Page 1

>hXg^o^dcZVaIg^WjcVaZY^K^XZcoVc#&%&%YZa'(#&%#'%%&# 9^gZiidgZGZhedchVW^aZ;ZYZg^Xd7VaaVgY^c#HiVbeVid^cegdeg^d#

7Zc g^igdkVi^ 8^ Vj\jg^Vbd h^ViZ ^c dii^bV [dgbV YdedaVeVjhVZhi^kV#>abViZg^VaZ\^jcid^cGZYVo^dcZ ·hdegViijiidaZWjdcZcdi^o^Z"ƒhiVidXdh‡Xde^dhd X]ZX^h^Vbdk^hi^XdhigZii^VhedhiVgZe^‘Y^fjVaX]Z ^ciZgkZcid cZa egdhh^bd cjbZgd/ \gVo^Z eZg aV Xdb" egZch^dcZVe^‘Y^fjVaX]ZVb^XdIgZkZadX^hZ\cVaV" o^dc^ eZg cdc gjWVgk^ daigZbdYd heVo^d# >ccVco^ijiid Vj\jg^ Z Xdbea^bZci^ Y^ XjdgZ VY jcV VhhdX^Vo^dcZ Y^Xj^h^VbdeVgi^XdaVgbZciZdg\d\a^dh^k^hiVaVegZ" o^dh^i|Za¼^bedgiVcoVYZaYdcdYZahVc\jZ/^a<gjeed ;^YVh Y^ Hdk^ood Xdbe^Z Z [ZhiZ\\^V ^ hjd^ eg^b^ '* Vcc^ K^ g^XdgY^Vbd ed^ a¼jhX^iV ^c ZY^XdaV YZaa¼jai^" bd cjbZgd YZa ¹8dgg^ZgZ K^XZci^cdº Xdc! igV a¼Vaigd! jc¼^ciZgk^hiV ZhXajh^kV V 9dc ;gVcXZhXd HigVooVg^! [gZhXdY^cdb^cVVeVggdXdYZaaVcjdkVjc^i|eVhidgV" aZ#>c[^cZk^hZ\cVa^VbdXdcXdc\gjdVci^X^eda¼dgbV^ igVY^o^dcVaZ VeejciVbZcid Xdc ¹L HVc B^X]ZaZº aV egdhh^bV YdbZc^XV '- hZiiZbWgZ# Hdk^ood g^eVgiZ VaaV\gVcYZ/[ViZk^hZci^gZ EVdad;dc\VgdZaVGZYVo^dcZY^Hdk^oodEdhi

8;DL;DKJE7B8;HJE$$$ AV eg^bV YZaaZ iVciZ WZaaZ cdi^o^Z Y^ fjZhid cjbZgd ƒ aV cVhX^iV YZa e^XXdad 6A7:GID OJAA> ad hXdghd (% aj\a^d# 6WWgVXX^Vbd Xdc \^d^V ^ cdkZaa^ \Zc^idg^ 7VgWVgV ZY 6aWZgid! bV ƒ VcXdg e^‘ WZaad aVhX^VgZ heVo^dV^cZd·cdcc^X]ZX^hXg^kdcd###¹8dbea^bZci^ cdcc^7gVk^6j\jg^FjVciZkdaiZ^cfjZhi^\^dgc^XZ adh^VbhZci^i^Y^gZ###$bVZhhZgcdcc^XdhVkjdaY^gZ4 $ Kjda Y^gZ VXXjY^gi^! Xdc VbdgZ Z gZhedchVW^a^i|! $ XgZYZgZ X]Z ^ hd\c^ Y^kZci^cd gZVai|### $ EZchVgZ Va [jijgd! \jVgYVgZ adciVcd $ ^chZ\cVgi^ V XVbb^cVgZ! iZcZcYdi^ eZg bVcd### $ : ed^ hVg| fjZa X]Z hVg|/ $ cdcc^ kjda Y^gZ [Za^X^i| > cdcc^ AVjgV Z <^dg\^d kd\a^dcd Zheg^bZgZ Xdc fjZhi^ eZch^Zg^ aV adgd \^d^V eZg aV cVhX^iV YZa c^edi^cd 6aWZgid! Xdc jc \gVo^Z heZX^VaZ V bVbbV 7VgWVgV Z eVe| C^XdaVº# 6cXdgV Xdbea^bZci^

$$$;8;DL;DKJ7BK9?7C7H?7

BVbbV;gVcXZhXVZEVe|BViiZdhdcd[Za^X^Y^egZ" hZciVgX^aVadgdWZaa^hh^bVAJ8>6B6G>6H><CDG6ID! cViV^a'.V\dhidhXdghd#H^jc^hXdcdVadgd^cfjZhid bdbZcidY^^bbZchV\^d^V^cdcc^AjX^Vcd!8g^hi^VcV! 8aVjY^d Z >hZiiV# 6cX]Z V cdbZ YZaaV GZYVo^dcZ g^kda\^Vbd aZ e^‘ [ZhidhZ [Za^X^iVo^dc^! ^c eVgi^Xd" aVgZ Vaa¼Vb^Xd BViiZd ZY V\a^ Vb^X^ Z [gZhX]^ cdcc^ 8g^hi^VcV Z AjX^Vcd X]Z! Yded ^a \gVcYZ ^beZ\cd egd[jhd eZg aV g^jhX^i^hh^bV HV\gV YZa 7VXXVa| Y^ IVkZgcZaaZ! dgV edigVccd XdXXdaVgZ Xdc jc ed¼ e^‘ Y^ XVabVfjZhidheaZcY^YdgV\\^dY^hdaZVgg^kVidVY^aaj" b^cVgZaVadgd\gVcYZ[Vb^\a^V#8dc\gVijaVo^dc^

B7B7KH;7:?C7HJ?D7" H?997H:E;C7H9E >\^dkVc^hijYZci^hdk^ooZh^cdcbVcXVcdY^YVgX^Xdc" i^cjZhdYY^h[Vo^dc^#

HDK>OODEDHI GZYVo^dcZ/K^VDa^be^V!&+Æ(+%*%Hdk^oodK> IZaZ[dcd%)))**&+&+

š79KH7:?F7EBE<ED=7HEš 6#;#K#E#;#H#8#9#

>c^o^Vbd ^c dgY^cZ Xgdcdad\^Xd Xdc B6GI>C6 8:88=:IID X]Z ad hXdghd &) aj\a^d h^ ƒ aVjgZV" iV egZhhd aV ;VXdai| Y^ >c\Z\cZg^V YZaa¼ Jc^kZgh^i| YZ\a^ hijY^ Y^ EVYdkV! Xdghd Y^ aVjgZV Y^ ^c\Z\cZ" g^V eZg a¼VbW^ZciZ Z ^a iZgg^idg^d! Y^hXjiZcYd aV iZh^ ¹>chZg^bZcidVbW^ZciVaZZhijY^dY^^beViidVbW^Zc" iVaZY^jc^YgdkdgVcZaaVWVhhVe^VcjgVkZcZiVº# Aj\a^d^cY^bZci^XVW^aZVcX]ZeZg^[gViZaa^G>886G9D Z<>68DBD7:C:II>X]Z!VfjViigd\^dgc^Y^Y^hiVcoV a¼jcdYVaa¼Vaigd!]VccdiV\a^Vid^aegZhi^\^dhdigV\jVg" Yd#>a&-aj\a^dG>886G9D!egZhhdaV[VXdai|Y^HX^ZcoZ HiVi^hi^X]Z YZaa¼Jc^kZgh^i| YZ\a^ HijY^ Y^ EVYdkV! ]V XdchZ\j^idaVaVjgZVVaiZgb^cZYZaXdghdig^ZccVaZ^c hiVi^hi^XV!ededaVo^dcZZhdX^Zi|XdcjcViZh^^ci^idaV" iV/¹EgZk^h^dc^Y^ededaVo^dcZYZa8dbjcZY^Hdk^ood [^cd Va '%',º Xdc gZaVidgZ ^a Egd[Zhhdg Gdhh^# >a [gV" iZaad B6G8D ƒ hiVid ^ckZXZ egdiV\dc^hiV ^a '' aj\a^d VaaV [VXdai| Y^ ^c\Z\cZg^V ^cYjhig^VaZ YZa Eda^iZXc^Xd Y^ B^aVcd Xdc aV aVjgZV heZX^Va^hi^XV ^c ^c\Z\cZg^V bZXXVc^XV0 aV hjV iZh^! Xdc gZaVidgZ ^a Egd[Zhhdg IV^hX]!ZgV^ci^idaViV/¹FjVa^i|Zk^h^dcZgdWdi^XV/XVhZ hijY^ZhcZahZiidgZVjidbdi^kZº# 6^ igZ cdkZaa^ 9diidg^ edg\^Vbd ^a cdhigd ^bbVc" XVW^aZ Z WZcZVj\jgVciZ ¹VY bV_dgVº! ^c ViiZhV Y^ cjdk^ igV\jVgY^# >c eVgi^XdaVgZ B6G8D! eZg ^a fjVaZ ^ WZcZ ^c[dgbVi^ · ajb^cdh^ Z GDHH> eZg a¼Zbdo^dcZ " hjhhjggVcd Y^ \^d^dh^ ZY dgbV^ egdhh^b^ bdbZci^ Y^[Za^X^i|### AVGZYVo^dcZ

MDEDD7C7::7B;D7 :hiViVXdbZjcV[ZhiV^c eVZhZ!fjZaaVgZVa^ooViV hVWVid+hZiiZbWgZeZg [ZhiZ\\^VgZ ^ .% Vcc^ Y^ BVYYVaZcV 7dgidaVbV^ HXVXXd#Dg\Vc^ooViVYV^ [^\a^! dhe^i^ YZaaV XdgiZ YZ^HXVXXdcZaaV[gVo^d" cZ YZa K^\d hdcd hiVi^ ^ cjbZgdh^ eVgZci^ Z ^

iVci^k^X^c^Y^XdcigVYV# 9dedaVbZhhVXZaZWgViVcZaaVX]^ZhVYZa8daaZYVYdc ;gVcXZhXd! cZaaV kZhiZ Y^ cjdkd eVggdXd YZaa¼Jc^i| EVhidgVaZY^Hdk^ood!fjVh^jcXZci^cV^dY^eZghdcZh^ hdcdg^igdkViZ^cjcVYZaaZXdgi^e^‘Vci^X]ZYZaK^\d! YdkZ [^cd V fjVaX]Z Vccd [V aV Xdbjc^i| Y^ Hdk^ood 8daaZ h^ g^igdkVkV eZg aV hVXgV gVeegZhZciVo^dcZ YZaaV CVi^k^i|# IgV hdegZhhV! eVcXZiiV Z jkV [gZhXV Y^ kZcYZbb^V aV hZgViV ƒ hiViV Xdh‡ a¼dXXVh^dcZ eZg [ZhiZ\\^VgZ^.%Vcc^Y^BVYYVaZcV!ijii^igVhXdgh^igV aZk^ZY^Hdk^ood8daaZ!iZhi^bdcZYZaaZiVciZk^XZcYZ hidg^X]Z X]Z ]V k^hhjid aV e^XXdaV Xdbjc^i|! Z a¼dX" XVh^dcZ eZg [ZhiZ\\^VgZ a¼V[[Ziid X]Z BVYYVaZcV h^ ƒ \jVYV\cViVigVaV\ZciZYZaK^\d#6YbjaidhVccdh

DEPP;:?IC;H7B:E

¹Ad hXdghd , hZiiZbWgZ '%%- <6:I6CD H8=>6KD Z 6CC6E>OODA6IDVKVaY^bda^cd]Vccd[ZhiZ\\^Vid^a adgd)%•Vcc^kZghVg^dY^bVig^bdc^d/cd^[^\a^Zkd\a^V"

c#&(%Æ&(#%.#'%%-

C7H?;J;E0 <?EH?:½7H7D9?E

>c iVci^ VWW^Vbd VcXdgV ^c WdXXV ^a hVedgZ YdaXZ Z [g^ooVciZ Y^ jcV [ZhiV bZgVk^\a^dhV/ ad hXdghd (&V\dhidB6G>A>H6ZB6II:DE:A>OO6G>]Vccd [^cVabZciZXdgdcVid^aadgdhd\cdY¼VbdgZ!^beZ" \cVcYdh^ V k^kZgZ XdbZ hedh^ Xg^hi^Vc^ YVkVci^ V 9^d!VaaZadgd[Vb^\a^Z!V^iVci^Vb^X^ZYV\a^hXdji X]Z a^ ]Vccd VXXdbeV\cVi^ eZg bVcd YjgVciZ jcV XZg^bdc^V bZbdgVW^aZ eZg a¼^ciZch^i| YZaaZ Zbdo^dc^k^hhjiZVhh^ZbZ#BVig^bdc^dcZaaV[ZYZ! Xjab^cZ Z cjdkd ^c^o^d! Yded jc XVbb^cd XdhiZa" aVid Y^ \^d^Z Z iZcVX^V cZ^ bdbZci^ Y^ Y^[[^Xdai|### ejciVcYd hZbegZ Vaa¼dW^Zii^kd BVg^ Z IZd hdcd YjZ gV\Voo^ heaZcY^Y^! jc Ydcd heZX^VaZ eZg X]^ ]V ^a eg^k^aZ\^d Y^ XVbb^cVgZ Xdc adgd cZaaV k^iV0 aZ\Vi^Vbdai^YZ^egdiV\dc^hi^Y^fjZhiViZhiViVYV jc¼Vb^X^o^V Vci^XV g^XVbViV Y^ g^XdgY^ ZY Ze^hdY^ eZg Xj^ cdc WVhiZgZWWZ jc ^ciZgd Hdk^ood Edhi### 6b^X^ egZo^dh^! VW^ijVi^ V g^hedcYZgZ e^‘ Xd^ [Vii^ X]ZXdcaZeVgdaZVaaZeZghdcZX]Za^X^gXdcYVcdZ X]Z!VadgdkdaiV!a^]VccdVWWgVXX^Vi^·^cX^ZadZY ^ciZggV·^cfjZaa¼^cY^bZci^XVW^aZ\^dgcViV# 6Y bjaidh Vccdh! hedh^c^/ aV \gVcYZ \^d^V " X]Z VcXdgVk^eZgkVYZ"h^Vhdada¼^c^o^dYZaaVXVcodcZ bZgVk^\a^dhV X]Z XVciZgZiZ V ajc\d cZaaV kdhigV k^iV EVdadZaVGZYVo^dcZ bdg^XdgYVgk^XdciVcidVbdgZZYVcXdgViVciV[Za^X^" i|#<^jc\Vcdfj^cY^Vkd^^b^\a^dg^Vj\jg^YVeVgiZY^ BVcdaV Xdc C^XdaV! GdhhZaaV Xdc 8g^hi^Vc! H^ak^V Xdc <^dg\^dZY^ceVgi^XdaVgZYV^kdhig^XVg^c^edi^c^BVgXd Z<^ja^Vº# 6cX]Z aV GZYVo^dcZ h^ V\\^jc\Z V\a^ Vj\jg^ YZaaV [Vb^\a^V/VYbjaidhVccdh###Zk^kV\a^hedh^

9?7EDEDD7 ¹CdgV IVidº# 8dh‡ YV hZb" egZ i^ X]^VbVkV aV \ZciZ YZa eVZhZ# HZ^ cViV cZa adciVcd [ZWWgV^d YZa &.%. Z!hZcoVegZhjco^dcZVaXj" cV!XgZY^Vbdh^edhhVY^gZ X]Zijh^VhiViVaV\Zcj^cV iZhi^bdc^VcoV Y^ &%% Vcc^ Y^hidg^V#GZhiZgVccdhZb" egZ ^cYZaZW^a^ cZaaV cdhigV bZciZ ^ gVXXdci^ aZ\Vi^ VaaV ijV \^dk^cZooV Z VaaV ijV k^iV# AV edkZgi| Z aV b^hZg^V cZaaZ fjVa^ ij Z aV ijV [Vb^\a^V VkZiZ k^hhjid! aV eVjgV X]Z k^ VhhVa^kV Va eVhhV\\^d Y^ ¹E^eedº! ^a WdbWVgY^ZgZ X]Z h\VcX^VkV WdbWZhjaaVX^ii|YjgVciZaVhZXdcYV\jZggVbdcY^V" aZ!aV[^aVcYVYdkZeZgVcc^]V^Vkkdaid^[^a^YZ^WVX]^ YVhZiVZ^aYjgdaVkdgdcZ^XVbe^ZiVciZVaigZhidg^Z# 6XVhVZgVkVbdgVe^i^cZaa¼VhXdaiVgi^#

ÆlZW/mmm$iel_ppefeij$_jÆZ"bV^a/h[ZWp_ed[6iel_ppefeij$_j


CdcdhiVciZcZ\a^jai^b^iZbe^aVijVbZciZcdc[dhhZ e^‘ iVcid ajX^YV XdbZ ^c eVhhVid! hVeZk^ VcXdgV gVXXdciVgZiVa^k^XZcYZXdcjcVYdk^o^VY^eVgi^XdaVg^ ^begZhh^dcVciZ/ XdbZ h^ hV! ^che^Z\VW^abZciZ \a^ Vco^Vc^]VccdjcVbZbdg^Vhidg^XVhZcoVZ\jVa^#8]^ i^XdcdhXZkVhVeZkVX]ZhZ^hZbegZhiViVjcVYdccV iZcVXZ!YVaadh\jVgYdegd[dcYdZYZX^hd!VbVciZYZaaV XdbeV\c^V!Xdcjc[dgiZhe^g^idZjcV\gVcYZkd\a^VY^ k^kZgZ#HVeZk^hZbegZYVgZ^a\^jhidkVadgZVaaZXdhZ! \gVcY^ d e^XXdaZ X]Z [dhhZgd! Z cd^ X^ h^Vbd hZbegZ hZci^i^hdhiZcji^YVaaVijVZcZg\^VZYVaaVijV[ZYZ# <gVo^Z YZaaV ijV egZhZcoV! YZa ijd V[[Ziid! Y^ ijiid fjZaad X]Z eZg cd^ Z eZg aV cdhigV [Vb^\a^V ]V^ gVe" egZhZciVidZYZ^kVadg^X]ZX^]V^igVhbZhhd^cfjZhi^ ajc\]^Vcc^Y^k^iV^ch^ZbZ#>ag^XdgYdY^iZgZhiZg|k^kd cZ^cdhig^Xjdg^ZcZaaVcdhigVbZciZeZghZbegZ#I^ kd\a^VbdiVcidWZcZ# AZijZc^edi^IVi^VcVZY6cidcZaaV E#H#/ aV [Vb^\a^V BVii^Zaad g^c\gVo^V! VcX]Z ViigVkZg" hd Hdk^ood Edhi! ijii^ Xdadgd X]Z ]Vccd eVgiZX^eVid Vaa¼jai^bdhVajidYZaaVXVgVAZdcdgVBda^Vc^

=H7P?;:EDEJJEH?DE Î idgcVid YVa hjd H^\cdgZ egdeg^d VaaV k^\^a^V YZaaV [ZhiV YZaaV CVi^k^i| Y^ BVg^V V Xj^ ƒ YZY^XViV aV eVg" gdXX]^V Y^ IVkZgcZaaZ! YV aj^ hZgk^iV Xdc VbdgZ Z hV\\ZooV eZg iVci^ Vcc^# 9dc Diidg^cd hZ c¼ƒ VcYVid bZcigZ aV hjV VbViV Xdbjc^i| h^ g^igdkVkV jc^iV V [ZhiZ\\^VgZ aV hV\gV VccjVaZ Z a¼^cVj\jgVo^dcZ YZa eVgXdViiZhdYViVci^Vcc^#FjZhidXa^bVY^\^d^Vad]V VXXdbeV\cVidkZghdfjZaaVajXZhZcoV[^cZX]ZdgVad X^gXdcYVDhe^i^VbdkdaZci^Zg^fjZhidWgZkZZh^ciZi^" Xdg^\gVo^VbZcid/ ¹9dbZc^XV , hZiiZbWgZ X^ ]V aVhX^Vi^ 9dc Diidg^cd B^diZaad!\^|EVggdXdVIVkZgcZaaZeZg''Vcc^#AVEgd AdXd!VcdbZY^ijiiVaVXdbjc^i|YZh^YZgVg^XdgYVgZ Xdc\gVcYZg^XdcdhXZcoVaV[^\jgVZa¼deZgVYZacdhigd VbVidEVggdXd#CZaAj\a^d'%%&!^cdXXVh^dcZYZa*%• Y^ hVXZgYdo^d kZc^kV g^XdgYVid Xda i^idad ¹HVXZgYdiZ YZaY^Vad\dZYZaa¼VhXdaidºKdXZYZ^7Zg^X^ZedhiV^c Zk^YZcoV aV hZch^W^a^i| Z a¼^beZ\cd cZaaV XgZhX^iV Y^ \gjee^ZVhhdX^Vo^dc^Xdbjc^iVg^ZZaVadgd^ciZ\gVo^d" cZgZX^egdXVeZga¼jc^i|YZaeVZhZ#6cXdgVd\\^^[gjii^ Y^ fjZhiV deZgV [Vccd Y^ IVkZgcZaaZ jcV Xdbjc^i| k^kV!deZgdhVZhZbegZhi^bdaViVcZaadhk^ajeedY^iVa^ kVadg^#<gVo^Z9dcDiidg^cdº AVGZYVo^dcZ

?BI7BKJE7:EDBK?=? CZaad hXdghd cjbZgd! a¼jai^bd eg^bV YZaaV eVjhV Zhi^kV! VWW^Vbd VccjcX^Vid jcV YZaaZ e^‘ ^bedgiVci^ cdk^i| YZa '%%- eZg ^a cdhigd eVZhZ/ aV cjdkV jc^i| eVhidgVaZ# 8dbZ ^c d\c^ eVggdXX]^V! eZg d\c^ cjdkd eVggdXd ^c Vgg^kd jc Vaigd h^ Xdc\ZYV YV^ hjd^ [ZYZa^# 9dc Aj^\^ HeVYZiid! Yded cdkZ Vcc^! hVajiV fj^cY^ aV eVggdXX]^V¹HVciVBVg^V6hhjciVºVaE^Vcd#AVXdbj" c^i|eVggdXX]^VaZg^c\gVo^Zg|ZYVg|^ahVajidj[[^X^VaZ Y^Xdbb^VidVYdcAj^\^XdcaVXZaZWgVo^dcZYZaaVH# BZhhV Y^ YdbZc^XV '& hZiiZbWgZ VaaZ dgZ &%!(% Xj^ hZ\j^g| ^a egVcod! VeZgid V ijii^! egZhhd K^aaV 8jgi^ \Zci^abZciZXdcXZhhVV\a^dg\Vc^ooVidg^# >a 8dch^\a^d EVhidgVaZ X^ gVXXdciV X]Z ¹###Ydc Aj^\^ HeVYZiid ]V [Viid a¼^c\gZhhd j[[^X^VaZ cZaaV cdhigV eVggdXX]^V ^a &' hZiiZbWgZ YZa &...! egdkZc^ZciZ YV fjZaaVY^7gZhhVck^Yd#DgVƒhiVidcdb^cVideVggdXd YZaaVeVggdXX]^VY^EdaZ\\ZcZaaVfjVaZZcigZg|j[[^" X^VabZciZYdbZc^XV'-hZiiZbWgZ#ÎcVidVBdg^Vcd YZaaV7ViiV\a^VIgZk^hd^a&+\ZccV^d&.)%ZYƒhiVid dgY^cVid hVXZgYdiZ ^a + \^j\cd &.,%# =V egZhiVid hZgk^o^d b^a^iVgZ cZa Xdged YZ\a^ 6ae^c^# =V egZhiVid hZgk^o^deVhidgVaZVHVciVBVg^VY^BVgdhi^XV(Vcc^ Z bZood! 6cXdgZiiV , Vcc^! 8Vgb^\cVcd Y^ 7gZciV &%Vcc^Z7gZhhVck^Yd# 9^aj^hdcdYVg^XdgYVgZ!ZYVeegZooVgZ!aVhjVeVgi^" XdaVgZYZY^o^dcZVaaVBVYdccVVaaVfjVaZ!Xdc^ai^idad Y^BVYdccV6hhjciV!ƒYZY^XViVaVcdhigVeVggdXX]^V Z VaaV fjVaZ ]V ^ck^iVid ijii^ cd^ V XdchVXgVgX^0 ^a XdhiVciZ ^ck^id VaaV egZ\]^ZgV Z VaaV hVci^[^XVo^dcZ eZghdcVaZ0 jc egZhhVciZ ^ck^id V\a^ VYjai^ \Zc^idg^! bdcYd YZaaV hXjdaV! Vjidg^i| ejWWa^X]Z V hkda\ZgZ ^a Xdbe^id ZYjXVi^kd adgd V[[^YVid cZ^ Xdc[gdci^ YZ^ \^dkVc^!YZaaZcjdkZ\ZcZgVo^dc^0aVegZhZcoVVXXVcid VaaZ eZghdcZ Xdae^iZ YVa YdadgZ ajiid! bVaVii^V0 aV egdbdo^dcZ Y^ jc hdhiZ\cd XdcXgZid cZaaZ cZXZhh^i| bViZg^Va^ aV gVXXdaiV Y^ k^kZg^ ^c X]^ZhV eZg ^ edkZg^ X]ZX]^ZYdcdV^jidVaaVXdbjc^i|Xg^hi^VcVWjhhVcYd VaaZedgiZYZaaVXVcdc^XVcZƒjcZhZbe^d0a¼^beZ\cd eZgX]‚ aV 8]^ZhV ediZhhZ ZhhZgZ VeZgiV YjgVciZ ^a \^dgcd Z eZg aV egZhZcoV Xdci^cjV Y^ jcV eZghdcV VcX]Z^cXVcdc^XVXdhZdgbV^bdaidgVgZcZaaVgZVai| YZaaZeVggdXX]^Z0a¼VeZgijgVVY^kZgh^\gjee^gZa^\^dh^ ZaVY^hedc^W^a^i|Y^bdhigViVVcX]ZkZghdjcVXdbj" c^i| gZa^\^dhV cdc XViida^XV! ^c jc VjiZci^Xd he^g^id Y^ Y^Vad\d igV Xg^hi^Vc^0 aV egZbjgV Y^ hVakV\jVgYVgZ ^ WZc^ X]Z hdcd cZXZhhVg^ VaaV k^iV Y^ jcV Xdbjc^i| Xg^hi^VcV Z eZgX]‚ ZhhV edhhV bVciZcZgZ aV egdeg^V ^YZci^i|aVX]^ZhVXdc\a^VggZY^hVXg^!\a^ZY^[^X^Xdc"

cZhh^VaaZVii^k^i|Y^XjaidZY^^higjo^dcZgZa^\^dhV!\a^ heVo^ eZg a¼^cXdcigd ^c bdYd X]Z h^ edhhV XgZhXZgZ VcX]ZcZaaVXdcdhXZcoVgZX^egdXVZXdcjcdh\jVgYd Va[jijgdhk^ajeedYZaaVeVggdXX]^V# Îfj^cY^\^jhid·Xdci^cjV^a8dch^\a^dEVhidgVaZ"X]Z aV Xdbjc^i| eVggdXX]^VaZ h^ hig^c\V Viidgcd V aj^ eZg jcYdkZgdhd\gVo^ZeZg^ahjdhZgk^o^dZeZgaVhjVegZ" hZcoV! g^c\gVo^VcYd VcX]Z ^a H^\cdgZ eZg ^a Ydcd X]Z hdcd^egZi^eZgaZcdhigZXdbjc^i|ZegZ\VcYdeZgadgd eZgX]‚ h^Vcd [ZYZa^ VaaV egdeg^V kdXVo^dcZ V hZgk^o^d idiVaZYZaH^\cdgZeZg^aWZcZY^ijiiVa¼jbVc^i|º# EZg fjVci^ [dhhZgd ^ciZgZhhVi^ V eVgiZX^eVgZ! g^Xdg" Y^VbdX]ZaZ^hXg^o^dc^VaegVcodh^g^XZkdcdegZhhdaZ ZY^XdaZZaZXVgidaZg^ZY^Hdk^ood[^cdV\^dkZY‡&-hZi" iZbWgZ#>aXdhidƒY^æ&%!%%eZg\a^VYjai^0æ*!%%eZg ^WVbW^c^YV*V&%Vcc^0\gVi^heZg^WVbW^c^hdiid^* Vcc^#AZVhhdX^Vo^dc^egZhZci^^ceVZhZhZadg^iZc\d" cdedigVccdYVgZ^aadgdhVajidVYdcAj^\^YjgVciZ^a egVcod#9dcAj^\^[Vg|^ahjd^c\gZhhdVEdaZ\\ZcZaaV bVii^cViV Y^ YdbZc^XV '- hZiiZbWgZ/ \a^ Vj\jg^Vbd d\c^WZcZZYjc[ZXdcYdVedhidaVid!VcX]ZVcdbZY^ ijii^^aZiidg^Y^Hdk^oodEdhi# AVGZYVo^dcZ

8;DL;DKJE7 :ED<H7D9;I9E$$$ AVcjdkVjc^i|eVhidgVaZƒcViVj[[^X^VabZciZadhXdg" hd &• hZiiZbWgZ# >c gZVai| a¼Vkk^XZcYVbZcid kZgd Z egdeg^dZY^aXdh^YYZiid¹^c\gZhhdºYZacjdkdeVggdXd 9dc;gVcXZhXdHigVooVg^VkkZgg|aVegdhh^bVYdbZ" c^XV'-hZiiZbWgZXdcaVXZaZWgVo^dcZYZaaV¹egZhVY^ edhhZhhdºZa¼^c^o^dj[[^X^VaZYZahZgk^o^dYZ^igZhVXZg" Ydi^ Vaa¼jc^i| eVhidgVaZ# 9dc ;gVcXZhXd hVg| ^c[Vii^ XdVY^jkVid YVaaV egZo^dhV deZgV Z XdaaVWdgVo^dcZ Y^ 9dc <^dkVcc^ 8ZXX]Ziid gZhedchVW^aZ Y^dXZhVcd YZaaV8Vg^iVheZg^edgiVidg^Y^]VcY^XVeZ9dc6gg^\d <gZcYZaZ!gZhedchVW^aZY^dXZhVcdeZgaZb^hh^dc^#6a iZgb^cZYZaaVXZaZWgVo^dcZkZgg|d[[Zgidjcg^c[gZhXd egZhhdadheaZcY^YdhXZcVg^dY^K^aaV8jgi^!\Zci^abZc" iZXdcXZhhVeZga¼^bedgiVciZdXXVh^dcZ#JcbdbZcid Y^\^d^VeZgijiid^aeVZhZ!k^hidVcX]Z^aXdcXdb^iVciZ hkda\^bZcid YZaaV igVY^o^dcVaZ gVhhZ\cV Y^ L HVc B^X]ZaZ/cZaegdhh^bdcjbZgdhVgZbde^‘egdY^\]^Y^ YZiiV\a^eZgfjZaadX]Zh^VccjcX^VZhhZgZjcedbZ" g^\\^dY^[ZhiVcZaXjdgZYZacdhigdeVZhZ AVGZYVo^dcZ

$$$;7BIKEKBJ?CEB?8HE HZbegZgZhiVcYdcZaa¼VbW^idgZa^\^dhdZYZXXaZh^VaZ! h^Vbd^c[^cZa^Zi^Y^hZ\cVaVgk^jc^bedgiVciZVeejc" iVbZcid eZg aV cjdkV jc^i| eVhidgVaZ# 6aa¼^cYdbVc^ YZ^ <^dX]^ da^be^X^ Z VY jc Vccd YVaaV ejWWa^XVo^dcZ YZaaVaZiiZgVY^7ZcZYZiidMK>V^XViida^X^X^cZh^!ƒYV edXdhiVidYVidVaaZhiVbeZ^aa^WgdY^;gVcXZhXdH^hX^ Z 9dc ;gVcXZhXd HigVooVg^ ¹H6CI6 H:9: · 8>C6/ A¼>C8DBEG:CH>DC: 6CI>86! A¼>CI:GGD<6I>KD EG:H:CI:º! deZgV ZY ^cX]^ZhiV ViijVa^hh^bV hj^ gVeedgi^ igV ^a KVi^XVcd ZY ^a \^\VciZ Vh^Vi^Xd# >a a^Wgd hVg|egZhZciVidkZcZgY‡&.hZiiZbWgZVaaZdgZ'%#)*! cZaaVX]^ZhVeVggdXX]^VaZY^Hdk^ood8daaZ#HdcdegZ" k^hi^\a^^ciZgkZci^Y^Bdch#E^ZigdEVgda^c!hVXZgYdiZ k^XZci^cd! Y^eadbVi^Xd kVi^XVcd! XVed YZaZ\Vo^dcZ YZaaV HVciV HZYZ eZg aZ igViiVi^kZ Xdc ^a \dkZgcd X^cZhZ0 EVYgZ 6a[^d ;^a^ee^! Y^gZiidgZ YZaaZ :Y^o^dc^ 9Z]dc^VcZ Y^ 7dad\cV0 ^a 9dii# ;gVcXZhXd H^hX^! Xdg" g^hedcYZciZ YV EZX]^cd YZa fjdi^Y^Vcd ¹AV HiVbeVº0 9dc ;gVcXZhXd HigVooVg^! eVggdXd YZaa¼jc^i| eVhid" gVaZ Y^ Hdk^ood ZY ^ck^Vid YZaaV g^k^hiV ¹>a GZ\cdº# 6Y Vaa^ZiVgZa¼^ciZgZhhVciZhZgViVhVgVccd^WgVc^bjh^" XVa^YZaaVHX]daVXVcidgjbY^Hdk^ood8daaZY^gZiiVYV^ [gViZaa^6cidc^dZ9Vc^ZaZEdooV# AVGZYVo^dcZ

B;=7DEH:0 I9H?L;7B<EDIEI9>?7LE >c bZg^id Va XdbedgiVbZcid iZcjid YVa hdiidhXg^iid YjgVciZ^aXdch^\a^dXdbjcVaZYZa&(\^j\cdhXdghd^c Xj^"YdedaVaZiijgVYZaaVg^hedhiVVaa¼^ciZggd\Vo^dcZ hjaaV fjZhi^dcZ [d\cVijgZ Y^ IVkZgcZaaZ " \a^ Vaig^ Xdch^\a^Zg^Y^b^cdgVcoV]VccdVWWVcYdcVid^aXdch^" \a^dXdbjcVaZ!b^eZgbZiidVaXjcZegZX^hVo^dcZV\a^ Vgi^Xda^VeeVgh^hjHdk^oodEdhiYZa*aj\a^dV[^gbVYZ^ Xdch^\a^Zg^6cigdcVXd!8gZbdcZOVbWZgaVc# FjVcYd X^ h^ egdedcZ V gVeegZhZciVgZ ^ X^iiVY^c^! Z fjVcYded^h^ƒ^ckZhi^i^YZaaVXVg^XVY^Vbb^c^higVid" g^!VcXdgX]‚ZaZii^cZ^WVcX]^YZaaVb^cdgVcoV!aVeVg" iZX^eVo^dcZ V^ Xdch^\a^ XdbjcVa^ ƒ jc dWWa^\d eg^bV VcXdgVX]ZjcY^g^iid/ƒjcdWWa^\dcZ^Xdc[gdci^YZ\a^ ZaZiidg^X]Zh^VheZiiVcdX]ZaVadgdkdXZh^VgVeegZ" hZciViVcZaaZhZY^^hi^ijo^dcVa^# : hZ ejg [aZW^aZ Z ^beVg^ g^heZiid V^ cjbZg^ Y^ X]^ \dkZgcV!fjZhiVkdXZƒadhigjbZcidY^Xj^Y^hedc^V" bd0aZY^X]^VgVo^dc^Y^kdidZY^akdidhiZhhdX]ZXdc"

H?D7I9;?BCEJE9BK8 9ded '' Vcc^ a¼^c^o^Vi^" kV ƒ eVgi^iV VcXdgV YV aj^# CdcdhiVciZ fjVa" X]Z XVeZaad \g^\^d ^c e^‘ H:K:G>CD DG6O>D 9: <D77> · [dcYVidgZ YZa eg^bd Bdid 8ajW Y^ Hdk^ood cZa &.-+ · ]V ^he^gVid Xdc ^a XdchjZid Zcijh^Vhbd ^a egd\Ziid Y^ [Vg g^cVhXZgZ jc cjdkd Bdid 8ajW V Hdk^ood! jc \gjeed VeZgid V ijii^ \a^ Vb^X^ Xdc jcV bdid" X^XaZiiV ¹###d jc bdidgZ [dgc^id Y^ bVcjWg^d d k^XZkZghVº# Dkk^VbZciZ Xdc heVo^d VcX]Z eZg ^ h^beVi^ooVci^cdc¹bdidg^ooVi^ºXdcVbdgZeZgaZ YjZgjdiZZhdegViijiidaVWjdcVXdbeV\c^V# ¹>a cjdkd bdid XajW · gVXXdciV 9Z <dWW^ " h^ X]^VbZg|¹Bdid^ci]ZLdgaYº/jc\gjeed^cY^eZc" YZciZZa^WZgd!cdcaZ\VidVYVaXjcVXdccdiVo^dcZ eda^i^XV d Y^ [ZYZgVo^dcZ! Xdc a¼jc^Xd hXded Y^ XdcY^k^YZgZ aV eVhh^dcZ eZg aV bdid! ^a \jhid Y^ hiVgZ^ch^ZbZbV\Vg^YVkVci^VYjcVWjdcVW^ggV# : Xdc jc dXX]^d g^kdaid Va hdX^VaZ! hjeedgiVcYd hZ edhh^W^aZ fjVaX]Z WZaaV ^c^o^Vi^kV Y^ XVgViiZgZ jbVc^iVg^d# AV hZYZ! XdbZ cZa &.-+! hVg| a¼VXXd\a^ZciZ g^hid" gVciZ ¹9V BVc[gdcº/ ƒ ^bedgiVciZ ZhhZgZ fj^cY^ ZhhZgZ^ciVci^Vaeg^bdVeejciVbZcid[^hhVideZg ^a egdhh^bd \^dkZY‡ &- hZiiZbWgZ V eVgi^gZ YVaaZ '%#(% egZhhd ^a g^hidgVciZ eZg [ZhiZ\\^VgZ Xdc jc YZ\cd g^c[gZhXd a¼^cVj\jgVo^dcZ# 6Y Vaa^ZiVgZ aV hZgViV ^ciZgkZgg| ed^ ^a \gjeed bjh^XVaZ ¹I]Z Di]Zghº Xdc aV hjV bjh^XV e^ZcV Y^ ZcZg\^V# E^‘ hVgZbd!bZ\a^dedigZbddg\Vc^ooVgX^8^kZY^Vbd \^dkZY‡ YV 9Vg^dº# EZg ^c[dgbVo^dc^ ƒ edhh^W^aZ XdciViiVgZ HZkZg^cd 9Z <dWW^ Va (), %(*.,&* d ^a G^hidgVciZ¹9VBVc[gdcºVa%)))**&.+%#K^iZggZ" bd^c[dgbVi^hjaaVhZgViVcZaegdhh^bdcjbZgd AVGZYVo^dcZ XajYZ d\c^ dgY^cZ YZa \^dgcd edhhdcd gVeegZhZciVgZ a¼ºViid e^‘ [dgiZ Y^ h[^YjX^Vº Vaa¼Vbb^c^higVo^dcZ! bV hZcoV VWWVcYdcVgZ aV Y^VaZii^XV YZaaV eda^i^XV XdbZ ^ckZXZ g^i^ZcZ ^a Xdch^\a^ZgZ OVbWZgaVc# >c fjZhid hZchd! Xdc fjZhid he^g^id! Va iZgb^cZ YZaaV g^hedhiV Vaa¼^ciZggd\Vo^dcZ ^a hdiidhXg^iid ]V VWWVcYdcVid aV hVaV Xdch^\a^VgZ XdcY^k^YZcYd aV h^bWda^XV egdiZhiV YZ^egZhZci^0Zed^!gZhedchVW^aZYZagjdad!]Vg^egZhd ^aegdeg^dedhideZgaVigViiVo^dcZYZ^hjXXZhh^k^Zcdc bZcd^bedgiVci^dgY^c^YZa\^dgcd!igVXj^^aW^aVcX^dZ a¼VeegdkVo^dcZ Y^ VaXjc^ gZ\daVbZci^ XdbjcVa^ YZaaV Xj^Xdbb^hh^dcZ[VeVgiZ^ahdiidhXg^iid!^ciZgkZcZcYd ZedgiVcYd^aegdeg^dXdcig^Wjid# 6aaZkdaiZ^WVbW^c^X]ZXdci^cjVcdVeZgYZgZh^g^[^j" iVcdY^\^dXVgZ#BVadgdcdchdcdVcXdgVbVijg^0ZY Vbb^c^higVgZcdcƒjc\^dXd# 8^ŒX]ZXdcigVYY^hi^c\jZX]^!XdbZ^ahdiidhXg^iid!]V [ZYZ Z b^a^iV cZaaV AZ\V CdgY Y^ Hdk^ood! ƒ a¼ZhhZgZ hk^cXdaVidYV¹cZb^X^ºhidg^X^degZXdhi^ij^i^!Y^YZhigV d Y^ h^c^higV! YV hX^dg^cVgZ ^c bdYd egZiZhijdhd VY d\c^dXXVh^dcZ0a^WZgdY^kVajiVgZgZVa^hi^XVbZciZZY d\\Zii^kVbZciZaZVo^dc^YVViijVgZcZaa¼ZhZgX^o^dYZa WZcZ XdbjcZ# Cd^ YZaaV AZ\V CdgY Y^ Hdk^ood VXXZi" i^VbdZXdcY^k^Y^VbdaZWjdcZ^YZZVcX]ZhZcdchdc cdhigZ! h^V Y^ YZhigV X]Z Y^ h^c^higV! ejgX]‚ h^Vcd Xdhigjii^kZZeZgXdgg^W^a^#>cjcVWViijiV/hZY^\^dgcd ^ahdaZheaZcYZ!X^ŒƒkZgdh^VX]ZVY^gadh^VaVbV\" \^dgVcoVX]ZaVb^cdgVcoV!Xdc^abdYZhidYZh^YZg^d! V\\^jc\d!X]ZcZaegdhh^bd[jijgdVheaZcYZgZhdegV Hdk^oodh^V^a¹hdaZYZaaZ6ae^º# 6a[dchdHX]^Vkd!Xdch^\a^ZgZXdbjcVaZ Zb^a^iVciZAZ\VCdgY·Hdk^ood

F:0J;II;H7C;DJE(&&.%(&&/ >a EVgi^id 9ZbdXgVi^Xd [ZhiZ\\^V igV edXd jc Vccd Y^ k^iV#EZgX]^]VhZ\j^id[^cYV^ eg^b^ eVhh^aV cVhX^iV Y^ fjZhid cjdkd hd\\Ziid eda^i^Xd! X]Z ]V XVbW^Vid

TECNOSTUDIO realizza i SOGNI della TUA vita trasmettendoti TRANQUILLITÀ, AFFIDABILITÀ e SICUREZZA

0444/551722


^a eVcdgVbV eda^i^Xd ^iVa^Vcd! ƒ hiViV jc¼ZheZg^ZcoV YVkkZgdZcijh^VhbVciZ#>cedX]^hh^b^bZh^]VegZhd [dgbV jc egd\Ziid X]Z ]V a¼VbW^o^dcZ Y^ XVbW^VgZ a¼>iVa^VZY^YVgZg^hedhiZV^iVci^egdWaZb^VeZgi^X]Z Vhh^aaVcdaZ[Vb^\a^Z!^\^dkVc^!aVhXjdaV!aVhVc^i|!aV \^jhi^o^V#Ejgigdeed^a<dkZgcd^cXVg^XVY^bdhigVd\c^ \^dgcdY^cdcVkZgZjcegd\ZiideZgb^\a^dgVgZaVk^iV YZaaZ [Vb^\a^Z# 9ded ZhhZgh^ dXXjeVid YZ^ egdWaZb^ eZghdcVa^Y^7ZgajhXdc^XdcaV\^jhi^o^V!Y^VkZgZegd" bZhhdY^VWWVhhVgZaZiVhhZ!Y^XgZVgZe^‘h^XjgZooV ]VVeegdkVidegdkkZY^bZci^X]ZkVccdcZaaVY^gZo^dcZ deedhiV# 8dci^cjVcYd Xdh‡ g^hX]^Vbd X]Z kZc\Vcd YZbda^iZaZXdhZX]ZVcXdgV[jco^dcVcdWZcZ# 6cX]Z hZ h^ igViiV YZaad hX]^ZgVbZcid V cd^ VkkZg" hd! eZchVkVbd Z X^ VheZiiVkVbd YVa <dkZgcd YZaaV YZhigV YZaaZ hXZaiZ Y^ e^‘ Vaid egd[^ad# HiVccd Y^hXj" iZcYd Y^ ijiid! [jdgX]ƒ YZ^ egdWaZb^ YZ\a^ ^iVa^Vc^! ^c eVgi^XdaVgZ Y^ X]^ cdc Vgg^kV V [^cZ bZhZ# >c fjZ" hiV h^ijVo^dcZ egZdXXjeVciZ! ^a E9 egdhZ\jZ ^a hjd eZgXdghd gVY^XVcYdh^ cZa iZgg^idg^d Xdc ^ 8^gXda^ Z YZa^cZVcYd jc¼^YZV Y^kZghV Y^ >iVa^V g^heZiid V fjZa" aV Y^ X]^ X^ hiV \dkZgcVcYd# <^dkZY‡ '* hZiiZbWgZ egdhh^bd! egZhhd aV HVaV 8dc[ZgZcoZ YZa 8dbjcZ! VaaZ'%#(%!kZgg|VeZgidj[[^X^VabZciZ^aiZhhZgVbZc" id '%%-$'%%. Xdc aV egZhZcoV Y^ GdhVccV ;^a^ee^c HZ\gZiVg^d Egdk^cX^VaZ YZa E9! 8aVjY^d G^ooVid 8dch^\a^ZgZGZ\^dcVaZYZaE9Z6cidc^dBVgXdYVaaV EdooV6hhZhhdgZ8dbjcVaZY^K^XZcoVVaaVh^XjgZo" oV Z Vaa¼VbW^ZciZ# H^ igViiV Y^ jc ^cXdcigd Y^ odcV V Xj^ eVgiZX^eZgVccd ^ Xdbjc^ Y^ 6aiVk^aaV! 8VaYd\cd! 8dhiVW^hhVgV! 8gZVood! <VbWj\a^Vcd! BdciZk^VaZ Z Hdk^ood#9jgVciZaVhZgViV!hVg|edhh^W^aZ!eZgX]^ad YZh^YZgV!YVgZaVegdeg^VVYZh^dcZVaEVgi^id#>acdhigd 8dbjcZY^Hdk^oodhVg|X]^VbVidcZa'%%.Vg^ccdkV" gZ^a8dch^\a^d8dbjcVaZZ^aH^cYVXd#Îjc¼dXXVh^dcZ eZg Xdb^cX^VgZ VY ^ciZggd\VgX^ hj XdbZ V[[gdciV" gZ fjZhid ^bedgiVciZ VeejciVbZcid ZaZiidgVaZ# K^ VheZii^VbdcjbZgdh^# >a8ddgY^cVbZcidE9 8^gXdadY^Hdk^ood"<VbWj\a^Vcd

FEB?IFEHJ?L70B7DKEL7 F7BB7LEBE$$$;J7DJE7BJHE AVEda^hedgi^kVHdk^ood]V^ae^VXZgZY^hVajiVgZ^iVci^ aZiidg^Y^Hdk^oodEdhiVaaVg^egZhVYZaaZhjZcjbZgd" hZ^c^o^Vi^kZ# HZ\cVa^Vbd^ccVco^ijiidaZVii^k^i|YZaaVE6AA6KDAD! Xdc^ag^ccdkVidY^gZii^kd"XddgY^cVidYVaH^\#C^XdaV 8Vcidc " ZY jcV cjdkV Y^g^\ZcoV X]Z \dYZ [^c YV hjW^id YZaaV XdaaVWdgVo^dcZ Zcijh^VhiV Y^ cjbZgdh^ VeeVhh^dcVi^Z\Zc^idg^#>aKdaaZn!Xdcg^ccdkVidhaVc" X^d ZY jcd he^g^id Y^ [Vii^kV XdaaVWdgVo^dcZ Xdc \a^ Vaig^ hZiidg^ YZaaV Eda^hedgi^kV! ^ciZcYZ XdcXZcigVgh^ Z g^kda\Zgh^ hdegViijiid V^ hZiidg^ \^dkVc^a^ eZg Xj^ hdcd \^| hiViZ gVXXdaiZ YVkkZgd bdaiZ VYZh^dc^# 8]^ WZcXdb^cX^V### 8dc ^a iZgb^cZ YZaaZ kVXVcoZ Z a¼Vgg^kd Y^ HZiiZbWgZ Xdb^cX^Vcd ed^ V g^Vc^bVgh^ aZ kVg^Z higjiijgZ hedg" i^kZ! YdkZ \gVYjVabZciZ ^c^o^Vcd aZ Vii^k^i| h^V YZ^ gV\Voo^ h^V YZ\a^ VYjai^! kjd^ eZg a¼Vkk^X^cVgh^ YZ\a^ ^beZ\c^V\dc^hi^X^dhdaVbZciZeZghbVai^gZfjVaX]Z X]^adY^igdeed\jVYV\cVidcZagZaVmYZaaVkVXVcoVd Y^fjVaX]ZhV\gVeVZhVcV# AZVii^k^i|YZaaVEda^hedgi^kVHdk^oodhdcd^c^o^ViZVaaV [^cZY^6\dhidXdc^gV\Voo^YZahZiidgZ7Vh`ZiX]Zh^ egZeVgVcd eZg V[[gdciVgZ ^ cjdk^ ^beZ\c^ V\dc^hi^X^0 hdcd hZ\j^iZ YVa . HZiiZbWgZ ^c ed^ aZ gV\VooZ YZa KdaaZn YZaaZ [dgbVo^dc^ JcYZg &) Z JcYZg &( eZg ed^ egdhZ\j^gZ Xdc a¼Vii^k^i| YZaaZ WVbW^cZ YZa b^c^" kdaaZn#>ahZiidgZEVaZhigV^c^o^Zg|YVa&DiidWgZ^kVg^ Xdgh^ YZY^XVi^ VaaV \^ccVhi^XV eZg \a^ VYjai^ bdgW^YV · bVciZc^bZcid · egZhX^^hi^XV  ZY ^c XdcXdb^iVcoV Xdca¼VeZgijgVYZaaZhXjdaZ^c^o^ZgVccdijiiZaZVii^k^" i|!X]ZkZc\dcdegdedhiZegZhhdaZcdhigZhigjiijgZ! Y^ \^ccVhi^XV Vgi^hi^XV! YVcoV! _VooZgX^hZ! nd\V! Vgi^ bVgo^Va^ZXX# Î edhh^W^aZ igdkVgZ ijiiZ aZ ^c[dgbVo^dc^! Xdc dgVg^ Z \^dgc^YZY^XVi^!egZhhdaVhZ\gZiZg^VYZaaVEda^hedgi^kV Hdk^ood! h^iV cZa EVaVooZiid YZaad Hedgi Y^ K^V GdbV &)%! X]Z ƒ VeZgiV ^a bVgiZY‡ ZY ^a \^dkZY‡ YVaaZ &,!%% VaaZ&.!%%!iZaZ[dcVcYdVaad%)))$(,+'%+dk^h^iVcYd^a h^idlll#eda^hedgi^kVhdk^ood#^i0ediZiZ^cdaigZXdciVi" iVgX^Vaa¼^cY^g^oodbV^a^c[d5eda^hedgi^kVhdk^ood#^i# AVEda^hedgi^kVHdk^ood

?D7K=KH7P?ED;:;BF7H9EºD?AEB7@;MA7»7J7L;HD;BB; JcV \^dgcViV Y^ hdaZ heaZc" Y^Yd ]V XdgdcVid aV WZaaV XZg^bdc^V Y¼^cVj\jgVo^dcZ YZaeg^bdhigVaX^dYZaEVgXd ¹C^`daV_Zl`Vº V IVkZgcZaaZ! VaaV egZhZcoV Y^ jc cjbZ" gdhd ejWWa^Xd Z Y^ Vjidg^i| fjVa^ ^ h^cYVX^ Y^ 8gZVood Z BdciZk^VaZ Z ^a k^XZh^cYVXd Y^ 6aiVk^aaV! cdcX]‚ Y^ bdai^ gVeegZhZciVci^ YZaaZ cdhigZ VhhdX^Vo^dc^# >a h^cYVXd A^cd K^\cV\V! Xdc VaXjc^ bZb" Wg^YZaa¼6bb^c^higVo^dcZ!]V iV\a^Vid ^a cVhigd Vhh^ZbZ Va Ydii# <^Vc[gVcXd 8dg| Z h^\cdgV <^dkVccV! Va egZ" h^YZciZ YZ\a^ 6ae^c^ Y^ IVkZgcZaaZ 9^cd KZgdcZhZ Z YZaaV EgdadXd AjX^Vcd H^\cdgVid# >a h^cYVXd ]V ed^ g^Vhhjcid aZ [Vh^ Y^ gZVa^ooVo^dcZ YZa eVgXd YZY^" XVcYd eVgdaZ Y^ hZci^id Z Xdbbdhhd Zad\^d V\a^ Vae^c^! ^c[Vi^XVW^a^ aVkdgVidg^ Z ^chdhi^ij^W^a^ ejci^ Y^ g^[Zg^bZcid cZa kdadciVg^Vid YZa eVZhZ0 hZcoV ed^ Y^bZci^XVgZ aZ Vo^ZcYZ X]Z ]Vccd XdaaVWdgVid ZY ^ eg^kVi^X^iiVY^c^X]Z]VccdXdcig^Wj^idVaaVgZVa^ooV"

9EHEI7D:7D?;B;0 *&§IJ7=?ED; 6cX]Z eZg ^a 8dgd HVc 9Vc^ZaZ ƒ iZgb^cViV aV eVjhV Zhi^kV! ^c^o^ViV Yded aV \gVi^[^XVciZ igVh[ZgiV VY 6jgdcod Y^ 8VYdgZ eZg aV ;ZhiV ^i^cZgVciZ YZaaV BdciV\cV Y^ [^cZ aj\a^d# AZ [^aV h^ hdcd g^chZggViZ ^c fjZaY^BdciZHVcAdgZcod^a&'hZiiZbWgZ!cZaa¼dhe^" iVaZ bV\^dcZ YZa Xdg^hiV E^ZgeVdad BVgX]Zh^c^ bV jcV g^beVig^ViV egZa^b^cVgZ h^ ZgV \^| XdcXgZi^ooViV a¼- hZiiZbWgZ Xdc jcV ZhXjgh^dcZ \Vhigdcdb^Xd" XjaijgVa"[Vb^a^VgZhjaa¼6aide^Vcd#Da^ViZaZ\^jcijgZZ ajWg^[^XVi^^\Vg\Vgdoo^!hdiidaVY^gZo^dcZYZa\^dkVcZ ZY^cVb^XdbVZhigd>\dgCdg^Y^ZhigVo^dcZbjh^XVaZ bZiVa"gdX`! ^a 8dgd ]V \^| g^egZhd a¼Vii^k^i| V e^Zcd gZ\^bZ/ aV egdhh^bV hiV\^dcZ! ^c[Vii^! egZkZYZ ^ccd" kVo^dc^Vgi^hi^X]ZZYVeejciVbZci^^bedgiVci^#>ceVg" i^XdaVgZ hdcd cZa b^g^cd YZa \gjeed aV XZaZWgVo^dcZ YZ^fjVgVci¼Vcc^Y^Vii^k^i|Z\^|[Zgkdcd^egZeVgVi^k^ eZgVaXjcZ^c^o^Vi^kZY^XVgViiZgZXjaijgVaZ!g^XgZVi^kd ZhdX^VaZ#>a8dgdHVc9Vc^ZaZ!^c[Vii^!cVhXZcZaadc" iVcd &.+.! egdbdhhd YV VaXjc^ \^dkVc^ YZaa¼dbdc^bV XdcigVYV Y^ Hdk^ood! YZh^YZgdh^ Y^ [dcYZgZ ^ch^ZbZ eVhh^dcZ eZg ^a XVcid ZY Vb^X^o^V! kVadg^ X]Z ]Vccd VXXdbeV\cVidZijiidgVfjVa^[^XVcd^ahdYVa^o^d# >cfjZhi^fjVgVci¼Vcc^a¼ZheZg^ZcoV]V[ViidXgZhXZgZ fjVa^iVi^kVbZciZ^a8dgd!XdchZgkVcYdcZ^bbjiVi^ad he^g^id Z aV hedciVcZ^i| dg^\^cVg^# >a hjd gZeZgidg^d! X]Z VXXd\a^Z iZb^ ^he^gVi^ V bdYZaa^ ededaVg^ Z YZaaV bdciV\cV!ƒhiVidegdedhid^ccjbZgdh^hh^bZZh^W^" o^dc^^c>iVa^VZYVaa¼ZhiZgd!bV^a8dgdk^kZhdegViijiid aV gZVai| adXVaZ! YZaaV fjVaZ XdcY^k^YZ aZ k^XZcYZ hdX^Va^ZcZVc^bVaZZhegZhh^dc^e^‘g^aZkVci^# Jc^ck^id!hdegViijiidg^kdaidV^\^dkVc^!Vgg^kV^ciVcid YVaaV [dgbVo^dcZ XVcdgV! h^ciZi^ooVid YVa hjd egZ" h^YZciZ HZg\^d Gdb^d/ ¹>a 8dgd! eZg Xdci^cjVgZ V XVciVgZ!]VW^hd\cdVcX]ZY^cjdkdXdg^hi^#K^cXZiZaV egZdXXjeVo^dcZY^eZgYZgZfjVaX]ZdgVY^iZaZk^h^dcZ/ cZjhX^gZiZb^\a^dgVi^ZegdkZgZiZZbdo^dc^X]Zd\c^ XVciVZhZ\j^iVhjhX^iVZVeeV\Vh^VX]^aVZhZ\jZh^V X]^ a¼VhXdaiV# ;V^ hZci^gZ aV ijV kdXZ/ k^Zc^ V XVciVgZ Xdc cd^º# <a^ ^ciZgZhhVi^ igdkZgVccd edgiZ Z WgVXX^V VeZgiZ cZaaV hZYZ Zm 8dgiZ AdkVid ^c HVc 9Vc^ZaZ cZaaZhZgZY^egdkVbVgiZY‡ZkZcZgY‡#>aY^gZii^kdejŒ ZhhZgZ XdciViiVid iZaZ[dc^XVbZciZ %))) **&''% d eZg edhiV ZaZiigdc^XV XdgdhVcYVc^ZaZ5hdk^oodca^cZ# ^i# 8dgdHVc9Vc^ZaZ

=HKFFE:?IEB?:7H?;J³ >a<gjeedY^Hda^YVg^Zi|deZgVVHdk^oodYVX^gXVfj^c" Y^X^ Vcc^# EZg Xdci^cjVgZ aV hjV Vii^k^i| ]V W^hd\cd YZaaV Y^hedc^W^a^i| Y^ eZghdcZ ^ciZgZhhViZ Va kdadc" iVg^VidZY^hedhiZVeVgiZX^eVgZVaaVk^iVVhhdX^Vi^kV# >c bVcXVcoV Y^ cjdk^ kdadciVg^! g^iZc^Vbd Y^[[^X^aZ egdhZ\j^gZa¼Vii^k^i|YZa<gjeed#

o^dcZYZaa¼deZgVXdca¼VXfj^" hid YZ\a^ VaWZg^# EdXd eg^bV ^a Xdch^\a^ZgZ B^gXd HXVghd hXdeg^kV aV iVg\V egZhhd a¼ZcigViV Vhh^ZbZ Va gZYjXZ Y^ Gjhh^V 6cidc^d HZgV\a^d! V Xj^ ed^ a¼6bb^c^higVo^d" cZ YdcVkV jc g^XdgYd YZa" a¼ZkZcid# IdXXVci^ aZ eVgdaZ YZaad hiZhhd B^gXd HXVghd V he^Z\Vo^dcZ YZaaV hjV egd" edhiV Y^ YZY^XVgZ ^a eVgXd VaaV bZbdg^V YZaaV eV\^cV Y^ hidg^V YZ^ cdhig^ Vae^c^ V C^`daV_Zl`V/ X^iVcYd BVg^d G^\dc^ HiZgc ]V hdiida^cZVid ^c[Vii^ X]Z aV bZbdg^V YZa eVhhVid ƒ aV g^XX]ZooV e^‘ \gVcYZ X]Z edhh^V" bd aVhX^VgZ VaaZ cjdkZ \ZcZgVo^dc^ fjVaZ iZhdgd Y^ kVadg^ eZg aV hdX^Zi| [jijgV# 6 [^cZ XZg^bdc^V ^a Xdch^\a^ZgZ9^Z\d8Vgadiid![VXZcYd\a^dcdg^Y^XVhV! ^ck^iVkV ijii^ Va g^c[gZhXd egZhhd aV heaZcY^YV hZYZ YZ\a^6ae^c^Y^IVkZgcZaaZ!Y^egdhh^bVjai^bVo^dcZ# A¼6bb^c^higVo^dcZ8dbjcVaZY^Hdk^ood

EZgfjZhidƒ[^hhViVeZg\^dkZY‡&-hZiiZbWgZVaaZdgZ '%#(%egZhhdaVhVaVg^jc^dc^YZabjc^X^e^dY^Hdk^ood Va e^Vcd hZb^ciZggVid jcV g^jc^dcZ cZaaV fjVaZ h^ YZX^YZg|^a[jijgdYZaa¼VhhdX^Vo^dcZ#Hdcd^ck^iVi^ijii^ ^hdX^YZa<gjeedZaZeZghdcZ^ciZgZhhViZVakdadciV" g^Vid#K^VheZii^Vbd <gjeedY^Hda^YVg^Zi|Hdk^ood

FHE=;JJEI7BKJ; 7IEL?PPE AV ;CE"8>HA ^c XdaaVWdgVo^dcZ Xdc aV 8#G#># hZo^dcZ Y^ K^XZcoV! Xdc a¼JAHH + K^XZcoV Z Xdc ^a eVigdX^c^d Z XdaaVWdgVo^dcZ YZa 8dbjcZ Y^ Hdk^ood! dg\Vc^ooV V Hdk^ood ^a ¹egd\Ziid hVajiZº X]Z k^ZcZ egdedhid ^c YjZ ^c^o^Vi^kZ/ & ajcZY‡ &* hZiiZbWgZ egZhhd aV hVaV Xdc[ZgZcoZXdbjcVaZVaaZdgZ'%!(%XdcjcVhZgViVY^ ^c[dgbVo^dcZiZcjiVYVaa¼JAHH+#6kgZbdXdbZgZaV" idgZ^aegd[#6#7VhhdY^gZiidgZY^gZeVgidY^Y^VWZid" ad\^VZbVaVii^ZbZiVWda^X]Z!X^^c[dgbZg|hj^[Viidg^ Y^g^hX]^dZYZaaZbVaVii^Zg^[Zg^iZV\a^ZhVb^Y^YdbZ" c^XV '&# ' YdbZc^XV '& hZiiZbWgZ egZhhd ^a hVadcZ YZaaZdeZgZeVggdXX]^Va^V[^VcXdYZaaVX]^ZhVY^HVciV BVg^V 6hhjciV kZggVccd ZhZ\j^i^ YV ^c[Zgb^Zg^ YZaaV 8#G#># ZhVb^ Y^ " egZhh^dcZ VgiZg^dhV · hVijgdbZig^V ·\a^XZb^V·XdaZhiZgdaZb^VYVaaZdgZ-!(%VaaZ&'!(%Z YVaaZ&*!%%VaaZ&,!(%# K^ZcZ X]^Zhid jc Xdcig^Wjid$d[[ZgiV Y^ Zjgd )#%% X]Z VcYg|^ciZgVbZciZYZkdajidVaaV8gdXZGdhhV# FjZhiV^c^o^Vi^kV]VjcYjea^XZhXdedZX^dƒkVajiVgZ Xdc hZbea^X^ ZhVb^ ad hiVid Y^ hVajiZ YZaaZ eZghdcZ Z cZaad hiZhhd iZbed YVgZ jc V^jid ZXdcdb^Xd VaaV 8#G#>#EZchVcYdY^[VgZXdhV\gVY^iVVaaVededaVo^dcZ Y^ Hdk^ood! ^ck^i^Vbd ijii^ V Xd\a^ZgZ fjZhiV deedg" ijc^i|# GdWZgid8]^ZbZci^ceZgaV;CE"8>HA

7C?9?:;BB7B?D=K7?D=B;I; 9ded aV eVjhV Zhi^kV g^egZcYdcd ^ Xdgh^ Z aZ Vii^k^" i| egdedhiZ YVaa¼ 6hhdX^Vo^dcZ 6b^X^ YZaaV A^c\jV >c\aZhZ! Xdc ^a eVigdX^c^d YZa 8dbjcZ Y^ Hdk^ood " 6hhZhhdgVid VaaV 8jaijgV# DaigZ V^ XdchjZi^ Xdgh^ Y^ a^c\jV >c\aZhZ Z HeV\cdaV! kZggVccd egdedhi^ ^c [jijgdXdgh^Y^a^c\jV8^cZhZBVcYVg^cdZVii^k^i|Y^ VeegZcY^bZcidZXdchda^YVbZcidYZaaVa^c\jV^c\aZhZ eZg\a^Vajcc^YZaaVhXjdaVZaZbZciVgZZbZY^V# > Xdhi^ hdcd g^bVhi^ ^ckVg^Vi^/ &%% Zjgd eZg '% dgZ Y^ XdghdXdbegZch^k^Y^a^WgdY^iZhidZXY#EZg^c[dgbV" o^dc^ZY^hXg^o^dc^k^VheZii^VbdBVgiZY‡'(HZiiZbWgZ VaaZ dgZ '%"(% egZhhd aV HXjdaV BZY^V ¹6#Bdgdº Y^ Hdk^ood k^V 6a[^Zg^ ( deejgZ ediZiZ g^kda\Zgk^ VaaV 7^Wa^diZXV8^k^XViZa#%)))$&-%'&(%# AjX^V8VgiV GZhedchVW^aZ¹6b^X^YZaaVA^c\jV^c\aZhZº


(+ย–<ED:7P?ED; <?:7IIEL?PPE รŽXdcdg\d\a^dZhdYY^h[Vo^dcZX]ZVWW^Vbd^ae^VXZgZ Y^ ^ck^iVgZ VcX]Z ^ aZiidg^ Y^ Hdk^ood Edhi VaaV [ZhiV eZg ^a '*ย• Y^ [dcYVo^dcZ YZa <gjeed ;^YVh ยท 9dcVidg^ Y^ HVc\jZ Y^ Hdk^ood# JcV dXXVh^dcZ ^beZgY^W^aZ eZg [VgZ [ZhiV Z XZaZWgVgZ ^ cdhig^ eg^b^ X^cfjZ ajhig^ Vaaยผ^chZ\cV YZaaยผ^beZ\cd Z YZaaV hda^YVg^Zi|# :XXd ^c h^ciZh^^acjig^idegd\gVbbVX]ZX^kZYg|Xd^ckdai^cZa [^cZhZii^bVcVYZa'%Z'&hZiiZbWgZ/ H676ID '% H:II:B7G: '%%-/ dgZ &+#%% egZhhd ^a eVaVooZiid idgcZd fjVYgVc\daVgZ Y^ b^c^WVh`Zi0 dgZ &.#%%egZhhdaVe^ViiV[dgbVeda^[jco^dcVaZegZb^Vo^d" c^YZaidgcZd0dgZ&.#%%egZhhdodcV^be^Vci^hedgi^k^ Y^Hdk^oodVeZgijgVhiVcY\Vhigdcdb^XdXdcW^ggVVaaV he^cV Z Wjdc k^cd0 dgZ '%#%% XdcXZgid YZ^ XdbeaZhh^ ยนCd^ X^ hVgZbdยบ Z ยนCZgZd  ;g^ZcYhยบ eZg g^k^kZgZ ^ hjXXZhh^X]Z]Vccd[ViidaVhidg^VYZaaVbjh^XVGdX` ^iVa^VcV# 9DB:C>86 '& H:II:B7G: '%%-/ dgZ &%#%% g^igdkd egZhhd ^ bdcjbZci^ YdcVidg^ YZaaV ;>96H Z 6>9D Y^ [gdciZ Va bjc^X^e^d0 dgZ &%#&* h[^aViV YZ^ aVWV" g^ YZ^ \gjee^ eVgiZX^eVci^ Xdc ^a 8dged 7VcY^hi^Xd ยน<#Gdhh^c^0 dgZ &%#(% H# BZhhV egZhhd aV X]^ZhV Y^ H#B# 6hhjciV0 dgZ &&#(% g^c[gZhXd egZhhd aV XVhV eVggdXX]^VaZ ZY Zh^W^o^dcZ YZaaV WVcYV0 dgZ &(#%% egVcodegZhhd^ag^hidgVciZยน6aaV8VbeV\cVยบY^IZooZ Y^ Ig^hh^cd Z egZb^Vo^dc^! Xdc ^a eaVjhd Y^ ijii^ ^ egZ" hZci^! YZ^ hZ\jZci^ YdcVidg^/ 9^eadbV egdk^cX^VaZ &* YdcVo^dc^7Zaajood;VW^d!7^[[^h:bVcjZaV!7jhZaaVid 7gjcV! ;V\\^dcVid >\dg! ;g^\d GdhhZaaV! <dgVXX^ BVcjZaZ! EVYdkVc :a^hVWZiiV! Edkdad AjXV! G^\]Ziid BVjgd!HX]^Wdiid<^Vc[gVcXd!K^hdc|;aVk^V09^eadbV ZbZYV\a^VY^Wgdcod'*YdcVo^dc^8VYZgWZH^bdcZ! ;^a^edoo^EVig^o^V!;g^ood9^Z\d!;g^oodAdg^h!BVgodiid :bVcjZaZ! BVhX]^d B^X]ZaV! BZ\\^daVgd HiZ[Vcd! EZ\dgVgd H^bdcZ0 9^eadbV Z bZYV\a^V YยผVg\Zcid (* YdcVo^dc^ 7ZY^c <^Vc[gVcXd! 7Zgi^ <^dkVccV! 8ZXX]Ziid EVdad! 9VaaV KZXX]^V GdWZgid! 9Z^ Odii^ BVjg^o^d! <]^diid KVaZg^Vcd! AdkVid @Vi^V! Dc\Vgd <^ja^Vcd! Kdae^VcV <^VcXVgad0 9^eadbV Z bZYV\a^V Yยผdgd *% YdcVo^dc^ 8dadbWVgV BVjg^o^d! <j^diid GZcVid!BVgX]Zoodad6cidc^d!B^cVi^Gdb^aYd!IdcZaad 6cYgZV09^hi^ci^kdYยผdgd+*YdcVo^dc^8daa^XZaa^EVdad Z HXVaXd 6cYgZV0 IVg\V Yยผdgd -* YdcVo^dc^ IZXX]^d GZcVidZK^hdc|6cidc^d;Za^XZ# FjdiV Y^ eVgiZX^eVo^dcZ eZg ^a egVcod X]Z kZgg| gVXXdaiV Vaaยผ^c\gZhhd/ '(#%% :jgd ยท <gVi^h ^ egZb^V" i^ยท 9dcVidg^ Vii^k^ ZY dcdgVg^ '%#%% :jgd# H^ egZ\V Y^ egZcdiVgh^ Zcigd ^a &+$%.$%, g^kda\ZcYdh^ V/ GdWZgid %)))*(+&%)! BVYYVaZcV %)))**&&,(! HiZ[Vcd %)))*(+)(*#K^ViiZcY^VbdcjbZgdh^ <gjeed;>96HY^Hdk^ood

87IA;JIEL?PPE >c^o^ViV j[[^X^VabZciZ aV hiV\^dcZ hedgi^kV '%%-$%. Xdc iVciZ Xdc[ZgbZ ZY VaXjcZ cdk^i| g^heZiid VaaV hXdghVhiV\^dcZ#FjZaaVe^ย‘ZXaViVciZยƒX]ZaVcdhigV eg^bV hfjVYgV ยƒ hiViV g^eZhXViV eZg Y^hejiVgZ ^a XVbe^dcVidY^EGDBDO>DC:#JcVYZX^h^dcZYZaaV;>E WZcVXXdaiVYVeVgiZY^ijii^cd^VcX]ZhZX^igdk^Vbd XdhigZii^Vg^kdajo^dcVgZ^cdhig^egd\gVbb^Y^egZeV" gVo^dcZZdg\Vc^ooVi^k^# >aWjdcaVkdgdgZVa^ooVidYV^cdhig^iZXc^X^cZahZiidgZ \^dkVc^aZXdbedgiZg|X]Z*"+\^dXVidg^YZaaVJcYZg&. [VgVccd eVgiZ YZaaV gdhV YZ^ \^dXVidg^ EGDBDO>DC: bZhh^ V Y^hedh^o^dcZ YZa XdVX] Njg^ HXVaV# CZ Xdc" hZ\jZg| jc g^bZhXdaVbZcid YZaaZ XVgiZ  eZg fjVcid g^\jVgYV^ \^dXVidg^ X]Z[VgVccdeVgiZYZaaZhfjVYgZ JcYZg &. Z JcYZg &,# >a 7Vh`Zi Hdk^ood h^ egZhZciV Va cVhigd Y^ eVgiZcoV Xdc , hfjVYgZ H8D>6IIDA> "6FJ>ADII>":HDG9>:CI>"JC9:G&("JC9:G&, "JC9:G&."EGDBDO>DC:# AZ ^hXg^o^dc^ V^ Xdgh^ '%%-$%. hdcd \^| VeZgiZ Xdc aZ hZ\jZci^ YViZ jai^bZ eZg aยผVYZh^dcZ/ &* DiidWgZ eZg ^a hZiidgZ B>C>76H@:I HXd^Viida^ " 6fj^adii^ " :hdgY^Zci^ Z (% HZiiZbWgZ eZg ^a hZiidgZ \^dkVc^aZ JcYZg&("&,"&.#8dc[ZgbViVaVXdaaVWdgVo^dcZXdc ^a7Vh`Zi8gZVoodZeg^b^eVhh^eZgjcVaaVg\VbZcid VYVaigZHdX^Zi|fjVa^/6aiVk^aaV"7gZcYdaV"K^aaV\\^d YZaHdaZ# EZgjcV\\^dgcVbZcide^ย‘YZiiV\a^VidhjfjVcidhjX" XZYZ^cยนXVhV7Vh`ZiHdk^oodยบk^^ck^i^VbdVXa^XXVgZ hjlll#WVh`Zihdk^ood#^i AVGZYVo^dcZHedgi^kV

<;IJ77DDK7B; ยบFH?C7L;H7ยผ.+ยป 8dbZ dgbV^ VhhdYViV igVY^o^dcZ! aV iZgoV YdbZc^XV Y^ hZiiZbWgZ kZYZ XdbZ egdiV\dc^hiV jcV YZaaZ e^ย‘ [ja\^YZ egdiV\dc^hiZ YZaaV hXZcV VhhdX^Vi^kV ZY ^a kdadciVg^Vid hdk^ooZhZ/ aV 8ddeZgVi^kV ยนEg^bVkZgV ยป-*ยบ# >a \gjeed hedciVcZd ยน6b^X^ Eg^bVkZgV ยป-*ยบ h^ egZ[^\\Z Y^ iZcZgZ YZhiV aยผViiZco^dcZ cZ^ Xdc[gdci^ YZaaยผVhhdX^Vo^dcZX]ZdeZgVVYZhhdcZaaVcjdkVhZYZ

Y^k^V>KcdkZbWgZ!b^gVW^abZciZg^higjiijgViVVcX]Z \gVo^Z Vaaยผ^ciZgZhhVbZcid Z aV hZch^W^a^i| YZa 8Vk# <^VcXVgadGdcXdaVid# AยผjcY^XZh^bV ZY^o^dcZ YZaaV ยน<^dgcViV VccjVaZ Eg^bVkZgV ยป-*ยบ ยท dg\Vc^ooViV eZg YdbZc^XV '& hZi" iZbWgZ"h^Vgi^XdaZg|Xdc^ahZ\jZciZegd\gVbbV/VaaZ dgZ&%#%%H#BZhhVegZhhdaVX]^ZhZiiVY^H#GZeVgViV Va K^\d! XZaZWgViV YV E# 6aW^cd B^X]Za^c! Vc^bViV YV^ \Zc^idg^! [Vb^a^Vg^! Vb^X^ ZY deZgVidg^ YZ^ kVg^ XZcig^! XdcaVeVgiZX^eVo^dcZhigVdgY^cVg^VYZaXdgdยนH^h^aaVยบ Y^BdciZXX]^dBV\\^dgZY^gZiidYVabVZhigdK^cXZcod EZgZiid0 VaaZ dgZ &&#%% WgZkZ XdcXZgid YZa Xdgd0 VaaZ dgZ&&#(%VeZg^i^kdd[[ZgidVijii^^eVgiZX^eVci^hZXdc" Yd^abdiidยนhdX^Va^oo^VbdXdcEg^bVkZgV-*ยบ0VaaZdgZ &'#%% igVh[Zg^bZcid VaaV hVaV eVggdXX]^VaZ egZhhd aV X]^ZhVY^Hdk^ood8daaZeZg^aegVcodXdbjc^iVg^dXdc egZoodededaVgZY^&(Zjgdhdcd\gVY^i^^YdaX^[Vii^^c XVhV/XdciViiVgZaVH^\#gVGdbVcVVa%)))**&.')# EZgbdi^k^Y^XVgViiZgZdg\Vc^ooVi^kd^ck^i^VbdVYVgZ aV egdeg^V VYZh^dcZ Zcigd \^dkZYย‡ &- hZiiZbWgZ V^ hZ\jZci^gZXVe^i^/AjX^VcdHiZ[Vc^ยทIVkZgcZaaZ%))) (,%'&&!6ii^a^dB^X]Za^c"Dabd%)))().('&!BVg^d 8dadbVWVgVยทHdk^ood8daaZ%)))**&',.!BVYYVaZcV 9VaaV KZXX]^V ยท Hdk^ood 8daaZ %))) **&,(-! deejgZ iZaZ[dcVcYd^c8ddeZgVi^kVยนEg^bVkZgVยผ-*ยบVHdk^ood Vaad%)))(,+)).#K^VheZii^VbdcjbZgdh^ <gjeed6b^X^ยนEg^bVkZgVยป-*ยบ

XdgZd\gV[^Z Va g^ibd YZaaZ bjh^X]Z e^ย‘ ViijVa^0 ^a ajcZYย‡ YVaaZ&.#&*VaaZ&.#)*ยน?VooZgX^hZeZghdcVaidjX]ยบ9^hZ\cV ZY ^cXgZbZciV ^a idcd bjhXdaVgZ Xdc + hZYjiZ [dXVa^ooViZ hj^ kVg^ \gjee^ bjhXdaVg^ Z hjaaV iZXc^XV eZg ^ccVaoVgZ ^a a^kZaadYZ^ijd^VaaZcVbZci^#>c[^cZ^aajcZYย‡ZY^a\^dkZYย‡YVaaZ &- ยน?VooZgX^hZ ?jc^dgยบ YV^ * V^ && Vcc^/ jc^hXZ ^ eVhh^ Y^ YVcoVV^eg^cX^e^[dcYVbZciVa^YZaaV\^ccVhi^XV!eZgbZiiZY^ Zheg^bZgh^ViigVkZghd^aa^c\jV\\^dYZaXdged^cjcXdciZhid cdcXdbeZi^i^kd!hi^bdaVaVXgZVi^k^i|Z\VgVci^hXZjcbVgZ Y^ Y^kZgi^bZcid# EZg ^c[dgbVo^dc^ ยƒ edhh^W^aZ XdciViiV" gZ B^X]ZaV MdiiV ^higjiig^XZ _VooZgX^hZ fjVa^[^XViV ยท ()- *-%,*)&ยทb^X`n#ig^aan5Va^XZ#^ideejgZeZg^c[dgbVo^dc^hja ?VooZgX^hZk^h^iVgZ_VooZgX^hZ#Xdbd_VooZgX^hZ#^i#

IE==?EHDE;IJ?LE ?DL7BB;7KH?D7

I9KEB7:?CKI?97(&&.#(&&/ >a XdbeaZhhd higjbZciVaZ 6# EZYgdaad Y^ Hdk^ood 8daaZ dg\Vc^ooV Xdgh^ Y^ bjh^XV iZdg^V Z egVi^XV >cY^k^YjVa^eZg^hZ\jZci^higjbZci^/8aVg^cZiid!;aVjid IgVkZghd!HVhhd[dcd!IgdbWV!IgdbWdcZ!7VhhdijWV! EZgXjhh^dc^Z7ViiZg^V#>Xdgh^^c^o^ZgVccdVYdiidWgZ! eZg^hXg^o^dc^d^c[diZaZ[dcVgZVY6cYgZV('..--')+( deejgZ HiZ[Vcd ()%)%'.*(%# EdiZiZ VcX]Z aVhX^V" gZ ^a kdhigd cdb^cVi^kd Z cjbZgd Y^ iZaZ[dcd VaaV ยน8Vgida^WgZg^V 6i]ZcVยบ deejgZ Vaaยผยน:Y^XdaV 6i]ZcVยบ/ hVgZbdcd^VXdciViiVgk^# H^ g^c\gVo^V eZg aV Y^hedc^W^a^i| aV 8Vgida^WgZg^V Z aยผ:Y^XdaV6i]ZcV# 8dbeaZhhdhigjbZciVaZยน6#EZYgdaadยบ

@7PP;H9?I; 9V \^dkZYย‡ && hZiiZbWgZ g^egZcYZ egZhhd aV eVaZhigV YZaaZ hXjdaZ ZaZbZciVg^ Z bZY^Z Y^ k^V 6a[^Zg^ aยผVii^k^i| Y^ ?VooZgX^hZ# AZ egdedhiZ hdcd Y^[[ZgZco^ViZ/ ^a ajcZYย‡ ZY ^a \^dkZYย‡ YVaaZ &. VaaZ '% ^a ?VooZgX^hZ jcV b^hXZaV Y^ ZhZgX^o^ VZgdW^X^! nd\V! E^aViZh Z `^X`WdmZ ^c Y^kZgiZci^

<;IJ77BF7H9E >ccVco^ijiid aV cdk^i| <gVo^Z VaaV XdaaVWdgVo^dcZ Y^ VaXjc^ Vb^X^ ZY ^c eVgi^XdaVgZ Y^ <^VbeVdad IZXX]^dยƒ[^cVabZciZcVid^ah^idYZaaVcdhigVVhhd" X^Vo^dcZ! mmm$fhe][jje]_kb_W$_j/ jcd higjbZcid V\^aZ Z [jco^dcVaZ X]Z k^ iZgg| V\\^dgcVi^ hjaaZ Y^kZghZ^c^o^Vi^kZ!egd\Zii^ZYVeejciVbZci^# 6WW^Vbd^cdaigZ^ae^VXZgZY^^ck^iVgk^VYjc^bedg" iVciZ^cXdcigd/YdedaZeg^bZ[dgijcViZZY^o^dc^!aV egdhh^bVYdbZc^XV&)hZiiZbWgZ"egZhhd^aEVgXd YZaadHedgi^cK^VGdbVVHdk^ood"h^hkda\Zg|aV iZgoV ;:HI6 YZaaยผ6hhdX^Vo^dcZ Egd\Ziid <^ja^V! ^ci^idaViV ยน;:HI6 6A E6G8Dยบ# 9VaaZ dgZ &*#%% VaaZ &.#%% VheZii^Vbd e^XXda^ Z \gVcY^ Z fjVci^ YZh^YZgVcdY^kZgi^gh^!eZgigVhXdggZgZVaXjcZdgZ \^dXVcYd! WVaaVcYd! \VgZ\\^VcYd! ^c XdbeV\c^V# Jc\gVo^ZeVgi^XdaVgZV\a^hedchdg!VaaZeZghdcZZ V^\gjee^X]ZgZcYZgVccdheZX^VaZ^aedbZg^\\^d# K^VheZii^VbdcjbZgdh^# B^X]ZaVZAjX^VcdEdciZ

รŽ dgbV^ jcV XdchjZijY^cZ/ VcX]Z fjZhiยผVccd cd^ gV\Voo^ Y^ eg^bV Z hZXdcYV hjeZg^dgZ aZ XaVhh^ YZa&..'Z&..(YVaaยผ&Vaaยผ-V\dhid'%%-VWW^Vbd egZhd eVgiZ Va XVbeZ\\^d eVggdXX]^VaZ Zhi^kd dg\Vc^ooVid YV 9dc ;gVcXZhXd# 9jgVciZ fjZhid hd\\^dgcdY^kZgi^bZcidZjcedยผY^[Vi^XVcdchdcd Y^ XZgi^ bVcXVi^! bV aยผ^bbZchV hdYY^h[Vo^dcZ cZa kZYZgZ ^ bZgVk^\a^dh^ eVZhV\\^ X]Z X^ d[[gdcd aZ cdhigZ 6ae^ ]V XVcXZaaVid ^a \gVcYZ h[dgod X]Z VkZkVbd [Viid eZg gV\\^jc\ZgZ aV kZiiV YZaaZ bdciV\cZ# >c fjZhi^ hZ^ \^dgc^ VWW^Vbd k^h^iVid iVci^ edhi^ bdaidWZaa^Zhj\\Zhi^k^!XdbZ^aAV\dY^@aVjhhZZ X]Zh^igdkVV'#'%%bZig^0^ahZXdcYd\^dgcdVWW^V" bd eZgXdghd ^a hZci^Zgd Y^ XgZhiV @ZaaZgWVjZg gV\\^jc\ZcYdXdhย‡8^bVHeZ^`WdYZcV'*&,bZig^# >aiZgod\^dgcdh^VbdeVgi^i^XdcadoV^cd^cheVaaV eZggV\\^jc\ZgZaVheaZcY^YVKZiiVYยผ>iVa^VV'#.&' bZig^/YVaVhhย‘ijiidhZbWgVkVe^ย‘WZaadZY^cXgZ" Y^W^abZciZ e^XXdad EZXXVid X]Z V kZYZgZ fjZa eVZhV\\^d hijeZcYd [dhh^bd ^c hZiiZ eZghdcZ! Y^ Xj^fjViigdVc^bVidg^ZhdadigZgV\Voo^>afjVgid \^dgcdVWW^Vbdk^h^iVidLVaYcZgHZZV'#()*bZig^ Z^afj^cid\^dgcdVWW^VbdXVbb^cVid[^cdVag^[j" \^dEdciZY^\]^VXX^dV'#*)*bZig^ZVWW^Vbdk^hid ^aWZaa^hh^bdAV\dY^CZkZhV&#-**bZig^#>ahZhid \^dgcd h^Vbd ^ckZXZ g^bVhi^ Va bVhd! \dYZcYdX^ ^a bZg^iVid g^edhd Yded jcV hZii^bVcV Xdhย‡ e^ZcV Y^ ZhXjgh^dc^ [Vi^XdhZ bV hijeZcYZ# 8dbZ aยผVccd hXdghd VWW^Vbd eVhhVid egdeg^d jcV WZaa^hh^bV kVXVcoVZVheZii^VbdXdc^beVo^ZcoVaVegdhh^bV VkkZcijgV :XXd aV hfjVYgV Va XdbeaZid/ bVcXV hdad CZgZd 6bWgdh^c^ eZgX]ย‚ X^ hiVkV hXViiVcYd aV[did 9Zc^h8daa^XZaa^

sovizzo post 130  

13 settembre 2008