskapsføres ved at deltaker regnskapsfører de rettigheter og forpliktelser som avtalen gir rett til. En foreløpig vurdering av standarden tilsier ingen endring av bankens investering i fellesordninger. Standarden trer i kraft i EU-området fra 1.1.2014. Det er ikke planlagt førtidig anvendelse.


30

NOTER

For øvrig er det ingen andre IFRSer eller IFRIC-fortolkninger som ikke er trådt i kraft som forventes å ha en vesentlig påvirkning på regnskapet.

Note 3 Finansiell risikostyring Overordnet De iboende risikoforhold innenfor bankens virksomhet blir nøye håndtert gjennom kontinuerlig identifisering, måling og overvåkning i forhold til gitte risikogrenser. Denne risikostyringen er kritisk for bankens lønnsomhet, og den enkelte ansatte blir holdt ansvarlig for risikoeksponeringen relatert til hans eller hennes ansvarsområde. Banken er eksponert for kredittrisiko, markedsrisiko, valutarisiko, renterisiko og likviditets- og oppgjørsrisiko. Struktur for risikostyring Styret er ansvarlig for overordnet tilnærming til risikostyring og for å godkjenne risikostrategier og prinsipper. Lederne for PM og BM har det overordnede ansvaret for å utvikle risikostrategien i samarbeid med bankens avdeling for risikostyring, og implementere prinsipper, rammeverk, retningslinjer og risikogrenser. Videre har disse ansvaret for grunnleggende risikoforhold og styrer og overvåker sentrale risikobeslutninger. Internrevisjonen foretar en årlig gjennomgang av riskostyringsprosessene. Dette omfatter både en vurdering av hensiktsmessigheten av etablerte prosedyrer og overholdelse av disse. Internrevisjonen kommuniserer resultatene av gjennomgangene med ledelsen og rapporterer til styret. Bankens finansavdeling styrer bankens egne plasseringer på en slik måte at risikoen er minimalisert hva gjelder rente og kredittrisiki, men p.t. uten å gjøre bruk av derivater. Typisk er det at banken for det meste har flytende rente både på utlån og innskudd. Innenfor løpetiden av 0-3 mnd. er det rimelig grad av balanse. Samme avdeling styrer også likviditeten. Risikomålings- og rapporteringssystemer Banken foretar måling og kvantifisering av risiko ved bruk av forskjellige metoder, både statistiske og ikke-statistiske. Hver metode er basert på forskjellige nivåer av usikkerhet. Banken har risikorapportering for strategisk, kreditt-, likviditet-, rente- og valutarisiko til styret hver mnd. Ut over dette er det en mer dyptgående analyse hvert kvartal utarbeidet av avdeling for risikostyring samt en kvalitets- og sikkerhetsrapportering årlig ved internrevisor. Risikoreduserende tiltak Banken er sammenlignet med en del andre banker lite risikoeksponert på en del områder som for eksempel valuta, lite volum av fastrenteinnskudd og -utlån, samt at likviditetsbufferen er plassert i svært konservative papirer med liten kredittrisiko. Samtidig er fundingen langsiktig og med flytende rente.

Strategi knyttet til bruken av finansielle instrumenter Banken har i ubetydelig grad valuta, fastrenteutlån og fastrenteinnskudd og bare i den grad kundene etterspør produktene. Banken følger fortløpende opp behovet for økonomisk sikring, men på grunn av beskjedene volum av usikrede posisjoner praktiseres ikke sikringsbokføring. Innen aksjer har banken en mindre portefølje, og styret har satt en øvre grense for slike investeringer. Porteføljen av andre verdipapirer har banken kun for å tilfredstille de gjeldene krav til likvider. Verdipapirene består i hovedsak av verdipapirer som kan deponeres som sikkerhet for lån i Norges Bank, dvs. spesielt sikre og likvide verdipapirer. Konsentrasjon av risiko Konsentrasjon oppstår når flere av bankens motparter opererer innenfor samme bransje, geografisk område eller har andre sammenfallende økonomiske egenskaper som gjør at deres evne til å oppfylle forpliktelsene blir samtidig påvirket av endringer i økonomiske, politiske eller andre forhold. Under prosessen med etterleving av intensjonene og implementeringen av risikostyring etter Basel II og ICAAP er ledelsen sammen med styret, godt i gang med utarbeidelse av måltall for ytterligere å identifisere og redusere risiki. Den geografiske lokaliseringen av eiendeler og forpliktelser er spesifisert i noter til relevante balanseposter. Banken søker å oppnå en forsvarlig geografisk spredning av lån innenfor sitt lokale marked, men lokal økonomisk utvikling og særlig eiendomsprisene vil kunne ha betydelig innvirkning på kundenes evne til å tilbakebetale lån og på verdien av de underliggende sikkerheter. Banken vil i første rekke søke å begrense denne type risiko gjennom høy kvalitet i kredittarbeidet, å utnytte sin lokalkunnskap og gjennom å operere innenfor trygge marginer med hensyn til låntakernes betalingsevne og kvaliteten på stilte sikkerheter. Kredittrisiko Kredittrisiko er risiko for tap på utlån og plasseringer (hovedstol og rentekrav) som følge av manglende betalingsevne/-vilje hos bankens kunder. Begrepet dekker også tap som følge av svikaktig opptreden av kunder i forbindelse med slike lån/plasseringer. Det omfatter også risiko for at realisering av pantsatte sikkerheter/kausjoner ikke gir den forutsatte dekning for bankens krav. Kredittrisikoen for utlån og mulighet for tap overvåkes nøye gjennom utviklingen i betalingsmislighold og overtrekk samt jevnlig vurdering av alle større nærings- og personlån etter fastsatte retningslinjer. At bankens vedtatte retningslinjer for kredittgivning etterleves, følges gjennom internkontroll. All plassering av midler kredittvurderes og styres gjennom strategi for markeds- og motpartsrisiko. Bankens verdipapirportefølje består i hovedsak av spesielt sikre sertifikater og obligasjoner. Styret vurderer kredittrisikoen for våre verdipapirer som liten.


31

NOTER Markedsrisiko Markedsrisiko påvirker banken særlig indirekte gjennom utlånene. Det er grunn til å anta en ikke ubetydelig samvariasjon mellom rentemarginer, tap på utlån og den generelle markedsutviklingen (konjunkturene). Banken søker å holde sin markedsrisiko knyttet til egenkapitalinvesteringer innenfor snevre rammer. Markedsrisiko knyttet til overtatte eiendeler søkes likeledes begrenset gjennom å realisere slike så fort dette lar seg gjennomføre på en forsvarlig måte. Den viktigste markedsrisikoen er knyttet til eiendomsmarkedet der banken i tillegg til porteføljen av egne bankbygg, er eksponert gjennom at en betydelig andel av utlånene er sikret i fast eiendom. Banken har i sin kreditthåndbok satt en grense for utlån mot en bransje på 40 % av BM-porteføljen. Valutarisiko Banken styrer sin valutarisiko med henblikk på at denne skal være liten. Ut over det som har med turistvaluta kan det likevel gjøres valutaforretninger, men da samarbeider banken med andre banker i SpareBank 1 -alliansen. Renterisiko Utlån og innskudd der banken har adgang til å endre renten, medfører en renterisiko som ikke fullt ut lar seg sikre. Typisk vil banken ha en innskuddsportefølje med flytende rente som langt overstiger eiendeler som lar seg reprise innenfor 1 måned. Innenfor løpetidsbåndet 0-3 måneder vil det imidlertid være en rimelig grad av balanse. Likviditets- og oppgjørsrisiko Likviditetskriser i norske banker har primært oppstått som et resultat av store kredittap. Banken har en målsetning om en kjernekapitaldekning på minimum 11 prosent. Bankens styre vil vurdere nødvendige tiltak dersom disse målsetningene underskrides. Likviditetsrisiko er primært knyttet til bankens evne til å refinansiere innlån i verdipapirmarkedet og innlån fra andre finansinstitusjoner. Risikoen vil delvis være knyttet til det norske rentemarkedet der det f. eks. kan oppstå en kortsiktig ubalanse som gjør det umulig å refinansiere til akseptable vilkår. Banken søker å minimere denne type risiko gjennom å definere rammer for forfallstruktur i hvert løpetidsbånd. I tillegg er det definert minimumskrav til likviditetsreserver for å sikre at banken har tilstrekkelige likviditetsreserver til å kunne håndtere et stresscenario. Banken foretar kvartalsvis stresstesting for å vurdere om likviditetsrisikoen ligger innenfor de styrevedtatte rammene. Ut over dette har banken kommitterte trekkfasiliteter som skal kunne dekke forfallet for minimum en av bankens obligasjoner. Banken er også medlem i SpareBank 1- alliansen som også skulle tilsi ytterligere trygghet. Banken har som policy å aldri sette seg i en situasjon der man er avhengig av å motta en eller et fåtall innbetalinger for å dekke utbetalinger samme dag.

Note 4 Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper Tap på utlån og garantier Banken rescorer sin utlånsportefølje månedlig. Kunder med svak risikoklasse, betalingsmislighold, negativ migrering eller andre objektive kriterier vurderes med tanke på behov for individuell nedskrivning. Individuell nedskrivning beregnes som forskjellen mellom lånets bokførte verdi og nåverdien av diskontert kontantstrøm basert på effektiv rente på tidspunktet for første gangs beregning av individuelle nedskrivninger. Vurdering av behov for nedskrivning gjøres for eksponeringer større enn 250.000 kroner som er misligholdt, eller hvor banken har annen objektiv informasjon. Gruppevise nedskrivninger beregnes for grupper av engasjement som har økende kredittrisiko, men hvor det ikke er mulig å identifisere hvilket engasjement som vil medføre tap. Beregning foretas med utgangspunkt i økning i forventet tap for porteføljer som har migrert negativt siden innvilgelsestidspunktet. Normalt er det forsinkelser i informasjon til banken om inntrådte hendelser. Dette gjør at bankens vurderinger og beregninger er til dels basert på usikker informasjon og følgelig er størrelsen på tapsavsetningene basert på bankens beste estimat. Pensjoner Netto pensjonsforpliktelser og årets pensjonskostnad er basert på en rekke estimater, herunder avkastning på pensjonsmidlene, fremtidig rente- og inflasjonsnivå, lønnsutvikling, turnover, utvikling i den generelle utviklingen i antall uføretrygdede og levealder. Usikkerheten er i stor grad knyttet til bruttoforpliktelsen pensjonsforpliktelse, jfr. note 30, og ikke til den nettoforpliktelsen som fremkommer i balansen. Forskjeller i faktisk og antatt utvikling kan utgjøre betydelige beløp. Banken har så langt regnskapsført disse forskjellene (”estimatavvik”) etter ”korridormetoden”, som innebærer at forskjellene resultatføres over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid og ikke belaster resultatregnskapet umiddelbart.


32

NOTER

Note 5 Segmentinformasjon Segmentrapportering er knyttet til den måten konsernet styres og følges opp på internt i virksomheten gjennom resultat og kapitalrapportering, fullmakter og rutiner. Rapporteringen er inndelt etter personmarked og bedriftsmarked for hele banken. Konsernelimineringer fremkommer sammen med ufordelt virksomhet i egen kolonne (Øvrige). Datterselskaper har uvesentlig innvirkning på konserntall. Konsern 2012 (i hele tusen kroner)

PM

BM

Øvrige

Totalt

Netto renteinntekter

127 905

140 773

8 528

277 206

Renter av allokert kapital

-48 422

-77 383

8 328

-117 477

79 483

63 390

16 856

159 729

Resultatregnskap

Sum renteinntekter Netto provisjonsinntekter Driftskostnader Netto avkastning på finansielle investeringer *) Tap på utlån og garantier Resultat før skatt EK-avkastning

41 878

33 399

8 881

84 159

-107 983

-72 929

-1 306

-182 218

0

0

26 200

26 200

-9 603

-7 553

-1 050

-18 206

3 776

16 307

49 581

69 664

0,80%

5,46%

57 947

8 084 566 -31 483

Balanse Utlån til kunder

4 790 927 3 235 692

Individuell nedskrivning utlån

-1 733

-29 750

0

Gruppenedskrivning utlån

-9 336

8 774

-35 570

-36 132

0 2 555 110

2 555 110

Sum eiendeler pr segment

4 779 858 3 214 716 2 577 487

10 572 061

Innskudd fra og gjeld til kunder

2 722 466 1 535 313 1 436 618

5 694 397

Andre eiendeler

Annen gjeld og egenkapital Sum egenkapital og gjeld pr segment

0

0

0 4 877 664

4 877 664

2 722 466 1 535 313 6 314 282

10 572 061


33

NOTER

Konsern 2011 (i hele tusen kroner)

PM

BM

Øvrige

Totalt

Netto renteinntekter

150 269

142 452

17 497

310 218

Renter av allokert kapital

-88 007

-77 085

18 705

-146 387

62 262

65 367

36 202

163 831

Resultatregnskap

Sum renteinntekter Netto provisjonsinntekter Driftskostnader Netto avkastning på finansielle investeringer *) Tap på utlån og garantier

22 652

23 781

13 171

59 604

-99 017

-62 771

-284

-162 072

0

0

12 215

12 215

-1 617

-28 557

0

-23 936

Resultat før skatt

-15 720

-2 179

61 303

49 642

EK-avkastning

-3,06%

-0,30%

14 295

8 005 659 -21 107

Balanse Utlån til kunder

4 906 939 3 084 425

Individuell nedskrivning utlån

-1 631

-19 476

0

Gruppenedskrivning utlån

-2 500

-32 020

0

-34 520

0 2 204 076

2 204 076

Sum eiendeler pr segment

4 902 808 3 032 929 2 218 371

10 154 108

Innskudd fra og gjeld til kunder

3 530 931 1 513 444

Andre eiendeler

Annen gjeld og egenkapital Sum egenkapital og gjeld pr segment

0

350 296

5 394 671

0 4 759 437

4 759 437

3 530 931 1 513 444 5 109 733

10 154 108

0

*)Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle investeringer Resultatandel SpareBank 1 Gruppen Utbytte verdipapirer

2012

2011

12 449

4 366

6 181

11 017

Kursgevinst aksjer

-7 876

-1 485

Netto gevinster andre finansielle eiendeler

15 446

-1 683

Netto avkastning på finansielle investeringer

26 200

12 215


34

NOTER

Note 6 Netto renteinntekter Morbank 2011

Konsern 2012 (i hele tusen kroner)

2012

2011

8 140

18 736

396 613

400 650

30 321

28 336

Renteinntekter 18 736 400 771

8 140 Renter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 396 918 Renter av utlån til og fordringer på kunder Renter av sertifikater, obligasjoner og

28 336

30 321 andre rentebærende verdipapirer

4 427

1 502 Inntektsførte renter på nedskrevne utlån

1 502

4 427

2 630

3 619 Andre renteinntekter og lignende inntekter

3 619

2 630

440 195

454 779

560

4 194

454 900

440 500 Sum renteinntekter Rentekostnader

4 194

560 Renter på gjeld til kredittinstitusjoner

128 210

139 649 Renter på innskudd fra og gjeld til kunder

139 648

128 206

144 623

127 522 Renter på utstedte verdipapirer

127 522

144 623

13 913

12 730 Renter på ansvarlig lånekapital

12 730

13 913

5

12

12

5 Andre rentekostnader og lignende kostnader

290 952

280 467 Sum rentekostnader

280 466

290 948

163 948

160 033 Sum netto renteinntekter

159 729

163 831

2012

2011

8 027 808

8 184 395

2011

2012 Gjennomsnittsrenter og gjennomsnittlig rentebærende eiendeler og gjeld Eiendeler

8 190 395

8 027 808 Gjennomsnittlig rentebærende saldo utlån til kunder

4,74%

4,75% Gjennomsnittsrente utlån til kunder

4,75%

4,74%

4,5 %

3,9 % Gjennomsnittlig rente derivater

3,94%

4,5 %

0,0 %

2,9 % Gjennomsnittlig rente sertifikater

2,92%

0,0 %

5 592 793

5 314 970

Gjeld 5 314 970

5 592 793 Gjennomsnittlig rentebærende saldo innskudd

2,40%

2,50% Gjennomsnittsrente innskudd

2,50%

2,40%

3,13%

3,18% Gjennomsnittlig rente

3,18%

3,13%

4,2 %

3,7 % Gjennomsnittlig rente obligasjonsgjeld

3,66%

4,2 %

4,5 %

4,5 % Gjennomsnittlig rente ansvarlig lånekapital

4,51%

4,5 %

6,5 %

6,1 % Gjennomsnittlig rente fondsobligasjoner lånekapital

6,08%

6,5 %

Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag av faktisk renteinntekt/-kostnad i året i prosent av gjennomsnittlig fordring/gjeld. Gjennomsnittlig rente på renteswaper er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad av gjennomsnittlig pålydende.


35

NOTER

Note 7 Netto provisjons- og andre inntekter Morbank

Konsern

2011

2012 (i hele tusen kroner)

2012

2011

Provisjonsinntekter 1 652

1 802 Garantiprovisjon

1 802

1 652

1 614

1 475 Verdipapiromsetning

1 475

1 614

29 012

32 095 Betalingsformidling

32 095

29 011

22 024

25 296 Forsikringstjenester

25 296

22 024

25 153 Provisjon Boligkreditt

25 153

8 954

1 867

1 485

87 689

64 742

5 901

6 509

112

61

6 013

6 570

1 565

1 176

8 954 1 485

1 867 Andre provisjonsinntekter

64 743

87 689 Sum provisjonsinntekter Provisjonskostnader

6 509

5 898 Betalingsformidling

61

112 Andre provisjonskostnader

6 570

6 010 Sum provisjonskostnader Andre driftsinntekter

1 166

1 199 Driftsinntekter fast eiendom

256

916 Andre driftsinntekter

1 422

2 115 Sum andre driftsinntekter

59 595

83 795 Sum netto provisjons- og andre driftsinntekter

916

256

2 481

1 432

84 157

59 604

Note 8 Inntekter fra andre finansielle investeringer Morbank 2011

Konsern 2012 (i hele tusen kroner)

2012

2011

11 907 Verdiendring på renteinstrumenter

11 907

-2 810

12 716 - Verdiøkning obligasjoner og sertifikater

12 716

2 419

809

5 229

-7 876

-1 484

Netto inntekter fra finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat -2 810 2 419 5 229 -1 484 2 284 3 768

809 - Verdireduksjon obligasjoner og sertifikater -7 876 Verdiendring på egenkapitalinstrumenter 2 309 - Verdiøkning egenkapitalinstrumenter 10 185 - Verdireduksjon egenkapitalinstrumenter

2 309

2 284

10 185

3 768

120

2 683 Verdiendring på derivater

2 683

120

120

3 968 - Verdiøkning på derivater

3 968

120

1 285 - Verdinedgang på derivater

1 285

0

6 714 Sum netto inntekter fra finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat

6 714

-4 174

857

1 035

0

28

0 -4 174

Valutahandel 1 035 28 1 007 -3 167

857 - Omregningsgevinst valuta 0 - Omregningstap valuta 857 Sum netto inntekter fra valutahandel 7 571 Sum netto inntekter fra andre finansielle investeringer over resultat

857

1 007

7 571

-3 167


36

NOTER

Note 9 Personalkostnader og ytelser til ledende ansatte og tillitsvalgte Morbank 2011

Konsern 2012 (i hele tusen kroner)

2012

2011

58 150

66 645 Lønn

66 645

58 150

24 187

19 737 Pensjonskostnader (Note 30)

19 737

24 187

6 796 89 133

0

13 640 Sosiale kostnader 100 022 Sum personalkostnader

13 640

6 796

100 022

89 133

131

129 Gjennomsnittlig antall ansatte

129

131

127

125 Antall årsverk pr 31.12.

125

127

133

128 Antall ansatte pr 31.12.

128

133

Ytelser til konsernledelsen 2012

(i hele tusen kroner) Lønn og andre

Navn

Tittel

kortsiktige ytelser Andre godtgjørelser

Odd Folland

Admin. direktør

1 460

254

Olav Rugset

Banksj. Personm.

1 011

157

Rune Solli

Banksj. Bedriftsm.

953

Steinar Sogn

Finansdirektør

976

2011

(i hele tusen kroner)

Navn

Tittel

Odd Folland

Admin. direktør

1 498

160

Lån

Garantier

Innskudd

4 704

0

1 425

2 917

0

84

22

3 213

0

115

154

5 627

0

0

Garantier

Innskudd

0

1 465

Lønn og andre kortsiktige ytelser Andre godtgjørelser

Lån 4 704

Olav Rugset

Banksj. Personm.

1 022

153

3 010

0

285

Rune Solli

Banksj. Bedriftsm.

984

30

3 369

0

57

Steinar Sogn

Finansdirektør

944

164

5 010

0

22

Garantier

Innskudd

Ytelser til styret og kontrollkomiteen 2012 (hele 1000) Navn

Tittel

Ole Tennfjord

Styreleder

Knut S. Olsen Alf Dahl

Honorar

Andre godtgjørelser

Lån

145

0

0

0

3

Nestleder styret

50

0

0

0

0

Styremedlem

75

0

0

0

0

Ingunn Golmen

Styremedlem

75

0

323

0

0

Steve Kalvøy

Styremedlem

52

0

0

0

0

Nanna Eriksen Røe

Styremedlem

75

0

0

0

0

Linda Nordal Sandvik

Styremedlem (ans.rep.)

62

492

2 776

0

36

Asbjørn Røvik

Leder kontrollkomiteen

42

0

0

0

2

Nils A. Sjømæling

Nestleder kontrollkomiteen

30

0

685

0

17

Toril Røsand

Medlem kontrollkomiteen

22

0

1 290

0

5

Solvår Sæterbø

Medlem kontrollkomiteen

30

0

0

0

2 905

Laila Skaret

Forstanderskapets leder

30

0

0

0

62

126

0

16 522

0

8 552

Forstanderskapet


37

ÅRSREGNSKAP

Ytelser til styret og kontrollkomiteen 2011 (hele 1000) Navn

Tittel

Johnny Holmen

Styreleder

Ole Tennfjord Alf Dahl

Honorar

Andre godtgjørelser

Lån

Garantier

Innskudd

180

0

0

0

4

Nestleder styret

75

0

0

0

3

Styremedlem

50

0

0

0

0

Nanna Eriksen Røe

Styremedlem

75

0

0

0

0

Turid Strøm

Styremedlem

75

0

0

0

1 130

Ingunn Golmen

Styremedlem

75

0

453

0

106

Bjørn Rød

Styremedlem (ans.rep.)

75

547

1 227

0

56

Asbjørn Røvik

Leder kontrollkomiteen

42

0

0

0

3

Nils Sjømæling

Nestleder kontrollkomiteen

30

0

791

0

17

Karen Dahle

Medlem kontrollkomiteen

30

0

0

0

72

Solvår Sæterbø

Medlem kontrollkomiteen

30

0

0

0

1 593

Laila Skaret

Forstanderskapets leder

21

0

0

0

115

Forstanderskapet

77

0

10 823

0

8 519

Note 10 Andre driftskostnader Morbank 2011 21 188

Konsern 2012 (i hele tusen kroner)

23 053 IT-kostnader

2012

2011

23 053

21 188

8 400

8 619 Markedsføring

8 619

8 400

8 599

8 699 Øvrige administrasjonskostnader

8 699

8 804

7 025

10 271 Ordinære avskrivninger (note 25)

10 271

7 025

3 623

2 919 Leiebetalinger

2 919

3 623

3 812

4 105 Driftskostnader faste eiendommer

4 105

3 812

2 026

2 204 Formuesskatt

2 204

2 026

1 420

1 576 Eksterne honorarer

1 576

1 420

16 642

20 018 Andre driftskostnader

20 751

16 642

72 735

81 463 Sum andre driftskostnader

82 196

72 940

Godtgjørelse til revisor 456

525 Lovpålagt revisjon

525

456

136

38 Skatterådgivning

38

136

117

66 Andre attestasjonstjenester

66

117

764

158

1 393

867

158 867

764 Andre tjenester 1 393 Sum inklusiv merverdiavgift


38

ÅRSREGNSKAP

Note 11 Skatt Morbank 2011

Konsern 2012 (i hele tusen kroner)

2012

2011

45 276

67 153 Resultat før skattekostnad

69 664

49 642

-2 088

-17 002 +/-permanente forskjeller

-17 002

-2 088

-3 183

-4 366

0

0 +/- resultat fra eierinteresser

-4 104

14 849 +/- endring resultatførte midlertidige forskjeller

14 849

-4 104

39 084

65 000 Årets skattegrunnlag/skattepliktig inntekt

64 328

39 084

10 944

18 200 Herav betalbar skatt 28%

18 012

10 944

26 1 149 12 119

142

26

-4 158 +/- endring i utsatt skatt

-47 For (mye)/lite avsatt skatt foregående år

-4 158

1 149

13 996 Årets skattekostnad

13 996

12 119

18 803 28% av resultat før skatt

19 506

13 900

-4 761 28% av ikke skattepliktige resultatposter (permanente forskjeller)

-4 761

-585

-891

-1 222

Avstemming av nominell og effektiv skattesats 12 677 -585

28% av resultat fra eierinteresser

142

26

12 119

26

13 996 Årets skattekostnad

13 996

12 119

26,8 %

20,8 % Effektiv skattesats i %

20,1 %

24,4 %

10 944

18 200 Betalbar skatt i skattekostnaden

18 200

10 944

3 125

-

15 075

10 944

Pensjoner Avsetning ventelønn

Sum

10 944

-47 For mye/lite avsatt skatt tidligere år

3 125 Til gode betalbar skatt 15 075 Betalbar skatt i balansen

Morbank og konsern Endring i netto forpliktelse ved utsatt skatt

Driftsmidler

Gevinst- og tapskonto

Utsatt skatt 31.12.2010

-3 980

209

-6 538

-153

-10 462

Prinsippendring - virkelig verdi på bankbygg

16 520

0

0

0

16 520

-450

-42

1 641

0

1 149

0

0

0

0

0

Utsatt skatt 31.12.2011

12 090

167

-4 897

-153

7 206

Resultatført i perioden

-374

-33

-3 750

0

-4 158

4 352

0

0

0

4 352

16 068

134

-8 648

-153

7 401

Resultatført i perioden Ført over utvidet resultat

Ført over utvidet resultat Utsatt skatt 31.12.2012


39

NOTER

Note 12 Kredittinstitusjoner - fordringer og gjeld Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Morbank 2011

Konsern 2012 (i hele tusen kroner)

2012

2011

7 889

150 686 Utlån og fordringer uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid

150 686

7 889

7 889

150 686 Sum

150 686

7 889

Spesifikasjon av utlån og fordringer på de vesentligste valutasorter 7 889

150 686 NOK

150 686

7 889

7 889

150 686 Sum

150 686

7 889

2012

2011

0 Lån og innskudd uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid

0

0

130 000

0 F-lån

0

130 000

130 000

0 Sum

0

130 000

Gjeld til kredittinstitusjoner 2011 0

2012 (i hele tusen kroner)

Spesifikasjon av gjeld på de vesentligste valutasorter 130 000

0 NOK

0

130 000

130 000

0 Sum

0

130 000

Innskudd og utlån fra/til kredittinstitusjoner har i hovedsak flytende rente. Fordringer og gjeld mot kredittinstitusjoner er klassifisert som utlån og fordringer iht. IAS 39 og er vurdert til amortisert kost.


40

NOTER

Note 13 Utlån til og fordringer på kunder Morbank 2011

Konsern 2012 (i hele tusen kroner)

2012

2011

Utlån fordelt på fordringstype 669 745

721 066 Kasse-/drifts- og brukskreditter

721 066

669 745

322 813

326 750 Byggelån

326 750

322 813

7 024 601

7 044 866 Nedbetalingslån

7 036 750

7 013 101

8 017 159

8 092 682 Brutto utlån og fordringer på kunder

8 084 566

8 005 659

31 483

21 107

21 107 34 520 7 961 532

31 483 Individuelle nedskrivninger 36 132 Nedskrivninger på grupper av utlån 8 025 067 Utlån og fordringer på kunder

36 132

34 520

8 025 067

7 950 032

Utlån fordelt på markeder 4 906 939

4 790 927 Lønnstakere

4 790 927

4 906 939

3 095 925

3 243 808 Næringsfordelt

3 235 692

3 084 425

10 463 Offentlig

10 463

14 295

47 484 Finansiell

47 484

0

8 084 566

8 005 659

14 295 0 8 017 159

8 092 682 Brutto utlån og fordringer på kunder

21 107

31 483 Individuelle nedskrivninger

31 483

21 107

34 520

36 132 Nedskrivninger på grupper av utlån

36 132

34 520

8 025 067

7 961 532

7 961 532

8 025 067 Utlån og fordringer på kunder Herav ansvarlig lånekapital

2 787

2 786 Øvrig ansvarlig kapital

2 786

2 787

2 787

2 786 Ansvarlig lånekapital bokført under utlån

2 786

2 787

Morbank 2011

Konsern 2012

2011

4 323 231

4 663 851 Laveste risiko

2012 Totalt engasjement fordelt på risikogruppe

4 655 735

4 311 731

1 104 437

1 014 939 Lav risiko

1 014 939

1 104 437

2 225 945

2 061 607 Middels risiko

2 061 607

2 225 945

476 063

694 820

Høy risiko

694 820

476 063

475 911

350 281

Høyeste risiko

350 281

475 911

165 866

Mislighold

114 618 8 720 206

8 951 365 Sum totalt engasjement fordelt på risikogruppe

Morbank 2011 4 024 116 1 019 915 2 010 612

165 866

114 618

8 943 249

8 708 706

Konsern 2012 Brutto utlån fordelt på risikogruppe 4 296 431 Laveste risiko 918 459

Lav risiko

2011 4 012 616

918 459

1 019 915

1 813 780

2 010 612

427 896

602 915

Høy risiko

602 915

427 896

433 022

315 866

Høyeste risiko

315 866

433 022

101 597

145 231

Mislighold

145 231

101 597

8 084 566

8 005 659

8 017 159

1 813 780 Middels risiko

2012 4 288 315

8 092 682 Sum brutto utlån fordelt på risikogruppe


41

NOTER Morbank 2011 36 497

Konsern 2012 Individuelle nedskrivninger fordelt på risikogruppe 17 714

Misligholdt ( intern definisjon)

2012

2011

17 714

36 497

I bankens interne risikoklassifiseringssystem klassifiseres alle engasjementer med individuelle nedskrivninger som misligholdt uavhengig av ekstern definisjon på mislighold (jfr. note 2). De fordeles ikke på ulike risikogrupper slik som øvrige engasjement. Fordeling på risikogrupper er basert på at banken beregner misligholdssannsynlighet for alle kunder i utlånsporteføljen basert på objektive historiske data. Misligholdssannsynligheten benyttes deretter sammen med sikkerhetsverdier til å klassifisere kundene i ulike risikogrupper. Kundene rescores månedlig i bankens porteføljesystem.

Morbank 2011

Konsern 2012

2011

0

2012 Forventet årlig gjennomsnittlig tap fordelt på risikogruppe 0 Laveste risiko

0

0

0

0 Lav risiko

0

0

0

0 Middels risiko

0

0

5 722

5 105 Høy risiko

5 105

5 722

5 870

3 042 Høyeste risiko

3 042

5 870

7 108 18 700

5 153 Mislighold 13 300 Sum forventet årlig gj.snittlig netto tap fordelt på risikogrupper

5 153

7 108

13 200

18 700

Forventet årlig gjennomsnittlig netto tap er det beløpet morbanken statistisk forventer å tape på utlånsporteføljen i løpet av en 12 måneders periode. Det beregnet med bakgrunn i historiske data. I en oppgangskonjunktur vil faktiske årlige tap være lavere enn det gjennomsnittlige forventede tap. I en nedgangskonjunktur vil de faktiske tapene på samme måte kunne blir høyere.

Morbank 2011 5 099 306

Konsern 2012 Totalt engasjement fordelt på sektor og næring 4 990 675 Lønnstakere o.l

2012

2011

4 990 675

5 099 306

24 373

32 415

Offentlig forvaltning

32 415

24 373

0

47 488

Finansiell sektor

47 488

0

190 428

183 366

Jordbruk/skogbruk

183 366

190 428

391 287

356 749

Fiske og fangst

356 749

391 287

52 107

47 387

47 387

52 107

203 740

201 746

Industri og bergverk

201 746

203 740

616 749

781 519

Bygg og anlegg, Kraft- og vannforsyning

781 519

616 749

377 672

342 095

Varehandel, Hotell- og restaurantdrift

342 095

377 672

87 712 1 275 591

82 681

Transport og kommunikasjon

1 690 418 Eiendomsdrift

401 239

143 050

1

51 775

8 720 206

Havbruk

Forretningsmessig tjenesteyting Øvrig næring

8 951 365 Sum totalt engasjement fordelt på sektor og næring

82 681

87 712

1 682 302

1 264 091

143 050

401 239

51 775

1

8 943 249

8 708 706

Det er i tillegg gitt lånetilsagn på 6 millioner kroner i Divisjon PM og 83 millioner kroner i Divisjon BM per. 31.12.2012. Disse er ikke utbetalt og er derfor ikke inkuldert i totalt engasjement.

Morbank 2011 4 909 119 12 115

Konsern 2012 Brutto utlån fordelt på sektor og næring 4 792 556 Lønnstakere o.l 8 834

Offentlig forvaltning

2011

4 792 556

4 909 119

8 834

12 115

0

47 484

47 484

0

155 817

158 414

Jordbruk/skogbruk

158 414

155 817

370 494

341 983

Fiske og fangst

341 983

370 494

32 450

35 720

165 770

168 951

436 795 244 406 67 659 1 209 370

35 720

32 450

Industri og bergverk

168 951

165 770

464 338

Bygg og anlegg, Kraft- og vannforsyning

464 338

436 795

257 220

Varehandel, Hotell- og restaurantdrift

257 220

244 406

66 507

Havbruk

Transport og kommunikasjon

1 395 727 Eiendomsdrift

179 442

97 605

233 722

257 342

8 017 159

Finansiell sektor

2012

Forretningsmessig tjenesteyting Øvrig næring

8 092 682 Sum brutto utlån fordelt på sektor og næring

66 507

67 659

1 387 611

1 197 870

97 605

179 442

257 342

233 722

8 084 566

8 005 659


42

NOTER Morbank

Konsern

2011

2012 Individuelle nedskrivninger fordelt på sektor og næring

2012

2011

1 630

1 732 Lønnstakere o.l

1 732

1 630

2 839

5 920 Industri og bergverk

5 920

2 839

15 470

14 938

0

682

14 938 682 72 946 21 107

15 470 Bygg og anlegg, Kraft- og vannforsyning 0 Varehandel, Hotell- og restaurantdrift 7 216 Transport og kommunikasjon

7 216

72

1 144 Eiendomsdrift

1 144

946

31 482

21 107

31 482 Sum individuelle nedskrivninger

Morbank

Konsern

2011

2012 Forventet årlig gjennomsnittlig tap fordelt på sektor og næring

2012

2011

1 700

1 300 Lønnstakere o.l

1 300

1 700

0

0

200

0

200 Jordbruk/skogbruk

200

200

200

100 Fiske og fangst

100

200

100

200 Havbruk

200

100

1 000

0 Offentlig forvaltning

700

1 000

3 400

3 200 Bygg og anlegg, Kraft- og vannforsyning

3 200

3 400

1 300

1 900 Varehandel, Hotell- og restaurantdrift

1 900

1 300

200

1 100

4 100

7 300

700

1 600

1 100 7 300 1 600 800 18 700

700 Industri og bergverk

200 Transport og kommunikasjon 4 100 Eiendomsdrift 700 Forretningsmessig tjenesteyting 700 Øvrig næring 13 300 Totalt

Morbank 2011

700

800

13 300

18 700

Konsern 2012 Brutto utlån fordelt på geografiske områder

2012

2011

3 183 085

3 480 876 Kristiansund..................................................

3 472 760

3 171 585

2 271 421

2 234 472 Øvrige kommuner på Nordmøre..................

2 234 472

2 271 421

563 885

590 213

Molde............................................................

590 213

563 885

248 025

185 957

Øvrige kommuner i Romsdal.......................

185 957

248 025

408 208

471 627

Ålesund.........................................................

471 627

408 208

335 548

276 919

Øvrige kommuner på Sunnmøre..................

276 919

335 548

852 618

Kommuner utenfor Møre og Romsdal..........

852 618

1 006 987

8 084 566

8 005 659

1 006 987 8 017 159

8 092 682 Totalt

Morbank 2011

Utlån til ansatte 2012

Konsern 2012

2011

118 990

145 586 Utlån til ansatte

145 586

118 990

120 602

117 746 Ansattes lån overført til Boligkreditt

117 746

120 602

239 592

263 332 Sum lån til ansatte

263 332

239 592

95

534

534

95

Rentesubsidiering ansatte

Nedbetalingslån til ansatte gis med inntil 30 års nedbetalingstid og månedlige terminer. Rentesatsen for nedbetalingslån og Flexilån til ansatte tilsvarer 70% av laveste rentesats for privatmarkedslån og Flexilån, p.t. 2,45 %. Totalt lånebeløp innenfor disse betingelsene kan ikke overstige 3,0 millioner kroner for den enkelte ansatte.


43

NOTER

Note 14 Aldersfordeling på forfalte, men ikke nedskrevne utlån Tabellen viser forfalte beløp på utlån og overtrekk på kreditt/innskudd fordelt på antall dager etter forfall som ikke skyldes forsinkelse i betalingsformidlingen. Hele utlånsengasjementet er inkludert når deler av engasjementet er forfalt. Morbank 2012 Under 30 dager

31 - 90 dager

91 - 180 dager

Over 181 dager

Totalt

- Personmarked

6 696

23 676

16 243

10 055

56 670

- Bedriftsmarked

10 826

11 642

3 733

48 445

74 646

Sum

17 522

35 318

19 976

58 500

131 316

Under 30 dager

31 - 90 dager

91 - 180 dager

Over 181 dager

Totalt

- Personmarked

6 696

23 676

16 243

10 055

56 670

- Bedriftsmarked

10 826

11 642

3 733

48 445

74 646

Sum

17 522

35 318

19 976

58 500

131 316

Under 30 dager

31 - 90 dager

91 - 180 dager

Over 181 dager

Totalt

- Personmarked

31 125

12 951

4 639

11 846

60 561

- Bedriftsmarked

14 730

10 595

25 325

14 278

64 928

Sum

45 855

23 546

29 964

26 124

125 489

Under 30 dager

31 - 90 dager

91 - 180 dager

Over 181 dager

Totalt

- Personmarked

31 125

12 951

4 639

11 846

60 561

- Bedriftsmarked

14 730

10 595

25 325

14 278

64 928

Sum

45 855

23 546

29 964

26 124

125 489

(i hele tusen kroner) Utlån til og fordringer på kunder

Konsern 2012 (i hele tusen kroner) Utlån til og fordringer på kunder

Morbank 2011 (i hele tusen kroner) Utlån til og fordringer på kunder

Konsern 2011 (i hele tusen kroner) Utlån til og fordringer på kunder


-16

167

-349

1 071

34 486

5 260

-1 095

1 050

34 733

676

-428

20 585

-246

4 584

-667

3 350

18 358

0

-152

0

0

20 586

0

3 350

23 936

0

1 612

0

-1 520

0

-1 520

-2

0

0

2 339

2 090

0

9 781

0

-8 855

1 001

11 452

2 090

1 061

1 910

0

3 229

2 846

0

0

1 001

0

79

2 727

11 452

1 910

0

0

0

2 846

0

9 193

BM

0

3 350

0

PM

-152

Totalt

2012

18 358

-350

73

5 609

1 089

1 612

10 325

BM

2012

0

79

0

0

2 727

0

0

0

0

0

BM

PM

3 350

2011

0

46

-1 520

-1 520

0

21

-152

0

23 936

PM

Totalt

-14 267

BM

-13 926

PM

Morbank

-341

2011

+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere ikke er nedskrevet

+ Konstaterte tap på engasjement som tidligere er nedskrevet

+ Amortiserte renter tapsmerkede lån

+ Periodens endring i gruppenedskrivninger

Periodens endring i individuelle nedskrivninger

Sum tap på utlån og garantier

Bygg og anlegg, Kraft- og vannforsyning

Industri og bergverk

Havbruk

Fiske og fangst

Jordbruk/skogbruk

Offentlig forvaltning

Eiendomsdrift

Transport og kommunikasjon

18 206

0

1 612

0

Tap på utlån til kunder

Gruppenedskrivning person

Gruppenedskrivning næring

Øvrig næring

-2 Forretningsmessig tjenesteyting

2 339

9 781

-8 855 Varehandel, Hotell- og restaurantdrift

1 061

3 229

0

0

0

9 193

-152 Lønnstakere o.l

Totalt Tap fordelt på sektor og næring

18 206

-699 - Inngang på tidligere nedskrevne utlån, garantier m.v.

240

5 593

1 135

1 612

10 325

Totalt Tap i resultatregnskapet (i hele tusen kroner)

Note 15 Tap på utlån og garantier

-152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-152

PM

-152

-349

167

-16

46

0

0

PM

18 358

0

1 612

0

-2

2 339

9 781

-8 855

1 061

3 229

0

0

0

9 193

0

BM

2012

18 358

-350

73

5 609

1 089

1 612

10 325

BM

2012

18 206

0

1 612

0

-2

2 339

9 781

-8 855

1 061

3 229

0

0

0

9 193

-152

Totalt

18 206

-699

240

5 593

1 135

1 612

10 325

Totalt

PM

-246

21

0

-341

3 350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 350

PM

3 350

-667

4 584

Konsern

20 586

0

-1 520

0

0

2 090

11 452

1 001

1 910

2 846

2 727

79

0

0

0

BM

2011

20 585

-428

676

34 733

1 050

-1 520

-13 926

BM

2011 Totalt

23 936

0

-1 520

0

0

2 090

11 452

1 001

1 910

2 846

2 727

79

0

0

3 350

Totalt

23 936

-1 095

5 260

34 486

1 071

-1 520

-14 267

NOTER

44


9 336

-1 520

-1 520

32 020

PM

2 500

Totalt

36 040

BM

33 540

PM

2 500

2 500

0

19 795

34 520

2011

11 836

1 312

10 137

10 137

0

1 312

21 107

0

-2 306

-2 765

0

458

0

-405

-22 098

-405

-21 298

0

-799

PM

1 312

Totalt

35 779

BM

34 126

PM

Morbank

1 653

2011

Totalt

36 132

1 612

34 520

Totalt

2012

31 483

5 502

6 078

-1 255

51

21 107

114 40 154 31 122

28%

72

54

126

21

105,3

29%

Avsetningsgrad

Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement

Individuelle nedskrivninger

Totalt misligholdte og tapsutsatte engasjement

Øvrige tapsutsatte engasjement

Misligholdte engasjement

Misligholdte (over 90 dager og over 1 000 NOK) og tapsutsatte engasjement

Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier pr.31.12.

Periodens gruppenedskr. for dekning av tap på utlån og garantier.

Gruppenedskr. for dekning av tap på utlån og garantier pr. 01.01.

Gruppenedskrivninger

Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier pr. 31.12.

individuelle nedskrivinger

Nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort

individuelle nedskrivninger

Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjort

Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger

foretatt individuelle nedskrivninger

Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det tidligere er

Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier, m.v. per 01.01.

Individuelle nedskrivninger

Inntektsføring av renter på tapsmerkede engasjement i 2012 er 1,5 mill.

2012

2011

Morbank

24 296

-7 724

32 020

BM

30 171

5 502

6 078

-1 255

51

19 795

BM

2012 PM

28%

122

31

154

40

114

2012

BM

29%

105,3

21

126

54

72

2011

24 296

-7 724

32 020

BM

30 171

5 502

6 078

-1 255

51

19 795

Konsern

11 836

9 336

2 500

PM

1 312

0

0

0

0

1 312

2012

36 132

1 612

34 520

Totalt

2012

31 483

5 502

6 078

-1 255

51

21 107

Totalt

Konsern PM

2 500

0

2 500

PM

1 312

0

458

-799

0

1 653

32 020

-1 520

33 540

BM

19 795

10 137

-2 765

-21 298

-405

34 126

BM

2011 Totalt

34 520

-1 520

36 040

Totalt

2011

21 107

10 137

-2 306

-22 098

-405

35 779

NOTER

45


46

NOTER

Note 16 Kreditteksponering for hver interne risikorating Banken benytter eget klassifiseringssystem for overvåking av kredittrisiko i porteføljen. Risikoklasseinndeling skjer ut fra hvert enkelt engasjements sannsynlighet for mislighold. I tabellen er denne inndelingen sammenholdt med tilsvarende ratingklasser hos Moody’s. Misligholdssannsynlighet grupperer deretter den enkelte kunde inn i risikogrupper som vist nedenfor.

Morbank 2011 1 250 330 422 379 1 294 624

Konsern 2012 Totalt engasjement bedriftsmarked

(i hele tusen kroner)

1 421 206 Laveste risiko 433 635 Lav risiko 1 283 337 Middels risiko

2012

2011

1 413 090

1 238 830

433 635

422 379

1 283 337

1 294 624

297 717

497 582 Høy risiko

497 582

297 717

245 759

158 328 Høyeste risiko

158 328

245 759

108 655 Mislighold og nedskrevet

108 655

85 716

3 894 627

3 585 026

85 716 3 596 526

3 902 743 Totalt

Morbank 2011 3 048 528

Konsern 2012 Totalt engasjement personmarked 3 184 698 Laveste risiko

(i hele tusen kroner)

2012

2011

3 184 698

3 048 528

682 058

581 305 Lav risiko

581 305

682 058

931 321

778 270 Middels risiko

778 270

931 321

178 346

197 238 Høy risiko

197 238

178 346

230 152

191 953 Høyeste risiko

191 953

230 152

28 902 5 099 306

57 211 Mislighold og nedskrevet 4 990 675 Totalt

57 211

28 902

4 990 675

5 099 306


47

NOTER

Note 17 Maksimal kredittrisikoeksponering, ikke hensyntatt pantestillelser Tabellen nedenfor viser maksimalt eksponering mot kredittrisiko for komponentene i balansen, inkludert derivater. Eksponeringen er vist brutto før eventuelle pantestillelser og tillatte motregninger. Morbank

Konsern

Brutto eksponering etter nedskr. 2011

2012 (i hele tusen kroner)

Brutto eksponering etter nedskr. 2012

2011

392 040 Kontanter og fordringer på sentralbanker

392 040

490 133

150 686 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

150 686

7 889

8 016 952

7 950 032

1 309 863

1 107 219

EIENDELER 490 133 7 889 7 961 532

8 025 068 Utlån til og fordringer på kunder Verdipapirer - utpekt til virkelig verdi over

1 107 219

1 309 863 resultatregnskapet

10 812

13 345 Derivater

9 566 773

9 891 002 Sum eiendeler

13 345

10 812

9 882 886

9 555 273

FORPLIKTELSER 171 597

207 894 Betingete forpliktelser

207 894

171 597

491 443

580 285 Ubenyttede kreditter

580 285

491 443

89 804

61 859

0

0

1 011 055

1 068 500

11 771 924

11 348 672

61 859

89 804 Lånetilsagn

0

0 Andre engasjement

1 068 500 11 360 172

1 011 055 Sum finansielle garantistillelser 11 780 040 Total kredittrisikoeksponering

Kredittrisikoeksponering knyttet til finansielle eiendeler fordelt på geografiske områder. Utlån er spesifisert i note 13. Bankinnskudd 2011

Bankinnskudd 2012 (i hele tusen kroner)

0

0 Møre og Romsdal

7 889

144 289 Sør-Trøndelag

0

6 397 Andre fylker

7 889

150 686 Totalt

Verdipapirer 2011 0

2012

2011

0

0

144 289

7 889

6 397

0

150 686

7 889

Verdipapirer 2012 (i hele tusen kroner) 70 046 Utlandet

2012

2011

70 046

0

1 107 219

1 239 817 Norge

1 239 817

1 107 219

1 107 219

1 309 863 Totalt

1 309 863

1 107 219

Derivater 2011 0

Derivater 2012 (i hele tusen kroner) 0 Utlandet

2012

2011

0

0

10 812

13 345 Norge

13 345

10 812

10 812

13 345 Totalt

13 345

10 812


48

NOTER

Note 18 Kredittkvalitet pr. klasse av finansielle eiendeler Tallene er rapportert kun for morbank. Differanse mellom mor og konsern utgjør 8,1 mill på utlån til og fordringer på kunder. Kredittkvaliteten av finansielle eiendeler håndteres ved at SpareBank 1-alliansen benytter sine interne retningslinjer for kredittratinger. Tabellen nedenfor viser kredittkvaliteten pr klasse av eiendeler for utlånsrelaterte eiendeler i balansen, basert på bankens eget kredittratingsystem. Morbank Verken forfalt eller nedskrevet

(i millioner kroner)

2012

Svært

Lav

Middels

Høy

Svært

Forfalt

lav

risiko

risiko

risiko

høy

eller

risiko

individuelt

risiko

Utlån

Sum

nedskrevet 392

0

0

0

0

0

392

0

151

0

0

0

0

151

Privatmarked

3 057

558

747

189

184

55

4 791

Bedriftsmarked

1 181

360

1 067

414

132

90

3 244

4 631

1 069

1 814

603

316

145

8 577

Fordringer på sentralbanken Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder

Sum Finansielle investeringer

Note

Noterte statsobligasjoner

17

55

0

0

0

0

0

55

Noterte andre obligasjoner

17

0

1 255

0

0

0

0

1 255

Unoterte obligasjoner

17

0

0

0

0

0

0

0

55

1 255

0

0

0

0

1 310

4 685

2 324

1 814

603

316

145

9 887

Sum Totalt

Morbank Verken forfalt eller nedskrevet

(i millioner kroner)

2011

Svært

Lav

Middels

Høy

Svært

Forfalt

lav

risiko

risiko

risiko

høy

eller

risiko

individuelt

risiko

Utlån

Sum

ned skrevet

Fordringer på sentralbanken

490

490

Utlån til og fordringer på 0

8

0

0

0

0

8

Privatmarked

2 934

656

896

171

221

28

4 906

Bedriftsmarked

1 076

363

1 114

256

212

74

3 095

4 500

1 027

2 011

428

433

102

8 499

kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder

Sum Finansielle investeringer

Note

Noterte statsobligasjoner

17

114

0

0

0

0

0

114

Noterte andre obligasjoner

17

0

929

64

0

0

0

993

Unoterte obligasjoner

17

0

0

0

0

0

0

0

114

929

64

0

0

0

1 107

1 988

3 743

2 765

422

124

74

9 124

Sum Totalt


49

NOTER

Note 19 Sertifikater, obligasjoner og rentefond Morbank

Konsern

Sertifikater, obligasjoner og rentefond fordelt på utstedersektor 2011

2012 (i hele tusen kroner)

2012

2011

Stat 115000

53 969 - pålydende verdi

53 969

115 000

114360

54 650 - virkelig verdi

54 650

114 360

Annen offentlig utsteder 60 000

75 042 - pålydende verdi

75 042

60 000

60 135

75 025 - virkelig verdi

75 025

60 135

Finansielle foretak 869 500

1 174 092 - pålydende verdi

1 174 092

869 500

868 359

1 180 188 - virkelig verdi

1 180 188

868 359

Ikke-finansielle foretak 65 000

0 - pålydende verdi

0

65 000

64 365

0 - virkelig verdi

0

64 365

1 109 500

1 303 103 Sum rentepapirer, pålydende verdi

1 303 103

1 109 500

1 107 219

1 309 863 Sum rentepapirer, virkelig verdi over resultatet

1 309 863

1 107 219

For nærmere spesifikasjon av risiko knyttet til rentepapirer henvises til note 34.

Note 20 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser Generell beskrivelse Banken klassifiserer disse investeringene til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Morbank 2011

Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 2012

(i hele tusen kroner)

Konsern 2012

2011

1 018

822

18 324

16 947

0

0

256 714

197 653

276 056

215 422

Til virkelig verdi over resultatet Kortsiktige plasseringer 822

1 018

-

Børsnoterte

16 947

18 324

-

Unoterte

0

0

-

Børsnoterte

197 647

256 714

-

Unoterte

215 416

276 056

Sum aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser

Langsiktige plasseringer

Banken har ikke kommittert seg for ytterligere kapitalinnskudd i noen av de underliggende investeringene.


50

NOTER Kortsiktige plasseringer

Antall aksjer

Anskaffelses-kost

Bokført verdi

Marine Harvest ASA

80 000

561 793

409 600

Norsk Hydro ASA

20 000

898 908

557 600

SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg

800

78 400

51 200

Sum børsnoterte eierinteresser

100 800

1 539 101

1 018 400

Allegro Balansert

1

924 410

881 080

Allegro Totalf.

1

5 365 707

6 396 328

Allegro grunnfond

1

794 633

747 777

50 000

5 862 000

5 862 000

Argo ProAktiv Verdipapirfondet Odin Global II

410

1 568 784

1 565 767

Verdipapirfondet Odin Norden

1 218

1 310 246

1 421 634

Verdipapirfondet Odin Offshore

7 546

1 379 401

1 449 496

59 177

17 205 181

18 324 082

159 977

18 744 282

19 342 482

Sum verdipapirfond Sum kortsiktige plasseringer Langsiktige plasseringer Atlanterhavstunnelen AS Averøy Næringsforum AS

Antall aksjer

Eierandel i %

Anskaffelseskost

Bokført verdi

2 500

25,94%

2 500 000

2 500 000

5

5 000

5 000

Bølgen AS *)

25 000

25 000

25 000

Bølgen Invest AS

31 072

8,79%

3 250 060

3 250 060

100 000

100 000

1 709 659

19,48%

1 709 659

1 000 000

5 360

5,00%

521 260

500 000

3 000

3 057

1 975

42,90%

19 700 000

19 700 000

417

7,57%

8 416 747

8 416 747

Bølgen Næringshave AS Clean Power AS CP Invest AS Destinasjon Kristiansund og Nordmøre AS Eiendom Nordvest AS EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS Halsafjordsambandet AS Heinsa Mekaniske AS Inpower AS Inpower Invest AS

50 000

3

100

4,95%

105 000

105 000

3 000

37,50%

3 000 000

3 000 000

2 531 854

4,46%

2 194 449

2 194 449

88 593

2,33%

397 535

397 535

Knudtzon Senteret AS

1 000

9,10%

600 000

600 000

Kredittforeningen for sparebanker

1 380

1 421 400

1 421 400

Kristiansund Fryseterminal AS

150 000

150 000

Kvernberget Vekst AS

30

150 000

150 000

Langfjordtunnellen AS

4

100 150

99 200

Maritech Systems AS Møre og Romsdal Såkornfond AS Nets Holding A/S Nordic Light Events AS

200

2,85%

119 976

8,89%

2 000 000

2 000 000

10 001

2,22%

1 000 100

1 000 100

117 942

0,06%

5 116 306

6 278 053

450

15,20%

450 000

50 000

Nordisk Areal Invest AS

44 444

4 444 400

3 466 632

Nordito Property AS

14 279

72 006

413 948

875 000

875 000

Nordmøre Fiskebåt AS

1 750

39,33%

NORO Fotball AS

275

3,50%

275 000

275 000

Rullebaneutvidelse AS

800

11,11%

4 000 000

4 000 000

SamSpar Utvikling DA

1

1 191 968

1 191 968

Samspleis AS Sentrumsbyen Molde AS Sigurd Folland AS Snarveien AS

30 000

30 000

500

3 6,57%

500 000

500 000

2 250

49,45%

5 000 000

3 000 000

400 000

400 000

80


51

NOTER SpareBank 1 Boligkreditt AS

1 024 468

2,04%

153 746 729

153 746 729

SpareBank 1 Kredittkort AS

13 091

2,61%

4 053 848

4 053 848

SpareBank 1 Næringskreditt AS

86 550

0,83%

10 818 680

10 818 750

1 346

4,95%

18 883 417

18 883 417

726

1,10%

363 000

363 000

SUS i Gjemnes AS

30

12,00%

30 000

30 000

Tollbodbygningen AS

73

45,48%

500 000

1 500 000

Undine AS

49

32,89%

220 000

220 000

SpareBank 1 SMN Finans AS SpareBank 1 Verdipapirservice AS

Sum langsiktige plasseringer

5 891 236

258 319 714

256 713 893

Sum aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser

6 051 213

277 063 996

276 056 375

Aksjepostene over er eid av morbanken. Utover disse har konsernet en investering i Bølgen AS med kr. 6.000.

Note 21 Virkelig verdi av finansielle instrumenter vurdert til amortisert kost Morbank

Bokført verdi

Virkelig verdi

Bokført verdi

Virkelig verdi

31.12.12

31.12.12

31.12.11

31.12.11

150 686

150 686

7 889

7 889

Utlån

8 025 068

8 036 296

7 961 532

7 966 909

Verdipapirer

1 309 863

1 309 863

1 415 601

1 415 601

Sum finansielle eiendeler

9 485 617

9 496 845

9 385 022

9 385 022

0

0

130 000

130 000

Innskudd fra og gjeld til kunder

5 695 363

5 695 363

5 396 032

5 396 032

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

3 650 000

3 650 000

3 450 000

3 450 000

(i hele tusen kroner) EIENDELER Bankinnskudd Netto utlån til og fordringer på kunder:

FORPLIKTELSER Gjeld til kredittinstitusjoner

Ansvarlig lånekapital

235 000

235 000

260 000

260 000

9 580 363

9 580 363

9 236 032

9 236 032

Bokført verdi

Virkelig verdi

Bokført verdi

Virkelig verdi

31.12.12

31.12.12

31.12.11

31.12.11

150 686

150 686

7 889

7 889

Utlån

8 025 068

8 044 412

7 950 032

7 955 409

Verdipapirer

1 309 863

1 309 863

1 415 601

1 415 601

Sum finansielle eiendeler

9 485 617

9 504 961

9 373 522

9 373 522

0

0

130 000

130 000

Innskudd fra og gjeld til kunder

5 695 363

5 695 363

5 394 671

5 394 671

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

3 650 000

3 650 000

3 450 000

3 450 000

235 000

235 000

260 000

260 000

9 580 363

9 580 363

9 234 671

9 234 671

Sum finansielle forpliktelser

Konsern EIENDELER Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til og fordringer på kunder:

FORPLIKTELSER Gjeld til kredittinstitusjoner

Ansvarlig lånekapital Sum finansielle forpliktelser


52

NOTER Eiendeler

Markedspriser benyttes ved prising av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner og utlån til kunder. Prisene som fastsettes inkluderer påslag for aktuell kredittrisiko. Verdi av nedskrevne engasjementer fastsettes ved neddiskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer med internrente basert på markedsvilkår for tilsvarende ikke-nedskrevne utlån. Virkelig verdi estimeres til balanseverdi for utlån og fordringer med flytende rente som vurderes til amortisert kost. Virkelig verdi for fastrente utlån som er vurdert til amortisert kost er beregnet ved neddiskontering av fremtidige kontantstrømmer. Eventuell endring i kredittrisiko utover endring i estimerte fremtidige kontantstrømmer for nedskrevne utlån er det ikke tatt hensyn til i beregningen av virkelig verdi for utlån som i regnskapet måles til amortisert kost. Forpliktelser For innskudd til kunder og gjeld til kredittinstitusjoner estimeres virkelig verdi lik bokført verdi siden disse i all hovedsak har flytende rente. Virkelig verdi på fastrenteinnskudd er sammenlignet med markedsrente som er tilbudt ved lignende finansielle instrumenter ved balansedagens slutt. Bokført verdi og virkelig verdi er tilnærmet lik på fastrente innskudd.

Note 22 Investeringer i eierinteresser Konsoliderte selskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter Anskaffelses-

Forretnings-

Eierandel

Stemmandel

tidspunkt

kontor

i prosent

i prosent

NordmørsNett AS

15.04.1998

Kristiansund

100%

100%

Nordmøre Eiendom AS

04.11.1987

Kristiansund

100%

100%

Knudtzonlunden AS (tidl. AS Nordmørsdata Regnskaps- og databehandling)

01.06.1985

Kristiansund

100%

100%

29.12.2011

Kristiansund

100%

100%

Firma

Investering i datterselskaper Aksjer eid av morbanken

Aksjer eid av datterselskaper Nordmøre Eiendom 1 AS

(solgt i 2012)

Investeringer i felleskontrollert virksomhet Samarbeidende Sparebanker AS

19.10.1999

Tønsberg

7,82%

9,1 %

Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS

2008

Tønsberg

6,39%

9,1 %

Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS II

2010

Tønsberg

7,72%

9,1 %

Konsoliderte selskaper Selskapets

Antall

Pålydende

Sum

Sum

Selskapets

aksjekapital

aksjer

verdi

Eiendeler

Gjeld

inntekter

kostnader

årsresultat

Bokført verdi

NordmørsNett AS

100 000

100

1 000

12 825

0

0

4 438

-4 438

100 000

Nordmøre Eiendom AS

675 000

4 500

150

8 055 732

8 115 909

417 878

902 609

-484 731

675 000

Knudtzonlunden AS

350 000

350

1 000

828 216

256 457

349 050

534 198

-185 148

350 000

8 896 773

8 372 366

766 928

1 441 245

-674 317

1 125 000

Sum

Sum

Selskapets

Eiendeler

Gjeld

inntekter

kostnader

årsresultat

2012

Sum investeringer i konsernselskap morb.

2011

1 125 000

Selskapets

Antall

Pålydende

aksjekapital

aksjer

verdi

Bokført verdi

NordmørsNett AS

100 000

100

1 000

17 306

0

17

0

17

17 306

Nordmøre Eiendom AS

675 000

4 500

150

8 223 364

7 808 810

12 835

326 668

-313 833

424 554

Knudtzonlunden AS

350 000

350

1 000

757 100

193

751

254

497

756 907

8 997 770

7 809 003

13 603

326 922

-313 319

1 198 767

Sum investeringer i konsernselskap morb.

1 125 000


53

NOTER

Investeringer i felleskontrollerte virksomheter (FKV) (i hele tusen kroner) Bokførte verdier i FKV

Bokført verdi i Sum

31.12.2012

Sum

Eierandel

Eiendeler

Gjeld

inntekter

kostnader

Årsresultat

Egenkapital

Morbank

Konsern

Samarbeidende Sparebanker AS

7,82%

1 099 564

45 038

110 241

12 890

97 351

1 054 526

82 331

92 003

Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS

6,39%

658 713

517

45 635

404

45 231

658 197

6 320

42 115

Samarbeidende Sparebanker Bankinvest II AS

7,72%

344 422

195

25 506

319

25 187

344 227

11 883

26 573

2 102 699

45 750

181 382

13 613

167 769

2 056 950

100 534

160 691

Sum felleskontrollerte virksomheter

Bokførte verdier i FKV

Bokført verdi i

Sum

Sum

Eierandel

Eiendeler

Gjeld

inntekter

kostnader

Årsresultat

Egenkapital

Morbank

Konsern

Samarbeidende Sparebanker AS

7,82%

1 007 646

44 859

132 679

37 848

94 831

962 787

75 546

84 829

Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS

6,39%

613 217

35

55 636

155

55 481

613 182

4 338

39 182

Samarbeidende Sparebanker Bankinvest II AS

7,72%

316 753

119

15 879

183

15 696

316 634

11 883

24 444

1 937 616

45 013

204 194

38 186

166 008

1 892 603

91 767

148 455

Bokført verdi 01.01.

Kjøp/ emisjon

Andel årets resultat

Føringer direkte i FKVs egenkapital

Utbetalt utbytte

Bokført verdi 31.12.

Samarbeidende Sparebanker AS

84 829

6 786

7 613

(439)

(6 786)

92 003

Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS

39 182

1 982

2 890

(15)

(1 924)

42 115

Samarbeidende Sparebanker Bankinvest II AS

24 444

-

1 944

739

(554)

26 573

Sum felleskontrollerte virksomheter

148 455

8 768

12 447

285

(9 264)

160 691

Endringer i bokført verdi 2011 - konsern

Bokført verdi 01.01.

Kjøp/ emisjon

Andel årets resultat

Føringer direkte i FKVs egenkapital

Utbetalt utbytte

Bokført verdi 31.12.

Samarbeidende Sparebanker AS

76 290

14 777

7 417

(5 847)

(7 808)

84 829

Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS

34 299

1 338

3 545

-

-

39 182

Samarbeidende Sparebanker Bankinvest II AS

21 454

1 549

1 212

229

-

24 444

132 043

17 664

12 174

(5 618)

(7 808)

148 455

31.12.2011

Sum felleskontrollerte virksomheter

Endringer i bokført verdi 2012 - konsern

Sum felleskontrollerte virksomheter

Utbytte resultatføres i morbanken samme år som utbyttet vedtas av den felleskontrollerte virksomheten.

Note 23 Vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter Finansielle eiendeler og forpliktelser målt til virkelig verdi inndeles i følgende nivåer: Nivå 1

- verdsettelsen basert på notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er basert på markedspris på balansedagen. Et marked er betraktet som aktivt dersom markedskursene er enkelt og regelmessig tilgjengelige fra en børs, handler, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse prisene representerer faktiske og regelmessige forekommende markedstransaksjoner på en armlengdes avstand. Markedsprisen som benyttes for finansielle eiendeler er gjeldende kjøpskurs; for finansielle forpliktelser benyttes gjeldende salgskurs. Disse instrumentene er inkludert i nivå 1.

Nivå 2

- verdsettelsen basert på andre observerbare faktorer, enten direkte (pris) eller indirekte (utledet fra priser), enn notert pris (brukt i nivå 1) for eiendelen eller forpliktelsen Virkelig verdi av finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked (for eksempel enkelte OTC-derivater) bestemmes ved å bruke verdsettelsesmetoder. Disse verdsettelsesmetodene maksimerer bruken av observerbare data der det er tilgjengelig, og belager seg minst mulig på bankens egne estimater. Dersom alle vesentlige data som kreves for å fastsette virkelig verdi av et instrument er observerbare data, er instrumentet inkludert i nivå 2. Virkelig verdi av rentebytteavtaler er beregnet som nåverdien av estimert fremtidig kontantstrøm basert på observerbar rentekurve.For disse instrumentene innhenter banken markedsverdier fra en ekstern aktør.

Nivå 3

Dersom en eller flere vesentlige data ikke er basert på observerbare markedsdata, er instrumentet inkludert i nivå 3.


54

NOTER

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og forpliktelser målt til virkelig verdi pr. 31.12.2012: Eiendeler

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Total

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet: - Derivater (rentebytteavtaler) - Obligasjoner, sertifikater og rentefond - Egenkapitalinstrumenter Sum eiendeler Forpliktelser

13 444

13 444

1 309 863

1 309 863 256 714

276 056

1 329 205

19 342 13 444

256 714

1 599 363

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Total

0

0

0

0

Nivå 3

Total

Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet: - Derivater (rentebytteavtaler) Sum forpliktelser

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og forpliktelser målt til virkelig verdi pr. 31.12.2011: Eiendeler

Nivå 1

Nivå 2

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet: - Derivater (rentebytteavtaler) - Obligasjoner, sertifikater og rentefond - Egenkapitalinstrumenter Sum eiendeler Forpliktelser

10 812

10 812

1 107 219

1 107 219

17 769

197 647

215 416

1 124 988

10 812

197 647

1 333 447

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Total

0

0

0

0

Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet: - Derivater (rentebytteavtaler) Sum forpliktelser

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 for de siste årene: Egenkapitalinstrumenter Bokført verdi 01.01. Urealiserte gevinster og tap

2012

2011

197 647

151 531

(2 229)

Kjøp/emisjon

68 317

Salg

(7 020)

Bokført verdi 31.12.

256 715

46 116 197 647


55

NOTER

Note 24 Vesentlige transaksjoner med nærstående selskaper Transaksjoner mellom nærstående parter. Med nærstående parter menes her tilknyttede selskaper, felleskontrollerte virksomheter, datterselskaper. SpareBank 1 Boligkreditt er en viktig funding kilde for banken og behandles derfor som nærstående part i denne noten. Bankens mellomværende med ansatte og medlemmer av styret vises i note 9 og 13. Det er en rekke fusjoner og emisjoner innen nærstående parter, men disse har minimal betydning på virksomhetens stilling eller resultat i løpet av perioden. Datterselskaper Lån

(i hele tusen kroner)

Lån utestående pr 1.1. Lån innvilget i perioden Tilbakebetaling Utestående lån per 31.12. Renteinntekter Tap ved utlån

Innskudd

2012

2011

19 250

0

366

19 250

11 500

0

8 116

19 250

304

4

0

0

1 361

982

0

379

(i hele tusen kroner)

Innskudd per 1.1. Nye innskudd i perioden Uttak

395

0

Innskudd per 31.12.

966

1 361

Rentekostnader

121

121

Valutahandel

0

0

Provisjonsinntekt

3

1

Utstedte garantier og kausjonsansvar

0

0

SpareBank 1 Boligkreditt (i hele tusen kroner) Provisjoninntekter Godkjent volum for avlastning Avlastning

2012

2011

25 153

8 954

885 594

340 000

3 259 499

2 565 400

Overføring av utlån til SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Boligkreditt AS er eid av sparebanker som inngår i SpareBank 1-alliansen og er samlokalisert med SpareBank 1 Næringskreditt AS i Stavanger. SpareBank 1 Nordvest (”Banken”) har en eierandel på 2,04 prosent per 31. desember 2012 (2,00 prosent per 31. desember 2011). Hensikten med kredittforetaket er å sikre bankene i alliansen stabil og langsiktig finansiering av boliglån til konkurransedyktige priser. Obligasjonene til SpareBank 1 Boligkreditt har en rating på Aaa og AAA fra henholdsvis Moody’s og Fitch. SpareBank 1 Boligkreditt erverver utlån med pant i boliger og utsteder obligasjoner med fortrinnsrett innenfor regelverket for dette som ble etablert i 2007. Som en del av alliansen kan Banken overføre utlån til foretaket, og som en del av bankens finansieringsstrategi er det overført utlån til foretaket. Lån overført til Sparebank 1 Boligkreditt AS er sikret med pant i bolig innenfor 75 prosent av takst. Banken forestår forvaltningen av overførte utlån og Banken mottar en provisjon basert på nettoen av avkastningen på utlånene banken har overført og kostnadene i selskapet. Banken har, sammen med de andre eierne av SpareBank 1 Boligkreditt AS, inngått avtaler om etablering av likviditetsfasilitet til SpareBank 1 Boligkreditt AS. Dette innebærer at bankene har forpliktet seg til å kjøpe obligasjoner med fortrinnsrett for det tilfellet at SpareBank 1 Boligkreditt AS ikke kan refinansiere sin virksomhet i markedet. Kjøpet er begrenset til en samlet verdi av de til enhver tid neste tolv måneders forfall i foretaket. Tidligere kjøp under denne avtalen trekkes fra fremtidige kjøpsforpliktelser. Hver eier hefter prinsipalt for sin andel av behovet, subsidiært for det dobbelte av det som er det primære ansvaret i henhold til samme avtale. Obligasjonene kan deponeres i Norges Bank og medfører således ingen vesentlig økning i risiko for banken. SpareBank 1 Boligkreditt AS holder etter sin interne policy likviditet for de neste 12 måneders forfall. Denne trekkes fra ved vurderingen av bankenes ansvar. Det er derfor kun dersom SpareBank 1 Boligkreditt AS ikke lenger har likviditet for de neste 12 måneders forfall at banken vil rapportere noe engasjement her mht. kapitaldekning eller store engasjementer.


56

NOTER

Banken har også inngått en aksjonæravtale med aksjonærene i SpareBank 1 Boligkreditt AS. Denne innebærer blant annet at Banken skal bidra til at SpareBank 1 Boligkreditt AS kjernekapitaldekning minst er 9,0 prosent, og eventuelt å tilføre kjernekapital om den faller til et lavere nivå. SpareBank 1 Boligkreditt AS har interne retningslinjer om kjernekapitaldekning på minst 10,0 prosent. Ut fra en konkret vurdering har Banken valgt ikke å holde kapital for denne forpliktelsen, fordi risikoen for at Banken skal bli tvunget til å bidra anses som svært liten. Det vises i den forbindelse også til at det finnes en rekke handlingsalternativer som også kan være aktuelle dersom en slik situasjon skulle inntreffe. De lånene som er overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS er svært godt sikret og har en svært liten tapssannsynlighet. Banken har en gjenværende involvering i form av en mulig avregning mot provisjonen. Dersom det oppstår regnskapsmessig kredittap eller marginsvikt knyttet til ett eller flere overførte utlån, kan SpareBank 1 Boligkreditt AS redusere den provisjon Banken mottar med tapet. Reduksjon i provisjon for Banken er begrenset til kalenderårets samlede provisjon og dersom SpareBank 1 Boligkreditt AS senere får dekket sitt tap tilbakebetales provisjonen til Banken. Det maksimale beløp som banken kan bli krevd å betale tilbake er beregnet til 25,1 mill per 31. desember 2012 og 7,2 mill per 31. desember 2011, beløpene er ikke vurdert som vesentlige i bankens balanse. Virkelig verdi av den avgitte garantien er beregnet og konstatert uvesentlig. Garantien har derfor ikke påvirket balanse eller resultat i perioden. Mottatt vederlag for lån overført fra Banken til SpareBank 1 Boligkreditt AS tilsvarer nominell verdi på overførte utlån og vurderes tilnærmet sammenfallende med lånenes virkelige verdi per 31. desember 2012 og per 31. desember 2011.

Note 25 Eiendom, anlegg og utstyr (i hele tusen kroner)

Tomter og bygninger virkelig verdi

Tomter og bygninger Maskiner, inventar og transportmidler

Sum

Pr. 1. januar 2011 Anskaffelseskost eller verdiregulert verdi

82 617

21 083

75 623

179 323

-

8 683

64 539

73 222

82 617

12 400

11 084

106 101

82 617

12 400

11 084

106 101

-

-

-

-

Tilgang

172

1 467

5 923

7 562

Avgang

-

-

2 704

2 704

Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Regnskapsåret 2011 Balanseført verdi 1.1 Verdiregulering

Årets avskrivninger

3 883

1 796

3 534

9 213

78 906

12 071

10 769

101 746

82 789

22 550

78 842

184 181

3 883

10 479

68 073

82 435

78 906

12 071

10 769

101 746

Balanseført verdi 1.1

78 906

12 071

10 769

101 746

Verdiregulering

15 544

-

-

15 544

213

44 192

5 210

49 615

Balanseført verdi 31.12. Pr. 31. desember 2011 Anskaffelseskost eller verdiregulert verdi Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi 31.12. Regnskapsåret 2012

Tilgang Avgang Årets avskrivninger Balanseført verdi 31.12.

-

-

-

-

3 883

1 871

3 771

9 525

90 780

54 392

12 208

157 380

98 546

66 742

84 052

249 340

7 766

12 350

71 844

91 960

90 780

54 392

12 208

157 380

Pr. 31. desember 2012 Anskaffelseskost eller verdiregulert verdi Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi 31.12.


57

NOTER

Investeringseiendommer Banken besitter ingen investeringseiendommer. Eiendeler holdt for salg Banken har ingen boliger eller driftsbygninger holdt for salg. Tomter og bygninger til virkelig verdi Banken har i år endret regnskapsprinsipp for egne eide bygg. Disse verdireguleres nå regelmessig til virkelig verdi, der verdien fastsettes av uavhengige takstmenn. Prinsippendringen resulterte i en merverdi på 59,0 mill kroner (før skatt) og en egenkapitaleffekt på 42,5 mill kroner pr 01.01.2011 og i økte avskrivninger (før skatt) med 2,9 mill kroner i 2011 og 2,8 mill kroner i 2012. Akkumulert differanse pr 31.12.12 mot balanseført verdi basert på historisk kost utgjør 68,8 mill kroner (før skatt) og inngår i Fond for urealiserte gevinster. Dersom egne eide bygg hadde blitt regnskapsført til historisk kost, ville balanseført verdi vært: Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi 31.12.

2012

2011

29 886

27 674

7 946

4 774

21 940

22 900

Note 26 Andre eiendeler Morbank 2011 68 517 584

Konsern 2012 (i hele tusen kroner) 83 112 Forskuddsbetalte og opptjente inntekter 1 510 Fordringer verdipapirer

2012

2011

83 112

68 517

1 510

584

41 899

2 495 Øvrige eiendeler

10 420

53 300

110 999

87 117 Andre eiendeler

95 042

122 400


58

NOTER

Note 27 Innskudd fra og gjeld til kunder Morbank 2011

Konsern 2012

2011

3 969 798

4 409 319 Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid

4 408 353

3 968 437

1 426 234

1 286 043 Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid

1 286 043

1 426 234

5 396 032

5 695 362 Sum innskudd fra kunder

5 694 396

5 394 671

443 783

570 938

7,8 %

10,6 %

570 938 10,6 %

2011 3 530 931 203 820 85 300 104 713 8 990

2012 Innskudd fordelt på løpetid

443 783 Fastrenteinnskudd 7,8 % Andel av totale innskudd

2012 Innskudd fordelt på sektor og næring 3 722 466 Lønnstakere o.l 267 917 Offentlig forvaltning 92 134 Jordbruk/skogbruk 110 655 Fiske/fangst 8 212 Havbruk

(i hele tusen kroner)

2012

2011

3 722 466

3 530 931

267 917

203 820

92 134

85 300

110 655

104 713

8 212

8 990

125 645

133 401 Industri og bergverk

133 401

125 645

165 243

135 098 Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning

135 098

165 243

311 183

229 882 Hotell og handel

229 882

311 183

141 927 Transport og annen tjenesteytende virksomhet

141 927

87 314

346 244 Eiendomsdrift

345 278

311 472

95 131

82 140

243 595

231 445

87 314 312 833 82 140 231 445 146 476 5 396 032

2011

95 131 Forretningsmessig tjenesteyting 243 595 Tjenesteytende næringer ellers 168 700 Øvrige sektorer 5 695 362 Sum innskudd fordelt på sektor og næring

2012 Innskudd fordelt på geografiske områder

168 700

146 476

5 694 396

5 394 671

2012

2011

2 441 448

2 357 763 Kristiansund

2 356 797

2 440 087

2 197 294

2 331 402 Øvrige kommuner på Nordmøre

2 331 402

2 197 294

200 049

197 453

84 131

80 691

197 453 80 691 261 053 96 251 121 842 5 396 032

200 049 Molde 84 131 Øvrige kommuner i Romsdal 217 902 Ålesund

217 902

261 053

100 061 Øvrige kommuner på Sunnmøre

100 061

96 251

404 054 Kommuner utenfor Møre og Romsdal

404 054

121 842

5 694 396

5 394 671

5 695 362 Totalt


59

NOTER

Note 28 Gjeld ved utstedelse av verdipapirer Morbank 2011 3 450 000 260 000 3 710 000

2011

Konsern 2012 (i hele tusen kroner)

3 650 000 Obligasjonsgjeld 235 000 Ansvarlig lån og fondsobligasjon 3 885 000 Sum gjeld ved utstedelse av verdipapirer

2012 Verdipapirgjeld fordelt på forfallstidspunkt

2012

2011

3 650 000

3 450 000

235 000

260 000

3 885 000

3 710 000

2012

2011

700 000

0 Obligasjonsgjeld med forfall i løpet av 2012

0

700 000

700 000

700 000 Obligasjonsgjeld med forfall i løpet av 2013

700 000

700 000

900 000

900 000 Obligasjonsgjeld med forfall i løpet av 2014

900 000

900 000

300 000

600 000 Obligasjonsgjeld med forfall i løpet av 2015

600 000

300 000

850 000

1 150 000 Obligasjonsgjeld med forfall i løpet av 2016

1 150 000

850 000

0 3 450 000

2011

300 000 Obligasjonsgjeld med forfall i løpet av 2017 3 650 000 Sum verdipapirgjeld

2012 Verdipapirgjeld fordelt på vesentlige valutaer

300 000

0

3 650 000

3 450 000

2012

2011

3 450 000

3 650 000 NOK

3 650 000

3 450 000

3 450 000

3 650 000 Sum verdipapirgjeld fordelt på vesentlige valutaer

3 650 000

3 450 000

2012

2011

2011

2012 Ansvarlig lånekap. etter forfallstidspunkt

75 000

0 Forfaller i 2017, med mulig call i 2012

0

75 000

100 000

100 000 Forfaller i 2019, med mulig call i 2014

100 000

100 000

175 000

100 000 Sum ansvarlig lån

100 000

175 000

2012

2011

2011

2012 Fondsobligasjoner etter forfallstidspunkt

50 000

50 000 Forfaller i 2018

50 000

50 000

35 000

35 000 Forfaller i 2020

35 000

35 000

0

50 000 Forfaller i 2022

50 000

0

135 000

85 000

85 000

135 000 Sum fondsobligasjoner


60

NOTER

Note 29 Annen gjeld og forpliktelse Morbank

(i hele tusen kroner)

2011

2012

17 490

30 884

22 650

23 134

0

1 286

Andre forpliktelser

Konsern 2012

2011

Pensjonsforpliktelser (note 30)

30 884

17 490

Annen gjeld

23 392

22 718

Finansielle derivater

1 286

0

849

1 290

Leverandørgjeld

1 290

849

3 140

2 933

Gjeld verdipapirer

2 933

3 140

52 649

47 690

Påløpne kostnader

47 690

52 649

Tidsavgrensninger

0

0

96 778

107 217

0

0

107 475

96 846

57 432

66 492

Betalingsgarantier

66 492

57 432

25 801

44 641

Kontraktsgarantier

44 641

25 801

88 364

96 761

Andre garantier

96 761

88 364

0

0

0

0

171 597

207 894

207 894

171 597

580 285

491 443

Sum andre forpliktelser Stilte garantier mv. (avtalte garantibeløp)

Garanti ovenfor Bankenes Sikringsfond Sum stilte garantier Andre forpliktelser

491 443

580 285

Ubenyttede kreditter

61 859

89 804

89 804

61 859

553 302

670 089

Innvilgede lånetilsagn Sum andre forpliktelser

670 089

553 302

821 677

985 200

Totale forpliktelser

985 200

821 677

Sum

Sum

Sum

Sum

1 068

1 011

1 011

1 068

130

0

0

130

Pantstillelser (mill.kroner) Pantstillelse Tilhørende forpliktelse Pågående rettstvister Verken banken eller konsernet er deltaker i noen form for rettstvister.


NOTER

61

Note 30 Pensjoner SpareBank 1 Nordvest har følgende tjenestepensjonsforsikringer for sine ansatte: 1. Ytelsesbasert pensjonsordning etter lov om foretakspensjon. Ordningen omfatter ved årets slutt 96 aktive medlemmer og 51 pensjonister. Ordningen gir rett til fremtidige definerte ytelser, som i hovedsak bestemmes av antall opptjeningsår (tjenestetid), lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på antatt ytelse fra Folketrygden. Den definerte ytelsen er omlag 70 prosent av lønn ved pensjonsalder for lønn inntil 12 ganger grunnbeløpet i Folketrygden (12G). De til enhver tid opptjente pensjonsrettigheter er sikret gjennom innbetaling til forsikringsselskap. Ordningen er lukket for nyansatte. 2. En person opptjener pensjonsrettigheter for lønn som overstiger 12G. Pensjonsløftet er identisk med det som gjelder for lønn inntil 12G. Opptjente pensjonsrettigheter sikres gjennom innbetaling til forsikringsselskap. 3. Ansatte som ikke har ytelsesbasert tjenestepensjon er omfattet av innskuddsbasert tjenestepensjonsordning. Ordningen medfører at arbeidsgiver innbetaler en årlig premie som en fast andel av den ansattes lønn. Den fremtidige pensjonen av avhengig av avkastning og størrelsen på det årlige sparebeløpet. Innbetalingen skjer til et forsikringsselskap. Selskapet har ingen forpliktelse utover å yte det årlige bidraget. 5. I tillegg til de sikrede ordningene har selskapet en tidlig-pensjonsordning som gir enkelte ansatte rett til å fratre ved fylte 62 år og motta gavepensjon til fylte 67 år. Pensjonen som ytes skal, sammen med utbetaling fra folketrygden og AFP, utgjøre omlag 70 prosent av lønnen ved fylte 62 år. Ordningen finansieres over driften og omfatter 41 ansatte ved utløpet av regnskapsåret. 6. Selskapet er omfattet av AFP-ordningen i privat sektor. Den nye AFP-ordningen, som gjelder fra og med 1. januar 2011 er å anse som en ytelsesbasert flerforetaksordning, men regnskapsføres som en innskuddsordning frem til det foreligger pålitelig og tilstrekkelig informasjon slik at konsernet kan regnskapsføre sin proporsjonale andel av pensjonskostnad, pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i ordningen. Selskapets forpliktelser er dermed ikke balanseført som gjeld. Selskapet regnskapsfører egenandel knyttet til den gamle AFP-ordningen som pensjonsforpliktelse. Det er 13 pensjonister omfattet av den gamle AFP-ordningen ved utløpet av regnskapsåret. Regnskapsføring av pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Den balanseførte verdien av pensjonsforpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedatoen fratrukket verdien av pensjonsmidlene, justert for ikke resultatførte estimatavvik. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av lineær opptjeningsmetode. Nåverdien av de definerte ytelsene bestemmes ved å diskontere estimerte fremtidige utbetalinger med renten på en foretaksobligasjon med fortrinnsrett (OMF), jfr. NRS V Pensjonsforutsetninger. Banken mener at renten for OMF kan benyttes da disse omsettes i et aktivt marked og verdipapirene er av høy kvalitet. Videre er løpetiden i tilfredsstillende samsvar med gjenværende opptjeningstid i pensjonsordningene. Estimatavvik som skyldes ny informasjon eller endringer i de aktuarmessige forutsetninger og som overstiger 10 prosent av forpliktelsen, blir resultatført over gjenværende opptjeningstid. Ved verdsettelse av pensjonsmidlene (som inkluderer premiereserve, premiefond, tilleggsavsetninger og pensjonsreguleringsfond) benyttes estimert verdi på balansedagen. Den estimerte verdien korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra livsforsikringsselskapet over pensjonsmidlenes flytteverdi. Avvik mellom estimert verdi og faktisk verdi inngår i estimatavvik og resultatføres som beskrevet i forrige avsnitt. Årets pensjonskostnad knyttet til ytelsesbaserte pensjoner består av årets pensjonsopptjening basert på lineær metode tillagt rentekostnad på forpliktelsen og fratrukket avkastning på midlene. Ved innskuddsplaner regnskapsfører selskapet pensjonskostnad i takt med at plikten til å betale innskudd påløper. Pensjonskostnader klassifiseres som lønnskostnad i resultatregnskapet. Selskapets tjenestepensjonsforsikringer tilfredsstiller kravene i lov om foretakspensjon. Forutsetninger for dødelighet er basert på anbefalinger fra aktuar. Dødelighetsforutsetninger er basert på dødelighetstabell K2005SIKK. IAS 19 “Employee Benefits” ble endret 1. juni 2011 og er pliktig å anvende fra og med 1. januar 2013. Endringen medfører at alle estimatavvik føres i utvidet resultat ettersom disse oppstår (korridormetoden er ikke lengre tillatt), en umiddelbar resultatføring av alle kostnader ved tidligere perioders opptjening og at man erstatter rentekostnader og forventet avkastning på pensjonsmidler med et netto rentebeløp som beregnes ved å benytte diskonteringsrenten på netto pensjonsforpliktelse eller -eiendel. Ved første gangs bruk av den reviderte IAS 19 skal forpliktelsen regnskapsføres til virkelig verdi og forskjellen mellom balanseført verdi og virkelig verdi (estimatavvik) føres direkte mot egenkapitalen (ikke over utvidet resultat ved implementering). Korrigering av regnskapsført beløp skal skje den 1. januar 2012. Selskapets estimatavvik pr. 1. januar 2012 er NOK 81 078. Fratrukket 28 prosent skatt blir egenkapitalen således belastet med NOK 58 376. Dersom pensjonskostnaden i 2012 hadde vært beregnet etter den reviderte IAS 19, ville netto pensjonskostnad knyttet til ytelsesbasert tjenestepensjon være NOK 12 885 mot NOK 16 962 etter eksisterende IAS 19. Forskjellen er NOK 4 077 i lavere kostnad. Årsaken til dette skyldes at det i 2012 er kostnadsført estimatavvik på NOK 6 450 samt at netto rentekostnad ville vært NOK 2 373 høyere ved å anvende revidert IAS 19. Ved anvendelse av revidert IAS 19 ville balanseført pensjonsforpliktelse 31.12.12 vært NOK 22 402 høyere. Fratrukket 28 prosent skatt, ville egenkapitalen være NOK 16 129 lavere. Utvidet resultat i 2012 ville, fratrukket 28 prosent skatt, vært NOK 39 309 bedre ved anvendelse av revidert IAS 19. Årsaken til dette skyldes endring i estimatavvik fra 1. januar til 31. desember 2012.


62

NOTER Morbank

Konsern

2011

2012

232 547

189 249

-151 831

-149 348

80 716

39 901

17 852

13 384

-81 078

-22 402

17 490

30 883

12 181

6 461

2011

2012

9 568

11 572

8 027

6 424

(7 771)

(6 484)

5 293

6 450

7 645

-

22 762

17 962

614

788

Kostnad ny AFP-ordning Innskuddsbasert pensjonskostnad

811

987

24 187

19 737

2 159

1 306

8 926 2011

Netto pensjonsforpliktelse i balansen (i hele tusen kroner)

2012

2011

189 249

232 547

-149 348

-151 831

Netto pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger

39 901

80 716

Nåverdi pensjonsforpliktelse i usikrede ordninger

13 384

17 852

-22 402

-81 078

30 883

17 490

Herav balanseført arbeidsgiveravgift

6 461

12 181

Periodens pensjonskostnad

2012

2011

Ytelsesbasert pensjon opptjent i perioden

11 572

9 568

Rentekostnad påløpt pensjonsforpliktelse

6 424

8 027

(6 484)

(7 771)

6 450

5 293

-

7 645

17 962

22 762

788

614

Nåverdi pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger Virkelig verdi av pensjonsmidler

Ikke-innregnede estimatavvik (aktuarielle gevinster/tap) Netto pensjonsforpl. i balansen inkl arb.g.avgift

Forventet avkastning på pensjonsmidler Estimatavvik innregnet i perioden Resultatført netto forpliktelse v/ avkorting/oppgjør Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad

987

811

19 737

22 762

Herav arbeidsgiveravgift i pensjonskostnad

1 306

2 159

1 344

Herav usikret pensjonskostnad

1 344

8 926

2012

Bevegelse i netto pensjonsforpliktelse i balansen

2012

2011

Periodens pensjonskostnad

23 351

17 490

Netto pensjonsforpliktelse i balansen 1.1.

17 490

23 351

-13 623

(3 793)

Curtailment,settlement, betaling over drift

(3 793)

-13 623

22 762

17 962

Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad

17 962

22 762

(15 000)

(776)

17 490

30 883

2011

2012

Innbetalt pensjonspremie ytelsesbaserte ordninger Netto pensjonsforpliktelse i balansen 31.12. Endring i ytelsesbasert pensjonsforpliktelse i

(776)

(15 000)

30 883

17 490

2012

2011

250 399

212 034

løpet av året, sikret og usikrede ordninger 212 034

250 399

7 409

10 266

10 266

7 409

8 027

6 424

Rentekostnad på forpliktelsen

6 424

8 027

29 341

(58 159)

Estimatavvik - tap og (gevinst)

(58 159)

29 341

(6 412)

(6 297)

250 399

202 633

120 204

151 831

7 771

6 484

11 883

(5 932)

15 211

212

(3 238)

(3 247)

151 831

149 348

1. januar Nåverdien av årets pensjonsopptjening

Utbetalte ytelser 31. desember

(6 297)

(6 412)

202 633

250 399

151 831

120 204

6 484

7 771

(5 932)

11 883

212

15 211

(3 247)

(3 238)

149 348

151 831

Endringer i pensjonsmidler i løpet av året 1. januar Forventet avkastning på pensjonsmidler Estimatavvik - tap og (gevinst) Innbetaling fra arbeidsgiver Utbetalte ytelser 31. desember


63

NOTER Pensjonsmidlene 31. desember består av: 18 220

20 461

Aksjer

20 461

18 220

74 397

74 226

Obligasjoner

74 226

74 397

34 921

30 915

Eiendom

30 915

34 921

24 293

23 746

Annet

23 746

24 293

151 831

149 348

Sum

149 348

151 831

19 654

552

Faktisk avkastning på pensjonsmidlene

552

19 654

2011

2012

Medlemmer ytelsesbasert pensjon

2012

2011

211

204

Antall personer som er med i pensjonsordningen

204

211

146

136

-herav aktive

136

146

65

66

-herav pensjonister og uføre

66

65

2012 Økonomiske forutsetninger

2011

Kostnader Forpliktelser

Kostnader Forpliktelser

Diskonteringsrente

2,60%

3,90%

2,60%

2,60%

Forventet avkastning på midlene

4,10%

3,90%

4,10%

4,10%

Forventet fremtidig lønnsutvikling

3,50%

3,00%

3,50%

3,50%

Forventet G-regulering

3,25%

3,25%

3,25%

3,25%

Forventet pensjonsregulering

3,00%

3,25%

3,00%

3,00%

14,10%

14,10%

14,10%

14,10%

Arbeidsgiveravgift Forventet frivillig avgang (etter 50år) Korridor

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

Pr. 31. desember Nåverdien av ytelsesbasert pensjonsforpliktelse Virkelig verdi av pensjonsmidlene Underdekning Erfarte estimatavvik på pensjonsforpliktelsene Erfarte estimatavvik på pensjonsmidlene

2012

2011

2010

2009

2008

(58 159)

2 012

2 011

185 779

160 112

(212)

(15 211)

-

(102 275)

(96 925)

(58 371)

(13 199)

2 011

83 504

63 187

10 266

7 409

11 919

7 964

5 644

(151 831)

(120 204)

(102 275)

(96 925)

(83 650)

Note 31 Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån Morbank 2011

(i mill kroner) 2012

Konsern 2012

2011

Fondsobligasjoner: 50

50 Evigvarende 3 mnd Nibor + 1,80% (Call opsjon 2018)

50

50

35

35 Evigvarende 3 mnd Nibor + 4,50% (Call opsjon 2020)

35

35

0 85

50 Evigvarende 3 mnd Nibor + 4,70% (Call opsjon 2017) 135 Fondsobligasjon (Kjernekapital)

50

0

135

85

75

0 Evigvarende 3 mnd Nibor + 0,82% (Call opsjon 2012)

0

75

100

100 Evigvarende 3 mnd Nibor + 0,270% (Call opsjon 2014)

100

100

175

100 Sum evigvarende

100

175

260

235 Sum tilleggskapital

235

260


64

NOTER

Note 32 Kapitaldekning og kapitalstyring Morbank

Ansvarlig kapital

31.12.2011 31.12.2012

Konsern 31.12.2012

31.12.2011

0

0

Annen egenkapital

60 159

56 689

714 472

764 029

Sparebankens fond

763 429

714 785

3 727

4 637 49 565

(i hele tusen kroner)

Gavefond Fond for urealiserte gevinster

4 637

3 727

49 565

0

718 199

818 231

Sum ren kjernekapital

877 790

775 201

85 000

135 000

Fondsobligasjon

135 000

85 000

85 000

135 000

Sum annen godkjent kjernekapital

135 000

85 000

-8 514

0

0

-8 514

-12 346

-10 788

2% fradrag for ansvarlig kapital i finansinstitusjoner

-32 799

-28 453

-18 470

-41 502

Fradrag av overskytende del av 10% av brutto ansvarlig kapital

-41 757

-19 292

50% kapitaldekningsreserve

-42 496

-39 104

Urealiserte gevinster på fast eiendom

-49 565

0

0

-49 565

-39 330

-101 855

763 869

851 376

Utsatt skattefordel

Sum fradrag i kjernekapital Sum kjernekapital Evigvarende ansvarlig lån

-166 617

-95 362

846 173

764 840

0

0

0

0

175 000

100 000

Tidsbegrenset ansvarlig lån

100 000

175 000

175 000

100 000

Sum ansvarlige lån

100 000

175 000

0

22 304

22 304

0

175 000

122 304

Andel urealiserte gevinster på fast eiendom Sum tilleggskapital før fradrag

122 304

175 000

-12 346

-10 788

2% fradrag for ansvarlig kapital i finansinstitusjoner

-32 799

-28 453

-18 470

-41 502

Fradrag av overskytende del av 10% av brutto ansvarlig kapital

-41 757

-19 292

50% kapitaldekningsreserve

-42 496

-39 104

-117 052

-86 848

5 253

88 153

-30 816

-52 290

Sum fradrag i tilleggskapitalen

144 184

70 014

908 053

921 389

Sum ansvarlig kapital

851 426

852 992

14,33%

14,32%

Kapitaldekning

13,38%

13,65%

12,05%

13,23%

Kjernekapitaldekning

13,29%

12,24%

10,71%

11,13%

Ren kjernekapitaldekning

11,17%

10,88%

Sum tilleggskapital


65

NOTER Morbank Beregningsgrunnlag

31.12.2012

Kapitalkrav

0

0

18 263

1 461

25

2

Stater og sentralbanker Lokale og regionale myndigheter Offentlig eide foretak

68 463

5 477

1 883 475

150 678

1 218 075

97 446

2 177 400

174 192

110 942

8 875

Forfalte engasjement

12 513

1 001

85 163 18 325 549 139

43 931

6 141 781

491 342

-36 132

-2 891

Fradrag gruppevise nedskrivinger

-104 581

-8 366

Fradrag ansvarlig kapital i andre institusjoner

-27 261

-2 181

5 973 807

Konsern Beregningsgrunnlag

(i hele tusen kroner)

0

0

18 263

1 461

25

2

68 463

5 477

Foretak

1 883 475

150 678

Massemarkedsengasjement

1 218 075

97 446

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom

2 177 400

174 192

110 942

8 875

Høyrisikoengasjement

12 513

1 001

6 813

Obligasjoner med fortinnsrett

85 163

6 813

1 466

Andeler i verdipapirfond

18 325

1 466

607 987

48 639

6 200 629

496 050

-36 132

-2 891

-149 111

-11 929

55% av fond for urealiserte gevinster

-27 261

-2 181

Kapitaldekningsreserve

-84 992

-6 799

5 903 133

472 251

477 905

Institusjoner

Kapitalkrav

Ă˜vrige engasjement Sum kredittrisiko

Sum kapitalkrav kredittrisiko

461 688

36 935

Operasjonell risiko

461 800

36 944

6 435 495

514 840

Samlet kapitalkrav

6 364 933

509 195

Morbank

31.12.2011

Beregningsgrunnlag

Kapitalkrav

0

0

12 025

962

25

2

45 513

3 641

2 287 675

183 014

1 615 000

129 200

1 446 638

115 731

64 850

5 188

19 025

1 522

69 325

5 546

420 425

33 634

5 980 500

478 440

-34 520

-2 762

-61 632

-4 931

5 884 348

470 748

Konsern Beregningsgrunnlag

Kapitalkrav

0

0

12 025

962

25

2

45 513

3 641

Foretak

2 287 675

183 014

Massemarkedsengasjement

1 615 000

129 200

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom

1 446 638

115 731

Forfalte engasjement

64 850

5 188

Høyrisikoengasjement

19 025

1 522

Obligasjoner med fortinnsrett

69 325

5 546

(i hele tusen kroner) Stater og sentralbanker Lokale og regionale myndigheter Offentlig eide foretak Institusjoner

Ă˜vrige engasjement

420 425

33 634

5 980 500

478 440

Fradrag gruppevise nedskrivinger

-34 520

-2 762

Kapitaldekningsreserve

-78 207

-6 257

Fradrag ansvarlig kapital i andre institusjoner

-95 488

-7 639

5 772 285

461 783

Sum kredittrisiko

Sum kapitalkrav kredittrisiko

453 033

36 243

Operasjonell risiko

475 528

38 042

6 337 381

506 990

Samlet kapitalkrav

6 247 813

499 825


66

NOTER

Hva som inngår i bankenes kapitaldekning er regulert av myndighetene og skal vise hvilken kapital bankene har tilgjengelig (“ansvarlig kapital”) i forhold til den risikoen eiendelene i balansen i bankens drift representerer (“beregningsgrunnlaget”). I beregningsgrunnlaget risikovektes eiendelene, hvilket innebærer at eksempelvis utlån til personkunder normalt gir lavere kapitalkrav enn utlån til bedriftskunder. Myndighetenes minstekrav til kapitaldekning er 8 prosent, mens krav til ren kjernekapital er 9 % fra og med 1.7.2012 for alle norske banker. For å beregne bankens ansvarlige kapital, korrigeres bokført egenkapital med flere forhold, herunder investeringer i andre finansinstitusjoner. Korrigeringene fremgår som fradrag og tilleggskapital i beregningene ovenfor. SpareBank 1 Nordvest har en egen strategi for kapitalstyring. Formålet med strategien er å sikre at konsernet styrer ansvarlig kapital i forhold til risikoprofil og forsvarlig kapitaldekning. Banken har følgende mål:

Mål

2013

2014

2015

2016

Ren kjernekapital

10,5 %

11,0 %

11,0 %

11,0 %

Kjernekapital

11,5 %

11,5 %

12,0 %

12,0 %

13,0 %

13,0 %

13,0 %

13,0 %

Ansvarlig kapital

Måltallene følges opp månedlig/kvartalsvis. Risiko- og kapitalvurderingsprosessen er styrets ansvar og bygger på at banken skal ha en moderat risikoprofil. Med dette menes at en enkelthendelse ikke skal kunne true bankens finansielle stabilitet. Det er derfor satt flere styringsmål og rammer i risikostrategier som skal sikre bankens lønnsomhet på kort og lang sikt. På denne måten har banken integrert forretningsstrategiene, styringsprosessen og beslutningsstrukturen. Figuren under viser de ulike strategiene. Banken gjennomfører minimum årlig en fremoverskuende kapitalberegning med utgangspunkt i den faktiske risiko banken er eksponert mot. Beregningen stresstestes ved at det kjøres sensitivitets og fremtidssenarioer knyttet til økonomisk tilbakeslag for å kunne identifisere størrelsen på negative resultater som kan påvirke risikobildet og kapitalbildet i uønsket retning. Figuren under illustrerer prosessen for vurdering av konsernets kapitalbehov:


67

NOTER

Note 33 Likviditetsrisiko/Gjenværende kontraktsmessig løpetid på forpliktelser Morbank Pr 31.12.2012 (i mill kroner)

Poster uten løpetid

Under 3 måneder

3-12 måneder

1 - 5 år

over 5 år

Totalt

5 251

-

444

-

-

5 695

Renteutbetalinger

-

-

15

-

-

15

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

-

-

700

2 950

-

3 650

Renteutbetalinger

-

29

81

176

-

286

Finansielle derivater

-

-

-

250

-

250

Renteutbetalinger

-

1

4

31

-

37

Ansvarlig lånekapital

-

-

-

150

85

235

Renteutbetalinger

-

3

9

36

5

53

5 251

33

1 253

3 593

90

10 221

På forespørsel

Under 3 måneder

3-12 måneder

5 251

-

444

-

-

5 695

Renteutbetalinger

-

-

15

-

-

15

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

-

-

700

2 950

-

3 650

Renteutbetalinger

-

29

81

176

-

286

Finansielle derivater

-

-

-

250

-

250

Renteutbetalinger

-

1

4

31

-

37

Ansvarlig lånekapital

-

-

-

150

85

235

Renteutbetalinger

-

3

9

36

5

53

5 251

33

1 253

3 593

90

10 221

Gjeld Innskudd fra og gjeld til kunder

Sum kontantstrømforpliktelser Konsern Pr 31.12.2012 (i mill kroner)

1 - 5 år

over 5 år

Totalt

Gjeld Innskudd fra og gjeld til kunder

Sum kontantstrømforpliktelser


68

NOTER Morbank Pr 31.12.2011 (i mill kroner)

På forespørsel

Under 3 måneder

3-12 måneder

1 - 5 år

over 5 år

Totalt

Gjeld F-lån

-

130

-

-

-

130

Renteutbetalinger

-

0

-

-

-

0

4 678

633

385

-

-

5 696

Renteutbetalinger

-

22

13

-

-

35

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

-

-

700

2 750

-

3 450

Renteutbetalinger

-

36

100

229

-

365

Ansvarlig lånekapital

-

-

-

-

260

260

Renteutbetalinger

-

-

-

-

-

-

4 678

821

1 198

2 979

260

9 936

Innskudd fra og gjeld til kunder

Sum kontantstrømforpliktelser Konsern Pr 31.12.2011 (i mill kroner)

På forespørsel

Under 3 måneder

3-12 måneder

1 - 5 år

over 5 år

Totalt

Gjeld F-lån

-

130

-

-

-

130

Renteutbetalinger

-

-

-

-

-

0

4 678

633

385

-

-

5 696

Renteutbetalinger

-

22

13

-

-

35

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

-

-

700

2 750

-

3 450

Renteutbetalinger

-

36

100

229

-

365

Ansvarlig lånekapital

-

-

-

-

260

260

Renteutbetalinger

-

4

10

34

13

60

4 678

824

1 208

3 013

273

9 996

Innskudd fra og gjeld til kunder

Sum kontantstrømforpliktelser Derivater er lagt inn med brutto utbetalinger.


69

NOTER

Note 34 Markedsrisiko Banken har som formål å begrense sin renterisiko og har derfor som policy å ikke binde renten på sin finansiering. Samtidig har også banken priset risiko i det å gi fastrenteutlån. Fastsatte måltall for bankens sensitivitet for rente på fastrentelån er kr 4 mill ved 1 % endring i markedsrenten. Banken har gjennom flere år målt sin renterisiko gjennom program utviklet for å måle følsomheten i yield-kurven og forfallsstruktur i forvaltningen, og ligger godt innenfor bankens måltall. Nedenfor er effekten av 1% økning i renten beregnet for bankens totale rentebærende finansielle instrumenter: Finansielt instrument (i hele tusen kroner)

Saldo

Resultateffekt (før skatt)

Egenkapitaleffekt (etter skatt)

Ansvarlig lån

(100 000)

643

463

Fondsobligasjon

(135 000)

4 555

3 280

Obligasjonsgjeld

(3 650 000)

14 039

10 108

2 014

1 450

(1 025)

(738)

Rentebytteavtaler Statssertifikater Sertifikater til kommune/fylkeskommune

200 000 10 000

(4)

(3)

OMF

784 000

(1 297)

(934)

Andre obligasjoner

313 000

(359)

(258)

(2 578 000)

18 566

13 368

Sum

Valutarisiko Valutarisiko oppstår ved at konsernet har forskjeller mellom eiendeler og forpliktelser i den enkelte valuta. Handelsaktiviteten i SpareBank 1 Nordvest er kun knyttet til reisevaluta i Euro hvor totalvolumet varierer i fra 0,9-1,5 mill.kr. Andre valutabehov dekkes gjennom samarbeidende bank innen Alliansen. Prisrisiko aksjer og andre verdipapirer Denne risikoen er begrenset til bokført beløp. Se note 19 og 20 for ytterligere informasjon om disse investeringene.

Note 35 Hendelser etter balansedagen Det er ikke registert vesentlige hendelser etter balansedagen som påvirker bankens regnskap.


SAMMEN FÅR VI TING TIL Å SKJE - gi en tier I løpet av mai fikk vi inn over 10 000 stemmer på nesten 150 godkjente kandidater i hele Møre og Romsdal. Dere har vært med på å fordele 300 000 kroner - som har gått til gode lokale formål. Tusen takk til alle som har deltatt, dere har vist et fantastisk engasjement for lokalmiljøene deres!


BEKREFTELSER


Kontrollkomiteens melding

73


Revisors beretning

74


Revisors beretning

75


TILLITSVALGTE


77

Tillitsvalgte

Forstanderskapet Innskytervalgte:

Medlemmer: Ahtola, Gerd - nestleder Andersen, Per Ørnulf Botten, Else-May Flataukan, Joralf Hoem, Jan Erik Jansen, Sverre Liabø, Lars Mølgaard, Magnar Oddstøl, Liv Varamedlemmer: 1. Michelsen, Bjørn 2. Lie, Kari 3. Vaagland, Martinus 4. Strømsvåg, Inger 5. Grønset, Ola Hermund

Fylkestingsvalgte 2012 - 2016: Medlemmer: 1. Ohrstrand, Maritta 2. Skaret, Laila - leder 3. Knutsen, Hans Kjetil 4. Rokstad, Eli 5. Dyrnes, Kirsti 6. Austheim, Åge 7. Reiten, Steinar 8. Brevik, Tore 9. Røsand, Toril Varamedlemmer: 1. Elde, Bjarne 2. Farstad, Pål. 3. Brænne, Martin 4. Greve, Wenke 5. Hoem, Line 6. Berg, Margareth Hoff 7. Garshol, Knut 8. Hansø, Mariann 9. Stene, Halstein

Funksjonærvalgte: Medlemmer: Eide, Øyvind (død 24.12.12) Dønheim, Per Karstein Johansen, Kjetil Mørkedal, Guro Helen Ulseth, Åse Kristin Vik, Torill Varamedlemmer: 1. Svoren, Leif 2. Fredrickson, Marit 3. Antonsen, Jorunn 4. Boksasp, Eivind Magne

Styret Tennfjord, Ole - leder Olsen, Knut Steinar - nestleder Røe, Nanna Eriksen - styremedlem Dahl, Alf - styremedlem Golmen, Ingunn Oldervik - styremedlem Kalvøy, Steve Runar - styremedlem Sandvik, Linda Nordal - styremedlem fra ansatte Styrets varamedlemmer: 1. Hovde, Christina 2. Pettersen, Ole Kristian 3. Skuseth, Britt Mari 4. Kruse, Yngve Ansattes varemedlemmer: 1. Johansen, Kjetil 2. Leif Svoren

Kontrollkomiteen Røvik, Asbjørn - leder Sjømæling, Nils A. - nestleder Sæterbø, Solvår Skogen - medlem Røsand, Toril - medlem Varamedlemmer: 1. Stokke, Harald 2. Ahtola, Gerd 3. Røsandhaug, Ellinor 4. Ripnes, Dagfinn


Telefon: 03900 snv.no

Årsrapport 2012 - SpareBank 1 Nordvest  

Årsrapport 2012 - SpareBank 1 Nordvest