Page 1

ៀវសៅកំណាព្យ

ជាឧទាហរណ៍សម្រាប់តម្ររៀម ត

ោះពុមព


សន្យារាត្រី (បទពាក្យត្រ ាំពីរ) -

ររិចៗឞ ំលសចរន្លឺខែ

ចំងខចងវកខកែឞមាត់ទលន្ល

វាលោបក់ផាត់នំដូងលទឞ

បក់ស្ឹក ល រំលឞលសហើឝកាោ។

លដើវដូងដុុះលទឞជាប់មាត់ទឹក

បុប្ផាព្ររររឹកសចំស្ន្ា

វាលោអាកាស្ដួងតារ -

ចំងលសើជសសាឞលាវសាឝ ។

ឝប់លរៅស្លន្សើវអាប់ចុុះធ្លលក់

ររតីជាក់ស្វលឹងឆ្ងាឝ

បុឞស្ឯកាឞងាកាឝ

បកស្រសាឝរីចិតតស្លចេតន។

ស្ន្ាររតីចំជាន្ិចេ

វិន្ខដសន្ឹកលលលចពាកយស្ចេ

លឝើងន្ឹងសាងចិតតឞវ ួ វាស្ន

រប្ផថ្នាឞួវឞស្់លសាមុះឥតខរប។

ថ្វីតែិតខតកាឝឆ្ងាឝេលន្ក

ឞូបបងរតូហខបកឝូឞឆ្ងាំខែ

ខតចិតតគួចប៉ងផ្សងន្ឹងលស្ាហ៍

គ្មមន្ព្ថ្ាខបកខបឞខរបស្វតី។

វិន្ឝូឞវិន្ឆ្ងប់ចប់កិចេកាឞ

ហ ិសតាវស្ន្ាជួបស្រស្ស្់ស្រស្ី

លឝើងសាងវងគសមាន្លស្ឞ ី

ឞួចចូសឆ្ងាំថ្ីមលឝើងលឞៀបកាឞ។

បងសអេូន្សាអតស្វឥតល្េុះ

ស្រស្ីស្រស្ស្់មាន្រគប់សកខិណា

លឆលៀហឆ្ងលតលចុះដឹងមាន្បញ្ញា

ស្វតីចឞចខផ្អវមាន្ន្័ឝ។

លឝើងលគ្មឞរគ្មាលអាឝតព្វល

ស្រស្ីព្ថ្លជួឝបងនំលជាគជ័ឝ

លឝើងលឞៀន្លស្មើគ្មាសអរបព្រ

ល្វើកាឞទីព្ទសាងជីហ ិត ។

តែិតខតជាស្រស្ីខតែំរបឹង

លឞៀន្ស្ូរតលចុះដឹងថ្នលគំន្ិត

លរកាឝលឝើងលឞៀបកាឞសអលរករិត

លឝើងឞស្់ឞវ ួ ឞ ឹតមាន្វងគស៕

សៀវភៅកំណាព្យ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you