Page 24

Kreditkvalitet

Sparbanken följer årligen upp och rapporterar kreditgivningen på företagsengagemang enligt särskilda riktlinjer för att säkerställa kreditkvalitén i banken. En riskklassificeringsmodell är inbyggt i kreditberedningssystemet för att bedöma kreditkvalitén i engagemangen. Med hjälp av modellen är bankens företagsutlåning fördelad enligt parametrarna Risk för obestånd och Risk vid obestånd. Modellen tar hänsyn till företagens nyckeltal, extern skötsamhet (UC) samt intern skötsamhet. För privata engagemang används ett scoringssystem anpassat för att säkerställa kvalitén på beviljade krediter till privatpersoner. Både internt samt externt beteende vägs ihop för att få fram ett risktal. Beräkningsmetoderna och antalet förfallna krediter visar att banken har god kreditkvalité både inom företag och privatsegmenten. Lånefordringar, kreditkvalitet 2017 Riskklass Sannolikhet för fallissemang Osäker 100% RK 0-5 > 5,7% RK 6-8 2,0 - 5,7% RK 9-12 0,5 - 2,0% RK 13-21 < 0,5%

Totalt

Företag

Hushåll

0% 1% 30% 40% 29%

0% 1% 30% 50% 19%

0% 1% 30% 31% 38%

Lånefordringar, kreditkvalitet 2016 Riskklass Sannolikhet för fallissemang Osäker 100% RK 0-5 > 5,7% RK 6-8 2,0 - 5,7% RK 9-12 0,5 - 2,0% RK 13-21 < 0,5%

Totalt

Företag

Hushåll

0% 1% 34% 40% 25%

0% 1% 35% 54% 10%

1% 1% 32% 26% 40%

2017

2016

0 6 6 111 451 574

209 1 306 0 0 369 1 884

722 706 858 394 527 979 1 581 100

677 126 775 207 454 812 1 452 333

930 597

1 943 4 388

0

0

930 1 547

2 139 5 295

576 905

284 4 812

722 130 857 489 527 979 1 579 619

676 842 770 395 450 953 1 447 237

Oreglerade och osäkra fordringar Åldersanalys, oreglerade men ej nedskrivna Fordringar förfallna 60 dgr eller mindre Fordringar förfallna > 60 dgr - 90 dgr Fordringar förfallna > 90 dgr - 180 dgr Fordringar förfallna > 180 dgr - 360 dgr Fordringar förfallna > 360 dgr Summa Lånefordringar per kategori av låntagare Lånefordringar, brutto - företagssektor - hushållssektor varav enskilda företagare Summa varav: Oreglerade lånefordringar som ingår i osäkra lånefordringar - företagssektor - hushållssektor Oreglerade lånefordringar som inte ingår i osäkra lånefordringar och för vilka ränta intäktsförs Osäkra lånefordringar - företagssektor - hushållssektor Avgår: Specifika nedskrivningar för individuellt värderade fordringar - företagssektor - hushållssektor Lånefordringar, nettoredovisat värde - företagssektor - hushållssektor varav enskilda företagare Summa

Följande faktorer beaktar sparbanken för att bestämma om tillgången är osäker: - om det utifrån inträffade händelser och omständigheter som förelåg på balansdagen är sannolikt att betalningarna inte kommer att fullföljas enligt kontraktsvillkoren och - det inte finns säkerhet som med betryggande marginal täcker både lånebelopp och räntor, inklusive kompensation för eventuell försening.

22

Profile for Sparbanken

Åse viste årsredovisning 2017  

Åse viste årsredovisning 2017