Page 1

PRZYRODA Klasa IV Wymagania na poszczególne oceny z przyrody dla klasy IV (nowa podstawa ) Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który : - posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami. Umie przygotować i przeprowadzić nietypowe obserwacje i doświadczenia, potrafi wskazać przykłady nietypowych związków między elementami środowiska przyrodniczego, biegle posługuje się przyrządami stosowanymi w obserwacjach przyrodniczych. Omawia i rozumie istotę budowy i funkcjonowania układów wewnętrznych człowieka. Umiejętnie wskazuje zależności pokarmowe w przyrodzie, prowadzi hodowle przyrodnicze. Omawia i rozróżnia poznane ekosystemy lądowe i wodne, rozpoznaje organizmy środowisk lądowych i wodnych. Planuje, przeprowadza i dokumentuje doświadczenia przyrodnicze. Dokonuje pomiarów składników pogody. Biegle posługuje się mapą, korzysta z literatury przyrodniczej ( zgłębia swoją wiedzę ). Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który : - opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, umie opisać elementy krajobrazu najbliższego otoczenia, potrafi wskazać źródła zanieczyszczeń wody i powietrza w najbliższym otoczeniu, zna przystosowania organizmów do życia w wodzie i na lądzie. Biegle posługuje się planem i mapą turystyczną, dostrzega wpływ swoich działań na stan środowiska przyrodniczego. Omawia i wyjaśnia istotę zjawisk przyrodniczych, przeprowadza i dokumentuje wybrane doświadczenia przyrodnicze. Rozpoznaje wybrane organizmy lądowe i wodne, omawia warunki życia w ekosystemach lądowych i wodnych. Wskazuje zależności pokarmowe w przyrodzie. Stosuje w praktyce zasady zdrowego stylu życia, wyjaśnia, dlaczego uzależnienia są niebezpieczne, zna zasady udzielania pierwszej pomocy przed medycznej. Posługuje się mapą oraz przyrządami pomocnymi w dokonywaniu obserwacji przyrodniczych. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który : - nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, a opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym, poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. Umie sporządzić notatkę z obserwacji i doświadczenia, zna zasady opieki nad roślinami i zwierzętami hodowanymi w pracowni, potrafi stosować te zasady w praktyce, umie wymienić wspólne cechy organizmów, zna główne zasady prawidłowego odżywiania się, wyznacza strony świata za pomocą zmian długości cienia, posługuje się planem miasta i mapą turystyczną. Zna i rozpoznaje niektóre gatunki roślin i zwierząt, omawia warunki życia w wodzie i na lądzie oraz wybrane czynności życiowe organizmów, ich budowę a także funkcjonowanie wybranych układów wewnętrznych człowieka. Podaje przykłady łańcuchów pokarmowych w przyrodzie. Wie co to są uzależnienia i jakie niosą skutki dla organizmu człowieka. Zna zasady postępowania w nagłych wypadkach. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który : - wykazuje się znajomością podstawowego materiału, wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, umie przygotować i przeprowadzić proste obserwacje i doświadczenia, opisuje zjawiska pogodowe, rozpoznaje pospolite rośliny i zwierzęta, umie wymienić podstawowe narządy człowieka, potrafi szkicować uproszczone plany, zna strony świata, umie wskazać na mapie granice Polski i jej sąsiadów. Wymienia czynniki warunkujące życie w wodzie i na lądzie. Zna zasady pielęgnacji roślin i zwierząt oraz stany skupienia wody. Omawia warunki życia w środowisku, podaje przykłady przystosowań organizmów lądowych i wodnych. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który : - ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki. Rozpoznaje przyrządy stosowane w obserwacjach przyrodniczych, umie wskazywać elementy krajobrazu najbliższego otoczenia, zna zasady higieny osobistej, zna podstawowe zasady zapobiegania chorobom zakaźnym i pasożytniczym. Podaje przykłady sytuacji niebezpiecznych, w domu i poza domem, omawia z pomocą nauczyciela wybrane czynności życiowe organizmów, wymienia czynniki warunkujące życie na lądzie. Podaje przykłady typowych przystosowań organizmów do życia na lądzie i w wodzie. Praca ucznia na lekcji wymaga znacznej pomocy nauczyciela.


Wymagania z przyrody dla klasy 4  

Wymagania z przyrody dla klasy 4

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you