Page 1

Przyroda -Wymagania na poszczególne oceny z przyrody dla klasy V ( nowa podstawa) OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: bardzo dobrze opanował zakres treści przewidziany w programie nauczania a ponadto posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami. Dostrzega związki między własnymi działaniami, a ich wpływem na stan środowiska i powstawanie problemów ekologicznych z jakimi boryka się współczesny świat. OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. Dostrzega wpływ codziennych czynności i zachowań na stan środowiska. Umie poprawnie opisać zjawiska przyrodnicze zachodzące w środowisku przyrodniczym oraz czynniki pogodowe. Posługuje się skalą liniową do obliczania odległości rzeczywistych na mapie. Lokalizuje poszczególne typy krajobrazów na mapie Polski. Umie opisać krajobrazy nizin, wyżyn i gór w Polsce. Wskazuje na mapie wody powierzchniowe Polski. Omawia budowę roślin zarodnikowych oraz roślin nasiennych. Zna formy ochrony przyrody w Polsce, parki narodowe. Omawia podział administracyjny Polski. Zna położenie Polski w Europie oraz nazwy krajów europejskich. Poprawnie wykonuje modele cząsteczek związków chemicznych. OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym, poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. Umiejętnie ocenia własne zachowania i działania z punktu widzenia ochrony środowiska. Posiadł umiejętność wskazywania w swoim otoczeniu związków chemicznych i pierwiastków. Umie scharakteryzować formy ukształtowania terenu, charakteryzuje położenie Polski w Europie. Zna rozmieszczenie krajobrazów w Polsce oraz potrafi je opisać. Rozróżnia krajobraz rolniczy i przemysłowy, podaje przykłady. Rozpoznaje wybrane gatunki roślin zarodnikowych oraz nasiennych. Omawia cechy budowy zewnętrznej tych roślin. Zna właściwości ciał stałych, cieczy i gazów. Rozumie co to jest skala i do czego służy. OCENĘ DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który: wykazuje się znajomością podstawowego materiału, wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności. Dostrzega wpływ codziennych czynności i zachowań na stan środowiska. Potrafi opisać cechy krajobrazu Polski, zna wypukłe i wklęsłe formy terenu. Wymienia czynniki pogodowe, grupy istot żywych zamieszkujących Ziemię, rozróżnia je. Wymienia czynniki zagrażające przyrodzie. Wskazuje na mapie politycznej państwa europejskie. Zna nazwy wyżyn, nizin, gór w Polsce. Wie czemu służy ochrona przyrody w Polsce. Potrafi wymienić kilka gatunków roślin i zwierząt chronionych. Posługuje się podstawowymi pojęciami związanymi z budową materii. OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki. Zna cechy środowiska przyrodniczego Polski, zna formy ukształtowania terenu, położenie Polski w Europie. Wymienia charakterystyczne cechy roślin zarodnikowych i nasiennych. Definiuje co to jest


„drobina” materii, odróżnia ciała stałe od cieczy i gazów. Posługuje się pojęciami przyrodniczymi. Potrafi wymienić formy ochrony przyrody w Polsce.

Wymagania przyr kl 5 nowa podst  
Wymagania przyr kl 5 nowa podst  
Advertisement