Page 1

PO LS KA

ECORYSA

ORGAN IZACJA

*

TU RYSTYCZNA

Y

CERTYFIKAT UKONCZENIASZKOLEN (marketi ng u Terytoria|nego prowadzo na przezJednostkiSamorząd ,,Promocja miejsc)" I

turystyW punktachinformacjiturystycznej,' ,,obsługa

Dla Pana ArturaCzesławaKwapińskiego

Kierownik Prolektu lwona Kania //-

Prezes PolskiejOrganizacjiTurystycznej RafałSzmytke -t"tt?

Żźaąłr

V

ąz

--..-_--\

/

Szko|eniazostałyzorganizowanepzez ECORYS Po|ska Sp. z o,o. w dniach 19.20 grudnia 2012 r, na z|eceniePo|skiejarganizacjiTurystyĆznej w ramach projektu,,PromujmyPolske Razem" Lublin, 2Qj22012 r'

IN NOWACYJ NA GOSPODARKA NARoDoWA 5TRATE6lA5PÓl NoŚcI

s$o''1%

ą"rdęl"d.s >4/lr

UNlA EUROPEJSKA FUNDUSZ EUROPE.'SKI ROZWOJUREGIONALNEGO

\o

w ramach Programu operacyjnego |nnowacyjnaGospodarka Projekt współfinansowanyze środkówEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

certyfikat-Artur  

certyfikat-Artur

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you