Page 1

BelgiĂŤ - Belgique P.B. 1099 Brussel X 1/2445

Afgiftekantoor Brussel X Erkenningsnummer P 802053 Verschijnt 4 x per jaar in maart - juni - sep - dec

nespa? Brussel

april 2011

KOEKELBERG

Onderwijs Kinderopvang Lokale info & activiteiten


WEDSTRIJD

sp.a wil weten wat de ‘topper’ en ‘flopper’ is voor uw gemeente. Vul onderstaande strook in, stuur ze ten laatste op donderdag 28 april 2011 per post naar sp.a Brussel - Grasmarkt 105/37, 1000 Brussel - en win een daguitstap voor het hele gezin naar het dierenpretpark Paradisio (Pairi Daiza) in Brugelette (gratis vervoer, toegangsprijs en drankje). VRAAG 1 TOPPER - Wat vindt u goed in uw gemeente?

WIN EEN DAGUITSTAP MET HELE FAMILIE

IN PAIRI DAIZA (Paradisio)

VRAAG 2 FLOPPER - Waaraan ergert u zich het meest in uw gemeente?

SCHIFTINGSVRAAG Hoeveel Brusselaars namen deel aan deze wedstrijd?

UW CONTACTGEGEVENS: Naam - voornaam Straat - nr./bus

Postcode

Gemeente

Telefoonnummer Uit alle inzendingen kiezen we in totaal 10 winnaars die op 29 mei 2011 met heel het gezin gratis naar ParadisioPark kunnen. De winnaars krijgen uiterlijk op woensdag 6 mei 2011 per telefoon en per post de bevestiging dat ze gewonnen hebben.

www.pairidaiza.be


INHOUD

KOEKELBERG

Onderwijs Kinderopvang In de kijker In uw buurt

02 - 03 04 - 05 06 - 07 08 - 12

1 MEI 2011 PROGRAMMA

12.00 - 14.00

1 MEI STOET DC RANDSTAD Hovenierstraat 47 Molenbeek

14.00

GRATIS FESTIVAL + kinderanimatie Sint-Katelijneplein Brussel Stad

DJ Castor mix The Cadillac Bombers rockabilly De Fanfaar Brusselse rock Merdan Taplak mundial mash up DJ Lowdjo ‘OST’ psyched out mutant bass soundz Ron Jaluai

‘De kleinste mobiele cocktailbar ter wereld’


ONDERWIJS

Catch 22 Pascal Smet

Vlaams minister van Onderwijs Brussel, Jeugd en Gelijke Kansen

Onlangs stapte de Minister van onderwijs van de Franse Gemeenschap, Marie-Dominique Simonet, naar het Grondwettelijk Hof tegen de aanpassingen van de voorrangsregels in het Nederlandstalig onderwijs. Pascal Smet, Minister van onderwijs in de Vlaamse Regering, reageert: Simonet heeft het moeilijk met het verhogen van de voorrang voor kinderen waarvan minstens één ouder het Nederlands machtig is. Ze heeft ook een probleem met het bewijs van die kennis, namelijk via een diploma, getuigschrift of een taaltest. Volgens Simonet zijn die maatregelen bedoeld om anderstaligen te weren. Onzin. Het Nederlandstalig onderwijs neemt meer anderstaligen op dan het Franstalig onderwijs. 70% van de kinderen in de Nederlandstalige scholen spreekt thuis een andere taal dan de onderwijstaal. In het Franstalig onderwijs is dat slechts 30%. Wie zegt dat we onze verantwoordelijkheid voor de Brusselse kinderen niet opnemen zit er stevig naast. Het optrekken van het voorrangspercentage heeft niet tot gevolg dat er ineens méér Nederlandstaligen

02

zijn in Brussel. Het zorgt er wel voor — daar moeten we eerlijk in zijn — dat die zich makkelijker kunnen groeperen in een bepaalde school. Het is heel begrijpelijk dat (Nederlandstalige) ouders hun kinderen willen inschrijven in een school waar nog andere Nederlandstalige kinderen zitten. Ik ken geen enkele ouder die dit tegenspreekt. Ik kom ook

geen ouders tegen die hun kinderen niet in een gemengde school willen. Nederlandstalige ouders willen 100% zekerheid dat hun kinderen in een goeie mix opgroeien. De klacht van Mevrouw Simonet over het bewijs van de taalkennis van de ouders is niet consequent. Tien jaar lang een voorrang aanvaarden en vervolgens protesteren als die voorrang gecontroleerd wordt, is hypocriet. Het belangrijkste voor mij is dat de


De cijfers Gemiddeld 10 % van de kinderen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel heeft twee Nederlandstalige ouders. Met tweetalige gezinnen erbij komen we aan ongeveer 25 à 30 % leerlingen waarvan minstens één van de ouders Nederlands spreekt. De rest van de leerlingen is anderstalig. Ik heb geen precieze cijfers over de thuistaal van de kinderen in het Franstalig onderwijs omdat de Franse Gemeenschap dat niet zo nauwkeurig registreert. Uit indicaties kan ik afleiden dat in het Brussels Franstalig onderwijs gemiddeld twee op de drie kinderen thuis ook effectief Frans spreekt.

Pasc

al S met

voorrangsgroep ‘Nederlandstaligen’ niet ten koste het kreunt ook onder een sociologische druk: gaat van die andere voorrangsgroep, namelijk ouders in het Nederlandstalig onderwijs — ook de GOK-kinderen die nog altijd 30% voorrang anderstalige ouders — willen een school waar krijgen. Er is hooguit een nadeel voor een kleine (andere) Nederlandstalige kinderen zitten. Het groep hoger opgeleide Frans- of anderstaligen in Nederlandstalig onderwijs zit daarmee in een sommige scholen. Aangezien we de komende jaren catch-22: elke uitbreiding verwijdert ons een stap van plan zijn minstens 1000 extra plaatsen bij te verder van dat doel. Het aantal Nederlandstalige maken zal zelfs dat nadeel verkleinen. kinderen is namelijk te klein. Brusselse kinderen hebben geen behoefte aan De oplossing ligt niet in méér Nederlandstalig politici die hun verantwoordelijkheid doorschuiven onderwijs, maar in beter Franstalig onderwijs. De naar andere politici, maar aan politici die hun Vlaamse Gemeenschap kan en moet mee investeren verantwoordelijkheid opnemen. ‘Een antwoord voor het onderwijsvraagstuk Samen, mét elkaar, niet tégen elkaar. gaat er alleen komen als de Franse en De Franse Gemeenschap kondigt aan Vlaamse gemeenschap samenwerken.’ werk te maken van 4200 extra plaatsen. Met de dossiers die ons vandaag aan Nederlandstalige kant bekend zijn, kunnen we in dat onderwijs, zodat alle kinderen die afstuderen de capaciteitsuitbreiding in deze legislatuur in Brussel kennis hebben van het Nederlands. ramen op ongeveer 1200. Dat is toevallig of niet Een antwoord voor het onderwijsvraagstuk de verhouding tussen de Vlaamse en de Franse gaat er alleen komen als de Franse en Vlaamse Gemeenschap vandaag. gemeenschap samenwerken, niet als ze elkaar Het Brussels onderwijs kreunt. Onder een aanvallen of bestrijden. capaciteitsprobleem: door de demografische info@pascalsmet.be - www.pascalsmet.be druk zitten onze kleuterklassen propvol. Maar

03


K I N D E R O P VA N G

Tegen 2016

4400

plaatsen tekort in Nederlandstalige kinderopvang Elke Roex

Brussels parlementslid

Brussels parlementslid Elke Roex dient een mogelijk voor beide ouders om zich te ontwikkelen, discussienota in om het recht op kinderopvang af te gaan werken, opleidingen te volgen, in de stad te dwingen in Brussel. Het VGC-college heeft veel te blijven wonen, zich te ontspannen. Een tekort kritiek op anderen maar vergeet zelf iets te doen aan opvangplaatsen ontneemt Brusselaars kansen, aan de lange wachtlijsten in de crèches. en dat legt een hypotheek op de toekomst. Jonge ‘Af en toe deelt Brigitte Grouwels wat cijfers mee kinderen maken in de opvang ook kennis met over het tekort aan opvangplaatsen,’ zegt Elke kinderen die thuis een andere taal spreken. Roex, ‘maar een globale visie over de Brusselse Kinderen met een andere achtergrond, cultuur of kinderopvang ontbreekt. Op deze manier stevenen we af op een fiasco. Ik wil dat probleem blootleggen ‘sp.a beschouwt kinderopvang als een recht, en voorstellen formuleren want de niet als een luxe.’ demografische klok tikt gewoon verder.’ Brussel zal tegen 2020 56.243 kinderen tellen huidskleur. Een eerste contact met het Nederlands onder de drie jaar. Dat is een toename met 8.400 op jonge leeftijd, via kinderopvang, kan kinderen kinderen in 12 jaar tijd. Als we nu niet beginnen wapenen tegen een taalachterstand op school. met het creëren van meer plaatsen, zullen we Elke Roex stelt vast dat het tekort aan plaatsen tegen het einde van de legislatuur geconfronteerd zéér groot is in de wijken met de grootste worden met een immense en onoverbrugbare concentratie aan kinderen jonger dan drie. Het achterstand. Elke Roex berekende dat er vandaag gaat dan vooral om de wijken in de zogenaamde al 1.230 Nederlandstalige kinderopvangplaatsen ‘arme sikkel’. Volgens rapporten van Unicef kan tekort zijn in Brussel. In de toekomst zal het tekort kinderopvang een belangrijke rol spelen in de verder uitlopen, tot meer dan 4.000 plaatsen in bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. 2016. sp.a beschouwt kinderopvang als een recht, Onbegrijpelijk dat het VGC-college daar zo weinig niet als een luxe. Kinderopvang maakt het namelijk rekening mee houdt. In heel Brussel is er vandaag 04


Elke Evolutie aantal kinderen van 0-3 jaar

Roe

x

58.000

56.243 54.856 53.977

56.000 54.000 52.000

50.827

50.000 48.000 46.000

47.875 2008

2010

2014

2016

‘ Te weinig kinderopvang legt een hypotheek op de toekomst van jonge ouders in Brussel’

2020

slechts één plaats beschikbaar met een sociaal tarief per 5 kinderen onder de drie jaar. Dat is véél te weinig, we moeten evolueren naar 1 plaats per drie kinderen. Elke Roex vraagt ook extra aandacht voor flexibele en occasionele opvang. Sommige ouders werken halftijds of in nachtshiften, anderen hebben maar een paar keer per week opvang nodig om een opleiding te volgen of te solliciteren. Ouders moeten in Brussel gemiddeld 13 kinderopvanginitiatieven contacteren alvorens ze een plaats vinden. Traditionele Belgen met een diploma maken bovendien veel méér kans op het vinden van een plaats dan ouders met een lagere opleiding of ouders van allochtone origine, terwijl de kinderopvang voor deze groep net een belangrijke kans kan zijn om vooruit te gaan. De oprichting van een lokaal loket voor kinderopvang zou het beschikbare aanbod in de buurt – zowel Nederlands- als Franstalig – kunnen bundelen om de zoektocht van de ouders te vereenvoudigen. Het Gentse voorbeeld met een centrale dienst die een eigen opvangbeleid ontwikkelt werkt hier inspirerend. Ook andere Belgische steden hebben te maken met moeilijkheden op het vlak van kinderopvang. Op het vlak van infrastructuur bijvoorbeeld is

er in een stad veel meer creativiteit nodig om buitenspeelruimte te voorzien. Ook het vinden van kinderverzorgers is een probleem dat steeds groter zal worden. Het zou erg nuttig zijn de grote Belgische steden samen te brengen om nuttige initiatieven en praktijken uit te wisselen.Elke Roex zal op basis van de besprekingen van haar nota werken aan een aantal aanbevelingen. Hopelijk slaagt ze erin het ingeslapen College wakker te schudden! eroex@bruparl.irisnet.be - www.elkeroex.be

05


STOP

de leegstand 10 boetes per gemeente per jaar is niet genoeg Fouad Ahidar

Foua

d Ah idar

Brussels parlementslid

‘In Brussel staan 30.000 woningen leeg, een echte schande voor de hoofdstad van Europa. En dat terwijl 37.000 gezinnen wachten op een sociale woning. De eigenaar van een leegstaande woning moet de keuze krijgen: ofwel een torenhoge boete betalen ofwel de woning in beheer geven van een sociaal verhuurkantoor.’ Fouad Ahidar roept alle Brusselaars op om hun stem te laten horen op zijn nieuwe website www.leegstandinbrussel.be. Hier vind je al onze acties tegen leegstand en kan je zelf ook leegstaande woningen melden. fahidar@bruparl.irisnet.be - fouadahidar.be

Metro Van Jef

me

Dam

Veiligheid

Grouwels en Picqué zijn het spoor bijster Jef Van Damme Brussels parlementslid

‘Brusselse metrostations liggen er vaak smerig bij. Dat nodigt uit tot overlast en onveiligheid. Een goede verlichting, goed functionerende liften en roltrappen, een betere inrichting en netheid dragen bij tot een veilig station. Ik roep Brigitte Grouwels (CD&V) en Charles Picqué (PS) op om te investeren in de stations: in plaats van 100 militairen hebben we 100 bouwvakkers nodig!’

De volgende maanden maakt Jef Van Damme een update van zijn analyse van de netheid en inrichting van de Brusselse metro’s. Meer info vind je op www.metr-o-net.be. Contacteer ons als je graag mee actie wil voeren voor een veilige en propere metro in Brussel. jvandamme@bruparl.irisnet.be - www.jefvandamme.be

06


Where

have all the women gone? Sophie Brouhon Brussels parlementslid

‘In de Brusselse administratie zijn alle topfuncties ingenomen door mannen. Je gaat me niet vertellen dat geen enkele vrouw geschikt is voor deze functies. Vrouwen zijn niet minder ambitieus en zeker niet minder competent. Bruno De Lille (Groen!) is al 2 jaar bevoegd voor gelijke kansen én voor ambtenarenzaken, maar voor vrouwen aan de top is er geen plaats.’ sbrouhon@bruparl.irisnet.be - www.sophiebrouhon.be

Bert

ux

Ancia

Sop

hie B rouh o

n

Ministerie Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Man Vrouw Topmanagement (vijf managers)

5

0

Secretaris-generaal (niveau A7)

1

0

Adjunct-secretaris-generaal (A6)

1

0

Directeur-generaal (A5)

3

0

Totaal Topfuncties

10

0

Yamil

Bert Yamila blijft alert !

Bert Anciaux

Senator bert@vlaanderen.net - www.bertanciaux.be

‘Een parlement zonder regering lijkt wel een café zonder bier. Er is dringend nood aan een federale Regering. De energieprijzen stijgen, de Brusselse justitie blundert, er zijn stiptheidsproblemen bij de NMBS. Ik blijf alert en werk in de Senaat dagelijks aan voorstellen, altijd met een groot hart voor Brussel!’

a Idr issi

pleit voor steun aan de revoluties Yamila Idrissi

Vlaams parlementslid yamila.idrissi@vlaamsparlement.be - www.yamila.be

‘Er is een democratische revolutie op til in het Midden Oosten en de Maghreb. Een moedige massa protesteert tegen de dictaturen die de bevolking onderdrukken. Op mijn vraag zal de Vlaamse regering er helpen over waken dat de bevolking in de hele regio de nodige garanties krijgt op een democratiseringsproces. We moeten er immers op toezien dat de veranderingen effectief verbeteringen zijn voor de bevolking.’

07


buurt IN UW

Gemeentehuis Henri Vanhuffelplein 6 1081 Koekelbergl 02/412.14.11 www.koekelberg.be Openbare bibliotheek Koekelberg Pantheonlaan 12-13 1081 Koekelberg 02/411.08.65 www.koekelberg.bibliotheek.be Politie Veiligheidsstraat 4 1081 Koekelberg 02/412.65.30 www.lokalepolitie.be/koekelberg

Robert Delathouwer Schepen rdelathouwer@skynet.be www.robertdelathouwer.be Robert Delathouwer

Dirk Lagast Gemeenteraadslid dirk.lagast@gmail.com dirklagast.wordpress.com Dirk Lagast

Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingaangifte? sp.a Brussel en uw lokale mandatarissen helpen u graag verder. We organiseren ook permanenties in uw buurt. Meer info? 0486/64.56.14

08


KO E K E L B E R G

HUB-site

Dirk Laga st

geen stadskanker alstublieft De dreigende leegstand en de mogelijke verkrotting van het HUB-gebouw aan Simonis baart zorgen. De gemeenteraad van Koekelberg vraagt unaniem een globale oplossing voor de wijk, met ruimte voor verschillende functies. Misschien brengt het Atheneum een tijdje soelaas. Het Atheneum plant immers belangrijke renovatiewerken en overweegt een tijdelijke verhuizing. De HUBsporthal komt in elk geval in handen van de VGC. De verhuizing van de HUB dreigde een ramp te worden voor de hele buurt, niet alleen voor handelaars die klanten verloren, maar ook omwille van de leegstand op zich en de mogelijke verkrotting van het gebouw. Zo’n groot leegstaand gebouw wekt al snel een desolaat en onveilig gevoel op. Gemeenteraadslid Dirk Lagast bond al eerder de kat de bel aan. ‘Vooraleer er een nieuw

project voor de site kan worden opgestart, moeten de bestemmingsplannen gewijzigd worden. En dat kan jaren duren. Een tijdelijke oplossing om die periode te overbruggen is meer dan welkom. Die kan er komen als de secundaire afdeling van het atheneum naar de HUB-site verhuist. Meteen is de leegstand bestreden en wellicht is de tijdelijke ingebruikneming van het gebouw ook goed voor de lokale handel.’ Onderwijsschepen Robert Delathouwer bevestigt dat de VGC de HUB-sporthal heeft gekocht en er plannen mee heeft, zoals voor de Chiro of voor andere socioculturele activiteiten. Als het Atheneum zijn renovatieplannen in realiteit kan omzetten, en de HUB-site vlot een nieuwe bestemming krijgt, dan zal Koekelberg binnen een paar jaar twee totaal vernieuwde wijken rijk zijn. dirk.lagast@gmail.com

09


KO E K E L B E R G

Nooit te oud om iets nieuws te beginnen

Koekelbergs ketje schrijft biografie

(de tachtig voorbij)

Joseph Camerman (°1922) is geboren en getogen in Koekelberg. Hij schreef zopas zijn biografie. Daarin krijgt de lezer een zicht op het leven van een jonge Brusselse ket in Koekelberg tussen de twee wereldoorlogen in. Het is een romantische, soms onverbloemde maar altijd boeiende kijk op het Brussel van de jaren ’20, ’30 en ’40. De achtentachtigjarige Joseph Camerman (‘Jef’ voor de intimi) heeft een bijzonder verteltalent. Bovendien schreef hij zijn biografie in zijn onvervalst Brussels dialect. Jefke beschrijft hoe het was om te leven in Koekelberg, van zijn geboorte tot zijn vijfentwintigste. De biografie is een prachtige getuigenis over

Koekelberg maar bij uitbreiding ook van het dagelijkse leven in heel Brussel op een scharniermoment van onze hedendaagse geschiedenis. Nooit te oud om iets nieuws te beginnen, moet Camerman hebben gedacht. Hij was al de tachtig voorbij toen hij begon te schrijven aan zijn biografie. Hij kreeg er in 2010 de eretitel van ‘Koekelbergenaar voor het leven’ voor, uitgereikt door de Club Henri Vanhuffel. Het boek is voor 15 euro verkrijgbaar bij Promotie van Koekelberg vzw, via het onthaal van de gemeente (tel 02 412 1411 of info@koekelberg.be)

Lentefeest van 28 april tot 1 mei 2011 Zoals elk jaar wordt de terugkeer van de lente gevierd met een grote happening in het Elisabethpark. Kraaien, eksters, merels, mussen en de alomaanwezige Koekelbergse parkieten krijgen er een extra muzikale omlijsting bij.Het weekend wordt op vrijdag 29 april 2011 ingezet met een lentecocktail voor de Koekelbergenaren (20u15), gevolgd door vuurwerk (22u00). Op zaterdag beginnen de festiviteiten met de vernissage van een tentoonstelling (17u00), gevolgd door een

10

lentebuffet (19u00), de Koek Sound Band (20u15), ABBA for ever (22u00), en DJ Charley (23u00). Zondag 1 mei volgt het familiefeest: chocoladetram (vanaf 11u00), allerhande activiteiten voor groot en klein (vanaf 12u00) en het humorfestival Richard Ruben (18u00). Meer info via www.koekelberg.be of 02 412 1411


KO E K E L B E R G

Politiek

Rooie rakker Delathouwer 40 jaar actief

Robert Delathouwer (sp.a) heeft een goedgevuld politiek parcours: sinds 1971 is hij militant van sp.a. Hij was in zijn jonge jaren ook voorzitter van de jongsocialisten. In 1983 werd hij OCMW-raadslid en sinds 1989 is hij schepen in Koekelberg. Naast deze lokale engagementen was Delathouwer voorzitter van MIVB en Actiris, volksvertegenwoordiger in het Brussels Parlement en staatssecretaris in de Brusselse Regering. Kortom: al 40 jaar ervaring in de Brusselse politiek. Hoe kijk je terug op die 40 jaar in de Brusselse politiek? Het lijkt alsof ik pas gisteren ben begonnen. Ik herinner me heel levendig het verdwijnen van het viaduct op de Leopold II-laan en de hereniging van het Elisabethpark na de opening van de tunnel. Die momenten bepalen tot op vandaag het gezicht van onze gemeente. 40 jaar meedraaien in de politiek levert ook heel wat ervaring op: je begrijpt beter het hoe en waarom van bepaalde beslissingen en de moeilijkheden die er waren om bepaalde knopen door te hakken. Die ervaring helpt vandaag om bij moeilijke dossiers beslissingen te nemen. Je begon als jonge militant en werd meteen bestuurslid. Wat hield dat juist in? Ik was pas 18 en sloot met een leeftijdsgenoot aan bij de partij. We kwamen onmiddellijk terecht in het bestuur. Dat bestuur was heel open van geest: het waren mensen die vooruit wilden, die jonge mensen

aantrokken en hen meteen vertrouwen schonken. Het was een fantastische tijd. We richtten de jongsocialisten op, een heel actieve jongerenvereniging, en we stelden zelfs een heus renovatieproject voor de Leopold II-laan voor. We waren echte lefgozers. In Koekelberg begon je als mandataris in het OCMW, door velen beschouwd als een plek voor gebuisde polici. Dat is een fout uitgangspunt. Misschien zou elke politicus zijn carrière in het OCMW moeten beginnen. Je zit daar achter gesloten deuren. Sociale dossiers worden in volle discretie behandeld. Ideaal dus om de stiel te leren zonder al te veel show te (kunnen) maken. Ik probeer nog altijd vinger aan de pols te houden bij sociale vraagstukken. Als schepen is dat vrij gemakkelijk want ik ben nauw betrokken via het administratief toezicht op het OCMW. Hoe ga je die 40ste verjaardag in de politiek vieren? En hoe lang ga je nog politiek actief blijven? Vieren hoeft niet. Ik geniet van elke dag. Ik heb bovendien naast een zeer boeiende job nog een aantal interessante hobby’s, zoals theater en initiatieven rond het Brussels dialect. En wat de toekomst betreft: ik zal alleen doorgaan als schepen van Koekelberg zolang ik vind dat ik nog wat kan realiseren: de nieuwe antenne van Actiris ontvangen, de gemeentelijke bib,… Maar voor die toekomst is er eerst een afspraak met de kiezer. Maar dat is voer voor 2012. rdelathouwer@skynet.be

11


CONGRES

Duo nieuw

Pascal Smet en Hannelore Goeman leiden sp.a-Brussel Op zaterdag 26 februari kozen de leden een nieuw duo als voorzitter en ondervoorzitter van sp.a-Brussel. Pascal Smet, voorzitter sinds 2007, blijft aan. Hannelore Goeman wordt ondervoorzitter. Hannelore komt in de plaats van Anke Van Lancker, die verre horizonten opzoekt. Anke gaat werken als diplomate in China. De komst van Hannelore past in de verjongingsoperatie van de Brusselse sp.a. Sinds de komst van Pascal Smet zijn er tal van jonge mensen op de voorgrond van het politieke toneel gekomen, als gemeenteraadslid, schepen of parlementslid. Hannelore is 25. Ze werkt als doctoraatsonderzoeker aan het Instituut voor Europese Studies van de VUB en is actief in Animo, de jongerenbeweging van sp.a. Hannelore: ‘De gemeenteraadsverkiezingen van 2012 zijn niet veraf. Ik wil mij als geëngageerde Brusselaar inzetten voor een goed resultaat van sp.a in de 19 gemeenten. Ik ga de komende tijd de hort op want ik wil weten

12

wat er leeft in de sp.a-afdelingen. Bovendien wil ik mij engageren om onze partij verder open te trekken naar nieuwe Brusselaars. Ik vind het bijzonder belangrijk dat sp.a de diverse samenstelling van de stad weerspiegelt.

‘Ik vind het bijzonder belangrijk dat sp.a de diverse samenstelling van de stad weerspiegelt.’ De hoge werkloosheid in Brussel vind ik erg verontrustend, zeker onder jonge mensen. Jongeren zijn de toekomst van de stad. De Brusselse regering slaagt er maar niet in om de jonge bevolking te zien als een troef in plaats van als een probleem. Er moeten véél meer inspanningen geleverd worden om jongeren te begeleiden naar een degelijke job.’


03 activiteiten 04

Kalender activiteiten

21 april

De Actieve Senioren Schaarbeek bezoeken het kasteel en de waterwinning in Modave > Bernadette Vriamont, 0497 11 04 50

26 april – 6 mei

Armoe troef – Tentoonstelling van het AMSAB in het kader van erfgoeddag 2011 GC De Kriekelaar, Gallaitstraat 86 - Schaarbeek. alle weekdagen van 10.00 tot 17.00 > Walter Vermander, 0470 76 68 47

30 april

Vooravond 1 mei-feest in Schaarbeek. Vanaf 14.00 in De Kattepoel (Rogierlaan 214 - Schaarbeek)

1 mei

I Love May Vertrek van de 1 mei-stoet in Molenbeek 12.00 -14.00 (Eten, dans en muziek - DC Randstad, Hoveniersstraat 47). Gratis Festival en kinderanimaties vanaf 14.00 op het Sint-Katelijneplein in Brussel-Stad > www.curieus.be

7 mei

Curieus Jette en de Louis-Paul Boonkring organiseren een fietstocht langs energiezuinige woningen in Jette. Deelname is gratis, Afspraak om 14.00 aan het kerkhof van Jette (einde voorzien om 18.00) > hannesdegeest@gmail.com, 0486 64 56 15

8 mei

Curieus Vorst organiseert een bezoek aan het voetbalstadium van Union St-Gilles met VIP-lunch en laatste voetbalmatch van het seizoen (Union-Namen) Van 11.15 tot 16.45, clubhouse Union, Brusselse Steenweg 225, 1190 Vorst > Ivan Uytterhaegen curieus.vorst@ivanu.be, 0478 77 26 32

10 mei – 23 mei

Salut Congo! Een tentoonstelling met getuigenissen van ex-kolonialen en gevluchte Congolezen in het Rhok Thibaultlaan 2 - Etterbeek. Vernissage op 10 mei om 19.00 > mark_michiels@skynet.be, 02 649 35 87

05 06

12 mei

Curieus Brussel-Stad organiseert een gratis geleid bezoek aan de expo ‘Architecture for Justice’. in Bozar. Deze expo toont de meest interessante projecten van de internationale wedstrijd over de toekomst van het Justitiepaleis. De rondleiding start om 18.15 aan de ingang van Bozar (Ravensteinstraat 23 in Brussel-Stad). > curieusbrusselstad@gmail.com, 02 549 64 60

14 mei

De Actieve Senioren Schaarbeek trekken voor Paling in ’t Groen naar taverne Drie Goten in Hamme > Bernadette Vriamont, 0497 11 04 50

14 mei

Een bezoek aan het Vlaams Parlement met Yamila Idrissi (Leuvensesteenweg 86 in Brussel-Stad) > 02 552 42 52

28 mei

Jaarlijkse BBQ van sp.a en curieus Molenbeek (vlees, vis, vegetarisch en halal) vanaf 18.00 DC Randstad - Hoveniersstraat 47 in Molenbeek > jan.schaerlaekens@gmail.com, 0486 21 59 61

8 juni

Jaarlijkse Molenbeekse Nachtbrakers. Een verrassende ontdekkingstocht door nachtelijk Molenbeek. > jan.schaerlaekens@gmail.com, 0486 21 59 61

9 juni

De Actieve Senioren Schaarbeek bezoeken de Palmbrouwerij en een paardenfokkerij in Steenhuffel > Bernadette Vriamont, 0497 11 04 50

12 juni

Broodje Kanaal: overheerlijke brunch (buffet à volonté) met een speelhoekje voor de Brusselaartjes! Schuif van 10.00 tot 14.00 mee aan tafel op de Akenkaai aan het kanaal in Brussel-Stad. > dries.verhaeghe@gmx.net


info NUTTIGE

Belastingen

Noodnummers

Noodgeval 112 Brandweer en ziekenwagen 100 Bankkaart verloren of gestolen? 070 344 344 Antigifcentrum 070 245 245

Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingaangifte? sp.a Brussel helpt u graag verder. We organiseren ook permanenties in uw buurt. Meer info?

0486 64 56 14

www.zorgzoeker.be

Voor een Nederlandstalige huisarts van wacht Voor een apotheker van wacht

gratis nummer 1700 02 242 43 44 02 479 18 18

Huisvesting en energie Vragen over de staat van uw huurwoning? Een onbewoonbare woning signaleren? www.huisvestingcode.be

Vragen over energie- en renovatiepremies? www.stadswinkel.be

02 512 86 19

Wil u problemen met wegen, voetpaden of fietspaden melden? Of hebt u vragen over werkzaamheden in uw buurt? www.mobielbrussel.irisnet.be

Wil u een probleem melden met sluikstorten in uw buurt? Heeft u zelf groot huisvuil dat in de weg staat? Net Brussel komt het voor u weghalen!

1 MEI STOET DC RANDSTAD Hovenierstraat 47 Molenbeek

02 204 12 80

Openbare werken en netheid Mobiel Brussel

12.00 - 14.00

0800 940 01 gratis nummer

14.00

GRATIS FESTIVAL + kinderanimatie Sint-Katelijneplein DJ Castor mix The Cadillac Bombers rockabilly

De Fanfaar Brusselse rock

Merdan Taplak

0800 939 88 gratis nummer

0800 981 81 gratis nummer

mundial mash up

DJ Lowdjo ‘OST’

psyched out mutant bass soundz

Ron Jaluai

‘De kleinste mobiele cocktailbar ter wereld’

spabrussel.be

V.U. en verzendadres sp.a Brussel / Raf Devos Grasmarkt 105 bus 37 - 1000 Brussel

Op zoek naar een huis-, tand- of oogarts? Een gezondheids- of welzijnswerker nodig?

© afbeeldingen : © sp.a - © Reporters

Gezondheid

Koekelberg  

sp.a Koekelberg newsletter

Koekelberg  

sp.a Koekelberg newsletter

Advertisement