Page 1

nespa? België - Belgique P.B. 1099 Brussel X 1/2445

Brussel

Maart 2012

Gemeente Etterbeek steunt wijkhuis Chambéry 2

Rik Baeten Gemeenteraadslid Etterbeek


© Filip Van Zandycke

Chambéry

Rik Baeten

gemeenteraadslid

Overbruggingskrediet aan Chambéry sp.a Etterbeek solidair met wijkhuis In het aprilnummer 2011 van Nespa klaagden we al de plannen van het college van de Vlaamse Gemeenschapcommissie aan. Het college wou de toelage voor de coördinatiefunctie in wijkhuis Chambéry stopzetten. Dat is nu effectief gebeurd. Nochtans is in tijden van economische crisis en toenemende verarming zo’n wijkwerking met coördinatie, zoals in Chambéry, broodnodig. Minister Grouwels (CD&V) denkt er anders over en voorziet geen middelen meer. Veel sympathisanten van Chambéry konden de beslissing van de minister niet begrijpen. Er kwam een ware golf van solidariteit op gang, in Etterbeek maar ook in het centrum van Brussel. Tientallen sympathisanten betoogden op de dag van de begrotingbespreking (9 maart 2012) urenlang op straat, in de kou, voor het Brussels Parlement. ’s Avonds liep De Maalbeek vol voor een solidariteitsfeest. Ook heel wat bekende Brusselaars zoals Johan Verminnen, Paula Semer, Geert Van Istendael, Wim Vandekeybus e.a. verklaarden in een open brief hun solidariteit met het wijkhuis. In de Etterbeekse gemeenteraad kwam Chambéry

02

Wijkhuis Chambéry zorgt ervoor dat bestaande organisaties in de wijk elkaar kennen en samenwerken, maar je hebt iemand nodig die de samenwerking doet vooruit gaan. Zonder ‘locomotief’ gaat de geïntegreerde aanpak verloren.

eveneens ter sprake. Alle partijen spraken zich in lovende bewoordingen uit over het wijkhuis. De burgemeester kondigde aan dat in de begroting 2012 een extra bedrag van 15.000 zou worden ingeschreven. Het wegvallen van de subsidie voor de coördinatie van de wijkwerking betekent niet het einde van het wijkhuis. Toch zal het wijkhuis er een stuk minder dynamisch op worden. Je hebt iemand nodig die de organisaties in de wijk doet samenwerken. Zonder ‘locomotief’ Betty gaat de geïntegreerde aanpak verloren. De toelage van de gemeente is een welgekomen overbruggingskrediet, maar een structurele oplossing moet van de VGC komen. Wij hopen dat de VGC nog zal bijdraaien en dat we in een volgende Nespa beter nieuws kunnen brengen.

nespa? - maart 2012


© Filip Van Zandycke

verkiezingen

Rik Baeten (sp.a) en Rachid Madrane (PS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Socialisten sp.a en PS zijn er klaar voor Over een half jaar (op zondag 14 oktober) vinden de zesjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een verkiezing waar de bevolking nauw bij betrokken is, want het gemeentebeleid heeft een directe impact op uw levensomstandigheden. Dit gaat over de aanleg van uw straat, de openbare netheid, mobiliteit, kindvriendelijkheid, zorg voor bejaarden,… kortom, over de levenskwaliteit van elke dag. De Etterbeekse socialisten willen van Etterbeek een sociale, leefbare en prettige gemeente maken. PS en sp.a gaan opnieuw samen naar de verkiezingen. Omdat verenigde krachten een nodig zijn voor een grotere impact op het gemeentebeleid. Omdat de echte breuklijnen in de samenleving niet de taal- en cultuurverschillen zijn, maar de sociaal-economische tegenstellingen. PS en sp.a komen samen op voor een sociaal gemeentebeleid. De echte breuklijnen in de samenleving zijn immers geen taal- of cultuurverschillen, maar sociaal-economische tegenstellingen.

Ons programma wordt op punt gesteld. Wees gerust: we proppen uw bus niet vol met blinkende folders. We willen vooral naar u luisteren. Soms gaan we samen met onze Franstalige PS-vrienden op pad, nespa? - maart 2012

soms komen we apart als sp.a. U zult ons zeker tegenkomen. In deze Nespa kunt u alvast lezen hoe sp.a Etterbeek denkt over mobiliteit in Etterbeek. In het komende nummer stellen we onze kandidaten voor, met gemeenteraadslid Rik Baeten als eerste sp.a kandidaat. Misschien tot spoedig.

Ideeën? Meewerken? Financieel steunen? Breng gerust uw ideeën aan. Wie mee campagne wil voeren is uiteraard ook heel welkom. sp.a Etterbeek, p/a Rik Baeten, Koning Overwinnaarplein 22/14, 1040 Etterbeek. Email : henry.baeten@telenet.be tel. 02/230.05.17 Een kiescampagne voeren kost geld, zelfs al houden we het sober en milieuvriendelijk. U kunt ons steunen door een bedrag te storten op rekeningnummer 001-1090568-73 van sp.a Etterbeek. Vermeld erbij: “steun campagne gemeenteraadsverkiezingen”. henry.baeten@telenet.be

03


mobiliteit

Mobiliteit in Etterbeek

Goed begonnen maar nog niet half gewonnen Etterbeek heeft in het Brussels gewest al geruime tijd een goede reputatie voor haar mobiliteitsbeleid. Vijftien jaar geleden was het de eerste gemeente die een verkeers- en parkeerplan invoerde. Ook met het bewonersparkeren kon Etterbeek zich pilootgemeente noemen. Tenslotte staan we aan de kop voor wat betreft het aantal zone 30’s. Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Er zijn nauwelijks verkeersarme straten of pleinen in Etterbeek. Verscheidene plannen voor het terugdringen van het autoverkeer kregen geen uitvoering. In 2007 interpelleerde sp.agemeenteraadlid Rik Baeten het college over de uitvoering van het nieuwe verkeersplan voor de Waversesteenweg tussen de Jacht en de Generaal Jacqueslaan. Er zou een vrije busbaan komen. Het autoverkeer zou verminderd worden door het gedeeltelijk om te leiden langs de Luchtmachtlaan. Vandaag is daarvan nog niets uitgevoerd. Zelfde verhaal voor het verkeersarm maken van het Jourdanplein.

04

sp.a Etterbeek vindt dat koning auto onze gemeente nog te veel regeert. Het verminderen van de verkeersdruk ten voordele van fietsers en voetgangers is dan ook één van de prioriteiten in ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen. Bezoek eender welk stadscentrum in Nederland en het verschil is immens. Er hoeven geen verkeersborden meer te worden aangebracht, want iedereen weet dat fietsers en voetgangers voorrang hebben. Etterbeek is met 13 fietsstations ingestapt in het Villo! project. In verscheidene straten werden “suggestiestroken voor fietsers” aangebracht. Maar het is niet genoeg. Op de grote wegen zijn er echte fietspaden nodig. Kruispunten zoals de Jacht zijn vandaag levensgevaarlijk voor fietsers en moeten dus anders aangelegd worden. Koning auto regeert nog te veel in Etterbeek. Onze gemeente heeft een ontradingsbeleid t.a.v. auto’s nodig, ten voordele van het openbaar vervoer. Fietsers en voetgangers moeten alle aandacht krijgen.

nespa? - maart 2012


© Filip Van Zandycke

Rik Baeten

gemeenteraadslid

De heraanleg van de Elf Novemberlaan laat zien hoe het kan. Voor de aanleg werd de gehandicaptenraad uitgenodigd om ter plaatse concrete suggesties te doen, mét resultaat: brede voetpaden, markeringen voor blinden bij de oversteekplaatsen enz. Om onze gemeente duurzaam te ontwikkelen, moet het mobiliteitsbeleid gekoppeld worden aan andere beleidsmaatregelen. Als morgen met het project “Tuinen van de Jacht” niet alleen een nieuw gemeentehuis, maar ook nog eens 200 extra woningen worden gebouwd, dan moet van in het begin rekening worden gehouden met de gevolgen voor de mobiliteit. Dialoog met de omwonenden is daarvoor noodzakelijk, want zij zijn betrokken partij. De mobiliteit bepaalt ook hun leven: de kwaliteit van de leefomgeving, het leefmilieu, kindvriendelijkheid en veiligheid. En dan is er nog het probleem van het wildparkeren in Etterbeek. Volgens de gemeentelijke dienst mobiliteit is er 25% meer vraag dan er parkeerplaatsen beschikbaar zijn. En dus knijpt de politie een oogje dicht als – vooral ’s avonds

nespa? - maart 2012

en ’s nachts – tientallen auto’s op rijstroken en voetpaden geparkeerd staan. Wij pleiten al lang voor de aanleg van een parking buiten de woonwijken aan de kazernes. Wil onze gemeente zich inschrijven in de doelstelling van het gewestelijk mobiliteitplan om het autoverkeer met 20% te verminderen, dan zullen drastische maatregelen noodzakelijk zijn. Ook op dit vlak moet Etterbeek pilootgemeente worden.

henry.baeten@telenet.be

05


kunst & cultuur

Yamila Idrissi

Vlaams parlementslid

Brussel, stad van gemiste kansen Precies een jaar geleden sloot het Museum voor Moderne Kunst. De toekomst blijft een gigantisch vraagteken. Ondertussen zijn de twee belangrijkste exposities – rond Gustav Klimt en rond de grote surrealisten – geschrapt of uitgesteld. Een zoveelste illustratie van het totale gebrek aan ambitie en visie in de hoofdstad, vindt Vlaams parlementslid Yamila Idrissi (sp.a). De Brusselse musea kondigden absolute kleppers aan voor het voorjaar: Gustav Klimt, Pablo Picasso, Marcel Duchamp,… Maar helaas: het mocht weer wat minder zijn. De Klimt-expo ter ere van de honderdvijftigste verjaardag van de schilder is afgelast. Net als de tentoonstelling Het surrealisme in Parijs. Het had zo mooi kunnen zijn: de allergrootste surrealisten in het land en de stad die als geen ander het surrealisme belichamen. Verkoopt zichzelf, zou je denken. Verkeerd gedacht. Twee grote projecten, drie grote flops. Nog maar eens. Toont Brussel een keertje ambitie, dan wordt die meteen brutaal gefnuikt. Brussel heeft alle troeven in handen om een kunst- en cultuurstad met internationale faam

06

te zijn. Die troeven verzilveren wil maar niet lukken, door te weinig ambitie en visie. De musea en de collecties zijn totaal versnipperd. Eén museum voor moderne en hedendaagse kunst, vreemd genoeg nog altijd braakliggend terrein in Brussel, kan een echte trekker zijn. Kunst en cultuur zijn goudmijnen voor een stad. Bezoekers houden het niet bij een museumbezoek. Ze gaan shoppen, eten op restaurant, zakken door op café, slapen in een hotel. De hele stad profiteert mee. Er zit creatief talent in Brussel. Internationale media berichten over de aantrekkingskracht van deze stad. Jonge kunstenaars uit heel Europa zakken af naar Brussel, zijn ze de motor achter kleine kunstgaleries. Maar een museum om dat talent aan het grote publiek te tonen is te veel gevraagd. De creativiteit, het lef en de ambitie die zo overvloedig aanwezig zijn in de stad ontbreken totaal in het beleid. Brussel, stad van gemiste kansen. yamila.idrissi@vlaamsparlement.be www.yamilaidrissi.be

nespa? - maart 2012


© Marcel Vanhulst

© Saskia Vanderstichele

brede school

Pascal Smet

De school is geen eiland

Impulsen voor 20 projecten brede school Leren doe je niet alleen op school Een kind leert niet alleen op school, maar ook thuis, in de buurt, in contacten met andere kinderen buiten de school. Die omgeving heeft een invloed op de schoolprestaties. Om het maximum te halen uit de capaciteiten van een kind, moeten we eerst en vooral in alle kinderen geloven. We moeten rekening houden met hun leefomgeving als ze op school komen. Door ouders te betrekken bij de school, doen we die omgeving thuis en in de vrije tijd beter aansluiten bij de verwachtingen van de school. We noemen dat brede school, al zou brede leeromgeving een beter woord zijn. Het kan immers net zo goed gaan over de academie die aan kinderen woord- en muzieklessen komt geven op school als over Nederlandse taallessen voor ouders op school, over de plaatselijke bibliotheek die jonge ouders leert voorlezen aan hun kinderen of over de jeugdbeweging die ouders die niet weten wat een jeugdbeweging is thuis gaat opzoeken… Het gaat om samenwerking, in het belang van de kinderen.

nespa? - maart 2012

Gezamenlijk doel: een betere toekomst voor alle schoolkinderen In Brussel gebruiken drie op de vier kinderen thuis en in hun omgeving hun schooltaal niet. Het spreekt dus voor zich dat er erg veel aandacht gaat naar het Nederlands thuis en in de vrije tijd, maar even goed naar hoe je op een positieve manier met andere talen kunt omgaan. De brede scholen zijn er ook voor Nederlandstalige kinderen. Minister Smet heeft daarom jaarlijks €750.000 vrijgemaakt om samen met de VGC tot 20 brede schoolcoördinatoren aan te stellen. Die moeten ervoor zorgen dat scholen, ouders, welzijnsverenigingen, de gemeente, bibliotheken, gemeenschapscentra… de neuzen in dezelfde richting zetten: die van een toekomst voor alle onze schoolkinderen. In september 2012 starten de eerste projecten. pas.smet@gmail.com www.pascalsmet.be www.bertanciaux.be

07


12.00

in B

ru ss el

Start van het 1 mei-feest

13.30

DC RANDSTAD Hovenierstraat 47 1080 Molenbeek

Vertrek van de stoet

richting Sint-Katelijneplein

14.30

I love May Gratis stadsfestival

gevarieerd namiddagprogramma met muziek, ambiance en veel kinderanimatie

Vul onderstaande vraag in en win een daguitstap met de hele familie in “Bellewaerde� in Ieper 1 mei is een wettelijke Belgische feestdag. Hoe noemt men deze dag?

Dag van de Arbeid Bevrijdingsdag Moederdag

Mijn gegevens: Naam en voornaam: Straat, nummer, bus: Postcode, plaats: Telefoonnummer: Stuur uw antwoord voor donderdag 3 mei 2012 per post naar sp.a Brussel, Grasmarkt 105/37, 1000 Brussel. Uit de inzendingen worden 10 winnaars gekozen die op zondag 3 juni met heel het gezin gratis naar Bellewaerde kunnen (gratis vervoer, toegang en drankje). Winnaars worden per telefoon verwittigd uiterlijk op woensdag 10 mei en krijgen per post een bevestigingsbrief.

PEILING ACTIRIS In Brussel staan er tal van jobs open en tegelijk telt ons gewest veel werklozen. De match tussen openstaande jobs en beschikbare mensen wordt slecht gemaakt. Brussels parlementslid Elke Roex wil zich de komende tijd buigen over dit vraagstuk. Daarom doet ze beroep op u. Vertel haar uw ervaringen, positief of negatief, met de gewestelijke arbeidsbemiddeling van Actiris. Bel naar 02-549 66 55, mail naar eroex@bruparl.irisnet.be of stuur een brief naar sp.a-fractie, Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 1005 Brussel. facebook.com/elkeroex

www.bellewaerdepark.be

V.U. en verzendadres sp.a Brussel / Raf Devos Grasmarkt 105 bus 37 - 1000 Brussel

WEDSTRIJD

WIN

EEN DAGUITSTAP MET HELE FAMILIE IN BELLEWAERDE

Afgiftekantoor Brussel X Erkenningsnummer P 802054 Verschijnt 4 x per jaar in maart - juni - sep - dec

Sint-Katelijneplein

nespa Etterbeek  

socialistische partij, brussel, etterbeek, nieuwsbrief