Page 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z plastyki ocena celująca - pełne przyswojenie wiadomości objętych programem, uzupełnionych informacjami z różnych żródeł ; znajomość zabytków miejscowych; czynny udział w zajęciach lekcyjnych; w działalności plastycznej kompletne staranne wykonywanie ćwiczeń,oraz właściwe przygotowanie do nich;żywe zainteresowanie twórczością swobodną; uczestnictwo w konkursach plastycznych dla dzieci.

ocena bardzo dobra - pełne przyswojenie wiadomosci objętych programem; aktywny udział w lekcjach i dyskusjach związanych z prezentowanymi obiektami pod kątem ich formy i emocjonalnego oddziaływania ; znajomość zabytków miejscowych;staranne wykonywanie ćwiczeń i zaangażowanie w twórczości swobodnej; odpowiednie przygotowanie do zajęć.

ocena dobra - pełne przyswojenie wiadomosci objętych programem; skupiony udział w lekcjach, gotowość i zdolność zabierania głosu w dyskusjach o prezentowanych obiektach , ewentualnie po zachęcie ze strony nauczyciela; staranne wykonywanie ćwiczeń;odpowiednie przygotowanie do zajęć.

ocena dostateczna - średnie opanowanie materiału objętego programem (luki w wiadomościach o charakterze szczegółowym) ; gotowość do zabierania głosu w dyskusjach o prezentowanych obiektach po zachęcie nauczyciela ; poprawne wykonywanie ćwiczeń.

ocena dopuszczająca - spore luki w wiadomościach objętych programem ; bierność podczas dyskusji o prezentowanych obiektach ; zgodne z przedstawionym tematem ale niestaranne wykonanie ćwiczeń;częste nieprzygotowanie do zajęć.

Wymagania z plastyki  
Wymagania z plastyki  

wymagania z plastyki

Advertisement