Page 1

SEPTEMBER 2018 TE AATS T L T I HE WS U NIEU BUURT W JOU

VOOR LEUVEN, VOOR MORGEN

LEUVEN IN VOLLE VAART EEN STAD VOL ERVARING

LEEFBAAR LEUVEN,

OOK VOOR ONZE KINDEREN


MO SAMEN MET ZIJN VROUW GEERTRUI EN HUN ZOONTJES OP HET VICTOR BROOSPLEIN AAN DE VAARTKOM MO SAMEN MET ZIJN VROUW GEERTRUI EN HUN ZOONTJES OP HET VICTOR BROOSPLEIN AAN DE VAARTKOM

“Ik wil een burgemeester zijn voor iedereen; die verbindt en niet verdeelt. Als geboren en getogen Leuvenaar en zoon van arbeidersmigranten, vind ik het heel belangrijk dat iedereen, wie je ook bent en wat je situatie ook is, vooruit kan gaan.”


Beste Leuvenaar, Iedereen voelt dat onze stad de laatste jaren volop in verandering is. Leuven is een geweldige stad geworden. Al 12 jaar kon ik hieraan bijdragen, via bevoegdheden zoals stadsontwikkeling, economie, onderwijs en leefmilieu. Dat maakt me trots en gedreven om het nog beter te doen. Wij willen van Leuven een van de meest groene, zorgzame en welvarende steden maken. De voorbije jaren hebben we getoond waar wij voor staan: positieve verandering die werkt voor íedereen, zonder onderscheid. Wij kiezen bewust voor een open en verbonden stad, met aandacht voor alle Leuvenaars, weg van polarisering. Met uw steun zal ik daar ook in de toekomst garant voor staan. Het zijn belangrijke verkiezingen op 14 oktober. Daarom stel ik je graag in deze brochure onze realisaties, lopende projecten en ideeën voor de toekomst voor. Met speciale focus op jouw buurt. Je kan ook kennismaken met onze kandidaten. Onze ploeg is een combinatie van een pak bestuurservaring met jong talent en frisse ideeën. Onze kandidaten hebben een heel diverse achtergrond, maar één ding hebben ze gemeen: veel passie en goesting om van Leuven een betere plek te maken. Dat doen we door te verbinden, te versterken en te vernieuwen. Veel leesplezier. Mohamed Ridouani Kandidaat-burgemeester

Hoe kunnen we met z’n allen vooruitgaan, zonder iemand achter te laten? En waarom hebben we nood aan politici die verbinden in plaats van polariseren? In mijn boek Verbinden boven verdelen, sta ik stil bij deze vragen en breng ik mijn persoonlijk verhaal en mijn visie op ‘stad maken’. Verkrijgbaar in alle boekhandels en op www.lannoo.be/nl/verbinden-boven-verdelen

- SEPTEMBER 2018

3


GEZELLIGE PLEINEN EN ONTMOETING Veilige straten en gezellige pleinen met veel plaats om te ontspannen, een uitgebreid vrijetijdsaanbod, speelstraten, projecten voor inwoners om samen de wijk te verbeteren,... Op verschillende manieren zorgen we ervoor dat je gemakkelijk mensen kan

Door aan sterke wijken te werken, met sportmogelijkheden, speeltuinen, groen en ontmoetingsplekken in de buurt, brengen we mensen samen. Het is belangrijk dat inwoners elkaar kennen, zich thuis voelen in hun wijk, hoe gevarieerd en divers hun buren ook zijn. Ook de buurtcentra en lokale dienstencentra spelen daar een belangrijke rol in.

ontmoeten in de stad en in de buurt. Het Hooverplein, het Ladeuzeplein, het Justus Lipsiusplein, het Victor Broosplein of het gloednieuwe Blauwputplein, ... Veel Leuvense pleinen zijn enorm veranderd de voorbije jaren. Het is fijne ontmoetingsruimte geworden met groen, terrasjes, waterfonteinen, zit-en speelelementen. Ook veel buurten zijn aangenamer en hechter geworden, vaak dankzij de inwoners. De meer dan 130 straatfeesten op Dag van de Buren het voorbije jaar bewijzen dat de Leuvenaars graag in hun wijk wonen en zich verbonden voelen met hun buren.

De nieuwe fontein op het Herbert Hooverplein. Plezier voor jong en oud.


ONZE KANDIDATEN SARAH KHALIF, IGOR VAN DRIESSCHE, MICH DE WINTER EN MYRIAM WELKENHUYSEN OP HET HERAANGELEGDE LADEUZEPLEIN

KOM OP VO

OR JE WIJK

Met het Ko waarme m op voor je W ij e inwon ers budg k-project, onderst et en euning k rijgen om bijvoorb ee samen buurtmo ld een zithoek o f estuin a an we bure n aanmo te leggen, wille n edigen o leren ke m elkaa nnen. Je r te vindt on meer da dertusse n 130 pr n oje Leuven, waar inw cten in heel oners aa gingen o nd m verfraaie hun wijk en stra e slag te n plekken en nieuwe ontm n te te creër oetingsen. www.leu ven.be/k omopvo orjewijk

HET IS BELANGRIJK DAT INWONERS ELKAAR KENNEN, ZICH THUIS VOELEN IN HUN WIJK EN FIER KUNNEN ZIJN OP HUN STAD

EEN GREEP UIT ONZE IDEEËN VOOR DE TOEKOMST: √√ In elke deelgemeente zorgen we dat pleinen uitnodigende ontmoetingsplaatsen zijn. Onder andere het Hogeschoolplein, het Sint-Jacobsplein, het de Becker Remyplein en het SintLambertusplein vernieuwen en verfraaien we samen met de buurt. √√ Meer budget voor Kom Op Voor Je Wijk, waarmee inwoners zelf hun straat en buurt kunnen verbeteren. √√ Extra inzetten op buurtwerking. √√ Extra ruimte in de buurten voor ontmoeting en verenigingen, ook overdekt via (tijdelijke) invulling van deelgemeentehuizen, kerken, leegstaande panden zoals Hal 4. √√ Pleinen en parken met fonteinen, kunst, speelelementen, mooie en comfortabele zitplekken en bewegingstoestellen, in elke deelgemeente. √√ Een nieuwe autoluwe inrichting voor de Vismarkt en de omliggende straten, met veel groen, water en plaats voor terrasjes.

Meer info vind je op www.meemetmo.be

- SEPTEMBER 2018

5


LE UV EN IN -C EN TR UM

EEN NIEUWE, GROENE WIJK AAN DE FREDERIK LINTSSTRAAT Op de hoek van de Frederik Lintsstraat en de Vesaliusstraat is een nieuw groen park ingericht. Tijdelijk, want binnenkort start de aanleg van een nieuwe woonwijk. Betaalbaar wonen staat centraal op de site, met sociale woningen en budgetwoningen. Bovendien komt er een nieuw stadspark, dat even groot is als het Sluispark.

EEN ONTMOETINGSPUNT VOOR EN DOOR DE BUURT Na de invoering van het circulatieplan, hebben buurtbewoners het rondpunt in de Frederik Lintsstraat omgevormd tot een gezellige plek, via Kom op voor je Wijk. Sinds er geen verkeer meer rond het punt moest, kwam er veel ruimte vrij voor extra groen en zitbanken. De leefbaarheid in de wijk is er een pak verbeterd. Op verschillende plaatsen in Leuven benutten inwoners de vrijgekomen ruimte om er fijne buurtplekken van te maken, met de financiĂŤle en logistieke ondersteuning van Kom op voor je Wijk.

HET VICTOR BROOSPLEIN, LEVENDIGHEID AAN DE VAARTKOM Het Victor Broosplein, voor OPEK in de Vaartkom, is op korte tijd uitgegroeid tot een gezellige ontmoetingsplaats. Sinds het autoverkeer langs het Engels Plein rijdt, werd het plein helemaal autovrij. In afwachting van een definitieve heraanleg, kreeg het plein een tijdelijke inrichting, met groen en grote zittribunes. Het was meteen een schot in de roos. De nabijgelegen Noordoever wordt ook helemaal autovrij eens alle werven klaar zijn, met veel groen en horeca.


ONZE KANDIDATEN MYRIAM FANNES, LOUIS TOBBACK, CARINA GOVAERTS EN DIRK WITTERS AAN DE ESPLANADE VOOR HET STADSKANTOOR

EEN STAD VOL ERVARING

EEN GREEP U DE TOEKOM IT ONZE IDEEËN VOO R ST: √

Wist je dat één op vijf Leuvenaars ouder dan 60 jaar is? Veel 60-plussers zijn actieve inwoners, die zich graag met hun kennis en ervaring willen inzetten voor hun omgeving. Dat is een enorme rijkdom voor Leuven. Leuven is een stad op mensenmaat, waar mensen van alle leeftijden graag samenkomen. De buurt- en lokale

√ Een zo rgloket, waar he info gec t hele aa entralise nbod en erd word alle Diensten t. Ook b centra in ij Lokale de wijke kunnen n of mob senioren iele loke terecht √√ Ontm tten met hun oetingsp v la ra a gen. tsen in e contacte lke wijk o n te stim m sociale uleren en te bestrij eenzaam den, bijv heid oorbeeld deelgem in de oud eentehu e izen of a ruimten. ndere on Daar kun derbenu nen ook √√ Een tte buurtres vrijwillig taurants ersloket komen. waar ka en organ ndidaatisaties e vrijwillig lkaar sn ers el vinde n.

dienstencentra in de verschillende wijken zijn daarvoor belangrijk, omdat je er terecht kan voor een koffie, advies, een praatje of een workshop. Ook projecten als Kom op voor je Wijk zijn belangrijk om mensen samen te brengen. Buurtfeesten, gevelbankjes, de buurtmoestuinen… Het zijn plekken waar je op een eenvoudige manier je buren kan leren kennen.

comfortabel in je eigen huis kunnen wonen. Dat ondersteunen we op alle mogelijke manieren: uitstekende zorg, een uitgebouwde vrijwilligerswerking en actieve seniorenverenigingen, of premies om je huis aan te passen…We zetten ook in op nieuwe woonvormen, zoals Abbeyfield-woonprojecten, waar senioren elk hun eigen

“In Leuven telt iedereen mee. Daar staat Mo voor.” - Louis Tobback Een leeftijdsvriendelijke inrichting van straten en pleinen is van belang. Brede en comfortabele fietspaden, waar je ook met je elektrische fiets veilig kan rijden, wandellussen langs goed onderhouden stoepen, met onderweg genoeg

appartement hebben en gemeenschappelijke ruimtes delen. Wanneer het niet langer lukt om alleen te wonen, kiezen veel mensen voor een rusthuis. Omdat het niet altijd eenvoudig is om een betaalbare plaats te vinden, bouwden we assistentiewoningen en woonzorgcentra bij, waar alle comfort en zorg aanwezig zijn. De komende

zitbanken… We willen ook andere vervoersmiddelen

jaren zetten we hier nog meer op in, zodat we voor álle

uitproberen, zoals bijvoorbeeld een riksja om minder

senioren een oplossing vinden die precies op hun maat is.

mobiele mensen naar activiteiten te brengen.

Zo bouwen we een zorgcentrum op de Hertogensite, pal in

En

misschien

het

belangrijkste:

zolang

mogelijk

het centrum, waar alle gezondheidsdiensten samen zitten. - SEPTEMBER 2018

7


VEILIG EN VLOT OP WEG IN EEN GEZONDE STAD

ONZE KANDIDATEN BERT CORNILLIE, DORIEN MEULENIJZER EN WILLIAM TRAPPENIERS AAN HAL 5

Wie wil terug naar de tijd dat de Oude Markt een parking was en er auto’s door de Diestsestraat reden? Voor ons is het duidelijk. Wij kiezen voor een leefbare stad waar alle inwoners en bezoekers zich veilig en vlot kunnen verplaatsen, voor een stad met gezonde lucht en veel aangename openbare ruimte. Al in de jaren ’70 zetten we daar de eerste stappen voor. Het

circulatieplan

was

één

mobiliteitsveranderingen van

de

van

de

grootste

voorbije

decennia,

waarmee we aansluiten bij de meest vooruitstrevende, groene en aangename steden van Europa, zoals Kopenhagen, Maastricht, Barcelona… Meer ruimte voor voetgangers en fietsers, en tegelijk een vlotter verkeer voor wie met de auto in de binnenstad moet zijn, dat is het opzet van de verkeerslussen die het autoverkeer naar ondergrondse parkings en parkeergebouwen leiden.

Voor ons is het belangrijk dat ook kinderen zich veilig voelen en kunnen verplaatsen in de stad. De vrijgekomen ruimte richten we opnieuw in, met brede stoepen, aangename pleinen, voldoende zitgelegenheid om te rusten, … We maken al jaren werk van een mooie stad waar iedereen zich veilig en comfortabel kan verplaatsen en streven verder naar een nultolerantie voor

zwerfafval, voor putten in de weg, voor losse stoeptegels… We investeren ook in betere infrastructuur voor fietsers. De nieuwe fietsspiraal die binnenkort geopend wordt aan het station, verbindt Kessel-Lo op een comfortabele manier met Leuven. Er zijn verschillende nieuwe fietsstraten en fietssuggestiestroken aangebracht, zoals in de Ridderstraat of op de Bondgenotenlaan. Aan de Geldenaaksebaan en de Weggevoerdenlaan in Wilsele komen ook fietsstroken. Op dit moment zijn er al meer dan 30.000 fietsenstallingen, en dat aantal willen we nog verhogen. Voor ons is het belangrijk dat ook kinderen zich veilig voelen en kunnen verplaatsen in de stad. Daarom zorgen we ervoor dat elk kind op een comfortabele manier naar school kan. Met ‘Plan Veilig naar School’ lossen we de knelpunten op in samenspraak met de scholen. Specifiek daarvoor investeren we elk jaar een half miljoen euro, onder meer met schoolstraten, fietsstraten, bredere voetpaden, extra zebrapaden… Dat is niet alleen goed voor kinderen, maar voor iedereen.


M RU IN ENT -C EN UV LE

PARKEREN IN JE BUURT De parkeerdruk in de woonwijken is hoog. Die willen we opvangen door enerzijds bezoekers aan te moedigen om vooral in ondergrondse of randparkings te parkeren, en anderzijds door in te zetten op buurtparkings. Parkings van de universiteit of bedrijven staan ’s avonds en in het weekend vaak leeg, net wanneer inwoners een plek nodig hebben om hun wagen te zetten. Zo’n netwerk van buurtparkings, waar inwoners hun auto kwijt kunnen, zal er mee voor zorgen dat we straten autoluw kunnen inrichten, met meer groen, zitmeubilair en speelplekken.

EEN GREEP UIT ONZE IDEEËN VOOR DE TOEKOMST: √√ In elke deelgemeente herbekijken we het verkeer, samen met de inwoners, in functie van leefbaarheid en verkeersveiligheid. √√ Zone 30 in alle woonstraten in alle deelgemeenten. √√ Met slimme palen blijven we de luchtkwaliteit monitoren. √√ Verbod op zwaar vrachtvervoer in de woonwijken. √√ Fietsrekken op wandelafstand voor elke Leuvenaar, fietskluizen en buurtfietsstallingen in elke wijk. √√ Het fietsroutenetwerk verder uitbouwen met groene fietsboulevards die de deelgemeenten en het centrum verbinden. √√ Deelfietsen op strategische plaatsen in de stad, zoals aan de randparkings. √√ Een modern parkeergeleidingssysteem zodat het zoekverkeer vermindert en bezoekers onmiddellijk naar de juiste parking rijden. √√ Een autodeelpunt op wandelafstand voor elke Leuvenaar. √√ Meer shuttlebusjes naar het centrum. √√ Eisen bij De Lijn om snelle, frequente en stipte busverbindingen vanuit de buur- en deelgemeenten naar het centrum, ook ’s avonds laat, in te voeren. √√ De Lijn overtuigen om minder bussen door het centrum te laten rijden, door regiolijnen via de ring te sturen. √√ Enkel nog elektrische bussen in de binnenstad. √√ Slimme stadsdistributie, met een logistiek verdeelcentrum aan de Ecowerfsite en op LeuvenNoord aan de afrit E314, vanwaar goederen op een duurzame manier verder verdeeld worden. √√ Innovatieve fietsvolgsystemen om fietsdiefstal te bestrijden.

Ridderstraat

GEZELLIGE ZITRUIMTE IN VERKEERSVRIJE STRATEN Sinds de invoering van het circulatieplan, kwam er veel ruimte vrij, ook in de Ridderstraat. Die straat is omgevormd tot een fietsstraat, met éénrichtingsverkeer voor wagens die fietsers niet mogen inhalen. De buurtbewoners gingen met Kom op voor je Wijk aan de slag om de vrijgekomen ruimte zo aangenaam mogelijk in te richten. Met houten zitbanken en bloembakken heeft de buurt nu een plek om elkaar te ontmoeten.

DE TWEE GROOTSTE PLEINEN VAN LEUVEN IN EEN NIEUW JASJE Ook op het Hoover- en Ladeuzeplein is er ruimte vrijgekomen voor voetgangers, fietsers en beleving. Op het Ladeuzeplein werd de rijweg heraangelegd in kasseien, zodat het plein mooi aansluit op de omliggende straten. Op het Hooverplein zijn de vernieuwingswerken bijna klaar, met als grote blikvanger de waterspeelfontein. De fontein van 18 meter doorsnede kreeg de vorm van het stratenplan van Leuven uit 1550. Door aangenamere straten en pleinen te creëren, verhogen we de leefkwaliteit voor de bewoners en de aantrekkelijkheid voor bezoekers. Een stad met minder doorgaand autoverkeer en dus minder fijn stof, minder lawaai, minder zorgen om kinderen te laten buiten spelen…

Meer info vind je op www.meemetmo.be

- SEPTEMBER 2018

9


ONZE KANDIDATEN HANNES DE GEEST, NANCY HAMELS, DIRK ROBBEETS EN IRMA DE WOLF IN HET GLOEDNIEUWE PARK BELLE-VUE ACHTER HET STATION

GEWELDIG GROEN EN WATER Groen en water brengen leven in de stad. Het zorgt voor een gezondere, koelere lucht en leefomgeving. Mensen houden ervan. Het is mooi, je wordt er goed gezind van, brengt je naar buiten en in beweging. Daarom is het zo belangrijk dat we nog meer inspanningen doen om Leuven te vergroenen. Leuven is al een groene stad met meer dan 73 parken, grote bossen als Heverleebos en Meerdaalwoud, verborgen groene plekjes en

komt er met Park Tweewaters een nieuwe groene long bij. Ook kleiner groen is belangrijk. Gevelgroen en groendaken fleuren niet alleen de straten op, ze helpen ook om de stad af te koelen op hete zomerdagen.

Leuven telt meer dan 73 parken en groene zones. En er komen er nog bij.

natuurgebieden zoals Wijgmaalbroek. Maar daar blijft het

Wist je dat er in Leuven enkele slechtvalken wonen?

niet bij: we voorzien nog meer groot en klein groen om zo

Dat is een beschermde diersoort en een ‘koesterbuur’

van Leuven een van de groenste steden te maken.

van Leuven. Dat zijn dieren die in onze regio voorkomen maar bedreigd zijn in hun voortbestaan omdat hun

Het voorbije jaar hebben we met het Treinpark op de

leefomgeving verdwijnt. Een groene omgeving is daarom

Centrale Werkplaatsen in Kessel-Lo, het Sluispark aan

belangrijk. Zo gebruikt de Leuvense groendienst geen

de Vaartkom en het Janseniuspark in de binnenstad drie

pesticiden meer en worden sommige grasvelden niet

mooie nieuwe parken aangelegd. Het Park Belle-Vue

intensief gemaaid, om de bijen in de stad te steunen.

achter het station is bijna klaar, en ook aan de Vaartkom

Want bijen zijn onmisbaar voor onze voedselproductie.


DOL OP WATER

LEUVEN BAD

Water verfrist op warme dagen, brengt sfeer en is fijn om in te spelen. De voorbije jaren hebben we de Dijle en haar zijrivieren op verschillende plaatsen opnieuw opengelegd. We brengen water dichterbij met aangename terrassen en zitbanken langs de oevers zoals de Dijleterrassen, een speelwaterfontein op het nieuwe Hooverplein, de toekomstige speelfontein aan het Blauwputplein, de speelfontein en trappen in het Sluispark of aan de Vaartstraat. In sommige parken is water al aanwezig, zoals de vijver in het stadspark, of in het Heuvelhofpark in Kessel-Lo. Daar willen we graag een zwemvijver van maken.

Als het van ons afhangt, wordt zwemmen in de vaart binnenkort mogelijk. We willen volgende zomer een zwembad van 25 op 25 meter realiseren in de Vaartkom. We voorzien ook een kinderbad en leggen de Noordoever opnieuw autovrij aan met veel groen. Voor OPEK komt een nieuw plein.

De aanzienlijke aanwezigheid van water in de stad tempert de gevolgen van de klimaatopwarming. Niet alleen koelt het de stad af, de waterlopen zijn ook natuurlijke opvangbekkens voor overvloedige regenval. We hebben op strategische plaatsen bufferbekkens aangelegd, zoals onder het Rector De Somerplein. Bovendien werken we aan een droogteplan, zodat we ook in periodes zonder regen bestand zijn tegen de gevolgen van de klimaatverandering. De samenwerking met AB Inbev, waarbij onze groendienst hun gereinigd afvalwater mag gebruiken om de bomen te gieten, is daar al een eerste stap in.

We bekijken ook de mogelijkheden om Leuven Bad op andere manieren te gebruiken zoals een podium op het bad voor optredens, of de mogelijkheid van een schaatskom tijdens de koude wintermaanden. De haalbaarheid hiervan werd uitgebreid onderzocht en is positief. Bovendien zijn de nodige middelen voorzien. Met ons heb je de garantie dat Leuven Bad er komt. Leuven Bad

EEN GREEP UIT ONZE IDEEËN VOOR DE TOEKOMST: √ √ Meer bomen in straten en speelgroen in de wijken. √ √ 10.000 extra bomen tegen 2030 en al het groen met elkaar verbinden tot groene lopers √ √ Geveltuintjes zitten standaard in de heraanleg van een straat, als de inwoners toestemming geven. √ √ Nog meer parken, ook door privé-groen publiek te maken, zoals we deden met het Lemmenspark, Tuin de Walque en Keizersberg. √√ Een speel- en zwemwaterplan, met onder andere beleefwater in Heuvelhofpark en het stadspark. De Vijvers van Bellefroid in Wilsele willen we graag toegankelijk maken. √√ De Dijle en andere rivieren verder openleggen. √√ Bij elke (her)aanleg van een groenzone bekijken we hoe we de ecologische diversiteit kunnen stimuleren, met inheemse en diervriendelijke planten.

Meer info vind je op www.meemetmo.be

- SEPTEMBER 2018

11


LE UV EN IN -C EN TR UM

JANSENIUSPARK AAN DE DIJLE In het historische hart van de stad, in de Minderbroederstraat, is sinds kort een gloednieuw park aangelegd. Wat vroeger een betonnen vlakte was, is nu een gezellig park in het midden van een nieuwe woonwijk, aan de oevers van de Dijle. Het sportveldje voor voetbal en basketbal kan ook door de nabijgelegen scholen zoals Paridaens gebruikt worden. Dankzij enkele nieuwe voetgangersbruggen over de Dijle, is het park gemakkelijk bereikbaar. Bovendien komt er dankzij het park een historisch stuk Leuven opnieuw in de schijnwerpers: de Janseniustoren en de Justus Lipsiustoren, die in de Middeleeuwen de toegangspoort voor schepen waren.

HERTOGENSITE In de wijk waar momenteel nog het Sint-Pietersziekenhuis staat, verrijst binnenkort een autoluwe, duurzame woonwijk. De Hertogensite is het grootste stadsontwikkelingsproject van Leuven, er zullen ongeveer 540 woningen gebouwd worden en er komt een groot welzijnscentrum, waar Leuvenaars terecht kunnen voor al hun vragen en zorgen rond gezondheid. Centraal door de Hertogensite stroomt de Dijle. Momenteel nog ondergronds, maar in de vernieuwde Hertogensite zal het water een belangrijke rol spelen, met brede zittrappen en een groot park langs de oevers. Copyright: www.hertogensite.be

ZICHTBAAR WATER LANGS HET SLUISPARK In de nieuwe wijk rond het Sluispark bepaalt de Dijle opnieuw het beeld. Vroeger lag de rivier verscholen onder de industriĂŤle site, nu mag ze weer het uitzicht bepalen. De Dijle is er ook echt voelbaar, met zittrappen tot aan het water en de vele brugjes. De nieuwe speelwaterfontein in het Sluispark, is de favoriete plek van de jongste Leuvenaars en hun ouders.

Meer info vind je op www.meemetmo.be


ONZE KANDIDATEN AYNUR TASDEMIR, MATTIAS LANGENS EN LALYNN WADERA AAN GASTHUISBERG

JOBS VOOR IEDEREEN, DICHT BIJ HUIS Voor ons is het belangrijk dat elke Leuvenaar de mogelijkheid heeft om dicht bij huis een betekenisvolle job te vinden. Een bloeiende Leuvense economie is belangrijk voor iedereen. Naast jobs brengt het een bruisend stadsleven met zich mee. En we doen het goed: starters, ondernemers en bedrijven vestigen zich graag in Leuven. Maar we kijken vooruit, naar wat nog beter kan en willen samen met onze partners Leuven nog meer aantrekkelijk maken voor ondernemers. We werken aan jobs voor iedereen, door de stad aantrekkelijk te maken voor bedrijven en talent. Daarom richtte Mohamed Ridouani Leuven MindGate op. Binnen dit initiatief, dat open staat voor iedereen, werken we nauw samen met ondertussen meer dan 400 partners, waaronder de KU Leuven, bedrijven en organisaties. Zo willen we van Leuven de topregio maken op vlak van technologie, gezondheid en creativiteit en de regio economisch laten bloeien. De ambitie is om wetenschappers, investeerders en internationale fondsen naar Leuven te halen en zo werkgelegenheid te creëren, waar iedereen baat bij heeft. Want onder andere bij UZ Leuven, KU

Leuven en imec werken duizenden mensen ook in administratie, beheer, logistiek, onderhoud, catering…

RUIMTE VOOR ONDERNEMEN

Voor Leuvenaars die niet aan de slag kunnen op de gewone arbeidsmarkt, om welke reden dan ook, investeren we veel in sociale economie-bedrijven, zoals Spit, Velo of Wonen en Werken. Via die sociale tewerkstelling krijgen heel wat mensen, met verschillende achtergronden, kansen en een houvast.

De vraag naar kantoor- en werkruimte in Leuven is groot. Via initiatieven als Popstart, dat betaalbare tijdelijke ruimte creëert en tegelijk leegstand in de winkelstraten tegengaat, en LEON (Leuvense Ondernemers), bieden we ondersteuning aan startende ondernemers. Enerzijds door ruimte beschikbaar te maken, anderzijds door coaching en begeleiding.

Op het grote domein van Leuven Noord, tussen de Eénmeilaan, de spoorweg en het Vuntcomplex in Kessel-Lo, werken we samen met de KU Leuven om er een wereldcentrum voor onderzoek, innovatie en ondernemersschap te realiseren.

EEN GREEP UIT ONZE IDEEËN VOOR DE TOEKOMST: √√ Een uniek en professioneel ondernemersloket voor starters en doorgroeibedrijven. √√ Zoveel mogelijk ondernemers, ook uit de horeca en handel, betrekken bij Leuven MindGate. √√ ‘Leren op de werkvloer’ nog meer stimuleren door scholen en ondernemingen samen te brengen. √√ Meer kleine en middelgrote ondernemingen in de binnenstad aantrekken, om bedrijven meer zichtbaarheid te geven, de horeca en handel verder te doen bloeien en leegstand tegen te gaan. √√ Een online platform waar ondernemers een geschikte locatie en medehuurders kunnen vinden. √√ Betaalbare ruimte en ondersteuning voor beginnende bedrijven en startende ondernemers, zoals de toekomstige broedplaats in de Stokerij aan de Vaartkom. √√ Nieuwe Leuvenaars ondersteunen in hun zoektocht naar een job, via leren op de werkplek en sterk taalonderwijs. - SEPTEMBER 2018

13


IN LEUVEN TELT JE TOEKOMST, NIET JE AFKOMST

ONZE KANDIDATEN DIRK STAF, EVELIEN PEETERS, JAN SCHOOLMEESTERS EN BIEKE VERLINDEN IN DE BINNENTUIN VAN HET M-MUSEUM


Alle kinderen verdienen alle kansen. Daarom is de kwaliteit van ons onderwijs, van kleuterschool tot universiteit, zo belangrijk. In Leuven telt je toekomst, niet je afkomst. Elk kind moet zich in onze stad kunnen ontplooien, kunnen ontdekken waar hij of zij goed in is. En ouders mogen daarop vertrouwen. Kansen voor elk kind, dat begint bij goede voorschoolse kinderopvang en coaching voor elk kind dat het nodig heeft. Daarom zorgden we voor 120 extra kinderopvangplaatsen in Leuven en werkten zo de wachtlijsten weg. Daarnaast werken we aan een flexibele kinderopvang. Zo vinden ook ouders, die maar af en toe opvang nodig hebben omdat ze bijvoorbeeld gaan solliciteren of een opleiding volgen, een plek. Ook de vele kinderwerkingen, zoals bijvoorbeeld Fabota of de Kettekeet, waar kinderen een extra duwtje in de rug krijgen en terecht kunnen voor huiswerkbegeleiding, computerlessen, sport en spel, spelen een belangrijke rol. Het Buddy-project, waarbij vrijwilligers naschoolse begeleiding op maat geven aan kinderen om hun slaagkansen te verbeteren, is heel belangrijk. Jaarlijks krijgen 1.500 kinderen ondersteuning van honderden Buddy’s, en krijgen ze zo weer geloof in zichzelf en behalen ze betere schoolresultaten. In het Huis van het Kind kan iedereen terecht voor advies. Het is vooral een ontmoetingsplek waar ouders in vol vertrouwen terecht kunnen met al hun vragen, van opvoeding

over puberteit tot ondersteuning bij een echtscheiding. Veel Leuvense gezinsorganisaties werken hier samen en zijn zo heel aanspreekbaar.

NOOIT MEER KAMPEREN Geen enkele ouder hoeft nog te kamperen aan de schoolpoort om zijn of haar kind in te schrijven. In de basisscholen hebben we al enkele jaren geleden een online aanmeldsysteem ingevoerd en vanaf dit schooljaar doen ook de secundaire scholen mee. Kamperen was onrechtvaardig, want niet elke ouder heeft daar het netwerk of de middelen voor. Bovendien zorgde het voor onnodige stress, bij ouders en kinderen die vreesden dat ze niet naar hun voorkeursschool konden door plaatsgebrek.

We hebben de voorbije jaren voor 500 extra plaatsen gezorgd in het basisonderwijs. Onnodig, want zowat 90 procent van de leerlingen kan naar zijn of haar eerste keuzeschool. We hebben de voorbije jaren 500 extra plaatsen gecreëerd in het basisonderwijs, zodat er voldoende plaatsen zijn. We merken nu dat de druk verschuift naar het secundair onderwijs, waar 2/3de van de leerlingen van buiten Leuven komt. We hebben met eigen middelen en in samenwerking met de onderwijspartners al een 350-tal plaatsen bijgemaakt, onder meer in STROOM, de nieuwe school aan de Vaartkom en in KA De Ring. Samen met de scholen hebben we verschillende projecten klaar, die we indienen van zodra Vlaanderen middelen ter beschikking stelt.

KWALITEITSVO LLE OPVANG VOOR IEDEREEN We invest eren 2,5 m iljoen euro per jaar in KinderK uren, de opvang op school die we samen met de scholen o rg aniseren. Want voor veel ouders is het de realiteit: w erk- en sch o o lu ren zijn niet op elk aar afgeste m d . Ouders rekenen op goede kind eropvang om hun gezinsleve n geregeld te krijgen . We vo o rzien een kwaliteitsv ol en uitgebreid aanbod: sc holen kun n e n kiezen uit meer d an 250 act iv it eiten en workshops zoals yoga, b a ls porten, circus, teke nen, muzie k , ko ok- of taallessen. Bovendien betalen ouders in alle schole n niet mee dan het ge r wone opva ngtarief.

EEN GREEP UIT ONZE IDEEËN VOOR DE TOEKOMST: √√ Kosteloos basisonderwijs, inclusief lesmateriaal, gezonde maaltijden en uitstappen voor elk kind. Daarvoor maken we 2 miljoen euro vrij. √√ Gelijke onderwijskansen voor iedereen, door te investeren in persoonlijke coaching voor elke leerling die er nood aan heeft. √√ Mensen uit het onderwijs stimuleren om kennis en ervaring met elkaar te delen. √√ Startende leerkrachten ondersteunen via het Leuvense onderwijsnetwerk SOM (Samen Onderwijs Maken). √√ Wat we geleerd hebben uit het Buddyproject willen we ook in andere domeinen inzetten, bijvoorbeeld werken met gezinscoaches, onthaal van nieuwe Leuvenaars, begeleiding van mensen die minder mobiel zijn… - SEPTEMBER 2018

15


ONDERWIJS VAN DE TOEKOMST MYRIAM FANNES, LOUIS TOBBACK, CARINA GOVAERTS EN DIRK WITTERS IN DE ABDIJ VAN PARK IN HEVERLEE. ONZE KANDIDAAT JIRI HLADIK MET ZIJN PARTNER EN ZOON IN HAL 5

Hout bewerken, apps ontwikkelen of op de boerderij groenten planten: leren door te doen of te ervaren, is motiverend en werkt goed voor veel jongeren. Ervaringsgericht leren, binnen en buiten de schoolmuren, zal in de toekomst steeds belangrijker worden, net zoals technologie, wetenschap, creativiteit (STEAM: Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) en taalvaardigheid. In Leuven willen we voortrekkers

In de Vaartkom bouwen we een

Vaartkom. De school biedt een

zijn van het onderwijs van de

MaakLeerPlek, waar scholen terecht

brede eerste graad aan, met veel

toekomst,

aandacht

kunnen om leerlingen warm te

aandacht voor STEM en creativiteit.

voor STEAM en ervaringsgericht

maken voor creativiteit, technologie

leren in elke school. Kinderen en

en

jongeren krijgen in Leuven een rijk

toegankelijke en praktische manier,

gevulde en sterke vorming waar

door bijvoorbeeld een app te leren

ze op een motiverende manier

ontwikkelen, hout te bewerken of

belangrijke

met

veel

vaardigheden

ondernemerschap,

op

een

onder

te coderen. Maar de MaakLeerPlek

de knie krijgen. Daarvoor werkt

wordt ook een publiek atelier, waar

iedereen samen: scholen, ouders,

iedereen,

bedrijven, verenigingen‌ Zo zijn

creatievelingen, terecht zal kunnen

er bijvoorbeeld workshops rond

om materiaal, ruimte en expertise te

wetenschap

delen.

en

techniek,

die

ook

ondernemers

en

samen met de universiteit en de

In Leuven willen we voortrekkers zijn van het onderwijs van de toekomst. Terwijl de nieuwe schoolgebouwen gezet worden op de hoek van de Minckelerstraat en de Vaartstraat, startte STROOM op 1 september

hogeschool georganiseerd worden,

Ook STROOM, de nieuwe innovatieve

tijdelijk in een oud kloostergebouw

tijdens en na de schooluren.

school, zal zich vestigen in de

op het Sint-Jacobsplein.


EEN GREEP UIT ON VOOR DE TOEKO ZE IDEEËN MST: √√

De

Doe-boerderij

voor

We invester en nog mee r in ‘brede sc boeiende ac holen’ en zo tiviteiten vo rgen voor o r leerlingen te stimulere , door samen n tussen sc werking holen en bed buurtbewon rijven, veren ers en ouder ig ingen, s. √√ ‘Leren o p de werkvlo er ’ n o g meer stimu ondernemin leren door sc gen samen holen en te brengen. √√ Invester en in en pro m o te n van een st beroepsond erk Leuvens erwijs. technisch en √√ Science, Technology, E n gineering, A elke school. rts, Mathem atics (STEAM ) in

kinderen

die we gerealiseerd hebben in de Abdij van Park in Heverlee is een schitterende plek om te bezoeken, en ideaal voor kinderen om te leren in de open lucht. Want kinderen vinden het plezant om in de natuur bezig te zijn en met dieren om te gaan. Op de Doe-boerderij leren kinderen en jongeren al doende

door

samen

voordelen van co-teaching en een

over natuur, techniek of landbouw.

met alle onderwijspartners, om het

veertigtal anderstalige nieuwkomers

Ze werken mee op het veld, koken

Leuvense onderwijs te innoveren

en hun leerkrachten krijgen intense

met de groenten die ze oogsten en

en concrete uitdagingen aan te

verzorgen de dieren. Voor de meer

pakken.

dan 5.000 leerlingen en leerkrachten

voor

die er al op bezoek gingen, is het

teaching, begeleiding bij studiekeuze

een aangename afwisseling met de

of

schoolbanken.

jarige

Het

Leuvense

Samen

onderwijsnetwerk

Onderwijs

Maken

het

stadsbestuur,

Onder

meer

ervaringsgericht begeleiding

projecten leren,

voor

co-

minder-

begeleiding

van

een

competent

team. Ook de Doe-boerderij en de MaakLeerPlek zijn ontstaan in de schoot van SOM. Dit uniek netwerk

nieuwkomers

wil de komende jaren verder werk

werden opgestart. Met resultaat:

maken om in Leuven het onderwijs

verschillende scholen ontdekken de

van de toekomst vorm te geven.

anderstalige

(SOM)

werd twee jaar geleden op initiatief van Mohamed Ridouani opgericht

Meer info vind je op www.meemetmo.be

- SEPTEMBER 2018

17


ONZE KANDIDATEN BRUNO TOBBACK, JAAK BREPOELS EN DAISY KAERTS AAN DE SOCIALE WONINGEN IN VLIERBEEKVELD

EEN THUIS VOOR IEDEREEN Elk jaar mag Leuven 1.000 nieuwe inwoners verwelkomen. Mensen willen graag in onze stad zijn. We zijn trots op onze bruisende, veilige en leefbare stad. Alles voor een fijn leven is aanwezig: tal van parken, een uitgebreid cultureel aanbod, uitstekende zorgvoorzieningen, onderwijs, sportgelegenheid‌ Dat betekent ook dat wonen er niet goedkoper op wordt, door de gestegen vraag naar huisvesting. De voorbije jaren hebben we een enorme inhaalbeweging gemaakt om meer woningen te voorzien, door zwaar te investeren in sociale huisvesting en nieuwe woonprojecten. Er zijn duizenden woningen bijgekomen en er staan nog

minstens even belangrijk. We zorgen voor veel groen,

talloze woonprojecten in de steigers. Ook al zijn we op

genoeg zitplekken, speeltuinen, zodat het een aangename

het vlak van wonen vooral afhankelijk van de Vlaamse en

plaats is om elkaar te ontmoeten.

federale regering door de verschillende wetgevingen, we leggen ons niet neer bij de hoge vastgoedprijzen. Leuven

Een aantal woonprojecten, zoals Klein Rijsel in Kessel-

moet een stad zijn voor iedereen, wat het budget ook is.

Lo, zijn binnenkort klaar. Andere projecten staan op de planning, zoals Artois Sociaal en de Minckelerssite

SOCIAAL WONEN

aan de Vaartkom. Ook in de grote vernieuwing van de

Twintig jaar geleden waren veel van de sociale woningen

manier willen we de wachtlijsten inkorten.

erg verouderd. We beslisten daarom om eerst de bestaande woningen en appartementen, zoals in Lolanden

Hertogensite krijgt sociale huisvesting een plek. Op die

en Sint-Maartensdal, te renoveren. Sinds 2000 bouwen we

WONEN VOOR IEDEREEN

volop nieuwe sociale woningen en appartementen bij. Op

We hebben oude industriesites en verloederde stadswijken,

dit moment zijn er meer dan 3.200 sociale huurwoningen

zoals de Vaartkom en de Centrale Werkplaatsen, omgevormd

in Leuven. We zullen dat aantal de komende jaren tot

tot moderne, aangename woonwijken met groen, water en

meer dan 4.000 optrekken.

ruimte voor ontmoeting. Al die nieuwe woningen werpen hun vruchten af: Leuven was in 2013 nog de 4de duurste

De omgeving van die nieuwe woningen vinden we

centrumstad om een appartement te kopen en in 2016


EEN GREEP UIT ONZE IDEEËN VOOR DE TOEKOMST: pas de 9de, omdat het aanbod zo is toegenomen. Voor een appartement in Leuven betaal je niet meer dan in andere centrumsteden. Een huis met tuin kopen is wel duurder, omdat de vraag groter is dan het aanbod. Bovendien zijn er niet veel plaatsen waar we er kunnen bijbouwen. Daarom moeten we voor woonuitbreidingen intensiever samenwerken met de buurgemeenten.

Voor een appartement in Leuven betaal je niet meer dan in andere centrumsteden. We verplichten projectontwikkelaars om 20 procent sociale huisvesting en voldoende budgetwoningen te voorzien. Die budgetwoningen zijn woningen om te huren of te kopen aan 30 procent onder de marktprijs, voor mensen die te veel verdienen voor een sociale woning, maar niet genoeg om op de private markt iets te kopen. Daarnaast zorgden we ervoor dat gezinswoningen in de stad dienen voor gezinnen en niet langer in studentenkamers opgedeeld worden. Veel vroegere studentenhuizen zijn nu opnieuw op de markt gebracht voor gezinnen dankzij onze inspanningen. Dat beleid zetten we verder en zal de prijsstijging temperen.

√√ Vandaag moeten projectontwikkelaars in een project 20 procent (huur)woningen onder de marktprijs en dus goedkoper aanbieden. We eisen dat dat 30 procent wordt. Om dat af te dwingen, is er wel ondersteunende Vlaamse regelgeving nodig. √√ Hamsterwonen invoeren: mensen huren eerst een woning, die ze daarna kunnen aankopen. De al betaalde huur wordt afgetrokken van de aankoopprijs. √√ Het stedelijk verhuurkantoor ‘LeuvenHuurt’ opstarten, dat zich richt op de middeninkomens. Eigenaars verhuren aan betaalbare prijzen, in ruil daarvoor neemt het stedelijk verhuurkantoor de administratie en andere lasten over. √√ Ondersteuning voor het sociaal verhuurkantoor voor de laagste inkomens, zodat het woningaanbod tegen 2025 verdubbelt. √√ Nieuwe vormen van stedelijk wonen stimuleren, zoals co-housing en alternatieve manieren om huiseigenaar te worden zoals Community Land Trusts. √√ Intensief samenwerken met de buurgemeenten om ook daar nieuwe woonvoorzieningen te bouwen.

Meer info vind je op www.meemetmo.be

- SEPTEMBER 2018

19


LE UV EN IN -C EN TR UM

SOCIAAL WONEN IN DE VAARTKOM In de hele ontwikkeling van de Vaartkom als nieuwe woonwijk, is er ook veel ruimte voor sociaal en betaalbaar wonen. Naast OPEK is het gebouw De Latten, met sociale woningen en budgetwoningen al enkele jaren bewoond. Wat verderop in de Burchtstraat, aan de voet van Keizersberg, zijn er 90 nieuwe sociale woningen gebouwd. Op de hoek van de Minckelersstraat en de Vaartstraat, worden binnenkort sociale woningen en appartementen gebouwd. Aan Tweewaters, bij de Balk van Beel komen nog eens 80 De Latten

EEN NIEUWE WIJK AAN DE DIJLE

woningen, in de woontoren Artois.

Janseniushof

Het Janseniushof in de Minderbroederstraat, een nieuwe woonwijk in het hart van de stad, telt een 200-tal woningen, een mengeling van appartementen en gezinswoningen met een tuin. Er komen nog sociale woningen en starterswoningen, voor mensen die net te veel verdienen voor een sociale woning en te weinig om zelf een woning te kopen op de privÊmarkt. Er is ook ruimte voor nieuwe woonvormen. Zo komt de eerste Abbeyfield van Leuven op de Janseniussite. Dat is een vorm van samenhuizen specifiek voor 55+’ers: ieder heeft zijn eigen appartement, maar er zijn ook veel gemeenschappelijke ruimtes. Bovendien heeft de wijk een primeur te pakken: het allereerste koudenet van Vlaanderen ligt er onder de grond. Dat koudenet zorgt voor een duurzame verwarming en koeling van de woningen, via een circuit van grondwater.

Burchtstraat, sociale huisvesting aan de Vaartkom


ONZE JONGSTE KANDIDATEN CLAIRE VANOBBERGEN, SARAH KHALIF, TOMAS CARNIER, STEVEN MEYNCKENS EN JOLIEN DE HERTOG IN HET TREINPARK AAN HAL 5

LEUVEN IN VOLLE VAART Er beweegt veel in Leuven de laatste jaren. Denk maar aan de bruisende sfeer in de Vaartkom, de invulling van Hal 5 in Kessel-Lo, de talloze vernieuwende handels- en horecazaken of het nieuwe leven in de oude Stelplaatsen van De Lijn. Die schwung zorgt er ook voor dat de vraag naar betaalbare ruimte enorm toegenomen is. Daar willen we een antwoord op bieden, onder meer met het project Vaartopia. Zo kochten we de historische Molens van Orshoven en de Stokerij aan de Vaartkom om er cultureel en creatief talent een plek te geven. De MaakLeerPlek, het grote publieke atelier dat we aan de Vaartkom realiseren, zal een plaats zijn waar iedereen terecht kan om materiaal, ruimte en expertise te delen, bijvoorbeeld om een fiets te leren herstellen, 3D-printen uit te testen of een opnamestudio te gebruiken. Ook aan de Centrale Werkplaatsen in Kessel-Lo, wat vroeger net zoals de Vaartkom een verloederde industriële zone was, is er veel ten goede veranderd. Met de invulling van Hal 5, de oude spoorweghal, met een bewegingsruimte, eetkraampjes en een pak sociale organisaties, is het een aantrekkelijke plek geworden. De ko-

mende jaren zullen ook Hal 4 en Hal 9 een invulling krijgen.

We willen meer plekken waar jongeren met verschillende achtergronden samen hun ding kunnen doen. Door onderbenutte ruimtes beter te gebruiken, willen we ruimte creëren waar mensen en verenigingen terecht kunnen voor activiteiten. Ook in

de

oude

deelgemeentehuizen

zit potentieel. Die kunnen gemeenschapruimte worden, waar culturele, sociale en educatieve activiteiten kunnen doorgaan. Ook andere ongebruikte ruimte kunnen we tijdelijk invullen, zoals recent nog met de oude stelplaatsen van De Lijn gebeurde: daar hebben jongeren nu een plek

EEN GREEP UIT ONZE IDEEËN VOOR DE TOEKOMST: √√ Extra ruimte voor verenigingen in de binnenstad en in de deelgemeenten, door (tijdelijke) invulling van onderbenutte ruimte zoals Hal 4 op de Centrale Werkplaatsen, de silo’s aan de Vaartkom, de oude deelgemeentehuizen of leegstaande panden van onderwijsinstellingen. √√ Een ruimtedeelplatform: een online tool met alle beschikbare ruimte in Leuven, dat iedereen helpt om snel een geschikte locatie te vinden voor een buurtfeest, een dansoptreden, een fuif, een vergaderzaal… √√ Repetitieruimte voor beginnende muzikanten. √√ We geven een definitieve invulling aan HAL 5. √√ Een veilig en fijn uitgaansleven garanderen en stimuleren, onder meer door de oude veilingzaal op de Vismarkt om te bouwen. √√ Een platform ontwikkelen waar mensen ideeën en projecten delen en elkaar ontmoeten om zo samenwerking te stimuleren. √√ Onderzoeken of de stad de oude stelplaatsen van De Lijn kan kopen om er een definitieve invulling aan te geven.

om hun ding te doen. - SEPTEMBER 2018

21


LEEFBAAR LEUVEN, OOK VOOR ONZE KINDEREN Voor onze kinderen werken we hard om tegen 2030 van Leuven één van de meest leefbare steden van Europa te maken, met gezondere lucht, nog meer groen en water, lokale voedselvoorzieningen en duurzame energie en mobiliteit. We kregen al de European Green Leaf 2018, een prestigieuze Europese klimaatprijs, voor alle inspanningen die we met heel de stad leveren om die ambitie waar te maken. Zestig procent van de Leuvense CO2-uitstoot komt van

LICHT Leuven, een partnerschap met Ecopower. Op

gebouwen. Hoe lager het energieverbruik, hoe beter voor

termijn willen we volledig draaien op hernieuwbare

onze uitstoot. Ook voor de portemonnee. Daarom zorgen

energie die grotendeels in Leuven geproduceerd wordt.

we voor veel begeleiding bij duurzame renovaties. Zo is

We brengen momenteel in kaart waar er mogelijkheden

er onze Energiecoach, die je helpt de juiste keuzes te

zijn om zonnepanelen te leggen, bijvoorbeeld op

maken, afhankelijk van je budget. Hij helpt met premies

schooldaken.

en fiscale voordelen, zoals de stedelijke energiepremie

financieren.

waarbij we de bestaande premies verdubbelen. Er is ook de renovatiebegeleider, die je bij elke stap ondersteunt, van plan tot renovatie. Je kan ook samen met je buren renoveren, dan krijg je extra begeleiding en subsidies. Om zoveel mogelijk Leuvenaars te laten veranderen naar

Via

coöperatieven

kunnen

we

dat

LEUVENAARS ZIJN TOPSORTEERDERS Vergeleken met andere centrumsteden haalt Leuven heel goede afvalcijfers. De afvalcijfers zitten al jaren in dalende lijn. Per inwoner heeft Leuven 108,5 kg restafval per jaar, wat ruim onder het Vlaams gemiddelde van 152

groene energie, lanceerde Leuven 2030 Leuven Switcht.

kg ligt.

Dat is een online tool waarmee je snel kan overstappen op

Dat is grotendeels te danken aan de inzameling van

de goedkoopste duurzame leverancier.

de zachte plastics in de roze zak. Daarom hebben we ook het aantal ophalingen verhoogd, zodat nog meer

Ook de productie van hernieuwbare energie is voor ons

mensen hun afval goed sorteren en we zo weinig mogelijk

belangrijk. Daarom zijn we gestart met de coöperatieve,

restafval produceren.


ONZE KANDIDATEN MIEKE VANDERMOTTE, VALERIE DONS, MAARTEN VERBIEST EN GUNTHER BLAUWENS AAN OPEN VELD IN HEVERLEE

ZELF MAKEN, DELEN EN HERGEBRUIKEN We zetten ook in op het delen, herstellen en hergebruiken van materialen. Al jarenlang recycleert Velo achtergelaten fietsen tot nieuwe. Ook het aantal repaircafés en weggeefpleinen in Leuven neemt toe. En steeds vaker delen buren materiaal en elektrische toestellen met elkaar, zoals boormachines of trapladders, tot tuinen en garages. Ook het stadsbestuur moedigt hergebruik aan. Zo is er het betaalbaar kinderfietsabonnement Velokadee. Daarmee kan je bij Velo een betaalbare fiets op maat van je kind huren. Wordt de fiets te klein, dan kan je hem gratis inruilen voor een grotere.

EEN GREEP UIT ONZE IDEEËN VOOR DE TOEKOMST: √√ Op termijn enkel hernieuwbare en lokale energie verbruiken, onder meer met een eigen windpark langs de E40 en de E314, zonnepanelen bij inwoners en bedrijven stimuleren via bijvoorbeeld een samenaankoop, en warmtenetten in nieuwe woonwijken, zoals nu aan de Vaartkom aangelegd wordt. √√ 700 gebouwen per jaar energiezuinig renoveren. √√ Lokale en duurzame landbouw en voedselproductie nog meer stimuleren, zoals aan Hal 5 en de Abdij van Park. √√ Het project ELENA, waarmee we Europese subsidies binnen haalden, versneld afwerken: 39 grote gebouwen worden gerenoveerd en energiezuinig gemaakt.

Ook Kirikou is een mooi project rond hergebruik. Leuvenaars schenken baby- en kinderspullen die ze niet meer nodig hebben aan Kirikou, dat ze herverdeelt naar de gezinnen die ze het meest nodig hebben. Ook op vlak van voeding zetten we stappen om milieuvriendelijker te worden. Daarvoor ondersteunen we

stadslandbouw

zoals

in

Abdij

van

Park,

of

zelfoogstboerderijen en buurtmoestuinen.

Meer info vind je op www.meemetmo.be

- SEPTEMBER 2018

23


VRIJE TIJD VOOR IEDEREEN

Kuieren door de stad, een gratis concert van ’t Groot Verlof meepikken, tot rust komen in Abdij van Park of Heverlee-Bos, voetballen of klimmen met vrienden, de sfeer opsnuiven tijdens Wintertijd… Er valt veel te beleven in Leuven, het hele jaar door. Elke dag werken we daar hard aan, samen met veel Leuvenaars en verenigingen. Voor ons is het belangrijk dat iedereen zijn ding kan doen, van jong tot oud, zich kan amuseren en andere mensen kan ontmoeten.

culturele activiteiten ervoor dat Leuven altijd de moeite waard is om te bezoeken. Daar mogen we trots op zijn.

SPORT EN CULTUUR VOOR IEDEREEN Het sportieve aanbod in de stad is enorm: geen sport die je niet kan beoefenen. Ook voor topsport ben je in Leuven aan het goede adres. Volleybal, voetbal, basket, hockey...: elk weekend kan je naar een match op topniveau. Wie in Leuven een hobby zoekt, heeft keuze te over. De circusschool van Cirkus in Beweging is populair bij jong

Leuvenaars komen graag onder de mensen. Daarom investeren we sterk in een gevarieerd aanbod dichtbij huis, van sport, culturele activiteiten en evenementen. Het

Groot

Verlof,

het

technologiefestival

AND&,

Wintertijd of de Leuvense Biermaand: het spreekt

en oud, net zoals bijvoorbeeld de stedelijke academie en conservatorium SLAC, dat in elke deelgemeente een afdeling heeft. We ondersteunen cultuur, sport en vrijetijdsactiviteiten ook door te investeren in infrastructuur. De nieuwe

veel mensen aan, uit binnen- en buitenland. Samen

klimzaal in Wilsele was meteen heel populair bij de

met de troeven die Leuven rijk is – denk maar aan ons

Leuvenaars. We investeerden ook in nieuwe zwembaden in

prachtige Stadhuis, ons uniek Groot Begijnhof of de

Heverlee en Wilsele, muziekcentrum Het Depot, Museum

verschillende Abdijen – zorgen de evenementen en

M, kunstencentrum OPEK, Sportoase, stadion Den Dreef,


M RU IN ENT -C EN UV LE

BETAALBARE RUIMTE VOOR CULTUUR EN CREATIVITEIT

We hebben de Molens Van Orshoven, een historisch gebouwencomplex uit de 19de eeuw aan de Vaartkom, gekocht om tegemoet te komen aan de grote vraag van de creatieve en culturele sector naar betaalbare fysieke ruimte. Om de ruimtes een tijdelijke invulling te geven, moeten er nog behoorlijk wat infrastructurele werken gebeuren. De felle brand in 2016 was een tegenvaller op dat vlak.

Het karaktervolle gebouw is zo ingedeeld dat er zowel ruimte is voor repetities en voorstellingen, werkplekONZE KANDIDATEN LOTHE RAMAKERS, CHRISTOPHE STOCKMAN, IWONA POM EN DENISE VANDEVOORT AAN DE VAARTKOM

ken in verschillende formaten, expo’s, een café … Op die plekken willen we ambachtslui, kunstenaars, jonge ondernemers, de amateurkunsten, cultuurverenigingen, app-ontwerpers, starters, bedrijfjes uit de mediawereld,... betaalbare ruimte bieden. Kortom, een plaats die de creatieve dynamiek en de levendigheid in de Vaart-

de nieuwe hockeyvelden in Heverlee, de vernieuwde

kom en daarbuiten aanwakkert.

en grotere circusschool die aan Parkpoort komt... Het lijstje is lang. We blijven investeren in zo’n voorzieningen, zoals de Podiumkunstenzaal aan de Hertogensite in de binnenstad, zodat iedereen zijn vrije tijd op een zinvolle en fijne manier kan invullen.

Iedereen moet de kans krijgen om aan cultuur-, sporten vrijetijdsactiviteiten deel te nemen. Iedereen moet de kans krijgen om aan cultuur- en vrijetijdsactiviteiten deel te nemen. Daarom willen we het voor iedereen betaalbaar houden. Veel activiteiten zijn gratis, soms is er een prijskaartje aan verbonden. We zorgen ervoor dat iedereen kan meedoen. Daarom hebben we de UiTPAS ingevoerd. Daarmee krijgen Leuvenaars die recht hebben op een tegemoetkoming tot 80 procent korting.

EEN GREEP UIT ONZE IDEEËN VOOR DE TOEKOMST: √√ Meer overdekte ontmoetingsruimtes, zoals Hal 5, om ook bij minder mooi weer te kunnen afspreken. √√ Een tijdelijk strand met een aanbod van strandsporten in de zomermaanden. √√ Een versterkte UiTPAS, met een ruimer aanbod en meer deelnemende verenigingen. √√ Alle beschikbare accommodatie en plaatsen om te sporten en te bewegen, in kaart brengen via een app en informatiezuilen. √√ Een beweegplek, zoals een sportveld, een speeltuin, een joggingparcours… in elke wijk. √√ Werkingen rond creativiteit bij kinderen versterken en ondersteunen. √√ Verder investeren in sportinfrastructuur. √√ Meer kunst in openbare ruimte.

Meer info vind je op www.meemetmo.be

- SEPTEMBER 2018

25


Onze stad telt inwoners van meer dan 170 verschillende nationaliteiten. Leuvenaars kunnen de wereld in eigen stad ontdekken: op vlak van muziek, kookkunst, levensbeschouwing, creativiteit… Die diversiteit draagt bij aan onze stad. Wij staan voor een open en verbonden Leuven en vinden het belangrijk dat iedereen Leuvenaar kan zijn, ongeacht afkomst of achtergrond. Niet alleen de universiteit en de vele bedrijven werken als aantrekkingspolen voor mensen uit het buitenland, ook de openheid en tolerantie van de Leuvenaars voor verschillende culturen geven iedereen snel het gevoel dat Leuven een thuis is.

De komende jaren willen we werk maken van nog meer ontmoeting en samenwerking om een voorbeeldstad van een diverse samenleving te zijn. We zien graag iedereen deel worden van onze stad. Leuven kent geen samenlevingsproblemen, maar we willen de komende jaren werk maken van nog meer ontmoeting en samenwerking om een voorbeeldstad van een diverse samenleving te zijn.

Omdat verhuizen naar een nieuw land een grote uitdaging is, realiseren we een onthaalplek voor nieuwe Leuvenaars, het International House, in het Comeniusgebouw aan de Tiensevest. Naast hulp in de zoektocht naar werk voor de meereizende partner, maakt het International House ook wegwijs in het ruime aanbod rond huisvesting, onderwijs en vrijetijd. Ook ontmoetingsruimte voor internationale verenigingen zal er zijn plek vinden, net zoals de taalscholen, de International School en Leuven MindGate. Naast onthaal is het belangrijk dat er ontmoeting en dialoog is met alle Leuvenaars, zodat we elkaar leren kennen en er wederzijds respect kan ontstaan.

EEN GREEP UIT ONZE IDEEËN VOOR DE TOEKOMST:

√√ Aanmoe digen dat d e verschille nde gemee in Leuven e nschappen lkaar leren ke n n e n , onder mee terugkeren r met een de Internat ionale Dag met eetkra en een vast ampjes van e markt u it de hele w √√ De vers ereld. chillende g emeensch appen aan om hun tra moedigen ditionele fe e st e n , zoals Chine nieuwjaar, Indische D es ivali, Iftars, met alle Le Holi,… sam uvenaars te en vieren en zo rijkdom en hun culture geschiede le nis te dele √√ Samen n. werking m et de besta ande cultu stimuleren urhuizen .

RIJK AAN DIVERSITEIT

ONZE KANDIDATEN MARIJE LAFFEBER, LAILA EL ABOUZI EN SURYA DHAKAL OP DE GROTE MARKT.


SAMEN STAD MAKEN Onze stad is in volle groei, meer en meer mensen willen hier wonen. Dat brengt ook uitdagingen met zich mee, op vlak van bijvoorbeeld mobiliteit, huisvesting, leefbaarheid… Maar we kunnen met vertrouwen vooruit kijken, dankzij onze jarenlange ervaring om in samenwerking met inwoners, organisaties, bedrijven en kennisinstellingen tot slimme en gedragen oplossingen te komen. We geloven in een stad waar je samen aan de toekomst werkt, met iedereen die zich betrokken voelt. Dat werkt, zien we telkens opnieuw. Er zijn tal van voorbeelden van samenwerkingen in Leuven die de stad verbeteren: Leuven MindGate, met bijna 400 leden, dat inzet op innovatie en internationalisering, of SOM -Samen Onderwijs Maken -, het Leuvense onderwijsnetwerk met alle partners van kleuterschool tot universiteit, dat samen werkt aan vernieuwend onderwijs. En uiteraard is er Leuven 2030, dat meer dan 300 partners verenigt om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken.

ONZE KANDIDATEN MOHAMED RIDOUANI, ILSE HEEREN, LIZA FEYAERTS, LUDO CASTRO EN PIETER VANDENBROUCKE OP DE GROTE MARKT

EEN GREEP UIT O DE TOEKOMST NZE IDEEËN VOOR :

√√ We blijve n als stad sa menwerkin opzetten, m gen et verenigin gen, bedrijv inwoners e en, n instelling en. √√ We org aniseren st adsgespre na te denke kken om m ee n over nieu we planne bestaande n of om realisaties te evaluere √√ We verh n. ogen de bu d g e tten van Ko je Wijk. m op voor

op voor je Wijk’-project kunnen ze samen met de buren hun straat of wijk verbeteren met financiële en logistieke steun van de stad.

We geloven in een stad waar je samen aan de toekomst werkt. Ook via open oproepen om bijvoorbeeld onderbenutte ruimte een invulling te geven, betrekken we de Leuvenaars. Dat brengt altijd een bruisende dynamiek op gang. Kijk maar naar Hal 5 en binnenkort het station van Wijgmaal, het deelgemeentehuis van Kessel-Lo en de Molens van Orshoven aan de Vaartkom. Op die manier gaan we verder: we zetten krachtige samenwerkingen op om inwoners mee te laten nadenken over het beleid of om plannen mee vorm te geven.

Maar ook in de buurten geven Leuvenaars dagelijks mee vorm aan onze stad: bij de heraanleg van een straat of plein geven ze aan wat de beste inrichting is, via het ‘Kom

Meer info vind je op www.meemetmo.be

- SEPTEMBER 2018

27


Ontmoet het team 26 september vanaf 19u

HAL 5

IEDE R WEL EEN KOM

Centrale Werkplaatsen, Kessel-Lo

Een gezellige avond met onze kijk op de toekomst en inspirerende speeches

info@meemetmo.be Verkiezingsdrukwerk – Gemeente- en Provincieraadsverkiezingen 14.10.2018 V.U.: Hendrik Delagrange, Ravenstraat 62, 3000 Leuven

Mee Met Mo 4 - Leuven-centrum  
Mee Met Mo 4 - Leuven-centrum  
Advertisement