Page 5

VD:s kommentar

I eurozonen ökade BNP med 2,6 procent under tredje kvartalet och arbetslösheten sjönk till den lägsta nivån på närmare 10 år. Modesta löneökningar är något som många av västvärldens centralbanker brottas med och som reser frågetecken om inflationsmålet kring 2 procent kan nås i närtid. Minskade geopolitiska risker i Europa efter årets alla parlamentsval gav stöd för en utbredd optimism i näringslivet och hos hushållen. Den amerikanska riksbanken, som i höstas påbörjade neddragningarna av centralbankens balansräkningar, höjde i december för tredje gången styrräntan under 2017 till intervallet 1,25-1,50 procent. Europeiska centralbanken behöll däremot styrräntan oförändrad på 0 procent men beslöt om att minska obligationsköpen ytterligare. Svensk ekonomi växte på bred front. BNP steg med i genomsnitt 2,5 procent under fjolårets tre första kvartal jämfört med samma period 2016. Tillväxten drevs främst av ökade investeringar, där bostadsinvesteringarna svarade för den största uppgången. Svensk export och industriproduktion gynnades av en starkare omvärldskonjunktur och bidrog till en utbredd optimism i näringslivet. Antalet sysselsatta ökade med drygt 100 000 personer under 2017 och den öppna arbetslösheten sjönk till 6,5 procent i slutet av året jämfört med 6,9 procent 2016. Ett ökat arbetskraftsdeltagande begränsade nedgången i arbetslösheten. Trots en utbredd arbetskraftsbrist både inom den privata och offentliga sektorn ökade lönerna i måttlig takt. Inflationen steg under andra och tredje kvartalet och nådde Riksbankens inflationsmål på 2 procent delvis på grund av temporära effekter för att under slutet av året åter hamna under målet. För helåret 2017 blev dock KPIF-inflationen (konsumentprisindex rensat för fast ränta) 2,0 procent i genomsnitt. Bostadsmarknaden präglades av ett ökat utbud och i slutet av året började bostadspriserna sjunka i hela landet både för bostadsrätter och för villor om än från höga nivåer. Trots fjolårets växande bostadsoro och skärpta amorteringskrav är hushållen motståndskraftiga. Hushållens konsumentförtroende har stigit samtidigt som detaljhandelns omsättning fortsatte att öka i god fart främst för sällanköpshandeln.

Fortsatt god tillväxt och ett starkt resultat Det är med stor glädje som jag kan konstarera att banken gjort sitt bästa resultat hitintills. Årets rörelseresultat uppgick till 26 153 tkr vilket är väldigt bra i det ränteklimat som vi befinner oss i. Resultatet kan till stor del förklars med en fortsatt god affärsvolymstillväxt som uppgick till 13,2 %. 2017 års undersökning av näringslivsklimatet, som görs av Svenskt Näringsliv, visar på nytt en stor tilltro till det sätt som samverkan och tillväxt sker i kommunen. Det är min övertygelse att föreningen Näringslivssamverkan Grästorp och alla goda insatser som där görs är en viktig beståndsdel. Bland Sveriges 290 kommuner rankar sig Grästorp på plats 24 vilket är fantastiskt bra och visar på den framåtanda som finns i kommunen.

Det är angeläget att vi är uppdaterade på vår omvärld och följer den då det påverkar vår lokala verksamhet i stor utsträckning. Trots ett fortsatt lågt ränteläge med minusränta är jag övertygad om att vi kan bibehålla vår fina utveckling och leverera mervärde till våra kunder och den lokala marknaden.

Bred konjunkturuppgång och långsamt mindre expansiv penningpolitik Ser vi bortom vårt närområde så kan vi konstatera att den globala konjunkturen stärktes under fjolåret och börserna steg på bred front, delvis stödd av låga räntor. Under inledningen av 2018 har de globala långräntorna stigit, inte minst i USA, samtidigt som den amerikanska kongressen beslutade om betydande skattesänkningar.

3

Profile for Sparbanken

Åse viste årsredovisning 2017  

Åse viste årsredovisning 2017