Page 1

I SPARBANK har vi fokus p책 den 3. ungdom

Liv og pension


Livsforsikring

Sikrer dine nærmeste, hvis de pludselig skal undvære din indkomst.

Børnerente

Sikrer dine børn, hvis du eller begge forældre dør inden 60 års alderen.

Tab af erhvervsevne

Sikrer dig en indkomst, hvis du mister erhvervsevnen med mindst 50%.

Kritisk sygdom

Sikrer dig et engangsbeløb, hvis du får en alvorlig sygdom.


Livet er dejligt og uforudsigeligt Har du sikret dig selv og dine nærmeste?

Pensionsordninger og livsforsikringer er næppe noget, dubruger specielt meget tid på til daglig. Det er der heller ingen grund til, hvis du har sikret dig gennem SPARBANK. Ud fra vores erfaring og markedsindsigt kan vi tilbyde dig pensions- og forsikringsløsninger, der lever op til dine nuværende og fremtidige ønsker og krav – og lidt til. For som kompetente rådgivere baserer vi naturligvis enhver løsning på en indgående samtale kombineret med en grundig analyse af dine personlige forhold. På den måde undgår du standardordninger, der måske nok ser attraktive ud på papiret, men som ofte mangler de detaljer, der gør den store forskel. Når det er sagt, så er det måske nu, du skal overveje dine pensionsordninger og livsforsikringer? Er du - og ikke mindst dine nærmeste - tilstrækkeligt dækket, hvis uheldet er ude? I SPARBANK er vi altid parate til en snak. Ikke mindst fordi den som regel munder ud i en løsning, som giver dig ro i sjælen og lyst til at nyde livet endnu mere. Læs mere her i brochuren og lad dig inspirere!


En livsforsikring der sikrer dine nĂŚrmeste, hvis de pludselig skal undvĂŚre din indkomst


Letsikring ved død

Letsikring af barn ved død

Dine efterladte får

Hvem er dækket

Du kan vælge

Forsikringen kan tegnes med udbetaling til egne børn og samlevers børn.

• penge, hvis du dør inden du fylder 65 år • pengene på én gang eller hver måned i 10 år.

• en Letsikring, der træder i kraft, så snart dine helbredsoplysninger er godkendt. Det sker i de fleste tilfælde elektronisk, hurtigt og nemt • om du vil oprette Letsikringen med eller uden skattefradrag • om du vil oprette en Letsikring til fordel for din eventuelle gæld i banken • hvem, der skal have pengene, hvis udbetalingen er skattefri, mens der er visse begrænsninger, hvis du betaler via en pensionsordning.

Skat – uden fradrag

Udbetalingen fra din Letsikring til dine efterladte er skattefri. Dine efterladte skal eventuelt betale boafgift.

Skat – med skattefradrag

• Sker udbetalingen fra din Letsikring hver måned i 10 år til dine efterladte, skal de normalt betale almindelig indkomstskat, dog uden arbejdsmarkedsbidrag • Sker udbetalingen som et engangsbeløb fra din Letsikring, skal dine efterladte pt. betale en afgift på 40% og evt. også boafgift.

Krydsliv

Hvis forsikringstager køber en forsikring, der dækker forsikredes liv, vil forsikringstager modtage summen i tilfælde af forsikredes død. Der vil ikke blive tale om boafgift.

Vær opmærksom på

Du kan oprette Letsikringen, så længe du ikke er fyldt 60 år.

Letsikring af barn ved død dækker børn under 21 år.

Dit barn får

• et fast beløb om året, hvis du dør inden udgangen af det år, hvor du fylder 60 år • rådighed over pengene sammen med en værge, indtil barnet fylder 18 år. Pengene bliver normalt ikke placeret i et forvaltningsinstitut • fuld rådighed over pengene, når barnet fylder 18 år • udbetaling til barnet fylder 21 år.

Du har

• mulighed for at tegne forsikringen indtil du fylder 60 år.

Du kan vælge

• om alle dine børn skal have Letsikring. Hvert barn skal have sin egen Letsikring.

Skat

• Du skal oprette forsikringen over en pensionsordning og kan derfor trække pengene fra i skat • De penge, barnet får udbetalt fra Letsikringen, er almindelig skattepligtig indkomst (dog uden arbejdsmarkedsbidrag), og barnet kan evt. benytte sit frikort • Udbetalingerne kan påvirke andre indtægter, f.eks. SU og boligsikring.


Letsikring ved sygdom Du får

• penge, hvis du mister halvdelen af din erhvervsevne og indtægt i mere end tre måneder • en Letsikring, der træder i kraft, så snart dine helbredsoplysninger er godkendt. Det sker i de fleste tilfælde elektronisk og er hurtigt og nemt • en Letsikring, der varer til udgangen af det år, du fylder 62 – du skal dog oprette Letsikringen, inden du fylder 50 år • en Letsikring, der bliver udbetalt uafhængigt af, hvad myndighederne tilkender. Du kan vælge, hvor meget af din indtægt, du vil have dækket, højst 80% af din bruttoindkomst ved personligt arbejde og maksimalt 330.000 kr. om året.

Skat

De penge, du får udbetalt fra din Letsikring ved sygdom er almindelig skattepligtig indkomst for dig, dog uden beregning af arbejdsmarkedsbidrag. Husk, at du allerede har fået fradrag, da du indbetalte penge på din kapital- eller ratepension.

Vær opmærksom på

Udbetalingen påvirker din mulighed for at modtage offentlige ydelser. Du har mulighed for at få udbetaling i op til 6 måneder, hvis du mister evnen til at udføre et arbejde inden for dit gamle fagområde. Du har mulighed for udbetaling i op til 3 år, mens du er i gang med at kvalificere dig til et job, du bedre kan klare (revalidering). Du skal fortsat betale til din Letsikring ved sygdom, hvis du får en udbetaling nævnt i en af de to ovenstående punkter.


Familiesikring Kritisk Sygdom

Hvad dækker forsikringen?

Familiesikring Kritisk Sygdom

Forsikringen udbetales, hvis den forsikrede i forsikringstiden får stillet en af følgende diagnoser før det fyldte 62. år og er i live en måned efter, diagnosen er stillet:

Familiesikring Kritisk sygdom er en gruppelivsforsikring, der sikrer dig en éngangsudbetaling, hvis du får stillet diagnosen på en kritisk sygdom.

Hvem kan tegne forsikringen?

Alle kunder i Sparbank , der • er mellem 18 og 50 år • har et kundeforhold af en vis størrelse • kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger

Forsikringssummen bliver udbetalt,

• hvis du er i live en måned efter, diagnosen er stillet.

Hvornår ophører forsikringen?

Forsikringen ophører ved udgangen af det år, hvor • præmiebetalingen ophører • du fylder 62 • kundeforholdet i Sparbank bortfalder • aftalen opsiges af én af aftaleparterne Endvidere ophører forsikringen, når der én gang er udbetalt en forsikringssum fra forsikringen.

Særlige forhold

Forsikringen dækker aldrig kritisk sygdom, som er diagnosticeret før optagelse i forsikringen.

1. Hjerteinfarkt (akut blodprop i hjertet)

2. Hjerteoperation p.g.a. svær kranspulsåreforkalkning (by-pass/ballonudvidelse – PCI)

3. Kronisk hjertesvigt med svære symptomer og nedsat funktionsevne 4. Livstruende rytmeforstyrrelser med indoperation af ICD-enhed 5. Hjerteklapoperation p.g.a. hjerteklapfejl 6. Hjerneblødning (apopleksi)

7. Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme) 8. Svær sygdom i aorta (hovedpulsåren) 9. Cancer

10. Visse godartede svulster i hjerne eller rygmarv 11. Dissemineret sklerose (DS)

12. Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) eller motorisk neuronsygdom 13. Kronisk nyresvigt

14. Større organtransplantation 15. AIDS

16. Hiv-infektion ved blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte 17. Muskelsvind

18. Myasthenia gravis 19. Blindhed 20. Døvhed

21. Parkinsons sygdom (paralys agitans, rystelammelse) 22. Creutzfeldt-Jacobs sygdom

23. Blivende følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse

24. Følger efter Borrelia eller Tick-Born-Encephalitis 25. Større forbrænding (ambustio)

De præcise diagnoser er beskrevet i forsikringsbetingelserne. I år 2011 kan du vælge mellem forsikringsdækningerne:

126.000 kr. 252.000 kr.


HOVED KO N TO R S PA R BA N K A / S ADELGADE 8 - 7800 SKIVE info@SPARBANK.DK T 9616 1616 - F 9616 1615 w w w. sparba n k . dk

sparbank - li v o g p e nsi o n

Liv og Pension  

I SPARBANK har vi fokus på den 3. ungdom Liv og pension BøRNeReNte LIvSfoRSIKRINg Sikrer dig et engangsbeløb, hvis du får en alvorlig sygdom...

Liv og Pension  

I SPARBANK har vi fokus på den 3. ungdom Liv og pension BøRNeReNte LIvSfoRSIKRINg Sikrer dig et engangsbeløb, hvis du får en alvorlig sygdom...