SPA Journal 12 2012

Page 1

12|2012 Česky|Русский|English

Žijeme stylem BOGNER již 80 let ЖИВЕМ В СТИЛЕ BOGNER УЖЕ 80 ЛЕТ

WE HAVE BEEN LIVING THE BOGNER STYLE FOR 80 YEARS ALREADY


Stará louka 62 • 360 01 Karlovy Vary Staroměstské náměstí 5 • 110 00 Praha 1 Tel./fax: +420 353 585 085 • mob.: +420 775 269 807 • azra@azra-cz.com


Hotel Carlsbad Plaza Симфония впечатлений, которая Согреет ваше Сердце и в ЗимнЮЮ СтУЖУ!

A symphony of experiences thAt wArm the heArt during long winter dAys! Единственный Отель В Чешской Республике С Собственной Клиникой, Процедурами И Велнесслендом Обшей Площадью Более 3 000 КВ.М., В Котором Работают Врачи 14-Ти Специальностей И Проводятся Более 250 Различных Видов Процедур И Обследований.

Own clinic, balneOtherapy and wellness area that cOvers mOre than 3000 square meters. medical team Of dOctOrs tOgether cOvering 14 medical specialties, resulting in mOre than 250 different prOcedures.

www.CARLSBAD-PLAZA.RU

KARLOVY VARY – CZECH REPUBLIC


JEWELLERY

WATCHES

LUXURY MOBILE PHONES & ACCESSORIES

www.natka.cz

Natka Diamond Forever

Natka Jewellery & Watches

Natka Jewellery

Stará louka 62, 360 01 Karlovy Vary natka@natka.cz +420 774 820 181

Lázeňská 11, 360 01 Karlovy Vary natka@natka.cz +420 774 241 804

Vřídelní 25, 360 01 Karlovy Vary natka@natka.cz +420 774 241 804


Natka Diamond Forever Starรก louka 62, 360 01 Karlovy Vary phone: +420 774 820 181


12|2012

CZ

Hvězda na obálce může být vycházející malou hvězdičkou, nebo zářivou Večernicí, ale stejně tak dobře i vyhaslou hvězdou. Jako u jiných konstruovaných konspektů záleží na tom, co do nádoby nalijeme. Kde jsou předsevzetí? Nový rok jich bývá vždy plný, jsou důležitá pro smysl života i pro osobní rozvoj. Zřídkakdy však stojíme nohama na zemi a dáváme si tak nedosažitelné cíle. Ale jak se říká, kdo chce víc, nemá nic. Číslo, které právě držíte v rukou, stále volá po změně. S ambicemi zprostředkovávat kvalitní informace nenásilnou formou s důrazem na originální design. Naším předsevzetím je vydávat kvalitní časopis a mít spokojené čtenáře. Přejeme klidné a hezké svátky, a do nového roku spousty splněných předsevzetí.

RU Звезда на обложке может оказаться маленькой восхо-

дящей звездочкой или яркой вечерней звездой, но с такой же вероятностью она может быть и угасающей звездой. Как и у иного скрытого смысла, здесь все зависит от того, чем «наполнить бокал».

08 INTERVIEW MILOŠ ZEMAN | Милош Земан

12 LUXURY

Natka – Dior, Versace Klenoty|сокровища| jewelry

18 TREND MAN 20 GOURMET

Becherplatz – restaurace, pivovar Karel IV.

ресторан и пивоварню|restaurant and brewery

26 BEAUTY

Asklepion – Estetická medicína Эстетическая медицина|Aesthetic Medicine

30 FASHION

Editorial

Где все благие намерения? Новый год всегда бывает наполнен ими, они важны для смысла жизни и для личного развития. Но очень редко мы стоим на твердой земле, и поэтому ставим перед собой недостижимые цели. Однако, как говорится, много хочешь – мало получишь. Номер, который Вы держите в руках, все еще требует доработки. С амбициями предоставления качественной информации в ненасильственной форме с упором на оригинальный дизайн. Нашим намерением является издавать качественный журнал, чтобы читатели были удовлетворены.

Obsah | Содержание | Content

Желаем Вам спокойных и красивых праздников и много выполненных обещаний в Новом году.

BOGNER – 80. výročí 80-ю годовщину|80th anniversary

36 TREND WOMAN 38 SEASON Vánoční dům

EN

A star on the cover page can be a small rising star, or a shining Evening star, but just as good as extinct star. As with other constructed conspectuses, it depends on what you pour into a container. Where are the resolutions? New Year is always full of them, they are important to the meaning of life and personal development. Rarely, however, we are down to earth and we have so unattainable goal. But as they say, who wants too much, gets nothing. The issue that you are holding in your hands at the moment still calls for a change. With ambitions to mediate quality information peacefully with an emphasis on original design. Our resolution is to publish high-quality magazine and have satisfied readers. We wish you quiet and nice Christmas holidays and a lot of fulfilled resolutions into the new year.

Рождественскому дому|Christmas House

44 GASTRO

Poštovní dvůr – restaurace| ресторан

48 JEWELRY

MAY DREAM & AUTORE – šperky a perly драгоценности жемчуг| jewellery and pearls

54 TECH WOMAN 56 SPA

Thermal – balneo| бальнеология|spa treatments

60 HEALTH

eh® clinic – Injekční lipolýza

Инъекционный липолиз | Injection lypolysis

64 TRAVEL

Vánoční nákupy London | Рождественские покупки в Лондоне |Christmas shopping in London

68 EVENT ODDYCH PARTY

Titulní strana: BOGNER

72 TECH MAN 74 CREATIVE

Fotografování| фотография | photography


56

30

58

16

18 12

08

38 48


iNTERVIEW

T E X T: JA N A ŠMÍDOV Á | FOTO : ARCH IV

8

11 | 2012 SPA Journal


MZ

Miloš Zeman Kdo se stane prezidentem?

V

významná osobnost

polovině listopadu se naší redakci naskytla příležitost položit několik otázek jednomu z kandidátů na prezidenta České republiky, Milošovi Zemanovi. Politik, ekonom a prognostik, který je charakterizován, i těmi, mezi nimiž není tolik oblíbený, jako inteligentní muž s velkým smyslem pro humor.

Pane Zemane, co Vás zavedlo do Karlovarského kraje? Zavázal jsem se a závazky se mají plnit, že v průběhu prezidentské kampaně navštívím všech čtrnáct krajských hlavních měst a po Kladně, které sice není hlavním městem Středočeského kraje, ale ten žádné hlavní město nemá, po Olomouci, po Jihlavě a po Zlíně jsou dalším takovým krajským hlavním městem právě Karlovy Vary. Vedeme rozhovor právě v Karlových Varech, byl jste zde někdy jako lázeňský host? Nebyl jsem zde nikdy jako lázeňský host, když mi bylo 18 let, tak jsem byl tři týdny po srdeční vadě v Konstantinových Lázních, ale ty do Karlovarského kraje nepatří. Ani filmového festivalu jste se nikdy nezúčastnil? Pokud si dobře vzpomínám, tak ne. Myslím, že ani jako premiér. Já nemám rád takové akce, které jsou velikého rozsahu, mě spíš zajímají akce menší a o to komornější. Vydáváme lázeňský časopis, co čtete za tisk?

Čtu většinou monitory, Newton se to jmenuje, a tyto monitory v podstatě shrnují všechny zprávy, které pro mě mohou být důležité. Jinak se pravidelně dívám na internet a nejrychlejší způsob, jak být informován, je teletext. Myslíte si, že přímá volba prezidenta, tedy možnost, že si lidé zvolí svého prezidenta přímo, přiláká voliče k urnám? Jakou účast očekáváte? Já si myslím, že při první přímé volbě prezidenta bude ta účast poměrně vysoká, právě pro to, že je to volba první. Na druhé straně realisticky předpokládám, že při všech dalších volbách ta účast bude postupně klesat. Jak vypadá taková kontaktní kampaň prezidentského kandidáta? Teď máme necelé tři hodiny, ve čtyři hodiny začíná náš meeting a myslím, pokud žijete v Karlových Varech, že jste snad do schránky dostali takový korespondenční lístek, který na meeting zval. Bude tam hrát Felix Slováček, zpívat Láďa a Tereza Kerndlovi a taky tam občas něco řeknu já (smích).

Kdybyste byl zvolen prezidentem, budete i nadále, jako třeba současný prezident pan Klaus, navštěvovat kraje? Samozřejmě, že ano. Já to pokládám za velmi dobrou tradici a dokonce i za povinnost jakéhokoli prezidenta. Prezident by místo někdy exkluzivní cesty do zahraničí měl především navštěvovat kraje, protože to je pro plnění jeho funkce daleko důležitější. Co byste na závěr popřál obyvatelům Karlovarska? Mám hrozně rád, když se občas podaří opravit starou zchátralou budovu a těch, bohužel, máte v Karlových varech hodně. Nehledě na to, že pět kilometrů od Karlových Varů jsou Lázně Kyselka v naprosto zdevastovaném stavu. Chtěl bych popřát jak vedení města Karlovy Vary tak samozřejmě vedení Karlovarského kraje, aby místo vyhazování peněz na ne příliš užitečné akce konečně tyto budovy nechali opravit, protože jedině tím se pozitivně zapíší do dějin.

9


iNTERVIEW

Милош Земан

RU Во второй половине ноября нашей редакции представилась возможность задать несколько вопросов одному из кандидатов в президенты Чешской Республики Милошу Земану. Политик, экономист и прогнозист, которого характеризуют как умного человека с развитым чувством юмора даже те, кто его не очень любит. Господин Земан, что привело Вас в Карловарский край? Я обязался, а обязательства надо выполнять, что в течение предвыборной президентской кампании посещу все четырнадцать краевых центров, а после Кладно, которое хотя и не является краевым центром Среднечешского края, но там его просто нет, после Оломоуца, после Йиглавы и после Злина следующим таким краевым центром являются именно Карловы Вары. Мы говорим именно в Карловых Варах, Вы здесь когда-нибудь были в качестве посетителя курорта? Как посетитель курорта я здесь никогда не был, а когда мне было 18 лет, так три недели я после сердечного заболевания был в Константиновых Лазнях, но это не Карловарском крае. Вы никогда не участвовали и в кинофестивале?

Если я хорошо помню, то нет. Думаю, что даже как премьер-министр нет. Я не люблю такие мероприятия, которые имеют большой размах, меня скорее интересуют мероприятия поменьше и более камерные. Мы издаем курортный журнал, а какие издания Вы читаете?

10

11 | 2012 SPA Journal

Я читаю в основном мониторинг, называется Newton Media, а этот мониторинг в принципе обобщает все новости, которые могут быть для меня важными. Еще я регулярно смотрю интернет, а самый быстрый способ получения информации, это телетекст.

Как вы думаете, прямые выборы президента, то есть возможность, что люди выберут своего президента непосредственно, привлечет людей к избирательным урнам? Какое участие Вы ожидаете? Я думаю, что при первых прямых выборах президента участие будет относительно высоким, именно из-за того, что это первые выборы. С другой стороны я реально предполагаю, что при всех последующих выборах участие будет постепенно снижаться. Как проходит такая контактная кампания кандидата в президенты?

Сейчас около трех часов, в четыре часа начинается наша встреча, и я думаю, что если Вы живете в Карловых Варах, то Вам в почтовый ящик наверняка положили такую листовку, которая приглашала Вас на эту встречу. Там будет играть Феликс Словачек, петь Ладя и Тереза Керндл, ну и я там время от времени что-нибудь скажу (смех). Если Вас выберут президентом, Вы и дальше, как, например, действующий президент господин Клаус, будете посещать края?

Кончено, да. Я считаю это очень хорошей традицией и даже обязанностью любого президента. Президент должен иногда вместо эксклюзивной поездки за границу

посещать края, так как это для выполнения его обязанностей более важно. Что бы Вы в заключение пожелали жителями Карловарского края? Мне очень нравится, когда иногда удается отремонтировать старое обветшавшее здание, а их, к сожалению, у вас, в Карловых Варах много. Несмотря на то, что в пяти километрах от Карловых Вар находятся Лазне Киселка в совершенно разрушенном состоянии. Я хотел бы пожелать как руководству Карловых Вар, так, конечно, и руководству Карловарского края, чтобы вместо выбрасывания денег на не очень полезные мероприятия они, наконец, отремонтировали эти здания, потому что только этим они оставят позитивный след в истории.

Miloš Zeman EN In the middle of November, our editorial department got the chance to ask several questions to Miloš Zeman, one of the candidates for the president of the Czech Republic. He is a politician, an economist and a predicator, characterised as an intelligent man with a great sense of humour. Mr. Zeman, what is the reason of your visit to Karlovy Vary region? I was obliged to visit all fourteen region capitals and obligations should be met. So after Kladno, which is not the capital of the Středočeský region, because the Středočeský region doesn´t have any, I visited Olomouc, Jihlava and Zlín and next regional capital is Karlovy Vary.


Right now I am interviewing you in Karlovy Vary. Have you ever been here as a guest? I have never been here as a guest. When I was 18 I spent three weeks in Konstantinovy Lázně due to a cardiac defect, but it is not Karlovy Vary region. You haven´t either visited the Film Festival, have you? If I remember well I have not. I think, I haven´t either visited Karlovy Vary as a Prime Minister. I don´t like so big cultural events, I prefer smaller and more intimate events. We publish a spa magazine. What kind of press do you read? I usually read monitors, Newton is the name of one of them, these monitors in fact summarize all news, which can be important. Alternatively I browse the internet and the fastest way for me how to be informed is the teletext. Do you think that the direct president election, in other words the possibility that people choose their president directly, attracts voters to ballot boxes? What turnout do you expect? I think, since this is the first direct president election, the turnout will be quite high, for this particular reason that this is the first time a direct election. On the other hand, I suppose realistically that the turnout will drop each following election. What does a contact campaign of a presidential candidate look like? Right now, it is three o´clock. Our meeting begins at four o´clock and I think, if you live in Karlovy Vary you received an invitation for this meeting. Felix Slováček will play there, Láďa and Tereza Kerndlovi will sing and I will say something from time to time (laughter). If you were elected president, would you continue, like the current president, Mr. Klaus, in visiting the region? Of course I would. I consider it a very good tradition and even a duty of any president. A president should rather visit regions instead of sometimes exclusive trips abroad, because it is more important for his functions. What would you wish to residents of Karlovy Vary? I really like when an old dilapidated building is successfully repaired. And many of those buildings, unfortunately, are in Karlovy Vary. Despite the fact that five kilometers from Karlovy Vary there is absolutely devastated Spa Kyselka. I wish that both the leadership of Karlovy Vary and the Karlovy Vary region, of course, let these buildings get repaired, instead of spending money on not very useful actions, because only this will record them in history positively.

Lázeňská 11, Karlovy Vary

Open daily 10:00 - 20:00


luxury

T E X T: JA N A ŠMÍDOV Á | FOTO : ARCH IV NATK A

12

11 | 2012 SPA Journal


Luxu Luxus &

ELEGA ELEGANCE na dosah Již čtrnáct let září lázeňská zóna Karlových Varů šperky, hodinkami i luxusními telefony a to díky společnosti Natka, která nabízí celosvětově známé značky od Masriery, přes Tonino Lamborghini až po Dior. Celá nabídka vás zahalí do luxusu a třpyt společně s elegancí, prolínající se celým butikem, nenechá vaše zápěstí ani dekolty holé. Naleznete zde exkluzivní klenoty pro každou příležitost, které vám pomůže vybrat profesionální a přívětivý personál. Mezi všemi těmi dokonalými šperky, a na vteřinu přesnými hodinkami, máte také možnost nalézt i luxusní mobilní telefony, jejichž smyslnost každého detailu, vás jednoznačně oslní. Svět komunikace spojuje vizi Atelieru Versace a jeho jedinečný italský design prostřednictvím nového telefonu, který slibuje skutečný zážitek vyjadřující vášeň, konektivitu a styl. Versace Unique je doplněk, který nelze přehlédnout. Obdivován bude všemi, co milují technologii v kombinaci s módou. Vymoženosti, mezi které patří i pět exkluzivních vyzváněcích tónů od Donatella Versaceho, doplňuje sofistikovaná technologie od LG. I Christian Dior uvádí na trh nový vysoce výkonný luxusní dotykový telefon Dior, jež je zázrakem elegance a zároveň detailně provedeným řemeslným kouskem. Telefon shrnuje poselství luxusu a odborné znalosti do nejmenšího detailu. Safír i ostatní vzácné materiály spojují jemnost a inteligenci tohoto skvostu. Blíží se Vánoční svátky, které by měly být především o dárcích a splněných přání. Navštívíte-li butik společnosti Natka v Karlových Varech a vyberete cokoli z jejich ohromující nabídky, minimálně jedno vánoční přání splníte.

13


luxury RU

Роскошь и элегантность на расстоя„нии протянутой руки Вот уже четырнадцать лет курортная зона Карловых Вар сверкает драгоценностями, часами и элитными телефонами, и все это благодаря компании Natka, предлагающей всемирно известные марки от Masriery, Tonino Lamborghini до Dior.

Все предложение окутает Вас роскошью и блеском вместе с элегантностью, пронизывающей весь бутик, не оставит ваши запястья или шею голыми. Вы найдете здесь эксклюзивные сокровища для каждого случая, которые Вам поможет выбрать профессиональный и приветливый персонал. Среди всех этих идеальных драгоценностей и точных до секунды часов Вы можете

14

11 | 2012 SPA Journal

найти и элитные сотовые телефоны, чувственность каждой детали которых Вас однозначно очарует.

Мир коммуникации соединяет фантазии ателье Versace и его исключительный итальянский дизайн при помощи нового телефона, обещающего настоящее впечатление и выражающего страсть, скорость соединения и стиль. Versace Unique - это аксессуар, который нельзя не заметить. Им будут любоваться все, кто любит технологии в комбинации с модой. Достижения, к которым относятся и пять эксклюзивных рингтонов от Донателло Версаче, дополняет изощренная технология от LG.

И Кристиан Диор выводит на рынок новый высокотехнологичный элитный контактный телефон Dior, являющийся чудом элегантности и вместе с тем прецизионно технически выполненным экземпляром. Телефон объединяет послание роскоши и профессионального знания до мельчайших деталей. Сапфир и другие редкие материалы объединяют тонкость и интеллект этой драгоценности. Приближаются Рождественские праздники, когда речь идет о подарках и исполнении желаний. Если Вы посетите бутик компании Natka в Карловых Варах и выберете что-нибудь из их потрясающего предложения, то, как минимум одно рождественское желание Вы исполните.


15


luxury

Prodejny Natka naleznete na adresách: Магазины Natka найдете на адресах: For Natka shops, please see: Karlovy Vary Stará Louka 62 | Lázeňská 11 | Vřídelní 25 natka@natka.cz | www.natka.cz GSM: (+420) 774 241 804 (+420) 774 820 181

16

11 | 2012 SPA Journal

RU


EN

Luxury and elegance at your fingertips For fourteen years already, spa area of Karlovy Vary has been shinig with jewellery, watches and luxury phones thanks to Natka company, that offers worldwide known brands from Masriera through Tonino Lamborghini to Dior. The entire offer embraces you in luxury and a sparkle, and together with elegance, mingling the entire boutique, will not leave your wrists or dĂŠcolletage bare. Here you can find exclusive jewellery for every occasion, and a professional and friendly start will help you choose those. Among all those perfect jewels and a second accurate watches, you can also find a luxury mobile phones, which sensuality of every detail will definitely dazzle you. The world of communications combines a vision of Atelier Versace and its unique Italian design through a new phone, that promises real experience expressing passion, connectivity and style. Versace Unique is an accessory that can not be overlooked. It will be admired by all who love technology combined with fashion. Amenities, which include the five exclusive ringtones from Donatella Versace, are suplemented with sophisticated technology from LG. Even Christian Dior introduces a new high-performance luxury touch telephone Dior, which is a wonder of elegance and also detailly-made piece of craftsmanship. Phone summarizes the message of luxury and expertise to the smallest detail. Sapphire and other precious materials combine gentleness and intelligence of this jewel. Christmas is coming, which should be mostly about presents and fulfilled dreams. If you visit a boutique of Natka company in Karlovy Vary and choose anything of their amazing offer, at least one Christmas wish will be fulfilled.


TREND MAN

T E X T: KRI STÝ NA VA ŠKOVÁ | FOTO : ARCH IV

Milý Ježíšku...

koňak | коньяк | cognac Paradis Imperial | HENNESSY|

Řešíte dilema jak překvapit svého manžela, partnera či otce pod stromečkem? Dárky pro muže mají být přesně takové, jako jsou oni sami. Elegantní, stylové a přitom hravé a funkční. Než se vydáte na lov vánočních dárků, inspirujte se našimi tipy. Naším favoritem je fotoaparát Lomo.

fotoaparát | камера | camera LOMOGRAPHY | LA SARDINIA & FLASH | freshlabels.cz

ра оке L ля п NHIL д рты D DU E | ка ker ALFR o p | a x n o B ty kar Card er Pok

kosmetika| косметика |cosmetics Colonia Assoluta Gift Set, ACGRA DI PARMA

n Martin r | Asto | sweate свитер svetr |

jam | Orange Marmalade with Whisky www.hawksheadrelish.com

RU

Дорогой Дед Мороз…

ETT , HACK Half Zip Racing

Решаете дилемму, как удивить своего мужа, партнера или отца под елочкой? Подарки для мужчин должны быть точно такими, как они сами. Элегантные, стильные и при этом игривые и практичные. Прежде чем отправиться на поиск рождественских подарков, вдохновитесь нашими советами. Наш фаворит – это фотоаппарат Lomo.

EN

Dear Santa Claus ... Are you solving the dilemma of how to surprise your husband, partner or father under the tree? Gifts for men should to be exactly as men are. Elegant, stylish, yet playful and functional. Before you go hunting for Christmas gifts, get inspired with our tips. Our favorite is the Lomo camera.

aktovka | сумка -портфель| Bayswater Briefcase|MULBERRY www.mulberry.com

šála | | scarf| Cashmere Scarf, DUNHILL

Pero| Автору MONTEGRA чка | Pen PPA | Bruce Lee Gold | ww w.maydream .cz

18

11 | 2012 SPA Journal

termohrnek | tермо кружка| thermo cup www.keepcup.com

hodinky | часы | watches Seamaster Aqua Terra Captains,OMEGAGOURMET

T E X T: JA N A ŠMÍDOV Á | FOTO : ARCH IV

KRÁL

se vrátil

20

11 | 2012 SPA Journal


řestavbou bývalé 170 let staré továrny Becherovky vznikl v samém centru Karlových Varů jedinečný turistický prostor BECHERPLATZ, jež svým vzhledem citlivě navozuje atmosféru starobylého náměstí z 19. století, na kterém si můžete odpočinout v kavárně Kaffee Magazin, nakoupit suvenýry, delikatesy, i pivo KAREL IV., či navštívit Jan Becher Muzeum a jeho novou prodejnu připomínající dobovou apotéku. Iluze náměstí byla vybudována dle myšlenek pánů Karla Holoubka a Alexandera Poláčka, které v realitu překreslil arch. David Vondrášek. O výstavbu se postarali mistři iluzí z ateliéru Barrandov a celkem se na přestavbě podílelo kolem 50 dodavatelů z celé České republiky, kteří pomocí klasických materiálů a nejnovějších technologií dokázali vytvořit autentickou dobovou atmosféru. Z náměstí se po dubových schodech dostanete do originální restaurace a pivovaru Karel IV. Tyto schody byly jako většina interiérů vyrobeny ze sudů, ve kterých možná již 150 let zrála Becherovka. V hlavní části restaurantu „Na varně“ byly obnoveny původní, historicky cenné kamenné klenby a podlahy, které se po desítky let schovávaly pod betonem a dlaždicemi. V další části „Na spilce“ si můžete přečíst trochu o historii pivovarnictví v Karlových Varech anebo můžete přes okno nahlédnout přímo do pivovaru. Na zdech jsou umístěny speciální radiátory vyrobené z různých částí slavného Becherovodu.

Restaurační bar nabízí široký výběr nápojů včetně Becherovky, moravských i zahraničních vín a vlastní kávu Kaffe magazín. Největším hlavním lákadlem je však znovu objevené pivo KAREL IV., které je vařeno dle původní receptury. V nabídce jej naleznete od světlého, přes tmavé, pšeničné až po bylinkový speciál a mnoho dalších příchutí. Restaurace má celkovou kapacitu 180 míst a šéfkuchař Roman Nosek dbá na to, aby jejich česká a moderní kuchyně byla postavena především na výrobě vlastních výrobků. Z vlastní produkce tak můžete ochutnat uzeniny, pečivo, různé druhy knedlíků a veškeré cukrářské dobroty včetně zmrzliny. Pochutnáte si i na grilovaných specialitách z grilu Rotissol, který je umístěn přímo v interiéru restaurantu a nechybí ani čerstvé ryby z vlastní kádě.

+420 353 599 999 info@becherplatz.cz Karlovy Vary T.G.Masaryka 57

V každé části Becherplatzu bylo dbáno na snad každý detail, proto byste jeho návštěvu a následné posezení u domácích dobrot neměli dále odkládat.

21


GOURMET RU

Король вернулся

В результате перестройки бывшего старого 170-летнего завода Бехеровки в самом центре Карловых Вар возник исключительное туристическое место BECHERPLATZ, которое своим видом тонко воссоздает атмосферу стародавней площади XIX века, на которой вы можете отдохнуть в кафетерии Kaffee Magazin, приобрести сувениры, деликатесы и пиво КАРЛ IV или посетить музей Jan Becher Muzeum и его новый магазин, напоминающий старинную аптеку. Иллюзия площади была построена по идее господ Карла Голоубка и Александера Полачка, которую перерисовал в реальность архитектор Давид Вонджрашек. О строительстве позаботились мастера иллюзий из ателье Баррандов. Всего в перестройке принимало участие около 50 поставщиков со всей Чехии, которые при помощи классических материалов и новейших технологий смогли создать очень похожую старинную атмосферу. С площади по дубовым ступенькам можно попасть в оригинальный ресторан и пивоварню Карл IV. Эти ступени, как и большинство интерьеров, были изготовлены из бочек, в которых, наверное, в течение целых 150 лет созревала Бехеровка. В главной части ресторана «Na varně» были обновлены первоначальные, исторически ценные каменные своды и полы, которые в течение десятилетий прятались под бетоном и плиткой. В следующей части «Na spilce» можно прочесть немного об истории пивоварения в Карловых Варах или через окно заглянуть прямо в пивоварню. На стенах располагаются специальные радиаторы, изготовленные из разных частей знаменитого Бехеропровода.

Бар ресторана предлагает широкий выбор напитков, включая Бехеровку, моравские и зарубежные вина и собственный кофе Kaffe magazín. Самым главным соблазном является снова открытое пиво КАРЛ IV, которое варится по оригинальной рецептуре. В предложении имеется пиво от светлого, темного, пшеничного до специального с травами и многими другими привкусами. Ресторан рассчитан на 180 посадочных мест, а шеф-повар Роман Носек следит за тем, чтобы их чешская и современная кухня была поставлена, прежде всего, на производстве собственных изделий. Из собственной продукции можно попробовать копчености, хлебобулочные изделия, различные виды кнедликов и множество кондитерских лакомств, включая мороженое. Здесь вы полакомитесь и деликатесами с гриля Rotissol, который расположен прямо в интерьере ресторана. Предлагается и свежая рыба из собственной емкости. В каждой части площади Becherplatz было обращено внимание, наверное, на каждую деталь, поэтому не надо откладывать ее посещение и обязательно посидеть за домашними лакомствами.

22

11 | 2012 SPA Journal


23


GOURMET

EN

The king has returned By the reconstruction of the former 170 years old Becherovka factory, a unique tourist area BECHERPLATZ was found in the heart of Karlovy Vary, that with its appearance sensitively evokes the atmosphere of the ancient square of the 19th century, and where you can relax in the cafe Kaffee Magazin, buy souvenirs, delicacies, and the beer CHARLES IV., or visit the Jan Becher Museum and its new store resembling contemporary Apotek. An illusion of square was built according to the ideas of Karel Holoubek and Alexander Poláček, that were repainted in reality by an architect David Vondrášek. The construction was provided by masters of illusion of Barrandov studio and the total reconstruction contributed around 50 suppliers from all over the Czech Republic, that were able to create an authentic period atmosphere by the use of traditional materials and latest technologies. From the square, the oak stairs take you to the original restaurant and brewery Charles IV. These stairs were like most of the interiors made of barrels, in which Becherovka ripen for almost 150 years. In the main part of the restaurant „The brewhouse“, original, historically valuable stone arches and floor were restored, which were hidden under concrete and tiles for decades. In the next section, „The fermentation room“, you can read a bit about the history of brewing in Karlovy Vary, or you can look through the window directly to the brewery. On the walls, there are placed special radiators made from different parts of the famous Becherovod. Restaurant bar offers a wide selection of drinks including Becherovka, Moravian and international wines and its own coffee Kaffe magazine. Reinvented beer CHARLES IV. Is the main attraction, which is brewed according to the original recipe. You can find light ,dark, wheat, special herbs and many other flavors of the beer in the menu. The restaurant has a capacity of 180 seats and a chef Roman Nosek takes care that their Czech and modern cuisine is based mainly in the production of their own products. From the own production, you can taste sausages, pastries and dumplings and all the goodies including ice cream cakes. Enjoy a barbecue on the Rotissol grill, which is located in the interior of the restaurant, and there are also fresh fish from its own vats. A care was taken to almost every detail in each part of Becherplatz, so your visit and following sit-down at home-made goodies should not be further delayed.

24

11 | 2012 SPA JournalBEAUTY

T E X T: A SKL EPION | FOTO : ARCH IV ASK LEPION | RU: ASK LEPIO N

26

11 | 2012 SPA Journal


ZIMY ZIM

Nebojte se

omládněte! a omládně Zbavte se vrásek i pigmentací uberte si pár let. Zimní období je ideální pro laserová ošetření. Odborníci z centra estetické medicíny Asklepion vědí jak na to a ošetření vám ušijí na míru.

Omlazení laserovým peelingem Každá z nás chce vypadat mladě co nejdéle a tak jsme zašly do Asklepionu a na ty nejlepší způsoby omlazení pleti jsme se zeptali přímo dermatoložky MUDr. Venduly Dvořákové. „Mezi nejúčinnější metody omlazení a zlepšení vzhledu pleti patří ošetření erbiovým laserem. My v Asklepionu používáme nový typ erbiového laseru Fotona XS Dynamis. Je mnohem šetrnější a komfortnější než jeho předchůdci. Vyhlazuje vrásky a ošetřuje některé typy jizev, podobně jako chemický peeling, avšak s výrazně lepším výsledkem“, vysvětluje doktorka Dvořáková. Erbiový laser skvěle zvládá laserový peeling, termopeel, hloubkový resurfacing a neablační rejuvenace. Odstraní i nezhoubné kožní výrůstky, znaménka či bradavice. Rejuvenaci nebo resurfacing? Specialisté v Asklepionu nyní ošetřují pleť dvěma frakčními lasery. Ty, na rozdíl od klasických laserů, rozštěpí laserový paprsek do mnoha tenkých paprsků, které pronikají hluboko do kůže. „Frakční rejuvenace je méně bolestivá, jemnější, ale k dosažení kýženého efektu je potřeba většího počtu ošetření. Frakční resurfacing využívá CO2 frakční laser, který účinně odstraňuje jizvy i hlubší vrásky. Doba hojení je zhruba čtyři až sedm dní, docílí se však většího efektu než s frakční rejuvenací,“ upřesňuje dermatoložka Asklepionu. Produkce kolagenu následně přetrvává až tři měsíce. Po celou dobu dochází k postupnému vypínání kůže a redukci vrásek. Který z těchto dvou typů laseru je pro vás vhodnější vám po podrobném rozhovoru poradí dermatolog.

Dvořáková. Nejčastěji se ošetřuje obličej, lze však ošetřit také pouze jeho část - tváře s jizvami po akné, okolí očí nebo úst s jemnými vráskami. Lze ošetřit i oblast dekoltu nebo horní strany rukou. Laser nezanechává žádné ostře viditelné přechody mezi ošetřenou a neošetřenou částí kůže. Proti příznakům stárnutí lze také zabojovat kombinací botulotoxinu a výplňových látek na bázi kyseliny hyaluronové. Výživu pleti efektivně posílíte mezoterapií. Botulotoxin a kyselina hyaluronová Vrásky jsou u mužů považovány za symbol moudrosti a vyzrálosti. U žen jsou vnímány především jako jednoznačná známka stárnutí a vada na kráse. V centrech Asklepionu vám však účinně pomůžou. Aplikace botulotoxinových přípravků je vhodná na odstranění mimických vrásek kolem očí či na čele. Přípravek vstříknutý pod kůži přeruší nervosvalové spojení a zabrání mimickému svalu v jeho smršťování a tím i tvorbě mimických vrásek. Efekt trvá čtyři a více měsíců, po odeznění je vhodné ošetření zopakovat. Hlubší vrásky zejména kolem úst a nosu spolehlivě vyhladí výplňové materiály na bázi kyseliny hyaluronové. Neváhejte se na ně zeptat vaší dermatoložky.

Řekněte STOP! stárnutí

Не нужно бояться похолоданий, ведь в это время года возможно помолодеть!

Revolucí v omlazování kůže je ošetření frakčním laserem. „Odstraňuje pigment, známky stárnutí a vyhlazuje jizvy po akné i po plastických operacích. Tento typ laserů dovede zmírnit pórovitost i ochablost pleti a sjednotit její barevný tón,“ říká doktorka

Разгладив морщины и убрав пигментацию с кожи, Вы помолодеете на несколько лет. Зимнее время года идеально подходит для прохождения лазерных процедур. Специалисты центра эстетической медицины Асклепион для каждого из Вас составят индивидуальную омолаживающую программу.

RU

Омоложение лазерным пилингом Каждая из нас мечтает выглядеть моложе как можно дольше, поэтому мы посетили центр эстетической медицины Асклепион и спросили у дерматолога Вендулы Дворжаковой о самых эффективных методах омоложения кожи. « Одним из самых эффектиных методов омоложения и улучшения внешнего вида кожи является процедура, проводящаяся с помощью эрбиевого лазера. Мы в Асклепионе работаем на новом типе эрбиевого лазера- Fotona XS Dynamis. В отличие от своих предшественников этот лазерный аппарат более щадящий и комфортный для клиентов. Он позволяет разгладить морщины, уменьшить некоторые типы рубцов. Можно сказать, что он дает результат, как после химического пилинга, только намного более эффективный», объясняет врач В. Дворжакова. С помощью эрбиевого лазера также возможно провести лазерный пилинг, термо-пилинг, глубокий ресурфейсинг (омоложение), неаблятивную реювенацию и устранить доброкачественные новообразрвания кожи, бородавки, родинки.

Реювенация или ресурфейсинг?

Сегодня специалисты клиники Асклепион проводят процедуры для лица с помощью двух фракционных лазеров. Они в отличие от классических лазеров расщепляют лазерный луч на множество тонких лучиков, проникающих глубоко в подкожные слои. « Фракционная реювенаци (омоложение)не такая болезненная процедура, но для получения идеального результата необходимо пройти серию таких процедур. Фракционный ресурфейсинг (легкая шлифовка) проводится с помощью фракционного СО2 лазера, который эффективно уменьшает рубцы и разглаживает глубокие морщины. Восстановительный период продолжается в течение четырех, семи дней, но результат намного лучше, чем после фракционной реювенации,»- уточня-

27


BEAUTY ет дерматолог Асклепиона. Слудующие три месяца обновляются коллагеновые волокна, постепенно разглаживаются морщины и кожа становится более упругой и подтянутой. Какой тип лазера для Вас предпочтительнее – посоветует дерматолог после подробного собеседования.

Скажите СТОП Старению!

Революцией в омоложении кожи является процедура, проводимая с помощью фракционного лазера. «Он устраняет пигментные пятна, уменьшает признаки старения и разглаживает послеоперационные рубцы (например, после пластических операций) и рубцы после акне. Этот тип лазера позволяет уменьшить поры, повысить тонус кожи и достигнуть её равномерного цвета,»- говорит врач В. Дворжакова. Чаще всего процедура проводится на всем лице, хотя возможно обработать только его определенную часть – щеки, имеющие рубцы и неровности после акне, мелкие морщины в области около глаз или рта. Также область декольте и тыльная сторона рук хорошо поддаются лечению. Лазер не оставляет достаточно видимых следов между обработанным и необработанным участком кожи. В уменьшении признаков старения не последнюю роль играют и комбинированные инъекции ботулотоксина и филлеров на базе гиалуроновой кислоты. Завершающей точкой можно назвать мезотерапию, которая эффективно питает и увлажняет кожу.

Ботулотоксин и гиалуроновая кислота

У мужчин морщины символизируют зрелость и мудрость. У женщин же морщины воспринимаются, как признак старения и увядания их красоты. В центрах Асклепион Вам помогут сохранить красоту и замедлить видимые процессы старения. В большинстве случаев инъекции ботулотоксина предназначены для разглаживания мимических морщин в области глаз и на лбу. Препарат, введенный под кожу блокирует нервномышечную передачу, препятствуя работе мимических мышц и, тем самым, предот-

вращает образование мимических морщин. Эффект выдержит четыре и более месяцев. Потом рекомендуется процедуру повторить. Более глубокие морщины (около рта и носа) разгладят и «заполнят» филлеры на базе гиалуроновой кислоты. Не стесняйтесь, спросите у своего дерматолога, какой из препаратов вам подойдет лучше всего.

Don´t be afraid of winter and become young! EN

Get rid of wrinkles, with pigmentation you will take away a few years. Winter time is ideal for laser treatment. Specialists at the centre of aesthetic medicine Asklepion know how to tailor it to your needs. Getting young with peeling Every woman wants to look young as long as possible and that was the reason we have come to Asklepion to ask in person Vendula Dvořáková M.D. “Among the most effective methods of rejuvenation and improvement of skin appearance rank the treatment with erbium laser. In Asklepion we use the new type of erbium laser Fotona XS Dynamis. This type is more careful and comfortable than its antecedents. It removes very fine layers of the skin and treats some types of scars, alike a chemical peeling, but with distinctively better result”, explains doctor Dvořáková. The erbium laser masters laser peeling, ThermoPeel, deep resurfacing, non-ablative rejuvenation. It also removes benign skin growths, birthmarks or warts. Rejuvenation or resurfacing? The specialists in Asklepion treat the skin with two fraction lasers now. In contrast to classical lasers, these divides a laser beam into many tiny beams, which penetrate deep into skin. “Fractional rejuvenation is less painful, it is finer, but to achieve the sought-after effect it is demanded to undergo the treatment more times. Fractional resurfacing uses CO2 fraction laser, which

effectively removes scars and deeper wrinkles. The period of healing is approximately from four to seven days, but the effect is greater than the effect gained with fraction rejuvenation.” specifies the Asklepion dermatologist. Say STOP! to aging The treatment with a fraction laser is a revolution in the rejuvenation of the skin. “It removes pigment, marks of aging and wipes out acne and after surgery scars. This type of lasers manages to reduce porosity, skin laxity and to consolidate skin colour tone.” says doctor Dvořáková. A face is the most often treated body part, but it is also possible to treat only parts of the face, cheeks with acne scars and surroundings of eyes or a mouth with delicate wrinkles. There is also option to treat the area of a neckline or an upper side of your hands. Laser doesn´t leave any sharply visible transition between treated and non-treated skin. Another possibility how to fight symptoms of aging is a combination of botulinum toxin and bedding material on hyaluronic acid basis. Mesotherapy helps strengthen your skin nourishment. Botulinum toxin and hyaluronic acid Wrinkles are regarded as the symbol of wisdom and maturity considering the men. On the other hand considering women, wrinkles are regarded first of all as clear evidence of aging and a flaw in their beauty. The effective help is waiting for you in Asklepion centres. The applications of botulinum toxin agents are suitable for removal of mimic wrinkles around your eyes or on the forehead. The BT agent injected under the skin interrupts the connection between nerves and muscles, that avoids mimic muscles to shrink and thereby to form any wrinkles. This effect lasts for four months and more, after no more response it is suitable to repeat the treatment. Deeper wrinkles can be reliably filled with a cushioning material on a hyaluronic acid basis. Do not hesitate to ask more your dermatologist.

Na ošetření se můžete objednat v pobočkách Asklepionu v Karlových Varech, Mariánských Lázních a Praze Записаться на процедуры Вы можете в центрах Asklepion в Карловых Варах, Марианских лазнях и в Праге

You can make an order of a treatment in all Asklepion centres in Karlovy Vary, Mariánské Lázně and Prague.

Laser & Aesthetic Medicine

28

11 | 2012 SPA Journal

Karlovy vary | Карловы Вары: Hotel Dvořák, Nová Louka 11, Tel./тел: +420 353 102 236 Sanatorium Bristol/Санаторий Bristol, Sadová 19, tel./тел: +420 353 344 557-8, +420 724 047 440 Mariánské Lázně | Мариенбаде: Lázeňský dům Pacifik / Курортный дом Pacifik: Mírové náměstí 104, Tel./тел: +420 354 651 860, +420 724 047 441 Praha | Прага | Prag: Londýnská 39, Praha 2, Tel./тел: +420 234 716 300/ +420 725 587 229


TOUT-PUISSANT ALMAZ, s.r.o. Mariánská 318/2, Karlovy Vary +420 602 414 994 ( +420 353 233 952 Инфо о проэкте на | více informací o tomto projektu na:

www.rynsky-dvur.cz | www.almaz.cz

Дата ввода обьекта в эксплуатацию – декабрь 2010 года Разработка внутреннего дизайна и интерьера Возможность парковки в центре Карловых Вар – продажа мест Ресторан на продажу – площадь 272 м2 + 110 м2 вспомогательных помещений Новый функционирующий шоппинг – центр в Карловых Варах Обеспечение юридических услуг в Карловых Варах Остались квартиры площадью – 65, - 77, - 100, - 127, - 147, - 172, - 185 м2 Все квартиры имеют балконы или терассы


fashion

T E X T: KATERI NA MOJD LOVÁ | FOTO : ARCH IV BOG NER w ww. b og ner. co m

Žijeme stylem BOGNER

již N

ěmecká značka Bogner, známá především nadčasovou sportovní módou, oslaví letos již 80. výročí. Společnost byla založena roku 1932 v Mnichově rukou Willyho Bognera a jeho ženy Marie. Příběh značky Bogner začíná u Willyho Bognera staršího a jeho vášně pro lyžování. Oslavil mnoho úspěchů jako cross-country lyžař a skokan na lyžích a i jako olympijský vítěz dobře chápal, jak důležitou roli hraje pro vrcholové sporty právě oblečení. Založením firmy se mu podařilo spojit vášeň k lyžování s obchodním nadáním, jímž oplýval. Jeho manželka Maria Bogner, měla cit především pro styl a funkčnost. V roce 1932 způsobila módní revoluci, když na trh uvedla strečové lyžařské kalhoty, jež jsou dodnes známé pod označením „Bogners“. Ty za svou slávu vděčí osobnostem, jako je Marilyn Monroe, Ingrid Bergman či Jayne Mansfield, které si je samy velmi oblíbily.

V roce 1935 Willy Bogner obsadil třetí místo na Mistrovství světa v klasickém lyžování v Československu. O rok později se

30

11 | 2012 SPA Journal

80let

dokonce stal olympijským vítězem v Garmisch-Partenkirchen ve sjezdovém lyžování a právě na IV. zimní olympiádě oblékl německý národní tým poprvé sportovní oblečení značky Bogner. Zipy se stříbrným „B“ pak zdobily německý národní tým na ZOH dalších 16 let.

Bondem, kde se od roku 1960 v lyžařských scénách začalo objevovat právě oblečení značky Bogner. Nebylo velkým překvapením ani to, když se roku 1971 na trhu objevila jeho první lyžařská kolekce, vyrobená z revolučního materiálu nylon stretch s názvem „Formula Z“.

Druhá světová válka zničila výrobu sportovních modelů, ale Maria se brzy postarala o její obnovení. Na přehlídkových molech se kolekce oblečení značky Bogner poprvé objevila už tři roky po válce a kromě jiného zde byly představeny ony strečové lyžařské kalhoty.

Junior byl oddaný podnikatel, nadšený sportovec a úspěšný filmový producent. Za film „Fire and Ice“ obdržel Bavorsku filmovou cenu, z tohoto díla vycházela i jeho další kolekce. V roce 1989 byla poprvé uvedena mladistvá a vzrušující sportovní a snowboardová kolekce Bogner Fire + Ice. Úspěchy oslavila hned i o rok později, kdy vyjel z výrobní linky první automobil limitované edice VW Golf s designem interiéru Fire + Ice.

První pánská kolekce této značky vznikla až roku 1950 a od tohoto roku bude Bogner nazýván „Diorem lyžařské módy“. O dvacet let později byla oceněna i Mara Bogner cenou Fashion Award a německý magazín Der Spiegel ji nazval „Coco Chanel sportovní módy“. Jablko nepadá daleko od stromu, Willy Bogner mladší se nejdříve proslavil jako kameraman lyžařských záběrů. Jeho nejznámějším dílem jsou zaručeně filmy s Jamesem

V současnosti slaví BOGNER úspěch ve více než 30 zemích po celém světě. V Čechách se značka oficiálně objevila v březnu 2003 v centru Prahy, ale zákazníci se za světoznámou značkou mohou vypravit i do Karlových Varů.


1954-1955 Ski Katalog

31


fashion

Blaues Bogner Buch

BOGNER SEN 1936

1980 - 1981

2007

Maria and Willy Bogner-sr. 1952

Живем в стиле Bogner уже 80 лет H

RU

емецкая марка Bogner, известная, прежде всего, вневременной спортивной модой, отмечает в нынешнем году уже 80-ю годовщину. Компания была основана в 1932 году в Мюнхене руками Вилли Богнера и его жена Марии. История марки Bogner начинается у Вилли Богнера старшего и его страсти к катанию на лыжах. Он праздновал множество успехов как лыжник cross-country и в прыжках на лыжах, и как победитель Олимпиады хорошо понимал, насколько важную роль в профессиональном спорте играет именно одежда. С основанием фирмы ему удалось объединить свою страсть к катанию на лыжах с коммерческим талантом, которым он обладал в изобилии. Его супруга Мария Богнер владела чувством, прежде всего, стиля и функциональности. В 1932 году она вызвала модную революцию, когда вывела на рынок лыжные брюки стретч, которые до сегодняшнего дня известны под названием «Bogners». Они обязаны своей славой знаменитостям, как Мэрилин Монро, Ингрид Бергман или Джейн Мэнсфилд, которые и сами их очень полюбили. В 1935 году Вилли Богнер занял третье место на чемпионате мира по классическим лы-

32

11 | 2012 SPA Journal

жам в Чехословакии. Через год он даже стал олимпийским чемпионом по горным лыжам в Гармиш-Партенкирхен и именно на IV зимних Олимпийских играх немецкая национальная команда впервые надела спортивную одежду марки Bogner. Молнии с серебряным «B» потом украшали немецкую национальную команду на ЗОИ в течение последующих 16 лет.

Вторая мировая война прервала производство спортивных моделей одежды, но Мария Богнер быстро позаботилась о его обновлении. На подиумах коллекция одежды марки Bogner впервые появилась уже спустя три года после войны и кроме прочего здесь были представлены те самые лыжные брюки стретч.

Первая мужская коллекция этой марки возникла только в 1950 году, и с этого года Bogner стали называть «Диором лыжной моды». На двадцать лет позже была награждена и Мария Богнер призом Fashion Award, а немецкий журнал Der Spiegel назвал ее «Коко Шанель спортивной моды». Яблоко от яблони недалеко падает. Вилли Богнер младший сначала прославился как

оператор лыжных гонок. Его известнейшей работой являются фильмы о Джеймсе Бонде, где с 1960 года в лыжных сценах начала появляться именно одежда марки Bogner. Было неудивительно и то, что в 1971 году на рынке появилась его первая лыжная коллекция, изготовленная из революционного материала нейлон стретч под названием «Формула Z».

Юниор был беззаветный предприниматель, восторженный спортсмен и успешный кинопродюсер. За фильм «Fire and Ice» он получил Баварскую кинопремию, из этого фильма исходила и его следующая коллекция. В 1989 году была впервые представлена молодежная и захватывающая спортивная и сноубордистская коллекция Bogner «Fire + Ice». Успех она праздновала сразу и еще раз через год, когда с конвейера сошел первый автомобиль VW Гольф лимитированной серии с дизайном интерьера «Fire + Ice». В настоящее время фирма BOGNER имеет успех в более чем 30 странах по всему миру. В Чехии марка официально появилась в марте 2003 года в центре Праги, но заказчики могут отправиться за всемирно известной маркой и в Карловы Вары.


BOGNER PRAHA NEW SHOP Malé náměstí 4/138, Praha 1, 110 00 malenamesti@bogner-fashion.cz BOGNER OUTLET Michalská 19, Praha 1, 110 00 michalska@bogner-fashion.cz BOGNER KARLOVY VARY Nová Louka 9, Karlovy Vary 360 01 vary@bogner-fashion.cz BOGNER ŠPINDLERŮV MLÝN Bedřichov 58, Špindlerův Mlýn 54 351 spindl@bogner-fashion.cz BOGNER PROSHOP Golf Resort Karlštejn Liteň-Běleč 280, 267 27 karlstejn@bogner-fashion.cz BOGNER PROSHOP Golf Park Plzeň plzen@bogner-fashion.cz www.bogner-fashion.cz

33


fashion

34

11 | 2012 SPA Journal

Maria and Willy Bogner-sr.2010


We have been living the Bogner style for 80 years already EN

T

he German brand Bogner, known above all for its timeless sporty fashion, celebrates 80th anniversary this year. The company was founded in 1932 in Munich by Willy Bogner and his wife Marie. The story of the Bogner brand begins with Willy Bogner senior and his passion for skiing. He celebrated numerous successes as a cross-country skier and a ski jumper and as a Olympic winner he understood very well, how important role the clothes play in top level sport. When he founded the company he succeeded to combine his passion for skiing and his business talent he possessed.

n e w ly o p e n e d

His wife Maria Bogner had good sense for style and functionality. It was her who caused a fashion revolution in 1932, when she presented the stretch elastic ski pants known up to this day as The Bogners. They were promoted and glorified by personalities such as Marylin Monroe, Ingrid Bergman or Jayne Masfield, who fell for the Bogners themselves. In 1935 Willy Bogner took 3rd place at the Nordic World Ski Championship in Czechoslovakia. A year later he even became an Olympic champion in Garmisch-Partenkirchen in downhill skiing and it was here at the fourth Winter Olympic Games, where the German national team wore the Bogner clothing for the first time. The silver “B” zippers have adorned the clothing of another 16 German Winter Olympic teams since then. The Second World War ruined the production of winter clothing, but Maria took care of its recovery. The Bonger clothing reappeared already three years after the war and among other things the stretch elastic ski pants were presented here. The first collection for men emerged as late as 1950 and since then The Bogner is called “Dior of ski fashion”. Twenty years later Maria Bogner received The Fashion Award and the German magazine Der Spiegel called her “Coco Chanel of Sport Fashion”. As the apple doesn´t fall far from the tree, Willy Bogner junior got famous first as a cameraman of ski shots. His most notable masterpiece are surely James Bond films, in which the Bogner wear started to show in ski footage. It came as no surprise when his first ski wear collection appeared in 1971, made from revolutionary nylon stretch material called “Formula W”. Junior was a devoted entrepreneur, an enthusiastic sportsman and a successful film producer. He won the Bavarian film awards for his film “Fire and Ice” and this work inspired his next collection. In 1989 Bogner introduces young and fresh sportswear and snowboarding collection Bogner Fire + Ice. It celebrates success immediately the following year, when the first VW Golf of limited edition with Fire + Ice interior design leaves an assembly line. Today Bogner celebrates success in more than 30 countries worldwide. In the Czech Republic the brand was officially introduced in 2003 in Prague, but costumers can visit the worldfamous Bogner store in Karlovy Vary.

• 4 tenisové kurty s umělým povrchem (v zimní sezóně kryté vyhřívanou halou) • ricochetový kurt • moderní fitness centrum • boulderová stěna • skupinová cvičení: Bosu, Port de Bras, Zumba, Bodyforming, Pilates, Fitball, Overball, Stepy, Orientální tance, Flowing, Core, Easy Tone Step, Core Bags, Kettlebells Podrobnější informace o jednotlivých sportech/cenách naleznete na našich webových stránkách www.sportcentrum-imperial.cz.

• sport bar (nápoje a lehké snacky) • nabídka potravinových doplňků • solária • prodejna sportovního vybavení • WiFi • skupinoví i individuální profesionální trenéři • pronájem kurtů pro soukromé akce • zajištění cateringu

the first club sports center in Karlovy Vary

newly renovated interiors

• 4 tennis courts with an artificial turf (in winter the court is covered with a heated roof) • ricochet court • modern fitness center • boulder wall • a group exercises: Bosu, Port de Bras, Zumba, Bodyforming, Pilates, Fitball, Overball, Steps, Oriental dances, Flowing, Core, Easy Tone Step, Core Bags, and Kettlebells For more information on individual sports programs and prices check our website www.sportcentrum-imperial.cz.

• sports bar (drinks and light snacks) • assortment of food supplements • sun tanning beds • sports equipment shop • WiFi • group and personal trainers • rental of courts for private events • catering

fo w e ar e lo ok in g

vi rwar d to yo ur

sportcentrum imperial

Libušina 18 • 360 01 Karlovy Vary GPS: 50° 13´ 13.75´´ N • 12° 53´ 9.91´´ E Tel.: +420 353 203 700 info@sportcentrum-imperial.cz www.sportcentrum-imperial.cz

si t


TREND WOMAN

T E X T: KRI STÝ NA VA ŠKOVÁ | FOTO : ARCH IV

Přála bych si... brož | брошь | brooch Rosalia |DEERS | www.deers.cz

Vybírat dárky pro ženy není jen tak. Pokud chcete někoho ohromit nebo udělat dojem, sáhněte po jemných tónech růžové. Něco sladkého, voňavého, či hebkého okouzlí každou ženu. Nemáte rádi nákupní horečky a přeplněné obchody? Nakupujte po internetu z pohodlí vašeho domova.

l nta ne nti o C lsie | E s.com e urs od | p arr ек ww.h л е ош | w | к OE ka HL n C ěže pen

RU

Мне бы хотелось… Выбирать подарки для женщин довольно непросто. Если Вы хотите кого-то удивить или произвести впечатление, попробуйте мягкие тона розового. Что-то сладкое, ароматное или шелковистое очарует каждую женщину. Вы не любите лихорадку покупок и переполненные магазины? Покупайте в интернет-магазинах в комфортной домашней обстановке.

čokoláda | шоколад | chocolate Signature basket | GODIVA www.godiva.com

šátek | шарф| scarf Evening Logo Scarf | VALENTINO www.polyvore.com

EN

com cs. eti ss osm glo wnc o ip | l ibr уб bb я г .bo дл www ск ле N | | б OW ty a r I BR kn B les BOB | oss Gl lor Co ch Ri

36

dárkový set | подарочный набор | gift set | Trésor In Love | LANCOME www.lancome-usa.com

kabelka | сумочка | purse Antigona Croc Tote | GIVENCHY | www.givenchy.com

11 | 2012 SPA Journal

I wish ... Choosing gifts for women is not just that simple. If you want to amaze someone or make an impression, reach for the light tones of pink. Something sweet, fragrant, soft enchants every woman. You do not like shopping rush and crowded stores? Shop over the internet from the comfort of your home.

kalh ot | ST ky | тр ELL усик и AM cCA | pant RTN ies | C EY | ww lara W h w.st yleb ispering op.c om

náušnice | сережки | earrings MARKETA RYCHTER www.marketarichter.net


Lรกzeล skรก 3, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republic GSM: +420 775 241 811, +420 775 241 813 E-mail: maydream@maydream.cz | Web: www.maydream.cz


season

T E X T: TEREZA B ROŽÍ KOVÁ | FOTO : ARCH IV DAH LIA

Vánoc

Pocítit atmosféru

nose cítíte vůni svařeného vína, slyšíte tiše hrát melodie těch nejkrásnějších koled, a když otevřete oči, spatříte záři stovek světýlek a svíček. V tu chvíli nevnímáte nic jiného než kouzelnou atmosféru Vánoc. To vše díky Vánočnímu domu v Karlových Varech, který se nachází na pohádkovém místě, na zámečku v Doubí. Je to sice na samém konci Karlových Varů, ale v období adventu je tu rušno možná více než na Kolonádě. Vánoční dům je prodejní výstava, která přes svou tematiku funguje po celý rok. Nepřetržitý provoz byl převzat z Ameriky a v České republice je jediný. Díky tomu mohou tuto výstavu navštívit i lidé, kteří jsou v Karlových Varech během roku. Mimo sezonu je sice otevírací doba omezená, ale koncem října, letos již pátým rokem, začne hlavní, tedy vánoční sezona a v tu chvíli se brány Vánočního domu otvírají denně od 10 hodin do 20 hodin. Návštěva Vánočního domu je právě teď v době Adventu a času předvánočního nejkouzelnější. Stačí projít bránou zámečku a vánoční atmosféra Vás pohltí. Již na nádvoří najdete veliký betlém, venkovní dekorace a výzdobu. Po vstupu do první a druhé části výstavy jste již obklopeni andílky, malovanými ozdobami, mašlemi, svícny a zdobenými svíčkami. Nechybí krásný vánoční stromek, nazdobená girlanda na krbové římse.

38

11 | 2012 SPA Journal

Prostor je dělen do jednotlivých koutů, které mají svou barvu od modré fialové až po tradiční vánoční barvy jako je zlatá a červená. Dekorace jsou vyrobeny a naaranžovány v moderním a vkusném stylu. Vánoční dům však nezklame ani milovníky staročeského stylu, neboť i tento druh výzdoby a dekorací zde není opomenut. K Vánočnímu domu patří i kavárnička, kde si po prohlídce můžete sednout a dát si teplý svařák či medovinu. Tématika kavárny se jednou za čas obměňuje. Kavárnička začínala jako Ledová kavárna a v tuto chvíli si posedíte v Nebeské kavárně, která je dle názvu i vybavena a upravena. Období vánočních svátků je období, kdy by si lidé měli plnit své sny a sny ostatních. Vybudování a otevření Vánočního domu byl sen majitelky Jiřiny Regietové. Než se jí tento sen podařilo za pomoci rodiny zrealizovat a než se otevřely brány Vánočního domu poprvé, uběhlo od prvního nápadu dlouhých 17 let. Ale čekání se jí vyplatilo, protože prý ještě neviděla nikoho, kdo by se ve Vánočním domě neusmíval. Pojďme se tedy pokochat a užít si Adventu do Vánočního domu a nechme si vykouzlit úsměv na tváři.


39


season

RU

Ощутить атмосферу Рождества

В

ы чувствуете аромат глинтвейна, слышите негромкие звуки мелодий самых красивых коляд, а когда откроете глаза, то увидите свет сотен огоньков и свечек. В тот момент вы не воспринимаете ничего иного, кроме волшебной атмосферы Рождества. Все это благодаря Рождественскому дому в Карловых Варах, который находится в сказочном месте, в замке Доуби. И хотя это на самой окраине Карловых Вар, во время адвента здесь очень оживленно, может быть даже более оживленно, чем на Колоннаде.

Рождественский дом – это выставка-продажа, которая со своей темой работает весь год. Непрерывный режим работы был перенят у американцев и является единственным в Чехии. Благодаря этому выставку могут посетить и люди, которые приезжают в Карловы Вары в течение года. Хотя вне сезона время работы ограничено, но в конце октября, в этом году уже в пятый раз начинается главный, рожде-

40

11 | 2012 SPA Journal

ственский сезон, и в настоящий момент двери Рождественского дома открыты ежедневно с 10 до 20 часов.

Посещение Рождественского дома именно сейчас, во время адвента и перед Рождеством, самое чарующее. Достаточно пройти через ворота замка, и рождественская атмосфера поглотит Вас. Еще во дворе вы найдете большой бетлем, наружные декорации и украшения. После входа в первую и вторую части выставки вы уже окружены ангелочками, художественными украшениями, бантиками, подсвечниками и украшенными свечками. Здесь есть и рождественская елка, и гирлянда на парапете камина.

Помещение разделено на отдельные уголки, которые украшены своим цветом от фиолетового до традиционных рождественских цветов – золотого и красного. Декорации изготовлены и оформлены в современном стиле и со вкусом. Рождественский дом не разочарует и любителей старочешского стиля, так как и этот вид украшений и декораций здесь не забыт.

К Рождественскому дому относится и кафетерий, где после осмотра вы можете присесть и выпить теплого глинтвейна или медовухи. Тематика кафетерия время от времени меняется. Кафетерий начинал работать как Ледяной кафетерий, а в этот момент вы можете посидеть в Небесном кафетерии, который оформлен и украшен согласно своему названию. Период рождественских праздников - это время, когда люди должны осуществлять свои мечты и мечты других. Строительство и открытие Рождественского дома было мечтой его владелицы Иржины Региетовой. Прежде чем удалось эту мечту осуществить с помощью семьи и прежде чем впервые открылись двери Рождественского дома, от возникновения первой идеи прошло долгих 17 лет. Но ожидание окупилось, потому что она еще не видела никого, кто бы в Рождественском домене не улыбался. Приходите в Рождественский дом полюбоваться и прожить адвент, и улыбнитесь.


41


season

EN

To feel the atmosphere of Christmas

Y

ou smell the pleasing aroma of hot wine, you hear quiet melody of the most beautiful carols, and when you open your eyes, you can see the glare of hundreds lights and candles. At that moment, you don´t perceive anything else than the magic atmosphere of Christmas. For all this feeling you can thank to the Christmas House in Karlovy Vary, which is situated at a fabulous place, at a small castle in Doubí. Although it is located on the outskirts of Karlovy Vary, at the time of Advent it is possibly busier than at colonnades. The Christmas House is at the same time a selling exhibition, which despite its theme, operates throughout the year. This continuous performance was adopted from the United States and it is unique in the Czech Republic. Thanks to this idea, people can visit the exhibition all year round. Off-season the business hours is limited, but at the end of October, this year already for the fifth time, the main, or in other words, the Christmas season begins. At that period of time, the gates of the Christmas House open daily from 10 a.m. till 8 p.m.

42

11 | 2012 SPA Journal

The most magic time to pay a visit to the Christmas House is right now, at the time of Advent, before Christmas. Only pass the gate of the small castle and you will be amazed by the Christmas atmosphere. As you enter the courtyard you will find a huge nativity scene and outdoor decorations. As you step in the first and the second part of the exhibition you are already surrounded with little angels, painted decorations, ribbons, candleholders with ornate candles. Neither a glamorous Christmas tree nor a decorated garland over mantelpiece can be absent. A Christmas doggy with a ruby ribbon around its neck warms up often by the fireside. The space is divided into separated nooks with different colours from blue, violet to traditional Christmas colours as golden and red. Decorations are arranged in modern and elegant style. The Christmas House won´t disappoint even the lovers of Old Czech style, since this type of decoration is neither omitted. Café also belongs to the Christmas House, where you can sit and order hot wine or mead. Theme of café varies once in a while. At the beginning it was The Ice Café, at the moment

you will sit at The Heavenly Café, which is furnished and tailored according to its name. The period of Christmas is a period, when people should fulfil their dreams and dreams of others. Building and opening the Christmas House was the dream of the owner Jiřina Regietová. Before this dream came true with help of her family and before the gates of the Christmas House opened for the first time, 17 long years passed by. But waiting has paid off, because allegedly, she haven´t seen anyone who wouldn´t smile at the Christmas House. Let’s enjoy visit and take delight in Advent at the Christmas House and let you conjure up smile on your face.

www.vanocnidum.cz Denně |ежедневно | daily

10:00 - 20:00 Studentská 73, Karlovy Vary Zámeček Doubí info@dahlia-dekorace.cz


Asklepion Лидер в области стоматологии и имплатации в Чехии. Опытная команда профессионалов во главе с международным специалистом доцентом Шмуцлером, ведущая прием в Праге. По договоренности возможно проведение консультаций в Карловых Варах и Марианских Лазнях.

Вы не желаете иметь ненадежные протезы? Посоветуйтесь с ведущими специалистами – имплантологами из Asklepiona - членами общества American Academy of Implant Dentistry

Praha — Londýnská 160/39, Praha 2,+420234716 111 Karlovy Vary — Hotel Bristol, Sadová 19, +420 353 344 557 Mariánské Lázně — Hotel Pacifik, Mírové nám. 104, +420 354 651 860


gastro

T E X T: JA NA PETRŽÍKOVÁ | FOTO : ARCH IV

Místo, jehož název je součástí dějin… restaurant

Poštovní dvůr Pokud chcete potěšit své blízké, blýsknout se před obchodními partnery, či si dopřát hezký večer ve dvou, při sklence vynikajícího vína z místní vinotéky. Zařadíte se tak mezi významné hosty naší restaurace jako na příklad prezident ČR Václav Klaus, prezident Kazachstanu p. Nazarbajev, Viktor Tichonov – trenér slavné „ sborné“, ruský patriarcha Kyril, populární světoví herci jako Morgan Freemann, Gerard Depardieu a další, potom je pro vás restaurant Poštovní dvůr v Karlových Varech to pravé místo. V roce 1791 si nechal poslední privilegovaný karlovarský poštmistr Josef Korb von Weidenheim postavit při cestě do Březové a dál do Mariánských Lázní dvorec a stáje pro 36 koňských spřežení. Tehdejší karlovarská lázeňská společnost se ráda procházela po Dorotiných nivách údolím říčky Teplé a právě toho poštmistr Korb náležitě využil. V zahradě dal postavit pergoly a altány a hostům nabízel občerstvení. Poštovní dvůr se tak v krátké době stal častým cílem výletů a procházek lázeňských hostů. Dostatek prostoru dal vzniknout sálům v I. patře a tak k nejkrásnějším místům dodnes patří bezesporu Labitzkého sál s galerií, vyzdobený dobovými freskami Josefa Kramolína a Pruský sál , původně nazývaný Blücherův na počest vítěze nad Napoleonem. Ještě dnes si zde můžeme prohlédnout obrazy, dokumentující slavnostní přivítání feldmaršála Blüchera místní honorací právě v Poštovním dvoře. Poštovní dvůr se stal předním kulturně společenským centrem, které navštívily během svého lázeňského pobytu významné osobnosti jako na příklad J.W.Goethe, kníže Metternich, kníže Schwarzenberg a jiní příslušníci královských rodin a šlechty. V Pruském sále se pořádaly koncerty a plesy – vystupovala tu italská operní pěvkyně Angelica Catalani i nedostižný houslový genius Nicollo Paganini. Dne 20. července 1894 se zde konala dokonce i evropská kontinentální premiéra Dvořákovy Novosvětské symfonie „Z Nového světa“ v provedení Karlovarského lázeňského orchestru za řízení Augusta Labitzkého. Interiér současné restaurace navozuje atmosféru let dávno minulých a přitom splňuje požadavky náročných gurmánů. Dobové trámy, stylové předměty zapůjčené muzeem obchodu, původní studna, praskající dřevo v krbu – to vše přispívá k výjimečné pohodě při čekání na vybrané speciality této restaurace jako na příklad „ Kachna v lisu“ či „ Hovězí Wagyu “. Zejména „ Kachna v lisu“ je výjimečnou specialitou, kterou můžete ochutnat pouze na třech místech na světě – ve francouzských restauracích „ La Tour d‘Argent v Paříži (odtud její původ) a v Japonsku a dál právě jen v Poštovním dvoře v Karlových Varech. Takřka celé speciální kulinářské umění se odehrává přímo před vámi. Pohled na přípravu masa, flambování zkušenými specialisty – to vše vám dovolí vychutnat požitek z jídla všemi smysly. Široký výběr vín moravské, české, francouzské a další zahraniční provenience doplní váš zážitek. Restaurant Poštovní dvůr se těší se na vaši návštěvu

44

11 | 2012 SPA Journal


„Kachna v lisu - výjimečná specialita, kterou můžete ochutnat pouze na třech místech na světě“ «Утка в прессе» это исключительный деликатес, который можно попробовать только в трех местах в мире

“The Pressed Duck” is very extraordinary speciality, which you can taste only in three places in the world.

Poštovní Dvůr a.s. Karlovy Vary | Slovenská 2 tel.: +420 353 224119 www.postovnidvur.cz reditel@postovnidvur.cz

45


gastro

Место, название которого - это история… RU

Ресторан Почтовый двор

Если Вы хотите порадовать своих близких, блеснуть перед торговыми партнерами или позволить себе провести красивый вечер вдвоем за фужером замечательного вина из местной винотеки, если Вы хотите попасть в число важных гостей нашего ресторана, как, например, президент ЧР Вацлав Клаус, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Виктор Тихонов - тренер знаменитой сборной, российский патриарх Кирилл, популярные мировые актеры, как Морган Фримэн, Жерар Депардье и другие, то ресторан Почтовый двор в Карловых Варах для Вас правильное место.

В 1791 году последний привилегированный карловарский почтмейстер Йозеф Корб фон Вайденхайм у дороги на Бржезову и далее на Марианске Лазне организовал постройку дворца и конюшни на 36 конных упряжек. Тогдашнее карловарское курортное общество с удовольствием гуляло по Доротиных нивах в долине речки Тепле, и именно этим почтмейстер Корб правильно воспользовался. В саду он приказал поставить беседки и павильоны, а гостям предлагал буфет с закусками. Почто-

46

11 | 2012 SPA Journal

вый двор так за короткое время стал частой целью поездок и прогулок курортных гостей. Достаток места позволил возникнуть залам на 1 этаже, и до сегодняшнего дня одним из красивейших мест, бесспорно, считается зал Лабицкого с галереей, украшенный фресками Йозефа Крамолина в стиле той эпохи, а также Прусский зал, изначально называемый залом Блюхера в честь победителя Наполеона. И сегодня здесь можно осмотреть картины, запечатлевшие торжественную встречу фельдмаршала Блюхера местной знатью именно в Почтовом дворе. Почтовый двор стал передовым общественным культурным центром, который посетили во время своего пребывания на курорте такие знаменитости, как, например, И.В.Гёте, князь Меттерних, князь Шварценберг и другие члены королевских семей и дворянства. В Прусском зале организовывались концерты и балы. Здесь выступала и итальянская оперная певица Анжелика Каталани, и непревзойденный скрипичный гений Никколо Паганини. 20 июля 1894 года здесь проходила даже европейская континентальная премьера симфонии А. Дворжака «Из Нового Света» в исполнении карловарского курортного оркестра под управлением Аугуста Лабицкого. Интерьер современного ресторана создает атмосферу давно прошедших лет и при этом отвечает требованиям гурманов. Рамы в стиле того времени, стильные предметы, взятые напрокат в музее торговли, оригинальный колодец, потрескивающие в камине дрова, все это поддерживает ощущение исключительного комфорта при ожидании выбранных деликатесов этого ресторана, как, например, «Утка в прессе» или «Говяжий Wagyu». Прежде всего, «Утка в прессе» это исключительный деликатес, который можно попробовать только в трех местах в мире: во французском ресторане La Tour d‘Argent в Париже (именно оттуда

блюдо происходит), в Японии и именно в Почтовом дворе в Карловы Варах. Как говорится, все специальное кулинарное волшебство происходит прямо перед вами. Способ приготовления мяса, фламбирование опытными специалистами, все это позволит Вам насладиться ощущением от пищи всеми органами чувств. Широкий выбор вин моравского, чешского, французского и другого зарубежного происхождения дополнит Ваше впечатление. Ресторан Почтовый двор ждет Вас.

A place, which name is a part of history… Poštovní Dvůr restaurant EN

If you want to please your dears, show off in front your business partners or treat yourself and your partner with a glass of superb wine from a local wine house, you will rank among the prominent guests of our restaurant, such as Václav Klaus, the president of the Czech Republic, Mr.Nazarbajev, the president of Kazakhstan, Viktor Tichonov, the trainer of the glorious Russian “sborna”, Russian patriarch Kyril, world popular actors Morgan Freemann, Gerard Depardieu and others, then our restaurant Poštovní Dvůr in Karlovy Vary is the right place for you. In 1791, Josef Korb von Weidenheim the last privileged postmaster in Karlovy Vary ordered to build a small courtyard and stables for 36 teams of horses. The then spa society in Karlovy Vary liked strolling through Dorota´s meadows in valley of river Teplá and this was the opportunity the postmaster duly used. He instructed to build pergolas, summerhouses and offered refreshments. Poštovní Dvůr became the destination of trips and walks of spa guests in a short time. Thanks to sufficiency of


space the halls on the first floor were built and one of them Labizkého hall with a gallery decorated with Josef Kramolín´s frescos belongs to the most beautiful places up to this day. The Pruský hall, originally The Blücher hall – was named in tribute to the victor over Napoleon. Still today we can see the paintings, which document the festive welcome of field marshal Blücher given by local dignitaries right here in Poštovní Dvůr. J. W. Goethe, Prince Metternich, Prince Schwarzenberg and other members of royal family and aristocracy visited during their stay Poštovní Dvůr, which became the eminent cultural and social centre. In Pruský hall, concerts and balls were held and many famous artists took part in performances such as Angelica Catalani, the Italian opera singer, Nicollo Paganini, the violin genius. On 20th July 1894 the spa orchestra with conductor August Labitzký introduced in a continental premiere Dvořák´s New World Symphony. The interior of a present restaurant reflects the atmosphere of bygone times and simultaneously it meets requests of demanding gourmets. Period ceiling joists, stylish items borrowed from the trade museum, an original well, crackling sound of firewood in a fireplace – that all contribute to the exceptional peaceful atmosphere admired while waiting for selected specialities of this restaurant, such as “The Pressed Duck” or “Beef Wagyu”. Especially “The Pressed Duck” is very extraordinary speciality, which you can taste only in three places in the world – in French restaurants “La Tour d´Argent” in Paris (the place of origin), in Japan and in Poštovní Dvůr in Karlovy Vary. Almost the whole culinary artistry takes place right in front of you. The close look at the meat preparation, flambé under hands of experienced specialists – all together will let you enjoy the meal with all your senses. A wide selection of Moravian, Bohemian, French and other foreign proveniences will top up your great experience. Poštovní Dvůr restaurant is looking forward to your visit.

No Better Place To Go American Roulette ❖ Blackjack Russian Poker ❖ Slots

all games in EUR & Cz all major credit cards & foreign currencies

OPEN 8pm to 4am Passport required • Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2 Tel.: +420 353 224 157 • www.czechcasinos.cz


Jewelery

T E X T: V L A STI MI L A SMÍLKOVÁ | FOTO : ARCH IV

MAY DREAM

& AUTORE

48

11 | 2012 SPA Journal


…luxusní ŠPERKY a MOŘSKÉ

perly

R

ádi bychom Vám představili exkluzivní spolupráci. Úspěšná lokální firma MAY DREAM podepsala kontrakt, o spolupráci se světoznámou klenotnickou firmou AUTORE. Butik společnosti MAY DREAM sídlící v Karlových Varech na Lázeňské ulici, Vám nabídne jedinečné šperky, ve výhradním zastoupení australské společnosti AUTORE. Luxusní klenotnictví MAY DREAM bylo založeno v roce 1998. Tento rodinný podnik s dlouholetou tradicí nabízí luxusní šperky, které se inspirují posledními módními trendy. Dlouhodobé zkušenosti jsou zárukou především nejvyšší kvality a spokojenosti zákazníka. Společnost AUTORE, patří mezi největší distributory jižních mořských perel na světě, jejímž zakladatelem je Rosario Autore. Jeho osobní ambice vyvrcholila v roce1991, kdy z počátku z malé perlové farmy v Austrálii, začal vyvážet perly přímo do Japonska, Spojených států a Evropy. AUTORE je uznávaná a respektovaná velkoobchodními odběrateli, spotřebiteli a prodejci z celého světa. Její integrovaný provoz zajišťuje ty nejkvalitnější a nejluxusnější šperky z mořských perel přímo od zdroje. Za AUTORE stojí tým techniků, návrhářů, a odborníků na klenoty, snaží se produkovat inovativní a moderní šperky. Každá perla je individuálně a ručně zvolena pro určitý šperk. Kvalifikovaní technici rozdělují perly na odstíny a tóny, které budou nejlépe vyhovovat konkrétnímu klenotu. Perla není pouze doplňkem šperku naopak, je jeho smyslem. Oslnivé šperky, které jsou nositeli jižních mořských perel, budete moci nejen shlédnout ale i zakoupit v butiku MAY DREAM od poloviny prosince letošního roku. Butik Vám navíc nabízí unikátní kuriozitu tou je prsten s obří perlou, která v průměru měří neuvěřitelných 21.5 mm a momentalne je největší perlou v Evrope. Když budete mít velké štěstí, narazíte na ní v moři, ale pokud se neradi potápíte, přijďte se přesvědčit na vlastní oči, stojí to za to. MAY DREAM & AUTORE se těší na Vaši návštěvu!

49


Jewelery

50

11 | 2012 SPA Journal


RU

MAY DREAM & AUTORE

…элитные драгоценности и морской жемчуг

M

ы очень рады представить вам эксклюзивное сотрудничество. Успешная локальная фирма MAY DREAM подписала контракт о сотрудничестве со всемирно известной ювелирной фирмой AUTORE. Бутик компании MAY DREAM, находящийся в Карловых Варах на Лазеньской улице, предложит вам эксклюзивные драгоценности, в исключительном представительстве австралийской компании AUTORE.

EN

MAY DREAM & AUTORE

Luxury jewellery ... and saltwater pearls

W

e would like to introduce you an exclusive collaboration. Successful local company MAY DREAM signed a contract on cooperation with world-famous jewellery company AUTORE. MAY DREAM company boutique, that is based in Lázeňská street in Karlovy Vary, offers unique jewellery in exclusive representation of the Australian company AUTORE.

Элитный ювелирный магазин MAY DREAM был основан в 1998 году. Это семейное предприятие с долголетней традицией предлагает элитные драгоценности, которые инспирированы последними модными трендами. Долголетний опыт является гарантией, прежде всего, высочайшего качества и удовлетворенности заказчика.

Luxury jewellery MAY DREAM was found in 1998. This family business with a long tradition offers luxurious jewellery that is inspired by the latest fashion trends. Long experience guarantee the highest quality and, above all, customer satisfaction.

За фирмой AUTORE стоит коллектив техников, дизайнеров и специалистов-ювелиров, которые стремятся выпускать инновационные и современные украшения. Каждая жемчужина индивидуально и вручную выбрана для конкретного украшения. Квалифицированные техники сортируют жемчуг по оттенкам и тонам, которые будут лучше всего отвечать конкретному украшению. Жемчуг - это не только аксессуар украшения, а наоборот, его основа.

There is a team of engineers, designers and experts in jewellery behind Autore, trying to produce innovative and modern jewellery. Each pearl is individually hand-selected for a particular piece of jewellery. Skilled technicians divide pearls into shades and tones that will best suit a particular gem. A pearl is not only a complement of the jewellery, it is its purpose.

Компания AUTORE, основателем которой был Розарио Ауторе, относится к крупнейшим дистрибуторам южного морского жемчуга в мире. Его личные амбиции пришли к своему пику в 1991 году, когда из изначально небольшой фермы жемчуга в Австралии он начал экспортировать жемчуг прямо в Японию, Соединенные Штаты и Европу. Компания AUTORE признана и уважаема оптовыми получателями, потребителями и торговцами во всем мире. Ее работа обеспечивает поставки самых качественных и элитных драгоценностей из морского жемчуга прямо из источника.

Ослепительные украшения, которые являются носителями южных морских жемчужин, вы сможете не только осмотреть, но и купить в бутике MAY DREAM со второй половины декабря нынешнего года. Бутик предложит вам кроме того уникальный курьез. Это перстень с огромной жемчужиной, диаметр которой составляет невероятных 21.5 мм и которая в настоящий момент является крупнейшей жемчужиной в Европе. Если Вам повезет, Вы можете найти ее в море, но если Вы не любите дайвинг, приходите убедиться собственными глазами, это того стоит. MAY DREAM & AUTORE ждет Вас!

The company AUTORE, one of the largest distributors of South Sea pearls in the world, was found by Rosario Autore. His personal ambitions culminated in 1991, when he began exporting pearls from a small pearl farm in Australia directly to Japan, the United States and Europe. AUTORE is a recognized and respected by wholesale customers, consumers and sellers from all over the world. Its integrated operation provides the highest quality and most luxurious jewellery from sea pearls directly from the source.

Dazzling jewellery, that carry South Sea pearls, can not be only seen, but also to be bought in a boutique MAY DREAM since the middle of December this year. Boutique also offers you a unique curiosity, the ring with a giant pearl, which measures a whopping average of 21.5 mm and is currently the largest pearl in Europe. When you are really lucky, you can encounter it in the sea, but if you do not like diving, come and see yourself, it‘s worth it. MAY DREAM & AUTORE look forward to your visit!

51


Jewelery

Na červeném koberci Známé tváře si perly oblíbili po celém světě i ve filmu. To že se AUTORE rychle stal jasnou volbou pro HOLLYWOOD, svědčí o úspěchu společnosti.

На красном ковре

Известные лица полюбили жемчуг во всем мире и в кино. То, что фирма AUTORE быстро стала ясным выбором для Голливуда, свидетельствует об успехе компании.

On the red carpet

Famous faces like pearls around the world and in film. The fact that the author quickly became the obvious choice for HOLLYWOOD, reflects the success of the company. Angelina Jolie • Uma Thurman • Scarlett Johansson • Liv Tyler • Kate Winslet • Naomi Watts • Jessica Simpson • Cate Blanchett • Halle Berry • Melissa George • Miranda Richardson • Kate Moss • Catalina Sandino Moreno • Paris Hilton • Patricia Arquette • Sandra Oh • Radha Mitchell • Elle Macpherson • Glenn Close • Helena Christensen • Jodie Kidd • Sarah Jessica Parker • Emma Thompson • Hilary Swank • Cathy Freemanová • Geoffrey Rush • Kate Bosworth • Jennifer Tilly • Leelee Sobieski • Christine Lahti • Dannii Minogue • Faye Dunaway • Julian McMahon • Diane Keaton • Patricia Heaton • Michael Chicklis • Jane Kaczmarek • Trudi Styler • Sarah Wynter • Kimberly Stewart • Keisha Castle-Hughes • Rose Byrne • Emily Mortimer • Tina Arena • Angelica Houston • Jorja Foxx • Abbie Cornish • Anne Heche • Alek Wek • Dannii Minogue • Eva Green • Jonathan Rhys Meyers • George Miller • Emma Bunton • Ellen Barkin • Jennifer Hudson • Sara Ramirez • Mandy Moore • Marcia Gay Harden • Paul Bettany • Sarah Wynter • Sienna Miller • Teri Hatcher • Ziyi Zhang

Lázeňská 3, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republic GSM: +420 775 241 811, +420 775 241 813 E-mail: maydream@maydream.cz Web: www.maydream.cz

52

11 | 2012 SPA Journal


SPA HILL CASTLE

позволим себе обратить ваше внимание на эксклюзивное предложение продажи курортных апартаментов, которые: þ расположены на самом древнем (XIV век) месте заселения Карловых Вар – Замковом холме þ на месте, где были нейдень самые старые доказательства использования лечебных источников þ каждый апартамент имеет: оригинальный интерьер, украшенный произведениями искусства (Карл Лагерфельд, Джанни Версаче, Боржек Шипек .....) þ из каждого апартамента открывается оригинальный вид на красоты Карловых Вар, безбарьерный доступ к источникам (без лестниц и подъемов) þ дом полностью в стиле художественных оригиналов Боржек Шипек / Иван Поважан, в доме расположена художественная галерея и арт-кафе

остальная информация исключительно в Карловых Варах - Loyd-reality www.loyd.cz | reality@loyd.cz : +420 602 145 144


TECH WOMAN

T E X T: KRI STÝ NA VA ŠKOVÁ | FOTO : ARCH IV

Revoluční

S epilátorem Silk-épil 7 Wet & Dry dosáhnete dlouhotrvajícího pocitu hladké pokožky. Jedním tahem můžete získat dokonalé oholení i krátkých chloupků. Výhodou epilátoru je možnost použití i ve sprše díky jeho vodotěsnosti, dále nabízí tři úrovně rychlosti od šetrné epilace až po důkladnou.

Braun

epilátor

RU

Революционный эпилятор Braun

С эпилятором Silk-épil 7 Wet & Dry Вы достигнете длительного ощущения гладкой кожи. Одним движением можно получить идеальную поверхность кожи при бритье даже коротких волосков. Выгодой эпилятора является возможность применения и в под душем благодаря его герметичности, предлагаются также три уровня скорости от бережной эпиляции до тщательной.

TECH

EN

WOMAN

Revolutionary Braun epilator With the Silk-épil 7 Wet & Dry epilator you can achieve long-lasting feeling of smooth skin. One move can get you the perfect shave, even of short hair. The advantage is the possibility of using the epilator in the shower thanks to its water resistance. It also offers three speed levels - from gentle epilation to thorough.


MAKRO Cash & Carry ČR Добро пожаловать, Willkommen, Welcome Уважаемые гости!

Sehr geehrte Gäste,

Dear Visitor,

Вы уже приобрели рождественские подарки для ваших родных и близких? Хотите привезти им что-нибудь оригинальное или просто небольшой подарок из Карловых Вар? Коньяк, вино, которое хранится при определённом уровне влажности, икру или иные деликатесы? Посетив наш оптовый магазин MAKRO Cash & Carry ČR в Карловых Варах, вы сможете купить там, например, что-либо из указанных деликатесов и многое другое. Открыто 7 дней в неделю.

haben Sie bereits Weihnachtsgeschenke für Ihre Lieben? Möchten Sie etwas Originelles oder nur ein kleines Geschenk für sie aus Karlsbad bringen? Cognac, Weinhumidor, Kaviar oder eine andere Spezialität? Besuchen Sie unser Großhandelszentrum MAKRO Cash & Carry ČR in Karlsbad und kaufen dort etwas aus den oben erwähnten Delikatessen oder auch mehr. Geöffnet an 7 Tagen in der Woche.

do you have Christmas gifts for your nearest and dearest? Would you like to bring them something original, or just a small gift from Karlovy Vary? Brandy, humidor wine, caviar, or another specialty? Visit our wholesale store MAKRO Cash & Carry ČR in Karlovy Vary and purchase some of the aforementioned delicacies, and much more. Open 7 days a week.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! MAKRO

We look forward to your visit! MAKRO

Adresse: Jenišov u Karlových Varů, Obchodní 33, 362 11 Verkaufszeiten: Mo. – Fr. 9.00 – 22.00 Uhr, Sa. – So. 8.00 – 22.00 Uhr Wir akzeptieren Zahlungen in tschechischen Kronen, unter den festgelegten Bedingungen auch in Euro.

Address: Jenišov u Karlových Varů, Obchodní 33, 362 11 Opening hours: Mon – Fri 9:00 – 22:00, Sat – Sun 8:00 – 22:00 We accept payments in Czech crowns and subject to certain conditions, in euros.

С нетерпением ждём Вашего визита! MAKRO Aдрес: Jenišov u Karlových Varů, Obchodní 33, 362 11 Часы работы: Пн. – Пт. 9.00 – 22.00, Сб. – Вск. 8.00 – 22.00 Мы принимаем оплату чешскими кронами, при определённых условиях также евро.

Карта – Из центрa городa на конечнyю остановку автобусa номер один. Stadtplan – vom Stadtzentrum mit dem Bus Nr. 1 bis zur Endhaltestelle.

E48 Dolní Kamenná

E48 Pobřežní

KARLOVY VARY CENTRUM

Map – from the city centre with bus number one to the terminal station.

E48 Dolní Kamenná

Obchodní JENIŠOV U KARLOVÝCH VARŮ

PARTNER PROFESIONÁLŮ


SPA

T E X T: B c. LUC I E V ESEL SK Á | FOTO : ARCH IV TH ERM AL

56

11 | 2012 SPA Journal


BALNEO

Lázeňský hotel Thermal I.P. Pavlova 11, 360 01, Karlovy Vary tel: +420 359 001 111 www.thermal.cz

hotelu

Thermal Thermál

oblékne nový kabát

Lázeňský hotel Thermal patří k symbolům Karlových Varů. Hotel se přizpůsobuje poptávce svých hostů a současným trendům moderního lázeňství a wellness. Nabízíme hostům lázeňskou péči ve vlastním plnohodnotném léčebném zázemí, proto jsme zahájili již třetí etapu výstavby nového balneo provozu. Vedení hotelu Thermal přistoupilo k tomuto rozhodnutí proto, aby zvedlo úroveň pohodlí lázeňských hotelových hostů a zároveň podstatně zvýšilo kvalitu služeb. Rekonstrukce plně hrazená z finančních prostředků hotelu Thermal se uskuteční v termínu od 27. 9. 2012 do 28. 2. 2013. Provoz hotelu nebude nijak narušen a hosté budou mít zajištěn standartní komfort. Cílem třetí etapy je sjednocení všech balneologických provozů do jednoho komplexního špičkově vybaveného celku. Hotel Thermal nabízí jak klasickou lázeňskou léčbu, tak i příjemné wellness pobyty. Dopřát si můžete i wellness ošetření kosmetikou Babor.

RU

Бальнеологический отель Thermal оденут в новую «одежду»

Курортный отель Thermal относится к символам Карловых Вар. Отель приспосабливается к спросу своих гостей и сегодняшним трендам современного курортного дела и вельнес. Мы предлагаем гостям курортное лечение в собственном полноценном лечебном учреждении, и поэтому начали уже

57


SPA

третий этап строительства новой бальнеологической лечебницы. Руководство отеля Thermal приняло это решение для того, чтобы поднять уровень комфорта курортных гостей отеля и вместе с тем значительно повысить качество услуг. Реконструкция, полностью оплачиваемая из финансовых средств отеля Thermal, будет проходить в период с 27.09.2012 г. до 28.02.2013 г. Работа отеля никак не будет нарушена, а для гостей будет обеспечен стандартный комфорт. Целью третьего этапа является объединение всех бальнеологических процедурных в один комплексный оснащенный на высочайшем уровне объект. Отель Thermal предлагает как классическое ку-

58

11 | 2012 SPA Journal

рортное лечение, так и приятные вельнес курсы. Вы можете себе позволить и вельнес процедуры с косметикой Babor.

Spa services of Thermal Hotel gets a new look EN

Spa Hotel Thermal is one of the symbols of Karlovy Vary. Hotel adapts to the needs of its guests and current trends of modern spa and wellness. We offer our guests a spa treatment in our own full-blown medical facilities, so we

have begun the third phase of construction of new spa facilities. The management of Thermal hotel has acceded to this decision to rise the level of comfort of spa hotel guests and to significantly increase quality of service. The reconstruction, that is fully paid from Thermal Hotel funds, will be held from 27th September 2012 to 28th February 2013. Hotel operations will not be disrupted, and guests will be provided with standard comfort. The aim of the third stage is to unify all hydromineral operations into one excellently equipped complex. Thermal Hotel offers both classic spa treatments, wellness and a pleasant stay. You can also treat yourself with a wellness treatment Babor cosmetics.


4856 VW DEL_Carpoint volkswagen UP_210x148_V3.indd 1

27.11.12 11:54

Chcete se zbavit brýlí? Хотите избавиться от очков? • Laserové operace očí • Operace šedého zákalu • Refrakční chirurgie • Specializovaná oční vyšetření

Want to get rid of glasses?

• Лазерные операции глаз • Операции по устранению катаракты • Преломляющая хирургия • Специализированное глазное обследование

• Laser eye surgery • Cataract surgery • Refractive Surgery • Specialized eye examinations

SOMICH – Oční klinika Karlovy Vary | Глазная клиника Карловы Вары | Eye Clinic Karlovy Vary

 +420 775 556 471 | +420 775 555 350 | www. somich.cz | e-mail: ocniklinika@somich.cz


HEALTH

T E X T: V L A STIMI L A SMÍLKOVÁ | FOTO : ARCH IV

04 06

05

04

03

02

Lázeňská 1, Karlovy Vary

01

Evolučn Evoluční hubnutí… současnosti ..fenomén so

INJEKČNÍ LIPOLÝZA 60

11 | 2012 SPA Journal


eh® clinic Lázeňská 1, 360 01 Karlovy Vary (3. patro) Карловы Вары (3. этаж) Karlsbad (3. Geschoss) www.ehclinic.cz

Pryč jsou doby, kdy nadbytečné kilogramy dělaly ženy ženami. V dnešní době, chtějí být ženy a nezřídka kdy i muži krásní. Vnější krásu ztělesňuje právě štíhlost. Jako návštěvnice kliniky specializující se na evoluční hubnutí bych ráda předala své zkušenosti. Evoluční hubnutí, které nabízí eh® clinic, jsem konzultovala s doktorkou Stěpanovou, která se svými dlouholetými zkušenostmi patří mezi uznávané odborníky a je součástí lékařského týmu eh® clinic. V určitých partiích, kde nám nepomáhá ani dieta ani cvičení, je východiskem injekční lipolýza. Při návštěvě eh® clinic Vám bude provedena individuální analýza vašeho tělesného stavu. Díky nejnovějším metodám a špičkovým přístrojům pro Vás bude zpracován hubnoucí individuální plán na míru. Injekční lipolýza je relativně novou metodou, která je velmi atraktivní pro své možnosti. Speciální jehlou se provádí aplikace enzymu fosfatidylcholinu (PPC) do tukové tkáně. PPC pomáhá tělu rychle rozložit a vyloučit z těla tuk, a kromě toho, PPC eliminuje zbytky poškozených buněčných membrán a tím normalizuje krevní oběh.

Nicméně, tato látka působí jen na zničené tukové struktury. To znamená, že PPC složka sama o sobě není dostatečná, samotná nezničí tukové buňky. Proto při procesu injekční lipolýzy se musí látky kombinovat. Tedy PPC se kombinuje se speciálním přípravkem deoxycholátem. V tandemu, tyto dvě látky dosahují požadovaného efektu. Deoxycholát ničí buňky, až když jsou adipocyty poškozené, začíná působit PPC. Tuk se rozpouští na malé částečky, které jsou následně přirozenou cestou vylučovány z těla.

Lázeňská 1, Karlovy Vary

Po aplikaci injekční lipolýzy je důležité dbát na předepsaný režim pro lepší efekt procedury. Dále se může objevit zvýšená citlivost daných partií, pouze však v prvních dnech. Efekt této metody je po několika aplikacích zřetelně patrný. Za účelem vyloučení rozpuštěného tuku z těla ven je důležité po 3-4 dnech, po lipolýze v eh® clinic podstoupit lymfatickou drenáž, kterou je možné provádět různými způsoby. Metoda drenáže se v eh® clinic určuje individuálně, vychází ze vstupního vyšetření a provádí se na přístrojích LPG®, ICOONE®, VIP COMPLEX, LYMFOVEN. Parametry nastavení přístrojů jsou ušité na míru přímo konkrétnímu klientovi v sou-

61


HEALTH ladu s počátečním vyšetřením. Program je poté možné vybrat každému opravdu individuálně. Pomocí injekční lipolýzy je možné zredukovat téměř všechny problémové partie těla. Nejčastěji se soustředí na tukové oblasti jako podbradek, břicho, boky, ale i vnitřní strany stehen, a ke zmírnění celulitidy, u mužů zvláště v oblasti prsou a břicha. Pokud hledáte odpovědi na otázky, jak zredukovat svojí váhu, dosáhnout dokonalých křivek, nebo docílit pozitivních výsledků, v eh® clinic Vám nejen všechny otázky zodpoví, ale především Vás navedou na individuální cestu.

Эволюционное похудение…..феномен современности RU

Инъекционный липолиз

Ушли в прошлое времена, когда избыточные килограммы делали женщин женщинами. Сегодня женщины, а часто и мужчины хотят быть красивыми. Именно стройность и олицетворяет внешнюю красоту.

®

eh® clinic Lázeňská 1, 360 01 Karlovy Vary (3. patro) Карловы Вары (3. этаж) Karlsbad (3. Geschoss) www.ehclinic.cz

Как посетительница клиники, специализирующейся на похудении, я с удовольствием поделюсь с вами своим опытом. По вопросу 6-факторной системы эволюционного похудения, которую предлагает eh® clinic, я консультировалась с доктором Еленой Степановой, которая со своим долголетним успешным опытом в области похудения и последующего удержания оптимального веса относится к признанным специалистам и является членом коллектива врачей eh® clinic.

При посещении eh® clinic Вам проведут индивидуальный анализ Вашего состояния здоровья. Опираясь на новейшие методики и показания приборов высочайшего класса специалисты eh® clinic разработают для Вас индивидуальный план похудения , в соответствии с вашим состоянием в момент обращения в eh® clinic. В случаях локальных жировых отложений, когда нам не помогает диета и гимнастика, решением является инъекционный липолиз. Инъекционный липолиз – относительно новая методика, очень привлекательная своими возможностями. При помощи cпециальных игл в жировую ткань вводят фермент фосфатидилхолин (PPC), и он помогает организму быстро разложить и выпроводить из организма жир. Кроме того, РРС выводит остатки поврежденных клеточных оболочек и тем самым нормализует кровообращение.

Однако этот препарат растворяет только уже разрушенные жировые структуры клетки. То есть вводить один РРС бессмысленно: жировую клетку (адипоцит) он не уничтожит.

62

11 | 2012 SPA Journal

Именно поэтому для инъекционного липолиза РРС комбинируют со специальным препаратом дезоксихолатом. В паре эти двое и дают нужный эффект. Дезоксихолат разрушает клетку, а когда адипоциты повреждены, к работе приступает РРС.

При применении инъекционного липолиза для улучшения эффекта процедуры важно соблюдать установленный режим. В первые дни в местах, где проводились инъекции может ненадолго появиться повышенная чувствительность. Эффект этого метода виден уже после первой процедуры, а после нескольких является сильно выраженным. Для выведения растворенного жира из организма важно 3-4 дня после липолиза в eh® clinic пройти лимфатический дренаж, который можно проводить разными способами. Метод дренажа в eh® clinic назначается индивидуально, основывается на вступительном обследовании и проводится на приборах LPG®, ICOONE®, VIP COMPLEX, LYMFOVEN. Параметры настроек приборов приспособлены индивидуально прямо для конкретного клиента в зависимости от начального обследования. Программа выбирается для каждого действительно индивидуально. При помощи инъекционного липолиза можно уменьшить почти все проблемные части тела. Чаще всего инъекционному липолизу подвергаются подбородок, живот, бедра, внутренняя часть бедер, у мужчин особенно в область груди и живота. Инъекционный липолиза очень эффективен также и для уменьшения целлюлита

Если Вы ищете ответы на вопросы, как уменьшить свой вес, достичь совершенных линий или позитивных результатов, в eh® clinic Вам не только ответят на все Ваши вопросы, но, прежде всего, помогут найти Ваш собственный путь.

Evolutional losing weight... phenomenon of today EN

Injection lypolysis The period of time, when women were in demand for their plump figures, has gone. Nowadays, women and frequently men want to be good-looking. And it is a slim figure that represents the outer beauty. As a visitor of a clinic specialised in evolutionary losing weight I would like to share my experiences. Evolutionary losing weight, which is offered by the eh® clinic, I have consulted with doctor Stěpanová. With her long-term experience, she belongs to reputable experts and she is also a part of the medical team in the eh® clinic.


HUBNOUCÍ PLÁN NA MÍRU! ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПОХУДЕНИЯ! INDIVIDUAL SLIMMING PLAN!

When exercise or a healthy diet cannot help in specific parts of our body the solution is the injection lypolysis. On the eh® clinic visit, your body condition will be individually analyzed. Thanks to the latest methods and top apparatuses you will obtain an arranged individual slimming plan. The injection lypolysis is relatively a new method, which is very attractive for its potentiality. The phosphatidylcholine enzyme (PPC) is applied with a special needle into the adipose tissue. PPC helps your body quickly to reduce and excrete the fat from your body. Besides, PPC eliminates remains of damaged cell membranes and this way it normalizes the blood circulation. However, this substance affects only the damaged adipose cells. It means that PPC component is not sufficient on its own, it doesn´t annihilate all adipose cells. Therefore is needed to combine more substances in the process of injection lypolysis. The PPC is combined with a special agent dyoxycholate. In tandem, these two substances achieve the required effect. Dyoxycholate damages cells and when adiposities are damaged, the PPC starts to work. Fat dissolves to small particles and it is subsequently expelled from the body. After the application of the injection lipolysis, it is very important to follow a prescribed programme for better effect of this course of treatment. Furthermore, the cured parts of body can be more sensitive, but only for a few days. The effect of this method is visibly evident after several applications. In order to expel the unfastened fat from the body, it is important 3-4 days after the lipolysis to undergo the lymphatic drainage at the eh® clinic, which is possible to carry out in various ways. The drainage method at the eh® clinic is determined individually, it proceeds from the entrance analysis and it is carried out on LPG ®, ICOONE®, VIP COMPLEX, LYMFOVEN apparatuses. The adjustment of parameters is made to a client measure based on the entrance examination. The programme is then possible to choose for everybody really individually. Thanks to the injection lipolysis, it is possible to reduce almost every problematic body parts. The most focused fatty parts are a double chin, a stomach, hips, inner parts of thighs, areas of cellulite and areas of chests and a stomach especially in men. If you look for answers to your questions how to reduce your weight, how to achieve flawless body curves or how to achieve some positive results, they will not only answer you at the eh®clinic, but above all they will show you the individual way.


TRAVEL

T E X T: KRI STÝ NA VA ŠKOVÁ | FOTO : ARCH IV

VÁNOČNÍ nákupy

v

64

11 | 2012 SPA Journal

Londýně Hledáte-li inspiraci a chcete potěšit své blízké luxusními dárky, vydejte se do nejluxusnějších obchodních domů ve Velké Británii, do hlavního města Londýna. Nebudete litovat!


N

Nejproslulejší dům nejen s módou Harrods v sobě skrývá fascinující interiéry a nespočet odvětví, seženete zde prakticky cokoliv. Obří honosnou budovu Harrods naleznete v londýnské čtvrti Knitsbridge. Začalo to prodejem luxusního čaje a dnes v Harrods nakoupíte módu od předních světových návrhářů. Obchodní dům vám vyjde vstříc i v případě, že sháníte kosmetiku, parfémy, bytové doplňky, umění, pravou kožešinu, kvalitní kaviár, víno či domácího mazlíčka. Můžete se zde nechat hýčkat v jednom z největších kosmetických salónů v Evropě. V oddělení Pets se postarají i o vaše psí miláčky. Dalším místem, kde získáte inspiraci pro vánoční dárky je obchodní dům Selfridges, umístěný na nejznámější ulici v Londýně, Oxford street. Druhý největší obchod ve Spojeném království právě po Harrods se pyšní obrovským oddělením obuvi, toužíte-li po lodičkách Jimmy Choo nebo Christian Louboutin, je to pravé místo pro Vás. V luxusních buticích Vás oslní kolekce od Armaniho přes Diora až po Zenga Sartorial. Jen o kousek dál v Regent Street, můžete udělat radost svým ratolestem v pětipatrovém hračkářství Hamley, které zároveň patří mezi londýnské turistické atrakce. Každé patro je věnováno určitému věku dítěte, hračky pro batolata, děti předškolního, školního věku, oddělení lega i fanoušci Harryho Pottera si zde najdou svůj koutek. Londýnská nákupní centra vás určitě okouzlí vánoční atmosférou a výzdobou, ale především nabídnou luxusní zboží a skvělé typy na vánoční dárky.

RU

Рождественские покупки в Лондоне

E

Если Вы ищете инспирацию и хотите доставить радость своим близким шикарными подарками, отправляйтесь в самые элитные торговые дома в Великобританию, в Лондон, и не пожалеете.

Самый знаменитый дом не только моды - дом Harrods скрывает в себе очаровательные интерьеры и бесчисленное количество отделов, здесь Вы найдете практически все, что угодно. Огромное роскошное здание Harrods располагается в районе Лондона НайтсБридж. Все начиналось с продажи элитного чая, а сегодня в Harrods можно купить модную одежду ведущих мировых кутюрье. Торговый дом удовлет-

65


TRAVEL

ворит Ваше желание и в случае, если Вы ищете косметику, парфюмерию, аксессуары для дома, произведения искусства, натуральные меха, качественную икру, вино или домашнего питомца. Здесь можно понежиться в одном из самых больших косметических салонов в Европе. В отделе Pets позаботятся и о ваших собачках.

Еще одним местом, где Вы найдете инспирацию на рождественские подарки, является торговый дом Selfridges, расположенный на самой известной улице в Лондоне, Оксфорд стрит. Второй по величине магазин в объединенном королевстве именно после Harrods гордится огромным отделом обуви, и если Вы мечтаете о лодочках Jimmy Choo или Christian Louboutin, это место как раз для Вас. В элитных бутиках Вас ослепят коллекции от Armani, Dior до Zenga Sartorial.

Лондонские торговые центры Вас наверняка очаруют рождественской атмосферой и украшениями, но прежде всего, предложат элитные товары и отличные советы по покупке рождественских подарков.

Christmas shopping in London EN

D

Немного дальше на Регент стрит, Вы можете сделать радость своим чадам в пятиэтажном магазине игрушек Hamley, который одновременно относится к лондонским туристическим достопримечательностям. Каждый этаж посвящен определенному возрасту ребенка, здесь игрушки и для младенцев, и для детей дошкольного, школьного возраста, отдел Lego. И любители Гарри Поттера найдут здесь свой уголок.

66

11 | 2012 SPA Journal

Do you want to treat your dears to luxurious presents and you are looking for inspiration, set out on the trip to visit the most luxurious department stores in Great Britain in London and you will not regret. The most famous not only a fashion department store Harrods hides fascinating interiors and a large number of branches. Practically, there is possible to obtain everything. The giant and magnificent Harrods building is situated in London quarter Knitsbridge. It all began with selling luxurious tea and today you can buy fashion clothes from world leading designers. The department store meets your demands also in case you hunt for cosmetics, perfumes, home accessories, art, genuine leather, quality

caviar, wine or even pets. You can let yourselves pamper in one of the biggest cosmetic salons in Europe. Pet Spa in Harrods will cater for all needs of your pets. The next place, where you can gain some inspiration for Christmas presents is at the department store Selfridges in Oxford Street in London. The second largest department store in the United Kingdom just after Harrods is proud of a huge footwear department. If you desire court shoes Jimmy Coo or Christian Louboutin, this is the right place for you. You will be dazzled with Armani, Dior and Zenga Sartorial collections in luxurious boutiques. A bit further in Regent Street you can make your children happy in five storey toy store Hamleys, which at the same time belongs to major tourist attractions in London. Each floor is dedicated to particular child´s age, there are toys for toddlers, preschool children, schoolchildren. There is LEGO department and also Harry Potter´s fans will find their section. London´s shopping centres will definitely charm you with their Christmas atmosphere and decorations, but above all they offer luxurious goods and great tips for Christmas presents.


• kvalitní moderní brýle světových značek • • zhotovení podle přesného vyšetření zraku v očním centru Omnia optik • řešení potíží s viděním na různé vzdálenosti • • brýlové čočky v nejvyšší kvalitě od značkových výrobců •

• качественные современные очки мировых марок • • изготовление в соответствии с точным обследованием зрения в глазном центре Omnia optik • решении проблем со зрением на различные расстояния • • контактные линзы самого высочайшего качества от разных мировых производителей •

• High quality modern glasses of world brands • realization according to a precise eye examination in the ophthalmic center Omnia • • Solutions to any problems with vision at different distances • lenses of the highest quality from brand name manufacturers •

Omnia Optik | Jaltská 15 | Karlovy Vary | Po / Pá | По / Пя | Mo / Fr 800 -1800 |(+420 353 585 555


EVENT T E X T: JA N A ŠMÍDOV Á | FOTO : PETR GEBAUER

ODDY ODDYCH party

152012 11

Čtvrtek 15. 11. 2012 se pro společnost Oddych stal dnem významným. K příležitosti oslavy šestých narozenin časopisu SPA Journal připravil jeho tým pro všechny klienty oslavu s názvem Oddych Party. Celý večer probíhal v příjemném prostředí Edie baru, kde hned u vchodu na hosty čekal welcome drink, u baru byla možnost si prohlédnout výstavu titulních stran od prvního vydání časopisu SPA Journal, raut nabídl samé speciality a ani o koktejly nebyla nouze. Celým večerem provázel moderátor Petr Čimpera a nabitý program akce byl doprovázen kapelou Milana Krajíce. Hlavním bodem večera bylo slavnostní odhalení nového designu časopisu SPA Journal a jeho následný křest, o který se postaral celý tým společnosti Oddych. Lidé pili, jedli, bavili se a nový kabát SPA Journalu s velkým zájmem hodnotili. V průběhu večera přišlo také na slosování vizitek všech příchozích o hodnotné ceny od voucherů do restaurací, na kosmetická ošet-

68

11 | 2012 SPA Journal

ření, značková oblečení, projížďku limuzínou až po věcné ceny jako luxusní pero, manžetové knoflíčky či ručně broušenou mísu. O zakončení večera se postaral tým Edie baru svou famózní barmanskou show a hosté tak odcházeli plni dojmů. Dámy pak ještě s růží a jejich pánský doprovod s dárkovou taštičkou, kde mimo jiného nesměl chybět zbrusu nový SPA Journal. Celý tým společnosti Oddych děkuje partnerům akce a všem příchozím, že vytvořili příjemnou atmosféru a těší se na budoucí spolupráci při tvorbě časopisu SPA Journal.

ODDYCH PARTY Четверг 15.11.2012 г. стал для компании Oddych особенным днем. По поводу празднования шестого дня рождения журнала SPA Journal его коллектив подготовил для всех клиентов вечернику под названием Oddych Party.

RU

Весь вечер проходил в приятной атмосфере бара Edie bar, где сразу у входа гостей встречал welcome drink, у бара была возможность ознакомиться с выставкой титульных страниц, начиная с первого номера журнала SPA Journal, раут предлагал только деликатесы и нехватки коктейлей не ощущалось.

Вечер вел ведущий Петр Чимпера, а насыщенная программа мероприятия сопровождалась группой Милана Крайица. Главным пунктом программы вечера было торжественное открытие нового дизайна журнала SPA Journal и его последующее крещение, о котором позаботился весь коллектив компании Oddych. Люди пили, ели, веселились и с большим интересом оценивали новую «одежку» журнала SPA Journal. В течение вечера по визиткам присутствующих была проведена лотерея, в которой разыгрывались ценные призы от ваучеров в рестораны, на процедуры в косметических салонах, фирменной одежды, поездки в лимузине до ценных призов, как дорогая авторучка, запонки или ваза ручной огранки.


69


EVENT

О завершении вечера позаботился коллектив бара Edie bar своим великолепным барменшоу, после которого гости расходились, полные впечатлений. Дамы еще и с розой к тому, а их мужское сопровождение с подарочным пакетом, где кроме прочего был и свежий номер журнала SPA Journal.

Весь коллектив компании Oddych благодарит партнеров мероприятия и всех присутствовавших за поддержание приятной атмосферы и надеется на дальнейшее сотрудничество при создании новых номеров журнала SPA Journal.

The ODDYCH PARTY

EN Thursday, 15th December 2012 became a significant day for the Oddych Company. At the occasion of the 6th anniversary of the SPA Journal magazine, its team had

70

11 | 2012 SPA Journal

arranged for all clients a celebration with a title The Oddych Party. The whole evening went by in pleasant surroundings of Edie bar. The guests were given welcome drinks at the entrance, at the bar was possible to see the exhibition of SPA journal title pages from the first edition and reception offered only specialities and various cocktails were offered by the score. The whole evening guided Petr Čimpera as a moderator and the lively program was accompanied by Milan Krajíc band. The highlight of the evening was the unveiling ceremony of the magazine SPA Journal in new design with its sequential launch performed by the whole team of the Oddych Company. Guests drank, ate, entertained themselves and evaluated the new design of the SPA Journal with great enthusiasm.

During the evening the business cards of all guests were drawn to win valuable prizes, from restaurant vouchers, cosmetic treatment, brand wear, limousine ride to material prizes such as a luxurious pen, cuff links or a manually sharpened bowl. The end of the party was under the direction of Edie team with their excellent barman show and so guests were leaving with an indelible impression, ladies with a rose and gentlemen with a small gift bag, in which an new issue of SPA Journal couldn´t be omitted. The whole team of the Oddych Company thank their partners and visitors of this event for the pleasant atmosphere they set up. The whole team is looking forward to further cooperation in new SPA Journal issues.TECH MAN

T E X T: KRI STÝ NA VA ŠKOVÁ | FOTO : ARCH IV

Nerozbitný telefon CAT Společnost CAT vyvinula telefon, s kterým můžete lyžovat nebo třeba lézt na skály. Je vybaven speciálním nepoškrabatelným sklem a magnetickým kompasem. Tento duální smartphone Catepillar CAT B10 disponuje operačním systémem Android a svými vlastnostmi je vhodný do drsného prostřední a je prakticky nezničitelný.

Небьющийся телефон CAT

Компания CAT разработала телефон, с которым можно кататься на лыжах или карабкаться на скалы. Он оснащен специальным нецарапающимся стеклом и магнитным компасом. Этот двойной смартфон Catepillar CAT B10 располагает операционной системой Андроид, пригоден со своими свойствами для жесткой среды использования и является очень прочным.

TECH

RU

MAN

EN

CAT

Unbreakable Phone CAT has developed a phone with which you can be skiing or climbing rocks. It is equipped with a special unscratchable display and a magnetic compass. This dual CAT Caterpillar B10 smartphone features the Android operating system and with its properties it is suitable for harsh environments and it is virtually indestructible.


Новое казино со старыми традициями! New casino with old traditions!

Ставки на игровых столах:

Bets on the table:

Американская рулетка: 1 евро - 500 евро Блек Джек: 5 евро - 2.000 евро Покер: 5 евро - No limit Максимальная выплата на столе: до 300.000 евро

American Roulette: 1 Euro - 500 Euro Black Jack: 5 Euro - 2.000 Euro Poker: 5 Euro - No limit The maximum payout on the table: up to 300.000 Euro

• это удобное расположение в Карловых Варах • большой выбор игровых автоматов • доброжелательный сервис и уютная атмосфера • бесплатный бар для игроков

• Convenient location in Karlovy Vary • Wide range of slot machines • Friendly service and pleasant atmosphere • Free bar for players

Такси из отеля до казино бесплатно!!! | Free taxi from the hotel to the casino!

Hotel Petr | Vřídelní 85/13 | Karlovy Vary |  +420 353 901 000

www.casino-cosmos.eu


CREATIVE F OTO : PETR GEB AUER

JAK SE FOTILA titulní strana časopisu

S listopadovým číslem bylo v časopise vše nové, design, formát nebo jeho rozsah. Premiéru měla i spolupráce SPA Journalu s mladým a již úspěšným fotografem Petrem Gebauerem. Zajímalo by Vás jak takové profi fotografování probíhá? Zeptali jsme se za Vás. Co vše se odehrává za fotoaparátem během akce? Jak dlouho samotné focení trvalo? Fotilo se v překrásném hotelu Carlsbad Plaza v jednom z pokojů, který bylo třeba nejdříve naaranžovat. Nejde o to scénu pouze nasvítit, ale i posunout nábytek, sundat obraz ze stěny, nebo vyleštit stoly. Akce trvala zhruba 5 hodin. Fotili jsme několik druhů záběru. Mám rád, když je na vše čas a můžete si i povídat. Je totiž také důležité vědět, koho fotíte. Měl jsem k dispozici vizážistku, asistenty a překrásnou modelku. Tomu všemu předchází vymýšlení scénáře, i tak se původní představa ve výsledku více, či méně liší, všichni zúčastnění musí mít v sobě spoustu vůle a pracovitosti a kreativity. Jaká byla spolupráce s modelkou, je to dřina? Modelek je mnoho, těch co mají své osobní kouzlo několik. Mezi ně patří právě Lucie. Skvěle se mi s ní pracovalo a doufám, že do budoucna ještě něco nafotíme!

74

11 | 2012 SPA Journal

Specializujete se na fotografování lidí různého věku. Jak kooperuješ s takovým novorozencem? Háček je v tom, že novorozencům a dětem nejde poručit. Někteří novorozenci celé focení prospí, to si pak s nimi můžu dělat, co se mi zlíbí, dát je do košíku, zamotat do záclon a dítko se ani nehne a spinká spokojeně. Potom jsou děti, které nevydrží stát ani 2 sekundy na jednom místě. Důležité je se obrnit trpělivostí. Chtěla bych začít fotit. Jsem úplný laik. Co byste čtenářům a mě doporučil, jak bychom měli začít? Mít fotografování jako hobby není dnes problém, na této úrovni to je velmi snadno dostupné. Tedy pokud si chcete přidat například pár hezkých fotografií do rodinného alba. Začněte fotit na cokoliv, třeba i na mobilní telefon. Pokud Vás to chytne, dívejte se kolem sebe a mačkejte spoušť. Nezapomeňte také na trochu teorie, ta je také důležitá. Jak hodnotíte první spolupráci pro SPA Journal? Úžasný, to slovo vystihuje můj pocit, který z akce mám. Věřím, že to nebude poslední věc, kterou jsem pro společnost Oddych nafotil a těším se na další projekty.

Титульный лист журнала как отографировали RU

В ноябрьском номере журнала было все новое, дизайн, формат или объем. Новым было и сотрудничество редакции SPA Journal с молодым и уже успешным фотографом Петром Гебауэром. Вам интересно, как такая профессиональная съемка проходит? Мы спросили за Вас. Что происходит за фотоаппаратом во время процесса съемки? Сколько продолжалась сама съемка?

Съемка проходила в прекрасном отеле Карлсбад Плаза в одном из номеров, который надо было сначала оформить. Ведь речь идет не только о том, чтобы осветить сцену, надо еще, например, передвинуть мебель, снять картины со стены или натереть столы. Все продолжалось около 5 часов. Мы снимали несколько видов. Я люблю, когда на все имеется достаточно времени и можно даже поговорить. Потому что очень важно знать, кого вы снимаете. У нас была визажистка, ассистенты и прекрасная фотомодель. Всему этому предшествует придумывание сценария, но даже при этом начальное представление в резуль-


SIE SEHEN HEUTE BEZAUBERND AUS! ... | Burberry Etro DvF Schumacher Moncler Jimmy Choo Tod´s | ...

тате более-менее отличается, и все участники должны обладать немалой волей, а также работоспособностью и креативностью.

Каково было сотрудничество с фотомоделью, это тяжелая работа? Фотомоделей много, но таких, которые обладают своим личным обаянием, всего несколько. К ним относится и Люция. Нам замечательно вместе работалось, и я надеюсь, что в будущем мы снимем что-нибудь еще! Ты специализируешься на фотографии людей разного возраста. Как ты работаешь с новорожденными?

Проблема в том, что новорожденным и детям нельзя приказать. Некоторые новорожденные все съемки проспят, в этом случае с ними можно делать все, что вам захочется, положить их в корзину, замотать в тюль, а ребенок даже не пошевелится и спокойно спит. Но есть и дети, которые не выдержат и двух секунд на одном месте. Здесь важно запастись терпеливостью. Я бы хотела начать снимать. Но я абсолютный новичок в этом. Что бы Вы могли посоветовать читателям и мне, как надо начинать? Фотографировать как хобби сегодня не проблема, на этом уровне это легко доступно. То есть, если вы хотите добавить несколько красивых фото в семейный альбом, начните снимать на что угодно, хоть на сотовый телефон. Если вас это заинтересует, оглянитесь вокруг и нажимайте на спуск. Но не забудьте о теории, хотя бы немного, она тоже очень важна. Как Вы оцениваете первую работу для SPA Journal?

Прекрасно, это слово выражает мое ощущение, которое у меня осталось после работы. Я верю, что это будет не последней вещью, которую я снял для компании Oddych, я с удовольствием жду следующих проектов.

DNES VYPADÁTE ÚŽASNĚ!

ВЫ ОЧЕНЬ

СТИЛЬНО ВЫГЛЯДИТЕ! BELLA DONNA Sedanstr. 4 | 92637 Weiden tel.: 0049/961 416 1231 www.facebook.com/bella.donna.mode www.belladonna-moden.de


CREATIVE

A front page of the magazine EN

How the photograph was taken In the November issue everything was new, design, format or its volume. The cooperation between SPA Journal and young successful photographer Petr Gebauer was also a premiere. Would you be interested how such photography proceeds? We asked instead of you. What everything takes place behind a camera during the action? Photography took place in the magnificent Carlsbad Plaza hotel in one of its rooms, which we had to arrange first. It is not only about to light up the place correctly, but also to move furniture, take down a picture of the wall or polish tables. The action took about 5 hours. We took various approaches of shots. I like talking over the action and taking my time for everything. It is also important, who you are taking photos of. I had a beautician, assistants

76

11 | 2012 SPA Journal

and a glamorous model at my disposal. All this is preceded by fabricating scenario, but still the original perception is more or less different in its outcome, all involved must be strong willed, hard working and creative. How did you like the cooperation with a model, was it hard work? There are many models; some of them have got personal charm. Lucie belongs to them. It was wonderful experience to work with her and I am hoping for future cooperation. Do you specialise in photographing people of various age. How is the cooperation with an infant? The fly in the ointment is that you cannot command infants. Some of them sleep through the whole photographing, so I can do whatever I want, put them in the basket, wrap them in the curtains and a baby doesn´t make a single move and sleeps happily. On the other hand, there are children who cannot stand in one

place for two seconds. It is important then to steel myself with patience for this job. ) I would like to start taking photographs. I am a complete layman. What would you recommend to our readers? How should we begin? Taking photos as a hobby is not a problem today. It is very easily accessible on this level, for example, if you want to add a few photos into your family album. You can begin to take photos of anything, possibly with your mobile phone. If you feel attracted then, just look around you and press a shutter release. Don´t forget about some theory that is important too. How do you assess your first cooperation with SPA Journal? Fantastic, this word depicts my feeling precisely I have of this action. I believe it is not the last work I have done for the Oddych Company and I am looking forward to another projects.OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOS

blýsknete se krištálem twinkle with crystal

MOSER SALES

GALLERIES

Praha Na Příkopě 12, tel.: +420 224 211 293 Staroměstské náměstí 603/15, tel.: +420 221 890 891

Karlovy vary Kpt. Jaroše 46/19, tel.: +420 353 416 136 Tržiště 7, tel.: +420 353 235 303

www.moser-glass.comUŽÍVEJTE OSLAVY NOVÉHO ROKU POHODLNĚ A BEZ OMEZENÍ

Odvoz Vašeho vozu & Odvoz osob

drinktaxi

personal transport

 +420 774 31 31 31

www.kvzelva.czSPA HILL CASTLE

SIE SEHEN HEUTE BEZAUBERND AUS! ... | Burberry Etro DvF Schumacher

newly opened

Moncler Jimmy Choo

newly renovated interiors

• 4 tennis courts with an artificial turf (in winter the court is covered with a heated roof) • ricochet court • modern fitness center • boulder wall • a group exercises: Bosu, Port de Bras, Zumba, Bodyforming, Pilates, Fitball, Overball, Steps, Oriental dances, Flowing, Core, Easy Tone Step, Core Bags, and Kettlebells For more information on individual sports programs and prices check our website www.sportcentrum-imperial.cz.

• sports bar (drinks and light snacks) • assortment of food supplements • sun tanning beds • sports equipment shop • WiFi • group and personal trainers • rental of courts for private events • catering

we are looking

forward to your

sportcentrum imperial

visit

Libušina 18 • 360 01 Karlovy Vary GPS: 50° 13´ 13.75´´ N • 12° 53´ 9.91´´ E Tel.: +420 353 203 700 info@sportcentrum-imperial.cz www.sportcentrum-imperial.cz

позволим себе обратить ваше внимание на эксклюзивное предложение продажи курортных апартаментов, которые: þ расположены на самом древнем (XIV век) месте заселения Карловых Вар – Замковом холме þ на месте, где были нейдень самые старые доказательства использования лечебных источников

No Better Place To Go

þ каждый апартамент имеет: оригинальный интерьер, украшенный произведениями искусства (Карл Лагерфельд, Джанни Версаче, Боржек Шипек .....)

American Roulette ❖ Blackjack Russian Poker ❖ Slots

all games in EUR & Cz all major credit cards & foreign currencies

OPEN 8pm to 4am Passport required • Grandhotel Pupp, Mírové nám. 2 Tel.: +420 353 224 157 • www.czechcasinos.cz

120601_PCC_Spa_Journal_112x320.indd 2

þ из каждого апартамента открывается оригинальный вид на красоты Карловых Вар, безбарьерный доступ к источникам (без лестниц и подъемов) þ дом полностью в стиле художественных оригиналов Боржек Шипек / Иван Поважан, в доме расположена художественная галерея и арт-кафе

остальная информация исключительно в Карловых Варах - Loyd-reality www.loyd.cz | reality@loyd.cz : +420 602 145 144

DNES VYPADÁTE ÚŽASNĚ!

ВЫ ОЧЕНЬ

СТИЛЬНО ВЫГЛЯДИТЕ! BELLA DONNA Sedanstr. 4 | 92637 Weiden tel.: 0049/961 416 1231 www.facebook.com/bella.donna.mode www.belladonna-moden.de

www.belladonna-moden.de

www.le-bouchon.cz

the first club sports center in Karlovy Vary

www.baarova.cz

• sport bar (nápoje a lehké snacky) • nabídka potravinových doplňků • solária • prodejna sportovního vybavení • WiFi • skupinoví i individuální profesionální trenéři • pronájem kurtů pro soukromé akce • zajištění cateringu

www.loyd.cz

Podrobnější informace o jednotlivých sportech/cenách naleznete na našich webových stránkách www.sportcentrum-imperial.cz.

www.pupp.cz

Lázeňská 11, Karlovy Vary

Lázeňská 11, Karlovy Vary

Open daily 10:00 - 20:00

• 4 tenisové kurty s umělým povrchem (v zimní sezóně kryté vyhřívanou halou) • ricochetový kurt • moderní fitness centrum • boulderová stěna • skupinová cvičení: Bosu, Port de Bras, Zumba, Bodyforming, Pilates, Fitball, Overball, Stepy, Orientální tance, Flowing, Core, Easy Tone Step, Core Bags, Kettlebells

www.sportcentrum-imperial.cz

Tod´s | ...

VYDAVATEL – ИЗДАТЕЛЬ – PUBLISHER ODDYCH s.r.o., Děpoltovická 214,362 32 K. Vary – Otovice IČO: 64831671 DIČ: CZ64831671 | www.oddych.cz REDAKCE - РЕДАКЦИЯ - EDITORIAL TEAM Sídlo Telefon Šéfredaktor

6.12.2012 11:05:04

Exkluzivni_bydleni_inzerce_spa_journal_112,5x320_4.indd 1

31.10.12 21:00

Redaktor Designer Obchod

JEWELLERY

Děpoltovická 214/6, 360 01 Otovice u Karlových Varů +420 359 888 999 Jan Truhlář +420 774 308 970 | info@oddych.cz Jana Šmídová +420 359 888 999 | smidova@oddych.cz Martina Eftimova, DiS. eftimova@oddych.cz Daniel Herold tel.: +420 777 334 566 | herold@oddych.cz

PŘEKLAD – ПЕРЕВОД – TRANSLATION Ruský jazyk

WATCHES

Anglický jazyk

Hotel Carlsbad Plaza

www.lazenska-lekarna.cz

Симфония впечатлений, которая Согреет ваше Сердце и в ЗимнЮЮ СтУЖУ!

LUXURY MOBILE PHONES & ACCESSORIES

Cena Uzávěrka Vychází

www.natka.cz

Own clinic, balneOtherapy and wellness area that cOvers mOre than 3000 square meters. medical team Of dOctOrs tOgether cOvering 14 medical specialties, resulting in mOre than 250 different prOcedures.

Natka Diamond Forever

Natka Jewellery & Watches

Natka Jewellery

Stará louka 62, 360 01 Karlovy Vary natka@natka.cz +420 774 820 181

Lázeňská 11, 360 01 Karlovy Vary natka@natka.cz +420 774 241 804

Vřídelní 25, 360 01 Karlovy Vary natka@natka.cz +420 774 241 804

Stará louka 62 • 360 01 Karlovy Vary Staroměstské náměstí 5 • 110 00 Praha 1 Tel./fax: +420 353 585 085 • mob.: +420 775 269 807 • azra@azra-cz.com

www.azra-cz.com

www.carlsbad-plaza.ru

9/11/12 09:59

distribuce zdarma 5. den v měsíci 15. den v měsíci

Obsah článků magazínu SPA Journal je chráněn autorským zákonem. Kopírování a šíření obsahu v jakékoliv podobě bez písemného souhlasu vydavatele, je nezákonné. Povoleno Ministerstvem kultury ČR podle § 7 zák. č. 46/2000 Sb. Evidenční číslo MK ČR E 17476.

www.CARLSBAD-PLAZA.RU

KARLOVY VARY – CZECH REPUBLIC

Rota e Rota Br.indd 1

Jan Motlík | JanMotlik@seznam.cz

SPA Journal

A symphony of experiences thAt wArm the heArt during long winter dAys! Единственный Отель В Чешской Республике С Собственной Клиникой, Процедурами И Велнесслендом Обшей Площадью Более 3 000 КВ.М., В Котором Работают Врачи 14-Ти Специальностей И Проводятся Более 250 Различных Видов Процедур И Обследований.

Ing. Sergey Kuzmin | www.rustina-preklady.cz

www.natka.cz

DISTRIBUCE | ДИСТРИБУЦИЯ | DISTRIBUTION Hotely | Отели | Hotels

Agricola, Tyršova 31, M. Lázně | T. G. Masaryka 415, Jáchymov | Alice, Hamerská 152/1, Karlovy Vary | Ambiente, Moravská 1a, Karlovy Vary | Aqua Marina, Vřídelní 3, Karlovy Vary | Astoria, Vřídelní 92, Karlovy Vary | Aura Palace, Moravská 2a, Karlovy Vary | Bristol, Sadová 19, Karlovy Vary | Carlsbad Plaza, Mariánskolázeňská 995/23, K. Vary | Central, Divadelní nám. 17, Karlovy Vary | Centrální Lázně, Goethovo nám. 1, M. Lázně | Čajkovskij - Čajkovskij Palace, Sadová 44, Karlovy Vary | Dvořák, Nová Louka 11, Karlovy Vary | Embassy, Nová Louka 21, Karlovy Vary | Esplanade Spa & Golf Resort, Karlovarská 438, M. Lázně | Excelsior, Sadova 956/28, Karlovy Vary | Falkensteiner, Ruská 123/11, Marianské Lázně | Gold Travel, Mariánská 2, Karlovy Vary | Grand Hotel Pacifik, Mírové náměstí 84, M. Lázně | Heluan, Tržiště 387/41, Karlovy Vary | Hotel Golf, Zádub 580, M. Lázně | Humboldt, Zahradní 803/27, Karlovy Vary | Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary | Jean De Carro, Stezka Jeana De Carro 4, K. Vary | Kolonáda, Vřídelní 1, Karlovy Vary | Lauretta, Sadova 26, Karlovy Vary | Moskevský Dvůr, Sadová 24, Karlovy Vary | Marttel Lidická 447/12, K. Vary | Nové Lázně, Reitenbergerova 53/2, M. Lázně | Olympia, Divadelní nám. 5, Karlovy Vary | Ontário, Zámecký vrch 20, Karlovy Vary | Panorama, Na Vyhlídce 20, Karlovy Vary | Petr, Vřídelní 13, Karlovy Vary | Prezident, Moravská 3, Karlovy Vary | Promenáda, Tržiště 381, Karlovy Vary | Pupp First Class, Mírové nám. 2, Karlovy Vary | Pupp De Luxe, Mírové nám. 2, Karlovy Vary | Quisisana Palace Mariánskolázeňská 298/3 | Radium Palace, T. G. Masaryka 413, Jáchymov | Richmond, Slovenská 3, Karlovy Vary | Romance – Puškin, Tržiště 37, Karlovy Vary | Royal Regent St. Joseph, Zahradní 7, Karlovy Vary | Royal Golf, Cihelny 5, Karlovy Vary | Růže, I. P. Pavlova 1, Karlovy Vary | Salvator, Vřídelní 39, Karlovy Vary | Salve, Mariánskolázeňská 2086/9, Karlovy Vary | Sanatorium Kriváň, Sadová 5, Karlovy Vary | Savoy Westend Hotel, Zámecký Vrch, Karlovy Vary | Sírius, Zahradní 3/407, Karlovy Vary | Smetana – Vyšehrad, Krále Jiřího 5-7, Karlovy Vary | Spa Resort Sanssouci, U Imperiálu 11, K. Vary | Spa Resort Sanssouci, Jarní 428/1, Karlovy Vary | Spa Hotel Schlosspark, Kolmá 19, 360 01 K. Vary | Thermal-F, I. P. Pavlova 11, Karlovy Vary | Trocnov, Krále Jiřího 3/1053, Karlovy Vary | Ulrika, Sadová 16, Karlovy Vary | Venus, Sadová 8, Karlovy Vary | Villa Ritter, Krále Jiřího 1, Kralovy Vary | Vojenská Léčebna, Mlýnské nábřeží 7, K. Vary

TOUT-PUISSANT ALMAZ, s.r.o. Mariánská 318/2, Karlovy Vary +420 602 414 994 ( +420 353 233 952 Инфо о проэкте на | více informací o tomto projektu na:

www.rynsky-dvur.cz | www.almaz.cz

Дата ввода обьекта в эксплуатацию – декабрь 2010 года Разработка внутреннего дизайна и интерьера Возможность парковки в центре Карловых Вар – продажа мест Ресторан на продажу – площадь 272 м2 + 110 м2 вспомогательных помещений Новый функционирующий шоппинг – центр в Карловых Варах Обеспечение юридических услуг в Карловых Варах Остались квартиры площадью – 65, - 77, - 100, - 127, - 147, - 172, - 185 м2 Все квартиры имеют балконы или терассы

Natka Diamond Forever Stará louka 62, 360 01 Karlovy Vary phone: +420 774 820 181

www.natka.cz

mimi-azra-225x320-D-01.indd 1

www.azra-cz.com

www.crystal-glass-shop.com

06/11/12 18.11

Asklepion

www.rynsky-dvur.cz

MAKRO Cash & Carry ČR Добро пожаловать, Willkommen, Welcome

Лидер в области стоматологии и имплатации в Чехии. Опытная команда профессионалов во главе с международным специалистом доцентом Шмуцлером, ведущая прием в Праге. По договоренности возможно проведение консультаций в Карловых Варах и Марианских Лазнях.

Уважаемые гости!

Sehr geehrte Gäste,

Dear Visitor,

Вы уже приобрели рождественские подарки для ваших родных и близких? Хотите привезти им что-нибудь оригинальное или просто небольшой подарок из Карловых Вар? Коньяк, вино, которое хранится при определённом уровне влажности, икру или иные деликатесы? Посетив наш оптовый магазин MAKRO Cash & Carry ČR в Карловых Варах, вы сможете купить там, например, что-либо из указанных деликатесов и многое другое. Открыто 7 дней в неделю.

haben Sie bereits Weihnachtsgeschenke für Ihre Lieben? Möchten Sie etwas Originelles oder nur ein kleines Geschenk für sie aus Karlsbad bringen? Cognac, Weinhumidor, Kaviar oder eine andere Spezialität? Besuchen Sie unser Großhandelszentrum MAKRO Cash & Carry ČR in Karlsbad und kaufen dort etwas aus den oben erwähnten Delikatessen oder auch mehr. Geöffnet an 7 Tagen in der Woche.

do you have Christmas gifts for your nearest and dearest? Would you like to bring them something original, or just a small gift from Karlovy Vary? Brandy, humidor wine, caviar, or another specialty? Visit our wholesale store MAKRO Cash & Carry ČR in Karlovy Vary and purchase some of the aforementioned delicacies, and much more. Open 7 days a week.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! MAKRO

We look forward to your visit! MAKRO

Adresse: Jenišov u Karlových Varů, Obchodní 33, 362 11 Verkaufszeiten: Mo. – Fr. 9.00 – 22.00 Uhr, Sa. – So. 8.00 – 22.00 Uhr Wir akzeptieren Zahlungen in tschechischen Kronen, unter den festgelegten Bedingungen auch in Euro.

Address: Jenišov u Karlových Varů, Obchodní 33, 362 11 Opening hours: Mon – Fri 9:00 – 22:00, Sat – Sun 8:00 – 22:00 We accept payments in Czech crowns and subject to certain conditions, in euros.

С нетерпением ждём Вашего визита! MAKRO Aдрес: Jenišov u Karlových Varů, Obchodní 33, 362 11 Часы работы: Пн. – Пт. 9.00 – 22.00, Сб. – Вск. 8.00 – 22.00 Мы принимаем оплату чешскими кронами, при определённых условиях также евро.

Карта – Из центрa городa на конечнyю остановку автобусa номер один.

E48 Pobřežní

E48 Dolní Kamenná

Stadtplan – vom Stadtzentrum mit dem Bus Nr. 1 bis zur Endhaltestelle.

KARLOVY VARY CENTRUM

Map – from the city centre with bus number one to the terminal station.

E48 Dolní Kamenná

Вы не желаете иметь ненадежные протезы? Посоветуйтесь с ведущими специалистами – имплантологами из Asklepiona - членами общества American Academy of Implant Dentistry

Obchodní JENIŠOV U KARLOVÝCH VARŮ

• kvalitní moderní brýle světových značek • • zhotovení podle přesného vyšetření zraku v očním centru Omnia optik • řešení potíží s viděním na různé vzdálenosti • • brýlové čočky v nejvyšší kvalitě od značkových výrobců •

May Dream Luxury Jewellery & Watchers | Lázeňská 3 | Karlovy Vary | May Dream Luxury Jewellery | Lázeňská 3 | Karlovy Vary May Dream Hotel Carlsbad Plaza | Mariánskolázeňská 23 | Karlovy Vary

Praha — Londýnská 160/39, Praha 2,+420234716 111 Karlovy Vary — Hotel Bristol, Sadová 19, +420 353 344 557 Mariánské Lázně — Hotel Pacifik, Mírové nám. 104, +420 354 651 860

cs.maydream.cz

6952_MAKRO_inzerce_Spa_225x320_flat_bgr.indd 1

MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSER

www.asklepion.cz

New casino with old traditions!

Ставки на игровых столах:

Bets on the table:

Американская рулетка: 1 евро - 500 евро Блек Джек: 5 евро - 2.000 евро Покер: 5 евро - No limit Максимальная выплата на столе: до 300.000 евро

American Roulette: 1 Euro - 500 Euro Black Jack: 5 Euro - 2.000 Euro Poker: 5 Euro - No limit The maximum payout on the table: up to 300.000 Euro

• это удобное расположение в Карловых Варах • большой выбор игровых автоматов • доброжелательный сервис и уютная атмосфера • бесплатный бар для игроков

• Convenient location in Karlovy Vary • Wide range of slot machines • Friendly service and pleasant atmosphere • Free bar for players

Такси из отеля до казино бесплатно!!! | Free taxi from the hotel to the casino!

Hotel Petr | Vřídelní 85/13 | Karlovy Vary |  +420 353 901 000

www.casino-cosmos.eu

10.12.12 10:08

www.makro.eu

Veřejná místa| Другие места | Public places

www.omniaoptik.cz

Jan Becher a.s., T. G. Masaryka 282/57 Karlovy Vary | Lázně V - bazén, Smetanovy sady, 1145/1, Karlovy Vary | Alžbětiny Lázně, Smetanovy sady, 1145/1, Karlovy Vary| Lázně III, Mlýnské nábřeží 5, Karlovy Vary| Natali Tour, Stará Louka 11, Karlovy Vary | Shoping Centre, Lázeňská 1, Karlovy Vary | EH Clinic, Lázeňská 1, Karlovy Vary | Obchodní centrum Atrium, Karla IV. 505/1,K. Vary | Pegas Reality, T. G. Masaryka 805/9, Karlovy Vary | Sklo Lustry Pokorná, Na Vyhlídce 73, Karlovy Vary | VIP salónek letiště Ruzyně, Aviatická 1017/2, Praha | Thermal, bazén, I. P. Pavlova 2001/11, Karlovy Vary | Zlatnictví Nancy, Hlavní Třída 49, M. Lázně | Solárium – Čertův ostorv | Therma Travel, Kolmá 40, Karlovy Vary | Makro Cash a Carry ČR, obchodní 30, Karlovy Vary | Royal Golf Club – Mariánské Lázně | Lékárna – Ve Dvorech | Zdravotní střediska (čekárny) – Dvory, Onkologická ambulance na Vyhlídce, Moje Ambulance | Kalbi centrum | Avadent, Orplid | Fitcentrum Imperiál | Fitcentrum Prima | Fitness Club Luky | Kino čas a Drahomíra | OMW u KV arény | Automyčka Martina | Moser – muzeum |Fischer – cestovní kancelář | Perla a OVO – Bar | Letiště KV | Freedom Café

blýsknete se krištálem twinkle with crystal

MOSER SALES

GALLERIES

Praha Na Příkopě 12, tel.: +420 224 211 293 Staroměstské náměstí 603/15, tel.: +420 221 890 891

www.casino-cosmos.eu

Karlovy vary Kpt. Jaroše 46/19, tel.: +420 353 416 136 Tržiště 7, tel.: +420 353 235 303

www.moser-glass.com

www.moser.cz

www.carlsbad-plaza.ru

Restaurace | Ресторан | Restaurant

www.carpoint.cz

www.axxos.cz

30.10.2012 8:54:52

• High quality modern glasses of world brands • realization according to a precise eye examination in the ophthalmic center Omnia • • Solutions to any problems with vision at different distances • lenses of the highest quality from brand name manufacturers •

Omnia Optik | Jaltská 15 | Karlovy Vary | Po / Pá | По / Пя | Mo / Fr 800 -1800 |(+420 353 585 555

Новое казино со старыми традициями!

4856 VW DEL_Carpoint volkswagen UP_210x148_V3.indd 1

Chcete se zbavit brýlí? Хотите избавиться от очков? • Laserové operace očí • Operace šedého zákalu • Refrakční chirurgie • Specializovaná oční vyšetření

• Лазерные операции глаз • Операции по устранению катаракты • Преломляющая хирургия • Специализированное глазное обследование

• Laser eye surgery • Cataract surgery • Refractive Surgery • Specialized eye examinations

El Toro Patented Perpetual Calendar. Self-winding movement. 18 ct rose gold case with ceramic bezel. Water-resistant to 100 m. Also available on leather strap. U l y s s e N a r d i n . B o u t i q u e K a r l o v y Va r y

Karlovy Vary 36001, Stará louka 62, tel.: 00420 774 820 181, natka@natka.cz, www.natka.cz

www.becherplatz.cz

00_Natka_IM_275x430.indd 1

www.natka.cz

W W W . U LY S S E - N A R D I N . C O M

8/20/12 2:01 PM

Stará louka 24 - 360 01 Karlovy vary - CZ Te l . / F a x : + 4 2 0 3 5 3 2 2 6 3 1 9 , b o u t i q u e . c a r l s b a d @ u l y s s e - n a r d i n . c o m

SOMICH – Oční klinika Karlovy Vary | Глазная клиника Карловы Вары | Eye Clinic Karlovy Vary

 +420 775 556 471 | +420 775 555 350 | www. somich.cz | e-mail: ocniklinika@somich.cz

www.ulysse-nardin.com

326-00_El Toro_simp_retailer SPA boutique.indd 1

10/12/12 10:45

27.11.12 11:54

Want to get rid of glasses?

www.somich.cz

Axxos_Oddych_225x320.indd 2

• качественные современные очки мировых марок • • изготовление в соответствии с точным обследованием зрения в глазном центре Omnia optik • решении проблем со зрением на различные расстояния • • контактные линзы самого высочайшего качества от разных мировых производителей •

PARTNER PROFESIONÁLŮ

pizzerie Mamma Mia | pizzeria RE Carlo | WOK | Maui | Na blbým místě | Schaffys | Promenáda | Poštovní dvůr | Venezia | U Šimla | Foopaa | Imperial Jazz Caffe Club | Retro | Charleston | Embasy | Pupp – restaurace | Sushi Sakura | Edie Bar

Významní partneři Крупные партнеры | Bedeutende Partner

Asklepion – Lasercentrum Praha s.r.o. | Alžbětiny Lázně a.s. | AZRA Luxury Watches & Jewellery | BOGNER - Gorin a Gorin | Jan Becher – Karlovarská Becherovka a.s. | Casino Carlsbad Plaza – Slot Group a.s. | CONNEXION GROUPE a.s. | Hotel Carlsbad Plaza – EDEN GROUP a.s.| Hotel Imperial | Hotel Čajkovskij & Čajkovsij Palace | Léčebné Lázně Jáchymov a.s. | KARLOPHARMA spol. s.r.o. | KOnyA-M – kuže a kožešiny | KSENIA Travel s.r.o. | Loyd - reality, spol. s r.o. | Moser a.s. | Natali Tour | OMNIA OPTIK spol. s r.o. | INTER spa service, s.r.o. | Hotel St. Joseph Royal Regent | TOUT-PUISSANT ALMAZ | Sklo – Lustry s.r.o. | Starodávné Tradice - Pegas reality | Tawan - Thajské masáže | THERMAL-F, a.s. |


Karlovy Vary 36001, Starรก louka 62, tel.: 00420 774 820 181, natka@natka.cz, www.natka.cz


El Toro Patented Perpetual Calendar. Self-winding movement. 18 ct rose gold case with ceramic bezel. Water-resistant to 100 m. Also available on leather strap. U l y s s e N a r d i n . B o u t i q u e K a r l o v y Va r y W W W . U LY S S E - N A R D I N . C O M

Starรก louka 24 - 360 01 Karlovy vary - CZ Te l . / F a x : + 4 2 0 3 5 3 2 2 6 3 1 9 , b o u t i q u e . c a r l s b a d @ u l y s s e - n a r d i n . c o m