Page 1

STUDENTEN

ROC wordt Pepsi Academie

pagina 03

KRANT

A3 is een uitgave van de Socialistische Partij en verschijnt vier keer per jaar.

Vierde jaargang, nummer 2, augustus 2003 A3, Vijverhofstraat 65, 3032 SC Rotterdam, telefoon (010) 243 55 50, fax (010) 243 55 65, e-mail A3@sp.nl, www.sp.nl

84.000 potentiële studentenkamers staan leeg!

Het roer moet om in de

studentenhuisvesting In Nederland waart anno 2003 weer een oud spook rond: Woningnood. Studenten zijn één van de eersten die daar de bittere ‘vruchten’ van plukken. Langer op de wachtlijst dan de duur van je studie? Een benauwd en donker hok voor 300 euro in de maand? Welkom in Nederland! Graag noemt ons land zich ‘kenniseconomie’, maar het krijgt geen vinger achter het groeiende probleem van de studentenhuisvesting. Terwijl de oplossingen kant en klaar worden aangedragen… en studie in contrasten. Begin juli 2003 waren er volgens een peiling van de LSVb ongeveer 30.000 (!) studenten op zoek naar een kamer. Het werkelijke aantal ligt naar alle waarschijnlijkheid nog veel hoger. In een aantal steden ontbreekt namelijk het zicht op het reëel aantal kamerzoekende studenten, omdat de wachtlijst is afgeschaft. Tegelijkertijd doet zich het verschijnsel voor, dat de doorstroming van afgestudeerden naar een zelfstandige woning

Foto: Rob Voss

E

steeds moeizamer verloopt. In Utrecht bijvoorbeeld duurt het soms acht jaar voordat een (ex-) student verhuist. Studenten schrijven zich vaak pas in op het moment dat ze daadwerkelijk bereid zijn naar een starterswoning te ver-

huizen. Vanaf dat moment moeten ze gemiddeld nog zo’n drie jaar wachten op een huurwoning. En dan komt de grote Amsterdamse woningstichting Lieven de Key eventjes om de bocht met het besluit om alleen nog maar tijdelijke


‘Louche verhuurders krijgen alle ruimte om van de kamernood te profiteren’ ‘In Amsterdam is de wachttijd voor een kamer langer dan de duur van sommige studies,’ illustreert SP-Kamerlid Piet de Ruiter de ernst van de studentenhuisvestingsproblematiek. ‘Universiteiten besteden bakken met geld om studenten te lokken, maar geven niet thuis als het gaat om het regelen van fatsoenlijke woonruimte. En dus krijgen louche verhuurders alle ruimte om van de kamernood te profiteren.’ De statistieken duiden niet echt op een verbetering van de situatie. Verwacht wordt dat er dit jaar hooguit 64.000 nieuwe huizen worden gebouwd, terwijl dat aantal in de jaren zestig, zeventig en tachtig ruimschoots boven de 100.000 per jaar lag. En jaar na jaar wordt de doelstelling van de bouwproductie niet gehaald. Het grootste deel van wat er gebouwd wordt valt bovendien in de duurdere categorie koopwoningen, niet in betaalbare huur- en koopwoningen. Laat staan in de studentenhuisvesting. De verklaring van al deze ellende is in wezen heel simpel. Vanaf de jaren tachtig won het idee aan kracht dat de markt het in veel traditionele overheidstaken, waaronder de woningbouw, beter zou doen dan de staat. En dus werden de subsidies voor de sociale woningbouw afgeschaft en de invloed van de overheid op het woningbeleid drastisch verkleind. Ook hieven gemeenten massaal hun woningbedrijven op en werden de woningcorporaties verzelfstandigd. Zij gingen – gespeend van iedere overheidssteun – marktgericht te werk. Betaalbare huurhuizen, starterswoningen en studentenkamers worden niet of nauwelijks gebouwd want die zijn beduidend minder lucratief dan de dure klasse. Met andere woorden: woningbouwstichtingen leerden zich het vak van projectontwikkelaar aan. Gevolg: sloop van woningen die aan een opknapbeurt toe zijn. Piet de Ruiter geeft een voorbeeld. ‘Portiekflats worden massaal gesloopt, omdat ze volgens de woningstichtingen te klein zijn en niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Maar te klein voor wie? Waarom zou je ze niet kamergewijs aan studenten verhuren? Hetzelfde geldt voor langdurig leegstaande kantoorruimte,’ aldus De Ruiter. Volgens hem moet huursubsidie dan ook mogelijk zijn voor alle onzelfstandige woningeenheden in complexen die geëxploiteerd worden door woningcorporaties: ‘Dat zal een enorme stimulans zijn om allerlei grote panden te benutten voor studentenhuisvesting.’ De huursubsidie op onzelfstandige woonruimte werd in 1997 afgeschaft, maar De Ruiter’s collega Ineke van Gent van GroenLinks kreeg vorig jaar unanieme steun in de Tweede Kamer voor een motie om de huursubsidie weer ingevoerd te krijgen. Maar toenmalig minister Kamp en diens opvolgster Dekker weigeren het voorstel uit te voeren en in de wet te verankeren. ‘Technische en financiële redenen,’ luidt de motivatie tot op de dag van vandaag. Van Gent: ‘Het is onbegrijpelijk dat het kabinet een Kamerbreed gesteunde motie zomaar naast zich neer legt. Een tijdje geleden werd Dekker hierover opnieuw door de Kamer op het matje geroepen, maar de coalitiepartijen

HETTENTAMENVAN

Piet de Ruiter:

‘In naam der kenniseconomie, ga kraken!’ ‘Het ministerie van Onderwijs onderzoekt op dit moment hoe we er voor staan met de kamernood. Ik kan de eerste oplossing nu alvast aandragen: verhuur de portiekflats in herstructureringswijken tijdelijk kamergewijs aan studenten. Bovendien moet huursubsidie zo snel mogelijk van toepassing worden gemaakt op onzelfstandige woonruimten in speciaal daarvoor aangewezen complexen. De volkshuisvesting is een ‘circle of life’ waarin alles met alles samenhangt. Dat studenten zich bij het begin van hun studie al inschrijven voor een zelfstandige woning is leuk en aardig, maar als er geen beschikbare en betaalbare woningen zijn, wordt het lastig. De woningnood komt voort uit het achterblijven van betaalbare nieuwbouwhuurwoningen en het voortschrijden van de sloop van huurwoningen. De koopdrift van de jaren negentig heeft daar bovenop de prijzen van koopwoningen zodanig opgedreven, dat je als alleenverdiener in ieder geval niet aan de bak komt. Wat mij betreft is de oplossing van zowel de kamernood als de gehele woningnood heel simpel: bouw goedkope en middeldure huurwoningen. Tot die tijd moeten studenten het heft zelf in hand nemen. Er staan genoeg kantoorpanden leeg. Ik zou dus zeggen: ‘Ga maar kraken, in naam der kenniseconomie.’

Def P

rapper, illustrator, schrijver foto Joost v.d. Broek

huurcontracten af te sluiten met studenten. Dat niet bepaald alle studenten na hun studie meteen een baan hebben die een hypotheek van een paar ton oplevert…tja… Maar het kan nóg mooier: volgens sommige woningstichtingen blokkeren afgestudeerden de doorstroming door op hun studentenkamertje te blijven zitten. De zondebok is dus gevonden. Dat er nauwelijks betaalbare starterswoningen voorhanden zijn…tja…

Katja of Bridget? Katja, want die heeft een geilere uitstraling.

Amsterdam of Rotterdam? willen haar niet laten vallen. Huursubsidie voor onzelfstandige woonruimte kan een groot deel van de woningnood wegnemen. Ik stel deze minister - maar ook haar voorgangers - verantwoordelijk voor de snel toenemende woningnood onder jongeren en studenten.’ En recentelijk nog stelde Piet de Ruiter Dekker de vraag hoe zij tegenover het geschikt maken van kantoorruimte voor jongerenhuisvesting staat. De minister antwoordde dat het helaas haar pakkie-an niet is om met vastgoedeigenaren te gaan onderhandelen over het ombouwen van kantoren tot woonruimte voor jongeren. De Ruiter: ‘Als studentenhuisvesting niet de verantwoordelijkheid van de overheid is, van wie dan wel? De woningbedrijven doen namelijk niks aan de woningnood. In de twintig grootste steden van ons land staat 2,1 miljoen vierkante meter leeg. Dat staat gelijk aan 84.000 ruime studentenkamers van vijf bij vijf. In onder andere Utrecht, Eindhoven, Tilburg en Nijmegen lopen de wachtlijsten op tot meer dan een jaar.’ Maar volgens de minister is verder onderzoek noodzakelijk voordat er ingegrepen kan worden. De bewindsvrouw heeft weliswaar toegezegd op Prinsjesdag een nieuw actieplan tegen de woningnood te presenteren, maar veel verwacht De Ruiter daar niet van: ‘Er is al meer dan genoeg onderzoek gedaan. Het wordt tijd dat het ministerie eens actie onderneemt. De oplossing voor de woningnood is namelijk helemaal niet zo lastig: minder slopen en meer bouwen.’ ●

Wat een open deur, zeg. Amsterdam! Daar ben ik geboren en getogen.

Euro of gulden? Gulden. Sinds die euro is alles twee keer zo duur geworden.

Israël of Palestina Geen van beide, die kwestie is veel te ingewikkeld.

Kink FM of 538 Kink FM. Die zender is muzikaal gezien 100.000 keer beter.

Liefde of geld? Liefde, want veel geld heb ik nooit gehad.

Reggae of hiphop? Moeilijk. Ik hou heel erg veel van beide. Maar als ik echt moet kiezen, dan toch maar hiphop.

Tekenen of muziek maken? Muziek maken, want dat kan ik veel beter.

Jan Marijnissen of Wouter Bos?

Zware middelen in ROOD-campagne ROOD, de jongerenorganisatie van de SP, heeft onlangs de aftrap gegeven voor een landelijke actiecampagne tegen de woningnood (zie pagina hiernaast). Naast acties wordt ook een grote enquête gehouden om de woningnood onder jongeren nauwgezet in kaart te brengen. Ook wordt een ‘huisjesmelker van het jaar’-verkiezing georganiseerd. ‘En binnenkort schakelen we een nog een tandje hoger en gaan we op grote schaal leegstaande huizen bezetten om ze aan te bieden aan het lokale woningbestand,’ zegt ROOD-voorman Driek van Vugt: ‘Ja, dat zijn zware middelen. Maar we wachten al jaren op maatregelen. In de Grondwet staat dat iedereen recht heeft op huisvesting. Het kabinet Balkenende II heeft het altijd over ‘meedoen’. Volgens ons hoort daar ook wonen bij. Als de overheid niets onderneemt, doen wij het zelf .’ Voor de agenda, nieuwtjes en verslagen van de campagne van ROOD kun je kijken op: http://www.rood.sp.nl/

Marijnissen. Ik heb niets tegen Wouter hoor, maar Jan ken ik persoonlijk en ik vind hem een aardige vent.

NRC of Telegraaf? Geen van beide. Ik lees ze allebei niet.

Bier of cognac? Bier. Dat helpt beter tegen de dorst. Bovendien hou je het ook veel langer vol dan met cognac.

Lowlands of Pinkpop? Lowlands, want dat biedt veel meer diversiteit.


In vijftien steden tegelijk gaf ROOD, jongeren in de SP, vlak voor de zomervakantie de aftrap voor de campagne tegen woningnood onder jongeren. Enkele impressies van het eerste stof dat opwaaide… Foto Rob Voss

Pepsi neemt de school over

HOEZO DUF?!

De scholen krijgen opvallende 4Y2logo’s in hun gebouwen, evenals 4Y2corners waar scholieren kunnen snacken, loungen en internetten en een systeem dat de aankopen van de leerlingen registreert, zodat Vrumona hen vervolgens per mail aanbiedingen kan doen die volledig op de persoon zijn afgestemd. Na de voorlichtingsfilmpjes van Schiphol, de verkeersdiploma’s van Renault en de schoolcomputers van IBM en Toshiba is ons onderwijs weer een griezelige stap dichter bij de Verenigde Staten gekomen. En we waren al een eind op weg daarheen. Uit gegevens van beleidsonderzoeksbureau Regioplan blijkt bijvoorbeeld dat voor eenderde van de scholen inkomsten van sponsors belangrijk zijn voor de bekostiging van het primaire onderwijsproces. En dat zou juist voorkomen moeten worden, zegt de politiek al jarenlang. Hoe kan het dan toch gebeuren? We vroegen het aan SPonderwijswoordvoerder in de Tweede

Kamer Fenna Vergeer. ‘De meeste partijen, en zeker de coalitiepartijen, lijken sponsoring op scholen helemaal geen probleem te vinden. Ze doen wel mooie uitspraken, maar komen vervolgens niet verder dan oproepen tot zelfregulering en vage, onduidelijke convenanten. Ze zijn niet echt bereid om de jacht op jeugdige consumenten buiten het onderwijs te houden.’ Hoe zou het volgens jou dan wél moeten? ‘De SP bepleit een wettelijk verbod op sponsoring in het onderwijs. Om principiële redenen: sponsoring tast de onafhankelijkheid van het onderwijs aan, terwijl scholen juist een neutrale omgeving horen te zijn. En om praktische redenen: sponsoring compenseert de tekortschietende financiering van de overheid – met financiële verschillen tussen scholen als gevolg, en tast de continuïteit van het onderwijs aan als een sponsor ermee ophoudt. In de Grondwet staat niet voor niets dat on-

derwijs een zorg is van de overheid, niet van bedrijven’. Dus de buurtsuper mag geen melk meer aanbieden tijdens de jaarlijkse sportdag? ‘Waar het om gaat, is dat vormen van sponsoring verboden worden die het primaire onderwijsproces raken, en dat er geen sprake mag zijn van beïnvloeding van scholieren. Daar gaat het om. Die buurtsuper mag natuurlijk pakjes melk komen brengen, graag zelfs. Het is een ontzettend belangrijk dat de omgeving zich betrokken voelt bij een school. Zolang er maar geen tegenprestatie wordt verwacht. Dat is de essentie en dat hoort vastgelegd te worden in een wettelijke regeling met sanctiemogelijkheden om naleving te garanderen.’ ‘Het domste wat de politiek nu kan doen, is niets doen en ingehaald worden door de praktijk. Helaas dreigt dat wel te gebeuren. Van de regeringspartijen is helemaal niets te verwachten.’ ●

Een sloppenwijk voor de hoofdingang van de Stopera in Amsterdam: daarmee wilde ROOD laten zien dat het grote tekort aan woonruimte voor jongeren nu verholpen moet worden. Aan het eind van de middag, toen het ‘plein van de papieren beloftes’ vol stond met zelfgebouwde huizen, werd een petitie aan wethouder Stadig aangeboden. SP-Senator Ronald van Raak was erbij en zorgde met zijn oproep tot kraken voor een unicum in de parlementaire geschiedenis.

Ondergaand zonnetje, geen zuchtje wind, 25 graden Celsius. Dan is kamperen niks bijzonders. Behalve als je dat pontificaal voor het stadhuis doet. En dus verrees er in Arnhem een minikrottenwijk als symbool voor de studentenhuisvesting anno 2003 in de Gelderse hoofdstad.

‘Dan maar hier wonen’ zeiden ROOD-actievoerders in Den Haag. En rolden hun slaapzakken uit midden in de raadszaal waar de commissie Stedelijke Ontwikkeling wilde gaan vergaderen. De bewaking maakte een einde aan de bezetting en de actievoerders brachten een paar uurtjes op het politiebureau door. Foto Rob Voss

4Y2 is de leus waarmee frisdrankenfabrikant Vrumona (Pepsi, Sisi, 7-Up) de Regionale Opleidingscentra (ROC’s) in Amsterdam en Nijmegen verovert. Onderwijs als decor voor de commercie.

‘Small talk’: jongeren op de man/vrouw af

Balkenende... en nu? Karin Bodewitz (22), Enschede ‘Ik vind het wel oké. Balkenende is nog niet op zijn best, maar ik vind het wel goed dat er een christelijke partij in het kabinet zit. Alleen de formatie vond ik slecht gaan: nu zitten ze weer met de partij waarmee het de vorige keer fout ging. Het is best een lastige periode om te regeren, iedereen is tegen je. Ik heb er vertrouwen in dat het goed zal gaan.’ Hugo Kollewijn (24), Sint Anthonis ‘Ik weet niets van de plannen want ik volg het niet, maar ik heb niet het idee dat ten koste van alles geen begrotingstekort mag zijn. Dat lijkt me niet zo verstandig, de hele zaak zal vastlopen door ontslagen en stakingen. Ik vind niet dat ze op defensie moeten bezuinigen. Het is een eng idee dat het Amerikaanse leger elke dag sterker wordt. Daar kan Nederland alleen wat mee doen als er Europees gewerkt wordt. Van Balkenende had ik eerlijk gezegd gedacht dat hij beslissingen kon nemen. Het leek me een slimme vent, ook al heeft hij zijn uiterlijk niet mee, maar hij is me tegengevallen. Hij heeft genoeg kansen gehad.’ Anita van der Meij (25), Alkmaar ‘Ik vind het helemaal niets. Voor een christelijke partij doen ze geen christelijke dingen. Je zou geld moeten verdelen en niet alleen bezuinigen op de zwakste groep, zodat je er zelf beter van wordt. Ik vind dit niet kunnen. Ik snap dat er bezuinigd moet worden, maar zo zou ik het niet doen.’ Albrecht de Glee (25), Lippenhuizen ‘Ik volg het niet zo, want ik ben net terug uit het buitenland. Ik hoor alleen bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen en dat is niet iets waar ze één, twee, drie zomaar uitkomen. Maar volgens mij liggen de regeringspartijen wel op één lijn. Alleen D66 heeft andere ideeën over de JSF. Ik heb nog niet zoveel van Balkenende meegemaakt, dus ik kan geen oordeel geven. Maar ik geef hem tijd voor ik hem afbrand en ik heb vertrouwen in deze drie partijen.’

‘Ademnood’ zongen Linda, Roos en Jessica ooit. ‘Woningnood’ maakten hun evenknieën uit Groningen ervan. ‘Want de kans is groot…dat je jaren op de wachtlijst staat… voordat je het huis uit gaat’. Van een blije meezinger op TMF naar een spetterende protestsong op het stadhuisplein in Grûn.

Heel Leeuwarden was getuige van een Actie Driedaagse tegen de woningnood onder jongeren. Soms metershoog werd het nodige kunst- en vliegwerk verricht. Bijvoorbeeld bij het enorme bord bij de Vrijheidswijk waar trots de stadsvernieuwing staat aangegeven. Terwijl daarvoor wel honderden huurwoningen zijn gesloopt en er nog vele honderden volgen volgens de plannen…

In Nijmegen liet ROOD wethouder Depla zien hoe de studentenhuisvesting er in de toekomst wellicht uit gaat zien: kartonnen dozen met gebruiksaanwijzing om ze om te bouwen tot zelfbouw-woning. Positief punt daarbij was, dat Depla aangaf serieus bezig te zijn met de problematiek. ‘Op grote lijnen steunen wij zijn beleid en we wachten met spanning de uitvoering af,’ aldus ROOD in de Waalstad.


O

Annette Nijs

Over het taalgebruik van politici wordt veel geklaagd. Vaag, nietszeggend en onbegrijpelijk. En dat is het niet alleen in onderlinge debatten, maar ook als ze met ‘de mensen in het land’ spreken. Nu zou je verwachten, dat ze hun jargon in ieder geval nog wel behoorlijk kunnen spellen. Maar zelfs dat valt tegen, blijkt uit de zieleroerselen die Annette Nijs onlangs deelde met de lezers van haar weblog. Pikant detail: Nijs is staatssecretaris van Onderwijs.

Over de regeringsverklaring schreef ze: ‘Een evenment dat toch in zekere zin ook bepalend zal zijn voor de sfeer tussen Kamer en Kabinet voor de komende periode. En wij streven allemaal naar een periode van vier jaar. De keizer van Nederland heeft het verdient en ons land heeft het nodig. Ik zal mijn beste beentje voordoen.’ De stoplap ‘toch in zekere zin ook’ is typisch spraakgebruik van een politicus, maar om dat ook nog uit te schijven. Verder twee tikfouten, een klassieke dt-fout en het is ‘je beste beentje voorzetten’, niet voordoen.

En dat in vier zinnen! A3 denkt te weten waar het bij Nijs fout ging. Als wereldwijd e-commerce manager bij Shell heeft de staatssecretaris jarenlang in het buitenland gewoond. Ze is bij haar terugkeer naar Nederland blijkbaar door de mazen van de inburgeringscursussen geglipt. Wij stellen voor dat verzuim te herstellen, en Nijs alsnog naar een taalles voor allochtonen te sturen. En totdat ze haar diploma heeft, moet ze wegblijven van haar ministerie. Dan heeft niet alleen zijzelf, maar het hele onderwijsveld baat bij de cursus. De keizer van Nederland heeft dat verdient. ●

De rubriek van Driek Ik word bijna CDA-lid Het is dat ik me zo uitstekend thuis voel bij de SP, anders zou ik me op dit moment graag aansluiten bij het CDA. Verbaasd? Wel, ik ben niet zo bijbelvast en ook behoort de christen-

ROOD

Onze website is al jaren achtereen uitgeroepen tot de beste site van een politieke partij. Surf eens langs, en ontdek waarom.

ROCKS!

BON OM LID TE WORDEN

JA

ik sluit me aan bij de SP. Ik machtig de SP om per kwartaal onderstaand bedrag af te schrijven van mijn rekening. Als welkomstgeschenk krijg ik de CD ‘Die nemen we mee’ met twintig onvergetelijke Nederlandse liedjes. Ik krijg elke maand het nieuwsen opinieblad de Tribune in de bus en gratis toegang tot ‘tomaatnet’, de reclamevrije internetprovider voor alle SP-leden.

Nog geen 28 jaar? Dan kun je als SP-lid meteen ook lid worden van ROOD, onze jongerenorganisatie. Voor het schijntje van 5 euro per jaar doe je mee. Wat ROOD dan te bieden heeft? Vraag liever wat ROOD niet te bieden heeft! Op landelijk niveau zijn gespecialiseerde ROODteams actief onder meer op het gebied van media, promotie, actie en debat. Lokaal is ROOD eveneens vertegenwoordigd. ‘Het kan allemaal; ‘t is net wat je wilt,’ zegt ROOD-voorzitter Driek van Vugt: ‘ROOD wil een instrument in de handen van jongeren zijn. Wie samen met ons voor verbeteringen in de maatschappij wil knokken, is van harte welkom.’ Meer weten? Kijk op rood.sp.nl

lismen. Maar een aantal zaken valt mij toch echt op. Neem dat verhaal van St. Martinus: de rijke voorvader van Balkenende die zijn mantel in tweeën sneed om een arme dakloze wat warmte te geven. Volgens mij wordt daar echt níet mee bedoeld dat je bijstand, huursubsidie en WAO in tweeën moet snijden om de rijke topmanagers er nog warmer bij te laten zitten. En hoe staat het met de aandacht voor het gezin? Dat was volgens de moeder van Balkenende – en de andere inspiratiebronnen van onze premier – toch de hoeksteen van de samenleving. Hoe kan het kabinet dan zelfs de bijstandsmoeders met heel jonge kinderen verplichten om een volledige baan aan te nemen?

Het meest lichtende voorbeeld van Balkenen-

demonstratie

de had genoeg aan een eenvoudige stal zonder verwarming. Zijn nazaat laat een ambtswoning verbouwen voor 14 miljoen euro en

Naam Roepnaam

Voorletters

m/v

Adres Pc

Plaats

Telefoon

Geboortedatum

KEER HET TIJ

huurt ook nog eens een peperduur penthouse

Demonstreer mee tegen Balkenende II

niet alleen binnen, hij verordonneert ook dat

E-mail

op kosten van de gemeenschap. Jezus joeg de tollenaars de tempel uit. Balkenende haalt ze

hun wil wet is. Zo kan ik zelfs met mijn beperkte bijbelkennis nog wel even doorgaan. Nu mijn aandrang om lid te worden van de Nederlandse Harry Potter-fanclub: ik zou als

Ik wil ook als Rood (jongeren in de SP)-lid ingeschreven worden (tot 28 jaar)

zaterdag 20 september 2003

Rekeningnummer Kwartaalbijdrage

Datum

democratische ideologie niet tot mijn specia-

€ 3,40 (minimum)

€ 4,50

€ 6,–

€ 9,–

€ 12,–

anders: €

Handtekening

de partij uitjagen. Ik wil met alle plezier het instrument zijn van een wrekende god die zich tot op het bot misbruikt voelt door een

,

13:00 Dam, Amsterdam

Je kan deze machtiging op elk moment stopzetten met een telefoontje aan de SP: (010) 243 55 40 zomer 2003 Stuur deze bon in een envelop naar: Socialistische Partij, Antwoordnummer 30542, 3030 WB Rotterdam. Telefonisch aanmelden kan natuurlijk ook: (010) 243 55 55.

CDA’er heel graag Balkenende het Catshuis en

ketter die schijnheilige praatjes koppelt aan bot liberaal gesnoei. Op naar een ethisch reveil binnen het CDA: jaag de tollenaars, judassen en farizeeërs de politiek uit – te beginnen met Balkenende.

meer info: www.keerhettij.nl

En neem St. Martinus weer als voorbeeld!

foto Robert Elsing

Helaas Annette, gezakt voor je inburgeringscursus

Driek van Vugt (23) was lid van de Eerste Kamer voor de SP en student Politicologie. In maart 1998 werd hij in Leiden gemeenteraadslid – de jongste van Nederland. In juni 1999 werd hij senator en daarmee de jongste parlementariër aller tijden. Driek van Vugt is nu voorzitter van ROOD, jongeren in de SP.

A3 - Augustus 2003  
A3 - Augustus 2003  

A3, de studentenkrant van ROOD en de SP, werd verspreid op universiteiten en hogescholen.