Page 1

May-August Mai-Awst 2018

Celfyddydau Span Arts

Narberth A Cappella Voice Festival 4-6 May Mai 2018 spanarts.org.uk 01834 869323


January Ionawr

Find us | Dod o hyd i ni Span Arts, Town Moor, Narberth, Pembrokeshire SA67 7AG The Queens Hall, High Street, Narberth, Pembrokeshire SA67 7AS Parking | Parcio Parking is available in the nearby Town Moor Car Park approximately 50 metres from the Queens Hall. Disabled Parking at entrance. Mae lle parcio ar gael ym Maes Parcio Waun y Dref gerllaw, rhyw 50 metr o’r Queens Hall. Mae lle parcio i bobl anabl wrth y fynedfa. For information on other venues, please visit the Span Arts website. I gael wybodaeth am y lleoliadau eraill, cysylltwch a gwefan Celfyddydau Span. Accessibility | Mynediad Cyraeddadwy All venues are fully accessible. If you require special arrangements please contact the box office. Mae modd i ymwelwyr anabl gael mynediad llawn i bob lleoliad. Os hoffech gael trefniadau arbennig, cysylltwch â’r swyddfa docynnau. Eat and Drink | Bwyd a Diod Sospan Fach Café & Bistro is open during the day, for evening meals and interval food for selected events at The Queens Hall. Mae Caffi a Bistro Sospan Fach ar agor yn ystod y dydd, ar gyfer prydau gyda’r hwyr a bwyd adeg yr egwyl ar gyfer digwyddiadau dethol y Queens Hall. Support us | Cefnogwch ni Span Arts is a charity and welcomes donations online or over the phone. Elusen ydi Celfyddydau Span a chroesawn roddion ar-lein neu dros y ffôn. Become a volunteer. Contact: Dewch yn wirfoddolwr. Cysylltwch â: volunteers@spanarts.org.uk Become a Span Arts member and receive a number of benefits, including discounts to most events. Dewch yn aelod o Celfyddydau Span a chewch nifer o fanteision gan gynnwys gostyngiad i’r rhan fwyaf o ddigwyddiadau. • Single Membership/Aelodaeth Sengl: £20/£17.50 • Family (2 adults + 2 children)/Teulu (2 oedolyn a 2 blentyn): £40/£35 Ticket Prices | Pris Tocynnau Prices are listed as follows: Y prisiau wedi’u rhestru fel a ganlyn: Adult Oedolion/ Member Aelodau/Concession Gostyngiadau/Child Plant /Family Teuluoedd Follow us | Dilynwch ni Follow us: @SpanArts

Proud members of the Hynt scheme spanarts @spanartsnarberth

4-6 May Mai

4 May Mai

Narberth A Cappella Voice Festival 2018 (NAVF)

NAVF: Bristol Suspensions, Mide & Molara

Span Arts is thrilled to announce a fabulous line up to mark the 10th anniversary of the only a cappella festival in Wales. Join us for an unforgettable and uplifting anniversary weekend to celebrate the extraordinary diversity of singing without instruments. Mae Celfyddydau Span yn gyffrous o allu cyhoeddi rhestr wych o berfformwyr i nodi degfed penblwydd yr unig ŵyl a cappella yng Nghymru. Ymunwch â ni am benwythnos penblwydd bythgofiadwy a dyrchafol i ddathlu amrywioldeb hynod canu'n ddigyfeiliant gydag ystod eang o berfformwyr ac arddulliau.

First up are the 16 strong contemporary pop act The Bristol Suspensions and Voice Festival 2016 Champions. Supported by the fabulous voice of Mide Naike of The Sons of Pitches fame, the ‘holy trinity’ of Welsh musicians, Heather Jones and Narberth A Cappella Youth Collective with Molara. Cyntaf i ymddangos fydd pencampwyr Gŵyl Llais 2016 The Bristol Suspensions, gydag 16 aelod yn perfformio pop cyfoes. Yn eu cefnogi bydd llais gwych Mide Naike o'r Sons of Pitches, y 'drindod sanctaidd’ o gerddorion Cymreig, Heather Jones a'r Narberth A Capella Youth Collective gyda Molara. Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Advance: £18/16/16 Door: £20/18/18 Starts 7.30pm

Venue Lleoliad: Various Tickets Tocynnau: Festival Ticket: £75 Starts Various

Cover photo of London Bulgarian Choir at Knockengorroch World Ceilidh by Douglas Robertson

2

To book I archebu tocyn: spanarts.org.uk | 01834 869323


May Mai

5 May Mai

6 May Mai

6 May Mai

4-6 May Mai

NAVF: London Bulgarian Choir

NAVF: Portsmouth Gospel Choir

NAVF: Côr Pawb Tea Party

NAVF Workshops

Back by popular demand is the award-winning London Bulgarian Choir, a large scale Eastern European choir singing a wide repetoire of upbeat and feel good songs, folk singer songwriter, and powerful solo performer Julie Murphy and Tempus, a dynamic Welsh vocal group from Haverfordwest. Yn dychwelyd i ateb y galw poblogaidd mae Côr Bwlgaraidd Llundain- côr ar raddfa fawr o ddwyrain Ewrop sydd wedi ennill gwobrau gyda'u repertoire eang o ganeuon calongodol, hefyd y gantores werin, ac unawdydd pwerus Julie Murphy, ynghyd â Tempus grŵp lleisiol egnïol o Hwlffordd.

Finalists in Gareth Malone’s Pitch Battle on BBC, the breathtaking Portsmouth Gospel Choir, will perform a unique and uplifting Sunday afternoon concert in the sublime acoustics of St Andrews Church. Wherever they go, PGC love to create an atmosphere where people can actively express themselves through music. Côr a gyrhaeddodd rownd derfynol 'Pitch Battle' Gareth Malone ar y BBC yw Côr Gospel Portsmouth. Byddant yn perfformio mewn cyngerdd unigryw a dyrchafol yn yr acwsteg ddi-ail yn Eglwys Sant Andreas. Ble bynnag yr ânt mae'r côr yn ymhyfrydu mewn creu awyrgylch sy'n galluogi pobl i fynegi ei hunain drwy gerddoriaeth. Venue Lleoliad: St Andrews Church Tickets Tocynnau: Advance: £10/10/10 Door: £12/12/12 Starts 1.30pm

Join us for a heart-warming performance, tasty tea party and film premiere. This delightful event will showcase the powerful voices of around 150 community singers, ranging in age from 7 to 70+ from West Wales, leaving you feeling warm and fuzzy inside. What better way to finish the festival? Ymunwch â ni ar gyfer perfformiad i dwymo'r galon, te parti blasus a premiere ffilm. Bydd y digwyddiad hyfryd yma'n arddangos lleisiau pwerus tua 150 o gantorion cymunedol rhwng 7 a 70+ oed o Orllewin Cymru gan adael i chi deimlo'n gynnes ac yn fodlon tu mewn! Pa ffordd well sydd i orffen yr ŵyl? Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Advance: £8/8/8 Door: £8/8/8 Starts 3pm

Learn from the best with singing workshops in Folk, Gospel, Bluegrass, Songs of Africa and Improvisation led by the immensely talented Julie Murphy, Rob Paton, Maya Waldman, Laura Bradshaw and more. This year you can also take part in a beatboxing masterclass with Mide Naike. Dysgwch gan y goreuon mewn gweithdai canu gwerin, Gospel, canu'r 'tir glas', caneuon Affrica a chanu byrfyfyr wedi eu harwain gan yr hynod dalentog Julie Murphy, Rob Paton, Maya Waldman, Laura Bradshaw ac eraill. Eleni hefyd gallwch gymryd rhan mewn dosbarth meistr bîtbocsio gyda Mide Naike un o berfformwyr gorau'r DU.

Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Advance: £20/18/18 Door: £22/20/20 Starts 7.30pm

To book I archebu tocyn: spanarts.org.uk | 01834 869323

Venue Lleoliad: Narberth Tickets Tocynnau: Advance: £10/10/10 Door: £12/12/12

3


May-June Mai-Mehefin

11 May Mai

17 May Mai

Theatre: Estron (Alien) by/gan Hefin Robinson

Span Jazz: Dave Jones Quartet Music: Phil King

Theatr Genedlaethol Cymru in association with the National Eisteddfod of Wales and Carmarthenshire Theatres.

One of the finest pianists from Wales, successful composer for film & TV and top jazz pianist, Dave’s playing has been likened by Jazzwise Magazine to that of the legendary McCoy Tyner. Also featuring dynamic Bristol-based saxophonist Ben Waghorn (Tommy Chase, Portishead and Goldfrapp), bassist Ashley John Long and drummer Lloyd Haines. theledu ac yn bianydd jazz o fry, mae chwarae Dave wedi ei gymharu gan y cylchgrawn Jazzwise i'r chwedlonol McCoy Tyner. Yn rhoi lle blaenllaw hefyd i'r sacsoffonydd egnïol o Fryste Ben Waghorn (Tommy Chase, Portishead a Goldfrapp), y basydd Ashley John Long a'r drymiwr Lloyd Haines. Venue Lleoliad: Plas Hyfryd Hotel Tickets Tocynnau: Advance: £11/10/10 Door: £12/11/11 Starts 8pm

A laptop, a tin of Quality Streets, and an author searching for his play in an infinite universe. Recent devastating events have turned Alun’s world upside down, but in the darkness he seeks solace in a visitor from another world. An intriguing new play by one of our brightest young writers, and winner of the Drama Medal at the Eisteddfod, 2016. A rare opportunity to see a Drama Medal winner on a national tour. Live audio translation via the Sibrwd app for non-Welsh-speakers and Welsh beginners. Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad â'r Eisteddfod Genedlaethol a Theatrau Sir Gaerfyrddin.

Gliniadur, tun siocledi Quality Street ac awdur yn chwilio am ei ddrama mewn bydysawd diderfyn. Mae digwyddiadau ysgytwol diweddar wedi troi byd Alun ar ei ben, ond yn y tywyllwch mae’n ceisio cysur gan ymwelydd o fyd arall. Drama newydd, amgen ar gyfer y genhedlaeth hon; enillydd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau, 2016.Cyfle prin i weld enillydd y Fedal ddrama ar daith genedlaethol. Cyfieithu ar y pryd ar gael ar gyfer y di-Gymraeg a dysgwyr drwy'r ap Sibrwd. Age/Oed 11+ (features strong language/iaith gref) Venue Lleoliad: Maenclochog Village Hall Tickets Tocynnau: Advance: £10/8/8 Door: £12/10/10

4

Starts 7.30pm

To book I archebu tocyn: spanarts.org.uk | 01834 869323

7 June Mehefin Singer songwriter Phil King has the whole trinity: a beautiful, soulful voice; deft guitar skills and the capacity to write elegantly worded and powerful songs. His new album The Wreckage, released earlier this year, has already caught excellent media attention. “Absolutely Brilliant… a Song Weaver” Bob Harris BBC Radio 2 Mae gan y canwr-gyfansoddwr Phil King y drindod gyfan: llais hyfryd, dwys; sgiliau celfydd wrth ganu gitâr a'r gallu i ysgrifennu caneuon grymus wedi'u geirio'n gain. Mae ei albwm newydd 'Wreckage' a ryddhawyd yn gynharach eleni eisoes wedi dal sylw'r cyfryngau. Venue Lleoliad: Plas Hyfryd Hotel Tickets Tocynnau: Advance: £9/8/8 Door: £10/9/9 Starts 8pm


June Mehefin

8 June Mehefin

10 June Mehefin

15 June Mehefin

The Future Is Now

Procession - Nia Lewis

Comedy Club: Rob Deering, Karen Bayley, Jim Smallman

Back to back performances on 2 opposing stages from the best new young talent in Pembrokeshire, including Glue, Kingskin, Defuser, Exiles, Pink Velvet and more. An exciting lineup of pop, rock, alternative, hip hop and electronica - something for everyone. See, hear and dance to the artists of the future, right now. Perfformiadau cefn wrth gefn ar 2 lwyfan gwrthwynebol gan y talentau newydd gorau yn Sir Benfro gan gynnwys Glue, Kingskin, Defuser, Exiles, Pink Velvet ac eraill. Rhaglen gyffrous o bop, roc cerddoriaeth amgen, hiphop ac electronica- rhywbeth i bawb. Gwyliwch, gwrandewch a dawnsiwch heddiw gydag artistiaid yfory.

An innovative mass participation artwork produced by Artichoke, celebrating 100 years of women’s suffrage. Textile artist Nia Lewis is working with Span Arts and Women’s Survivor Support Project to create a banner encapsulating what it means to be a woman in Wales today and joining the Cardiff procession. Celfwaith cyfranogiad torfol arloesol wedi'i gynhyrchu gan Artichoke yn dathlu can mlynedd y bleidlais i ferched. Mae'r artist tecstilau Nia Lewis yn gweithio gyda Chelfyddydau Span a'r Prosiect Cefnogi Goroeswyr Menywod i greu baner yn crynhoi'r hyn mae'n ei olygu i fod yn fenyw yng Nghymru heddiw ac ymuno â'r orymdaith yng Nghaerdydd.

Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Advance: £5 Door: £6 Starts 7.30pm

Venue Lleoliad: Cardiff

The Regency Hall in Saundersfoot plays host to Span Arts Comedy Club Summer Season! Kicking off the line up is the UK’s foremost guitar-wielding, loop-layering stand-up comedian Rob Deering who joins forces with Karen Bayley, the first ever female winner of the prestigious Comedy Store King Gong award. Karen was also a BBC New Comedy Awards Showcase final and Babycham Funny Women finalist “she blew my socks off” BBC Tees. Compere for the evening is Jim Smallman, one of the most in-demand MCs in the country. “Beautiful comedy from the stand-up who wears his life on his skin” The Sunday Times. Neuadd y Raglywiaeth yn Saundersfoot sy'n croesawu Clwb Comedi Celfyddydau Span ar gyfer tymor yr haf. Fel man cychwyn daw Rob Deering, un o oreuon y byd stand-yp, ynghyd â'i gitâr i ymuno â Karen Bayley. Hi oedd y fenyw gyntaf erioed i ennill Gwobr King Gong y Comedy Store. Mae Karen hefyd wedi cyrraedd rowndiau terfynol y New Comedy Awards Showcase ar y BBC a gwobr Babycham ar gyfer merched digrif: “She blew my socks off” BBC Tees. Yn cyflwyno'r noson bydd Jim Smallman un o'r arweinwyr mwyaf poblogaidd yn y wlad. Venue Lleoliad: The Regency Hall, Saundersfoot Tickets Tocynnau: Advance: £12/10/10 Door: £14/12/12 Starts 8pm

Starts 2pm

To book I archebu tocyn: spanarts.org.uk | 01834 869323

5


June-July Mehefin-Gorffennaf 6

21 June Mehefin

13 July Gorffennaf

19 July Gorffennaf

Span Jazz: Saxpax

Comedy Club: Tanyalee Davis, Andy White, James Cook

Saxpax are The West Wales, 3 sax front line, straight ahead group who romp through many of the jazz standards with great effect. Led by Jim Luxton who will travel up from Somerset for this gig to reunite with his sax buddies! Grŵp Gorllewin Cymru gyda rheng flaen o dri sacsoffon sy'n prancio drwy ffefrynnau jazz yn gelfydd. Wedi'u harwain gan Jim Luxton a fydd yn teithio o Wlad yr Haf ar gyfer y gig yma i ail-ymuno a'i hen gyfeillion!

Span Arts monthly Comedy Club is moving South this Summer! Tanyalee Davis is a 3 foot 6 inch standup comedian who inspires, enlightens, and entertains her audiences while headlining at comedy clubs, colleges, and comedy festivals throughout the word with her own unique perspective and somewhat racy brand of comedy. Joining her on stage is Andy White, an energetic, confident and silly Brummie who combines silly voices and a mad afro to devastating comic effect. “Oozes talent” What’s On Magazine. Our MC is James Cook, a regular pro on the comedy circuit. Mae Clwb Comedi misol Celfyddydau Span yn symud i'r de dros yr haf!

Span Jazz: Jim Mullen & Zoe Francis with John Gibbon Trio

Venue Lleoliad: Plas Hyfryd Hotel Tickets Tocynnau: Advance: £11/10/10 Door: £12/11/11 Starts 8pm

Venue Lleoliad: The Regency Hall, Saundersfoot Tickets Tocynnau: Advance: £12/10/10 Door: £14/12/12

Digrifwraig 3 troedfedd a chwe modfedd yw Tanylee Davis. Mae'n ysbrydoli, yn diddanu ac yn goleuo ei chynulleidfaoedd wrth serennu mewn clybiau comedi, colegau a gwyliau comedi ledled y byd gyda'i safbwynt unigryw a'i math braidd yn feiddgar o gomedi. Yn ymuno â hi ar y llwyfan mae Andy White, Brummie egnïol, hyderus a dwl sy'n cyfuno lleisiau gwirion a gwallt affro gwyllt i greu effaith gomedi deifiol. “Oozes talent” What’s On Magazine. James Cook, sy'n arwain y noson.

Starts 8pm

To book I archebu tocyn: spanarts.org.uk | 01834 869323

Legendary guitarist Jim Mullen joins our resident trio for a memorable evening with singer Zoe Francis. Jim Mullen, is a major figure on the world jazz scene, perhaps best known for his long association with the late Dick Morrissey in Jazz funk unit Morrissey/Mullen. Bydd y gitarydd chwedlonol Jim Mullen yn ymuno â'n triawd preswyl ar gyfer noson gofiadwy gyda'r gantores Zoe Francis. Mae Jim Mullen yn flaenllaw ar sîn jazz y byd, ac yn arbennig o adnabyddus drwy hir gysylltiad â'r diweddar Dick Morrissey yn y bartneriaeth jazzffync Morrissey/Mullen. Venue Lleoliad: Plas Hyfryd Hotel Tickets Tocynnau: Advance: £11/10/10 Door: £12/11/11 Starts 8pm


July Gorffennaf

June-July Mehefin-Gorffennaf

3 & 23 June Mehefin

21 July Gorffennaf

25 July Gorffennaf

Wonder Women

Suffragette Sashes

Wonder Wands

Carnival Headdresses

Wonder Women is an exciting Summer programme linked to the 100th anniversary of UK women gaining the right to vote. As well as public workshops we will be working with community groups to create giant procession puppets, culminating in a fabulous spectacle at the head of Narberth Carnival on 28th July. Rhaglen gyffrous ar gyfer yr haf yw Gwragedd Gwefreiddiol yn gysylltiedig 창 chanmlwyddiant menywod yn y DU yn cael yr hawl i bleidleisio. Yn ogystal 창 gweithdai cyhoeddus byddwn yn gweithio gyda grwpiau cymunedol i greu pypedau gorymdaith enfawr gan arwain at olygfa ysblennydd wrth iddynt arwain Carnifal Arberth ar Orffennaf 28ain.

Join Bettina Becker for a weaving workshop with a difference. Learn the basics of how to weave on a loom using the colours of the Suffragettes and wear your sash with pride on the 10th June ("Processions" in Cardiff) or the 28th July (Narberth Carnival). Places are limited, booking recommended. Ymunwch 창 Bettina Becker ar gyfer gweithdy gwehyddu ychydig yn wahanol. Dysgwch elfennau sylfaenol gwehyddu ar w킹dd gan ddefnyddio lliwiau'r Swffragetiaid a gwisgwch eich sash gyda balchder ar Fehefin 10fed ("Gorymdeithiau" yng Nghaerdydd) neu ar Orffennaf 28ain (Carnifal Arberth). Mae rhifau'n gyfyngedig, argymhellir archebu lle.

Make a Wonder Wand to carry in the Wonder Women carnival procession on 28th July. You can choose one of three Wonder Women tribes to be a part of and make a tribal shakerstick to carry along Narberth High Street in the parade. Dewch i greu Gwialen Gwefreiddiol i gario yng ngorymdaith y carnifal Gwragedd Gwefreiddiol ar Orffennaf 28ain. Gallwch ddewis bod yn aelod o un o dri llwyth y Gwragedd Gwefreiddiol a chreu ffon-siglo llwythol i gario ar hyd Stryd Fawr Arberth yn yr orymdaith. Croeso i bob oed All ages welcome. Age/Oed 5+

Get creative at this fantastic drop-in headdress workshop and make a fabulous head-piece to join the carnival parade on 28th July. Which Wonder Women tribe will you join? Go to www.span-arts.org.uk for more information on who's who in the world of Wonder Women! Dewch i greu yn y gweithdy galw heibio gwych yma gan wneud penwisg anhygoel er mwyn ymuno yng ngorymdaith y Carnifal ar Orffennaf 28ain. Pa lwyth o Wragedd Gwefreiddiol fyddwch chi'n ymuno ag ef? Ewch i www.span-arts.org.uk am ragor o wybodaeth am bwy yw pwy ym myd y Gwragedd Gwefreiddiol! All ages welcome Croeso i bob oed. Age/Oed 5+

Venue Lleoliad: Narberth

Venue Lleoliad: Span Arts

Venue Lleoliad: Narberth Scout Hut

Venue Lleoliad: Narberth Scout Hut

To book I archebu tocyn: spanarts.org.uk | 01834 869323

7


August Awst 3 August Awst

8

4 August Awst

10 August Awst

Comedy Club: Duncan Oakley Outdoor Theatre: The Tale of the Cockatrice

Open Mic Night: Café Medina

With musical skills that would easily fit into many rock bands Duncan Oakley performs an infectious mix of musical comedy and stand up. Failed musician and doomed to a life of temping, professional character comedian Keith Carter will support with seasoned regular Susan Murray as MC. Gyda sgiliau cerddorol a fyddai i'r dim mewn sawl band roc, mae Duncan Oakley'n perfformio cymysgedd heintus o gomedi cerddorol a standyp. Wedi methu fel cerddor ac wedi'i gondemnio i fywyd o weithio dros dro, bydd y digrifwr cymeriad proffesiynol Keith Carter yn cefnogi gyda'r hen law Susan Murray yn arwain.

Deep in the vaults of an ancient priory a hideous creature awakens. A deadly cockatrice is born! Bold knights flee in terror... Can a humble nun defeat the beast? Multi-Award-Winning Mumblecrust Theatre present two muddleheaded storytellers, an obscure British legend, breath taking puppetry and spine-tingling live music in this dark and winding fable for monster-lovers young and old in the enchanting outdoor setting of Narberth Castle. “Clever puppetry and engaging storytelling” Fringe Guru Yn nyfnder daeargell priordy hynafol mae creadur erchyll yn dihuno. Caiff ceiliog neidr marwol ei eni! Mae marchogion dewr yn ffoi mewn dychryn...Tybed a fedr lleian ddiymhongar drechu'r bwystfil? Mae'r amlarobryn Mumblecrust Theatre yn cyflwyno dau adroddwr straeon dryslyd, chwedl Brydeinig astrus , pypedwaith syfrdanol a cherddoriaeth fyw wefreiddiol yn y chwedl dywyll a throellog hon ar gyfer y rhai hynny, yn hen ac yn ifanc, sy'n dwlu ar angenfilod yn lleoliad awyr agored hudolus Castell Arberth. Age/Oed 6+

Bursting with talent, seasoned performers and new acts will find a welcoming audience here. Particularly encouraging new, young acts. Bring friends, join the audience, grab a drink, order delicious Mexican food and enjoy an evening of free music! Dyma ein hail noson meic agored, ac rydym yn chwilio am berfformwyr! Fe gewch gynulleidfa gynnes yma, dewch a’ch ffrindiau, prynwch ddiod a joiwch noson o gerddoriaeth am ddim! 01834 869 323 or lauren@span-arts.org.uk to book a slot

Venue Lleoliad: The Regency Hall Tickets Tocynnau: Advance: £12/10/10 Door: £14/12/12 Starts 8pm

Venue Lleoliad: Narberth Castle Tickets Tocynnau: Advance: £6/22 Door: £7/24

Venue Lleoliad: Cafe Medina Narberth Tickets Tocynnau: Donations on the door welcome Starts 6.30pm

This performance is weather dependent. Mae'r perfformiad yn ddibynnol ar y tywydd.

Starts 2pm

To book I archebu tocyn: spanarts.org.uk | 01834 869323


August Awst

16 August Awst

Twice a month Ddwywaith y mis

Volunteering Gwirfoddoli

Outdoor Theatre: The Winters Tale

Cân Sing

The Festival Players Theatre Company return to the beautifully relaxed grounds of Lampeter House with an open air performance of Shakespeare’s ‘The Winter's Tale’. Sparked by an obsessive envy of a perceived relationship between his Queen and his oldest friend, Leontes, King of Sicilia, sets in motion a train of events which affect two kingdoms and two generations; there is jealousy and joy, revenge and romance, loss and discovery, remorse and revelry, and an amazing revelation. Tremendous entertainment for a Summer evening! Prosecco, food and other refreshments will be available. Arrive early to enjoy the stunning gardens and a drink on the estate. Bydd Cwmni Theatr y Festival Players yn dychwelyd i leoliad hyfryd Lampeter House ar gyfer perfformiad awyr agored o ddrama Shakespeare The Winter's Tale. Wedi'i ysgogi gan genfigen obsesiynol oherwydd perthynas tybiedig rhwng ei frenhines a'i gyfaill hynaf, mae Leontes, Brenin Sicilia, yn cychwyn ar gyfres o ddigwyddiadau sy'n effeithio ar ddwy deyrnas a dwy genhedlaeth. Mae yma genfigen a llawenydd, dial a rhamant, colled a darganfod, edifeirwch a rhialtwch a datguddiad syfrdanol. Adloniant gwych ar gyfer noson o haf! Bydd prosecco, bwyd a lluniaeth arall ar gael. Dewch yn gynnar i fwynhau'r gerddi ysblennydd a diod ar y stad. Venue Lleoliad: Lampeter House, Lampeter Velfrey Tickets Tocynnau: Advance: £14/12/12/6 Door: £16/14/14/8 Starts 7pm

Everyone Cân Sing! Singing is uplifting, life-affirming and fun! Learn how to sing songs from all over the world in harmony. Led by Natural Voice Practitioner Catriona Fothergill, this friendly group is open to all abilities. No previous experience necessary. Mae pawb yn gallu canu! Mae canu'n codi'r galon, yn rhoi blas ar fyw ac yn hwyl! Dysgwch sut i ganu caneuon o bob cwr o'r byd mewn harmoni. Dan arweiniad Catriona Fothergill, Ymarferydd Llais Naturiol, mae'r grŵp cyfeillgar yma'n agor i gantorion o bob gallu. Nid oes angen profiad blaenorol.

Are you aged 14-25 and passionate about the arts? Looking for new experiences? Want the chance to improve your CV and enhance the local arts scene? Span Arts is offering internships and one-off experiences, training and mentorship provided, gain experience and earn a free ticket for every 12 hours completed! Ydych chi rhwng 14 a 25 oed ac yn angerddol am y celfyddydau? Ydych chi'n chwilio am brofiadau newydd? Eisiau gwella'ch CV a hyrwyddo'r byd celfyddydol lleol? Mae Celfyddydau Span yn cynnig interniaethau a phrofiadau un-tro, darperir hyfforddiant a mentora, ennillwch brofiad a thocyn am ddim am bob 12 awr a gwblhewch! Contact Cysylltwch â: Lauren@span-arts.org.uk Supported by WCVA

Venue Lleoliad: Span Arts Gallery Tickets Tocynnau: Advance: £6 Door: £7 Starts 7pm

To book I archebu tocyn: spanarts.org.uk | 01834 869323

9


Hynt Span Arts are proud members of Hynt, a new national access scheme that works with theatres and arts centres in Wales to make sure there is a consistent offer available for visitors with an impairment or specific access requirement, and their Carers or Personal Assistants. Mae celfyddydau Span yn falch i fod yn aelodau o Hynt, cynllun hygyrchedd newydd cenedlaethol sy’n gweithio gyda theatrau a chanolfannau’r celfyddydau yng Nghymru i sicrhau fod yna gynnig cyson ar gyfer ymwelwyr sydd ag amhariad neu ofynion penodol o ran hygyrchedd a’u gofalwyr neu gynorthwywyr personol. To find out more visit Am ragor o wybodaeth ymwelwch â: www.span-arts.org.uk

10

Become a member of Span Arts and support bringing the best in live arts to Pembrokeshire. From just over £1.50 a month you will also receive a number of special benefits. Dewch yn aelod o Gelfyddydau Span a chefnogi dod â'r gorau o fyd y celfyddydau byw i Sir Benfro. Gan gychwyn am ychydig dros £1.50 bob mis byddwch hefyd yn mwynhau nifer o fanteision arbennig. Adult Oedolion: £20 per year y flwyddyn Concession Consesiynau: £17.50 per year y flwyddyn Family Teulu: £40 per year y flwyddyn (2 adults and 2 children 2 oedolyn a 2 blentyn) Concession Family Consesiwn Teulu: £35 per year y flwyddyn (2 adults concession and 2 children 2 oedolyn consesiwn a 2 blentyn) To find out more visit Am ragor o wybodaeth ymwelwch â: www.span-arts.org.uk.

May 5 - June 16 Sarah Poland, Jess Woodrow Lee Burton, Ryan Marsh June 23 - July 29 SUMMER OPEN July 29 AUCTION 2pm August 3 - 15 September Eamon, Colman, Leigh Sinclair


20th

The

Y

20fed

22 & 23 September / Medi Food stalls Stondinau bwyd Live music Cerddoriaeth fyw

2018

Workshops Gweithdai Chef demonstrations Arddangosiadau coginio Free children’s activities Gweithgareddau plant am ddim 10-6 Saturday Dydd Sadwrn

£4.00

10-4 Sunday Dydd Sul

£3.00

Weekend Ticket os Tocyn Penwythn

Under 18s FREE

£5.00

Mynediad am ddim i dan 18

Supported by monddi.co.uk

www.narberthfoodfestival.com

11


Voice Voice Voice Voice Voice Theatre Music

4-6 4 5 6 6 11 17

Music Community Comedy Music

8 10 15 21

Theatre Music Theatre

4 10 16

rockpooldesign.co.uk

Span Arts

SA67 7AG

SA67 7AG

SA67 7AG

SA67 7AG

SA67 7AB

Span Arts

Lampeter House

Cafe Medina

Narberth Castle

SA67 7AG

SA67 8UQ

SA67 7AU

SA67 7BB

Regency Hall Saundersfoot SA69 9NG

Narberth Scout Hut

Narberth Scout Hut

To book I archebu tocyn: spanarts.org.uk | 01834 869323

Can Sing - Narberth Singing Workshop

Outdoor Theatre: The Winters Tale

Open Mic Night

Outdoor Theatre: The Tale of the Cockatrice

Duncan Oakley, Keith Carter as 'Nige'

Supported by | Gyda chefnogaeth:

Voice

Fortnightly

Comedy

3

August Awst

Community

25

Wonder Women: Carnival Headdresses

Wonder Women: Suffragette Sashes Wonder Women: Wonder Wands

Community

Wonder Women: Carnival workshop programme

Community

Various

Span Jazz: Jim Mullen & Zoe Francis, John Gibbon Trio Plas Hyfryd

Music

21

SA67 7AB

Regency Hall, Saundersfoot SA69 9NG

Plas Hyfryd

Comedy

3 & 23 Community

SA67 7AS

SA67 7AB

SA67 7AB

SA66 7LA

SA67 7AS

SA67 7BH

SA67 7AS

SA67 7AS

SA67 7AS

SA67 7AS

Regency Hall, Saundersfoot SA69 9NG

Cardiff

The Queens Hall

Plas Hyfryd

Plas Hyfryd

Maenclochog Village Hall

The Queens Hall

St Andrews Church

The Queens Hall

The Queens Hall

The Queens Hall

Queens Hall

19

Tanyalee Davis, Andy White, MC James Cook

Span Jazz - Saxpax

Rob Deering, Karen Bayley, MC Jim Smallman

Procession: Nia Lewis and Artichoke

The Future Is Now

Phil King - singer/songwriter

Span Jazz - Dave Jones Quartet

Estron/Alien

NAVF Sun: Cor Pawb

NAVF Sun: Uni of Portsmouth Gospel Choir

NAVF Saturday - Longon Bulgaria

NAVF Fri: Bristol Suspensions, Mide, Molara

NAVF

Cor Pawb Singing Day

Venue Lleoliad

13

July Gorffennaf

Music

7

June Mehefin

Voice

14

May Mai

Date Event Artist Dyddiad Digwyddiadau Artist

At a glance Cipolwg

Span Arts Brochure May - August 2018  
Span Arts Brochure May - August 2018  
Advertisement