Page 42

Buffertkrav varav kapitalkonserveringsbuffert varav kontracykliskbuffert Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert Innehav i kärnprimärkapitalinstrument i vilka sparbanken har en väsentlig investering (belopp under tröskelvärdet på 10,00 procent) Kapitalkrav och riskvägt exponerinhsbelopp

Kreditrisk enligt schablonmetoden - Exponeringar mot stater och centralbanker - Exponeringar mot kommuner - Institutsexponeringar - Företagsexponeringar - Hushållsexponeringar - Exponeringar med säkerhet i fastighet - Oreglerade poster - Exponeringar i form av säkerställda obligationer - Aktiexponeringar - Övriga poster Summa kapitalkrav för kreditrisker

2016-12-31 4,00% 2,50% 1,50% 16,36%

42 403

42 403

Riskvägt exponering belopp

Kapitalkrav

Riskvägt exponering belopp

0 0 2 806 46 755 26 457 14 659 123 252 3 426 564 95 042

0 0 35 081 584 434 330 713 183 242 1 538 3 148 42 822 7 047 1 188 025

0 0 2 498 42 387 25 150 12 833 275 252 3 392 784 87 571

0 0 31 229 529 841 314 373 160 411 3 430 3 154 42 403 9 799 1 094 640

7 823 7 823

97 791 97 791

7 475 7 475

93 433 93 433

47 47

587 587

13 13

163 163

102 912

1 286 403

95 059

1 188 236

Kapitalkrav

Operativa risker Basmetoden Summa kapitalkrav för operativa risker Kapitalkrav för kreditvärdighetsjustering Schablonmetoden Summa kapitalkrav för kreditvärdighetsjustering Totalt minimikapitalkrav

2017-12-31 4,50% 2,50% 2,00% 16,26%

Sparbanken uppfyller miniminivån för kapitalbasen vilket motsvarar en kapitalbas som minst uppgår till det totala minimikapitalkravet. Kapitalplanering För att bedöma om det interna kapitalet är tillräckligt för att ligga till grund för aktuell och framtida verksamhet har sparbanken en egen process för Intern kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU). Processen är ett verktyg som säkerställer att sparbanken på ett tydligt och korrekt sätt identifierar, värderar och hanterar alla de risker företaget är exponerad för samt gör en bedömning av sitt interna kapitalbehov i relation till detta. I detta ingår att företaget ska ha ändamålsenliga styr- och kontrollfunktioner och riskhanteringssystem. Den interna kapital- och likviditetsutvärderingen genomförs åtminstone årligen.

36 Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen Sparbanken har ett omfattande samarbete med Swedbank AB. Detta samarbete regleras i ett samarbetsavtal som för närvarande gäller till och med 2020-06-30. Avtalet omfattar bl a förmedling av hypoteksutlåning till Swedbank Hypotek och förmedling av fond och försäkringssparande till Swedbank Robur Fond och Försäkring. Sparbanken har per 2017-12-31 förmedlat hypoteksutlåning till Swedbank Hypotek med en total volym av 1 101 960 tkr. För detta har Sparbanken erhållit en provisionsersättning för 2017 på 8 410 tkr, som redovisas under utlåningsprovisioner. Om kreditförluster uppstår i förmedlad kreditstock avräknas dessa från utbetalade provisioner upp till ett maximalt belopp om innevarande års provisioner. Till Robur Fond och Försäkring har Sparbanken förmedlat fondsparande på 1 383 533 tkr och försäkringssparande på 351 713 tkr. För detta har Sparbanken erhållit 6 148 tkr respektive 1 517 tkr i provision. Fondprovisionen redovisas under värdepappersprovisioner och försäkringsprovisionen som övriga provisionsintäkter. Provisionen för både fonder och försäkringar beräknas utifrån utestående marknadsvärde dag för dag.

37 Händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen som påverkar Sparbankens ställning och resultat.

40

Profile for Sparbanken

Åse viste årsredovisning 2017  

Åse viste årsredovisning 2017