Page 1

Celfyddydau Span Arts

September-December Medi-Rhagfyr 2017

The Baghdaddies 25 November Tachwedd 2017 spanarts.org.uk | 01834 869323


Find us | Dod o hyd i ni Span Arts, Town Moor, Narberth, Pembrokeshire SA67 7AG Parking | Parcio Parking is available in the nearby Town Moor Car Park approximately 50 metres from the Queens Hall. Disabled Parking at entrance. Mae lle parcio ar gael ym Maes Parcio Waun y Dref gerllaw, rhyw 50 metr o’r Queens Hall. Mae lle parcio i bobl anabl wrth y fynedfa. For information on other venues, please visit the Span Arts website. I gael wybodaeth am y lleoliadau eraill, cysylltwch a gwefan Celfyddydau Span. Accessibility | Mynediad Cyraeddadwy All venues are fully accessible. If you require special arrangements please contact the box office. Mae modd i ymwelwyr anabl gael mynediad llawn i bob lleoliad. Os hoffech gael trefniadau arbennig, cysylltwch â’r swyddfa docynnau. Eat and Drink | Bwyd a Diod Sospan Fach Café & Bistro is open during the day, for evening meals and interval food for selected events at The Queens Hall. Mae Caffi a Bistro Sospan Fach ar agor yn ystod y dydd, ar gyfer prydau gyda’r hwyr a bwyd adeg yr egwyl ar gyfer digwyddiadau dethol y Queens Hall. Support us | Cefnogwch ni Span Arts is a charity and welcomes donations online or over the phone. Elusen ydi Celfyddydau Span a chroesawn roddion ar-lein neu dros y ffôn. Become a volunteer. Contact: Dewch yn wirfoddolwr. Cysylltwch â: Lauren@spanarts.org.uk To Become a Span Arts member, receive a number of benefits including discounts to most event and support your local arts. Dewch yn aelod o Celfyddydau Span a chefnogwch eich celfyddydau lleol, chewch nifer o fanteision gan gynnwys gostyngiad i’r rhan fwyaf o ddigwyddiadau. • Single Membership/Aelodaeth Sengl: £20/£17.50 • Family (2 adults + 2 children)/Teulu (2 oedolyn a 2 blentyn): £40/£35 Ticket Prices | Pris Tocynnau Prices are listed as follows: Y prisiau wedi’u rhestru fel a ganlyn: Adult Oedolion/ Member Aelodau/Concession Gostyngiadau/Child Plant/Family Teuluoedd Follow us | Dilynwch ni Follow us: @SpanArts

2

Proud members of the Hynt scheme spanarts

Volunteering Gwirfoddoli

Hynt

Are you aged 14-25 and passionate about the arts? Looking for new experiences? Want the chance to improve your CV and enhance the local arts scene? Span Arts is offering internship, training and mentorship. Gain experience and earn a free ticket! Ydych chi rhwng 14 a 25 oed ac yn angerddol am y celfyddydau? Ydych chi'n chwilio am brofiadau newydd? Eisiau gwella'ch CV a hyrwyddo'r byd celfyddydol lleol? Mae Celfyddydau Span yn cynnig interniaethau, profiadau, hyfforddiant a mentora, ennillwch brofiad a thocyn am ddim am bob 12 awr a gwblhewch! Contact Cysylltwch â: Lauren@span-arts.org.uk Supported by WCVA

Span Arts are proud members of Hynt, a new national access scheme that works with theatres and arts centres in Wales to make sure there is a consistent offer available for visitors with an impairment or specific access requirement, and their Carers or Personal Assistants. Mae celfyddydau Span yn falch i fod yn aelodau o Hynt, cynllun hygyrchedd newydd cenedlaethol sy’n gweithio gyda theatrau a chanolfannau’r celfyddydau yng Nghymru i sicrhau fod yna gynnig cyson ar gyfer ymwelwyr sydd ag amhariad neu ofynion penodol o ran hygyrchedd a’u gofalwyr neu gynorthwywyr personol. To find out more visit Am ragor o wybodaeth ymwelwch â: www.span-arts.org.uk

@spanartsnarberth

To book I archebu tocyn: spanarts.org.uk | 01834 869323


September Medi

7 September Medi

8 September Medi

18 September Medi

21 September Medi

Comedy Club @ The De Valence, Tenby

Flamenco: Eduardo Niebla

Pop-up Theatre: Growth by Paines Plough

Span Jazz: Chris Biscoe with John Gibbon Trio

Tobes is young, free and having a ball. Off. He’s successfully ignored his lump for two years but it’s starting to get in the way - cramping his style and, worse, affecting his sex life. Award winning comedy from critically acclaimed writer Luke Norris. “Genuinely laugh-out-loud funny... heartstoppingly human.” The Scotsman. Mae Tobes yn ifanc, yn rhydd ac yn mwynhau bywyd. OND. Mae e wedi anwybyddu lwmp yn llwyddiannus ers dwy flynedd ond erbyn hyn mae wedi dechrau rhwystro pethau - yn drysu ei hwyl ac yn waeth byth ei fywyd carwriaethol. Comedi wobrwyedig gan yr awdur uchel ei glod Luke Norris. Venue Lleoliad: Merlin Theatre, Pembrokeshire College Tickets Tocynnau: Advance: £8/6/6 Door: £10/8/8 Starts 7.30pm

A special evening with the Jazz multiinstrumentalist Chris Biscoe and the irrepressible John Gibbon Trio. This extraordinary evening of glorious Jazz is one not to be missed. “Biscoe is a saxophone virtuoso of great lyricism, passion, stamina and considerable versatility.” The Rough Guide to Jazz. Noson arbennig gyda'r offerynnwr jazz Chris Biscoe a Thriawd bywiog John Gibbon. Dyma noson o berfformiadau jazz gogoneddus na ddylid ei cholli.

Comedy Club returns with Otiz Cannelloni; a master of mirth and minimalist magic, Andy Field; winner of the Chortle Student Comedy Award 2015 and award winning stand-up James Cook as MC. For one night only join us at The De Valence Pavilion in the warm up for Iron Man Wales 2017. Mae'r Clwb Comedi'n dychwelyd gydag Otiz Cannelloni, meistr miri a hud minimalaidd, Andy Field: enillydd y 'Chortle Student Comedy Award' yn 2015 a'r comedïwr stand-yp gwobrwyedig James Cook yn llywydd y noson. Ymunwch â ni am un noson yn unig ym Mhafiliwn De Valance wrth ddisgwyl Iron Man Cymru 2017. Venue Lleoliad: The De Valence, Tenby Tickets Tocynnau: Advance: £10/8/8 Door: £12/10/10 Starts 8pm

If you don’t know the stunning guitar playing of Eduardo Niebla, you’re in for a treat. The brilliant Spanish guitarist makes music transcend genres and crosses barriers; brilliant flamenco jazz fusion and “exquisite” melodies, full of passion and verve. “Exquisite guitar playing” The Guardian. Spanish menu available. Os nad ydych chi'n gyfarwydd â chanu gitâr anhygoel Eduardo Niebla byddwch yn barod am wledd wrth eich bodd. Mae'r gitarydd Sbaeneg gwych yma'n peri i gerddoriaeth groesi genres a ffiniau; cyfuniad o fflamenco a jazz a melodïau celfydd yn llawn angerdd a bywyd. Group discounts available. Venue Lleoliad: Plas Hyfryd Hotel Tickets Tocynnau: Advance: £10/8/8 Door: £12/10/10 Starts 8pm

To book I archebu tocyn: spanarts.org.uk | 01834 869323

Venue Lleoliad: Plas Hyfryd Tickets Tocynnau: Advance: £11/10/10/5 Door: £12/11/11/6 Starts 8pm

3


October Hydref 4

7 October Hydref

12 October Hydref

13 October Hydref

19 October Hydref

Pop-up Theatre: Mountain Top by FIO

Comedy Club: Andrew Bird

Music: 47 Soul A Palestinian collective combining street music and dance, with deep electronic beats, sounds of the Middle East, analog synthesisers, dub-effects and trance inducing guitar lines. Lyrics call for freedom of movement on global dance floors and across border checkpoints. A celebration of freedom and equality. Cerddorion Palesteinaidd yn cyfuno cerddoriaeth y stryd a dawns gyda rhythmau electroneg dwfn, seiniau'r dwyrain Canol, synsytheiddwyr analog, effeithiau sain 'dub' a llinellau gitâr hudolus. Geiriau'n galw am ryddid i symud ar loriau dawns bydeang ac ar draws rheolfeydd ffiniau. Dathliad o ryddid a chydraddoldeb.

Span Jazz: Moonshine Boulevard

A fictional depiction of the Reverend Martin Luther King Jr.'s last night on earth before his assassination in 1968. In association with Black History Month Wales and Stand Up To Racism. "This is theatre that will pack a punch, leaving you sweating, crying and completely rung out... Wow." Gemma Treharne. Darluniad ffuglennol o noswaith olaf Dr Martin Luther King yr ieuaf ar dir y byw cyn ei lofruddio yn 1968 Mewn cydweithrediad â Mis Hanes Croenddu Cymru a Sefyll i Fyny yn Erbyn Hiliaeth.

One of the best young comedians in England Andrew Bird, multiaward winning Welsh comedian Matt Rees and seasoned comic Abigoliah Schamaun come together for a superb night of comedy. Fun, food and that feel good factor. “Effortlessly engaging and funny as hell” Rhod Gilbert. “The exciting rising star” Time Out. Andrew Bird, un o'r comediwyr ifanc gorau yn Lloegr; Matt Rees Comedïwr Cymreig sydd wedi ennill llu o wobrwyau a'r digrifwraig profiadol Abigoliah Schamaun yn dod at ei gilydd am noson wych o gomedi. Bwrlwm, Bwyd a Blas ar Fyw!

Tudor Thomas the veteran trombonist from Llawhadden hooks up with some of the best West country Dixielanders to play freewheeling Southern standards in the tradition of Fats Waller and Kid Ory. A night to glory in the tradition and history of jazz in Britain. Tudor Thomas, y trombonydd llawn profiad o Lawhaden yn dod ynghyd â rhai o gerddorion Dixieland gorau'r gorllewin i berfformio ffefrynnau Pellafoedd y De yn nhraddodiad Fats Woller a Kid Ory Noson i ymhyfrydu yn nhraddodiad a hanes jazz ym Mhrydain.

Venue Lleoliad: Llanddewi Velfrey Tickets Tocynnau: Advance: £8/6/6 Door: £10/8/8 Starts 8pm

Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Advance: £10/8/8 Door: £12/10/10 Starts 8pm

Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Advance: £12/10/10 Door: £14/12/12 Starts 8pm

Venue Lleoliad: Plas Hyfryd Tickets Tocynnau: Advance: £11/10/10/5 Door: £12/11/11/6 Starts 8pm

To book I archebu tocyn: spanarts.org.uk | 01834 869323


21-30 October Hydref

31 October Hydref

2 November Tachwedd

Family: Big Lanterns

Lantern Making Workshops

Have you made a simple lantern before? Want to attempt something harder? Join artist Toby Downing to make giant lanterns for Ghost Town: River of Lights 2017. Workshops are all-day and places are limited. Book early to avoid disappointment. Suitable for ages 8+, children must be accompanied. Wnaethoch chi lusern syml erioed? Eisiau creu rhywbeth ychydig mwy cymhleth? Ymunwch â'r arlunydd Toby Downing i greu llusernau anferth ar gyfer Tref Ysbrydion: Yr Afon o Oleuadau 2017. Mae gweithdai'n para drwy'r dydd ac mae lleoedd yn gyfyngedig. Archebwch yn gynnar rhag cael eich siomi. Addas i oed 8+, rhaid i blant fod yng ngofal oedolyn. Venue Lleoliad: The Lab, Haverfordwest Tickets Tocynnau: Free Am ddim 10am-4pm

Make your own Lantern to join the River of Lights. All workshops are drop-in and suitable for all ages. 21 Oct/Hydref Narberth Scout Hut 22 Oct/Hydref Maenclochog Community Hall 21,22,28,29 & 30 Oct/Hydref The Lab, Haverfordwest. Recommended donation of £2 per Lantern Kit. Dewch i greu eich llusern eich hun i ymuno â'r Afon o Oleuadau 2017. Mae'r gweithdai'n rhai galw heibio ac yn addas i bob oed. Awgrymir rhodd o £2 ar gyfer Pecyn Creu Llusern.

Family: Ghost Town; River of Lights Lantern Parade 2017

Children's Theatre: A Strange New Space

A celebration of Pembrokeshire's county town highlighting the true spirit of Haverfordwest. Join thousands of people to experience this magical event or make a lantern at one of the workshops! An unmissable spectacle to illuminate the Autumn night in partnership with The Lab, Haverfordwest. Dathliad o dref sirol Sir Benfro gan bwysleisio gwir ysbryd Hwlffordd. Ymunwch â miloedd o bobl i brofi'r digwyddiad hudol yma neu dewch i greu llusern yn un o'n gweithdai.! Gwledd i'r llygaid gan oleuo'r nos Hydrefol mewn modd na ddylech ei cholli. Mewn partneriaeth â'r ‘Lab’, Hwlffordd. Venue Lleoliad: Haverfordwest Tickets Tocynnau: Free Am ddim Starts 6.30pm

A completely original one woman show, melding physical theatre with stunning puppetry and original music. We travel on an imagined voyage into space, paralleled with Amira’s real-life journey as a refugee across continents, forming an unforgettable introduction to theatre for children. Sioe un fenyw hollol wreiddiol yn cyfuno theatr ffisegol gyda phypedwaith gwych a cherddoriaeth wreiddiol. Teithiwn ar daith ddychmygol i'r gofod sy'n cyffelybu â thaith go iawn Amira fel ffoadur ar draws cyfandiroedd gan greu cyflwyniad bythgofiadwy i'r theatr ar gyfer plant. Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Advance: £5/17.50 Door: £6/22 Starts 2pm

Venue Lleoliad: Haverfordwest, Clarbeston Road, Narberth, Maenclochog Tickets Tocynnau: Free Am ddim10-4pm

To book I archebu tocyn: spanarts.org.uk | 01834 869323

October Hydref | November Tachwedd

15 & 16 October Hydref

5


November Tachwedd 6

3 November Tachwedd

9 November Tachwedd

18 November Tachwedd

23 November Tachwedd

Classical: Bernard Kane

Comedy Club: Scott Bennett

SpanJazz: November

Welsh born violist and modern composer, Bernard Kane is accompanied by phenomenal pianist Paul Israel a répétiteur with the Royal Ballet for what is set to be a privileged performance of modern Welsh music and Brahms. Kane has performed and recorded with the likes of Quincy Jones, Arvell Shaw and many more. Y fiolydd a chyfansoddwr modern Bernard Kane, a anwyd yng Nghymru, gyda chyfeiliant gan y pianydd syfrdanol Paul Israel - répétiteur gyda’r Cwmni Ballet Brenhinol - mewn perfformiad o gerddoriaeth fodern Gymreig a Brahms. Mae Kane wedi perfformio a recordio gydag enwogion megis Quincy Jones, Arvell Shaw ac eraill. Venue Lleoliad: Plas Hyfryd Hotel Tickets Tocynnau: Advance: £12/10/10 Door: £14/12/12 Starts 8pm

One of the fastest rising stars on the UK comedy circuit; the likeable yet hilarious Scott Bennett joins Josh Pugh, English Comedian of the Year (2016) and MC Will Duggan for a night of laughs. “flashes of Peter Kay, Jason Mannford, and John Bishop” Amused Moose Review, 2015. Un o’r sêr mwyaf addawol ar y gylchdaith gomedi, yr hoffus a thu hwnt o ddoniol Scott Bennett yn ymuno â Josh Pugh, Comedïwr Seisnig y Flwyddyn (2016) a llywydd y noson Will Duggan am noson fydd yn llawn chwerthin.

Pop-up Theatre: The Unknown Soldier

Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Advance: £10/8/8 Door: £12/10/10 Starts 8pm

A story of comradeship, betrayal and of promises both broken and kept following the carnage of World War One. Successfully debuted at Edinburgh Fringe Festival 2015 and shortlisted for the Brighton Fringe Award for Excellence. Stori am gydymdeimlad brawdol, brad ac am addewidion a dorrwyd ac a gadwyd yn dilyn cyflafan y Rhyfel Byd Cyntaf. Perfformiwyd gyntaf yn llwyddianus yng Ngŵyl Ymylol Caeredin yn 2015 ac ar y rhestr fer ar gyfer Y Wobr Rhagoriaeth yng Ngŵyl Ymylol Brighton. Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Advance: £8/6/6 Door: £10/8/8 Starts 7.30pm

To book I archebu tocyn: spanarts.org.uk | 01834 869323

An incredible evening of authentic Jazz with Pete Oxley and Nicolas Meier; two brilliant players dedicated to entertaining big audiences with 20 gifted fingers (and thumbs) on 2 guitars. Expect a spontaneous and intuitive interplay between performers that keeps them fresh and fired up from gig to gig. Noson anhygoel o jazz go iawn gyda Pete Oxley a Nicholas Meyer, dau berfformiwr hynod yn ymroddedig i ddiddanu cynulleidfaoedd mawr gydag ugain o fysedd (a bodiau) dawnus ar ddwy gitâr. Gallwch ddisgwyl ymlaen at gydadweithio digymell a greddfol rhwng y perfformwyr sy’n eu cadw’n ffres ac yn frwdfrydig o’r un gig i’r llall. Venue Lleoliad: Plas Hyfryd Hotel Tickets Tocynnau: Advance: £11/10/10/5 Door: £12/11/11/6 Starts 8pm


30 November Tachwedd

9 December Rhagfyr

Music: The Baghdaddies

Music: Duke Ellington and The Nutcracker Suite

The Baghdaddies’ exuberant and rampant brand of world music is an exhilarating cocktail of Balkan melodies, ska and latin grooves and sizzling brass played with furious energy and theatrical humour, making them unforgettable on stage. They take themselves incredibly seriously so you don’t have to… Mae math gorfoleddus a stwrllyd y Baghdaddies o gerddoriaeth y byd yn gymysgedd bywiog o felodïau o’r Balkans, ska a thonau Lladinaidd gydag offerynnau pres tanllyd, rhain oll wedi’u perfformio’n llawn egni a chyda hiwmor theatrig. Maen nhw’n ystyried eu hunain yn hollol o ddifrif fel nad oes angen i chi wneud hynny.... Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Advance: £10/8/8 Door: £12/10/10 Starts 8pm

You'd be hard pressed to find a Big Band as swinging, as entertaining and versatile as the Royal Welsh College Big Band who are going from strength to strength under the directorship of Robert 'Teddy' Smith. Join them this Christmas for American pianist, composer and bandleader Duke Ellington and Billy Strayhorn’s jazz interpretation of Tchaikovsky’s The Nutcracker Suite. Followed by a celebration of the work of Ellington with some great vocal numbers, paying homage to Ella Fitzgerald and Mahalia Jackson. @amserjazztime #jazz100 Peth anodd fyddai dod o hyd i Fand Mawr mor fywiog, mor ddifyr ac mor amryddawn â Band Mawr Coleg Brenhinol Cymru sy’n mynd o nerth i nerth o dan arweinyddiaeth Robert ‘Teddy’ Smith. Ymunwch â ni’r Nadolig yma ar gyfer dehongliad jazz o gyfres y Nutcracker gan Tchaikovsky o waith y pianydd, cyfansoddwr ac arweinydd band Americanaidd Duke Ellington a Billy Strayhorn. Dilynir hyn gan ddathliad o waith Ellington gydag eitemau lleisiol yn talu teyrnged i Ella Fitzgerald a Mahalia Jackson.

Children's Theatre: Pay What You Can: The Snow Baby

Supported by the Arts Council of Wales Gyda Chymorth Cyngor Celfyddydau Cymru.

Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Advance: £13/11/11/5 Door: £15/13/13/7

Starts 8pm

To book I archebu tocyn: spanarts.org.uk | 01834 869323

Deep in the remote snowy forest an icy wind blows and snowflakes fall from the sky. Doris and her Bear Man live on the hill, alone but happy. But when the snowstorm comes, Doris’ Bear Man disappears! A winter story of castles in the air, of weathering the storm, and dreams coming true. Ym mherfeddion y goedwig bell,eirllyd, mae gwynt rhewllyd yn chwythu a phlu eira’n syrthio o’r awyr. Mae Doris a’i ArthDdyn yn byw yn unig ond yn hapus. Ond pan ddaw storom eira mae ArthDdyn Doris yn diflannu! Srori aeafol am gestyll yn yr awyr, am oroesi’r tywydd garw a gwireddu breuddwydion.

November Tachwedd | December Rhagfyr

25 November Tachwedd

Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Pay What You Can for this annual festive treat. Age Oed 3+ 2pm

7


December Rhagfyr 14 December Rhagfyr

16 December Rhagfyr

Comedy Club: Nick Doody

Music: Xmas Bonanza: The Carny Villains

Providing the laughs this Christmas is the hilarious, intelligent and satirical Nick Doody, the funny and charming comedic star Tom Houghton and stand-up comedian, writer and actor Jess Fostekew. Book your Christmas work do now! “This is simply the best unadulterated, gimmick-free hour of pure stand-up I’ve seen.” Chortle Yn darparu’r chwerthin y Nadolig yma mae’r craff,dychanol a hynod ddoniol Nick Doody’ y seren gomedi digrif a dymunol Tom Houghton a’r perfformiwr stand-yp, awdur ac actor Jess Fostekew. Archebwch nawr ar gyfer eich noson allan adeg y Nadolig! Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Advance: £10/8/8 Door: £12/10/10 Starts 8pm

8

A raucous circus show band from Bristol known for their high energy, original, stomping swing and ska, with balkan-esque folk. Live, they are a full sensory theatrical experience, with clowning and antics that keep crowds laughing and dancing until the end where the entire place will be jumping. Band sioe syrcas aflafar o Fryste sy’n adnabyddus am eu perfformiadau swing a ska gwreiddiol llawn egni gydag ychydig o gerddoriaeth werin yn null y Balkans. Yn fyw maent yn brofiad theatrig i’r synhwyrau gyda chlownio a chastiau sy’n peri i’r gynulleidfa chwerthin a dawnsio hyd y diwedd pan fydd pawb llawn cyffro. Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Advance: £12/10/10 Door: £14/12/12 Starts 8pm


Bringing workshops and social activities to rural communities in Pembrokeshire. Please get in touch if you need help getting to any of our events

Cheerful Workshops Sept-Dec 2017 Gweithdai llawen Medi-Rhagfyr 2017

To book:spanarts.org.uk 01834 869323 facebook.com/cheerfulproject2

Skill Share Rhannu Sgiliau Join our monthly group where volunteers share varied and unusual skills. Meet local people, have fun and do something different! 6 Sept:Ethiopian Pancakes. 4 Oct: Corn Dollies. 8 Nov: Somatic Art. 6 Dec: Christmas Cards & Mulled Wine.

Creative Tuesdays Mawrth Creadigol Get creative at our global craft sessions; tea, cake, conversation and creativity - all welcome! 26 Sept: Ceramic Leaves. 10 Oct: Gilding. 24 Oct: Kokeshi Dolls. 14 Nov: Mexican Memory Shrines. 28 Nov: Marbling. 12 Dec: Collage & Meditation.

Mending Café Café Trwsio Sat 11 Nov: Come along to this fun, practical community event to encourage reuse and recycling. Bring something and learn how to fix it or just come and learn a skill! Including carpentry, electrical device fixing, sewing and darning plus delicious tea and cakes. Volunteers needed.

Dance for Wellbeing Dawnsio ar gyfer lles Join our existing group and experience the amazing benefits of dance tailored for people affected by stroke. The sessions are led by Simon Whitehead, internationally recognised movement artist who brings expertise and humour to make a special experience for everyone. Get in touch for more details.

Weaving Course Cwrs gwehyddu Oct 25, 1, 8, 15 Nov: Bettina Becker and Pam Morgan will be leading 4 half-day sessions. Learn how to weave in a relaxed atmosphere designing, weaving and finishing a project on a loom. No equipment or experience necessary but if you do have your own loom please get in touch to let us know.

Christmas Craft Crefft Nadolig 9 Dec: Make gorgeous clay snowflakes before Span Arts' Christmas theatre production The Snow Baby! Get in the Christmas spirit and create something beautiful to put on the tree or give as a gift. Booking essential.

Maenclochog Hall

Clarbeston Road Memorial Hall

Queens Hall, Narberth

Haverfordwest

Llawhaden YFC Hall

Span Arts Gallery

Pay What You Can 7-9pm

£2

Pay What You Can 6-8pm

Free

£16/£12

Pay What You Can 10-11.30am & 12-1.30pm

1.30-3.30pm

10am-1pm

9


ORIEL Q GALLERY Queens Hall Narberth www.orielqueenshallgallery.org.uk lynne-orielq@tiscali.co.uk 5 August - 3 September Sarah Rhys ‘Coal Tree Salt Sea’ An inter-disciplinary body of work using film, archaeological artifacts and drawings, which began as a research and development residency in partnership with the Josef Herman Art Foundation Cymru in Ystradglynais.

9 September - 7 October John Selway “Peter Pan and other works, a decade of narrative paintings 2007 - 2017” A book about him will also be launched that charts his illustrious career over 50+ years.

14 October - 18 November Ainsley Hilliard “Textures of Light” Ainsley Hillard presents a collection of tapestries, jacquard weavings and embroidery exploring ‘light’s texture’ through the transfiguring of two-dimensional images into threedimensional woven structures.

Oriel Fach: Sian Lewis “Threshold” The two and three dimensional merge in a dialogue between drawing, painting, sculpture and video. An engagement with life drawing invites the human figure to flow through the work.

25 November - 23 December Winter Open The annual Winter Open allows new and emerging artists a chance to exhibit as well as offering an opportunity to buy more accessible works – great for Xmas presents for loved ones or yourself!

10


11


Digwyddiadau

Dyddiad

Theatre SpanJazz

18 21

Comedy Club Music SpanJazz Lantern Parade

12 13 19 31

Classical Comedy Club Theatre SpanJazz Music Classical

03 09 18 23 25 30

Comedy Club Music

14 16

Llanddewi Velfrey

Plas Hyfryd

Merlin Theatre

Plas Hyfryd

The De Valence

Lleoliad

Venue

Weaving Course Christmas Craft

9th Dec

To book I archebu tocyn: spanarts.org.uk | 01834 869323 Supported by | Gyda chefnogaeth:

rockpooldesign.co.uk

Llawhaden YFC Hall Span Arts Gallery

SA67 7AG

SA67 7AS Oct 25, 1, 8, 15 Nov

Haverfordwest

Dance For Wellbeing

Date Tbc

Maenclochog Community Hall SA66 7LA

SA61 2AL Clarbeston Road Memorial Hall SA63 4AA

6 Sept, 4 Oct, 8 Nov & 6 Dec

The Lab, Haverfordwest

Maenclochog Community Hall SA66 7LA

Queens Hall

Skill Share

25, 28, 29 & 30 Oct

SA61 2AL SA67 7AG

Mending Café

Lantern Making Workshop

22 Oct

The Lab, Haverfordwest Narberth Scout Hut

SA67 7AG

SA67 7AS

SA67 7AS

SA67 7AS

SA67 7AS

SA67 7AS

SA67 7AB

SA67 7AS

SA67 7AS

SA67 7AB

SA67 7AS

SA67 7AB

SA67 7AS

SA67 7AS

SA67 7PA

SA67 7AB

SA61 1SZ

Sat 11 Nov

Lantern Making Workshop

21 Oct

Span Arts Gallery

Queens Hall

Queens Hall

Queens Hall

Queens Hall

Queens Hall

Plas Hyfryd

Queens Hall

Queens Hall

Plas Hyfryd

Queens Hall

Haverfordwest

Plas Hyfryd

The Queens Hall

SA70 7JD SA67 7AB

26 Sept, 10 & 24 Oct, 14 & 28 Nov, 12 Dec Creative Tuesdays

Big Lantern Workshop Lantern Making Workshop

15 & 16 Oct

Singing Workshop

Xmas Bonanza: The Carny Villains

Nick Doody, Tom Houghton, MC Jess Fostekew

Pay What You Can: The Snow Baby

RWCMD: Duke Ellington Nutcracker Suite

The Baghdaddies

Pete Oxley & Niccolas Meier

The Unknown Soldier

Scott Bennett, Josh Pugh, MC Will Duggan

Bernard Kane

A Strange New Space

River of Lights: Ghost Town

Moonshine Boulevard

47 Soul

Andrew Bird, Matt Rees & MC Abigoliah Schamaun The Queens Hall

Mountain Top

Chris Biscoe with John Gibbon trio

GROWTH

Eduardo Niebla

MC James Cook, Andy Field & Otiz Cannelloni

Artist

Artist

Twice a month

Workshops Gweithdai

Family Theatre

09

December Rhagfyr

Family Theatre

02

November Tachwedd

Theatre

07

October Hydref

Comedy Club Music

07 08

September Medi

Event

Date

At a glance Cipolwg

Span Arts Brochure September - December 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you