Page 1

SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2012

Totalrapport 1. kvartal

Foto: Gunvor Austheim

2012

Vi skaper verdier - der du er.


SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2012

2

Innhold Styrets beretning Oppstilling av totalresultat Oppstilling av finansiell stilling Hovedtall Kontantstrømanalyse Resultat fra kvartalsregnskapene (mor) Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Note 2 Tap på utlån og garantier Note 3 Nedskrivninger på utlån og garantier Note 4 Mislighold og tapsutsatte engasjement Note 5 Øvrige eiendeler Note 6 Annen gjeld Note 7 Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring Note 8 Utlån til kunder fordelt på sektor og næring Note 9 Kapitaldekning Note 10 Segmentrapportering

3 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 13 13 13 14 15


1

SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2012

Totalrapport pr. 31.03.2012 Konsernet SpareBank 1 Nordvest Konsernet SpareBank 1 Nordvest omfatter de heleide datterselskapene AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS. Datterdatterselskapet Nordmøre Eiendom 1 AS ble solgt i 1. kvartal 2012. Konsolidering av datterselskapene skjer etter egenkapitalmetoden. Videre eier SpareBank 1 Nordvest 7,8 % av Samarbeidende Sparebanker AS, 6,4 % av Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS og 7,72 % av Samarbeidende Sparebanker Bankinvest II AS. Disse selskapene er organisert som felleskontrollert virksomhet og eierandelene er innarbeidet i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden. Samarbeidende Sparebanker AS eier 19,5 % av SpareBank 1 Gruppen AS, Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS eier 20 % av BN Bank AS og Samarbeidende Sparebanker Bankinvest II AS eier 19,5 % av Bank 1 Oslo AS. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34 om delårsregnskap. Kvartalsregnskapet er ikke revidert. Alle tall gjelder konsernet med mindre annet er angitt. Hovedtrekkene Resultatet for konsernet utgjør 21,6 mill for kvartalet. I forhold til 1. kvartal 2011 har resultatet styrket seg med 13,5 mill. Gjennom 2011 har det vært stort press på netto renteinntekter. I 1. kvartal 2012 har banken en stabil rentenetto sammenlignet med 2011. Avkastning på finansielle investeringer er bedret, og øker dermed bankens egenkapitalavkastning. Bankens utlånsportefølje er av god kvalitet og banken har lave tap. 1. kvartal 2012 iverksatte banken et lønnsomhetsforbedringsprosjekt. Generelt økende konkurranse og presset marginutvikling er hovedårsakene til at banken iverksatte prosjektet. Gjennom dette ønsker banken å styrke inntjening og egenkapitalavkastning. SpareBank 1 Nordvest er solid og kjernekapitaldekningen er 12,84 % ved utgangen av 1. kvartal.

Det er kommet krav om at nivået på ren kjernekapitaldekning skal være minimum 9 % innen 30.06.2012. SpareBank 1 Nordvest sin rene kjernekapitaldekning ved utgangen av 1. kvartal utgjorde 12,32 %.

Driftsinntekter Bankens netto renteinntekter utgjør 69,6 % av totale driftsinnekter. Dette er på nivå med gjennomsnittet for norske banker. Netto renteinntekter utgjorde 37,0 mill i 1. kvartal, en reduksjon i forhold til 4. kvartal på totalt 5,7 mill. Bakgrunnen for reduksjonen er økt avlastning til SpareBank 1 Boligkreditt og rentereduksjon i personmarkedsporteføljen. Rentenettoen til SpareBank 1 Nordvest har over tid ligget over gjennomsnittlig rentenetto for norske banker. Brutto utlånsvekst inklusiv avlastning til SpareBank 1 Boligkreditt utgjør 2,0 % for 1. kvartal.

3


4

SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2012

2

Avkastning på finansielle investeringer Utbytter er pr 31.03.12 inntektsført med 5.9 mill. Avkastning på finansielle investeringer er bedret med ca 37 % i 2012 sammenlignet med 2011. Bankens investeringer i Samarbeidende Sparebanker AS (SpareBank 1 Gruppen) er i morbanken ført til kostpris, og i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden. Inntektsføringen utgjør 33 % av netto avkastning på finansielle investeringer. Banken fører finansielle instrumenter til virkelig verdi. Utvikling i verdiendringer knyttet til bankens obligasjonsportefølje framgår av figuren til høyre. For 1. kvartal 2012 øker avkastningen på porteføljen i forhold til 2011. Den utgjør ca 33 % av netto avkastning på finansielle investeringer.

Driftskostnader Totale driftskostnader i kvartalet utgjorde 43,8 mill, en økning fra 41,1 mill i samme periode i fjor. Økningen skyldes en generell lønns- og kostnadsvekst.

Tap på utlån og garantier SpareBank 1 Nordvest har lave tap på utlånsporteføljen, og sammenlignet med 1. kvartal 2011 er tapene redusert med 8,1 mill. Brutto mislighold ut over 90 dager viser en fallende tendens i 1. kvartal 2012 sammenlignet med 4. kvartal 2011. Det forventes ikke økt mislighold i porteføljen framover.

Likviditet Likviditetssituasjonen til banken er god og ved utgangen av 1. kvartal utgjorde bufferkapitalen 1,9 mrd. Banken har egen likviditetsstrategi som bl.a. styrer bankens likviditetsrisiko på en forsvarlig måte. Banken har minimum to forfall årlig på obligasjonslån. Obligasjonslån og ansvarlig lånekapital utgjør 3,7 mrd. I 1. kvartal gikk spreadene for obligasjonsmarkedet inn som følge av økt tilførsel av likviditet i det europeiske markedet. 14. mars satte Norges Bank ned styringsrenten med 25 rentepunkter til 1,5 %. Markedet har oppfattet dette positivt og NIBOR har falt betydelig.


3

SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2012

5

Det forventes ikke at spreadene skal komme ned på samme nivå som før finanskrisen. Bankens rentekostnader har derfor steget i takt med markedet. Med hensyn til dette har banken i større grad avlastet boliglånsportefølje til SpareBank 1 Boligkreditt. Denne avlastningen utgjør 2,9 mrd, en økning på 394 mill. kr. fra årsskiftet. Avlastningen utgjør 27,4 % av brutto utlån inklusiv boligkreditt. Bankens innskuddsdekning ligger på et godt nivå ved utgangen av 1. kvartal, og likviditetsindikatorene ligger over referanseindikatorene som offentliggjøres av Finanstilsynet. Banken er godt kapitalisert og har en tilfredsstillende finansiering.

Utsiktene fremover Næringslivet i Møre og Romsdal har fortsatt stor aktivitet og arbeidsledigheten er på et lavt nivå. Optimismen i det regionale næringslivet er fortsatt stor og betydelig bedre enn i landet ellers. Spesielt tydelig er denne positive utviklingen innen de maritime og marine næringene. Her er etterspørselen etter varer og tjenester god. Dette bidrar til økende etterspørsel etter lån både i person- og næringsmarkedet. Konkurransen er fortsatt sterk, men vi forventer en positiv utvikling i rentemarginen totalt. Den gode utviklingen innenfor salg av forsikrings- og spareprodukter fortsetter. Veksten innen både innskudd og utlån er stigende og i tråd med budsjett. Banken har stor fokus på kostnadseffektivitet, men vil balansere tiltak i forhold til forsterket satsing på kompetanseutvikling og styrking av kundegrensesnittet. Selv om uroen i finansmarkedene igjen har tiltatt og spreadene gått noe ut i april med bakgrunn i ny uro i deler av Europa, tror banken på en stabil vekst og god resultatutvikling.

Kristiansund 31.03.2012/25.04.2012 I styret for SpareBank 1 Nordvest

Johnny Holmen Leder

Ole Tennfjord

Ingunn Golmen

Alf Dahl

Bjørn Rød

Odd Einar Folland

Ansatterepresentant

Administrerende direktør

Nestleder

Nanna Eriksen Røe Turid Strøm


SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2012

6

4

OPPSTILLING AV TOTALRESULTATET Morbank 2011

1.kv. 11

1.kv. 12

31.03.11

31.03.12

454.900

107.533

111.000

107.533

111.000

290.952

66.263

73.973

66.263

73.973

163.948

41.270

37.028

41.270

64.743

15.858

17.353

6.570

1.519

1.405

1.422

356

59.595

Konsern Resultatregnskap (tall i 1000 kr)

31.03.12

31.03.11

1.kv. 12

1.kv. 11

2011

111.000

107.533

111.000

107.533

454.900

Rentekostnader

73.973

66.263

73.973

66.263

290.952

37.028

Netto renteinntekter

37.028

41.270

37.028

41.270

163.948

15.858

17.353

Provisjonsinntekter

17.353

15.858

17.353

15.858

64.743

1.519

1.405

Provisjonskostnader

1.405

1.519

1.405

1.519

6.570

219

356

219

219

356

219

356

1.422

14.695

16.166

14.695

16.166

16.166

14.695

16.166

14.695

59.595

11.017

9.656

5.883

9.656

5.883

0

0

0

0

0

-3.167

1.277

5.670

1.277

5.670

7.849

10.933

11.553

10.933

11.553

231.393

66.898

64.747

66.898

89.134

23.230

25.508

Renteinntekter

Andre driftsinntekter

Netto provisjons- og andre inntekter

Utbytte

5.883

9.656

5.883

9.656

11.017

Inntekter av eierinteresser

5.470

-4.809

5.470

-4.809

4.053

Netto verdiendring på finansielle eiendeler

5.670

1.277

5.670

1.277

-3.167

Netto avk. på finansielle investeringer

17.023

6.124

17.023

6.124

11.902

64.747

Sum inntekter

70.217

62.089

70.217

62.089

235.446

23.230

25.508

Personalkostnader

25.508

23.230

25.508

23.230

89.134

38.188

10.405

9.380

10.405

9.380

Administrasjonskostnader

9.380

10.405

9.380

10.405

38.188

31.692

7.425

8.866

7.425

8.866

Andre driftskostnader

8.866

7.425

8.866

7.425

31.692

159.014

41.060

43.754

41.060

43.754

Sum driftskostnader

43.754

41.060

43.754

41.060

159.014

72.379

25.838

20.993

25.838

20.993

Resultat før tap

26.463

21.029

26.463

21.029

76.432

23.936

11.118

2.982

11.118

2.982

2.982

11.118

2.982

11.118

23.936

48.443

14.720

18.011

14.720

18.011

23.481

9.911

23.481

9.911

52.496

12.919

1.859

1.912

1.859

1.912

1.912

1.859

1.912

1.859

12.919

0

0

0

0

0

21.569

8.052

21.569

8.052

39.577

Tap på utlån og garantier

Resultat etter tap

Skatt på ordinært resultat Øvrige resultatelement

35.524

12.861

16.099

12.861

16.099

Resultat etter skatt

0

0

0

0

0

Utvidede resultatposter

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Skatt på utvidede resultatposter

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Netto utvidede resultatposter

0

0

0

0

0

35.524

12.861

16.099

12.861

16.099

21.569

8.052

21.569

8.052

39.577

Periodens totalresultat


4

SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2012

7

OPPSTILLING AV FINANSIELL STILLING Morbank 31.12.11

31.03.11

31.03.12

490.133

875.074

460.662

7.889

144.459

130.758

8.017.159

8.212.795

7.833.637

21.107

27.243

23.103

Konsern Balanse (tall i 1000 kr)

31.03.12

31.03.11

31.12.11

Kontanter og fordringer på sentralbanker

460.662

875.074

490.133

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

130.758

144.459

7.889

7.833.637

8.212.795

8.017.159

23.103

27.243

21.107

Brutto utlån til kunder - Individuelle nedskrivninger

34.520

36.600

35.250

35.250

36.600

34.520

7.961.532

8.148.953

7.775.284

Netto utlån til kunder

- Nedskrivninger på grupper av utlån

7.775.284

8.148.953

7.961.532

1.107.219

763.385

1.101.872

Sertifikater og obligasj. med fast avkast. til virkelig verdi

215.416

180.293

247.536

91.767

74.840

91.767

1.125

600

1.125

Investering i konsernselskap

1.101.872

763.385

1.107.219

Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser

247.536

180.293

215.416

Investering i eierinteresser

153.705

128.032

148.456

1.327

987

1.438

8.514

10.462

8.514

Eiendel ved utsatt skatt

8.514

10.462

8.514

10.812

11.008

9.360

Finansielle derivater

9.360

11.008

10.812

156.601

135.006

156.905

156.905

135.006

156.601

10.051.009

10.344.079

9.983.784

10.045.924

10.397.658

10.108.011

130.000

130.000

0

Innskudd fra kredittinstitusjoner

0

130.000

130.000

5.396.032

5.193.167

5.433.664

Innskudd fra og gjeld til kunder

5.433.664

5.193.167

5.396.032

3.450.000

3.950.000

3.450.000

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

3.450.000

3.950.000

3.450.000

Øvrige eiendeler Eiendeler

96.778

110.717

106.917

Annen gjeld

106.917

110.717

96.778

260.000

260.000

260.000

Ansvarlig lånekapital

260.000

260.000

260.000

9.332.810

9.643.884

9.250.581

9.250.581

9.643.884

9.332.810

714.472

682.946

713.376

Sparebankens fond

713.376

683.333

714.785

Sum gjeld

3.728

4.387

3.728

Annen egenkapital

60.398

62.389

60.417

0

12.862

16.099

Periodens resultat

21.569

8.052

0

Sum egenkapital

718.199

700.195

733.203

10.051.009

10.344.079

9.983.784

171.597

214.307

188.591

1.068.500

603.392

849.702

795.343

753.774

775.201

10.045.924

10.397.658

10.108.011

Betingede forpliktelser

188.591

214.307

171.597

Deponert for mulig F-lån i Norges Bank

849.702

603.392

1.068.500

1.kv

1.kv

Sum gjeld og egenkapital

EGENKAPITALBEVEGELSE Egenkapitalbevegelse

SpareBank 1 Nordvest

konsern

1.000 kroner

2012

2011

775.201

744.697

-1.427

1.025

Korrigert implementeringseffekt IFRS

0

0

Netto utvidede resultatposter

0

0

Verdiendring finansielle eiendeler tilg. for salg

0

0

Estimatavvik pensjon

0

0

Egenkapital pr 01.01. Direkte føringer mot egenkapital

Overskudd Egenkapital pr 31.03

0

8.052

773.774

753.774


SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2012

8

HOVEDTALL SpareBank 1 Nordvest, morbank 31.03.12

Resultatsammendrag (i 1000 kr)

31.03.11 %

2011 %

%

Netto renteinntekter

37.028

1,49

41.270

1,65

163.948

1,60

Netto provisjons- og andre inntekter

16.166

0,65

14.695

0,59

59.595

0,58

Netto avkastning på finansielle investeringer

11.553

0,47

10.933

0,44

7.849

0,08

Sum inntekter

64.747

2,61

66.898

2,67

231.393

2,26

Sum driftskostnader

43.754

1,76

41.060

1,64

159.014

1,55

Driftsresultat før tap

20.993

0,84

25.838

1,03

72.379

0,71

Tap på utlån og garantier Resultat før skatt og minoritetsinteresser Skattekostnad Minoritetsinteresser Resultat

2.982

0,12

11.118

0,44

23.936

0,23

18.011

0,72

14.720

0,59

48.443

0,47

1.912

0,08

1.859

0,07

12.919

0,13

0

0,00

0

0,00

0

0,00

16.099

0,65

12.861

0,51

35.524

0,35

31.03.12

31.03.11

31.12.11

8,9 %

7,6 %

5,1 %

67,6 %

61,4 %

68,7 %

7.833.637

8.212.795

8.017.159

10.793.198

10.080.230

10.582.559

5.433.664

5.193.167

5.396.032

Innskuddsdekning

69,4 %

63,2 %

67,3 %

Utlånsvekst (brutto) siste 12 måneder

-4,6 %

1,2 %

-1,1 %

7,1 %

7,1 %

6,1 %

Lønnsomhet Egenkapitalavkastning Kostnadsprosent

Balansetall Brutto utlån til kunder Brutto utlån til kunder inkludert SpareBank 1 Boligkreditt Innskudd fra kunder

Utlånsvekst inkludert SpareBank 1 Boligkreditt

5


8

SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2012

9

KONTANTSTRØMOPPSTILLING Morbank 31.03.11

31.03.12

(tall i 1000 kr)

Konsern

Kontantstrømoppstilling

31.03.12

12.861

16.099

0

0

Resultat etter skatt Resultat av FKV

0

0

-/+ Gevinst/Tap ved salg av anleggsmidler

1.637

1.790

+ Av- og nedskrivninger

-7.976

2.726

Tap på utlån/garantier

6.522

20.615

-4.416

-476

Tilført fra årets virksomhet

Endring øvrige fordringer

31.03.11

21.569

8.052

0

0

0

0

1.790

1.637

2.726

-7.976

26.085

1.713

-476

-4.416

-235

6.397

Endring annen kortsiktig gjeld

6.397

-235

3.662

3.743

Endring pensjonsforpliktelser

3.743

3.662

-989

9.664

Likviditetsendring i resultatregnskapet

9.664

-989

-108.280

183.522

38.491

-122.869

Endring brutto utlån til kunder Endring fordringer på kredittinstitusjoner Endring innskudd fra kunder

183.522

-108.280

-122.869

38.491

127.707

37.631

37.631

127.707

0

-130.000

Endring gjeld til kredittinstitusjoner

-130.000

0

-126.968

5.347

Endring sertifikater og obligasjoner

5.347

-126.968

-63.517

3.910

A Netto likviditetsendring fra virksomhet

9.380

-68.326

-622

-166

-166

-622

0

0

Avgang/bygninger/driftsmidler

0

0

Netto innbetalt kap.tilkn. selskaper/datterselsk.

Brutto investeringer bygninger/driftsmidler

0

0

0

0

-5.808

-32.120

Endring aksjer og eierinteresser

-37.258

-2.024

-6.430

-32.285

B Netto likviditetsendring investeringer

-37.424

-2.646

0

200.000

-1.427

1.025

200.000

0

0

-1.096

0

0

200.000

-1.096

130.053

-29.471

745.021

Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Endringer ført direkte mot egenkapital Endring ansvarlig lånekapital

0

0

-1.427

201.025

A+B+C Netto endring likvider i året

-29.471

130.053

490.133

Likviditetsbeholdning periodens start

490.133

745.021

875.074

460.662

Likviditetsbeholdning periodens slutt

460.662

875.074

130.053

-29.471

-29.471

130.053

C Netto likviditetsendring finansiering

Endringer


SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2012

10

RESULTAT FRA KVARTALSREGNSKAPENE (morbank) SpareBank 1 Nordvest (i mill kr)

1.kv

4.kv

3.kv

2.kv

1.kv

2012

2011

2011

2011

2011

Netto renteinntekter

37

43

40

40

41

Provisjonsinntekter

17

16

17

16

16

-2

-2

-2

Provisjonskostnader Andre driftsinntekter

0

0

1

0

0

16

14

16

14

15

Utbytte

6

-2

0

3

10

Inntekter av eierinteresser

0

0

0

0

0

Netto verdiendring på finansielle eiendeler

6

1

-5

0

1

Netto provisjons- og andre inntekter

Netto avk. på finansielle investeringer

12

-5

3

11

Sum inntekter

65

56

51

57

67

Personalkostnader

26

21

26

19

23

9

9

10

9

11

Administrasjonskostnader Andre driftskostnader

9

9

7

8

7

Sum driftskostnader

44

39

43

36

41

Resultat før tap

21

17

8

21

26

3

7

7

11

18

10

9

14

15

2

5

3

3

2

Tap på utlån og garantier Resultat før skatt og minoritetsinteresser Skattekostnad Minoritetsinteresser Resultat

0

0

0

0

0

16

5

6

11

13

9


10

SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2012

NOTER TIL REGNSKAPET

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

1.1 Grunnlag for utarbeidelse Delårsregnskapet for SpareBank 1 Nordvest omfatter perioden 01.01. - 31.03.12. Dette delårsregnskapet er utarbeidet iht. gjeldende IFRS standarder og IFRIC fortolkninger. Det erklæres at regnskapsprinsippene og beregningsmetoder utført i delårsregnskapet er de samme som er benyttet ved årsregnskapet. 1.2 Segmentrapportering Et forretningssegment er en gruppering av eiendeler eller virksomhet som tilfører produkter eller tjenester, og som er gjenstand for risiko og avkastning som avviker fra andre forretningssegmenter. Segmentinformasjon er omtalt i egen note. 1.3. Valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta er omregnet til funksjonell valuta (NOK) etter kursene på transaksjonstidspunktet. Valutatap og -gevinst som oppstår på slike transaksjoner, samt på omregning av pengeposter i utenlandsk valuta pr. 31.03., er bokført over resultatregnskapet. 1.4 Varige driftsmidler Varige driftsmidler omfatter bygninger, tomter og driftsløsøre. Bygninger og driftsløsøre er bokført til kostpris fratrukket avskrivninger og nedskrivninger. Tomter er bokført til kostpris. Kostpris inkluderer alle direkte henførbare kostnader knyttet til kjøpet av eiendelen. Alternativt kunne egne eiendommer blitt verdsatt til markedsverdi, noe som ville gitt en merverdi. Det er benyttet lineære avskrivninger for å allokere kostpris fratrukket evt. restverdi over driftsmidlenes brukstid. Utleid del av egne bygninger er behandlet på samme måte. 1.5 Goodwill Goodwill fremkommer som differansen mellom kjøpesum og balanseførte verdier i oppkjøpt virksomhet etter at mer- og mindreverdier er henført til materielle og immaterielle eiendeler på kjøpstidspunktet. Banken besitter ingen slike objekter for øyeblikket. 1.6 Verdipapirer Verdipapirer består av aksjer og andeler, sertifikater og obligasjoner. Aksjer og andeler klassifiseres som enten til virkelig verdi eller som tilgjengelig for salg. Sertifikater og obligasjoner klassifiseres som virkelig verdi over resultatet. Alle finansielle instrumenter er klassifisert som til virkelig verdi over resultatet. Endring i verdi fra inngående balanse resultatføres som inntekt fra andre finansielle investeringer. Aksjer og andeler som er klassifisert som tilgjengelig for salg, måles også til virkelig verdi og føres på tilsvarende måte. 1.7 Pensjoner Banken dekker sine pensjonsforpliktelser ovenfor de ansatte gjennom kollektive pensjonsordninger, noe som tilfredsstiller kravet til obligatorisk tjenestepensjonsforsikring. 1.8 Innlån/gjeld Førstegangs innlån med flytende rente innregnes til opptakskost, som er virkelig verdi av mottatte vederlag etter fradrag av transaksjonsutgifter. Lånet måles deretter til amortisert kost. Enhver forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet blir dermed periodisert over lånetiden ved hjelp av lånets effektive rente. Banken har kun ett fastrentelån. Også det føres til amortisert kost. 1.9 Eierandel i datterselskap og tilknyttede selskap Eierandeler i datterselskap og tilknyttede selskap vurderes til kost etter IFRS regelverket i selskapsregnskapet. I konsernregnskapet blir disse eiendelene ført etter egenkapitalmetoden. Det vil si at banken løpende resultatfører sin andel av resultater i tilknyttede selskap og datterselskaper. 1.10 Derivater og sikring Derivatene består av valuta- og renteinstrumenter samt instrumenter forbundet med strukturerte produkter. Derivater føres til virkelig verdi over resultatet, med mindre de er øremerket som sikringsinstrumenter. Banken vurderer og dokumenterer sikringens effektivitet, både ved første gangs klassifisering og på løpende basis. Ved virkelig verdisikring blir både sikringsinstrumentet og sikringsobjektet regnskapsført til virkelig verdi, og endringer i disse verdiene fra inngående balanse blir resultatført. For strukturerte produkter med kapitalgaranti føres gevinster, herunder tegningsomkostninger og eventuelle struktureringsgevinster, som dag 1 gevinster. Struktureringsgevinster beregnes ved at bankens framtidige fordringer (opsjonspremie) og forpliktelser (garantert kapital) neddiskonteres ved bruk av swapkurven. 1.11 Risiki Bankvirksomhet gir mange former for risiki. Hvilke og hvordan banken har dekket disse finner en mer detaljert beskrevet under bankens hjemmeside og Årsrapport for 2011. Generelt så har ikke risikoen økt siden årsskiftet.

11


SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2012

12 NOTE 2

TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER

Morbank

Konsern

31.03.12

31.12.11

2

-14

1

-2

0

1

0 0

31.03.12

31.12.11

Periodens endring i individuelle nedskrivninger

2

-14

Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån

1

-2

Amortisert utlån

0

1

34

Periodens konstaterte tap hvor det tidl. er nedskrevet

0

34

5

Periodens konst. tap hvor det tidl. ikke er nedskrevet

0

5

-0 3

Note 3

(i mill. kr)

Periodens inngang på tidl. perioders nedskrivninger 24

3

24

Nedskrivninger på utlån og garantier

Morbank

Konsern

31.03.12

31.12.11

21

36

Individuelle nedskrivninger ved starten av perioden + Økning i nedskrivning på eng. hvor det tidl. er nedskrevet

2

-0

-0

-22

0

-2

0

0

(i mill. kr)

31.03.12

31.12.11

21

36

2

-0

-0

-22

+ Nedskrivninger på eng. hvor det tidl. ikke er nedskrevet

0

-2

- Amortisert kost

0

0

- Tilbakeføring av nedskrivninger fra tidligere perioder

0

10

- Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er nedskrevet

23

21

Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden

0

46

Konstaterte tap i perioden

Note 4

-0

= Periodens tapskostnader

0

10

23

21

0

46

31.03.12

31.12.11

Misligholdte og tapsutsatte engasjement

Morbank

Konsern

31.03.12

31.12.11

(i mill. kr)

90

72

Brutto mislighold over 90 dager

90

72

18

14

- Individuelle nedskrivninger

18

14

72

58

Netto misligholdte utlån

72

58

20%

19%

20%

19%

29

54

29

54

Misligholdte utlån

Avsetningsgrad

Andre tapsutsatte engasjement

5

7

24

47

17%

13%

Note 5

Tapsutsatte engasjement (ikke misligholdt) - Individuelle nedskrivninger Netto andre tapsutsatte engasjement Avsetningsgrad

5

7

24

47

17%

13%

Øvrige eiendeler

Morbank

Konsern

31.03.12

31.12.11

44

46

52 61 157

157

(i mill. kr)

31.12.12

31.12.11

Varige driftsmidler

44

46

42

Andre eiendeler

52

42

69

Forsk.bet. Ikke påløpte kontnader

61

69

157

157

Sum øvrige eiendeler


12

SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2012

13

Annen gjeld

Note 6 Morbank

Konsern

31.03.12

31.12.11

24

27

62 21 107

Note 7

(i mill. kr)

31.03.12

31.12.11

Annen gjeld

24

27

53

Påløpene kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter

62

53

17

Avsetning for påløpte kostnader

21

17

97

Sum annen gjeld

107

97

Innskudd fra kunder fordelt på sektorer og næringer

Morbank

Konsern

31.03.12

31.12.11

355

350

(i mill. kr) Offentlig og finansiell sektor Jordbruk/skogbruk

31.03.12

31.12.11

355

350

99

85

99

85

155

114

Fiske/fiskeoppdrett

155

114

122

126

Industri og bergverksdrift

122

126

167

165

Bygg, anlegg og kraft

167

165

129

135

Varehandel, reparasjon av motorvogn

129

135

82

87

82

87

Transport og lagring

200

176

Overnattings- og servicevirksomhet

200

176

303

313

Omsetning og drift av fast eiendom

303

313

Forr. mes. tjenesteytende næringer

85

82

227

232

Tjenesteytende næringer ellers

85

82

227

232

1.924

1.865

Sum næring

1.924

1.865

3.510

3.531

Personkunder

3.510

3.531

5.434

5.396

Sum innskudd

5.434

5.396

Note 8

Utlån til kunder fordelt på sektorer og næringer

Morbank

Konsern

31.03.12

31.12.11

24

12

157

156

426

403

170 433

(i mill. kr)

31.03.12

31.12.11

24

12

Jordbruk/skogbruk

157

156

Fiske/fiskeoppdrett

426

403

166

Industri og bergverksdrift

170

166

437

Bygg, anlegg og kraft

433

437

249

244

Varehandel, reparasjon av motorvogn

249

244

67

68

67

68

Offentlig og finansiell sektor

Transport og lagring

125

117

Overnattings- og servicevirksomhet

125

117

1.246

1.209

Omsetning og drift av fast eiendom

1.246

1.209

167

179

Forr. mes. tjenesteytende næringer

167

179

113

117

Tjenesteytende næringer ellers

113

117

2

2

2

2

Ufordelt (merverdi fastrente utlån og amort. etableringsgebyr)

3.179

3.110

Sum næring

3.179

3.110

4.655

4.907

Personkunder

4.655

4.907

7.834

8.017

Brutto utlån

7.834

8.017

-23

-21

- Individuelle nedskrivninger

-23

-21

-35

-34

- Nedskrivninger på grupper av utlån

7.776

7.962

Netto utlån

-35

-34

7.776

7.962


SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2012

14

Note 9

Kapitaldekning

Morbank

Konsern

31.03.12

31.12.11

Ansvarlig kapital (tall i 1000 kr)

714.545

714.545

Sparebankens fond

3.727

3.727

0

0

Konsolidert egenkapital tilknyttede selskap Annen egenkapital

0

0

718.272

718.272

-8.514

-8.514

85.000

85.000

0

0

794.758

794.758

-600

-596

794.158

794.162

175.000

175.000

Gavefond

31.03.12

31.12.11

714.545

714.545

3.727

3.727

0

0

56.671

56.671

774.943

774.943

Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eiendeler

-8.514

-8.514

Fondsobligasjon

85.000

85.000

0

0

851.429

851.429

-47.079

-47.079

804.350

804.350

175.000

175.000

Sum balanseført egenkapital

Andel av nullstilte uamortiserte estimatavvik Sum kjernekapital Fradrag i kjernekapital for pålagt kapitaldekningsreserve Netto kjernekapital

Tilleggskapital utover kjernekapital

0

0

-600

-596

Evigvarende ansvarlig kapital Tidsbegrenset ansvarlig kapital Fradrag i kjernekapital for pålagt kapitaldekningsreserve Kapitaldekningsreserve

0

0

-47.079

-47.079

0

0

0

0

174.400

174.404

Tilleggskapital

127.921

127.921

968.558

968.566

Netto ansvarlig kapital

932.271

932.271

501.914

511.949

500.980

506.291

34.469

36.367

35.500

38.147

Kapitalkrav Samlet kapitalkrav for kreditt-,motparts-,og forringelsesrisiko Samlet kapitalkrav for operasjonell risiko Fradrag for : -2.916

-2.857

533.467

545.459

6.273.044

6.397.398

15,44%

15,14%

12,66%

12,41%

2,78%

2,73%

Andel av nedskrivninger på utlån og lignende

-10.353

-10.295

526.127

534.143

6.261.054

6.329.185

Kapitaldekning

14,89%

14,73%

herav kjernekapital

12,84%

12,71%

2,05%

2,02%

Kapitalkrav 8%

Beregningsgrunnlaget

herav tilleggskapital

13


14

SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2012

Note 10

15

Segmentrapportering Konsern 31.03.12

(tall i 1000 kroner)

Konsern 31.12.11

PM

BM

Øvrige

Totalt

PM

BM

Øvrige

Totalt

73.183

54.445

18.823

37.028

82.667

64.774

16.507

163.948

Resultatregnskap Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter

31.952

23.771

8.218

16.166

30.049

23.545

6.000

59.595

Netto avk. på finansielle investeringer

33.645

25.030

8.654

17.023

0

0

26.134

11.902

Driftskostnader

86.476

64.335

22.242

43.754

93.405

54.554

246

159.014

Resultat før tap pr segment

52.303

38.911

13.453

26.463

19.311

33.765

48.395

76.431

Tap på utlån og garantier

5.894

4.385

1.516

2.982

1.617

28.557

0

23.936

46.409

34.526

11.936

23.481

17.694

5.208

48.395

52.495

4.654.528

3.153.345

25.764

7.833.637

4.906.939

3.095.926

14.294

8.017.159

Individuell nedskrivning utlån

-1.617

-21.486

0

-23.103

-1.631

-19.476

0

-21.107

Gruppenedskrivning utlån

-2.500

-32.750

0

-35.250

-2.500

-32.020

0

-34.520

Resultat før skatt pr segment

Brutto utlån til kunder

Andre eiendeler

0

0

2.270.640

2.270.640

0

0

2.146.479

2.146.479

Sum eiendeler pr segment

4.650.411

3.099.109

2.296.404

10.045.924

4.902.808

3.044.430

2.160.773

10.108.011

Innskudd fra og gjeld til kunder

3.509.505

1.569.423

354.736

5.433.664

3.530.931

1.514.805

350.296

5.396.032

Annen gjeld Sum gjeld pr segment Egenkapital Sum gjeld og egenkapital pr segment

0

0

3.816.917

3.816.917

0

0

3.936.778

3.936.778

3.509.505

1.569.423

4.171.653

9.250.581

3.530.931

1.514.805

4.287.074

9.332.810

0

0

795.343

795.343

0

0

775.201

775.201

3.509.505

1.569.423

4.966.996

10.045.924

3.530.931

1.514.805

5.062.275

10.108.011


SpareBank 1 Nordvest 1. kvartal 2012

16

www.snv.no Telefon 03900

15

Totalrapport 1. kvartal 2012  
Totalrapport 1. kvartal 2012  

Totalrapport 1. kvartal 2012 - SpareBank 1 Nordvest

Advertisement