Page 1

January-April Ionawr-Ebrill 2018

Celfyddydau Span Arts

The Thing That Came From Over There! 17 Feb Chw 2018 spanarts.org.uk 01834 869323


January Ionawr

Find us | Dod o hyd i ni Span Arts, Town Moor, Narberth, Pembrokeshire SA67 7AG The Queens Hall, High Street, Narberth, Pembrokeshire SA67 7AS Parking | Parcio Parking is available in the nearby Town Moor Car Park approximately 50 metres from the Queens Hall. Disabled Parking at entrance. Mae lle parcio ar gael ym Maes Parcio Waun y Dref gerllaw, rhyw 50 metr o’r Queens Hall. Mae lle parcio i bobl anabl wrth y fynedfa. For information on other venues, please visit the Span Arts website. I gael wybodaeth am y lleoliadau eraill, cysylltwch a gwefan Celfyddydau Span. Accessibility | Mynediad Cyraeddadwy All venues are fully accessible. If you require special arrangements please contact the box office. Mae modd i ymwelwyr anabl gael mynediad llawn i bob lleoliad. Os hoffech gael trefniadau arbennig, cysylltwch â’r swyddfa docynnau. Eat and Drink | Bwyd a Diod Sospan Fach Café & Bistro is open during the day, for evening meals and interval food for selected events at The Queens Hall. Mae Caffi a Bistro Sospan Fach ar agor yn ystod y dydd, ar gyfer prydau gyda’r hwyr a bwyd adeg yr egwyl ar gyfer digwyddiadau dethol y Queens Hall. Support us | Cefnogwch ni Span Arts is a charity and welcomes donations online or over the phone. Elusen ydi Celfyddydau Span a chroesawn roddion ar-lein neu dros y ffôn. Become a volunteer. Contact: Dewch yn wirfoddolwr. Cysylltwch â: volunteers@spanarts.org.uk Become a Span Arts member and receive a number of benefits, including discounts to most events. Dewch yn aelod o Celfyddydau Span a chewch nifer o fanteision gan gynnwys gostyngiad i’r rhan fwyaf o ddigwyddiadau. • Single Membership/Aelodaeth Sengl: £20/£17.50 • Family (2 adults + 2 children)/Teulu (2 oedolyn a 2 blentyn): £40/£35 Ticket Prices | Pris Tocynnau Prices are listed as follows: Y prisiau wedi’u rhestru fel a ganlyn: Adult Oedolion/ Member Aelodau/Concession Gostyngiadau/Child Plant /Family Teuluoedd Follow us | Dilynwch ni Follow us: @SpanArts

2

Proud members of the Hynt scheme spanarts

@spanartsnarberth

Volunteering Gwirfoddoli

Hynt

Are you aged 14-25 and passionate about the arts? Looking for new experiences? Want the chance to improve your CV and enhance the local arts scene? Span Arts is offering internships and one-off experiences, training and mentorship provided, gain experience and earn a free ticket for every 12 hours completed! Ydych chi rhwng 14 a 25 oed ac yn angerddol am y celfyddydau? Ydych chi'n chwilio am brofiadau newydd? Eisiau gwella'ch CV a hyrwyddo'r byd celfyddydol lleol? Mae Celfyddydau Span yn cynnig interniaethau a phrofiadau un-tro, darperir hyfforddiant a mentora, ennillwch brofiad a thocyn am ddim am bob 12 awr a gwblhewch! Contact Cysylltwch â: Lauren@span-arts.org.uk Supported by WCVA

Span Arts are proud members of Hynt, a new national access scheme that works with theatres and arts centres in Wales to make sure there is a consistent offer available for visitors with an impairment or specific access requirement, and their Carers or Personal Assistants. Mae celfyddydau Span yn falch i fod yn aelodau o Hynt, cynllun hygyrchedd newydd cenedlaethol sy’n gweithio gyda theatrau a chanolfannau’r celfyddydau yng Nghymru i sicrhau fod yna gynnig cyson ar gyfer ymwelwyr sydd ag amhariad neu ofynion penodol o ran hygyrchedd a’u gofalwyr neu gynorthwywyr personol. To find out more visit Am ragor o wybodaeth ymwelwch â: www.span-arts.org.uk

To book I archebu tocyn: spanarts.org.uk | 01834 869323


January Ionawr

15 January Ionawr

18 January Ionawr

19 January Ionawr

Cân Sing - Narberth Singing Workshop

SpanJazz: The Dukes & Duchess

The Aquarian Party: The Freestylers

Everyone Cân Sing! Singing is uplifting, life-affirming and fun! Learn how to sing songs from all over the world in harmony. Led by Natural Voice Practitioner Catriona Fothergill, this friendly group is open to all abilities. No previous experience necessary. Mae pawb yn gallu canu! Mae canu'n codi'r galon, yn rhoi blas ar fyw ac yn hwyl! Dysgwch sut i ganu caneuon o bob cwr o'r byd mewn harmoni. Dan arweiniad Catriona Fothergill, Ymarferydd Llais Naturiol, mae'r grŵp cyfeillgar yma'n agor i gantorion o bob gallu . Nid oes angen profiad blaenorol.

Formed specifically to play the music of Duke Ellington, the nine-piece line up is one that Ellington used for his “little big band sound”. The band under the direction of Jim Luxton, features the outstanding voice of Sarah Benbow and some of the most experienced jazz musicians in Wales. Wedi'i ffurfio'n bwrpasol i berfformio cerddoriaeth Duke Ellington mae'r cyfuniad o naw o berfformwyr yn un gafodd ei ddefnyddio gan Ellington ar gyfer ei sain 'bad mawr bychan'. Mae'r band, dan gyfarwyddyd Jim Luxton yn rhoi lle blaenllaw i lais hynod Sarah Benbow a rhai o berfformwyr jazz mwyaf profiadol Cymru. Venue Lleoliad: Plas Hyfryd Hotel Tickets Tocynnau: Advance: £11/10/10/5 Door: £12/11/11/6 Starts 8pm

Venue Lleoliad: Span Arts Tickets Tocynnau: Door: £7/6 Starts 7pm

The Aquarian Party is back for the 19th year and it is set to be the most monumental and memorable yet! What better way to kick off 2018 than with the legendary Freestylers for a spectacular soundsystem performance of drum 'n bass, house, electro, hip-hop and deep beats designed for maximum dancefloor devastation. After a 15-year career, the Freestylers are internationally famous from having played all the biggest festivals and nightclubs around the world. Their ever-eclectic style and renegade approach to production, focusing on everything in the bass music spectrum, knows no bounds. DJ’s Papa Jam and Shanna to support. Mae'r Aquarian Party'n dychwelyd am y 19eg flynedd ac mae'n argoeli mai hon fydd y mwyaf cofiadwy erioed! Pa ffordd well i gychwyn 2018 na bod yng nghwmni'r Freestylers am berfformiad system sain anhygoel o ddrwm a bas, electro, hip-hop a churiadau dwfn i greu llanast llwyr ar y llawr dawns? Yn dilyn gyrfa 15 mlynedd mae'r Freestylers yn enwog yn rhyngwladol ar ôl perfformio yn y gwyliau mwyaf a chlybiau nos ar draws y byd. Mae eu harddull eclectig a'u hagwedd wrthgiliedig tuag at gynhyrchu, gan ganolbwyntio ar bopeth ar sbectrwm gerddoriaeth fas, yn ddi-ben-draw. Bydd y DJs Papa Jam a Shanna yn cefnogi. Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Advance: £12/10/10 Door: £14/12/12 Starts 8pm

To book I archebu tocyn: spanarts.org.uk | 01834 869323

3


February Chwefror 14 Jan Ion, 25 Feb Chwef & 25 Mar Maw

1 February Chwefror

Côr Pawb: Singing Day

Comedy Club: Lloyd Langford Film: Demain/Tomorrow

SpanJazz: Julian Stringle

Côr Pawb returns in 2018 with 3 uplifting community singing workshops. Learn an eclectic mix of songs from around the globe with experienced singing leaders. No experience necessary, every voice welcome - bring a willingness to make a beautiful noise! Tea and coffee provided, bring lunch to share. Bydd Côr Pawb yn dychwelyd 2018 gyda 3 gweithdy canu cymunedol i godi'r galon. Dysgwch ganeuon eclectig o dros y byd dan arweiniad profiadol. Nid oes angen profiad, croeso i bob llais - dewch yn barod i greu sain hyfryd! Darperir te a choffi, dewch â chinio i'w rannu.

The first Span Arts Comedy Club of the new year boasts an incredible line-up featuring award winning Welsh comedian, Lloyd Langford, the original, honest and exciting Irish comedian, Eleanor Tiernan and comedian, actor and writer; Gareth Berliner. Spot the different date! Taking place the first Thursday of February. Mae Clwb Comedi cyntaf y flwyddyn newydd yn cyflwyno digwyddiad anhygoel gan gynnwys, y digrifwr gwobrwyedig Cymreig Lloyd Langford, Eleanor Tiernan y digrifwraig wreiddiol, gonest a chyffrous o Iwerddon a'r digrifwr, actor ac ysgrifennwr Gareth Berliner. Nodwch y dyddiad gwahanol! Y dydd Iau cyntaf yn Chwefror. Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Advance: £10/8/8 Door: £12/10/10 Starts 8pm

Julian was a child prodigy reed player who has become the number one jazz clarinettist in Britain. We are delighted to welcome him back to play with the John Gibbon Trio to complement his pedigree of performances with the likes of Acker Bilk, Peanuts Hucko, Wild Bill Davidson, and many more. Fel plentyn roedd Julian yn berfformiwr rhyfeddol ar offerynnau corsen ac erbyn hyn ef yw'r clarinetydd jazz mwyaf blaenllaw ym Mhrydain. Rydym wrth ein bodd i'w groesawu nôl i berfformio gyda Thriawd John Gibbon i ategu at ei gefndir o berfformiadau gydag Acker Bilk, Peanuts Hucko, Wild Bill Davidson a llawer mwy.

Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Pay What You Can Starts 10am

4

11 February Chwefror A feel-good, inspirational movie about pioneers reinventing agriculture, transport, energy, the economy, democracy and education around the world. Revealing the ways in which activists and citizens are making the world a better, greener, more sustainable place. Ffilm ysbrydoledig yn ymwneud ag arloeswyr yn ailddyfeisio amaethyddiaeth, trafnidiaeth, ynni, yr economi, democratiaeth ac addysg o gwmpas y byd. Mae'n datguddio'r ffyrdd mae actifyddion a dinasyddion yn gwneud y byd yn lle gwell, gwyrddach ac yn fwy cynaliadwy. In partnership with/Mewn partneriaith gyda WOW Film Festival. Food/Bwys: Transition Bro Gwaun.

Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Cert: PG 1hr 58mins. Pay What You Can Starts 6pm

To book I archebu tocyn: spanarts.org.uk | 01834 869323

15 February Chwefror

Venue Lleoliad: Plas Hyfryd Hotel Tickets Tocynnau: Advance: £11/10/10/5 Door: £12/11/11/6 Starts 8pm


March Mawrth

17 February Chwefror

20 February Chwefror

23 February Chwefror

Children's Theatre: Tom Thumb Music: Verb T & Pitch 92 Pop-up Theatre: The Thing That Came From Over There! Performed entirely on and under an Two immense bands join forces to

8 March Mawrth

Comedy Club: Paul McCaffrey, Jenny Collier, Rik Carranza

Inspired by 1950's movies with a healthy dose of silliness and mayhem, this show is a fast-paced rollicking ride, mixing paranoia, suspense and hilariously gruesome deaths. Join 3 daring actors as they play over 15 roles in 85 minutes creating a frenetic performance full of shocks and supreme silliness. Wedi'i ysbrydoli gan ffilmiau'r 50au gyda mesur da o ddwlu ac anrhefn dyma sioe fywiog, afieithus sy'n cymysgu paranoia a marwolaethau chwerthinllyd. Ymunwch â thri actor mentrus mewn 85 munud o perfformiad gwallgof, llawn siociau a dwlu.

incredible kitchen table with trapdoors, growing forests and flying houses, this show will amaze children and their families with one of the best of the classic fables. CBeebies Patrick Lynch brings this classic story to life in a playful and fascinating show. Wedi'i berfformio'n gyfan gwbl ar ben, neu o dan, bwrdd cegin anhygoel gyda thrap ddorau, coedwigoedd sy'n tyfu a thai sy'n hedfan i syfrdanu'r gynulleidfa iau a'u teuluoedd gydag un o'r goreuon o'r chwedlau clasurol. Daw Patrick Lynch CBeebies â'r stori draddodiadol yn fyw mewn sioe chwareus a swynol.

bring a massive evening to The Queens Hall. Expect soulful riffs, buttery beats, punchy percussion and personal rhymes. A collaboration built with the live show in mind, so you’ll be blown away by banging beats and infectious hooks infused with heavy crowd interaction. Daw dau fand aruthrol at ei gilydd i greu noson enfawr yn Neuadd y Frenhines. Gallwch ddisgwyl riffiau dwys, curiadau cofiadwy ac odlau personol. Cydweithrediad wedi 'i greu gyda'r sioe fyw mewn golwg sydd yma, felly cewch eich syfrdanu gan guriadau grymus a bachiadau bywiog gydag elfen gref o ryngweithio â'r dorf.

Charming and charismatic stand-up comedian and comic star actor, Paul McCaffrey will be joined by multiple award-winning and refreshingly original Jenny Collier and the exciting, engaging and sharp Rik Carranza for this month’s Comedy Club. Bydd y digrifwr ac actor comedi cyfareddol a charismatig Paul McCaffrey yn perfformio yng nghwmni'r hynod wreiddiol Jenny Coliier, digrifwraig sydd wedi ennill llu o wobrau, a Rik Carranza - yn gyffrous, dymunol a chraff ar gyfer Clwb Comedi'r mis yma.

Venue Lleoliad: Llawhaden Village Hall Tickets Tocynnau: Advance: £10/8/8/5 Door: £12/10/10/5 Starts 7.30pm

Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Advance: £5/17.50 Door: £6/22 Starts 2pm

Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Advance: £12/10/10 Door: £14/12/12 Starts 8pm

Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Advance: £10/8/8 Door: £12/10/10 Starts 8pm

To book I archebu tocyn: spanarts.org.uk | 01834 869323

5


March Mawrth 22 March Mawrth

15 March Mawrth

30 March Mawrth

Music: Siriol & Talfan Jenkins (piano & saxophone local duo)

SpanJazz: Hot Club Gallois

Music: The Haggis Horns

A dynamic 4-piece gypsy-jazz band based in South Wales playing the hottest picks of the Swing Era. Their irresistible mix of fiery violin, lyrical vocals, virtuosic guitar and stomping bass is guaranteed to get toes tapping. Expect Django Reinhardt classics swing-flavoured jazz standards and some Hot Club Gallois originals. Band jazz-sipsiwn egnïol o Dde Cymru yn perfformio darnau mwyaf cyffrous yr oes swing. Mae'r cyfuniad hudolus o ffidl danbaid, seiniau lleisiol telynegol, gitâr feistrolgar a bas bywiog yn sicrhau y bydd traed yn curo. Disgwyliwch clasuron Django Reinhardt, ffefrynnau jazz a swing a darnau gwreiddiol Hot Club Gallois. Venue Lleoliad: Plas Hyfryd Hotel Tickets Tocynnau: Advance: £11/10/10 Door: £12/11/11 Starts 8pm

Having been at the forefront of the UK funk scene since 2001, the infamous Haggis Horns have been rocking crowds the world over for years. The Haggis Horns are a 7-piece live funk extravaganza combining heavy breakbeat funk, soul, hip-hop and afrobeat with the virtuosity of trained jazz musicians. Besides their own gigs, they've also been Mark Ronson's horn section. Over the last few years they have performed with the likes of Corinne Bailey Rae, Amy Winehouse, Lily Allen, Estelle, John Ledgend, Jamiroquai, The Roots, Take That and Martha Reeves, to name a few! Wedi bod yn flaenllaw yn sîn ffync y DU er 2001 mae'r chwedlonol Haggis Horns wedi bod yn rocio tyrfaoedd ar draws y byd ers blynyddoedd. Band saith aelod ysblennydd yn cyfuno dulliau ffync, cerddoriaeth yr enaid, hiphop ac Afrobeat gyda hyfedredd cerddorion jazz profiadol. Yn ogystal â'u perfformiadau'u hunain maent wedi bod yn adran cyrn i Mark Ronson. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf maen nhw wedi perfformio gyda Corinne Bailey Rae, Amy Winehouse, Lily Allen, Estelle, John Ledgend, Jamiroquai, The Roots, Take That a Martha Reeves i enwi ond rhai!

This talented Pembrokeshire duo grew up together sharing a passion for music, and it shows. Performing a mix of solo piano works by Rachmaninoff and Liszt, improvised jazz standards and modern saxophone crossover compositions, this award winning local duo are ones to watch! Magwyd y brawd a chwaer talentog yma yn Sir Benfro gan rannu angerdd amlwg tuag at gerddoriaeth. Yn perfformio cymysgedd o unawdau piano gan Rachmaninoff a Liszt, chyfansoddiadau difyfyr sy'n croesi ffiniau ar y sacsoffon mae'r pâr lleol wedi ennill gwobrau, gwyliwch y gofod yma. Venue Lleoliad: Pisgah Chapel Tickets Tocynnau: Advance: £9/8/8 Door: £10/9/9 Starts 8pm

6

‘The best horn section in the world!’ Mark Ronson. Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Advance: £12/10/10 Door: £14/12/12

To book I archebu tocyn: spanarts.org.uk | 01834 869323

Starts 8pm


April Ebrill

11 April Ebrill

12 April Ebrill

19 April Ebrill

Children's Theatre: The Flying Bedroom

Comedy Club: Jayde Adams, Ignacio Lopez, Rich Wilson

SpanJazz: Andy Nowak Trio

A fully bilingual production of contemporary dance theatre incorporating real-time large scale panoramic projection, lights, original sound score, special effects and sensory immersion to create a truly magical world, never to be forgotten! The Flying Bedroom is a family show but can be enjoyed by all ages due to the high energy performances and amazing visual effects and technologies. Absolutely wonderful! The composition of choreography, music and graphics worked so well together. A fully immersive experience – we really felt like we were on the journey too! Audience member Cynhyrchiad hollol ddwyieithog theatr dawns gyfoes yn cynnwys tafluniadau panoramig amser real ar raddfa fawr, goleuadau, sgôr sain wreiddiol, effeithiau arbennig, a throchiad synhwyrol i greu byd hudol bythgofiadwy! Sioe i'r teulu yw hon ond mae'n addas i bobl o bob oedran oherwydd y perfformiadau egnïol a'r effeithiau gweledol a thechnolegol rhyfeddol..

Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Advance: £5/17.50 Door: £6/22

Starts 2pm

This month’s comedy club returns for a night of non-stop laughter with the multi-award-winning Bristolian multifaceted comedian, Jayde Adams, the sharp and first-class stand-up, Ignacio Lopez and Internationally acclaimed comedian, Rich Wilson. Mae clwb comedi 'r mis yma'n addo noson o chwerthin di-baid gyda Jayde Adams y digrifwraig amlochrog a gwobrwyedig o Fryste, Ignacio Lopez, perfformiwr stand-yp craff o'r radd flaenaf a'r digrifwr o fri rhyngwladol, Rich Wilson. 'Third funniest woman in the world. Fact.' Dawn French Venue Lleoliad: The Queens Hall Tickets Tocynnau: Advance: £10/8/8 Door: £12/10/10 Starts 8pm

To book I archebu tocyn: spanarts.org.uk | 01834 869323

Drawing on influences ranging from the hard-swinging Oscar Peterson trio to the atmospheric ideas of E.S.T., the trio play original compositions and interpretations of standards with effervescence and flair. With an emphasis on joy and risk taking, they weave a compelling tapestry of soundscapes and lyricism. Gan dynnu ar ddylanwadau'n amrywio o driawd Oscar Peterson i syniadau atmosfferig E.S.T., mae'r triawd yn perfformio cyfansoddiadau gwreiddiol a dehongliadau o ffefrynnau gyda bwrlwm a dawn. Gyda phwyslais ar londer a chymryd risg, maent yn gwau brithwaith grymus o seinweddau a thelynegiaeth. Venue Lleoliad: Plas Hyfryd Hotel Tickets Tocynnau: Advance: £12/11/11/6 Door: £11/10/10/5 Starts 8pm

7


April Ebrill 28 April Ebrill

Community: The Plant Sale The most important date on Pembrokeshire’s gardening calendar! The Big Plant Sale hosts a huge range of stalls with flowers, herbs and vegetable plants, as well as specialist stock including bamboos, pond plants, succulents and cacti. Along with everything a gardener can dream of, there will also be live music, food stalls and a raffle. If you would like a stall to sell your own products, then you are in luck! Pitches are still available to sell anything garden related. Plants, pots, herbs or even honey! For more information, or to book a pitch, please contact georgia@span-arts.org.uk Y dyddiad mwyaf pwysig ar galendr garddio Sir Benfro! Mae'r sêl yn cynnig amrywiaeth eang o stondinau gyda blodau, perlysiau a phlanhigion llysiau yn ogystal â stoc arbenigol yn cynnwys bambŵ, planhigion dŵr, planhigion suddlon a chacti. Ynghyd â phob dim at ddant garddwyr bydd yma gerddoriaeth fyw, stondinau bwyd a raffl. Os hoffech gael stondin i werthu'ch cynnyrch eich hun yna rydych yn lwcus! Mae safleoedd yn dal i fod ar gael i werthu unrhyw beth sy'n gysylltiedig â garddio. Planhigion, potiau, perlysiau - mêl hyd yn oed! Am ragor o wybodaeth neu i archebu safle cysylltwch â georgia@span-arts.org.uk os gwelwch yn dda. Venue Lleoliad: Town Moor Tickets Tocynnau Entry: £2 10am-4pm

8


Bringing workshops and social activities to rural communities in Pembrokeshire. Please get in touch if you need help getting to any of our events

Skill Share Rhannu Sgiliau Join our monthly group where volunteers share varied and unusual skills. Meet local people, have fun and do something different! 3 Jan: Sock creatures 7 Feb: Intro to Qi Gong 7 Mar: Kefir & kombucha 4 Apr: Improvised music

Creative Tuesday Mawrth Creadigol Get creative at our fortnightly craft sessions; tea, cake, conversation and creativity – all welcome! 16 Jan: Drawing for beginners 30 Jan: Mono-printing 13 Feb: Mosaic part 1 27 Feb: Mosaic part 2 13 Mar: Block printing 27 Mar: Printing on fabric

How to… Organise a Community Event Tues 23 Jan Do you have a creative idea you want to bring to life in your community? Thinking of organising a community event but not sure where to start? Join the Cheerful team to learn some top tips and let them help you develop your ideas.

Cheerful Workshops Jan-Apr 2018 Gweithdai llawen Ion-Ebr 2018

To book: spanarts.org.uk / 01834 869323 facebook.com/cheerfulproject2

Dance for Wellbeing Dawnsio ar gyfer lles Join our existing group and experience the amazing benefits of dance for stroke survivors. Sessions are led by Simon Whitehead, internationally recognised movement artist, bringing his expertise and humour to inspire participants. Get in touch for full details.

Haverfordwest Leisure Span Arts Gallery Clarbeston Road Centre Narberth Memorial Hall 6-8.30pm Pay What You Can 7-9pm £2 1.30-3.30pm Free Maenclochog Hall

Caring Choirs Caring Choirs returns to a care home near you bringing singing workshops to older people and dementia sufferers. Caring Choirs capitalises on the restorative power of singing to deliver positive physical and mental health benefits. Funded by the Charles Haywood Foundation. Locations around Pembrokeshire

Cheerful Project – The future Since 2015 The Cheerful Project has ignited the creative spirit of Pembrokeshire. We believe in the power of the arts to change lives; people tell us they feel more positive and included because of our work. Funding comes to an end in April '18. If you want to be part of our discussions about the future, please get in touch.

9


10


Oriel Q Gallery Narberth www.orielqnarberth.com 01834 869454 Open Wednesday - Saturday 10am-5pm

11


Span Jazz Music

18 19

Film SpanJazz Theatre Family Theatre Music Voice

11 15 17 20 23 25

Music Span Jazz Voice Music

22 15 25 30

Comedy Club Span Jazz Community

12 19 28

Artist

Venue

Plas Hyfryd Hotel

Queens Hall

Queens Hall

Queens Hall

Plas Hyfryd Hotel

Queens Hall

Lleoliad

Plant Sale

Andy Nowak Trio

Jayde Adams, Ignacio Lopez

The Flying Bedroom

The Haggis Horns

Cor Pawb Singing Day

Hot Club Gallois

Siriol & Talfan Jenkins

Paul McCaffrey, Jenny Collier

Cor Pawb Singing Day

Verb T & Pitch 92

Tom Thumb

Towns Moor

Plas Hyfryd Hotel

Queens Hall

Queens Hall

Queens Hall

Queens Hall

Plas Hyfryd Hotel

Pisgah Chapel

Queens Hall

Queens Hall

Queens Hall

Queens Hall

The Thing That Came From Over There Llawhaden Village Hall

Julian Stringle

Demain (Tomorrow)

Lloyd Langford, Eleanor Tiernan

The Aquarian Party: The Freestylers

The Duke & Duchess

Cor Pawb Singing Day

Artist

Span Arts Dance for Wellbeing

Date tbc

rockpooldesign.co.uk

Supported by | Gyda chefnogaeth:

To book I archebu tocyn: spanarts.org.uk | 01834 869323

Haverfordwest

How to... organise a Community Event

23 Jan

Maenclochog Community Hall Clarbeston Rd Memorial Hall

Skill Share

16&30 Jan 13&27 Feb 13&27 Mar Creative Tuesdays

3 Jan 7 Feb 7 Mar 4 Apr

Every 1st & 3rd Mon each month Cân Sing | Narberth Singing Workshop Span Arts

Workshops

Family Theatre

11

April Ebrill

Comedy Club

08

March Mawrth

Comedy Club

01

February Chwefror

Voice

14

January Ionawr

Event Digwyddiadau

Date Dyddiad

SA67 7AG

SA63 4AA

SA66 7LA

SA67 7AG

SA67 7AG

SA67 7AB

SA67 7AS

SA67 7AS

SA67 7AS

SA67 7AS

SA67 7AB

SA67 7AB

SA67 7AS

SA67 7AS

SA67 7AS

SA67 7AS

SA67 8DP

SA67 7AB

SA67 7AG

SA67 7AS

SA67 7AS

SA67 7AB

SA67 7AS

At a glance Cipolwg

Span Arts Brochure January - April 2018  
Span Arts Brochure January - April 2018  
Advertisement