Page 1

SZKOLNY

PROGRAM

PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Miechowie

Szkolny program profilaktyki został opracowany w oparciu o Dz.U.Nr 51 z dnia 09. 05. 2002 roku. Jest on zgodny ze Statutem Szkoły i Programem wychowawczym szkoły. Działaniami profilaktycznymi objęto wszystkich uczniów naszej szkoły, stosując pierwszy i drugi poziom profilaktyki. Odbiorcami programu są również rodzice uczniów, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły. Program realizowany będzie w roku szkolnym 2013 /2014. Koordynatorem działań profilaktycznych jest pedagog szkoły. Członkami zespołu ds. profilaktyki są wychowawcy klas.


Obszary zagrożeń Na podstawie analizy wyników diagnozy wyodrębniono obszary zagrożeń: 1. Agresję i przemoc wśród uczniów [drobne bójki, zaczepki, zastraszanie, wulgaryzmy itd.] 2. Niską kulturę osobistą [często spow. brakiem umiejętności społecznych zw. z komunikacją międzyludzką ] 3. Brak motywacji do nauki, wagary 4. Palenie papierosów, picie alkoholu 5. Dysfunkcyjny styl życia [dieta, aktywność ruchowa, idole] Znając główne czynniki chroniące, jakimi są : silna więź emocjonalna z rodzicami, zainteresowanie nauką szkolną, praktyki religijne, poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów oraz przynależność do pozytywnej grupy, opracowaliśmy główne kierunki działań profilaktycznych.

Główne kierunki działań 1. Poznawanie warunków życia uczniów, ścisły kontakt szkoły z domem. Pomoc rodzinie. 2. Współpraca szkoły różnymi instytucjami oferującymi pomoc. 3. Stworzenie systemu prewencji i wczesnej interwencji zachowań ryzykownych [opracowanie przyjętych sposobów reagowania na incydentalne przypadki zachowań ryzykownych]. 4. Wczesne diagnozowanie problemów ich rozwiązywanie. 5. Realizowanie programów profilaktycznych przez wychowawców i innych specjalistów.


6. Budowanie dobrej komunikacji pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej. 7. Pozytywne wzorce w środowisku szkolnym. 8. Doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów wychowawczych. 9. Zgromadzenie w szkole fachowych materiałów i publikacji dot. profilaktyki i działań wychowawczych. 10.Stosowanie właściwego systemu nagradzania i karania. 11.Dążenie do zmniejszania liczby uczniów w klasach. 12.Włączenie SU do konkretnych działań profilaktycznych. Praca z liderami. 13.Organizowanie imprez kulturalnych, wycieczek, spotkań, świąt. 14.Dbanie o estetykę budynku. 15.Oferta atrakcyjności zajęć pozalekcyjnych oraz innych form spędzania wolnego czasu. 16.Promowanie zdrowego stylu życia. 17.Współudział szkoły w środowisku lokalnym w organizowaniu imprez integracyjnych, profilaktycznych.

Celem naszego programu jest : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tworzenie bezpiecznej, ciepłej atmosfery w szkole. Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy. Wzmacnianie poczucia własnej wartości. Wzbudzanie odpowiedzialności za własne postępowanie, współodpowiedzialność za postępowanie kolegów, rozwijanie umiejętności samooceny. Nauka i ćwiczenie zachowań asertywnych. Rozwijanie umiejętności społecznych [radzenie sobie z napięciem emocjonalnym, doskonalenie dobrej komunikacji]. Wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie – [propagowanie zdrowego stylu życia ]oraz za środowisko. Zwracanie uwagi na szkodliwość używek oraz ukazywanie zagrożeń, jakie niosą ze sobą uzależnienia.


9. Poznawanie sposobów oddziaływania reklam na ludzi i odszyfrowanie ich znaczenia. 10.Pomoc materialna i pedagogiczno - psychologiczna w przezwyciężaniu trudności w nauce. 11.Współpraca z domem rodzinnym – wspólne dążenie do eliminacji czynników zagrażających.

Oczekiwane efekty - podniesienie poczucia bezpieczeństwa u dzieci na terenie szkoły, - zmniejszenie zjawiska agresji i przemocy, - poprawa samopoczucia uczniów dzieci w klasie, poprawa wzajemnych relacji m. uczniami i nauczycielami, - wzrost wiedzy i świadomości uczniów, rodziców, nauczycieli na temat przemocy, uzależnień oraz przeciwdziałania im, - poznanie postaw asertywnych, - rozumienie reklam i ich wpływ na ludzi, - umiejętne radzenie sobie w sytuacjach życia codziennego oraz sytuacjach trudnych, - dbanie o higieniczny styl życia, - podniesienie świadomości ekologicznej, - coraz lepsze uczestnictwo rodziców w życiu szkoły oraz większa ich świadomość wychowawcza, - pomoc słabszym i potrzebującym, - umiejętność odpowiedzialności za siebie, innych oraz przewidywanie skutków , np. przemocy.

Sposób ewaluacji : - stałe monitorowanie realizacji programu, - ankiety, - sprawozdanie z realizacji programu.


PROGRAM DZIAŁAŃ obszar zagrożeń

AGRESJA I PRZEMOC W SZKOLE

zadania

sposób realizacji

ter min

Działania 1.Przeprowadzenie cyklu zajęć cały informacyjno- edukacyjnych metodą warsztatową: rok -profilaktyczne - w klasach 0 – 1 z programu profilaktycznego „Razem przeciwko przemocy” .

osoby odpowie dzialne Wych. Ped.

- w klasach 2-6 dot. dobrej komunikacji, umiejętności alternatywnych wobec agresji. 2.Przeprowadzenie spotkań informacyjno – dyskus. z rodzicami w cały klasach. rok 3.Systematyczne informowanie rodziców o zachowaniu dzieci. 4.Szkolny dzień bez przemocy.

cały rok 21 III

6.Spotkanie dzieci z policjantem nt. odpowiedzialności karnej, bezpieczeństwa. IX 7. Przeprowadzenie uwrażliwiających dzieci na chorych, cierpiących i starych.

zajęć IX ludzi

Wych.

Wych. Wych. Ped.

Ped. Ped.

8. Udział w Żonkilowym Marszu 24 IX Nadziei.

Ped.

9. Udział społeczności szkolnej w XI akcji charytatywnej „Szlachetna paczka”.

Ped.


Działania alternatywne

1.Zajęcia pozalekcyjne

cały rok

Dyr.

2.Zajęcia świetlicowe

Świetlic

3.Koła zainteresowań, organizacje [teatralne, ekologiczne, wokalne], harcerstwo ].

Wych. Dyr. n-le

4.Zagospodarowanie przerw np. tenis stołowy. 5. Udział uczniów w akcjach charytatywnych.

Badanie i rozpoznawanie środowiska rodzinnego ucznia

1.Indywidualne rozmowy z rodzicami, cały uczniami. rok

Wych. Ped. Dyr.

2.Wizyty w domu. 3.Współpraca z GOPS, CPR, Sądem. 4.Ankiety 5.Wspólne uroczystości szkolne dzieci i rodziców.

Zapobieganie niszczeniu mienia

1.Dyżury podczas przerw. 2.Kontrola obuwia. 3.Ponoszenie materialnej odpowiedzialności za niszczenie mienia.

Cały rok

n-le


Zapoznanie uczniów z normami i zasadami w szkole

1.Zapoznanie uczniów ze Statutem [szcz. Nagrody i kary].

IX

Wych.

2.Przypomnienie uczniom Szkolnego IX zbioru praw przeciwko przemocy.

Wych.

3. Zapoznanie uczniów z procedurami reagowania w przypadku IX cyberprzemocy w szkole.

Wych.

3.Utworzenie wewnątrzklasowego zbioru sankcji w przypadku nie IX-X przestrzegania praw.

Wych.

4.Wypracowanie kodeksu moralnego IX-X klasy. 5.Kontrakty klasowe z wzgl.. prob.. alkoholu i palenia tytoniu. Cały rok 6.Konsekwencja w przestrzeganiu wszystkich praw ! Systematyczne odwoływanie się do zasad, które są na widocznym miejscu!

wszyscy

1.Stawianie uczniom wymagań do ich Cały możliwości. rok

n-le

2.Realizacja zaleceń ped.--psychol.z cały Poradni PP. rok

n-le

Pomoc 1.Dyspozycyjność nauczycieli wobec Cały uczniom w problemów uczniów. rok rozwiązywaniu problemów 2.Konsultacje z psychologiem i in. Specjalistami.

n-le

Dostosowanie wymagań do możliwości uczniów NISKA KULTURA OSOBISTA

Wych.

3.Skrzynka kontaktowa „Mam problem”.

w

ped.

szkole

4.Cykliczne spotkania SU w celu rozwiązywania problemów uczniów.

Ped. SU


Modelowanie przez nauczycieli pozytywnych zachowań

1.Nieagresywne reagowanie i rozwiązywanie problemów.

Cały rok

Działania informacyjnoprofilaktyczne kształtujące umiejętności społeczne

1.Elementy treningu umiejętności Cały społecznych [m.in.odgrywanie rok scenek].

Wych.

2.Artykuły w gazetce szkolnej

Opiekun gazetki n-le

2.Akceptacja ucznia [krytyka osoby, ale zachowania].

nie

3.Metody pedagogiki zabawy BRAK MOTYWACJ I DO NAUKI, WAGARY

Nowatorskie metody prowadzenia zajęć

1.Metody aktywizujące, metoda projektu.

w

wszyscy

Cały tym rok

n-le

2.Lekcje w terenie. 3.Imprezy i uroczystości szkolne [wg harmonogramu imprez szkolnych].

Wych.

4.Stosowanie samooceny. Dowartościowa Cały nie ucznia 1.Zadania dla uczniów słabszych z rok nagradzaniem, wyróżnianiem np. na apelu.

n-le

2.Prezentacja osiągnięć uczniów. 3.Granie ról w teatrzyku szkolnym, akademiach. 4.Pokazywanie dziecku stron, chwalenie.

mocnych

Opekun owie teatru n-le


Pomoc uczniom słabszym

1.Pomoc koleżeńska.

Cały rok

2.Zajęcia dyd.-wyrównawcze.

n-le

3. Zajęcia wychowawcze.

wych.

rewalidacyjno-

4.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

n-le reedukat

4.Pomoc w odrabianiu lekcji w świetlicy szkolnej Organizowanie 1.Wieczorki, wycieczki, festyn Cały imprez rodzinny, akademie. rok szkolnych Przeciwdzia łanie wagarom

1.Kontrola obecności na każdej lekcji.

Cały rok

Działania informacyjnoprofilaktykcz.

n-li świetl. n-le wg harmono gramu n-le

2.Ustalenie formy kontroli obecności m. rodzicami a szkołą. IX

wych.

3. Ustalenie sankcji nieusprawiedliwione.

zespół

za

godziny IX

4.Współpraca z Policją i Sądem. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Wych.

1.Nauka zachowań asertywnych.

pedagog Cały rok

Wych. Ped.

2.Tematyka na lekcji przyrody. 3.Gromadzenie artykułów na temat szkodliwości picia i palenia. 4.Plakaty 5.Filmy 6.Osobista postawa dorosłych.

Organizowanie 1.Szkolny dzień przeciw przemocy imprez profilaktycz.

wszyscy

21 III

Ped. Wych.


DYSFUNKCYJNY STYL ŻYCIA

Współpraca Z Gminną Komisją Rozwiązyw. Problemów Alkoholowych

1.Konsultacje i pomoc uczniom z Cały rodzin alkoholowych. rok

Ped.

2.Wsparcie profilaktyki.

Dyr. Ped.

Działania informacyjnoprofilaktyczne

1.Pogadanka zdrowia.

finansowe

programu

pracownika

służby XI IX-V

Ped. Ped.

2.Zajęcia dot. oddziaływania reklam na ludzi.

Działania alternatywne

1.Organizowanie krajoznawczych.

wycieczek Cały rok

Wych.

2.Rozwijanie aktywności sportowej i kulturalnej m.in. na zajęciach pozalekcyjnych.

n-le dyr.

3.Współpraca z szerzącymi kulturę.

n-le

instytucjami

Szkolny program profilaktyczny  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you