Page 1

R BE EM 1 PT 01 SE 2 BelgiĂŤ - Belgique P.B. 1099 Brussel X 1/2445

nespa? Brussel

september 2011


agenda

oktober

29

Vol-au-ventfeest

Curieus Jette/Ganshoren nodigt uit op haar jaarlijks vol-au-ventfeest. Klassieke vol-au-vent, maar ook een vegetarische versie en balletjes in tomatensaus, van 12.00 tot 21.00 GC Esseghem, Leopold I-straat 329 Jette johan.vandenberghe@chello.be 0476 576 502

november datum te bepalen

januari

6

Kookatelier

Curieus Jette organiseert een kookatelier ism Curieus Molenbeek DC Randstad - Hovenierstraat 47 Molenbeek johan.vandenberghe@chello.be 0476 576 502

Nieuwjaarsreceptie

Curieus & sp.a-Jette/Ganshoren: hartelijk welkom om 18.30 Café Welkom, K. Mercierplein Jette hannesdegeest@gmail.com

Momenten in profiel

Lydia Deveen - De Pauw

Momenten in profiel is een verrassende en hoogst originele ‘autobiografie’ van Lydia Deveen - De Pauw. De Brusselse politica, feministe en hoogleraar ‘schetst’ haar levensloop aan de hand van tientallen eigenzinnige portretten en commentaren.

u wordt vriendelijk uitgenodigd op zaterdag 17 september 2011 deel te nemen aan het evenement

Momenten in profiel van Lydia Deveen - De Pauw kost € 29,95 en is te verkrijgen bij het Vermeylenfonds:

Momenten in profiel

09-223 02 88, info@vermeylenfonds. be of bij uitgever Academic and Scientific Publishers, 02-289 26 50, Metrohalte: sint-guido info@aspeditions.be

Het start om 14 u. 30 in het vlaams Huis voor amateurkunsten “Zinnema” veeweidestraat 24-25 anderlecht

tekening & tekst door Lydia deveen-de Pauw

Hardcover, geïllustreerd formaat 23 x 27,50 cm 240 pagina’s.


Fouad Ahidar Gemeenteraadslid Jette

gemeenten

Marco Van Dam Gemeenteraadslid Ganshoren

Jette Ganshoren

Fouad Ahidar en Marco Van Dam blij met regionalisering containerparken Het gemeentelijk containerpark van Ganshoren is momenteel enkel toegankelijk voor inwoners van Ganshoren op vertoon van hun identiteitskaart. De gemeente Jette heeft nog geen containerpark. Jettenaren die hun groot huisvuil kwijt willen moeten nu naar een van de afgelegen gewestelijke containerparken rijden in Vorst of langs het kanaal in Brussel. Door het containerpark van Ganshoren ook open te stellen voor niet-inwoners van Ganshoren, wil sp.a iets doen aan de gebrekkige netheid in onze stad. Dit idee werd opgepikt door de onderhandelaars voor de nieuwe federale regering. In het deelakkoord over Brussel is opgenomen dat alle gemeentelijke containerparken zullen worden overgeheveld naar het Brussels gewest. Op die manier zullen alle inwoners van Brussel terecht kunnen in om het even welk containerpark in de 19 gemeenten. Marco Van Dam, gemeenteraadslid Ganshoren (sp.a): “Iedereen heeft te winnen bij deze overname van de gemeentelijke containerparken door het gewest. De gemeente Ganshoren moet niet langer opdraaien voor de beheerskosten van het containerpark. En de inwoners van Jette krijgen ook toegang tot een containerpark in hun buurt, nespa? - september 2011

hetgeen gunstig is voor de netheid en de mobiliteit.” Fouad Ahidar, gemeenteraadslid Jette (sp.a): “Ik ben blij dat de federale onderhandelaars ook inzake netheid knopen hebben doorgehakt. sp.a zegt al jaren dat gemeentegrenzen geen obstakel hoeven te zijn voor een betere dienstverlening aan de bevolking. Door de containerparken open te stellen voor alle Brusselaars zetten we een stap vooruit naar een propere stad. Ik roep het gewest ook op om bijkomende containerparken te voorzien waar nodig.” In afwachting van de effectieve regionalisering van de gemeentelijke containerparken pleit sp.a Jette/ Ganshoren voor meer flexibele openingsuren van het containerpark van Ganshoren. Nu kan je er in de week nooit later dan 15.15 uur en op zaterdag dan 12.00 uur terecht. Rekening houdend met de werkende Brusselaars zou het containerpark beter een paar uur langer open blijven, bvb. met twee nocturnes per week tot 20.00 uur.

fahidar@bruparl.irisnet.be marco.vandam@skynet.be

03


plein de Engelbewaarder l’Ange Gardien

Hannes De Geest

voorzitter sp.a - Jette/Ganshoren

Sociaal restaurant de Engelbewaarder breidt uit Waar blijft financiële steun gemeente Jette Sociaal restaurant l’Ange Gardien/De Engelbewaarder vzw in Jette breidt uit. Dankzij de huur van een aanpalend lokaal en een grondig renovatie kan het sociaal restaurant zijn klantenbestand met 25% uitbreiden. sp.a is zeer tevreden met deze investeringen. Ze gaan de armoede en de eenzaamheid in en rond Jette tegen. Mattanja Janssen, vrijwilliger in sociaal restaurant l’Ange Gardien/De Engelbewaarder: “Sinds de oprichting in 2002 hebben we, ondanks vele beloftes, nog nooit enige financiële steun van de gemeente ontvangen. Alle middelen komen van giften en al het werk wordt verricht door vrijwilligers. Liefdadigheid op zich is onvoldoende in de strijd tegen armoede en eenzaamheid. Elke zaterdag en zondag zorgen wij ervoor dat tientallen minder gegoede en/of eenzame buurtbewoners kunnen genieten van een lekkere maaltijd en elkaars gezelschap. Zonder hulp van de overheid komt dit aanbod in gevaar.” Hannes De Geest, voorzitter sp.a-Jette: “In een

04

context van toenemende sociale ongelijkheid is liefdadigheid op zich hoe nuttig ook onvoldoende in de strijd tegen armoede en eenzaamheid. sp.aJette wijst het gemeentebestuur en het OCMW op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en vraagt concrete steunmaatregelen voor de sociale restaurants, bv. door werkzoekenden (art. 60) de kans te geven er aan de slag te gaan en een opleiding te krijgen als kok of keukenhulp.” Bovendien kan het gemeentebestuur de sociale restaurants helpen om een gewestelijke erkenning te bekomen als sociaal economiebedrijf. Dankzij zo’n erkenning en bijhorende subsidies kunnen sociale restaurants hun dienstverlening duurzaam verankeren in de wijk. Ten slotte pleit sp.a voor een samenwerking tussen de gemeenten Jette en Ganshoren om het aanbod van de verschillende sociale restaurants (publiek en privé) op hun grondgebied beter op elkaar af te stemmen. mattanjaenmarc@hotmail.com hannesdegeest@gmail.com

nespa? - september 2011


Schapenweg

Nieuw natuurreservaat langs Brusselse ring Goede samenwerking tussen Jette en Wemmel aangewezen Op de grens van Jette en Wemmel komt een nieuw natuurgebied. Het Wemmelse gemeentebestuur en het Vlaams gewest hebben een akkoord ondertekend inzake het beheer van 7 hectare groenzone naast de Brusselse ring. Deze groenzone wordt begrensd door de Laarbeeklaan en de Ring, en de Schapenweg en de Brusselsesteenweg. Wemmel was al een tijd vragende partij voor het beheer van die groene ruimte. Het doel is de zone te ontwikkelen als natuurreservaat. Daarvoor wil de gemeente Wemmel de vzw Natuurpunt inschakelen. Er een speelbos inrichten is ook een mogelijkheid. Het natuurgebied kan zelfs verbonden worden met het Laarbeekbos. Hannes De Geest, voorzitter sp.a-Jette: “Dat Wemmel de groenzone mag beheren in de plaats van eigenaar Vlaams gewest maakt extra maatregelen tegen quads mogelijk. sp.a-Jette bekwam eerder al een verbod op quads (en alle andere gemotoriseerde voertuigen) en de plaatsing van een bareel in de Schapenweg. Toch banen quadrijders (vaak via Wemmel) zich nog altijd een weg naar de groenzone. Nu zal deze overlast over nespa? - september 2011

gemeentegrenzen heen aangepakt worden.” Johan Vandenberghe, volkstuinder: “De komst van een nieuw natuurgebied in Wemmel is een goede zaak voor de Jettenaren en voor iedereen die begaan is met natuur in de stad. Een opsteker ook voor de volkstuinders van de Schapenweg in Jette en voor het platform Laarbeekboos: ze ijveren al jaren voor de duurzame ontwikkeling van de ganse site. Ook de VUB kan tevreden zijn met een nieuw natuurgebied naast haar campus Jette.” De komst van een nieuw natuurgebied in Wemmel is een goede zaak voor de Jettenaren en voor iedereen die begaan is met natuur in de stad. sp.a roept het Jetse gemeentebestuur en Leefmilieu Brussel op om de gemeente Wemmel zo goed mogelijk te helpen bij de realisatie en het beheer van dit nieuwe natuurreservaat. hannesdegeest@gmail.com johan.vandenberghe@chello.be

05


boulodrome

Bouw nieuwe boulodrome Esseghem eindelijk van start Op de Esseghem-site van de Jetse Haard in de Jules Lahayestraat komt een nieuwe boulodrome met twaalf petanquebanen buiten, negen binnenbanen en een cafetaria. Deze nieuwe overdekte petanquehal komt in de plaats van de oude boulodrome, die in 2007 plaats moest maken voor 65 sociale woningen. De sociale woningen waren goed nieuws voor de mensen die op de wachtlijst stonden voor een sociale woning in Jette. Dat de overdekte petanquebaan moest verdwijnen was echter een ramp voor de zowat 200 leden van de lokale petanqueclub Esseghem. Ook de huurders van de sociale blokken “Esseghem” missen nog altijd hun enige ontmoetingsplaats. De kantine van de boulodrome was als buurthuis en feestzaal de spil van het sociale leven in de wijk. Binnen een jaar zal de nieuwe overdekte petanquehal in Jette klaar zijn, de beloning van jarenlang geduld.

Na aandringen van sp.a-Jette en petanqueclub Esseghem hadden het gemeentebestuur en het

Brussels gewest destijds beloofd een nieuwe boulodrome te bouwen. In de raad van bestuur van De Jetse Haard, eigenaar van de bouwgrond, hebben Christine Janssens en Hannes De Geest (beiden sp.a) er sindsdien geregeld op aangedrongen dat er werk moest gemaakt worden van de bouw van een nieuwe petanquehal. Christine Janssens en Hannes De Geest, bestuurders van De Jetse Haard: “Onze volgehouden interpellaties leveren eindelijk resultaat op. De nieuwbouw voor de boulodrome zal eind 2011 starten, zal een jaartje duren en kost 561.298 euro. De Jetse Haard geeft de grond in erfpacht aan de gemeente. De gemeente is bouwheer van het project en kreeg hiervoor de nodige subsidies van het gewest. Binnen een jaar zal de petanqueclub voor het jarenlange geduld beloond worden met de nieuwste overdekte petanquehal van Brussel. Tegelijk zullen de buurtbewoners kunnen genieten van deze nieuwe ontmoetingsplek.” christine.jannsens@vub.ac.be hannesdegeest@gmail.com nespa? - september 2011

06


buurt in uw

Gemeentebestuur Wemmelsesteenweg 100 1090 Jette 02 423 12 11 www.jette.irisnet.be

Marco Van Dam Gemeenteraadslid en OCMW-raadslid van Ganshoren marco.vandam@skynet.be

Openbare bibliotheek Jette Kardinaal Mercierplein 6
B 1090 Jette 02 427 76 07 www.jette.bibliotheek.be

Christine Janssens Bestuurder Jetse Haard christine.janssens@vub.ac.be

Politie Commissariaat centrum Jette Kardinaal Mercierplein 11 1090 Jette 02 412 68 06 Wijkantenne Mercure Henri Liebrechtlaan 76 1090 Jette 02 478 87 41 Hannes De Geest Voorzitter sp.a-Jette/Ganshoren Politieraadslid Zone Brussel-West Bestuurder Jetse Haard Voorzitter Curieus Brussel vzw 0486 645 615 hannesdegeest@gmail.com www.hannesdegeest.be Fouad Ahidar Brussels Parlementslid en gemeenteraadslid Jette 0475 310 744 fahidar@bruparl.irisnet.be

Johan Vandenberghe Voorzitter Curieus Jette Penningmeester sp.a-Jette/Ganshoren Vertegenwoordiger vzw Handel en Jetse Jaarmarkt johan.vandenberghe@chello.be Tim Trachet Ondervoorzitter sp.a-Jette/Ganshoren tim.trachet@vrt.be Hugo Demets Secretaris sp.a-Jette/Ganshoren hugo.demets@gmail.com ____________ Gemeentehuis Ganshoren Keizer Karellaan 140 1083 Ganshoren 02 465 12 77 Politiecommissariaat Ganshoren Van Overbekelaan 163 1083 Ganshoren 02 412 67 06

07


© Reporters

© Reporters

senaat Bert Anciaux

Senator

Senaat unaniem achter resolutie Bert Anciaux

Donderdag 14 juli 2011 was een mijlpaal voor de Belgische internationale politiek. Los van partijgrenzen of ideologieën, schaarde de Senaat zich achter een resolutie van de senatoren Bert Anciaux (sp.a) en Marie Arena (PS). Daarin roepen ze de Belgische regering op de staat Palestina te erkennen. Het conflict tussen Israël en Palestina sleept al meer dan zestig jaar aan. Het is de oorzaak van blijvende politieke spanningen in het Midden-Oosten en in de internationale politiek. De patstelling blijft, maar hoe meer de situatie escaleert, hoe onwaarschijnlijker de oprichting van een onafhankelijke Palestijnse staat. De Palestijnse president Mahmoud Abbas lanceerde eind 2010 een diplomatiek initiatief. Abbas vraagt zoveel mogelijk landen ter wereld officieel een onafhankelijke Palestijnse staat te erkennen, volgens de grenzen van 1967. Met de erkenning wenst hij een volwaardig lidmaatschap van de Palestijnse staat bij de VN af te dwingen. Het initiatief beroert al maanden de internationale gemeenschap. Ook de Europese lidstaten zijn verdeeld. In de Senaat is het debat in de commissie Buitenlandse Zaken constructief verlopen. De resolutie van Anciaux en Arena werd in de plenaire aangenomen zonder één tegenstem.

08

De toelating en officiële erkenning van een Palestijnse staat binnen de VN, bron van internationaal recht, kan een grote impact hebben. Op het terrein zal de Israëlische bezetting blijven doorgaan, maar als lid van de VN zal Palestina makkelijker juridische acties kunnen ondernemen. Bert Anciaux: “Mijn resolutie is geenszins tegen Israël of tegen de Joodse gemeenschap gericht. De erkenning van de Palestijnse Staat is ook in het voordeel van Israël. Het huidige conflict hypothekeert de toekomst van beide staten. De Palestijnse politieke autoriteiten moeten de kans krijgen op gelijke voet met Israël te onderhandelen, om tot een rechtvaardige oplossing te komen. Enkel door de soevereiniteit te erkennen krijgt Palestina de toegang tot alle instrumenten van de internationale gemeenschap. Een wereldwijde erkenning van Palestina zal ook de extremistische krachten binnen Palestina de wind uit de zeilen nemen. Mijn initiatief is symbolisch, maar ik hoop dat het de bal aan het rollen brengt en dat het de vredesgesprekken nieuwe impulsen geeft.”

bert@vlaanderen.net - www.bertanciaux.be

nespa? - september 2011


© Marcel Vanhulst

Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs, Gelijke Kansen, Jeugd en Brussel

Elke Roex

Fractieleider sp.a Brussels Parlement

Hervormingen voor Brussel

Een stap in de goede richting, maar verre van het eindpunt van de interne stadshervorming Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een grondige interne hervorming nodig om te kunnen uitgroeien tot een goed werkend stadsgewest. Op 21 september 2011 hebben de federale onderhandelaars een stapje gezet in de goede richting met het Brusselakkoord. Maar de ‘Big Bang’ is uitgebleven. “Het Brusselakkoord is een bescheiden stap in de goede richting,” zegt Pascal Smet (sp.a). “Het is geen droom, ik word er niet euforisch van, maar de voorstellen zijn toch belangrijk genoeg om te aanvaarden in afwachting van een meer grondige hervorming van Brussel.” Elke Roex, fractieleider in het Brussels parlement, onderhandelde voor sp.a mee het Brusselakkoord: “Het gaat hier om een compromis tussen 8 partijen. Voor sommige punten is de tijd blijkbaar rijp. Ik denk aan onze vraag om de Minister-President bevoegd te maken voor veiligheid. Of om het Brussels gewest eindelijk de mogelijkheid te geven een eigen toerismebeleid uit te tekenen. Andere voorstellen, zoals een eengemaakte politiezone, stuitten nog op een njet van sommige partijen rond de tafel.” Een belangrijk element in het akkoord is de afdwingbaarheid van de gewestelijke

nespa? - september 2011

mobiliteitspolitiek. “Het zal gedaan zijn met gemeenten die het gewest dwarsbomen op het vlak van mobiliteit. In de toekomst zal het gewestelijk mobiliteitsplan verankerd worden in een ordonnantie, waardoor elke handeling die in strijd is met dit plan een illegale handeling zal zijn,” aldus Elke Roex. Hiermee wordt nog een beslissing van Pascal Smet uit de vorige Brusselse regering uitgevoerd. “Met het extra (gekleurd) geld voor Brussel en de eerste interne hervormingen, heeft de Brusselse regering voortaan geen enkel excuus meer om stil te staan.” Pascal Smet benadrukt dat deze hervorming geen eindpunt is: “In 2009 heeft mijn partij ‘één stad, één visie’ op de politieke agenda gezet. Dat leidt vandaag tot een eerste, niet onbelangrijke stap in de gewenste richting. Maar door blokkage of taboes bij bepaalde Nederlandstalige partijen en bij Franstalige partijen kon geen grotere stap gezet worden. De komende jaren zal een grondige reorganisatie van Brussel zich opdringen. info@pascalsmet.be - www.pascalsmet.be eroex@bruparl.irisnet.be - www.elkeroex.be

09


Nieuws uit het Parlement nieuws uit het parlement mobiliteit

Vrouwen in de administratie “In de Brusselse administratie zijn er iets meer vrouwen dan mannen aan de slag. Maar in de tien topfuncties vind je enkel mannen. Mannen groeien door naar een hoge functie en vrouwen niet. Mij maak je niet wijs dat de vrouwen de nodige capaciteiten niet hebben. Ik weet wel dat vrouwen hun capaciteiten doorgaans lager inschatten dan mannen. Ze zullen zich niet zo snel kandidaat stellen voor een vrije functie. Ze hebben vaak wat aanmoediging nodig. De overheid moet daar werk van maken, want ze heeft er alle belang bij dat alle geschikte kandidaten zich aandienen. Dan kan ze de beste uitkiezen.” Sophie Brouhon - Brussels Parlementslid sbrouhon@bruparl.irisnet.be - www.sophiebrouhon.be

Kanaal als ruggengraat voor de fietsroutes “De Ninoofsepoort wordt momenteel heraangelegd. Ik hoop dat ze uitgroeit tot een voorbeeld voor mobiliteit over het kanaal, waarbij het kanaal geen scheidingslijn meer is maar juist een weg die de wijken verbindt en ze nieuw leven inblaast. Het kanaal moet minstens langs één zijde volledig en continu befietsbaar zijn. Vandaag zijn de bruggen over het kanaal bijna overal missing links. Auto’s staan er in de file en voor voetgangers en fietsers is het er levensgevaarlijk. Nochtans heeft het kanaal potentieel als ruggengraat voor veilige fietsroutes.” Jef Van Damme - Brussels Parlementslid jvandamme@bruparl.irisnet.be - www.jefvandamme.be

10

nespa? - september 2011


mobiliteit sp.a-fractie

Lombardstraat 57 1000 Brussel

T. 02 549 66 55 sp.a@bruparl.irisnet.be

Alle extremisme is fout “Ik wil met een groep imams en islamleerkrachten – mensen die veel met jongeren in contact komen – naar Auschwitz. Ik vind het belangrijk de geschiedenis te kennen. Ik hoor vandaag te vaak haat prediken. In dat discours gaat het altijd over wij tegen zij: allochtonen tegen autochtonen, joden tegen moslims, Vlamingen tegen Walen,... Dat is fout. We mogen mensen niet catalogiseren op basis van huidskleur, taal, leeftijd of geloof. Ik hoop met het bezoek dat besef aan te scherpen. Auschwitz laat zien waartoe extremisme kan leiden.“ Fouad Ahidar - Brussels Parlementslid fahidar@bruparl.irisnet.be - www.fouadahidar.be

Homohaat in Brussel “De voorbije zomer werd Brussel opgeschrikt door een flagrant geval van homohaat: in de buurt van de Beurs werd een homoseksuele man in elkaar geslagen. Het is een minderheid die dergelijke feiten pleegt, maar ze is te groot. Ik roep de allochtone gemeenschap op om homofoob geweld streng te veroordelen en zich ervan te distantiëren. De nodige mentaliteitswijziging zal er enkel komen wanneer iedereen unaniem dit gedrag veroordeelt. Een samenleving die dit zonder gevolg laat is gedoemd te mislukken.” Yamila Idrissi - Vlaams Parlementslid yamila.idrissi@vlaamsparlement.be - www.yamilaidrissi.be nespa? - september 2011

11


de stroom in

EEN DROOM VOOR HET KANAAL ALS CENTRUM VAN BRUSSEL

studeren ligt aan het Kanaal. In het boekje “Tegen de stroom in, een droom voor het Kanaal als centrum van Brussel” vindt u een aantal pistes voor elke zone van het Kanaal.

talennota

bestel

De helft van de 1,2 miljoen Brusselaars woont op minder dan twee kilometer van het Kanaal. sp.a is ervan overtuigd dat het Kanaal het nieuwe centrum zal worden van Brussel. De ruimte om te wonen, sporten, werken,

Rijkelijk geïllustreerde publicatie, formaat 13 x 21 cm, 32 pagina’s, in Nederlands en Frans. Gratis te verkrijgen bij sp.a@bruparl.irisnet.be of op het nummer 02-549 66 55. www.mycanal.be

Met zijn talennota zet Vlaams minister van onderwijs Pascal Smet meertaligheid hoog op de agenda. Een goede kennis van het Nederlands blijft het fundament. Naast het Frans krijgt het Engels een belangrijke plaats in de school en komt er ook ruimte om een vierde taal te leren. De nota is gratis te verkrijgen bij raf.devos@s-p-a.be of op het nummer 02-552 02 00 Zie ook: www.pascalsmet.be

V.U. en verzendadres sp.a Brussel / Raf Devos Grasmarkt 105 bus 37 - 1000 Brussel

tegen

EEN DROOM VOOR HET KANAAL ALS CENTRUM VAN BRUSSEL

brussel

V.U. Raf Devos, sp.a Brussel - Grasmarkt 135/37 - 1000 Brussel

nu

(gratis)

TEGEN DE STROOM IN

Afgiftekantoor Brussel X Erkenningsnummer P 802013 Verschijnt 4 x per jaar in maart - juni - sep - dec

NI EU W

bestel

Nespa? Jette - Ganshoren  
Nespa? Jette - Ganshoren  

sp.a Brussel Nieuwsbrief, Jette - Ganshoren

Advertisement