Page 1

BIJ DE POLITIE IS HET NU AL

BIJ DE BEESTEN AF Agenten over de plannen voor een dierenpolitie Meldweek van de ‘Meldkamer’ van de SP, 4-10 juni 2011

Ronald van Raak, lid van de Tweede Kamer voor de SP Erik de Vries, medewerker veiligheid van de Tweede Kamerfractie van de SP


bij de politie is het nu al bij de beesten af

‘Ik vind het een farce en de maatschappij wordt weer eens belazerd met een politiek spelletje.’ ‘Hier bloedt ieder politiehart van en wij durven het eigenlijk niet tegen de burgers te vertellen en kunnen het niet uitleggen.’ ‘Ik schaam me dood dat er nog steeds bergen zedenzaken en roofovervallen op de plank liggen!’ 2


bij de politie is het nu al bij de beesten af

1 UITKOMSTEN VAN HET ONDERZOEK De SP heeft tussen 3 en 8 juni 2011 een kort onderzoek gehouden onder politieagenten over invoering van een dieren­ politie (‘animal cops’). Agenten werden uitgenodigd hun opvattingen te melden bij de ‘Meldkamer’ van de SP: politie@sp.nl. 425 agenten hebben aan dit onderzoek meegedaan. De vraag die zij kregen voorgelegd is of zij de huidige plannen van de regering voor een dierenpolitie wel of niet steunen en wat daarvoor hun afwegingen zijn.

Tegen de huidige plannen: 379 (90%) Neutraal over de huidige plannen: 27 (6%) Voor de huidige plannen: 19 (4%) Totaal: 425 (100%)

3


bij de politie is het nu al bij de beesten af

2 CONCLUSIES VAN DE AGENTEN De agenten geven ook redenen waarom de huidige plannen voor een dierenpolitie naar hun opvatting niet goed zijn:

1 De dierenpolitie gaat ten koste van de capaciteit De meeste agenten hechten veel belang aan de bestrijding van dierenleed, maar vinden het niet acceptabel dat de ‘animal cops’ uit de bestaande formatie komen. ‘We lopen nu al op crepeersterkte de diensten te draaien. Als er dierenpolitie moet komen, en dat vind ik echt wel een goed idee, dan moeten dat 500 dienders extra zijn!’

4

2. Door de dierenpolitie blijven andere zaken op de plank liggen De invoering van de dierenpolitie zal er volgens agenten toe leiden dat de politie minder aandacht heeft voor andere zaken, zoals zedenzaken en geweldszaken. ‘Iedereen spreekt er schande van dat korpsen zo even 15.000 plankzaken over de plint kiepen vanwege gebrek aan opsporingscapaciteit, maar niemand lijkt zich te realiseren dat het er volgend jaar misschien wel 20.000 zijn omdat er 500 “animal-cops” niet met die zaken bezig kunnen… En de collega die bij een verwaarloosde hond, paard of whatever komt, neemt ook actie zonder het stempel “dierenpolitie”op zijn rug.’

3. Agenten wijzen erop dat de politie al veel doet tegen dierenleed Agenten willen graag samenwerken met inspectiediensten, zoals AID (Algemene Inspectie Dienst) en VWA (Voedsel- en Waren Autoriteit), maar daar is de laatste jaren juist flink op bezuinigd. ‘Dierenleed gaat mij ook aan het hart en het is zeker noodzakelijk daar aandacht aan te schenken, maar niet door er 500 mensen voor vrij te maken. Ook nu worden er onderzoeken ingesteld naar dierenmishandeling en verwaarlozing. Dit kan allemaal worden opgepakt in de reguliere dienst, afhankelijk van de ernst door BPZ, wijkagent of recherche al dan niet in samenwerking met andere opsporingsambtenaren.’

4. De voorbereiding en opleiding van dierenpolitiek schiet tekort Ook veel agenten die de opleiding volgen, hebben gereageerd. Vaak zijn zij ontevreden over het niveau van de opleiding en weten zij niet wat er gebeurt. ‘Vanochtend vertelde een hondengeleider mij, dat de cursus ad. 3.000 euro per persoon, door de tijdsdruk vooralsnog een flop is. Docenten blijken niet voorbereid te zijn en de nodige kennis niet te bezitten. De leerlingen (hondengeleiders) overwegen collectief de schoolbanken te verlaten.’


bij de politie is het nu al bij de beesten af

5 De dierenpolitie zal in de praktijk dan ook niet veel voorstellen Veel agenten vrezen dat bestaande agenten, zoals hondengeleiders, een extra cursus en een nieuwe naam krijgen, maar dat het daar bij blijft. ‘Voor de onbekende burger klinkt het goed. Ze weten niet dat ze ronduit belazerd worden. Er komt gewoon geen dierenpolitie. In de praktijk worden de nu aanwezige hondengeleiders de zogenaamde dierenpolitie. Naast hun gewone werk, krijgen ze het taakaccent “dierenpolitie” erbij. Aan hen is niet gevraagd hoe ze daar zelf over denken, het is ze gewoon opgelegd.’

6 De politiek moet gewoon prioriteiten stellen Agenten geven aan dat voor de bescherming van dieren geen ‘animal cops’ nodig zijn, maar gewoon de juiste prioriteiten moeten worden gesteld. ‘De partij die deze minister heeft voortgebracht mag meestal op mijn steun rekenen, maar deze minister is toch vaak in de war. Binnen de politie kun je bijvoorbeeld surveillanten aanstellen die een taakaccent dierenleed op zich nemen. Als het grotere zaken betreft dan mag de Officier van Justitie kiezen of hij zedenzaken laat liggen ten behoeven van. dierenleed.’

7 In het verleden zijn deskundigen juist wegbezuinigd Sommige agenten wijzen erop dat nu een dierenpolitie wordt ingevoerd, maar in het verleden juist deskundigen op dit gebied zijn wegbezuinigd. ‘Tot 1993 was er bij de Rijkspolitie een afdeling Veldpolitie, die zich bezig hield met bestrijding van wildstroperij en illegale vogelvangst, milieudelicten, en bestrijding illegaal (vuurwapen) bezit … Tientallen gemotiveerde en kundige specialisten werden aan de kant gezet. Een slagvaardige organisatie werd opgeheven. Het doet wat wrang aan dat nu 18 jaar na dato de regering aan komt zetten met het plan om 500 dierenagenten aan te stellen.’

8 De dierenpolitie is vooral een prestigeproject Veel agenten nemen de dierenpolitie niet helemaal serieus en zien het vooral als een prestigeproject van de politietop. ‘Binnen de politie ligt de aanstelling van dierenagenten nogal gevoelig. Het betreft een project dat moet slagen en als de korpsleiding zich daaraan niet conformeert zal minister Opstelten zich daar persoonlijk mee bemoeien.’

9 De dierenpolitie is een politieke stunt van de PVV Agenten zeggen dat zij teleurgesteld zijn in de PVV en vrezen dat de partij dit voorstel vooral doet om stemmen te winnen. ‘Ondoordacht verhaal alleen om de coalitie met gedoogsteun van de PVV tegemoet te komen, denk ik dan maar. 500 dierenpolitie erbij, nee 500 collega’s met een taakaccent erbij, die hun handen al vol hebben of moeten hebben met andere belangrijke zaken. Ik vind het een farce en de maatschappij wordt weer eens belazerd met een politiek spelletje.’

5


bij de politie is het nu al bij de beesten af

3 CITATEN UIT DE MELDINGEN ‘De PVV heeft wel een klok horen luiden, maar weet absoluut niet waar de klepel hangt.’

6

‘Ik werk bijna 30 jaar bij de politie Amsterdam. Ik kan er een lang verhaal over schrijven maar doe dit niet, zonde van mijn tijd en die van jou. Omdat een of andere malloot van de PVV niet met beide benen in de modder staat, moeten er 500 dierenpolitieagenten (we noemen het animal cops dan staat het interessanter voor degenen die dit thuis moeten vertellen) komen. Wij hebben in d4 (district Zuid, redactie) van Amsterdam tientallen overvallen en andere zware zaken op de plank, vaak met bekende daders, liggen die niet opgepakt kunnen worden. Meer hoef ik niet te zeggen vermoed ik.’ ‘Dierenpolitie, ik vind het grote onzin. Dat zou net zoiets zijn als bromfietser-zonder-helm-politie, kind-metgescheiden-ouders-politie, waarom geen Marokkanen-, Surinamers-,vakantiegangers- en werklozen-politie? Oftewel, die politie is er al! Het is een grote wassen neus alleen om de stemmer te laten zien; “kijk de politiek doet waar u voor heeft gestemd”.’ ‘Ondoordacht verhaal alleen om de coalitie met gedoogsteun van de PVV tegemoet te komen, denk ik dan maar. 500 dierenpolitie erbij, nee 500 collega’s met een taakaccent erbij, die hun handen al vol hebben of moeten hebben met andere belangrijke zaken. Ik vind het een farce en de maatschappij wordt weer eens belazerd met een politiek spelletje.’ ‘Ik werk zelf bij een Regionaal Milieuteam. Wij krijgen bij onze afdeling ongeveer alles binnen met betrekking tot mel­ dingen van dierenleed en andere zaken met betrekking tot dieren. Dit is echter verhoudingsgewijs zo klein, dat wij die taak samen met de Basis Politie Zorg (BPZ) gemakkelijk aankunnen. Voor dat doel hoeven er geen 500 extra mensen bij te komen. Ik zou niet weten wat die mensen zouden moeten doen. Het is volgens mij puur een politiek verhaal.’ ‘Ik kan hier eigenlijk wel kort over zijn. Dit is weer een zaak van de zogenaamde sigaar uit eigen doos. Als men iets extra’s wil, dan moet dit ook extra zijn. En dit alleen om de coalitiepartners tevreden te houden zou wel erg, erg jammer zijn.’ ‘Wat een onzin die 500 agenten als dierenpolitie. Echt iets voor Dion Graus om weer eens populair over te komen bij de stemmers. Die 500 agenten gaan wel van het totale aantal agenten af.’ ‘De politiek laat zich, en naar mijn idee willens en wetens, in de maling nemen. Het stond leuk in het partijprogramma en heeft zetels opgeleverd.’ ‘Ik vind het een belachelijk idee als ten gevolge van dit politiek wisselgeld binnen de huidige sterkte 500 agenten minder beschikbaar zouden zijn. Er is nu al veel teveel werk wat op de plank gaat. Dit zijn ook ernstige delicten zoals


bij de politie is het nu al bij de beesten af

verkrachtingen; mensenhandel die omwille van capaciteitsproblemen (tijdelijk) op de plank moeten. Hier bloedt ieder politiehart van en wij durven het eigenlijk niet tegen de burgers te vertellen en kunnen het niet uitleggen. Kan de politiek dit wel?‘ ‘Jammer dat iets dergelijks in het regeerakkoord terecht kon komen; hoe vertwijfeld moet de politiek zich voelen om uiteindelijk akkoord te gaan met de invoering van iets als een dierenpolitie als het ten koste gaat van de reguliere politie­ capaciteit? De (mensen-)politie is al niet in staat te voorzien in de toenemende vraag ten gevolge van zich steeds sneller opvolgende maatschappelijke tendensen en daaraan gekoppelde regelgevingen en administratieve lasten. De gevolgen hiervan zijn bekend. Haal daar zomaar capaciteit weg, ten gunste van welk probleem eigenlijk? Ik heb nog nooit mee­ gemaakt dat de politie géén prioriteiten stelde naar aanleiding van meldingen naar dierenleed.’ ‘Binnen de politie ligt de aanstelling van dierenagenten nogal gevoelig. Het betreft een project dat moet slagen en als de korpsleiding zich daaraan niet conformeert zal minister Opstelten zich daar persoonlijk mee bemoeien… Ik zou graag de 500 agenten als extra bij de politie zien komen om werkzaamheden m.b.t. dieren te mogen verrichten. Maar de capaciteit van 500 man gaan gewoon van het bestaande potentieel politieagenten af (hondengeleiders, noodhulp en recherche ) en dat zijn juist de diensten die zich toch al helemaal het apezuur werken.’ ‘Ik vind het dan ook jammer dat er eerst een besluit genomen wordt en dat er vervolgens aan ons gevraagd wordt wat wij ervan vinden. In mijn beleving is dat de zoveelste.’ ‘Ik vind dit weer één van de slapste beslissingen die er gemaakt zijn … Hiermee blijkt wel weer dat onze overheid hoofden bijzaken niet scherp durft te stellen. Ik ben er van overtuigd dat ze echt wel weten dat dit geen zoden aan de dijk zet. Maar ze durven gewoon geen beslissingen te nemen waarmee je sommige mensen teleurstelt. Dat lijkt me juist de kracht van besturen. En die is er helaas niet.’ ‘Als eerste wil ik aangeven dat ik zelf als diensthondgeleider werkzaam ben bij de politie. Wat ik minder goed aan deze ontwikkeling vind, is dat er zonder enige vorm van overleg met de diensthondgeleiders in den lande, voor gekozen is om ons als animal cop aan te wijzen. Bij ons is er niets eens gevraagd maar gewoon opgelegd. In de wandelgangen wordt al gesproken over het feit dat wanneer de animal cops er voor 1 januari 2012 zijn, het kabinet op springen staat. Als minis­ ter Opstelten de zaak niet wil laten ploffen, zal hij er ook voor moeten gaan betalen. Hij is daardoor veel goedkoper uit dan het aanstellen van vijf honderd nieuwe toezichthouders.’ ‘Waanzin. Een politieke rituele dans, om dit wat mij betreft zeer ongewenste kabinet in het zadel te houden. De AID heeft hier al een taak in. En denken ze nou echt, dat die 500 wat aan dierenleed gaan doen. Dat hele milieugedoe bij de politie is toch ook mislukt. Op papier klopt alles, maar in de praktijk doen ze ander werk, op hier en daar een uitzonde­ ring na. Wel allemaal halleluja-verhalen.’ ‘De partij die deze minister heeft voortgebracht mag meestal op mijn steun rekenen, maar deze minister is toch vaak in de war. Binnen de politie kun je bijvoorbeeld surveillanten aanstellen die een taakaccent dierenleed op zich nemen. Als het grotere zaken betreft dan mag de officier van justitie kiezen of hij zedenzaken laat liggen t.b.v. dierenleed. Ik doe dit werk meer dan 25 jaar. Het wordt er allemaal niet beter op.’ ‘Vanochtend vertelde een hondengeleider mij, dat de cursus ad. 3.000 euro per persoon, door de tijdsdruk vooralsnog een flop is. Docenten blijken niet voorbereid te zijn en de nodige kennis niet te bezitten. De leerlingen (hondengeleiders) overwegen collectief de schoolbanken te verlaten.’ ‘Ik ben chef van de hondengeleiders … Ik krijg de diensten van deze geleiders nu al niet rond. We weten totaal niet wat er op ons afkomt. Dat weet de projecttrekker ook niet. De cursus is slecht voorbereid. Wat gebeurd er als het landelijke nummer opengesteld wordt? Wie gaat dat coördineren? Er is al sprake dat de dierenpolitie een eigen voertuig en kleding krijgt. Moeten de collega’s dan een ander shirt aantrekken als ze naar een dergelijke melding over dieren worden gestuurd? Kortom er is niet over nagedacht. Men is gestart en wij hebben daar last van.’ ‘Ik werk als hondengeleider, en zoals je hebt vernomen hebt, is dat wij aangewezen zijn om de “dierenpolitie” als extra taak op ons te nemen … Ik ben dus van mening dat dit met teveel haast wordt doorgedramd om de partijen tevreden te houden. Als het zo ten uitvoer gebracht wordt ben ik, en anderen met mij, bang dat het een ding is van dit kabinet en het daarna verloren gaat! PS: Misschien overbodig om te melden, maar er komen geen 500 dieren-agenten bij, maar de taak wordt verdeeld over al bestaande collegae die affiniteit hebben met dieren. In dit geval de hondengeleiders van het land.’ ‘Ik ben als instructeur/hondengeleider werkzaam. Ik ben (door de korpsleiding) aangemeld voor de opleiding in septem­ ber 2011. Dit is gewoon door mijn strot geduwd. Ik vind het goed dat er dierenpolitie komt, maar niet op deze manier …

7


bij de politie is het nu al bij de beesten af

Dit is echt weer een politiek gebeuren. Als de cijfers maar kloppen en als het maar klopt op papier! Ik heb ook helemaal geen zin in dierenpolitie! Reken er maar op dat er straks een hoop “zeik” meldingen gaan binnen komen als het landelijk nummer 114 (redt een dier) wordt opengesteld. Ik voorzie een bult werk waar ik geen zin en tijd voor heb. Mijn prioriteit ligt bij mijn werk als hondengeleider nl.: zorg voor veiligheid van collega’s en ingrijpen in risicovolle situaties, en niet achter een hondendrol aanlopen! Maar aan ons wordt niets gevraagd.’ ‘Over de animal cops: als meneer Graus denkt dat er feitelijk 500 agenten bezig zijn met de dieren en allen in noodgeval overgaan op ander politiewerk, dan heeft men hem een goed rad gedraaid. Ik geloof daar namelijk niets van, hetgeen ik dus wel erg fijn vind. Kijk naar de werk- en roosterdruk in de noodhulp en je begrijpt dat ik die 500 mensen liever gewoon op de teams zou zien.’ ‘Iedereen spreekt er schande van dat korpsen zo even 15.000 plankzaken over de plint kiepen vanwege gebrek aan opsporingscapaciteit, maar niemand lijkt zich te realiseren dat het er volgend jaar misschien wel 20.000 zijn omdat er 500 “animal-cops” niet met die zaken bezig kunnen. Natuurlijk moet dierenwelzijn de aandacht hebben maar volgens mij is de AID daar onder andere voor. En de collega die bij een verwaarloosde hond, paard of whatever komt neemt ook actie zonder het stempel “dierenpolitie” op zijn rug.’ ‘Wellicht is het een verstandige keuze om de politietop te halveren en deze mensen, die toch geen kijk hebben van datgene wat werkelijk op straat gebeurt, naar de dierenpolitie af te romen.’ ‘Ik vind het welzijn van dieren erg belangrijk. Dus in principe een goed initiatief mits er voldoende capaciteit zou zijn. Met de huidige bezetting kunnen we nauwelijks aan onze hoofdtaken voldoen. Dus geen politiemensen van de huidige bezetting af voor een zogenaamde dierenpolitie.’ ‘Ik denk dat het onzin is om 500 agenten uit het bestaande aantal politiemensen te halen. In elke regio is wel een bureau levende have. Geef deze collega’s een extra cursus zodat zij de controle op het dieren welzijn kunnen doen.’

8

‘We lopen nu al op crepeersterkte de diensten te draaien. Als er dierenpolitie moet komen, en dat vind ik echt wel een goed idee, dan moeten dat 500 dienders extra zijn! Misschien wel van die 3.000 extra agenten die de regering beloofde toen ze nog verkozen moesten worden! Oh ja, uiteindelijk hoefden we er geen 3.000 in te leveren: de bekende sigaar uit eigen doos waar we al jaren op kauwen.’ ‘Er gaan al geluiden bij ons dat bijv. hondengeleiders een opleiding krijgen om (zoals dat bij ons al wordt genoemd CAVIAPOLITIE) te gaan vormen. Kijk als dat zo is dan moeten er eigenlijk 500 politieagenten bij, anders is het wederom een inkrimping van de sterkte, omdat wij deze mensen al hebben.’ ‘500 agenten wat een flauwe kul. 50 is meer dan zat. 450 voor zedenzaken. En dan ben ik nog zeer royaal m.b.t. 50 agenten als animal cop. Wij beschermen anders onze dieren beter dan onze kinderen. Te gek voor woorden.’ ‘De uitkomst zal wel zijn dat men hoog van de toren blaast en 500 mensen zegt aan te stellen, maar ik persoonlijk verwacht dat dit een taakaccent gaat worden van politiemensen die nu al hun politiediploma bezitten. Ze zullen waar­ schijnlijk dus een aanvullende opleiding krijgen voor “dierenpolitie” en daarna speciaal ingezet gaan worden als er meldingen zijn over “dierenleed”.’ ‘Voor de onbekende burger klinkt het goed. Ze weten niet dat ze ronduit belazerd worden. Er komt gewoon geen dieren­ politie. In de praktijk worden de nu aanwezige hondengeleiders de zogenaamde dierenpolitie. Naast hun gewone werk, krijgen ze het taakaccent “dierenpolitie” erbij. Aan hen is niet gevraagd hoe ze daar zelf over denken, het is ze gewoon opgelegd. Wat uren betreft klopt er ook niets van. De meeste hondengeleiders zitten bij de noodhulp en zijn zeker in het weekeinde (donderdag avond t/m zondag) nodig bij de horecadiensten. Dit is dan avond- en nachtwerk … In de praktijk zal men hooguit 2 à 3 uur per week daadwerkelijk iets aan “dierenpolitie” kunnen doen.’ ‘Door de introductie van de “dierenpolitie” blijven er nog meer zaken “op de plank” liggen. Ik heb het idee dat de dieren­ politie er moet komen vanwege politieke steun en niet omdat men daar werkelijk achter staat. Dit soort initiatieven zijn volgens mij gedoemd te mislukken als je het er politiek zo doordrukt.’ ‘Ik werk in Amsterdam en waar we te maken krijgen met werkelijk dierenleed grijpen we in, maar voor de rest kan het m.i. niet zo zijn dat daar waar zedenzaken waarbij kinderen het slachtoffer zijn, op de plank blijven liggen, er nog geen grip is op de seksuele uitbuiting van vrouwen, overvallers nog steeds hun gang kunnen gaan, TGO-teams (Team Groot­ schalige Opsporing voor onderzoek ernstige delicten) onderbemand zijn, dat we hier op dit moment opsporingskracht


bij de politie is het nu al bij de beesten af

voor vrijmaken. De politie dient efficiënt en effectief op te treden en op te sporen, 500 dierenagenten passen daar in deze tijd van bezuinigingen niet bij. Het welzijn van mensen is wat mij betreft belangrijker dan van dieren.’ ‘Die dierenpolitie is niet nodig. Dat past in de normale dagelijkse werkzaamheden van de politie. Als er echt meer politie bij komt, kunnen we meer strafbare feiten aanpakken (waar blijven de beloofde 3.000 agenten?). Als we met minder bu­ reaucratie te maken hebben, kunnen we meer strafbare feiten behandelen. Ik schaam me dood dat er nog steeds bergen zedenzaken en roofovervallen op de plank liggen!’ ‘Binnen de politie wordt best wel aandacht besteed aan dierenmishandeling. Een extra inspanning zoals voorgesteld, lijkt mij erg overdreven. Bij ons in Twente is met name de hondenbrigade goed thuis in deze materie en wordt een en ander goed opgepakt. Ik ben het er mee eens dat we deze 500 man niet kunnen missen. Als ik om mij heen kijk kunnen we een heleboel werk niet aanpakken omdat we mensen te kort komen. Ik kijk dan nog even naar mijn eigen taakaccent “huiselijk geweld” hier moeten we dagelijks prioriteiten stellen en pakken we veel zaken en signalen niet op omdat we daar de capaciteit al lang niet meer voor hebben.’ ‘Het ging ook zo met de jeugdagenten. Mensen uit de noodhulp kregen als taakaccent jeugd. Zo telde men de jeugd­ agenten. Volksverlakkerij is het! In mijn gebied is het bijna niet mogelijk onderzoek te doen naar ernstige misdrijven. Ik zeg wel eens dat de Nederlandse politie bijna failliet is.’ ‘Als er iemand een dierenvriend is, ben ik het wel. Ondanks dat vind ik de dierenpolitie totaal zinloos. Volgens mij hoort dat sowieso bij het werk van de politie. Daar hoeft geen speciale afdeling voor te komen.’ ‘Het idee om 500 dierenagenten te benoemen lijkt mij volstrekt overbodig. Dierenleed gaat mij ook aan het hart en het is zeker noodzakelijk daar aandacht aan te schenken, maar niet door er 500 mensen voor vrij te maken. Ook nu worden er onderzoeken ingesteld naar dierenmishandeling en verwaarlozing. Dit kan allemaal worden opgepakt in de reguliere dienst, afhankelijk van de ernst door BPZ, wijkagent of recherche al dan niet in samenwerking met andere opsporings­ ambtenaren. Ik weet dat dat ook daadwerkelijk gebeurd.’ ‘Ik zit toevallig nu op de cursus dierenpolitie. Kennelijk een hot politiek item, want alle regio’s moesten cursisten (hon­ dengeleiders) sturen. De cursus is nog zeer pril en nou ja, inhoud. Ik vind het inderdaad een nog onontgonnen terrein. Waar zeker wel werk ligt, maar, de diensten die ik als hondengeleider draai laten absoluut geen ruimte om nog iets voor de dieren te betekenen. Lijkt me dus ook meer een politieke geste van onze minister richting PVV. We kregen in ieder geval bij aanvang van de cursus te horen om geen interviews of dergelijke te geven.’ ‘Ik vind dit ronduit belachelijk. De minister zou er verstandig aan doen de huidige collega’s die al iets met dieren hebben (hondengeleiders bijvoorbeeld) hiervoor in te zetten. Deze collega’s hebben tijd en affiniteit over voor deze job en zo hoeft er ergens anders in de regio’s geen capaciteit opgeofferd te worden. Ook denk ik dat gezien het aantal incidenten dat zij m.b.t. dieren meemaken een aantal van 50 beter bij het probleem past.’ ‘Met het oprichten van een dierenpolitie krijg je dat men elkaar voor de voeten gaat lopen, LID (Landelijke Inspectie­ dienst Dieren), AID en de dierenpolitie, terwijl de taken nu precies goed verspreid waren.’ ‘De opleiding duurt overigens in tegenstelling tot wat in de media naar buiten is gebracht in totaal maar drie blokken van twee dagen, dus zes in plaats van twaalf dagen. Wat de opleiding precies ging inhouden was nog niet bekend maar dat op vier oktober 2011 (mooi moment dierendag) de eerste animal cops door onze minister hun diploma uitgereikt krijgen, was al bekend. De reactie van de collega’s in mijn regio was in ieder geval: “Ze hebben in Den Haag toch ook een brieven­ bus, ze sturen het maar op want ik ga daar echt niet ter promotie naast die minister staan”.’ Wat mij en de meeste, zo niet al mijn collega’s verbaast, is dat wel bekend is dat wij de gelukkige doelgroep van de minister zijn geworden, maar dat onze taakomschrijving en hoe de uitvoering van dit werk dient te geschieden nog niet duidelijk is.’ ‘Ik vind het buitengewoon vreemd dat aan dieren zoveel mankracht zou moeten worden besteed. We kunnen de “gewone” aangiften al niet eens behandelen. De weinige dierenzaken doen we nu ook al en die aandacht is ruim vol­ doende. Eerst maar eens de belangrijke zaken en als we dan heel veel geld en mankracht over hebben dan maar eens kijken of we echt wel 500 mensen voor dit soort zaken willen inzetten. Ik vind het een onzinnig plan en ik voel me voor gek staan als mensen er naar vragen op feestjes etc.’ ‘Al twintig jaar ben ik vrijwilliger bij een opvangcentrum voor dieren en kom daardoor regelmatig in contact met de AID en de Dierenbescherming. Ik vind dat de beide instellingen die veel kennis in huis hebben opgewaardeerd moeten worden. Ik weet dat experts bij de AID zijn vertrokken omdat hun kennis niet werd gebruikt (gewaardeerd). Bekijk eens wat daar te halen is bij mensen, die betaald maar ook vrijwillig, veel van dieren weten en hun kennis maar ook liefde voor dieren in zich hebben. Om nu weer een nieuwe tak politie op te richten is waardeloos. Als men geen feeling heeft met het milieu en dieren in het bijzonder zal een “dierenpolitie” niet dat brengen wat men verwacht. Bij de politie heeft

9


bij de politie is het nu al bij de beesten af

men allround mensen maar om een willekeurige agent bijvoorbeeld nu een dag diercontrole te geven zal weinig zoden aan de dijk zetten. De Algemene Inspectie Dienst en de Dierenbescherming zijn waardevolle en gemotiveerde collega’s die weten waar ze over praten.’ ‘Ik vind dat er in de huidige wetgeving voldoende waarborgen zijn om dierenleed aan te pakken. Als er voldoende per­ soneel beschikbaar is, mag er wat mij betreft best een aparte eenheid zijn die zich daar dan mee bezig kan gaan houden. Met de bezetting van dit moment, de werkdruk en wetende wat er allemaal op de plank blijft liggen omdat er onvol­ doende capaciteit is, vind ik het niet gepast om 500 mensen vrij te maken. Ben er dus tegen en vind ook dat we niet door moeten slaan.’ ‘Een nodeloze verspilling van capaciteit om apart 500 dierenagenten aan te stellen. Iedere politieagent is algemeen opsporingsambtenaar en uit dien hoofde bevoegd op te treden daar waar het dierenwelzijn in het geding is. Het is dus een kwestie van prioriteiten stellen.’ ‘Alhoewel ik een dierenvriend ben, denk ik dat die 500 collega’s gewoon politiewerk moeten doen. Laat gemeentelijke BOA’s (Bijzondere Opsporings Ambtenaren) of weet ik wie zich met de dieren bezig houden. Bij de politie is het nu al bij de beesten af. ’ ‘U vraagt naar de gedachten over de dierenpolitie. Niet diplomatiek gezegd, vind ik het de grootste onzin. Volgens mij zijn er al verschillende instanties die zich met dierenwelzijn bezighouden. Daarnaast heb ik zelf vanuit de politie erg goede ervaringen met de inspectie van de dierenbescherming (zitten oud-dienders!), ook in acute situaties. In mijn beleving is de dierenpolitie een politiek speeltje en is het meer van hetzelfde. Zorg dat de bestaande diensten op dit gebied meer of beter met elkaar gaan samenwerken. Noem dat dan dierenpolitie. Het is belachelijk dat de dierenpolitie ten koste gaat van de reguliere sterkte. Ondanks beloften wordt toch al gekort op de sterkte. Ik meen dat deze regering 3.000 agenten meer wilde. Voorlopig hoor ik alleen dat er mensen uit moeten, ondersteuning verdwijnt en dat alleen het blauw wordt gespaard bij de bezuinigingen.’

10

‘Tot 1993 was er bij de rijkspolitie een afdeling Veldpolitie, die zich bezig hield met bestrijding van wildstroperij en illegale vogelvangst, milieudelicten, en bestrijding illegaal (vuurwapen) bezit. Dankzij efficiency maatregelen en bezuinigingsdrift is de Veldpolitie m.i.v. de regiopolitie in 1993 opgeheven. Tientallen gemotiveerde en kundige specialisten werden aan de kant gezet. Een slagvaardige organisatie werd opgeheven. Het doet wat wrang aan dat nu 18 jaar na dato de regering aan komt zetten met het plan om 500 dieren­ agenten aan te stellen.


Bij de politie is het nu al bij de beesten af - Juni 2011  

Agenten over de plannen voor een dierenpolitie

Advertisement