Page 1


“ VÜCUDUMUZUN

BİLMECESİNİ ÇÖZELİM” DESTEK VE HAREKET MERKEZ DERSHANELERİ


V V ü ü cudumuzda,hareket edebilmemizi  sa sa ğ ğ layan yap layan yap ıı lardan biri  kemiklerimizdir.  Kemiklerimiz serttir ve d Kemiklerimiz serttir ve d ü ü şş me, me, çç arpma  gibi kazalarda k gibi kazalarda k ıı rr ıı labilir.K labilir.K ıı rr ıı lan kemik  onar onar ıı ll ıı p eski haline gelene kadar onu  hareket ettirmekte zorlan hareket ettirmekte zorlan ıı rr ıı z.  Kayna Kayna şş mas mas ı ve eski haline gelebilmesi  ii çç in k in k ıı rr ıı lan kemi lan kemi ğ ğ in hareket  ettirilmemesi gerekir. ettirilmemesi gerekir. 


V V ü ü cudumuzda kemiklerden olu cudumuzda kemiklerden olu şş an ve  hareket edebilmemizi sa hareket edebilmemizi sa ğ ğ layan iskelet  bulunur.  İİ skeletimizde,yakla skeletimizde,yakla şı şı k 206 kemik  vard vard ıı r.Bu kemiklerin birbirlerine  ba ba ğ ğ lanmas lanmas ı ile iskeletimiz  olu olu şş ur.Bebeklerin iskeletinde daha fazla  kemik vard kemik vard ıı r.  V V ü ü cudumuzdaki kemikler şş ekillerine  g g ö ö re uzun uzun ,, k k ıı sa sa ,, yass yass ı kemikler olarak  grupland grupland ıı rr ıı ll ıı r. r. 


İİ SKELET SKELET İİ M M İİ ZDE d ZDE d ö ö rt temel k rt temel k ıı ss ıı m  bulunur.  Birincisi Birincisi ;beynimizin i ;beynimizin i çç inde bulundu inde bulundu ğ ğ u  ve onu d ve onu d ış etkilerden koruyan  kafatas kafatas ıı d d ıı r.  İİ kinci k kinci k ıı ss ıı m  omurgad omurgad ıı r.Omurga  boynumuzdan ba boynumuzdan ba şş lay lay ıı p s p s ıı rt rt ıı m m ıı z  boyunca uzan boyunca uzan ıı r.Omurga v r.Omurga v ü ü cudumuzun  dik durmas dik durmas ıı n n ı sa sa ğ ğ layan iskeletin ö ö nemli  bir k bir k ıı sm sm ıı d d ıı r.K r.K ıı sa kemiklerin ü ü st ü ü ste  dizilmesiyle olu dizilmesiyle olu şş mu mu şş tur. tur. Ş Ş ekli ““ S S ”” harfine  benzer. benzer. 


İİ skeletin üçü üçü nc nc ü  temel k temel k ıı sm sm ı  g g ö ö ğ ğ ü ü s  kafesidir. kafesidir. G G ö ö ğ ğ ü ü s kafesi,kaburga  kemiklerinden olu kemiklerinden olu şş ur ve kalp,akci ur ve kalp,akci ğ ğ er  gibi hayati organlar gibi hayati organlar ıı m m ıı zz ı d d ış etkilerden  korur. 

İİ skeletimizin d d ö ö rd rd ü ü nc nc ü  temel  k k ıı sm sm ı  olan kollar ve bacaklar kollar ve bacaklar ıı m m ıı zla  hareketlerimizin b hareketlerimizin b ü ü y y ü ü k bir k k bir k ıı sm sm ıı n n ı  yapmaktay yapmaktay ıı z. z. 


İİ SKELET  KAFATASI  Ç Ç EN E KEM E KEM İ Ğİ  K K Ö Ö P R R Ü Ü C C Ü Ü K KEM K KEM İ Ğİ  G G Ö Ö Ğ Ğ Ü Ü S KEM S KEM İ Ğİ 

OM URGA

KABURGALAR LE LE Ğ Ğ EN  KEM  KEM İ Ğİ 

B B İİ LEK KEM LEK KEM İ Ğİ  UY LUK KEM LUK KEM İ Ğİ  D D İİ Z KAP A A Ğ Ğ I  KEM  KEM İ Ğİ  BALDI R  KEM  KEM İ Ğİ  KAVAL KEM KAVAL KEM İ Ğİ Ğİ 


EKLEM LER LER imiz sayesinde  bacaklar bacaklar ıı m m ıı zz ı  b b ü ü keriz,parma keriz,parma ğı ğı m m ıı zz ıı ,bile ,bile ğ ğ imizi ve  kolumuzu oynatabiliriz,yaz kolumuzu oynatabiliriz,yaz ı  yazabiliriz!Eklemlerimiz kemiklerimizi  birbirine ba birbirine ba ğ ğ lar ve hareket etmemizi  sa sa ğ ğ lar.  Ö Ö rnek: rnek: El ve ayak  parmaklar parmaklar ıı m m ıı zdaki,diz ve  dirse dirse ğ ğ imizdeki eklemler hareketlerimizi  kolayla kolayla şş tt ıı rr ıı r.Omurga ve g r.Omurga ve g ö ö ğ ğ ü ü s kafesini  olu olu şş turan kemikler aras turan kemikler aras ıı nda da  eklemler vard eklemler vard ıı r.Fakat bu eklemler el ve  ayaklardaki kadar hareketli de ayaklardaki kadar hareketli de ğ ğ ildir. ildir. 


V V ü ü cudumuzda hareket  etmeyen eklemler de vard etmeyen eklemler de vard ıı r  (( kafatas kafatas ıı ndaki kemikler). ndaki kemikler). 


Ko Ko şş mak z mak z ıı plamak,y plamak,y ü ü rr ü ü mek i mek i çç in ayak ve  bacaklar bacaklar ıı m m ıı zz ı kullan kullan ıı rr ıı z.Bu  hareketlerimizi kemik kas ve eklemlerin  birlikte uyum i birlikte uyum i çç inde çç al al ış ış mas mas ıı yla  ger ger çç ekle ekle şş tiririz.  KASLARIN YAPI VE G KASLARIN YAPI VE G Ö Ö REVLER REVLER İ :Bir  kemi kemi ğ ğ in hareket etmesini iki kas grubu  sa sa ğ ğ lar.Kemiklere ba lar.Kemiklere ba ğ ğ lanan bu iki grup  kastan biri kas kastan biri kas ıı ll ıı p kal p kal ıı nla nla şş tt ığı ığı nda  kar kar şı şı ss ıı nda bulunan kas grubu  gev gev şş eyerek harekete imkan verir. eyerek harekete imkan verir. 


Kaslar Kaslar ıı m m ıı z lifli yap z lifli yap ıı dad dad ıı r.Kas lifleri bir  araya gelerek kas demetlerini  olu olu şş turur.  İİ SKELET VE KAS SA SKELET VE KAS SA Ğ Ğ LI LI Ğ Ğ II :  İİ lk ko lk ko şş ul dengeli beslenme. ul dengeli beslenme. İİ skeletin  g g ö ö revlerini tam olarak yerine  getirebilmesi i getirebilmesi i çç in duru in duru ş ve  oturu ve  oturu ş  bi bi çç imlerine dikkat edilmeli.G imlerine dikkat edilmeli.G ü ü ne ne ş  ışığı ışığı ndan yararlan ndan yararlan ıı lmal lmal ıı .. 


Sinan ÖZER-Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim  

4.Sınıfların Fen ve Teknoloji Dersi İlk Ünitesi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you