Page 1

nespa? Brussel

juni 2011

BelgiĂŤ - Belgique P.B. 1099 Brussel X 1/2445


FOTOWEDSTRIJD

Brusselse Kanaalzone

Schroot- en afvalhopen ter hoogte van het Vergotedok in Brussel... 2,5 km van de Grote Markt © Kim Van Semang

TEGEN DE STROOM IN Fotowedstrijd ‘Tegen de stroom in’ Inzendingen foto’s (maximum 3 per deelnemer) van 1 juli tot 31 augustus 2011 Selectie winnaars, uitreiking prijzen en expo vanaf september 2011 Meer info over de prijzen, de samenstelling van de jury en het wedstrijdreglement op www.curieus.be kanaal@curieus.be

In Brussel loopt er nog heel wat mis. Het gaat niet alleen over een fietspad dat plots stopt, maar ook en vooral over de grote ongelijkheid in onze stad. Brussel is een heerlijke maar oneerlijke stad. Het kanaal is een metafoor voor de problemen van onze stad, maar ook van het potentieel om er iets aan te doen. Boten brengen zand aan, maar onvoldoende oplossingen voor de enorme werkloosheid van de mensen die langsheen deze slagader wonen. Een fotograaf kan tegen de stroom in zwemmen. Een foto is een momentopname, maar ook een kritische blik en vaak een suggestie voor de toekomst. Zullen de kinderen van morgen aan het kanaal wonen? Zal er voor hen meer groen zijn of juist minder? Voeren de boten werk aan? En laten de bruggen en de oevers toe dat Brusselaars elkaar ontmoeten? Of keren we, zoals vandaag veel te vaak gebeurt in Brussel, onze rug naar het kanaal? Een uitdaging voor iedereen met een eigen verhaal voor het kanaal. Wordt wereldberoemd in Brussel en ga vooral tegen de stroom in!


plein gemeenteplein

Jef Van Damme Schepen

Plannen voor het Gemeenteplein eindelijk concreet Reeds begin 2007 plaatste Jef Van Damme, sp.a-schepen van mobiliteit in Molenbeek, het project van het autovrije Gemeenteplein op de politieke agenda. De concrete plannen lieten echter wat op zich wachten. Nu is de eerste fase afgerond, namelijk het uitdenken van een visie over de herinrichting van de straten in de omgeving van het plein. Hierbij is veel aandacht gegeven aan voetgangers. We willen namelijk het Gemeenteplein autovrij maken en de Graaf van Vlaanderenstraat (tussen de Gentsesteenweg en het gemeentehuis) evenals de Pradostraat opnieuw aanleggen. Zo wordt het Gemeenteplein een echte ontmoetingsplek. De heraanleg van het gemeenteplein en de omringende straten maakt deel uit van het wijkcontract Cinema Belle Vue. Jef Van Damme: “Ik ben tevreden dat er eindelijk vooruitgang wordt geboekt in dit dossier: de levenskwaliteit in het historisch centrum van Molenbeek verbetert en het gemeenteplein wordt opnieuw aantrekkelijk. We focussen in dit project

nespa? - juni 2011

op de zogenaamde ‘zachte mobiliteit’ en het concept ‘shared space’ omdat we van de omgeving een aangename, autovrije plaats willen maken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Maar hierbij houden we ook rekening met een optimale bereikbaarheid van het plein.” Het principe van ‘shared space’ is voor Brussel revolutionair. In dit verkeersconcept wordt uitgegaan van de verschillende functies van de openbare ruimte. “Kenmerk voor dit concept is dat er geen afbakeningen zijn in de openbare ruimte: er zijn geen borduren, geen afgebakende fiets- of voetpaden…”, zegt Jef Van Damme. “Ook opvallend is de beperkte aanwezigheid van verkeersborden en verkeerslichten. Door het weghalen van aanwijzingen voor de automobilist wordt het straatbeeld onoverzichtelijker. Daardoor zal een weggebruiker alerter en voorzichtiger rijden en neemt de veiligheid toe.” jvandamme@bruparl.irisnet.be

03


plein werk

Tania Dekens

Tania maakt zich sterk voor werk Sinds maart 2011 maakt Tania Dekens deel uit van de Raad van Bestuur van ‘Mission locale’ en de opleidingsvereniging ‘Molenbeek Formation’. Deze verenigingen vangen de Molenbeekse werkzoekenden op en organiseren beroepsopleidingen en stages. In de horecaopleiding, bijvoorbeeld, doen werkzoekenden praktijkervaring op in het eigen sociaal restaurant. Tania Dekens is 40 jaar, personeelsdirecteur bij het Federale Wetenschapsbeleid, is vanuit haar verleden als voorzitter van Actiris sterk betrokken bij het tewerkstellingsbeleid in Brussel. Binnen Mission locale en Molenbeek Formation kan zij dit engagement verder zetten. En dat is meer dan nodig. “De werkloosheid in bepaalde wijken in Molenbeek, zeker onder jongeren, is torenhoog. En dit terwijl sectoren als de horeca schreeuwen om geschikt personeel”, zegt Tania. “Door jongeren een ervaringsgerichte opleiding te geven kunnen we deze verkwisting van jong talent tegen gaan. Niets is immers zo frustrerend dan je talent niet nuttig te kunnen inzetten”.

04

Tania pleit er ook voor dat Molenbeek Formation actief op zoek gaat naar bijkomende opleidingsmogelijkheden. En ze heeft daarvoor ideeën: “In mijn eigen job, als personeelsdirecteur van onder meer de federale musea, stel ik vast hoe moeilijk we zaalwachters vinden. Vaak komen de kandidaten van zeer ver, terwijl er in Brussel zoveel werklozen zijn. De vraag van de arbeidsmarkt en het aanbod aan opleidingen moet beter op elkaar worden afgestemd. Daar wordt uiteindelijk iedereen beter van. De werkzoekende die aan de slag kan gaan en de werkgever die een vacature kan invullen. Maar ook de families in de Brusselse wijken die nu te kampen hebben met veel te hoge werkloosheid varen hier wel bij. Werk is namelijk een goede bescherming tegen armoede, al moeten we ook aandacht hebben voor de stijgende groep van de ‘working poor’ in Brussel.”

tania.dekens@gmail.com

nespa? - juni 2011


plein school

Jef Van Damme Schepen

‘School in de buurt’ ook dit jaar een succes Dankzij het project ‘School in de Buurt’ zijn er een 70-tal Nederlandstalige kinderen ingeschreven in de onthaalklas van de 18 scholen die aan het project hebben deelgenomen. Jef Van Damme, sp.a-schepen van Nederlandstalig onderwijs in Molenbeek en initiatiefnemer van het project, spreekt van een succes: “Ondermeer dankzij ‘Scholen in de buurt’ zien we de afgelopen jaren steeds meer inschrijvingen van Nederlandstalige kinderen in het Nederlandstalig onderwijs in Molenbeek.” Het project ‘School in de buurt’ is ontstaan op initiatief van sp.a-schepen Jef Van Damme. De doelstelling is om ouders te laten kennismaken met scholen in de buurt die ze niet goed kennen. Door de promotie van deze scholen zien we de inschrijving van kinderen in een buurtschool stijgen en is de sociale mix in de school steeds meer een goede weerspiegeling van de diversiteit van de woonwijk. Dit betekent dat opnieuw meer Nederlandstalige kinderen worden ingeschreven in de zogenaamde concentratiescholen. nespa? - juni 2011

“Als we kijken naar de evolutie van het aantal Nederlandstalige kindjes in de onthaalklassen van de scholen die sinds het begin meegedaan hebben aan het project, zien we een duidelijk positieve tendens”, zegt Jef Van Damme. “Ik juich die evolutie toe, want ik streef naar een natuurlijke sociale mix in scholen. Naar een afspiegeling van de buurt waarin kinderen wonen en naar school gaan. Een goede sociale mix is de beste garantie voor een sterk gelijke kansen-onderwijs.” Het project ‘School in de Buurt’ krijgt ook steeds meer bijval vanuit de scholen zelf. Tijdens de eerste editie waren er 5 deelnemende scholen, en nu tellen we er maar liefst 18. Deze scholen zijn verspreid over Molenbeek, Anderlecht en Koekelberg. meer info:

www.samennaarschool.be/indebuurt jvandamme@bruparl.irisnet.be

05


mobiliteit

Molenbeek maakt nieuw mobiliteitsplan Molenbeek is de eerste gemeente in het Brussels Gewest met een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan. Op het einde van dit jaar moet het plan (GMP2) concreet uitgewerkt zijn en in voege treden. Een dergelijk plan evalueert de mobiliteitssituatie in de gemeente en doet concrete voorstellen ter verbetering van de mobiliteit van zowel voetgangers, fietsen, auto’s als openbaar vervoer. “Het tweede Gemeentelijk Mobiliteitsplan was absoluut nodig, omdat het eerste van 2004 dateerde, en er intussen toch heel wat veranderingen zijn door de ontsluiting van de metro via het Weststation, het nieuwe parkeerbeleid en het verhoogde eenrichtingsverkeer”, zegt schepen Jef Van Damme. Begin mei presenteerde Studiebureau Transitec de beginanalyse van het tweede Gemeentelijk mobiliteitsplan van Molenbeek. Die studie toont aan dat de auto in Molenbeek haar limieten heeft bereikt, met als gevolg structurele files op de Gentsesteenweg, de Leopold II-laan, de Ninoofsesteenweg, ... verder blijkt dat onze gemeente, en dan vooral het historisch centrum en de maritiemwijk, voortdurend vol geparkeerd staat. Het wegennet en de parkeerplaatsen

06

verder uitbreiden is onmogelijk, dus wil Jef van Damme vooral inzetten op maatregelen die het voetgangersverkeer stimuleren en die het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets aantrekkelijker maken. Dat de fiets de laatste jaren aan populariteit gewonnen heeft, is een feit. Een voorbeeld: 6 jaar geleden werden tijdens de ochtendspits aan het kruispunt van de Gentsesteenweg met het kanaal amper 30 dappere fietsers geteld. Vandaag registreren we op dezelfde plaats en op hetzelfde ogenblik meer dan 235 fietsers. Dit is het bewijs dat de geleverde inspanningen van de sp.a-mandatarissen om de fiets aantrekkelijk te maken effectief werken en dat we hier dus vooral op moeten blijven inzetten.Verder overlegt Jef Van Damme met ondermeer de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB om afspraken te maken rond aparte busbanen en nieuwe aansluitingen. Gelieve niet te aarzelen om Jef Van Damme te contacteren als u uw steentje wil bijdragen aan de uitvoering van dit plan of als u vragen of ideeën heeft over de mobiliteit in onze gemeente. jvandamme@bruparl.irisnet.be

nespa? - juni 2011


buurt in uw

Gemeentebestuur Graaf van Vlaanderenstraat 20 1080 Molenbeek 02/412.37.90 www.molenbeek.be Openbare bibliotheek Hovenierstraat 47A
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 02/410.03.62
 www.sint-jans-molenbeek.bibliotheek.be Politiezone Brussel West Briefdragerstraat 2 1080 Sint-Jans-Molenbeek 02/412.12.12 www.lokalepolitie.be/5340 Jef Van Damme Schepen - Brussels parlementslid Graaf van Vlaanderenstraat 20 1080 Molenbeek 02/600.49.53 jvandamme@bruparl.irisnet.be www.jefvandamme.be

07


© Reporters

p

onderwijs

Pascal Smet

‘We nemen ten volle onze verantwoordelijk voor Nederlandstalige kinderen en voor kinderen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken op basis van hun sociale of familiale achtergrond.’

Vlaams Minister van Onderwijs, Gelijke Kansen, Jeugd en Brussel

Pascal Smet creëert 1.700 nieuwe plaatsen in Brussel Minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) creëert de volgende jaren 1.700 nieuwe plaatsen in 9 Brusselse scholen. Met deze beslissing investeert hij in de toekomst van de Brusselse ketten. Er is gekozen voor een zogenaamde “slimme uitbreiding”, een uitbreiding van het aantal plaatsen waar dat het meest nodig is, met een garantie op kwaliteitsonderwijs. Pascal Smet: “De Vlaamse regering investeert op mijn initiatief de volgende twee jaar meer dan 21 miljoen euro in de uitbreiding van de Nederlandstalige scholen in Brussel. Meer dan de helft van het totale extra budget voor nieuwe scholen gaat naar Brussel. Die cijfers bewijzen het belang dat de Vlaamse regering, mijn partij sp.a en ikzelf hechten aan het Brussels Nederlandstalig onderwijs.” Naast de nieuwe investeringen heeft Minister Pascal Smet ook een aantal andere maatregelen genomen. De regel die het bouwen van scholen in elkaars buurt verbiedt, heeft hij afgeschaft. Zo kan er, in samenwerking met de VGC, meer capaciteit gebouwd worden waar de nood het hoogst is. Brusselse kinderen moeten immers dicht bij huis naar school kunnen gaan, en dat is vandaag in vele wijken niet mogelijk. De Vlaamse Regering heeft bovendien de voorrang voor kinderen waarvan minstens één

08

ouder Nederlands spreekt, opgetrokken tot 55%. Pascal Smet: “Ouders die bij inschrijving willen genieten van de voorkeur voor Nederlandstaligen zullen vanaf nu moeten bewijzen dat ze effectief Nederlands spreken. Voor alle duidelijkheid: de voorrang voor GOK-kinderen blijft volledig bestaan, zonder enig bewijs van taalkennis. We nemen ten volle onze verantwoordelijk voor Nederlandstalige kinderen en voor kinderen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken op basis van hun sociale of familiale achtergrond. Door het behoud van de voorrangsregels voor Gelijke Onderwijskansen zijn de extra maatregelen voor Nederlandstalige kinderen niet ten nadele van de Brusselse GOKleerlingen.” Verder start op initiatief van Pascal Smet een werkgroep die nieuwe onderwijsmodellen binnen een grootstedelijke context zal onderzoeken. Alle onderwijsnetten en koepels zullen aan deze werkgroep deelnemen. Hiermee wil sp.a een oplossing bieden voor al die Brusselse jongeren die het Nederlandstalige onderwijs zonder diploma verlaten. info@pascalsmet.be - www.pascalsmet.be nespa? - juni 2011


plein mobiliteit

‘Er zijn genoeg plannen, studies en campagnes, nu nog realisaties. Voer het fietsbeleid ook uit alstublieft’

Jef Van Damme

Brussels Parlementslid

Waar blijven de fietspaden? Uit recente cijfers blijkt dat Grouwels en De Lille deze legislatuur nog maar 6,8 km fietspaden en -suggestiestroken hebben aangelegd. Vergeleken met de voorgaande regeerperiode is dat bedroevend weinig. In schril contrast met het stijgend aantal fietsers in Brussel, realiseert deze regering onvoldoende fietsinfrastructuur. Jef Van Damme (sp.a): “Tijdens de vorige legislatuur heeft Pascal Smet 47 km fietspaden en 35 km fietssuggestiestroken aangelegd. Voor nog eens 33 km liggen de plannen sinds 2009 klaar. Na anderhalf jaar legislatuur heeft het duo GrouwelsDe Lille slechts 6 km fietspaden aangelegd. In maart dit jaar is gebleken dat 4 ambtenaren uit de fietscel niet vervangen worden. De Lille is bevoegd voor de fietscel en dus schuift Grouwels de zwarte piet door naar haar collega. Het was onverstandig de bevoegdheden mobiliteit en openbare werken op te splitsen over twee ministers.” Natuurlijk kan deze regering niet alle fietsproblemen in Brussel in één keer oplossen. Er moeten dus slimme keuzes gemaakt worden om iets te doen aan de verkeersveiligheid, het onderhoud van fietspaden, het tekort aan fietsparkings, .... De keuze van De Lille voor dure studies en promotiecampagnes is niet de juiste. In plaats van een duur spelletje als de nespa? - juni 2011

20 miljoen km van Brussel had ik veel liever 20 km fietspaden gezien. Slechts 20% van alle Brusselse wegen zijn gewestelijk, de rest zijn gemeentewegen. sp.a vraagt zich af hoe Grouwels en De Lille ervoor gaan zorgen dat ook daar rekening wordt gehouden met de fiets. In Molenbeek heeft Jef Van Damme als schepen tot nu toe 11 km fietspaden aangelegd, maar dat kan jammer genoeg niet van elke gemeente gezegd worden. Een ander dossier dat maar niet van de grond komt is de 2de fase van het Villo-fietsdeelsysteem. Villo werd door de vorige regering op voorstel van sp.a ingevoerd en is ondertussen uitgegroeid tot een groot succes. Ondertussen zijn er al 22.000 abonnees en is de Villo-kaart geïntegreerd in het MOBIB-systeem van de MIVB. Maar vele Brusselse wijken die verder van het centrum liggen wachten nog altijd op hun Villostation. Nochtans is het vooral daar dat Villo een toegevoegde waarde heeft, omdat het openbaar vervoersnet er minder dicht is. De 2de fase van Villo moet zo snel mogelijk van start gaan: er zijn genoeg plannen, studies en campagnes, nu nog realisaties. jvandamme@bruparl.irisnet.be

09


Nieuws uit het Parlement

Begroting Brussels gewest

“Open VLD heeft al 11 jaar de Brusselse financiën in handen, maar resultaat is niet goed. We noteren vooral een onorthodox begrotingsbele een ongecontroleerd tekort, stijgende schulden en een systematisch gebrek aa begrotingscontroles. Uit de begrotingscontrole die ik zelf heb uitgevoerd blijk dat er dit jaar 40 miljoen extra beleidsruimte is. We zouden dit kunnen investeren in maatregelen om de armoede te bestrijden. Dat zijn twee vliegen in één klap: sociale vooruitgang mogelijk maken en op termijn ook de inkomsten van het Gewest verbeteren. De Regering heeft een gebrek aan visie en beheert Brussel te nonchalant.”

Sophie Brouhon - Brussels Parlementslid sbrouhon@bruparl.irisnet.be - www.sophiebrouhon.be

Leegstand “Er staan evenveel woningen leeg dan er gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning staan. Het is duidelijk dat de leegstand bestrijden een deel is van de oplossing voor de Brusselse woningcrisis. Volgens mijn voorstel moet de eigenaar van een leegstaande woning kiezen: de woning opknappen en zelf op de markt brengen of de woning in beheer geven aan de overheid die met jonge architecten energievriendelijke en aantrekkelijke renovatieprojecten kan uitwerken. Wie geen van beiden doet, moet een hoge boete betalen.”

Fouad Ahidar - Brussels Parlementslid fahidar@bruparl.irisnet.be - www.fouadahidar.be

10

nespa? - juni 2011


het eid, an kt n :

Kunst in het Beursgebouw “Het zou een mooi gebaar zijn dat banken en overheidsbedrijven hun unieke kunstcollecties permanent tentoonstellen aan het grote publiek zodat iedereen - Brusselaars, toeristen en pendelaars - kan genieten van dat patrimonium. Brussel heeft nood aan een nieuwe culturele hotspot met hedendaagse, moderne kunstwerken van internationaal niveau.”

Yamila Idrissi - Vlaams Parlementslid yamila.idriss i@vlaamsparlement.be - www.yamilaidrissi.be

Beliris “Beliris is het federaal fonds dat via investeringen instaat voor de nationale en internationale uitstraling van ons Gewest. Dat initiatief is zeer nuttig en we hebben dat meer dan ooit nodig. Maar de werking en de slagkracht van Beliris moet drastisch verbeteren. Om efficiënter te werken moeten de uitvoering en de verantwoordelijkheid over de projecten van Beliris in handen komen van het Brussels Gewest. De Brusselaar verdient een goed werkend Belirisfonds.”

Bert Anciaux - Senator bert@vlaanderen.net - www.bertanciaux.be

Statuut van Brussel “Voor ons is er maar één doelstelling: de toekomst van Brussel veilig stellen en onze instellingen hervormen om de leefbaarheid van onze hoofdstad te vergroten. Dan is er maar één oplossing mogelijk, en dat is Brussel zien als een volwaardig gewest, democratisch bestuurd door de Brusselaars zelf. Alleen een volwaardig gewest kan op basis van een gemeenschappelijk stadsproject een antwoord formuleren op de uitdagingen waar Brussel voor staat.”

Elke Roex - Brussels Parlementslid eroex@bruparl.irisnet.be - www.elkeroex.be

nespa? - juni 2011

11


EXCLUSIEF DEBAT

Johan Vande Lanotte

Zijn de federale onderhandelingen puur tijdverlies? Zijn er nog politici die weten hoe het verder moet met België? Welke Vlaamse partijen hebben een duidelijke visie op Brussel? Op 6 juli komt Johan Vande Lanotte naar Brussel om in debat te gaan met Brussels econoom en filosoof Philippe Van Parijs en met het publiek. Mis deze kans niet en leg Vande Lanotte op de rooster met uw vragen en stellingen over de toekomst van België en Brussel. Info en inschrijvingen T 02/549 66 55 - sp.a@bruparl.irisnet.be Wanneer? woensdag 6 juli 2011 – onthaal om 19u00, einde debat voorzien om 21u30, gevolgd door een open bar Waar? Koninklijk Conservatorium Brussel (Regentschapsstraat 30
- 1000 Brussel) Openbaar vervoer: halte Kleine Zavel – Tram (lijnen 91 / 94) en Bus (lijnen 20 / 34/ 48 / 95 / 96)

V.U. en verzendadres sp.a Brussel / Raf Devos Grasmarkt 105 bus 37 - 1000 Brussel

over het statuut van Brussel motor van het nieuwe België of 5de wiel aan de wagen?

Afgiftekantoor Brussel X Erkenningsnummer P 802014 Verschijnt 4 x per jaar in maart - juni - sep - dec

06 juli 2011

nespa Molenbeek  
nespa Molenbeek  

sp.a Molenbeek newsletter

Advertisement