Sint-Truiden 2.0

Page 1

Sint-Truiden 2.0 Programma gemeenteraadsverkiezingen 2012 Sp.a Sint-Truiden


Sp.a Sint-Truiden programma 2012 2


Voorwoord Sint –Truiden 2.0

Voor u ligt het programma van sp.a/Lijst Burgemeester voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012.

Het is anders opgevat dan bij de vorige 4, zeker de vorige 3, gemeenteraadsverkiezingen toen ik lijsttrekker was. Daar waar het verkiezingsprogramma toen eerder een gedetailleerd, technisch en uitgebreid beleidsinstrument was, bevat de huidige editie 2.0. algemene principes aangevuld met mogelijke toepassingen en concrete voorbeelden. Dit had te maken met de opgedane bestuurservaring en met de neiging om alle voorstellen tot in detail uit te werken. Nochtans heb ik niet de ambitie om ‘een staatsman’ te worden!?

Ons verkiezingsprogramma is nu een verzameling van concrete ideeën van de kandidaten van sp.a/Lijst Burgemeester op de diverse beleidsdomeinen. Het zijn stuk voor stuk voorstellen, die betaalbaar zijn en die concreet realiseerbaar zijn. Bovendien slagen we er zo in om meer een onderscheid te maken tussen het beleid en de partij, ook al zit er daar niet noodzakelijk een tegenstelling in. Kandidaat Gert Stas (3de plaats) heeft alles gecoördineerd.

Het is een ontwerp –programma, waar de bevolking via alle mogelijke kanalen zal kunnen op reageren. Via http://sint-truiden.s-p-a.be/programma is dit nu al mogelijk. Wij willen de Truienaars oproepen om samen met ons aan het Sint –Truiden van de toekomst te werken: coöperatief bestuur!

Daarenboven zullen wij via onze communicatie, afhankelijk van de achtergrond, de interesse en/of de woonplaats van de kandidaten, nog meer concrete voorstellen doen. Hierbij zal uitgegaan worden van bepaalde plannen en/of voorstellen, die tot nu nog niet zijn uitgevoerd, maar waar al, in mindere of meerdere mate, aan gewerkt is (bijvoorbeeld groenvoorzieningen in bepaalde buurten, dorpen en wijken, bepaalde openbare werken, bepaalde verkeerssituaties, etc.). Uiteraard zal de bevolking hier Sp.a Sint-Truiden programma 2012 3


eveneens haar inbreng kunnen in doen en zullen we hier alle realistische voorstellen en vragen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de huisbezoeken, in opnemen.

Ons programma houdt vooral continuïteit, met een aantal nieuwe klemtonen, in. Sp.a/Lijst Burgemeester is fier hoe mede dankzij ons de stad Sint –Truiden de voorbije 18 jaar is veranderd.

Ons programma gaat uit van de actuele constitutionele staatsstructuur en de huidige slechte financiële toestand van gemeenten en steden, waar ook de stad Sint – Truiden niet aan ontsnapt. Indien zich hier geen fundamentele wijzigingen in voordoen –wat wij uiteraard hopen, bijvoorbeeld via een structurele verhoging van het Gemeentefonds vanuit Vlaanderen - zullen de volgende legislatuur geen nieuwe, grootse projecten moeten verwacht worden. Behouden wat we hebben, is de boodschap en daarbinnen creatief zijn, zoals dit nu verwoord wordt in dit programma. En vooral de basistaken van een gemeente/stad invullen: veiligheid garanderen met de politie en de brandweer, een goede dienstverlening voor de burgers voor die taken waar zij/hij enkel bij de gemeente/stad terecht kunnen, een planning uitwerken om ons rioleringsstelsel stelselmatig te blijven vernieuwen, goede stoepen, fietspaden en wegen en een propere stad.

Het personeelsbeleid blijft voor ons een (het) middel om ons programma te realiseren.

Vermits we uitdrukkelijk kandidaat zijn om de stad Sint –Truiden, ook na de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012 te besturen, is dit programma, rekening houdende met de bemerkingen van de bevolking, de inspiratie voor een concreet beleid voor de komende legislatuur.

Veel leesgenot!

Ludwig Vandenhove burgemeester lijsttrekker

Sp.a Sint-Truiden programma 2012 4


I NHOUDSTAFEL

Mission Statement Sint-Truiden 2.0

6

1.

Coรถperatief Bestuur

9

2.

de Buurt stuurt

13

3.

Oost west, thuis best: wonen

16

4.

STOP-Mobiliteit

19

5.

Veilig het huis uit

22

6.

Sint-Truiden sociale stad

25

7.

Een groene en duurzame omgeving

29

8.

Werken, ondernemen en bijdragen

33

9.

Samenwerken over de grenzen heen

38

10.

Cultuur, Puur maar niet duur

41

11.

Grijs En Wijs

45

12.

Je bent jong en je wilt wat

47

13.

Sport beweegt ons allemaal

51

14.

Voor Dieren is ook voor mensen

53

15.

Toerisme

55

Slotwoord

57

Sp.a Sint-Truiden programma 2012 5


MISSION STATEMENT SINT-TRUIDEN 2.0 1

Sint-Truiden is een stad apart.

In weinig steden voelt de

inwoner zich zo verbonden met zijn stad als in Sint-Truiden. Samen met deze sterke identiteit bestaat ‘de Truienaar’ niet. Zelden voelt een inwoner van een stad zich zo verbonden met zijn deelgemeente als in Sint-Truiden. Zeg niet Sint-Truiden in Zepperen, zeg niet Aalst tegen Brustem. Zelfs het dialect verschilt enorm in groot Sint-Truiden. De belangrijkste redenen hiervoor zijn onze grote oppervlakte (grootste van Limburg) en onze geïsoleerde ligging (er is geen stad in Vlaanderen die verder van een autostrade afligt). Dit, maar ook nog vele andere dingen, maakt van Sint-Truiden de stad waarvan we houden, een stad apart.

In dit programma willen we uitgaan van de sterktes van Sint-Truiden om de uitdagingen die voor ons liggen stevig aan te pakken. We streven naar een stad waarin het beter leven is voor iedereen, ongeacht zijn startpositie. En we hebben een plan om deze toekomst de onze te maken.

2

RICHTINGAANWIJZERS

We willen Sint-Truiden klaar maken voor 2020 en daarvoor steunen we op 2 richtingaanwijzers: “groeien is bloeien” en “delen is beter”.

1. S I N T -T R UI D E N I S T E G RO O T G R O EI EN I S B LO EI E N . Sint-Truiden is de

E N T E K L EI N .

grootste gemeente van Limburg maar

tegelijkertijd ook de

minst bevolkte van de grotere steden in

1

2.0 staat oorspronkelijk voor ander gebruik van het internet. Waar het web vroeger vooral gebruikt werd om informatie op te halen is het nu uitgebreid en geëvolueerd naar een plaats waar mensen interactief elkaar opzoeken. Een plaats waar banden worden gesmeed en gemeenschappen ontstaan. Vandaar Sint-Truiden 2.0.

Sp.a Sint-Truiden programma 2012 6


Limburg. Dat geeft voor een stad specifieke uitdagingen: De dorpskernen liggen ver uit elkaar, maar verdienen natuurlijk even goed bediend te worden door hun stad. Er zijn meer wegen, bermen en terreinen te onderhouden; de auto is voor velen het belangrijkste transportmiddel met problemen voor de mobiliteit en veiligheid ten gevolge, … Maar die oppervlakte is ook een troef: bedrijven hebben nog plaats om te investeren, elke Truienaar en toerist geniet van het open landschap, de dorpen hebben een rijk verenigingsleven, groen is geen loos woord in onze gemeente, … Toch is

stilstaan hier achteruitgaan. Om de samenhorigheid en de

dienstverlening verder te ontwikkelen moet Sint-Truiden gestaag groeien, zich verder ontwikkelen.

Groei betekent meer werk, meer leven in

stad en kern, meer kansen voor iedereen, meer mogelijkheden, meer creativiteit en meer armslag, kortom:

meer Sint-Truiden,

voor oud en jong, voor rijk en arm, voor u en voor mij. Ons programma richt zich erop een Sint-Truiden voor de toekomst te maken. Wij willen een Sint-Truiden waar Truienaars, rijk en arm, zich thuis voelen, er kunnen naar school gaan, werken, kinderen opvoeden en oud worden. We willen een stad maken waar je graag naar toe komt en liefst wil

blijven. Verder in ons programma zie je hoe wij S-T willen doen groeien en bloeien.

2. S I N T -T R UI D E N

MO ET K I E Z EN O F D E L EN .

WIJ

Z E GG EN :

D E L EN !

Sint-Truiden staat anno 2012 voor een fundamentele keuze. De wereldwijde bankencrisis, de financiële draagkracht van de hogere overheden en de specifieke situatie van S-T (zie hoger) maken dat we zo niet verder kunnen blijven gaan.

Ofwel moeten we de rol van de stad

terugschroeven, met

onvermijdelijk het verminderen van een aantal voorzieningen en voordelen. Dus: kiezen wat we willen behouden. Op die manier trekt wie kan zich terug Sp.a Sint-Truiden programma 2012 7


achter zijn veilige muren en hoopt op het beste voor de rest… Ofwel moeten we de rol van stad en overheid eens stevig herdenken en kijken hoe we samen kunnen verder bouwen op wat is. Dus:

delen

wat we kunnen. We trekken de banden aan en zetten er samen de schouders onder. Sp.a kiest voor het tweede. Wij zijn er van overtuigd dat er nood is aan een nieuwe manier van besturen. We moeten af van het opdelen in vakjes: burger, politiek, vereniging x, school y die elk vanuit hun visie Sint-Truiden vorm geven… We moeten er meer vanuit gaan dat iedereen

deel is van onze stad en als dusdanig

kan bijdragen aan het welslagen van Sint-Truiden. En er zo ook de vruchten van kan plukken.

Van individuele Truienaar over buurtcomité en vereniging tot stadsbestuur moeten we samen werken aan een beter SintTruiden. Sint-Truiden dat ben jij, Sint-Truiden dat zijn wij

allemaal. Beter de turnzaal van een school na schooltijd gebruiken dan als stad een sporthal te bouwen. Beter de buurt mee laten beslissen waar er groen of drempels dienen te komen dan te wachten tot “de politiek” het oplost. Beter gezamenlijk aankopen dan duurder uitkomen. Overheidsgeld is van iedereen, maar is ook best voor iedereen. Efficiënt bestuur laat elke Euro gemeenschapsgeld zo lang mogelijk

rollen en het is een belangrijke taak

van de stad om dit in goede banen te leiden… Als we als stad de burger meer

verantwoordelijkheid geven

en tegelijkertijd mensen in een moeilijk parket kunnen laten deelnemen aan de samenleving slaan we 2 vliegen in een klap. Het bestuur wordt efficiënter en het sociale vangnet wordt sterker. Win-Win. Delen is beter. Verder in ons programma zie je hoe wij S-T zo willen versterken.

Sp.a Sint-Truiden programma 2012 8


SINT-TRUIDEN 2.0 STAP VOOR STAP 1. C OÖPERATIEF B ESTUUR Als er werd gesproken over de verhouding tussen de burger en de politiek werd er vaak in termen gedacht van klant/verkoper. De burger is de mondige klant die van het stadsbestuur de diensten verlangt waarvoor hij betaalt. Dit klopt niet: de burger kan geen ander product kiezen, er is immers maar één stad, en het gaat voorbij aan het feit dat de burger actieve deelnemer is aan het leven in zijn stad: hij heeft immers zelf de mogelijkheid om het product te veranderen. Als wakkere burger, als lid van een vereniging of wijkraad kan hij initiatieven nemen en zelf mee vorm geven aan zijn omgeving.

E EN

NIEUWE KIJK OP OVERHEID

Waar het web

:

COÖPERATIEF BESTUREN

vroeger vooral gebruikt werd om informatie op te

halen (u vraagt, wij draaien; vergelijk het met de klant/verkoper verhouding) is het web 2.0 nu uitgebreid en geëvolueerd naar een plaats waar mensen interactief elkaar opzoeken en op gelijke voet plannen maken om hun ideeën gestalte te geven en hun problemen op te lossen.

Hierin ziet sp.a een nieuwe rol voor het stadsbestuur weggelegd. Laat het de taak van het stadsbestuur zijn de omgeving te creëren waarin elke Truienaar interactief en makkelijk zijn steentje kan bijdragen aan het verbeteren van zijn stad, zijn wijk, zijn stoep.

Coöperatief besturen noemen we dat. Maak een omgeving waarin de expertise van eenieder tot zijn recht kan komen. Schep een kader zodat goede beslissingen kunnen genomen worden door de mensen die de gevolgen dragen voor die beslissingen. En voor wie moeilijk mee kan voorziet de stad

tools om toch niet uit de boot te

vallen… Sp.a Sint-Truiden programma 2012 9


O PENHEID

EN I NTERACTIE

Coöperatief bestuur kan alleen maar mits openheid en interactie. Burgers moeten snel en makkelijk informatie aangereikt krijgen, de evolutie van een bepaald dossier moet online gevolgd kunnen worden. Een open

dialoog moet kunnen ontstaan tussen experts

(vaak vanuit de stad) en peers (gelijke burgers die hun eigen invalshoek hebben).

Iedereen is immers eigenaar van het hele proces.

Het doel van deze nieuwe vorm van besturen is

Informeren Vb: op www.brustem.be zou je alle data moeten vinden die de stad ook heeft (van demografische samenstelling , over waterverbruik tot aantal brandweerinterventies), gemeenteraden worden live gevolgd worden op de site van de stad.

Betrekken Vb: Waar plaats je best nieuwe banken in het park? op www.sinttruiden.be met een interactief kaartje erbij. Met de

app help Sint-Truiden

kan je met een toets een foto maken van een kapotte stoep en die wordt onmiddellijk doorgestuurd met plaats en tijd naar de juiste stadsdiensten.

Functionaliteit: de gebruiker staat centraal! Vb: Een

zoekmachine zoekt de documenten voor jou ipv een

ingewikkelde websitestructuur waar een kat zijn jongen niet vindt, de loketten in het gemeentehuis ordenen in functie van de vragen van de burgers ipv volgens stadsdienst.

Verbinden Vb:

de stad coördineert een LETS-systeem ("Local Exchange

and Trading System") waar Truienaars onderling klussen kunnen ruilen (vb: Eva knipt mijn haar. Ik werk in de Tuin van Marco. Marco herstelt de fiets van Eva.). De stad verbindt de turnclub die zoekt naar een zaal met de school die na 4 uur een leegstaande turnzaal heeft. Schepenen brengen diensthoofden

samen om opportuniteiten te herkennen en synergiën op

te zetten. Sp.a Sint-Truiden programma 2012 10


De Stad maakt ruimte voor satellietevenementen in de rand van een grote happening. Beide activiteiten worden hierdoor versterkt.

Efficiëntie Vb: door interactieve samenwerking met experts, stad en gebruikers worden de banken in het park mooi, functioneel en eigen aan haar gebruikers waardoor zij deze banken zelf beter zullen respecteren en sneller ingrijpen als er iets aan gedaan moet worden. Stadsdiensten zouden meer gestructureerd moeten worden op competenties. De know-how opgedaan in één dienst kan dan beter doorstromen naar de rest van de ambtenaren en het beleid. Vb: Een promotieteam werkt samen met alle diensten wanner zij een activiteit of werking in de kijker willen zetten en zorgt dat er steeds een actuele campagne aan gekoppeld wordt.

N OG M OGELIJKE

ACT IE PUNTEN

HONDERD VERGETEN WERKEN We sturen alle inwoners een uitnodiging om één of meerdere ‘vergeten werken’ - groot of minder groot - voor te stellen. Elk voorstel wordt bekeken en via de website www.100vergetenwerken.be gepresenteerd aan het publiek. Deze ‘vergeten werken’ worden ook op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. Op deze manier maken we werk van problemen en

ongemakken waar de inwoners van onze stad dagelijks mee geconfronteerd worden. We maken daarbij ook een Facebookgroep zodat de opvolging onmiddellijk is. Zo betrekken we iedereen bij het project.

PROJECT BURENBANKEN Om het sociale gevoel in een straat te versterken, hangt het districtsbestuur in Borgerhout, op aanvraag van de bewoners, een opklapbare houten bank tegen de gevel. Op dit moment zijn er al een zestal burenbanken in gebruik. De huiseigenaar is

baas over de bank en kan beslissen de bank open te

plooien. De ervaringen met dit project zijn positief en er blijven aanvragen binnenkomen. Deze banken worden bovendien gemaakt door de afdeling hout van een technische school in Borgerhout.

Sp.a Sint-Truiden programma 2012 11


COMMUNICATIE VIA MAIL EN SMS Gent heeft een project sms- en e-mailcommunicatie opgestart. De stad communiceert via deze kanalen gericht naar de inwoners, op basis van

persoonlijke profielen. Deze communicatie werkt goed naast de massacommunicatie zoals StadsTV Gent of het stadsmagazine. WIN-WINBEURS Gent organiseerde in 2009 voor het eerst een win-winbeurs voor

verenigingen en ondernemingen. Daar konden 135 verenigingen en ondernemingen in twee uur tijd zoveel mogelijk overeenkomsten met elkaar sluiten waarbij ze allebei wat wonnen. Zo kreeg een jeugdbeweging twee computers van een IT-bedrijf. In

ruil zorgt de jeugdbeweging

voor de kinderanimatie op het jaarlijkse personeelsfeest van dat bedrijf.

Digitaal is het nieuwe normaal. Maar uiteraard vergeten we de bevolking zonder internet niet: communicatie op papier en op strategische plaatsen blijft belangrijk. We maken die voor iedereen aangenaam en duidelijk verstaanbaar. Maar op termijn moeten we ervoor zorgen dat iedere Truienaar betaalbaar internet heeft (zie sociaal).

Sp.a Sint-Truiden programma 2012 12


2. DE B UURT STUURT Het mag al eens feest zijn. We helpen er graag aan mee zodat mensen zich amuseren. Dat ze thuis zijn in hun buurt. En dat ze zich betrokken voelen bij wat er gebeurt. Van wafelenbak over interactieve website tot buurtenquêtes of een kunstproject. Maar dat is niet genoeg, wij willen een deel van de beslissingsmacht echt bij de buurt leggen.

W IJK

EN DORPSRADEN

In het kader van

coöperatief bestuur wil Sp.a de oprichting van

Dorps- en wijkraden stimuleren. Zo een dorps of wijkraad krijgt een budget via een dynamisch subsidiereglement en werkt interactief samen met de stad. Ze hebben inspraak over een waaier van domeinen: openbare ruimte, cultuur in de wijk, overlast, problemen en kansen, …

you name it.

Een goed functionerende wijkraad lijkt wat op een goed functionerende gemeenteraad: een groep gemotiveerden die in woord en daad proberen hun omgeving te verbeteren.

Onderstaande ideeën staan of vallen met een dergelijke lokale werking.

A CTIES

EN BELEID

DE BUURTENVELOPPE Geef wijk- of straatwerking een jaarlijks

budget dat ze zelf naar wens

kunnen besteden aan de verfraaiing of verbetering van hun buurt. Zo weet je dat het geld gebruikt wordt voor dingen die het meest dringend zijn én stimuleer je het gemeenschapsgevoel.

BURGERS SCREENEN HUN STRAAT Met de straataudit kunnen de inwoners zelf hun woonomgeving onderzoeken. Ze screenen zelf het openbaar domein. Zo Sp.a Sint-Truiden programma 2012 13


kunnen ze zelf de technische staat en de toegankelijkheid van hun wijk en straat nagaan, maar die ook testen op het vlak van voorzieningen, signalisatie, onderhoud, handhaving, sociale veiligheid, functionaliteit, verkeer, groen, recreatie en belevingswaarde. In samenwerking met de stad wordt er een

actieplan opgezet. WIJK AAN ZET ‘Wijk aan Zet’ is een bijzonder subsidiereglement voor buurtinitiatieven. Een

wijkjury, waarin bewoners, lokale verenigingen en ambtenaren

zetelen, beoordeelt de voorstellen. Mensen die in hun wijk iets willen doen (straatfeest, communicatie, website, ...) worden ondersteund door subsidies te krijgen, zonder veel bureaucratische plichtplegingen. Het oordeel door een wijkjury (niet door het schepencollege) moeten we aanzien als ‘een stukje macht afgeven aan de burgers’. De stad betaalt dit uit haar budget. We verwachten veel goede communicatieinitiatieven en vooral een volgende stap in betrokkenheid na de spectaculaire groei van het aantal buurtfeesten.

DE WIJKKIT Een verdere uitbouw van het buurtinfopunt. De wijkkit, boordevol praktische

tips, maakt het organiseren van wijkactiviteiten een plezier. En je krijgt er administratieve hulp mee, via een webite en loketsysteem. Nadat je je activiteit hebt aangekondigd, wordt alles voor jouw vereniging geregeld: het afsluiten van de straat, een gratis verzekering, Sabam en de levering van materiaal. In de kit zit bijvoorbeeld een handleiding om grote tenten op te zetten. En zo kan het wijkleven helemaal opleven.

HET WIJKBLAD EN -SITE De website van de stad is een portaal vanwaar de verschillende websites van de wijken indien nodig ondersteund worden. Zulke websites staan bol van nieuwtjes, informatie en activiteiten én moeten daarenboven

interactief zijn. Het is het ideale middel om banden aan te gaan en ideeën te laten rijpen. Het wijkblad vult deze werking verder aan.

Sp.a Sint-Truiden programma 2012 14


SAMEN SNOEIEN Om de hoeveelheid afval die het recyclagepark moet verbranden te verminderen én verantwoordelijkheid en gemeenschapsvorming te ondersteunen willen we dat de gemeente het hakselen uit te breiden en een

hakselaar ter beschikking stellen van buurtcomité’s die daarom vragen. Want als mensen SAMEN thuis hun bladeren composteren, is er geen autoverkeer meer naar het recyclagepark SPEL ZONDER GRENZEN Analoog aan aloude Spaanse en Italiaanse tradities nemen wijken het tegen elkaar op op de grote markt van Sint-Truiden. Elke wijk krijgt zijn kleur en ontwikkelt een spel dat door iedereen gespeeld wordt. De winnaar krijgt een openluchtconcert in zijn wijk van een artiest naar zijn keuze.

Sp.a Sint-Truiden programma 2012 15


3. O OST WEST , THUIS BEST : WONEN Iedereen heeft recht op een menswaardige levenskwaliteit en omgeving. Zo moet wonen betaalbaar en gezond zijn, voor iedereen. Daarnaast moet het woonbeleid er zo op gericht zijn dat iedereen betrokken wordt op de plek waar hij of zij woont. Sp.a is voorstander van nieuwe woonprojecten met steeds een gezonde mix van gewone en sociale woningen. Sp.a is voor echte volkswoningbouw in volkswijken waar ook de middenklasse in terecht kan.

H ET

WOONBUREAU

Wij willen een uitgebreide

dienstverlening naar inwoners

die willen bouwen, verbouwen of huren via een gemeentelijk woonbureau. Bij deze dienst kan iedereen terecht met vragen. De meeste vragen om informatie gaan over premies, maar het gemeentelijk woonbureau helpt ook bij het inschrijven op de wachtlijsten van sociale huisvestingsmaatschappijen. Ook mensen die woonbegeleiding nodig hebben of die een huursubsidie willen aanvragen, kunnen bij het woonbureau terecht. Een ander aspect van de werking is de

klachtenbehandeling. Het woonbureau doet in samenwerking met het huursyndicaat woononderzoeken op vraag van onder meer huurders. Een woning die niet aan de minimale normen voldoet, mag niet worden verhuurd. Bij het woonbureau geeft men uitleg bij alle premies en helpt men ze ook aanvragen: premies van de netbeheerder, renovatiepremies, maar ook premies voor het verbouwen of de installatie van de regenwaterputten. De unieke loketfunctie die met het woonbureau wordt vervuld, is heel belangrijk. Bij het woonbureau kunnen de mensen terecht op ĂŠĂŠn kantoor terwijl ze anders tot

vijf diensten moeten bezoeken.

Sp.a Sint-Truiden programma 2012 16


D UURZAME B OUWADVIESCHECQUES In ons land wordt er heel wat gebouwd en verbouwd. Meer en meer van deze (ver)bouwers raken overtuigd van het belang van duurzaam bouwen. Het is immers niet alleen goed voor het milieu, ook financieel is het heel wat

voordeliger. De specifieke kennis over

duurzaam bouwen is vaak een probleem. Wij willen onze inwoners hierover gratis begeleiding aan te bieden onder de vorm van ‘bouwadviescheques’. Deze cheques zijn goed voor twee uur gratis duurzaam bouwadvies door een deskundig

architect. Dit advies omvat de mogelijkheden

en voordelen van duurzaam bouwen, specifiek toegepast op het eigen bouwproject. Op basis van het eigen bouwplan worden thema’s behandeld als energiebesparing, waterbesparing en materiaalkeuze. Op die manier kan duurzaam bouwen ook voor minder welstellenden realiteit worden.

V ASTGOEDSPECULAT IE

BE LASTEN

Sp.a vindt het hoog tijd om leegstand en verkrotting effectief aan te pakken. Hinderlijke vastgoedspeculatie bestrijden we met gemeentelijke belastingen, zoals de belasting op

leegstand, op onbebouwde grond of op

onbewoonbare woningen. Zo moedigen we eigenaren en huisbazen aan om hun woningen te verbeteren.

A GOST Er moet dringend een debat gevoerd worden in de gemeenteraad over welke taken het gemeentelijk overheidsbedrijf AGOST nog echt kan doen en welke dienen

afgestoten te worden naar de stad Sint-Truiden en/of

waar moet van afgezien worden, gezien de actuele slechte toestand van de gemeentefinanciën, ook in Sint-Truiden. Het financieel beleid van Agost moet strikter en transparanter worden.

Speculatie is geen taak voor

een autonoom gemeentebedrijf, zorgen voor de uitvoering van een

doordacht woon- en bouwbeleid des te meer. Klemtoon moet liggen op de huisvesting van jonge gezinnen en het moderniseren van onroerend goed in eigendom van de stad.

Sp.a Sint-Truiden programma 2012 17


N OG

MOGELIJKE

A CT IEPUNTEN

ROOKMELDERS EN BRANDDEKENS Een medewerker van het woonbureau installeert rookmelders bij de mensen thuis. Op hetzelfde bureau kan je ook een gratis branddeken afhalen. Branddekens kunnen een beginnend

vuur veilig en snel stoppen.

AFSCHERMDOEK IN DE HOEK Bij grote bouwwerken of

renovatiewerken is het de

verantwoordelijkheid van de aannemer om de afschermdoek van de stelling te bedrukken met het beeld van het bouwwerk zoals het gaat worden. Een beperkte reclameboodschap mag wel om de kosten te drukken. Op die manier wordt het straatbeeld niet ontsiert.

SOCIALE VERHUURKANTOREN Via de sociale verhuurkantoren verhuren we kleine eengezinswoningen aan een normale

prijs. Zo krijgen jonge gezinnen de kans om hun leven eerst

wat op te bouwen voor ze kopen, zonder dat ze de stad hoeven uit te trekken.

BOUWEN AAN DE BUURT We behouden en bouwen het vroegere beleid verder uit. Bij de bouw van nieuwe wijken houden we rekening met wijkwerking achteraf. Elke nieuwe wijk heeft best een gemeenschappelijk plein met een

gemeenschapshuis of een gelijkwaardig alternatief via het hergebruik van pastorijen of parochiezalen.

Als principe dient de stad de woonomstandigheden van zijn inwoners goed op te volgen en als het moet aan te pakken. Sint-Truiden laat zijn inwoners

niet in krotten leven.

Sp.a Sint-Truiden programma 2012 18


4. STOP-M OBILITEIT Sint-Truiden zit vaak toe. Vooral ’s morgens en ’s avonds slibben de wegen in het centrum dicht. Ouders vinden het te onveilig verkeer om er hun kinderen met de fiets door te sturen en worden zo eigenlijk zelf deel van het probleem. Meer nog dan Sint-Truiden geschikt maken voor nog meer auto’s kiezen we ervoor de alternatieven aantrekkelijker te maken.

Wij kiezen voor het

STOP-principe: stappen eerst , dan trappen,

daarna openbaar vervoer en tot slot de personenwagen.

S TAPPEN Sp.a ijvert voor een doordacht verkeersbeleid in Sint-Truiden. In samenspraak met de inwoners krijgen alle verblijfsgebieden waarin ‘leven’ belangrijker is dan ‘verplaatsen’ het statuut van voetgangerszone. Het stadscentrum maken we

autoluw en de winkelstraten autovrij. Het

verkeer op de grote markt dient in fase afgebouwd te worden, in samenspraak met alle betrokkenen en met aandacht voor de uitbouw van parkeergelegenheid in de rand. Tijdens de weekends in de zomermaanden zou de markt vanaf de zaterdagmiddag terug aan de Truienaar moeten gegeven worden en niet aan zijn auto. De voetpaden die leiden van de parkings naar het stadscentrum dienen verfraaid te worden met groen, banken en liefst duidelijk afgescheiden van de autoweg. Hoe aangenamer de wandeling van en naar de parking aan de rand, hoe minder mensen het centrum als een parkeermust gaan zien. We blijven ook een prioriteit maken van het onderhoud van voetpaden. Dat doen we door, waar nodig, voetpaden te herstellen of opnieuw aan te Sp.a Sint-Truiden programma 2012 19


leggen. Bij de aanleg en vernieuwing van de voetpaden houden we steeds rekening met de noden van iedereen, van rolstoelen tot hoge

hakken!

OLIFANTENPADEN Vaak liggen er in de dorpen

vergeten paden die afstanden te voet

verkleinen maar in onbruik geraakt zijn. In samenspraak met het dorp en de hogere overheden moet er gekeken worden deze weer gebruiksvriendelijk te maken.

T RAPPEN Fietsen is het nieuwe rijden. We breiden de bestaande fietsvoorzieningen uit en investeren verder in het ontplooien van een fietsnetwerk dat samenhangend, direct, aantrekkelijk, veilig en comfortabel is. GROENE VINGERS Groene vingers vanuit de verschillende deelgemeenten leiden de fietsers op fietspaden gescheiden van de weg het stadscentrum in. Waar de ruimte voor fietspaden ontbreekt, richten we ‘fietsstraten’ in. In een fietsstraat heeft elke fietser voorrang en is het autoverkeer ondergeschikt aan het fietsverkeer. Auto’s zijn er ‘te gast’. Zo moeten ze achter de fietsers blijven rijden. Dergelijke fietsstraten worden belangrijke verbindingen in het fietsnetwerk. STADSVEST IS FIETSVEST Op stadsvesten en stadspark dienen

fietsstroken aangebracht te

worden om de veiligheid van fietsers en voetgangers te waarborgen. De ring van stadsvesten zelf dient gesloten te worden door de brede stoep op de

Tichelrijstraat te “vervesten”.

Op die manier wordt het centrum van Sint-Truiden voor fietser veilig en vlot bereikbaar. SCHOOLROUTEKAARTEN VOOR FIETSERS Met een schoolroutekaart per deel- en omliggende gemeente wordt de best uitgeruste en veiligste fietsroutes van en naar de scholen in kaart gebracht. De scholen kunnen zo’n kaart gebruiken voor gezamenlijke uitstapjes per fiets, leerlingen en ouders zien nu welke weg wél

veilig is.

FIETSKLUIZEN Niet iedereen heeft genoeg

plaats om een fiets te stallen. Sp.a Sint-Truiden programma 2012 20


We plaatsen fietskluizen en minstens ĂŠĂŠn fietstrommel per woonwijk. Een fietskluis is een afgesloten ruimte of hok waarin je een fiets veilig kunt opbergen. In een fietstrommel passen tot vijf fietsen.

GLADDE FIETSPADEN Bij het onderhoud van fietspaden wordt er rekening gehouden met de groeiende groep

wielerliefhebbers. Klinkers en ander oneffen

materiaal wordt geweerd.

O PENBAAR

VERVOER

De stad dient een actievere rol te spelen om openbaar vervoer meer af te stemmen op de noden van de Truienaar. Schoolgaande jeugd wil iets anders dan forenzen of gepensioneerden. Dorpen moeten goed verbonden worden met de binnenstad. De Lijn, de NMBS, de stad en de gebruikers zelf moeten

samen

werken voor optimaal resultaat. Zolang een route nog steeds onveilig is met de fiets dient de stad op die route tussen te komen door

goedkopere bustickets zodat openbaar

vervoer aantrekkelijker wordt dan de auto. Veilige opstapplaatsen zijn een must, vooral op plaatsen waar veel schoolgaande jeugd samen de bus neemt (Europaplein bijvoorbeeld)

P ERSONENWAGEN

Parkeren op parkings aan de rand van de stad moet gestimuleerd worden, gemeenschapswachten houden er bijvoorbeeld een oogje in het zeil. Een duidelijke parkeerroute met aanduiding van het resterende aantal plaatsen moet langparkeerders uit het centrum houden.

Sp.a Sint-Truiden programma 2012 21


5. V EILIG HET HUIS UIT Een stad moet zorgen voor de veiligheid van zijn burgers. Sp.a zet in op voorkomen waar het kan en streng optreden waar het moet.

V OORKOMEN

Het

onveiligheidsgevoel op bepaalde plaatsen is een

signaal dat er snel moet ingegrepen worden.

Dit doen we door bijvoorbeeld die buurt beter te verlichten en te verfraaien, maar ook door de gebruikers van die ruimte de mogelijkheid geven elkaar beter te leren kennen. Je voelt je minder onveilig als je weet wie daar op dat bankje voor je zit of als je weet dat in het huis aan de overkant Maurice woont. Opnieuw is hier de wijkwerking essentieel als doorgeefluik voor ervaringen. Onbekend is onbemind, daarom zorgen we ervoor dat mensen elkaar vaker kunnen ontmoeten in het publiek: We zetten nog meer in op het stimuleren van wijk- en buurtfeesten. Organisatoren kunnen blijvend rekenen op ruime ondersteuning door het stadsbestuur. Ontmoetingscentra biedt mensen die daar anders zelden de kans toe hebben de mogelijkheid met elkaar te praten. We stimuleren ook interculturele ontmoetingen: in het jeugdwerk, in het sociaal-cultureel volwassenenwerk, in de sport, in de kunsten en het welzijnswerk. We verlagen de drempels van bestaande organisaties en vergroten de deelname van etnisch-culturele groepen, ook in bestuursorganen.

Sp.a Sint-Truiden programma 2012 22


Sp.a voert strijd tegen vandalisme,

wildplassen en ander sociaal

onaanvaardbaar gedrag. Ook hier geldt weer: hoe meer je je betrokken voelt met je stad, hoe minder je dat gaat doen. Ik breek mijn eigen huis ook niet af. We verbeteren structureel stukjes publieke ruimte die er lelijk, vuil of onaf bij liggen, of waar het gewoon nog niet gezellig genoeg is. We gaan daarvoor op zoek naar innovatieve ideeën en doen daarbij zo vaak mogelijk beroep op

bewoners uit de buurt. G ENEZEN

Criminaliteit aan de andere kant dient snel

aangepakt te worden.

Wij leven in een vrije samenleving, maar wie die vrijheid misbruikt krijgt lik op stuk. Focus van het politiewerk dient te liggen op de bescherming van u en mij: Laagvliegers en dronken rijders, diefstal, gewelddelicten, …

Politie moet makkelijk aanspreekbaar zijn, ook in minder acute situaties. We vergemakkelijken het contact tussen burger en politie via de moderne communicatiemogelijkheden. We zorgen ervoor dat onveilige of

verdachte situaties – zoals verkeerslichten die niet werken, iemand die dronken op straat ligt, of mensen die fietsen in een busje laden – makkelijk via telefoon, app of e-mail aan de politie gemeld kunnen worden. Het is dan wel noodzakelijk dat de politie de mogelijkheden heeft om gevolg te geven aan deze meldingen.

De burger heeft recht te weten wat er met zijn melding gebeurd is en de politie dient dan ook binnen de

48 uur zelf mee te delen hoe de vraag

werd afgehandeld.

Sp.a is tegenstander van een samenleving met een

camera op elke hoek

van de straat. Niks zo goed als een buurt die elkaar kent. Wij pleiten voor het

doordacht inzetten van mobiele bewakingscamera’s, op plaatsen Sp.a Sint-Truiden programma 2012 23


met een reĂŤel veiligheidsrisico en in de strijd tegen overlast. Het kan niet dat buurten die zich een camera kunnen permitteren er een krijgen, terwijl buurten die er een nodig hebben er geen krijgen.

I NTEGRALE

AANPAK

Samengevat wil Sp.a een integrale aanpak. Dat is een veiligheidsaanpak die de juiste mensen, en dus zeker ook de buurt zelf,

betrekt en de juiste middelen combineert. Leg de

verantwoordelijkheid bij hen die die verantwoordelijkheid het beste kunnen uitvoeren. De buurt is het op

best geplaatst om te signaleren en oplossingen

maat te evalueren, preventiedienst en politie dragen oplossingen

voor en de stad zorgt voor de uitvoering in samenspraak met alle partijen.

Sp.a Sint-Truiden programma 2012 24


6. S INT -T RUIDEN SOCIALE STAD

Mensen met minder verdienen meer. Heel wat van onze acties ondersteunen kansarmen en kwetsbare mensen en maken vandaag hun leven beter dan het gisteren was.

I NVENTARISATIE Heel veel armoede is echter verdoken. Een eerste stap is al gezet met het inventariseren van al onze beschikbare lokale gegevens over armoede. We houden een vinger aan de pols, en reageren snel op nieuwe tendensen. Bestaande armoede-initiatieven, zoals Sint-Vincentius, moeten blijvend ondersteund worden. Een aantal groepen verdienen extra aandacht.

O UDERS

EN

K INDEROPVANG

Ouders die op zoek zijn naar opvang voor hun kind, zien vaak door de bomen het bos niet meer. Gemiddeld doen ouders

dertien

kinderdagverblijven of onthaalouders aan voor ze een geschikte plek vinden. KIP Sp.a wil daarom het centraal loket KIP (kind info punt), dat ouders helpt bij hun zoektocht naar kinderopvang verder uitbouwen. Met KIP moet de stad erin slagen om bestaande opvangplaatsen en eventuele tekorten in kaart te brengen. Op de website www.Sint-Truiden.be/KIP krijgen ze dan op een eenvoudige manier een

overzicht van de kinderdagverblijven, onthaalouders en

buitenschoolse opvang in hun buurt. Via een zoekfunctie op basis van de leeftijd van jouw kind, de soort opvang die je zoekt en de

gewenste

locatie, krijg je een gedetailleerd overzicht van alle opvanginitiatieven en hun

Sp.a Sint-Truiden programma 2012 25


prijzen. Mensen kunnen zoeken op kaart, inzoomen op een bepaalde regio en de weg van thuis naar de opvang berekenen.

Uiteindelijk is het onze bedoeling dat ouders van elke pasgeborene binnen de drie maanden een opvangplaats vinden.

GEBOORTEBONNEN Sp.a wil geboortebonnen uitreiken die kersverse ouders kunnen gebruiken bij de lokale apothekers. Op die manier kunnen alle ouders de beste zorgen aan hun kind geven en wordt de lokale middenstand gesteund.

DE ALLEENSTAANDE MOEDER STAAT NIET ALLEEN Voor de groeiende groep van alleenstaande moeders (en vaders) is het nog moeilijker. Zij lopen het meeste kans om in armoede terecht te komen. Vooral de combinatie werk of werk zoeken en opvoeding is emotioneel en financieel erg zwaar voor hen. De website “tinkebel” kan hieraan tegemoet komen. Er wordt een platform gecreëerd waar deze moeders elkaar (anoniem) kunnen treffen, ervaringen uitwisselen en later elkaar kunnen

steunen (bijvoorbeeld passen op de kinderen bij een sollicitatie). UW

HUIS UIT ?

GEZONDHEIDSZORG

Wie (gezondheids)zorg nodig heeft, verzorgen we en laten we zoveel mogelijk in het comfort van zijn

eigen omgeving – thuis –

genezen. We werken nauw samen met het OCMW om een efficiënt, geïntegreerd en eenvoudig welzijnsbeleid uit te bouwen. Zo voorkomen we dat mensen die nood hebben aan zorg, opvang of bijstand door de mazen van het net vallen. Ook voor gehandicapten trachten we Sint-Truiden nog meer toegankelijker te maken. Sp.a Sint-Truiden programma 2012 26


Het gevaar bestaat wel dat deze mensen geïsoleerd geraken en toch geweldig aan levenskwaliteit verliezen. ..

BUDDYPROJECT Met een buddyproject willen we mensen met een specifieke kwetsbaarheid (ouderen, psychisch zwakkeren, probleemleerlingen, …) uit hun sociaal

isolement halen, destigmatiseren en hun integratiekansen verhogen. De formule is op zich vrij eenvoudig: één vrijwilliger (‘buddy’) wordt gekoppeld aan één persoon met psychische moeilijkheden (‘deelnemer’). Ze

ontmoeten elkaar voor een babbel, gaan wandelen, eens fietsen of naar de film,... Kwetsbare mensen raken soms sociaal geïsoleerd en vinden moeilijk aansluiting bij anderen in de samenleving. Het vriendschappelijk contact met de buddy kan dit isolement helpen doorbreken. Het contact verloopt zo gelijkwaardig mogelijk en is niet hulpverleningsgericht – op die manier symboliseert de buddy een beetje de wereld buiten de hulpverlening.

PREMIE THUISBEZORGEN Sp.a is wil een subsidie toekennen aan handelaars of zelfstandigen die producten of diensten aan huis leveren en er hierdoor mee voor zorgen dat hoogbejaarden en andere minder mobiele mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Natuurlijk gaat het hier om activiteiten die normaliter niet aan huis gebracht worden (sorry, juffrouw van de tupperware). Door het thuisbezorgen van producten of het aan huis leveren van diensten het leven van hun bejaarde en/of minder mobiele klanten een stukje makkelijker hebben gemaakt. Om zelfstandig te wonen, kunnen zij verder een beroep blijven doen op dienstverlening zoals poetsdiensten, de bedeling van warme maaltijden, boodschap- en klusjesdiensten, een noodoproepsysteem, een financiële toelage voor ouders die een zwaar gehandicapt kind thuis opvoeden, en opvangdiensten. Die

diensten steunen we en combineren we met

maatregelen ten voordele van ouderen, zieken en gezinnen.

Sp.a Sint-Truiden programma 2012 27


DE VROUWENTOETS Sp.a wil dat er in het beleid nog meer aandacht wordt geschonken aan de specifieke situatie van vrouwen. Dat kan gaan van de plaatsing en inrichting van openbare WC’s, over aandacht voor huiselijk geweld tot het vernoemen van straten naar belangrijke Truidense vrouwen. Het zou goed zijn moest er bij elk beleidsvoorstel aandacht zijn voor het effect van deze maatregel op de vrouw: de vrouwentoets.

I NTERNET

EN COMPUTERS V OOR IEDEREEN

In onze nieuwe visie op Sint-Truiden is interactiviteit heel belangrijk. Internettoegang is daarbij essentieel. Het is dan ook vanzelfsprekend dat wij ernaar streven draadloos internet voor de hele stad gratis aan te bieden.

Maar onze stad telt nog steeds mensen die helemaal geen

toegang hebben tot internet, ouders die nooit met een

computer hebben leren werken en kinderen die een leerachterstand krijgen omdat zij alleen maar op school een PC te zien krijgen. Nochtans zijn deze vaardigheden onontbeerlijk geworden om effectief erbovenop te komen in onze maatschappij.

Wij stellen voor om als gemeente in samenwerking met ocmw, computeren serviceclubs oude computers bij bedrijven en privé-personen op te halen, in orde te zetten en zeer goedkoop te verhuren aan wie het zich niet kan veroorloven. Het maakt de computers terug bruikbaar en stelt ze ter beschikking van kinderen, leefloners en langdurig inactieven. Zo kunnen ook zij met een computer leren werken en zo staan ze sterker op de arbeidsmarkt. We zorgen er met andere woorden voor dat kwetsbare mensen sterker komen te staan en beter mee kunnen. Door de computer te verhuren blijft er contact tussen hulpverlening en cliënt en kunnen zij ook op andere gebieden beter begeleid worden.

Sp.a Sint-Truiden programma 2012 28


7. E EN GROENE EN DUURZAME OMGEVING We willen het morgen beter hebben dan vandaag. Maar we dreigen het slechter te hebben als het licht uitgaat of de zoveelste modderstroom het landschap verandert.

E NERGIE AANKOOP EN ZOEKTOCHT Verschillende gemeenten bieden ook al een gezamenlijke aankoop van energie aan. Liefst bij een eerlijke leverancier, die groene energie levert. Ook zo besparen mensen heel wat geld. De korting die mensen krijgen met zo’n gezamenlijke energieaankoop kan groot zijn. Het SAMENSTROOMinitiatief dat we als sp.a al opzetten moet gemeentelijk navolging kennen. Op die manier levert dit elke deelnemende Truienaar een aanzienlijke

besparing op. ZELF ENERGIE OPWEKKEN Sint-Truiden heeft geen bergen om windmolens o f waterkrachtcentrales te plaatsen. Maar we hebben wel flatgebouwen en grote gemeentelijke gebouwen. Op de gemeentelijke gebouwen werden al indien mogelijk zonnepanelen geplaatst. Sp.a stelt nu voor ook zonnepanelen en/of kleine windmolens te plaatsen op de gebouwen die daarvoor geschikt zijn in samenwerking met de eigenaars en gebruikers op privégebouwen. Vaak schrikt de instapprijs voor hernieuwbare energie geïnteresseerden af. Hoewel de investering zich snel terugbetaalt blijft het

duur om eraan te

beginnen.

Sp.a stelt voor een investeringsfonds ‘duurzaam Sint-Truiden’ op te richten. Bedoeling is dat de stad Sint-Truiden of goedkope leningen verschaft of samen de investering doet met de privépartner die de locatie inbrengt en vervolgens samen genieten van de opbrengst.

Sp.a Sint-Truiden programma 2012 29


THERMOGRAFISCHE KAART We willen een thermografische kaart van Sint-Truiden maken. Op een website kan dan iedereen een luchtfoto zien van de stad en inzoomen op zijn eigen dak. Warmtesensoren geven weer hoeveel warmte er uit dat dak ontsnapt. Zo zetten we onze inwoners ertoe aan hun daken te isoleren.

LICHTPLAN SINT-TRUIDEN Sint-Truiden moet investeren in duurzame en

innovatieve openbare

verlichting. De gemeente dooft de nachtelijke klemtoonverlichting op de kerken. We moeten ook testen wat het beste systeem is om de openbare verlichting te dimmen. Ook de vernieuwing van armaturen en lampen kan een aanzienlijke energiebesparing opleveren. Vooral de uitlichting van onze monumenten met LED-verlichting kan veel besparen. Al deze inspanningen kunnen het verbruik met één derde verminderen.

ZELF ENERGIE BESPAREN Door binnen de

stadsdiensten te werken met een

budgetenveloppe kan er makkelijk

afvalvermindering en energiewinst

geboekt worden. Een dienst die bespaard op papier en energie kan die besparing gebruiken om hun werkomgeving te verbeteren. De stad komt uit met een lagere energie- en papierfactuur en de stadsdienst creëert extra budget voor specifieke wensen… Win-Win!

Het doel is steeds de uitstoot van CO2 (die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen) te verminderen en te besparen op de energiefactuur.

Sp.a Sint-Truiden programma 2012 30


C ONTAINERPARKEN Invoeren van het difta-systeem waarbij de grotere vervuiler betaald per kilo (onder een grens blijft het gratis). Ook de kmo’s kunnen zo gebruik maken van het containerpark.

R IOLERING

EN ANDERE M OGELIJKE ACTIEPUNTEN

VUIL EN PROPER WATER Actueel en noodzakelijk is het investeren in waterzuivering en riolering. SintTruiden was een van de eerste gemeentes met riolering, maar dat maakt dat het nu ook een van de oudste rioleringsnetwerken heeft. Daardoor is het rioleringsnet van Sint-Truiden vooral in de binnenstad erg verouderd en

dringend aan inspectie en vernieuwing toe. We mogen niet wachten tot het volgende gat in onze straten. De uitvoering van het saneringsplan moet prioriteit krijgen. Riolering is een basisvoorziening. Huizen in landelijke gebieden waar aansluiting op het netwerk niet evident is wegens economische of technische redenen, worden verder ondersteund om een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie aan te leggen.

ETHISCH CONSUMEREN Sp.a wil volop inzetten op een maximale aankoop van fair trade en lokaal geproduceerde goederen, een aankoopbeleid textiel overeenstemmend met de Schone Kleren-campagne. Onze ecologische voetafdruk moet zakken.

INFORMEREN Het is ook onze taak om mensen te informeren en sensibiliseren:

Sluikstorten, weggooien van klein afval op straat, sigarettenpeuken, maar ook om mensen goede ideeën te geven over bijvoorbeeld duurzaam bouwen en verbouwen (zie elders). De stad informeert de burger, de burger informeert de stad via een smart

Phone-applicatie (zie: coöperatief

bestuur)

Sp.a Sint-Truiden programma 2012 31


DUURZAAM IS NIET DUUR Ook in hier kunnen gemeenschappelijke aankopen zorgen voor betere milieuvriendelijke producten (voor tuinen bijvoorbeeld) tegen een lagere prijs. De stad coรถrdineert, informeert en laat de Truienaar intekenen.

INTRODUCTIE VAN KLEINE HUISVUILZAKKEN Sint-Truiden is de laatste jaren erg veranderd qua uitzicht. Er zijn veel appartementen bijgebouwd, waar zowel jeugd als senioren graag wonen. Omdat het in een appartement niet altijd evident is om je huisvuilzak kwijt te geraken, willen we in onze gemeente, naast het bestaande formaat vuilzak, ook een kleiner exemplaar invoeren. Afspraken met Limburg.net dienen gemaakt te worden.

Sp.a Sint-Truiden programma 2012 32


8. W ERKEN , ONDERNEMEN EN BIJDRA GEN Sint-Truiden heeft een hogere werkloosheidsgraad dan de rest van Vlaanderen. Daarbij blijkt ook dat het aantal zelfstandigen in onze gemeente de laatste jaren ook achteruit gaat2.

Wij moeten gaan voor een opleving van de kleinhandel en voor nieuwe investeringen en werkgelegenheid van partners buiten Sint-Truiden.

A ANTREKKEN

WERKGELEGE NHEID

Door het gebrek aan ontsluiting naar de E40 is het moeilijker om Brussel-gerichte bedrijven aan te trekken. Aan de andere kant liggen we maar 15 km van de E313 die de Duitse

haven van Antwerpen verbindt met het

Ruhrgebied. Die 15 km expresweg betekenen nauwelijks

tijdverlies. Bijgevolg moeten we ons actief richten op bedrijven die op deze as actief zijn/willen zijn. Het is nodig nieuwe industrie- en KMO-zones bij te creëren. Een grote troefkaart is het bedrijventerrein op Brustem

vliegveld waar er nog ruimte ten over is voor nieuwe en grote investeringen, gekoppeld aan beperkte, economische vliegactiviteit. Het is nodig hier terug met de betrokkenen (LRM en defensie) rond de tafel te zitten.

Daarnaast heeft Sint-Truiden een bloeiende Indische gemeenschap. India is een van de grootste en snelst groeiende economieën van de wereld. Grote Indische bedrijven zijn op dit moment zoekende naar manieren om te

investeren in Europa. De Belgische staalsector is zo al volledig in 2

Bron: Profielschets Sint-Truiden SWSE – bewerking SVR - DWH Sp.a Sint-Truiden programma 2012 33


Indische handen. Aan de andere kant blijkt dat een grote Turkse voedseldistributeur is neergestreken in Genk omdat Genk ‘zo een goede voeling heeft’ met de Turkse cultuur. Sint-Truiden moet hier ook op inzetten. De Punjab (waar de sikhgemeenschap voornamelijk vandaan komt) is onder meer een belangrijke producent van

textiel.

We willen samen met onze sikh-gemeenschap een stedenband met een stad in die groeiregio aangaan met het doel te mikken op een vruchtbaar economisch partnerschap…

Naast industrie zijn ook de dienstensector en het onderwijs belangrijke werkgevers. Ook hier moet gekeken worden naar opportuniteiten om te groeien, zoals steeds in samenspraak met de betrokken partners (ziekenhuis X, school Y).

L EVE

DE KLEINE ZELFST ANDIGE

Lokaal ondernemen kan rendabel én aangenaam zijn en is van levensbelang voor de leefbaarheid van de binnenstad én de dorpen. Centrum en kernen worden geconfronteerd met een toenemende uittocht van kleine winkels naar de stadsrand. Het is nodig de dorpswinkels weer nieuw leven in te blazen en te vermijden dat megaprojecten de kleintjes wegconcurreren (vb. Stayen). Houden we ook in rekening dat door de aanwezigheid van lokale middenstand de auto minder gebruikt gaat worden en dat zij mee

tewerkstelling creëren , dan is het wel duidelijk: de lokale middenstand moet gesteund worden.

KERNVERSTERKENDE RUIMTELIJKE ORDENING Ruimtelijke ordening is het instrument om de wildgroei aan grote zaken in de rand tegen te gaan en de kleine zelfstandige meer zekerheid te geven. Sp.a Sint-Truiden programma 2012 34


Ruimtelijke ordening dient kernversterkend en duurzaam te zijn. Projecten die hier niet aan voldoen verdienen geen groen licht. Daarnaast is het nodig een inventarisatie te maken van de beschikbare ruimte voor kleinhandelaars. Zo is er nood aan een visuele

afbakening van het winkelgebied en

ene betere en eenduidige signalisatie voor de bezoeker in de binnenstad. Bereikbaarheid en een aangename winkelomgeving zijn van levensbelang. Sp.a houdt daarmee rekening bij het uittekenen van het

parkeerbeleid. Wanneer een handelszaak gelegen is in een gebied waar openbare werken aan de gang zijn, doen we extra inspanningen om de hinder tot een minimum te beperken.

ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING Vlaanderen heeft het decreet op de ruimtelijke ordening vereenvoudigd. In S-T is dit de laatste jaren niet gebeurd waardoor onze regelgeving

strenger is. De verordening moet in deze zin versoepeld worden. Vb: Plaatsen van nieuwe ramen aan niet geklasseerde gebouwen vrij stellen van vergunning. Ook de ingewikkelde procedures via diverse bouwcommissies moeten vereenvoudigd worden. Enkele jaren geleden startte de stad Sint-Truiden met een online

ondernemersloket. Dit loket moet verder worden uitgebouwd om de administratieve rompslomp voor ondernemers tot een minimum te beperken. Beter nog is een pro-actieve benadering van van potentiĂŤle starters en ondernemers via gerichte marketing.

VERTEGENWOORDIGING Op dit moment houdt de middenstandsorganisatie van Sint-Truiden zich vooral bezig met het promoten van de winkelstraten. Sp.a vindt dat zij betrokken moeten worden bij alle beslissingen die hen aangaan en er zo een echte middenstandsorganisatie van maken.

Sp.a Sint-Truiden programma 2012 35


W ERKZOEKENDEN JOBBEURS Sp.a wil werkzoekenden activeren en werknemers en werkzoekenden de competenties en vaardigheden geven die ze nodig hebben op de Truidense arbeidsmarkt. Daarom brengen we de ondernemingswereld, het plaatselijk onderwijs en de VDAB met elkaar in contact. We gebruiken deze samenwerking om mensen een opleiding en training op de werkvloer te geven voor jobs die

lokaal te vinden zijn. Vooral voor jongeren uit het beroepsonderwijs kan dit veel soelaas brengen. Elke Truienaar die trouwens werkt in eigen stad spaart een

auto uit.

SOCIALE ECONOMIE In Sint-Truiden zijn talrijke projecten rond sociale economie gehuisvest. Sp.a zet zich in opdat mensen die daar klaar voor zijn, kunnen

doorstromen van de sociale economie naar de gangbare economie. Dat doen we door mee actief jobs te creĂŤren op de reguliere arbeidsmarkt en bruggen te bouwen tussen de sociale en de reguliere economie. Het fietsenatelier aan het station als

samenwerking tussen

toerisme, vzw basis en ocmw moet zeker uitgediept worden.

A NDERE D OMEINEN MARKTEN Het marktgebeuren - de zaterdagmarkt en de antiek- en rommelmarkt - en de kermissen - wijkkermissen en carnaval- en augustuskermis - moeten in stand gehouden worden en zelfs nog

versterkt worden. Zij hangen in

Sint-Truiden erg nauw samen met een positief middenstandsbeleid. MILITAIR Er moet prioritaire aandacht zijn voor de militaire

tewerkstelling op

ons grondgebied. Het gaat hierbij immers om duurzame, structurele tewerkstelling. Sp.a Sint-Truiden programma 2012 36


De intensieve contacten met de militairen, onder andere via de Burgerlijke Militaire Samenwerking (BMS), en de eruit voortvloeiende activiteiten moeten nog opgedreven worden.

FRUIT De stad moet een ondersteunende rol (blijven) spelen naar de fruit-, landbouw- en tuinbouwsector toe, onder andere op het vlak van imago en via een aantal specifieke evenementen. Vanuit het lokale vlak moet de stad blijven ijveren voor een versoepeling en een toename van de tewerkstelling in de landbouw.

Het

Waalse Hinterland moet meer bespeeld worden.

Sp.a Sint-Truiden programma 2012 37


9. S AMENWERKEN OVER DE GRENZEN HEEN De laatste 25 jaar is Sint-Truiden uitgegroeid tot een diverse stad met vele culturen, religies, levensbeschouwingen en nationaliteiten. Het samenleven in diversiteit is geen sinecure en krijgt niet vanzelf vorm. Het is voor ons belangrijk een Sint-Truiden te ontwikkelen waarin de verschillende culturen beseffen dat ze een meerwaarde betekenen voor elkaar.

D E S ALADEKOM Wij zijn niet voor het voorbij gestreefde Blanc Bleu Belge, waar niemand zich écht in thuis voelt. Wij staan niet achter het idee van de melting-pot waar elke cultuur zichzelf verliest in een ongedefinieerde kleurloze

soep.

Samenleven met verschillende culturen is voor ons als een Saladekom: Een mix van verschillende ingrediënten die hun eigenheid kunnen bewaren maar samen meer variatie en smaak geven dan alleen.

Maar opnieuw: we moeten ervoor zorgen dat we elkaar nodig hebben. Het heeft geen zin te eisen dat er Nederlands geleerd moet worden als je niet bereid bent te luisteren naar de inzichten en ideeën van de nieuwe Truienaars. Het is ook geen teken van integratie als je Nederlands leert en vervolgens je helemaal terugplooit in je eigen gemeenschap… Het belangrijkste is dat we ons allemaal Truienaar voelen en ons

gerespecteerd weten door onze buurman of die nu Ali, Harwinder of Luk heet… Sint-Truiden heeft grote en levendige allochtone

gemeenschappen.

Het is belangrijk hen te betrekken in de Sp.a Sint-Truiden programma 2012 38


verschillende geledingen van de Truidense maatschappij (zie “werken”). Wij geloven dat zij een echte meerwaarde kunnen betekenen voor Sint-Truiden.

M OGELIJKE

ACTIEPU NTEN

VROUWENWERKING Heel belangrijk voor de integratie is het werken met vrouwen van allochtone afkomst. Doordat de vaders

buitenshuis werken en in contact

komen met de Truidense gemeenschap leren zij sneller de taal en de voordelen van integratie. Voor de vrouwen die hier aankomen is deze wereld veelal onbekend (en onbemind) en zij trekken zich terug in hun veilige gekende wereld van taal, gebruiken en tradities. Ook de kinderen worden dan zo opgevoed. Om het samenleven en begrip te bevorderen willen wij hen opnemen in het openbare sociale leven. We denken dat dit best gaat via de kinderen en het onderwijs. Als stad zouden we bijvoorbeeld op oudercontacten tolken kunnen voorzien zodat ouders meer betrokken worden op het schoolse leven van hun kinderen. Het werkt drempelverlagend, verhelderend en op die manier kunnen zij overtuigd worden van de zin de taal te leren.

TAAL Met het project ‘Sport en Spel-end Nederlands Leren’ bieden we anderstalige kinderen en tieners tijdens de zomervakantie een cursus Nederlands aan. Veel van hen komen tijdens de vakantie weinig of niet in contact met de Nederlandse taal en verliezen daardoor veel van de taalvaardigheid die ze tijdens het schooljaar hebben opgebouwd. Door in de vakantie een veilige omgeving te creëren en fouten toe te laten, daalt de spreekangst bij deze kinderen en jongeren. De deelnemers aan het ‘Sport en Spel-end Nederlands Leren’ krijgen de kans om te vertellen, te luisteren, te lezen en taalspelletjes te spelen. Dit project is erg goed te combineren met het bestaande sport-en-spel. Het bestaande ‘Babbelladder’ project vullen we aan met

boekjes’ .

‘thee met

We helpen anderstalige kleuters met een Nederlandse

taalachterstand, door hun ouders aan te sporen voor te lezen uit Nederlandstalige boeken. Vrijwilligers brengen een bezoek aan deze Sp.a Sint-Truiden programma 2012 39


gezinnen en brengen als geschenk boeken mee, die ze voorlezen. Dat doen ze vijf keer. Daarna is het de bedoeling dat de ouders deze gewoonte overnemen. Vaak gaat het om gezinnen waar Nederlands niet de voertaal is of waar de gewoonte niet bestaat om voor te lezen. De vrijwilligers komen dan weer in contact met de huiselijke sfeer uit andere culturen.

CENTRAAL AANSPREEKPUNT Algemeen, is Sp.a voorstander van een centraal aanspreekpunt waar burgers en verenigingen terecht kunnen voor vragen en opmerkingen rond diversiteit, samenwerking, het opzetten van initiatieven, etc. Mensen van allochtone afkomst moeten ondersteund worden in hun integratie in de Truidense samenleving. Anderzijds is het de taak van het stadsbestuur om nieuwkomers duidelijk te maken waar autochtone Truienaars moeilijkheden mee kunnen hebben. Dit alles dient vanzelfsprekend in dialoog te gebeuren. Samenleven doe je met velen.

O NTWIKKELINGSSAMENWER KING In Sint-Truiden kunnen we de wereld niet veranderen. Wel kunnen we op lokaal niveau trachten een steentje bij te dragen aan de uitbouw van een rechtvaardige en eerlijke wereld. Sp.a engageert zich om tegen 2018 0,7% van de gewone begroting te voorzien voor ontwikkelingssamenwerking. Sinds 2003 heeft Sint-Truiden een stedenband met Nueva Guinea in Nicaragua. Sp.a wil deze stedenband verder versterken en op zoek gaan naar nieuwe projecten waarrond we internationaal kunnen samenwerken, vooral richting India lijkt ons zeer interessant.

Sp.a Sint-Truiden programma 2012 40


10.

C ULTUUR , P UUR MAAR NIET DUUR

Een divers cultureel aanbod durft te vernieuwen en inspireert zoveel mogelijk mensen. Sp.a is voorstander van populaire cultuur voor elke smaak en zogenaamde ‘hogere’ cultuur voor elke portemonnee. Dit moet het basisprincipe zijn in de programmatie van CC de Bogaard.

V OOR

IEDERS PORTEMONN EE

Niet iedereen verdient even veel, dus niet iedereen kan even veel betalen voor een concert- of theaterticket. Met een cultuurcheque kunnen mensen met minder geld tegen een verlaagde prijs deelnemen aan culturele activiteiten. Zo verlagen we de financiële drempel voor cultuurparticipatie. Belangrijk daarbij is dat we hierbij niemand stigmatiseren.

Nog beter is de introductie van het group-on ticket. Groepsaankopen (denk ook aan elektriciteit) maken de kaartjes goedkoper. Het maakt van cultuur weer een sociaal evenement.

I NFRASTRUCTUUR Structureel blijft er een gebrek aan accommodatie voor

verenigingen en staande concerten of fuiven. Dit moet opgelost worden door of zelf een nieuwe zaal te bouwen, door in te stappen in de uitbating van de nieuwe jeugdcampus Gazometerstraat of door de samenwerking met de parochiezalen op een andere leest te schoeien. Nu ontvangt een parochiezaal veel overheidsgeld om te zaal in orde te houden, maar wordt deze niet optimaal gebruikt. Het zou van gezond verstand getuigen moest elke zaal minstens 1x per jaar zich

Sp.a Sint-Truiden programma 2012 41


openstellen om deze nood te lenigen. Op die manier worden ook de kerkdorpen actief betrokken in het cultuuraanbod. In grote steden zie je vaak dat grote leegstaande gebouwen spontaan gekaapt worden door creatievelingen die het als uitvalsbasis gaan gebruiken voor hun werking. Sint-Truiden is te klein voor een dergelijke spontane dynamische werking, maar met een minimum aan ondersteuning gebeurt dit wel: het Oudgebouwen op de campus

Atheneum in de Zoutstraat en de

Terbiest. Sp.a vindt dergelijke initiatieven

erg belangrijk omdat ze duidelijk tegemoetkomt aan de nood van velen. Omgekeerd zorgt een initiatief als het Oud- Atheneum ook voor een meerwaarde voor Sint-Truiden als stad. Ook de prijs hiervoor valt erg mee omdat het zowieso gaat over leegstaande gebouwen en het beheer ervan ligt in handen van de verenigingen zelf. Een schoolvoorbeeld van goed bestuur en het grijpen van kansen. Wij zien graag andere onbestemde gebouwen –nu en in de toekomst- op een dergelijke manier een invulling krijgen. Bijvoorbeeld atelierzone: Artistiek talent trekt weg uit SintTruiden, omdat er te weinig betaalbare atelierruimte voorhanden is. De stad renoveert daarom een oud gebouw waarin jonge kunstenaars terecht kunnen. De kunstenaars betalen enkel de energiekosten. Ze worden door een expertenjury geselecteerd. Ze kunnen maximaal twee jaar gebruik maken van de ruimte. De stad financiert het project.

P ROGRAMMATIE

EN BELEI D

DO IT YOURSELF Door onze geïsoleerde ligging en het beperkte aanbod ontwikkelde de Truienaar van jongs af aan een geweldige

DIY (Do It Yourself) attitude. In

plaats van de betere film te gaan kijken in Brussel of Leuven maken we ze

zelf, in plaats van stevig te betalen voor professioneel toneel in Hasselt wordt er in zowat elke wijk een amateurgezelschap opgericht… dat maakt enerzijds dat vele cultuurminnende Truienaars de weg naar het CC nog niet gevonden hebben, maar ook dat er enorm veel potentieel zit in onze bevolking. Het cultuurbeleid moet erop gericht zijn beiden te verbinden. Sp.a Sint-Truiden programma 2012 42


Laat toneelvereniging X een avond ‘hosten’, laat zanggroep Y zijn eigen avondprogramma samenstellen, nodig de leerlingen van de muziekschool uit voor een meet & greet met Toots Tielemans… Het cultuurbeleid moet verder bouwen en steun geven aan private initiatieven. Het doel moet zijn zoveel mogelijk Truienaars in contact laten komen met cultuur. De

zaal waarin ze dit doen is van ondergeschikt

belang. De programmatie van Theater De Roxy en het CC dienen goed op elkaar afgestemd te zijn en elkaar te verrijken. Voor concurrentie is onze stad te klein en zijn de middelen beter te gebruiken. Privé initiatieven moeten verder gestimuleerd worden door goedkope zaalverhuur, technische ondersteuning of de mogelijkheid tot

partnership. Dit betekent dat het CC zich ertoe verbindt om dezelfde inbreng te voorzien dan de initiatiefnemer. Uitgaven worden zo

50/50

gedeeld. De initiatiefnemer betaalt met de winst de inbreng (gedeeltelijk) terug. Dit maakt dat het CC zo werkt met externe know-how van lokale organisatoren, grotere producties mogelijk worden en het risico op verlies beperkter is (de organisator heeft er alle baat bij om veel volk te krijgen).

VERBREDEN, VERJONGEN EN VERDORPEN Inzake programmatie moet het CC verjongen en verbreden door samen te werken met gelijkaardige steden aan de andere kant van het land (bijvoorbeeld: de Kreun in Bissegem bij Kortrijk). Het heeft geen zin hetzelfde te brengen als nabije grotere steden, maar door samen te werken kunnen kleinere zalen wel goedkoper internationale acts binnenhalen en een aantrekkingspool zijn voor bezoekers van buiten de stad.

Dorpscultuurraden moeten samen met het CC een op maat gemaakt programma aanbieden, recht onder de kerktoren.

Satellietevenementen zijn voorstellingen die georganiseerd worden in de rand van een ander groot evenement (bijvoorbeeld Ladies cityday). Op die manier worden beiden versterkt. Tenslotte is er nood aan een doorgedreven samenwerking tussen de verschillende stadsdiensten. Op die manier ontstaat er een

synergie

en is 1+1 meer dan 2 ( Zie Bestuur).

Sp.a Sint-Truiden programma 2012 43


B IBLIOTHEEK , P ATRIMONIUM

EN FESTIV ITEITEN .

Sp.a wil ook extra aandacht besteden aan een laagdrempelige bibliotheek, analoog en digitaal. In deze digitale tijden heeft de 40 procent van de bevolking zonder internetabonnement extra nood aan een publiek informatie- en ontspanningsaanbod, in boekvorm, op cd, dvd, cd-rom, enzovoort. Ook goedkoop media uitlenen (downloaden) via het internet (bijvoorbeeld muziek) is een laagdrempelige vorm van publieke informatie en ontspanning.

Ook Carnaval Sint-Truiden moet opgewaardeerd worden. Een zomerse editie met salsa-scholen (Braziliaans

carnaval) of een “Sint-Truiden

danst weer� moet kunnen, maar steeds in samenspraak met de raad van 11 en andere belanghebbenden.

Het patrimonium van Sint-Truiden is een van de grootste troeven van de stad. Wij kiezen voor een peterschapsformule zodat een bedrijf of vereniging een monument kan adopteren. Zo kunnen de kosten van het behoud gedeeld worden en heeft het bedrijf een leuk uithangbord (figuurlijk).

Sp.a Sint-Truiden programma 2012 44


11.

G RIJS E N W IJS

Sint-Truiden heeft niet alleen de oudste bevolking van Limburg, maar in de nabije toekomst groeit deze groep ook alleen maar aan. Toch zijn ouderen dikwijls niet zo zichtbaar meer in het stadsbeeld en daardoor vallen zij vaak uit de boot.

Niet met Sp.a.. Ouderen verdienen niet alleen sociaal contact en een luisterend oor. Maar ook een betaalbare, veilige en zekere thuis. En de nodige zorg - zonder zorgen. We wensen iedereen een mooie oude dag toe. Maar vaak komt die niet

vanzelf.

Een aantal actiepunten voor ouderen vindt u ook onder het hoofdstuk sociaal. Hier beperken wij ons tot een aantal maatregelen die exclusief voor ouderen bedoeld zijn.

HUISBEZOEK 55- TOT 65-JARIGEN EN 80-PLUSSERS Sp.a wil de bestaande bevragingen verder uitbreiden. De Sociale dienst gaat op vraag langs bij alle mensen uit de leeftijdscategorie 60 tot 65 jaar en vraagt hoe zij aankijken tegen een verblijf in een rusthuis, of ze zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen, wat ze denken over de betaalbaarheid van de pensioenen,... Naar aanleiding van die wensen geven zij advies over hoe zij het nu dan best

aanpakken.

Ook bij de 80-plussers van onze gemeente gaan we langs om met hen hetzelfde te overlopen.

KANGOEROEWONEN Bij het ontwerpen van nieuwe kavels of grote wooneenheden worden er kangeroewoningen voorzien. Bij kangoeroewonen zorgen jongere en oudere bewoners van hetzelfde gebouw voor elkaar. Ze doen kleine sociale

diensten en klusjes. Zo breng je op een originele manier verschillende generaties

samen. En wordt wonen voor jong en oud een stuk veiliger en socialer. Sp.a Sint-Truiden programma 2012 45


VEILIGE (T)HUIS Aangezien dat valpreventie een werkpunt is in het Ouderenbeleidsplan, start het OCMW met het project ‘Een veilige (t)huis’. Omdat er bij 80-plussers een verhoogd valrisico bestaat, krijgt deze doelgroep het bezoek van de dienstverantwoordelijke van Thuiszorg. Samen met de bewoner(s) gaat de verantwoordelijke na of de toestand van het huis of het gedrag van de bewoners aanleiding kunnen geven tot een valpartij. Als dit zo is, wordt een checklist ingevuld, die na overleg met de bewoners, overgemaakt wordt aan het regionaal centrum van hun mutualiteit. Ook hier kan een goed straat- en

wijkwerking meer veiligheid bieden

voor de 80-plusser. Als de buurt bereid is een handje te helpen als het nodig is, is iedereen geruster.

U ook tegen dat u 80 bent.

DE GRIJZE TAXI Maar we willen bejaarde die slecht te been is niet alleen thuis langer houden we willen hem ook

meer uit huis krijgen. Bejaarden willen wel graag

nog een ‘de stad in gaan’, maar durven of kunnen hun kinderen niet daarmee te belasten en vinden een taxi ‘niet gepast’. Het OCMW probeert hier op al in te spelen, Sp.a gaat nog een stapje verder. Sp.a wil taxibedrijven, bejaarden en hun kinderen samenbrengen om een jetonsysteem uit te werken. De

jetons “goed voor één rit naar of van de

stad” worden door de kinderen aangekocht en cadeau gedaan aan hun bejaarde ouders. De taxiritten worden goedkoper omdat ze op voorhand en in grotere hoeveelheden aangekocht worden en ouderen ‘komen nog eens wat meer

onder de mensen’. Gezinnen die het financieel moeilijk

hebben kan de stad hier ondersteunen.

Sp.a Sint-Truiden programma 2012 46


12.

J E BENT JONG EN JE WI LT WAT

Het is onze taak om onze kinderen en jongeren zoveel mogelijk ruimte te geven. Ruimte om te groeien, om te spelen, om zich te ontplooien.

Daarom zorgen we voor speelpleinen en parkjes, jeugdhuizen en lokalen. We brengen hen samen. Ook in de vakantie.

J EUGDVERENIGINGEN De DIY (Do It Yourself) mentaliteit van de Truienaar toont zich ook en vooral in het jeugdwerk. De talrijke jeugdverenigingen in Sint-Truiden staan enorm

sterk en kunnen bogen op jarenlange ervaring en terechte

ondersteuning vanwege de Stad. Zij geven generaties jongeren kansen en inzichten, sociale vaardigheden en een netwerk voor de rest van het leven. Vooral inzake menselijk potentieel en kerntaken heeft de Truidense jeugdvereniging een ijzersterke reputatie. Waar mag er dan wel een tandje bijgestoken worden? Grotere meerjarige plannen zijn voor een jeugdbeweging moeilijk volledig zelf te dragen. Zij zijn gefocused op hun zinvolle werking en doen dat goed. De Stad beseft dat het zijn steentje moet bijdragen als het aankomt op bouwen en renovatie van de

lokalen. Het 50/50-principe dat maakt dat

de helft van de geraamde kosten door de stad wordt betaald en de andere helft door de vereniging is zeer

efficient. Verenigingen trommelen zelf

het werkvolk op om hun kosten te doen dalen en de gemeente betaald het gros van het materieel. Dat maakt voor de gemeente een winst van 50%, gesteld dat de gemeente het belangrijk vindt dat jeugdbewegingen goed gehuisvest zijn. Sp.a vindt dat. Sp.a Sint-Truiden programma 2012 47


Daarnaast zijn jeugdverenigingen wel gediend met specifieke vorming voor hun leiders: EHBO, websites maken, beheer financiën, … In samenspraak met Jeugdraad dient dit programma uitgebreid te worden.

Jeugdraadwerking wordt onder meer

verder verstevigd met

gestructureerde aftoetsmomenten tussen bestuur, jeugddienst en jeugdraad.

N IET

GEORGANISEERDE JEUGD

Door het feit dat geëngageerde jeugd zo sterk worden bezet door het traditionele jeugdwerk, is het voor de Truidense jeugd

moeilijk om nog

langdurige, spontane andere initiatieven op poten te zetten. De nietgeorganiseerde jeugd valt zo tussen twee stoelen. Was Sint-truiden kleiner, dan ging iedereen wel naar dat ene jeugdhuis, was Sint-Truiden groter dan was er wel genoeg niet-georganiseerde jeugd om initiatieven uit de grond te stampen. Daarom moet de Stad dit hiaat opvullen. Een jeugdwerker dient halftijds toegewezen te worden aan het jeugdhuis om de continuïteit en kwaliteit van de werking te waarborgen. Zulk een jeugdhuis is de uitgelezen plek om jongeren zelf initiatieven te laten nemen, een netwerk op te bouwen, … Het is zeker voor niet-georganiseerde en kansarme jeugd de manier om engagement op te nemen en een bindmiddel voor de grote diversiteit binnen deze leeftijdscategorie. Hij moet betrokken worden in de uitwerking van de jongerensite aan de Gazometerstraat. De initiatieven vanuit de gemeente die dit vlak al ontwikkeld zijn (bv. jongerenpreventiewerker ; spelotheek ; buurtwerking, Jongereninformatiepunt –JIP, initiatief naar de 18-jarigen toe, specifieke vakantiewerking , kinderraad, Roefel,

Joy-Joy, etc. …). ), moeten verder

uitgebouwd worden. Een goedkope, degelijke

fuifzaal is een absolute prioriteit voor de

komende legislatuur.

Sp.a Sint-Truiden programma 2012 48


SPEEL - EN HAN GRUIMTE

De open ruimte in Sint-Truiden mag niet verder ingeperkt worden. Jonge mensen hebben nood aan hang- en doeplekken. Ze moeten welkom zijn op speelterreinen, bossen en pleinen. Spelende kinderen nemen plaats in en kan je nu eenmaal horen, maar spelen is een recht. Speelruimte die ergens verdwijnt omwille van bouwprojecten moet

gecompenseerd worden elders in stad of dorp. Wij willen jongeren zelf de

sleutel in handen geven over de ruimte die

zij gebruiken en hun laten meebeslissen (samen met de ouders) over hoe hun speelterrein eruit moet zien. Iedereen draagt dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid over het gebruik ervan .

V ERNIEUWENDE

INITIATI EVEN

PARTNERSHIP De 50/50 regel voor renovaties kunnen ook doorgetrokken worden naar het subsidiereglement voor evenementen. Jongeren die iets op poten willen zetten kunnen onder voorwaarden de stad als partner krijgen. De stad legt hetzelfde bedrag bij als de jongeren ophaalden met sponsoring of externe subsidies. Op die manier blijft de jongerenwerking up-to-date, zijn grotere evenementen mogelijk en worden de organisatoren gestimuleerd om er een succes van te maken. JONGERENCAMPUS GAZOMETER Een belangrijke uitdaging voor de komende jaren is het organiseren van de nieuwe jongerensite aan de Gazometerstraat. Er dient een

beheersvzw opgericht te worden om het complex met jeugdhuis, fuifzaal en repetitieruimtes in goede banen te leiden. Jeugddienst, Jeugdhuis Resoor en Cultureel Centrum dienen samen te werken om de nieuwe kansen maximaal te benutten (prijs, programmatie, huishoudelijk reglement) . De Jeugddienst voorziet best een beheerder om dit practisch te organiseren. De nieuwe jeugdsite moet een glazen huis zijn voor alle jongeren van SintTruiden. DE WITTE TAXI’S Op het grondgebied van Sint-Truiden kunnen jongeren in het weekend Sp.a Sint-Truiden programma 2012 49


tussen middernacht en zes uur ’s morgens een taxi nemen tegen goedkoop

nachttarief. De stad werkt een overeenkomst uit met de taxibedrijven. De bedoeling is dat iedereen op een veilige en betaalbare manier thuis geraakt.

JONGERENCONGRES Omdat jongerencultuur en –noden snel wisselen is er nood een een regelmatige bevraging en input van de Truidense Jeugd. Een driejaarlijks jongerencongres kan hierop inspelen. Op zulk een congres worden de actiepunten voor de komende drie jaar opgesteld en die van de voorbije periode afgetoetst. Zo kunnen alle jongeren de agenda jeugdraad, jeugddienst en beleid mee bepalen.

Horizontaal gezien zou er over de diverse beleidsdomeinen heen een kind- en jeugdvriendelijk beleid moeten gevoerd worden (cfr. een soort

kindeffectenrapportering).

Sp.a Sint-Truiden programma 2012 50


13.

S PORT BEWEEGT ONS ALL EMAAL

I NFRASTRUCTUUR

EN VER ENIGINGEN

Sp.a heeft aandacht voor degelijke sportinfrastructuur, voor zoveel mogelijk doeleinden en mensen. We moeten investeren in speelpleinen, skateparken, fitnesstoestellen in openlucht en gratis sportinfrastructuur voor jeugdtrainingen en voor lichamelijke opvoeding op school.

Elke buurt verdient een multifunctioneel sportveld!

Sp.a is voorstander van het behoud van een openbaar

zwembad waar

scholen en Truinenaars tegen een beperkte prijs gebruik van kunnen maken. Daarnaast is er nood aan een openbare

zwemvijver. Er kan gedacht

worden aan het Speelhof hiervoor. Sint-Truiden telt tientallen sportclubs. Zij moeten verder financieel en logistiek intensief ondersteund worden. Het spreekt voor zich dat zowel de infrastructuur als de opleiding en training binnen de clubs kwaliteitsvol moet zijn. Om dit verder te verdiepen koppelen we verdere subsidies aan zulke criteria (vb: fair-play beleid). Sp.a is voorstander om van voetbalstadion

Stayen een ‘open stadion' te

maken. Dat gaat van buurtbewoners die de zalen van het complex goedkoop kunnen gebruiken voor een buurtvergadering, tot een culturele activiteit in de zomer op het plein zelf. Het domein Terbiest moet voorzien blijven voor sport- en jeugdverenigingen.

Sp.a Sint-Truiden programma 2012 51


ACTIES EN DOELGROEPEN

MINDER ACTIEVE SPORTERS Sp.a wil investeren in laagdrempelige sportcursussen voor senioren. Senioren hebben een grote vraag naar sport- en recreatieve activiteiten maar het aanbod is vaak te schraal. Clubs die inspanningen doen om een degelijk aanbod te voorzien voor mensen vanaf 60 jaar, verdienen extra ondersteuning. Tegelijk wil sp.a aangepaste sportactiviteiten voor personen met een

handicap stimuleren.

SPORTSHOPPEN Voor een appel, en een ei kunnen Truienaars shoppen uit een waaier van sporten, verspreid over het grondgebied. Het aanbod bevat heel wat sporten zoals lopen, zwemmen, zumba, powergym of kickbox. Het aanbod wordt jaarlijks geactualiseerd. Het systeem werkt met een tienbeurtenkaart. Inwoners kunnen hun eigen uurrooster opstellen met een variatie van sporten, of opteren voor één discipline. De sporter kiest zelf wat, waar en wanneer. De sportdienst deelt mee in de kosten. Dat betekent dus geen concurrentie met de sportclubs, maar net het omgekeerde: het levert hen nieuwe

leden op.

Vooral de lage prijs en de vrije keuzemogelijkheid zijn echte pluspunten. HEEL SINT-TRUIDEN GEZOND De stad Sint-Truiden daagt haar inwoners uit tot sport. Tijdens een vier maanden durende campagne moeten de inwoners bepaalde doelen, zoals 1.000 kg vermageren of 10.000 km lopen, behalen. Naast deze uitdagingen worden tijdens deze campagne ook tal van activiteiten georganiseerd: van tentoonstellingen over voordrachten tot wandel- en fietstochten. Zo brengen we de inwoners van Sint-Truiden

samen en brengen we gezonde voeding, sport en

gezondheid onder de aandacht.

SATELLIETSPORTMANIFESTATIES De sportdienst maakt ruimte voor satellietmanifastaties

in de rand van

een grote happening. Beide activiteiten worden hierdoor versterkt. Vb: “ Hoe fit is je mamma?” op Joy-joy. Sp.a Sint-Truiden programma 2012 52


14.

V OOR D IEREN IS OOK VOOR MENSEN

“Het niveau van een beschaving kan worden gemeten aan de wijze waarop met dieren omgegaan wordt.” Ghandi

D IERENZIEKENKAS

EN DE WIT - GELE COLLIER .

Het houden en verzorgen van dieren heeft een belangrijke sociale functie. Huisdieren zorgen voor zin en levenslust, een verhoogd sociaal contact en een verminderd eenzaamheidsgevoel. Zorgen voor dieren is dus zorgen voor mensen. De dierenarts is duur. Hierdoor worden sommige dieren niet goed verzorgd of beslissen mensen géén huisdier (meer) te nemen (hoewel dit voor hen heel belangrijk kan zijn). Daarnaast heeft niet iedereen de nodige kennis en engagement om dieren te verzorgen met wantoestanden tot gevolg. Wij willen dit oplossen met een dierenziekenkas. Het principe is dat je –zoals bij Riziv/mutualiteit- als lid kleine

solidariteitsbijdragen stort waardoor het bezoek aan de dierenarts een pak goedkoper wordt als je huisdier dan eens ziek wordt. Je komt dan met je zieke huisdier langs bij het dierenasiel waar de deelnemende dierenartsen voor een klein bedrag je dier onderzoeken. De stad komt tussen voor de opstart en coördinatie. Het dierenasiel is hier een belangrijke partner voor de uitwerking van dit concept. Minderbedeelden en eenzamen mogen voor een lager bedrag instappen. Daarnaast pleiten wij voor de oprichting van de wit-gele

collier (cfr.

wit-geel kruis). Met dienstenchecques kan je je dieren laten verzorgen (uitlaten, kot kuisen ed…) eventueel met extra tegemoetkoming voor minderbedeelden.

Sp.a Sint-Truiden programma 2012 53


Hierdoor stijgt het dierenwelzijn, kunnen ouderen langer genieten van hun huisdier, worden wantoestanden vermeden, heb je minder zwerfdieren en overlast…

M EER

Win-win.

PLAATS VOOR DIER EN

HONDENZWEMVIJVER Nu moeten hondenliefhebbers naar Lommel (ver) of naar Schulens meer (gevaarlijk en verboden) om hun vierpoter een dagje waterpret te gunnen. Zulk een hondenzwemvijver is ook moglijk in Sint-Truiden. Vooral bronrijk waterziek gebied leent zich hiertoe en dat hebben we veel. LOSLOOPZONES Vandaag de dag zijn Nieuwenhoven en Speelhof de enige plaatsen waar honden mogen loslopen. Sp.a pleit voor een losloopzone in elke gemeente, één op wandelafstand van de deur van elke Truienaar..

STROOIWEIDE EN HERDENKINGMONUMENTJE. Vaak weten dierenliefhebbers niet waarheen met het verdriet om hun overleden huisdier. Op de strooiweide en het monumentje kunnen kleine herdenkingen georganiseerd worden en vinden naamplaatjes er een plek. IEMAND WITTE DUIVEN? Er is nood aan meer duiding en informatie over het verantwoord aankopen van een huisdier, sterilisatie en vaccinaties, het houden van exotische dieren, de mogelijkheid tot verdoven bij rituele slachtingen, , het gevaar van vergiftigd wild, de hoge sterfte van duiven die gelost worden bij een trouw …

Sp.a Sint-Truiden programma 2012 54


15.

Toerisme

Sint-Truiden moet zijn imago van ‘stad waar altijd iets te doen en te beleven valt’ in stand houden en zelfs nog verder uitbouwen. Troeven hierbij zijn fruit, monumentenzorg en religieus patrimonium.

Dit alles moet via eenmalige of jaarlijks terugkerende evenementen, maar evenzeer via investeringen in infrastructuur en via personele en promotionele ondersteuning.

V ERBLIJFSTOERISME Toerisme zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden. Toerisme zorgt voor meer jobs, meer inkomsten voor onze middenstand en finaal voor meer welvaart voor de Truienaar. Sint-Truiden moet zich verder promoten als ‘de hoofdstad van Haspengouw’.

Het is duidelijk dat het verblijfstoerisme in onze stad opgang maakt. Deze trend stimuleren, zou dus een goede zaak zijn. Om aan de sterk toenemende vraag tegemoet te komen, zullen we naast de initiatieven op het vlak van hoevetoerisme ook inspanningen leveren voor het verblijfstoerisme door investeringen in hotels en verblijfsaccommodaties te stimuleren en ondersteunen. De stad moet zelf investeren in campinggelegenheid, met name in Bautershoven.

T OERIST

IN EIGEN S TAD

Een kleinschalig ecologisch recreatiepark met een natuurlijke zwemvijver en een speeltuin met ecologische materialen (keien, zand, water, boomstammen, takken, blote voetenpad, etc.), kan een unieke meerwaarde bieden voor de Truienaar en voor de bezoeker. Sp.a Sint-Truiden programma 2012 55


De ingezette inspanningen qua monumentenzorg en erfgoed moeten bestendigd en uitgebreid worden. We denken aan een lichtplan voor onze monumenten en peterschap voor het in stand houden (zie eerder). Dit is toeristisch belangrijk - om mensen naar Sint-Truiden te brengen - maar ook voor de Truienaar zelf, omdat er ook hier een groeiende interesse is voor het verleden van onze stad in vele facetten. De stad moet hier zelf een aantal initiatieven blijven nemen en zelfs nog uitbreiden, maar ook actieve steun en begeleiding bieden aan bestaande verenigingen en/of personen (bijvoorbeeld heemkundige kringen; kerkfabrieken). Ook het aspect archeologie moet hierbij voldoende aandacht krijgen. Het beleid qua monumentenzorg en erfgoed moet zich over heel SintTruiden uitstrekken: centrum, maar evenzeer buurten (bijvoorbeeld Begijnhof), wijken en deelgemeenten (bijvoorbeeld burcht Brustem).

Er is de laatste jaren al heel wat

kunst (beelden, graffiti, poëzie) in het

straatbeeld (bij)gekomen. Dit beleid moet verdergezet worden voor de Truienaar zelf, maar ook voor de bezoeker (bijvoorbeeld wandelroutes). Een beeldenparcours in het stadspark moet kunnen.

Hetzelfde geldt voor het domein ‘Speelhof’ en het domein ‘Heidemeren’ in Runkelen, alsmede voor een aantal natuureducatieve projecten (bijvoorbeeld wachtbekken in Bevingen). Zij zijn er op de eerste plaats voor de Truienaar, maar kunnen ook toeristisch een zekere troef betekenen.

Wallonië wordt nog te weinig uitgespeeld als markt

of als partner

(bijvoorbeeld aansluiten van fietsroutenetwerken).

Sp.a Sint-Truiden programma 2012 56


S LOTWOORD Dit programma is slechts een leidraad voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 en is steeds “onder constructie”. Het wil een richting aangeven maar is zeker niet ‘de weg’. Grasduin er op los, grijp wat je inspireert, neem mee wat je kan gebruiken en vul aan waar je kan. Ga er mee aan de slag en maak het je eigen! Zolang je hart maar aan de linkerkant zit werken we allemaal samen een beter SintTruiden. Samen staan we immers altijd sterker. Wij gaan ervoor. U ook? GS

Sp.a Sint-Truiden programma 2012 57


Sp.a Sint-Truiden programma 2012 58