Page 1

mechelen kinderstad,

mijn thuis

v.u.: Alain AndrĂŠ, Grasmarkt 105/37, 1000 Brussel / Verkiezingsdrukwerk gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012.


voorwoord Mechelen Kinderstad heeft haar naam niet gestolen: wij hebben de jongste bevolking van Vlaanderen. Door het hoge aantal geboortes en omdat steeds meer mensen hier willen komen wonen, blijft onze stad groeien. Enkele cijfers: tegen 2017 is een kwart van de bevolking jonger dan twee jaar en de komende zes jaar zouden er 2.200 jonge gezinnen bijkomen in Mechelen. Deze vergroening stelt ons de komende jaren voor heel wat uitdagingen. sp.a wil dat kindvriendelijkheid de rode draad is in het beleid. Dit betekent onder andere aandacht voor de combinatie van werk en gezin met voldoende betaalbare kinderopvang en een vrijeijdsaanbod op maat.

Elk kind moet zich thuis voelen in zijn buurt, met veilige straten en groene plekjes om te spelen. En in Mechelen Kinderstad telt iedereen mee, ook kansarme gezinnen.

Nu wordt beslist hoe Mechelen er zal uitzien als de kinderen van vandaag opgroeien. Daarom houden wij de stad voor ogen die we voor hen willen achterlaten. Hoe sp.a dit wil realiseren, lees je in deze folder.


Ravotten

mag in Mechelen Kinderstad

Mechelen Kinderstad, da’s een titel die we telkens opnieuw moeten verdienen. Met originele activiteiten bijvoorbeeld: sp.a wil dat de Speeldag en het kinderkunstenfestival Grof Geschud vaste waarden worden. Zo blijven we verrassen en verbazen met amusement voor gezinnen.

Speelruimte op 400 m De investeringen van de voorbije jaren met bijna 2 miljoen euro voor speelruimte, trekken we door. Elk kind moet op maximum 400m van zijn voordeur een plek hebben om te ravotten. sp.a wil meer buurtparken waar ook de

jongste Mechelaars zich kunnen uitleven. We pleiten voor het openstellen van park Grisar aan de Zemstbaan, het nieuwe groen van Kantvelde aan de Oude Antwerpsebaan en de uitbreiding van het Vrijbroekpark tot aan de Uilmolenweg.

Creatief vakantieaanbod Daarnaast wil sp.a dat Mechelen Kinderstad tijdens de vakantie meer te bieden heeft met een opwaardering van de Grabbelpas. De nieuwe speelbus Knalpot zorgt in elke Mechelse buurt voor plezier. Wie zelf vakantiekampen wil organiseren, krijgt een aanmoedigingspremie. Het stedelijke én private vakantieaanbod brengen we samen zodat ouders in één oogopslag een overzicht krijgen.

“mijn kinderen doen niets liever dan buiten spelen. in mechelen kinderstad geven we hen de ruimte om zich uit te leven.” Ciprien Nieki (36), plaats 35, papa van Nils en Hans


Bespeelbaar groen Groen moet bespeelbaar zijn en niet alleen om naar te kijken zoals in de Karmelietentuin. We durven verder te gaan dan het klassieke speelplein: natuurspeelplaatsen, avontuurlijke speelbossen, bouwplekken met kranen... Met een kindvriendelijke inrichting van het openbaar domein maken we Mechelen Kinderstad overal waar. Wat denk je van speels straatmeubilair, kunst voor kinderen en waterelementen op pleinen?

sp.a wil dat elk kind op maximum 400m van zijn voordeur een plek heeft om te spelen


Een betaalbare plek

in de kinderopvang

Mechelen is de jongste stad van Vlaanderen en blijft alsmaar groeien. Om die vergroening op te vangen, moeten we fiks investeren in kinderopvang. Jonge ouders hebben hun handen vol met de combinatie werk en gezin. sp.a wil dat er in de Mechelse kinderdagverblijven plaats is voor alle kinderen jonger dan drie jaar.

info zoals de beschikbaarheid, maakt het ouders makkelijker.

Betaalbaar voor iedereen

mensgerelateerde kinderdagverblijven opstarten. Private kinderopvang moedigen we met extra premies aan om te kiezen voor dit systeem.

Betaalbaarheid is voor sp.a een prioriteit. Dat kan via inkomensgerelateerde crèches: de kostprijs is afhankelijk van je loon. De stad moet zelf nieuwe inko-

1250 extra opvangplaatsen Concreet: we willen 1250 extra opvangplaatsen creëren tegen 2016, een verdubbeling van het huidige aantal. We moeten als stad zelf de regie in handen nemen. sp.a wil inzetten op een mix van stedelijke crèches, private initiatieven en onthaalouders. Wie een kinderopvangplaats creëert, krijgt een toelage. Eén centraal kinderopvangloket met alle

“Als jonge mama weet ik hoe belangrijk kinderopvang is. Met een verdubbeling van het aantal plaatsen geven we ieder kind een plek.” Ariane Van der Borght (25), plaats 41, mama van Beau


Spreiding van de crèches Een ander aandachtspunt is de spreiding. In buurten waar er onvoldoende kinderdagverblijven zijn, zorgen we voor bijkomende investeringen. Ook aan het nieuwe station en op bedrijventerreinen willen we crèches. We voorzien flexibelere uren en plaatsen voor kinderen met een handicap.

Opvang na school In de buitenschoolse kinderopvang is een inhaalbeweging nodig. De stad investeert zelf in meer opvang voor kinderen tot 12 jaar zoals in het Begijnhof. Ook hier zorgt een toelagesysteem voor de aanmoediging van private initiatieven. 

sp.a wil dat er in Mechelse kinderopvang plaats is voor alle kinderen jonger dan 3 jaar.


Gelijke kansen

op de schoolbanken

Op de schoolbanken krijgt de toekomst van onze kinderen vorm. Gelijke kansen voor elk kind staat voor sp.a centraal. Dat betekent de beste kwaliteit van onderwijs voor iedereen en extra aandacht voor wie het moeilijker heeft. Een kwart van de Mechelse kinderen spreekt thuis geen Nederlands. We sporen ouders daarom aan om hun kinderen zo vroeg mogelijk naar school te sturen. Het aanbod van taalstimuleringsinitiatieven willen we uitbreiden. Ook kunnen we meer inspanningen leveren om ouderbetrokkenheid te verhogen. Moeilijkheden zoals pesten en spijbelen pakken we aan met het project ‘Problemen op school’ waarbij leerlingen professionele begeleiding krijgen.

Nieuwe scholen bouwen

Brede buurtscholen

Voldoende capaciteit is niet alleen een aandachtspunt in de kinderopvang. Ook in het onderwijs zullen we de komende jaren moeten inzetten op uitbreidingen en de bouw van nieuwe scholen door de snelle aangroei van onze jonge bevolking. sp.a wil geen kamperende ouders bij de inschrijving. Samen met de Mechelse onderwijsnetten en de Vlaamse overheid bekijken we in welke buurten de nood het hoogst is.

sp.a kiest voor brede scholen die ingebed zijn in hun buurt. Scholen zetten letterlijk en figuurlijk hun poorten open. Wij willen meer multifunctioneel gebruik van de faciliteiten buiten de schooluren met een publieke sporthal of lokalen voor verenigingen. We streven ook naar een gezonde mix van leerlingen die een afspiegeling is van de wijk. Via het nieuwe project ‘School in zicht’ maken ouders gezamenlijk kennis met hun buurtschool om vooroordelen weg te werken.

“ik geef zelf les en besef dat kwalitatief onderwijs doorslaggev end is voor de toekomst van kinderen.”

Sophie Bollen (33) , plaats 14, mama van Jade en Leon


Gelijke kansen voor elk kind met de beste kwaliteit van onderwijs en aandacht voor wie het moeilijker heeft


Veilig in het verkeer

dankzij kindvriendelijke mobiliteit

Onze kinderen begeven zich elke dag in de drukke straten. Kinderen geven zelf aan dat ze het verkeer als grootste probleem ervaren. sp.a kiest voor kindvriendelijke mobiliteit, wat betekent dat fietsers en voetgangers voorrang krijgen.

Meer fietspaden Tussen de wijken en de binnenstad moeten er veilige fietsverbindingen zijn. Dat kan waar mogelijk via trage wegen zonder auto’s en langs drukke straten voorzien we meer fietspaden. We pakken gevaarlijke knelpunten aan en zorgen ervoor dat de ontbrekende schakels in het fietsroutenetwerk verdwijnen. In woonbuurten wil sp.a de zones 30 uitbreiden en de straten zo aanleggen dat auto’s niet anders kunnen dan traag rijden. De politie zetten we vaker in om asociaal en agres-

sief rijgedrag aan te pakken.

Veilig naar school De verplaatsingen van en naar school kunnen nog veiliger. We nemen alle schoolomgevingen onder de loep en zorgen voor een veilige heraanleg. sp.a wil meer hulp voor kinderen bij het oversteken en we voorzien fietspaden langs veel gebruikte schoolroutes.

Ook het openbaar vervoer voor leerlingenkunnenweverbeteren.In het onderwijs blijven we aandacht besteden aan verkeerseducatie in de praktijk met bv. projectdagen en fietsexamens.

“ik fiets elke dag door mechelen met mijn kinderen. Comfortabele en veilige straten zijn voor mij een prioriteit.” Gert Van Eeckhout (36), plaats 10, papa van Mil en Lou


Toegankelijke straten We gaan voor een toegankelijk openbaar domein. Vlakke, afgezaagde kasseien maken het comfortabel fietsen in de stadskern. sp.a wil investeren in meer fietsenstallingen met ook ruimte voor fietskarren en bakfietsen. In de woonkernen pleiten we voor aaneensluitende voetpaden die de belangrijkste diensten en winkels met elkaar verbinden.

we kiezen voor kindvriendelijke mobiliteit: fietsers en voetgangers krijgen voorrang


ieder kind

telt mee

Iedereen heeft recht op een onbezorgde kindertijd met alle mogelijkheden om zich te ontwikkelen. In onze stad wordt 15% van de kinderen geboren in een kansarm gezin. Kinderen die kansen missen, lopen achterstand op en dat is onaanvaardbaar. Het gaat naast financiĂŤle moeilijkheden vaak ook om sociale uitsluiting. Een geĂŻntegreerde aanpak is nodig via een (kinder)armoedeplan met maatregelen op verschillende terreinen.

Strijd tegen kinderarmoede Hoe vroeger we de strijd tegen kinderarmoede aanvatten, hoe beter. Als stad hebben we met kinderopvang, onderwijs en opvoedingsondersteuning instrumenten in handen om een verschil te maken. Participatie is het sleutelwoord.

sp.a wil een totaalaanpak van kinderarmoede want iedereen heeft recht op een onbezorgde kindertijd


Laagdrempelig vrijetijdsaanbod

Gezond en wel

Dankzij culturele activiteiten, sportverenigingen en jeugdbewegingen komen kinderen terecht in een kansrijke omgeving die hen stimuleert. Maar dit aanbod moet betaalbaar én laagdrempelig zijn. Wie het moeilijk heeft, kan met een vrijetijdspas met korting of gratis deelnemen.

Gezond eten is essentieel voor elk opgroeiend kind. sp.a wil in Mechelen een sociaal restaurant met goedkope en voedzame maaltijden. Daarnaast pleiten we voor sociale buurtwinkels met voedings- en verzorgingsproducten aan sterk gereduceerde prijzen. Ook schoolmateriaal en speelgoed kan je hier kopen. Wie

“niet elk kind krijgt dezelfde kansen van thuis uit. Met sociale investeringen geven we hen een betere toekomst.” Glenn Nason (36), plaats 6, papa van Niels en Louise

moeite heeft om rond te komen, stelt een doktersbezoek soms uit. sp.a wil investeren in meer Mechelse wijkgezondheidscentra. Hier kunnen gezinnen gratis beroep doen op huisartsen.


met het hele gezin

genieten van sport en cultuur

Vrije tijd om samen met het gezin te kunnen genieten, is kostbaar. sp.a wil het jou gemakkelijk maken met een aangepast sporten cultuuraanbod voor ouders en kinderen.

Sport in de club en op school We moeten sportclubs aantrekkelijker maken voor gezinnen. Een parallel aanbod voor kinderen, ouders en zelfs grootouders zorgt ervoor dat ze tegelijkertijd kunnen sporten: iedereen tevreden dus. sp.a vindt dat er meer sport op en na school nodig is. Dat kunnen we realiseren door een nauwe samenwerking met sportclubs zodat kinderen de smaak te pakken krijgen. De bestaande sportinfrastructuur in scholen moeten we ook na 16u gebruiken. De stad stelt zelf een leerkracht L.O. aan die zorgt voor

initiaties op school en sport na de schooluren.

Meer beweging voor kinderen Jonge kinderen bewegen te weinig en kampen daardoor niet alleen met overgewicht, maar ook met motorische achterstand. Het lessenpakket ‘Multimove voor kinderen’ is een speciaal ontwikkeld bewegingsaanbod om de basismotoriek bij kinderen van 3 tot 8 jaar te stimuleren. sp.a wil dit ook in Mechelen voorzien.

Sporten op straat Naast de succesvolle speelstraten willen we ook sportstraten introduceren. Buurtsport tovert je straat voor een dag om tot een badmintonplein of trefbalveld. Waarom geen openbare pingpongtafels en mobiele basketbalpleintjes? Plezier gegarandeerd!

“Wij gaan graag op stap met ons gezin. In mechelen kunnen we genieten van een gevarieerd vrijetijdsaanbod.” Veerle Eyckmans (31), plaats 36, mama van Emma en Len


Cultuur voor kinderen We willen kinderen van jongs af aan laten proeven van cultuur. De stad kan zelf een kinderprogrammatie opstellen en samenwerken met het onderwijs om alle kinderen te bereiken. Naast een jaarlijks kinderkunstenfestival richten we ook een wereldfilmfestival voor kinderen in.

Kindvriendelijke bibliotheek De nieuwe bibliotheek van Mechelen Kinderstad moet kindvriendelijk zijn. sp.a wil ook het voorlezen bij (groot)ouders promoten. Dit kan via workshops en een gratis boekenpakket voor jonge gezinnen. Ouders die er zelf even tussenuit willen zonder de kinderen, kunnen enkele keren per jaar rekenen op een babysit terwijl ze genieten van een avondje cultuur. Ook tijdens culturele evenementen overdag moeten ze beroep kunnen doen op kinderopvang.


mechelen 1. Gennez Caroline 2. Geys Karel 3. Salmi Ali 4. Van den Brande Tine 5. De Keersmaecker Liesbet 6. Nason Glenn 7. Muyldermans Indrani 8. De Vleeshouwer Johan 9. Delanoeije Bert 10. Van Eeckhout Gert 11. Pepermans Ilse 12. Alagas Savas 13. Van der Sande Carina 14. Bollen Sophie 15. Van Mossevelde Niels

prov. Antwerpen

30. Riguelle Patrick 31. Van Gucht Marleen 32. Van Damme Benediekt 33. Vaneeckhout Raymond 34. Hadnan Omkeltoum 35. Nieki Ciprien 36. Eyckmans Veerle

16. Peeters Toon 17. Van Dijck Jo 18. Dens Kris 19. Somers Kristof 20. Bennasser Farid 21. Celis Karla 22. De Ridder Peter 23. Langenus Sandra 24. Hermans Steven 25. Buys Cathy 26. Straetmans Jan 27. Vanrompaey Tarik 28. De Maeyer Elke 29. De Preter Céline

38. Schelkens Eddy 39. Selleslagh Annie 40. Vertommen Sonja 41. Van der Borght Ariane 42. Bervoets Geert 43. Janssens Rita

STEMTIPS Hoe stemt u geldig?

Op 14 oktober krijgt u 2 stembrieven. Eén voor de gemeenteraad en één voor de provincieraad. U kan op twee manieren geldig stemmen: u geeft een lijststem (stemvak bovenaan de lijst) ofwel een naamstem voor één of meerdere kandidaten op dezelfde lijst.

Ik doe mee! Graag het kiesprogramma van sp.a Mechelen in mijn bus Graag een affiche Ik wil meewerken aan de campagne van sp.a Mechelen contacteer ons via mechelen@s-p-a.be, of 0474 41 59 48

Ons kinderplan  

Voor sp.a zijn de Mechelse kinderen de maat van alle dingen. We hebben een visieontwikkeld met de stad voor ogen die wij aan onze kinderen e...