Page 30

Operativa risker

Med operativ risk avses risken för att fel eller brister i administrativa rutiner leder till oväntade ekonomiska eller förtroendemässiga förluster. Dessa kan exempelvis orsakas av bristande intern kontroll, bristfälliga system eller teknisk utrustning. Även risken för oegentligheter, internt eller externt, ingår i den operativa risken. De operativa riskerna motverkas genom intern kontroll. Upprätthållandet av en god intern kontroll är en ständigt pågående process i sparbanken, som bl a omfattar - kravet på att det skall finnas ändamålsenliga rutiner och instruktioner, - klart definierad ansvars- och arbetsfördelning för medarbetarna, - IT-stöd i form av ekonomi-, kredit och inlåningssystem med inbyggda maskinella avstämningar och kontroller, - behörighetssystem, - interna informations- och rapporteringssystem för att bl a tillgodose ledningens krav på information om exempelvis sparbankens riskexponering, samt - informationssäkerhet och fysisk säkerhet för att skydda sparbankens och kundernas tillgångar.

Derivat och säkringsredovisning 2017

Derivat

Nominellt belopp/ återstående löptid Upp till 1 år

Derivat för handelsändamål Valutarelaterade kontrakt Terminer

> 1 år - 5 år

>5 år

Total

Positiva marknadsvärden

Negativa marknadsvärden

1 767

0

0

1 767

11

8

Derivat för verkligtvärde-säkringar Ränterelaterade kontrakt Swappar

67 250

160 000

0

227 250

111

1 017

Summa

69 017

160 000

0

229 017

122

1 025

Derivat och säkringsredovisning 2016

Derivat

Nominellt belopp/ återstående löptid Upp till 1 år

Derivat för handelsändamål Valutarelaterade kontrakt Terminer

> 1 år - 5 år

>5 år

Total

Positiva marknadsvärden

Negativa marknadsvärden

2 283

0

0

2 283

40

36

Derivat för verkligtvärde-säkringar Ränterelaterade kontrakt Swappar

55 000

164 250

0

219 250

22

3 551

Summa

57 283

164 250

0

221 533

62

3 587

Säkring av verkligt värde Förändring i verkligt värde på säkrad post med avseende på säkrad risk uppgår under perioden till -2 623 tkr och på säkringsinstrument (derivat) till 2 623 tkr. Periodens effektivitet är således 100%. Derivat avsedda för riskhantering, ej säkringsredovisning Sparbanken använder sig av derivat där säkringsredovisning inte tillämpas antingen därför att säkringsrelationen inte kvalificerar för säkringsredovisning enligt IAS 39 eller för att sparbanken gjort bedömningen att den volatilitiet som uppstår om säkringsredovisning inte tillämpar inte är så står för att motivera det merarbete som säkringsredovisning medför. Derivaten används för att skydda sparbanken mot valutarisk. Instrumenten är valutaterminer.

28

Profile for Sparbanken

Åse viste årsredovisning 2017  

Åse viste årsredovisning 2017