Page 1

CHILDREN’S GAMES / ZABAWY DZIECIĘCE ENGLISH VERSION

POLISH VERSION

GAMES WITH NEWSPAPERS NEWSPAPER GUIDE

PROWADZENIE ZA GAZETĘ

Children go hand in hand around the room. One of the children from the pairs has to close her/his eyes, the second person is a guide, who leads her/him. Together they hold a piece of a newspaper.

Dzieci w parach chodzą dookoła sali. Jedna osoba ma zamknięte oczy, druga jest przewodnikiem, który prowadzi ją tylko poprzez łączącą ich gazetę.

NEWSPAPER BOARDS/WALLS

GAZETOWE PLANSZE

Children are divided into two groups. Two participants hold a piece of a newspaper (a newspaper’s board) in which there are several holes. Children have to throw balls of newspaper through the holes in the newspaper wall. The team wins, if they have fewer balls on their part of the playing field.

Uczestnicy podzieleni są na dwie grupy. Dwie osoby trzymają planszę z gazet, w której wyciętych jest kilka otworów. Zadaniem dzieci jest przerzucanie gazetowych kul na pole przeciwnika. Wygrywa ta drużyna, która będzie miała najmniej kul na swoim polu.


GAMES WITH KLANZA SHEET KOLORY The children go around holding a sheet in their hands. Everyone has her/his own colour. When the teacher calls out two colours the children have to change places, e.g. green and yellow. Upon hearing the words “all colours” participants hide under the sheet .

COLOURS Dzieci chodzą dookoła koła trzymając w rękach chustę Klanza. Każdy uczestnik jest jakimś kolorem. Nauczyciel wymienia dwa kolory wtedy dzieci muszą zamienić się miejscami, np. zielony i żółty. Natomiast na słowa wszystkie kolory wszyscy uczestnicy chowają się pod chustą.


GAMES WITH MUSIC “JUMPING” Children make a circle. Then they jump seven times, clap their hands three times and clap their thighs three times. Next they follow the gestures shown by the teacher e.g. your right knee touches the floor, touch the floor with your left elbow, raise your right hand.

„SIEDMIOSKOCZEK” Dzieci stoją w kole. Wykonują siedem podskoków, trzy klaśnięcia w dłonie i trzy klaśnięcia w uda. Następnie powtarzają gesty, które pokazuje nauczyciel, np. podniesienie ręki, uklęknięcie na prawym kolanie, dotknięcie podłogi lewym łokciem.

“WELCOME SONG”

"POWITALNA PIOSENKA"

Everyone is here, welcome It’s time to start. Here you are, here I am One, two, three.

Wszyscy są, witam Was Zaczynamy, już czas. Jestem ja, jesteś Ty, Raz, dwa, trzy.


“GROENE ZWANEN” Firstly, two children must make a gate with their hands. The remaining children stand one after the other. While the music is playing, the players walk around the gate. Upon hearing the words “o-re” the gate is closed. The person who has been caught between hands, has to stand behind the gate.

„MOSTY” Dwoje dzieci tworzy bramkę stojąc z podniesionymi i złączonymi rękami. Pozostałe dzieci ustawione są w pociąg i wolno poruszają się w rytm muzyki. Na słowa „o-re” bramka zamyka się. Kto zostanie w środku ustawia się za bramką.


“MAGIC NUMBER SEVEN” Children make a circle sing a song and follow the instructions Do you know the magic number seven?2x This is one- you stamp your right foot This is two- you stamp your left foot This is three- your right knee touches the floor This is four- your left knee touches the floor This is five- you kneel down and touch the floor with your right elbow This is six - you kneel down and touch the floor with your left elbow This is seven- everybody lies down towards the center

„MAGICZNA LICZBA SIEDEM” Czy znasz, czy znasz magiczną liczbę siedem? / 2x Tak jest jeden –tupnięcie prawą nogą Czy znasz, czy znasz …../ 2x Tak jest dwa – tupnięcie lewą nogą Czy znasz, czy znasz …/ 2x Tak jest trzy – klękamy na prawym kolanie Czy znasz, czy znasz …/ 2x Tak jest cztery – klękamy na lewym kolanie Czy znasz, czy znasz …/ 2x Tak jest pięć – klękamy na kolana i stukamy prawym łokciem Czy znasz, czy znasz …/ 2x Tak jest sześć – klękamy na kolana i stukamy lewym łokciem Czy znasz, czy znasz …/ 2x Tak jest siedem - kładziemy się na ziemi


„THE WEATHER” The children are standing in the circle and they are singing. It’s raining, it’s raining (showing the rain with their hands) The wind is blowing (children are waving both hands like the wind) It’s raining, it’s raining The wind is blowing The lighting! The thunder! (clapping) The lighting! The thunder! And above us, the colourful rainbow”. (showing semi-circle in the air)

„POGODA” Dzieci stoją w kole i śpiewają słowa piosenki. „Pada, pada, pada deszcz Wieje, wieje wiatr Pada, pada, pada deszcz Wieje, wieje wiatr Błyskawica! Grzmot! Błyskawica! Grzmot! A nad nami kolorowa tęcza”.


“MUSICAL CHAIRS” The game starts with any number of players and a number of chairs one fewer than the number of players. The chairs are arranged in a circle facing outward, with the children standing in a circle just outside of that. While the music is playing, the players in the circle walk in unison around the chairs. When the teacher stops the music, everyone must race to sit down in one of the chairs. The player who is left without a chair is eliminated from the game, and one chair is also removed to ensure that there will always be one fewer chair than there are players. The music resumes and the cycle repeats until there is only one player left in the game, who is the winner.

“KRZESŁA” W grze bierze udział nieograniczona liczba dzieci, przy czym krzeseł jest o jedno mniej niż dzieci. Krzesła są ustawione w kole, siedzeniem na zewnątrz, na wprost których stoją dzieci. W czasie, gdy gra muzyka dzieci chodzą dookoła krzeseł. Kiedy nauczyciel zatrzyma muzykę każdy musi jak najszybciej usiąść na krześle. Dziecko, które nie znajdzie krzesła dla siebie odpada z gry. Wtedy też zostaje zabrane jedno krzesło, żeby było znów mniej krzeseł o jedno niż dzieci. Zabawa trwa do momentu, aż zostanie jedna osoba na środku, która jest zwycięzcą.


„CHINESE WHISPERS” Children are sitting in the circle. The first player whispers a phrase or a sentence to the neighbor. The neighbor passes on the message to the next player. The passing continues in this fashion until it reaches the player at the end of the

“GŁUCHY TELEFON Uczestnicy zabawy siadają w kręgu. Pierwsza osoba mówi szeptem hasło kolejnej osobie. Ta zaś, w taki sam sposób, przekazuje następnej dokładnie to, co zrozumiała. I tak aż do ostatniego dziecka w grupie. Ostatnia osoba głośno powtarza to, co usłyszała.

CHILDREN’S GAMES - ZABAWY DZIECIĘCE  

CHILDREN’S GAMES, ZABAWY DZIECIĘCE

CHILDREN’S GAMES - ZABAWY DZIECIĘCE  

CHILDREN’S GAMES, ZABAWY DZIECIĘCE

Advertisement