Page 1

SOSYAL B İ LG İ LER Hazırlayan : Sinan ÖZER


B Ö LGELER İ M İ Z • EGE BÖLGESİ  • KARADENİZ BÖLGESİ  • MARMARA BÖLGESİ  • AKDENİZ BÖLGESİ  • İÇ ANADOLU BÖLGESİ  • DOĞU ANADOLU BÖLGESİ  • GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ


EGE BÖ L GESİ  •  Kıyılar ı gir intili çıkıntılıdır .Bu kıyılar da bir çok doğal  liman ve kör fezler  var dır .  •  Ege kıyısı yur dumuzun en uzun kıyısıdır .  •  Bölgedeki dağlar  genelde doğu­batı yönünde denize dik  uzanır .  •  Nehir ler in denize döküldükler i ağızlar ında delta ovalar ı  oluşmuştur .  •  Ovalar ı:Bakır çay,Gediz,Büyük Mender es,Küçük  Mender es  •  Bölgede Akdeniz ikliminin kar akter istik bitkisi olan çam  ve makiler  gör ülür .  •  Bölge alan bakımından 5.büyük bölgemizdir .


EGE B Ö LGES İ •


B B öö lgenin Da ğlar    ı  •Kaz Dağı,Murat Dağı,Boz Dağlar,Aydın Dağları,Alaçam Dağları,Yunt Dağı,Madra


Akarsu ve G ö lleri • Büyük Menderes(Kemer Barajı ve Adıgüzel Barajı) • Küç ük Menderes • Gediz(Demirkö prü Barajı) • Bakırç ay • GÖLLER : • Bafa • Marmara


MADENLER İ ,ÜR ÜNLER İ 

• LİNYİT :  (Soma,Tavşanlı,Seyitömer ,Tunçbilek,Yatağan)  •  DEMİR : ( EYMİR)  •  CİVA : ( ÖDEMİŞ , KARABURUN )  •  KROM : ( Köyceğiz , Kütahya,Menteşe ve çevr esi  •  ZIMPARATAŞI, YER ALTI KAYA TUZU  •  BOR : EMET   <<<< MERMER : AFYON  •  ALTIN : Ber gama  •  TAHIL,TÜTÜN,PAMUK,HAŞHAŞ,  •  ÇEKİRDEKSİZ  ÜZÜM,İNCİR,TURUNÇGİLLER,ZEYTİN,İNCİR


MARMARA BÖ L GESİ  •


MARMARA B Ö LGES İ • Bö lge yurdumuzun kuzeybatısında yer alır.Yurdumuzun Avrupa’ya aç ılan sınır kapısı Kapıkule buradad ır. • Bu bö lgede Akdeniz,Karadeniz,Karasal iklimin üç ü de gö rülür. • Bö lge kaplad ığı alan bakımından ikinc i küç ük bö lgesi o lmasına rağmen,nüfus bakımından en büyük bö lgemizdir. • Karadeniz’i Marmara Denizine bağlayan İstanbul Bo ğazı ile Marmara’yı Ege Denizi’ne bağlayan Çanakkale Bo ğazı bu bö lgededir. • Bö lge o rtalama yüksekliği en az o lan yö remizdir.


DAĞLARI,AKARSULARI,GÖLLERİ •  Istr anca(Yıldız) Dağlar ı,Tekir dağ,Asya  kısmında ise Uludağ.  •  Ayr ıca Kaz Dağlar ı’nın bir  bölümü bur adadır .  •  AKARSULARI:MERİÇ :Yunanistan ile  ar amızda sınır  oluştur ur .Bunun kolu olan  Er gene tamamen bizimdir .  •  SUSURLUK , SAKARYA’NIN AŞAĞI  BÖLÜMÜ  •  GÖLLER:İznik,Ulubat,Manyas(Kuş  Cenneti),Büyük Çekmece,Küçük  Çekmece,Ter kos


MADENLER İ,ÜR ÜNLER İ • Linyit:Kütahya yöresi  • Mer mer  : Marmara Adası  • Bölgenin güney bölümünde zengin BOR  MİNERALLERİ vardır.  • ÜRÜNLER:Tahıl,pancar,tütün,zeytin,  • susam,üzüm,meyve,ayçiçeği  • Ayrıca balıkçılık,orman ürünleri,ve ipek  böcekçiliği önemli gelir kaynağıdır.


KARADENİ Z B Ö LGES İ •


KARADENİ Z  BÖ L GESİ  • Bu bölge yurdumuzun kuzeyini kapsar. • Bölge genelde engebeli ve dağlıktır.Buradaki dağlara genelde Kuzey Anadolu Dağları denir.Bu dağlar doğudan batıya doğru sıralar halinde Karadeniz’e paralel olarak uzanırlar.Bu nedenle Karadeniz kıyılarında girinti çıkıntı azdır.Burada sadece Sinop limanı doğal limandır. • Samsun Ereğli Trabzon limanları ise dalgakıranlarla yapılmış limanlarımızdır. • Dağlar denize çok yakın olarak uzandığından kıyılarda fazla düzlükler yoktur.


DAĞLARI,AKARSULARI,GÖLLERİ • Karadeniz Bö lgesi 3 bö lüme ayrılır. • Batı Karadeniz Bö lümü : İsfendiyar (Küre) Dağları,Ilgaz Dağları,Kö ro ğlu Dağları ile Sündiken Dağları’nın bir bö lümü burada bulunur.Bu dağlar sıradağlardır.Batı Karadeniz bö lümü yurdumuzun o rman yö nünden en zengin bö lümüdür.Bu bö lüme “o rman denizi”veya”yeşil deniz” de denir.


ORTA KARADENİZ BÖLÜMÜ

•Bu bölüm diğer bölümlere göre daha az yüksektir.Burada Canik Dağları sıralanır.


DOĞU KARADENİZ BÖLÜMÜ •  Bu bölümün dağlar ı daha yüksektir .Bu  bölümde Doğu Kar adeniz Dağlar ı , Gir esun  Dağlar ı ,Mescid Dağlar ı , Kop Dağı ,  Kaçkar  Dağlar ı , Çimen Dağı var dır .  •  Bur anın en yüksek tepesi Kaçkar ’dır .4000  m’yi geçer .  •  Bu dağlar  üzer inde Zigana Geçidi,Zigana  Tüneli,Kop Geçidi var dır .Bunlar  kıyı ile iç  kesimler i bir bir ine bağlar .


AKARSULARI •  KIZILIRMAK :Bölgenin ve yur dumuzun  en uzun akar suyudur .Üzer inde  Hir fanlı,Kesikköpr ü ve Altınkaya bar ajlar ı  var dır .Delice,Devr ez,Gökır mak  Kızılır mak’ın kollar ıdır .  •  YEŞİLIRMAK:Kelkik,Çeker ek kollar ıdır .  •  ÇORUH:Yur dumuzdan  doğar ,Rusya’dan(Gür cistan) Kar adeniz’e  dökülür .  •  GEREDE ÇAYI


GÖLLER,MADENLERİ,ÜRÜNLERİ • Sera ve Tortum Gölleri.Bunlar toprak kayması (heyelan) sonucu oluşan göllerdir.Abant Gölü turistik bir göldür. • MADENLERİ :Taşkömürü : Zonguldak ve çevresi,buna bağlı olarak Karabük ve Zonguldak Ereğli’sinde demir­çelik fabrikaları kurulmuştur. • Bakır:Küre Dağları ve çevresi,Artvin yakınlarında Murgul • ÜRÜNLERİ:Fındık,çay,pirinç,turunçgiller,tütün,mı sır,soya fasulyesi,pancar,tahıl. • Bölgenin en karakteristik ürünleri:Çay,fındık,mısır • Bu bölge yurdumuz ekonomisine en büyük katkıyı maden ve ormandan sağlar.


AKDENİ Z  BÖ L GESİ  •


AKDENİ Z B Ö LGES İ • Bölge alan bakımından yur dumuzun 4.  büyük bölgesidir .Genelde dağlık ve  platolar  halindedir .Akdeniz kıyısının  hemen ger isinde denize par alel olar ak  boydan boya Tor os Dağlar ı uzanır .Bu  nedenle de Akdeniz kıyılar ında fazla  gir inti,çıkıntı yoktur .Antalya ve  İskender un kör fezler i bir er  doğal  limandır .


AKDENİ Z B Ö LGES İ •  İklime bağlı olar ak kıyılar da  makilikler ,yüksek kesimler de çam or manlar ı  tabii bitki ör tüsüdür .  •  Bölge nüfus yönünden fazla kalabalık  sayılmaz.Nüfus daha çok endüstr i alanlar ında  ve ver imli ovalar da yoğundur .Tar ım ve  tur izm hızla gelişmektedir .  •  Tur izm bölgenin canlı bir  gelir  kaynağıdır .  •  Akdeniz iklimi G.Antep yör esine kadar  sokulduğundan or alar da pamuk tar ımı  yapılır .


DAĞLARI,AKARSULARI •  Toros Dağları üç bölüme ayrılır.  •  BATI TOROSLAR:Bey Dağları,Sultan 

Dağları,Geyik Dağları vardır.Antalya  Körfezi’nin batısına TEKE Y   TEKE Y Ö Ö RES RES İ denir. İ  •  ORTA TOROSLAR:Bolkar  Dağları,Aladağlar,Tahtalı Dağları,Binboğa  Dağları vardır.Buranın en yüksek yeri ise  DEMİRKAZIK tepesidir.Bu dağların  güneyinde kalan platoya TAŞELİ PLATOSU  denir.


AKDENİ Z B Ö LGES İ •  DOĞU TOROSLAR:Amanos(Nur) Dağlarından 

başlar.Güneydoğu Anadolu Bölgesinin  kuzeyinden geçip İran’a uzanır.Cilo (Buzul) Dağı  bu bölümün enyüksek dağıdır.  •  Amanos(Nur) Dağları Hatay’dan kuzeye doğru  uzanır.Üzerinde “Belen Geçidi” vardır.  •  Orta Toroslar üzerinde İç Anadolu’yu Akdeniz’e  bağlayan “Gülek Geçidi” vardır.Antalya’yı Göller  yöresine bağlayan “Çubuk Geçidi”de bu  bölgededir.Bölgede geniş ovalar  vardır.Çukurova(Delta Ovası),Antalya  Ovası,Amik Ovası önemli ovalardır.


AKARSULARI,GÖLLER İ

• SEYHAN : Üzer inde Seyhan Bar ajı var dır .  •  CEYHAN  •  ASİ:Kaynağını Sur iye’den alır .  •  Ayr ıca Tar sus,Göksu,Aksu da bu yör edeki  akar sular dandır .  •  GÖLLERİ:Bölgenin kuzey bölümüne Göller  Yör esi denir .Bur ada:Beyşehir ,Eğir dir ,Bur dur  Gölü,Acıgöl,Kovada Gölü,Suğla ve Gölcük göller i  var dır .Bunlar dan Bur dur  Gölü ile Acıgöl’de u  ür ünler i yetişmez.


MADENLERİ,ÜRÜNLERİ

• Bölge madence zengindir .  • KROM:Aladağ ve Amanos Dağlar ı  • KÜKÜRT:Keçibor lu’da  • BOKSİT:Seydişehir ’de  • ÜRÜNLER:Tahıl,Pamuk,Sebze,Susam,  Muz,Yer  fıstığı,tur unçgiller  • Ayr ıca ser acılık bu bölgede çok  gelişmiştir .


İ Ç ANADOLU BÖ L GESİ  •


İ Ç ANADOLU BÖ L GESİ  •  Bölge yur dumuzun alan yönünden 2.  büyük bölgesidir .Bölge genelde yüksek  platolar  ve ovalar la kaplıdır .Bur ada  Haymana ,Bozok , Cihanbeyli ,Obr uk  platolar ı var dır .Bu platolar  ar asında  geniş ovalar  yer  alır .Konya Ovası,Ankar a  Ovası,Eskişehir  Ovası vb.  •  Bölgede Kapadokya ,Per ibacalar ı(Ür güp­  Gör eme),Ihlar a Vadisi önemli tur istik  yer ler dir .


DAĞ L ARI,AKARSULARI  •  Elmadağ,Hasandağ,Melendiz,Erciyes,Karadağ,Karacadağ.  •  Bunlar sönmüş volkanik dağlardır.  •  Sivrihisar Dağları,Hınzır Dağları ve Akdağlar da  sıradağlardır.  •  AKARSULAR:  •  KIZILIRMAK:Üzerinde Hirfanlı,Kesikköprü Barajları  vardır.  •  SAKARYA’NIN YUKARI BÖLÜMÜ:Üzerinde  Sarıyar,Gökçekaya barajları vardır.  •  Mudurnu,Porsuk Çayı Sakarya’nın koludur.  •  GÖL:Yurdumuzun ikinci büyük gölü Tuz Gölü bu  bölgededir.


MADENLER İ ,ÜR ÜNLER İ  •  Kaya tuzu,tuz,kr om,lületaşı,linyit madenler i bu bölgede  çıkar ılmaktadır .  •  Bölgede gelişmiş bir  endüstr i var dır .  •  Güneydoğu Anadolu’dan sonr a or man alanlar ının en az  olduğu bölge bur asıdır .  •  Genelde bölge ekonomisi tar ıma dayanır .Bölgenin  önemli geçim kaynaklar ından bir i de  hayvancılıktır .(Koyun ve tiftik keçisi)  •  ÜRÜNLERİ:Bölge yur dumuzun tahıl  ambar ıdır .Yur dumuzda ür etilen buğdayın 1/3’ü  bur adan elde edilir .Şeker pancar ı,patates ve sebze diğer  tar ım ür ünler idir .


SANTRALLER •  HİDROELEKTRİK SANTRAL:Su ile  çalışır .  •  TERMİK SANTRAL:Kömür  ile  çalışır .(Soma,Seyitömer ,Yatağan,Tunçbilek  Gökova,Afşin­Elbistan santr aller i ter mik  santr aldir .  •  J EOTERMAL SANTRAL:Su buhar ı ie  çalışır .(Denizli)  •  DOĞALGAZ SANTRAL:Hamidabat  Santr ali (Kır klar eli)


DOĞU ANADOLU BÖLGESİ  •


DOĞU ANADOLU BÖLGESİ  •  Bölge alan bakımından en büyük  bölgemizdir .  •  Bur ası yur dumuzun en yüksek ve dağlık  yör esidir .Bu dağlar  ar asında geniş ve yüksek  ovalar  uzanır .Muş,Er zincan,Er zur um,Iğdır ,Yüksek  ova yör edeki büyük ovalar dır .  •  Bur adaki ulaşım yollar ı dağ sır alar ı ar asında  vadiler  boyunca uzanır .Bu bölgenin  or talama yüksekliği 2000 m’yi geçer .


DOĞU ANADOLU BÖLGESİ  •  Hidr oelektr ik potansiyeli en yüksek  akar sular  bu bölgemizdedir .  •  Yer  şekiller i ve iklimin olumsuz etkisinden  dolayı tar ımsal faaliyet gelişmemiştir .Bölgede  bir inci ekonomik faaliyet hayvancılıktır .  •  Kar asal İklim gör ülür .Kışın yağışlar  kar  şeklindedir  ve hiç er imeden uzun sür e yer de  kalır .  •  Yaz yağışlar ı ile oluşan geniş otlaklar da  büyükbaş hayvancılık gelişmiştir .


DAĞLAR,AKARSULAR,GÖLLER •  SIRADAĞLAR:  Cilo(Buzul),Uludor uk,Palandöken,Munzur  ve  Allahüekber  Dağlar ı.  •  TEK DAĞLAR:Büyük Ağr ı Dağı(5137 m),Küçük Ağr ı  Dağı Nemr ut,Süphan,Tendür ek Dağlar ı.Bunlar  bir er  sönmüş volkanik dağlar dır .  •  AKARSULAR:FIRAT’IN YUKARI BÖLÜMÜ:Bunun  iki kolu var dır .Mur at­Kar asu.Ayr ıca üzer inde Keban ve  Kar akaya bar ajlar ı var dır .  •  DİCLE’NİN YUKARI BÖLÜMÜ,ARAS,BÜYÜK ZAP  SUYU  •  GÖLLER: VAN GÖLÜ(Suyu sodalıdır )  •  ERÇEK GÖLÜ,HAZAR GÖLÜ


MADENLERİ,ÜRÜNLERİ •  •  •  •  • 

Linyit : Afşin­Elbistan  Kr om:Guleman  Demir :Divr iği­Hekimhan  Bakır :Er gani  Kur şun­Çinko:Kur şunun % 90’ı çinkonun % 75’i  Keban’da çıkar ılır .  •  Kaya Tuzu: Kağızman  •  ÜRÜNLER:Tahıl,pancar ,pamuk  •  Bölge çok dağlık,iklimi ser t olduğundan endüstr i  gelişmemiştir .Bu bölgeden batı bölgeler e yoğun göç  olmaktadır .


GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ  •


GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ  • Bu bö lge gerek nüfus gerekse kapladığı alan bakımından yurdumuzun en küç ük bö lgesidir. • Bö lge genelde geniş düzlükler ve plato lar halindedir.Burada Harran,Urfa,Gaziantep,Suruç o vaları geniş o valardır.Bö lgenin kuzeyini bo ydan bo ya Do ğu To ro s Dağları sınırlar. • Bu bö lgenin batısında Akdeniz ikliminin etkisi gö rülür.Diğer taraflarda Karadeniz iklimi gö rülür. • Bö lgede yazlar ç o k sıc ak ve kuraktır.Bu bö lgemizde Gap Pro jesi uygulanmaktadır.Bunun so nuc u o larak Kıralkızı,Karakaya,Atatürk Barajları yapılmıştır.Bö ylec e hem elektrik üretimi artırılac ak hem de geniş düzlükler,o valar sulanarak tarım üretimi artırılac aktır.


DAĞLARI,AKARSULARI •  DAĞLARI : Bölgenin tek dağı  KARACADAĞ sönmüş volkanik bir  dağdır .  •  AKARSULARI:  •  FIRAT:Üzer inde Atatür k Bar ajı var dır .  •  DİCLE:Üzer inde Devegeçidi Bar ajı var dır .  •  Bu iki nehr imizde yur dumuzdan doğar  Ir ak’tan Basr a Kör fezi’ne dökülür .


MADENLERİ,ÜRÜNLERİ •  PETROL:Batman,Siir t,Diyar bakır  yör esinde  çıkar ılır .  •  Ayr ıca MANGANEZ,DEMİR ve  FOSFAT(Mazıdağı) çıkar ılır .  •  ÜRÜNLERİ:Tahıl,mer cimek,üzüm,kar puz,ant  ep fıstığı,pamuktur .  •  Endüstr i gelişmemiştir .  •  Bölgenin yıllık yağış tutar ı İç Anadolu  Bölgesi’nden fazladır .Ancak şiddetli  buhar laşma bur anın kur ak olmasına neden  olmuştur .


TÜRKİYE •


T ÜRK İ YE •

BOLGELER SUNUSU OZERS  

Bolgemizi Tanıyalım...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you