Page 38

28 Eget kapital För specifikation av förändringar i eget kapital se rapport över förändring i eget kapital. Reserver för ackumulerat övrigt totalresultat

Fond för verkligt värde

Ingående redovisat värde 2016-01-01 Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas överfört till årets resultat vid avyttring Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat Utgående redovisat värde 2016-12-31 Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas överfört till årets resultat vid avyttring Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat Utgående redovisat värde 2017-12-31

Verkligtvärdereserv

90 807 27 546 99 -239 118 213 -16 474 99 -340 101 498

Reservfond Reservfonden utgör bundet eget kapital och får inte minskas genom vinstutdelning. Fond för verkligt värde Fond för verkligt värde inkluderar den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas fram till dess att tillgången bokas bort från balansräkningen. Värdeförändringar som beror på nedskrivningar redovisas dock i resultaträkningen. Förslag till disposition av sparbankens vinst Årets resultat enligt balansräkningen utgör, tkr Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande: Anslag till allmännyttiga eller därmed jämförliga ändamål, tkr Överföring till reservfonden, tkr

21 905 1 000 20 905

29 Ställda säkerheter Pantsatt konto för säkerställande CSA avtal

2017

2016

4 100

-

38 787 4 740 43 527

31 751 3 073 34 824

68 870 151 673 220 543

105 907 105 179 211 086

Erhållen

Betald inlåningsränta

30 Evantualförpliktelser Garantier (nom belopp) - Garantiförbindelser - krediter - Garantiförbindelser - övriga Summa

31 Åtaganden (nom belopp) - Kreditlöften - Outnyttjad del av beviljade räkningskrediter Summa

32 Närstående Sammanställning över närståendetransaktioner Fordran på närstående per 31 december

Skuld till närstående per 31 december

År utlåningsränta Närståenderelation Andra närstående 2017 0 0 0 Andra närstående 2016 0 684 0 Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor. Vad gäller lön och andra ersättningar samt pensioner till personer i ledande ställning, se not 10.

36

0 12

Profile for Sparbanken

Åse viste årsredovisning 2017  

Åse viste årsredovisning 2017