Page 1


QATAR MALAYALAM TOASTMASTERSClub CLUB Qatar Malayalam Toastmasters ഖത്തര്‍ മലയാളം ട ാസ്റ്റ്മാടസ്റ്റര്‍് ലബ്‌

Club President TM Hamzaz Vice President Education TM Shaji Koshi Vice President Membership TM Mohammed Shareef Vice President Public Relations TM Sajina Manshur Secretary TM Aparna Raneesh Treasurer TM Fouzia Hamzas Sergeant @ Arms TM Hameed MT Immediate Past President TM Subair Pandavath

Qatar Malayalam Toastmasters Club Phone: 30404845

പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ,

E-mail: qmtclub@gmail.com ഖത്തറിൽ കഴിവ്, ഉൾളപ്പളെ

ജീവിക്കുന്ന

പ്രവാസികൊയ

ഭാഷയിലുള്ള

പ്രാവീണ്യം

സമൂഹത്തിളെ

വിവിത

മലയാെികെുളെ എന്നിവ

ആശയ

വിനിമയത്തിലുള്ള

വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്

തുറകെിൽ

വീട്ടമ്മമാർ

പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ

ലബിൽിൽ

അംഗങ്ങൊണ്. രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലാണ് ലബിബ് യയാഗം യചരുന്നത്.

Meeting Time: 07:00– 09:00pm

Day: Every other Tuesdays Venue: TCA Hall, Behind Gulf cinema, C-

അംഗങ്ങെുളെ പ്രഭാഷണ് രാെവം , അവതരണ് വവഭവം , യനതൃ രാെവം , ആത്മ

വിശവാസയത്താളെ അംഗങ്ങളെയും

മുയന്നറാനുള്ള

അവസരം

പ്രാപ്തരാക്കുകയും

This story can fit 75-125 words.

എന്നിവ

സർയവാരരി

സാതയമാക്കാൻ ഓയരാ

ഓയരാ

അംഗങ്ങെുളെയും

choose and import into your newsletter. There are also several tools you can use pictures or graphics is an അവസരങ്ങൾ വയക്തിതവSelecting വികസനത്തിനുള്ള താരാെം to draw പ്രദാനം shapes andളചയ്യുക symbols. എന്നതാണ് important part of adding content to your Onceതാതാളമയത്തതും, you have chosen an image, place it ലബിൽിളെ newsletter. രരമ പ്രതാനമായ ലഷ്യംയം. ഖത്തറിളല മലയാെത്തിൽ close to the article. Be sure to place the Think about your article and ask yourself caption of the image near the image. ആദയയത്തതുമാണ് ഖത്തർ മലയാെം യൊസ്റ്റ if the picture supports or enhances the മാസ്റ്ർ ലബിബ്.” message you’re trying to convey. Avoid selecting images that appear to be out of Caption describing picture or context. graphic. Microsoft Publisher includes thousands of clip art images from which you can Page 2


We are happy to welcome you to the third Edition of Spandhanam Newsletter.

Reading is like breathing in and writing is like breathing out, a perfect blend of both are required for showing our existence, for creating our own stamp in this universe. We learn as much by writing as by reading. With heartfelt gratitude we congratulate all the writers and artists who have contributed their efforts towards the publication of this edition. We also would like to thank the editorial committee, the ExCom members and all QMTC members without whose support this publication would have remained just a dream. We expect similar cooperation and enthusiasm for our future publications.

Editorial:

Please feel free to bring any comments, suggestions or new stories for future edition. We are always happy to hear your feedback!

Have a good time with Spandhanam !!!

Publisher : TM Hamzas KM Chief Editor : Editors Desk

3

Presidential address

4

QMTC Leaders & Executive Committee

5

Consulting Editors:

Induction Ceremony & Ice Breaking Night

6

TM Yoosaf Vannarath Area 53 Director

കഥ- അയാെും ഞാനും തമ്മിൽ- അനിൽ പ്രകാശ്‌

7

TM Sajina Manshur Sub Editor: TM Anver Sadhath

TM Hamzas President of QMTC

The Grand Republic Day- Janvi Renish

TM Shaji Koshi VP Education

കൂട്ടുകാരി—TM ഷഹറ നൂർ

8

9

10-11 ആത്മീയകൃഷിരീതി– TM ഷാജി യകാശി 12

Volume 1– Issue 3

കഥ- അഛ്ചൻ- TM ഹംസാസ്

12th March 2016

13 കവിത- ൽാലയ സ്മൃതികൾ- ജലീൽ കുറ്റ്യാെി 13 “ HIRAETH”—Shadiya Ahmed (Daughter of TM Ahmed Aalayat ) 14 കഥ- ഒരു പ്രവാസിയുളെ സവപ്നം– TM ഹാരിസ് ളക രി 15-16 Photo Gallery

Inside StoryInside Story

6

Page 3 Page 3


സ്രന്ദനം ലക്കം 3

Page 4

Presidential Message

TM Hamzas President of QMTC

T

oastmasters is about self-actualization, which is described as being the transformation of an individual's potential into tangible skills and enhanced self-confidence. Although our club is most commonly associated with the learning of public speaking, we learn much more than that. Through the experience of regular meetings that are soundly structured around parliamentary guidelines we also learn to lead meetings, help

others through the evaluations each of us provides, debate issues pertaining to the club's business until they are resolved, and most importantly, listen. We also give life to the leader in each one of us by executing our roles and responsibilities as officers of the club. In doing all of this we fulfill our promise to be sensitive, encouraging and constructive in the evaluative criticisms we provide for our colleagues. Members can achieve the globally acclaimed Toastmasters certificates at all levels through the successful completion of speaking and leadership projects in our club, thereby enhancing their credentials. Qatar Malayalam Toastmasters club members are united in our quest to become the best we can be and help our fellow members to do the same. Each of us strive to make ourselves better each meeting and indeed QMTC is the best home to share our feelings, issues, skills and through this metamorphosis we become more effective in our workplace, community and family. As the President of the club, I have a special note for all the Toastmasters is that, “if you get what you want out of toastmasters you will never get out of Toastmasters”. It’s not always about receiving it’s mostly about giving. Winning is amazing but I always believe the journey is not in the trophies won it is in the races won. If you are a leader make another person a leader, make him taste success then you will have a legacy. If you are a champion make another person a champion, leave a legacy then you will have a legacy and you have done your job well. If you can actually remove your ACB, ACS, ALB, DTM etc.…, other pins and your suit but except your normal dress and still be in the meeting and if people can simultaneously recognize that you are distinguished by your very own persons and that is the greatest gift that Toastmasters can give to others. Whatever you do, do it because you want to improve yourself. Come and complete, feel the pain of winning and losing and then sit to judge yourself to be an upcoming speaker in future. There are no

VIP’s in Toastmasters. Be humble, be simple, stay hungry, and think positions are only a tag but the person you remain to be after the journey you have undertaken in the fraternity of Toastmasters that will stay.”


സ്രന്ദനം ലക്കം 3

Page 5

DTM N.V Raghavan TM Yoosaf Vannarath

Division Q Director

TM Shaji Koshi VP Education

TM Hamzas

TM Subair Pandavath

President

Immediate Past President

TM Shareef VP Membership

TM Naseemudheen A Hameed Founder President

TM Fouzia Hamzas TM Sajina Manshur

TM Aparna Ranish

TM Hameed

Secretary

Sgt@arms

Treasurer

TM Haris K P

TM Subair CP

TM Anver Sadhath

TM Abida Subair

TM Maneesh Mohan

VP Education

VP Membership

VP Public Relation

Secretary

Sgt@arms


സ്രന്ദനം ലക്കം 3

Induction Ceremony & Ice Breaking Night

Page 6


സ്രന്ദനം ലക്കം 3

Page 7

അയാള ംഞാന ം തമ്മിൽ..

ഇ ഒൊണ്..

.''

TM അനിൽ ത്പകാശ്‌

ന്നെന്ന്നെ ടമശയിൽ ട

ാര വാര്‍െ കി ക്ക െത് നമ ക്കി യിന്നല ബന്ധമാണ്.. നിനക്കിതിടപാഴ ം ദഹിക്കാത്ത

ിത്തകാരന്ന്നെ തൂലികയിൽ നിെ ം ന്നതെിച്ച വീണ

ായ ക്കൂട്ട കള ന്ന പി ികിട്ടാ രൂപങ്ങൾ..!!സിരയിൽ

സംത്രമത്തിന്ന്നെ ലഹരി ടനര്‍ത്ത നൂല കൾ ഇഴ പാകിയടപാൾ ഞാന്നനാെ ടനര്‍ട

ദം

യ്ത ടനാക്കി .. .നമ ക്ക് നമ്മളാര്!!

നമ ക്കി യിന്നലന്താണ് .!!!.ഒര ടനര്‍ത്ത മെക്കപ െം നാം ഉള്ള ത െക്ക ടപാൾ എനിക്ക ം നിനക്ക ം അെിയാവ െ ഒെ് ഒെ് , നമ്മൾ കമിതക്കാള മലല എെ് .!! നമ ക്കി യിന്നല സംരാഷണങ്ങളിൽ താളം ന്നതറ്റ ടപാൾ തിര്കരിക്കന്നപട്ടിട്ട ം ഞാൻ നിന്ന്നെ മ െിടലക്ക് വെ ..പലവട്ടം..സഹിഷ്ണ തടയാന്ന എന്ന്നെ പി ിച്ച വാങ്ങിയ ന്നസൌഹൃദത്തിൽ നീ ടതാള ര മ്മി..പന്നെ എനിക്കെിയാം ഈ കി ക്ക െത് നിന്ന്നെ

ിന്ത മണ്ഡലത്തിന്നല ട

ാദയ

ിഹ്നമാന്നണെ്... കൂന്ന പിെന്നപെ ആണയിട്ട പെയ ടപാൾ നിന്ന്നെ

കണ്ണ കൾക്ക് തിളക്കം ഞാൻ തിരിച്ചെിയ െ ..പന്നെ നന്നമ്മ ്ടനഹിക്ക െ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക തിരിച്ചെിയാനാവിലലടലലാ..മനം നിെഞ്ഞ ്ടനഹിക്ക െ അവര്ക്ക് ടനാവാൻ പാ ിലലാടലാ... ഒര ടവര്പിരിയലിന്ന്നെ വക്കിൽ ടവദനയിൽ കത്ത ടപാള ം

എന്താന്നണന്നെ കാണാത്തത എെ് ഞാൻ ടത ിയിട്ട ണ്ട്..തളികയിൽ കാട്ടിത്തരാൻ നീ എടൊന്ന ന്ന്നെ ഹൃദയം ട എനിക്ക ം ടപ ിയാണ് അവിന്ന വന്നൊെ ന്നതാട്ട ടപാകാൻ.. പ

ാദിച്ചിലലടലലാ.

ിരിയ ന്ന യ ം അര്‍ത്ഥ ഗര്രാമായ ന്നമൌനതിന്ന്നെയ ം

മൂ ിയനിയ ടപാൾ ഞാൻ ടനാക്കി നിെടതയ ള്ളൂ. ഇെ് നീ പ ിയിെങ്ങി ടപായടപാൾ കണ്ണ കളിൽ കണ്ണ നീരിന്ന്നെ നനവ് ..ആ തണ പിലിടപാഴ ം ഉെഞ്ഞിരിക്ക െ ഞാൻ ...നിന്ന്നെ വാക്ക കളിൽ എന്ന്നെ അജ്ഞത ഞാൻ തിരിച്ചെിയ െ ..ആ മനസ്സിന്ന്നെ വലിപത്തിൽ തല ക നിഞ്ഞ ടപാക െ ..ഇത്തയ്ക്ക എന്നെ ട

ര്‍ത്ത് നിര്‍ത്താൻ .....!!??. ..""ദ ഖത്തിന്ന്നെ അവസാനത്തിടലക്ക്

സടന്താഷത്തിന്ന്നെ ടവരൂെിയ ത്പതീെയ ന്ന യ ം പര്പര വിശവാസത്തിന്ന്നെയ ം ഒര ്ടനഹ ത ര ത് ...പിളര്െ കി ക്ക െ ഇതിന്ന്നെ ത്ഹദയത്തിൽ ഞാനിതലലാന്നത ഒെ ം കണ്ടിലല..ഞാെിത് ത െി ട

ര്ക്കന്നട്ട..നിനക്കായ്..എനിക്കായ്..ഒരിഴ ന്നപാട്ടിയാൽ

തീര െ ബന്ധ്മാന്നലലന്നതയാകാൻ ത്പാര്‍ത്ഥനടയാന്ന ..... എനിക്കിതലലാന്നത ഒെ മിലല .ഒെ മിലല.. അെിയ ക എന്നെ അെിയ ക....സങ്ക ങ്ങള ന്ന ടമഘ ത ണ്ട കൾ പെെ ടപാകന്നട്ട......


Page 8

സ്രന്ദനം ലക്കം 3

The Grand Republic Day 26th January 2016 It was a beautiful day in the month of January, the birds were chirping, the strong sun shone bright, the clouds were calm, the chilly wind made the trees sway slightly from left to right and kept most of the people indoors. I was on my cozy bed having a wonderful dream of entering a fantasia world filled with friendly characters. I was going to meet an illusionist. All of a sudden my dad woke me up from my sweet dream. I was really so angry about it that I was as slow as a sloth in completing my routine. Just then I recalled it was a special

day , the republic day. I had to go to my sweet school for the celebration of the grand day. I started hurry burying to reach early. I wore my neatly ironed Kurta and pant and rushed to the place where my socks were kept and took out one of my best pair which was gifted to me by my super duper daddy. I wore my socks, packed my bag and got in my big car. Then my dad gave me an epic but boring lecture regarding safety. He dropped me to the school and went back home. Meanwhile, I boarded the school bus when Ms. Coleen our English teacher, my friends

Sivalaya and Hana popped into the

scene. I was really astounded seeing Ms. Coleen in a well illustrated saree. Then I recollected that I had to go to the Indian embassy for reciting four patriotic songs. We then headed towards Indian Embassy,

I was really excited about the prizes we would

receive. I started reciting songs of glee in a melodious voice due to my happiness.

Celebration at Indian Embassy

We then reached our destination ICC. Soon the crowd increased as I was chatting with my friend regarding this auspicious occasion. All the people convened in the venue properly at the right time. I met The chief addressed the crowd in a very pleasant way. We then recited the national anthem wonderfully and the flag hoisting was

complete. The president delivered an epic speech on republic day and discussed the helm of affairs of India peacefully. We then sang four patriotic songs namely ” E watan, E mere watan ke logon, Vande Mataram and Bharat hai jaan hamaari melodiously. Then we all including the music teachers

received small prizes for the

recitation. We also ate Vada with Chutney after the occasion. We then returned back to school and my class and myself sung ” hind desh ke nivaasi ” . Then we left for the picnic to a big

coastal guard ship of India named Sangalp.

Reciting Patriotic Songs at ICC.

Zishan Subair

Noorul Hathim


സ്രന്ദനം ലക്കം 3

Page 9

കൂട്ട കാരി

ര്‍ഫീ... ട

ാെ കൂട്ട വാ.. ഷര്‍ഫീ... ട

ാെ കൂട്ട വാ.. ന്ന

TM ഷഹെ നൂര്‍

പരത്തിപൂക്കള ം നീലൂരിയ ം തിങ്ങി നിൽക്ക െ

ടവലിക്കരികിൽ നിെ് ഒര രണ്ടര വയസ്സ കാരി ത്പിയകൂട്ട കാരിന്നയ കളിക്കാൻ വിളിക്ക കയാണ ..ഓര്‍മ്മയിന്നല എന്ന്നെ ആദയന്നത്ത കൂട്ട കാരി.. ഒെര വയസ്സ് മൂത്തതാന്നണങ്കില ം ഉമ്മ വീട്ടിൽ വൊൽ ഏത ടനരത്ത ം അവള ന്ന കൂന്ന തന്നെ... ഇ ക്ക് ക ഞ്ഞ പിണക്കങ്ങൾ വൊൽ ഓ ിടപാക െ അവന്നള പിൊന്നല ന്ന

െ് വിളിക്കാൻ ന്ന

ൊല ം ടവലി കഴിഞ്ഞ് ഇളക െ വലിയ

കലല കൾ വച്ച പ ികൾ ഇെങ്ങി ടപാകാൻ വിലക്ക ള്ളത ന്നകാണ്ട് അവിന്ന നിടെ വിളിക്കൂ... മൂടൊ നാടലാ വിളി ആവ ടപാടഴക്ക ം അവന്നളന്ന്നെ അരികിൽ എത്തിയിരിക്ക ം..പിെീട്‌ അടങ്ങാട്ട് നലല കളിയാണ .. ഇെന്നത്ത മണിമാളികകൾ ടതാൽക്ക ം വിധമ ള്ള വലിയ വീ ാണ (ഒര ഗമക്ക് ടവണ്ടി)

രൽമണ്ണിന്നലാര ങ്ങ ക..

ിരട്ടയിൽ ട

ാെ വച്ച് പ്ലാവിലയിൽ കെി

വച്ച് ...ന്നവള്ളം എ ത്ത് കളിച്ചാൽ നലല അ ി ഉെപായത ന്നകാണ്ട അതിലലാ.. വലയ പ വളര്‍ത്തിയ ഫാഷൻ ത്ഫൂട്ട് വള്ളിയിൽ ഊഞ്ഞാലാ ിയ ം, പിച്ചകപൂ മാല ടകാര്‍ത്ത ം, മ ലലപൂ ന്നപെ ക്കിയ ം ഞങ്ങൾ ആ ിപാ ി ന െ ..ഒര ദിവസം അവൾ വെിന്നലലങ്കിൽ വലലാത്ത അസവസ്ഥ്തയാണ .. ഉപാന്ന വീട്ടിടലക്ക് ടപാക െ ടനരം ആന്നകയ ള്ള വിഷമം അവന്നള പിരിയ െത് മാത്തമാണ ..വീട്ടിൽ ആദയന്നത്ത ന്നപൺക ട്ടി ആയതിനാൽ അവന്നളനിക്ക് സടഹാദരിയ ം കൂ ിയായിര െ ... വീട്‌ വച്ച് മാെ ടപാൾ എന്നെ സങ്ക ന്നപ ത്തിയത ം ആ ടവര്‍പാ ായിര െ ..പിെീട്‌ വലലടപാഴ ം കാണ െ ആ സൌഹൃദത്തിന ന്ന

െിയ അകൽച്ച വെ

ത ങ്ങി.. എൊല ം പര്പരം കാണ െ ടനരം പഴയകാലം പങ്ക് വച്ച് രസിച്ച .. കൌമാരത്തിന്നല സ ന്ദര സവപ്നങ്ങൾ കാണ വാൻ സമയമായടപാന്നഴക്ക്ക ം അവൾക്ക് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസ ഖം ബാധിച്ച .. ... അസ ഖത്തിനി യില ം െ

െ ടക്കാന്ന , പ ഞ്ചിരി മായാന്നത അവൾ പാെി ന െ ..കാണ ടപാന്നഴലലാം മനസ്സിൽ വിങ്ങലിന്നന മെച്ച് വച്ച് ഞാന ം

അരിനയിച്ച ... എലലാവന്നരയ ം ടപാന്നല വിവാഹന്നമെ യാഥാര്‍തയത്തിടലക്ക് ക െടപാൾ ആ ബന്ധത്തിന്ന്നെ അകലം കൂ ിവെ ... അതിനി യിൽ അവസാനമായി കണ്ട ടനരം അവൾ പെഞ്ഞ ...നീ ഇന്നപാ വലയ ആളായിന്നലല.. നമ്മന്നളന്നയാെ ം ടവണ്ടന്നലലാ എെ് .. ഞാൻ അവള ന്ന കക ട

ര്‍ത്ത് പി ിച്ച ... എന്ന്നെ കണ്ണ നിെഞ്ഞ ... എന്ന്നെ ത്പിയ കൂട്ട കാരിയ ം ആദയന്നത്ത കൂട്ട കാരിയ ം

നീയായിരിക്ക ം... എവിന്ന യായാല ം ഓര്‍മ്മയിൽ നീയ ണ്ടാവ ം.. രണ്ടാമന്നത്ത മകൻ ക ഞ്ഞായിരിക്ക െ സമയം എെ ടമാര്‍ക്കാൻ നന ത്ത ഓര്‍മ്മകൾ ബാക്കിയാക്കി ആ ന്നനാപരപൂവ് എന്നെടെക്ക മായി വി പെന്നഞ്ഞെ് ഞാൻ അെിഞ്ഞ ... ഈ ടലാകത്തിലിന്നലലങ്കില ം ആ ക ടഞ്ഞാര്‍മ്മകൾ എനിക്ക ഇെ ം തര െ സടന്താഷം അതിലപ െം എന്ത ടവണം ഒര നിഷ്കളങ്ക സൌഹൃദത്തിന ..കപ മായ ഈ ടലാകത്ത് പര്പരം മത്സരിച്ച് ക ത്തിടനാവിച്ച് രസിക്ക െ നൂ െ സൌഹൃദന്നത്തക്കാൾ ന്നനടഞ്ചാട്‌ ട

ര്‍ത്ത് ന്നവക്കാൻ ഇങ്ങന്നന ഒര കൂട്ട കാരിന്നയ മതി നമ ക്ക് ...സവപ്നങ്ങൾ പൂര്‍ത്തിയാവാന്നത അവന്നള ന്നകാണ്ട

ടപായത് നമ്മന്നളക്കാള ം സൃഷ്ടാവിന അവന്നള ഇഷ്ടമായത് ന്നകാണ്ടാവാം... ഒര പാട്‌ ഒര പാട്‌ ത്പാര്‍ത്ഥനടയാന്ന .....


Page 10

സ്രന്ദനം ലക്കം 3

ആത്മീയകൃഷിരീതി

രുകാലത്തറ, ഭാരതത്തിളെ സപദ്‌വയവസ്ഥയുളെ 9ാ ശതമാനവും പ്ഗാമങ്ങളെ ആപ്ശയി് ായിരുന്നു. നഗരത്തിളല ജനങ്ങൾയരാലും അന്നറ ജീവി് ിരുന്നത് പ്ഗാമത്തിളല കർഷകളര ആപ്ശയി് ായിരുന്നു. അക്കാലത്തറ, ഭാരതീയ കർഷകർ വിത്തറ, വെം. കീെനാശിനി, രപദ്ുളസറ്റ്റ എന്നിങ്ങളന ഒന്നും വാങ്ങിയിരുന്നിലല. എന്നാൽ, ഹരിതവിപ്ലവയത്താെുകൂെി രാസവെം ഉരയയാഗി് ുള്ള കൃഷി തുെങ്ങി. അത് മണ്ണിളെ കനം വർദ്ധിപ്പി് ു. നിലം ഉഴാൻ കലപ്പ രറ്റ്ാതായി. അയപ്പാൾ പ്ൊക്െർ വന്നു. ഇത്തരം കൃഷിരീതിളകാണ്ടറ മണ്ണും വായുവും ളവള്ളവും മലിനമായി. അത് അർൽുദംയരാലുള്ള മാരകയരാഗങ്ങൾക്കും, കാലാവസ്ഥാ വയതിയാനത്തിനും, ആയഗാെ താരനത്തിനും കാരണ്മായി. അയതാളെ അയലാപ്പതിയുളെ വരവായി. അതയുത്രാദന യശഷിയുള്ള വിത്തും വെവും കീെനാശിനിയും, അയലാപ്പതി മരുന്നുകെും വാങ്ങാൻ പ്ഗാമങ്ങെിൽ നിന്നറ രണ്ം നഗരങ്ങെിയലക്കും അവിളെനിന്നും രാജയത്തിന് രുറയത്തക്കും ഒഴുകി. രാസവെത്തിളെ അമിതഉരയയാഗംളകാണ്ടറ വിെവു കുറഞ്ഞു, കൃഷികൾ നശി് ു. അയപ്പാൾ, വജവകൃഷി വന്നു. വജവകൃഷിയിൽ നിയഷ്യംര ളചലവ് രാസവെകൃഷിയുയെതിയനക്കാൾ നാലിരട്ടിയായിരുന്നു. അത് സാതാരണ്ക്കാരളന വജവ കൃഷിയിൽനിന്നും അകറ്റ്ിനിർത്തി. കൂൊളത, രലയിെത്തും രണ്ിക്കാളര കിട്ടാതായി, മിക്ക കർഷകർക്കും കൃഷി മെുത്തു, രാെം തരിശായി. കർഷകർ കെളക്കണ്ിയിലായി. ആത്മഹതയകൾ ളരരുകി.

TMഷാജി ടകാശി

നിരന്തരമായ

രരീഷ്യംണ്ങ്ങെിലൂളെ,

രശുവിളെ

ചാണ്കവും

നാെൻശർക്കരയും സസയങ്ങൾ

മറ്റ്ും

ഒപ്പം

ഉരയയാഗി് റ

രുറളപ്പെുവിക്കുന്നതുയരാലുള്ള

മതുരമുള്ള

ഭഷ്യംണ്ം

സൂഷ്യംറമാണ്ുക്കളെ

ആകർഷിക്കുന്നതിനായി ആ

നാെൻ

മൂപ്തവും

യചരുവയ്ക്ക്കറ

അയംഹം

ഒരുക്കി.

ജീവാമൃതം

യരരിട്ടു.

എന്നറ

ജീവാമൃതം

ഉരയയാഗി് ുണ്ടാക്കുന്ന വിെകളെ കീെങ്ങൾ ഉരപ്ദവിക്കിലല. മണ്മാണ്.

യലാക ജനസംഖയയിൽ രണ്ടാംസ്ഥാനത്തറ നിൽക്കുന്ന നമ്മുളെ ഭാരതത്തിൽ കൃഷി മരിക്കുകയായണ്ാ?.... വിഷാംശം ഇലലാത്ത നലല ഭഷ്യംണ്ം അെുത്ത തലമുറയ്ക്ക്കറ എങ്ങളന ലഭയമാകും?. ഇതിയലക്കാണ് “ആത്മീയ കൃഷിരീതി” എന്ന തലളക്കട്ടിലൂളെ നിങ്ങെുളെ പ്ശദ്ധളയ ഞാൻ ഷ്യംണ്ിക്കുന്നത്.

എത്തുന്ന

ഒരു സസയം വെരാൻ ആവശയമായ മൂലകങ്ങെുളെ 1.5 ശതമാനം മാപ്തയമ മണ്ണിൽ നിന്നറ എെുക്കുന്നുള്ളു. ൽാക്കി 98.5 ശതമാനം വായുവിൽ നിന്നും ളവള്ളത്തിൽ നിന്നുമാണ് സവീകരിക്കുന്നത്. രിളന്ന എന്തിനാണ് സസയം വെരാൻ രുറത്തുനിന്നറ വെം പ്രയയാഗിക്കുന്നത്? വെർ് യ്ക്ക്കറ ആവശയമായ ഭഷ്യംണ്ം ഉത്രാദിപ്പിക്കുന്നതാകളട്ട പ്രകാശസംയേഷണ്ം വഴിയാണ്. ഇതിന് ആവശയമായ കാർൽണ്‍ വഡ ഓക്സഡും വനപ്െജനും സസയം അന്തരീഷ്യംത്തിൽനിന്നറ എെുക്കുന്നു. ളവള്ളം ഭൂമിയിൽനിന്നറ ലഭിക്കുന്നു. അത് തരുന്നതാകളട്ട മഴയമഘങ്ങൾ. പ്രകാശം സൂരയനിൽനിന്നും. എലലാ പ്രവൃത്തിയും പ്രകൃതിയുളെ സഹായത്താൽ നെക്കുയപദ്ാൾ, നാം കൃഷിക്കറ രണ്ം ളചലവായക്കണ്ട ആവശയമുയണ്ടാ?. ആത്മീയ കൃഷി അഥവാ, സീയറാ ൽജറ്റ്റ സ്രിരി് ുവൽ ഫാമിങ -ളെ ഉരജ്ഞാതാവായ മഹാരാപ്രക്കാരനായ സുഭാഷ് രയലക്കർ യചാദിക്കുന്നു.

ഒരു

ജീവാമൃതത്തിന്

രതിനഞ്ചറ ഈ

മണ്ം

ഭൂമിയുളെ

താളഴവളര

നാെൻ

മണ്ണിരകളെ

മുകെിയലക്കറ

വരുത്തും.

ഷ്യംണ്ി് ു

സസയങ്ങൾക്കറ

യരാഷകമൂലകങ്ങൾ

നലല

അെി

ആവശയമായ

യവരുരെലങ്ങെിയലക്കറ

അങ്ങളന എത്തിക്കാൻ സാതിക്കുന്നു. ഏക്കർ

കൃഷി

മാസയത്തക്കറ

ളചയ്യാൻ

രത്തുകിയലാ

മതിളയന്നറ

ഗയവഷണ്ത്തിൽ

കളണ്ടത്തി.

അയപ്പാൾ

ചാണ്കംളകാണ്ടറ

കൃഷി

അയംഹം

ഒരു

രശുവിളെ

ഏതാണ്ടറ

3ാ

ളചയ്യാൻ

കർഷകൻ

സൂപ്തമായിത്തീർന്ന,

രയലക്കറുളെ

ആത്മീയ

ളചലവിലലാത്ത

കൃഷിയ്ക്ക്കറ ഒന്നും

സർക്കാരിളെ യങ്ങെും

ലാഭമാണ്.

സബ്സിഡിയും ആവശയമിലല. രുതിയ

ഉര

വിശവസിക്കുന്നു.

കാരയമിലല.

കൃഷിയിൽന്നറ

ജീവിതത്തിന് രീതി

രുറളമനിന്നറ

വായങ്ങണ്ട

അതുളകാണ്ടുതളന്ന എന്തുകിട്ടിയാലും

ഏക്കർ

സാതിക്കും.

ളരാന്നുവിെയിക്കുന്ന സുഭാഷ്

ഒരു

ചാണ്കം

കർഷകന് മറ്റ്റ

സഹാ

കർഷകരുളെ

ളവെി് ം കരിക്കുളമന്നറ

രകരാൻ ഞാൻ


Page 11

സ്രന്ദനം ലക്കം 3

ളചലവിലലാത്ത

കൃഷി

ളസ്റ്ഡിയാകുന്നതുവളര

ളചയ്യുന്നവന്

മാർക്കറ്റ്റ

കാത്തിരിക്കാം.

അവന്

ആർക്കും രണ്ം തിരി് ുളകാെുയക്കണ്ടതിലല. വിൽക്കാൻ തിരക്കു

കൂയട്ടണ്ടതുമിലല.

വിെയായതുളകാണ്ടറ

നലല

ആത്മീയകൃഷിരീതി

വിഷമിലലാത്ത

വില

കിട്ടും.

അവന്

ആത്മഹതയ ളചയ്യാൻ കൃഷി ഒരു കാരണ്മാവിലല. രാലക്കാളട്ട ളനന്മാറയ്ക്ക്കറ സമീരം ആറ് ഏക്കറിൽ രയലക്കറുളെ സൂപ്തവാകയമുരയയാഗി് റ നെത്തുന്ന കൃഷി വെളരയയളറ വിജയപ്രദമാളണ്ന്നറ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ രറയുന്നു. രുതിയ കൃഷിരീതിയിയലക്കറ വരുന്നതിന് മുൻപ് 05ാ ളതങ്ങിൽനിന്നറ 15ാാാ യതങ്ങയാണ് കിട്ടിയിരുന്നത്. രയലക്കർരീതി പ്രയയാഗി് യപ്പാൾ നാൽപ്പതിനായിരം യതങ്ങവളര കിട്ടുന്നു. അതും കാരയമായി ഒന്നും ളചയ്യാളത. വെപ്രയയാഗമിലല, നനയിലല, തെംതുരക്കലിലല. മുൻപ് 0ാ,ാാാ യതങ്ങ കിട്ടാൻ ഒന്നര ലഷ്യംം രൂര ളചലവായിരുന്നു. ഇയപ്പാൾ നാല്രതിനായിരം യതങ്ങ കിട്ടാൻ 0ാ,ാാാ രൂര യരാലും ളചലവായക്കണ്ട. രണ്ിളയെുക്കാൻ ളതാഴിലാെികളെയും തിരക്കി നെയക്കണ്ട. സീയറാ

ൽജറ്റ്റ

കൃഷിരീതിക്കറ രയലക്കർ

സ്രിരി് ുവൽ

അങ്ങളന

രറയുന്നു.

വദവത്തിന്ളറ തട്ടാത്ത

കാണ്ണ്ം.

കൃഷിയാണ്

വദവത്തിനുയവണ്ടിയാണ് ഇത്

യരരിൊനും

കൃഷി

ആത്മീയ

ഇത്.

എന്നറ

കാരണ്മുളണ്ടന്നറ

പ്രകൃതിയുളെ

ഭരണ്ഘെനയാണ്

പ്രകൃതിയിലൂളെ

ഫാമിങ്

ഭാഗമാണ്.

പ്രകൃതി.

വദവളത്ത

പ്രകൃതിക്കറ

അയപ്പാൾ

യകാട്ടം

കൃഷിക്കാർ

പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

കൃഷിയാകുന്നുളവന്നറ

അങ്ങളന രയലക്കർ

രറയുന്നു. ഇന്തയയിളല താ ലഷ്യംം കർഷകരിലും, വിയദശരാജയങ്ങെിലും കൃഷിയുളെ രയലക്കർ ഇന്നു പ്രചാരത്തിലായിട്ടുണ്ടറ. ജീവാമൃതം യകരെത്തിലും ലഭയമാണ്.

അയനക മാതൃക ഇന്നു

പ്രിയമുള്ളവളര, നമുക്കറ കൂട്ടായി, സ്ഥലങ്ങൾ രാട്ടത്തിളനെുത്തറ വിഷമയമാലലാത്ത, ളചലവ് കുറഞ്ഞ ഈ കൃഷിരീതി രിന്തുെരാം. അങ്ങളന, വിഷാംശം ഇലലാത്ത നലല ഭഷ്യംണ്ം അെുത്ത തലമുറയ്ക്ക്കറ നമുക്കറ ലഭയമാക്കാം. നമ്മുളെ വയലുകൾ വീണ്ടും ളകായ്ക്ത്തുരാട്ടിനാൽ മുഖരിതമാകളട്ട....... വതതാരാ തിന്തിമി താരാ വതതാരാ തക തിന്തിമി യതാ വതതാരാ തിന്തിമി താരാ വതതാരാ തക തിന്തിമി യതാ..


Page 12

സ്രന്ദനം

“ അച്ഛൻ” TM ഹംസാ്

യജാലി കഴിഞ്ഞറ വവകുയന്നരം ആറ് മണ്ിക്കറ മുൻയര വീട്ടിളലയത്തണ്ട ആൊണ്. ഇതിയപ്പാൾ

മണ്ി ഏഴ്

കഴിഞ്ഞു. എങ്ങും ഇരുട്ടറ വീണ്ിരിക്കുന്നു. അയാെുളെ ഉള്ളിലും ദുശ്ചിന്തകെുളെ ഇരുട്ടറ കനത്തു തുെങ്ങി. ശരീരളമങ്ങുo ഒരുവിറയൽ രെർന്ന യരാളല ചുണ്ടുകെും ളതാണ്ടയും വരണ്ടിരിക്കുന്നു. അയാൾക്കറ ളരൻഷനായിട്ടറ നാല് മാസം ആകുന്നയതയുള്ളൂ. യജാലിയിൽ നിന്നു രിരിഞ്ഞു യരാന്നതിന്ളറ ആഘാതം ഇനിയും വിട്ടു മാറിയിട്ടിലല. കൂട്ടുകാരുളെ അെുത്തറ യരായി തിരി് ു വരാൻ വവകി. വരുയപദ്ാൾ വീട്ടിൽ ളവെി് മിലല. അയൽ വീെുകെിൽ സീരിയൽ ആയപ്കാശങ്ങൾ തകർക്കുന്നുണ്ടറ. അയന്നരം മുതൽ അയാെുളെ ളനഞ്ചറ കത്താൻ തുെങ്ങിയതാണ്. അയാൾ ളമാവൽൽ എെുത്തറ വിെിക്കാൻ തുെങ്ങി. അയങ്ങത്തലയ്ക്ക്കൽ സവി് റ് ഓഫ്. അയൽരക്കത്തറ യരായി അയനവഷിക്കാൻ മെി. പ്രായ രൂർത്തിയായ ളരണ്‍കുട്ടിയാണ്. അങ്ങളന അയൽവീെു കെിൽ യരായിരിക്കുന്ന സവഭാവമിലല. അച്ഛനും മകെും മാപ്തമുള്ള വീൊണ്ത്. രണ്ടറ നലല കൂട്ടുകാർ. ചിരിയും സങ്കെങ്ങെും ഒന്നി് റ രങ്കിെുന്ന അരൂർവ രിതൃ രുപ്തീ ൽന്ധം. മകൾ യജാലിക്കറ യരാകുന്നതിയനാട് അയാൾക്കറ തീളര താൽരരയമുണ്ടായിരുന്നിലല. ഉന്നത വിദയാഭയാസം മിക് രീതിയിൽത്തളന്ന രൂർത്തിയാക്കിയ അവയൊട്, വെളര നലല ഒരു സ്ഥാരനത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഓഫർ വന്നയപ്പാൾ എതിർത്തറ രറയാനും അവെുളെ സവാതപ്ന്തയയത്തയും സയന്താഷയത്തയും ളകെുത്താനും അയാൾക്കറ യതാന്നിയിലല. നെന്നും ഓെിയും അയാൾ ജംഗ്ഷനിയലക്കറ വ് ുരിെി് ു. രപ്തത്താെുകെിലും െി വി ദൃശയങ്ങെിലും ളഞട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൊണ് എന്നും. രൂങ്കുല തലലിക്കെയുന്നതു യരാളല ളരണ്‍കുട്ടികളെ കശാപ്പു ളചയ്യുന്നവർക്കറ ഒറ്റ്വക്ക തളന്ന താരാെം. ഏളറക്കുളറ വിജനമായ ജംഗ്ഷൻ. തുറന്നുവ് ിരിക്കുന്ന ഒരു ളരട്ടിക്കെയുണ്ടറ. രരിപ്ഭാന്തിയയാളെ നിന്ന അയാൾ അവിളെ നിന്നു മാണ് നഗരത്തിൽ നെന്ന മിന്നൽ ൽസ് രണ്ിമുെക്കിയനക്കുറി് റ അറിയുന്നത്. വിറയ്ക്ക്കുന്ന വകകയൊളെ അയാൾ രല നപദ്റുകെിയലക്കും ഡയൽ ളചയ്ക്തു. രയഷ്യം മറുരെി ഉണ്ടായിലല. ഒെുവിൽ ഒരു നപദ്ർ പ്രതികരി് ു. " അനുരമ ഇതുവളര എത്തിയിയലല? ഞങ്ങൾ ഒരുമി് ാണ്ിറങ്ങിയത്. ഞാൻ അവളെ ൽസ് സ്റ്ാന്റിനെുത്തറ യപ്ഡാപ് ളചയ്ക്തിരുന്നയലലാ" കൂെുതൽ ഒന്നും യകൾക്കാൻ നില്ക്കാളത അയാൾ

അവസാനിപ്പി് ു. മകൾക്കറ െൂ വീലർ വലസൻസ് കിട്ടിയിട്ടറ കുയറയായി. എയപ്പാഴും രറയും ഒരു െൂ വീലർ വാങ്ങുന്ന കാരയം. യരെിയായിരുന്നു അയാൾക്കറ. ളകാലയാെി െിപ്പറുകെും ളവെിവിലലാ ത്തവരും കാലന്ളറ പ്രതിനിതികൊയി അരങ്ങറ തകർക്കുന്ന യറാഡുകൾ. എന്തായാലും നാളെത്തളന്ന ഒരു െൂ വീലർ വാങ്ങണ്ം. രിങ്കറ കെറിൽ അവൾക്കിരളപ്പട്ട യമാഡൽ തളന്ന. ഇയപ്പാൾ എങ്ങളനയും ൌണ്ിൽ എത്തിയയ രറ്റ്ൂ. ളരളട്ടന്നറ, വെവു തിരിഞ്ഞറ ഒരു വാഹനം വരുന്നു.' വലിയ ഇരപദ്യത്താളെ വന്ന വാഹനം അയാളെ കെന്നു യരായി. രിന്നിളല ചുവന്ന ൽൾൽുകൾ തീ പ്വതയിൽ ജവലിപ്പി് റ അല്രം മുന്നിലായി ആ വാഹനം നിന്നു. ഒരു ളരാലീസ് ജീപ്പറ. അത് രിന്നിയലക്കറ വന്നറ അയാൾക്കരികിൽ നിന്നു. താനിയപ്പാൾ യൽാതം മറഞ്ഞു വീണ്ു യരായയക്കുളമന്നറ അയാൾ ഭയളപ്പട്ടു. ജീപ്പിൽ നിന്നും ആദയമിറങ്ങിയത് ഒരു വനിതാ ളരാലീസ് ഓഫീസറായിരുന്നു. രിന്നാളല തന്ളറ മകൾ. അയാൾ വിറ രൂണ്ടറ നില്ക്കുകയാണ്. ളരാലീസ് ഓഫീസർ അയാൾക്കെുത്തറ വന്നു. " അനുരമയുളെ അച്ഛനാണ്യലല?" അയാൾക്കറ മറുരെി ശബ്ദം രുറയത്തക്കറ വന്നിലല. യരെിയക്കണ്ട യകയട്ടാ. അനുരമ നലല കുട്ടിയാണ്. മിെുക്കി. ഞങ്ങൾ ൽസ് സ്റ്ാൻ് രരിസരത്തറ ഉണ്ടായിരുന്നു. അയപ്പാഴാണ് അനുരമ ഞങ്ങയൊട് സഹായം അഭയർത്ഥി് ത്. ൽാ് ലക്കറ, അനുരമയുളെ യഫാണ്‍ സവി് റ് ഓഫ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ എന്ളറ നപദ്റിൽ നിന്നും അച്ഛളന രല തവണ് വിെി് ു. രയഷ്യം, കിട്ടിയിലല. ഇത്തിരി രരിപ്ഭമി് ു അയലല? ളരണ്‍മക്കെുള്ള ഏളതാരച്ഛനും അമ്മയും അറിയുന്നുണ്ടറ. ളനളഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ തീ . മെി് ു നില്ക്കാളതയും അരരിചിതയരാട് സഹായം യതൊളതയും ഞങ്ങളെത്തളന്ന സമീര് യലലാ. ളവരി ഗു്. അച്ഛനും മകെും നെയന്നാെൂ. ശുഭരാപ്തി.."

അയാൾ അവർക്കുയനയര ളക കൂപ്പി. ജീപ്പറ തിരി് ു യരാകുയപദ്ാൾ മകൾ അച്ഛയനാട് യചാദി് ു, " അച്ഛൻ യരെിയ് ാ? " ഉളവന്ന അർത്ഥത്തിൽ അയാൾ തലയാട്ടി. " അച്ഛൻ യരെിക്കു മയലലാ എയന്നാർത്തായിരുന്നു എന്ളറ യരെി ". അച്ഛനും മകെും വീട്ടിയലക്കറ നെന്നു. അയന്നരം രണ്ടറ കാരയങ്ങൾ അയാൾ മനസിലുറപ്പി് ു. ഒന്നറ, രിങ്കറ നിറമുള്ള െൂ വീലർ. രണ്ടറ, മകൾക്കറ അനുയയാജയനായ വരളന യതെിളക്കാണ്ടുള്ള രപ്തപ്പരസയം......

.....................................


Page 13

സ്രന്ദനം

TM ജലീൽ ക റ്റയാ ി

മാതൃ കരം പ ൽകി പിച്ച ന്നവച്ച ം മണ്ണിൽ കളിച്ച ം നീന്തി ത ിച്ച ം മാതൃകാ ബാലനായ് വിദയക െിച്ച ം മലയാള മണ്ണിൻ സവരം ന കര്‍െ ം ജന്ത ജാലങ്ങന്നള ്ടനഹിക്ക

ബാലയ്മൃതികൾ

ജന്മ സഫലയമായ് തീര്‍ക്ക ക നീ ജീവിത വീഥിയിൽ തയാഗങ്ങളായ് ജീവിച്ച പിതൃ തിര ന്നമാഴികൾ ട ട

ാരത്തിളപിൻ ദ ഷ്കര്‍മ്മ പാതയിൽ ാദയങ്ങളായ് തീര്‍ത്ത പാരിന്നല ജീവിതം മയങ്ങളിൽ ന്നപട്ട് തകര െ ന്നകൌമാരം ിന്തിക്ക സൃഷ്ടാവിൻ കല്പന നിരതരം

മാ ിവിളിക്ക െ ന്നലൌകിക സ ഖടലാപം മാറ്റ െ ധാര്‍മ്മിക ജീവിത വീഥികൾ മാറ്റത്തിൊയ് ന്നകാതിക്ക െ ടലാകത്ത്

HIRAETH A kind of longing for a land to which I can never return, a land which maybe never was, the nostalgia, the yearning. Shadiya Ahmed

I long for a land which knows me more than I do. A land which has the remaining pieces of the threads and laces of my grandmother’s embroidered works, of her dress maker’s work place. A land which has the dreams of my grandfather mixed in its soil. A land where the olive tree had shed the leaves the day I was born. I long for a land where the roots of my future-in color yellow lies high above the soil, so that I can pull it and wrap it around my always broken body. I long for a land, where I would be welcomed, not with smiles and a hand but with a spot in its heart- beautifully saved.

I long for a land where I would walk to the meadows, where the pond has water-lilies in color violet, where I would sit under the orange tree with my little brown book, where I would look at the sky and words would fall on me like snowflakes and I would start to write. I would write till my hand breaks of the things I never wrote. Of my most wildest thoughts and of the life which I gave a shot. I long for the land in my deepest dreams, which gave me strength to bid adieu to my most loved processions and start anew. I long for a land where I would walk to the meadows, where the pond has water-lilies in color violet, where I would sit under the orange tree with my little brown book, where I would look at the sky and words would fall on me like snowflakes and I would start to write. I would write till my hand breaks of the things I never wrote. Of my most wildest thoughts and of the life which I gave a shot. I long for the land in my deepest dreams, which gave me strength to bid adieu to my most loved processions and start anew.


Page 14

സ്രന്ദനം

ഒര ത്പവാസിയ ന്ന സവപ്നം

ടജാ

TM ഹാരി് ന്നക പി

ലി കഴിഞ്ഞു റൂമിൽ വന്നറ കട്ടിലിൽ

മലർന്നറ കിെന്നു സീലിംഗിയലക്കറ യനാക്കി. രത്തു വർഷളത്ത പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ മുെങ്ങാത്ത ഒരു ദിനചരയ. അയപ്പാഴാണ് അയാൾക്കറ നാട്ടിളല

ചിന്തകൾ മനസിയലക്കറ

കെന്നു വരുന്നത്.

അവസാനളത്ത അവതിക്കാലവും, കുെുംൽസയമതം യരായ വിയനാദയാപ്തയും. മക്കെുളെ കൂളെയുള്ള കെിയും ചിരിയും തമാശകെും, ഭാരയയയാട് ഒരുമി് ുള്ള സവകാരയനിനിഷങ്ങെുളമലലാം... ഓയരാന്നറ ഓർത്തറ അയാെുളെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു. പ്രവാസം മതിയാക്കി നാട്ടിൽ എളന്തങ്കിലും ളചറിയ ഒരു ക് വെം തുെങ്ങി നിതയ വരുമാനം കളണ്ടത്തണ്ളമന്ന ചിന്ത മനസ്സിൽ മുെളരാട്ടിയിട്ടറ നാെുകൾ ഏളറയായി. കാെും, യമെും, രുഴകെും, യതാെുകെും, മഴയും മഞ്ഞും, ആ തണ്ുത്ത കാറ്റ്ും മനസ്സിൽ കുെിർ യകാരിയിെുന്നു. മനസിളെ യവദനകൾ രതിളയ ശരീരളത്തയും

ൽാതി് ിരിക്കുന്നു. വിരഹത്തിളെ ളനാപദ്രം അയാളെ വലലാളത അലട്ടി. അയാൾ യഫാളണ്െുത്തറ വീട്ടിയലക്കറ വിെി് ു. ഭാരയയാണ് യഫാളണ്െുത്തത്. ഹയലാ, ഇത് ഞാനാ,എന്താ വിയശഷം? സുഖം തളന്ന. മക്കളെലലാം എവിളെയാ? അവർ ഉറങ്ങി, നാളെ ലബിാസ്സറ ഉള്ളതയലല? എന്താ, ഈ സമയത്തറ ഒരു വിെി രതിവിലലാളത? ഒന്നുമിലല, ളചറിയ ഒരു അസവസ്ഥത!! എന്തു രറ്റ്ി? (ശബ്ദത്തിളനാരു മാറ്റ്ം) ഒന്നുമിലല, ഒരു കാരയം ഓർത്തു വിെി് താണ്. എന്താ രറ? ഒന്നുമിലല, ഞാൻ ഇവിെം നിർത്തി കുറ് ു കാലം നാട്ടിൽ നിന്നായലാ എന്നു മനസുരറയുന്നു. മഴയും, കാറ്റ്ും കുെിരും, ആ ര് പ്പും രിളന്ന നീയും മക്കെും എലലാം മിസ്സറ ളചയുന്നു. ഇവിളെ നിന്നറ മനസ് മരവി് ു. നീയും മക്കെും അവിളെ ഞാൻ ഇവിളെ ഒറ്റ്ക്കറ, രണ്വുമിലല. ജീവിതവും ഇലല, കാലം കഴിയും യതാറും രണ്ടും കയ്യിൽ നിന്നും അകന്നു യരാകുന്നു. നീ എന്തു രറയുന്നു?

മറുതലക്കൽ മിണ്ടാട്ടമിലല. നീ യകട്ടിയലല ഞാൻ രറഞ്ഞത്? മം, യകട്ടു. രിളന്ന നീ എന്താ ഒരു അഭിപ്രായം രറയാത്തത്? ഇവിളെ വന്നിട്ടറ നിങ്ങൾ എന്താ ളചയ്യുക? എപ്ത ചുരുക്കിയാലും ളചലവിനും, കുട്ടികെുളെ രഠിത്തതിനും ഇെയ്ക്ക്കു വരുന്ന വിവാഹങ്ങൾ, വീട് താമസം, ആശുരപ്തി ളചലവ്. അതിനു രുറയമ നിങ്ങെുളെ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും കൂെി ളകാെുക്കുന്ന തുകയെക്കം ഒരു മാസം ഇയപ്പാൾ 15ാാാമുതൽ 0ാാാാ രൂര വളര യവണ്ം, ഇവിളെ വന്നാൽ എന്തു യജാലി ളചയ്ക്താ അപ്തയും രൂരയുണ്ടാക്കുക? ഇളതലലം നിങ്ങൾക്കറ നന്നായി അറിയാമയലലാ? അളതലലാം എനിക്കറിയാം, നമുക്കറ ഒരു ളചറിയ രലചരക്കറ കെ തുെങ്ങാം. അതിൽ നിന്നറ കിട്ടുന്ന വരുമാനം ളകാണ്ടറ ജീവിക്കാം.

രലചരക്കറ കെയിൽ നിന്നറ എന്താ കിട്ടുക? നമ്മുളെ ളചലവിന് യരാലും തികയിലല. ഇയപ്പാൾ രഴയതു യരാളല ജീവിക്കാൻ രറ്റ്ിലല, രണ്ടറ നമ്മൾ ഒരുരാട് കരളരട്ടതാണ്. ഒരൽപ്പം മികവിൽ തളന്നയാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഒരു നാല് വർഷവും കൂെി കഴിഞ്ഞാൽ യമാളെ രഠിപ്പറ തീരും, അവനും

കൂെി അവിളെ ഒരു യജാലി ശരിയാക്കീട്ടറ

നിങ്ങൾക്കറ നിർത്തി യരാന്നാൽ യരാളര? ഈ മഴയും ളവയിലും കാറ്റ്ും ഇരുരത്തിയഞ്ചു വർഷം നിങ്ങൾ അനുഭവി് തയലല? അളതാളക്ക അതിലും യമാശമാണ് ഇയപ്പാൾ. ഇവിളെ ഇയപ്പാൾ മഴയും കാറ്റ്ുമിലല, മലയും കുന്നും ളവട്ടി ൽിൽഡിംഗ് ളകട്ടുന്നു. ശുദ്ധമായ വായു യരാലുമിലല. ഞാൻ കാരയങ്ങൾ

രറഞ്ഞുളവയന്നയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ നലല വണ്ണം ആയലാചി് ു തീരുമാനം എെുത്താൽ മതി. വിസ കയാൻസൽ ളചയ്ക്താൽ യവളറളയാന്നു കിട്ടാനുള്ള പ്രയാസം നിങ്ങൾക്കറ അറിയാമയലലാ? നമ്മുളെ അയൽവാസി മുരെി നിർത്തി യരാന്നിട്ടറ എട്ടു മാസം ആയി, ഇയപ്പാഴും ഇവിളെ അയങ്ങാട്ടും ഇയങ്ങാട്ടും നെക്കുന്നു. ഒരു രണ്ിയുമിലല. . അവൻ തിരി് ു യരാകുന്നുളവന്നറ ആയരാ രറയുന്നത് യകട്ടു. നീ രറയുന്നതും ശരിയാണ്, ഞാൻ അപ്തക്കറ ചിന്തി് ിലല. എന്നാൽ നീ കിെയന്നാ, ഞാൻ രിളന്ന വിെിക്കാളമന്നു രറഞ്ഞു അയാൾ യഫാണ്‍ കട്ടറ ളചയ്ക്തു. അന്നറ രാപ്തി അയാൾ സുഖമായി ഉറങ്ങി. രിളന്ന അയാൾ

ഒരിക്കലും ആളരയും വിെി് ിട്ടിലല......


Meeting Moments


Page 16

സ്രന്ദനം ലക്കം 3

QMTC News Letter –1st & 2nd ്പന്ദനം ലക്കം 2ന്നെ ത്പസാധന

്പന്ദനം ലക്കം 1 ന്നെ ത്പസാധന

ങ്ങ്

ങ്ങ്


MISSION OF THE CLUB The mission of Qatar Malayalam Toastmasters Club is to provide a mutually supportive and positive learning environment in which every individual member has the opportunity to develop oral communication and leadership skills, which in turn foster self confidence and personal growth.

Being a Toastmaster means more than simply making a commitment to selfdevelopment. Everyone who joins a Toastmasters club is making a commitment to the club, to its members and the organization as a whole.

A TOASTMASTER’S PROMISE 

To attend club meetings regularly;

To prepare all of my speeches and leadership projects to the best of my ability, basing them on projects in the Competent Communication and Leadership Program manuals, Advance Communication manuals or competent leadership manual;

To provide fellow members with helpful and constructive evaluations;

To prepare for and fulfill meeting assignments

To help the club maintain the positive, friendly environment necessary for all

to learn and grow;

To serve my club as an officer when called on to do so;

To treat my fellow club members and our guests with respect and courtesy;

To bring guests to club meetings so they can see the benefits Toastmasters membership offers;

To adhere to the guidelines and rules for all Toastmasters educational and recognition programs;

To maintain honest and highly ethical standards during the conduct of all Toastmasters activities.

Please text tour feedbacks to qmtc@gmail.com & contribute your article for the last edition

Page 17


Qmtc newsletter spandanam 3rd edition- 3rd March 2016  

Qatar Malayalam Toastmasters Club Newsletter "Spandanam" -3rd Edition-3rd March 2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you